UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

0.13

STARTTIDSPUNKT

05-12-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-12-2018 10:00:00


PUNKTER

250. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 5. december 2018
251. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelse om oplevelsen af Holbæk Kommune
252. Beslutning om budgetrevision 4 2018
253. Drøftelse af proces og måltal for effektiviserings- og besparelsesstrategien
254. Beslutning af proces for udarbejdelse af budget 2020-2023
255. Beslutning om låneoptag til vedligehold af Orøfærgen
256. Beslutning - Forlængelse af frist for byggepligt på Karré 3, Holbæk Havn
257. Beslutning om godkendelse af byggeregnskabet for Plejecentret i Tølløse
258. Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Lejerbos almene boliger på Slotshaven, Holbæk
259. Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Lejerbos almene boliger på L. C. Worsøesvej, Holbæk
260. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 - udvidelse af Tølløse-Kvarmløse Vandværk
261. Beslutning om vedtagelse af takster på det specialiserede område samt Social Tilsyn Øst
262. Beslutning om at omprioritere takststigning på madservice
263. Beslutning om 1. behandling af Forslag til lokalplan 20.22 Bålhytte på Munkholm samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 2.
264. Beslutning om 2. behandling af Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej
265. Beslutning om opstart af nye lokalplaner
266. Principbeslutning om at ekspropriere arealer til ny sti langs Tuse Næs Vej
267. Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt med fredeliggørelse af Ahlgade
268. Beslutning om midlertidig dispensation efter Planloven til etablering af parkering ved Isefjords Allé 32
269. Beslutning om udsættelse af kollektiv trafik til sportsbyen
270. Beslutning om takster for servicevejvisninger
271. Beslutning om igangsætning af forprojekt for et landindvindingsprojekt ved Holbæk Havn
272. Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag 14.11 for et biogasanlæg
273. Beslutning om tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020
274. Beslutning om renseanlæg
275. Beslutning om tildeling af støtte til 3 landsbyfornyelsesprojekter
276. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I efteråret 2018
277. Beslutning om udfasning af pesticider i 2019
278. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019
279. Godkendelse af Uddannelsesplan 2019
280. Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby
281. Beslutning om legalitetsgodkendelse af FORS´ takster på vand, spildevand og varme
282. Beslutning om udmøntning af budgetaftale 2019 på folkeskoleområdet
283. Beslutning om salgspriser på ejendomme - december 2018
284. Beslutning om salgspriser på ejendomme - december 2018 - Lukket punkt
285. Beslutning om overholdelse af OPP-kontraktens dagbodsvilkår ved forsinkelse af Sportsbyen - Lukket punkt
286. Orienteringer
287. Underskriftsark250. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 5. december 2018

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 5. december 2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. dagsorden til Økonomiudvalgets møde d. 5. december 2018 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Godkendt.

251. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelse om oplevelsen af Holbæk Kommune

Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelse om oplevelsen af Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. nedenstående emner til borgerpanelundersøgelse om oplevelsen af Holbæk Kommune godkendes.

Beskrivelse af sagen

I april 2018 godkendte Økonomiudvalget årshjulet for undersøgelser i Borgerpanelet i 2018. Herunder at gennemføre en undersøgelse om borgernes oplevelse af mødet med kommunen med spørgsmål om blandt andet borgernes oplevelse af medarbejderne, faglige kompetencer og lydhørhed samt hvordan borgerpanelet har oplevet udviklingen i Holbæk Kommune inden for de sidste fem år. Økonomiudvalget besluttede desuden, at undersøgelsen i 2018 skal gennemføres som en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse fra 2016.

Den nye undersøgelse vil kunne give en temperaturmåling på, hvordan borgerne oplever udviklingen i Holbæk Kommune på en række områder, herunder også mødet med medarbejderne. Desuden vil resultaterne af undersøgelsen skabe basis for at kunne vurdere effekten af forskellige indsatser og aktiviteter, der gennemføres for at udvikle og forbedre borgerkontakten og tilbuddene til borgerne i kommunen generelt. (Resultaterne fra undersøgelsen i 2016 kan ses på holbaek.dk/borgerpanel)

For at skabe det bedst mulige sammenligningsgrundlag mellem den nye undersøgelse og undersøgelsen fra 2016, foreslår administrationen, at emner og spørgsmål fra undersøgelsen i 2016 så vidt muligt gentages i den nye undersøgelse. Emnerne vil dermed være:

 • oplevelse af udviklingen i Holbæk Kommune de sidste 5 år (2013-2018) inden for områderne:
  • indkøbsmuligheder,
  • byliv, kultur og idrætsfaciliteter
  • adgang til natur
  • fællesskab og lokaldemokrati
  • landsbyliv
  • trafiksikkerhed og offentlige transport
  • forhold for ældre
  • børnepasning og kommuneskoler

 

 

 • oplevelsen af, og tilfredshed med, den personlige kontakt med Holbæk Kommune
 • oplevelsen af, og tilfredshed med, den skriftlige kontakt med Holbæk Kommune

Undersøgelsen af borgerpanelets oplevelse af udviklingen i Holbæk Kommune, kan evt. suppleres med yderligere områder, eller der kan sættes særligt fokus på et eller flere områder, hvis økonomiudvalget ønsker det.

 

Chefkonsulent Anders Lauritsen deltager under punktet, med en kort orientering om borgerpanelets baggrund, formål og muligheder


Sagshistorik, henvisninger

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_189461/agenda_331541/agenda_331541.html#12855265

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Punktet udsættes til næste møde.
 


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Godkendt.

252. Beslutning om budgetrevision 4 2018

Beslutning om budgetrevision 4 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. at der foretages bevillingsberigtigelse ved at buffer til uforudsete udgifter anvendes til dækning af:
  1. merforbrug på folkeskoler på 13.400.000 kr.
  2. merforbrug på administration på ”Alle kan bidrage” 4.500.000 kr.
  3. 500.000 kr. på tværgående sagsbehandling jf. beslutning i budgetaftalen

Herudover anvendes:

 1. 1.000.000 kr. fra buffer til uforudsete udgifter samt 9.700.000 kr. af mindreforbrug på kommunal medfinansiering til dækning af merforbrug på politikområde voksenspecialområdet og politikområde skoler
 1. der gives tillægsbevilling på 5.432.000 kr. til deponering af udgift til lejemål finansieret af kommunal medfinansiering
 2. der udarbejdes handleplaner til fremlæggelse i nedenstående udvalg primo januar 2019 og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019 med henblik på at imødegå forventede økonomiske udfordringer i udvalgene
  1. Udvalget for Børn og Skole
  2. Udvalget for Beskæftigelse
  3. Udvalget for Ældre og Sundhed
  4. Socialudvalget
 3. budgetrevision 4 godkendes

Beskrivelse af sagen

Samlet

Kommunalbestyrelsen godkendte i september budgetrevision 3. Resultatet ved budgetrevision 3 var et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på samlet 72,9 mio. kr. Dette indeholder også overførsler fra 2017 til 2018. Resultatet af budgetrevision 4 viser et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 176,6 mio. kr. og viser dermed en forbedring i forhold til budgetrevision 3.

Forbruget opgjort ved BR4 bærer præg af, at de styringsmæssige tiltag, som blev igangsat i 2017, har haft indflydelse på organisationens økonomistyring og dermed på forbruget i 2018.

 

Drift

I 2018 er der mindreforbrug på langt de fleste områder. Det gælder såvel løn som øvrig drift.

På baggrund af dette forventes derfor mindreforbrug på driften på 109,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på driften skyldes primært:

 • Forventede mindreudgifter på 26 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.
 • Forventede mindreudgifter på 10 mio. kr. på dagpasningsområdet
 • Forventede mindreudgifter på 7 mio. kr. på kultur- og fritidsområdet
 • Forventede mindreudgifter på ældreområdet på 25 mio. kr.
 • Forventede mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på 25 mio. kr.
 • Ikke forbrugte puljer på 34 mio. kr. under Økonomiudvalget, herunder bl.a. buffer til uforudsete udgifter, udviklingspulje til lokalområder og barselspulje

 

Skoleområdet trækker i den modsatte retning med et forventet merforbrug på 20 mio. kr. Herudover forventes et merforbrug på Socialudvalget på 6 mio. kr.

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 80,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. Herudover forventes merindtægt på 43,8 mio. kr. i som kommer fra indtægter fra salg af grunde og ejendomme, der modregnes i anlægsudgifterne.

