UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

06-03-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-03-2019 11:00:00


PUNKTER

49. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 6. marts 2019
50. Beslutning om 1. behandling af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag 14.11 for et biogasanlæg ved Snævre Vest
51. Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S
52. Drøftelse af budget 2020-2023
53. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer
54. Godkendelse af Holbæk Kommunes lånoptagelse
55. Beslutning vedrørende studietur for havnegruppen
56. Beslutning - Forlængelse af frist for byggepligt på Karré 2 og 6, Holbæk Havn
57. Beslutning om at forslag til Planstrategi 2019 godkendes til udsendelse i offentlig høring
58. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tag på Skovvejens Skole afd. Jyderup
59. Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 34 Solholmsvej, Svinninge
60. Beslutning om flytning af Socialtilsyn Øst
61. Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019
62. Orientering om udgiftsdrivere for februar
63. Beslutning om Studietur til Ringe for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
64. Beslutning om ét ekstra årsværk til en fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne
65. Beslutning om handleplaner for ydelsesområderne uddannelseshjælp, sygedagpenge og førtidspension
66. Beslutning af finansiering af aftale med TUBA
67. Godkende udmøntning af handleplaner for det specialiserede voksenområde i Aktiv Hele Livet
68. Beslutning om samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Professionshøjskolen Absalon
69. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genhusning og genopførelse af Børnehuset Eventyrlunden
70. Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til ombygning af køkkener i børnehuse
71. Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby
72. Beslutning om spildevandstillæg nr. 4 (opdateret)
73. Beslutning om 2. behandling af Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej
74. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.19 Boliger v. Holbækvej 102, Jyderup samt tilhørende kommuneplantillæg nr.13
75. Beslutning 1. behandling af Lokalplanforslag 20.23 for boligbebyggelse ved Nygårdsvej i Vipperød
76. Beslutning om tillæg nr. 5 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016 – 2020
77. Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt i Ahlgade
78. Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner
79. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Hjortholmvej
80. Beslutning om etablering af ny Dommerstibro
81. Beslutning om godkendelse af høringssvar til Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020
82. Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus
83. Beslutning om salgspriser på ejendomme - marts 2019
84. Beslutning om bekæmpelse af måger og vilde katte
85. Beslutning om at gøre det gratis at køre med bus i Holbæk Kommune i forbindelse med Klimaugen i uge 11
86. Beslutning - Låneoptag til udskiftning af skinner på store bedding
87. Orienteringer
88. Underskriftsark49. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 6. marts 2019

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 6. marts 2019

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget .

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 6. marts 2019 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Godkendt.

50. Beslutning om 1. behandling af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag 14.11 for et biogasanlæg ved Snævre Vest

Beslutning om 1. behandling af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag 14.11 for et biogasanlæg ved Snævre Vest

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup med miljørapport samt lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport for biogasanlæg, godkendes til udsendelse i offentlig høring

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. januar 2019, at igangsætte udarbejdelsen af kommuneplantillæg for et erhvervsområde ved Regstrup og lokalplan for biogasanlæg ved Snævre Vest.
Administrationen har på denne baggrund udarbejdet planforslagene, og kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, om forslagene skal udsendes i offentlig høring.

Hensigten med kommuneplantillægget er, at muliggøre et erhvervsområde til virksomheder med et stort kørselsbehov ved den kommende motorvejstilslutning ved Regstrup. En del af området er perspektivareal for erhverv i Kommuneplan 2017. Virksomheden Nature Energy ønsker, at etablere et biogasanlæg indenfor området, hvorfor der er udarbejdet et lokalplanforslag, der giver mulighed for etablering af et biogasanlæg syd for motorvejen, i denne sag kaldet ”Snævre Vest”.

På baggrund af den viden, der er tilvejebragt siden opstarten af planlægningen, har administrationen vurderet, at erhvervsområdet kan reduceres i forhold til de oprindelige planer (Økonomiudvalget 5. sep. 2018). Området indskrænkes således mod syd, da der her er en højspændingsledning, som der ikke må bygges under. Ved at beskære området sikres der en større afstand til landsbyen Snævre.

Der udtrykkes stor modvilje mod både erhvervsområdet og lokalplanen for biogasanlægget i de høringssvar kommunen har modtaget fra især nærområdet. Der er også i lokalområdet gennemført en underskriftindsamling mod planerne. Administrationen har nøje gennemgået de spørgsmål og bekymringer, der er blevet stillet i forbindelse med planerne, og samlet det i en hvidbog (bilag 5), der indeholder en tematisk gennemgang. De originale høringssvar er vedlagt som bilag 6. Administrationen vurderer på baggrund af de udarbejdede rapporter (se bilag 3 og 4), at placeringen er velegnet til formålet, og at Miljøstyrelsens vejledende afstandskrav og miljøkrav overholdes med god margin. Derudover er der redegjort for, at den afledte trafik ikke vil påvirke lokalsamfundene nær området (se nedenunder bemærkninger om vilkår i miljøgodkendelsen).

 

Såfremt indstillingen følges, udsendes planforslagene i offentlig høring. Det vil sige planforslagene udsendes til myndigheder samt foreninger som er tilmeldt høring af planer. De udsendes også til borgere i nærområdet via e-boks, og på kommunens hjemmeside, hvor der også indkaldes til borgermøde i høringsperioden.
Borgerne, myndigheder og foreninger, vil dermed få mulighed for at kommentere planforslagene. Alle høringssvar vil blive besvaret i en hvidbog, som vedlægges en eventuel fremtidig sagsfremstilling om endelig vedtagelse af planlægningen.

 

KOMMUNEPLANTILLÆG FOR ERHVERVSOMRÅDET OG MILJØVURDERING

Erhvervsområdet ligger nord og syd for den nye motorvej og tilkørselsanlægget, der anlægges syd for Regstrup. Området får således en særdeles god tilgængelighed til det overordnede vejnet. Det er en national interesse, at erhvervsområder langs motorveje prioriteres til transporttunge virksomheder, der har brug for en placering ved det overordnede vejnet. Derved undgås transport igennem de nærliggende byområder.

Området opdeles i tre områder:

 • Erhvervsområde syd for motorvejen (ca. 37 ha). Hvor der kan opføres bebyggelse på op til 25 meter, skorstene dog op til 60 meter. Mulighed for virksomheder indenfor miljøklasse 4-7.
 • Erhvervsområde nord for motorvejen (ca. 22 ha). Hvor der kan opføres bebyggelse på op til 10 meters højde. Mulighed for virksomheder indenfor miljøklasse 4-5.
 • Område til tekniske formål ved Knabstrupvej (ca. 6 ha). Indenfor området kan den eksisterende transformerstation udvides.

Indenfor det nordlige erhvervsområde gives der ikke mulighed for de høje miljøklasser (virksomheder med mulig størst miljøpåvirkning), så det sikres, at afstandskrav kan overholdes til boligområde, skole mv. i Nr. Jernløse. I erhvervsområdet syd for motorvejen bliver afstandskravene ligeledes overholdt. Forslag til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag 1.

Der skal gennemføres en miljøvurdering af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der er vedlagt som bilag 4.

Erhvervsområdet der etableres på eksisterende landbrugsjord planlægges etableret med god afstand mellem virksomhederne. Kommuneplanrammen sikrer, at der etableres afskærmende beplantning mod det omkringliggende landskab og byområder. Mellem de enkelte virksomheder i erhvervsområdet, etableres der ligeledes afskærmende beplantning eller grønne områder med grupper af træer. Fremtidige virksomheder nærmest og langs motorvejen vil dog kunne opnå en grad af motorvejseksponering fastlagt og beskrevet nærmere i en lokalplan.

 

LOKALPLAN FOR BIOGASANLÆG OG MILJØKONSEKVENSVURDERING

Hensigten med lokalplanen er at muliggøre etableringen af et biogasanlæg indenfor erhvervsområdet syd for motorvejen. Biogasanlægget vil håndtere 500.000 ton/år af husdyrgødning og biomasse fra erhvervsvirksomheder. Anlægget vil forventeligt producere ca. 30 mio. m3 biogas om året, svarende til opvarmningen af ca. 12-14.000 husstande årligt (biogassen sendes på naturgasnettet). Lokalplanområdet udgør ca. 13 hektar. Selve anlægget vil optage ca. 3 hektar, mens afskærmede beplantningsbælte (fem trærækker), grupper af træer, vejadgang og regnvandsbassin vil udgøre resten af området. Biogasanlægget vil have en højde på op til 25 meter og en skorstenshøjde på op til 60 meter. Forslag til lokalplan er vedlagt som bilag 2.

I forbindelse med planlægning og etableringen af biogasanlægget skal der udarbejdes en rapport der beskriver konsekvenserne i forhold til planlægning og det konkrete projekt (miljøkonsekvensrapport). Rapporten beskriver de mulige miljømæssige konsekvenser ved etablering af et biogasanlæg bl.a. med hensyn til lugt, trafik og den visuelle påvirkning. Miljøkonsekvensrapporten er vedlagt som bilag 3.

For at forhindre lugtpåvirkning vil al aflæsning af gylle ske i lukkede haller med undertryk, og luften vil blive renset før den sendes ud.

TRAFIK

Der er udarbejdet analyser, der beskriver anlæggets påvirkning af trafikken. Der er bl.a. udarbejdet analyse af hurtigste kørselsveje fra alle de potentielle leverandører af husdyrgødning i oplandet til biogasanlægget. Analysen viser, at alle vil anvende det overordnede vejnet til biogasanlægget, og dermed ikke vil køre gennem Regstrup, Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse eller Snævre, som er nærmeste bysamfund. Der er dog en enkelt undtagelse, i form af ét husdyrbrug beliggende nord for Regstrup. Her viser analysen, at den hurtigste rute vil være gennem Regstrup og Nr. Jernløse. Da det er vigtigt, at der ikke kommer yderligere kørsel gennem de omkringliggende byer, vil der blive stillet krav om, at eventuel kørsel fra denne ejendom sker via det overordnede vejnet på samme måde som de andre transporter. Kravet vil blive stillet i miljøgodkendelsen for virksomheden. Ved maksimal belastning, hvor biogasanlægget kører på fuld drift, vil kørsel primært foregå fra mandag-lørdag i tidsrummet 06.00 – 20.00. Kørsel kan dog forekomme hele døgnet alle dage, som reguleret i lovgivning for miljøklasse 7 virksomheder. Nature Energi har oplyst, at anlæggets lastbiler ikke vil køre i nærområdet omkring dagens skolestart (Holbækvej, hvor den planlagte cykelsti endnu ikke er etableret). Ved fuld drift, vil biogasanlægget generere i gennemsnit 61 daglige transporter (til anlægget og samme antal fra anlægget). Gennemsnitligt vil 6 af disse køre via Holbækvej, 22 via Kalundborgmotorvejen vest fra og 33 via Kalundborgmotorvejen øst fra. Fordelingen er udregnet ved en fordeling af samtlige mulige leverandører, fra de tre kørselsveje til anlægget, og at biogasanlæggets gennemsnitlige behov er 61 daglige leveringer.

Der er udarbejdet visualiseringer, der viser anlæggets synlighed fra forskellige steder i området. Der er bl.a. arbejdet med beplantningsbælter mod nord og syd, samt grupper af træer og landskabsbearbejdning mod øst og vest, som visuelt skærmer anlægget i landskabet.

OVERVÅGNING

Holbæk Kommune, der er miljømyndighed, skal udarbejde en miljøgodkendelse og efterfølgende føre tilsyn med at virksomheden overholder vilkårene i denne. Overholdelse af vilkårene overvåges ved, at der i miljøgodkendelsen stilles vilkår for målinger, kontrol og egenkontrol samt føring af driftsjournal. Ved miljømyndighedens løbende tilsyn tjekkes dette.

Biogasanlægget skal endvidere udarbejde instrukser, for både drift og vedligehold af anlægget samt for håndtering af uheld og afvigende driftssituationer, herunder håndtering af kontakt til naboer og myndigheder.

Planmyndigheden fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i lokalplanen og udfører almindelig overvågning af, at de planmæssige rammer i kommunens planområder overholdes.

Overvågningen af den trafikale udvikling, herunder støj og kapacitetsproblemer, er en del af den almindelige overvågning af trafikken, der udføres af vejmyndigheden.

Bygherrer foretager en frivillig arkæologisk forundersøgelse på hele arealet (projektområdet) inden anlægsarbejdet påbegyndes. På baggrund heraf vurderes det, om yderligere overvågning i forhold til kulturværdier, fund og fortidsminder er påkrævet


Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med etableringen af adgangen til erhvervsområdet syd for motorvejen, skal der laves en vejtilslutning til den offentlige vej. Der er indgået en aftale med Nature Energy (bygherre) således at de afholder udgifter til etablering af vejtilslutningen, og kommunen har således ikke udgifter til vejanlæg i forbindelse med projektet.

Dette er også fastlagt i lokalplanforslaget, hvor selve adgangsvejen til anlægget, er angivet som værende privat fællesvej. Det er således bygherres omkostning at etablere vejen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved omdannelse af husdyrgødning i biogasanlægget vil der være en mindsket udledning af metan og lattergas (drivhusgasser). Anlægget vil levere biogas til det gasnettet, og vil derfor fortrænge naturgas (fossil energi).

Beregninger viser, at den producerede mængde biogas fra Nature Energy Holbæk medfører en CO2-reduktion på mellem 39.700-58.800 tons CO2 ækvivalenter, hvilket svarer til en reduktion på mellem 8-11,5 % af Holbæk Kommunes samlede CO2 udledning. I beregningen er forbruget af fossile brændsler i forbindelse med kørsel og procesvarme fraregnet CO2-reduktionen.


Øvrige konsekvenser

Lugt, støj og andre emissioner overholder alle, de af Miljøstyrelsen fastsatte grænseværdier for byer og boliger i området. Disse grænseværdier er fastsat ud fra både sundhedsmæssige og genemæssige forhold. På den baggrund vurderes emissioner ikke at medføre en væsentlig påvirkning af omkringboende. Det er forudsat, at anlægget kører efter vilkår fastlagt i anlæggets miljøgodkendelse.

Anlæggets oplag af biogas er under grænseværdien for hvornår et anlæg betegnes som et risikoanlæg. Risiko for større ammoniakemissioner fra processen kan ikke forekomme idet hovedparten af ammoniakken er på en form, der ikke kan fordampe.

I anlægsfasen kan der forekomme støjpåvirkninger, men idet arbejdet er af midlertidig karakter og desuden foregår inden for almindelig arbejdstid, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. Støjpåvirkningen i driftsfasen vil særligt omfatte transporter og støjgrænseværdierne overholdes i omgivelserne i alle tidspunkter, hvorfor det vurderes ikke at være væsentligt.

Der forventes ikke at grundvandsressourcen påvirkes, idet alle biomasser håndteres og opbevares på befæstede arealer og i lukkede tætte beholdere.

Anlægs- og driftsfasen forventes ikke at skabe trafikafviklingsproblemer. De nuværende og fremtidige anlægsarbejder i området i form af Kalundborgmotorvejen og forlængelse af Ringvejen vil medføre en forbedret trafiksikkerhed og fremkommelighed for såvel bløde som hårde trafikanter i området. Disse anlæg vil være med til at separere de bløde trafikanter fra de hårde trafikanter vha. bl.a. stitunneller.

Realisering af projektet vil skabe arbejdspladser i såvel anlægs- som driftsfasen inden for bygge- og biogasteknologisektoren samt ved driften af anlægget og desuden medføre afledte positive effekter i jordbrugserhvervene, bl.a. på grund af biomassens gødningsværdi.


Høring

Godkendes indstillingen, udsendes planforslag mm. i 8 ugers offentlig høring med afholdelse af borgermøde ca. midt i perioden.

Det vil sige at planforslagene udsendes til myndigheder samt foreninger som er tilmeldt høring af planer. De udsendes også til borgere i nærområdet via e-boks, og på kommunens hjemmeside, hvor der også indkaldes til borgermøde i høringsperioden.
Borgerne, myndigheder og foreninger, vil dermed få mulighed for at kommentere planforslagene.

De indkomne høringssvar vil blive vurderet, herunder om de skal medføre ændringer af planerne. Endvidere bliver der udarbejdet en hvidbog, der indeholder svar på de indsendte spørgsmål. Hvidbogen vedlægges en eventuel fremtidig sagsfremstilling om endelig vedtagelse af planerne.


Lovgrundlag – link

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Sagshistorik, henvisninger

29/5-18 KMU Igangsættelse af planlægning for biogasanlæg nord for Kvanløse (punkt 69)
6/6-18 ØKU Igangsættelse af planlægning for biogasanlæg nord for Kvanløse (punkt 125)

28/8-18 KMU Igangsættelse af planlægning for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 100)
5/9-18 ØKU Igangsættelse af planlægning for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 177)

27/11-18 KMU 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt143)
5/12-18 ØKU 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 272)
12/12-18 KB 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 261)

8/1-19 KMU Igangsættelse af planlægning for alternativ placering (punkt 3)
17/1-19 ØKU Igangsættelse af planlægning for alternativ placering (punkt 20)
23/1-19 KB Igangsættelse af planlægning for alternativ placering (punkt 22)


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Et flertal bestående af O, I og A anbefaler, at forslag til lokalplanforslag sendes i høring.

Et mindretal bestående af Ø og V stemmer imod.

V ønsker der arbejdes videre med en helhedsplan for vedvarende energi. Desuden ønsker V, at der arbejdes videre med et erhvervsområde inden for perspektivområdet.

Ø siger nej til indstillingen da de er uenige i, hvilke miljømæssige konsekvenser et biogasanlæg og erhvervsområde vil få.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Ø stillede ændringsforslag om, at erhvervsområdet nedgraderes til miljøklasse 4-5.

For ændringsforslaget stemte 1 (Ø). Imod stemte 8 (A, V, B, C, O, I, F og L). Ændringsforslaget herefter bortfaldet.

F stillede ændringsforslag om, at der udtages ca. 17 ha af erhvervsområdet syd for motorvejen i forslaget til kommuneplantillæg så erhvervsområdet syd for motorvejen kun udgør ca. 20 ha.

For ændringsforslaget stemte 5 (F, Ø, B, C og V). Imod stemte 4 (A, I, O og L).

Økonomiudvalget indstiller således, at forslaget til kommuneplantillæg med den ændring, at erhvervsområdet syd for motorvejen begrænses til ca. 20 ha., sendes i høring.caseno18-33897_#4838932_v1_bilag 1 lokalplanforslag biogasanlæg snævre vest.pdf
caseno18-33897_#4845173_v1_bilag 2 forslag til kommuneplantillæg.pdf
caseno18-33897_#4845177_v1_bilag 3 miljøkonsekvensrapport for biogasanlæg.pdf
caseno18-33897_#4837137_v1_bilag 4 miljørapport og afgrænsning kommuneplantillæg.pdf
caseno18-33897_#4845180_v1_bilag 5 hvidbog.pdf
caseno18-33897_#4839146_v1_bilag 6 originale høringssvar.pdf

Bilag

Bilag 1 Lokalplanforslag biogasanlæg Snævre Vest
Bilag 2 Forslag til kommuneplantillæg
Bilag 3 Miljøkonsekvensrapport for biogasanlæg
Bilag 4 Miljørapport og afgrænsning kommuneplantillæg
Bilag 5 Hvidbog
Bilag 6 Originale høringssvar


51. Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S

Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. borgmesteren bemyndiges til at deltage på vegne af Kommunalbestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S den 28. marts 2019
 2. borgmesteren bemyndiges til at stemme for, at Fors A/S skal operere med en substantiel/betydelig tilstedeværelse i såvel Holbæk kommune (driftscenter) og Roskilde kommune (ledelse og administration)

Beskrivelse af sagen

Fors A/S er en fælles forsyningskoncern for Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner. Den fælles forsyningskoncern blev blandt stiftet for at opnå effektiviseringer og synergieffekter. Det har i den forbindelse været drøftet, om Fors A/S kunne samle aktiviteterne på ét domicil. Det er i forbindelse konstateret, at der ikke var enighed om en sådan samling.

Efter grundige drøftelser er borgmestrene i de tre ejerkommuner enige om, at det af hensyn til en så decentral opgaveløsning som muligt er ønskeligt, at Fors A/S fortsat er fysisk tilstede på mere end én lokalitet. Der ønskes en betydelig tilstedeværelse af Fors A/S i såvel Holbæk Kommune med et driftscenter og i Roskilde Kommune med et ledelses- og administrationscenter.

Det følger af ejeraftalen, at beslutninger af væsentlig økonomisk og/eller strategisk betydning for selskabet skal tages generalforsamlingen. Fors A/S har derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det eneste, der skal tages stilling til, er spørgsmålet om, hvorvidt Fors A/S også fremadrettet skal operere med en substantiel/betydelig tilstedeværelse i såvel Holbæk kommune (driftscenter) og Roskilde kommune (ledelse og administration).


Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Udsat.caseno19-9031_#4856274_v1_indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.pdf
caseno19-9031_#4856292_v1_eejerbrev af 21. december 2018.pdf
caseno19-9031_#4856307_v1_referat af ejermøde den 4. januar 2019.pdf

Bilag

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Ejerbrev af 21. december 2018
Referat af ejermøde den 4. januar 2019


52. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter forudsætninger for udarbejdelse af forslag til deres budget 2020-2023

Beskrivelse af sagen

Udvalget præsenteres for mindre udvalgte områder af budgettet, med fokus på, hvor der er muligheder for at ændre på aktiviteterne, og hvor det ikke er muligt af hensyn til lovgivning, serviceniveau mv.

Der følges op på sidste mødes drøftelse af benchmarks på udvalgets område, i det omfang der blev udtrykt ønske om at dykke ned i bestemte områder, eller der blev udtrykt et behov for opfølgning på tallene.

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Drøftet.

53. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Socialudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget.

Drøftelsessag


Indstilling

Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag på udvalgets område med økonomisk effekt for budget 2020 drøftes

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Byrådet en effektiviserings- og besparelsesstrategi, hvor målet er årligt at realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1% af serviceudgifterne). Strategien blev foldet ud på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018, pkt. 21. Formålet med strategien er at tilvejebringe et økonomisk råderum til politisk prioritering.

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen første række af forslag under strategien. Samlet set skabte det 23,2 mio. kr. til gennemførelse af politisk udvalgte initiativer i 2019, bl.a. arbejdsprogrammet.

