UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

03-04-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-04-2019 11:00:00


PUNKTER

93. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 3. april 2019
94. Beslutning om at iværksætte udarbejdelse af en strategisk energiplan
95. Drøftelse af budget 2020-2023
96. Orientering om udgiftsdrivere for marts
97. Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023
98. Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2018 til revisionen
99. Orientering om revisionens delberetning for 2018
100. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til facaderenovering på Søbæk Have
101. Beslutning om salgspriser på ejendomme - april 2019
102. Fastsættelse af rente på leasingydelsen vedrørende Sportsbyen
103. Beslutning - Udbudsmodel for salg af Jyderup Nord
104. Beslutning om lån til Andelslandsbyen Nyvang
105. Beslutning om at udvide Udsatterådet med 2 medlemmer
106. Beslutning om strategi og handleplan for socialøkonomi
107. Beslutning om ungdomsklub i Vipperød
108. Beslutning om vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter
109. Beslutning om mellemfinansiering af projekter i kystlivscenteret på Holbæk Havn
110. Beslutning om frigivelse af budget midler til kunstgræsbane i Vipperød
111. Beslutning om opfølgning på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur
112. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 20.22 for Bålhytte på Munkholm samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 2
113. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 11.18 samt tilhørende kommuneplantillæg for boliger ved Vandværkshøjen, Jyderup
114. Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner
115. Beslutning om ekspropriation - sti og parkeringsplads ved Maglesø
116. Beslutning om ekspropriation til sti langs Tuse Næs Vej
117. Beslutning om etablering af ny Dommerstibro
118. Beslutning om forlængelse af perioden for nuværende affaldsplan i Holbæk Kommune
119. Beslutning om prioritering af de 500.000 kr.der er afsat til naturområdet i Budgetaftalen 2019-2022
120. Beslutning om udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025
121. Beslutning - Prioritering af besparelsen på bus til Sportsbyen
122. Beslutning om bidrag til arbejdsprogrammet om uddannelse og erhverv
123. Orientering - Brandsikkerhed på plejecentre
124. Orientering om befolkningsprognosen til udarbejdelse af budget 2020-2023
125. Orienteringer
126. Underskriftsark93. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 3. april 2019

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 3. april 2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til Økonomivalgets møde d. 3. april 2019 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Godkendt.

 

94. Beslutning om at iværksætte udarbejdelse af en strategisk energiplan

Beslutning om at iværksætte udarbejdelse af en strategisk energiplan

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes, at der skal udarbejdes en strategisk energiplan for Holbæk Kommune
 2. arbejdsplanen og den foreløbige tidsplan for arbejdet godkendes

Beskrivelse af sagen

På sit møde den 13. marts 2019 drøftede Kommunalbestyrelsen et borgerdrevet forslag om udarbejdelse af en helhedsplan for omstilling til grøn energi. I forbindelse med drøftelsen tilkendegav Kommunalbestyrelsen, at den ønskede spørgsmålet om helhedsplan for omstilling til grøn energi behandlet i Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af sit arbejdsprogram besluttet, at den vil prioritere en grøn og bæredygtig udvikling i Holbæk kommune, og at den vil investere blandt andet i en energiomlægning for at sikre en holdbar udvikling for kommunen og de bedste levevilkår for kommunens borgere. Det fremgår af arbejdsprogrammet, at fremtidens energiforsyning her skal være baseret på vedvarende energi, så brugen af fossile brændsler udfases. Energifor­syningen skal være bæredygtig, men den skal samti­dig være robust, så vi kan være sikre på at få el og varme, når vi skal bruge det. Energiforsyningen skal indrettes fleksibelt, så vi ikke fastlåser os til en given teknologi, men derimod kan omstille den efterhånden, som der kommer bedre og billigere løsninger. Derudover skal vi have ambitiøse målsætninger for bæredygtigt nybyg­geri, bæredygtige energirenoveringer samt en aktiv styring af energiforbruget i de kommunale bygninger.

Administrationen anbefaler på baggrund af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, at der udarbejdes en samlet, strategisk energiplan, som

 • opdaterer den strategiske varmeplan, byrådet vedtog i 2015, og resultaterne fra det tværkommunale samarbejdsprojekt STEPS i 2015,
 • inddrager bidrag fra borgere, FORS og andre relevante aktører,
 • beskriver og formulerer de konkrete muligheder og tiltag, som Holbæk Kommune har for at understøtte muligheden for vedvarende energi, og
 • indeholder politiske prioriteringer f.eks. i forhold til lokalisering af større energianlæg.

Den strategiske energiplan bør have et særligt fokus på de områder, hvor Holbæk Kommune har størst mulighed for at øve indflydelse. Anbefalingerne for energiomstillingen skal tage hensyn til den samlede kommunale bæredygtighedsindsats, og den bør f.eks. understøtte det allerede høje niveau for genbrug og genanvendelse af ressourcer.

Strategisk energiplanlægning omfatter alle former for energiforbrug og berører såvel nationale forhold og rammer som forhold på tværs af kommuner og i den enkelte kommune. Klassisk har en kommune haft meget stor indflydelse på planlægningen på varmeområdet, hvorimod elektricitet og transport er områder, der i høj grad styres af regionale og nationale forhold. Strategisk energiplanlægning er derfor mange steder flerårige tværkommunale samarbejdsprojekter, hvor flere kommuner i samarbejde med vidensinstitutioner fastlægger fælles veje i omlægningen til mere og mere vedvarende energi.

Holbæk Kommune deltog i 2015 sideløbende med udarbejdelsen af kommunens egen strategisk varmeplan (vedlagt som bilag) i Projektet ’Strategisk Tværkommunal EnergiPlanlægning Sjælland’ (STEPS), der var et resultat af et regionalt partnerskab mellem 16 kommuner i regionen, 19 forsyningsselskaber, Energiklyngecenter Sjælland og Roskilde Universitet. Projektet førte til en række nye samarbejdsprojekter omkring biogas, bioenergi og vind, men summen af politiske prioriteringer og den anderledes energi-demografi – vores begrænsede fjernvarme udbredelse - betød, at Holbæk Kommune ikke deltog i disse projekter. De kommuner, der deltog i det efterfølgende biogas-projekt var alle i udgangspunktet indstillet på en stærk kommunal involvering i deres lokale biogasprojekter, hvor Holbæk Kommune fandt, at vores lokale forhold alene tilsagde en mere begrænset, faciliterende myndighedsrolle.

En strategisk energiplan for Holbæk Kommune bør indeholde en vurdering og politisk prioritering af mulighederne for placering af de væsentligste energi- og ressourceudnyttelses-teknologier, herunder en nærmere vurdering af, om det giver mening at undgå eller fremme bestemte teknologier i bestemte områder f.eks. af hensyn til landskabskvaliteter. Arbejdet kan således ses som et forarbejde til revisionen af kommuneplantemaet om forsyning og tekniske anlæg i forbindelse en ny kommuneplan 2021. Uagtet indholdet af den strategiske energiplan og senere planlægning vil der altid i forbindelse konkrete projekter skulle tages konkret stilling til ansøgninger.

Arbejdsplan
Administrationen foreslår, at der udarbejdes et egentligt kommissorium for udarbejdelsen af den strategiske energiplan baseret på de beslutninger, Kommunalbestyrelsen træffer i denne sag.

Kommissoriet skal indeholde en beskrivelse af formålet med planen, rammen for planen og en egentlig tidsplan.

Derudover skal det fremgå af kommissoriet, hvordan udarbejdelsen af planen organiseres, herunder at planen forankres i Økonomiudvalget, men at borgere, virksomheder – både energiforbrugende og energiproducerende - og andre interessenter samt Udvalget for Klima og Miljø inddrages i processen.

Foreløbig tidsplan
Udarbejdelsen af et udkast til kommissorium går i gang umiddelbart efter vedtagelsen af denne sag og forelægges via Økonomiudvalget for Kommunalbestyrelsen til godkendelse så hurtigt, det er muligt og i hvert fald inden sommerferien på et ordinært møde.

Når kommissoriet er godkendt, går arbejdet i Vækst og Bæredygtighed i gang. Hvornår den samlede, strategiske energiplan foreligger til godkendelse afhænger navnlig af hvilken ramme, der sættes for planen, hvilke resultater, der forventes at komme ud af den samlede plan, og i hvor stort et omfang borgere, virksomheder og andre interessenter skal inddrages i udarbejdelsen af planen.

Den tidsmæssige udstrækning må dog forventes at være i hvert fald ét år fra igangsættelse.


Økonomiske konsekvenser

Et mere kvalificeret bud på omkostningerne til at udarbejde den samlede plan, herunder trækket på egne medarbejderressourcer og behovet for ekstern bistand vil blive præsenteret sammen med udkast til kommissorium.

Der er behov for en prioritering af kommunens egne ressourcer for at kunne udforme planen i løbet af 2019 og 2020, hvilket vil indebære en nedprioritering af andre planer og projekter som f.eks. lokalplaner, ligesom det forudsættes, at der ikke igangsættes yderligere større tiltag.

Hertil kommer, at der er behov for midler til ekstern bistand, analyser mv. på formentlig ca. 0,5 mio. kr. Disse midler kan enten afsættes i budgettet for 2020 eller findes ved, at Økonomiudvalget finder kompenserende besparelser inden for udvalgets ressort.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser i relation til selve udarbejdelsen af en strategisk energiplan.


Sagshistorik, henvisninger

Pkt. 50 på Kommunalbestyrelsesmøde d. 13.03.2019: Borgerforslag - Helhedsplan for Grøn Energi i Holbæk kommune.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles godkendt.

 caseno19-13092_#4886182_v1_strategisk-varmeplan.pdf.pdf

Bilag

strategisk-varmeplan.pdf


95. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter forudsætninger for udarbejdelse af deres forslag til budget 2020-2023

Beskrivelse af sagen

Udvalget præsenteres for nyt om forudsætninger for den kommende budgetdannelse, de forventede mer- eller mindreforbrug, som får betydning for budgettet samt eventuel ny lovgivning og politiske beslutninger.

Der ses på mindre udvalgte områder af budgettet, med fokus på, hvor der er muligheder for at ændre på aktiviteter for at løse udfordringer.

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 Ingen


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Drøftet.

 

96. Orientering om udgiftsdrivere for marts

Orientering om udgiftsdrivere for marts

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på udvalgtes politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er valgt så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre stort merforbrug.

På Økonomiudvalget viser udgiftsdriverne udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, sygefraværet overordnet for kommunen samt udgifter for Sekretariater og Forvaltninger. De to grafer om sygefravær og udgifter på Sekretariater og Forvaltninger, bliver opdateret i starten af måneden, så et oplæg med opdaterede drivere fremlægges på mødet.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 Ingen


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Taget til efterretning.

 

97. Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. udvalget godkender effektiviseringsforslag på eget område, som skal indgå i den videre politiske behandling, for at opfylde udvalgets andel af måltallet for effektiviserings- og besparelsesstrategien i 2020
 2. udvalget sender de stående udvalgs og Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag i høring med høringsfrist den 26. april 2019

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Kommunalbestyrelsen en effektiviserings- og besparelsesstrategi. Målet er årligt at realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1 % af serviceudgifterne) for at tilvejebringe et økonomisk råderum til politisk prioritering.

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen første række af forslag under strategien. Samlet set skabte det et råderum på 23,2 mio. kr. til gennemførelse af politisk udvalgte initiativer i 2019, bl.a. med afsæt i arbejdsprogrammet.

Arbejdet med næste års budget – budget 2020-2023 – er sat i gang i de stående udvalg og Økonomiudvalget. De stående udvalg har af tre omgange drøftet effektiviseringsforslag på eget område. Senest ultimo marts, hvor de for sidste gang har behandlet forslagene og sendt dem videre til Økonomiudvalget med sine anbefalinger (se protokollering nedenfor). På samme vis skal Økonomiudvalget nu godkende forslagene på eget område, for at de kan indgå i den samlede pulje af effektiviseringer.

Protokollering fra de stående udvalg

Udvalget for Børn og Skole: Udvalget godkendte forslagene LAER 11-14 samt LAER 16-17. Forslag LAER 15 kan ikke godkendes pga. uforholdsmæssigt store følgeudgifter til anlæg.

Udvalget for Ældre og Sundhed:
Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandlingen af dette punkt.
Udvalget indstiller følgende i forhold til de enkelte effektiviseringsforslag:

AHLI 10: Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) indstiller at forslaget godkendes, Jeppe Jakobsen (O) og Leif Juhl (Ø) indstiller at forslaget ikke godkendes. AHLI 11, AHLI 12, AHLI 13, AHLI 14, AHLI 15, AHLI 16 og AHLI 18, Carsten Andersen (V), Mogens Justesen (A) og Leif Juhl (Ø) indstiller at forslagene godkendes. Jeppe Jakobsen (O) undlader at stemme. AHLI 17: Udvalget indstiller, at forslaget udgår som effektiviseringsforslag, da forslaget indebærer ændringer af serviceniveau for visse borgere.

Udvalget for Klima og Miljø:
Godkendt.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse:
Godkendt.

Socialudvalget:
Udvalget indstiller, at AHLI 20 og LAER 18 godkendes. Udvalget anbefaler, at AHLI 19 udgår, da dette tiltag igangsættes allerede i 2019 for at medvirke til budgetoverholdelse i 2019. Udvalget ønsker at fremhæve, at udvalget har leveret effektiviseringsforslag udover det fastsatte måltal for udvalget. Udvalget ønsker, at de frigjorte midler udover udvalgets måltal reserveres til udvalget set i lyset af de forventede økonomiske udfordringer på udvalgets område i 2020.

Udvalget for Kultur og Fritid:
Godkendt.

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Den samlede pulje af effektiviseringsforslag fra de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles første gang på dagens møde, hvorefter de sendes i høring. En høringsproces er en forudsætning for vedtagelse, idet nogle forslag kan have personalemæssige konsekvenser. Efter høringen behandles effektiviseringsforslagene igen i Økonomiudvalget, inden de endeligt sendes til vedtagelse i kommunalbestyrelsen den 15. maj. 

På samme kommunalbestyrelsesmøde den 15. maj besluttes det kommende arbejdsprogram. Det bliver herved tydeligt, at de politiske pejlemærker kan omsættes til konkrete initiativer, idet arbejdet med effektiviseringsstrategien samtidig har skabt det økonomiske råderum. Desuden sikrer en tidlig vedtagelse i maj 2019 den nødvendige tid til implementering af effektiviseringerne, inden den økonomiske effekt skal realiseres fra begyndelsen af januar 2020. 

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for 2020 samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

På mødet præciserede Kommunalbestyrelsen, at der alene arbejdes med effektiviseringer – ikke besparelser. Det er derfor ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer, hvis der skal skabes det ønskede råderum til politisk prioritering.

Tabel 1. Fordeling af strategiens måltal for 2020, samt status på forslag pr. 20. marts 2019

Udvalg og politikområder

Måltal

Aktuelt måltal

Effektivise-ringsforslag

Difference

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

7,01

+ 4,51

     Politisk organisation

 

 

 

 

     Administration

-3,0

-2,5

3,66

 

     Erhverv og turisme

 

 

 

 

     Ejendomme

 

 

3,36

 

Udvalget for Børn og Skole

-6,5

-6,2

5,19

- 1,01

     Skole 0. – 9. klasse

-3,0

-2,7

3,66

 

     Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

1,28

 

     Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

0,25

 

Udvalget for Ældre og Sundhed

-10,0

-9,0

4,40

- 4,60

     Sundhed

-1,0

-0,5

 

 

     Ældre

-9,0

-8,5

4,40

 

Udvalget for Klima og Miljø

-2,5

-2,5

0,52

- 1,98

     Miljø og planer

 

 

 

 

     Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

0,47

 

Udvalget for Beskæftigelse
og Uddannelse

-1,5

-2,3

0,20

- 2,10

     Dagundervisning

-0,5

-1,3

 

 

     Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

-0,20

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

2,91

+ 1,21

     Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

1,70

 

     Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

1,21

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

0,87

- 0,93

     Kultur og fritid

-2,5

-1,8

0,87

 

Projektudvalget for Udvikling
af lokalområder

 

 

1,00

+ 1,00

     Administration

 

 

 

 

I alt i mio. kr.

-28,0

-26,0

22,09

-3,91

 

I første kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har økonomisk betydning for budget 2020, ses det aktuelle måltal i næste kolonne. Derudover viser tabellen, at der er fremlagt effektiviseringsforslag for i alt 22,09 mio. kr., som samlet set afviger med 3,91 mio. kr. fra måltallet.

Bilag til sagen

Der er følgende bilag til sagen:

 • Bilag 1: Et samlet økonomisk overblik over forslag fordelt på udvalgsområder.
 • Bilag 2-8: Et bilag for hvert udvalgsområde med overblik over forslag, samt beskrivelse af hvert forslag.

Bilag 2-8 er lukkede, da effektiviseringsforslagene kan have personalemæssige konsekvenser. Effektiviseringsforslagene offentliggøres, hvis Økonomiudvalget beslutter at sende forslagene i høring.


Økonomiske konsekvenser

Når provenuet fra effektiviseringsforslagene realiseres, skabes et råderum til politisk prioritering. Det harmonerer med princip 7 i ”12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune”.

Forventningen og ønsket om et politisk råderum gør det muligt at igangsætte nye politiske initiativer. Råderummet bliver dog mindre end målsætningen, hvis der ikke findes flere effektiviseringsforslag eller besparelser end det er tilfældet nu.

I 2020 vil det reelle råderum til politisk prioritering derfor være 17,87 mio. kr. ved vedtagelse af samtlige effektiviseringsforslag.

Tabel 2. Råderum i 2020

 

2020

     Effektiviseringsforslag

-22,09

     Effektiviseringer med profil fra 2019

-2,00

     Disponeret i budget 2020

2,00

     Investeringer i effektiviseringsforslag

4,22

I alt i mio. kr.

-17,87

 

Som det ses af tabel 1 er der fremsat nye effektiviseringsforslag for i alt 22,09 mio. kr. Derudover blev der vedtaget effektiviseringsforslag sidste år, som har en større økonomisk effekt i 2020 end 2019 – samlet for 2 mio. kr. I alt er der derfor skabt et råderum på 24,09 mio. kr. til budget 2020, hvis alle effektiviseringsforslag vedtages.

En del af råderummet er allerede disponeret. Dels blev der i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2019+ brugt 2 mio. til en række indsatser i 2020, fx bus til Sportsbyen. Dels er 5 mio. kr. af det årlige råderum forudsat anvendt til organisatorisk arbejde med strategien, hvoraf der pt. er disponeret 4,22 mio. kr. i 2020.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Generelt set, vurderes der ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved vedtagelse af effektiviseringsforslagene.

Det bør dog nævnes, at der er forslag, som udover en økonomisk effektivisering, ligeledes bidrager positivt til en reduktion af kommunens CO2-udledning.


Høring

Vedtagelse af effektiviseringsforslagene i kommunalbestyrelsen i maj, forudsætter en høringsproces, da forslagene kan have personalemæssige konsekvenser.

Høringsproceduren vil følge proceduren i budgetprocessen. Det indebærer, at effektiviseringsforslagene sendes i høring blandt borgere, i MED/HU og i råd mv. efter følgende plan

 • den 3. april behandler Økonomiudvalget alle effektiviseringsforslag og sender dem i høring
 • fra 4. april til 26. april er det muligt at afgive høringssvar
 • den 11. april har HU dialogmøde med Økonomiudvalget
 • den 8. maj behandler Økonomiudvalget effektiviseringsforslagene
 • den 15. maj vedtager Kommunalbestyrelsen effektiviseringsforslagene

 


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019: Punkt 4: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019: Punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Økonomiudvalget den 6. marts 2019: Punkt 53: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Børn og Skole den 27. marts 2019:Punkt 41: Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Udvalget for Ældre og Sundhed 25. marts 2019: Punkt 38: Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Udvalget for Klima og Miljø den 26. marts 2019: Punkt 52: Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26. marts 2019: Punkt 28: Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Socialudvalget den 25. marts 2019: Punkt 33: Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Udvalget for Kultur og Fritid den 27. marts 2019: Punkt 48: Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt med den ændring, at LAER 15, AHLI 17 og AHLI 19 ikke sendes i høring.

 caseno18-48967_#4877733_v1_bilag 1 - samlet overblik.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik.pdf


98. Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2018 til revisionen

Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2018 til revisionen

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. regnskabet for 2018 oversendes til revisionen
 2. de afsluttede anlægsregnskaber i 2018 for i alt netto 264,5 mio.kr. godkendes

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen således, at regnskabet kan overgives til revisionen inden 1. maj efter regnskabsårets udløb.

Revisionen skal revidere og afgive beretning inden den 15. juni hvorefter Kommunalbestyrelsen kan godkende regnskabet.

Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2018 viser et overskud på 33,3 mio.kr.

Resultatopgørelse i mio.kr.

Oprindeligt budget 2018

Korrigeret budget 2018

Regnskab 2018

Indtægt – skat og generelle tilskud

-4.344,5

-4.296,9

-4.288,7

Driftsudgifter i alt

4.098,5

4.138,0

4.002,1

Driftsudgifter – service

2.819,9

2.869,8

2.761,3

Driftsudgifter – forsørgelsesudgifter

985,5

984,8

972,4

Driftsudgifter – medfinansiering af sygehuse

293,1

283,4

268,4

Renter

21,7

21,7

17,5

Resultat af primær drift

-224,2

-137,2

-269,1

Anlægsudgifter netto

154,2

211,5

87,4

Forsyningsområdet

0

0

0

Resultat af det skattefinansierede område

-70,0

74,3

-181,7

Finansiering. Lånoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger

31,1

57,8

148,4

Regnskabsresultat

-38,9

132,1

-33,3

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundninger.

Det regnskabsmæssige resultat for 2018 viser et overskud på 33,3 mio.kr. mod et budgetlagt overskud på 38,9 mio.kr. Endvidere er kassebeholdningen styrket, så den gennemsnitlige likviditet er steget fra 69,4 mio.kr. pr. 31. december 2017 til 252 mio.kr. pr. 31. december 2018.

Den primære årsag til det mindre overskud er færre indtægter på skatter og generelle tilskud, mindre lånoptagelse, merudgifter på finansforskydninger, der næsten modsvares af færre udgifter på driftsudgifterne (service- og forsørgelsesudgifter, medfinansiering af sygehusene) og på anlæg incl. køb/salg af grunde og bygninger.

Indtægter

De samlede indtægter andrager 4.288,7 mio.kr. som er 55,7 mio.kr. mindre end det oprindelige budget.

