UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

06-02-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-02-2019 11:00:00


PUNKTER

31. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 6. februar 2019
32. Drøftelse af planstrategi 2019
33. Orientering om udgiftsdrivere
34. Drøftelse af budget 2020-2023
35. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer
36. Beslutning om Frikommuneforsøg 2019
37. Beslutning om tilretning af Økonomiudvalgets delegationsplan vedr. ansættelse af pensionerede tjenestemænd
38. Godkendelse af dispensationsansøgning - udviklingsplan for Vangkvarteret
39. Beslutning om Budgetrevision 1 2019
40. Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn
41. Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt i Ahlgade
42. Drøftelse af vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter
43. Beslutning om bevilling til realisering af fase 2 på Brorfelde Observatorium
44. Beslutning om ny samdriftsaftale for Museum Vestsjælland
45. Beslutning om kommissorium for en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder
46. Beslutning om procesmidler til samarbejdet om særlig indsats i Knabstrup
47. Orienteringer
48. Underskriftsark31. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 6. februar 2019

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 6. februar 2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Beskrivelse af sagen

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 6. februar 2019 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Godkendt.

 

32. Drøftelse af planstrategi 2019

Drøftelse af planstrategi 2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. præsentationen af udkast til planstrategi 2019 drøftes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede efter indstilling fra Økonomiudvalget den 21. november 2018 at igangsætte arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi og en boligstrategi. Planstrategien skal være færdig inden sommerferien, mens boligstrategien skal færdiggøres inden udgangen af 2019.

På mødet vil et udkast til planstrategien blive præsenteret. Formålet er, at Økonomiudvalget drøfter præsentationen af udkastet til planstrategi 2019 med henblik på at kvalificere planstrategien frem mod en fremlæggelse til politisk godkendelse.

Baggrund

Udarbejdelsen af en ny planstrategi er første skridt på vejen mod en ny kommuneplan. Planstrategien er et strategisk plandokument, som beskriver de overordnede strategiske pejlemærker for de kommende års udvikling af kommunen, og den fungerer som afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision.

Planstrategiens temaer vil være bosætning samt grøn og bæredygtig kommune.

Endvidere er det besluttet, at der skal udarbejdes en boligstrategi for Holbæk Kommune. Boligstrategien skal indeholde en plan for, hvordan Holbæk Kommune kan arbejde med at indfri potentialet for nye borgere, der kan bidrage til udviklingen af Holbæk Kommune.

Derfor er der lavet en proces for udarbejdelsen af begge strategier, der tilsikrer, at de to strategier får en sammenhæng, så de er i overensstemmelse og understøtter hinanden.

Sammenhæng mellem planstrategi, boligstrategi og kommuneplan

Sammenhængen mellem planstrategien og boligstrategien vil være, at:

 • planstrategien skal beskrive og begrunde Holbæk Kommunes målsætninger med bosætning og boligudvikling.
 • boligstrategien skal konkret beskrive, hvordan målsætningerne indfries – den skal beskrive, hvordan kommunen opnår den ønskede udvikling.

Planstrategien vil tage udgangspunkt i de målsætninger, der er godkendt i kommissoriet for boligstrategien af kommunalbestyrelsen d. 23. januar 2019.

Boligstrategien skal beskrive, hvordan Holbæk Kommune kan indfri potentialet for nye borgere, der kan bidrage til udviklingen af Holbæk Kommune. Samtidig skal den sikre et balanceret boligtilbud, der vil give de nuværende borgere mulighed for at indfri deres boligønsker.

Målsætningerne i boligstrategien vil derfor også få indflydelse på den fysiske planlægning. For at kommunen kan ændre i kommunens arbejde i forhold til den fysiske planlægning, så skal disse ændringer indgå i kommuneplanen, der er det overordnede planlægningsværktøj for kommunen. Kommuneplanen fastlægger eksempelvis placering af boliger, boligtyper, mm.

Planstrategien er, som nævnt tidligere, første skridt mod en ny kommuneplan, hvor ændringerne skal implementeres.  Derfor er det vigtigt, at målsætningerne om boligudvikling kommer med allerede i planstrategien, så der er åbnet op for, at de kan indarbejdes i kommuneplanen.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Arbejdet med boligstrategien blev igangsat på kommunalbestyrelsesmødet den 21. november 2018 – se dagsordenspunktet her (link).

Kommissoriet blev godkendt d. 23. januar 2019 - se dagsordenspunktet her (link).


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Drøftet.

 caseno18-40999_#4823673_v1_kommisorium for boligstrategi.pdf

Bilag

Kommisorium for boligstrategi


33. Orientering om udgiftsdrivere

Orientering om udgiftsdrivere

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

På alle møder i 2019 præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så den enten repræsentere store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et merforbrug.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Taget til efterretning.

 

34. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalgets økonomiske rammer for 2020 drøftes i forhold til betydningen for budget 2020
 2. budget på politikområderne, set i forhold til mulige prioriteringer gennemgås og drøftes

Beskrivelse af sagen

De økonomiske rammer for udvalget i 2020 præsenteres, sammen med udvalgtes måltal for effektiviseringer. De enkelte effektiviseringsforslag bliver nærmere beskrevet i et selvstændigt punkt.

Derudover forsætter beskrivelse af politikområderne med henblik på eventuelle prioritering senere på foråret. Denne gang udfoldes posten ”Sekretariater og forvaltninger” på politikområdet administration, som det blev aftalt på sidste møde.

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser direkte afledt af indstillingen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige påvirkninger.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Drøftet.

 

35. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Socialudvalget og Økonomiudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag på udvalgets område med økonomisk effekt for budget 2020 drøftes.

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Byrådet en effektiviserings- og besparelsesstrategi, der årligt skal realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1% af serviceudgifterne). Strategien blev foldet ud på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018, pkt. 21.

På baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og økonomiudvalget vedtog Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018 første række af effektiviseringer med økonomisk effekt for budget 2019.
Med henblik på næste års budget igangsættes arbejdet nu i de stående udvalg og Økonomiudvalget med drøftelse af konkrete effektiviseringsforslag.

De stående udvalg og Økonomiudvalget præsenteres for effektiviseringsforslag på deres møder i januar, februar og marts. På møderne i marts indstiller udvalgene til Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer de anbefaler indarbejdet. Herefter er forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

Effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder januar, februar, marts

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder i marts

Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes

Økonomiudvalgsmøde i april

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

Kommunalbestyrelsesmøde i maj

Effektiviseringsforslagene vedtages

Besparelsesforslag

Udvalgsmøder i april

Udvalg drøfter eventuelt besparelsesforslag – så det samlede råderum på 28 mio.kr. til tværgående politisk prioritering bliver fundet

Udvalgsmøder i maj

Sidste drøftelse af alle budgetforslag, inklusive eventuelle forslag til besparelser

 

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev måltallene for effektiviserings- og besparelsesstrategien samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

Måltallene for 2020 tager sit udgangspunkt i de måltal, der blev meldt ud i forbindelse med rammeudmeldingen for 2019. Disse måltal blev fordelt på baggrund af blandt andet politikområdernes:

-          andel af servicerammen

-          udvikling i udgiftsniveauet

-          udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner

På fundamentet af udmeldingen fra sidste år, er effektiviserings- og besparelsesstrategien i budget 2020 blevet justeret ud fra en administrativ vurdering af, hvad der er realistisk på enkelte politikområder.

Måltallene for budget 2020 ses i nedenstående skema:

Udvalg og politikområder

 

 

i mio. kr.

Måltal

 

Måltal

Minus profil fra 2019

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

Politisk organisation

 

 

Administration

-3,0

-2,5

Erhverv og turisme

 

 

Ejendomme

 

 

 

 

 

Udvalget for børn og skole

-6,5

-6,2

Skole 0-9 klasse

-3,0

-2,7

Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for ældre og sundhed

-10,0

-9,0

Sundhed

-1,0

-0,5

Ældre

-9,0

-8,5

 

 

 

Udvalget Klima og Miljø

-2,5

-2,5

Miljø og planer

 

 

Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

 

 

 

Udvalget for beskæftigelse og uddannelse

-1,5

-2,3

Dagundervisning

-0,5

-1,3

Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

 

 

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

 

 

 

I alt

-28,0

-26,0

 

I den grå kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. på udvalg og politikområder.

Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har en økonomisk betydning for budget 2020, ses det justerede måltal i den hvide kolonne. Det er måltallet i den hvide kolonne, som udvalgene skal opfylde.

Drøftelse af effektiviseringsforslag

På mødet præsenteres og drøftes de første udkast til effektiviseringer på udvalgets område.

Det er ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer. I det omfang, det ikke kan lade sig gøre, kan det blive nødvendigt, at udvalget udarbejder forslag til besparelser, så råderummet nås. Det vil i givet fald først ske på møderne i april og maj, og forslagene vil indgå i budgetprocessen på linje med øvrige forslag til ændringer i budgettet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019

 


Supplerende sagsfremstilling den 01-02-2019

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 23. januar 2019 vedrørende punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020, præciseres det, at den politiske proces for effektiviseringsforslag er som følger:

Effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder januar, februar, marts

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder i marts

Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes

Økonomiudvalgsmøde i april

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

Kommunalbestyrelsesmøde i maj

Effektiviseringsforslagene vedtages

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Drøftet.

 

36. Beslutning om Frikommuneforsøg 2019

Beslutning om Frikommuneforsøg 2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune ikke indgiver ansøgninger til Frikommuneforsøg 2019

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Indenrigsministeren har inviteret alle landets kommuner til at søge om nye frikommuneforsøg i 2019. Frikommuneordningen giver udvalgte kommuner mulighed for ”at afprøve nye mere sammenhængende og effektive måder at løse kommunale opgaver på.” I frikommuneforsøgene kan kommunerne således ansøge om et ændret regelgrundlag eller fritagelse fra nuværende statslige regler. Se bilag.

Frikommuneforsøg II, 2017-2020.

Holbæk Kommune har deltaget i Frikommuneforsøg II, som løber til udgangen af 2020. Her har kommunerne været organiseret i netværk og været samlet om at lave forsøg inden for et bestemt tema.

Holbæk Kommune har fungeret som netværkskoordinator for temanetværket ’Øget borgerinvolvering og samskabelse’. De øvrige kommuner i netværket har været Slagelse, Århus, Assens, Ringkøbing-Skjern og Nordfyns. Netværket indsendte i alt 6 ansøgninger og blev imødekommet på 3. Fælles for dem var, at de blev imødekommet med afsæt i eksisterende (og kommende) lovgivning. Det betyder, at der ikke var tale om reelle frikommuneforsøg, men initiativer som alle kommuner kan tage uden at der sker undtagelser fra gældende lovgivning. Se sagshistorik for et nærmere overblik.

Frikommuneforsøg 2019

I modsætning til Frikommuneforsøg II er der i 2019 ikke krav om at deltage via et netværk af kommuner. Ved udvælgelsen af forsøg lægges der vægt på, at der er tale om ambitiøse, fokuserede og sammenhængende forsøg med væsentligt potentiale for nytænkning og/eller forenkling af den offentlige opgaveløsning. Desuden bliver der givet en særlig prioritet til forsøg med målbare målsætninger, og som omhandler:

 • Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområderne
 • Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse
 • Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse
 • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud
 • Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
 • Administrative effektiviseringer

Der bliver to ansøgningsrunder med frist den 1. april 2019 og 1. oktober 2019. I hver runde udvælges 10 forsøg.

 

Holbæk Kommunes deltagelse i Frikommuneforsøg 2019

Ved et politisk ønske om at indgå i Frikommuneforsøg 2019 bør Økonomiudvalget samtidig pege på, hvilke af ovenstående 6 temaer der særligt ønskes deltagelse inden for. Der er ikke fra administrationens side afsat finansiering eller ressourcer til at arbejde med frikommuneforsøg. At udvikle og drive frikommuneforsøgene trækker store veksler på de deltagende medarbejdere i de berørte kerneområder. Desuden henvises der til KL, som med baggrund i omfanget af det arbejde der skal til for at få projekterne op at køre, ikke længere anbefaler kommunerne at indgå i frikommuneforsøg.

Der er foretaget en screening af kerneområdernes konkrete behov for nye frikommuneforøg. På den baggrund vurderes det, at udvikling af områderne kan ske inden for de gældende regler, og at der således ikke umiddelbart er brug for fritagelse fra bestemte statslige regler med videre. Screeningen er foretaget under hensyn til, at der skal afsættes de nødvendige projekt- og medarbejderressourcer til at drive de frikommuneforsøg som eventuelt ville blive imødekommet.

Derfor indstilles det, at Holbæk Kommune ikke ansøger om at indgå i Frikommuneforsøg 2019.


Økonomiske konsekvenser

Indstillingen giver ingen afledte økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Pkt. 18. Orientering om status i Frikommuneforsøg II. Kommunalbestyrelsen, d. 21. februar 2018


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Godkendt.

For stemte 8 (A, V, O, B, L, F, Ø og C).

Imod stemte 1 (I), idet det ønskes, at der arbejdes med tværgående effektiviseringer af opgaveløsningen.

 caseno18-47030_#4758284_v1_invitation til nyt frikommuneforsøg til landets borgmestre.pdf

Bilag

Invitation til nyt frikommuneforsøg til landets borgmestre


37. Beslutning om tilretning af Økonomiudvalgets delegationsplan vedr. ansættelse af pensionerede tjenestemænd

Beslutning om tilretning af Økonomiudvalgets delegationsplan vedr. ansættelse af pensionerede tjenestemænd

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget
Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. Økonomiudvalgets delegationsplan tilrettes, således at kompetencen til at ansætte pensionerede tjenestemænd placeres hos afdelingslederen i Løn og Regnskab, på vegne af kommunaldirektøren

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har den 11. december 2013, i henhold til styrelsesvedtægtens § 13, stk. 5, fastsat reglerne for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager i en delegationsplan.

Direktionen er blevet opmærksom på, at ansættelse af pensionerede tjenestemænd ikke er nævnt i delegationsplanen, hvorfor kompetencen p.t. er placeret hos de enkelte ledere.

Kompetencen til indgåelse af seniorordninger og fratrædelsesaftaler for tjenestemænd er i forvejen placeret hos afdelingslederen i Løn og Regnskab på vegne af kommunaldirektøren. Dette skyldes at budgetansvaret for tjenestemænd er placeret der.

Det anbefales at kompetencen til at ansætte pensionerede tjenestemænd placeres samme sted, så ansættelseskompetencen og budgetansvaret følges ad.


Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at centralisering af beslutningskompetencen er udgiftsneutral for kerneområderne, og medfører et reduceret forbrug på tjenestemandspensionskontoen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Godkendt.

 caseno19-700_#4804451_v1_aftale_hk_hl_beskæftigelse af lærere der modtager pension.pdf.pdf
caseno19-700_#4804452_v1_okonomiudvalget_delegationsplan.pdf.pdf

Bilag

Aftale_HK_HL_beskæftigelse af lærere der modtager pension.pdf
Okonomiudvalget_delegationsplan.pdf


38. Godkendelse af dispensationsansøgning - udviklingsplan for Vangkvarteret

Godkendelse af dispensationsansøgning - udviklingsplan for Vangkvarteret

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dispensationsansøgningen for andelen af almene familieboliger i udviklingsplanen for Vangkvarteret godkendes

Beskrivelse af sagen

Regeringens parallelsamfundsudspil førte i december 2018 til en række lovændringer. Ændringerne vil medføre mærkbare konsekvenser for Holbæk Kommune.

Det er særligt Vangkvarterets status som én af de 15 hårde ghettoer, der vil afstedkomme potentielt mærkbare konsekvenser for boligudbuddet, den boligsociale indsats samt – ikke mindst – Holbæk Kommunes økonomi.

Har et alment boligområde per 1. december 2018 været på ghettolisten i mindst 5 år (som Vangkvarteret), vil lovændringerne medføre krav om udarbejdelsen af en udviklingsplan for området.