I forhold til næste års budget er arbejdet i de stående udvalg og Økonomiudvalget igangsat. De stående udvalg og Økonomiudvalget præsenteres for effektiviseringsforslag på deres møder i januar, februar og marts. På møderne i marts indstiller udvalgene til Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer de anbefaler indarbejdet. Herefter er forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

Effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder januar, februar, marts

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder i marts

Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes

Økonomiudvalgsmøde i april

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

Kommunalbestyrelsesmøde i maj

Effektiviseringsforslagene vedtages

 

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev måltallene for effektiviserings- og besparelsesstrategien samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

Måltallene for 2020 tager sit udgangspunkt i de måltal, der blev meldt ud i forbindelse med rammeudmeldingen for 2019. Disse måltal blev fordelt på baggrund af blandt andet politikområdernes:

-          andel af servicerammen

-          udvikling i udgiftsniveauet

-          udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner

På fundamentet af udmeldingen fra sidste år, er effektiviserings- og besparelsesstrategien i budget 2020 blevet justeret ud fra en administrativ vurdering af, hvad der er realistisk på enkelte politikområder.

Måltallene for budget 2020 ses i nedenstående skema:

Udvalg og politikområder

 

 

i mio. kr.

Måltal

 

Måltal

Minus profil fra 2019

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

Politisk organisation

 

 

Administration

-3,0

-2,5

Erhverv og turisme

 

 

Ejendomme

 

 

 

 

 

Udvalget for børn og skole

-6,5

-6,2

Skole 0-9 klasse

-3,0

-2,7

Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for ældre og sundhed

-10,0

-9,0

Sundhed

-1,0

-0,5

Ældre

-9,0

-8,5

 

 

 

Udvalget Klima og Miljø

-2,5

-2,5

Miljø og planer

 

 

Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

 

 

 

Udvalget for beskæftigelse og uddannelse

-1,5

-2,3

Dagundervisning

-0,5

-1,3

Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

 

 

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

 

 

 

I alt

-28,0

-26,0

 

I den grå kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. på udvalg og politikområder.

Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har en økonomisk betydning for budget 2020, ses det justerede måltal i den hvide kolonne. Det er måltallet i den hvide kolonne, som udvalgene skal opfylde.

 

Drøftelse af effektiviseringsforslag

På mødet præsenteres og drøftes forslag til effektiviseringer på udvalgets område.

Det er ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer, idet Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019 under punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020 præciserede, at der alene arbejdes med effektiviseringer – ikke besparelser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019: Punkt 4: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019: Punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Udvalget for Børn og Skole den 30. januar 2019: Punkt 19: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Ældre og Sundhed 28. januar 2019: Punkt 13: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Klima og Miljø den 29. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 4. februar 2019: Punkt 4: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Socialudvalget den 28. januar 2019: Punkt 12: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Økonomiudvalget den 6. februar 2019.


Beslutning i Socialudvalget den 25-02-2019

Michael Suhr (C) var fraværende under behandling af dette punkt.

 

Drøftet

Fraværende:

Michael Suhr


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-02-2019

Drøftet


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-02-2019

Drøftet.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-02-2019

Drøftet.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-02-2019

Drøftet.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Drøftet.

54. Godkendelse af Holbæk Kommunes lånoptagelse

Godkendelse af Holbæk Kommunes lånoptagelse

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. restlånoptagelsen for regnskabsåret 2018 for i alt 27,5 mio.kr. i KommuneKredit godkendes

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. restlåneoptagelsen for regnskabsåret 2018 for i alt 12,6 mio.kr. i KommuneKredit godkendes

Beskrivelse af sagen

Ved opgørelse af låneadgangen i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, der er afholdt i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret.

Restlånoptagelsen for regnskabsår 2018 er opgjort til 27,5 mio.kr., og er til finansiering af følgende udgifter

 • 5,5 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger
 • 7,1 mio.kr. til diverse anlægsarbejder incl. Orø-Færgen
 • 14,9 mio.kr. til indefrysning af en stigning af grundskylden for samtlige husejere i Holbæk Kommune

KommuneKredit har tilbudt kommunen et fastforrentet lån med en rente på 1,2% p.a. over 25 år – d.v.s sidste afdrag er i år 2044.

Det forventes, at provenuet vil tilgå kommunen i uge 12/13.

Afdraget i 2019 bliver på 473.000 kr.

I budgettet for 2018 og efterfølgende år var der forudsat en lånoptagelse på 18 mio.kr. Den yderligere lånoptagelse skyldes finansieringen af stigningen af den indefrosne grundskyld på 14,9 mio.kr. (se den alternative indstilling).

I gældspejlemærket i den økonomiske politik forudsættes det, at gælden excl. ældreboliger ultimo 2021 må være 900 mio.kr., og i de forudsætninger er ovennævnte lånoptagelse indregnet.


Beskrivelse af alternativ indstilling

I forhold til hovedindstillingen med en lånoptagelse på 27,5 mio.kr. omhandler den alternative indstilling en restlånoptagelse på 12,6 mio.kr.

Forskellen i lånoptagelsen skyldes, at indefrysning af en stigning af grundskylden for samtlige husejere i Holbæk Kommune ikke lånefinansieres, men bliver finansieret af et midlertidigt likviditetstræk.

Indefrysningen af en del af grundskylden for samtlige husejere i Holbæk Kommune skyldes at regeringen har vedtaget en ny lov, hvor der indføres en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018 til 2020. Det betyder, at hvis boligejeren har en stigning i grundskyld på mere end 200 kr., får grundejeren indefrosset stigningen.

For at sikre en enkel ordning kan grundejeren ikke vælge at indbetale det indefrosne beløb i perioden 2018 – 2020.

Fra 2021 kommer der en permanent ordning, hvor borgerne kan vælge, om de vil indfri det indefrosne beløb eller indefryse stigningen indtil ejendommen bliver solgt.

Det skal bemærkes, at staten i 2021 overtager inddrivelsen af grundskyld fra kommunerne, og i den forbindelse udbetaler/indfrier det samlede indefrosne beløb til kommunen. For Holbæk Kommune kan beløbet for perioden opgøres til ca. 45 mio. kr. (3 år á 15 mio. kr.). Hvis Holbæk Kommune finansierer den indefrosne grundskyld ved at optage lån, skal lånet indfries når staten udbetaler beløbet i 2021.

KommuneKredit har tilbudt kommunen et fastforrentet lån med en rente på 1,2% p.a. over 25 år – d.v.s. sidste afdrag er i år 2044.

Det forventes, at provenuet vil tilgå kommunen i uge 12/13.

Afdraget i 2019 bliver på 217.000 kr.

I gældspejlemærket i den økonomiske politik forudsættes det, at gælden excl. ældreboliger ultimo 2021 må være 900 mio.kr., og i de forudsætninger er ovennævnte lånoptagelse indregnet.


Økonomiske konsekvenser

Konsekvenserne af den yderligere lånoptagelse på 9,5 mio.kr. (27,5 mio.kr. minus 18 mio.kr.) indarbejdes i budgetopfølgningen for 2019 og fremefter.

Såfremt den alternative indstilling godkendes, er der budgetteret med renter og afdrag på denne lånoptagelse.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17.12.2013 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

55. Beslutning vedrørende studietur for havnegruppen

Beslutning vedrørende studietur for havnegruppen

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der bevilges 25.000 kr. til studietur for Den Politiske Havnegruppe

Beskrivelse af sagen

Den Politiske Havnegruppe har programsat en studietur til havnebyerne Bogense, Middelfart og Svendborg, med henblik på at indhente inspiration fra andre havnebyers udviklingsprojekter og omdannelser.

Studieturen inkluderer bustransport i to dage, overnatning og forplejning for den samlede havnegruppe, i alt 12 deltagere (10 politikere og 2 embedsmænd).

Kommunalbestyrelsen skal godkende studieture og/eller deltagelse i folkemøder og lignende. Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade denne kompetence til de enkelte udvalg, de enkelte medlemmer eller administrationen. Derfor skal studieturen behandles i Kommunalbestyrelsen.


Økonomiske konsekvenser

Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes en bevilling på 25.000 kr. til studietur. Udgiften afholdes af Kommunalbestyrelsens konto.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke nogen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.

56. Beslutning - Forlængelse af frist for byggepligt på Karré 2 og 6, Holbæk Havn

Beslutning - Forlængelse af frist for byggepligt på Karré 2 og 6, Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. den deklarerede byggepligt på matr.nr. 356at og matr.nr. 356au Holbæk Bygrunde (Karré 2 og 6) rykkes fra 1. april 2019 til 1. oktober 2019

Beskrivelse af sagen

For grundene (matr.nr. 356at og matr.nr. 356au Holbæk Bygrunde (Karré 2 og 6 – se bilag) gælder, at der skal være opstartet byggeri senest 1. april 2019. Ejerne af grundene – Holbæk Fjord Ejendomme A/S - har rettet henvendelse til Holbæk Kommune om anmodning om tidsfrist forlængelse angående byggepligten på de to nævnte matrikler.

Holbæk Fjord Ejendomme A/S har begrundet fristforlængelsen med en meget omfattende forurening på grundene med meget større miljø oprensning end forventet til følge, samt bekymring for placering af boltværks anker på grundene.

Såfremt bestemmelsen om byggepligt ikke overholdes på et eller flere af arealerne, har Kommunalbestyrelsen ret, men ikke pligt, til at kræve det eller de pågældende delarealer tilbageskødet til den pris, som Holbæk Kommune oprindeligt har solgt ejendommen til. Tilbagekøbsprisen udgør 4.446.896,55 kr. ex moms for henholdsvis matr.nr. 356at og 356au. En forlængelse af byggepligten til 1. oktober medfører, at Holbæk Kommune fortsat vil kunne kræve grunden tilbageskødet, hvis byggeriet ikke er igangsat 1. oktober 2019. 

Det er i kommunens interesse at få udviklet området hurtigst muligt, og selvom der gives en fristforlængelse, så vurderes det at være den løsning, der hurtigst tilvejebringer den ønskede udvikling.

Med denne sag træffes der udelukkende beslutning om at forlænge fristen for byggepligten. Hvis Holbæk Kommune på et senere tidspunkt ønsker at gøre brug af muligheden for tilbageskødning af arealet, så vil det blive behandlet i en efterfølgende sag. Herunder vil det skulle belyses, hvorvidt der er et økonomisk rationale i at få tilbageskødet grunden, eller hvorvidt det konstaterede forureningsomfang medfører, at det ikke er økonomisk rationelt at få grunden tilbageskødet. 

I den oprindelige købsaftale fra 2014 var fristen 1. juli 2017. Denne blev rykket på beslutning fra Byrådet d. 25. oktober 2017. 

 


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune. Omkostninger, herunder ændring af servituttekst mv. betales af anmoder.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Sagshistorik, henvisninger

 Byrådet den 25. oktober 2017: pkt. 209 (lukket punkt)

Byrådet den 16. august 2017: pkt. 154 (lukket punkt)


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Udsat.caseno18-513_#4842016_v1_matr.nr. 356at og 356au holbæk bygrunde - karré 2 og 6.pdf.pdf

Bilag

matr.nr. 356at og 356au Holbæk Bygrunde - Karré 2 og 6.pdf


57. Beslutning om at forslag til Planstrategi 2019 godkendes til udsendelse i offentlig høring

Beslutning om at forslag til Planstrategi 2019 godkendes til udsendelse i offentlig høring

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. forslag til Planstrategi 2019 godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Alternativ indstilling

 


Beskrivelse af sagen

Udarbejdelsen af en ny planstrategi er første skridt på vejen mod en ny kommuneplan. Planstrategien er et strategisk plandokument, som beskriver de kommende års udvikling af kommunen, og den fungerer som afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision. Formålet med planstrategien er således, at kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter, hvad de overordnede strategiske pejlemærker skal være i forhold til den fysiske planlægning og arealanvendelsen. Strategien har således direkte konsekvenser for den efterfølgende kommuneplan.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har arbejdet med strategien og fastlagt de strategiske mål. På denne baggrund har administrationen udarbejdet det vedhæftede forslag til Planstrategi 2019, som Kommunalbestyrelsen nu skal tage stilling til. Forslaget udsendes i offentlig høring, og efterfølgende skal Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planstrategien inden sommerferien 2019.

Planstrategiens indhold og sammenhæng med øvrige planer

Planstrategien arbejder videre med de strategiske målsætninger som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i Arbejdsprogrammet fra 2018, og som har sammenhæng med den fysiske planlægning. Planstrategien præsenterer kommunens målsætninger indenfor tre overordnede temaer:

 • Lokal udvikling
 • Bosætning: Flest mulige boliger – flest mulige borgere
 • Grøn og bæredygtig kommune

Når planstrategien er endelig vedtaget, igangsættes arbejdet med revisionen af kommuneplanen, så der kan blive vedtaget en ny kommuneplan i god tid inden næste kommunalvalg. Med planstrategien foreslås det, at der gennemføres en fuld revision af kommuneplanen, så der bliver mulighed for at ændre i alle kommuneplanens temaer.

Planstrategien skal desuden ses i sammenhæng med den kommende Boligstrategi, der udarbejdes i efteråret 2019. Boligstrategien vil beskrive hvordan vi konkret realiserer målsætningerne fra Planstrategien. I forbindelse med Boligstrategien afholdes der borgermøder i alle lokalområder, for at drøfte de lokale udviklingspotentialer.

Der afholdes et borgermøde i slutningen af april, hvor forslag til Planstrategi 2019 præsenteres og drøftes.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Planloven


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens beslutning om igangsættelse af planstrategi og boligstrategi den 21-11-2018

Økonomiudvalgets drøftelse af planstrategi den 6-2-2019


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt, med de ændringer, at det skal indgå i planen, at Holbæk Kommune ønsker, at Holbæk by skal være en uddannelsesby både i forhold til uddannelsesinstitutioner og boliger til unge, samt at kommunen ønsker at styrke erhvervsindsatsen.caseno18-40999_#4855687_v1_forslag til planstrategi 2019.pdf

Bilag

Forslag til Planstrategi 2019


58. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tag på Skovvejens Skole afd. Jyderup

Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tag på Skovvejens Skole afd. Jyderup

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2019 af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudgettet for 2019 under Økonomiudvalget til renovering af tag på Skovvejens Skole afd. Jyderup

Beskrivelse af sagen

Medarbejderne i administrationen på Skovvejens Skole afdeling Jyderup oplevede i vinteren 2017 helbredsgener, når de opholdte sig i deres lokaler. I den forbindelse blev der iværksat en undersøgelse af indeklimaet.

Undersøgelsen konstaterede skimmelvækst i tagkonstruktionen for fløj D over administrationslokalerne, som følge af en fejlkonstruktion i forbindelse med energiforbedringer af skolens tag for fløj A, B og D i 2012.

Administrationsmedarbejdernes helbredsgener skyldtes skimmelvæksten og fugten i tagkonstruktionen, hvilket medførte at medarbejderne blev flyttet til andre egnede lokaler.

Undersøgelsen påviste samtidig, at fejlkonstruktionen medførte manglende ventilation af tagkonstruktionen for fløj A, B og D. Anbefalingen var, at tagkonstruktionernes ventilation og konstruktion skulle ændres.

Fejlkonstruktionen i taget for fløj D over administrationslokalerne blev udbedret i 2018 og medarbejderne er flyttet tilbage i administrationslokalerne. Der udestår en ændring af tagkonstruktioner for den resterende del af taget for fløj D samt fløj A og B. Opgaven er planlagt til udførelse i 2019.

Hvis ikke fejlkonstruktionerne i taget udbedres, er der på lang sigt risiko fra skimmelvækst.


Økonomiske konsekvenser

Der investeres 3 mio. kr. i 2019, der dækker samtlige omkostninger til renovering af tag på Skovvejens Skole afd. Jyderup. Beløbet frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i investeringsoversigten i Budgetaftale 2019 under Økonomiudvalget.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Bygge- og anlægsaffald fra renoveringen sorteres og bortskaffes miljørigtigt, så det er muligt at genanvende de bortskaffede materialer.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.

59. Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 34 Solholmsvej, Svinninge

Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 34 Solholmsvej, Svinninge

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Skema A (helhedsplanen) for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 34 Solholmsvej, Svinninge, godkendes

Beskrivelse af sagen

Resume

Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 34 Solholmsvej består af fire dobbelthuse med i alt otte boliger beliggende på Solholmsvej i Svinninge. Boligerne, som er opført i 1948, er på 92 m2 og er arkitektonisk inspireret af Landsforeningen for Bedre Byggeskiks bud på enkle og praktiske huse.

Boligerne er utidssvarende og i dårlig stand, og det er derfor nødvendigt at renovere boligerne. Sagen fremlægges nu, så Skema A (helhedsplanen) kan blive godkendt, og byggearbejderne kan blive sendt i udbud.

Ansøgning

Vestsjællands Almene Boligselskabs ansøger om godkendelse af skema A (helhedsplanen) for renovering af boligerne med en samlet anskaffelsessum på 11.076.342 kr. samt at kommunen stiller regaranti eller garanti for lån til finansiering af renoveringen med i alt 7.560.000 kr. I bilaget er det beskrevet, hvad henholdsvis regaranti og garanti for lån til finansieringen indebærer for kommunen.

For at realisere projektet er det nødvendigt at afdelingen får tilført en kapital på 500.000 kr., og der søges derfor om, at kommunen dækker 1/5 eller 100.000 kr. Kommunens andel gives som et lån til boligafdelingen. Kapitaltilførslen gives under forudsætning af at boligselskabet, kreditforeningen og Landsbyggefonden yder kapitaltilførsel med et samlet beløb på 400.000 kr.

Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt budgettet i skema A, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen før Landsbyggefondens endelige godkendelse.

Den nuværende husleje udgør 3.988 kr. pr. måned og vil efter renoveringen stige til 5.313 kr. pr. måned. Beboerne har på afdelingsmødet godkendt lejeforhøjelsen.

Da helhedsplanen indeholder en del energiforbedrende arbejder, forventes den samlede varmeudgift at blive reduceret med 500-600 kr. pr. måned.


Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal stille en regaranti for statsgarantien for et støttet lån, en kommunegaranti for et ustøttet lån samt dække en andel af kapitaltilførslen. Den samlede regaranti/garanti udgør 7.560.000 kr. Se forklaring på støttede og ustøttede lån samt garanti og regaranti i bilaget.

 

Regaranti for statsgaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien for et støttet lån på 5.882.000 kr. Hvis det bliver aktuelt, at kommunen får tab på regarantien, så dække Landsbyggefonden halvdelen af kommunens tab.

Regaranti for statsgaranti for lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

 

Kommunegaranti

Kommunen skal stille kommunegaranti for et ustøttet lån på 4.194.336 kr. med ca. 1.678.000 kr. Landsbyggefonden dækker ikke halvdelen af eventuelle tab på dette lån, her er det alene kommunen som stiller garanti for lånet.

Kommunegaranti for lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

 

Kommunens andel af kapitaltilførsel

Kommunens andel af kapitaltilførslen er 1/5 af den samlede kapitaltilførsel på 500.000 kr. og udgør 100.000 kr. Der skal afsættes midler til kapitaltilførslen med 100.000 kr. i budgettet for 2020 under kommunens andel af indskud i Landsbyggefonden.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Almenboliglovens §§ 91, 97 og 98

Almenlejelovens § 10


Sagshistorik, henvisninger

 

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.caseno14-16103_#4834958_v1_forklaring af skema a-b-c for renovering af almene boliger.docx

Bilag

Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger


60. Beslutning om flytning af Socialtilsyn Øst

Beslutning om flytning af Socialtilsyn Øst

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:

 1. Socialtilsyn Øst flyttes fra Jernbanevej til Skarridsøgade 37, Jyderup (det gamle rådhus)
 2. beløbet på 5,8 mio. kr. til renovering af Skarridsøgade 37, Jyderup, finansieres indenfor ”Projekter under almindelig renovering mv.” under Økonomiudvalget i anlægsbudgettet fra 2019

Beskrivelse af sagen

På Kommunalbestyrelsesmødet den 23. januar 2019, blev det besluttet at igangsætte en høring i MED udvalgene og afdække konsekvenserne ved at flytte Socialtilsyn Øst (STØ) til det gamle rådhus i Jyderup. Høringssvar fra MED, samt referat fra Hoved MED er vedlagt som bilag.

 

Flytning af Socialtilsyn Øst

Administrationen anbefaler på baggrund af Kommunalbestyrelsens ønske om placering af arbejdspladser i lokalområderne, samt synergien vedr. energirenovering på Jernbanevej, at Socialtilsyn Øst flyttes til Skarridsøgade 37 i Jyderup.

Ved en flytning af Socialtilsyn Øst opnås følgende:

 • placering af kommunale arbejdspladser i lokalområderne
 • liv i bygningen jf. Jyderup Handleplan
 • besparelse ved genhusning af personale på Jernbanevej
 • mulighed for større synergi mellem de medarbejdere som placeres på Jernbanevej

Høringssvar

I høringssvaret afdækkes både økonomiske- og medarbejderrelaterede konsekvenser. Hovedpunkterne i høringssvaret er:

 • umiddelbart har en flytning af Socialtilsyn Øst til Jyderup ikke betydning for løsning af tilsynsopgaven
 • det vurderes, at bygningen -den fysiske ramme - på Skarridsøgade 37 kan understøtte løsningen af STØ’s samlede 
 • det forventes ikke, at der kommer væsentlige konsekvenser for STØ’s brugere (tilbud og plejefamilier) ved en flytning til Jyderup.
 • lavere husleje
 • lavere forbrugsomkostninger
 • mulig takststigning
 • risiko for øget personaleomsætning
 • risiko for rekrutteringsudfordringer
 • forlænget transporttid for medarbejderne
 • bekymring om tilstrækkelig parkeringskapacitet

 

Det fulde høringssvar, samt referat fra Hoved MED-udvalg er vedlagt som bilag.

 

Renovering af Skarridsøgade 37, Jyderup:

Uagtet hvad bygningen skal bruges til, vil en renovering være nødvendig inden ibrugtagning. Bygningen er i en generel stand, der gør, at en renovering vil være relativt omfattende, og skal efterslæbet på bygningen minimeres, skal den renoveres inden for en overskuelig fremtid uanset hvad. Tidligere APV-målinger har påpeget dette. Inden bygningen kan bruges, skal følgende punkter renoveres:

 • udskiftning af alle vinduer på 1. samt 2. sal
 • nedrivning og flytning af vægge
 • etablering af handicap toilet på 2. sal
 • renovering af gulve ca. 900 m2
 • renovering af lofter ca. 900 m2
 • maling af vægge

Socialtilsyn Øst vil optage hele 1. salen samt halvdelen af 2. sal. Dermed vil der fortsat være plads til nogle af de ønskede aktiviteter, som er beskrevet i Jyderup Handleplan.