Det skyldes primært en midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet og statstilskuddet for 2018. Herudover har der været tilbagebetaling af for meget opkrævet grundskyld og tilbagebetaling af moms i forbindelse med salg af ejendomme

Driftsudgifterne

De samlede driftsudgifter beløber sig til 4.002,1 mio.kr., hvilket er 96,4 mio.kr. mindre end det oprindelige budget.

På serviceudgifterne er der et mindre forbrug på Økonomiudvalget (administrationen, puljer m.m.), Udvalget for Ældre og Sundhed (sundhedsområdet, ældreområdet), Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse (dagundervisning samt uddannelse og beskæftigelse) og Udvalget for Kultur og Fritid (stort set alle områder).

På udvalget for Børn og Skole er der et lille merforbrug (på folkeskoler, SFO, bidrag til statslige og private skoler og sundhed for børn og unge, som næsten opvejes af et mindre forbrug på daginstitutionsområdet). Udvalget for Klima og Miljø har ligeledes et mindre merforbrug (på miljø og planer, som dog delvis finansieres af et mindre forbrug på kommunale veje og trafik). Der er også merforbrug på Socialudvalget (på voksenspecialområdet, men dog en besparelse på børnespecialområdet).

På forsørgelsesområdet er der samlet et mindre forbrug. Der er mindre udgifter til integration af flygtninge, løntilskud til personer m.m., hvorimod der er merudgifter til førtidspension, ressource- og jobafklaringsforløb, driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og tomgangsleje ældreboliger.

Anlæg

De afholdte anlægsudgifter er 5,4 mio.kr. mindre end forventet, og samtidig har der været diverse forskydninger mellem projekterne.

Til de samlede byggemodningsudgifter (incl. havnen) har der været udgifter for i alt 2,9 mio.kr., men til gengæld har køb/salg af grunde og ejendomme givet en nettoindtægt på -64,3 mio.kr.

Forsyningen

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler skal udgifter/indtægter på affaldsområdet indarbejdes i kommunens regnskab, selv om området er selskabsgjort og fremgår af FORS A/S regnskab. Registreringen har ingen indvirkning på kommunens kassebeholdning, da regnskabsresultatet blot skal optages som borgernes mellemværende med forsyningsselskabet.

I 2018 har der på affaldsområdet været en nettodrifts- og anlægsindtægt på 1,2 mio.kr., som er optaget på status med en tilsvarende udgift.

Finansiering

Den samlede finansiering (lånoptagelse, afdrag på lån, finansforskydninger) påvirker resultatet i negativ retning med 117,3 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget.

Det stammer fra (lånoptagelse/afdrag på lån med 7,6 mio.kr. og finansforskydninger med 109,7 mio.kr. (deponerede beløb i.f.m. salg af ejendomme, indskud i landsbyggefonden, indefrysning af grundskyld for samtlige ejendomme i Holbæk Kommune, deponering vedr. Sportsbyen, hjælpemiddeldepot og gadelys, samt mellemregning mellem årene)).

Likvide aktiver

Den likvide beholdning udgjorde:

 

Mio.kr.

Likvid beholdning primo 2018 (negativ)

-105,8

Regnskabsresultat 2018

33,3

Kursregulering

-0,7

Likvid beholdning ultimo 2018 (negativ)

-73,2

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning (gennemsnittet af kassebeholdningen de sidste 365 dage) er steget fra 69,4 mio.kr. den 01.01.2018 til 252 mio.kr. den 31.12.2018 eller en stigning på 182,6 mio.kr.

De samlede aktiver er i 2018 steget fra 4.257 mio.kr. til 4.441 mio.kr. eller en stigning på 184 mio.kr. Stigningen i aktiverne skyldes, at den likvide beholdning er steget med 32 mio.kr., samtidig er tilgodehavende (kortfristede og langfristede) steget med 182 mio.kr. og aktier og andelsbeviser er steget med 15 mio.kr., hvorimod anlægsaktiverne incl. anlæg til salg er faldet med 43 mio.kr.

Den samlede gældsforpligtigelse (langfristet og kortfristet gæld) er steget fra 2.717 mio.kr. til 2.767 mio.kr. eller en stigning på 50 mio.kr. Stigningen skyldes at den langfristede gæld er steget med 132 mio.kr, hvorimod den kortfristede gæld er faldet med 52 mio.kr., og de hensatte forpligtigelser (ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner, arbejdsskader m.m.) er faldet med 30 mio.kr.

Anlægsregnskaber

Som det fremgår af oversigten over afsluttede anlægsregnskaber, er der afsluttet anlægsregnskaber for i alt 264,5 mio.kr.

I nedenstående oversigt er de afsluttede anlægsarbejder opgjort i 2 kategorier (1. uden overskridelser af bevillingen, 2. med overskridelse af bevillingen)

Vedr. (forbrug i mio.kr.)

Antal ejendomme

Anlægsbevilling

Samlet forbrug

Difference

Anlægsarbejder uden overskridelser

Energibesparende foranstaltninger

19

7,7

6,9

0,8

Renoveringspuljen

115

42,3

34,3

8,0

Øvrige

66

41,8

41,5

0,3

Anlægsarbejder uden overskridelser i alt

200

91,8

82,7

9,1

Anlægsarbejder med overskridelse

5

171,1

181,8

-10,7

Afsluttede anlæg i alt

205

262,9

264,5

-1,6

 

Regnskaberne anbefales godkendt i forbindelse med oversendelse af regnskabet til revisionen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles godkendt.

 caseno17-46969_#4884760_v1_regnskab 2018 - bind i.pdf.pdf
caseno17-46969_#4884789_v1_regnskab 2018 - bind ii.pdf.pdf

Bilag

Regnskab 2018 - Bind I.pdf
Regnskab 2018 - Bind II.pdf


99. Orientering om revisionens delberetning for 2018

Orientering om revisionens delberetning for 2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. revisionens delberetning for 2018 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Iflg. styrelseslovens regler er kommunen underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens økonomiske anliggende er foretaget på betryggende vis. Revisionen redegør for den løbende revision i delberetningen, der skal udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen. 

Revisions bemærkninger skal meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender beretningen m/tilhørende bemærkninger til kommunalbestyrelsen, der skal orienteres om fremkomne revisionsbemærkninger.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har udført revisionsarbejder vedr. den løbende revision for 2018 og redegør i beretning nr. 28 for det udførte arbejde.

Delberetningen er modtaget den 1. marts 2019 og videresendt til kommunalbestyrelsens medlemmer den 4. marts 2019.

I beretningens afsnit 2.2 afgiver revisionen de bemærkninger, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og videresendes til tilsynsmyndigheden.

Jfr. afsnit 2.2. har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.

Løn og Regnskab vil følge op på de af revisionen anførte kommentarer, anbefalinger m.v.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Lovgrundlag – link

§ 42, 42b og 42C i lov om kommunernes styrelse.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles taget til efterretning.

 caseno18-33924_#4860679_v1_fra bdo - løbende beretning - delberetning nr. 28, 2018, holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Fra BDO - Løbende beretning - Delberetning nr. 28, 2018, Holbæk Kommune.pdf


100. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til facaderenovering på Søbæk Have

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til facaderenovering på Søbæk Have

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der frigives 1,7 mio. kr. fra de afsatte midler i anlægsbudgettet for 2019 under økonomiudvalget til Renovering af bygninger mm Søbæk Have – Facader til PCB-renovering og planlagt projektering af facaderne

Beskrivelse af sagen

Søbæk Have er en døgninstitution på det voksenspecialiserede område der består af boliger, et aktivitetscenter, administration samt 4 stk. §108 boliger.

De eksisterende bygninger på Søbæk Have (det gamle Tornhøj) blev i 2015/2016 ombygget indvendigt og VAB opførte samtidig 40 nye boliger i tilknytning til Søbæk Have. De eksisterende bygninger (det gamle Tornhøj) er ejet af Holbæk Kommune mens boligerne er ejet af VAB.

Der er blevet konstateret PCB i fugerne på de udvendige facadeelementer på de kommunale bygninger og facaderne er ikke blevet renoveret siden opførelsen i 1970.

På anlægsbudgettet for 2019-2022 er der afsat 10 mio. kr. til et samlet projekt med renovering af facader på Søbæk Have. Beløbet er fordelt med 1,7 mio. kr. i 2019 og 8,3 mio. kr. i 2020.

De afsatte midler i 2019 anvendes til igangsættelse af PCB-renoveringen af facaderne samt projektering af facaderenovering.

Projekteringen omfatter forslag fra arkitekt til udseende af facade, udformning, energirenovering af ydervægge med udvendig isolering, udskiftning af døre og vinduer samt ny beklædning der passer til VAB’s, boliger, der ligger i tilknytning til Søbæk Have, hvormed det samlede område vil opleves sammenhængende og harmonisk.

De afsatte midler i 2020 anvendes til gennemførelsen af selve facaderenoveringen


Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2019 – 2022 er der på nuværende tidspunkt afsat følgende til Søbæk Have:

-         I 2019 er der afsat 1,7 mio. kr. til Projektering af facaderenovering og PCB-renovering

-         I 2020 er der afsat 8,3 mio. kr. til gennemførelse af selve faderenoveringen

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Facaderenoveringen vil have en positiv effekt der vil mindske energiforbruget i bygningen samt bidrage til en mindskelse af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på bygningen.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles godkendt.

 

101. Beslutning om salgspriser på ejendomme - april 2019

Beslutning om salgspriser på ejendomme - april 2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. administrationen bemyndiges til at sælge nedenstående ejendom til den angivne pris

Beskrivelse af sagen

Del af vejlitra 7000h Skimmede by, Tølløse

I forbindelse med, at FORS A/S etablerer ny genbrugsplads på Digemosevej, Tølløse, har FORS A/S har rettet henvendelse til Holbæk Kommune, om køb af et mindre vejstykke.

Vejstykket udgør ca. 300 m2 og ønskes arealoverført til matr.nr. 3au Skimmede By, Tølløse, som er ejet af FORS A/S.

Arealet er vurderet af HOME, Holbæk til kr. 45.000 med tillæg af moms.

Arealet skal ikke udbydes i et offentlig udbud. Arealet er under 2.000 m2 og kan ikke selvstændigt bebygges.

Ved salget til FORS A/S, accepteres det, at vejstykket nedlægges, dog skal nedlæggelsen i offentlig høring i 8 uger, hvilket igangsættes af Holbæk Kommunes Vejmyndighed.

Alle omkostninger i forbindelse med salget betales af FORS A/S, herunder honorar til Landinspektør, tinglysning, arealoverførselsomkostninger, fjernelse af asfalt mv.


Økonomiske konsekvenser

Salgsprisen udgør kr. 45.000 med tillæg af moms.

Handlen er uden omkostninger for Holbæk Kommune. Samtlige omkostninger afholdes af FORS A/S.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles godkendt.

 caseno18-513_#4872587_v1_salg af vejstykke til fors as.pdf.pdf

Bilag

Salg af vejstykke til FORS AS.pdf


102. Fastsættelse af rente på leasingydelsen vedrørende Sportsbyen

Fastsættelse af rente på leasingydelsen vedrørende Sportsbyen

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der vælges fast rente på leasingydelsen vedrørende Sportsbyen

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der vælges variabel rente på leasingydelsen vedrørende Sportsbyen

Beskrivelse af sagen

Holbæk Sportsby forventes på nuværende tidspunkt klar til ibrugtagning den 7. maj 2019. Byggeriet er delvist finansieret ved indgåelse af en finansiel leasingaftale, som påbegyndes når anlægget overtages. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse tage stilling til, hvordan leasingydelsen skal forrentes.

 

Variabel rente, eller en fast rente

En variabel rente er på nuværende tidspunkt noget lavere end en fast rente, men den er samtidig forbundet med større usikkerhed, da renten varierer med konjunkturer og markedsvilkår.

En fast rente for hele kontraktperiodens løbetid (22 år) vil i udgangspunktet betyde en højere leasingudgift, men der er sikkerhed for, at renten ikke ændrer sig, hvis der skulle ske udsving i økonomien, og der er budgetsikkerhed. Det vil sige, kommunen ved, hvad leasingydelsen koster i hele kontraktperioden, og der vil ikke komme budgetoverskridelser.

I bilaget uddybes baggrunden for sagen, og der opstilles forskellige scenarier ud fra dagens priser medio marts. Scenarierne viser en forskel på 2,4 mio. kr. årligt mellem fast rente i hele kontraktperioden, og variabel rente i dagens priser. Det er en forudsætning for beregningen at den variable rente vil være på samme niveau i hele perioden, hvilket ikke vurderes realistisk.

Administrationen anbefaler at indgå aftale om fast rente, så snart alle forudsætninger er kendte og alle udgifter afholdt. Dette vil mindske risiko for negative påvirkninger af kommunens økonomi, hvis der pludseligt kommer større rentestigninger. En større rentestigning med en variabel rente giver et pres på serviceudgifterne, og et generelt pres på kommunens økonomi. Mens en fast rente giver budgetsikkerhed.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Vælges en variabel rente, er det ud fra et hensyn til, at det på nuværende tidspunkt er en billigere løsning. Der kan senere omlægges til en fast rente, hvis der er indikationer på at renten stiger. Dog vil en fast rente på et senere tidspunkt højst sandsynligt være højere end på nuværende tidspunkt, da tegn på rentestigninger ofte starter med en rentestigning. En variabel rente er derfor forbundet med risikovillighed.


Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2019-2022 afsat 7,7 mio. kr. årligt til leasingydelsen. Det er fastsat efter daværende priser på fast rente i 22 år. Indikationen fra medio marts viser en lavere rente for en fast forrentning, så leasingydelsen, hvis aftalen blev indgået medio marts, ville koste 7,0 mio. kr. årligt.

Når kommunen rent faktisk skal indgå aftalen, vil renten have udviklet sig i forhold til ovennævnte indikation, men forventningen er, at det ikke vil dreje sig om store afvigelser, og dermed er der afsat tilstrækkelige midler til at vælge en fast rente i 22 år, uden at det betyder merudgifter i forhold til det, der allerede er afsat.

Vælges en variabel rente, vil det på kort sigt spare kommunen nogle udgifter i forhold til det der afsat. Dog vil den variable rente udvikle sig over perioden på 22 år. Renten udvikler sig meget over tid, og det er ikke muligt at forudse, hvor meget kommunen vil vinde eller tabe på et valg af variabel frem for fast rente.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

 caseno16-46230_#4884361_v1_notat rentefastsættelse leasingydelse vedr sportsbyen.docx

Bilag

Notat rentefastsættelse leasingydelse vedr sportsbyen


103. Beslutning - Udbudsmodel for salg af Jyderup Nord

Beslutning - Udbudsmodel for salg af Jyderup Nord

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. grundstykket benævnt Jyderup Nord (Matr.nr. 5ø, 1dl m.fl., Jyderup By, Jyderup) udbydes til salg jf. den foreslåede udbudsmodel

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet d. 12. december 2018 et punkt om salg af Jyderup Nord – kortbilag er vedhæftet. Holbæk Kommune havde modtaget 2 tilbud på arealet, som begge var under den godkendte mindstepris. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skulle udarbejdes et forslag til en anden udbudsmodel.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens ønske foreslår administrationen at arealet bringes i udbud jf. nedenstående model, der tager udgangspunkt i den eksisterende lokalplan 11.16, der er vedhæftet som bilag:

-         Det kommunale areal rummer mulighed for etablering af ca. 36 parcelhusgrunde til opførelse af åben-lav bebyggelse – på vedhæftede bilag fremgår det, hvordan parcelhusgrundene er placeret på det kommunale areal samt hvordan området er disponeret.

-         Arealet opdeles i 3 etaper, hvor der hhv. er mulighed for at etablere 23, 9 og 4 parcelhusgrunde. Opdelingen tager udgangspunkt i lokalplanens illustrationsplan og sigter samtidig på at udbyde afgrænsede arealer, hvor etablering af boligveje, stier og fællesarealer kan ske selvstændigt indenfor de solgte arealer. 

-         Indledningsvis sættes arealet med 23 parcelhusgrunde til salg, idet det vurderes at være det bedst beliggende areal. Når arealet er solgt, så sættes de 2 næste arealer til salg samtidig. Køberen af det første areal forpligtiges til, at etablere stamvejen fra Aggersvoldvej.

-         Holbæk Kommune etablerer fælles friarealer, grønning og beplantningsbælte. Driften af veje, stier og friarealer forestås fremadrettet af grundejerforeningen, mens kommunen drifter grønningen og beplantningsbæltet jf. lokalplanen.

-         Køber skal acceptere, at der på arealerne pålægges en servitut om byggepligt, tilbagekøbsret for Holbæk Kommune og forbud mod videresalg i ubebygget stand mv. Køber accepterer dermed:

 • At det købte areal skal være udstykket jf. lokalplanens bestemmelser og byggeriet skal være påbegyndt på samtlige parceller på det købte areal indenfor 3 år.
 • At såfremt ovenstående ikke overholdes, så har kommunalbestyrelsen ret til at kræve ejendommen eller de ubebyggede parceller tilbageskødet til samme pris, som ved denne handel betales uden tillæg af nogen art, såsom rentetab, skatter, dyrkning, hegn eller beplantning, som det dog står sælger frit at fjerne mod, at grunden afleveres jævn og opryddet.
 • At så længe grunden er ubebygget og ikke opdelt i parceller, så kan den handles frit, men skal, forinden den kan afhændes til tredjemand, tilbydes kommunen på identiske vilkår. Såfremt kommunen ikke benytter sig af sin ret til tilbagekøb, bibeholdes den overfor den, til hvem grunden overdrages, hvad enten dette sker ved arv eller salg, men bortfalder når grunden er bebygget.  Ved tilbagekøb vil alle udgifter i forbindelse hermed være Holbæk Kommune uvedkommende, herunder også stempelomkostninger m.v.

-         Lokalplanens bestemmelser fastholdes.

 

Hvis det ønskes at skabe mulighed for etablering af en anden form for bebyggelse end åben-lav, at dispositionen af området skal være anderledes eller der fx ønskes ændringer i hvor store grundene som minimum skal være, så skal der udarbejdes en ny lokalplan.

Idet køberne pålægges en række forpligtigelser, såsom byggepligt og etablering af stamvej, så er det vanskeligt at vurdere hhv. mindste- og udbudspris. Det foreslås derfor at bringe arealerne til salg uden udbudspris. Når kommunen modtager et tilbud på arealet, så vil det blive forelagt til behandling i Kommunalbestyrelsen med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt det pågældende areal skal sælges.

Da arealet var i udbud i 2018, var det Danbolig Holbæk, der håndterede opgaven. Det anbefales at lade Danbolig Holbæk fortsætte med opgaven, idet mægleren allerede har oparbejdet et godt kendskab til området, mulighederne og interessen. 


Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil blive fremlagt i forbindelse med, at Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at sælge arealet til en konkret tilbudsgiver.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 12. december 2018: Sag nr. 273 – Beslutning om salgspriser på ejendomme, december 2018 – Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen d. 18. april 2018: Sag nr. 74 – Beslutning om byggemodning af arealer


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Ø stillede ændringsforslag om, at området skal indeholde forskellige former for boliger for eksempel klassiske parcelhuse, klyngehuse med fællesarealer og seniorboliger i det omfang lokalplanen muliggør det og at byggeriet skal være påbegyndt på 80 pct. af det købte areal inden for 3 år.

For ændringsforslaget stemte 2 (Ø og L).

Imod stemte 7 (A, C, B, V, F, I og O).

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Hovedindstillingen indstilles herefter godkendt med den ændring, at området skal kunne rumme klassiske parcelhuse, klyngehuse med fællesareal og seniorboliger i det omfang lokalplanen muliggør det, og byggeriet skal være påbegyndt på 80 pct. af det købte areal inden for 3 år.

 

 caseno18-513_#4881191_v1_lokalplan_1116.pdf.pdf
caseno18-513_#4762945_v1_matr.nr. 5ø, 1dl m.fl. jyderup by, jyderup - jyderup nord.pdf.pdf
caseno18-513_#4881393_v1_kortbilag 5 - anvendelsesplan.pdf.pdf

Bilag

Lokalplan_1116.pdf
Matr.nr. 5ø, 1dl m.fl. Jyderup by, Jyderup - Jyderup Nord.pdf
Kortbilag 5 - Anvendelsesplan.pdf


104. Beslutning om lån til Andelslandsbyen Nyvang

Beslutning om lån til Andelslandsbyen Nyvang

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune yder et lån på i alt 3 mio. kr. til Andelslandsbyen Nyvang, som afdrages på de nedenfor beskrevne vilkår. Lånet finansieres ved en tillægsbevilling.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune yder et lån på i alt 1.3 mio. kr. til Andelslandsbyen Nyvang, som afdrages på de nedenfor beskrevne vilkår. Lånet finansieres ved en tillægsbevilling.

Beskrivelse af sagen

Ledelsen af Andelslandsbyen har henvendt sig til Holbæk Kommune, da Andelslandsbyens regnskab for 2018 viser et akut behov for tilførsel af likviditet. Andelslandsbyen beder om et lån på i alt 3 mio. kr., så likviditeten kan sikres og Andelslandsbyen kan gennemføre en økonomisk genopretningsplan. Det skal derfor besluttes, om Holbæk Kommune vil imødekomme dette ønske.

Andelslandsbyens økonomiske situation

Andelslandsbyens regnskab for 2017 viste et driftsresultat med et mindre overskud på 292 t.kr. samt en negativ likviditet på -898 t.kr. I regnskabet for 2017 har revisor ikke udtrykt usikkerhed om fortsat drift.

Andelslandsbyen har udarbejdet et udkast til et regnskab for 2018, som viser et driftsresultat med et underskud på -1.033 t.kr. samt en negativ likviditet på -3.471 t.kr., hvoraf 2.948 t.kr er et anlægslån, som er optaget i forbindelse med ibrugtagning af det tidligere vej- og bro museum.

I udkastet til 2018-regnskabet udtaler revisoren følgende:

”Denne situation tyder på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om foreningens mulighed for at fortsætte driften, hvorfor foreningen kan være ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale drift.”

Udkastet til 2018-regnskab samt likviditetsoversigt er vedhæftet som bilag

På baggrund af udkastet til 2018-regnskabet har Andelslandsbyens ledelse udarbejdet en handlingsplan, som skal genoprette Andelslandsbyens driftsøkonomi. Handlingsplanen er vedhæftet som bilag og indebærer:

 • en reduktion af omkostninger, særligt personaleomkostninger, men også øvrige driftsomkostninger.
 • Øget administrativt samarbejde med Museum Vestsjælland
 • Øgede indtægter (lokaleudlejning, museumsbutik)
 • Håndtering af bygningsmasse i dialog med Holbæk Kommune

Handlingsplanen løber over 2019 og 2020. De forventede likviditetsudfordringer vil være størst i 2019, hvor det forventede likviditetsbehov vil være 1.3 mio. kr.