 

Det forventede resultat for 2018 i forhold til korrigeret budget

Det korrigerede budget for 2018 indeholder 126 mio. kr. som er overført fra 2017 på drift, anlæg og deponering. Herudover er tilskud og udligning reguleret med 48 mio. kr. på baggrund af midtvejs- og efterregulering af budgetgaranti og beskæftigelsestilskud jf. styringsprincip 3. Det betyder, at der samlet set er givet tillægsbevillinger for 174 mio. kr. i løbet af året.

Det er på denne baggrund, at det forventede mindreforbrug på samlet set 176,6 mio. kr. skal ses. Hvis der ses på afvigelsen i forhold til oprindeligt budget, er der kun tale om et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

 

Mindreforbruget på 176,6 mio. kr. består af:

 

                           Mindreudgifter på driften på 109,7 mio. kr. (i forhold til oprindeligt budget en mindreudgift på 70,3 mio. kr.)

                           Mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 2,5 mio. kr. (i forhold til oprindeligt forbrug en mindreindtægt på 50,1 mio. kr.)

                           Mindreforbrug på anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. (i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 15,8 mio. kr.)

                           Mindreforbrug på 43,8 mio. kr. i forbindelse indtægter fra salg af grunde og ejendomme, samt udgifter forbundet med salg og byggemodningsudgifter (i forhold til oprindeligt budget et mindreforbrug på 39,8 mio. kr.)

                           Merforbrug på deponeringer på 11,5 mio. kr. (i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 44,3 mio. kr.)

 

Det oprindelige budget lagde op til en kassestyrkelse på 38,9 mio. kr. Den nuværende kassestyrkelse forventes at blive på 41,7 mio. kr.

Det forventede årsresultat kan derfor opsummeres som følger:

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2018

Korrigeret budget 2018

Forventet regnskab 2018 BR4

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018 BR4

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2018 BR4

Indtægter

-4.344,5

-4.296,9

-4.294,4

2,5

-50,1

Driftsudgifter

4.098,5

4.138,0

4.028,3

-109,7

70,3

-serviceudgifter

2.821,7

2.860,1

2.794,2

-65,9

27,5

-overførsler

901,5

902,6

875,8

-26,8

25,7

-andet ej service

375,4

375,3

358,3

-17,0

17,1

Renter

21,7

21,7

21,7

0,0

0,0

Anlæg

154,2

211,1

130,2

-80,9

24,0

Forsyning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiering

31,1

61,0

72,5

11,5

-41,4

Resultat i alt

-38,9

134,9

-41,7

-176,6

2,8

Kasseopbygning

38,9

-134,9

41,7

176,6

-2,8

Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i Kommunalbestyrelsen + barselsudligningsordning.

 

Forbruget på servicerammen for 2018 forventes at ligge 27,5 mio. kr. under det oprindelige budget afsat til serviceudgifter. Der forventes altså, at forbruget på områder inden for servicerammen ligger under det budgetterede hertil og det drejer sig primært om midler på udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

 

Selvom der samlet set er mindreforbrug på driften er der enkelte politikområder med merforbrug. Det betyder, at der ved BR4 foretages bevillingsberigtigelse, således at alle politikområderne har bevillinger til at afholde de forventede udgifter. Herudover udmøntes buffer til uforudsete udgifter her ved BR4.

Bevillingsberigtigelse

Jf. Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal politikområder med forventet merforbrug sikres bevilling til at dække de forventede udgifter, der er på politikområdet. Ved BR4 drejer det sig om politikområderne Skoler og Voksenspecialområdet. En stor del af merforbruget på politikområde Skoler forventes dækket af udmøntningen af buffer til uforudsete udgifter, som beskrevet nedenfor. Efter udmøntning af buffer til uforudsete udgifter og øvrige omplaceringer, resterer der 6,9 mio. kr. på politikområde Voksenspecialområdet og 3,8 mio. kr. på politikområde Skoler.

Udover den resterende del af buffer til uforudsete udgifter er det nødvendigt at omplacere 9,7 mio. kr. for at dække merforbruget på politikområde Voksenspecialområdet samt politikområde Skoler. Dette foreslås omplaceret fra mindreforbruget på kommunal medfinansiering.

 

Udmøntning af buffer til uforudsete udgifter.  

Buffer til uforudsete udgifter foreslås udmøntet til at dække merforbruget på de 4 folkeskoler på 13,4 mio. kr., merforbruget på administration på ”Alle kan bidrage” på 4,5 mio. kr. samt til tværgående sagsbehandling på 0,5 mio. kr. Når disse 3 poster er finansieret, resterer der 1 mio. kr., som foreslås anvendt til bevillingsberigtigelsen nævnt ovenfor.

 

Tabelmæssigt ser bevillingsberigtigelse og udmøntning af buffer til uforudsete udgifter således ud

Mio. kr. (+ området tilføres budget, - området reduceres i budget)

Udmøntning af buffer til uforudsete udgifter

Bevillings-berigtigelse

Folkeskoler

13,4

 

Administration

4,5

 

Tværgående sagsbehandling

0,5

 

Bevillingsberigtigelse

1,0

-1,0

Politikområde skoler udover folkeskoler

 

3,8

Politikområde Voksenspecialområdet

 

6,9

Kommunal medfinansiering

 

-9,7

Buffer til uforudsete udgifter

-19,4

 

I alt

0,0

0,0

Note: Buffer til uforudsete udgifter er på 19,4 mio. kr., da der tidligere er truffet beslutning om tilskud til NVPRO på 0,6 mio. kr. i byråd i 2017

 

Uddybende forklaringer på afvigelser

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et mindreforbrug på 24,5 mio. kr. ved BR4. Det skyldes primært mindreforbrug på integration, kontanthjælp og beskæftigelsesindsatser. Der er merforbrug på førtidspension, A-dagpenge og sygedagpenge. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med, at kommunens indtægter under budgetgarantien er reduceret som følge af midtvejsreguleringen, som blev givet som tillægsbevilling på tilskud og udligning ved BR3. Der blev midtvejsreguleret med godt 30 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifter.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr. på hele udvalget. Skoleområdet forventes at have et merforbrug på 20 mio. kr., der foreslås bevillingsberigtiget her ved BR4. Der forventes merforbrug til privatskoler og efterskoler på knap 7 mio. kr. mio. kr. og merforbrug på godt 13 mio. kr. til folkeskoler, hvoraf knap 3 mio. kr. er overført fra 2017. Merforbruget på folkeskolerne foreslås her ved BR4 dækket fra buffer til uforudsete udgifter. De almene dagtilbud forventes samlet at have mindreforbrug på 9 mio. kr.

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 52,9 mio. kr. på området. Kommunal medfinansiering af sygehusudgifter har et mindreforbrug på 26 mio. kr. Indførelsen af sundhedsplatformen har betydet stor usikkerhed omkring udgifterne til kommunal medfinansiering. Den usikkerhed gør sig stadig gældende på nuværende tidspunkt. Mindreforbruget her foreslås sammen med buffer til uforudsete udgifter anvendt til finansiering af bevillingsberigtigelsen.

Der er mindreforbrug på eksterne puljer på 10,6 mio. kr., mindreforbrug på ældrepleje på 17,0 mio. kr. (herunder elever 4 mio. kr.), mindreforbrug på hjælpemidler på 5 mio. kr. og et merforbrug på ældreboliger på 6,3 mio. kr.

 

Socialudvalget:

Der forventes et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. på området. Der er et merforbrug på voksenspecialområdet på 6,9 mio. kr. Primært på midlertidige botilbud. Børnespecialområdet forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der bevillingsberigtiges på voksenspecialområdet.

 

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Dette skyldes, at en række beløb fra puljer og fondsmidler først forventes anvendt i 2019.

 

Udvalget for Klima og Miljø

Budgettet for udvalget forventes at balancere.

  

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 40,4 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår i mindreforbruget. Buffer til uforudsete udgifter på 19,4 mio. kr. forudsættes udmøntet ved denne budgetrevision som beskrevet ovenfor. Herudover forventes mindreforbrug på 15 mio. kr. en lang række puljer, bl.a. puljer til lokalområder, barselsudligning, kompetencemidler mv.

 

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 80,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. De vigtigste mindreforbrug udgøres af Sportsbyen og skimmelsvampssanering i St. Merløse. Yderligere mindreforbrug kan ses af bilag 3.

Herudover forventes merindtægt på 43,8 mio. kr. i forbindelse indtægter fra salg af grunde og ejendomme, udgifter forbundet med salg og byggemodningsudgifter

 

Tilskud og udligning

På tilskud og udligning er der en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. Der forventes merforbrug til tilbagebetaling af grundskyld.