For at Skarridsøgade 37 kan fungere som kontor for Socialtilsyn Øst, er det vurderet, at det er nødvendigt med en større renovering. Holbæk kommune vurderer, at det er nødvendigt at skifte samtlige vinduer på 1. og 2. sal samt at renovere gulve og lofter inklusive belysning.

Ud over den generelle og nødvendige renovering har Socialtilsyn Øst i høringssvaret ytret ønske om etablering af handicaptoilet på 2. sal og et tekøkken på 1. sal. Disse ønsker er indarbejdet i den nye plan, og derfor er renoveringsbudgettet forhøjet i denne fremlægning. Indretningstegning er vedlagt som bilag.

Hvis det besluttes at flytte Socialtilsyn Øst til Jyderup, vil ombygningen af Skarridsøgade 37 kunne startes primo april, og Socialtilsyn Øst vil kunne flytte ind på den anden side af sommerferien.


Økonomiske konsekvenser

Flytning af Socialtilsyn Øst vil koste 1,2 mio. kr. I det er der indregnet nye møbler, da det bedre kan betale sig for Holbæk kommune at investere i nye møbler til Skarridsøgade 37, end at flytte de gamle med fra Jernbanevej, for så på et senere tidspunkt, at skulle købe nye møbler hertil. Den nødvendige ombygning, samt de brugerspecifikke ønsker beløber sig til 4,6 mio. kr. Det samlede projekt beløber sig dermed til 5,8 mio. kr. Beløbet finansieres indenfor ”Projekter under almindelig renovering mv.” under Økonomiudvalget i anlægsbudgettet fra 2019.

Besparelser

Hvis det besluttes at flytte Socialtilsyn Øst til Jyderup, vil kommunen kunne spare mellem 1,2 og 1,5 mio. kr. i genhusningsomkostninger af personale i forbindelse med energirenoveringen af Jernbanevej, som skal udføres i løbet af 2019, da hele 3. salen på Jernbanevej, hvor Socialtilsyn Øst sidder i dag, vil kunne anvendes til dette formål.

Personale & takster

I høringssvaret fra Socialtilsyn Øst er der gjort opmærksom på en risiko for en mulig øget personaleomsætning, og at det kan blive sværere at tiltrække og rekruttere nye specialister. Derudover gør Socialtilsyn Øst også opmærksom på at der kan blive et øget timeforbrug i kørslen til deres opgaver på grund af ændret adresse. Alt dette kan medføre en øgning i taksterne. Hvis der viser sig et behov for at hæve taksterne, vil dette blive behandlet i en separat sag, som vil fremføres for ØKU og Kommunalbestyrelsen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

En del af renoveringen er energirenovering, hvormed ejendommens klimaskærm forbedres samt den indvendige belysning optimeres.

Bygningen vurderes generelt at være i god stand, hvorfor det både miljø- og klimamæssigt er fornuftigt at renovere og vedligeholde ejendommen.


Øvrige konsekvenser

Hvis en flytning af Socialtilsyn Øst til Skarridsøgade 37 besluttes, vil de optage hele 1. salen og ca. halvdelen af 2. sal. Se vedlagte bilag. Dermed er der stadig plads til nogle af de aktiviteter, som er beskrevet i Jyderup Handleplan. Derudover vil Socialtilsyn Øst’s tilstedeværelse være med til at skabe et øget liv og lys i vinduerne.

Ved en flytning af Socialtilsyn Øst til Skarridsøgade 37, vil det medføre et øget antal brugere og dermed en større anvendelse af den kommunale parkeringsplads. Det vil ikke være muligt at alle medarbejdere kan parkere på den parkeringsplads. Det vil være nødvendigt at indføre tidsbegrænset parkering på den kommunale p-plads, og udstede p tilladelser til Socialtilsyn Øst’s brugere.

Der findes parkering ved lægehuset som er uden tidsbegrænsning, og der er både 2 og 4 timers parkering ved brugsen og bag stationscentret.

En flytning vil påvirke medarbejdernes eget forbrug af tid til befordring mellem hjem og arbejdsplads. Dvs. at ca. 60% af medarbejdere vil opleve en længere befordringstid.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmødet den 23. januar 2019. pkt. 27. Beslutning om indflytning af arbejdspladser på Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, O, V, I, L, C, Ø og F).

Imod stemte 1 (B), idet Socialtilsyn Øst er flyttet for kort tid siden, og der er negative faglige konsekvenser.caseno18-49719_#4848078_v1_sv dagsorden dagsorden for møde den 22-02-2019 0830 i hovedudvalget - analyse af konsekvenser for.pdf
caseno18-49719_#4850772_v1_vedr. skarisøgade 37, jyderup - f_a_1_kl_1_01-kælderplan_a3.pdf.pdf
caseno18-49719_#4850770_v1_vedr. skarridsøgade 37, jyderup - rev.b_f_a_1_1_1_01_indretning_1.sal_a3_28_01_2019.pdf.pdf
caseno18-49719_#4850768_v1_vedr. skarridsøgade 37, jyderup - rev. b_f_a_1_2_1_01_indretning_2. sal_a3_28_01_2019.pdf.pdf
caseno18-49719_#4851245_v1_høringssvar til sag om flytning af stø til jyderup - 22.02.19 hovedudvalgets høringssvar vedr. flytn.docx

Bilag

SV: Dagsorden: Dagsorden for møde den 22-02-2019 08:30 i Hovedudvalget - Analyse af konsekvenser for Socialtilsyn Øst flytning fra Holbæk By til Jyderup 6. februar 2018 - endelig til ØU.pdf
Vedr. Skarisøgade 37, Jyderup - F_A_1_KL_1_01-Kælderplan_A3.pdf
Vedr. Skarridsøgade 37, Jyderup - Rev.B_F_A_1_1_1_01_Indretning_1.sal_A3_28_01_2019.pdf
Vedr. Skarridsøgade 37, Jyderup - Rev. B_F_A_1_2_1_01_Indretning_2. sal_A3_28_01_2019.pdf
Høringssvar til sag om flytning af STØ til Jyderup - 22.02.19 Hovedudvalgets høringssvar vedr. flytning af STØ.docx


61. Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019

Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. der gives tillægsbevillinger på drift eksklusive specialinstitutioner på 52,2 mio. kr.
 2. der gives tillægsbevillinger til specialinstitutionerne på 6,5 mio.kr.
 3. der gives tillægsrådighedsbeløb til anlæg på 69,9 mio. kr.
 4. der gives tillægsbevilling til lånoptag på overført anlæg på -0,6 mio. kr.

Alternativ indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. der gives tillægsbevillinger på drift eksklusive specialinstitutioner på 46,9 mio. kr.
 2. der gives tillægsbevillinger til specialinstitutionerne på 6,5 mio.kr.
 3. der gives tillægsrådighedsbeløb til anlæg på 69,9 mio. kr.
 4. der gives tillægsbevilling til lånoptag på overført anlæg på -0,6 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

I henhold til bilag 8.1 i Kasse- og regnskabsregulativet kan kommunernes enheder med økonomisk decentralisering overføre over- eller underskud fra et regnskabsår til det efterfølgende. Der gælder særlige regler for specialinstitutionerne, som finansieres af den betaling, de modtager for at tage sig af de mennesker, der er tilknyttet deres institutioner.

Der er også overførselsadgang for anlægsarbejder, der ikke er kommet i gang, eller hvor man ikke er kommet så langt, som oprindeligt planlagt.

For at enhederne kan få overført over- eller underskud fra 2018 til 2019, skal sagen behandles af Kommunalbestyrelsen. Overførslen gives som en tillægsbevilling på drift og lån, og som tillægsrådighedsbeløb på anlæg.

I år ligger beløbet, der søges overført på driften på knap 60 mio.kr. svarende til omkring 2 pct. af kommunens serviceudgifter. Det er omkring dobbelt så meget, som styringsprincip 5 angiver, og skyldes det store mindre forbrug, der har været i 2018.

 

Udvalg og politikområde

I mio. kr.

Drift:

Almen

Drift:

Special-institutioner

Anlæg

Lån

Økonomiudvalget

9,3

1,1

41,0

-0,6

Udvalget for Børn og skole

12,3

0,5

-0,5

 

Socialudvalget

0,8

4,9

 

 

Udvalget for Ældre og Sundhed

3,4

 

-2,4

 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

1,7

0,1

 

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

 

16,3

 

Udvalget for Kultur og Fritid

4,6

 

15,6

 

Projekter

20,1

 

 

 

I alt

52,2

6,5

69,9

-0,6

 

Udvikling i overførslerne over de seneste år

Som det fremgår af nedenstående tabel, ligger overførslerne for 2018 til 2019 væsentlig højere i år, i forhold til de sidste par år, men på niveau med eller under niveauet for 3 og 4 år siden.

 

Driftsoverførsler (inklusive specialinstitutioner)

Udvalg

I mio. kr.

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Økonomiudvalget

9,0

27,3

9,6

13,4

10,4

Udvalget for børn og skole

11,9

7,7

-3,1

-3,3

12,8

Udvalget for Ældre og Sundhed

5,4

-1,9

0,6

0,5

3,4

Socialudvalget

 

 

 

4,9

5,7

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

 

 

 

 

1,5

Udvalget for Kultur og Fritid

2,5

1,9

4,2

2,5

4,6

Projekter

59,9

25,7

16,3

21,8

20,1

I alt

88,8

60,6

27,7

39,7

58,5

 

Styring i 2019

Det relativt høje beløb, der ønskes overført til 2019 vidner om et stort mindre forbrug i 2018 i forhold til budgettet. På den ene side er det positivt, at organisationen har udvist sparsommelighed, på den anden side giver det udfordringer i forhold til styringen af økonomien i 2019.

 • Dels overskrides styringsprincip 5, hvoraf det fremgår at overførslerne ikke bør være over 1 pct. af serviceudgifterne.
 • Dels kommer styringsprincip 3 under pres. Dette princip fastlægger, at der ikke gives tillægsbevillinger på driften i Holbæk Kommune. I praksis er dette tidligere håndteret ved at søge at overføre samme beløb ind i året, og ud af året.

I år møder kommunen endnu en udfordring på grund af den store overførsel på driften. Det skyldes, at alle de driftsudgifter, der overføres, er serviceudgifter. Og da hele kommunens måltal for serviceudgifter allerede er forudsat brugt i det oprindelige budget, vil enhver krone, som bruges udover det oprindelige budget være en krone, der ligger over kommunens måltal for serviceudgifter.

Sker det, øges risikoen for, at kommunerne under ét overskrider servicerammen i 2019, hvorved kommunernes bloktilskud vil blive reduceret, som følge af sanktion.

For at imødegå risikoen for at overskride de budgetterede serviceudgifter skal forbruget og det forventede forbrug af serviceudgifter følges nøje i år. Ved Budgetrevision 2, vil der således blive fulgt særskilt op på serviceudgifterne på de enkelte politikområder, ligesom der vil blive fulgt op på forventede overførsler. Begge dele er nye tiltag i økonomistyringen.

Presset som følger af den store overførsel kræver øget skarphed i styringen for at overholde budgettet. Det kræver også øget skarphed i den politiske beslutningskraft på udvalgsniveau. 

 

Indeholdt i ovenstående ligger en forudsætning om, at det er muligt at styre forbruget, så en overførsel på 1 krone til 2019 vil blive modsvaret af en overførsel på 1 krone til 2020. Men der er tre områder, som Kommunalbestyrelsen har givet lov til at bruge deres overførsel. Disse områder er altså ikke underlagt kravet om at føre samme beløb ud af 2019, som de førte ind i 2019. Det gælder for daginstitutionerne (8,6 mio. kr.), for skolerne (2,8 mio.kr.) og for Puljen til udvikling i lokalområderne (5,3 mio.kr).

Det betyder dermed, at serviceudgifterne kan blive overskredet med 16,7 mio.kr., hvis områderne øger forbruget, svarende til det tilladte, og hvis andre serviceområder ikke leverer et mindre forbrug, som dækker de tre områders overførsel.

I stedet for at lade andre politikområder finansiere de omtalte tre områders tilladte merforbrug (i forhold til det oprindelige budget) anbefales det at bruge Kommunalbestyrelsens bufferpulje på 20 mio. kr. til at finansiere forbruget af de serviceudgifter, som overskrider politikområdernes servicerammer. Bufferen disponeres ”forbrugt” i takt med at forventningerne til forbruget overstiger de budgetterede serviceudgifter. Det er altså kasseneutralt, og handler alene om overholdelse af budgettet på serviceudgifter. Bufferens tilgængelige råderum vil løbende blive beskrevet og opgjort. Sidste gang i 2019 bliver i forbindelse med Budgetrevision 4.

Kommunalbestyrelsen har allerede planlagt at trække på bufferen dels grundet Budgetrevision 1, dels i forhold til manglende handleplaner på Socialudvalget. Derfor vil bufferpuljen være disponeret mere end forbrugt, hvis de tre nævnte områder vælger at bruge hele deres overførsel.

Derfor foreslås det, i den alternative sagsfremstilling, at Puljen til udvikling i lokalområderne (5,3 mio.kr) ikke overføres.

 

Bufferpuljen bruges til at dække:

 

Socialudvalgets manglende handleplan

5 mio. kr.

Overførsler på områder, som ikke skal finde kompenserende besparelser

16,7 mio.kr.

I alt

21,7 mio. kr.

Hertil kommer:

 

Ændringer i serviceudgifter, som besluttet i BR1

3,2 mio. kr.

I alt hvis Puljen til Lokaludvikling overføres

24,9 mio.kr.

Vælger man at undlade at overføre Puljen til udvikling i lokalområderne

-5,3 mio.kr.

I alt hvis Puljen til Lokaludvikling ikke overføres

19,6 mio. kr.

 

Det pres kommunen oplever på serviceudgifterne, som følge af overførslerne på daginstitutionerne og Puljen til Lokaludvikling, skyldes blandt andet det faktum, at nye initiativer som regel har en vis indkøringsfase. Det anbefales derfor fremadrettet, at budget til nye initiativer tildeles med en stigende profil, så budgettet først når det fulde beløb i år to eller tre.

 

Anlæg

Anlægsoverførslerne ligger 13 mio.kr over overførslerne sidste år, og er noget højere end skønnet har været i løbet af året.

Overførslernes niveau skyldes flere årsager. Den primære årsag er, at arbejdet med Holbæk Sportsby har medført et øget behov for allokering af projektlederressourcer til Sportsbyen i forbindelse med færdiggørelsen. Det ekstra ressourcetræk har desværre resulteret i en nødvendig nedprioritering af en række andre anlægsprojekter. Yderligere er en række projekter først sat i gang i anden halvdel af 2018, og disse afsluttes som planlagt først i 2019. Dertil har der i ét tilfælde været tale om en forlænget byggeproces som følge af konkurs hos entreprenøren. Slutteligt er ét større renoveringsprojekt kommet for sent i gang pga. forlænget myndighedsbehandling.

Der er i marts 2019 opnormeret på antallet af projektledere og ligeledes forventes Holbæk Sportsby at blive afsluttet henover foråret 2019. Begge dele medfører en øget projektlederkapacitet. På den baggrund forventes det, at anlægsbudgettet for 2019 plus de overførte projekter bliver realiseret i 2019. Der tages selvfølgelig forbehold for, at projekter kan blive forsinket som følge af udefrakommende begivenheder for eksempel behov for yderligere politisk behandling, konkurser og fyldte ordrebøger hos entreprenører.

 

Det er især Økonomiudvalget, der har store overførsler, på i alt 41 mio. kr. Det er især renoveringspuljen, hal- og udviklingspuljerne, der er ikke blevet brugt op.

På Udvalget for Klima og Miljø ønskes overførsel på i alt 16,3 mio.kr. Det er især broer, Fjordstien, trafiksikkerhedsforanstaltninger samt ringvejen i Regstrup, som er årsag til dette.

På Udvalget for Kultur og Fritid ønskes en overførsel på samlet set 15,6 mio. kr. Det er sammensat af mindre forbrug på især Sportsbyen, men også Jyderup Boldklub, Brorfelde Observatorium har forskydninger i forbruget.

I modsat retning trækker Udvalget for Ældre og Sundhed, hvor der primært har været et merforbrug på skæve boliger på 2 mio.kr. Ligesom genopbyggelsen af Eventyrlunden har kostet 0,7 mio.kr. for Udvalget for Børn og Skole.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Det anbefales at Puljen til udvikling i lokalområderne på 5,3 mio.kr. ikke overføres til 2019. I stedet finansieres de aftaler, som udvalget indgik i 2018, men først udbetales i 2019, af det budget, som Projektudvalget for Lokaludvikling har i 2019.

Projektudvalget kan herefter i 2019 indgå aftaler, som udbetales i 2020 og finansieres af det budget, som afsættes i 2020.

Ved denne øvelse belastes bufferpuljen med 5,3 mio.kr. mindre, så bufferpuljen kan finansiere alle de ting, som allerede er besluttet, samt overførselsproblematikken.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen kendte miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

 

 


Lovgrundlag – link

(Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner - retsinformation.dk

Link til Holbæk Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Den alternative indstilling indstilles godkendt.caseno17-46969_#4856518_v1_overførsler 2018-2019 - drift ex. takstfinansierede institutioner.pdf
caseno17-46969_#4856522_v1_overførsler takstfinansierede områder 2018-2019 .pdf
caseno17-46969_#4856523_v1_overførsler anlæg 2018-2019 .pdf

Bilag

Overførsler 2018-2019 - drift ex. takstfinansierede institutioner
Overførsler Takstfinansierede områder 2018-2019
Overførsler anlæg 2018-2019


62. Orientering om udgiftsdrivere for februar

Orientering om udgiftsdrivere for februar

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene af følge den økonomiske udvikling.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er valgt så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Udgiftsdriverne på Økonomiudvalget viser udviklingen af gennemsnitlige likviditet, sygefraværet overordnet for kommunen samt udgifter til Sekretariater og Forvaltninger. De to grafer omkring sygefravær og udgifter til Sekretariater og Forvaltninger, bliver opdateret i starten af måneden, så de opdaterede drivere kan fremlægges på mødet.

Likviditetsprognosen er ikke opdateret siden budgetvedtagelsen 2019-2022 og vil først blive det med resultatet af regnskab 2018 ultimo marts. Den faktiske likviditet pr. 15 februar vil blive sammenholdt med prognosen for budget 2019 til 2022, materialet fremlægges på mødet.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Taget til efterretning.

63. Beslutning om Studietur til Ringe for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutning om Studietur til Ringe for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at;

 1. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes studietur til Ringe godkendes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede 18. april 2018 at Kommunalbestyrelsen skal godkende udvalgs studieture og/eller deltagelse i folkemøder og lignende. Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade denne kompetence til de enkelte udvalg, de enkelte medlemmer eller administrationen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes ønsker at tage på studietur til Ringe på Fyn i forbindelse med deres ordinære møde d. 23. april. Formålet med turen er at indsamle erfaring fra Bymæglerne – en ordning som byen har haft siden maj 2017.

Hvad er en Bymægler?

Funktionen Bymægler tager udgangspunkt i tidligere arbejde fra to førende erhvervspersoner Max Ravn tidligere bankdirektør og Bo Andersen tidligere borgmester, som tog et valg om at snakke med handelslivet, være aktivt i arbejdet med tomme lokaler og generelt skabe mere fokus på at bevare lokalt handel.

Faaborg-Midtfyn kommune valgte at forsætte det gode arbejde og skabe et to års projekt hvor der er blevet ansat to Bymæglere i Ringe og en Bylivskoordinator i Faaborg. Projektet løber fra maj 2017 - maj 2019. I budgetforliget, efteråret 2018, valgte kommunalbestyrelsen dog at forlænge projektet med to år yderligere.

Projektet er finansieret af kommunale midler, som ligges i to egnsforeninger, som der sideløbende arbejdes på at gøre økonomisk selvbærende med hjælp fra erhvervslivet, handelslivet og erhvervsforeninger.

Bymæglerfunktionen anno vinter 2019:

Vi har tre fokuspunkter:

 • Minimere mængden af tomme butikslokaler, hvor vi hele tiden er i dialog med udlejere, butiksejere og handelsstandsforening.
 • Hjælpe og rådgive nuværende butikker og erhverv i handelsgaderne, men også skabe samarbejde på tværs af de erhvervsdrivende, for at skabe en mere stabil fremtid i fællesskab.
 • Fysisk arbejde med butikkerne igennem workshops som ”aktiver kundens sanser”, ”indret efter kundens lyster” og ”hvem er min målgruppe?”…

 

Vi har et stabilt samarbejde med kommunen og ved altid hvem vi skal gå til for at hjælpe de erhvervsdrivende, og vi aflaster ofte lange processer som de erhvervsdrivende ikke ville orke, hvis vi ikke hjalp. Ligeledes hvis nye vil ind i byen og der skal kigges på lokalplaner osv.


Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til studieturen udgør:

Transport og forplejning: 7000 kr.

Udgiften afholdes af Kommunalbestyrelsen konto


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om godkendelse af studieture i kommunalbestyrelsen d. 18. april 2018


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-02-2019

Indstilling anbefales godkendt

 

 

Fraværende:

Solvej Pedersen


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.

64. Beslutning om ét ekstra årsværk til en fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne

Beslutning om ét ekstra årsværk til en fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget

Beslutning


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at;

 1. Der afsættes 600.000 kr. i henholdsvis 2019, 2020 og 2021 til en fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne er efter dialog med lokalområderne i 2018 blevet opmærksom på et behov og et ønske om procesbistand til større udviklingsprojekter og udviklingsplaner i de enkelte lokalområder. Et behov der ligger ud over de ressourcer de eksisterende fælles-skabere kan eller er tiltænkt at imødekomme. For at skabe en sammenhængende struktur omkring samarbejdet med lokalområderne, anbefales det, at dette behov for procesbistand imødekommes ved at udvide gruppen af fælles-skabere med et årsværk til fælles-skaberne, der primært fokuserer på procesbistand til udvalgte lokalområder i årene 2019-2021.

Baggrunden for en fælles-skaber med særligt procesfokus

Både det nuværende Projektudvalg for Udvikling af Lokalområderne og det tidligere Projektudvalg for Lokal Udvikling er i deres dialog med lokalområderne i Holbæk Kommune stødt på behovet for i en periode at have en ekstra hånd til at drive og samle lokalområdet om en udviklingsplan eller større projekt, der tilføre lokalområdet ny værdi.

Projektudvalg for Lokal Udvikling endte deres arbejde med at anbefale, at der skulle arbejdes systematisk med at udvikle og styrke de ressourcer, der findes i lokalområderne og at der blev afsat dedikeret procesbistand til at udvikle egne ressourcer og skabe en lokal udviklingsplan. En anbefaling som Projektudvalget for Udvikling at Lokalområderne kan tilslutte sig.