Andelslandsbyen har bedt om 3 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at et lån på 3 mio. kr. vil imødekomme Andelslandsbyens udfordringer på følgende vis:

-         Afhjælpe likviditetsunderskud

-         Imødekomme usikkerhed ved de økonomiske estimater

-         Give mulighed for investeringer, som kan understøtte en langsigtet bæredygtig drift.

Administrationen har udarbejdet en tabel, som viser nøgletal for Andelslandsbyens økonomi for perioden 2017 – 2020.  Denne tabel er vedhæftet som bilag.

 

Eksisterende kommunal støtte til Andelslandsbyen

Holbæk Kommune har indgået en aftale om årligt driftstilskud til Andelslandsbyen.  Den igangværende aftale gælder indtil 31. december 2020.  Hvorefter aftalen skal genforhandles.   

Det aftalte driftstilskud er:

 • 2019: 4.6 mio. kr.
 • 2020: 4.5 mio. kr.

Størrelsen af det årlige driftstilskud betyder, at Andelslandsbyen er omfattet af regnskabsprincipperne for ”gruppe 3-tilskudsmodtagere” i administrationsgrundlaget for kultur og fritid. Det indebærer, bl.a. at regnskabet skal påtegnes af en registeret revisor/statsautoriseret revisor.

Udover det årlige driftstilskud har Andelslandsbyen en rente- og afdragsfri gæld på 6.6 mio. kr. til Holbæk Kommune, som stammer fra genetableringen af Sct. Stefans Kirken i Andelslandsbyen. Dette lån forfalder til fuld indfrielse i 2027, med mindre der indgås anden aftale.

 

Den videre dialog med Andelslandsbyen

Udvalget for Kultur og Fritid vil afholde sit udvalgsmøde den 2. maj 2019 i Andelslandsbyen. På dagsordenen vil bl.a. være en drøftelse af genopretningen af Andelslandsbyens økonomi, herunder:

 • Status for implementering af en økonomisk handlingsplan
 • Fremtidige strategiske indsatser
 • Øget samarbejde med Museum Vestsjælland
 • Styrkelse af kompetencer i medarbejderstaben

Beskrivelse af alternativ indstilling

En gennemgang af Andelslandsbyens økonomi viser, at det akutte behov for tilførsel af likviditet udgør 1,3 mio. kr.

Et lån på 1,3 mio. kr. vil sikre den økonomiske balance i det kommende regnskabsår. Dette lån indeholder ikke økonomi til at foretage en strategisk udvikling af Andelslandsbyen, så der sikres en langsigtet bæredygtig økonomi.

Et eventuelt økonomisk råderum til at foretage udviklingsinvesteringer, vil Andelslandsbyen derfor skulle finde på anden vis fx fundraising eller yderligere besparelser.


Økonomiske konsekvenser

Et lån på 3 mio. kr. indebærer, at der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr.  Denne tillægsbevilling finansieres ved et kassetræk.  Da der er tale om et lån, påvirkes servicerammen ikke.

Lånet vil være rente- og afdragsfrit de første 5 år (til og med 2023). Efterfølgende vil lånevilkårene være:

-         renten vil være diskontoen + 2%, som forrentes hvert år pr. 1.12.

-         lånet skal være afdraget over 20 år (så gælden er afdraget senest 2043), det årlige afdrag vil være 150.000 kr.

Lånets samlede løbetid vil være 25 år.

Administrationen vil udfærdige et gældsbrev, som skal underskrives af begge parter, forinden midlerne kan blive udbetalt.

 

Økonomiske konsekvenser ved den alternative indstilling

Et lån på 1,3 mio. kr. indebærer en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. som bliver finansieret ved et kassetræk.  Da der er tale om et lån, påvirkes servicerammen ikke.

Lånet vil være rente- og afdragsfrit de første 5 år (til og med 2023). Efterfølgende vil lånevilkårene være:

-         Renten vil være diskonton +2%, som forrentes hvert år pr. 1.12.

-         Lånet skal være afdraget over 10 år (så gælden er afdraget senest 2033), det årlige afdrag vil være 130.000 kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommuner yder støtte til kulturelle institutioner og til kulturelle formål.  Den kommunale støtte kan fx have karakter af et direkte økonomiske tilskud, en underskudsgaranti eller et lån.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt, med den ændring, at der skal betales renter af lånet fra lånets optagelse, og Andelslandsbyen Nyvang skal inden udgangen af 2019 forelægge en udviklingsplan, som løbende skal følges af Udvalget for Kultur og Fritid.

 caseno11-60155_#4887554_v1_likviditetsoversigt, 2019 og 2020.pdf
caseno11-60155_#5478074_v1_fwd nyt udkastregnskab ifølge aftale-) - 35570 årsregnskab 2018 - afkræftende konklusion.pdf.pdf
caseno11-60155_#4887690_v1_handlingsplan for 2019 og 2020..pdf
caseno11-60155_#4889294_v1_andelslandsbyens økonomi 2017-2020.pdf.pdf

Bilag

Likviditetsoversigt, 2019 og 2020
UDKAST, 2018-regnskab, Andelslandsbyen
Handlingsplan for 2019 og 2020.
Andelslandsbyens økonomi 2017-2020.pdf


105. Beslutning om at udvide Udsatterådet med 2 medlemmer

Beslutning om at udvide Udsatterådet med 2 medlemmer

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttet, at udvide Udsatterådet med 2 medlemmer, så rådet fremover består af 11 medlemmer.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af budgetaftale 2018 besluttede byrådet den 13. december 2017, at  nedsætte et Udsatteråd for Holbæk Kommune. Rådet  skulle bestå af  9 medlemmer, heraf 5 fra de lokale foreninger som arbejder direkte og for socialt udsatte.

Udsatterådet har konkretiseret mulige indsatser forankret i 3 hovedindsatser, som skal omsættes i et konkret arbejdsprogram:

 • Boliger til alle
 • Indsatser i øjenhøjde
 • Sociale fællesskaber 

Udsatterådet har i forbindelse med drøftelse af indsatser i arbejdsprogrammet også evalueret nuværende sammensætning af udsatterådet. På baggrund af disse drøftelser, anbefaler udsatterådet nu, at der kan ske en udvidelse af rådets medlemmer med 2 nye repræsentanter fra følgende 2 foreninger som arbejder med særlige udsatte borgere:

 • SAND - De hjemløses landsorganisation, Nordvestsjælland
 • Foreningen Sidesporet 

Motivation for udvidelse af Udsatterådet fra 5-7 medlemmer:

Foreningen SAND – De hjemløses Landsorganisation

SAND er en interesseorganisation for nuværende og tidligere hjemløse. Foreningen arbejder for at afskaffe hjemløshed og forbedre forholdene for de hjemløse. Foreningen kan bidrage konstruktivt med viden og erfaring i relation til Udsatterådets fremtidige arbejde

Foreningen Sidesporet

Foreningen kan bidrage konstruktivt med viden og erfaring i relation til Udsatterådets fremtidige arbejde, f.eks. ideer til at understøtte styrkelse og samspil mellem de frivillige og professionelle indsatser, social økonomisk virksomhed og særlige indsatser overfor de mest udsatte borgere. 

En udvidelse af antal medlemmer forudsætter en tilpasning af § 3 i Forretningsordenen for Udsatterådet, så der står:

§3. Rådet består af 11 medlemmer med følgende fordeling:

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger to kommunalbestyrelsesmedlemmer direkte.

Stk. 3. Efter indstilling fra lokalafdelingen af hver af de nedennævnte organisationer, udpeger kommunalbestyrelsen 7 medlemmer på brugersiden til rådet:

         Kirkens Korshær

         Mødrehjælpen

         Medusa

         SIND – Holbæk/Odsherred/Kalundborg

         Ventilen

         SAND - De hjemløses landsorganisation, Nordvestsjælland

         Foreningen Sidesporet


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 13. december 2017: Punkt 232: Beslutning om etablering af et udsatteråd.


Beslutning i Socialudvalget den 25-03-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles godkendt.

 

106. Beslutning om strategi og handleplan for socialøkonomi

Beslutning om strategi og handleplan for socialøkonomi

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutning


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. strategi og handleplan for socialøkonomi godkendes

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse har 4. februar 2019 vedtaget Kommissorium til strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder. Kommissoriet er i høring i udsatterådet. På baggrund af kommissoriet forelægges forslag til socialøkonomisk strategi og handleplan til beslutning.

Kort status for det aktuelle arbejde med SØV
Holbæk Kommune understøtter allerede socialøkonomiske virksomheder (SØV) gennem kerneområderne Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge. Alle Kan Bidrage har kontrakter med Fonden Sidesporet, Kirkens Korshær og Hans Knudsen Instituttet m.fl. om, at disse gennemfører beskæftigelsesrettede forløb. På samme vis understøtter ungeområdet nytteindsatsen for unge under 30 år i Andelslandsbyen Nyvang.

I 2019 igangsættes projektet ”Social inklusion gennem vækstpartnerskaber” i samarbejde med Vive og Innovationsfonden. Administrationen har taget kontakt til udvalgte SØV’er om muligheden for, at de etablerer sig i Holbæk. Der arbejdes desuden i udviklingen af den kommende boligsociale helhedsplan med at inddrage og udvikle SØV’er.

Alle Kan Bidrage samarbejder også i dag med Holbæk ErhvervsForum om rådgivning og vejledning af SØV’er og socialøkonomiske entreprenører. Forslaget til strategi og handleplan bygger derfor på mange måder ovenpå det Holbæk Kommune allerede gør.

Forslag til Strategi for socialøkonomi

Formål
Formålet med den socialøkonomiske strategi er at skabe arbejdspladser til udsatte borgere og styrke rammebetingelserne for iværksætteri og vækst i den socialøkonomiske sektor i Holbæk Kommune. Kommunen skal især fungere som ’playmaker’ i mødet mellem erhvervsliv, iværksættere, frivillige og lokalsamfund.

Indsatsområder

Rådgivning og vejledning
 

 1. Holbæk Kommune har ansvaret for - i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum – at sikre, at SØV’er og sociale iværksættere kan få råd og vejledning om etablering og vækst, samt om hvordan Holbæk Kommune samarbejder med SØV’er. Der iværksættes en særlig kommunikationsindsats rettet mod socialøkonomiske virksomheder.
 2. Samarbejde mellem Holbæk Kommune og socialøkonomiske virksomheder
  Holbæk Kommune skal understøtte og facilitere samarbejde, netværk og videndeling mellem lokale SØV’er, samt arbejde for at tiltrække eksisterende, ikke-lokale SØV’er
 3. Etablering af og vækst i SØV’er
  Holbæk Kommune skal aktivt understøtte socialøkonomiske pilotprojekter inden for særligt beskæftigelsesområdet, men også inden for sundhedsområdet, den grønne omstilling, det aktive medborgerskab i lokalområderne og i det boligsociale arbejde. Kommunen understøtter alene etablering af og vækst i SØV’er gennem køb af ydelser.

 

De 3 indsatsområder skal bidrage til følgende målsætning:

En årlig vækst på 10% i antallet af ordinære timer i socialøkonomiske virksomheder til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, hvilket vil sige borgere, der har været på forsørgelse i mere end 3 år.

 

Handleplan for 2019:

Handleplan - ekstern

 • Etablering af samarbejde og netværk med eksisterende lokale socialøkonomiske virksomheder, samt virksomheder med interesse for indsatsen.
 • Gennem køb af ydelser understøttes etablering og vækst i SØV’er, og der arbejdes fokuseret på at etablere socialøkonomiske virksomheder i Vangkvarteret og Ladegårdsparken
 • Der iværksættes en særlig kommunikationsindsats rettet mod den socialøkonomiske sektor

Handleplan - intern

 • Der sikres organisatorisk kompetence til at give kompetent rådgivning og forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder i samarbejde med bl.a. Holbæk ErhvervsForum
 • Der etableres et intrakommunalt samarbejde mellem beskæftigelsesområdet, Indkøbsafdelingen, erhvervsområdet og socialområdet
 • I samarbejde med Indkøbsafdelingen foretages en analyse af mulighederne for at handle med socialøkonomiske leverandører, herunder eventuelle muligheder i indkøbs- og udbudsstrategien

Økonomiske konsekvenser

Finansiering:
Der afsættes op til 500.000 kr. i 2019 inden for det eksisterende budget til rådgivning, vejledning og facilitering af netværk. Der afsættes en ramme på op til 1.000.000 kr. årligt til køb af ydelser hos SØV’er. Dette finansieres inden for eksisterende budget og som en del af de midler, der anvendes til vejledning og opkvalificering af ledige.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Møde i udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 4.2. 2019. Sag nr. 8: Beslutning om kommissorium for en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-03-2019

Et flertal bestående af A, V, L og Ø indstiller til godkendelse. Imod stemte I.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, Ø, V, O og L).

Imod stemte 1 (I).caseno19-2658_#4824477_v2_kommissorium for søv.pdf

Bilag

Kommissorium for SØV


107. Beslutning om ungdomsklub i Vipperød

Beslutning om ungdomsklub i Vipperød

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. UngHolbæk fra 2020 beholder de 200.000 kroner årligt til etablering og drift af ungdomsklub i Vipperød, der i budgettet er tildelt Viften

 


Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. aktiviteterne i UngHolbæk omprioriteres, så der kan etableres og driftes en ungdomsklub i Vipperød

 


Beskrivelse af sagen

Baggrund

I Vipperød har der siden 1994 eksisteret et foreningsdrevet klubtilbud ”Viften”. Viften består af en dagklub for de 10 – 14-årige og en fritidsklub/aftenklub for de 13 – 18-årige.

Viften og UngHolbæk har en samarbejdsaftale omkring klubaktiviteterne, som er besluttet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26. april 2018.

Det daværende byråd vedtog den 11. oktober 2017 budgetaftalen for 2018 – 21. Budgetaftalen betød, at Viften fra 2019 og frem modtager et kommunalt tilskud på 200.000 kroner om året. Dette er en reduktion på 200.000 kroner i forhold til tidligere år.

Viftens bestyrelse har på baggrund af reduktionen af det kommunale tilskud besluttet at lukke såvel dag- som aftentilbuddet med udgangen af juni måned 2019.

Der opleves behov for et aftenklub-tilbud til de 13 – 18-årige i Vipperød. Viftens aftenklub har åbent hver onsdag fra kl. 18.00 – 22.00 og har omkring 30-50 brugere på den ugentlige åbningsaften.

 

Konsekvenser af hovedindstilling

Ved nedlæggelse af Viften den 30. juni 2019, vil Viftens hidtidige kommunale tilskud på 200.000 kroner årligt overgå til UngHolbæk, der fremadrettet skal stå for klubvirksomheden i Vipperød.

UngHolbæk vurderer at kunne drive et fast klubtilbud med en ugentlig åbningsdag, svarende til hvad Viften i dag tilbyder inden for beløbet. Det nøjagtige beløb afhænger af, hvilke bygninger og faciliteter i øvrigt, der vil være til rådighed for UngHolbæks klubaktiviteter.

 

 


Beskrivelse af alternativ indstilling

Konsekvenser af alternativ indstilling

Ved nedlæggelse af Viften den 30. juni 2019, vil der ske en omprioritering af aktiviteter og økonomi i UngHolbæk, så der kan oprettes et klubtilbud i Vipperød inden for UngHolbæks eksisterende økonomiske ramme.

UngHolbæk har pt. ungdomsklubaktiviteter på 6 faste matrikler: Vestergade, Agervang, Svinninge, Tuse, Jernløse og Tølløse. Desuden er der et fast tilbud i Ladegårdsparken drevet for projektmidler og diverse ’pop-up’-aktiviteter rundt omkring i kommunen.

Skal UngHolbæk igangsætte en klubaktivitet i Vipperød inden for rammen, vil det have den konsekvens, at der skal skrues ned for tilbud andre steder i kommunen. Det kan f.eks. blive i form af en neddrosling af de klubaktiviteter, der som følge af bandekonflikten er igangsat med en ekstra femte åbningsdag i Vestergade og weekendåbning i Agervang og Ladegårdsparken.

 


Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, indstilling

Tilskuddet til Viften på 200.000 kroner årligt overgår til UngHolbæk

 

Økonomiske konsekvenser, alternativ indstilling

Tilskuddet til Viften på 200.000 kroner årligt bortfalder og indgår som en del af udvalgets effektiviseringsforslag.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser

 


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, 19-06-2017

Beslutning om opsigelse af driftstilskud til Viften

 

Møde i Holbæk Byråd, 13-09-2017

Initiativsag fra Morten Bjørn Nielsen, venstre – beslutning om SFO2 i Kildedamsskolen, afdeling Vipperød

 

Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”, 22-03-2017

Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse

 

Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”, 24-10-2017

Beslutning om samarbejdsgrundlag mellem Viften og UngHolbæk Fritid og Forebyggelse

 

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 26-04-2018

Beslutning om samarbejdsaftale mellem Viften og Holbæk Kommune, UngHolbæk

 

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 26-04-2018

Drøftelse af økonomi i Klub Viften


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-03-2019

Udvalget indstiller hovedindstillingen godkendt under forudsætning af, at Viften lukker med udgangen af juni måned.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelses indstilling indstilles godkendt.

 

108. Beslutning om vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter

Beslutning om vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der indgås aftaler med foreningerne HB&I, Holbæk Fremad, Holbæk Cykelsport om fraflytning af eksisterende lokaler uden nedrivning af lokalerne, som beskrevet i nedenstående vilkår,
 2. der indgås aftale med Holbæk Badmintonklub om kompensation for afståelse af lejeret på nedenstående vilkår.

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der indgås aftaler om fraflytning med foreningerne HB&I, Holbæk Fremad, Holbæk Cykelsport, som fastholder foreningernes økonomiske ansvar for nedrivning af eksisterende idrætsfaciliteter, som beskrevet i nedenstående vilkår,
 2. der indgås ikke en aftale med Holbæk Badmintonklub om kompensation ved fraflytning af eksisterende faciliteter.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med ibrugtagning af Holbæk Sportsby skal en række idrætsforeninger flytte fra eksisterende faciliteter, som er ejet af foreningerne selv. Der er brug for en politisk godkendelse af de konkrete vilkår for foreningernes fraflytning. Nedenfor bliver situationen og fraflytningsvilkår for de enkelte foreninger beskrevet.

 

Holbæk Bold og Idrætsforening (HB&I)

Holbæk Kommune og HB&I indgik i 1965 en brugskontrakt for det kommunale areal på Borgmestergårdsvej 11a, (matrikel 11ah, Holbæk Markjorder). Brugsaftalen giver HB&I ret til at opføre et klubhus på arealet.

Ifølge brugskontrakten forpligter HB&I sig til – såfremt ikke andet aftales – ved kontraktens ophør, at aflevere arealet i samme stand, som det er overtaget og fuldstændig ryddet, herunder også for fundamenter og lignende.

Brugsaftalen ophørte efter sin ordlyd i 2015 og der er ikke sket en skriftlig forlængelse. Brugsaftalen må dog anses at være løbet videre på uændrede vilkår, idet HB&I - med kommunens viden - har fortsat brugen af arealet. Efter almindelige obligationsretlige principper kan en kontrakt uden tidsbegrænsning opsiges med et passende varsel.

Udover brugskontrakten for det kommunale areal, har HB&I har en eksisterende gæld til kommunen på i alt 839.688 kr. Gælden er opstået over tid, som en række mindre rente- og afdragsfrie lån med pant i bygningen. Det fremgår af pantebrevene, at gælden forfalder ved klubbens fraflytning af bygningerne.

Holbæk Kommune har været i dialog med HB&I om rydningen af arealet og håndtering af den eksisterende gæld.  HB&I ønsker ikke at afholde udgifterne til rydning af arealet (nedrivning af klubhuset mv.) eller indfri den eksisterende gæld, da det er klubbens opfattelse, at alle foreninger i den første opstart af dialog om en sportsby, blev stillet i udsigt, at foreningerne ikke vil blive stillet ringere i forbindelse med fraflytning af Holbæk Have. Ifølge HB&I vil klubben blive stillet væsentlig ringere, såfremt klubben skal afholde udgifter til nedrivning af klubhus, da det ifølge HB&I vil det betyde væsentlige udfordringer for klubbens muligheder for at fortsætte sine fremtidige aktiviteter

Vilkår fra HB&I’s fraflytning

-         Den nuværende gæld (839.688 kr.) overgår til en ny låneaftale uden pant i bygningerne.  Gælden bliver fastholdt som et rente- og afdragsfrit lån de næste 10 år (frem til 31.12.2029). I 2029 reviderer parterne rammerne for afvikling af dette lån.

 

-         HB&I fraflytter klubhus mv. uden at nedrive bygningerne. Kommunen overtager vederlagsfrit bygningerne. Arealet Holbæk Have sælges inkl. bygningerne, som efterfølgende forventes nedrevet i forbindelse med udbygning af Holbæk Have. Nedrivning bekostes af den kommende ejer af arealet, som i øvrigt også skal bekoste en nedrivning af de kommunalt ejede faciliteter stadion og stadionhal mv.

 

-         HB&I får ikke ny gæld i forbindelse med fraflytningen, HB&I kompenseres ikke forbindelse med fraflytningen af bygningerne.

 

-         Kommunen afholder ikke udgifter til nedrivning af bygningerne. Kommunen må forvente en mindre nedgang i det samlede salgsprovenu af Holbæk Have, fordi arealet sælges inkl. klubhus. 

 

Holbæk Cykelsport

Holbæk Kommune indgik i 1983 en aftale med den daværende forening Holbæk Cyklering (nuværende Holbæk Cykelsport) om brug af et kommunalt areal på Borgmestergårdsvej 18 (matrikel nr. 11a, Holbæk Markjorder). Ifølge brugsaftalen forpligter foreningen sig til – såfremt ikke andet aftales – ved aftalens ophør, at aflevere arealet i samme stand, som det er overtaget og fuldstændig ryddet, herunder også for fundamenter og lignende.

Brugsaftalen ophørte efter sin ordlyd i 2006, men må anses at være løbet videre på uændrede vilkår, idet Holbæk Cykelsport - med kommunens viden - har fortsat brugen af arealet, hvor foreningen har opstillet en pavillon af ældre dato.

Situationen med Holbæk Cykelsport kan derfor sidestilles med HB&I, dog med det forbehold, at den økonomiske situation for foreningen ikke kan sammenlignes, da de forventede udgifter til nedrivning af pavillonen beløber sig til 40.000 kr.

Holbæk Kommune har været i dialog med Holbæk Cykelsport, som ønsker en fraflytningsaftale på vilkår, som ikke er ringere end HB&I’s fraflytningsvilkår.