Der blev ved BR3 givet en tillægsbevilling til midtvejs- og efterregulering af budgetgaranti, p/l samt beskæftigelsestilskud for i alt 47,6 mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget er der derfor på tilskud og udligning en samlet mindreindtægt på 50,1 mio. kr.

 

Finansforskydninger

Der forventes et merforbrug på 11,5 mio. kr. Merforbruget skyldes grundkapitalindskud på Ny Taastrupvej 2. Salgsindtægten fra samme ejendom er en del af merindtægten på salg under anlæg.

 

Overblik på forventet forbrug på drift på udvalg sammenholdt med budget 2019

I lighed med BR4 i 2017 gives der ved BR4 i år et kort overblik omkring situationen på de enkelte udvalg i forhold til budget 2019

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der ses en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere og førtidspensionister i forhold til budgetforudsætningerne for 2019. Dette imødegås delvist af en forventning om mindreudgift til integration. Samlet set ses der en udfordring med at holde budgettet for 2019, som i forvejen er tilpasset i nedadgående retning.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Udvalget for Børn og Skole:

På dagtilbudsområdet er der et forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr., som ikke kan bruges til at finansiere merforbrug på skolerne, jf. politisk beslutning. Derfor forventes beløbet  overført til 2019. På skoleområdet er der et forventet merforbrug på 20 mio. kr. og selvom området er tildelt ekstra penge i budgettet for 2019, er området økonomisk presset i forhold til resultatet for 2018. Budgettet for udvalget for 2019 forventes derfor som helhed at kunne holde. Men politikområde skoler forventes ikke at kunne holde budgettet.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner på politikområde skoler, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Budgettet for 2019 forventes at kunne holde. Der ses dog en bekymrende udvikling på udgifterne omfattet af den mellemkommunale refusion. Mellemkommunale refusioner omhandler betaling af Holbæk Kommunes ældre borgeres anvendelse af tilbud i andre kommuner samt andre kommuners betaling for ældre borgeres anvendelse af tilbud i Holbæk Kommune. Der ses et fald i andre kommuners anvendelse af tilbud i Holbæk Kommune og det udfordrer økonomien på området.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Socialudvalget:

Der forventes i 2018 et merforbrug på voksenspecialområdet på 6,9 mio. kr. Udgiftspresset forventes at fortsætte ind i 2019 bl.a. på midlertidige botilbud, botilbud generelt og beskyttet beskæftigelse. Da børnespecialområdet kun har et lille mindreforbrug og der samtidig er pres på området er der for nuværende en forventning om merforbrug i 2019 på udvalget.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Budget 2019 forventes at kunne holde

Udvalget for Klima og Miljø

Budget 2019 forventes at kunne holde

Økonomiudvalget:

Budget 2019 forventes at kunne holde

 

 

Likviditet

På likviditetsområdet er der følgende prognose. 

 

 

I prognosen var det forudsat, at der skulle overføres 40 mio. kr. på drift samt at alle anlægsmidler blev anvendt i 2018. Da såvel drift som anlæg forventer et mindre forbrug end forudsætningen er den faktiske likviditet over prognosen. Forudsætningen om deponeringsfrigivelse af 50 mio. kr. fra salg i tidligere år er endvidere indfriet i 2018.

 

Omplaceringer og tillægsbevillinger

Ved budgetrevision 4 bliver der indstillet en række tekniske omplaceringer. Herudover indstilles som beskrevet ovenfor udmøntning af buffer til uforudsete udgifter samt bevillingsberigtigelse

 

De tekniske omplaceringer drejer sig hovedsageligt om udmøntning af puljer til de korrekte områder. Derfor kaldes det tekniske omplaceringer. De enkelte omplaceringer er beskrevet i bilag 1.

 

Når der omprioriteres mellem politikområder, kaldes det en omplacering. Når der omprioriteres, så der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-11-2018

Udvalget for Kultur og Fritid tager budgetrevision 4 til efterretning for så vidt angår udvalgets eget ressort.

 


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-11-2018

Indstilles godkendt for så vidt gælder udvalgets område


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-11-2018

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område.

 


Beslutning i Socialudvalget den 27-11-2018

Indstilles godkendt, for så vidt gælder udvalgets område.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-11-2018

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde, idet udvalget bemærker, at kerneområdet Alle Kan Bidrages merforbrug på 4,5 mio. kr. på konto 6 skal ses i lyset af et relativt stort mindreforbrug på konto 5.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F, L, O og V).

2 (Ø og I) undlod at stemme.caseno18-15744_#4768758_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768760_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768761_v1_bilag 3 - økonomiudvalget indtægter renter anlæg finansiering.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768762_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768749_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768751_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768752_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768753_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768755_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768756_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget Indtægter Renter Anlæg Finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf


253. Drøftelse af proces og måltal for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Drøftelse af proces og måltal for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget drøfter proces og måltal for effektiviserings- og besparelsesstrategien for budget 2020

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med den kommende budgetproces, og udmelding af budgetrammer for budget 2020-2023, skal der fastsættes måltal for effektiviserings- og besparelsesstrategien. 

På mødet drøfter udvalget proces og måltal for strategien, med henblik på at fastlægge principperne for udmelding af budgetrammen for 2020-2023.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Drøftet.

254. Beslutning af proces for udarbejdelse af budget 2020-2023

Beslutning af proces for udarbejdelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. den fremlagte proces for udarbejdelse af budget 2020-2023 godkendes

Beskrivelse af sagen

I lighed med tidligere år fremlægges tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til udarbejdelse af budget 2020-2023.

Processen er tilrettelagt med udgangspunkt i processen for budget 2019-2022 og evalueringen i Kommunalbestyrelsen i november.

De væsentligste forskelle i den nye budgetproces i forhold til sidste års budgetproces er, at:

 • budgetcampen flyttes en uge længere væk fra sommerferien. Dermed ligger budgetcampen på samme tidspunkt, som den har gjort i mange år, da sidste års flytning viste sig at være uhensigtsmæssig. Det er stadig Kommunalbestyrelsen, der sender budgetforslaget i høring.
 • der afholdes ikke et anlægsseminar, i stedet drøftes anlæg på budgetcampen
 • der er læ,ngere tid fra deadline for høringssvar og til tidsfristen for ændringsforslag. Dermed har Kommunalbestyrelsens medlemmer længere tid til at læse de sidste høringssvar.
 • tidspunktet for vedtagelse af effektiviseringsforslag, som skal finansiere arbejdsprogrammet, er rykket, og der er indarbejdet høring af forslagene inden sommerferien. Processen fastholder, at effektiviseringsforslagene vedtages inden sommerferien, hvorved der bliver tid til at effektiviseringerne kan implementeres med virkning far 1. januar i budgetåret. 

 

Frem til sommerferien

De økonomiske rammer for budgettet vedtages af Kommunalbestyrelsen i januar måned, så de stående udvalg allerede i slutningen af januar kan begynde at arbejde med budgettet for 2020. Det være sig i form af effektiviseringer med henblik på finansiering af arbejdsprogrammet og men også i form af mulige omprioriteringer, i det omfang det kan lade sig gøre, på resten af udvalgets budgetområde.

 

Effektiviseringerne vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj efter indstilling til Økonomiudvalget fra de stående udvalg og efterfølgende høring.

I slutningen af juni informeres Kommunalbestyrelsen om den aftale, som KL indgår med regeringen om økonomien for 2020-2023

 

Efter sommerferien

Der afholdes budgetcamp torsdag og fredag den 22.-23. august, hvor budgetforslaget gennemgås og drøftes. Budgettet behandles første gang i Økonomiudvalget onsdag den 30. august og i Kommunalbestyrelsen onsdag den 4. september. Budgetforslaget sendes i høring torsdag den 5. september. Høringen varer frem til mandag den 16. september kl. 12.00.

Der er frist for ændringsforslag fra de politiske partier fredag den 20. september og for underændringsforslag tirsdag den 24. september.

Anden behandlingen i Økonomiudvalget finder sted onsdag den 2. oktober, og den endelige vedtagelse i Kommunalbestyrelsen finder sted onsdag den 9. oktober.


Lovgrundlag – link

 Form- og procedurekrav til budgettet;

Normal forretningsorden for kommuner


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, I, L, O og V).

1 (Ø) undlod at stemme.

 caseno18-48967_#4771696_v1_politisk tids- og arbejdsplan. budget 2020-2023 .docx.docx

Bilag

Politisk tids- og arbejdsplan. Budget 2020-2023 .docx


255. Beslutning om låneoptag til vedligehold af Orøfærgen

Beslutning om låneoptag til vedligehold af Orøfærgen

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udgiften på 408.375,09 kr. til udskiftning af propelleranlæggets koblinger på Orø-færgen finansieres af låneoptag til havneformål

Beskrivelse af sagen

Orøfærgen var april i år på værft, hvor der blev foretaget et 15 års serviceeftersyn. Det var det 3. lovbestemte special eftersyn og et såkaldt ”Mid-Life-Survey”, da færgen nu har passeret halvdelen af den forventede levetid.

