UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

16-01-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

16-01-2019 11:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalget d. 16. januar 2019
2. Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne
3. Beslutning om igangsætning af forprojekt for et landindvindingsprojekt ved Holbæk Havn
4. Beslutning af budgetramme for budget 2020
5. Drøftelse af budget 2020-2023
6. Beslutning om afregning for kommunens manglende vedligeholdelse af daginstitutionen Dragebakken
7. Beslutning om godkendelse af kommissorium for boligstrategi
8. Beslutning om godkendelse af tilsagn til almene familieboliger i Holbæk Have
9. Beslutning om vedtagelse af takst 2019 for BPA - Social Tilsyn Øst
10. Orientering om opfølgning på bemærkning i revisionens delberetning for 2017
11. Godkendelse af handleplaner på det specialiserede område
12. Godkendelse af handleplan for mellemkommunale betalinger
13. Beslutning om at omprioritere takststigning på madservice
14. Godkendelse af ændring i Uddannelsesplan 2019 om integrationsindsatsen
15. Beslutning om tillæg til Beskæftigelsesplan 2019
16. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler
17. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling i 2019 til fornyelse af legepladser på skole- og dagtilbudsområdet
18. Beslutning om udarbejdelse af handleplaner for budget 2019
19. Beslutning om studietur for Udvalget for Kultur og Fritid til Hjørring den 4.- 5.- april 2019
20. Beslutning om valg af placering for biogasanlæg
21. Beslutning om midlertidig dispensation efter planloven til etablering af parkering på kommunalt areal i Brostræde ved Isefjords Allé 17-23
22. Beslutning om deltagelse i udarbejdelse af udbud af madaffald med ARGO
23. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 14.12 med tilhørende Kommuneplantillæg for rekreativt fritidsområde ved Maglesø
24. Beslutning om anvendelse af ejendommen Anders Larsensvej 5-9 til uddannelsespladser
25. Beslutning om indflytning af arbejdspladser på Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup
26. Beslutning om salg af Ørnevej 50, 4370 St. Merløse
27. Beslutning om Vestsjællands Almene Boligselskab må sælge afdeling 148, plejeboliger på Møllevang
28. Beslutning om salgspriser - januar 2019 - Lukket punkt
29. Orienteringer
30. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalget d. 16. januar 2019

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalget d. 16. januar 2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2019 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Godkendt.

2. Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne

Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. udvalget tager orienteringen om, at der fra 2019 tilføjes en vurdering af de miljø- og klimamæssige konsekvenser som et fast felt i de politiske sagsfremstillinger, til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Alle de stående udvalg har på deres udvalgsmøder haft en lignende sag på deres dagsorden. Baggrunden for sagen er, at det i budgetaftalen for 2019 er besluttet, at der i sagsfremstillingerne til de stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal være en vurdering af de miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Derfor tilføjer administrationen fra januar 2019 et fast felt i skabelonen for de politiske sagsfremstillinger, som hedder ”Miljø- og klimamæssige konsekvenser”.

Indholdet i feltet vil som udgangspunkt være en overordnet vurdering og et skøn af de miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen, men ikke detaljerede og omfattende vurderinger. Ønsker et udvalg eller Kommunalbestyrelsen sådanne vurderinger i en konkret sag, er der naturligvis altid mulighed for at bede administrationen om at udarbejde disse. I tilfælde af at der ikke vurderes at være nogen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser i en sag, vil der i sagen stå ”Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser”. Formuleringen er ændret lidt i forhold til den formulering, der blev præsenteret i sagerne til de stående udvalg, men det er denne formulering, der vil blive anvendt i sagerne.

Feltet er rent teknisk sat op med virkning fra januar. Det betyder, at det optræder første gang på dagsorden til udvalgsmøderne i slutningen af januar. De sager, der er på dagsordenen til udvalgsmøderne i starten af januar, og som efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og/eller Kommunalbestyrelsen, er skrevet i december, og her er det nye felt således ikke med. Feltet vil derfor først være at se på dagsordenen til udvalgsmøderne i slutningen af januar og herefter på alle dagsordener.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser. Det må dog formodes, at særligt kerneområdet Vækst og Bæredygtighed kommer til at bruge ekstra administrative ressourcer på denne opgave. Ressourcer, der således går fra andre opgaver.


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Orienteringen taget til efterretning.

3. Beslutning om igangsætning af forprojekt for et landindvindingsprojekt ved Holbæk Havn

Beslutning om igangsætning af forprojekt for et landindvindingsprojekt ved Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der udarbejdes et forprojekt for et landindvindingsprojekt ved Holbæk Havn, der finansieres ved en anlægsbevilling pr. 1/1-2019 på 500.000 kr. af de afsatte 0,9 mio. kr. under Udvalget for Klima og Miljø til 'Nyttiggørelse af overskudsjord og byggeaffald', der er afsat i budget 2019.

Beskrivelse af sagen

Der er mulighed for at gøre Holbæk større, ved at lave et landindvindingsprojekt, hvor man fylder jord i en del af fjorden. Dermed skabes et nyt areal, der kan anvendes til boliger, rekreative arealer, aktiviteter eller lignende.

Der vil være en række fordele og ulemper ved et landindvindingsprojekt, der skal undersøges. Formålet med denne indstilling, er at beslutte igangsætningen og finansieringen af et forprojekt, som skal afdække disse fordele og ulemper samt beskrive hvordan kommunen bedst håndterer et landindvindingsprojekt.

Det Politiske Havneudvalg anbefalede på deres møde d. 8. august 2018, at der bliver udarbejdet et forprojekt.

Forprojektet er første skridt (fase 1) i en godkendelsesproces, der er beskrevet i vedhæftede bilag. Forprojektet skal beskrive mulighederne for et landindvindingsprojekt, der skal danne grundlag for en efterfølgende politisk godkendelse om at igangsætte af efterfølgende faser.

Landindvindingsprojekt

Formålet med et landindvindingsprojekt er at udvide Holbæk by mod vandet, så der kan skabes et nyt permanent landområde. Det foregår i praksis sådan, at der modtages jord, der er i overskud fra anlæg og byggeri, der placeres i et inddæmmet område i vand indtil der er skabt et nyt areal. Det skaber udviklingsmuligheder til eksempelvis boliger, rekreative arealer og aktiviteter som er relateret til vand.

Placering og udformning af et landindvindingsprojekt er der ikke taget endelig stilling til. Det vil blive besluttet på baggrund af undersøgelserne i forprojektet.

Når kommunen laver et projekt, der samtidig kan nyttiggøre jord, er der mulighed for, at hele projektet kan finansieres ved indtægterne for modtagelsen af overskudsjord. Projektets økonomi skal hvile i sig selv. Det er afgørende, at der er sikkerhed om finansieringen, hvilket forprojektet netop skal undersøge.

Projektet giver derudover også mulighed for, at der bliver indarbejdet kystsikring af Holbæk by, som en del af det samlede projekt. Derfor er der mulighed for, at kystsikring kan finansieres ved modtagelse af overskudsjord.

Der arbejdes sideløbende med afslutningen af det nuværende havnedeponi Ny Hage, hvor der også modtages jord (fra udgravning af sejlrender og havne), der på nogle områder minder om dette projekt. Forprojektet skal derfor undersøge, hvordan projekterne kan koordineres i forhold til hinanden.

Håndtering af overskudsjord

Landindvindingen giver mulighed for at nyttiggøre jord fra byggerier og anlæg. Håndtering af jord er et stigende samfundsproblem, da det kan være vanskeligt at komme af med. I øjeblikket bliver jord i overvejende grad kørt ud af kommunen.

Udfordringerne for bygherre og virksomheder i forhold til at transportere jord ud af kommunen kan være:

 • transporten medfører en ekstraudgift for virksomheder i Holbæk Kommune i form af højere anlægsudgifter.
 • transporterne af jord medfører en CO2-udledning.
 • flere interessenter som f.eks. kommunen, virksomhederne og udviklere er afhængig af muligheden for at kunne komme af med jorden i andre kommuner.

Løses disse udfordringer ved et lokalt projekt, der kan aftage overskudsjord forventes det have en positiv effekt for miljøet og erhvervslivet.


Økonomiske konsekvenser

Forprojektet skal udarbejdes af eksterne rådgivere og udgiften hertil er estimeret til 500.000 kr. Beløbet finansieres af de afsatte 0,9 mio. kr.  i budget 2019 under Udvalget for Klima og Miljø til 'Nyttiggørelse af overskudsjord og byggeaffald'.

Det samlede landindvindingsprojekts økonomi tages der ikke stilling til i dette dagordenspunkt. Det skal forprojektet afdække.


Øvrige konsekvenser

Der vil være en række fordele og ulemper ved et landindvindingsprojekt, der skal undersøges. Forprojektet og efterfølgende udarbejdelse af et detaljeret projekt (fase 2) vil afdække konsekvenser, herunder mulighederne for at imødekomme den.


Sagshistorik, henvisninger

8. august 2018 - Den Politiske Havnegruppes anbefaling af igangsætning af et forprojekt ses her


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2018

Tilbagesendes til præcisering af indhold og formål i Den Politiske Havnegruppe


Supplerende sagsfremstilling 14-11-2018:

 

På mødet i havnegruppen d. 7. november 2018 blev landindvindingsprojektet drøftet. I mødenotatet fra mødet fremgår følgende:

KMU tilbagesendte sag om igangsætning af forprojekt for ny landvinding til havnegruppen med henblik på anvisning af placering heraf.

I sagsfremstillingen var lagt op til, at den nærmere placering af nyt areal i fjorden skulle afklares på baggrund af forprojektet.

Havnegruppen anbefaler fortsat arbejdet igangsat, med bemærkning om, at der med igangsætning af forprojekt ikke er defineret endelig placering eller anvendelse, men alene indledende vurderinger af, om ny landindvinding er mulig, og på hvilke evt. vilkår. Så vil efterfølgende kunne tages stilling til planlægning for det nærmere indhold.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Et flertal bestående af V og O anbefaler, at indstillingen godkendes.

I er imod, idet der ikke bør igangsættes projekter, før der forelægger skitseringer for hvad projektet skal omfatte.

A og Ø undlader at stemme.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Sagen udsat til det næste ordinære møde i Økonomiudvalget.


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, F, V, B, C og O)

Imod stemte 3 (I, L og Ø), som mener, at der ikke bør igangsættes projekter, før der foreligger skitseringer for hvad projektet skal omfatte.caseno18-38469_#4697699_v1_proces for et evt. landindvindingsprojekt ved holbæk havn.pdf.pdf

Bilag

Proces for et evt. landindvindingsprojekt ved Holbæk Havn.pdf


4. Beslutning af budgetramme for budget 2020

Beslutning af budgetramme for budget 2020

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. de økonomiske rammer samt måltal for effektiviserings- og besparelsesstrategien for Budget 2020 for de stående udvalg og Økonomiudvalget fastsættes som beskrevet i model 1.

Alternativ indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller alternativt, at:

 1. de økonomiske rammer samt måltal for effektiviserings- og besparelsesstrategien for Budget 2020 for de stående udvalg og Økonomiudvalget fastsættes som beskrevet i model 2.

Beskrivelse af sagen

Rammeudmelding for budget 2020

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. december 2018 proces for udarbejdelse af budget 2020-2023. For at give udvalgene mest muligt tid til at arbejde med budgettet, er processen tilrettelagt således, at Kommunalbestyrelsen i januar skal udmelde økonomiske rammer, som udvalgene skal udarbejde et budgetforslag indenfor.

De enkelte udvalg skal overholde den udmeldte budgetramme. Hvis forårets budgetarbejde giver anledning til pres på rammen, skal udvalget sørge for at tilpasse udgifterne, så rammen overholdes. Det betyder også, at udvalget skal finansiere eventuelle ønsker indenfor rammen.

Ved at skabe et råderum indefra, som besluttet i de 12 principper for økonomistyring, jf. styringsprincip nr. 7 bliver der også i budget 2020-2023 plads til tværgående politisk prioritering. Effektiviserings- og besparelsesstrategien, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 21/2 2018, er den budgetmæssige metode, der skal sikre, at der tilvejebringes et råderum, til politisk prioritering i forbindelse med budget 2020-2023.

I praksis betyder tilvejebringelsen af råderummet, at der skabes mulighed for finansiering af arbejdsprogrammet eller andre politiske prioriteringer gennem arbejdet med effektiviserings- og besparelsesstrategien. Der arbejdes efter, at råderummet primært findes via effektiviseringer. Besparelser sættes dermed først i spil, i udvalgenes møder i april og maj, hvis det ikke viser sig muligt for udvalgene at etablere råderummet udelukkende via effektiviseringer.

Når KL og regeringen indgår aftale om kommunernes økonomi i juni måned, fastsættes samtidig den ramme for serviceudgifter, som kommunerne skal holdes sig indenfor. Som udgangspunkt forventes det, at den samlede serviceramme ikke bliver løftet, udover det, der primært følger af udviklingen i priser og lønninger.

Ved vedtagelsen af budget 2019-2022 blev der, grundet stigende profil på forskellige tiltag, besluttet et stigende forbrug af serviceudgifter i budgetoverslagsår 2020, i forhold til budget 2019. Inden budgetarbejdet for 2020-2023 går i gang har kommunen dermed øget det budgetlagte beløb på serviceudgifter (jf. Holbæk Kommunes budgetbemærkninger for 2019-2022, som findes på kommunens hjemmeside. På side 11 vises hvordan driftsudgifterne er sammensat i årene 2019-2022).

Kommunen kan dermed komme til at overskride den serviceramme, som kommunen får tildelt for 2020. Eller, mere optimistisk, kommunen holder sig indenfor rammen, men der bliver ikke plads til nye politisk besluttede aktiviteter, hvis man samtidig skal holde sig inden for den serviceramme, som kommunen får tildelt.

Presset på servicerammen, allerede inden budgetarbejdet for 2020 påbegyndes, understreger nødvendigheden af, at kommunen skaber råderum indefra. Dette skyldes, jf. pejlemærkerne for den økonomiske politik, at servicerammen ikke må overskrides.