Vilkår for Holbæk Cykelsports fraflytning

-         Holbæk Cykelsport fraflytter pavillon uden at nedrive denne. Kommunen overtager vederlagsfrit pavillonen. Arealet Holbæk Have sælges inkl. pavillonen, som efterfølgende forventes nedrevet i forbindelse med udbygning af Holbæk Have. Nedrivning bekostes af den kommende ejer af arealet, som i øvrigt også skal bekoste en nedrivning af de kommunalt ejede faciliteter stadion og stadionhal mv.

 

-         Holbæk Cykelsport får ikke ny gæld i forbindelse med fraflytningen, Holbæk Cykelsport kompenseres ikke forbindelse med fraflytningen af pavillonen.

 

-         Kommunen må muligvis forvente en mindre nedgang i det samlede salgsprovenu af Holbæk Have, fordi arealet sælges inkl. pavillon.  

 

Holbæk Fremad (Atletikklub)

I 1979 indgik Holbæk Kommune en aftale med Holbæk Fremad (atletikklubben) om klubbens brug af et kommunalt areal med henblik på at opføre et klubhus. Arealet er Borgmestergårdsvej 13 (matrikel nr. 11ø, Holbæk Markjorder).  Ifølge aftalen forpligter klubben sig til – hvis ikke andet aftales – at afleveret arealet ryddet for bygninger den 30. april 2029.

Atletikklubbens situation adskiller sig fra situationen med HB&I og Holbæk Cykelsport, fordi atletikklubbens tidsbegrænsede aftale ikke er udløbet endnu.  Den kan ikke opsiges med sædvanligt varsel, men tidligst i 2029 – hvilket kan være en udfordring for udviklingen af Holbæk Have. Aftalen kan ophøre tidligere, såfremt atletikklubben og Holbæk Kommune i fællesskab er enige herom. 

Atletikklubben har etableret 6 pavilloner på arealet, som bliver brugt til klubhus og indendørs træningsfaciliteter.

Vilkår for Atletikklubbens fraflytning

-         Holbæk Kommune overtager vederlagsfrit ejerskabet af alle 6 eksisterende pavilloner.

 

-         3 af pavillonerne (i alt ca. 144 m2) bliver flyttet til sportsbyen, hvor de skal anvendes til dommer- og speakerrum, handicaptoilet, depot for atletik, vintertræning for atletik. Omkostningerne til flytning og reetablering af pavillonerne i sportsbyen forsøges afholdt som byggemodningsomkostninger i det samlede sportsby-projekt.

 

-         De 3 resterende pavilloner forbliver i Holbæk Have. Atletikklubben fraflytter de 3 resterende pavilloner uden at nedrive/fjerne dem.

 

-         Benyttelsesaftalen for arealet, som udløber i 2029, bringes til ophør i forbindelse med atletikklubbens fraflytning af pavillonerne.

 

-         Holbæk Have sælges inkl. pavilloner, som efterfølgende forventes nedrevet i forbindelse med udbygning af Holbæk Have. Nedrivning bekostes af den kommende ejer af Holbæk Have, som i øvrigt også skal bekoste en nedrivning af de kommunalt ejede faciliteter stadion og stadionhal mv.

 

-         Kommunen må muligvis forvente en mindre nedgang i det samlede salgsprovenu af Holbæk Have, fordi arealet sælges inkl. pavilloner. Nedgangen i salgsprovenuet må formodes at være mindre end den nedgang i salgsprovenuet som ville følge af, at benyttelsesaftalen fortsatte frem til 2029.

 

Holbæk Badminton klub

Det tidligere byråd besluttede d. 13. december 2017, at lejeaftalen med Holbæk Badmintonklub skulle opsiges, samt at Holbæk Kommune skal overtage ejerskabet til badmintonhallen. Byrådet besluttede også, at badmintonhallen skal sættes til salg, med Badmintonklubben som lejere

Administrationen har opsagt lejeaftalen pr 1. april 2019, hvorefter Holbæk Kommune overtager ejerskabet til hallen. Derefter har Badmintonklubben en ubetinget ret til at råde (lejeret) over badmintonhallen i de tidsrum, som badmintonklubben måtte ønske og på sådanne vilkår, som må anses for rimelige og sædvanlige for udlejning af sportslokaler i offentligt eje til en sportsklub alt efter forholdene.

Badmintonklubbens lejeret formodes at have en negativ betydning for den pris, som Holbæk Kommune kan få for ejendommen og derfor foreslås det, at bygningen forsøges frigjort for lejeretten.

Det er vanskeligt at angive præcist, hvad badminklubbens lejeret er værd, men administrationen har fået ejendommen salgsvurderet henholdsvis med og uden lejeret.

Såfremt ejendommen sælges med lejeret, så er vurderingen, at ejendommen kan sælges for 3.5 mio. kr., mens værdien uden lejeret er fastsat til 4 mio. kr.

Forskellen mellem de to vurderinger kan bruges som estimat for, hvad den ubetingede lejeret er værd. Dermed anslås, at lejeretten er 500.000 kr. værd.

Vilkår for Holbæk Badmintonklubs frasigelse af lejeret til badmintonhallen

-         Badmintonklubben har indvilliget i at frasige sig deres lejeret over Badmintonhallen mod kompensation på 500.000 kr.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Alternative vilkår for HB&I

-         den nuværende gæld (839.688 kr.) overgår til en ny låneaftale uden pant i bygningerne.  Gælden bliver fastholdt som et rente- og afdragsfrit lån de næste 10 år (frem til 31.12.2029). I 2029 reviderer parterne rammerne for afvikling af dette lån.

 

-         HB&I fraflytter klubhus og har det økonomiske ansvar for at rydde arealet (nedrive klubhuset) i overensstemmelse med den oprindelige benyttelsesaftale fra 1965.

 

-         Det kan aftales, at bygningerne ikke skal nedrives ved HB&I’s fraflytning i foråret 2019, men i stedet nedrives som led i bebyggelse af Holbæk Have.

 

-         Udgifterne til nedrivning af bygningerne vil blive pålagt HB&I’s eksisterende gæld til Holbæk Kommune, som en supplerende gældspost. Den forventende udgift til nedrivning af klubhus mv. vil blive opgjort i forbindelse med salget af Holbæk Have.

 

-         Kommunen afholder ikke udgifter til nedrivning af bygningerne. Kommunen må forvente en mindre nedgang i det samlede salgsprovenu af Holbæk Have fordi arealet sælges inkl. klubhus. Denne nedgang modsvares det tilgodehavende, som kommunen får hos HBI i form af den supplerende gældspost.

 

Alternative vilkår for Holbæk Cykelsport

-         Holbæk Cykelsport fraflytter pavillon og har det økonomiske ansvar for at rydde arealet (nedrive pavillon) i overensstemmelse med den oprindelige benyttelsesaftale fra 1983.

-         Det kan aftales, at bygningerne ikke skal nedrives ved Holbæk Cykelsport’s fraflytning i foråret 2019, men i stedet nedrives som led i bebyggelse af Holbæk Have.

 

-         Udgifterne til nedrivning af bygningerne vil blive pålagt Holbæk Cykelsport i form af en gæld til Holbæk Kommune på max 40.000 kr.

 

-         Kommunen afholder ikke udgifter til nedrivning af bygningerne. Kommunen må forvente en mindre nedgang i det samlede salgsprovenu af Holbæk Have fordi arealet sælges inkl. pavillon. Denne nedgang modsvares det tilgodehavende, som kommunen får hos Holbæk Cykelsport i form af den nye gældspost.

 

Alternative vilkår for Atletikklubben (Holbæk Fremad)

-         Holbæk Kommune overtager vederlagsfrit ejerskabet af 3 af pavillonerne (i alt ca. 144 m2), som flyttes til sportsbyen, hvor de skal anvendes til dommer- og speakerrum, handicaptoilet, depot for atletik og vintertræning for atletik. Omkostninger til flytning og reetablering af pavillonerne i sportsbyen forsøges afholdt som byggemodningsomkostninger i det samlede sportsby-projekt.

 

-         De resterende 3 pavilloner i Holbæk Have fjernes for Atletikklubbens regning i forbindelse med klubbens fraflytning i foråret 2019.

 

-         Benyttelsesaftalen for arealet, som udløber i 2029, bringes til ophør i forbindelse med atletikklubbens fraflytning af pavillonerne.

 

Alternative vilkår Holbæk Badmintonklub

-         Badmintonklubbens lejeret bliver ikke afskrevet, idet der ikke indgåes aftale om kompensation.

-         Holbæk Kommune kan sætte Badmintonhallen til salg med lejeret, hvorefter en ny ejer skal respektere badmintonklubbens fortsatte lejeret.


Økonomiske konsekvenser

De beskrevne løsninger i hovedindstillingerne indebærer følgende økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune:

-         Omkostninger til flytning og etablering af 3 pavilloner til atletik i sportsbyen forsøges afholdt som byggemodningsomkostninger.

 

-         500.000 kr. (udgift til frikøb af badmintonklubbens lejeret, som finansieres af provenuet for salg af Badmintonhallen).

 

-         Ved et salg af Holbæk Have med klubhus og pavilloner, som nævnt ovenfor, må der forventes en ikke-fastlagt nedgang i det samlede salgsprovenu.

 

De beskrevne løsninger i de alternative indstillinger indebærer følgende økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune

-         Omkostninger til flytning og etablering af 3 pavilloner til atletik i sportsbyen forsøges afholdt som byggemodningsomkostninger

-         Der må forventes en nedgang i salgsprovenu for Badmintonhal på anslået 500.000 kr.

 

-         Som ved hovedindstillingerne må der forventes en ikke-fastlagt nedgang i det samlede salgsprovenu for Holbæk Have. Denne nedgang modsvares dog af de gældsforpligtelser, som foreninger får til Holbæk Kommune.


Miljø- og Klimamæssige konsekvenser

Der vurderes umiddelbart ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved foreningernes fraflytning af arealerne. Dette gæler både hovedindstillinger og de alternative indstillinger.


Høring

Holbæk Kommune har været i dialog med de berørte foreninger


Lovgrundlag – link

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan Holbæk Kommune yde økonomisk støtte til folkeoplysende idrætsforeninger.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-03-2019

Et flertal bestående af A, V og L indstiller at hovedindstillingen tiltrædes med den forudsætning, at der indgås en aftale med de berørte foreninger om at medvirke til nedrivning af egen bygningsmasse. Aftalerne skal indgås i lyset af udgifterne til nedrivning af bygningsmassen.

 

B og O undlader at stemme.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Ad 1: Udsat.

Ad 2: Hovedindstillingen indstilles godkendt.

 

109. Beslutning om mellemfinansiering af projekter i kystlivscenteret på Holbæk Havn

Beslutning om mellemfinansiering af projekter i kystlivscenteret på Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der afsættes en samlet ramme på 845.000 kr. til mellemfinansiering af to projekter i Kystlivscenteret.

Alternativ indstilling

 


Beskrivelse af sagen

Foreningen Kystliv Holbæk driver Kystlivscenteret på Holbæk Havn. Foreningen har modtaget tilsagn om støtte fra LAG og Friluftsrådet på i alt 845.000 kr. til to særskilte projekter i Kystlivscenteret.

Tilsagn fra LAG bliver først udbetalt, når projektet er realiseret. Tilsagn fra Friluftsrådet bliver udbetalt i rater.

Foreningen søger om kommunal mellemfinansiering på op til 845.000 kr., da foreningen ikke har økonomi til at afholde udgifterne selv, indtil projektet er realiseres. Der skal tages stilling til om kommunen vil yde mellemfinansiering.

 

Indhold af de to projekter

Det ene projekt ”opstart af Holbæk Kystlivscenter” handler om indkøb af det første udstyr, værktøj og materialer, så værkstederne på kystlivscenteret kan færdiggøres og undervisningsaktiviteterne iværksættes.

Det andet projekt ” Kystliv ved Isefjorden” handler om udvikling og gennemførelse af tværfaglige undervisningsforløb med aktiv deltagelse i byggeri og brug af traditionelle fiskejoller.  Undervisningsforløbene er målrettet elever på folkeskoler, erhvervsfaglige uddannelser og gymnasium.

Projektet indeholder også udvikling af kystlivsoplæg og tilbud om aktiviteter for ældre borgere samt beboere fra socialt boligområde.

Tilsagnsbrevene fra hhv. LAG og Friluftsrådet er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes, at tilsagnsbrevet fra LAG er et foreløbigt tilsagn, da den endelige godkendelse af projektet afventer Erhvervsstyrelsens formelle godkendelse.

 

Betingelser for kommunal mellemfinansiering

-         Projektet er fuld finansieret.

-         Der er udpeget en ansvarlig for projektets gennemførsel.

-         Foreningen er ansvarlig for at sikre, at projektet overholder alle vilkår for tilskudstilsagn fra LAG og Friluftsrådet.

-         Der er sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport/udlæg i finansieringstilsagn fra LAG og Friluftsrådet.

-         Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 845.000 kr.

-         Der sker udbetaling af mellemfinansiering i takt med afholdelse af faktiske udgifter (efter anmodning fra projektansvarlig).

-         Foreningen skal straks orientere Holbæk Kommune skriftligt, såfremt der sker afvigelser i projektet.

 

Generelle opmærksomhedspunkter i forhold til kommunal mellemfinansiering

Det er foreningen selv, som varetager og er ansvarlig for projektets gennemførsel – herunder den løbende rapportering og dialog med fonde. Dermed er det også foreningen, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra fonde bliver overholdt, ligesom foreningen selv skal indhente nødvendige tilladelser.

Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvist – få det udlagte beløb retur. Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af tilskudsbeløbet, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og foreningen som ansvarlig projektejer ikke har økonomiske midler til at betale differencen.

 

Øvrige kommunale tilskud til Kystlivscenteret

-         Holbæk Kommune stiller lokale til rådighed på Holbæk Havn til 2025 (gl. stark hal)

-         Holbæk Kommune yder i 2019 og 2020 årlige tilskud på 500.000 kr. til drift af kystlivscenteret.


Økonomiske konsekvenser

Mellemfinansieringen vil ikke påvirke den kommunale serviceramme, da beløbet udbetales over en mellemregningskonto (finansforskydning).

Såfremt det måtte vise sig, at fondstilsagnene – mod forventning – ikke bliver udbetalt fuldt ud, vil håndteringen af et evt. tab på mellemregningen blive forelagt kommunalbestyrelsen i en særskilt salg.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-03-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles godkendt.

 caseno17-942_#4871003_v1_bevillingsbrev, friluftsrådet, kystlivscenter 2019.pdf.pdf
caseno17-942_#4870963_v1_lak foreløbigt tilsagnsbrev, kystlivscenter 2019.pdf.pdf

Bilag

Bevillingsbrev, Friluftsrådet, kystlivscenter 2019
LAK foreløbigt tilsagnsbrev, kystlivscenter 2019


110. Beslutning om frigivelse af budget midler til kunstgræsbane i Vipperød

Beslutning om frigivelse af budget midler til kunstgræsbane i Vipperød

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

 


Indstilling

Indstilling:

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der frigives i alt 3,3 mio. kr. fra de afsatte anlægsmidler i budget 2019 under Kultur og Fritid til etablering af Miljøvenlig kunstgræsbane i Vipperød

 

 


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har den 25. januar 2016 meddelt Vipperød Fodboldklub, at der er bevilliget 2,0 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Vipperød.

Frigivelsen af midlerne sker med den præmis at den kommunale fodboldbane og tilhørende klubhus i Kongstrup nedlægges og de afsatte kommunale midler til drift af Kongstrupbanen overgår til drift den nye kunstgræsbane.

Midlerne var afsat i 2018, men grundet anlægsstoppet er de 2,0 mio. kr. i stedet afsat til 2019. Kommunalbestyrelsen afsatte ekstra anlægsmidler i budget 2019 til etablering af en kunstgræsbane med miljøvenlige produkter til infill i banen.

Vipperød Fodbold klub har meddelt at de kan bidrage med 1 mio. kr.

Det afsatte beløb skal dække rådgivning, administrationsbidrag, boreprøver samt etablering af en kunstgræsbane med hegn og lys. Hertil skal det vurderes om regnvandet fra banen skal håndteres lokalt som en del af en bæredygtig løsning. Vandet skal udgøre et aktivitets element der bidrager til at skabe leg, læring og øge naturindholdet i området.

Det forudsættes at der kan afgives tilbud inden for ramme og at en eventuel merudgift vil blive fremlagt for kommunalbestyrelsen hertil skal den endelige ekstra driftsudgift ligeledes afdækkes i udbuddet og forelægges kommunalbestyrelsen.

Banen placeres vest for Vipperødhallen på en eksisterende naturgræsbane som en omlægning af denne. Idrætsanlægget har yderligere 2 x 11 mandsbaner og 4 x 7 mandsbaner jf. bilag 1 Placering af kunstgræsbanen.

Miljøvenlige infill produkter

Holbæk Kommune har undersøgt hvilke miljøvenlige infill produkter som er på markedet og har i den forbindelse været i dialog med Københavns Kommune der har udarbejdet en bæredygtighedsanalyse, hvor forskellige typer infill er blevet testet jf bilag 2. Bæredygtighedsværktøjet v4,0.

Infill er det materiale, der understøtter stråene og holder dem oppe. Normalt vil infills materialet bestå af gummigranulater som igennem længere tid har været stærkt kritiseret for spredning af mikroplast til vandmiljøet.

Københavns kommune har i stedet for gummigranulat som infill i 2018 med tilskud fra Lokale og Anlægsfonden anvendt det miljøvenlige produkt kork, som infill i en ny kunstgræsbane i Tingbjerg Idrætspark.

Kork er et naturligt forekommende produkt, og der er derfor ingen negative miljømæssige konsekvenser ved, at det spredes til naturen. Kork er et forholdsvist nyt produkt i kunstgræsbaner, men har nogenlunde de samme egenskaber som gummigranulat. Derfor vil spilleoplevelsen være den samme som på en bane med gummigranulat som infill. Dette bakkes op af erfaringer fra andre byer.

Holbæk Kommune har sammen med Vipperød Fodbold klub være på besigtigelse i Tingbjerg og efterfølgende besøgt Københavns Kommune for at få en grundig gennemgang af banens kvaliteter mm. Det er aftalt med Vipperød Fodbold klub at udbuddet alene omhandler infill med kork.

Kork er en dyrere løsning end gummigranulat, der normalt anvendes. At anvende kork fremfor gummigranulat har i udgangspunktet ingen betydning for driftsomkostningerne. Kunstgræsbanen i Tingbjerg blev i efteråret 2018 FIFA godkendt.

 

Den videre proces

Når midlerne er udmøntet, sættes anlægsprojektet i gang. Kunstgræsbanen forventes at være klar til ibrugtagning til oktober 2019, jf Bilag 3. Tidsplan 2019 0228


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved valg af kork som infill er det vurderingen af der ingen negative miljømæssige konsekvenser ved at korken spredes til naturen. Kork er et fornybart naturmateriale og kommer fra korkegen der er en hjemmehørende art på den Iberiske halvø, hvor kork skove/plantager er et vigtigt habitat for en række arter. Den fornyede efterspørgsel på kork modvirker at korkskove bliver fældet, for at bruge arealet til andre formål.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-03-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles godkendt.

 caseno19-5737_#4856478_v1_placering af kunstgræsbane.pdf.pdf
caseno19-5737_#4856449_v1_bæredygtighedsanalyse af 4 infill alternativer.pdf.pdf
caseno19-5737_#4856445_v1_tidsplan2019 0228.pdf.pdf

Bilag

Placering af kunstgræsbane.pdf
Bæredygtighedsanalyse af 4 infill alternativer.pdf
Tidsplan2019 0228.pdf


111. Beslutning om opfølgning på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur

Beslutning om opfølgning på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget for Børn og Skole arbejder videre med anbefalinger til at styrke de lokale børnehuses og skolers særkende, styrke forældre- og elevindflydelse, styrke medarbejderindflydelsen og udarbejdelse af justeret tildelingsmodel på skoleområdet.

 

 1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering arbejder videre med analyse af de pædagogiske lederes ledelsesrum på skoleområdet. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering afrapporterer til Udvalget for Børn og Skole i maj 2019.

 

 1. Kommunalbestyrelsen forelægges via ØU en sag til godkendelse i juni 2019, som indeholder de samlede anbefalinger fra Udvalget for Børn og Skole og Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering, som er udarbejdet på baggrund af evalueringen af dagtilbuds- og skolestrukturen.

Beskrivelse af sagen

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2018 en procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler. Procesplanen understøttes af og spiller sammen med Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram for 2019, som blev besluttet i august 2018.

Ambitionen med procesplanen er at skabe et beslutningsgrundlag for en politisk beslutning om konkrete indsatsområder, der kan styrke børns læring og trivsel i dagtilbud og skoler – samt at belyse om der er strukturelle eller økonomiske rammer, som Kommunalbestyrelsen vil ændre eller tilpasse for at udvikle området.

Som en del af procesplanen er der gennemført en evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen. Formålet med denne evaluering var at undersøge, om der var behov for strukturelle justeringer eller ændringer for at sikre en dagtilbuds- og skolestruktur, som bedst muligt understøtter børn og elevers læring og trivsel.

Kort om dagtilbuds- og skolestrukturen der trådte i kraft pr. 1. august 2016
Den ny område- og ledelsesstruktur for dagtilbud og skoler, der trådte i kraft 1. august 2016, betød, at de tidligere otte skoler og otte dagtilbud blev til fire skoler og fire dagtilbud, der er organiseret områdevis. I forbindelse med strukturændringen blev der ikke ændret i antallet af skoleafdelinger/børnehuse.

Den ny struktur var dels begrundet i økonomien, hvor der blev opnået en besparelse på 10 mio. kr. – og dels i ønsket om, at øge børnenes læring og trivsel ved at styrke sammenhængen mellem dagtilbud og skole.

I strukturen fra 2016 er der bl.a. lagt vægt på at styrke og udvikle den faglige pædagogiske ledelse generelt og på de enkelte afdelinger. Det er f.eks. sket ved at tydeliggøre opgavefordelingen mellem de pædagogiske ledere og områdeleder, samt ved at etablere fire administrative centre – et i hvert område – som varetager administrative opgaver på tværs af dagtilbud og skole.
 

Evaluering af strukturen
Udvalget for Børn og Skole har (jf. Kommunalbestyrelsens procesplan) i perioden april 2018 – januar 2019 gennemført en evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen. Det er sket ved:

 • Dialogmøder med forældrebestyrelser, skolebestyrelser, områdeledelser og fællestillidsrepræsentanter.
 • Udvalgets drøftelser af kerneelementer i den nuværende struktur – herunder tildelingsmodel (økonomi).
 • Arbejdspladsvurdering- og trivselsmåling hvor alle medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet har besvaret specifikke spørgsmål vedr. dagtilbuds- og skolestrukturens betydning for medarbejderne.
 • Dialogmøder med forældre i de fire dagtilbuds- og skoleområder.