Udviklingsplanen skal indeholde en ændring af boligsammensætningen, så bebyggelsen højst rummer 40% almene familieboliger i 2030. Planen skal indsendes til Transport- Bygnings- og Boligministeriet senest 1. juni 2019

Med en udviklingsplan skal der iværksættes markante forandringer i Vangkvarteret samt en potentielt større genhusningsindsats for beboerne i området. Hvis der højst må være 40% almene familieboliger i bebyggelsen, skal i alt 358 ud af 596 nuværende boliger ændre karakter.

Holbæk Kommune stiller garanti for de realkreditlån, der blev optaget i forbindelse med nyere renoveringer i Vangkvarteret. Kommunen har samtidig ydet et grundkapitallån i området.

Indebærer udviklingsplanen salg eller nedrivning, kan disse lån og garantier komme i spil. Det er imidlertid endnu uklart, nøjagtigt hvilke konsekvenser sådanne tiltag vil have for den kommunale økonomi.

Der er naturligvis andre handlemuligheder ved udarbejdelsen af en udviklingsplan såsom ommærkning til ældre- eller ungdomsboliger samt fortætning via nybyggerier.

Kravet om 40 % almene familieboliger gør det dog til en udfordring helt at undgå salg eller nedrivning og blive fri for de økonomiske og menneskelige konsekvenser forbundet hermed. 

Nye dispensationsmuligheder i de vedtagne lovændringer

I forbindelse med 2. behandlingen af lovforslagene til parallelsamfundsudspillet i november 2018, blev der indføjet flere dispensationsbestemmelser i lovændringerne. Disse bestemmelser giver rum for udarbejdelsen af udviklingsplaner, hvor man i 2030 kan sigte efter en andel af almene familieboliger, der er højere end 40 %.

Vangkvarteret opfylder mindst én af de nye dispensationsbestemmelser.

Administrationen og Lejerbo Holbæk vurderer, at området bør kunne opnå dispensation, da både de to hovedkrav samt de fleste af en række hensyn i bestemmelsen er opfyldt. En mere detaljeret redegørelse for dispensationsbestemmelsens krav og hensyn kan ses i bilag 2.

En dispensation for kravet om 40 % almene familieboliger vil mindske risikoen for økonomisk tab, en større genhusningsindsats, et utilstrækkeligt boligudbud i Holbæk by samt – ikke mindst – negative omvæltninger for beboerne i et område, hvor adskillige tiltag ellers har medført mærkbar fremgang.

Samtidig vil en dispensation give større muligheder for en udviklingsplan, der kan understøtte den positive udvikling i Vangkvarteret og skabe rammerne for en endnu mere velfungerende bebyggelse.

 

Dispensationsansøgning

Administrationen har derfor udarbejdet en dispensationsansøgning sammen med Lejerbo, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen og Lejerbo Holbæks repræsentantskab.

Ansøgningen skal indsendes senest 1. april 2019.

Dispensationsansøgningen for Vangkvarteret tager udgangspunkt i en antagelse om, at Vangkvarteret kan blive et velfungerende boligområde i 2030 med cirka 70 % almene familieboliger (hvilket svarer til 417 almene familieboliger).

Begrundelsen for procentsatsen er, at området siden 2014 har oplevet en mærkbar forbedring i såvel beskæftigelses-, som kriminalitets- og tryghedssituationen. Sammen med de store renoveringsindsatser betyder udviklingen, at Vangkvarteret ved udgangen af 2018 var tæt på ikke længere at opfylde ghettokriterierne. På denne baggrund synes det ikke rimeligt, at mere end 300 nyligt renoverede boliger potentielt nedrives. Målet om at bryde med parallelsamfundet kan nås på anden vis. En yderligere uddybning af argumentet kan ses i bilag 1.

De 70 % vil blive nået gennem ommærkning af familieboliger til ungdoms- og ældreboliger samt eventuelle fortætnings- og salgsinitiativer.

 

Den videre proces

 • Administrationen og Lejerbo er i øjeblikket i gang med at udarbejde en ansøgning om dispensation samt en udviklingsplan
 • Ansøgningen om dispensation sendes til politisk behandling i Holbæk Kommune & Lejerbo Holbæk i februar 2019
 • Dispensationsansøgningen indsendes til Trafik- Bygnings- og Boligministeriet, når den er politisk godkendt.
 • Udviklingsplanen sendes til politisk godkendelse i Holbæk Kommune & Lejerbo Holbæk i april 2019 og til endelig godkendelse i maj 2019.
 • Udviklingsplanen indsendes til Trafik-, Bygnings- og Boligministeriet senest 1. juni 2019

Økonomiske konsekvenser

Det er endnu uklart, hvilke konsekvenser eventuelle salgs- eller nedrivningstiltag vil have for den kommunale økonomi.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Uden en dispensation for kravet om 40 % almene familieboliger i 2030 vil det blive vanskeligt at undgå nedrivninger.

En nedrivning af potentielt flere hundrede velholdte boliger vil udgøre en stor klimamæssig belastning - både i forhold til energiforbruget til nedrivning, håndteringen af byggeaffaldet, men også i relation til alle de nye ressourcer, eventuelle erstatningsboliger ville kræve.

Samtidig har den ene afdeling færdiggjort en omsiggribende renovering så sent som i 2014.


Lovgrundlag – link

§ 168a, stk. 4 i Lov om almene boliger m.v. (hentet fra lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 10. oktober 2018: Pkt. 224. Orientering - Parallelsamfundsudspillet - lovforslag vedrørende opgør med parallelsamfund


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, V, L, I, Ø, B, C og F).

1 (O) undlod at stemme.

 caseno18-45445_#4825199_v1_bilag 1 - ansøgning om særlig dispensation.pdf
caseno18-45445_#4820211_v1_bilag 2 - den nye dispensationsbestemmelse.pdf

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om særlig dispensation
Bilag 2 - den nye dispensationsbestemmelse


39. Beslutning om Budgetrevision 1 2019

Beslutning om Budgetrevision 1 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

 1. at budgetrevision 1 godkendes
 2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning i 2019

 

Budgetrevisioner

Dette er den første af fire budgetrevisioner i 2019.

 

Formålet med budgetrevisionerne er, at Kommunalbestyrelsen får et overblik over kommunens samlede økonomi – herunder forventningerne til årets forbrug. Det er også ved budgetrevisionerne, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at omprioritere budget mellem politikområderne.

Når der flyttes budgetter mellem politikområder, kaldes det en omplacering.

Når der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af kommunale bloktilskud.

 

Budgetrevision 1 ligger så tidligt på året, at det er for tidligt at estimere, så derfor er forventningen til årets forbrug som udgangspunkt lig med budgettet. Budgetrevision 1 anvendes primært til konsekvensrettelser i forhold til 2018 samt indarbejdelse af beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2019.

 

Den anden og den tredje budgetrevision behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt omprioriteringer af budgettet.

 

Den fjerde og sidste budgetrevision udarbejdes på samme måde som budgetrevision 2 og 3. Herudover vil buffer afsat til uforudsete udgifter blive fordelt i det omfang, der er brug for det. Budgetrevision 4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december.

 

Udgiftsdrivere

På de stående udvalgsmøder præsenteres udgiftsdrivere.

Udgiftsdriverne skal give overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi.

Udgiftsdriverne vil være koblet til budgetforudsætningerne, og skal gøre det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.

 

Budgetrevision 1

Her ved budgetrevision 1 foretages der alene tilpasninger på to punkter.

 1. Konsekvensrettelser af ændringer foretaget i 2018, som ikke er indarbejdet i 2019
 2. Beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen efter budgetvedtagelsen om anvendelsen af et beløb.

Nedenfor er omplaceringerne og beslutningerne truffet i Kommunalbestyrelsen kort beskrevet. I bilag 1 er et overblik over omplaceringer mellem politiområder.

I bilag 2 er der en mere uddybende forklaring på omplaceringerne.

Omplaceringerne og de nye beslutninger vil indgå i det korrigerede budget.