Budgetrammerne er dannet af budgetoverslagsår 2020, som det blev vedtaget i budget 2019-2022. Eneste ændring er, at de er fremskrevet til 2020 priser.

 

Effektiviserings- og besparelsesstrategien i budgetprocessen

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Byrådet en effektiviserings- og besparelsesstrategi, der årligt skal realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1% af serviceudgifterne). Strategien blev udfoldet på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018 pkt. 21.

De stående udvalg og Økonomiudvalget præsenteres for effektiviseringsforslag på deres møder i januar, februar og marts. På møderne i marts indstiller udvalgene til Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer de anbefaler indarbejdet. Herefter er forslagene i høring, og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

Udvalgsmøder januar, februar, marts

Udvalg præsenteres for effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder i marts

Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes

Økonomiudvalgsmøde i april

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

Kommunalbestyrelsesmøde i maj

Effektiviseringsforslagene vedtages

Udvalgsmøder i april

Udvalg præsenteres eventuelt for besparelsesforslag – så det samlede råderum på 28 mio.kr. til tværgående politisk prioritering bliver fundet

Udvalgsmøder i maj

Sidste drøftelse af budgetforslag, inklusive eventuelle forslag til besparelser

 

Det er ambitionen at alle 28 mio.kr. findes via effektiviseringer. I det omfang, det ikke kan lade sig gøre, kan det blive nødvendigt at udvalgene udarbejder forslag til besparelser, så råderummet nås. Det vil i givet fald ske på møderne i april og maj og forslagene vil indgå i budgetprocessen på linje med øvrige forslag til ændringer.

Måltallene for effektiviserings- og besparelsesstrategien vedtages samtidig med rammeudmeldingen.

 

Måltal for effektiviserings- og besparelsesstrategien - beregningsgrundlag

Model 1:

Beregningen for model 1 tager sit udgangspunkt i de måltal, der blev meldt ud i forbindelse med rammeudmeldingen for 2019. Disse måltal blev fordelt på baggrund af blandt andet politikområdernes:

- andel af servicerammen

- udvikling i udgiftsniveauet

- udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner

 

På fundamentet af udmeldingen fra sidste år, er effektiviserings- og besparelsesstrategien i budget 2020 blevet justeret ud fra en administrativ vurdering af, hvad der er realistisk på enkelte politikområder.

En andel af måltallene på Socialudvalgets politikområder er derfor blevet fordelt på andre politikområder (henholdsvis Ældre og Kultur & Fritid). Specialområderne er og har været udfordret de seneste år, og det er derfor vurderet urealistisk at Socialudvalget kan finde samme andel af effektiviserings- og besparelsesstrategien som sidste år.

 

Model 2:

I model 2 er måltallene blevet fordelt på politikområderne i forhold til deres andel af serviceudgifterne i budget 2020. Der er således ikke blevet justeret yderligere i forhold til benchmark, udviklingen i udgiftsniveauer eller vurdering af realismen i niveauerne på måltallene politikområderne imellem.

Budgetramme og måltal for effektiviserings- og besparelsesstrategi (model 1 og model 2)

Udvalg og politikområder

 

I mio. kr.

Budgetramme 2020

Model 1

 

Model 1

Inklusive profil fra 2019

Model 2

Model 2

Inklusive profil fra 2019

Økonomiudvalget

604,5

-3,0

-2,5

-4,5

-4,0

Politisk organisation

13,0

 

 

-0,1

-0,1

Administration

468,3

-3,0

-2,5

-3,1

-2,6

Erhverv og turisme

7,7

 

 

-0,1

-0,1

Ejendomme

115,5

 

 

-1,2

-1,2

 

 

 

 

 

 

Udvalget for børn og skole

923,2

-6,5

-6,2

-9,0

-8,7

Skole 0-9 klasse

597,0

-3,0

-2,7

-5,8

-5,5

Almene dagtilbud

294,5

-3,0

-3,0

-2,9

-2,9

Sundhed for børn og unge

31,7

-0,5

-0,5

-0,3

-0,3

 

 

 

 

 

 

Udvalget for ældre og sundhed

883,9

-10,0

-9,0

-5,7

-4,7

Sundhed

532,7

-1,0

-0,5

-0,5

 

Ældre

351,2

-9,0

-8,5

-5,2

-4,7

 

 

 

 

 

 

Udvalget Klima og Miljø

131,5

-2,5

-2,5

-1,3

-1,3

Miljø og planer

15,1

 

 

-0,2

-0,2

Kommunale veje og trafik

116,4

-2,5

-2,5

-1,1

-1,1

 

 

 

 

 

 

Udvalget for beskæftigelse og uddannelse

955,8

-1,5

-2,3

-0,6

-1,4

Dagundervisning

29,2

-0,5

-1,3

-0,3

-1,1

Beskæftigelse og uddannelse

926,6

-1,0

-1,0

-0,3

-0,3

 

 

 

 

 

 

Socialudvalget

649,3

-2,0

-1,7

-5,8

-5,5

Børnespecialområdet

187,3

-1,5

-1,2

-1,8

-1,5

Voksenspecialområdet

461,9

-0,5

-0,5

-4,0

-4,0

 

 

 

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

116,3

-2,5

-1,8

-1,1

-0,4

Kultur og Fritid

116,3

-2,5

-1,8

-1,1

-0,4

 

 

 

 

 

 

I alt

4.264,5

-28,0

-26,0

-28,0

-26,0

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt, idet det præciseres, at der alene arbejdes med effektiviseringer – ikke besparelser.

For stemte 8 (A, B, C, F, L, O, V og Ø).

1 (I) undlod at stemme.caseno18-48967_#4802549_v1_budgetrammer - model 1 og model 2.pdf
caseno18-48967_#4802532_v1_totaloversigt - ramme budget 2020-2023.xlsx

Bilag

Budgetrammer - model 1 og model 2
Totaloversigt - ramme budget 2020-2023


5. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. proces for udvalget arbejde med budget 2020-2023 drøftes
 2. budget 2019 på politikområderne gennemgås og drøftes i forhold til mulige prioriteringer

Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2020-2023, som kommunalbestyrelsen vedtog i december 2018 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2020-2023. Det betyder at udvalget skal sikre at budgetrammen holdes og drøfte muligheder for at foretage omdisponeringer.

Dette arbejde påbegyndes med dette møde.

Først drøfter udvalget den detaljerede procesplan for budgetarbejdet, som administrationen har udarbejdet og præsenterer på mødet.

Dernæst bliver budget 2019 gennemgået, idet budget 2019 er fundamentet, som budget 2020 står på. Gennemgangen vil have fokus på forskelle og ligheder i 2019 i forhold til 2018.

Endeligt gennemgås politikområderne med henblik på eventuel prioritering senere på foråret. Gennemgangen vil have fokus på, hvor det er muligt at ændre på aktiviteterne, og hvor det ikke er muligt af hensyn til lovgivning, serviceniveauet mv. Gennemgangen forsætter på de næste møder i udvalget.

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Drøftet.

6. Beslutning om afregning for kommunens manglende vedligeholdelse af daginstitutionen Dragebakken

Beslutning om afregning for kommunens manglende vedligeholdelse af daginstitutionen Dragebakken

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der indgås aftale med den selvejende daginstitution Dragebakken om en betaling på 1,56 mio. kr. inkl. moms, for kommunens manglende vedligeholdelse på Dragebakken, Mellemvang 27, 4300 Holbæk, som finansieres fra Renoveringspuljen i anlægsbudgettet for 2019.

Beskrivelse af sagen

Som Kommunalbestyrelsen blev orienteret om den 24. oktober 2018, så ønsker Den selvejende daginstitution Dragebakken (herefter kaldet ”Dragebakken”) at skifte driftsform fra selvejende med driftsaftale med Holbæk Kommune til selvejende med privat driftsform pr. 1. januar 2019 og har derfor opsagt deres driftsoverenskomst med Holbæk Kommune. 

Forhandlinger i forbindelse med omdannelse til privat institution

I forbindelse med ændringen af driftsformen, så har der været gennemført en række forhandlinger mellem Dragebakken og Administrationen med henblik på at afklare omfanget af det økonomiske mellemværende mellem parterne. Vedr. feriepengeforpligtigelse, inventar, it mm. er der fundet en løsning, hvormed der ikke skal ske en økonomisk udligning mellem parterne, men Dragebakken har anført, at Holbæk Kommune:

 • ikke har vedligeholdt ejendommen, hvilket betyder at der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på ejendommen samt
 • har lavet mindre konstruktionsmæssige indgreb, der skal udbedres.

Holbæk Kommune har haft ansvar for drift og vedligehold af ejendommen minimum tilbage til 2000. Det understøttes af redegørelse fra KL, økonomirapporter og budget fra Dragebakken.

De nærmere baggrundsoplysninger for konklusionen kan ses i vedlagte notat om vedligeholdespligten.

Bygningsgennemgang og vedligeholdelsesefterslæb

For at vurdere efterslæbet på bygningerne på grund af manglende drift og vedligehold samt omfang af de konstruktionsmæssige ændringer, så er der gennemført en bygningsgennemgang. 

Til brug for gennemgangen har Dragebakken fået udarbejdet en Byggeteknisk Rapport ad den 13. april 2018 af ”Faktum 2” i Holbæk. Rapporten er næsten udarbejdet på samme måde som en almen tilstandsrapport ved hussalg, med karaktererne K1, K2, K3 og UN, i forbindelse med skader.

På bygningsgennemgangen blev det vurderet, hvilke skader og efterslæb der kunne relateres til den manglende vedligeholdelse, samt hvilke skader og efterslæb, der må karakteriseres som værende naturlige i forhold til bygningens alder og dermed ikke kan tilskrives den manglende vedligeholdelse. På den baggrund er der forhandlet et niveau på 1,56 mio. kr. (inkl. moms) til dækning af kommunens forpligtigelser. Den faglige vurdering er, at Dragebakken har været rimelige i forhold til sine krav om udbedring, bl.a. jf. den byggetekniske rapport.

Estimatet på 1,56 mio. kr. (inkl. moms) beror dels på faktuelle forhold, erfaringsnøgletal og dels på bedst mulige skøn, og er derfor at betragte, som et absolut overslag. Bygningsgennemgangen er udspecificeret i vedlagte bilag.

Den juridiske vurdering er, at Holbæk Kommune kan betale en kompensation for et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, hvis kommunen på baggrund af bygningsgennemgangen er kommet frem til, at kommunen har vedligeholdt bygningen i væsentligt ringere omfang, end kommunen vedligeholder egne institutioner. En sådan sammenligning er vanskelig at lave, idet bygningsdriften gennem en periode har været præget af, at bygninger ikke er blevet løbende vedligeholdt, men at midlerne derimod er prioriteret til akut genopretning. Det har dermed løbende været forventet, at Holbæk Kommune indenfor de kommende år skulle have afholdt udgifter til genopretning af Dragebakken, hvilket bl.a. er baggrunden for, at der i 2018 var afsat 0,5 mio. kr. til genopretning af tag. Opgaven har dog afventet afklaring af de fremtidige aftaleforhold og er derfor ikke igangsat endnu.

I aftalen med Dragebakken vil det blive anført, at den udbetalte kompensation for kommunens manglende vedligeholdelse, er til fuld og endelig afgørelse af parternes mellemværende i forhold til driftsaftalen. Udbetalingen af det fulde beløb vil ske ved aftalens indgåelse, men det vil være en betingelse, at Dragebakken løbende dokumenterer at de afholdte udgifter. Såfremt ejendommen ender med at blive tilbageskødet til kommunen, skal Dragebakken tilbagebetale eventuelle uforbrugte midler


Økonomiske konsekvenser

Ved indgåelsen af aftalen skal Holbæk Kommune betale Dragebakken 1,56 mio. kr. (inkl. moms). Beløbet foreslås finansieret via de 0,5 mio. kr., der var afsat i 2018 samt ved prioritering af det resterende beløb indenfor renoveringspuljen i 2019.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn d. 25. marts 2014: Sag nr. 19 - Beslutning om opsigelse af Holbæk Fritidscenters driftsoverenskomst og nye vedtægter for institutionen.

Kommunalbestyrelsen d. 24. oktober 2018: Sag nr. 214 – Orientering om den selvejende daginstitution Dragebakken.


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.caseno18-12575_#4789091_v1_driftsoverenskomst 2000-2014.pdf
caseno18-12575_#4790892_v1_notat - vedligeholdelsespligt på dragebakken.docx
caseno18-12575_#4789101_v1_driftsoverenskomst 2015.pdf
caseno18-12575_#4789104_v1_kl redegørelse holbæk fritidscenter.pdf
caseno18-12575_#4789084_v1_bygningsgennemgang mellemvang 27, 4300 holbæk.pdf

Bilag

Driftsoverenskomst 2000-2014
Notat - Vedligeholdelsespligt på Dragebakken
Driftsoverenskomst 2015
KL redegørelse Holbæk Fritidscenter
Bygningsgennemgang Mellemvang 27, 4300 Holbæk


7. Beslutning om godkendelse af kommissorium for boligstrategi

Beslutning om godkendelse af kommissorium for boligstrategi

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

 Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. kommissorium for boligstrategien godkendes

Beskrivelse af sagen

I budget 2019 er det besluttet, at der skal udarbejdes en boligstrategi for Holbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede 21. november 2018 at igangsætte arbejdet med boligstrategien sammen med planstrategien. Herefter er der udarbejdet et kommissorium for boligstrategien, der indstilles til godkendelse i dette dagsordenspunkt. Kommissoriet er vedlagt.

Kommissoriet er en yderligere konkretisering af arbejdet med boligstrategien. I kommissoriet udpeges de målsætninger, boligstrategien skal indeholde, og som arbejdet vil blive tilrettelagt efter. Desuden beskriver kommissoriet for boligstrategien, hvad der konkret er formålet med boligstrategien – boligstrategiens leverancer, tidsplan samt plan for borgermøder. I det følgende er målsætningerne med boligstrategien kort beskrevet.