Desuden har Projektudvalget for afbureaukratisering og decentralisering gennemført en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens lokalfora, som indgår i udvalgets materiale.

Projektudvalget er desuden i gang med at undersøge de pædagogiske lederes ledelsesrum på skoleområdet. Projektudvalget afslutter denne del af sit arbejde i maj 2019. Resultaterne fra projektudvalgets analyse skal efterfølgende drøftes med Udvalget for Børn og Skole, og behandles i Økonomiudvalget. 

Hvad viser evalueringen?
Udvalget for Børn og Skole godkendte på møde den 30. januar 2019 opsamlingen på udvalgets evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen.

Generelt er det udvalgets indtryk, at de fleste deltagere i dialogmøderne ikke efterspørger en grundlæggende ny struktur på hele området. Specifikt har forældrebestyrelser og skolebestyrelser anbefalet at bibeholde den nuværende struktur af hensyn til stabilitet, styring og mulighederne for at holde fokus på udvikling af børns læring og trivsel.

I udvalgets dialog med dagtilbuds- og skolebestyrelser, medarbejdere og ledere har der vist sig at være nogle gennemgående temaer. De er nævnt nedenfor – og er det, som deltagerne i evalueringen generelt mener, der skal arbejdes med og styrkes inden for den nuværende struktur.

Temaerne er:

 • Styrke nærledelsen
 • Styrke de lokale børnehuses og skolers særkende
 • Styrke forældre- og elevindflydelse
 • Styrke medarbejderindflydelse
 • Ny tildelingsmodel - økonomisk bæredygtighed og budgetfordelingen mellem skolerne


Temaerne er uddybet i udvalgets opsamling på evalueringen, se vedlagte bilag.

Udvalgets anbefalinger på baggrund af evalueringen
På baggrund af evalueringen og de fem identificerede temaer har Udvalget for Børn og Skole udarbejdet en række anbefalinger til, hvad der skal arbejdes videre med og træffes beslutning om.

Udgangspunktet for anbefalingerne er, at der ikke ændres grundlæggende på den nuværende dagtilbuds- og skolestruktur. Det er med andre ord udvalgets vurdering, at anbefalingerne vil kunne iværksættes og skal virke indenfor de nuværende organisatoriske rammer, herunder antallet af ledelseslag.

En udmøntning af anbefalingerne indebærer følgende:

 

1. Styrke nærledelsen

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering har igangsat analyse af en styrkelse af de pædagogiske lederes ledelsesrum. Med ledelsesrum menes i denne sammenhæng en afklaring af, hvorvidt der er opgaveansvar, som ud fra hensyn om en bedre løsning af kerneopgaven med fordel kan ændres fra områdeledelsen til de pædagogiske ledere eller omvendt. På baggrund af analysen udarbejder projektudvalget anbefalinger om, hvordan den daglige nærledelse kan styrkes.

 

2. Styrke de lokale børnehuses og skolers særkende

Udvalget for Børn og Skole anbefaler, at der besluttes en forenkling af navnene på de enkelte skoleafdelinger, som kan være med til at synliggøre skolen i lokalsamfundet. Endvidere ønsker udvalget at bede bestyrelserne om - i samarbejde med forældre-/afdelingsrådene og elevråd - at arbejde med at synliggøre områdets børnehuse og skoleafdelingernes kvaliteter og forskelligheder.

 

3. Styrke forældre- og elevindflydelse

Udvalget for Børn og Skole ønsker under dette tema at anbefale at den formelle elevindflydelse styrkes via etablering af et fælles elevråd på tværs af hele kommunen. Endvidere ønsker udvalget, at bestyrelserne bedes om - i samarbejde med de lokale afdelings-/forældreråd samt den lokale leder, at sætte fokus på og aftale hvordan man lokalt bedst kan styrke den lokale forældreindflydelse.

 

4. Styrke medarbejderindflydelse

Udvalget for Børn og Skole ønsker under dette tema at anbefale, at administrationen i samarbejde med fællestillidsrepræsentanterne tilrettelægger en proces, der skal styrke de lokale TRIOers (tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og leder) rolle – og dermed den formelle lokale medarbejderindflydelse. 

 

5. Justeret tildelingsmodel - økonomisk bæredygtighed og budgetfordelingen mellem skolerne

Udvalget for Børn og Skole ønsker under dette tema at anbefale at administrationen udarbejder et oplæg til en tildelingsmodel for skoleområdet, hvor de små skoleafdelinger i mindre grad bliver sårbare for udsving i elevtal. Endvidere ønsker udvalget, at der arbejdes videre med en ny styringsmodel for specialundervisningen.

 

Den videre proces

Kommunalbestyrelsen drøftede anbefalingerne på Kommunalbestyrelsens interne vinterseminar den 7.-8. februar 2019.

Kommunalbestyrelsen forelægges via ØU en sag til godkendelse i juni 2019, som indeholder de samlede anbefalinger fra Udvalget for Børn og Skole og Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering, som er udarbejdet på baggrund af evalueringen af dagtilbuds- og skolestrukturen.

Det betyder, at udvalget for Børn og Skole frem til og med udvalgsmødet i maj arbejder med anbefalingerne 2 til 5 i ovenstående.

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering arbejder med anbefaling 1 og afrapporterer til Udvalget for Børn og Skole på udvalgsmødet i maj, således at anbefalingerne kan indgå i den samlede sag til Kommunalbestyrelsen, som forelægges til godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde i juni.


Økonomiske konsekvenser

Eventuelle merudgifter til understøttelse af fælles elevråd forudsættes afholdt indenfor rammen af den samlede økonomi på skoleområdet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 18. april 2018 pkt. 80

Udvalget for Børn og Skole den 30. januar 2019 pkt. 11


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-03-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, C, F, I, L, O, V og Ø).

1 (B) undlod at stemme.

 caseno18-47539_#4843272_v1_opsamling på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur. godkendt 30. januar 2019.pdf

Bilag

Opsamling på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur. Godkendt 30. januar 2019


112. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 20.22 for Bålhytte på Munkholm samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 2

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 20.22 for Bålhytte på Munkholm samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 2

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 2, samt lokalplan 20.22 for Bålhytte på Munkholm vedtages endeligt

Beskrivelse af sagen

Baggrund:

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af en bålhytte ved børnehaven der ligger på Munkholm. Der udarbejdes normalt ikke lokalplan og kommuneplantillæg for en bålhytte. Men i dette tilfælde har Kystdirektoratet tilkendegivet, at der kun vil kunne opnås en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til bålhytten, såfremt denne er omfattet af en lokalplan. Strandbeskyttelsen omfatter strandbredden og arealet op til 300 m bag strandbredden – det vil sige hele Munkholm. Når et område er strandbeskyttet må der som hovedregel ikke foretages ændringer eller bygges på arealet.

Kommuneplantillæg:

Der kan ikke udarbejdes lokalplanlægning, som er i strid med kommuneplanen. For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen er det nødvendigt at udlægge en kommuneplanramme for arealet. I kommuneplantillægget udlægges der således en ny ramme til fritidsformål. Lokalplan og kommuneplanramme udlægges for samme areal på ca. 40m2.

Afgrænsning af planområdet:

Planområdet omfatter et areal på ca. 40 m2 beliggende på halvøen Munkholm. Størstedelen af Munkholm er dækket af skov, og midt på øen ligger den private institution Børneøen. Bålhytten placeres i tilknytning til børnehavens eksisterende bygninger.

Planlægningen omfatter kun bålhytten. Børneinstitutionen har tilkendegivet, at der ikke er planer om at udvide eller bygge om. Med denne afgrænsning kan bygningen, der huser børneinstitutionen føres tilbage til boligformål, såfremt institutionens brug en dag ophører.

Lokalplanforslagets indhold:

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en bålhytte på ca. 17 m2 med en tagflade på 27 m2 og en bygningshøjde på 3,5 m.

Der foretages ikke ændringer i planforslagene:

Da der ikke er indkommet høringssvar eller bemærkninger i løbet af de 8 ugers offentlig høring, foretages der ikke ændringer i planforslagene før endelig vedtagelse.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke viden eller formodning om miljø- og klimamæssige konsekvenser ved etablering af bålhytten.


Høring

Planlægningens opstart blev annonceret på kommunens hjemmeside, da planforslagene blev udsendt i 4 ugers for-debat. Der indkom ingen bemærkninger til for-debatten.

 

Planforslagene blev udsendt i 8 ugers offentlig høring. Der blev ikke afholdt borgermøde i forbindelse med den offentlige høring. Det blev vurderet at lokalplanområdet er af så lille et omfang og med så få naboer, at det ikke var hensigtsmæssigt at afholde borgermøde. De relevante myndigheder og interesseforeninger blev inddraget i forløbet omkring lokalplanudarbejdelsen.


Lovgrundlag – link

Planloven

Naturbeskyttelseslovens §65b stk. 5


Sagshistorik, henvisninger

Planforslagene blev prioriteret igangsat i:

Økonomiudvalget d. 4. april 2018 – punkt 70

 

Beslutningen om at sende planforslagene i offentlig høring blev endeligt godkendt i:

Kommunalbestyrelsen d. 12. december 2018 – punkt 254


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles godkendt.

 caseno17-44493_#4866120_v1_forslag til lokalplan nr_ 20_22_ bålhytte på munkholm.pdf.pdf
caseno17-44493_#4866119_v1_forslag til kommuneplantillæg nr. 2 bålhytte på munkholm.pdf.pdf

Bilag

Forslag til lokalplan nr_ 20_22_ bålhytte på Munkholm.pdf
Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 bålhytte på Munkholm.pdf


113. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 11.18 samt tilhørende kommuneplantillæg for boliger ved Vandværkshøjen, Jyderup

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 11.18 samt tilhørende kommuneplantillæg for boliger ved Vandværkshøjen, Jyderup

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

 


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til Lokalplan 11.18 samt Kommuneplantillæg nr. 8 for Boliger på Vandværkshøjen vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen

Baggrund for lokalplanen og lokalplanens indhold
Lokalplanområdet er beliggende centralt i Jyderup på en høj, hvor Jyderups gamle vandværk står, der i dag ligger ubenyttet hen. Derfor ønsker grundejeren, at der sker en ændret anvendelse af arealerne, der med dets beliggenhed vil være oplagt til boligbebyggelse med tilknytning til det omkringliggende boligområde. Boliger vil dermed skabe nyt liv i et allerede eksisterende byzoneområde.
Vandværket er udpeget som bevaringsværdigt og lokalplanen har derfor også til formål at skabe rammerne for at bevare vandtårnet og kulturhistorien omkring det.

Ny udnyttelse af grunden forudsætter hensyn til dels bevaringsværdig bebyggelse og et træ som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Grunden har derudover terrænforskelle. Ny udnyttelse af grunden kan enten blive til 2 parcelhusgrunde eller fire tæt/lav boliger.


Ændringer der indstilles, vedr. reduceringer i bygningshøjde, etageantal og muligheder for terrænregulering:
På baggrund af høringen gennemgår lokalplanforslaget en række ændringer i form af reduceringer i bygningshøjde, etageantal og muligheder for terrænregulering. Ændringerne imødekommer indsigelser om nabohensyn. At der indstilles reduceringer i maksimale bebyggelseshøjde og etageantal imødekommer også indsigelser, der ønsker bedre udsyn til det bevaringsværdige vandtårn.

Ændringerne, der indstilles er:

 • Maksimale tilladte bygningshøjde reduceres fra 8,5 meter til 5 meter over terræn:
  Det kan dog stadig tillades, at den maksimale bygningshøjde overskrides for dele af en bygning, hvor det kan begrundes i niveauspring i terrænet og bygningens arkitektoniske udtryk tilpasses. Således skabes der mulighed for opførelse af arkitektur med forskudte etager (Se bilag A for illustration).

 

 • Tilladte maksimale etageantal reduceres fra 2 etager til i udgangspunktet 1 etage:
  Etageantallet kan dog godt overskrides idet der opføres arkitektur med forskudte etager (Se bilag A for illustration).
   
 • For at imødekomme nabohensyn tilføjes en ny bestemmelse om, at bebygges der i mere end 1 etage, må der ikke etableres tagterrasser vendt mod tilstødende beboelsesejendomme. Derudover tilknyttes bestemmelserne bemærkninger om, at nabohensyn vedr. indbliks- og skyggegener skal tages i betragtning.

 

 • Bygningshøjden i byggefelt A, der muliggør at fastholde den oprindelige bygningsstruktur i vandværksbebyggelsen, reduceres fra maks. 6 meter til maks. 5 meter til tagryg. Reducering sker i tråd med de øvrige reduceringer i bygningshøjden.  

 

 • Muligheden for terrænregulering reduceres:

Planforslaget giver mulighed for terrænregulering +/- 1 m. Det er således også muligt at bearbejde terrænet forholdsvis meget og opføre en ønsket bolig, afhængigt af om en bygherre ønsker en bygning med forskudte etager eller i plant niveau.  
Der indstilles, at terrænet, ved regulering, maks. må opfyldes op til kote 38, fremfor kote 40 som angivet i planforslaget. De højeste dele af vandværkshøjen (kote 39 og kote 40) kan altså ikke blive højere, men der kan godt graves jord af (op til 1 meter).
 

 • Planforslagene har ikke angivet maks. bebyggelsesprocent for tæt/lav. Det indstilles, at maks. bebyggelsesprocent for tæt/lav bebyggelse er 40 %

 

 • Derudover indstilles redaktionelle rettelser.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Høring

Planforslagene var i høring i perioden fra d. 27. november 2018 til den 31. januar 2019.

Borgermøde blev afholdt d. 11. december 2018, se bilag B for notat fra mødet. 

Der er modtaget 6 skriftlige høringssvar, der fremgår af bilag C. Administrationens vurdering og indstilling heraf fremgår ligeledes.

 


Lovgrundlag – link

Planloven


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles godkendt.

 caseno17-40692_#4866743_v1_forslag til lokalplan 11.18.pdf
caseno17-40692_#4866747_v1_forslag til kommuneplantilllæg nr. 8..pdf
caseno17-40692_#4866732_v1_bilag a_ princip for akitektur med forskudte etager.pdf
caseno17-40692_#4866733_v1_bilag b_notat fra borgermøde.pdf
caseno17-40692_#4866734_v1_bilag c_oversigt over høringssvar og behandling heraf.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 11.18
Forslag til Kommuneplantilllæg nr. 8.
Bilag A_ Princip for akitektur med forskudte etager
Bilag B_Notat fra borgermøde
Bilag C_Oversigt over høringssvar og behandling heraf


114. Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner

Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Planlægning for udvikling af jernstøberigrunden, Holbæk igangsættes
 2. Planlægning for boligbebyggelse Lundemarskvej 24, Holbæk igangsættes
 3. Planlægning for boligbebyggelse Ahlgade 6-8, Holbæk igangsættes

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan. Der er endvidere udarbejdet et kortbilag (bilag 1), der viser placeringen af planerne.

1 Udvikling af jernstøberigrunden (bilag 2)

Sagen blev behandlet på sidste måneds sag om igangsættelse af planer, hvor udvalget besluttede at der skulle udarbejdes skitser for projektet forud for beslutning om igangsættelse. De ønskede skitser er vedlagt prioriteringsnotatet i bilag 2.

Formålet med projektet, er at give mulighed for omdannelse af området til centerformål i form af liberale erhverv, etageboliger og evt. tæt/lav boligbebyggelse. Området er centralt beliggende i Holbæk by, og en omdannelse til boligformål vurderes at hensigtsmæssig, i forhold til den tidligere erhvervsmæssige benyttelse. Anvendelsesændringen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og området har gennem en årrække ligget hen, og er forfaldet, så en omdannelse på arealet vil medvirke til at hele området får et løft.

2 Boligbebyggelse Lundemarksvej 24, Holbæk (bilag 3)

Sagen blev behandlet på sidste måneds sag om igangsættelse af planer, hvor udvalget besluttede at der skulle udarbejdes skitser for projektet forud for beslutning om igangsættelse. De ønskede skitser er vedlagt prioriteringsnotatet i bilag 3.

Formålet med projektet er at give mulighed for en omdannelse af området til boligformål (etageboligbebyggelse). Området er i dag udlagt til erhverv (miljøklasse 2-3), og fremstår for nuværende med et ubenyttet garageanlæg.

Anvendelsesændring fra erhvervsformål til boligformål, vurderes at indebære en miljømæssig bedre tilpasning til de omkringliggende boliger, end den nuværende anvendelse. Muligheden for at indplacere forholdsvis høj bebyggelse betyder, at der ved dispositionen af ny bebyggelse skal ske en tilpasning til omgivelserne, herunder eksisterende institution nord for.

En realisering vil medføre en påvirkning af omgivelserne. Der er med ideoplægget vedlagt forslag til områdets bebyggelsesstruktur og højder, solorientering, bebyggelsesplan.

En ændring af anvendelse til etageboligbebyggelse vurderes at være i god overensstemmelse med nabobebyggelserne. I ideoplægget er der lagt op til at etagerne gradvist øges fra nord mod syd, sådan at skyggepåvirkningen af institutionen nord for mindskes mest muligt.

Der vil med etablering af bebyggelsen ikke kunne undgås at påvirke omgivelserne med skygge og/eller evt. indbliksgener.

3 Boligbebyggelse Ahlgade 6-8, Holbæk (bilag 4)

Formålet med projektet er at muliggøre opførelsen af etageboliger i gårdrummet indenfor den eksisterende karrébebyggelse mod Ahlgade.

Det vurderes, at planforslaget kan bidrage positivt til udviklingen af Holbæk midtby.  Planforslaget muliggør opførelsen af nye boliger, samtidig med at det muliggør etableringen af et attraktivt grønt fællesareal i én af bymidtens helt centrale boligkarréer.

Endelig tilpasses projektet den bevaringsværdige bymidte, med hensyn til proportioner, materialitet og farvevalg, sådan at nybyggeriet opleves som en moderne tilføjelse til bygningsmassen, af tilsvarende kvalitet.

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 5.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

 • Kommuneplantillæg for vandværket i Tølløse

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være miljø- og klimamæssige konsekvenser ved igangsættelse af planerne.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019
 1. Indstilles godkendt, men med ændring fra 2-3 etager til 2 etager for boliger i delområde 1 ud mod Skyttens vej. Det ønskes undersøgt, om der kan etableres 1,5 parkeringsplads per bolig
 2. Indstilles godkendt. Det ønskes undersøgt, om der kan etableres 1,5 parkeringsplads per bolig
 3. Indstilles godkendt, projektet skal følge den eksisterende byggestil for tag og facader herunder at materialevalg præciseres. Yderligere ønskes der dokumentation for, at der etableres nye parkeringspladser svarende til 1,5 parkeringsplads per bolig.

For alle projekterne søges der indarbejdet LAR løsninger.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Ad 1: Udsat

Ad 2: Udvalget for Klima og Miljøs indstilling godkendt.

Ad 3: Udvalget for Klima og Miljøs indstilling godkendt.

 caseno19-3777_#4870921_v1_bilag 1 beliggenheden af planer.pdf.pdf
caseno19-3777_#4870922_v1_bilag 2 status planer.pdf.pdf
caseno19-3777_#4870923_v1_bilag 3 prioriteringsnotat boligbebyggelse på jernstøberigrunden holbæk.pdf.pdf
caseno19-3777_#4870919_v1_bilag 4 prioriteringsnotat boligbebyggelse på lundemarksvej 24, holbæk.pdf.pdf
caseno19-3777_#4870920_v1_bilag 5 prioriteringsnotat boligbebyggelse ahlgade 6-8, holbæk.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Beliggenheden af planer
Bilag 2 Status planer
Bilag 3 Prioriteringsnotat boligbebyggelse på Jernstøberigrunden Holbæk
Bilag 4 Prioriteringsnotat boligbebyggelse på Lundemarksvej 24, Holbæk
Bilag 5 Prioriteringsnotat boligbebyggelse Ahlgade 6-8, Holbæk


115. Beslutning om ekspropriation - sti og parkeringsplads ved Maglesø

Beslutning om ekspropriation - sti og parkeringsplads ved Maglesø

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen

 1. træffer beslutning om at ekspropriere eksisterende trampesti over ejendommen matr.nr. 11b Igelsø By, Kvanløse, beliggende Maglesøvej 6, 4300 Holbæk, og eksisterende parkeringsareal på matr.nr. 12b Igelsø By, Kvanløse, tilhørende ejendommen Maglesøvej 4, 4300 Holbæk, samt bemyndiger administrationen til at gennemføre ekspropriationen og indbringe eventuelle erstatningsspørgsmål for Taksationskommissionen og eventuelle klager over ekspropriationsbeslutningen for klagemyndigheden.

Beskrivelse af sagen

Baggrund
Kommunalbestyrelsen har den 12. september 2018 truffet principbeslutning om at indlede skridt til ekspropriation. Der har den 14. januar 2019 været afholdt åstedsforretning. Med denne sag træffer Kommunalbestyrelsen endelig beslutning om ekspropriation.

For at sikre stien over Maglesøvej 6 og sikre offentligheden uhindret adgang er det fortsat vurderet nødvendigt, at erhverve stiarealet mod betaling af erstatning til ejerne. For at sikre offentlig tilgængelig parkeringsplads for besøgende til Maglesø, er det tilsvarende vurderet nødvendigt at ekspropriere dette areal mod betaling af erstatning.

Ekspropriationen vil blive gennemført i overensstemmelse med ekspropriationsplaner (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3), annonce (bilag 4) og den førte åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 5).

Maglesø som udflugtsmål
I kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2018 indgår ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ som et prioriteret fokusområde. Der er herunder et fokus på den nære natur, og at naturen skal være tilgængelig for den enkelte borger – både den natur, som vi anvender i vores hverdag, og den vi opsøger i fritiden. Maglesø området har været er yndet udflugtsmål for lokalbefolkningen og turister lang tid tilbage. Stien over ejendommen har været etableret i mindst 70-80 år, og kan ses som trampespor på de første luftfotos, som Holbæk Kommune digitalt er i besiddelse af. Området er et af kommunens bedste eksempler på den nære natur, hvor der er mulighed for store naturoplevelser. Parkeringspladsen og områdets stier er med til at opretholde tilgængeligheden til et stykke enestående natur.

Ejerne af Maglesøvej 6 har senest på eget initiativ etableret en sti øst om ejendommens bygninger for at give offentligheden en ny og anden adgang til Maglesø. Administrationen har dog vurderet at denne nye sti er et utilstrækkeligt alternativ, hvilket er begrundet i bl.a. den rekreative værdi af den nuværende sti og sammenhængen med det øvrige stisystem og parkeringspladsen.