 

Omplaceringer

Omplaceringerne i år vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2018, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2019. Det indstilles blandt andet, at der overføres 4 mio. kr. til administrationen på ”Alle kan bidrages” område fra øvrige områder. Herudover udmøntes en række puljemidler og der flyttes budgetter, som følge af en sammenlægning af Vej og Park og Teknisk Service. 

 

Beslutninger efter budgetvedtagelsen

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. oktober 2018 blev det besluttet at tilføre Holbæk i Pinsen yderligere 450.000 kr. i 2019 og 2020 og reducere budgettet tilsvarende i 2021. Så over en treårig periode er beslutningen udgiftsneutral. Budgettet øges dog i 2019 og er foreslået finansieret af overførte midler fra 2019.

 

Kendt viden fra budgetrevision 4 2018

Ved budgetrevision 4 i 2018 var der en række områder der var økonomisk udfordret og som også forventes at være økonomisk udfordret i 2019. Det drejer sig om:

 • Folkeskolerne
 • Socialudvalgets område generelt
 • Mellemkommunale refusioner på ældreområdet
 • Sygedagpenge og førtidspension

Der er derfor igangsat en række handleplaner med henblik på budgetoverholdelse på områderne, som er behandlet i de stående udvalg i januar måned.

 

Ny viden siden vedtagelsen af budgettet

Siden budgetvedtagelsen er der sket nogle ændringer, som får indflydelse på udgifter og indtægter og serviceramme i 2019. Det drejer sig om:

 

 • Der omplaceres 3 mio. kr. fra seniorjob og fleksjob til Administration under Økonomiudvalget på Alle kan Bidrage. Beløbet omplaceres for at sikre, at der ikke bliver merforbrug på administrationen i 2019. Beløbet flyttes fra ikke-service til service og øger altså udgifterne på service, hvis budgetterne overholdes.
 • Der omplaceres 1,8 mio. kr. fra ikke service til service vedrørende ny beregning af pris x mængde på Sundhedsområdet. Budgettet til denne beregning var i det oprindelige budget placeret på ikke service.
 • Derudover omplaceres internt på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 2,3 mio. kr. fra service til ikke service vedrørende IT-udgifter.
 • Holbæk Kommune får en yderligere indtægt på udligningen på 10 mio. kr. Beløbet gives som en overgangsordning 2019 og 2020 og dækker over en kompensation på en kontoplanændring på ældre og voksenspecialområdet, som betød lavere indtægter til blandt andet Holbæk Kommune. Beløbet øger ikke servicerammen i 2019.
 • Holbæk Kommune får 0,2 mio. kr. mindre på statstilskuddet. Skyldes at kommunerne kollektivt bliver sanktioneret for samlet set at have sat skatten op.
 • Der forventes mindreudgifter på administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på 2,2 mio. kr. Dette mindsker presset på servicerammen med 2,2 mio. kr.
 • Der er et forventet merforbrug på serviceudgifter på Uddannelse til alle unges område på 2,3 mio. kr. på Administration. Mentorer skal bogføres på administration og ikke som Holbæk Kommune plejer at gøre, som forsørgelsesudgift. Da der på administration ikke er refusion beløbet forventes der et merforbrug. Herudover betyder ændringen, at der omplaceres budget fra ikke-service til service 0,5 mio. kr. Dette betyder et øget pres på servicerammen på i alt 2,8 mio. kr.

Ovenstående viden vil indgå i skøn ved BR2, som forelægges Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Hvis der kommer yderligere udfordringer i løbet af året, vil administrationen løbende indstille forslag til handlinger, der sikrer, at budgettet overholdes.

 

Serviceudgifter

De nye viden beskrevet ovenfor påvirker ikke driftsbudgettet samlet set, men balancen mellem driftsudgifter indenfor servicerammen og udenfor servicerammen er ændret. Det samlede pres på servicerammen kan med dette opgøres til 3,2 mio. kr.

Hvis udgifterne inden for servicerammen skal holdes på ovenstående niveau forudsættes der - udover budgetoverholdelse – at der overføres lige så store beløb til 2020, som der forventes overført til 2019. På baggrund af BR4 forventedes der overført ca. 55 mio. kr. til 2019. For at holde overskuddet i forhold til servicerammen, skal der så også overføres 55 mio. kr. til 2020. Dette skal ses i lyset af, at der er indstillet anvendt overførsler fra 2018 på folkeskoleområdet til at dække det forventede merforbrug på området.

 

 

Budget 2019

Herunder er en oversigt over budgettet for 2019 og forventet forbrug 2018. Den første kolonne viser det forventede forbrug på drift i 2018 i 2019-priser på baggrund af oktober data. De øvrige budgetposter fremskrives ikke mellem årene, og indgår derfor ikke i tabellen. Den anden kolonne med oprindeligt budget 2019 viser budgettet, som det ligger i Økonomisystemet i januar 2019.

 

 

 

Mio. kr.

Forventet forbrug

Oprindeligt

Forskel

2019-priser

BR4 2018

Budget 2019

 

Indtægter

 

-4.433,8

 

Drift i alt

4.108,8

4.148,9

-40,0

-Økonomiudvalget

468,9

580,1

-111,1

-Børn og Skole

967,7

897,3

70,5

-Ældre og Sundhed

811,9

845,8

-33,9

-Socialudvalget

648,6

634,0

14,6

-Beskæftigelse og Uddannelse

975,7

952,7

23,0

-Klima og Miljø

124,0

129,1

-5,1

-Kultur og Fritid

112,0

109,9

2,1

Renter

 

25,1

 

Anlæg

 

170,0

 

Finansiering

 

74,2

 

 

 

 

 

Resultat i alt

 

-15,6

 

 

 

 

 

Ændring af kassebeholdning

 

15,6

 

Forøgelse (+), Forbrug (-)

 

Tabellen viser i der i budget 2019 er plads til forbrug på 40 mio. kr. mere end forbruget i 2018 forventes at blive. De store afvigelser på enkelte udvalg, skyldes at budgetterne til ejendomme er flyttet til Økonomiudvalget fra de øvrige udvalg.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-01-2019

Indstilles godkendt for så vidt gælder udvalgets ansvarsområde.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-01-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

 


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.


Beslutning i Socialudvalget den 05-02-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område.

 caseno19-1330_#4819923_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#4819922_v1_bilag 2.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer.pdf
Bilag 2.pdf


40. Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn

Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. orienteringen om konsekvenser af reform af indsats mod ungdomskriminalitet tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Den 1. januar 2019 trådte lov af 27.  december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Formålet med loven er at forebygge ungdomskriminalitet ved oprettelse af et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastsætte forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år, og en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres. Loven forpligter kommunerne til at iværksætte de sanktioner, som Ungdomskriminalitetsnævnet beslutter. Dette vil medføre nye udgifter, hvis størrelse afhænger af Ungdomskriminalitetsnævnets praksis og afgørelser. Holbæk Kommune har derfor ikke selv mulighed for at styre udgiftsniveauet.

I Ungdomskriminalitetsnævnet i politikredsen for Midt- og Vestsjællands politi sidder i 2019 repræsentanter fra fire kommuner. Uddannelse til Alle Unge er repræsenteret ved afdelingsleder Lisbet Daugaard-Hansen.

Målgruppe

Det nye Ungdomskriminalitetsnævn skal behandle og træffe afgørelser i sager om:

 • børn i alderen 10-14 år som er mistænkt for personfarlig kriminalitet eller er mistænkt for anden alvorlig kriminalitet, og vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet.
 • unge i alderen 15-17 år, som er idømt fængselsstraf for personfarlig kriminalitet eller som er idømt fængselsstraf for anden alvorlig kriminalitet, og vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet.

Ungdomskriminalitetsnævnet kan pålægge barnet eller den unge følgende sanktioner:

 1. Straks-reaktioner, som kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde.
 2. Forbedringsforløb i form af en handleplan med en varighed på to år for de 15-17-årige og op til fire år for de 10-14-årige. Handleplanen angiver de foranstaltninger, som kommunen skal iværksætte fx:

 

 • Deltagelse i ungdomsklub, uddannelsessted eller formidlet praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge
 • en fast kontaktperson eller praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet eller familiebehandling
 • et døgnophold eller en aflastningsordning evt. for både barn og familien i plejefamilie, eller netværksplejefamilie, opholdssted eller på en døgninstitution (jf. servicelovens § 55).