Hvorfor en fællesskaber?

Denne dedikerede procesbistand kan understøttes på flere forskellige måder. Men da Fælles-skaberne i forvejen er bindeled, vejviser og katalysator, når borgerne vil noget med kommunen og samtidigt over tid er den mest gennemgående kommunalt ansatte som lokalområderne er i dialog med, er det naturligt at forankre den bistand i den struktur og erfaring der er i forvejen.

 

Hvordan udvælges lokalområder til denne særlige hjælp?

Prioriteringen af hvilke lokalområder der vil modtage hjælp vil foregå i en løbende dialog mellem administrationen - i særdeleshed fælles-skaberne - og Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

For at underbygge den konkrete dialog foreslås det, at der halvårligt møde mellem Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne og den samlede fælles-skaber gruppe.

 

Baggrund om Fælles-skaberne

I Holbæk Kommune er der otte fælles-skabere, der også har titlen konsulenter for frivillighed og lokaldemokrati.

Fælles-skaberne har hver især særlig erfaring og viden inden for forskellige fagområder, men de er også stærke til at hjælpe tværgående idéer videre. Hvert lokalområde har desuden en 'fast' fælles-skaber, der følger ekstra med i, hvad der rør sig i det område.

Alle kan søge sparring og hjælp hos fælles-skaberne, både etablerede foreninger, enkeltpersoner og mere løst organiserede grupper af frivillige.

Fælles-skaberne er bindeled, vejviser og katalysator, når borgerne vil noget med kommunen, og når kommunen vil noget med borgerne. De:

 • guider alle parter ad rette kanaler, så borgere møder de politikere og medarbejdere, der er brug for - og omvendt
 • rådgiver kommunens 18 lokalområder i at udvikle deres områder
 • rådgiver frivillige og foreninger til at realisere deres ønsker og idéer
 • rådgiver kommunen i at samarbejde med frivillige, borgere og andre om at finde nye og gode løsninger på centrale udfordringer
 • skaber gode vilkår for dem, der gør noget for fællesskabet
 • er katalysatorer for, at nye ideer bliver gjort til virkelighed

Økonomiske konsekvenser

De 600.000 kr. svarende til ét årsværk finansieres årligt i 2019, 2020 og 2021 af de 7,3. mio. kroner afsat i budgetårene 18/21 under puljen: ”Udviklingspulje til lokalområder”


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-02-2019

Indstillingen anbefales godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Godkendt.

For stemte 7 ( A, O, V, C, Ø, F og L).

2 (I og B) undlod at stemme.

I og B udøvede standsningsret.

65. Beslutning om handleplaner for ydelsesområderne uddannelseshjælp, sygedagpenge og førtidspension

Beslutning om handleplaner for ydelsesområderne uddannelseshjælp, sygedagpenge og førtidspension

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. handleplan for ydelsesområdet uddannelseshjælp godkendes
 2. handleplan for ydelsesområdet sygedagpenge godkendes
 3. handleplan for ydelsesområdet førtidspension godkendes

 


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med godkendelsen af BR4 2018 fremgik det, at flere af de stående udvalg kan forvente merforbrug i 2019. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen, at de relevante udvalg primo 2019 skal godkende handleplaner for, hvordan de forventede økonomiske udfordringer i udvalgene imødegås. For Udvalget Beskæftigelse og Uddannelse gælder, at der samlet set forventes et merforbrug på 23,7 mio. kr. på forsørgelsesområderne uddannelseshjælp, sygedagpenge og førtidspension, som forventes udlignet af effekten af de handleplaner, der fremstilles i denne sag. Handleplaner for de tre forsørgelsesområder fremlægges herunder til udvalgets godkendelse.

 

Handleplan for ydelsesområdet uddannelseshjælp

Uddannelseshjælp forventes at have et merforbrug på 5.8 mio. kr. Udfordringer er blandt andet en tilgang af flere udfordrede unge i kombination med besparelser, der har resulteret i færre tilbud mm.

 

Initiativer, der skal imødegå den økonomiske udfordring:

 • Virksomhedspraktikforløb – skal tilbydes betydelig flere unge
 • Forberedende Uddannelse (FGU) – starter august 2019
 • Broen til Uddannelse – Højeste antal deltagere og dermed størst effekt i 2019
 • Nye tilgange: Fx intensive forløb, flere i nytteindsats
 • Tilbud efter no cure no pay-modellen - fra april 2019
 • Ny modtagelse i én indgang – vende flere i døren, fra 1/2
 • Mere fleksibilitet pga. bortfald af refusioner fra 1/1
 • En forventning om mere frihed ved regelsanering i beskæftigelsesindsatsen

 

Handleplan for ydelsesområdet sygedagpenge

Sygedagpengeområdet forventes at have et merforbrug på 10 mio. kr. Udfordringerne er blandt andet, at antallet af sygedagpengesager er steget kraftigt hen over efteråret, selv om antallet af påbegyndte forløb er faldende. Arbejdet med sagerne er derfor ikke optimalt, og der er behov for tiltag, der kan styrke sagsbehandlingen.

 

Initiativer, der skal imødegå den økonomiske udfordring:

 • Styrkelse af ledelsen i sygedagpengeindsatsen
 • Indhyring af vikarer (allerede fra 2018) for at mindske antallet af ”uberørte” nye sager
 • Rekruttering af nye medarbejdere i henhold til investeringsstrategien
 • Tættere ledelsesmæssig opfølgning på den enkelte sagsbehandler
 • Fokusering af de faglige koordinatorers indsats
 • Flere aktive tilbud til borgere
 • Skrivebordsnær og sagsfokuseret kompetenceudvikling
 • Milepælsplan i sagshåndteringen

 

Sygedagpengeindsatsen har fået politisk godkendelse til at investere i flere medarbejdere. Administrationen vurderer, at der med investeringen og med handleplanen er iværksat tilstrækkeligt med initiativer til at vende udviklingen.

 

Handleplan for ydelsesområdet førtidspension

Førtidspensionsområdet forventes at have et merforbrug på 7,9 mio. kr. Udfordringerne på området er blandt andet flere tilkendelser, end der er budget til. Hvis der ikke sker en reduktion i antallet af nye tilkendelser, forventes antallet af førtidspensionister at stige med 70 ekstra personer i 2019. Det har også betydning, at afgangen til folkepension vil blive mindre i 2019, fordi pensionsalderen hæves fra 65 til 65,5 år.
 

Initiativer, der skal imødegå den økonomiske udfordring

Antallet af nye tilkendelser af førtidspension er i høj grad bestemt af, hvor mange langtidsforsørgede, der er i Holbæk kommune. Borgere, der søger førtidspension, er nemlig typisk langtidsforsørgede på en anden ydelse, før de får tilkendt førtidspension. Antallet af langtidsforsørgede begyndte først at falde i midten af 2018. Derfor kan denne positive udvikling kun få beskeden effekt i 2019. Det betyder, at merudgiften på førtidspensionsområdet skal finansieres gennem bedre effekter på andre forsørgelsesområder:

 

 • Modtagere af a-dagpenge: Sæsonledigheden i Holbæk er højere end landsgennemsnittet. Derfor vil kerneområdet Alle Kan Bidrage sætte en tidligere indsats i værk for sæsonledige borgere, så de kommer hurtigere tilbage i job. Målet er, at sæsonledigheden i Holbæk når ned på landsniveauet, og at kommunen dermed vil spare 4 mio. kr. i forsørgelsesudgifter i 2019.
 • Integrationsydelse: I 2019 vil borgere på integrationsydelse blive fulgt endnu tættere, og forventningen er, at det vil medføre mindreudgifter. Administrationen vurderer, at en ekstra indsats vil få flere borgere på integrationsydelse i job, og at forsørgelsesudgiften vil falde med 5,4 mio. kr.

Samlet set vurderer administrationen, at en styrket indsats på områderne a-dagpengemodtagere og borgere på integrationsydelse kan sikre, at det samlede forsørgelsesbudget overholdes.

 


Økonomiske konsekvenser

Hvis handleplanerne har den forventede effekt, vurderes de at udligne det estimerede merforbrug på 23,7 mio. kr. på forsørgelsesområderne uddannelseshjælp, sygedagpenge og førtidspension.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.caseno19-2633_#4815977_v2_handleplan sygedagpenge.pptx.pdf
caseno19-2633_#4818766_v1_handleplan uddannelseshjælp - dj.pdf.pdf
caseno19-2633_#4815973_v2_handleplan førtidspension.pptx.pdf

Bilag

Handleplan sygedagpenge.pptx
Handleplan Uddannelseshjælp - DJ.pdf
Handleplan førtidspension.pptx


66. Beslutning af finansiering af aftale med TUBA

Beslutning af finansiering af aftale med TUBA

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. det godkendes, at der ikke indgås aftale med TUBA om yderligere 5 pladser

Alternativ indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. aftalen med TUBA om yderligere 5 pladser finansieres ved at omprioritere midler fra §18-puljen.

Beskrivelse af sagen

Tuba yder rådgivning og terapi til børn og unge, der er vokset op i misbrugsfamilier. Holbæk Kommune har siden 2016 haft en aftale med TUBA om, at vi køber 5 pladser årligt til målgruppen 14-24 år for 75.000 kr. TUBA har i flere omgange henvendt sig til forskellige medarbejdere og politikere i Holbæk for at udvide denne aftale med en aftale for målgruppen 25-39 år.

Administrationens vurdering er, at aftalen ikke bør godkendes, dels fordi tilbuddet indholdsmæssigt og økonomisk ligger over det generelle serviceniveau på et tidspunkt, hvor vi arbejder med handlingsplaner for at holde budgettet, dels fordi vi i kommunen har alternativer i form af individuelle samtaletilbud på Birkevænget og Rusmiddelcenter Holbæks ambulante tilbud. Dette tilbud har i efteråret gennemgået en opkvalificering, så der nu også er et


Beskrivelse af alternativ indstilling

Socialudvalget besluttede den 5. februar 2019, at udvalget ønsker at se forslag til kompenserende besparelser, inden der træffes endelig beslutning om at indgå en aftale med TUBA om yderligere 5 pladser målrettet borgere mellem 25 og 35 år.

5 pladser koster årligt 75.000 kr. og beløbet pristalsreguleres år for år. Der er 6 måneders opsigelse til udgangen af et år. Påbegyndte forløb inden for årets ramme skal færdiggøres uanset om kontrakten forlænges.

Administrationen anbefaler, at en aftale om yderligere 5 pladser finansieres ved at omprioritere midler fra §18-puljen. I 2018 er der uddelt midler fra §18-puljen for 755.000 kr. Beløbene til partnerskabsaftaler indgår ikke i denne opgørelse.

Jævnfør administrationsgrundlaget for §18puljen støtter puljen aktiviteter med fokus på hjælp og på forebyggelse, samt såvel længerevarende som enkeltstående aktiviteter. Det er muligt at søge om flerårige bevillinger.

Godkender Socialudvalget aftalen, køber Holbæk Kommune fem pladser årligt af TUBA Holbæk for 75.000 kr., og som konsekvens vil det betyde, at pengene vil blive taget fra § 18-midlerne.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

En omprioritering af §18-midlerne betyder, at der er færre midler at søge for foreninger, organisationer og borgere, der arbejder på at fremme livskvaliteten og sundheden for socialt udsatte medborgere i alle aldersgrupper.


Beslutning i Socialudvalget den 25-02-2019

Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Michael Suhr (C) var fraværende under behandling af dette punkt.

Den alternative indstilling indstilles godkendt for 2019 og 2020. Ved Partnerskabsaftalens udløb undersøges det, om der i stedet skal etableres et kommunalt tilbud.

Fraværende:

Rasmus Brandstrup Larsen

Michael Suhr


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, Ø, F, C, O og L).

Imod stemte 3 (V, B og I), som mener, at hovedindstillingen skal godkendes, idet området i forvejen er økonomisk presset, hvorfor serviceniveauet ikke bør hæves.

67. Godkende udmøntning af handleplaner for det specialiserede voksenområde i Aktiv Hele Livet

Godkende udmøntning af handleplaner for det specialiserede voksenområde i Aktiv Hele Livet

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

 1. Udmøntning af handleplaner for det specialiserede voksenområde i Aktiv hele livet godkendes

Beskrivelse af sagen

På Socialudvalgets møde den 7. januar 2019 forelagde kerneområdet Aktiv hele livet forslag til handleplaner for det specialiserede voksenområde for 8,7 mio. kr. Udvalget besluttede, at konkrete forslag til udmøntning af handleplanerne skulle forelægges politisk forud for igangsættelse. I forlængelse af Socialudvalgets møde har administrationen justeret handleplan for Aktiv hele livet. Derfor bliver handleplanen forelagt til politisk godkendelse igen.

Handleplanens samlede beløb er uændret. Men ét forslag er udgået, nemlig forslaget om at nedlægge eller reducere klub-, aktivitets- og samværstilbud. Administrationen vurderer, at dette forslag på sigt ville føre til dyrere løsninger, fordi mange af borgerne vil have krav på alternative og dyrere tilbud. Som alternativ er der i stedet blevet skruet op for handleplanerne vedrørende stram visitation (tema 3) og prisforhandlinger med private leverandører (tema 4). Den opdaterede handleplan fremgår af skemaet nedenfor.

TEMA OG AKTIVITET

MIO. KR. 2019

1)    Samarbejde myndighed og udførere om at udvikle fleksible botilbud i alt

1,00 mio. kr.

a)     Borgere flytter i egen bolig med støtte (fra dyrere tilbud)

1,00

b)     Strategi: Udvikle fleksible boligtilbud til gode priser (besparelser på længere sigt)

0,00

2)    Omlægning af sociale indsatser i alt

1,85 mio. kr.

a)     Stordriftsfordele og synergieffekt ved at samle ikke visiterede indsatser (handleplan er iværksat)

1,40

b)     Synergi ved at samle § 85 rammer

0,45

3)    Stram visitation og opfølgning på indsatser i alt

4,85 mio. kr

a)     Skærpet opfølgning på forsorgshjem og krisecentre (§ 109 og § 110)

1,90

b)     Stikprøvekontrol på BPA – Borgerstyret Personlig Assistance (§ 95 og *§ 96)

0,25

c)      Tematiske gennemgange på økonomi og kvalitet (herunder jura)

0,25

d)     Fortsat stram visitation og styring

2,45

4)    Prisforhandlinger med private leverandører i alt

1,0 mio. kr

I ALT HANDLEPLANER

8,7 mio. kr.

 

Besparelser for 1,4 mio. er allerede iværksat (2a). Men derudover indeholder handleplanen samlet set fortsat betydelige risici:

Dels viser benchmark analyser, at Holbæk Kommune har et lavt udgiftsniveau på voksenspecialområdet, når vi sammenligner os med andre kommuner. Det tyder på, at vi allerede har høstet mange af de gevinster, der kan være ved at omlægge tilbud, styre stramt og forhandle priser.

Dels udgør tiden en risikofaktor i sig selv. For selv om nogle handleplaner er iværksat, så skal andre først implementeres nu. Det giver ikke mange måneder til at opnå den ønskede effekt.

Endelig er der generelt tale om et område, hvor langt størstedelen af borgerne er førtidspensionister, og hvor der ikke kan forventes væsentlige forbedringer af deres situation – måske snarere tvært imod. Derfor forventer administrationen heller ikke, at der vil være mange besparelser som følge af reducerede indsatser.

På den baggrund vurderer administrationen samlet set, at den fremlagte handleplan udgør det bedste bud i forhold til at opnå de ønskede besparelser.


Økonomiske konsekvenser

Såfremt Aktiv hele livet ikke gennemfører handleplaner for 8,7 mio. kr., forventes budget 2019 ikke at kunne hoverholdes.


Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 7. januar 2019: Punkt 2: Godkendelse af handleplaner på det specialiserede område 


Beslutning i Socialudvalget den 25-02-2019

Michael Suhr (C) var fraværende under behandling af dette punkt.

 

Indstilles godkendt

Fraværende:

Michael Suhr


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.

68. Beslutning om samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Professionshøjskolen Absalon

Beslutning om samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Professionshøjskolen Absalon

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

 1. Holbæk Kommune indgår aftale med Professionshøjskolen Absalon om et strategisk samarbejde om læreruddannelsen og folkeskolen.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har i samarbejde med Holbæk Lærerkreds identificeret en række udfordringer. Pt. oplever folkeskolerne i Holbæk Kommune 1) en nedgang i antallet af ansøgere til ledige stillinger, som har de ønskede lærerfaglige kvalifikationer, 2) et fald i antallet af lærerstuderende, som ønsker praktikophold, samt 3) at nyuddannede lærere generelt har utilstrækkelig erfaring med praksis. Samtidigt oplever professionshøjskolen Absalon, at der ikke er tilstrækkeligt antal ansøgere til læreruddannelsen, og at der er potentiale for at styrke de lærerstuderendes kendskab til praksis også under studiet.

Samarbejdsaftalen er organiseret i tre overordnede temaer, som bidrager til at løse udfordringerne i Holbæk Kommune og som samtidigt bidrager til at styrke læreruddannelsen ved Professionshøjskolen Absalon. Ydermere understøtter samarbejdsaftalen Holbæk Kommune i det strategiske arbejde omkring Holbæk Uddannelses- og Studiecenter/HUSC og arbejdet for at tiltrække videregående uddannelser til Nordvestsjælland. For det videre arbejde med tiltrækning af læreruddannelsesaktiviteter til Holbæk er samarbejdsaftalen altafgørende.

Kort om indholdet i samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen lægger op til et fireårigt samarbejde, som løber fra og med skoleåret 2019-2020 til og med 2022-23. Efter fire år revideres aftalen og forlænges, hvis alle parter er enige om det.

Samarbejdsaftalen omhandler tre temaer:

1)     rekruttering af lærere til Holbæk

2)     styrket læreruddannelse/et kvalitetsløft

3)     styrket modtagelse af nyuddannede lærere

Disse temaer sætter den overordnede indholdsmæssige retning. Der vil være en række forskellige aktiviteterne under de tre temaer, som vil hver for sig vil skabe lokal forandring på folkeskolerne. Samarbejdsaftalen gør det tydeligt, at alle indsatserne hænger sammen og er en del af et strategisk fokus på både folkeskolen og læreruddannelsen. Samarbejdsaftalen skaber et forpligtende partnerskab.

Formålet med samarbejdsaftalen er at skabe større kendskab til lærerprofessionen både før, under og efter uddannelsen. Før, fordi der er stort og uudnyttet potentiale i at arbejde systematisk med brobygningsaktiviteter på ungdomsuddannelserne i Holbæk, som forventes at kunne øge søgningen til læreruddannelsen. Under, fordi det at lære en profession kræver et stort kendskab til praksis, som læreruddannelsens nuværende studiepraktik ikke giver alene og efter, fordi nyuddannede lærere ofte har vanskeligt ved at komme godt i gang med det komplekse lærerjob. Dette afspejles i sygemeldinger, opsigelser mv. - og i det hele taget ligger denne udfordring i forlængelse af den generelle rekrutteringsudfordring indenfor lærerfaget.

Den politiske proces 2019

 • 23. januar - Oplæg for Kommunalbestyrelsen ved Julie Becher og rektor Camilla Vang
 • 26. februar - Godkendelse i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 • 27. februar - Godkendelse i Udvalget for Børn og Skole
 • 6. marts Godkendelse i Økonomiudvalget
 • 13. marts Godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-02-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-02-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.caseno18-51342_#4835821_v1_bilag 1 samarbejdsaftale professionshøjskolen absalon og holbæk kommune.pdf
caseno18-51342_#4836885_v1_bilag 2 projektorganisering af samarbejdet mellem professionshøjskolen absalon og holbæk kommune.pdf
caseno18-51342_#4790753_v1_bilag 3 handleplan til en bedre læreruddannelse - 10 ambitioner.pdf

Bilag

Bilag 1: Samarbejdsaftale Professionshøjskolen Absalon og Holbæk Kommune
Bilag 2: Projektorganisering af samarbejdet mellem Professionshøjskolen Absalon og Holbæk Kommune
Bilag 3: Handleplan til en bedre læreruddannelse - 10 ambitioner


69. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genhusning og genopførelse af Børnehuset Eventyrlunden

Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genhusning og genopførelse af Børnehuset Eventyrlunden

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2019 til genhusning og genopførelse af Børnehuset Eventyrlunden finansieret af det afsatte beløb på 3 mio. kr. under ”Børn og Skole” til Genhusning og genopbygning af Eventyrlunden på investeringsoversigten i 2019.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 27. februar 2018 nedbrændte Børnehuset Eventyrlunden på Torpet 1, 4300 Holbæk delvist. Den østlige del af bygningen blev kraftig beskadiget af branden. Den vestlige del af bygningen blev delvist vandskadet efter slukningsvand.

Skadesprocenten er opgjort til 44 %. Det betyder, at den ikke brændte del af bygningen vurderes for god til nedrivning. Derfor er genopførelsen en kombination af nyopførelse af den brændte del samt en renovering af den ikke brændte del af bygningen.

Huset genopføres på det eksisterende fundament, og det ydre arkitektoniske udtryk vil fortsat være træbeklædning. Huset tilbygges og indretningen optimeres for at understøtte den pædagogiske drift. Tegningsmateriale er vedlagt som bilag. Der kan forekomme mindre ændringer, da projektet ikke er færdigbehandlet myndighedsmæssigt.

Flere faktorer har spillet ind i vurderingen i forhold til at ændre på husets indretning. Antallet af indskrevne børn i børnehuset har ændret sig positivt. Ligesom pædagogik, inklusion og normering har udviklet sig siden ibrugtagning af huset i 2010. Derfor har husets indretning i de senere år ikke fuldt ud understøttet den pædagogiske drift, hvilket nu tilpasses for at imødekomme nutidige og fremtidige behov. Ydermere tilføres flere fleksible løsninger, der skal bidrage til at fremtidssikre anvendelsen af huset. Ved at optimere indretningen af huset, er der skabt flere kvadratmeter til grupperum. Ændringerne til indretningen er tilvejebragt ved en brugerinddragelse, hvor udvalgte medarbejdere og forældre fra Eventyrlunden har bidraget til at skabe nye løsninger.

Finansiering

For nuværende pågår der en projekteringsfase, hvorefter byggeperioden forventes igangsat ultimo februar 2019. Ibrugtagning af Eventyrlunden forventes den 30. september 2019. I den forbindelse ophører genhusningen i pavilloner ved børnehuset Elverhøj. Pavilloner afhentes og arealet retableres som oprindeligt.