Målsætninger med boligstrategien

Boligstrategien skal indeholde en plan for, hvordan Holbæk Kommune kan arbejde med at indfri potentialet for nye borgere, der kan bidrage til udviklingen af Holbæk Kommune. Samtidig skal boligstrategien give et balanceret boligtilbud, der vil give muligheder for, at nuværende borgere kan indfri deres boligønsker.

Boligstrategien har derudover til formål at bidrage til at afdække de muligheder og styrker, der eksisterer i kommunens lokalsamfund - særligt i de lokalområder, hvor potentialet for bosætning i mindre grad er til stede.

Målsætningen med boligstrategien er:

 • at Holbæk Kommune i størst muligt omfang indfrier potentialet for op imod 2.700 nye boliger de næste fem år.
 • at potentialer og styrker i lokalsamfundene afdækkes.

Målsætningerne deles op i følgende delmålsætninger, som hver især skal bidrage til at indfri målsætningen:

 • at skabe et bredt og varieret boligudbud
 • at sikre boligudvikling bredt i hele kommunen
 • at udvikle boliger der er bæredygtige
 • at bygge tætte og bæredygtige byer med blandede funktioner

Økonomiske konsekvenser

Budget: 500.000 kr. med henblik på, at købe ekstern hjælp til udarbejdelse af boligstrategien.

Initiativer udover boligstrategien i forbindelse med den efterfølgende implementering, såsom markedsføringstiltag er finansieret særskilt.


Sagshistorik, henvisninger

Arbejdet med boligstrategien blev igangsat på kommunalbestyrelsesmødet den 21. november 2018 – se dagsordenspunktet her (link).


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

L stillede følgende ændringsforslag;

 

1. Møde med lokalområderne bør indgå i fase 1

2. I fase to udarbejdes boligstrategien sideløbende med udviklingsstrategier for de områder, der ikke udpeges til boligudvikling

3. Ud over de to nuværende målsætninger bør yderligere to målsætninger indgå. Målet er:

- at udarbejde en boligstrategi, der tilgodeser nye boligområder i lokalområderne

- at udarbejde en boligstrategi, der tilgodeser fremtidige bolig- og samværsformer

- at udarbejde en boligstrategi, der særligt tilgodeser behovet for mindre boliger

4. Kommissoriet bør specifikt beskrive de forskellige ejerforhold og nyere boligformer, herunder seniorfællesskaber, bofællesskaber, økologiske enklaver, byggeri til tre generationer, områder med tiny houses mm.

5. Kommissoriet beskriver specifikt, hvordan kommunen vil gennemføre borgermøderne og nævner et cirka-antal møder, der skal afholdes. Møderne skal give et røntgenbillede/vise et dna af det enkelte lokalområde med anvisninger til nuværende styrker og potentialer.

6. Borgermøderne skal sikre, at kommunen kender alle de lokale muligheder og udfordringer, planer og idéer for nye boliger og andre større tiltag.

7. Boligstrategien bør ikke forhindre private i at udvikle boligområderne uden for de områder, kommunen udpeger.

8. Der er til de politiske prioriteringer behov for kort, der fortæller følgende:

- Hvor har kommunen jord?

- Hvilke områder er udlagt til beboelser

- Hvilke områder kan udlægges til boliger

- Hvilke privat jord er udlagt til beboelser

- Muligheder for boligudvikling i det åbne land

 

Ændringsforslaget indstilles godkendt, Kommissoriet bedes tilrettet i overensstemmelse hermed.

 

Økonomiudvalget oversender herefter sagen til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.caseno18-5978_#4806078_v1_analyse af boligpotentialet i holbæk kommune.pdf
caseno18-5978_#4806761_v1_kommisorium for boligstrategi.pdf

Bilag

Analyse af boligpotentialet i Holbæk Kommune
Kommisorium for boligstrategi


8. Beslutning om godkendelse af tilsagn til almene familieboliger i Holbæk Have

Beslutning om godkendelse af tilsagn til almene familieboliger i Holbæk Have

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen giver Boligselskabet Midtsjælland tilsagn til at opføre 96 almene familieboliger i Holbæk Have 11, Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 180,183 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Have 11 blev i marts 2016 udbudt til salg gennem et projektudbud. På mødet den 15. juni 2016 godkendte byrådet vinderprojektet, som indeholder et blandet boligområde med både private og almene boliger.  

Boligselskabet Midtsjælland ansøger om tilsagn til at bygge 96 almene familieboliger på matr.nr. 11 ap Holbæk Markjorder, beliggende Holbæk Have 11, Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 180,183 mio. kr.

Tilsagnet betyder samtidig, at:

 • der ydes kommunal grundkapital med 14,415 mio. kr.
 • der stilles nødvendig regaranti for statens garanti for projektets realkreditlån

Projektets 96 almene familieboliger fordeler sig med 28 stk. 2-rums boliger, 40 stk. 3-rums boliger og 28 stk. 4-rumsboliger, med en gennemsnitlig boligstørrelse på 89 m2.

Det vindende projekt indeholdt 86 lidt større almene familieboliger fordelt på 16 stk. 2-rums boliger, 37 stk. 3-rums boliger og 33 stk. 4-rums boliger, med en gennemsnitlig boligstørrelse på 96 m2. Den kommunale grundkapital var opgjort til 16,668 mio. kr.

I det aktuelle projekt opnås der 10 almene familieboliger flere og en besparelse på den kommunale grundkapital på 2,253 mio. kr.


Økonomiske konsekvenser

Kommunen har en udgift til grundkapital på 14,415 mio. kr., som finansieres med en del af salgssummen for Holbæk Have 11, Holbæk, som blev solgt i projektudbud i 2016. Beløbet er afsat i budgettet for 2019.

Der blev ved projektgodkendelsen taget højde for, at en del af købesummen skal dække den kommunale grundkapital.

Staten stiller garanti for hele projektets realkreditlån. Kommunen stiller regaranti for statens garanti.

Den endelige regaranti beregnes ved byggeriets færdiggørelse og påvirker ikke kommunens låneramme.


Lovgrundlag – link

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.caseno18-35924_#4802489_v1_forklaring af skeam a-b-c ved nybyggeri.docx

Bilag

Forklaring af skeam A-B-C ved nybyggeri


9. Beslutning om vedtagelse af takst 2019 for BPA - Social Tilsyn Øst

Beslutning om vedtagelse af takst 2019 for BPA - Social Tilsyn Øst

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. taksterne for godkendelse og tilsyn 2019 for private virksomheder og foreninger omfattet af Borgerstyret Personlig Assistance-ordningen godkendes

Alternativ indstilling

 

 


Beskrivelse af sagen

I henhold til bekendtgørelse nr. 1251 af 13. november 2017 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte takster for tilsyn med plejefamilier og takster for tilsyn med opholdssteder m.m.

Socialtilsynene i Danmark fik pr. 1. januar 2018 tilført en ny opgave. Opgaven omhandler godkendelse og tilsyn af og med private firmaer og foreninger, der varetager arbejdsgiveransvaret i de såkaldte BPA-ordninger; Borgerstyret Personlig Assistance, hvor handicappede borgere ansætter egne hjælpere.

Socialtilsynene skal i forbindelse med løsningen af opgaven udmelde en takst for opgaven. Der skal udmeldes en godkendelsestakst og en takst for et driftsorienteret tilsyn.

De 5 socialtilsyn har i samarbejde med Socialstyrelsen udarbejdet et koncept for godkendelse af private virksomheder og foreninger der varetager arbejdsgiverdelen i BPA-ordninger. På baggrund af tilsynskonceptet (ansøgningsskema, budgetskema, rapportskabelon, socialstyrelsens vurderingsgrundlag for godkendelse samt notat om solvens) har Socialtilsynene foretaget en vurdering og bedømmelse af tidsestimatet for godkendelsesopgaven.

Taksten for 2018 var beregnet på baggrund af ovenstående vurdering, idet der endnu ikke forelå en ministeriel vedledning omkring udmøntning og beregning af omkostningerne forbundet med opgaven. Taksen for 2019 er beregnet på mere præcise data i takstmodellen. De forskellige beregningsmodeller er årsagen til den relativt høje takststigning fra 2018 til 2019.


Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet Social Tilsyn Øst er takstfinansieret


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Øvrige konsekvenser

Ingen


Lovgrundlag – link

Socialtilsynsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om socialtilsyn - retsinformation.dk


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde d. 11. maj 2018 – Pkt. 101


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.caseno17-49532_#4796723_v1_social tilsyn øst - takst 2019 for bpa-ordninger.pdf

Bilag

Social Tilsyn Øst - takst 2019 for BPA-ordninger


10. Orientering om opfølgning på bemærkning i revisionens delberetning for 2017

Orientering om opfølgning på bemærkning i revisionens delberetning for 2017

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. redegørelse fra Alle kan Bidrage vedr. økonomisk opfølgning på områderne uddannelseshjælp og kontanthjælp tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 16. maj 2018 revisionens delberetning for 2017.

I.h.t. delberetningens afsnit 2.2. var der på det sociale område givet bemærkning om, at der vedr. uddannelseshjælp og kontanthjælp har været væsentlige tidsmæssige forsinkelser i de økonomiske opfølgninger i sagerne. Det blev samtidig anbefalet, at kommunalbestyrelsen løbende skulle have en orienterende status for opgaves løsning.

Således fik Kommunalbestyrelsen i september 2018 en opfølgende orientering om, at Ydelsesservice medio august havde 790 sager, hvor opfølgning skulle foretages inden 3 måneder, men at ingen sager lå ud over den tilladte frist for opfølgning på 3 måneder.

Status medio december 2018 er, at antallet af sager der ligger til opfølgning inden for de næste 3 måneder er faldet til 138 sager, mens 34 sager er ved at blive undersøgt nærmere hos borgere. Alle sager er således blevet behandlet inden for den i lovgivningen fastsatte frist. Alle kan Bidrage har fået indarbejdet en arbejdsgang, der gør, at det forventes, at opgaven omkring økonomisk opfølgning fremadrettet kan løses rettidigt.  

Baggrund

Jævnfør Aktivlovens § 10 er kommunen forpligtet til at foretage økonomisk opfølgning på alle kontanthjælps- og uddannelsesydelsessager. Opfølgningen skal ske med 3 måneders interval. Alle kan Bidrage har i en længere periode haft vanskeligt ved at overholde denne forpligtelse.

I foråret 2018 indgik Alle kan Bidrage i et samarbejde med Udbetaling Danmark og KL om elektronisk udsøgning af sager til økonomisk opfølgning. Implementeringen har haft en god start, men den elektroniske samkøring af registre har medført, at flere sager bliver udsøgt til opfølgning. Alle kan Bidrage har med et uændret ressourceforbrug en forventning om, at opgaven omkring økonomisk opfølgning kan løses rettidigt.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

11. Godkendelse af handleplaner på det specialiserede område

Godkendelse af handleplaner på det specialiserede område

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

 1. udarbejdelse af handleplaner på det specialiserede område godkendes.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af budgetrevision 4 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skal udarbejde handleplaner for det specialiserede område. Formålet er at imødegå forventede økonomiske udfordringer på området.

Samlet set på det specialiserede socialområde forventes i 2019 udfordringer på godt 14 mio. kr.

Læring og trivsels handleplaner for det specialiserede børneområde

På det specialiserede børneområde under Læring og Trivsel er der allerede igangsat en række handleplaner for at håndtere udgiftspresset. Samlet set er der igangsat handleplaner for 5 mio. kr. Det drejer sig om:

 • Systematisk brug af data til styring og ledelse
 • Anbringelser og alternativ til anbringelse
 • Tæt og systematisk opfølgning på indsatser
 • Tæt opfølgning på kontrakter og samarbejde i øvrigt med interne og eksterne leverandører
 • Specialmyndighed (aflastning og tabt arbejdsfortjeneste).

Forudsat at ovenstående handleplaner lykkes vil merforbruget på det specialiserede børneområde under Læring og Trivsel være ca. 5 mio. kr.

Følgende handleplan vil kunne bidrage yderligere til at nedbringe forventet merforbrug, men den kan ikke anbefales:

 • Mindre indgribende foranstaltninger og lavere serviceniveau (mindre familiebehandling, færre anbringelser)

Uddannelse til alle unges handleplan for det specialiserede ungeområde

På det specialiserede ungeområde er der samlet set udfordring på ca. 2,5 mio. kr. Det foreslås, at der iværksættes følgende handleplan for at imødegå denne udfordring:

 • Støtte- og kontaktpersoner (omlægning, effektivisering)

Aktiv hele livets handleplaner for det specialiserede voksenområde

På det specialiserede voksenområde er der allerede iværksat handleplaner for 1,4 mio. kr. Forudsat at disse handleplaner lykkes vil det samlede merforbrug være godt 7 mio. kr. Det foreslås derfor at iværksætte følgende handleplaner for at imødegå merforbruget:

 • Samarbejde myndighed og udførere om at udvikle fleksible botilbud
 • Omlægning af sociale indsatser
 • Stram visitation og opfølgning på indsatser (herunder skærpet opfølgning på borgere på forsorgshjem og krisecentre)
 • Prisforhandlinger med private leverandører

På udvalgsmødet vil ovenstående handleplaner blive gennemgået.


Økonomiske konsekvenser

Såfremt der ikke udarbejdes handleplaner for ca. 14 mio. kr., forventes budget 2019 ikke at kunne overholdes på det specialiserede område.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

 


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2018: Punkt 245: Beslutning om budgetrevision 4 2018


Beslutning i Socialudvalget den 07-01-2019

Indstilles godkendt. Socialudvalget forelægges udmøntningsforslag for handleplaner, hvor særskilt politisk beslutning er nødvendig, forud for igangsættelse.


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.

12. Godkendelse af handleplan for mellemkommunale betalinger

Godkendelse af handleplan for mellemkommunale betalinger

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:

 1. handleplan for mellemkommunale refusioner godkendes.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af budgetrevision 4 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skal udarbejde handleplan med henblik på at imødegå forventede økonomiske udfordringer på Udvalget for Ældre og Sundheds ramme.