Opgaver for kommunerne
Barnet/den unge skal mærke en hurtig reaktion på sin kriminelle adfærd. Derfor skal sager behandles hurtigt og indenfor nærmere bestemte og meget korte frister. Kommunerne har pligt til markant hurtigere opfølgning på og behandling af henvendelser samt iværksættelse af sanktion/foranstaltning, især når nævnet beslutter, at et barn/en ung skal anbringes udenfor hjemmet.

I Holbæk Kommune er der udarbejdet aftaler om relevante arbejdsgange for at kunne leve op til lovens nye tidsfrister mv.

Endvidere forventes der øget arbejde for kommunens SSP-konsulenter og ansatte i sociale og beskæftigelsesindsatser, der skal varetage de opgaver, som kommunen pålægges at iværksætte.

 

Antal børn/unge i målgruppen og anslåede udgifter
Af forarbejdet til loven fremgår det, at man forventer at omkring 700 sager årligt skal forelægges nævnet på landsplan. Holbæk kommunes andel heraf svarer til omkring 10 sager årligt.

Konkrete beregninger af antal sager og omkostninger er i praksis ikke muligt og vil afhænge af nævnets praksis. Herunder omfanget og varigheden af sanktionerne. Nogle sanktionerede børn og unge forventes for eksempel allerede at have en foranstaltning, som kommunen dermed i forvejen har en udgift til, ligesom nævnets praksis endnu ikke kendes, da lovgivningen først er trådt i kraft pr. januar 2019.

På kerneområdet Læring og Trivsel forventes et øget udgiftspres, da der ikke før har været sådanne tiltag til børn i alderen 10-14 år, og derfor ikke er budget dertil. På kerneområdet Uddannelse til Alle Unge, hvor der som følge af reglerne om ungdomssanktioner allerede er et budget for de 15-17-årige, forventes udgiftsstigningerne at blive mindre.

Vi ved dog, at der i forslaget er et krav om efteruddannelse af kommunens SSP medarbejdere svarende til ca. 130.000 i alt.

Fremadrettet proces

De 10 kommuner i politikredsen har lavet en aftale om, at Kalundborg, Roskilde, Greve og Holbæk i fællesskab dækker kommunernes plads i nævnet, og at de fire repræsentanter har tæt kontakt, så der lægges en fælles kommunal linje i arbejdet. Administrationen vil derfor følge arbejdet i nævnet meget tæt, og der vil i løbet af året blive lavet opfølgende analyser af de nye udgifter. Dette vil ske efter ½ og et helt år med henblik på at vurdere hvilke omkostninger den nye lovgivning får for kerneområdet.

Udgiftsudviklingen følges tæt indenfor begge kerneområder, så der kan orienteres i forbindelse med budgetrevision 1, 2 og 3 med henblik på at foretage økonomiske justeringer i forbindelse med udarbejdelse af Budgetrevision 4.

 


Økonomiske konsekvenser

De nye regler for unge i aldersgruppen 10-17 år vil med stor sandsynlighed medføre ekstra udgifter på området. Hvor store udgiftsstigningerne bliver er meget svært at vurdere, fordi det bl.a. afhænger af nævnets praksis, af antallet af sanktionerede unge, der ikke allerede har en foranstaltning, samt af omfanget og varigheden af sanktionerne. Det er derfor ikke på det foreliggende grundlag muligt at lave konkrete beregninger.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2019

Taget til efterretning.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning i Socialudvalget den 05-02-2019

Orientering taget til efterretning.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstilles taget til efterretning.

 

41. Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt i Ahlgade

Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt i Ahlgade

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. i 2019 af puljen ”Projektomkostninger til opstart af anlæg” til at gennemføre et forsøgsprojekt baseret på den oprindelige principskitse og uden skråparkering, som beskrevet i bilag B.

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. i 2019 af puljen ”Projektomkostninger til opstart af anlæg” til at gennemføre et forsøgsprojekt baseret på den alternative principskitse med tilføjelse af skråparkering, som beskrevet i bilag C.

Beskrivelse af sagen

Der blev i efteråret 2018 udarbejdet et skitseforslag til et forsøgsprojekt for fredeliggørelse af Ahlgade, som blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 12. december 2018. Sagen blev sendt tilbage til yderligere behandling, da der på mødet i Økonomiudvalget blev stillet ændringsforslag til forsøgsprojektet. Ændringsforslaget lyder, at forsøgsprojektet som udgangspunkt kun skal gennemføres i 2019, hvorefter det evalueres. På baggrund af evalueringen og dialog med bymidtens interessenter tages der politisk stilling til, om forsøget skal gentages i 2020 og 2021. Desuden var der et politisk ønske om, at der i 2019 midlertidigt skal anlægges skråparkering som en del af forsøgsprojektet.

Dette dagsordenspunkt fremlægger, som opfølgning på ovenstående proces, forsøgsprojektets formål og indhold samt en revideret procesplan, da udgangspunktet nu er en enkelt forsøgsperiode i 2019.

Dagsordenspunktet fremlægger også en alternativ principskitse, hvor der er indarbejdet lommer med skråparkering i overensstemmelse med økonomiudvalgets ændringsforslag. Dette beskrives nærmere under punktet ”Beskrivelse af alternativ indstilling”.

 

Baggrund: Renovering af Ahlgade og et fælles ønske om en levende bymidte.

Forsøgsprojektet er igangsat på baggrund den pågående renovering af Ahlgade og et interessentmøde den 17. april 2018 med flere af bymidtens repræsentanter (referat fra mødet er vedhæftet som bilag A). På kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2018 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med et konkret forslag til at gennemføre forsøgsperioder med fredeliggørelse af en del af Ahlgade. Fredeliggørelse dækker over, at der ønskes en reduktion af biltrafikken i Ahlgade, som kan bidrage til bedre muligheder for ophold og byliv.

 

Formål

Ambitionen med forsøgsprojektet er at fastholde og styrke Ahlgade som attraktiv handelsgade.

Ahlgades kvaliteter skal fremhæves ved at gøre gaden til en mindre trafikbelastet strækning og gennem fokus på tryghed og trafiksikkerhed skal de bløde trafikanters forhold forbedres. Gode betingelser for de bløde trafikanter samt gode muligheder for ophold, pauser og oplevelser er en af nøglerne til en attraktiv og levende bymidte. Opholdskvaliteterne er afgørende for, hvor længe man bliver i en bymidte og Ahlgade skal indrettes med midlertidige byrum, grønne oaser og møbler, hvor man kan gøre ophold. 

Forsøgsprojektets formål understøttes af bl.a. Holbæk Byrumsplan (2007, Gehl Architects, vedlagt som bilag E) og Helhedsplanen for Holbæk (2013, vedlagt som bilag F).

 

Beskrivelse af forsøgsprojektets indhold (bilag B)

Gennem en forsøgsperiode på tre til fire måneder (juni-september) ensrettes Ahlgade på strækningen Lindevej til Blegstræde. Kørebane og parkeringsareal i den nordlige del af gaden inddrages til bredere fortov og forskellige byrumsformål, mens gadens udformning på den sydlige del fastholdes på størstedelen af strækningen. Tidspunktet er valgt, da sommeren er den periode, hvor der er mest udeophold og samtidig det mindste parkeringstryk på parkeringspladserne i byen.