Det efterfølgende serviceeftersyn i maj blev afholdt med tilfredsstillende resultat.

Som det fremgår af vedlagte tilsynsrapport, er Søfartsstyrelsens helhedsindtryk af skibets stand godt, hvilket skyldes der løbende foregår fornuftigt arbejde for at vedligeholde skibet og udstyr.

Under værftsopholdet, blev der udskiftet almindelige sliddele, hvilket kan finansieres indenfor det årlige driftsbudget.

Endvidere kunne det konstateres, at koblinger og pumper var slidte og skulle udskiftes.

Den vedlagte faktura på 408.375,09 kr. til koblingerne, kan ikke afholdes indenfor dette års driftsbudget, hvorfor det foreslås at optage et lån til finansiering af udgiften. Da lånet er et lån til havneformål, påvirker lånet ikke kommunens låneramme.    


Økonomiske konsekvenser

Udgifter på Orøfærgen og havneområdet, som ikke er indregnet i det oprindelige vedtagne driftsbudget for 2018 er udgiftsneutral for kommunen det pågældende år, hvis der optaget et lån til havneformål. 

Lånebekendtgørelsen giver adgang til lånefinansiering af kommunens udgifter til eller lovlig støtte til udskiftning, nybygning og renovering af færger og færgefaciliteter for færgeoverfarter, der er anført i bilaget til lånebekendtgørelsen.

Da lånet er et lån til havneformål, påvirker lånet ikke kommunens låneramme.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.

 caseno18-48753_#4770352_v1_tilynsrapport 2018 - færgefarten orø-holbæk.pdf.pdf
caseno18-48753_#4770962_v1_orøfærgen west marine as - west-marine as 106093.pdf.pdf

Bilag

Tilynsrapport 2018 - Færgefarten Orø-Holbæk.pdf
Orøfærgen West Marine A/S - West-Marine AS 106093.pdf


256. Beslutning - Forlængelse af frist for byggepligt på Karré 3, Holbæk Havn

Beslutning - Forlængelse af frist for byggepligt på Karré 3, Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Den deklarerede byggepligt på matriklen 307c, Holbæk bygrunde (Karré 3) rykkes fra 1. april 2019 til 1. august 2019.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune solgte i 2016 Karré 3 og 5 ved offentligt udbud til Smedelunden Holbæk ApS. Købsaftalen blev underskrevet d. 15. juli 2016 og arealerne blev overdraget hhv. 1. april 2017 for karre 3 og 1. juni 2017 for karre 5.

Som en del af købsaftalen, så er der tinglyst en række servitutbestemmelser, herunder at byggeriet på Karré 3 skal være igangsat senest 2 år efter overtagelsen. Det medfører, at såfremt byggeriet ikke er igangsat pr. 1. april 2019, så har Holbæk Kommune mulighed for, men ikke pligt til, at kræve arealet tilbageskødet til den pris, som køber oprindeligt har betalt for arealet jf. nedenstående udsnit af den tinglyste deklaration:

”Køber forpligter sig til at have påbegyndt byggeri på delareal benævnt karré 3 i lokalplan 1.46, senest 2 år fra overtagelsesdatoen, byggeriet skal være påbegyndt på begge de i lokalplanen angivet byggefelter.

Efter opstarten af byggeriet forudsættes det, at byggeriet sker kontinuerligt. Såfremt denne bestemmelse ikke overholdes på et eller flere af disse delarealer, har byrådet ret, men ikke pligt, til at kræve det eller de pågældende delarealer tilbageskødet til den pris, som Køber oprindeligt har betalt for det eller de pågældende delarealer, uden tillæg af nogen art og således, at Køber afholder samtlige omkostninger i forbindelse med tilbageskødningen.”

Den oprindelige køber af Karré 3 har overdraget ejerskabet til Admiral Capital pr. 1 december 2017. Siden overtagelsen har Admiral Capital arbejdet på at realisere et boligprojekt indeholdende ca. 100 boliger og har på nuværende tidspunkt gennemført miljø- og geotekniske undersøgelser.

Admiral Capital har kontaktet administrationen med henblik på en afklaring af, hvornår Holbæk Kommune betragter byggeriet som værende påbegyndt jf. ordlyden i deklarationen. På den baggrund har administrationen tilkendegivet, at byggeriet betragtes som værende påbegyndt, når støbning af fundamenter er igangsat. På grundlag af tilbagemeldingen har Admiral Capital allerede på nuværende tidspunkt tilkendegivet, at støbning af fundamenter ikke kan nå at være igangsat til 1. april 2019. Jf. den nuværende tidsplan forventes det, at der kan udstedes byggetilladelse i løbet af foråret 2019, hvormed det forventes at støbning af fundamentet kan være påbegyndt omkring sommeren 2019.

 

Forud for støbning af fundamenterne vil der ske en oprensning af grunden, hvilket estimeres til at være en investering i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. Admiral Capital ønsker på den baggrund en forlængelse af byggepligten, så der opnås sikkerhed for, at deres investering i oprensningen ikke går tabt, hvilket vil være tilfældet, hvis kommunen kræver grunden tilbageskødet umiddelbart efter d. 1. april 2019. Det foreslås derfor at flytte fristen til 1. august 2019, hvilket har baggrund i Admiral Capital allerede er godt i gang med processen og allerede har investeret i projektudvikling, analyser mm. og samtidig i tilpas tid har tilkendegivet udfordringer i, at få igangsat støbning af fundamenter før 1. april 2019.

Det er i kommunens interesse at få udviklet området hurtigst muligt og selvom der gives en fristforlængelse, så vurderes det at være den løsning, der hurtigst tilvejebringer den ønskede udvikling.

En forlængelse af byggepligten til 1. august 2019 medfører, at Holbæk Kommune fortsat vil kunne kræve grunden tilbageskødet hvis byggeriet ikke er igangsat jf. ovenstående forventninger til tidsplanen.

Med denne sag træffes der udelukkende beslutning om at forlænge fristen for byggepligten. Hvis Holbæk Kommune på et senere tidspunkt ønsker at gøre brug af muligheden for tilbageskødning af arealet, så vil det blive behandlet i en efterfølgende sag. Herunder vil det skulle belyses, hvorvidt der er et økonomisk rationale i, at få tilbageskødet grunden eller hvorvidt det konstaterede forureningsomfang medfører, at det ikke er økonomisk rationelt at få grunden tilbageskødet.       


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.caseno18-513_#4774759_v1_karre 3, isefjords alle 30, 4300 holbæk.pdf.pdf

Bilag

Karre 3, Isefjords Alle 30, 4300 Holbæk.pdf


257. Beslutning om godkendelse af byggeregnskabet for Plejecentret i Tølløse

Beslutning om godkendelse af byggeregnskabet for Plejecentret i Tølløse

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. byggeregnskabet (skema C) for opførelse af Plejecentret i Tølløse godkendes med 119,1 mio. kr. for boligerne og 24,1 mio. kr. for servicearealer og dagcenter
 2. anlægsregnskabet i forhold til anlægsbevillingen godkendes
 3. restlåneoptagelsen på 2.819.000 kr. godkendes

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har opført et Plejecenter i Tølløse (Tyssingehave) med 65 kommunale almene ældreboliger, servicearealer og dagcenter.

Plejecenteret er taget i brug 1. marts 2017.

Byggeregnskabet (skema C) for boliger, servicearealer og dagcenter samt anlægsregnskabet i forhold til anlægsbevillingen for Plejecentret er afsluttet og godkendt af kommunens revisor (BDO). Regnskaberne skal herefter godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

Byggeregnskabet for boliger og servicearealer samt dagcenter (skema C)

Byrådet gav den 11. november 2015 tilsagn (skema A) til opførelse af 65 kommunale almene ældreboliger med tilhørende servicearealer og dagcenter i Plejecentret i Tølløse, med en anskaffelsessum for boligerne på 122,116 mio. kr. og for servicearealer og dagcenter med 22,121 mio. kr.

Byggeregnskabet (skema C) er afsluttet og skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Boligernes anskaffelsessum er blevet 3,004 mio. kr. mindre end budgetteret i skema B og udgør 119,112 mio. kr. Anskaffelsessummen for servicearealer og dagcenter er blevet 1,983 mio. kr. dyrere end budgetteret i skema B og udgør 24,104 mio. kr., hvilket fremgår af nedenstående tabel:

 

Skema B

Skema C (byggeregnskab)

Ældreboliger

122,116 mio. kr.