Baggrunden er, at der ses en bekymrende udvikling på udgifterne omfattet af den mellemkommunale refusion. Mellemkommunale refusioner omhandler betaling af Holbæk Kommunes ældre borgeres anvendelse af tilbud i andre kommuner samt andre kommuners betaling for ældre borgeres anvendelse af tilbud i Holbæk Kommune. Der ses et fald i andre kommuners anvendelse af tilbud i Holbæk Kommune og det udfordrer økonomien på området.

For at imødekomme de forventede økonomiske udfordringer har administrationen udarbejdet en handleplan for 2019 med løsninger for 5,5 mio. kr.

 

Nr.

Løsninger på forventet merforbrug – i mio. kr.

2019

1

Visitation til private plejecentre

1,0

2

Servicetjek af nuværende håndtering af mellemkommunale betalinger

Administrativt spor med fokus på momsafløftning, opfølgning på egen og andre kommuners borgere og indirekte omkostninger.

Praksis spor med fokus på systematikken af de anvendte plejepakker i praksis.

1,2

3

Reducering af budget til Social- og sundhedsassistenter og-hjælpere under uddannelse.

SSA/SSH elever aflønnes af Holbæk Kommune. De sidste 3 år har der været mindreforbrug på området. Administrationen vurderer, at niveauet for 2018 fortsætter i 2019.

3,1

4

Omprioritering af udviklingssamarbejde med private leverandører

0,2

 

I alt

5,5

 


Økonomiske konsekvenser

Såfremt der ikke udarbejdes handleplan for de 5,5 mio. kr. forventes budget 2019 ikke at kunne overholdes på ældreområdet.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2018: Punkt 245: Beslutning om budgetrevision 4 2018


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 07-01-2019

Efter publicering af dagsordenen har det vist sig, at potentialet vedr. visitation til plejecentre kun er 0,2 mio. kr. Derfor justeres beløbet for plejecentre til 0,2 mio. kr., og beløbet vedr. reduktion af budget til Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere under uddannelse hæves tilsvarende med 0,8 mio. kr., svarende til i alt 3,9 mio. kr. i 2019.

Handleplanen indstilles godkendt med denne ændring, idet det understreges, at handleplanen vedr. SSA/SSH-elever ikke må føre til begrænsninger i optag af SSA/SSH elever.
 


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Udvalget for Ældre og Sundheds indstilling indstilles godkendt.

 

13. Beslutning om at omprioritere takststigning på madservice

Beslutning om at omprioritere takststigning på madservice

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 • Det besluttes at omprioritere takststigningen på madservice.

 


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev det besluttet, at gennemføre en besparelse på 0,4 mio. kr. ved at øge taksten på madservice på kommunale plejecentre til lovens maksimum.

Udvalget for Ældre og Sundhed har bedt administrationen undersøge mulighederne for at omprioritere besparelsen, så borgerne undgår en takststigning. Det har efterfølgende vist sig, at besparelsen udgør 0,7 mio. kr. Administrationens forslag til omprioritering af besparelsen er, at anvende midler fra klippekortsordningen og Ældrerådets pulje.

Da der er tale om en permanent besparelse skal omprioriteringen finansieres inden for egen ramme.

Forslag til omprioritering besparelse på 0,7 mio. kr. ved takststigning på madservice:

 • Klippekort (der går i bloktilskud fra 2019) 500.000 kr. Dette vil ramme alle plejecentre inkl. private leverandører.
 • Ældrerådets pulje 200.000 kr.

Da midlerne fra klippekortsordningen indgår i bloktilskuddet fra 2019, er det muligt at flytte midler herfra. Hertil kommer, at administrationen forventer at overføre 1,6 mio. kr. fra klippekortsordningen til 2019.

Holbæk Kommune har endnu ikke modtaget en tilkendegivelse fra ministeriet på beløbet klippekortsmidlerne. Men i 2018 har bevillingen lydt på 4.736.253 kr. Forventningen er at beløbet i 2019 vil være af nogenlunde samme størrelse

Ældrerådets pulje udgør i 2018 849.000 kr. Gennem de seneste år har Ældrerådet uddelt færre midler, end de har fået bevilliget. I 2018 er der overført 421.000 kr., så puljen i alt har været på 1.270.500 kr. November 2018 er der uddelt 630.000 kr. Det vil sige, at der resterer 640.500 kr.

Konsekvensen ved omprioriteringen er færre aktiviteter på plejecentrene og færre midler for Ældrerådet at dele ud af.

 


Økonomiske konsekvenser

Omprioriteringen finansieres indenfor Aktiv hele livets ramme.


Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 5. december 2018, at sende sagen tilbage til yderligere behandling i Udvalget for Ældre og Sundhed. Baggrunden var et ønske om en præcisering af, hvorfor besparelsen ikke er de oprindelige 0,4 mio. kr., som blev besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen, at taksten for madservice skulle stige til lovens maksimum. I budgetmaterialet var provenuet beregnet til 0,4 mio. kr.

Forvaltningen er efter budgetvedtagelsen blevet opmærksom på, at provenuet desværre er beregnet på et forkert grundlag, da der er taget udgangspunkt i lovens maksimumspris for 2018, som er 118,5 kr. i døgnet. Da takststigningen er gældende fra januar 2019, skulle provenuet have været beregnet på baggrund af lovens maksimumpris for 2019, som er 121,5 kr. i døgnet. Fejlen er i det endelige budget blevet rettet, hvorfor forslaget indgår med et provenu på 0,7 mio. kr. fremfor 0,4 mio. kr. Administrationen har derfor fremlagt forslag til omprioritering for 0,7 mio. kr.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-11-2018

Indstilles godkendt for 2019


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Sagen sendes tilbage til yderligere behandling i Udvalget for Ældre og Sundhed.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 07-01-2019

Indstilles godkendt for 2019


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Udvalget for Ældre og Sundheds indstilling indstilles godkendt.

 

14. Godkendelse af ændring i Uddannelsesplan 2019 om integrationsindsatsen

Godkendelse af ændring i Uddannelsesplan 2019 om integrationsindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. beslutningen om ændring i Uddannelsesplan 2019 om integrationsindsatsen godkendes.

Beskrivelse af sagen

På møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29. november 2018 kunne udvalget indstille Uddannelsesplan 2019 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Udvalget ønskede dog, at uddannelsesplanen i januar 2019 forelægges til politisk godkendelse med en mindre ændring. Med ændringen skal det kort beskrives, hvordan Uddannelse til Alle Unge understøtter integrationsindsatsen.

For at redegøre for, hvordan Uddannelse til Alle Unge understøtter integrationsindsatsen, er der under det tredje indsatsområde i Uddannelsesplan 2019 ’Uddannelsesaktiviteter’ tilføjet en ny indsats, der beskrives således:

 • Mål: Understøttelse af integrationsindsatsen
 • Indsats: Uddannelse til alle unge understøtter integrationsindsatsen i vejledning om IGU, tilbud om danskundervisning og andre relevante sammenhænge.

 


Økonomiske konsekvenser

Sagen giver ikke anledning til økonomiske konsekvenser ud over budget 2019.

 


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 29.11.2018, sag nr. 113: https://dagsordner.holbaek.dk/committee_189792/agenda_367338/agenda_367338.html#13985237


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 08-01-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.caseno18-25020_#4790774_v1_uddannelsesplan 2019 - endelig med rettelse om integrationsindsats.pdf.pdf

Bilag

Uddannelsesplan 2019 - endelig med rettelse om integrationsindsats.pdf


15. Beslutning om tillæg til Beskæftigelsesplan 2019

Beslutning om tillæg til Beskæftigelsesplan 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. beslutningen om tillæg om integrationsindsatsen til Beskæftigelsesplan 2019 godkendes.

Beskrivelse af sagen

På møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29. november 2018 kunne udvalget indstille Beskæftigelsesplan 2019 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Udvalget ønskede dog, at der i januar 2019 forelægges et tillæg til beskæftigelsesplanen til politisk godkendelse. Tillægget skal nærmere redegøre for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Tillægget lyder i sin helhed:
 

Indledning

Beskæftigelsesplan 2019 og Integrationsstrategien (2017) lægger rammen for beskæftigelsesindsatsen for integrationsborgere. Beskæftigelsesplanen beskriver den strategiske tilgang til beskæftigelsesmålsætninger, der går på tværs af alle målgrupper, mens integrationsstrategien (2017) beskriver, hvordan alle kerneopgaver i bred forstand understøtter integrationsindsatsen.

Dette tillæg skal ses som et supplement til både den strategiske beskæftigelsesplan, og den tværgående integrationsstrategi.

Integrationsindsatsen vil i 2019 fokusere på nedenstående målsætninger, indsatser og succeskriterier.

 

Målsætninger

 • Flere borgere på integrationsydelse skal i ordinær beskæftigelse
 • Borgere med anden etnisk herkomst end dansk, skal opnå samme erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens som etnisk danske borgere

 

Indsatser

 • Øget kontakt, højere samtalefrekvens og styrket effekt af virksomhedsrettet indsats. Der etableres hyppigere opfølgning og fokuseres på specifikke jobmål ved etablering af praktikforløb
 • Styrket indsats i forhold til etablering af IntegrationsGrundUddannelsen (IGU), særligt på det offentlige arbejdsmarked. Normalindsatsen fastholdes, og der indledes et tæt samarbejde med offentlige arbejdsgivere, herunder særligt Holbæk Kommune
 • Styrket virksomhedsrettet fokus i danskuddannelsen og styrket brancherettet undervisning. Der er gennemført fornyet udbud af opgaven med implementering 1. april 2019. Samarbejdet med aktøren vil have et virksomhedsrettet fokus
 • Styrket samarbejde med frivillige organisationer, socialøkonomiske virksomheder og den almene boligsektor. Der etableres bl.a. tæt kontakt til Integrationsrådet og de boligsociale indsatser

Succeskriterier

 • Borgere på integrationsydelse skal modtage en samtale hver 4. uge og igennem året modtage et virksomhedsrettet tilbud i mindst 50 % af tiden
 • Jobeffekten af virksomhedspraktik skal være mindst 25 %
 • Andelen af integrationsborgere i ordinært arbejde skal i december 2019 være højere end landsgennemsnittet for samme målgruppe
 • Kvinder omfattet af integrationsloven skal senest 1. juli 2019 opleve samme virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats som mænd
 • Der skal etableres mindst 40 IGU-forløb igennem 2019

 

Høring i integrationsrådet

Udkastet har været i høring i integrationsrådet. Rådets bemærkninger er:

 

 • Hvordan evalueres indsatserne og kvaliteten af disse?
 • Hvad er sprogcentrets rolle i integrationsindsatsen?
 • Er der fokus på at optimere samarbejdet mellem relevante parter i Integrationsindsatsen?
 • Hvordan ønsker man at opnå succes med de etniske kvinder – bliver der lavet særlige tiltag eller er motivationen baseret på sanktioner alene?
 • Rådet bakker naturligvis op om det ønskede fokus på at få flere i beskæftigelse, men tænker at det er vigtigt, at der er fokus på etik og evaluering i processen, så der kan blive justeret undervejs i indsatserne.

 

Rådets bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i tillæggets tekst. Men administrationen vil være opmærksom på intentionen i bemærkningerne, herunder målgruppen af kvinder samt etik og evaluering i processen, når tillæggets indsatser skal realiseres.

Tillægget er indføjet i Beskæftigelsesplan 2019, som er vedlagt denne sag som bilag.


Økonomiske konsekvenser

Sagen giver ikke anledning til økonomiske konsekvenser ud over budget 2019.


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 29.11.2018, sag nr. 112: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 08-01-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.caseno18-51050_#4791376_v1_beskæftigelseplan 2019 med tillæg om integrationsindsatsen.pdf.pdf

Bilag

Beskæftigelseplan 2019 med tillæg om integrationsindsatsen.pdf


16. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 18,4 mio. kr. i 2019 til planlægning af fem anlægsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 34,3 mio. kr. fra puljen ”Nye børnehuse og skoler” i investeringsoversigten i Budgetaftale 2019.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet en samlet budgetramme på 175,5 mio. kr. til nye børnehuse og skoler fordelt over de kommende fire budgetår fra 2019-2022.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. november 2018, at administrationen i 2019 kan igangsætte planlægning af fem konkrete projekter med henblik på prioritering af de afsatte anlægsmidler til nye børnehuse og skoler. De økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af de fem projekter estimeres til 161,3 mio. kr.

 

De fem projekter er:

 • Børnehus i Svinninge: Sammenlægning af de 2 nuværende børnehuse i forbindelse med Katrinedalskolen afd. Svinninge samt plan for afvikling af nuværende børnehuse.
 • Samlet tilbud i Knabstrup: Sammenlægning af børnehus og skole samt plan for afvikling af nuværende børnehus.
 • Børnehus i Jyderup: Nyt børnehus samt plan for afvikling af nuværende børnehuse (Troldhøjen på Ellebjergvej 31B og Sølyst på Sølystvej 4). Der fremlægges en særskilt sag om den fremtidige anvendelse af børnehuset Sølyst.
 • Børnehus i Tuse: Nyt børnehus samt plan for afvikling af nuværende børnehus.
 • Samlet tilbud i Stestrup: Sammenlægning af børnehus og skole samt plan for afvikling af nuværende børnehus.

 

Proces

Planlægningsfasen i 2019 omfatter inddragelse af relevante interessenter fra de fem områder, herunder medarbejdere, ledere, dagtilbudsbestyrelser og skolebestyrelser. I Knabstrup suppleres den lokale inddragelse med et samarbejde med Projektudvalget for lokal udvikling (PULO).

Formålet er at afdække de konkrete behov for hver af de fem projekter. Der vil blive tilknyttet en ekstern rådgiver, der kan designe og projektere opgaven samt sikre gennemførelse af tilbudsindhentningen.

Planlægningen resulterer i fem konkrete anlægsprojekter, som indstilles til politisk behandling i takt med at den enkelte projektplanlægning færdiggøres. Det forventes at projektplanlægningen for alle fem projekter færdiggøres i løbet af 2019.