Totalentreprisens samlet sum er 15.249.410 mio. kr. ekskl. moms. Heraf er 10.452.772 mio. kr. dækket af forsikringsselskabet, og Holbæk Kommune dækker 4.796.638 mio. kr. Hertil tillægges diverse- og uforudsete udgifter, inventar og udstyr, og øvrige omkostninger. Derfor er det samlede budget for genopførelsen estimeret til 19.713.910 mio. kr. ekskl. moms, heraf er 13.291.372 mio. kr. dækket af forsikringen, og 6.422.538 mio. kr. af Holbæk kommune. Det bemærkes, at der er tale om et estimat, som kan ændre sig positivt eller negativt.

Årsagen til, at der tilfalder Holbæk Kommune udgifter i forbindelse med genopførelsen er, at ændringer til indretning mm. er Holbæk Kommunes ønsker, og derfor ikke finansieres af forsikringen. Udgifterne dækkes af henholdsvis momsen fra forsikringssagen og afsatte midler på investeringsoversigten i 2019.

Hvis der ikke frigives en anlægsbevilling, er der behov for omprioritering af andre anlægsprojekter i 2019. Det får konsekvenser for gennemførelse af andre anlægsprojekter indstillet i investeringsoversigten i Budgetaftale 2019.


Økonomiske konsekvenser

Der investeres 3 mio. kr. i 2019, der dækker omkostninger til genhusning og genopførelse af Børnehuset Eventyrlunden. Beløbet frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. under ”Børn og Skole” i investeringsoversigten i Budgetaftale 2019.

Der er erfaringsmæssigt visse økonomiske usikkerheder ved byggeri, men administrationen vurderer, at det nuværende budgetestimat er realistisk.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Børnehuset genopføres med ny varmeforsyning. Naturgas erstattes med varmepumpe, som vurderes at være langt mere miljøvenlig.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-02-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, V, O, C, B, Ø, L og F).

Imod stemte 1 (I), fordi der efter I’s opfattelse mangler oplysninger i sagen.caseno18-9535_#4815242_v1_bilag_tegningsmateriale_eventyrlunden.pdf

Bilag

Bilag_Tegningsmateriale_Eventyrlunden


70. Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til ombygning af køkkener i børnehuse

Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til ombygning af køkkener i børnehuse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. i 2019 til ombygning af køkkener i børnehuse, som finansieres ved hhv. omprioritering indenfor de afsatte midler under Økonomiudvalget til Renovering af bygninger mm. på investeringsoversigten for 2019 samt af overførte anlægsmidler fra 2018.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Forældre i 15 af kommunens børnehuse har valgt frokostordning med egen produktion i 2019/2020.

Hvis køkkenerne i børnehusene skal kunne fungere til egen produktion, kræver det en opgradering af 11 køkkener for at overholde lovgivning i forhold til hygiejne og arbejdsmiljø. Det er markant flere end forudset, og det er der ikke afsat midler til. Derfor forslår administrationen finansiering ved omprioritering af midler til Renovering af bygninger samt overførte anlægsmidler fra 2018.

Valg af frokostordning 2019/2020

Frokostordningen i kommunens dagtilbud var til afstemning i efteråret 2018. Her skulle forældrene tage stilling til frokostordningen for perioden 2019/2020. Resultatet blev at flere forældre ønsker, at der skal være en frokostordning med egen produktion. Resultatet af afstemningen er vedlagt som bilag.

Forældrene i 15 børnehuse har valgt egen produktion, hvoraf 7 af børnehusene også i forrige periode havde valgt egen produktion, mens de øvrige 8 børnehuse enten havde fravalgt frokostordningen eller valgt mad fra ekstern leverandør.

Enkelte børnehuse har i dag køkkener til egen produktion, da deres køkkener oprindeligt er opført til formålet eller efterfølgende tilpasset. I 2010 blev en stor andel af køkkenerne ombygget til modtagekøkkener i forbindelse med ny lov i 2009 om tilbud om frokostmåltid i daginstitutioner.

Administrationens vurderingen er, at egen produktion er lig med køkkener med fuld tilberedning, jævnfør eksempel 23.1 i ”Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner” fra Miljø- og Fødevareministeriet. Vejledningen er vedlagt som bilag.

Da der er tale om fuld tilberedning af fødevarer, er vurderingen, at frokostordningen ”egen produktion” ikke kan realiseres uden at opgradere køkkener, jævnfør vejledning fra Miljø- og Fødevareministeriet.

6 køkkener opgraderes for allerede afsatte midler

Valg af frokostordning for 2019/2020 har afstedkommet behov for indsats i 11 børnehuse. Der var afsat 0,5 mio. kr. på Investeringsoversigten for 2018 til køkkener i børnehuse. Budgettet var baseret på erfaringen fra forældrenes valg af frokostordning i 2016. Hertil omprioriteres yderligere 0,5 mio. kr. fra et ikke gennemført anlægsprojekt på Investeringsoversigten 2018.

Det estimeres, at det afsatte budget på 1 mio. kr. dækker udgifter til 6 af de 11 køkkener. Heraf har 3 af køkkenerne været forsinket, og blev først færdige primo februar 2019. Forsinkelsen skyldes et stort ressourceforbrug på kortlægning af konsekvenser for valg af egen produktion.

Nedenfor følger liste med de 6 køkkener, hvor finansieringen af ombygningen sker af de afsatte midler på investeringsoversigten 2018 på 1 mio. kr.:

 1. Nr. Jernløse Børnehus (opgradering til køkken med fuld tilberedning) – færdig den 1. februar 2019
 2. Vipperød Børnegård (etablering af modtagekøkken for 3-5-årige) – færdig den 1. februar 2019
 3. Undløse Børnehus (opgradering til køkken med fuld tilberedning) – færdig den 1. februar 2019
 4. Solsikken (Gislinge) (udskiftning af hvidevarer) – færdig pr. 31. december 2018
 5. Pilehytten (Svinninge) (udskiftning af hvidevarer) – færdig pr. 31. december 2018
 6. Elletoften (Ugerløse) (renovering af modtagekøkken) – færdig pr. 31. december 2018

 

5 køkkener opgraderes for den indstillede anlægsbevilling på 4,1 mio. kr.

Det estimeres, at ombygningen af de resterende 5 køkkener koster 4,1 mio. kr. Det er ikke forud for forældrenes valg, afdækket hvad de økonomiske konsekvenser vil være til ombygning af køkkener. Derfor er der ikke afsat tilstrækkeligt budget til ombygning af køkkenerne, og der skal derfor prioriteres midler til opgaven, hvis køkkenerne skal ombygges i 2019.

Udgifter til ombygning af køkkener beror på ændring af indretningen, herunder tekniske installationer (el, vand, afløb, ventilation), adskille køkkener fra fællesrum/personalerum samt indkøb af hvidevarer til professionelt formål (tolerer stor belastning og har høj driftssikkerhed).

De 5 køkkener som der søges anlægsbevilling til, følger nedenfor. Køkkenerne opgraderes til fuld tilberedning:

 1. Børnehuset Galaxen (Jyderup)
 2. Mørkøv Børnehus
 3. Børnehuset Sofiehaven (Holbæk)
 4. Børnehuset Kirsebærhaven (Knabstrup)
 5. Børnehuset Spirrekassen (Regstrup)

 

Enkelte børnehuse har sat frokostordningen ”egen produktion” i drift pr. 1. januar 2019, og har i den forbindelse ansat køkkenpersonale til at varetage produktionen. Fødevarekontrollen har været på tilsyn i to børnehuse, som blev godkendt med anmærkning om manglende hygiejnevaske i begge børnehuse, hvilket skal bringes i orden inden for to måneder. Tilsynet har vist, at de ikke stringent følger vejledning fra Miljø- og Fødevareministeriet. Derfor søger Administrationen en dialog med tilsynet om indretning af køkkener, således køkkener ikke ombygges unødigt.

Køkkenet i Børnehuset Kirsebærhaven ombygges kun med det absolut nødvendige, så køkkenet kan godkendes – der bruges ikke unødvendige midler, da børnehuset skal lukkes ned i den nuværende form. Indkøbt køkkenudstyr, inventar m.v. genanvendes i videst mulige omfang i de nye omgivelser i et samlet skole- og dagtilbud i Knabstrup.

Hvis der frigives en anlægsbevilling, igangsættes planlægning af ombygninger med de berørte børnehuse, og køkkener forventes klar til ibrugtagning efter sommerferien 2019.

Hvis der ikke prioriteres en anlægsbevilling til ombygning af køkkener, skal der gennemføres et omvalg i de 5 berørte børnehuse, hvor frokostordningen enten fravælges eller modtages fra en ekstern leverandør (”modtagekøkken”). Tillige skal der afskediges køkkenpersonale, som er ansat til at varetage egen produktion i de enkelte børnehuse.


Økonomiske konsekvenser

Der investeres 5,1 mio. kr., der dækker samtlige omkostninger til opgradering af køkkener i 11 børnehuse i forbindelse med valg af frokostordning 2019/2020.

Afsat budget på 1 mio. kr.

I 2018 var der afsat 0,5 mio. kr. til køkkener i børnehuse. Der er omprioriteret yderligere 0,5 mio. kr. fra anlægsprojekt ”Munkevængets børnegård - VVS-instalaltion jf tilstandsvurdering”. Projektet blev ikke gennemført i 2018, og indstilles til Anlægsbudget 2020. Det samlede budget på 1 mio. kr. dækker omkostninger til opgradering af 6 køkkener.

Restbeløbet på 4,1 mio. kr. til de resterende 5 børnehuse, forslås finansieret af overførte anlægsmidler fra Anlægsbudget 2018 og omprioritering af anlægsmidler i Anlægsbudget 2019.

3,6 mio. kr. overføres fra anlægsbudget 2018

I 2018 var der afsat 4,5 mio. kr. til anlægsprojekt ”Skimmelsanering af Børnehuset Sølyst” (Sølystvej 4). Børnehuset Sølyst har siden januar 2017 været genhuset på Ellebjergvej 31B i Jyderup. I den forbindelse blev der i 2018 frigivet en anlægsbevilling fra ovenstående anlægsprojekt på 0,9 mio. kr. for at skabe tålelige rammer på Ellebjergvej 31B.

Der er en politisk beslutning om opførelse af et nyt børnehus i Jyderup. Tillige arbejder administrationen på en politisk sag om fremtidig anvendelse af Sølystvej 4, der siden januar 2017 har været ubenyttet på grund af skimmelvækst og fugtskader.

Det resterende beløb fra anlægsprojektet på 3,6 mio. kr. foreslås frigivet til ombygning af køkkener i de 5 børnehuse.

0,5 mio. kr. omprioriteres i anlægsbudget 2019

Restbeløbet på 0,5 mio. kr. forslås finansieret af anlægsprojekt ”Nyt ventilationsanlæg, Børnehuset Tusenfryd, Tuse Byvej 16 A+B”. Udskiftning af ventilationsanlæg er ikke akut og vil ikke påvirke børnehusets brugere. Anlægsprojektet er indstillet med 0,5 mio. kr. til Anlægsbudget 2019. Der er en politisk beslutning om, at administrationen arbejder videre med et projektoplæg på nyt børnehus i Tuse. Arbejdet med projektoplæg pågår i 2019.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen vurderer, at køkkener der ændrer anvendelse til køkkener med fuld tilberedning, vil få et mindre forøget vand- og strømforbrug på baggrund af egenproduceret frokostmåltid. Opgradering af køkkener indbefatter at flere ældre hvidevare fornyes til mere strøm- og vandbesparende. De kasserede hvidevare bortskaffes på en miljørigtig måde. Derfor vurderes opgradering af køkkener at have minimale miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Sider/7--Eksempler-på-fødevarevirksomhed-under-bagatelgrænsen.aspx


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-02-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.caseno18-40296_#4800038_v1_vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner.pdf
caseno18-40296_#4837782_v1_oversigt over frokostordninger i dagtilbud 2019-2020.pdf

Bilag

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner
Oversigt over frokostordninger i dagtilbud 2019-2020


71. Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby

Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. de i bilaget angivne idrætsfaciliteter anvendes indtil ibrugtagning af Holbæk Sportsby
 2. Udgifterne til idrætsfaciliteternes anvendelse dækkes af mindreudgiften til driften at Holbæk Sportsby som følge af den forsinkede ibrugtagning

Beskrivelse af sagen

Ibrugtagningen af Holbæk Sportsby bliver forsinket og forventes at åbnes for foreninger og andre brugere 7. maj 2019. Det er meddelt til foreninger og brugere ved mail af 31. januar 2019 samt på møde i Brugerrådet 5. februar 2019. På dette møde blev det meddelt foreningerne, at de som udgangspunkt kan blive i deres nuværende faciliteter frem til den nye åbningsdato.

Siden mødet i Brugerrådet har der været afholdt bilaterale møder og dialoger med de idrætsforeninger, der bliver pålagt ekstra driftsomkostninger som følge af forsinkelsen. Holbæk Kommune pålægges yderligere driftsomkostninger, idet visse faciliteter skal holdes ekstraordinært åbne i perioden fra 22. februar 2019 til 7. maj 2019.

Det er derfor nødvendigt med en merbevilling på 1.860.258 kr. for at dække disse ekstraordinære omkostninger.


Økonomiske konsekvenser

Som følge af forsinkelsen af Holbæk Sportsby skal en række foreninger forblive i de faciliteter, de anvender på nuværende tidspunkt i perioden 23. februar 2019 til 7. maj 2019.

Det forventes, at udgifterne til driften af disse faciliteter vil udgøre 1.860.258 kr. Disse udgifter dækkes af den mindre driftsbetaling for Holbæk Sportsby.

I budget 2019 er der samlet afsat 10.265.000 mio. kr. til driften af Holbæk Sportsby.

Med forsinkelsen af Holbæk Sportsby sparer Holbæk Kommune drift i perioden 23. februar til 6. maj 2019 – eller 73 dage. Det svare til en besparelse på driftsbetalingen til Holbæk Sportsby på 2.053.000 kr. Heraf disponeres 1.860.258 til kompensation efter forsinkelser af Holbæk Sportsby for perioden 23. februar- til 6. maj 2019.

Såfremt Holbæk Kommune mod forventning overtager Holbæk Sportsby før den 7. maj 2019, vil der blive ekstra omkostninger.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes ikke umiddelbart, at der er nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2018: Punkt 268: Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-02-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.caseno18-28994_#4849598_v1_beregning af ekstraomkostninger - forsinkelse 7.5.2019 (003).pdf.pdf

Bilag

Beregning af ekstraomkostninger - Forsinkelse 7.5.2019 (003).pdf


72. Beslutning om spildevandstillæg nr. 4 (opdateret)

Beslutning om spildevandstillæg nr. 4 (opdateret)

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. forslag til tillæg nr. 4 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016 – 2020” vedr. nyt erhvervsområde syd for Regstrup godkendes.


Beskrivelse af sagen

Det nye erhvervsområde syd for Regstrup ligger nord og syd for den nye motorvej og tilkørselsanlægget der anlægges syd for Regstrup, og området er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020. Administrationen har derfor udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen.

Kommunalbestyrelsen har af flere omgange behandlet planer for erhvervsområdet herunder placering af biogasanlæg og i den forbindelse også spildevandstillæg nr. 4, som nu er opdateret i forhold til ændringer af planområdet.

Tillægget beskriver, hvordan kloakeringen af det nye erhvervsområde kan løses, således at alt spildevand fra området kan håndteres efter kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i Holbæk Kommune.

På sigt skal hele området spildevandskloakeres, men inden området er yderligere udbygget, håndteres spildevand via samletank, og spildevandet køres til kommunalt renseanlæg.

Fremtidige spildevandsanlæg (spildevandsledninger og tilhørende brønde/kloakker) etableres af udviklerne af området. Det forventes, at de udførte kloakanlæg (gælder ikke samletanke) herefter overtages af forsyningsselskabet på nærmere fastlagte vilkår, som udviklerne og forsyningsselskabet aftaler.

Det er forsyningsselskabet, der afgør om man ønsker at overtage spildevandsanlægget/kloakkerne. Inden spildevandsanlægget/kloakkerne udføres skal der være truffet en aftale mellem forsyningsselskabet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for spildevandsanlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget/kloakkerne, før eventuel overtagelse kan finde sted.

 

Regnvandet fra bebyggelse m.m. nedsives på egen grund eller ledes til et regnvandsbassin, inden udledning.

Vejvand må ikke nedsives, da det vil være i modstrid med Kommuneplan 2017. Nedsivning af vejvand via grøfter er derimod acceptabelt, da nedsivningen på den måde ikke bliver koncentreret et sted, men spredt over et større område, og på den måde ikke kun belaster ét område.

 


Økonomiske konsekvenser

Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, idet spildevandsanlægget, herunder samletanke og kloakker etableres af udvikleren.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Høring

Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan skal sendes i høring med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen. Herefter vedtages afgørelsen efter normal praksis med en klagefrist på 4 uger.

 

Sideløbende hermed er der truffet afgørelse om ikke miljøvurdering, som betyder, at kommunen ikke skal foretage en større miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen.

 


Lovgrundlag – link

"Lov om miljøbeskyttelse" nr. 966 af 23/06 2017. Lovens bestemmelser om spildevands-planer fremgår af § 32.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047

 

"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" nr. 1469 af 12. december 2017. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens indhold, § 5, stk. 1:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180360

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter jf. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=190145

 

Link til vedtaget spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020:

http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/spildevand-02/spildevand.htm

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.caseno18-46258_#4836286_v1_tillæg til spildevandsplan nr. 4 erhvervsområde syd for regstrup..pdf.pdf

Bilag

Tillæg til spildevandsplan nr. 4 erhvervsområde syd for Regstrup..pdf


73. Beslutning om 2. behandling af Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej

Beslutning om 2. behandling af Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej, vedtages endeligt

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Planlægningen er igangsat på baggrund af ønske fra Lidl om at kunne udvide deres butik med ca. 150 m2, så den fremover har et samlet areal på 2.000 m2.

Kommuneplantillæg

Området er i dag omfattet af en kommuneplanramme, som bestemmer anvendelse til lokalcenter, hvor der ikke tillades butikker på 2.000 m2. Kommuneplantillægget ændrer derfor anvendelse for området til bydelscenter, og sætter det maksimale areal til detailhandel på 3.200 m2. Indenfor området ligger en Fakta-butik, som er inkluderet i det maksimale areal.

Lokalplan

Lokalplanen er en revision af lokalplan 2.81, som muliggjorde en udvidelse af parkeringsarealet. Med lokalplanen skabes mulighed for, at den eksisterende butik kan udvide med ca. 150 m2, så den får et maksimalt areal på 2.000 m2.

Detailhandelsanalyse

Holbæk Kommune har stillet krav til udvikler om, at der udarbejdedes en detailhandelsanalyse, som belyser påvirkning af nærområdet. Analysen er udarbejdet af Niras. De indbyrdes handelsbalancer mellem Holbæk bymidte, Holbæk Syd og Holbæk i øvrigt, vurderes indenfor en 5-årig periode, at være tilbage på samme niveau som i dag.

 


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune som følge af planernes endelige vedtagelse.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Høring

Der er afholdt en indledende borgerinddragelse med indkaldelse af idéer og forslag fra den 18. maj 2018 til den 1. juni 2018. Der indkom i alt tre høringssvar, som primært omhandlede spørgsmål vedr. baggrunden for planlægningen.

Planforslagene har været i offentlig høring fra 13. september 2018 til 8. november 2018 med afholdelse af borgermøde. Der er indkommet i alt 1 høringssvar i perioden.
Høringssvaret er indsendt af Dialog Holbæk, som bemærkede at udvidelse og den mulige påvirkning af nærområdet ikke ønskes. Derudover blev udtrykt ønske om opgradering af t-krydset Gl. Ringstedvej / Tåstrup Møllevej, så der bliver bedre forhold for gående og cyklister.

Pba. detailhandelsanalysen har administrationen vurderet, at den mulige påvirkning af nærområdet vil være lille, og være tilbage på samme niveau som i dag indenfor 5 år.

Syd for t-krydset er helleanlæg, hvor bløde trafikanter kan krydse vejen. Nærværende projekt fordrer ikke til, at en opgradering af t-krydset sker på baggrund heraf.

Der er ikke foretaget ændringer i plangrundlaget på baggrund af høringssvarene.

 

Der blev afholdt supplerende høring via plandata i perioden 12. dec 2018 til 6. feb 2019. Dette skete, da den første høring ikke var indberettet korrekt i plandata, hvorfor at myndigheder, og øvrige høringsberettigede ikke havde modtaget høringen. Der blev ikke modtaget høringssvar under den supplerende høring.


Lovgrundlag – link

Lov om Planlægning


Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 24. april 2018 (punkt 52)
Økonomiudvalget den 2. maj 2018 (punkt 100)

Behandling af planforslag (1. behandling)
Udvalget for Klima og Miljø den 28. august 2018 (punkt 102)
Økonomiudvalget den 5. september 2018 (punkt 171)
Kommunalbestyrelsen den 12. september 2018 (punkt 175)

Behandling af endelig vedtagelse, som blev udskudt (2. behandling)
Udvalget for Klima og Miljø den 27. november 2018 (punkt 135)
Økonomiudvalget den 5. december 2018 (punkt 264)
Kommunalbestyrelsen den 12. december 2018 (punkt 255)


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

O, I, V og A anbefaler, at lokalplan 2.87 vedtages endeligt.

 

Ø stemmer imod da de mener, at Holbæk Kommune er dækket ind med dagligvarebutikker.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, V, O, B, I, C og F).

Imod stemte 2 (Ø og L), idet kommunen er tilstrækkeligt forsynet med dagligvareforretninger.caseno18-12327_#4758878_v1_kommuneplantillæg 4.pdf.pdf
caseno18-12327_#4834195_v1_2_87_samlet_suppl.pdf.pdf
caseno18-12327_#4758892_v1_oversigt over høringssvar fra offentlig høring til lokalplan.pdf.pdf
caseno18-12327_#4758896_v1_originale høringssvar samlet.pdf.pdf
caseno18-12327_#4671459_v1_detailhandelsanalyse holbæk gl ringstedvej tåstrup møllevej inkl. suppl. notater.pdf.pdf

Bilag

Kommuneplantillæg 4.pdf
Lokalplan 2.87.pdf
Oversigt over høringssvar fra offentlig høring til lokalplan.pdf
Originale høringssvar samlet.pdf
Detailhandelsanalyse Holbæk Gl Ringstedvej Tåstrup Møllevej inkl. suppl. notater.pdf


74. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.19 Boliger v. Holbækvej 102, Jyderup samt tilhørende kommuneplantillæg nr.13

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.19 Boliger v. Holbækvej 102, Jyderup samt tilhørende kommuneplantillæg nr.13

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan 11.19 Boliger v. Holbækvej 102, Jyderup samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 Boliger v. Holbækvej 102, Jyderup, godkendes til offentlig høring i 8 uger


Beskrivelse af sagen

Resume

Lokalplanområdet er tidligere anvendt til offentlige formål – senest til institutionsformål. Området er nu solgt til privat udvikler, som ønsker at opføre boliger i hhv. eksisterende institutionsbygning samt i to nye tæt/lav byggerier. Med planlægningen vil eksisterende institutionsbygning og tilhørende legepladsareal omdannes til hhv. 14 lejligheder og 4 rækkehuse.