119,112 mio. kr.

Servicearealer og dagcenter

22,121 mio. kr.

24,104 mio. kr.

Merudgiften til opførelse af servicearealer og dagcenter i forhold til skema B skyldes bl.a. en række ekstraudgifter i forbindelse med byggeriet:

 • Opgravning og bortskaffelse af uregistreret ledning under byggegrund
 • Ekstra el-arbejde
 • Etablering af tagantenne og mobilsignalforstærkningsanlæg
 • Nye overkørsler ved vejadgang til plejecenter, forbindelse med cykelsti, flytning af kantsten
 • Etablering af blødgøringsanlæg i teknikrum
 • Beplantning mellem plejecenter og nabo
 • Etablering af sti omkring sø

De 65 kommunale almene ældreboliger finansieres således:

Lån i kommunekredit med ydelsesstøtte fra staten

104,819 mio. kr.

Kommunal grundkapital

11,911 mio. kr.

Beboerindskud

2,382 mio. kr.

Anskaffelsessum i alt

119,112 mio. kr.

 

Ad. 2 - Anlægsregnskabet i forhold til anlægsbevillingen

Holbæk Byråd gav den 9. september 2015 en nettoanlægsbevilling til opførelse af pleje- og dagcenteret på i alt 27,9 mio. kr.

Anlægsbevillingen omfatter den samlede udgift, som er forbundet med gennemførelsen af anlægsarbejdet – det vil sige den økonomiske ramme, som projektet skal gennemføres indenfor.

Anlægsregnskabet er afsluttet og godkendt af revisor og skal nu godkendes af kommunalbestyrelsen.

Forskellen mellem anlægsbevillingen og de afholdte udgifter fremgår af nedenstående tabel:

 

 

Anlægsbevilling

Anlægsregnskab

Ældreboliger – anskaffelsessum inkl. moms

 

122,1 mio. kr.

119,1 mio. kr.

Lån KommuneKredit

88 %

-107,4 mio. kr.

-104,8 mio. kr.

Beboerindskud

2 %

-1,6 mio. kr.

-2,4 mio. kr.

Servicearealer og dagcenter – ekskl. moms

 

19,6 mio. kr.

19,4 mio. kr.

Tilskud fra staten til servicearealer

 

-2,6 mio. kr.

-2,6 mio. kr.

Salg af grund

 

-4,8 mio. kr.

-4,8 mio. kr.

Inventar

 

2,6 mio. kr.

2,9 mio. kr.

Total anlægsudgift

 

27,9 mio. kr.

26,8 mio. kr.

Ved afslutning af anlægsregnskabet er der samlet set afholdt udgifter for 26,8 mio. kr. Det betyder en mindre udgift på 1,1 mio. kr. for opførelse af det samlede projekt i forhold til den anlægsbevilling der er givet.

Det skyldes primært et positivt samarbejde, stram projektstyring og lavere bygherreomkostninger end forventet.

Boligernes anskaffelsessum er blevet 3,004 mio. kr. lavere end forventet, derfor vil lånet hos KommuneKredit blive 2,6 mio. kr. mindre, svarende til 88 % af 3,004 mio. kr. I praksis betyder det, at beboerne betaler en lavere husleje.  

 

Ad. 3- Restlåneoptagelse til finansiering af boligerne

Byggeregnskabet for boligerne er afsluttet med en anskaffelsessum på 119,112 mio. kr., heraf skal 88 % finansieres med realkreditlån, i alt 104,819 mio. kr.

Der er i december 2017 optaget et realkreditlån på 102 mio. kr. Der skal derfor optages et yderligere realkreditlån på 2,819 mio. kr. som kommunalbestyrelsen skal godkende.


Økonomiske konsekvenser

Kommunens udgifter til det samlede projekt er blevet 1,1 mio. kr. mindre end anlægsbevillingen.

Udgifterne til grundkapitalen til de kommunale almene ældreboliger på 11,911 mio. kr. samt servicearealernes og dagcentrets anskaffelsessum på 19,283 mio. kr. ekskl. moms er finansieret af de afsatte anlægsmidler.

Når kommunalbestyrelsen har godkendt byggeregnskaberne (skema C) kan Statens tilskud på 2,6 mio. kr. til etablering af serviceareal og dagcenter bliver udbetalt, og realkreditlånet på 2,819 mio.kr. optages i KommuneKredit.

Statens tilskud udbetales 2 gange årligt, næste udbetaling er i april 2019.


Lovgrundlag – link

Almenboligloven og Støttebekendtgørelsen.


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 27. juni 2012: Punkt 116. Egnethedsvurdering – samarbejdsmodel for nyt plejecenter som Offentligt-Privat-Samarbejde

Byrådet den 9. september 2015: Punkt 183. Beslutning om frigivelse af midler til OPP Plejecenter i Tølløse

Byrådet den 11. november 2015: Punkt 236. Beslutning om opførelse af 65 plejeboliger i Tølløse

Byrådet den 13. december 2017: Punkt 251. Godkendelse af låneoptagelse til OPP Tølløse


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.caseno15-28421_#4713220_v1_tølløse skema c- boliger..pdf
caseno15-28421_#4713215_v1_tølløse skema c - service..pdf

Bilag

Tølløse Skema C- Boliger.
Tølløse Skema C - Service.


258. Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Lejerbos almene boliger på Slotshaven, Holbæk

Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Lejerbos almene boliger på Slotshaven, Holbæk

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. anskaffelsessummen (skema B) for Lejerbos 54 almene familieboliger i Slotshaven, Holbæk godkendes

Beskrivelse af sagen

Byrådet gav tilsagn til, at Lejerbo opfører 54 små almene familieboliger på Slotshaven, Holbæk (skema A) på byrådsmødet den 13. december 2017. Dengang var den samlede anskaffelsessum 44,405 mio. kr.

Siden har projektet været i udbud, hvor Lejerbo har indhentet tilbud på opførelsen. Prisudviklingen i 2018 betyder, at det er nødvendigt at regulere anskaffelsessummen til det beløb det maksimalt må koste pr. m2 at opføre almene boliger i 2018. Det betyder at anskaffelsessummen stiger med 0,872 mio. kr. og udgør 45,277 mio. kr.

Byggeriet

Når byggeriet er færdigt, består afdelingen af 46 stk. 1-rumsboliger og 8 stk. 2-rumsboliger, som primært tænkes udlejet til uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp samt unge under uddannelse.

Byggeriet finansieres således:

Realkreditlån 88 %

39,844 mio. kr.

Beboerindskud 2 %

0,905 mio. kr.

Kommunalt grundkapital10 %

4,528 mio. kr.

Anskaffelsessum

45,277 mio. kr.

 

Staten yder et tilskud til den kommunale grundkapital i forbindelse med opførelse af boligerne på 3,303 mio. kr.

Selvom anskaffelsessummen for byggeriet stiger, kan nettohuslejen for en 1-rumsbolig med fradrag af en anslået boligstøtte stadig holdes under 3.000 kr. pr. måned, er illustreret nedenfor.:

Huslejen for en 1-rumsbolig på 39 m2 udgør:

Husleje

3.164 kr.

Forbrugsafgifter

260 kr.

Husleje inkl. forbrugsafgifter

3.424 kr.

Anslået boligstøtte

489 kr.

Nettohusleje inkl. forbrug

2.935 kr.

 

Huslejen for en 2-rumsboliger er 4.288 kr. pr. måned med tillæg af forbrugsudgifter på 359 kr. Også her vil beboerne kunne få boligstøtte, afhængig af indkomst og antal beboere i husstanden.

Byggeperioden er ca. 11 måneder. Byggeriet forventes at starte 1. marts 2019 med forventet afleveringsdato 10. februar 2020.


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune har en udgift til grundkapitalen på 4,528 mio. kr. Udgiften finansieres ved tilskud fra staten på 3,303 mio. kr. og salg af grunden med 2,160 mio. kr., hvilket giver kommunen en nettoindtægt på 0,935 mio. kr.

I forbindelse med etablering af boligerne er det nødvendigt at flytte P-pladsen på Slotshaven 3P til Slotshaven 9. Ved tilsagnet (skema A) blev det besluttet, at et eventuelt overskud i dette projekt skulle finansiere etableringen af P-pladsen.