Forsøgsprojektet indebærer en række midlertidige anlægsløsninger:

 • Kørebanen afgrænses med plantekummer og pullerter (lave stolper, som hindrer biler i at køre ind på et område), som adskiller biler og cykler fra fortovsarealet. Adskillelsen skal også forhindre parkering på fortovsareal.
 • Der anlægges to midlertidige byrum, som kan tilbyde nye oplevelser og opholdsmuligheder i Ahlgade. De midlertidige byrum er en mulighed for at udvikle attraktive opholdsarealer i bymidten. Attraktive opholdsarealer generer mere byliv og kan blive et udflugtsmål i sig selv. Byrummene forventes desuden at have en positiv effekt på handelslivet i bymidten. Der er lavet to skitser med forslag til brug og indretning af de to byrum:
  • Byrum 1: “Børnenes plads”: Der indtænkes leg og bevægelse for særligt de yngste af Ahlgades besøgende i form af fx et legemiljø og opholdsmøbler, der også kan bruges til leg. Bevægelse og aktivitet i Ahlgade er dog ikke forbeholdt børnefamilier. Målgruppen kan udvides ved også opstille fitness- eller parkour-redskaber eller indrette pladsen så der mulighed for forskellige former gadeidræt.
  • Byrum 2: “Plænen”: Tanken bag det andet byrum er at give Ahlgades brugere et fleksibelt grønt område, som kan indtages på forskellige måder. Byrummet kan ganske enkelt anlægges ved at etablere et græsbeklædt område, som derefter kan indrettes på forskellige vis. Det er oplagt at indrette byrummet i samarbejde med fx EUC, Kunsthøjskolen, Byforum og interesserede butiksejere.

En nærmere beskrivelse af forsøgsprojektet, som inkluderer bl.a. principskitser, referencebilleder, budget og evalueringsplan, er vedhæftet som bilag B. 

 

Procesplan

Forsøgsprojektet evalueres under og efter forsøgsperioden i 2019. Som en del af evalueringen udføres trafikmålinger, for at kunne afdække ændrede trafikstrømme, kapaciteten på parkeringsarealer undersøges og bylivs- og handelsoplevelsen undersøges gennem fx interviews og spørgeskemaundersøgelser.

På baggrund af evalueringen tages der politisk stilling til, om forsøget skal gentages i yderligere to forsøgsperioder i 2020 og 2021. Da en stor del af økonomien er anskaffelser af trafikskilte, plantekummer og byinventar, vil budgettet for de følgende år være markant mindre (se budget i bilag B). Samtidig vil forsøgsprojektet kunne tilpasses og justeres i forhold til de erfaringer og evalueringer, der løbende indhentes.

 

Den videre proces

Hvis forsøgsprojektet godkendes, skal det detailplanlægges i løbet af foråret, inden forsøgsprojektet kan gennemføres i sommeren 2019. Detailplanlægningen skal bl.a. indeholde en plan for trafikafviklingen, princip for vareaflæsning og en oversigt over parkeringspladser i bymidten. Bymidtens interessenter inddrages igen i forbindelse med detailplanlægningen.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Alternativ principskitse, tilføjelse af skråparkering (bilag C)

Der er siden december udarbejdet en alternativ principskitse, hvor der er indarbejdet skråparkering i overensstemmelse med økonomiudvalgets ændringsforslag (se bilag C).

Principskitsen viser en løsning, hvor der suppleres med lommer med skråparkering mens en mindre del af den nuværende længdeparkering på sydsiden fastholdes. Den alternative principskitse med skråparkering giver i alt seks parkeringspladser mere, men til gengæld er der 230 m2 mindre i udvidet fortovsareal på nordsiden. Det er ca. 40 % mindre end den oprindelige principskitse.

Administrationen har foretaget en vurdering af løsningen med skråparkering og efter drøftelser med politiet frarådes etablering af skråparkering i Ahlgade af flere årsager:

 • Det er administrationens vurdering at skråparkering vil skabe trafikfarlige situationer. Det er særligt cyklister der vil være udsatte for påkørsler, når biler skal bakke ud af parkeringslommerne. Der har tidligere været skråparkering i Ahlgade, der blev ændret bl.a. for at undgå disse trafikfarlige situationer. Ahlgade er udpeget som en særlig uheldsbelastet strækning og det kan ikke anbefales at etablere skråparkering, som vil skabe yderligere trafikfarlige situationer. En ensretning af Ahlgade vil til gengæld øge trafiksikkerheden.
 • Skråparkering optager desuden den del af vejarealet, som ellers kunne frigives ved ensretningen. Det vil sige, de steder hvor der på den alternative principskitse er vist skråparkering, kan der ikke ske en udvidelse af fortovsarealet. De overordnede formål med forsøgsprojektet, så som at skabe mere byliv, plads til torveaktiviteter og udeservering, opnås således i ringere grad hvis der etableres skråparkering.
 • Dertil vil det være uhensigtsmæssigt at etablere skråparkering da den nuværende belægning i Ahlgade er tilpasset længdeparkering. Ved etablering af skråparkering i forsøgsperioden vil der skulle påmales parkeringsbåse, der efterfølgende skal fjernes. Der vil også skulle opstilles ekstra plantekummer. I den oprindelige principskitse til forsøgsprojektet er det muligt at gennemføre forsøgsprojektet uden at ændre belægningen eller foretage afmærkning på vejbanen. Det er således billigere og nemmere at tilbageføre forholdene ved forsøgsperiodens afslutning, hvis der ikke skal etableres skråparkering.

 

Erstatning af midlertidigt nedlagte parkeringspladser

Parkeringspladser i nær tilknytning til Ahlgade anses som meget værdifulde for tilgængeligheden i bymidten og er særligt vigtige for bymidtens butikker. Økonomiudvalgets ændringsforslag om at indplacere skråparkeringspladser i forsøgsprojektet udspringer af behovet for at opretholde antallet af parkeringspladser i bymidten.

Da administrationen ikke kan anbefale en løsning med skråparkering, er der i stedet sat gang i undersøgelser, som skal finde erstatningspladser i nær tilknytning til Ahlgade. Administrationen kan således allerede nu pege på 10 erstatningspladser (ved torvet og Gasværksgrunden) og i samarbejde med bl.a. Byforum arbejdes der aktivt på at finde flere pladser bl.a. ved at kigge på dobbeltudnyttelse af parkeringsarealer, som er tilknyttet erhverv/kontor og dermed står ubrugte hen i butikkernes travleste perioder fx lørdag.

Administrationen udarbejder i samarbejde med Byforum et oplæg til en parkeringsanalyse, som forventes behandlet på Klima og Miljøudvalgets møde i februar.


Økonomiske konsekvenser

Forsøgsprojektet er afhængigt af kommunale midler til at dække anlægsudgifter, skiltning og drift af de midlertidige anlæg.

Det samlede budgetoverslag lyder på 650.000 kr. for forsøgsperioden i 2019. Hvis det vedtages at gentage forsøgsprojektet i 2020 og 2021, vil omkostninger pr. forsøgsperiode reduceres til ca. 150.000 kr. Budgettet er udspecificeret i bilag B.

Det bemærkes at der i budgetoverslaget er tilføjet en post til uforudsete omkostninger, som ikke var med da sagen blev behandlet i december. De samlede udgifter for første forsøgsperiode er således øget med 36.000 kr. og for anden og tredje forsøgsperiode er de hævet med 10.000 kr.

Ved den alternative indstilling lyder det samlede budgetoverslag på 700.000 kr. for forsøgsperioden i 2019 med skråparkering. Ekstraudgiften er beskrevet i bilag C.

Beløbet finansieres af puljen ”Projektomkostninger til opstart af anlæg”, som er på 1,5 mio. kr. i 2019.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, 14. marts 2018, punkt 51. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Veje.

Kommunalbestyrelsen, 27. juni 2018, punkt 126. Beslutning om renovering og udvikling af Ahlgade.

Kommunalbestyrelsen, 12. december 2018, punkt 257. Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt med fredeliggørelse af Ahlgade.

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-01-2019

Et flertal bestående af A og O anbefaler den alternative indstilling.

Et mindretal bestående af Ø anbefaler hovedindstillingen.

Et mindretal bestående af I kan ikke anbefale nogen af indstillingerne. I foreslår i stedet for, at der igangsættes en politisk parkeringsgruppe med det formål at finde flere p-pladser i hele midtbyen.