Økonomiske konsekvenser

Der investeres 18,4 mio. kr. i 2019, der dækker omkostninger til planlægning af fem anlægsprojekter (i) Børnehus i Svinninge, (ii) Samlet tilbud i Knabstrup, (iii) Børnehus i Jyderup, (iv) Børnehus i Tuse, og (v) Samlet tilbud i Stestrup. Beløbet frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 34,3 mio. kr. fra puljen ”Nye børnehuse og skoler” i investeringsoversigten i Budgetaftale 2019.

Der er i alt afsat 34,3 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2019, men det forventes at planlægningen af de fem projekter vil koste 18,4 mio. kr. i 2019. Det er ikke sandsynligt, at der kan gennemføres yderligere aktiviteter i 2019, da planlægningen af de fleste projekter vil løbe helt ind i 3. kvartal 2019. Dermed vil der forventeligt være behov for overførsel af midler fra 2019 til 2020.

Kommunalbestyrelsen har besluttet en samlet budgetramme på 175,5 mio. kr. til nye børnehuse og skoler fordelt over de kommende fire budgetår fra 2019-2022. De økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af investeringsplanen estimeres til 161,3 mio. kr. Dermed er der en estimeret rest på 14,2 mio. kr. til andre indsatser. Administrationen præsenterer i 2019 en sag til beslutning om prioritering af nye projekter.

Idet planlægningen på nuværende tidspunkt er på et stadie, hvor der er en vis usikkerhed om, hvornår betalingerne skal falde, så tilstræbes det at planlægge projekterne, så betalingerne passer med de afsatte midler i anlægsbudgettet. Såfremt den videre planlægning vil afdække, at der er behov for omprioritering indenfor anlægsbudgettets overslagsår, så vil det blive håndteret i forbindelse med budgetprocessen for 2020+.

Det er en forudsætning for gennemførelse af de fem anlægsprojekter, at budgetrammen på 161,3 mio. kr. ikke reduceres.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 21. november 2018: 227. Beslutning - Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-01-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.

17. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling i 2019 til fornyelse af legepladser på skole- og dagtilbudsområdet

Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling i 2019 til fornyelse af legepladser på skole- og dagtilbudsområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.


Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten i Budgetaftale 2019, til fornyelse af kommunens legepladser for skole- og dagtilbudsområdet.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2014, at der afsættes en årlig anlægspulje til fornyelse af Holbæk kommunes legepladser for skole- og dagtilbudsområdet under kerneområdet Læring og Trivsel.

Baggrunden for beslutningen var en gennemgang af sikkerheden på legepladserne. Gennemgangen afdækkede et stort behov for løbende, at kunne udskifte legeredskaber og forbedre læringsmiljøet på legepladser i takt med, at de legeredskaber, der er slidt op, fornyes.

Tiltag i 2019

I 2019 er ambitionen, at alle legepladser kan leve op til sikkerhedskravene i DS/EN 1176 (fastlægger generelle sikkerhedskrav til fastmonterede legepladsredskaber og -underlag på offentlige legepladser). Der iværksættes ligeledes tiltag for at optimere sikkerheden ved indendørs legepladser, især faldunderlag til klatrevægge og ribber.

Tillige dedikeres anlægsrammen på skolernes multibaner, udskiftning af nedslidte legeanlæg, udskiftning af slidte reservedele på eksisterende redskaber, og prioritering af et eventuelt restbeløb til nyindkøb af legeredskaber på baggrund af ønsker fra skole- og dagtilbudsområdet. Nyanskaffelser prioriteres efter kriterier nedenfor.

 • Legepladsrapport fra Legepladsinspektion (slitage og sikkerhed)
 • Legepladsens eller legeredskabets legeværdi (klatring, balance, gynge, rutsje eller sandleg)

Status på 2018

Indsatsen i 2018 har været en fortsættelse af de forrige års prioriteringer. Prioriteringer foretages ud fra legeværdi på den enkelte legeplads. Legeværdi vurderes på baggrund af fem faktorer, jf. legeværdi ovenfor. Dernæst er der taget hensyn til hvor slidte de enkelte anlæg fremstår.

Indsatsen i 2018 har også været præget af hængepartier fra 2017 på grund af den økonomiske opbremsning, herunder gennemgang og optimering af skolernes multibaner. Den meget tørre sommer viste sig at blive en udfordring for legeredskaberne af træ. De tørrede så meget ind at ekstra vedligehold blev en nødvendighed og i nogle tilfælde udskiftning. Vedlagt bilag indeholder fotodokumentation for udført arbejder i 2018.

Konsekvenser hvis anlægsbevilling ikke frigives

Såfremt anlægsrammen på 1,5 mio. kr. for 2019 ikke frigives, kan det af hensyn til børnenes sikkerhed blive nødvendigt helt eller delvist at lukke de legepladser, der ikke kan holdes i lovlig, forsvarlig og sikker stand.

 


Økonomiske konsekvenser

Der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr., der dækker samtlige omkostninger til fornyelse af legepladser for skole- og dagtilbudsområdet i 2019. Beløbet anvises af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten i Budgetaftale 2019.

 


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-01-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.caseno18-42719_#4780864_v1_legepladsrenovering 2018 fotodokumentaion områdeopdelt.pdf

Bilag

Legepladsrenovering 2018 fotodokumentaion områdeopdelt


18. Beslutning om udarbejdelse af handleplaner for budget 2019

Beslutning om udarbejdelse af handleplaner for budget 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. udvalget for Børn og Skole udarbejder handleplaner indenfor de i sagen foreslåede områder for at sikre budgetoverholdelse på udvalgets område i 2019.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har på møde den 12. december 2018 besluttet, at de fire stående udvalg, herunder Udvalget for Børn og Skole skal udarbejde handleplaner til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019. Det skal ske med henblik på at imødegå forventede økonomiske udfordringer i udvalgene.

Administrationen har nedenfor foreslået 4 temaer, hvor udvalget kan vælge at udarbejde handleplaner for at sikre budgetoverholdelse i budget 2019.

Baggrund

Den seneste budgetrevision (BR4) på udvalgets område viser, de fire folkeskoler forventer et merforbrug for 13,4 mio. kr. i 2018. Merforbruget er sammensat af overførsler fra 2016 og 2017 på 2,7 mio. kr. og et merforbrug i 2018 på 10,7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i december besluttet, at merforbruget ikke overføres til skolernes budget i 2019.

Ekstra midler til drift af skoleområdet i 2019

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen for 2019 besluttet at tilføre folkeskolen 15 mio. kr. til tre forskellige tiltag på folkeskoleområdet fra budget 2019. Heraf er det ene tiltag at tilføre skolernes daglige drift ekstra midler. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen i december 2018 konkret besluttet at tilføre 4,35 mio. kr. årligt til den daglige drift af skolerne. Endvidere er der på folkeskolernes område i budget 2019 indlagt en pulje på 5,6 mio. kr. til skolernes daglige drift. Puljen er fremkommet af de midler, der er afsat til at nedsætte lærernes undervisningstid. Da tiltaget først iværksættes fra 1. august 2019, bruges de resterende midler på 5,6 mio. kr. til skolernes drift i 2019.

I budget 2019 sker der derved en tilførsel på 9,95 mio. kr. til folkeskolernes daglige drift.

Ses der isoleret på folkeskolernes økonomi for 2018 (merforbrug på 10,7 mio. kr.) kan der umiddelbart forventes en balance i budget 2019, når der samtidig sker en tilførsel på 9,95 mio. kr. i folkeskolernes budgetter for 2019.

Administrationen forventer dog allerede på nuværende tidspunkt, at skolernes økonomi kommer under pres i budget 2019. Det skyldes primært to faktorer:

 • Færre elever
  Tildelingsmodellen på skoleområdet er stort set udelukkende baseret på, at folkeskolerne får økonomi efter antal elever. Et fald i elevtal betyder derved automatisk færre midler til folkeskolen. I budget 2019 betyder det, at skolernes økonomi forventes at blive reduceret med 9,7 mio. kr. I den omfang de fire folkeskoler ikke kan reducere antallet af klasser tilsvarende vil det betyde et pres på skolernes økonomi.

 

 • Udgifter til specialundervisning
  Økonomi til specialundervisning tildeles ligeledes til folkeskolerne efter antal elever. Færre elever betyder derved også færre midler til specialundervisning. Såfremt behovet for specialundervisning ikke falder i samme grad vil det betyde et pres på skolernes økonomi.


De fire folkeskoler forventer på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug i 2019 på mellem 9 og 12 mio. kr.

 

Forslag til økonomiske handleplaner:

Administrationen foreslår, at udvalget udarbejder handleplaner for 2019 indenfor følgende områder:

a)     De fire dagtilbudsområder forventede ved budgetrevision 4 et samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr. i 2018, hvoraf de 1,6 mio. kr. er afsat til reetablering af Eventyrlunden i Holbæk By. En handleplanen indenfor dette område vil indebære at hele eller dele af mindreforbruget på dagtilbudsområdet i 2018 overføres til folkeskolernes budget i 2019. Forslaget forudsætter en særskilt politisk beslutning, da kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet, at dagtilbudsområdets budgetter kun kan ændres ved budgetvedtagelsen i oktober måned.

b)     Merforbruget på folkeskolerne blev ved budgetrevision 4 vurderet at blive på 13,4 mio. kr. i regnskab 2018. Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetrevion 4 at overføre 13,4 mio. kr. til folkeskolernes budget. På nuværende tidspunkt forventes det endelige merforbrug for folkeskolerne at blive 2,8 mio. kr. mindre. Beløbet på 2,8 mio. kr. foreslår administrationen overføres til folkeskolernes budget for 2019.

c)      Administrationen forventer pt., at taksten til de private skoler og efterskoler bliver lavere end først forventet. Det vil betyde, at udgiften vil være 2 mio. kr. lavere end budgetteret. Beløbet på 2 mio. kr. foreslår administrationen bliver overført til folkeskolernes budget for 2019.

d)     Klasseoptimering - sammenlægning af klasser på tværs af skoleafdelinger kan reducere skolernes driftsudgifter. En klasse koster ca. 0,75 mio. kr.. En handleplan indenfor dette område skal belyse, hvor mange klasser det vil være muligt at sammenlægge.

Handleplanerne vil blive fremlagt og uddybet med konsekvensbeskrivelser til udvalgets møde den 30. januar 2019.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-01-2019

Indstilles godkendt. Udvalget prioriterer handleplan b) og c) i sagsfremstillingen. Derudover ønsker udvalget at prioritere udarbejdelse af nye handleplaner ift. udgifter til PAU og udgifter til befordring til specialundervisning. Hvis dette ikke viser sig at være tilstrækkeligt til at dække merforbruget på folkeskoleområdet, ønsker udvalget i forhold til handleplan a) vedr. dagtilbuds overførsel af mindreforbrug fra 2018 en nærmere dialog med dagtilbud om udgiftsbehovet på dagtilbudsområdet i 2019 forud for endelig beslutning. Handleplan d) vedr. klasseoptimering ønsker udvalget ikke at arbejde videre med.


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Udvalget for Børn og Skoles indstilling indstilles godkendt.

19. Beslutning om studietur for Udvalget for Kultur og Fritid til Hjørring den 4.- 5.- april 2019

Beslutning om studietur for Udvalget for Kultur og Fritid til Hjørring den 4.- 5.- april 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. program og budget for udvalgets studietur til Hjørring den 4. – 5. april 2019 godkendes

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid ønsker af gennemføre en studietur for udvalget den 4. – 5. april 2019 til Hjørring, som på det tidspunkt er vært for Aprilfestival 2019.

Formålet med turen er at hente erfaringer fra Hjørring med at planlægge og organisere Aprilfestival 2019 - erfaringer, som Udvalget kan bruge til det videre arbejde med planlægningen af Aprilfestival 2020 i Holbæk.

På studieturen er der aftalt møder med forskellige nøglepersoner, som har været inddraget i planlægningen og/eller som står for afviklingen af Aprilfestival 2019.

Møderne på studieturen vil tage udgangspunkt i:

 • det strategiske/politiske arbejde op til festivalen - overvejelser om at få arrangementet til at sætte sig spor.
 • samarbejdet med det lokale erhvervsliv for at skabe merværdi
 • skolesamarbejde og inddragelse i forbindelse med festivalen
 • møde med Teatercentrum
 • møde med repræsentanter fra den lokale arbejdsgruppe for Aprilfestival.

Endelig er der afsat tid til besøg hos Han Herred Havbåde for at høre om deres projekt med klassisk kystkultur.

Budgettet for turen anslås til 25.000 kr.

Jf. Styrelsesloven og Kommunalbestyrelsens beslutning af 18. april 2018, må udvalgene ikke arrangere studieture uden Kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse. Dette gælder, uanset om udvalget helt/delvist tager afsted selv eller udvalget inviterer resten af Kommunalbestyrelsen med. Derfor skal studieturen godkendes af Kommunalbestyrelsen.


Økonomiske konsekvenser

De 25.000 kr. til studieturen betales fra kommunalbestyrelsens pulje.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-01-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.caseno18-48098_#4780159_v1_endeligt program for studietur til hjørring 2019.pdf.pdf

Bilag

Endeligt program for studietur til Hjørring 2019.pdf


20. Beslutning om valg af placering for biogasanlæg

Beslutning om valg af placering for biogasanlæg

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. placering 1 Snævre Vest godkendes til placering af biogasanlæg til håndtering af 500.000 ton biomasse årligt, og planlægning igangsættes

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. placering 2 Kvanløse godkendes til placering af biogasanlæg til håndtering af 500.000 ton biomasse årligt, og planlægning igangsættes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har d. 12/12-18 besluttet, at Lokalplanforslag 14.11 samt Kommuneplantillæg 7 forkastes, og at der i stedet arbejdes videre med at finde en alternativ placering for et biogasanlæg til håndtering af 500.000 ton biomasse årligt.

Baggrunden for beslutningen er, en politisk drøftelse og stillingtagen omkring, at udviklers biogasanlæg i Ikast-Brande Kommune, har ført til lugtgener i lokalområdet. På trods af at udvikler lovede at det ikke ville blive tilfældet. Udvikler har oplyst administrationen om de konkrete forhold omkring lugtgener for anlægget i Ikast-Brande. Notat fra pågældende kommune er vedlagt som bilag, og viser at der ikke er konstateret overskridelse af grænseværdier for lugt fra anlægget, men til gengæld lugt fra andre kilder i området.