Udgiften til etablering af P-pladsen udgør 1,7 mio. kr. Nettoindtægten på 0,935 mio. kr. kan kun finansiere en del af udgiften til etablering af P-pladsen, resten af udgiften finansieres af nettoindtægten fra Lejerbos projekt på L. C. Worsøesvej (se bilag 1).

Staten stiller garanti for hele Lejerbos realkreditlån på 39,844 kr. Kommunen skal stille regaranti for statens garanti.

Den endelige regaranti beregnes ved byggeriets færdiggørelse og påvirker ikke kommunens låneramme.

Se forklaring på regaranti i bilag 2.


Øvrige konsekvenser

Etablering af P-pladsen på Slotshaven 9 er igangsat og forventes færdig i uge 50.


Lovgrundlag – link

Støttebekendtgørelsen, bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge og almenboligloven.


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet, den 13. december 2017: Punkt 258: Beslutning: Tilsagn til opførelse af 54 almene familieboliger i Slotshaven, Holbæk


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.caseno17-45938_#4767289_v1_bilag 1 den kommunale økonomi.docx
caseno17-45938_#4769209_v1_bilag 2 forklaring af skema a-b-c ved nybyggeri.docx

Bilag

Bilag 1: Den kommunale økonomi
Bilag 2: Forklaring af skema A-B-C ved nybyggeri


259. Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Lejerbos almene boliger på L. C. Worsøesvej, Holbæk

Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Lejerbos almene boliger på L. C. Worsøesvej, Holbæk

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. anskaffelsessummen (skema B) for Lejerbos 100 almene familieboliger på L. C. Worsøesvej, Holbæk godkendes
 2. 0,765 mio. kr. af kommunens nettoindtægt ved projektet anvendes til medfinansiering af etablering af P-pladser i Slotshaven, Holbæk

Beskrivelse af sagen

Byrådet gav tilsagn til at Lejerbo opfører 100 små almene familieboliger på L. C. Worsøesvej 8, Holbæk (skema A) på byrådsmødet den 13. december 2017. Dengang var den samlede anskaffelsessum 98,075 mio. kr.

Siden har projektet været i udbud, hvor Lejerbo har indhentet tilbud på opførelse af boligerne. Prisudviklingen i 2018 betyder, at det er nødvendigt at regulere anskaffelsessummen til det beløb det maksimalt må koste pr. m2 at opføre almene boliger i 2018. Det betyder at anskaffelsessummen stiger med 2,190 mio. kr. og udgør 100,265 mio. kr.

Byggeriet

Når byggeriet er færdigt, består afdeling 992-0 L. C. Worsøesvej af 68 stk. 1-rums boliger, 12 stk. 2-rums boliger og 20 stk. 3-rums boliger.

Byggeriet finansieres således:

Realkreditlån 88 %

88,233 mio. kr.

Beboerindskud 2 %

2,005 mio. kr.

Kommunal grundkapital 10 %

10,027 mio. kr.

Anskaffelsessum

100,265 mio. kr.

 

Staten yder et tilskud til den kommunale grundkapital i forbindelse med opførelse af boligerne på 6,117 mio. kr.

Selvom anskaffelsessummen for byggeriet stiger, kan nettohuslejen for en 1-rumsbolig med fradrag af en anslået boligstøtte stadig holdes under 3.000 kr. pr. måned, er illustreret nedenfor:

Huslejen for en 1-rumsbolig på 39 m2 udgør:

Husleje

3.197 kr.

Forbrugsafgifter

262 kr.

Husleje inkl. forbrug

3.459 kr.

Anslået boligstøtte

494 kr.

Nettohusleje inkl. forbrugsafgifter

2.965 kr.

 

Huslejerne for 2- og 3-rumsboligerne er beregnet til 4.321 kr. og 5.698 kr. med tillæg af forbrugsafgifter på henholdsvis 361 kr. og 482 kr. pr. måned. Også her vil beboerne kunne få boligstøtte, afhængig af indkomst og antal beboere i husstanden.

Byggeperioden er ca. 10 måneder. Byggeriet forventes at starte 15. januar 2019 med forventet afleveringsdato 1. oktober 2019.


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune har en udgift til grundkapitalen på 10,027 mio. kr. Udgiften finansieres ved tilskud fra staten på 6,117 mio. kr. og ved salg af grunden med 4,782 mio. kr., det giver kommunen en netto indtægt på 0,872 mio. kr.

Sideløbende med dette projekt skal Lejerbo opføre 54 andre små almene boliger i Slotshaven i Holbæk. Det blev ved tilsagnet (skema A) besluttet, at et eventuelt overskud i dette projekt skulle finansiere etablering af P-pladser i Slotshaven. Projektet i Slotshaven kan ikke dække hele udgiften, derfor dækkes restbeløbet af overskuddet i dette projekt.

Af nettoindtægten på 0,872 mio. kr. anvendes 0,765 mio. kr. til delvis finansiering af etablering af P-pladser i Slotshaven, den samlede nettoindtægt udgør herefter 0,107 mio. kr. (se bilag 1)

Staten stiller garanti for hele Lejerbos realkreditlån på 88,233 mio. kr. Kommunen skal stille regaranti for statens garanti.

Den endelige regaranti beregnes ved byggeriets færdiggørelse og påvirker ikke kommunens låneramme.

Se forklaring på regaranti i bilag 2. 


Lovgrundlag – link

Støttebekendtgørelsen, bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge og almenboligloven.


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 13. december 2017: Punkt 255: Beslutning: Tilsagn til opførelse af 100 almene familieboliger på L. C. Worsøesvej, Holbæk


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.caseno17-45911_#4767186_v1_bilag 1 den kommunale økonomi.docx
caseno17-45911_#4769162_v1_bilag 2 forklaring af skema a-b-c ved nybyggeri.docx

Bilag

Bilag 1: Den kommunale økonomi
Bilag 2: Forklaring af skema A-B-C ved nybyggeri


260. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 - udvidelse af Tølløse-Kvarmløse Vandværk

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 - udvidelse af Tølløse-Kvarmløse Vandværk

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. forslag til kommuneplantillæg nr. 6 vedtages endeligt

Beskrivelse af sagen

Høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 til kommuneplan 2017 har været i høring i 8 uger i perioden 14. september til 9. november 2018. Holbæk Kommune har ikke modtaget nogen høringssvar til planforslaget. Administrationen indstiller, at planforslaget vedtages endeligt.

Om sagen

Kvarmløse – Tølløse vandværk har aktuelt ønske om at udvide, sådan at der bliver ca. 68 m2 mere administrations- og lagerbygning i forhold til i dag. Bygningen ønskes opført med et arkitektonisk udtryk svarende til den tilstødende boligbebyggelse med en placering ud mod jernbanen på samme sted, som den eksisterende bygning.

Baggrunden for kommuneplantillægget er, at kommunens byggemyndighed har vurderet, at det ikke er muligt at give en byggetilladelse til udvidelsen, så længe ejendommen er beliggende i et område i kommuneplanen, som er udlagt til boligformål, og da der ikke er nogen lokalplan for ejendommen, der tillader vandværksformål eller lignende. 

Derfor udarbejdes dette tillæg til kommuneplanen. Tillægget skal sikre fortsat anvendelse til vandværksformål og samtidig give mulighed for bygningsudvidelse til lager/administration samt give rummelighed til en evt. fremtidig bygningsudvidelse.


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser for kommunen som følge af vedtagelse af planforslaget


Høring

Planforslaget har været i høring i perioden 14. september 2018 til 9. november 2018


Lovgrundlag – link

Planloven


Sagshistorik, henvisninger

Planforslaget blev godkendt til høring på kommunalbestyrelsesmøde den 12. september 2018


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.caseno18-24893_#4674317_v1_forslag til kommuneplantillæg for kvarmløse - tølløse vandværk.pdf

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg for Kvarmløse - Tølløse Vandværk


261. Beslutning om vedtagelse af takster på det specialiserede område samt Social Tilsyn Øst

Beslutning om vedtagelse af takster på det specialiserede område samt Social Tilsyn Øst

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. taksterne for det specialiserede børne- og voksenområde for 2019 godkendes
 2. taksterne for 2019 for Social Tilsyn Øst godkendes
 3. taksterne for 2019 for beboerbetalinger v. Handicap Voksen og CSU Studiegården godkendes

Beskrivelse af sagen

I henhold til bekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018 skal kommunalbestyrelsen fastsætte takster for tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde, og i henhold til bekendtgørelse nr. 1251 af 13. november 2017 takster for objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier og takster for tilsyn med opholdssteder m.m.

Efter budgetvedtagelsen for budget 2019 er taksterne nu færdigberegnet, hvorfor taksterne fremlægges til godkendelse.