Lokalplanområdet ændrer således status fra offentligt formål til boligformål.

Den tidligere institutionsbygning er bevaringsværdig, og der stilles derfor krav til vedligehold og reetablering i lokalplanforslaget.

Det vurderes, at det nye boligområde ift. eksisterende byliv og trafikale omstændigheder er velplaceret til boligformål i Jyderup Bymidte.

Beskrivelse af sagen

Lokalplanforslag 11.19 (se bilag 1)

Lokalplanforslaget tilvejebringer realisering af et nyt boligområde samt tilhørende grønne fælles friarealer centralt i Jyderup.

 

Lokalplanforslaget stiller krav til eksisterende byggeri, herunder:

-         bygningshøjde på 8,5 meter, maksimal bebyggelsesprocent på 40 samt maksimalt etageareal på 1,5

-         materialer og udformning ifm. vedligehold og reetablering

-         pleje og reetablering af eksisterende 4 større træer (vurderet bevaringsværdige)

 

Lokalplanforslaget stiller krav til nyt tæt/lav byggeri, herunder:

-         bygningshøjde på 8,5 meter, maksimal bebyggelsesprocent på 40 samt maksimalt etageareal på 1,5

-         taghældning på enten 25 eller 45 grader

-         materialevalg

 

Matriklen grænser op til Jyderup Skole. Ifm. salget af matriklen var der ikke fokus på, at skolens boldhegn stod placeret inde på matr.nr.14 gl. Boldhegnet skal flyttes til Jyderup Skoles grund. Boldhegnet er væsentlig for både skolens børn samt de nye borgere, som skal bo nabo til skolens boldbaner. Dette betyder, at der i lokalplanforslaget stilles krav til, at boldhegnet reetableres på skolens grund for Holbæk Kommunes regning.

 

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en egentlig miljørapport, da det nye boligområde vurderes at vil kunne indpasses naturligt i nærområdet. Desuden reguleres omfang og udformning af bebyggelse og anlæg med en tilpasning til eksisterende forhold, herunder vejforhold samt hensyntagen til eksisterende bevaringsværdig bygning.

 

Kommuneplantillæg (se bilag 2)

Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr.13 til Kommuneplan 2017, som ændrer områdets nuværende status fra offentligt formål til boligformål. Forslaget stiller krav til en bebyggelsesprocent på maks. 40.


Økonomiske konsekvenser

Reetablering af boldhegn på skolens grund samt udgifter til etablering af fælles hæk i skel

Samlet forventet estimat 500.000 kr., som forventes finansieret via omdisponering i Renoveringspuljen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Høring

Planforslagene sendes i offentlig høring fra 22.marts 2019 – 17.maj 2019. Herefter vil planforslagene blive sendt til endelig politisk behandling.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.caseno18-40274_#4831139_v1_bilag 1_forslag til lokalplan 11.19.pdf.pdf
caseno18-40274_#4831141_v1_bilag 2_kommuneplantillæg_13.pdf.pdf

Bilag

BILAG 1_Forslag til lokalplan 11.19
BILAG 2_Kommuneplantillæg_13


75. Beslutning 1. behandling af Lokalplanforslag 20.23 for boligbebyggelse ved Nygårdsvej i Vipperød

Beslutning 1. behandling af Lokalplanforslag 20.23 for boligbebyggelse ved Nygårdsvej i Vipperød

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen


Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Forslag til Lokalplan 20.23 for boligbebyggelse ved Nygårdsvej i Vipperød godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

 


Beskrivelse af sagen

Udarbejdelse af nærværende lokalplanforslag sker i forlængelse af ansøgning fra grundejerne i området. Lokalplanområdet er udlagt til boligbebyggelse i Kommuneplan 2017, og planforslaget muliggør opførelse af parcelhuse og rækkehuse i overensstemmelse hermed.

Arealet afgrænses af Roskildevej mod øst, jernbanen mod vest og den nyere omfartsvej, Nygårdsvej, mod syd. Adgang til området sker ad Kildevangsvej, der ligger umiddelbart nord for udbygningsområdet.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 86 nye boliger, fordelt nogenlunde ligeligt mellem rækkehuse og parcelhuse. Området disponeres med to delområder med rækkehusbebyggelse henholdsvis mod øst og vest, med parcelhusene placeret i midten, og med en grøn gennemgående kile centralt gennem bebyggelsen.

Boligerne må maksimalt opføres i to etager, med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.
Interne veje i bebyggelsen udlægges som private fællesveje, og der etableres trafikdæmpende foranstaltninger, med henblik på at opnå en sikker og rolig trafikafvikling i bebyggelsen. Der fastsættes krav om tilvejebringelse af 2 p-pladser pr. bolig ved parcelhusene, og 1,5 p-plads pr. bolig ved tæt-lav bebyggelse.

 

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget, og det vurderes på baggrund heraf, at der ikke udarbejdes en egentlig miljørapport. Screeningen, og den nærmere begrundelse for vurdering heraf, kan ses i planforslaget.

Arealet er beliggende i sammenhæng med eksisterende bebyggelse, tæt på stationen, skole og indkøbsmuligheder, og realisering af ny boligbebyggelse på arealet vurderes derfor at understøtte brug af kollektiv transport, og benyttelse af eksisterende infrastruktur, som et udtryk for en bæredygtig byudvikling.

Håndtering af regnvand inden for lokalplanområdet sker efter LAR principperne (Lokal Afledning af Regnvand). Derfor indgår der to regnvandsbassiner i bebyggelsesstrukturen


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Høring

Ved godkendelse af hovedindstillingen sendes planforslaget ud i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

 


Lovgrundlag – link

Planloven og Lov om Miljøvurdering.

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Indstilles godkendt med bemærkninger, om at der ses nærmere på:

- Støjforhold

- Sti og veje for cyklister til skole og handel

- Bebyggelsestætheden

- Tilhørsforhold til skoler

- Regnvandshåndtering


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt med den tilføjelse, at der også skal ses nærmere på stationen.caseno18-45422_#4834679_v1_lokalplan 20.23_forslag_.pdf.pdf

Bilag

Lokalplan 20.23_Forslag_.pdf


76. Beslutning om tillæg nr. 5 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016 – 2020

Beslutning om tillæg nr. 5 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016 – 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. forslag til tillæg nr.5 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016 – 2020” vedr. Boliger ved Nygårdsvej, Vipperød, godkendes.

Beskrivelse af sagen

Tillægget er nødvendigt, da boligområdet, ikke er omfattet af den godkendte spildevands-plan for Holbæk Kommune 2016-2020.

Området ligger centralt i forhold til Vipperød og omfatter et areal på ca. 8,6 ha.

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Kildevangsvej og mod øst af Roskildevej. Den sydlige afgrænsning udgøres af Nygårdsvej mens jernbanen danner afgrænsning mod vest. Lokalplanområdet ligger således som et meget velafgrænset område af veje, jernbane og bebyggelser.

Området er beliggende i landzone, men overføres til byzone med lokalplanens vedtagelse.

Regnvand skal i videst muligt omfang nedsives på egen grund, hvor det er muligt.

Der er foretaget undersøgelser af jordbundsforhold mv. på udstykningen, som viser, at jordbunden er lerholdig og at der skal etableres regnvandsbassiner og faskiner til afledning af overfladevandet.

Nedsivningsanlæg for regnvand skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om udledningstilladelse hos Holbæk Kommune.

Hele området spildevandskloakeres, og det fremtidige spildevandsanlæg etableres af udviklerne af området. Det forventes, at de udførte kloakanlæg herefter overtages af forsyningsselskabet på visse vilkår.

Inden kloakanlægget udføres skal der være truffet en aftale mellem forsyningsselskabet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med forsyningsselskabets overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før eventuel overtagelse kan finde sted.

Det er forsyningsselskabet, der afgør om det ønsker at overtage spildevandsanlægget.

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget, og det vurderes på baggrund heraf, at der ikke udarbejdes en egentlig miljørapport. Screeningen, og den nærmere begrundelse for vurdering heraf, kan ses i planforslaget.

Håndtering af regnvand inden for lokalplanområdet sker efter LAR principperne om lokal afledning af regnvand, der indgår i bebyggelsesstrukturen ved to regnvandsbassiner.


Økonomiske konsekvenser

Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, idet spildevandsanlægget etableres af udvikleren.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Høring

Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 5 til spildevandsplan skal sendes i høring

med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er

adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen. Herefter

vedtages afgørelsen efter normal praksis med en klagefrist på 4 uger.

Sideløbende hermed er der truffet afgørelse om ikke miljøvurdering, som betyder, at

kommunen ikke skal foretage en større miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen.

Afgørelsen annonceres på Holbæk Kommunes hjemmeside.


Lovgrundlag – link

"Lov om miljøbeskyttelse" nr. 1189 af 27/09 2016. Lovens bestemmelser om

spildevands-planer fremgår af § 32.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047

"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3

og 4" nr. 726 af 1. juni 2016. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens

indhold, § 5, stk. 1:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180360

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter jf.

Lovbekendtgørelse nr. 425 af 18/05/2016.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=190145

Link til vedtaget spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020

http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/spildevand-02/spildevand.htm


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.caseno19-4869_#4836586_v1_tillæg nr. 5.pdf

Bilag

Tillæg nr. 5


77. Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt i Ahlgade

Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt i Ahlgade

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. i 2019 af puljen ”Projektomkostninger til opstart af anlæg” til at gennemføre et forsøgsprojekt baseret på den oprindelige principskitse og uden skråparkering, som beskrevet i bilag B.

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. i 2019 af puljen ”Projektomkostninger til opstart af anlæg” til at gennemføre et forsøgsprojekt baseret på den alternative principskitse med tilføjelse af skråparkering, som beskrevet i bilag C.

Beskrivelse af sagen

Der blev i efteråret 2018 udarbejdet et skitseforslag til et forsøgsprojekt for fredeliggørelse af Ahlgade, som blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 12. december 2018. Sagen blev sendt tilbage til yderligere behandling, da der på mødet i Økonomiudvalget blev stillet ændringsforslag til forsøgsprojektet. Ændringsforslaget lyder, at forsøgsprojektet som udgangspunkt kun skal gennemføres i 2019, hvorefter det evalueres. På baggrund af evalueringen og dialog med bymidtens interessenter tages der politisk stilling til, om forsøget skal gentages i 2020 og 2021. Desuden var der et politisk ønske om, at der i 2019 midlertidigt skal anlægges skråparkering som en del af forsøgsprojektet.

Dette dagsordenspunkt fremlægger, som opfølgning på ovenstående proces, forsøgsprojektets formål og indhold samt en revideret procesplan, da udgangspunktet nu er en enkelt forsøgsperiode i 2019.

Dagsordenspunktet fremlægger også en alternativ principskitse, hvor der er indarbejdet lommer med skråparkering i overensstemmelse med økonomiudvalgets ændringsforslag. Dette beskrives nærmere under punktet ”Beskrivelse af alternativ indstilling”.

 

Baggrund: Renovering af Ahlgade og et fælles ønske om en levende bymidte.

Forsøgsprojektet er igangsat på baggrund den pågående renovering af Ahlgade og et interessentmøde den 17. april 2018 med flere af bymidtens repræsentanter (referat fra mødet er vedhæftet som bilag A). På kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2018 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med et konkret forslag til at gennemføre forsøgsperioder med fredeliggørelse af en del af Ahlgade. Fredeliggørelse dækker over, at der ønskes en reduktion af biltrafikken i Ahlgade, som kan bidrage til bedre muligheder for ophold og byliv.

 

Formål

Ambitionen med forsøgsprojektet er at fastholde og styrke Ahlgade som attraktiv handelsgade.

Ahlgades kvaliteter skal fremhæves ved at gøre gaden til en mindre trafikbelastet strækning og gennem fokus på tryghed og trafiksikkerhed skal de bløde trafikanters forhold forbedres. Gode betingelser for de bløde trafikanter samt gode muligheder for ophold, pauser og oplevelser er en af nøglerne til en attraktiv og levende bymidte. Opholdskvaliteterne er afgørende for, hvor længe man bliver i en bymidte og Ahlgade skal indrettes med midlertidige byrum, grønne oaser og møbler, hvor man kan gøre ophold. 

Forsøgsprojektets formål understøttes af bl.a. Holbæk Byrumsplan (2007, Gehl Architects, vedlagt som bilag E) og Helhedsplanen for Holbæk (2013, vedlagt som bilag F).

 

Beskrivelse af forsøgsprojektets indhold (bilag B)

Gennem en forsøgsperiode på tre til fire måneder (juni-september) ensrettes Ahlgade på strækningen Lindevej til Blegstræde. Kørebane og parkeringsareal i den nordlige del af gaden inddrages til bredere fortov og forskellige byrumsformål, mens gadens udformning på den sydlige del fastholdes på størstedelen af strækningen. Tidspunktet er valgt, da sommeren er den periode, hvor der er mest udeophold og samtidig det mindste parkeringstryk på parkeringspladserne i byen.

Forsøgsprojektet indebærer en række midlertidige anlægsløsninger:

 • Kørebanen afgrænses med plantekummer og pullerter (lave stolper, som hindrer biler i at køre ind på et område), som adskiller biler og cykler fra fortovsarealet. Adskillelsen skal også forhindre parkering på fortovsareal.
 • Der anlægges to midlertidige byrum, som kan tilbyde nye oplevelser og opholdsmuligheder i Ahlgade. De midlertidige byrum er en mulighed for at udvikle attraktive opholdsarealer i bymidten. Attraktive opholdsarealer generer mere byliv og kan blive et udflugtsmål i sig selv. Byrummene forventes desuden at have en positiv effekt på handelslivet i bymidten. Der er lavet to skitser med forslag til brug og indretning af de to byrum:
  • Byrum 1: “Børnenes plads”: Der indtænkes leg og bevægelse for særligt de yngste af Ahlgades besøgende i form af fx et legemiljø og opholdsmøbler, der også kan bruges til leg. Bevægelse og aktivitet i Ahlgade er dog ikke forbeholdt børnefamilier. Målgruppen kan udvides ved også opstille fitness- eller parkour-redskaber eller indrette pladsen så der mulighed for forskellige former gadeidræt.
  • Byrum 2: “Plænen”: Tanken bag det andet byrum er at give Ahlgades brugere et fleksibelt grønt område, som kan indtages på forskellige måder. Byrummet kan ganske enkelt anlægges ved at etablere et græsbeklædt område, som derefter kan indrettes på forskellige vis. Det er oplagt at indrette byrummet i samarbejde med fx EUC, Kunsthøjskolen, Byforum og interesserede butiksejere.

En nærmere beskrivelse af forsøgsprojektet, som inkluderer bl.a. principskitser, referencebilleder, budget og evalueringsplan, er vedhæftet som bilag B. 

 

Procesplan

Forsøgsprojektet evalueres under og efter forsøgsperioden i 2019. Som en del af evalueringen udføres trafikmålinger, for at kunne afdække ændrede trafikstrømme, kapaciteten på parkeringsarealer undersøges og bylivs- og handelsoplevelsen undersøges gennem fx interviews og spørgeskemaundersøgelser.

På baggrund af evalueringen tages der politisk stilling til, om forsøget skal gentages i yderligere to forsøgsperioder i 2020 og 2021. Da en stor del af økonomien er anskaffelser af trafikskilte, plantekummer og byinventar, vil budgettet for de følgende år være markant mindre (se budget i bilag B). Samtidig vil forsøgsprojektet kunne tilpasses og justeres i forhold til de erfaringer og evalueringer, der løbende indhentes.

 

Den videre proces

Hvis forsøgsprojektet godkendes, skal det detailplanlægges i løbet af foråret, inden forsøgsprojektet kan gennemføres i sommeren 2019. Detailplanlægningen skal bl.a. indeholde en plan for trafikafviklingen, princip for vareaflæsning og en oversigt over parkeringspladser i bymidten. Bymidtens interessenter inddrages igen i forbindelse med detailplanlægningen.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Alternativ principskitse, tilføjelse af skråparkering (bilag C)

Der er siden december udarbejdet en alternativ principskitse, hvor der er indarbejdet skråparkering i overensstemmelse med økonomiudvalgets ændringsforslag (se bilag C).

Principskitsen viser en løsning, hvor der suppleres med lommer med skråparkering mens en mindre del af den nuværende længdeparkering på sydsiden fastholdes. Den alternative principskitse med skråparkering giver i alt seks parkeringspladser mere, men til gengæld er der 230 m2 mindre i udvidet fortovsareal på nordsiden. Det er ca. 40 % mindre end den oprindelige principskitse.

Administrationen har foretaget en vurdering af løsningen med skråparkering og efter drøftelser med politiet frarådes etablering af skråparkering i Ahlgade af flere årsager:

 • Det er administrationens vurdering at skråparkering vil skabe trafikfarlige situationer. Det er særligt cyklister der vil være udsatte for påkørsler, når biler skal bakke ud af parkeringslommerne. Der har tidligere været skråparkering i Ahlgade, der blev ændret bl.a. for at undgå disse trafikfarlige situationer. Ahlgade er udpeget som en særlig uheldsbelastet strækning og det kan ikke anbefales at etablere skråparkering, som vil skabe yderligere trafikfarlige situationer. En ensretning af Ahlgade vil til gengæld øge trafiksikkerheden.
 • Skråparkering optager desuden den del af vejarealet, som ellers kunne frigives ved ensretningen. Det vil sige, de steder hvor der på den alternative principskitse er vist skråparkering, kan der ikke ske en udvidelse af fortovsarealet. De overordnede formål med forsøgsprojektet, så som at skabe mere byliv, plads til torveaktiviteter og udeservering, opnås således i ringere grad hvis der etableres skråparkering.
 • Dertil vil det være uhensigtsmæssigt at etablere skråparkering da den nuværende belægning i Ahlgade er tilpasset længdeparkering. Ved etablering af skråparkering i forsøgsperioden vil der skulle påmales parkeringsbåse, der efterfølgende skal fjernes. Der vil også skulle opstilles ekstra plantekummer. I den oprindelige principskitse til forsøgsprojektet er det muligt at gennemføre forsøgsprojektet uden at ændre belægningen eller foretage afmærkning på vejbanen. Det er således billigere og nemmere at tilbageføre forholdene ved forsøgsperiodens afslutning, hvis der ikke skal etableres skråparkering.

 

Erstatning af midlertidigt nedlagte parkeringspladser

Parkeringspladser i nær tilknytning til Ahlgade anses som meget værdifulde for tilgængeligheden i bymidten og er særligt vigtige for bymidtens butikker. Økonomiudvalgets ændringsforslag om at indplacere skråparkeringspladser i forsøgsprojektet udspringer af behovet for at opretholde antallet af parkeringspladser i bymidten.

Da administrationen ikke kan anbefale en løsning med skråparkering, er der i stedet sat gang i undersøgelser, som skal finde erstatningspladser i nær tilknytning til Ahlgade. Administrationen kan således allerede nu pege på 10 erstatningspladser (ved torvet og Gasværksgrunden) og i samarbejde med bl.a. Byforum arbejdes der aktivt på at finde flere pladser bl.a. ved at kigge på dobbeltudnyttelse af parkeringsarealer, som er tilknyttet erhverv/kontor og dermed står ubrugte hen i butikkernes travleste perioder fx lørdag.

Administrationen udarbejder i samarbejde med Byforum et oplæg til en parkeringsanalyse, som forventes behandlet på Klima og Miljøudvalgets møde i februar.


Økonomiske konsekvenser

Forsøgsprojektet er afhængigt af kommunale midler til at dække anlægsudgifter, skiltning og drift af de midlertidige anlæg.

Det samlede budgetoverslag lyder på 650.000 kr. for forsøgsperioden i 2019. Hvis det vedtages at gentage forsøgsprojektet i 2020 og 2021, vil omkostninger pr. forsøgsperiode reduceres til ca. 150.000 kr. Budgettet er udspecificeret i bilag B.

Det bemærkes at der i budgetoverslaget er tilføjet en post til uforudsete omkostninger, som ikke var med da sagen blev behandlet i december. De samlede udgifter for første forsøgsperiode er således øget med 36.000 kr. og for anden og tredje forsøgsperiode er de hævet med 10.000 kr.

Ved den alternative indstilling lyder det samlede budgetoverslag på 700.000 kr. for forsøgsperioden i 2019 med skråparkering. Ekstraudgiften er beskrevet i bilag C.

Beløbet finansieres af puljen ”Projektomkostninger til opstart af anlæg”, som er på 1,5 mio. kr. i 2019.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, 14. marts 2018, punkt 51. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Veje.

Kommunalbestyrelsen, 27. juni 2018, punkt 126. Beslutning om renovering og udvikling af Ahlgade.

Kommunalbestyrelsen, 12. december 2018, punkt 257. Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt med fredeliggørelse af Ahlgade.

 


Supplerende sagsfremstilling 18-02-2019

Parkering

På mødet i Økonomiudvalget d. 6. februar 2019 blev sagen igen sendt tilbage til yderligere behandling i Udvalget for Klima og Miljø, da der ønskedes en nærmere beskrivelse af fordele og ulemper ved de forskellige typer parkering. I forbindelse med Udvalget for Klima og Miljøs seminar om trafiksikkerhed d. 6. februar, blev der desuden fremsat ønske om at få fremsendt uddrag af Vejreglerne, med relevans for parkering på vej, samt spurgt til muligheden for at etablere omvendt skråparkering, hvor der bakkes ind i båsene.

Administrationens vurdering af henholdsvis almindelig og omvendt skråparkering er vedhæftet som bilag H.

Vejreglerne (Håndbog om Anlæg for parkering og standsning i byer, 2018) er vedlagt som bilag I.

Der er udarbejdet visualiseringer af hvordan de nye byrum kan indrettes. De kan ses i bilag J.