Administrationen har på baggrund af den politiske beslutning arbejdet på at finde alternative egnede placeringer. Herunder fremsættes de identificerede mulige alternativer.

Placering af et biogasanlæg til håndtering af 500.000 ton biomasse årligt, skal ses i sammenhæng med og tage højde for bl.a.

-         afstandskrav til boliger

-         nærhed til biomasseleverandører

-         nærhed til overordnet vejnet

-         nærhed til gasinfrastruktur

-         undgå konflikt med naturudpegninger

-         undgå konflikt med kultur- og landsbyudpegninger

På baggrund af disse kriterier, er hele kommunen blevet screenet for områder, som opfylder disse. Der blev i første omgang fundet fem nye alternativer, hvoraf to har vist sig mulige at arbejde videre med. Herunder oversigt over identificerede og undersøgte placeringer.

 

 

 

Baggrund for undersøgte alternativer (se bilag 3 for kortbilag)

Administrationen fremsætter herunder de identificerede mulige alternative placeringer i prioriteret rækkefølge. Prioriteringen er sket ud fra en faglig vurdering af ovenstående kriterier. På den baggrund vurderes det samtidigt, at der ikke findes andre alternativer end de her fremførte, hvor det konkrete projekt kan placeres.

De mulige identificerede placeringer er koncentreret mod de overordnede veje i centrum af kommunen. Den østlige del af kommunen er udpeget som kystnærhedszone, hvor der skal argumenteres for, at dette vil være den mest optimale mulighed for at placere det pågældende tekniske anlæg. Dette kan ikke gøres på et fagligt grundlag. Mod syd og nord er trafikforhold dårligere, og biomasseoplandet vil konkurrere med andre anlæg. Mod vest er der for langt til biomasseleverandører, der er konkurrence fra anlæg i Kalundborg og en nordlig rute vil gå gennem flere landsbyer.

Fravalg

De tre fravalgte placeringer, kan ikke overholde afstandskrav til boliger, er for langt fra biomasseleverandører og gasledninger, konflikter med naturudpegninger og kirkelige omgivelser, samt trafik gennem landsbyer. Vallestrup-placeringen er indenfor et råstofområde med grus, hvor der forelægger en konkret ansøgning om udvinding hos Region Sjælland. I Kommuneplan 2017 er udpeget interesseområde og perspektivområde for biogasanlæg ved Audebo og St. Merløse. Som behandlet i lokalplanforslaget for placering ved Snævre, er det ikke muligt at placere et anlæg af denne størrelse på de to placeringer, bl.a. fordi oplandet for biomasse vil konkurrere med kommende biogasanlæg i nabokommuner. Udpegningerne egner sig til udbygning af eksisterende anlæg ved Audebo eller et mindre anlæg ved St. Merløse. Ingen af de to udpegninger egner sig til det konkrete projekt, der omhandler et anlæg til behandling af 500.000 ton biomasse årligt.

Identificerede alternativer (Se bilag 3 for kortbilag)

0-alternativ – Snævre
Den forkastede placering ved Snævre, er taget med som 0-alternativ, for at kunne sammenligne de alternative placeringer med det fremsatte planforslag.

Vidensniveau

-         fuldt kendt område med planforslag og miljøkonsekvensrapport

-         Kræver ingen dispensationer på miljøområdet, og overholder alle lovkrav

-         Udvikler ejer området

Fordele

-         Placeret godt trafikalt ift. afstand til leverandører af gylle

-         Trafikalt knudepunkt, med 90 % af kørsler via Kalundborgmotorvej

-         Overholder afstandskrav til enkeltboliger (300m)

-         Overholder afstandskrav til boligområder (500m)

-         Påvirker ikke natur

-         Placeret lavt i landskabet

Ulemper

-         Ingen umiddelbare

 

Placering 1 – Snævre vestlig
Placeret ca. 500m længere mod vest, end 0-alternativet.
Ca. 1 km afstand til Sdr. Jernløse, mod 500m tidligere.
Vil gøre brug af samme vejadgang som tidligere.

Vidensniveau

-         nær tidligere lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport, og dermed godt kendt område

-         forslag til kommuneplantillæg for området

-         Udvikler har fuldmagt til at søge om planlægning for arealet

Fordele

-         Placeret godt trafikalt ift. afstand til leverandører af gylle

-         Trafikalt knudepunkt, med 90 % af kørsler via Kalundborgmotorvej

-         Overholder afstandskrav til enkeltboliger (300m)

-         Overholder afstandskrav til boligområder (500m)

-         Påvirker ikke natur

Ulemper

-         Ingen umiddelbare

 

Placering 2 – Nord for Kvanløse
Samme placering som for den tidligere planlægning som blev sat i bero. Er udfordret af mindre afstand til boliger, end placering 1, samt vejadgang fra statsvej (Ringstedvej), som Vejdirektoratet administrerer. Er tidligere fravalgt af udvikler, da Vejdirektoratet stillede krav om ny vejadgang, som vil kræve ekspropriering. Se kortbilag for markering.

Vidensniveau

-         Behandlet som alternativ til Snævre i Miljøkonsekvensrapport for Snævre

-         Udvikler har fuldmagt til at søge om planlægning for arealet

Fordele

-         Placeret godt trafikalt ift. afstand til leverandører af gylle

-         Trafikalt knudepunkt, Kalundborgmotorvej / Ringstedvej

-         Overholder afstandskrav til enkeltboliger (300m)

-         Overholder afstandskrav til boligområder (500m)

-         Påvirker ikke natur

Ulemper

-         Vejadgang vil kræve ekspropriation, for at kunne realiseres

-         Overholder afstandskrav med lille margin


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune har ikke økonomiske interesser i projektet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Varierer alt efter hvilken placering der vælges.

Generelt vil biogasanlægget være et højteknologisk anlæg, som ikke vil have større miljø- eller klimamæssige konsekvenser. Den prioriterede rækkefølge er bl.a. sket ud fra netop disse hensyn.


Sagshistorik, henvisninger

29/5-18 KMU Igangsættelse af planlægning for biogasanlæg nord for Kvanløse (punkt 69)
6/6-18 ØKU Igangsættelse af planlægning for biogasanlæg nord for Kvanløse (punkt 125)

28/8-18 KMU Igangsættelse af planlægning for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 100)
5/9-18 ØKU Igangsættelse af planlægning for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 177)

27/11-18 KMU 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 143)
5/12-18 ØKU 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 272)
12/12-18 KB 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 261)


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2019

Et flertal bestående af A, O og I indstiller, at der placeres et biogasanlæg ved Snævre Vest. Et mindretal bestående af V og Ø er imod.

V ønsker, der arbejdes videre med en placering ved Audebo/Hagesholm.

Ø ønsker ikke et biogasanlæg.

Udvalgets medlemmer ønsker sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

Uddybende notat om muligheden for biogasanlæg ved Audebo Deponi eller St. Merløse er vedlagt som bilag til referatet.


Supplerende sagsfremstilling den 08-01-2019

Da Ole Brockdorff (A), Chr. Ahlefeldt-Laurvig (I), John Harpøth (O), Peter Nilsson (V) og Karen Thestrup Clausen (Ø) i Udvalget for Klima og Miljø udøvede standsningsret skal sagen behandles i kommunalbestyrelsen.


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

V stillede ændringsforslag om at der arbejdes videre med en placering ved Audebo/Hagesholm

For ændringsforslaget stemte 1 (V).

Imod stemte 3 (I, O og A).

5 (B, C, Ø, L og F) undlod at stemme.

 

Ø stillede ændringsforslag om, at der arbejdes videre med placering ved Vallestrup Øst

For stemte ingen.

Imod stemte 5 (I, O, A, V og L).

4 (Ø C, F og B) undlod at stemme.

 

Et flertal bestående at L, F, I, O og A indstiller, at planlægningen af et biogasanlæg ved Snævre Vest igangsættes, og der nedsættes en følgegruppe med to medlemmer fra Nature Energi, to medlemmer som lokalforum i Regstrup udpeger, to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og ét medlem fra administrationen, der i planlægningsfasen og indtil 1 år efter driftsigangsættelse skal sikre dialog, åbenhed og afklaring af spørgsmål mv.

Imod dette stemte 3 (Ø, B og V).

Ø stemte imod, da de ikke ønsker et biogasanlæg af den størrelse, men støtter nedsættelse af følgegruppe.

1 (C) undlod at stemme.

 caseno18-50622_#4791059_v1_notat ikast brande kommune.pdf.pdf
caseno18-50622_#4791063_v1_notat emissionskontrol - ngf nature energy månsson til kommmune.pdf.pdf
caseno18-50622_#4794349_v1_kortbilag.pdf.pdf

Bilag

Notat Ikast Brande Kommune.pdf
Notat emissionskontrol - NGF Nature Energy Månsson til kommmune.pdf
Kortbilag.pdf


21. Beslutning om midlertidig dispensation efter planloven til etablering af parkering på kommunalt areal i Brostræde ved Isefjords Allé 17-23

Beslutning om midlertidig dispensation efter planloven til etablering af parkering på kommunalt areal i Brostræde ved Isefjords Allé 17-23

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Det besluttes at give midlertidig dispensation til indretning af parkering i gadeplan på kommunalt areal ved ejendommen Isefjords Allé 17-23 tidsbegrænset til 1 år.
 2. Der frigives 75.000 kr. fra det afsatte rammebeløb til ”yderligere midler til småprojekter i havneområdet” på 0.5 mio. kr. i budget 2019 under KMU.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har været i dialog med beboerrepræsentanter ved Brostræde, der tilkendegiver ønske om etablering af midlertidige p-pladser i gadeplan langs østsiden af den nordlige del af Brostræde.
Formålet med at meddele dispensationen er at tilvejebringe offentlige, midlertidige p-pladser til nærområdets forsyning, mens der pågår byggearbejde på naboarealerne og mens der arbejdes for mulige permanente parkeringsløsninger i nærheden.

Efter Planloven er der mulighed for midlertidigt at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, selvom dispensationen er i strid med planens principper, herunder anvendelsen af et givent areal. Det er en betingelse, at en sådan dispensation tidsbegrænses til maksimalt 3 år, efter Planlovens § 19.
I henhold til gældende administrationsgrundlag skal sådanne midlertidige dispensationer behandles politisk, og nærværende sag forelægges derfor til politisk beslutning.

Holbæk Kommune er ejer af arealet beliggende mellem ejendommen Isefjords Allé 17-23 (karré 2 i Lokalplan 1.46) og Brostræde, jf. kortbilag vedlagt sagen.
Arealet er omfattet af Lokalplan 1.46, der foreskriver, at arealet udlægges til grønt areal, spejlbassin eller kanal, jf. lokalplanens kortbilag 2.

Anlæg af midlertidige p-pladser i gadeplan vil forudsætte dispensation fra følgende bestemmelser i Lokalplan 1.46:


Lokalplan 1.46, 
§ 4, med tilhørende Kortbilag 2, hvoraf det fremgår, at det pågældende areal er udlagt til havnekanal/ spejlbassin og areal til kanalpromenade øst for kanal ved Brostræde. 
 

 


Øvrige konsekvenser

Hvis der anlægges midlertidige p-pladser, der bliver finansieret af 75.000,- kr. fra det afsatte rammebeløb til ”Yderligere midler til småprojekter i havneområdet” på 0,5 mio. i budget 2019 under KMU, vil der herefter være 425.000,- kr. der endnu ikke er disponeret i budget 2019.

 


Høring

For at Holbæk Kommune kan meddele en evt. dispensation fra ovennævnte bestemmelser, skal der gennemføres en naboorientering, jf. planlovens § 20.
Naboorienteringen er udsendt fra den 10.12.2018 til den 27.12.2018.
Indkomne høringssvar vil blive forelagt ved den politiske behandling af sagen.
 


Lovgrundlag – link

Planloven


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2019

Indstilles godkendt.

Bilag med indkomne høringssvar fra naboorienteringen er vedlagt punktet.


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.caseno18-50814_#4787210_v1_bilag med afgrænsning af område, midlertidig dispensation til terrænparkering, isefjords allé 17-23..pdf
caseno18-50814_#4787308_v1_kortbilag 2, lokalplan 1.46.pdf.pdf
caseno18-50814_#4787604_v1_skitse af midlertidig parkering på terræn ved brostræde.pdf.pdf

Bilag

Bilag med afgrænsning af område, midlertidig dispensation til terrænparkering, Isefjords Allé 17-23.pdf
Kortbilag 2, Lokalplan 1.46.pdf
Skitse af midlertidig parkering på terræn ved Brostræde.pdf


22. Beslutning om deltagelse i udarbejdelse af udbud af madaffald med ARGO

Beslutning om deltagelse i udarbejdelse af udbud af madaffald med ARGO

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune deltager i udarbejdelsen af et forslag til et fælles udbud om behandling af madaffald med de andre ARGO ejerkommuner, som efterfølgende vil blive forelagt til politisk beslutning.

Beskrivelse af sagen

Madaffald skal i henhold til den nationale ressourcestrategi opnå en genanvendelsesprocent på 50% i 2022. Når Holbæk Kommune udbyder madaffald betyder det, at der skal laves aftaler med en operatør, der indsamler madaffald hos borgerne i Holbæk Kommune. Herefter skal madaffaldet behandles med henblik på, at affaldet bliver til energi og restprodukt til landbrugsjord. Vedtages indstillingen deltager Holbæk Kommune sammen med de øvrige ejerkommuner og ARGO i udarbejdelsen af et forslag til et fælles udbud.

I dag afsættes Holbæk Kommunes madaffald til Biovækst A/S gennem ARGO sammen med Odsherred og Kalundborg. Intentionen er at samle alle ejerkommuner om et fælles udbud, da der er erfaring for at jo større mængder madaffald, desto lavere pris. Dog er dette ikke ensbetydende med lavere priser for borgere og erhverv, da vi ikke kender prisudviklingen på afsætning af madaffald i fremtiden.

Når forslaget til fælles udbud er udarbejdet, forelægges det politisk med henblik på en endelig stillingtagen til deltagelse i fælles udbud.


Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser ved at indgå i samarbejdet om forslag til fælles udbud. Hvis Holbæk Kommune vælger at indgå i udbuddet vil der efterfølgende skulle fastsættes takster.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.

23. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 14.12 med tilhørende Kommuneplantillæg for rekreativt fritidsområde ved Maglesø

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 14.12 med tilhørende Kommuneplantillæg for rekreativt fritidsområde ved Maglesø

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan 14.12 for rekreativt område ved Maglesø godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport.

Beskrivelse af sagen

Området ved Maglesø er udpeget i Holbæk Kommunes Naturpolitik som et af kommunens væsentlige udflugtsmål. Formålet med planlægningen er at sikre, at der også fremadrettet er offentlig adgang til området i form af offentlig parkeringsplads og offentlig stiadgang, i sammenhæng med traktørstedets bygninger. Endvidere skal planen sikre, at den eksisterende ejendom, der har huset traktørsted gennem en årrække, også fremadrettet vil have en anvendelse til publikumsorienterede formål, restaurant, café o. lign., der kan medvirke til at understøtte stedet som udflugtsmål.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for det rekreative fritidsområde ved Maglesø sker på baggrund af kommunalbestyrelsens principielle stillingtagen af 14. marts 2018 om at fastholde ejendommen Maglesøvej 6 med en publikumsorienteret funktion i stueplan. Samtidig fastholdes den nuværende parkeringsplads og de rekreative stiadgange i området.  Planforslagene muliggør desuden etablering af en ny større udhusbygning i forlængelse af grundejers ønske.


Holbæk kommune har nedlagt forbud efter Planlovens § 14 mod ændret anvendelse af stueplan i ejendommen til boligformål, samt forbud mod inddragelse af ejendommens nærmeste udearealer mod syd til udearealer for boligen. Et forbud efter planlovens § 14 er et midlertidigt forbud, der har til formål at opretholde status quo. For at opretholde det nedlagte forbud, skal kommunen udarbejde og offentliggøre et nyt lokalplanforslag inden for et år.

Ejere af ejendommen Maglesøvej 6 samt ejer af selve Maglesø har tilkendegivet, at de ikke ønsker nærværende planlægning gennemført, og at fastsættelse af begrænsende anvendelse af arealerne, herunder ejendommen Maglesøvej 6, kan medføre krav om offentlig overtagelse.
Administrationen har foretaget en vurdering af, hvorvidt kommunen har pligt til overtagelse, og dette vurderes ikke at være tilfældet


Høring

Forslag til Lokalplan 14.12 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 12 har været udsendt i offentlig fordebat i henhold til Planlovens § 23c. I høringsperioden indkom to høringssvar, der dels indeholdt forslag om at muliggøre en anvendelse af stueplan for traktørstedet til såvel boligformål som publikumsorienteret anvendelse, i forlængelse af de nuværende ejeres ønske, samt høringssvar hvori der argumenteres for, at fastsættelse af begrænsende anvendelse af arealerne, herunder ejendommen Maglesøvej 6, kan medføre krav om offentlig overtagelse. Planforslagene har fastholdt anvendelse af stueplan i traktørstedet til publikumsorienteret service, café, restaurant og lignende, der kan understøtte stedet som udflugtsmål, i forlængelse af nedlagt § 14 forbud mod anvendelse af stueplan til privat bolig.

Såfremt indstillingen godkendes, så udsendes planforslagene i offentlig høring i 8 uger. Indkomne høringssvar i den offentlige høringsperiode behandles og forelægges ved den endelige behandling af planforslagene.


Lovgrundlag – link

Planloven, Lov om miljøvurdering


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2018, pkt. 47


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2019

Et flertal bestående af A, V, O og Ø anbefaler, at indstillingen tiltrædes, idet anvendelsen og titlen ændres til besøgs- og udflugtsområde.

I kan ikke tiltræde indstillingen, idet der ikke ønskes ekspropriation til rekreative stier.


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, L, O, V og Ø).

Imod stemte 1 (I), som ikke ønsker ekspropriation til rekreative stier.

 caseno18-15575_#4787184_v1_kp_tillæg 12 og lokalplan 14.12 maglesø_forslag.pdf.pdf

Bilag

Kp_tillæg 12 og Lokalplan 14.12 Maglesø_forslag.pdf


24. Beslutning om anvendelse af ejendommen Anders Larsensvej 5-9 til uddannelsespladser

Beslutning om anvendelse af ejendommen Anders Larsensvej 5-9 til uddannelsespladser

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. ejendommen beliggende Anders Larsensvej 5-9, 4300 Holbæk anvendes til tilvejebringelse af flere uddannelsespladser
 2. der frigives 2,7 mio. kr., som finansieres af de afsatte midler på investeringsoversigten for 2019 til udvidelse af HUSC på Anders Larsensvej 

Beskrivelse af sagen

På Kommunalbestyrelsens efterårsseminar i 2018 blev det drøftet, hvordan Holbæk Kommune skal skabe rum for uddannelsespladser, så ambitionerne om, at Holbæk skal være en uddannelses by kan understøttes.

HUSC er på nuværende tidspunkt placeret i bygning 4 på Østre Skole, men efter sommerferien i 2019 vil det ikke være muligt at rumme alle de studerende, når der både starter et nyt hold sygeplejersker og finansøkonomuddannelsen starter op. Derudover er der forventning om, at der vil komme yderligere uddannelser til Holbæk i de kommende år, hvilket ligeledes vil øge behovet for yderligere uddannelsespladser.

Samlet set medfører det, at der er et stort behov for at etablere flere uddannelsespladser i tidssvarende studiemiljøer. Såfremt pladserne ikke etableres, så er der en risiko for, at søgningen mod de uddannelser, der er fysisk placeret i Holbæk, ikke vil være tilstrækkelig mens det ligeledes kan have den konsekvens, at uddannelsesinstitutionerne ikke vil etablere uddannelser i Holbæk, hvis der ikke kan undervises i tidssvarende faciliteter.

Derudover er der gjort en række erfaringer fra den nuværende drift af HUSC, som ligeledes understøtter et behov for at tilvejebringe flere m2:

 • de enkelte lokaler i bygning 4 er reelt for små til de 30-33 sygeplejerskestuderende, der er på et hold. Der er 1,5 m2 per studerende – mens der i dag typisk dimensioneres med 2,5 m2 per studerende i nybyggeri
 • der er behov for flere rum til gruppedrøftelser i resten af huset, som et naturligt supplement til undervisningslokalerne – der bør maksimalt undervises to hold i bygning 4 ad gangen
 • Absalon har brug for kontorpladser i HUSC til deres ansatte – typisk 6-8 pladser
 • Absalon har opstartet et udbud af Diplom i ledelse i HUSC – de vil gerne starte nyt hold hvert semester, så der ved fuld indfasning er mindst 4 parallelle hold

Som drøftet på efterårsseminaret i 2018, så skal der tænkes i løsninger på både kort og længere sigt. Administrationen anbefaler at ejendommen Anders Larsensvej 5 – 9, 4300 Holbæk anvendes til at rumme uddannelsespladser, hvilket sker ved at ibrugtagning af ejendommen sker etapevis. Ejendommen rummer i dag ca. 10 administrative arbejdspladser, Holbæk Radio, soldaterforeninger samt Veteran Caféen. En del af hhv. den renoverede og ikke-renoverede del af ejendommen anvendes ikke i dag.

Det forudsættes samtidig at bygning 4 på Østre Skole til HUSC bevares, idet den fortsat er egnet til løsning af dele af HUSC’ aktiviteter samt rummer mulighed for at skabe synergier til de statslige institutioner, som flytter til den resterende del af Østre Skole i de kommende år.

På den korte bane anbefales det at ibrugtage og tilpasse den allerede renoverede del af ejendommen på Anders Larsenvej, så den kan rumme de nye studerende, som starter i 2019 og 2020. Konkret betyder det, at der skal flyttes flere vægge samt etableres ventilation. Samtidig vil det have den betydning, at de nuværende ca. 10 administrative arbejdspladser skal fraflytte ejendommen og placeres et andet sted. På bagkant af en politisk beslutning vil der blive igangsat en proces, hvormed der hurtigst muligt kan anvises en anden placering til de berørte medarbejdere.

Tilpasning og renovering af ejendommen skal igangsættes snarest muligt, hvis lokalerne skal stå klar til ibrugtagning umiddelbart efter sommerferien 2019.

Hvis Anders Larsensej 5-9 på længere sigt skal rumme yderligere uddannelsespladser, så skal yderligere dele af ejendommen renoveres og bringes i anvendelse. Det vil i givet fald betyde at Holbæk Radio, soldaterforeningerne på 1.sal samt Veteran cafeen på 2. sal skal anvises andre lokaler. Derudover kan det overvejes at tilpasse de af nabobygningerne, som kommunen ejer, hvormed de ligeledes kan understøtte uddannelsesmiljøet.


Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 2,7 mio. kr. i budgettet for 2019 til ombygning af Anders Larsensvej 5-9. Omkostninger til tilpasning af ejendommen på den korte bane estimeres til 3,8 mio. kr. hvilket dækker over udgifter til flytning af bærende vægge og montering af nye lette vægge med henblik på at sammenlægge rum, så de er egnede til storholdsundervisning, renovering af toiletter i kælder så de kan rumme den øgede aktivitet i huset samt installering af ventilation i klasselokalerne. Renoveringen af bygningen kan løse pladsbehovet i HUSC frem til og med medio 2020/primo 2021.

Renoveringen på den korte bane finansieres af de afsatte 2,7 mio. kr. der er afsat på Investeringsoversigten for 2019 til udvidelse af HUSC på Anders Larsensvej, samt at den afsluttende skimmelsanering på Smithsvej 1, 4300 Holbæk flyttes til 2020, hvormed der frigøres 1.1 mio. kr. på investeringsoversigten for 2019.

Hvis Anders Larsensvej 5-9 på længere sigt, som nævnt ovenfor, skal rumme yderligere uddannelsespladser eller flere sygeplejerskehold, skal den resterende del af bygningen også renoveres i takt med at behovet for flere lokaler øges. Det er på nuværende tidspunkt ikke estimeret, hvad omkostningen hertil vil udgøre, og det vil ligeledes forudsætte en yderligere præcisering af behov for lokaler og fællesfaciliteter, men det skal dog bemærkes at økonomien i en fuldstændig renovering er anseelig og vil forudsætte en selvstændig bevilling på investeringsoversigten for 2020 og frem.

Typisk betaler uddannelsesinstitutionerne for leje af lokalerne, hvilket betyder at der tilgår Holbæk Kommune en indtægt, der kan anvendes til drift af bygningerne. Idet lokalerne ikke kan forventes at være udlejet fuldt ud samt at nogle af HUSC’ aktiviteter finansieres af kommunen, så vil der fremadrettet forventeligt være en forøget drift af bygningerne på hhv. Anders Larsensvej 5-9 samt bygning 4 på Østre Skole.  


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vil blive installeret ventilation i en del af ejendommen, hvilket vil betyde at energiforbruget øges i ejendommen.

Bygningen har grundlæggende en tilfredsstillende stand, så det vurderes fornuftigt at få udnyttet den overskudskapacitet ejendommen rummer. På længere sigt vurderes det ligeledes at være fornuftigt at renovere en større del af ejendommen.


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.

25. Beslutning om indflytning af arbejdspladser på Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup

Beslutning om indflytning af arbejdspladser på Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. der igangsættes en proces med henblik på at afklare konsekvenser ved en indflytning af Socialtilsyn Øst på ejendommen Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup (Jyderup Rådhus)

Beskrivelse af sagen

I efteråret 2018 drøftede Kommunalbestyrelsens på efterårsseminaret, hvordan Holbæk Kommune kan understøtte en indflytning af kommunale arbejdspladser udenfor Holbæk by.

På grundlag af drøftelserne har administrationen arbejdet videre med muligheden for at flytte arbejdspladser ind på eksisterende kommunale ejendomme udenfor Holbæk By. På nuværende tidspunkt vurderes det mest oplagt at kigge på Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup, idet den ejendom på nuværende tidspunkt rummer en væsentlig overskudskapacitet og samtidig har en generel sund tilstand. Ejendommen bør dog renoveres forud for en indflytning, idet en række af bygningens forhold ikke er tidssvarende.

Som en del af Jyderup Handleplan er der ligeledes arbejdet med at få skabt liv på hhv. 1. og 2. sal i ejendommen. Ejendommen anvendes i dag primært til hhv. bibliotek i stueplan samt diverse anvendelser af Skarridssøsalen. På grundlag af Jyderup Handleplan er der afsat midler til arbejdet med at tiltrække nye funktioner til hhv. 1. og 2. sal. En evt. indflytning af kommunale arbejdspladser i ejendommen vil betyde at der er færre m2, der kan tiltrækkes nye funktioner til.  

Administration har ligeledes vurderet, hvilke kommunale funktioner, som på den korte bane kan flyttes uden væsentlig påvirkning af effektivitet og synergier. Det vurderes, at det vil være muligt at flytte Socialtilsyn Øst uden at det medfører et markant fald i effektivitet og produktivitet. Socialtilsyn Øst er i dag placeret på Jernbanevej 6, 4300 Holbæk, men uden direkte samarbejde med de øvrige funktioner, der er placeret i ejendommen.

På grundlag af ovenstående er det muligt at flytte Socialtilsyn Øst til Skarridsøgade 37, idet de ikke umiddelbart har synergier ved at være placeret sammen med andre kommunale enheder og det vil dermed ikke have betydning for afdelingens virke, hvis de fraflytter deres nuværende placering.

Samtidig så foregår en stor del af arbejdet blandt medarbejderne i Socialtilsyn Øst væk fra kontoret, hvor der køres rundt i hele Region Sjælland. Dermed er en placering i Holbæk By ikke en forudsætning for, at medarbejderne i Socialtilsyn Øst kan udføre deres daglige arbejde.

Ledelsen i Socialtilsyn Øst har besigtiget lokalerne på Skarridsøgade 37 og vurderer umiddelbart, at rammerne i ejendommen muliggør, at funktionen kan placeres i ejendommen.