I forbindelse med vedtagelsen af Effektiviserings- og Besparelsesstrategien for 2019 vedtog kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018 at reducere taksterne på dele af det specialiserede børneområde med 1% for 2019. Vedtagelsen betyder, at taksterne for 2018 pris- og lønfremskrives og herefter fratrækkes 1%. Samtidig blev det vedtaget, at taksterne på det specialiserede voksenområde maksimalt måtte stige med 2%, svarende til den generelle pris- og lønfremskrivning.

I henhold til bekendtgørelse nr. 1251 af 13. november 2017, skal kommunalbestyrelsen godkende taksterne for Social Tilsyn Øst: objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier og takster for tilsyn med opholdssteder m.m. Social Tilsyn Øst er i 2019 dimensioneret ud fra det forventede antal tilbud og plejefamilier samt ud fra en række antagelser om gennemsnitligt tidsforbrug på tilsynets opgaver. Taksterne for 2019 er reduceret i forhold til takst 2018, og er dermed bragt på niveau med taksterne for de øvrige sociale tilsyn.


Lovgrundlag – link

Serviceloven - Bekendtgørelse af lov om social service - retsinformation.dk

Socialtilsynsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om socialtilsyn - retsinformation.dk


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde d. 27. juni 2018, pkt. 131


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.caseno17-49532_#4763311_v1_takstoversigt 2019 - det specialiserede område.pdf
caseno17-49532_#4763314_v1_takstoversigt 2019 - social tilsyn øst.pdf

Bilag

Takstoversigt 2019 - Det specialiserede område
Takstoversigt 2019 - Social Tilsyn Øst


262. Beslutning om at omprioritere takststigning på madservice

Beslutning om at omprioritere takststigning på madservice

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 • Det besluttes at omprioritere takststigningen på madservice.

 


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev det besluttet, at gennemføre en besparelse på 0,4 mio. kr. ved at øge taksten på madservice på kommunale plejecentre til lovens maksimum.

Udvalget for Ældre og Sundhed har bedt administrationen undersøge mulighederne for at omprioritere besparelsen, så borgerne undgår en takststigning. Det har efterfølgende vist sig, at besparelsen udgør 0,7 mio. kr. Administrationens forslag til omprioritering af besparelsen er, at anvende midler fra klippekortsordningen og Ældrerådets pulje.

Da der er tale om en permanent besparelse skal omprioriteringen finansieres inden for egen ramme.

Forslag til omprioritering besparelse på 0,7 mio. kr. ved takststigning på madservice:

 • Klippekort (der går i bloktilskud fra 2019) 500.000 kr. Dette vil ramme alle plejecentre inkl. private leverandører.
 • Ældrerådets pulje 200.000 kr.

Da midlerne fra klippekortsordningen indgår i bloktilskuddet fra 2019, er det muligt at flytte midler herfra. Hertil kommer, at administrationen forventer at overføre 1,6 mio. kr. fra klippekortsordningen til 2019.

Holbæk Kommune har endnu ikke modtaget en tilkendegivelse fra ministeriet på beløbet klippekortsmidlerne. Men i 2018 har bevillingen lydt på 4.736.253 kr. Forventningen er at beløbet i 2019 vil være af nogenlunde samme størrelse

Ældrerådets pulje udgør i 2018 849.000 kr. Gennem de seneste år har Ældrerådet uddelt færre midler, end de har fået bevilliget. I 2018 er der overført 421.000 kr., så puljen i alt har været på 1.270.500 kr. November 2018 er der uddelt 630.000 kr. Det vil sige, at der resterer 640.500 kr.

Konsekvensen ved omprioriteringen er færre aktiviteter på plejecentrene og færre midler for Ældrerådet at dele ud af.

 


Økonomiske konsekvenser

Omprioriteringen finansieres indenfor Aktiv hele livets ramme.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-11-2018

Indstilles godkendt for 2019


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Sagen sendes tilbage til yderligere behandling i Udvalget for Ældre og Sundhed.

263. Beslutning om 1. behandling af Forslag til lokalplan 20.22 Bålhytte på Munkholm samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 2.

Beslutning om 1. behandling af Forslag til lokalplan 20.22 Bålhytte på Munkholm samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 2.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 20.22 for Bålhytte på Munkholm godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en miljørapport.

Beskrivelse af sagen

Baggrund:

Hensigten med planlægningen er at give mulighed for etablering af en bålhytte ved børnehaven der ligger på Munkholm. Der udarbejdes normalt ikke lokalplan og kommuneplantillæg for en bålhytte, men i dette tilfælde har Kystdirektoratet tilkendegivet, at der kun vil kunne opnås en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til bålhytten, såfremt denne er omfattet af en lokalplan. Strandbeskyttelsen omfatter strandbredden og arealet op til 300 m bag strandbredden – det vil sige hele Munkholm. Når et område er strandbeskyttet må der som hovedregel ikke foretages ændringer eller bygges på arealet.

Kommuneplantillæg:

Der kan ikke udarbejdes lokalplanlægning, som er i strid med kommuneplanen. For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen er det nødvendigt at udlægge en kommuneplanramme for arealet. I kommuneplantillægget udlægges der således en ny ramme til fritidsformål. Lokalplan og kommuneplanramme udlægges for samme areal på ca. 40 m2.

Afgrænsning af planområdet:

Planområdet omfatter et areal på 40 m² beliggende på halvøen Munkholm. Størstedelen af Munkholm er dækket af skov, og midt på øen ligger den private institution Børneøen. Bålhytten placeres i tilknytning til børnehavens eksisterende bygninger.

Planlægningen omfatter kun bålhytten. Der er ikke ønske om at lave planlægning for hele Munkholm halvøen. Børneinstitutionen har tilkendegivet, at de ikke har planer om at udvide eller ombygge. Med denne afgrænsning kan bygningen, der huser børneinstitutionen føres tilbage til boligformål, såfremt institutionens brug en dag ophører.

Lokalplanforslagets indhold:

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en bålhytte på ca. 17 m2 med en tagflade på 27 m2 og en bygningshøjde på 3,5 m.

Miljøscreening:

Der er foretaget en miljøscreening af planområdet. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en miljørapport da:

-         Vigtige naturområder ikke påvirkes.

-         Der ikke etableres miljøvurderingspligtig infrastruktur, bebyggelser eller anvendelse.

-         Planområdets omfang på 40 m2 er et begrænset udlæg.


Høring

Opstart af planlægningen har været annonceret på kommunens hjemmeside i forbindelse med at planforslagene blev udsendt i 4 ugers for-debat. Der indkom ingen bemærkninger i forbindelse med for-debatten.

Planforslagene udsendes i 8 ugers offentlig høring. Der afholdes ikke borgermøde i forbindelse med den offentlige høring. Det er vurderet at lokalplanområdet er af så lille et omfang og med så få naboer, at det ikke er hensigtsmæssigt at afholde borgermøde. De relevante myndigheder og interesseforeninger har været inddraget i forløbet omkring lokalplanudarbejdelsen.


Lovgrundlag – link

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Naturbeskyttelseslovens §65b stk. 5


Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse og prioritering af planerne:

Udvalget for Klima og Miljø den 23. marts 2018 punkt 33

Økonomiudvalget den 4. april 2018 punkt 70


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.caseno17-44493_#4756714_v1_screening for miljøvurdering bålhytte på munkholm.pdf
caseno17-44493_#4756713_v1_kommuneplantillæg nr. 2 baalhytte på munkholm.pdf
caseno17-44493_#4756712_v1_20.22 lokalplanforslag bålhytte på munkholm.pdf

Bilag

Screening for miljøvurdering Bålhytte på Munkholm
Kommuneplantillæg nr. 2 baalhytte på Munkholm
20.22 lokalplanforslag bålhytte på Munkholm


264. Beslutning om 2. behandling af Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej

Beslutning om 2. behandling af Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej, vedtages endeligt

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Planlægningen er igangsat på baggrund af ønske fra Lidl om at kunne udvide deres butik med ca. 150 m2, så den fremover har et samlet areal på 2.000 m2.

Kommuneplantillæg

Området er i dag omfattet af en kommuneplanramme, som bestemmer anvendelse til lokalcenter, hvor der ikke tillades butikker på 2.000 m2. Kommuneplantillægget ændrer derfor anvendelse for området til bydelscenter, og sætter det maksimale areal til detailhandel på 3.200 m2. Indenfor området ligger en Fakta-butik, som er inkluderet i det maksimale areal.