Tidsplan og de øvrige delelementer i forsøgsprojektet

Den politiske behandling af forsøgsprojektet har varet mere end tre måneder hvilket medfører at tidsplanen for projektet er udfordret. Administrationen vil, så vidt muligt, fastholde at forsøgsperioden starter juni 2019. Det kan dog medføre, at nogle af forsøgsprojektets øvrige delelementer vil blive pillet ud af projektet, bl.a. borgerinddragelse og samskabelse med fx Kunsthøjskolen og EUC, da det er processer der kræver tid. I forhold til evalueringskriterierne kan det også blive vanskeligt at nå at udføre målinger inden forsøgsperioden starter op.

Et alternativ kan være at udskyde forsøgsprojektets første forsøgsperiode til sommeren 2020. Derved kan der også være et forløb inden, hvor der udarbejdes en parkeringsanalyse for bymidten, som kan belyse de nuværende forhold samt give anbefalinger til fremtidige tiltag.

Det vil desuden give tid til at udarbejde en bylivsanalyse, som gennem borger- og interessentinddragelse og feltstudier kortlægger bymidtens aktuelle hverdags- og byliv med fokus på funktioner samt formelle og uformelle mødesteder. En bylivsanalyse vil kvalificere indretningen af de midlertidige byrum samt tydeliggøre borgernes ønsker til bylivet i bymidten.

Ved at udskyde forsøget til sommeren 2020 vil administrationen kunne fremlægge de samlede resultater fra parkeringsanalysen, borgernes og butiksejernes idéer og ønsker til byens liv og rum (bylivsanalyse) og derudover give mulighed for at etablere de nye byrum i samarbejde med interessenterne. Samlet set vil det give et bedre beslutningsgrundlag for forsøgsprojektet til eventuel vedtagelse ultimo 2019.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-01-2019

Et flertal bestående af A og O anbefaler den alternative indstilling.

Et mindretal bestående af Ø anbefaler hovedindstillingen.

Et mindretal bestående af I kan ikke anbefale nogen af indstillingerne. I foreslår i stedet for, at der igangsættes en politisk parkeringsgruppe med det formål at finde flere p-pladser i hele midtbyen.

Et mindretal bestående af V undlader at stemme.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Sendes tilbage til Udvalget for Klima og Miljø.

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Et flertal bestående af A, V og O anbefaler den alternative indstilling med omvendt skråparkering hvor der bakkes ind i det ene felt. Det andet felt anvendes til parallelparkering.

Et mindretal bestående af Ø anbefaler hovedindstillingen.

Et mindretal bestående af I kan ikke anbefale nogen af indstillingerne. I foreslår i stedet for, at der igangsættes en politisk parkeringsgruppe med det formål at finde flere p-pladser i hele midtbyen. Da I foreslår at budgetoverslaget anvendes til at etablere flere p-pladser i bymidten.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt med den tilføjelse, at den omvendte skråparkering bliver i området ved Lindevej.

For stemte 6 (A, V, O, Ø, C og F).

Imod stemte 3 (B, I og L), som i stedet foreslår, at der igangsættes en politisk parkeringsgruppe med det formål at finde flere p-pladser i hele midtbyen, og midlerne til forsøgsprojektet anvendes til at etablere flere p-pladser i bymidten.caseno18-41446_#4760860_v1_referat.docx
caseno18-41446_#4813255_v1_vs byforums tilkendegivelse - byforums tilkendegivelse.docx.docx
caseno18-41446_#4814324_v1_- 20190111_projektbeskrivelse_principskitser.pdf.pdf
caseno18-41446_#4816616_v1_- byrumsplan.pdf.pdf
caseno18-41446_#4816621_v1_- holbaek_helhedsplan_print.pdf.pdf
caseno18-41446_#4819776_v1_erstatningspladser_forslag.pdf.pdf
caseno18-41446_#4823681_v1_- 20190111_alternativprincipskitse_skråparkering.pdf.pdf
caseno18-41446_#4848397_v2_bilag j - ahlgade, visualiseringer samlet.jpg.pdf
caseno18-41446_#4849307_v2_bilag h - administrationens vurdering af hhv. alm. og omvendt skråparkering.pdf
caseno18-41446_#4849313_v1_bilag i - vejreglerne - håndbog om anlæg for parkering og standsning i byer, 2018.pdf.pdf

Bilag

Bilag A: Referat fra møde med interessenter
Bilag D: Tilkendegivelse fra Byforum
Bilag B: Beskrivelse af forsøgsprojektet
Bilag E: Holbæk Byrumsplan
Bilag F: Helhedsplan for Holbæk
Bilag G: Forslag til erstatningspladser
Bilag C: Alternativ principskitse med skråparkering
Bilag J - Ahlgade, visualiseringer samlet.jpg
Bilag H - Administrationens vurdering af hhv. alm. og omvendt skråparkering
Bilag I - Vejreglerne - Håndbog om Anlæg for parkering og standsning i byer, 2018.pdf


78. Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner

Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Anvendelsen i den kommende lokalplan og kommuneplantillæg for lokalcenter ved Kalundborgvej, Holbæk udvides
 2. Lokalplan og kommuneplantillæg for udvikling af jernstøberigrunden, Holbæk igangsættes
 3. Planlægning for boligbebyggelse Lundemarksvej 24, Holbæk igangsættes

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan. Der er endvidere udarbejdet et kortbilag (bilag 1), der viser placeringen af planerne.

 

1 Udvidelse af lokalcenter ved Kalundborgvej (bilag 2)

Økonomiudvalget besluttede den 7. november 2018, at igangsættes arbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg for at muliggøre en udvidelse af dagligvarebutik (Rema1000), etablering af vaskehal for biler, samt mindre udvalgsvarebutik i området. Udvikler arbejder på, at det kan blive et mindre apoteksudsalg.

Udvikler har efter Økonomiudvalgets behandling af sagen endvidere ønsket at etablere serviceerhverv i form af f.eks. restaurant/pizzaria indenfor området. Planen fremlægges derfor til fornyet politisk behandling, så udvalget kan tage stilling til den ønskede anvendelsesændring.

Der er gennem de seneste år etableret flere boliger i vestbyen, og det forventes, at der kommer yderligere boligudvikling i området. Derfor er det hensigtsmæssigt, at udvide detailhandelsområdet ved Kalundborgvej. For at understøtte at Kalundborgvej er en smuk og grøn indfaldsvej til Holbæk, vil der blive stillet krav om, at der etableres træer langs Kalundborgvej indenfor lokalplanområdet.

 

2 Udvikling af jernstøberigrunden, Holbæk (bilag 3)

Formålet med projektet, er at give mulighed for omdannelse af området til centerformål i form af liberale erhverv, etageboliger og evt. tæt/lav boligbebyggelse. Området er centralt beliggende i Holbæk by, og en omdannelse til boligformål vurderes at hensigtsmæssig, i forhold til den tidligere erhvervsmæssige benyttelse. Anvendelsesændringen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og området har gennem en årrække ligget hen, og er forfaldet, så en omdannelse på arealet vil medvirke til at hele området får et løft.

 

3 Planlægning for boligbebyggelse Lundemarksvej 24, Holbæk (bilag 4)

Formålet med projektet er at give mulighed for en omdannelse af området til boligformål (etageboligbebyggelse). Området er i dag udlagt til erhverv (miljøklasse 2-3), og fremstår for nuværende med et ubenyttet garageanlæg.

Anvendelsesændring fra erhvervsformål til boligformål, vurderes at indebære en miljømæssig bedre tilpasning til de omkringliggende boliger, end den nuværende anvendelse. Muligheden for at indplacere forholdsvis høj bebyggelse betyder, at der ved dispositionen af ny bebyggelse skal ske en tilpasning til omgivelserne, herunder eksisterende institution nord for.

En realisering vil medføre en påvirkning af omgivelserne. Der er med ideoplægget vedlagt forslag til områdets bebyggelsesstruktur og højder, solorientering, bebyggelsesplan.

En ændring af anvendelse til etageboligbebyggelse vurderes at være i god overensstemmelse med nabobebyggelserne. I ideoplægget er der lagt op til at etagerne gradvist øges fra nord mod syd, sådan at skyggepåvirkningen af institutionen nord for mindskes mest muligt.

Der vil med etablering af bebyggelsen ikke kunne undgås at påvirke omgivelserne med skygge og/eller evt. indbliksgener. Den nærmere skitsering og planlægning skal søge at reducere påvirkningen mest muligt.

 

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 5.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

 • 4.16 Kuppelhuse i den sydlige del af Bybjerg, Orø

 

Vedrørende ændret afgrænsning af lokalplan og kommuneplantillæg for ridehaller og opvisningsbane til hestesport, Mørkøv

Den 28. august 2018 godkendte Økonomiudvalget at igangsætte udarbejdelsen af planer for at give mulighed for hestesport med tilhørende klublokaler og opvisningsbaner ved Rævebjerg, Mørkøv. Området skal bruges af Dansk Køre Selskab, der er en foreningen, der arbejder for at fremme interessen for kørsel med hestekøretøjer.

I forbindelse med den efterfølgende proces har det vist sig hensigtsmæssig at inddrage yderligere arealer i planområdets afgrænsning. Herved sikres det, at området fastholdes som friareal til rekreative formål, i overensstemmelse med kommuneplanen. Den ældre lokalplan for området, fra 1979, der muliggør boligbebyggelse vil i forbindelse med vedtagelsen af den nye plan blive delvist aflyst. Derved sikres der overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplanramme. Se bilag 6, som viser udvidelsen af planområdet og dets nye afgrænsning.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

1)     Et flertal bestående af V, A, O og I anbefaler at lokalplanprocessen igangsættes.
Ø stemmer imod da det underminerer detailhandel i lokalområderne.

2)     Udsættes i det der ønskes uddybende skitser

3)     Udsættes i det der ønskes uddybende skitser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Ad 1: Godkendt.

For stemte 7 (A, V, O, B, C, I og F).

Imod stemte 2 (Ø og L), da det underminerer detailhandel i lokalområderne.

Ad 2 og 3: Udsat.caseno19-3777_#4833585_v1_bilag 2 prioriteringsnotat udvidelse af lokalcenter ved kalundborgvej, holbæk.docx.docx
caseno19-3777_#4833584_v1_bilag 1 beliggenheden af planer.pdf.pdf
caseno19-3777_#4833580_v1_bilag 3 prioriteringsnotat boligbebyggelse på jernstøberigrunden, holbæk.docx.docx
caseno19-3777_#4833582_v1_bilag 4 prioriteringsnotat boligbebyggelse på lundemarksvej 24, holbæk.pdf.pdf
caseno19-3777_#4833583_v1_bilag 5 status planer.pdf.pdf
caseno19-3777_#4833633_v1_bilag 6 udvidelse af planområde.pdf

Bilag

Bilag 2 Prioriteringsnotat udvidelse af lokalcenter ved Kalundborgvej, Holbæk
Bilag 1 Beliggenheden af planer
Bilag 3 Prioriteringsnotat boligbebyggelse på Jernstøberigrunden, Holbæk
Bilag 4 Prioriteringsnotat boligbebyggelse på Lundemarksvej 24, Holbæk
Bilag 5 Status planer
Bilag 6 Udvidelse af planområde


79. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Hjortholmvej

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Hjortholmvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. af det afsatte beløb i anlægsbudgettet for 2019 til renovering af Hjortholmvej i Tølløse.


Beskrivelse af sagen

Hjortholmvej er en vigtig indfaldsvej til Tølløse og særligt til industriområdet omkring Stengårdsvej i byens nordlige del. Samtidig forbinder Hjortholmvej byen med det nye tilslutningsanlæg på Kalundborgmotorvejen. Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet for 2019 afsat 4,3 mio. kr. til en renovering af vejen. Administrationen anbefaler, at midlerne bliver frigivet nu, så renoveringen af vejen kan sættes i gang.

Beskrivelse af renoveringen

Trafiktælling i 2018 viste en årsdøgnstrafik på godt 4.000 biler hvor af ca. 10 % var lastbiler.

Vejen har store skader i vejens kanter, og i 2018 er der gennemført prøvegravninger med det formål at vurdere skadernes karakter samt metode til reparation.

Hovedanbefalingen i den eksterne rådgivers rapport var en total udskiftning af kørebanen på strækningen fra jernbanebroen til byzonen, samlet pris ca. 21,6 mio. kr. og med store trafikale gener til følge i en lang reparations periode. Et alternativ med udskiftning af kanterne kunne gennemføres for 8,3 mio. kr. men stadig med trafikale gener over længere tid.

Hovedanbefalingen vurderes som et unødigt stort indgreb, og alternativet med udskiftning af kanterne har den ulempe at der hurtigt opstår langsgående revner som kan lede vand til det underliggende gruslag som netop skal beskyttes mod op fugtning, derfor skal denne type revner til stadighed udbedres og udgifterne hertil vil belaste driftsbudgettet.

Administrationen har derfor undersøgt alternative reparations metoder, og sammen med asfaltfirmaet Colas fundet en alternativ kantforstærkning med et armeringsnet i hele kørebanens bredde kombineret med en udskiftning af den beskadigede asfaltkant. Der udføres nyt asfaltslidlag i hele kørebanebredden med en forstærkningsasfalt i dobbelt tykkelse. Colas har haft gode erfaringer med denne metode ved andre renoveringsopgaver

Colas, som har asfaltkontrakt på de tidligere amtsveje, bidrager med halvdelen af det dobbelte asfaltslidlag, endvidere udlægger Colas nyt asfaltslidlag på resten af strækningen fra den nye del Vejdirektoratet udførte i forbindelse med Kalundborgmotorvejen og helt frem til lyskrydset ved Tølløsevej som en ydelse i den nuværende asfaltkontrakt.

 

Tidsplan for renoveringen

Arbejdet på kørebanen kan reduceres til 2 perioder af ca. 3 ugers varighed, hertil kommer arbejder med kantsten som ikke kræver at en kørebane lukkes.

 1. etape omfatter udskiftning/regulering af kantsten.
 2. etape er udskiftning af kanter, dette bør ske i april, så den nye asfalt kan ”sætte” sig Trafikken reguleres med lyssignaler, og strækningerne fræses op og retableres med ny asfalt samme dag.
 3. etape er udlægning af armeringsnet og nyt asfaltslidlag, dette planlægges udført i ugerne 27 til 29, hvor trafikken er mindst. Ny vejmarkering udføres ca. 2 uger efter asfaltslidlaget er udlagt. Alle arbejder ventes udført ved afslutning af skolernes sommerferie.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne kan gennemføres inden for det afsatte beløb på 4,3 mio. kr., der er afsat i anlægsbudgettet i 2019.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. Der vil være en begrænset reduktion i brændstofforbrug som følge af et jævnt asfaltslidlag


Øvrige konsekvenser

Arbejdet forudsætter en koordinering med trafikforanstaltningerne som er planlagt på Hjortholmvej ved biblioteket, samt driftsafdelingens planlagte vedligeholdelsesarbejder ved Sportsvej.

Den planlagte udbygningsaftale med FORS om mulighed for udbygning med svingbaner ved Digemosevej og Agrovej vil kunne udføres efterfølgende uden at der sker dobbeltarbejde.

Ud over nyt asfaltslidlag foretages en del kantstensopretninger, hævning af kantsten vil samtidig medføre at det bagved liggende fortov skal reguleres. Arbejdet er indeholdt i prisen på de 4,3 mio. kr. for renoveringen.

Støjen til de omgivende ejendomme omkring Hjortholmvej reduceres når vejen renoveres og forstærkes, støjreduktionen sker primært ved at huller og revner i vejen lukkes.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Indstilles godkendt.

Udvalget anmoder administrationen om at udarbejde et forslag til en omfartsvej fra krydset ved Hjortholmvej/Lunderødvej vest for Tølløse til Tølløsevej. Samt muligheder for at få overholdt henstillinger til tungtrafik.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt.caseno19-4220_#4836188_v1_hjortholmvej.pdf.pdf

Bilag

Hjortholmvej.pdf


80. Beslutning om etablering af ny Dommerstibro

Beslutning om etablering af ny Dommerstibro

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Dommerstibroen udskiftes med ny bro i samarbejde med Banedanmark og at der i 2020 afsættes 15 mio. kr. i anlægsbudgettet til finansiering af dette

Beskrivelse af sagen

Dommerstibroen er opført i 1967 hvor den erstattede den daværende midlertidige stål bro.

Dommerstibroen er udført i stål og forsynet med ståltrapper og er ikke tilgængelig for borgere med gangbesvær.

Der har igennem 2018 været ført en række drøftelser med Banedanmark omkring broen, og Banedanmark har foranlediget en analyse af udgifterne til forskellige løsninger til en ny bro.

Drøftelserne har endvidere omfattet størrelsen på Banedanmarks medfinansiering til en ny bro, og der er nu enighed beløbets størrelse.

En gennemgang af løsningskataloget peger på at det vurderes mest hensigtsmæssigt at etablere en ny stålbro samme sted som den eksisterende bro, dog mere vinkelret på sporene, så broen bliver kortest mulig. Den nye bro forsynes med ramper, således tilgængeligheden til personer med et bevægelseshandicap tilgodeses.

I 2019 skal udføres forundersøgelser og projektering, og i 2020 skal broen færdiggøres.

Holbæk Kommune udarbejder forslag til kontrakt mellem Kommunen og Banedanmark om finansiering og etablering af den nye bro. Kontrakten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og Banedanmarks ledelse.


Økonomiske konsekvenser

Den nye bro vil koste 25 mio. kr., Banedanmark vil bidrage med 9 mio. kr. således, skal Holbæk Kommune afsætte 16 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020.

Pengene i 2019 findes i budgettet for brovedligehold, og i 2020 skal de 15 mio. kr. findes ved en om disponering af budgettet til broer og veje.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017: pkt. 66


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Ø, A og V anbefaler at Dommerstibroen udskiftes.

O stemmer imod. O ønsker, at der afsættes yderligere midler i budgettet til finansiering af broer.

I stemmer imod. I ønsker en alternativ indstilling.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Tilbagesendes til Udvalget for Klima og Miljø, da der ønskes yderligere oplysninger om anvendelsen af broen.caseno18-33858_#4790443_v1_notat_vedr_løsninger_16192.pdf.pdf

Bilag

notat_vedr_løsninger_16192.pdf


81. Beslutning om godkendelse af høringssvar til Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020

Beslutning om godkendelse af høringssvar til Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1. høringssvar til Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020 godkendes.


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Holbæk Kommune har modtaget Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020. Debatoplægget er i offentlig høring fra den 14. januar til den 11. marts 2019

Ifølge ”lov om råstoffer” skal Regionsrådet udarbejde en råstofplan, som skal omfatte en periode på mindst 12 år. Regionsrådet har derfor med denne høring, opstartet det indledende arbejde med at indhente idéer, inden arbejdet med selve revisionen af råstofplanen igangsættes.

Debatoplægget indeholder en redegørelse for revisionen af den eksisterende råstofplan 2016, en status for råstofområdet samt et idéoplæg for den kommende Råstofplan 2020.


Alle, herunder også kommunerne, er inviteret til at komme med bemærkninger, ideer og forslag til, hvordan råstofplanen skal se ud.

Som udgangspunkt kan der indsendes:

          bemærkninger til behovet for en ny råstofplan

          ideer til indholdet i en ny plan og input til hovedspørgsmålene stillet i debatoplægget

          forslag til nye graveområder.

 

Debatoplægget kan ses på www.raastofplan2020.regionsjaelland.dk

Administrationen indstiller, at der indgives bemærkninger til debatoplægget for Råstofplan 2020 og fremlægger derfor sagen, så kommunens høringssvar kan godkendes.

Administrationens begrundelse for at afgive et høringssvar:

Holbæk Kommunes høringssvar vedrører tre eksisterende udpegninger af råstofinteresse områder i Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020, henholdsvis interesseområdet ved Butterup og to interesseområder på Orø. Administrationen vurderer, at disse udpegninger bør revurderes, da råstofgravning i Butterup vil være stærkt ødelæggende for naturen, og da det vil være hæmmende for planlægningen på Orø, hvis store områder beslaglægges.


I kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2018 indgår ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ som et prioriteret fokusområde i udviklingen af Holbæk Kommune. En af målsætningerne i dette projekt er netop at fastholde og udvikle kommunens mangfoldige naturområder. Administrationen har derfor et øget fokus på, hvordan vi kan fremme en grøn udvikling i kommunen.
 

Interesseområdet ved Butterup
Ved Regionsrådets seneste råstofplan indgav Holbæk Kommune ligeledes høringssvar vedrørende interesseområdet ved Butterup. Interesseområdet blev i den anledning gjort mindre men ikke helt fjernet. Administrationen anbefaler, at der indgives et lignende høringssvar til Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020 igen med henblik på at udtage interesseområdet af råstofplan 2020.

Årsagen til, at administrationen vurderer at området omkring Butterup bør udtaget, er følgende: Området indeholder store naturinteresser, herunder det højt målsatte vandløb Kalvemose Å. Områderne omkring Kalvemose Å er af stor naturværdi. Selve Kalvemose Å er på denne strækning blandt kommunens bedste vandløb. Råstofgravning i dette område, vil være stærkt ødelæggende for naturen. Beskyttelsesområdet for Butterup Kirke bør ligeledes respekteres. Butterup landsby er endvidere udpeget som et værdifuldt kulturmiljø. Butterup er en velbevaret lille kirkelandsby med gamle træk med kulturhistorisk værdi. Husene ligger således fordelt på begge sider af bygaden, og flere huse er opført i bindingsværk. Råstofgravning umiddelbart op ad landsbyen kan få uhensigtsmæssig indvirkning på kulturmiljøet. Derudover vil kørsel til og fra grusgrave i Butterup være problematisk, da kørslen med tung transport vil foregå på mindre veje gennem Tuse eller Regstrup.

 

Interesseområderne på Orø
På Orø er der i den eksisterende råstoplan 2016 udlagt to relativt store interesseområder. Ved Regionsrådets seneste råstofplan indgav Holbæk Kommune ikke høringssvar til denne udpegning, men er blevet opmærksomme på, at der er tale om forholdsvis store areal udlæg. De to udlæg på Orø er forholdsvis store taget øens indbyggertal og byggeaktivitet i betragtning og lægger beslag på store arealer og begrænser den fremtidige planlægning. Mindre udlæg af interesseområder vil være tilstrækkeligt. Derved reserveres arealerne ikke til eventuel fremtidig råstofindvinding, men der kan planlægges for andre aktiviteter i området.

 


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen konsekvenser ved godkendelse af høringssvaret.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Områderne omkring Kalvemose Å er af stor naturværdi. Selve Kalvemose Å er på denne strækning blandt kommunens bedste vandløb. Ved at udtage interesseområdet fra råstofplan 2020 vil det sikre, at områdets store naturinteresser, herunder det højt målsatte vandløb Kalvemose Å, bevares. Råstofgravning i dette område, vil være stærkt ødelæggende for naturen.