Ekspropriation – hvornår og hvordan
Ekspropriation er et værktøj til, at kommunen kan erhverve rådighed/ejendomsret til et areal, der tilhører privat ejendom mod fuld erstatning. Ekspropriation anvendes kun, hvor det vurderes nødvendigt i forhold til det mål, kommunen forfølger under forudsætning af fornøden hjemmel.

Når der træffes beslutning om at indlede en ekspropriationssag, vil kommunen altid først gå i dialog om mulighederne for at erhverve arealet mod betaling. Der indledes med en opmåling af de relevante arealer og hvis der i dialogen ikke kan opnås enighed, indkaldes ejerne til åstedsforretning. Den lovfæstede åstedsforretning har til formål at sikre. at lodsejernes synspunkter og interesser indgår i kommunalbestyrelsens grundlag for beslutning om ekspropriation. Dialogen kan fortsætte frem til Kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation. Gennemførelse af ekspropriation er kommunens sidste skridt i et længerevarende forløb.

Ekspropriation af sti over Maglesøvej 6
Beskrivelse af stien

Ejendommen på Maglesøvej 6 har fra 1939 været drevet som traktørsted. Traktørstedet har gennem mange år været et velbesøgt udflugtsmål dels for kommunens borgere dels for turister, som kommer langvejs fra. Gæsterne tiltrækkes af den storslåede natur og udsigten over Maglesø.

Fra ejendommen er der via en sti over ejendommen adgang til et stisystem, som går rundt om Maglesø. Stien over ejendommen er en trampesti, som har eksisteret og været benyttet siden ca. 1940.

Stien kan ses på kortbilag 7. Stien (grøn signatur) har to indgange:

        enten fra en lille, kort (nu nedlagt) trappe (rød signatur), der starter fra parkeringspladsen

        eller langs indkørselsvejen (lilla signatur).

Herudover er der en anden stiadgang til Maglesø fra parkeringspladsen (blå signatur), der løber ad en meget stejl trappe på matr.nr. 12b.

Den stejle trappe vurderes utilstrækkelig som eneste adgangsvej pga. sværhedsgraden, og derfor er der også behov for en stiadgang med en lettere hældning og hvor f.eks. lettere gangbesværede, folk med klapvogne mv. også kan færdes (lilla signatur).

Stien er formelt set sikret i kraft af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om adgang til naturen. Ejerne har imidlertid forhindret offentlig adgang til stien. Naturbeskyttelseslovens bestemmelser rækker ikke til, at stien kan vedligeholdes, hvis ejeren modsætter sig eller modarbejder vedligeholdelse og/eller rydning.

Holbæk Kommune traf den 23. juni 2016 afgørelse om, at stien over Maglesøvej 6 ikke må nedlægges.

Ekspropriation af stien

Ekspropriation vurderes nødvendig, for derved at sikre, at stien i fremtiden kan opretholdes som adgang til Maglesø og til stien rundt om Maglesø samt for at sikre stiens vedligeholdelse.

Administrationen anbefaler, at stien, ved dens forløb vist med grønt og rødt på bilag 7, erhverves af kommunen.

Stiens forløb, vist med lilla, anbefales pålagt en deklaration, som giver kommunen færdselsret og vedligeholdelsespligt over denne stistrækning, jf. deklarationsudkast, bilag 9. Herved opnår kommunen ejerskab og/eller råderet over det areal, hvor på stien ligger og samtidig opretholder ejerne færdselsret til deklarationsarealet.

I juni 2017 meddelte kommunen påbud til ejerne om at fjerne en kæde, som spærrer stien af indkørselsvejen (lilla signatur). Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 18. marts 2019 stadfæstet påbuddet. Kommunen vil derfor snarest håndhæve påbuddet.

I oktober 2017 ansøgte ejerne om at omlægge stien og kommunen traf den 29. juni 2018 afgørelse om, at den ønskede omlægning ikke er mulig. Afgørelsen er påklaget og afventer Miljø og Fødevareklagenævnets afgørelse. Holbæk Kommune har i sine afgørelser lagt vægt på, at stien har væsentlig rekreativ betydning.

Administrationen vurderer, at beslutning om ekspropriation ikke bør afvente behandling af de resterende klagesager i Miljø- og Fødevareklagenævnet. På baggrund af nævnets nylige afgørelse om spærring af stien forventer administrationen en snarlig afgørelse af sagen om omlægning af stien. Jo længere tid der går, hvor stien er spærret af og færdslen dermed er reduceret, jo tydeligere vil stien fremstå ufarbar og utilgængelig for offentligheden. Hertil kommer, at den endnu uafklarede sag ved nævnet angår offentlighedens adgang på privat grund i medfør af naturbeskyttelsesloven, mens sagen om ekspropriation angår kommunens hensigt om at gøre den offentlige sti på den private ejendom til en offentlig sti på kommunes ejendom i henhold til vejloven.

Åstedsforretning vedr. Maglesøvej 6

Åstedsforretningen forløb, som beskrevet i bilag 5.

På spørgsmål om stien på traktørstedets forplads kunne flyttes et par meter længere væk og neden for en lille skråning i markarealet (vist med grøn stiplet streg på bilag 15), svarede ejerne af Maglesøvej 6 afvisende.

Ejerne pegede på, at de har foreslået to alternative placeringer for en sti ned til Maglesø. Alternativerne er gengivet på bilag 15 med rød stiplet signatur. Kommunen oplyste hertil, at alternativerne er blevet vurderet og de betyder en forringelse af natur- og landskabsoplevelsen i forhold til den eksisterende sti. Alternativerne giver ikke samme unikke udsigt ud over Maglesø eller samme oplevelse af Maglesø og områdets kvaliteter.

Størrelsen af erstatningen blev ikke drøftet.

Administrationen har haft kontakt med ejerne af Maglesøvej 6 forud for og undervejs i ekspropriationsprocessen med henblik på - om muligt - at indgå en aftale om sikring af stiens fortsatte eksistens. Hverken i den indledende kontakt med ejerne eller ved afholdelsen af åstedsforretningen har ejerne udvist interesse for at kommunen kunne erhverve ret til stien over deres ejendom og det er derfor administrationens vurdering, at der ikke er grundlag for en frivillig aftale om erhvervelse. Administrationen ikke fremsat et erstatningsforslag over for ejerne, da spørgsmålet om erstatningen vurderes bedst at blive varetaget af Taksationskommissionen.

Ejerne har i notat af 9. februar 2019, jf. bilag 14 fremsendt deres bemærkninger til det passerede under åstedsforretningen og gør indsigelse mod den påtænkte ekspropriation.

Ekspropriation af parkeringsareal på Maglesøvej 4
Beskrivelse af parkeringspladsen

Parkeringspladsens eksistens er et væsentlig understøttende element for, at der kan komme besøgende til Maglesø. Parkeringspladsen har siden anlæggelsen fungeret for gæster til Maglesø og for det nu lukkede traktørsted på Maglesøvej 6. Parkeringspladsen er den eneste mulighed for, at flere biler kan parkere i nærheden af Maglesø. Hvis der ikke er parkeringsplads, er besøgende henvist til at parkere i kanten af den smalle og snoede Maglesøvej, med risiko for at farlige trafiksituationer kan opstå.

Ejeren har ikke pligt til at opretholde eller i øvrigt sikre vedligeholdelse af parkeringspladsen. Der har været tinglyst en deklaration, hvorefter ejerne af traktørstedet havde sikret sig ret til at benytte parkeringspladsen. Deklarationen er blevet aflyst fra tingbogen den 26. juni 2018.

Ekspropriation af parkeringspladsen

Administrationen anbefaler, at parkeringspladsen sikres som parkeringsplads i fremtiden og finder det nødvendigt, at kommunen erhverver parkeringsarealet med tilhørende umiddelbare skråningsareal.

Det er administrationens vurdering, at der også i denne situation er grundlag for at foretage ekspropriation.

Åstedsforretning vedr. Maglesøvej 4

Ejeren gjorde opmærksom på alvorligheden af at ekspropriere. Ejeren fremlagde sit syn på størrelsen af erstatning for afgivelse af parkeringsarealet. Kommunen vurderede på den baggrund ikke, at der var grundlag for at fremsætte et erstatningsforslag med henblik på at kunne nå en aftale. Spørgsmålet om erstatningen vurderes derfor bedst at blive varetaget af Taksationskommissionen.

Videre forløb ved ekspropriation
Hvis Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om ekspropriation, vil administrationen sende afgørelse herom til ejerne.

Ejerne kan klage over lovligheden af kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation til Vejdirektoratet.

Hvis der ikke opnås enighed om erstatningens størrelse, vil dette spørgsmål i overensstemmelse med reglerne blive indbragt for Taksationskommissionen, der herefter ved kendelse vil træffe beslutning om erstatningens størrelse. Taksationskommissionens kendelse kan påklages til Overtaksationskommissionen. Vækst og Bæredygtighed gennemfører udbetaling af erstatningen i henhold til afsagte beslutninger og kendelser.


Økonomiske konsekvenser

Der er omkostninger i forbindelse med en ekspropriationssag til udfærdigelse af ekspropriationsmateriale ved en ekstern rådgiver samt udgifter til tinglysning og matrikulær berigtigelse. Hertil kommer beløb for erhvervelse af de nødvendige arealer og erstatning til lodsejerne. Det er administrationens opfattelse, at der hos lodsejerne er forventning om en samlet erstatning, som er væsentlig højere end hvad administrationen skønner. Sagen har vist sig kompleks og omfangsrig og administrationen skønner, at sagens samlede omkostninger kan beløbe sig til 200.000- 250.000 kr. Heraf er ca. 50.000 afregnet i 2018.

Ovenstående beløb er engangsudgifter, der finansieres ved køb og salg af jord og ejendomme

Ved ekspropriation får kommunen pligten til at vedligeholde stien og parkeringspladsen. Stien over Maglesøvej 6 har hidtil været benyttet så flittigt, at det ikke har været nødvendigt at vedligeholde den. Da der på nuværende tidspunkt er mindre adgang til stien, må det forudses at blive nødvendigt at genoprette stien og der må afholdes en mindre engangsudgift hertil og efterfølgende engangsudgifter til udbedring af den lille trappe.

Udgifterne til genopretning af sti og trappe anslås at beløbe sig til 50.000 kr. Beløbet finansieres af driftskontoen til rekreative stier i det åbne land. Såfremt det efterfølgende viser sig nødvendigt at vedligeholde stien vil det blive finansieret via samme driftskonto.

Parkeringspladsen har hidtil været vedligeholdt af kommunen. Der vil således ikke blive tale om øgede driftsudgifter til den.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Administrationen indkaldte den 17. september 2018 begge lodsejere til et formøde på ejendommene, jf. bilag 10. Møderne fandt sted den 26. september 2018 med begge ejere, jf. referater, bilag 11, som blev sendt til ejerne den 2. oktober 2018.

Stien og parkeringspladsen blev målt op i uge 41, 2018, som grundlag for den videre dialog og for at kunne udarbejde ekspropriationsmateriale.

På baggrund af opmålingen og ekspropriationsmaterialet blev lodsejerne den 28. november 2018 skriftligt orienteret, jf. bilag 12, om de påtænkte indgreb, herunder størrelsen af de arealer, som kommunen ønsker at erhverve. I brevet blev ejerne samtidig inviteret til yderligere dialog.

Lodsejerne blev indvarslet til åstedsforretning ved brev af 13. december 2018, jf. bilag 3.

Åstedsforretninger afholdtes den 14. januar 2019

Kopi af ekspropriationsprotokollen (bilag 5) med tilhørende protokolbilag udsendtes til lodsejerne med brev af 17. januar 2019, jf. bilag 13.

Ejerne af Maglesøvej 6 har den 9. februar 2019 fremkommet med bemærkninger til projektet, jf. bilag 14. Der er herudover ikke indkommet bemærkninger, ud over det ved åstedsforretningen fremførte og som det fremgår af ekspropriationsprotokollens bilag.


Lovgrundlag – link

Erhvervelse af arealerne sker i medfør af § 96 i Lov om offentlige veje.

Ekspropriation gennemføres efter regelsættet i Kap. 10 i Lov om offentlige veje.

Stien er formelt sikret ved bestemmelserne i § 26 og § 26a i Lov om naturbeskyttelse.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens beslutning om lokalplan, den 14. marts 2018, pkt. 47.

Kommunalbestyrelsens beslutning om igangsætning af ekspropriationsforløb, den 12. september 2018, pkt. 183.

Kommunalbestyrelsens beslutning om offentliggørelse af forslag til Lokalplan 14.12, den 23. januar 2019, pkt. 25.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Et flertal bestående af Ø, A, V og O anbefaler indstillingen.

Et mindretal bestående af I kan ikke anbefale indstillingen idet der ikke ønskes ekspropriation til rekreative stier.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, C, B, Ø, V, F, O og L).

Imod stemte 1 (I), da I ikke ønsker ekspropriation til rekreative stier.caseno18-33908_#4863547_v1_bilag 1.pdf
caseno18-33908_#4863548_v1_bilag 2.pdf
caseno18-33908_#4863550_v1_bilag 3.pdf
caseno18-33908_#4863570_v1_bilag 4.pdf
caseno18-33908_#4863581_v1_bilag 5.pdf
caseno18-33908_#4863485_v1_bilag 6.pdf
caseno18-33908_#4863488_v1_bilag 7.pdf
caseno18-33908_#4863495_v1_bilag 9.pdf
caseno18-33908_#4863497_v1_bilag 10.pdf
caseno18-33908_#4863498_v1_bilag 11.pdf
caseno18-33908_#4863501_v1_bilag 12.pdf
caseno18-33908_#4863503_v1_bilag 13.pdf
caseno18-33908_#4863505_v1_bilag 14.pdf
caseno18-33908_#4863541_v1_bilag 15.pdf
caseno18-33908_#4878683_v1_bilag 8.pdf

Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 9
Bilag 10
Bilag 11
Bilag 12
Bilag 13
Bilag 14
Bilag 15
Bilag 8


116. Beslutning om ekspropriation til sti langs Tuse Næs Vej

Beslutning om ekspropriation til sti langs Tuse Næs Vej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der træffes beslutning om ekspropriation til anlæggelse af dobbeltrettet sti, som beskrevet i ekspropriationsplaner (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og den førte åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 4), jævnfør sagsfremstillingen.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2018, at udmønte midler til forundersøgelser, projektering og anlæg af en cykelsti langs Tuse Næs Vej fra Faurbjergvej til Markeslev, se oversigtskort i bilag 5.

Forud for igangsættelse af ekspropriationsprocessen har der været kontakt, besigtigelse og drøftelse med de enkelte ejere om, hvad stien vil betyde for deres ejendom, så der så vidt muligt har kunnet tages hensyn til ejernes synspunkter.

For at sikre en ensartet proces for alle berørte ejere har administrationen under forsæde af kommunalbestyrelsesmedlem Ole Brockdorff afholdt åstedsforretninger for de berørte ejendomme den 18. februar 2019, hvor stiprojektet igen er præsenteret og drøftet med de pågældende lodsejere.

Ejerne var indvarslet til åstedsforretningen i henhold til udsendte indkaldelsesbreve og annonce offentliggjort den 18. januar 2019, (bilag 6).

De berørte lodsejere må i henhold til ekspropriationen afstå areal i forbindelse med etablering af stien og tåle beliggenheden af Tuse Næs Vej med sti ud for deres ejendom.

Stien har form af en dobbeltrettet sti langs vejens sydlige side.

Ekspropriationsprojektet er beskrevet i det udsendte materiale i form af arealfortegnelse og ekspropriationsplaner.

Ved åstedsforretningerne er projektet yderligere søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør den førte åstedsprotokol med bilag, bilag 4.

Under forbehold for kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation er der på åstedsforretningerne afgivet tilbud om erstatning til hver enkelt lodsejer. Tilbuddene er afgivet ud fra en konkret bedømmelse af stiprojektets indvirkning på den enkelte ejendom og under hensyntagen til at der på forskellige ejendomme ydes samme erstatning for samme påvirkning.

Status den 20. marts 2019 med modtagelse af indkomne bemærkninger er,

 1. at lb. nr 1, 2, 3, 4, 7, lb. nr. 5, lb. nr. 8, 10, lb. nr. 9 og lb. nr. 11, 12 har tiltrådt det fremsatte erstatningstilbud, og
 2. at lb. nr. 6 har ikke kunnet acceptere erstatningstilbuddet endnu.

Med kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation har kommunalbestyrelsen besluttet

 • at tiltræde de forligstilbud, som ejerne har accepteret,
 • at fastholde de fremsendte forligstilbud til ejendommene,
 • at bemyndige administrationen til at arbejde videre med sagsbehandlingen i forbindelsen med evt. klage og spørgsmål om erstatning.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne til ekspropriationen, herunder erstatninger, rådgiverudgifter og matrikulær berigtigelse, rummes inden for anlægsbudgettet for stiens etablering.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Som en del af fokusområdet ”En mere grøn og bæredygtig kommune” i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram indgår det, at kommunen skal arbejde for grøn transport – herunder at motivere til og muliggøre trafik på cykel eller gåben. Med stien forventes en markant forbedring af trafikforholdene på strækningen, især for de bløde trafikanter, og der gives mulighed for at fremme cykeltrafikken til og fra Tuse Næs.


Øvrige konsekvenser

Sti langs Tuse Næs Vej fra Mårsø til Faurbjergvej blev anlagt i 2018.

Nærværende strækning forventes at være udført sommeren 2019 og dermed vil der være sti på strækningen fra Holbæk til Udby.

På en del af strækningen omkring Tuse Næs Vej 18 forventes hastigheden for bilister i samarbejde med politiet begrænset til 60 km/t.


Høring

Administrationen har den 15. november 2019 besigtiget og drøftet med ejerne, hvad stien vil betyde for netop deres ejendom. På grundlag af ejernes synspunkter har administrationen forfinet og optimeret projektet, så der er taget mest muligt hensyn til, at indgrebet berører den enkelte ejendom mindst muligt.

Åstedsforretningernes afholdelse blev offentliggjort ved annoncering den 18. januar 2019.

De berørte lodsejere blev den 18. januar 2019 skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 18. februar 2019.

Ejerne har i breve af 25. februar 2017 fået tilsendt udskrift af ekspropriationsprotokollen med tilhørende erstatningstilbud.

Evt. indkomne bemærkninger til projekt og erstatningstilbud er omtalt ovenfor under beskrivelse af sagen.

Byrådets ekspropriationsbeslutning vil skriftligt blive meddelt ejere med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.

Hvis der ikke opnås aftale om erstatningen skal kommunen indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationskommissionen senest 8 uger efter ekspropriationsbeslutningen.


Lovgrundlag – link

Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.


Sagshistorik, henvisninger

Trafiksti langs Tuse Næs Vej fra indgår i Stiplan 2009 (tillæg til Holbæk Kommuneplan 2007-2018) og angives som prioriteret trafiksti.

Kommunalbestyrelsens beslutning om udmøntning af anlægsmidler på møde den 21. februar 2018, pkt. 24.

Kommunalbestyrelsens principbeslutning om ekspropriation på møde den 12. december 2018, pkt. 256.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles godkendt.

 caseno18-42694_#4867763_v1_bilag 1.pdf
caseno18-42694_#4867765_v1_bilag 2.pdf
caseno18-42694_#4867766_v1_bilag 3.pdf
caseno18-42694_#4867772_v1_bilag 4.pdf
caseno18-42694_#4867774_v1_bilag 5.pdf
caseno18-42694_#4867775_v1_bilag 6.pdf

Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6


117. Beslutning om etablering af ny Dommerstibro

Beslutning om etablering af ny Dommerstibro

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Dommerstibroen udskiftes med ny bro i samarbejde med Banedanmark og at der i 2020 afsættes 15 mio. kr. i anlægsbudgettet til finansiering af dette

Beskrivelse af sagen

Dommerstibroen er opført i 1967 hvor den erstattede den daværende midlertidige stål bro.

Dommerstibroen er udført i stål og forsynet med ståltrapper og er ikke tilgængelig for borgere med gangbesvær.

Der har igennem 2018 været ført en række drøftelser med Banedanmark omkring broen, og Banedanmark har foranlediget en analyse af udgifterne til forskellige løsninger til en ny bro.

Drøftelserne har endvidere omfattet størrelsen på Banedanmarks medfinansiering til en ny bro, og der er nu enighed beløbets størrelse.

En gennemgang af løsningskataloget peger på at det vurderes mest hensigtsmæssigt at etablere en ny stålbro samme sted som den eksisterende bro, dog mere vinkelret på sporene, så broen bliver kortest mulig. Den nye bro forsynes med ramper, således tilgængeligheden til personer med et bevægelseshandicap tilgodeses.

I 2019 skal udføres forundersøgelser og projektering, og i 2020 skal broen færdiggøres.

Holbæk Kommune udarbejder forslag til kontrakt mellem Kommunen og Banedanmark om finansiering og etablering af den nye bro. Kontrakten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og Banedanmarks ledelse.


Økonomiske konsekvenser

Den nye bro vil koste 25 mio. kr., Banedanmark vil bidrage med 9 mio. kr. således, skal Holbæk Kommune afsætte 16 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020.

Pengene i 2019 findes i budgettet for brovedligehold, og i 2020 skal de 15 mio. kr. findes ved en om disponering af budgettet til broer og veje.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017: pkt. 66


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Ø, A og V anbefaler at Dommerstibroen udskiftes.

O stemmer imod. O ønsker, at der afsættes yderligere midler i budgettet til finansiering af broer.

I stemmer imod. I ønsker en alternativ indstilling.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Tilbagesendes til Udvalget for Klima og Miljø, da der ønskes yderligere oplysninger om anvendelsen af broen.


Supplerende sagsfremstilling 11-03-2019

Der er gennemført en tælling af brugere på Dommerstibroen i oktober 2017.

Tællingen viste at 796 benyttede broen på tælledagen.

Lokalplanen for Vølunden medfører, at der skal opføres ca. 235 nye boliger, det må antages at boligområdet vil rumme ca. 600 nye beboere i området. De nye boliger vil bidrage til en markant stigning i benyttelsen af broen.

Dommerstibroen er kommunens mest benyttede stibro, og antallet af brugere er højt.

Tællingen fortæller kun hvor mange der benytter broen, ikke brugernes ærinde, men det er administrationens vurdering at der er trafik til og fra skoler og uddannelsesinstitutioner, og trafik mellem boligerne vest for banen og byen.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Indstilles godkendt.

For stemte Ø, A og V.

O undlod at stemme

Imod stemte I. I ønsker en alternativ indstilling


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, Ø, V, F og L).

Imod stemte 3 (I, C og B).