Et mindretal bestående af V undlader at stemme.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Sendes tilbage til Udvalget for Klima og Miljø.

 caseno18-41446_#4814324_v1_- 20190111_projektbeskrivelse_principskitser.pdf.pdf
caseno18-41446_#4760860_v1_referat.docx
caseno18-41446_#4813255_v1_vs byforums tilkendegivelse - byforums tilkendegivelse.docx.docx
caseno18-41446_#4816616_v1_- byrumsplan.pdf.pdf
caseno18-41446_#4816621_v1_- holbaek_helhedsplan_print.pdf.pdf
caseno18-41446_#4819776_v1_erstatningspladser_forslag.pdf.pdf
caseno18-41446_#4823681_v1_- 20190111_alternativprincipskitse_skråparkering.pdf.pdf

Bilag

Bilag B: Beskrivelse af forsøgsprojektet
Bilag A: Referat fra møde med interessenter
Bilag D: Tilkendegivelse fra Byforum
Bilag E: Holbæk Byrumsplan
Bilag F: Helhedsplan for Holbæk
Bilag G: Forslag til erstatningspladser
Bilag C: Alternativ principskitse med skråparkering


42. Drøftelse af vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter

Drøftelse af vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter drøftes.

Beskrivelse af sagen

En række foreninger skal flytte ud i den kommende Holbæk Sportsby.  Visse af disse foreninger ejer i dag deres egne idrætsfaciliteter, som primært ligger på det kommunale areal Holbæk Have. Der skal således indgås aftaler med foreningerne om fraflytning af Holbæk Have.

Administrationen vil på mødet give en mundtlig gennemgang af mulige vilkår for flytning af de fire foreninger:  Holbæk Fremad (atletikklub), Holbæk Bold og Idrætsforening, Holbæk Cykelsport samt Holbæk Badmintonklub.

På baggrund af udvalgenes drøftelser vil administrationen udarbejde en særskilt beslutningssag, som forelægges til efterfølgende politiske behandling.


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart nogen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne drøftelsessag.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Drøftet.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Drøftet.

 

43. Beslutning om bevilling til realisering af fase 2 på Brorfelde Observatorium

Beslutning om bevilling til realisering af fase 2 på Brorfelde Observatorium

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. der frigives 2,9 mio. kr. fra de afsatte midler under Økonomiudvalget i budget 2019 til renovering af bygninger m.m. til realisering af fast 2 på Brorfelde Observatorium.

Beskrivelse af sagen

I november indsendte Holbæk Kommune projektansøgninger ind til Aage og Johanne Louis- Hansens Fond og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal til restaurering og indretning af den helt unikke værkstedsbygning (herefter Værkstedet) på Brorfelde Observatorium, som kraftigt trænger til restaurering for at bestå. Dette har resulteret i flotte donationer på 5.000.000 fra hver fond – altså i alt 10.000.000 kr. En forudsætning for at modtage beløbet er, at projektet er fuldt finansieret inden igangsættelse.

Det samlede budget for fuld restaurering, udstilling og indretning af Værkstedet er 15.900.000 kr. Derfor er er der et finansieringsbehov på 5.900.000 kr. (inkl. Fondsmoms). Kommunalbestyrelsen har afsat 3.000.000 kr. årligt i 2018, 2019 og 2020 til anlægsprojekter på Brorfelde Observatorium efter vedlagte finansieringsplan vedtaget af Kommunalbestyrelsen primo 2018. Disse prioriteres til implementering af nye elforsyningskabler, spildevandsanlæg, trafiksanering samt andre projekter, der sikrer en bæredygtig drift og udvikling af området. Af disse kan 3 mio. kr. allokeres til Værkstedet. De øvrige anlægsmidler kan desværre ikke omprioriteres, da projekterne er igangsat eller indgår i andre projektansøgninger som medfinansiering – såsom Geologiens Hus (indgår i Istidsruten), kloakering og trafiksaneringen.

Om Brorfelde Observatorium

Holbæk Kommune har siden 2014 gennemført en succesfuld restaurering af udvalgte bygninger og hele naturområdet på Brorfelde Observatorium. Dette er sket med uundværlig støtte fra flere fonde – ikke mindst A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal.

Den 25. juni 2016 slog Brorfelde Observatorium officielt dørene op som et nyt opdagelsescenter med fokus på astronomi, geologi, teknik og natur. Brorfelde Observatorium er dermed gjort tilgængelig for offentligheden og har indtil videre tiltrukket over 75.000 besøgende. Der tilbydes skoleforløb, lejrskoleaktiviteter, dagsoplevelser, teambuilding, events og en lang række andre naturvidenskabelige aktiviteter, der både følger årets gang og gæsternes ønsker.

Siden åbningen er udviklingen af anlægget fortsat. I februar 2019 åbner en nyrestaureret kuppel med ny udstilling og Danmarks bedste teleskop – fuldfinansieret af donationer fra Lundbeckfonden og Augustinus Fonden. Brorfelde Observatorium er desuden en central partner i arbejdet med Istidsruten, hvor Brorfelde Observatorium etablerer Geologiens Hus, et udendørs geologisk aktivitetsområde samt fire nye stjernekiggershelters - finansieret af Nordea-fonden. Ligeledes har Brorfelde Observatorium netop modtaget en donation på 4, 9 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til indkøb af nye teleskoper, formidlingsstationer samt udvikling af Det virtuelle observatorium –et nyt attraktivt, relevant formidlingstilbud med afsæt i astronomiens forunderlige verden, som gør udforskningen af universets hemmeligheder til en håndgribelig, sjov og lærerig oplevelse - på stedet eller online med digitale undervisningsforløb på skoler, gymnasier og universiteter. Fundraising til det øvrige anlæg og projekter fortsætter sideløbende.

Brorfelde Observatorium forventer at kunne åbne Værkstedet for publikum op til vinterferien 2021 og forventer herefter et besøgstal på 36.000 året.


Økonomiske konsekvenser

Der skal tilføres yderligere midler til fase 2 på Brorfelde Observatorium i budget 2020


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstilles godkendt.

 

44. Beslutning om ny samdriftsaftale for Museum Vestsjælland

Beslutning om ny samdriftsaftale for Museum Vestsjælland

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. vedlagte samdriftsaftale og økonomiaftale 2019-2012 vedrørende Museum Vestsjælland godkendes.

Beskrivelse af sagen

Samdriftsaftale og økonomiplan 2019 – 2021 for Museum Vestsjælland er fremlagt til politisk godkendelse. Vedtægter og strategiplan er desuden vedhæftet til orientering, idet beslutningskompetencen for disse dokumenter ligger i bestyrelsen for Museum Vestsjælland.

Administrationen vurderer, at samdriftsaftale og økonomiplan mv. lever op til de aktuelle planer og ambitioner for samarbejdet med Museum Vestsjælland.

Baggrund

Museum Vestsjælland blev stiftet den 31.12.2012 og dækker den kulturhistoriske museumsvirksomhed i kommunerne: Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Sorø og Ringsted. Den nye samdriftsaftale, der skal være gældende pr. 1. marts 2019, afløser den oprindelige fusions-aftale fra 2012.

Slots- og Kulturstyrelsen foretog i 2017 en kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland. Kvalitetsvurderingen indeholder anbefalinger om potentiale for udvikling og forankring af museets faglige profil.  På den baggrund har museet tilpasset strategiplanen og samdriftsaftalen.

Museum Vestsjællands øverste ledelse er en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen består af én repræsentant fra kommunalbestyrelsen i hver af de deltagende 6 kommuner samt i alt tre repræsentanter udpeget af kulturcheferne i kommunerne.

Ud over bestyrelsesmøderne afholder Museum Vestsjælland 2-4 årlige administrative møder med repræsentanter fra kulturforvaltningerne i kommunerne. Kommunerne inviterer også Museum Vestsjælland til dialogmøder med fagudvalget på kulturområdet med henblik på at sikre løbende dialog omkring museets aktiviteter i kommunen samt udmøntning af strategiplanen.

Bestyrelsen i Museum Vestsjælland har behandlet og godkendt forslaget til revideret samdriftsaftale samt Vedtægter (bilag A), Strategiplan (bilag B) og Økonomiaftale (bilag C), som alle er vedhæftet sagen.