Øvrige konsekvenser

Administrationen er bekendt med, at en lodsejer inden for råstofinteresseområdet i Butterup har indsendt et høringssvar til Region Sjælland med ønske om, at råstofinteresseområdet ved Butterup ændrer status til ”råstofgraveområde”, hvilket er det modsatte af, hvad Holbæk Kommunes høringssvar anbefaler. Hvis Region Sjælland følger Holbæk Kommunes anbefaling, og udtager området fra råstofplan 2020, vil det få den konsekvens for lodsejeren, at der ikke kan etableres en råstofgrav på de berørte arealer, hvilket antageligt vil have en negativ økonomisk konsekvent for lodsejer.


Lovgrundlag – link

Region Sjællands høring sker i henhold til råstoflovens § 6a, stk. 1, 2 og 7.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.caseno19-1482_#4832048_v1_høringssvar til debatoplæg for råstofplan 2020.docx

Bilag

Høringssvar til debatoplæg for råstofplan 2020


82. Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus

Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. der gives en anlægsbevilling fra Pulje til lokaludvikling på 16.935 kr., til et landbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96, 4300 Holbæk.

 

 1. der fremover ved sager om støtte til landsbyfornyelsesprojekter i forsamlingshuse, indstilles at projekterne støttes med op til det fulde beløb, afhængig af hvor mange midler forsamlingshuset selv kan ligge i projektet.

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 

1. der gives en anlægsbevilling fra Pulje til lokaludvikling på 9967,5 kr., til et landbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96, 4300 Holbæk.


Beskrivelse af sagen

Tuse Forsamlingshus har ansøgt om støttemidler til landsbyfornyelse. Projektet omhandler etablering af niveaufri adgang fra parkeringspladsen til haven og terrasseindgangen, på bagsiden af forsamlingshuset. Samt etablering af terrassebelægning i forbindelse hermed. Projektets samlede udgifter er 66.450 kr.

Lovgivningen giver mulighed for at støtte tilgængelighedsforanstaltninger, fordi projektet omhandler et forsamlingshus. Ligeledes lever projektet op til de kriterier der gælder for Holbæk Kommune, da det omhandler et forsamlingshus.

I de tilfælde hvor forsamlingshuse ikke selv kan finansiere min. halvdelen af projektets udgifter, og projektet derfor ikke kan gennemføres, er det muligt med hjemmel i byfornyelsesloven at tildele op til det fulde beløb i støtte, og få statslig refusion på 70% af beløbet. Holbæk Kommune har ikke tidligere benyttet denne mulighed, og tidligere projekter der omhandler forsamlingshuse har indtil nu kun fået tildelt halvdelen af projektets udgifter.

Tuse forsamlingshus har i ansøgningsmaterialet oplyst at de har 10.000 kr. til projektet. De har derfor ikke tilstrækkelige midler til at gennemføre projektet, hvis de skal finansiere halvdelen af udgifterne.

Hvis der er politisk opbakning til at foretage dette skifte i administrationens praksis, vil de projekter der fremadrettet modtages fra forsamlingshuse kunne støttes med op til det fulde beløb af projekternes samlede støtteberettigede udgifter.

Ansøger skal i ansøgningsmaterialet oplyse hvor mange midler ansøger selv kan bidrage med til projektet. Det vil fortsat være et krav til forsamlingshusene at oplyse om dette. Størrelsen på støtten beregnes ud fra det beløb forsamlingshuset selv kan bidrage med.

 

Projektvurdering

Projektet overholder de fastsatte kriterier i lovgivningen der gælder for tildeling af landsbyfornyelsesmidler til forsamlingshuse. Endvidere overholder projekterne Holbæk Kommunes kriterier for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, som blev vedtaget af byrådet den 8. februar 2017.

Uddybende beskrivelse af projektet og vurdering i henhold til lovgivning og kommunale kriterier findes i bilag 1.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Projektet støttes med halvdelen af det støtteberettiget beløb, som det indtil nu har været praksis ved projekter der omhandler forsamlingshuse. Holbæk Kommune får refusion på 70 % af støttebeløbet.


Økonomiske konsekvenser

Tuse forsamlingshus har oplyst at de selv kan bidrage med 10.000 kr. til projektet. Projektet støttes derfor med 56.450 kr.

Holbæk Kommunes endelige udgift efter refusion udgør 16.935 kr. (30 pct. af støttebeløbet). Den samlede støtte til projektet udgør 56.450 kr. Hertil gives der 70 % statslig refusion på 39.515 kr.

Tilsagnet om landsbyfornyelsesmidler til projektet, indebærer dermed en endelig anlægsbevilling på 16.935 kr. finansieret af Pulje til lokaludvikling.

Støttemidlerne hentes fra Pulje til lokaludvikling. Der er afsat 800.000 kr. til landsbyfornyelsesprojekter.

Afsat:   800.000 kr.

Tildelt okt. 2018:  -269.525 kr.

Tildelt nov 2018:  -88.462,5 kr.

Forbrug jan 2019:  -16.935 kr.

 

Midler til rest til landsbyfornyelsesprojekter, hvis indstilling godkendes: 425.077,5 kr.

 

Økonomiske konsekvenser ved alternativ indstilling:

Holbæk Kommunes endelige udgift efter refusion udgør 9967,5 kr. (30 pct. af støttebeløbet). Den samlede støtte til projektet udgør 33.225 kr. Hertil gives der 70 % statslig refusion på 23.257,5 kr.

 

Tilsagnet om landsbyfornyelsesmidler til projektet, indebærer dermed en endelig anlægsbevilling på 9967,5 kr. finansieret af Pulje til lokaludvikling.

 

Midler til rest til landsbyfornyelsesprojekter, hvis alternativ indstilling godkendes: 432.045 kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet forbedrer muligheden for at kørestolsbrugere kan anvende og besøge Tuse forsamlingshus. Sikkerheden forbedres også, da der samlet bliver to udgange for kørestolsbrugere i bygningen.

Projektet indebærer omdannelse af ca. 80 m2 græsplæne til flisebelægning med 30x30 fliser. Området for nedsivning af overfladevand reduceres.


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse BEK nr. 1044 af 30/06/2016


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, byrådet d. 8. februar 2017 Punkt 29

Beslutning om anbefaling af at der findes midler i Udviklingspuljen, PULO d. 7. juni 2018 Punkt 4(lukket punkt)

Beslutning om kriterier for uddeling af midler, PULO, d. 9. august 2018 Punkt 2

Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesstøtte til to ejendomme på Orø og i Svinninge, Kommunalbestyrelsen d. 24. oktober 2018 Punkt 202

Beslutning om tildeling af støtte til 3 landsbyfornyelsesprojekter, Kommunalbestyrelsen d. 12. december 2018 Punkt 264


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 22-01-2019

Udvalget ønskede yderligere oplysninger om ejerforhold. Sagen udsættes til mødet i februar.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-02-2019

Begge punkter i hovedindstillingen anbefales godkendt

Fraværende:

Solvej Pedersen


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.caseno19-541_#4811399_v1_bilag1 - projektredegørelse - janfeb 2019.pdf.pdf

Bilag

Bilag1 - Projektredegørelse - janfeb 2019.pdf


83. Beslutning om salgspriser på ejendomme - marts 2019

Beslutning om salgspriser på ejendomme - marts 2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. administrationen bemyndiges til at sælge nedenstående ejendom til den angivne pris.

Beskrivelse af sagen:

Observator Gyldenkernes Vej 5,4340 Tølløse, - del af matr.nr. 1i Brorfelde By, Kvanløse (se kortbilag).

FORS A/S har rettet henvendelse til Holbæk Kommune om køb af et mindre areal til brug for etablering af en pumpestation på Brorfelde.

Arealet udgør 32 m2 (4 m x 8 m).

Administrationen har vurderet arealet til kr. 45 + moms pr. m2, salgspris i alt kr. 1.440 med tillæg af moms.

Arealet skal ikke udbydes i et offentligt udbud.

Pumpestationen skal sikre afledning af spildevand fra Brorfeldes borgere og fra Observatoriet.

Fors A/S betaler alle omkostninger ved tinglysning af servitutter/handlens gennemførelse, herunder udarbejdelse af købsaftale, handlens berigtigelse, matrikulære ændringer samt tinglysningsafgifter for skøde og servitut.

Salget af grundstykket er betinget af Fredningsnævnets godkendelse.


Økonomiske konsekvenser

Salgsprisen udgør kr. 1.440 med tillæg af moms.

Handlen er uden omkostninger for Holbæk Kommune. Samtlige omkostninger afholdes af FORS A/S.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles godkendt.caseno18-513_#4836277_v1_observator gyldenkernes vej 5 - kortbilag.docx.docx

Bilag

Observator Gyldenkernes Vej 5 - kortbilag.docx


84. Beslutning om bekæmpelse af måger og vilde katte

Beslutning om bekæmpelse af måger og vilde katte

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der iværksættes en målrettet indsats for bekæmpelse af måger på udvalgte relevante kommunale bygninger i Holbæk By i 2019 ved oliering af æg i mågernes reder med et driftsbudget på 50.000 kr., som finansieres af besparelsen ved udskydelsen af busforbindelsen til Sportsbyen
 2. der iværksættes en indsats i samarbejde med Kattens Værn for indsamling, aflivning og kremering af vilde katte i Holbæk Kommune i 2019 med et driftsbudget på 110.000 kr., som finansieres af besparelsen ved udskydelsen af busforbindelsen til Sportsbyen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 12. december 2018 en initiativsag fra Dansk Folkeparti om bekæmpelse af måger og indfangning af vilde katte. Med initiativsagen indstillede Dansk Folkeparti til Kommunalbestyrelsen, at der gennemføres bekæmpelse af måger, at der indgås aftale med Kattens Værn om indfangning af vilde katte samt at indsatsen finansieres af besparelsen ved udskydelse af busforbindelsen til sportsbyen. Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen til videre behandling i KMU.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede ved mødet den 12. december 2018, at buslinjen mellem Holbæk Station og Sportsbyen udsættes indtil den 22. februar 2019. Movia har beregnet, at den senere påbegyndelse af buskørslen til Sportsbyen forventes at medføre en ”besparelse” for kommunen på ca. 235.000 kr.

 

Kommunen har i perioden 2015 til 2017 bekæmpet måger på egne bygninger i Holbæk by. I 2016 og 2017 er der ligeledes gennemført en indsats med indsamling og aflivning af vilde katte. Administrationen informerer aktuelt via kommunens hjemmeside borgere, bolig- og grundejerforeninger m.fl. om regler, forpligtigelser, ansvar og hensigtsmæssig adfærd i forhold til måger og vilde katte. Informationsindsatsen kan eventuelt suppleres med bekæmpelse af måger og indsamling og aflivning af vilde katte. Bekæmpelse af måger og vilde katte er ikke opgaver, som kommunen er forpligtiget på at udføre.

 

Bekæmpelse af måger

En eventuel indsats for bekæmpelse af måger påtænkes gennemført som en målrettet indsats på udvalgte relevante kommunale bygninger i Holbæk by, hvor bestanden reguleres ved oliering af æg i mågernes reder. Administrationen anslår, at indsatsen kan gennemføres med et driftsbudget for 2019 på 50.000 kr.

 

Bekæmpelse af måger på kommunens egne bygninger vil mindske generne fra mågerne i de områder, der ligger tæt på disse bygninger. Indsatsen vil erfaringsmæssigt bevirke, at mågegenerne reduceres i takt med at bestanden nedbringes. Undersøgelser viser, at et mågepar i løbet af få år kan etablere en hel koloni, hvis de har ynglesucces. Ligeledes vil deres unger vende tilbage til det sted, hvor de er opvokset.

 

Vilde katte

En eventuel indsats i forhold til vilde katte påtænkes gennemført i et samarbejde med Kattens Værn. Indsatsen vil omfatte indfangning af vilde katte i Holbæk Kommune på baggrund af henvendelser fra borgere m.fl., herunder:

 • kørsel til og fra indsamlingssted
 • indfangning af katte (brug af fælder og katteinspektørens tidsforbrug)
 • aflivning af katte
 • kremering af katte

 

Administrationen anslår, at indsatsen kan gennemføres med et driftsbudget for 2019 på 110.000 kr. Hvis kommunen finansierer bekæmpelse af vilde katte, vil de boligforeninger og borgere som eventuelt tidligere selv har betalt for indfangning/aflivning ikke selv have et incitament hertil. Hvis indfangning/aflivning forestås af Kattens Værn vil der ske en reduktion i antallet af vilde katte, og indsamling/aflivning vil foregå hensigtsmæssigt og dyreetisk korrekt, idet Kattens Værn både har kompetencen og erfaring med opgaven.

 

Ud over et driftsbudget på 50.000 og 110.000 kr. til bekæmpelse af henholdsvis måger og vilde katte forventes den samlede indsats at medføre et administrativt tidsforbrug på ca. 100 timer til besvarelse af henvendelser/klager, kontakt til entreprenører, koordinering med Naturstyrelsen (måger) mv.


Økonomiske konsekvenser

Tiltaget finansieres af de 235.000 kr., der bespares ved, at den nye buslinje til Sportsbyen udskydes til d. 22. februar 2019. Udover at Administrationen foreslår disse midler anvendes til bekæmpelse af måger og vilde katte, foreslås disse midler ligeledes som finansiering til at gøre busser gratis i forbindelse med Klimaugen (se særskilt dagsordenspunkt).


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 12. december 2018. Initiativsag fra Dansk Folkeparti om bekæmpelse af måger og indfangning af vilde katte.

Udvalget for Klima og Miljø 21. februar 2017. Beslutning om bekæmpelse af måger i Holbæk Kommune.

Udvalget for Klima og Miljø 21. februar 2017. Beslutning om bekæmpelse af vilde katte i Holbæk Kommune.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Indstilles godkendt. De 110.000 kr. til katte fordeles over to budgetår med 55.000 kr. årligt. Såfremt det er muligt at fordele de 50.000 kr. til bekæmpelse af måger fordeles det også over to budgetår.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, O, L, I, Ø, F, C, og V).

Imod stemte 1 (B), idet sparede midler til sportsbyen ikke skal anvendes, før der er samlet overblik over økonomien vedrørende sportsbyen.

85. Beslutning om at gøre det gratis at køre med bus i Holbæk Kommune i forbindelse med Klimaugen i uge 11

Beslutning om at gøre det gratis at køre med bus i Holbæk Kommune i forbindelse med Klimaugen i uge 11

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der bevilges 75.000 kr. til at gøre busser gratis i 1 dag i Holbæk Kommune i forbindelse med Klimaugen i uge 11, 2019, og at dette finansieres af besparelsen ved udskydelsen af busforbindelsen til Sportsbyen

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der bevilges 150.000 kr. til at gøre busser gratis i 2 dage i Holbæk Kommune i forbindelse med Klimaugen i uge 11, 2019, og at dette finansieres af besparelsen ved udskydelsen af busforbindelsen til Sportsbyen

Beskrivelse af sagen

I Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2018 indgår ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ som et prioriteret fokusområde i udviklingen af Holbæk Kommune. En af målsætningerne i dette projekt er, at kommunen skal fremme den grønne transport og herunder styrke den kollektive trafik i Holbæk Kommune.

 

Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk, arrangerer en Klimauge i uge 11, 2019. I den forbindelse har de forespurgt Holbæk Kommune, om det er muligt at gøre det gratis at køre med bus i denne uge. Formålet med at gøre busser gratis er fremhæve grøn omstilling ved at sætte fokus på, hvordan vi alle i hverdagen kan bidrage til en mindre CO2-udledning ved at vælge bussen fremfor bilen. Administrationen anbefaler derfor, at det gøres gratis at køre med bus i uge 11, 2019, da initiativet kan være med til at sætte fokus på, hvordan alle borgere kan bidrage til en grøn udvikling i hverdagen.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede ved mødet den 12. december 2018, at buslinjen mellem Holbæk Station og Sportsbyen udsættes indtil den 22. februar 2019. Movia har beregnet, at den senere påbegyndelse af buskørslen til Sportsbyen forventes at medføre en ”besparelse” for kommunen på ca. 235.000 kr.

 

Hvilke busser er omfattet af tiltaget?

Tiltaget omfatter alt transport med bus fra Holbæk Kommune og igennem Holbæk Kommune. Ved tiltaget dækker Holbæk Kommune derfor de tabte udgifter ved både kommunale busser, tværkommunale busser samt regionale busser i det valgte tidsrum. Denne løsning er valgt for at sikre, at det er et tiltag som alle borgere, der anvender bus i det valgte tidsrum, kan opnå besparelse ved, ligegyldig om de starter deres rejse i Holbæk Kommune eller blot rejser igennem kommunen.

 

Hvordan gennemføres tiltaget rent praktisk?

For at det kan gøres gratis at køre med bus i Holbæk Kommune, så skal check-in standerne slukkes i de berørte busser i det valgte tidsrum. Samtidig skal det stadig være muligt at checke ud. Derved så kan de borgere, der stiger på en bus efter at have kørt med tog eller en anden bus, således stadig nå at checke ud og derved opnå en besparelse.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Indholdet og fremgangsmåden ved den alternative indstilling er den samme som ved beskrivelsen af hovedindstillingen. Den alternative indstilling adskiller sig kun ved, at busserne gøres gratis i 2 dage, og at prisen derfor er øget.


Økonomiske konsekvenser

Movia har beregnet udgifterne ved at gøre busser gratis i Holbæk Kommune på baggrund af gennemsnitlige tabte indtægter. Udgiften for en dags gratis kørsel er beregnet til cirka 75.000 kr. Udgiften for 2 dages gratis kørsel med bus er dermed 150.000 kr.  

Movia har dog samtidig understreget, at der kan forekomme ekstra udgifter ved, at operatørerne skal ændre indstillingerne i check-in standerne i hver af de busser, der kører på de berørte linjer. Det er ikke afklaret, om operatørerne vil kræve betaling for denne opgave, hvilket i givet fald ville komme oveni de angivne udgifter.

Tiltaget finansieres af de 235.000 kr., der bespares ved, at den nye buslinje til Sportsbyen udskydes til d. 22. februar 2019. Udover at Administrationen foreslår disse midler anvendes til at gøre busser gratis, foreslås disse midler ligeledes som finansiering til bekæmpelse af henholdsvis måger og vilde katte (se særskilt dagsordenspunkt). Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, vil det ikke være muligt også at prioritere både bekæmpelse af måger og katte med besparelsen på de 235.000 kr.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Formålet med tiltaget er at sætte fokus på en grøn og bæredygtig udvikling, og at få borgerne til at lade bilen stå og vælge bussen i stedet som transportmiddel. Tiltaget i sig selv kan derfor få den positive konsekvens, at der forurenes mindre, idet flere borgere anvender de busser, der alligevel allerede kører og derfor ikke forurener med deres egne biler. Da tiltaget kun omhandler henholdsvis 1 dag eller 2 dage, vurderes denne positive konsekvens dog at være begrænset.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

V, O, A, Ø anbefaler at busser gøres gratis 1 dag.

I stemmer imod, da de er bekymret for de negative miljømæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, O, L, Ø, F og V).

Imod stemte 3 (B, I og C). B mener ikke sparede midler til sportsbyen skal anvendes, før der er samlet overblik over økonomien vedrørende sportsbyen. I og C er bekymret over de negative miljømæssige konsekvenser.

86. Beslutning - Låneoptag til udskiftning af skinner på store bedding

Beslutning - Låneoptag til udskiftning af skinner på store bedding

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udgiften på 250.000 kr. til udskiftning af skinner på store bedding finansieres af låneoptag til havneformål

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med en dykkerundersøgelse på Holbæk Havn er det konstateret, at flere meter af skinnerne på det sydlige spor er tæret væk, og der er ligeledes alvorlig tæring på en større del af de resterende skinner. Store Bedding kan ikke anvendes, før skaderne er udbedret, og da sæsonen for at tage skibe på bedding nærmer sig, er det vigtigt at få igangsat arbejdet hurtigst muligt.

Store Bedding er et naturligt omdrejningspunkt på havnen i Holbæk og understøtter den maritime satsning på havneområdet. Beddingen er en af de få i Danmark, som er velegnet til at optage større skibe på op til 120 ton, og bidrager derfor til, at Holbæk kan tiltrække særligt større træskibe, såsom Nationalmuseets Fartøjssamling og øvrige træskibe i Gamle Havn.

Beddingerne drives i det daglige af Foreningen Holbæk Gamle Havns Beddinger, der har kontrakt med Holbæk Kommune om drift af beddingerne indtil 31.12.2019. Foreningen har ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse af beddingerne, men ved større renovationsarbejder skal arbejdet foregå i samarbejde mellem foreningen og Holbæk Kommune. Foreningen bidrager med frivillig arbejdskraft i forbindelse med udskiftningen.

Foreningen har indhentet et samlet tilbud på 250.000 kr. til arbejdet, og heri har foreningen selv forestået opkøb af brugte jernbaneskinner, der kan anvendes til arbejdet.

Udgiften til udskiftningen kan ikke dækkes af driftsbudgettet, hvorfor det foreslås at optage et lån til finansiering af udgiften. Da lånet er et lån til havneformål, påvirker lånet ikke kommunens låneramme.


Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til udskiftningen påvirker ikke driftsbudgettet, når der optages lån til arbejdet. Lånebekendtgørelsen giver adgang til lånefinansiering af kommunens udgifter til eller lovlig støtte til udskiftning, nybygning og renovering af havnefaciliteter. Da lånet er et lån til havneformål, påvirker lånet ikke kommunens låneramme.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

Beddingerne skaber arbejde for lokale håndværkere, som bådebyggere, smede og elektrikere ved renovering af skibe.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Indstilles ikke godkendt. Projektet finansieres dermed inden for anlægsrammen.

87. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orientering


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

 

Mødet den 3. april 2019

 • Oversendelse af regnskab 2018 til revision
 • Oversendelse af delberetning vedr. regnskab 2018 til Kommunalbestyrelsen
 • Drøftelse af budget 2020-2023
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Budget 2020-2023 Beslutning om hvilke effektiviseringsforslag, der skal sendes i høring

 

Mødet den 8. maj 2019

 • Beslutning om Budgetrevision 2, 2019
 • Beslutning om effektiviseringer til finansiering af arbejdsprogrammet
 • Drøftelse af budget 2020-2023
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Godkendelse af regnskab og eventuel besvarelse af beretning 2018
 • Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutningen for 2019

 

Mødet den 12. juni 2019

 • Orientering om udgiftsdrivere

 

88. Underskriftsark

Underskriftsark