En ibrugtagning af Skarridsøgade 37 forudsætter, at der gennemføres følgende ombygning/tilpasning:

 • Udskiftning af vinduer
 • Renovering af gulve ca. 910 m2
 • Renovering af loft samt belysning ca. 910 m2
 • Maling af vægge
 • Renovering af toiletter
 • Forbedring af kantinefaciliteter

Ovenstående opgaver estimeres til 3,5 mio. kr.

Derudover skal der indregnes udgifter til møbler og flytning, hvilket estimeres til 1.200.000 kr. på nuværende tidspunkt, hvormed det samlet set forventes at koste 4,7 mio. kr., at indflytte Socialtilsyn Øst på Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup.

 

Den videre proces

For at sikre en afdækning af samtlige konsekvenser og perspektiver ved en evt. flytning, så igangsættes der en proces med involvering af medarbejderne i Socialtilsyn Øst.

I februar vil sagen komme til høring i hhv. det lokale MED udvalg samt Hovedudvalget.

Kommunalbestyrelsen vil på mødet marts 2019 få præsenteret de afdækkede konsekvenser og perspektiver med henblik på at træffe endelig beslutning om en indflytning af Socialtilsyn Øst på Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup samt frigivelse af midler til at gennemføre renoveringen.

Hvis der træffes endelig beslutning om en indflytning i marts 2019, så forventes det at ejendommen kan være renoveret og tilpasset ultimo 2. kvartal 2019, hvormed Socialtilsyn Øst forventes at kunne være indflyttet enten lige før eller efter sommerferien 2019.


Økonomiske konsekvenser

Det er Holbæk Kommune der skal finansiere ombygningen/tilpasning af Skarridsøgade 37, men til gengæld så modtager Holbæk Kommune en huslejeindtægt på markedsvilkår.

Omkostningerne på 4,7 mio. kr. til flytning, renovering samt tilpasning af ejendommen er ikke afsat på nuværende tidspunkt i Investeringsoversigten for 2019 eller overslagsårerne. Såfremt renovering og flytning skal ske i 2019 vil det dermed kræve en omprioritering i 2019, som fx kunne være, at skubbe nogle af de renoveringsprojekter, der oprindeligt var forventet løst i 2019 til 2020 eller efterfølgende år.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

En del af renoveringen er energirenovering, hvormed ejendommens klimaskærm forbedres samt den indvendige belysning optimeres.

Bygningen vurderes generelt at være i god stand, hvorfor det både miljø- og klimamæssigt er fornuftigt at renovere og vedligeholde ejendommen.


Øvrige konsekvenser

På nuværende tidspunkt estimeres det, at Socialtilsyn Øst skal bruge ca. 900 m2 af ejendommen, hvilket medfører at der fortsat er ca. 548 m2 ledige lokaler i ejendommen. Deraf er ca. 220 m2 i kælderen, der kan anvendes efter hensigten i Jyderup Handleplan eller til Ungdomsskolen, som i dag er placeret i en kælder på skolen i Jyderup.  

Ved af flytte Socialtilsyn Øst til Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup, så vil 3. sal på Jernbanevej 6, 4300 Holbæk kunne anvendes i forbindelse med renoveringen af Jernbanevej 6, 4300 Holbæk. Det vil medføre, at der kan reduceres i omkostningerne til genhusning med forventeligt 1,5 mio. kr. i forbindelse med renoveringen Jernbanevej 6. 


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, C, F, I, L, O, V og Ø).

1 (B) undlod at stemme.

26. Beslutning om salg af Ørnevej 50, 4370 St. Merløse

Beslutning om salg af Ørnevej 50, 4370 St. Merløse

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 1. Ørnevej 50, 4370 St. Merløse sælges.
 2. omkostninger i forbindelse med flytningen af aktiviteterne og ibrugtagning af nye lokaler finansieres af provenuet fra salget af Ørnevej 50, 4370 St. Merløse

Beskrivelse af sagen

Ørnevej 50, St. Merløse fungerede som Plejecenter Møllevang indtil beboerne primo 2017 flyttede til det nyopførte Tysingehave i Tølløse. Derudover har der i bygningen ligget et produktionskøkken, som er nedlagt og flyttet til Stenhusbakken.

Siden fraflytningen har der fortsat været et Aktive Center i ca. 1/3 af bygningen, mens resten af bygningen er ubenyttet. Bygningen er med en glasgang bygget sammen med Ørnevej 50A, som består af 16 nedlagte og plejeboliger.

Ørnevej 50A ejes af VAB og der betales tomgangsleje på ca. 1.1 mio. kr. årligt.

Der har været drøftelser med lokale grupper i St. Merløse omkring mulighederne for at tilføre aktiviteter til bygningerne, som ville kunne reducere den kommunale omkostning. Det har ikke været muligt at finde en anden anvendelse af de to bygninger, hvorfor der nu arbejdes på en model, hvor bygningerne sælges. VAB har i deres organisationsbestyrelsen stillet forslag om og vedtaget at Ørnevej 50A skal sælges.

Administrationen foreslår at udbyde de to sammenbyggede bygninger samtidig, idet det forventes at være mere attraktivt for en køber, at kunne købe begge ejendomme samtidigt.

Salget af VAB’s bygning er fremstillet i et særskilt dagsordenspunkt.

Flytning af aktiviteter

Administrationen har til Udvalget for Ældre og Sundhed indstillet, at det Aktive Center flyttes til skolen, for at samle aktiviteterne i St. Merløse på tværs af alder til området ved skolen, hallen og idrætsbanerne. Indstillingen blev videreført til Kommunalbestyrelsen og godkendt d. 12. december 2018.

Bedre udnyttelse af m2 og samling af aktiviteter

I forbindelse med renovering af St. Merløse Skole samler skolen undervisningsaktiviteterne, hvilket frigør ca. 1.000 m2 i ”1975-bygningen”.

Det giver plads til det Aktive Center i bygningen, som kan indrettes til at rumme aktiviteter som bowls, bridge, billard, bordtennis, banko, motionsrum, fællesspisning mv., som der i dag er på Møllevang. Udendørs er der mulighed for anlæg af krolfbane på de grønne arealer.

På området ved skolen er der allerede petanque bane og udendørs senior fitness redskaber.

Der vil udover det Aktive Center også være plads til hjemmeplejegrupperne ”Tølløse” og ”St. Merløse” i bygningen. Hjemmeplejegrupperne ”bor” på midlertidig lejekontrakt på Tølløsevej 46. Lejekontrakten udløber senest februar 2021, hvorefter der skal findes nye lokaler til hjemmeplejen.

 


Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg af Ørnevej 50

Salgsprisen behandles i en lukket sag af hensyn til salgsprocessen.

 

Udgifter til flytning

Udgifterne til flytningen af hjemmepleje og Aktive Center dækkes af indtægterne fra salget af Ørnevej 50. De samlede udgifter estimeres at beløbe sig til 768.438 kr. De fordeler sig som følger:

Etablering af krolfbane (aktive center)     5.000 kr.

Indretning af lokaler anslået (aktive center) 300.000 kr.  

Flytning (aktive center)    45.000 kr.

Ombygning anslået (hjemmepleje)  500.000 kr.

Flytteomkostninger (hjemmepleje)        20.000 kr.

Forventet refusion af depositum (hjemmepleje)    -101.562 kr.

I alt    768.438 kr.

 

Driftsbesparelse

Der vil være en årlig besparelse på driften ved at flytte Aktive Center og hjemmepleje til én bygning. Den estimerede besparelse beløber sig til 642.318 kr. De fordeler sig som følger:

Lokation

Drift nuværende

Drift fremtidig

Ørnevej 50

329.652 kr.

0 kr.

Husleje Tølløsevej 46

412.666 kr.

0 kr.

Drift 1975 bygning (estimeret)

150.000 kr.

250.000 kr.

 


Sagshistorik, henvisninger

 

Referat fra Udvalget for Ældre og Sundhed d. 26. november 2018 pkt. 100

Referat fra Kommunalbestyrelsemøde d. 12. december 2018 pkt. 242


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.caseno18-513_#4780457_v1_ørnevej 50 og 50a.pdf.pdf

Bilag

Ørnevej 50 og 50A.pdf


27. Beslutning om Vestsjællands Almene Boligselskab må sælge afdeling 148, plejeboliger på Møllevang

Beslutning om Vestsjællands Almene Boligselskab må sælge afdeling 148, plejeboliger på Møllevang

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Vestsjællands Almene Boligselskab må sælge afdeling 148 med 16 almene plejeboliger på Møllevang, Ørnevej 50A, St. Merløse

Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Almene Boligselskab har 16 almene plejeboliger på Møllevang beliggende Ørnevej 50A, St. Merløse.

Møllevangs beboere flyttede den 1. marts 2017 ind på Plejecenter Tysingehave i Tølløse. Siden har de 16 plejeboliger stået tomme. Da der er tale om almene plejeboliger, betaler kommunen tomgangsleje for de tomme boliger. Den årlige udgift udgør 1,1 mio. kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed besluttede på udvalgets møde den 19. marts 2018 ikke at genåbne plejecenterdriften på Møllevang i St. Merløse. Det blev vurderet, at den økonomiske risiko ved at genoptage plejecenterdriften på Møllevang var for stor.

Der har været drøftelser med lokale grupper i St. Merløse om mulighederne for at tilføre aktiviteter til bygningerne, som kunne reducere den kommunale omkostning. Det har ikke været muligt at finde anden anvendelse, hvorfor der nu arbejdes på en model, hvor bygningerne sælges. Vestsjællands Almene Boligselskab har i deres organisationsbestyrelse stillet forslag om og vedtaget, at Ørnevej 50A skal sælges.

Vestsjællands Almene Boligselskabs salg af plejeboligerne skal i henhold til almenboligloven godkendes af Kommunalbestyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligministeriet. Ministeriets godkendelse sker efter indstilling fra Landsbyggefonden.

Indfrielse af gæld i ejendommen

Der er restgæld i realkreditlånet i ejendommen og Holbæk Kommune har stillet garanti for lånet. Hvis salgsindtægterne ikke dækker restgælden på realkreditlånet, vil kommunen derfor skulle dække den del af tabet, der er stillet garanti for. Restgælden på realkreditlånet udgør 9,676 mio. kr. pr. 31-12-2018, og Holbæk Kommune har en garantiforpligtigelse på 2,725 mio. kr. (31-12-2017, opgørelsen pr. 31-12-2018 er endnu ikke modtaget). Er kommunegarantien ikke nok til at dække salgsunderskuddet skal Landsbyggefonden lave en model for, hvordan resten af underskuddet deles mellem Holbæk Kommune, Vestsjællands Almene Boligselskab og Landsbyggefonden. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender, at Vestsjællands Almene Boligselskab må sælge ejendommen, starter Landsbyggefonden en sag, hvor de vurderer salgsprisen og laver modellen for, hvordan et eventuelt underskud fordeles. Fordelingsmodellen forelægges herefter Kommunalbestyrelsen, som skal godkende denne, før salget kan gå i gang. Der er økonomisk estimat i bilag 2. Bilaget er lukket af hensyn til salgsprocessen


Økonomiske konsekvenser

Kommunegarantien for realkreditlån i Vestsjællands Almene Boligselskabs ejendom skal indfris med ca. 2,7 mio. kr. alt afhængig af salgsprisen.

Dertil kommer et endnu ikke kendt beløb til dækning af kommunens andel af et eventuelt yderligere underskud.

Den årlige besparelse på tomgangsleje udgør 1,1 mio. kr. Tomgangsforpligtelsen løber indtil ejendommen bliver solgt eller plejecenterdriften genoptages og boligerne igen udlejes.

Indfrielsen af den kommunale garanti samt den kommunale andel af kapitaltilførslen finansieres som et ekstraordinært afdrag, der indarbejdes i budgettet for 2020. 

Kommunalbestyrelsen vil på et senere tidspunkt endeligt skulle godkende den kommunale andel af kapitaltilførslen.


Lovgrundlag – link

Almenboligloven


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed, 19. marts 2018: Punkt 21: drøftelse af muligheder for udvidelse af plejeboligkapacitet


Beslutning i Økonomiudvalget den 16-01-2019

Indstilles godkendt.caseno18-10444_#4781420_v1_giskort - ørnevej 50 og 50a, st. merløse.pdf
caseno18-10444_#4804534_v1_giskort - området omkring ørnevej 50 og 50 a, st. merløse.pdf

Bilag

Giskort - Ørnevej 50 og 50A, St. Merløse
GISkort - området omkring Ørnevej 50 og 50 A, St. Merløse


28. Beslutning om salgspriser - januar 2019 - Lukket punkt

Offentlig beslutning

John Harpøth (O) deltog ikke i behandling af sagen.

 

Indstilles godkendt.

29. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

 

Mødet den 6. februar 2019

 • Godkendelse af revideret kommissorium for Ungdomsbyrådet
 • Beslutning – godkendelse af revisionens delberetning for 2018
 • Revision af indkøbspolitik i Holbæk Kommune
 • Beslutning om foreningers fraflytning af Holbæk Have (med forbehold)
 • Orienteringssag opfølgning på handleplan til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
 • Beslutning vedr. Budgetrevision 1
 • Drøftelse af budget 2020-2023
 • Drøftelse af budget 2020-2023 – effektivisering
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn
 • Drøftelse af kommunens rolle som praktikvirksomhed

 

Mødet den 6. marts 2019

 • Beslutning - Lånesag – restoptag 2018
 • Beslutning - sag vedr. overførelser fra 2018 til 2019
 • Godkendelse af Integrationsrådets årsberetning
 • Beslutning om opfølgning på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur
 • Samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Professionshøjskolen Absalon
 • Drøftelse af budget 2020-2023
 • Drøftelse af budget 2020-2023 – effektivisering (Kan også komme fra Ole/Siv)
 • Orientering om udgiftsdrivere

 

Mødet den 3. april 2019

 • Orientering - Regnskab 2019
 • Drøftelse af budget 2020-2023
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Beslutning om hvilke effektiviseringsforslag, der skal sendes i høring
30. Underskriftsark

Underskriftsark