1 (O) undlod at stemme.

 caseno18-33858_#4790443_v1_notat_vedr_løsninger_16192.pdf.pdf

Bilag

notat_vedr_løsninger_16192.pdf


118. Beslutning om forlængelse af perioden for nuværende affaldsplan i Holbæk Kommune

Beslutning om forlængelse af perioden for nuværende affaldsplan i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

 


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. den nuværende affaldsplan forlænges til 2021

Beskrivelse af sagen

 

Begrundelse for at den nuværende affaldsplan forlænges til 2021

Staten har meldt ud til kommunerne, at affaldsplanerne kan udskydes, da den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald er forsinket indtil primo 2020. Det betyder, at den nuværende affaldsplan kan forlænges af kommunalbestyrelsen uden en offentlig høring. Mange andre kommuner i Danmark, herunder alle ARGOs ejerkommuner har udskudt deres affaldsplan. De ønsker at afvente den nationale handlingsplan, så deres plan matcher intentionerne i den nationale handlingsplan.

Administrationen anbefaler at Holbæk Kommune ligeledes udskyder kommunens kommende affaldsplan og indstiller derfor en forlængelse af nuværende affaldsplanperiode frem til primo 2021. Udskydelsen vil give meget bedre mulighed og tid til at kunne involvere borgere, virksomheder, politikere, FORS, ARGOs ejerkommuner og andre interessenter allerede i udarbejdelsesfasen.

 

Affaldssortering i kommunen

Holbæk kommunes borgere genanvender allerede 56% af glas, papir, metal, plast, pap, træ og madaffald, hvilket er mere end det nationale mål på 50 %. De kommunale institutioners affaldssortering er det eneste indsatsområde i den nuværende affaldsplan, som kommunen ikke er nået i mål med på grund af økonomiske omprioriteringer. I forbindelse med temaet ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, vil der nu blive sat fornyet fokus på dette. Affaldssortering i kommunens institutioner vil derfor blive startet op igen i indeværende affaldsplanperiode, og det vil indgå i den kommende affalds- og ressourceplan.

 

Processen for den kommende affalds- og ressourceplan

Den nye affalds- og ressourceplan vil blive udarbejdet i tæt samarbejde mellem Holbæk Kommune, FORS og ARGO. En uddybende procesbeskrivelse og fordeling af opgaver fremgår af bilag 1. Administrationen arbejder ud fra en plan, hvor borgere, erhverv, politikere og interesseorganisationer vil blive inddraget i perioden 2019-2021. Den nye affalds- og ressourceplan forventes endeligt vedtaget i løbet af 2021.  

 

Rollefordelingen i udarbejdelsen af den nye affalds- og ressourceplan er i hovedtræk:

Holbæk Kommune er ansvarlig for alle politiske orienteringer og indstillinger og er ansvarlig for den overordnede høringsproces.

FORS forestår projektledelsen, facilitering af workshops, varetager skriveproces og behandler høringssvar ift. husholdninger.

ARGO indtager en faciliterende rolle for eventuelle fælles initiativer og processer for alle kommuner i ARGO samt udformer tekster til affalds- og ressourceplanens tekst om deponerings- og forbrændingskapaciteter. Derudover leverer ARGO data til kortlægningen.

 


Økonomiske konsekvenser

Der forventes ingen væsentlige udgifter i forbindelse med forlængelsen af affaldsplanen.

 

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved en forlængelse af affaldsplanen.


Høring

Affalds- og ressourceplanen skal i offentlig høring og denne skal finde sted 1. kvartal 2021.

 


Lovgrundlag – link

Affaldsbekendtgørelsen (Kapitel 5)

 


Sagshistorik, henvisninger

Nuværende affaldsplan godkendt af Byrådet, 18. december 2013.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles godkendt.

 caseno19-1071_#4866611_v2_bilag 1 - affaldsplanproces.pdf

Bilag

Bilag 1 - Affaldsplanproces


119. Beslutning om prioritering af de 500.000 kr.der er afsat til naturområdet i Budgetaftalen 2019-2022

Beslutning om prioritering af de 500.000 kr.der er afsat til naturområdet i Budgetaftalen 2019-2022

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. De 500.000 kr. der er afsat til naturområdet i Budgetaftalen 2019-2011 primært bruges til at sikre truede plante- og dyrearter samt forbedre værdifulde naturområder på kommunale og private arealer.

Beskrivelse af sagen

Under temaet ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ har Kommunalbestyrelsen i Budgetaftalen 2019-2022 prioriteret, at naturindsatsen i kommunen skal styrkes. Med udgangspunkt i budgetaftalen anbefales det, at de tildelte 500.000 kr. anvendes på at bevare og styrke naturområder med særlige naturtyper, dyre- og plantearter. Administrationen har taget udgangspunkt i kommunens naturpolitik i forbindelse med prioritering af de tildelte midler. Det betyder, at de tildelte midler benyttes til at genskabe og sikre naturlokaliteter af stor naturværdi. Med kommunens ønske om at være en grøn og bæredygtig kommune, er det samtidig nødvendigt at gøre en indsats for også at øge naturindholdet inden for andre af kommunens driftsområder.

 

Holbæk Kommunes Naturpolitik

I kommunens naturpolitik er der sat fokus på, at der kan opnås mere natur inden for kommunale arealer i byerne, grøftekanterne og mere natur i byudviklingen. I den fremtidige drift og planlægning af disse og andre områder, bør naturindholdet indtænkes.

Kommunen har en række lovgivningsmæssige forpligtigelser inden for naturområdet. Det gælder primært inden for følgende områder af beskyttede naturtyper og naturperler:

-         Natura 2000 områder, eksempelvis Åmosen og Udby Vig

-         Naturområder af særlig stor værdi med truede arter, herunder padder og flagermus, benævnt Bilag IV-arter

-         Naturhensyn på fredede arealer

-         Kommunale naturarealer

Det er administrationens forståelse, at de tildelte midler primært skal benyttes inden for disse emner, og at projekternes primære mål er naturforbedringer. Det kan være et plus for projektet, at der er offentlig adgang, men midlerne vil ikke blive benyttet til rene rekreative projekter. Midlerne hertil skal findes gennem midler afsat til stier og lignende.

Planlægning og gennemførelse af projekter

Kommunen ejer meget få naturområder, og de fleste af kommunens naturplejeprojekter gennemføres derfor på private arealer. Da vi tilstræber at gennemføre projekterne ad frivillighedens vej, kan projekternes gennemførlighed og fremdrift afhænge af lodsejeres interesse i at samarbejde. Dertil kommer, at nogle projekter kræver en forudgående myndighedsbehandling i kommunen eller hos andre myndigheder, fx Kystdirektoratet, hvilket ligeledes kan påvirke projektets fremdrift.

Kommunen forsøger at optimere egne projekter via fundraising. Fondes sagsbehandlingstid er en ubekendt faktor, som vi er nødt til at indrette os på. Den tid, der kan afses til fundraising, giver dog et væsentligt økonomisk afkast. Tilsvarende skal det medregnes, at der skal bruges medarbejdertimer til at planlægge og gennemføre projekter, der er opnået midler til.

De fleste projekter har længere ”pauser”, hvor de afventer en anden parts input. Der kører derfor altid flere projekter parallelt over flere år, så der skiftevis kan arbejdes med de forskellige indsatser. Det er som følge heraf ikke altid til at forudsige præcis hvilke udgifter, der vil falde i det enkelte projekt et enkelt år, og der planlægges derfor gerne flere projekter, end der reelt er penge til.

 

Udvalgte projekter

Der er udvalgt 8 projekter som, administrationen vurderer, er centrale at arbejde med, når der er en målsætning i Holbæk Kommune om at styrke naturområder med særlige naturtyper, dyre og plantearter. Projekterne er oplistet efter forventet gennemførlighed, og der er angivet et budget for hvert projekt. Det skal understreges, at disse budgetter er skøn, da eksterne forhold kan påvirke tidsplanen for projekterne. Administrationen vil påbegynde projekterne fra toppen af listen, og midlerne vil blive fordelt på samtlige projekter, hvis det er muligt at gennemføre alle projekter.

 

 • Udby Vig (100.000 kr.)

En fortsættelse af kommunens naturplejeindsats, herunder udarbejdelse af ny plejeplan, retablering af fold, rydning samt undersøgelse af hydrologiske forhold. Området er Natura-2000 samt omfattet af fredning og naturbeskyttelseslovens § 3. Projektets formål er at sikre truede plante- og dyrearter – biodiversitet.

 

 • Tølløse Skov (200.000 kr.)

Enggræsning samt evt. etablering af små vådområder i skoven. Ved at hegne en naturbeskyttet eng og en lille del af skoven og lade den afgræsse med kreaturer, kan en unik flora sikres, og en sjælden naturtype, græsningsskov, skabes. Det vil være mulighed for, at besøgende kan færdes i folden. Kommunen er forpligtet til at pleje egne beskyttede naturarealer.

 

 • Skellingsted friluftsområde (200.000 kr.)

Gedeafgræsning. Ved at indhegne den sydligste del af området, den skovbevoksede skrænt, og lade den afgræsse med geder, kan der skabes mere biodiversitet – herunder døde ”spættetræer” og gradvis udvikling mod overdrev. Desuden vil det gavne oplevelsen af området, idet der gradvist vil komme mere udsigt over Åmosen, og publikum vil kunne færdes i folden og følge naturpleje-projektet.

 

 • Grønbroget tudse-tiltag (150.000 kr.)

Bestanden af arten på Orø – så vidt vides kommunens eneste – er stærkt truet, og der er behov for en fortsat, væsentlig indsats, hvis vi skal undgå, at arten forsvinder på øen. De nødvendige tiltag er gravning af vandhuller og udsætning af haletudser. Grønbroget tudse er beskyttet af EU’s habitatdirektiv.

 

 • Orøs østkyst og næsset (25.000 kr.)

Et fredningsforslag for området bliver efter al sandsynlighed snart vedtaget. Herefter skal kommunen udarbejde en plejeplan og gennemføre bl.a. rydning og forberedelse til afgræsning – hegning – af delarealer. Projektet vil gavne biodiversiteten.

 

 • Fortidsminder med naturværdier på kommunal og privat ejendom (50.000 kr.) Nogle af fortidsminderne rummer en meget fin flora. Ved at pleje dem v. rydning opnås flere fordele: Flora og adgangen til at opleve stederne sikres, og fortidsmindet beskyttes mod indtrængende trærødder. Kommunen skal jævnfør museumsloven sørge for, at fortidsminder på egne arealer plejes. Indsatsen har igennem flere år været kraftigt nedprioriteret som følge af manglende ressourcer.

 

 • Mindre samarbejdsprojekter på private arealer (25.000 kr.)                           Dette er projekter, hvor kommunen ikke nødvendigvis er tovholder, men fx bidrager med materialer eller andet, hvor der er stor velvillighed fra lodsejer og evt. andre parter, og hvor udbyttet i form af øget biodiversitet er stort i forhold til kommunens investering.

 

 • Kalvemosen (50.000 kr.)

Opfølgning på plejeplan – rydning af pilekrat. Sikrer levesteder for Spidssnudet Frø. Bevarer Kalvemosens lysåbne karakter med åbne vandspejl.


Økonomiske konsekvenser

Gennemførelsen af de oplistede projekter vil koste mindst 800.000 kr. i år, hvis samtlige indsatser blev realiseret. En vis grad af overbudgettering er almindeligt, da et projekt kan blive annulleret eller dele af projektet kan blive udskudt til næste budgetår.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med de afsatte midler vil naturindholdet i vigtige naturområder i Holbæk Kommune styrkes. Naturindholdet øges ved at der gennem naturpleje og andre tiltag, skabes bedre levebetingelser for en bredere vifte af dyre-og plantearter, og i nogle tilfælde for særligt truede arter, som for eksempel Grønbroget Tudse og Spidssnudet Frø. Dermed skaber vi mere og bedre biodiversitet i Holbæk Kommune.


Lovgrundlag – link

I flg. Naturbeskyttelseslovens § 52, stk. 1 og 2, har kommuner pligt til at pleje egne arealer, som er omfattede af naturbeskyttelseslovens § 3 eller er beliggende inden for Natura 2000 områder.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Ø, O, A og V anbefaler indstillingen idet projektet for Grønbroget tudsetiltag og Orøs østkyst og næsset prioriteres efter Udby Vig.

 

I stemmer imod og ønsker beløbet tilført trafiksikkerhedstiltag specifikt cykelstier.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Udvalget for Klima og Miljøs indstilling indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, C, B, Ø, V, F, O og L).

Imod stemte 1 (I), som ønsker beløbet tilført trafiksikkerhedstiltag specifikt cykelstier.caseno19-7474_#4869795_v1_budgetaftale 2019-2022.pdf

Bilag

Budgetaftale 2019-2022


120. Beslutning om udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Beslutning om udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. igangsætning af udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 godkendes, og de 500.000 kr. afsat i budgetaftale for budget 2019 til opdatering af Trafiksikkerhedsplanen frigives

Alternativ indstilling

 


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Trafiksikkerhedsplanen er kommunalbestyrelsens redskab til at prioritere indsatser på kommunens veje som øger trafiksikkerheden og minimerer utryghed, samt arbejdet med at styrke en sikker adfærd i trafikken.

I budgetaftale for budget 2019, blev det besluttet at revidere Rapport om Trafiksikkerhed 2016.

Jævnfør budgetaftalen for budget 2019 afsættes der i 2019 500.000 kr. til dels at opdatere trafiksikkerhedsplanen, så der tages højde for den trafikale udvikling siden udarbejdelsen i 2016 og til dels at projektere anlæg af cykelstier.

Sideløbende med trafiksikkerhedsplan 2020-2025 vil der blive udarbejdet en prioriteret liste over cykelstiprojekter i kommunen. Denne prioriterede liste over cykelstiprojekter vil tage udgangspunkt i de samme parametre som udpeges i trafiksikkerhedsplanen, og vil blive præsenteret særskilt til politisk behandling.

 

Indhold

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 er en opdatering af Rapport om trafiksikkerhed 2016. Planen vil indeholde en status for trafiksikkerheden i Holbæk Kommune, herunder opdateret uheldsstatistik. Trafiksikkerhedsplanen vil have en klar målsætning om at øge sikkerheden og trygheden i Holbæk Kommune, med fokus på skoleveje og bløde trafikanter. Trafiksikkerhedsplanen vil indeholde en række indsatsområder, samt en ny handleplan med prioritering af trafiksikkerhedsprojekter.

Administrationen og rådgiver vurderer at der ikke er behov for en ny tryghedsanalyse i forbindelse med trafiksikkerhedsplan 2020-2025, da den eksisterende fortsat er brugbar. Der bliver dog fortsat arbejdet aktivt med tryghed, bl.a. gennem dialogen med lokalforum og skolerne.

 

Inddragelse af skoler og lokalfora

Der er politisk ønske om fortsat fokus på sikre skoleveje og bløde trafikanter, samt inddragelse af kommunens lokalfora. Der er også fremsat politisk ønske om en mere rammesat dialog med skoler og lokalfora. Nedenfor belyses den planlagte dialog.

 

Tilbud om møde til alle kommunale og private skoler:

 • Et møde med skolerne opdelt i de 4 skoledistrikter
 • Skolerne opfordres til at møde med repræsentanter fra hver af de lokale afdelinger
 • Den gældende rapport, samt borgerønsker vedrørende de pågældende skoleområder danner ramme om dialogen, omkring trafiksikkerheden omkring skolerne og på skolevejene
 • Administrationen får status på skolens arbejde med trafiksikkerhed, herunder status på skolepatrulje, færdselsundervisning og deres input til det videre arbejde.

 

Fælles orienteringsmøde for alle kommunens lokalfora:

 • Mødet vil indeholde fælles orientering, samt gruppediskussioner i de fire skoledistrikter
 • Den gældende rapport, samt borgerønsker vedrørende de pågældende områder danner ramme om dialogen, omkring trafiksikkerhed, og det fremadrettede arbejde
 • Opfordring til lokalfora om at komme med skriftlige input
 • Administrationen vil tage højde for at der er varierende ressourcer og fokus på trafik i de forskellige lokalfora, bl.a. via fællesskaberne

 

Tidsplanen for udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 findes i bilag 1.


Økonomiske konsekvenser

Det forventes at 315.000 kr. af de 500.000 kr. der frigives, anvendes til konsulentydelser i forbindelse med Trafiksikkerhedsplan 2020-2025.

De resterende midler bliver anvendt til udarbejdelse af listen over prioriterede cykelstiprojekter.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

 


Høring

Trafiksikkerhedsplanen vil være i offentlig høring fra 13. september – 11. oktober 2019.

 

Da skoler og lokalforum inddrages i processen tidligere, forventes det at de fleste spørgsmål og forslag kan behandles og besvares i opløbet.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Indstilles godkendt.

 caseno19-6791_#4877816_v1_tidsplan - trafiksikkerhedsrapport 2020-2025.pdf.pdf

Bilag

Tidsplan - Trafiksikkerhedsrapport 2020-2025.pdf


121. Beslutning - Prioritering af besparelsen på bus til Sportsbyen

Beslutning - Prioritering af besparelsen på bus til Sportsbyen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Det prioriteres hvordan besparelsen på 200.000 kr. ved den forsinkede ibrugtagning af buslinje 507 til Holbæk Sportsby anvendes

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Som konsekvens af forsinkelse af byggeriet af Sportsbyen er den planlagte buslinje 507 til Sportsbyen blevet udskudt af to omgange.

 

Første udsættelse fra 1. januar 2019 til 22. februar 2019 medførte en nettobesparelse på 235.000 kr. Disse midler er prioriteret ved endelig behandling i kommunalbestyrelsen d. 13. marts 2019. 

 

Anden udsættelse fra 23. februar til 7. maj medfører yderligere en nettobesparelse på 200.000 kr.  Kommunalbestyrelsen behandlede på møde d. 20. februar 2019 initiativsag fra Dansk Folkeparti med forslag til, hvordan denne besparelse kunne anvendes. Kommunalbestyrelsen besluttede at sende forslagene til behandling i Udvalget for Klima og Miljø med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

 

Initiativsagen indeholdt fire forslag: 1) beskæring af træer og buske ved fortove, cykelstier og veje 2) parkeringsanalyse for Holbæk by 3) stiforløbet og svellebroer rundt om Maglesø 4) gratis kørsel med offentlige busser i uge 11 2019 (klima-ugen).

 

Delforslaget om gratis bus i hele uge 11 bortfalder, da der først kan træffes endelig beslutning i kommunalbestyrelsen i uge 13. Det bemærkes at Kommunalbestyrelsen allerede har prioriteret gratis bus fredag d. 15. marts. Delforslag der er dyrere end de 210.000 kr. og hvor der ikke allerede er anvist supplerende delfinansiering bortfalder ligeledes.

 

Beskæring af træer og buske ved fortove, cykelstier og veje: 75.000 kr. 

For at sikre en mere effektiv beskæring af træer og buske på kommunens egne arealer indkøbes en moderne, effektiv og skånsom hegnsklipper, som både kan øge den klippede mængde samt klippe med et for planterne mere skånsomt snit. Maskinens arbejdshøjde på 5-6 meter vil samtidig spare både liftleje, mandetimer og Co2 til de traditionelle processer. Efter indkøb vil der blive udarbejdet en ny plan for beskæring således at udnyttelse af materiellet optimeres. De første år vil der være en del afklippet plantemateriale, som er for tykt at knuse. Efter 2-3 år kan de afklippede og tyndere kviste og grene nedknuses og findeles til gavn for bl.a. insekter og smådyr.

 

For så vidt angår beskæring af træer og buske på privat grund så er det lodsejers ansvar at sikre dette. Hvis dette ikke sker, kan kommunen iværksætte beskæring på lodsejeres regning efter forudgående partshøring og udstedelse af påbud. Administrationen har allerede som følge af intern omorganisering og prioritering af en tilsynsmedarbejder taget initiativ til at forkorte denne proces uden ekstra omkostninger.

 

 

Parkeringsanalyse for Holbæk by: 100.000 kr.

Ønsket om at få udarbejdet en analyse af parkeringsforholdene i Holbæk bymidte har været aktuelt ad flere omgange. Nu er problemstillingen særligt aktuel i forhold til det indstillede forsøgsprojekt i Ahlgade, hvor gaden i en forsøgsperiode ensrettes med det formål at give mere plads til bylivsaktiviteter. Forsøgsprojektet medfører, at der midlertidigt nedlægges parkeringspladser i Ahlgade. Da forsøgsprojektet skal danne grundlag for udviklingen af bymidten på lang sigt, er det nødvendigt at underbygge med en konkret analyse af de nuværende parkeringsforhold samt anbefalinger til fremtidige tiltag.

Udover det konkrete forsøgsprojekt modtager administrationen løbende henvendelser vedrørende parkeringsforhold. Nogle af udfordringerne er:

 

 • Der er meget søgetrafik efter parkeringspladser i Ahlgade.
 • Der er et ønske om bedre beboerparkering.
 • Der er et stort pres på parkeringspladserne i Ahlgade, mens der er parkeringskapacitet andre steder i bymidten, som ikke udnyttes.
 • Bilister mangler oplysning om, hvor der er parkeringspladser.

 

En analyse af ovennævnte udfordringer vil give mulighed for efterfølgende at fastlægge en fremtidig strategi for parkering i bymidten.

 

Se uddybende beskrivelse af forslag til parkeringsanalyse i sagens bilag.

 

Den samlede udgift til en parkeringsanalyse udgør total 250.000 kr. Det bemærkes, at der allerede er afsat 150.000 kr. til formålet i budgettet for 2019.  

 

 

Stiforløb ved Maglesø: 100.000 kr.

For at sikre en fortsat god naturoplevelse, når kommunens borgere besøger området omkring Maglesø, er det nødvendigt at opgradere en række forhold og faciliteter omkring Maglesø herunder udsigtsbeskæring ved parkeringsplads samt ved selve stien, skiltning/formidling, reetablering af trappe og opsætning af borde/bænke. Indsatsen kan øges/reduceres afhængig den økonomisk prioritering.

 


Økonomiske konsekvenser

Besparelse på ialt 200.000 kr. på buslinje til Sportsbyen prioriteres til andre formål


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes at være en begrænset positiv effekt for Co2-udledning og insektliv ved den nye klippemetode

 

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved gennemførelse af parkeringsanalysen.

 

Indsatsen ved Maglesø ligger i direkte forlængelse af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram hvor adgang til natur indgår som del af fokusområdet ”En grøn og bæredygtig kommune”

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

I, A, Ø og O anbefaler beskæring af træer og buske. Restbeløbet afventer Budgetrevision 2.

