UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk, Mødelokale 6

STARTTIDSPUNKT

13-03-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-03-2019 15:30:00


PUNKTER

89. Godkendelse af dagsorden til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 13. marts 2019
90. Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S
91. Beslutning - Forlængelse af frist for byggepligt på Karré 2 og 6, Holbæk Havn - Lukket punkt
92. Underskriftsark89. Godkendelse af dagsorden til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 13. marts 2019

Godkendelse af dagsorden til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 13. marts 2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

  1. dagsorden til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 13. marts 2019 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2019

Godkendt

 

90. Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S

Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

  1. borgmesteren bemyndiges til at deltage på vegne af Kommunalbestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S den 28. marts 2019
  2. borgmesteren bemyndiges til at stemme for, at Fors A/S skal operere med en substantiel/betydelig tilstedeværelse i såvel Holbæk kommune (driftscenter) og Roskilde kommune (ledelse og administration)

Beskrivelse af sagen

Fors A/S er en fælles forsyningskoncern for Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner. Den fælles forsyningskoncern blev blandt stiftet for at opnå effektiviseringer og synergieffekter. Det har i den forbindelse været drøftet, om Fors A/S kunne samle aktiviteterne på ét domicil. Det er i forbindelse konstateret, at der ikke var enighed om en sådan samling.

Efter grundige drøftelser er borgmestrene i de tre ejerkommuner enige om, at det af hensyn til en så decentral opgaveløsning som muligt er ønskeligt, at Fors A/S fortsat er fysisk tilstede på mere end én lokalitet. Der ønskes en betydelig tilstedeværelse af Fors A/S i såvel Holbæk Kommune med et driftscenter og i Roskilde Kommune med et ledelses- og administrationscenter.

Det følger af ejeraftalen, at beslutninger af væsentlig økonomisk og/eller strategisk betydning for selskabet skal tages generalforsamlingen. Fors A/S har derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det eneste, der skal tages stilling til, er spørgsmålet om, hvorvidt Fors A/S også fremadrettet skal operere med en substantiel/betydelig tilstedeværelse i såvel Holbæk kommune (driftscenter) og Roskilde kommune (ledelse og administration).


Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Udsat.


Supplerende sagsfremstilling 08-03-2019

Da Økonomiudvalget den 6. marts 2019 besluttede at udsætte sagen til et ekstraordinært nøde den 13. marts 2019, foreligger indstillingen fra Økonomiudvalget først umiddelbart før Kommunalbestyrelsens møde. Fristen i § 8, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse kan således ikke overholdes. Sagen kan ikke udsættes, da den ekstraordinære generalforsamling i Fors A/S er den 28. marts 2019.


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2019

Indstilles godkendt, idet borgmesteren bemyndiges til at lokalisere et samlet domicil i henhold til kriterierne fastlagt af bestyrelsen eller alternativt fastholde den nuværende lokalisering og fordeling af funktioner.

 caseno19-9031_#4856274_v1_indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.pdf
caseno19-9031_#4856292_v1_eejerbrev af 21. december 2018.pdf
caseno19-9031_#4856307_v1_referat af ejermøde den 4. januar 2019.pdf

Bilag

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Ejerbrev af 21. december 2018
Referat af ejermøde den 4. januar 2019


91. Beslutning - Forlængelse af frist for byggepligt på Karré 2 og 6, Holbæk Havn - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Et flertal bestående af A, V, O, I, C, F, B og I indstiller, at indstillingen tiltrædes

Ø kan ikke tiltræde, at byggepligten udskydes

 

92. Underskriftsark

Underskriftsark