Økonomiske konsekvenser

Ved museets etablering blev det samlede kommunale driftstilskud lagt fast ud fra et princip om nulvækst i forhold til den samlede økonomiske ramme i 2012 bortset fra de årlige pris- og lønfremskrivninger, der udmeldes af Kommunernes Landsforening (KL).

I 2015 godkendte de 6 kommuner en harmonisering af de kommunale tilskud. For Holbæk Kommune betød harmoniseringen, at tilskuddet til Museum Vestsjælland faldt med ca. 90.000 kr. netto.

I Økonomiaftalen for 2019 – 2021 er indføjet et princip for pris- og lønfremskrivning af de kommunale tilskud.

Driftstilskuddet til Museum Vestsjælland er afsat i budgettet – i 2019 er beløbet 3.192.618 kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved at indgå en ny samdriftsaftale med Museum Vestsjælland.


Høring

 


Lovgrundlag – link

Museumslovens § 14 giver kommunerne adgang til at varetage museumsvirksomhed, herunder understøtte museumsdrift gennem driftstilskud


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstilles godkendt.

 caseno12-46158_#5381808_v1_vs mve samdriftsaftale med tilhørende bilag - mve 2018.12.20 bilag d fordelingsnøgle kommunale tils.pdf
caseno12-46158_#5381807_v1_vs mve samdriftsaftale med tilhørende bilag - mve 2018.12.20 bilag c økonomiaftale 2019-2021.pdf.pdf
caseno12-46158_#5381806_v1_vs mve samdriftsaftale med tilhørende bilag - mve 2018.12.18 bilag b strategiplan 2019-2022.pdf.pdf
caseno12-46158_#5381805_v1_vs mve samdriftsaftale med tilhørende bilag - mve 2018.12.11 bilag a museum vestsjælland vedtægter..pdf
caseno12-46158_#5381804_v1_vs mve samdriftsaftale med tilhørende bilag - mve 2018.12.20 samdriftsaftale museum vestsjælland.pd.pdf

Bilag

Bilag D: Fordelingsnøgle for kommunale tilskud
Bilag C: Økonomiaftale 2019-2021
Bilag B: Strategiplan 2019-2022
Bilag A: Museum Vestsjælland Vedtægter
Samdriftsaftale Museum Vestsjælland


45. Beslutning om kommissorium for en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder

Beslutning om kommissorium for en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. kommissoriet for en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder godkendes.

Beskrivelse af sagen

På mødet den 27.09.2018 havde Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, en temadrøftelse af socialøkonomi. Udvalget besluttede i den forbindelse, at der skal udarbejdes en strategi for kommunens understøttelse af socialøkonomiske virksomheder. Som led i dette arbejde forelægger administrationen et kommissorium for udarbejdelse af denne strategi samt en handleplan i forlængelse af strategien.

Kommissoriet

Holbæk Kommune ønsker at skabe ordinær beskæftigelse for borgere, der står helt uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet. Som en del af indsatsen ønsker udvalget med strategien at understøtte socialøkonomiske virksomheder, der generelt har til formål at reinvestere deres overskud ved at skabe ordinær beskæftigelse i egen virksomhed for borgere, der ellers ikke ville have en plads på arbejdsmarkedet.

Kommissoriet skitserer, hvordan kommunen i forlængelse af strategien kan have en samarbejdende rolle i forhold til eksisterende socialøkonomiske virksomheder og en understøttende rolle i forhold til etablering af nye virksomheder. Kommissoriet sætter desuden det mål, at indsatsen skal medføre en årlig vækst på 10 pct. i antallet af ordinære timer i socialøkonomiske virksomheder for udsatte borgere.

 

Tidsplan for strategien

Strategi og handlingsplan skal være politisk vedtaget senest 1. juni 2019. På baggrund af handlingsplanen vedtages fornyet tidsplan.


Økonomiske konsekvenser

Realisering af strategi og handleplan vil indebære investering i en medarbejder svarende til lønomkostninger på 500.000 kr. årligt. Dertil kommer drift af samarbejde med eksisterende socialøkonomiske virksomheder på 50.000 kr. årligt.

Der er afgørende for strategien, at bevillingen til indsatsen gøres permanent, så der kan arbejdes strategisk og langsigtet med de socialøkonomiske virksomheder.

Hvis midlerne skal findes inden for rammerne af det eksisterende budget, vil det betyde nedprioritering af andre indsatser.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.27.09.2018: Sag nr. 89: Drøftelse – fremme af socialøkonomiske virksomheder

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Indstilles godkendt, idet udvalget får forelagt forslag til finansiering af arbejdet, og kommissoriet drøftes med udsatterådet.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstilles godkendt.

 caseno19-2658_#4824477_v2_kommissorium for søv.pdf

Bilag

Kommissorium for SØV


46. Beslutning om procesmidler til samarbejdet om særlig indsats i Knabstrup

Beslutning om procesmidler til samarbejdet om særlig indsats i Knabstrup

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget

Beslutning


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. at der afsættes 20.000 kr. af Udviklingspulje til lokalområder til forplejning og materialer til møderne i forbindelse med samarbejdet om særlig indsats i Knabstrup

Beskrivelse af sagen

For at understøtte det gode samarbejde mellem borgerne og kommunen i Knabstrup bliver der løbende brug for forplejning og relevante materialer til de møder og gruppeforløb der skal afholdes undervejs.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ønsker, at afsætte 20.000 kr. til dette formål.   

Baggrund for ”Særlig indsats i Knabstrup”

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og Fritid besluttede i september 2018, at samarbejde om en særlig indsats i Knabstrup.

På nuværende tidspunkt er der nedsat en styregruppe og der er inviteret til opstartsworkshop d. 27. januar i Knabstrup, der skal resultere i arbejdsgrupper. Allerede nu ved vi, at børnehus, skole og hal vil indgå i udviklingsarbejdet. Kommunalbestyrelsen har på deres møde d. 21.112018besluttet at prioriterer anlægsmidler til nye børnehuse og skoler – hvor af Knabstrup børnehus og skole er indbefattet.

Samarbejdet strækker sig frem til august-september 2019 og indebærer fx fællesmøder, gruppearbejde og læringsforløb.

Man kan løbende følge med i samarbejdet på holbaek.dk/Knabstrup


Økonomiske konsekvenser

De 20.000 kr. finansieres af de 8. mio. kroner afsat i budgetårene 18/21 under puljen: ”Udviklingspulje til lokalområder”


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Sagshistorik, henvisninger

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_189795/agenda_356412/agenda_356412.html#13615025  

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_365906/agenda_365906.html#13920994  


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 22-01-2019

Det anbefales, at der kan bruges op til 50.000 kr. på forplejning, materialer og diverse mindre udgifter til møder og aktiviteter i forbindelse med samarbejdet om særlig indsats i Knabstrup.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Anbefalingen fra Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne godkendt.

47. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orientering


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

 

Mødet den 6. marts 2019

 • Beslutning - Lånesag – restoptag 2018
 • Beslutning - sag vedr. overførelser fra 2018 til 2019
 • Godkendelse af Integrationsrådets årsberetning
 • Beslutning om opfølgning på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur
 • Samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Professionshøjskolen Absalon
 • Drøftelse af budget 2020-2023
 • Drøftelse af budget 2020-2023 – effektivisering
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Delegering af kompetence til valgbestyrelsen for folketingsvalg og valg til EU
 • Beslutning om rentefastsættelse i forbindelse med indgåelse af leasingaftale for Holbæk Sportsby

 

Mødet den 3. april 2019

 • Orientering - Regnskab 2018
 • Drøftelse af budget 2020-2023
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Beslutning om hvilke effektiviseringsforslag, der skal sendes i høring
 • Godkendelse af kvalitetstandard for vederlagsfri fysioterapi

 

Mødet den 8. maj 2019

 • Beslutning om Budgetrevision 2, 2019
 • Beslutning om effektiviseringer til finansiering af arbejdsprogrammet
 • Drøftelse af budget 2020-2023
 • Orientering om udgiftsdrivere
48. Underskriftsark

Underskriftsark