V anbefaler, at de 200.000 kr. tilføres kassebeholdningen


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Udvalget for Klima og Miljøs indstilling indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, C, Ø, F, I, O og L).

Imod stemte 2 (V og B), som ønsker, at de 200.000 kr. tilføres kassebeholdningen.caseno19-12111_#4873455_v1_parkingsanalyse.pdf
caseno19-12111_#4873456_v1_bilag 1a forsøgsprojekt i ahlgade.pdf.pdf
caseno19-12111_#4873457_v1_bilag 1b analyseområde.pdf.pdf
caseno19-12111_#4873458_v1_bilag 1c byrumplan.pdf.pdf
caseno19-12111_#4873460_v1_bilag 1d helhedsplan.pdf.pdf
caseno19-12111_#4873461_v1_bilag 1e principskitser parkeringhuse.pdf.pdf

Bilag

Parkingsanalyse
Bilag 1A Forsøgsprojekt i Ahlgade.PDF
Bilag 1B Analyseområde.PDF
Bilag 1C Byrumplan.PDF
Bilag 1D Helhedsplan.PDF
Bilag 1E Principskitser Parkeringhuse.PDF


122. Beslutning om bidrag til arbejdsprogrammet om uddannelse og erhverv

Beslutning om bidrag til arbejdsprogrammet om uddannelse og erhverv

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. anbefalingerne vedrørende Uddannelse og erhvervsudvikling i Arbejdsprogram 2020 drøftes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 23. januar 2019 at ’Uddannelse og erhvervsudvikling’ udgør ét af to nye temaer i Arbejdsprogrammet for 2020. Det andet tema er ’Forebyggelse’. Temaerne supplerer de to flerårige temaer fra det nuværende arbejdsprogram ’Fælles om folkeskolen’ og ’En mere grøn og bæredygtig kommune’, sådan at programmet for 2020 i alt indeholder 4 temaer.

På vinterseminaret d. 7-8. februar drøftede Kommunalbestyrelsen temaet yderligere. På baggrund af Kommunalbestyrelsens input fra denne drøftelse er der udarbejdet vedlagte notat, som beskriver, hvilket perspektiv der kan anlægges på ’Uddannelse og erhvervsudvikling’ i arbejdsprogrammet, og hvilke indsatser der kan knyttes til prioriteringen af temaet.  

Selve anbefalingerne:

Den ”paraply” af emner, som en gennemsnitlig kommunal erhvervspolitik kan indeholde, favner bredt. Infrastruktur, bosætning, innovation, eksport, iværksætteri, uddannelse, beskæftigelse, rammebetingelser er blot nogle eksempler.

Fælles for langt de fleste kommunale erhvervspolitikker er, at de mest bliver til ord eller ambitioner for erhvervslivet, fremfor konkrete tiltag og forandringer. Så for at sikre en målrettet indsats er en prioritering nødvendig, så indsatsen ikke bliver for ’tynd’ eller for ufokuseret.

Derfor anbefales det her at lave en erhvervspolitik, som står på to ben:

 • en kommunal indsats (rammebetingelser (gebyrer, tilladelser o.l.) og infrastruktur), da både rammebetingelser og infrastruktur er områder, som primært drives af kommunen.
 • en ’fælles indsats’, hvor kommunen sammen med erhvervslivet finder udfordringerne og omsætter dem til konkret handling gennem partnerskabsaftaler.

Lykkes Holbæk Kommune med at lave en erhvervspolitik, hvor politikken i høj grad formes og udvikles sammen med erhvervslivet, vil det være en forholdsvis ny og anderledes konkret måde at lave kommunal erhvervspolitik på.

Det betyder, at uddannelses- og beskæftigelsesområdet vil fortsætte den positive udvikling, de to områder er i nu, men selvfølgelig med et solidt samspil med erhvervsområdet.  

Uddannelsesområdet viser med al tydelighed, hvilken forskel det gør med politisk fokus og prioritering. Holbæk Kommune lykkes nu i den grad med at tiltrække uddannelser, og vi er ved at få skabt en sammenhængende kæde startende med folkeskolen, ungdomsuddannelser videre til erhvervs- og videregående uddannelser. Ambitionen om at gøre Holbæk Kommune til en uddannelsesby, som fortsat tiltrækker uddannelser, har en afgørende kobling til erhvervslivet. Et stadigt større udvalg af uddannelser vil alt andet lige have en positiv effekt for bosætning og tilflytningen, men dermed også for udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. 

For bedre at kunne matche og samspille med uddannelses- og beskæftigelsesområdet , anbefales det derfor, at det prioriteres at lave en erhvervspolitik, som bygger op det helt konkrete værktøj: partnerskabsaftaler, som både uddannelses- og beskæftigelsesområdet  med god succes har anvendt. Gennem partnerskabsaftaler vil både erhvervslivet og kommunen skulle ’lægge hånden på kogepladen’ for at i fællesskab identificere de fælles udfordringer og løsninger.

 

Det videre politiske forløb for arbejdsprogrammet

8. april: Forårsseminar. Hvis der er brug for en fælles yderligere drøftelse af arbejdsprogrammet.

8. maj: Økonomiudvalgets godkender indholdet af ’Uddannelse og Erhvervsudvikling i arbejdsprogrammet.

15. maj: Kommunalbestyrelsen vedtager sit arbejdsprogram på samme møde som Effektiviserings- og besparelsesstrategien vedtages.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogle økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Drøftet.caseno18-40531_#4884914_v1_erhvervsområdet til kbs arbejdsprogram2 - erhvervsområdet til kbs arbejdsprogram.pdf.pdf

Bilag

erhvervsområdet til KBs arbejdsprogram2 - erhvervsområdet til KBs arbejdsprogram.pdf


123. Orientering - Brandsikkerhed på plejecentre

Orientering - Brandsikkerhed på plejecentre

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Den 9. oktober 2018 udsendte Niras på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et spørgeskema vedr. brandsikkerhed i plejeboliger mv. til alle landets kommuner. Baggrunden for undersøgelsen var en plejehjemsbrand i sommer. Ministeren udsendte et hyrdebrev og ønskede et overblik over, om brandsikkerheden er i orden i private og offentlige bygninger, hvortil kommunerne visiterer borgere, der ikke kan forventes selv at bringe sig i sikkerhed i tilfælde af brand. Der blev annonceret to runder. I runde 1 er der fokus på plejeboliger, der skulle være besvaret inden den 1. februar 2019. Runde 2 har fokus på skoler og institutioner og er endnu ikke igangsat.

Holbæk Kommune har afgivet besvarelse for følgende ejendomme:

 • Stenhusvej 21, Holbæk (Ejes af Holbæk Kommune)
 • Samsøvej 43, Holbæk (Ejes af Holbæk Ældreboligselskab/Domea)
 • Hovedgaden 36, Regstrup (Ejes af Holbæk Kommune)
 • Åhaven 1-29, Regstrup (Ejes af Holbæk Kommune)
 • Tuse Byvej 24, Tuse (Ejes af Holbæk Kommune)
 • Gl Tusenæs Vej 15A, Morsø (Ejes af Holbæk Kommune)
 • Byparken 2-4, Svinninge (Ejes af Holbæk Kommune)
 • Vestre Hovvej 1-3, Svinninge (Ejes af VAB)
 • Sønderstrupvej 26 – Tysingehave, Tølløse (Ejes af Holbæk Kommune)
 • Isefjords Alle 27 - Fjordstjernen Friplejehjem, Holbæk (Ejes af Fjordstjernen)
 • Lunderosevej 5, Jyderup (Ejes af Holbæk Ældreboligselskab/Domea)

I forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaerne, så er der spurgt ind til flere forhold, men grundlæggende sigter besvarelsen på afdækning af, hvorvidt bygningerne overholder de krav, der var gældende da bygningen blev opført/ved seneste større ombygning samt hvordan sikkerheden ser ud i forhold til den nugældende lovgivning.

Lovgivningens krav er, at en bygning skal overholde de krav, der var gældende da bygningen blev opført/ved seneste større ombygning, mens der ikke er noget lovgivningsmæssigt krav om, at bygningen løbende opdateres til at overholde nutidig lovgivning.

Transport-, bygnings- og boligministeren offentliggjorde den 1. februar 2019 de foreløbige resultater af undersøgelsen. Undersøgelsen viser udbredte problemer med at overholde kravene til brandsikkerheden i plejeboligerne i landets kommuner, hvilket førte til en del kritisk mediedækning. Det forventes at der vil ske en endelig afrapportering primo marts 2019.

På baggrund af besvarelsen fra Holbæk Kommune, så vurderede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at, der er plejeboliger i Holbæk Kommune, hvor de udfyldte spørgeskemaer angiver, at brandsikkerhedsforanstaltningerne ikke er i overensstemmelse med de brandkrav, som var gældende, da bygningen blev opført eller ombygget senest.

Med afsæt i ovenstående har transport-, bygnings- og boligministeren bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at anmode Holbæk Kommune om senest d. 15. april 2019 at redegøre for, hvornår der tages initiativ til at sikre, at alle kommunens plejeboliger mv. lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard.

På bagkant af Transport-, bygnings- og boligministerens offentliggørelse primo februar 2019 udsendte KL en skrivelse til landets borgmestre, hvor KL opfordrede til, at kommunalbestyrelserne drøfter, hvordan det sikres, at bygningsmassen lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard. Af skrivelsen fremgik det yderligere, at ministeriets undersøgelse, efter KL’s opfattelse, har været hastet igennem og været meget ressourcekrævende for kommunerne. Flere kommuner har også gjort KL opmærksomme på, at dialogen med både styrelse og konsulent har været vanskelig. Der har været og er problemer både i forhold til afgrænsning af undersøgelsens omfang og rækkevidde, hvilke kompetencer, der skal inddrages ved besvarelsen, fastlæggelse af samarbejdsrelationerne i forhold mellem kommunale myndigheder, driftspersonale og den private eller offentlige bygningsejer for at kunne besvare spørgsmålene samt de meget korte tidsfrister.

Administrationen deler KL’s opfattelse omkring kvaliteten af undersøgelsesdesignet samt uklarhed om rollefordelingen. Derfor kan det også konstateres, at Holbæk Kommunes besvarelse rummer en række ejendomme, der ikke burde være medtaget i undersøgelsen, idet ejendommene falder ind under en anden anvendelseskategori.

 

Ejendom:

Status:

Stenhusvej 21, Holbæk

Da ejendommen ikke overholder de nugældende krav til nødbelysning samt brandceller, så henset til at sikre ejendommen bedst muligt, så igangsættes udarbejdelse af handleplan for udbedring.

Samsøvej 43, Holbæk

Overholder alle krav

Hovedgaden 36, Regstrup

Da ejendommen ikke overholder de da- og nugældende krav til nød- og panikbelysning, så igangsættes udarbejdelse af handleplan for udbedring, så lovgivningen overholdes.

Åhaven 1-29, Regstrup

Burde ikke være medtaget i besvarelsen – ingen handling påkrævet

Tuse Byvej 24, Tuse

Da ejendommen ikke overholder de da- og nugældende krav til slangevinder, så igangsættes udarbejdelse af handleplan for udbedring, så lovgivningen overholdes. Der er bestilt den nødvendige slangevinder til 1. sal for at overholde lovgivningen. 

Gl Tusenæs Vej 15A, Morsø

Burde ikke være medtaget i besvarelsen – ingen handling påkrævet

Byparken 2-4, Svinninge

Burde ikke være medtaget i besvarelsen – ingen handling påkrævet

Vestre Hovvej 1-3, Svinninge

Overholder alle krav

Sønderstrupvej 26, Tølløse

Overholder alle krav

Isefjords Alle 27, Holbæk 

Overholder alle krav

Lunderosevej 5, Jyderup

Overholder alle krav

 

Udarbejdelsen af handleplanerne er igangsat og vil være dem, der afleveres til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest medio april 2019. De aktiviteter, som handleplanerne resulterer i, forventes igangsat og tilendebragt i indeværende år.

 

 


Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt forventes det, at finansieringen af de aktiviteter, der skal igangsættes på grundlag af handleplanerne kan finansieres indenfor drifts- og anlægsbudgettet i 2019.

Estimatet på nuværende tidspunkt er, at realiseringen af handleplanerne vil beløbe sig til 470.000 kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-03-2019

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandlingen af dette punkt.

Orientering taget til efterretning


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

 caseno19-5975_#4870836_v1_brev til kommunerne om opfølgning på brandundersøgelsens fase 1.pdf.pdf

Bilag

Brev til kommunerne om opfølgning på brandundersøgelsens fase 1.pdf


124. Orientering om befolkningsprognosen til udarbejdelse af budget 2020-2023

Orientering om befolkningsprognosen til udarbejdelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget orienteres om befolkningsprognosen, der anvendes til budgetlægningen for 2020-2023.

Beskrivelse af sagen

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose for Holbæk Kommune. Prognosen anvendes ved budgetlægningen blandt andet til at beregne, hvor mange børn der kan forventes i dagtilbud, skoler og fritidsordninger. Ligeledes har antallet af ældre i prognosen betydning for, hvor stort kapacitetsbehov der vurderes i forhold til kommunens hjemme- og sygepleje.

Befolkningsprognosen bruges også til at beregne et skøn over kommunens selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Det vil sige kommunens eget skøn for hvor mange indtægter, der kommer fra skat, tilskud og udligning i det følgende budgetår. Dette skøn sammenlignes med den garanti for indtægter, staten kommer med i form at statsgarantien.

Befolkningsprognosen bruges, endvidere i planlægningssammenhæng til at beregne kommunens udlæg til nye boliger. Der bliver med baggrund i den faktiske historiske boligudvikling og med baggrund i den fremadrettede befolkningsprognose lavet en boligprognose. Den forventede boligfremskrivning omsættes så til arealbehov. Alt efter om boligerne er parcelhuse, rækkehuse (tæt/lav) eller etageboliger omsættes antallet af boliger til et arealbehov som konkret udlægges i kommuneplanens boligrammer. Boligrammen danner grundlaget for en nærmere byggeretgivende lokalplanlægning.

Forud for kommuneplanen laves en planstrategi og denne gang også en boligstrategi. Kommunen har fået udarbejdet en potentialeanalyse for boliger. Den viser, at hvis kommunen arbejder strategisk og udlægger de rigtige boligtyper de rigtige steder, vil et potentiale på 2700 boliger kunne indfries på 5 år.

 

Udarbejdelse af prognosen

Prognosen udarbejdes i samarbejde med COWI, og er bygget op om en række forudsætninger og valg. For hvert af prognosens parametre vælges der en historik, som danner grundlag for prognosen.

Årets prognose er udarbejdet efter disse hensyn:

 • Der er indarbejdet et realistisk boligprogram.
 • Parametrene er fastsat ud fra konservative hensyn. De enkelte parametre gennemgås nedenfor
 • Oplandsmodel anvendes: oplandsmodellen beregner antallet af mellemkommunale tilflyttere på baggrund af et markedsandelprincip. Det vil sige at modellen ser på, hvilke aldersgrupper der traditionelt flytter til Holbæk fra andre kommuner, og beregner på, hvor stort ”markedet” er for de typiske tilflyttere. For eksempel ses der mange unge tilflyttere til Holbæk Kommune fra Odsherred Kommune, så hvis en ungdomsgeneration i Odsherred pludselig er større eller mindre, øger eller mindsker det muligheden for tilflyttere i modellen.

Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra årene 2005-2018. Kommunens eget boligprogram spiller ind i prognoseperioden, og er et afgørende element i prognoseberegningen. Det er samtidig det element, kommunen har størst mulighed for at regulere og dermed ”skrue op eller ned” for befolkningsudviklingen i kommunens lokalområder.

 

Boligprogrammet i prognosen

Boligprogrammet er udarbejdet af Planafdelingen med udgangspunkt i den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen – det vil sige udlagte boligområder i kommuneplanen. I årets prognose er der lagt 313 boliger ind i 2019, 410 boliger ind i 2020 og henholdsvis 371 og 334 ind i 2021 og 2022. Prognosen udarbejdes helt frem til år 2031, og der er lagt boliger ind i alle år, men kendskabet til projekter og deres færdiggørelse er bedst på kort sigt, mens der er større usikkerhed på lang sigt.

Typen af bolig betyder noget i forhold til, hvor mange, og hvilke tilflyttere der forventes. 80% af indbyggere i nye parcelhuse i Holbæk Kommune kommer ikke fra andre kommuner. De var allerede borgere i kommunen inden de flyttede til det nye parcelhus. Dette tal er lavere for lejligheder (40-50 %) og for rækkehuse (30-40 %).

 

Parametre i prognosen

Fødselsbalance

Fødselsbalancen er et udtryk for antallet af fødte og antallet af døde i et år. Hvis fertiliteten er højere end dødeligheden betyder det flere borgere og omvendt. Fertilitets- og dødelighedsraterne har været meget svingende, og er meget følsomme for påvirkning. For eksempel var der i 2018 flere dødsfald end forventet i prognosen, hvilket kan tilskrives en meget varm sommer, samt at influenzavaccinen ikke fungerede optimalt.

I den nye prognose er antallet af fødsler fremskrevet med gennemsnittet af kommunens fertilitetsniveau for 2011-2018. I perioden 2005-2010 lå niveau noget højere end i de senere år. Fødselstallet har været meget svingende, der var et fald i 2017, men en stigning i 2018. Med denne fremskrivningsperiode fortsætter en let stigning i alle år.

For dødelighed er fremskrivningsperioden valgt som den fuldt tilgængelige historiske periode 2005-2018. Dette er valgt, da de seneste år har været historisk høje. Dødeligheden er som nævnt ovenfor meget følsom, og derfor svær at fremskrive. Med denne fremskrivningsperiode er antallet af dødsfald også let stigende i prognosen.

Fødselsbalancen i prognosen bliver -55 i 2019. I 2018 var fødselsbalancen -62.

Flyttebalance

Flyttebalancen er et udtryk for, hvor mange borgere der netto flytter til eller flytter ud af kommunen hvert år. Det er altså tilflyttere (mellemkommunale, flygtninge og indvandrere) fratrukket fraflyttere (mellemkommunale, flygtninge og indvandrere).

Den nye prognose benytter 2017 og 2018 som gennemsnitsperiode til at fremskrive det mellemkommunale flyttemønster. Grunden til at vælge en mere afgrænset periode er, at der i 2015 og 2016 sås en meget høj tilflytning som historisk set var usædvanlig. Der har ikke været tegn på en større tilflytning først på året i 2019, og derfor virker det som det mest realistiske ikke at forvente vækst på niveau med de to historisk høje år.

I forhold til flytninger for udenlandske borgere (ikke flygtninge) er perioden 2012-2018 valgt. Grunden til dette er, at tilflytningen af udenlandske borgere har været stigende i hele perioden. Det samme har dog også fraflytningen. Slutteligt er der lagt en forventning om 35 flygtninge per år ind i prognosen.

 

Udtynding/fortætning

Udtynding eller fortætning er et udtryk for, om der bliver færre eller flere borgere per bolig. Der ventes på lang sigt at ske en løbende udtynding i boligmassen som følge af, at husstandsstørrelserne generelt ventes at falde. Det betyder, at der alene for at fastholde indbyggertallet hvert år skal opføres et antal nye boliger.

Regnes der for eksempel med en gennemsnitlig husstandsstørrelse på cirka 2,2 personer per bolig vil der skulle bygges 170 nye boliger for at opnå et stabilt befolkningstal.

Der kan ikke skrues selvstændigt på denne parameter, den justeres efter de valg, der træffes i forhold til boligprogram, fødselsbalancen og flyttebalancen.

Med de forudsætninger der er lagt ind, bliver udtyndingen på niveau med den tendens, der har været i hele perioden 2005-2018. I alle disse år har der været en udtynding, med undtagelse af 2015 og 2016, hvor der var usædvanligt stor tilflytning til kommunen.

 

Beskrivelse af prognosen

Prognosen viser en forventet stigning i det samlede befolkningstal på 371 borgere mellem 2019 og 2020. For årene 2021-2023 forventes en årlig stigning på mellem 400 og 475 borgere.

Udviklingen er ikke ens for alle aldersgrupper og lokalområder.

Antallet af 0-5 årige er generelt stigende i alle år i prognosen, og er i tråd med tendensen på landsplan. I prognosen stiger antallet med 225, fra 4.106 i 2019 til 4.331 i 2023. Stigningen ses især i Holbæk by, men også i andre lokalområder som for eksempel Tuse Næs, Tølløse og Mørkøv. Nedgang ses blandt andet i Regstrup og Svinninge.

Antallet af 6-16 årige er faldende, også på landsplan. I prognosen falder antallet med 544, fra 9.714 i 2019 til 9.170 i 2023. Næsten alle lokalområder oplever derfor nedgang i antallet af skolebørn. I de sidste år af prognosen slår de højere fødselstal igennem på skolebørnsområdet, men der vil være en periode med faldende elevtal. Enkelte områder har stigning i hele perioden: Orø og Ugerløse. Den største nedgang i antallet af 6-16 årige i budgetperioden 2020-2023 ses i Regstrup, Holbæk by, Vipperød og Tuse Næs.

Antallet af unge mellem 17 og 24 år forventes at falde let henover årene. I prognosen falder antallet med 94, fra 6.425 i 2019 til 6.331 i 2023.

Borgere i alderen 25-64 år forventes at stige i perioden. Antallet stiger i prognosen med 734 borgere, fra 36.150 i 2019 til 36.884 i 2023.

Antallet af ældre er stigende. I prognosen forventes antallet af de 65-79 årige at stige med 582 borgere, fra 11.914 i 2019 til 12.496 i 2023. Antallet af ældre der er 80+, forventes at stige med 616 borgere, fra 3.161 i 2019 til 3.777 i 2023.


Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved befolkningsprognosen vil fremgå af udarbejdelsen af budget 2020-2023.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Befolkningsprognosen i sig selv vurderes ikke umiddelbart at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

 caseno18-48967_#4886768_v1_bilag med befolkningsprognose.pdf

Bilag

Bilag med befolkningsprognose


125. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orientering


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

 

Mødet den 8. maj 2019

 • Beslutning om Budgetrevision 2, 2019
 • Beslutning om effektiviseringer
 • Drøftelse af budget 2020-2023
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • KB´s arbejdsprogram for 2020
 • Drøftelse af borgerrådgiverens årsberetning
 • Indkøb
 • Beslutning om indstilling af Budget og regnskabsregulativ til godkendelse i KB

 

Mødet den 12. juni 2019

 • Orientering om udgiftsdrivere

 

Juli 2019 – mødefri

 

Mødet den 7. august 2019

 • Godkendelse af regnskab og eventuel besvarelse af beretning 2018
 • Orientering om status på og evaluering af arbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse

 

126. Underskriftsark

Underskriftsark