Lokalplan

Lokalplanen er en revision af lokalplan 2.81, som muliggjorde en udvidelse af parkeringsarealet. Med lokalplanen skabes mulighed for, at den eksisterende butik kan udvide med ca. 150 m2, så den får et maksimalt areal på 2.000 m2.

Detailhandelsanalyse

Holbæk Kommune har stillet krav til udvikler om, at der udarbejdedes en detailhandelsanalyse, som belyser påvirkning af nærområdet. Analysen er udarbejdet af Niras. De indbyrdes handelsbalancer mellem Holbæk bymidte, Holbæk Syd og Holbæk i øvrigt, vurderes indenfor en 5-årig periode, at være tilbage på samme niveau som i dag. I perioden fra en evt. realisering af udvidelsen og 5 år frem, vil der midlertidigt kunne ske et fald i omsætning i Holbæk bymidte på -1% og Holbæk i øvrigt på -9%, og en stigning i Holbæk Syd på +4%.


Høring

Der er afholdt en indledende borgerinddragelse med indkaldelse af idéer og forslag fra den 18. maj 2018 til den 1. juni 2018. Der indkom i alt tre høringssvar, som primært omhandlede spørgsmål vedr. baggrunden for planlægningen.

Planforslagene har været i offentlig høring fra 13. september 2018 til 8. november 2018 med afholdelse af borgermøde. Der er indkommet i alt 1 høringssvar i perioden.
Høringssvaret er indsendt af Dialog Holbæk, som bemærkede at udvidelse og den mulige påvirkning af nærområdet ikke ønskes. Derudover blev udtrykt ønske om opgradering af t-krydset Gl. Ringstedvej / Tåstrup Møllevej, så der bliver bedre forhold for gående og cyklister.

Pba. detailhandelsanalysen har administrationen vurderet, at den mulige påvirkning af nærområdet vil være lille, og være tilbage på samme niveau som i dag indenfor 5 år.

Syd for t-krydset er helleanlæg, hvor bløde trafikanter kan krydse vejen. Nærværende projekt fordrer ikke til, at en opgradering af t-krydset sker på baggrund heraf.

Der er ikke foretaget ændringer i plangrundlaget på baggrund af høringssvarene.


Lovgrundlag – link

Lov om Planlægning


Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 24. april 2018 (punkt 52)
Økonomiudvalget den 2. maj 2018 (punkt 100)

Behandling af planforslag (1. behandling)
Udvalget for Klima og Miljø den 28. august 2018 (punkt 102)
Økonomiudvalget den 5. september 2018 (punkt 171)
Kommunalbestyrelsen den 12. september 2018 (punkt 175)


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Et flertal bestående af A, V, O og I indstiller til godkendelse.

Et mindretal bestående af Ø er imod, fordi de ikke mener, der er behov for flere dagligvareforretninger.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, I, L, O og V).

Imod stemte 1 (Ø), som ikke mener, der er behov for flere dagligvarekvadratmeter”.caseno18-12327_#4758878_v1_kommuneplantillæg 4.pdf.pdf
caseno18-12327_#4758884_v1_lokalplan 2.87.pdf.pdf
caseno18-12327_#4758892_v1_oversigt over høringssvar fra offentlig høring til lokalplan.pdf.pdf
caseno18-12327_#4758896_v1_originale høringssvar samlet.pdf.pdf
caseno18-12327_#4671459_v1_detailhandelsanalyse holbæk gl ringstedvej tåstrup møllevej inkl. suppl. notater.pdf.pdf

Bilag

Kommuneplantillæg 4.pdf
Lokalplan 2.87.pdf
Oversigt over høringssvar fra offentlig høring til lokalplan.pdf
Originale høringssvar samlet.pdf
Detailhandelsanalyse Holbæk Gl Ringstedvej Tåstrup Møllevej inkl. suppl. notater.pdf


265. Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. lokalplan om Filmtorvet og tilstødende arealer, Holbæk opstartes
 2. tillæg til lokalplan 2.67 Sportsbyen, Holbæk opstartes

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan. Der er endvidere udarbejdet et kortbilag (bilag 1), der viser placeringen af de nye planer.

Filmtorvet og de tilstødende arealer, Holbæk (bilag 2)

Arealet ved Filmtorvet er i dag udlagt som et midlertidigt offentligt rekreativt byrum. På baggrund af drøftelserne i den Politiske Havnegruppe og for at sikre, at området fremover fastholder den rekreative anvendelse udarbejdes der en lokalplan for området. Lokalplanen vil fastsætte, at området skal anvendes til bycenterformål som f.eks. torv, publikumsorienterede aktiviteter, kulturerhverv og serviceerhverv som restauranter, caféer og overnatningsmuligheder, samt boliger. I dag er der bådeoplag ved Finsings Plads umiddelbart øst for Filmtorvet. Planen vil give mulighed for, at bådoplag flyttes yderligere mod øst, i overensstemmelse med forslag fra foreningerne. Derved frigives der areal til bebyggelse ved Filmtorvet, som kan understøtte de publikumsorienterede funktioner i området. Det er administrationens vurdering, at planlægningen vil være med til at skabe en sammenhængende helhedsløsning for området.

Tillæg til lokalplan 2.67 Sportsbyen (bilag 3)

Hensigten med tillægget til den eksisterende lokalplan og kommuneplantillægget er at udvide anvendelsesmulighederne for de kontorerhverv, der kan etableres i en del af bygningerne der omkranser stadion (bygherres byggefelt B og C). Den gældende lokalplan for området giver kun mulighed for, at der kan etableres kontorerhverv, der har tilknytning til sport og sundhed. Konkret har en revisionsvirksomhed dog henvendt sig og ønsker, at etablere kontorerhverv på 1. og 2. sal af den sydlige bygning der omkranser stadion. Den nye plan vil indeholde bestemmelser, så det sikres, at aktiviteter i stueplan bidrager til bylivet i området. Det vil sige at stueplan fastholdes til butikker og/eller serviceerhverv i form af sundhedsklinikker som f.eks. fysioterapeuter, læger mv.

Byggefelt C er solgt af kommunen under forudsætning af, at anvendelsen sker i overensstemmelse med den gældende lokalplan 2.67. Da køber ønsker en udvidet anvendelse, har kommunen været i dialog med køber om at lade handlen gå tilbage. Kommunen har endnu ikke fået en skriftlig bekræftelse på, at handlen annulleres. Indstillingen om at igangsætte tillæg til lokalplan 2.67 er under forudsætning af, at handlen vedrørende byggefelt C endeligt går tilbage, således at kommunen kan foretage et nyt offentligt udbud efter vedtagelse af tillægget, hvor alle interesserede får mulighed for at byde på byggeretten ud fra de samme forudsætninger, og således at prisen kommer til at afspejle de ændrede anvendelsesmuligheder. 

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 4.

 

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

 • 2.84 Boliger på Gl. Ringstedvej 22, Holbæk vest

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Indstilling nr. 1 anbefales godkendt

Indstilling nr. 2 anbefales forkastet


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Ad 1: Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, I, L, O, V og Ø).

1 (F) undlod at stemme.

 

Ad 2: Indstilles ikke godkendt.

For stemte 0.

Imod stemte 8 (A, B, C, F, I, L, O og Ø).

1 (V) undlod at stemme.caseno18-5727_#4759542_v1_bilag 1 beliggenheden af nye planer.pdf.pdf
caseno18-5727_#4759539_v1_bilag 2 prioriteringsnotat for planlægning ved filmtorvet, holbæk.docx.docx
caseno18-5727_#4759540_v1_bilag 3 prioriteringsnotat tillæg til lokalplan for sportsbyen, holbæk.docx.docx
caseno18-5727_#4759541_v1_bilag 4 status planer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Beliggenheden af nye planer
Bilag 2 Prioriteringsnotat for planlægning ved Filmtorvet, Holbæk
Bilag 3 Prioriteringsnotat tillæg til lokalplan for sportsbyen, Holbæk
Bilag 4 Status planer


266. Principbeslutning om at ekspropriere arealer til ny sti langs Tuse Næs Vej

Principbeslutning om at ekspropriere arealer til ny sti langs Tuse Næs Vej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:

1. at kommunalbestyrelsen træffer principbeslutning om at ekspropriere nødvendige arealer for anlæg af sti langs Tuse Næs Vej på strækningen fra Faurbjergvej til Markeslev,

2. at administrationen bliver bemyndiget til at igangsætte forhandlingsforløb / ekspropriationsforløb for erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder til anlæg af sti langs Tuse Næs Vej og

3. at kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant og en suppleant til at lede og deltage i åstedsforretninger.


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2018 at frigive 600.000 kr. til forundersøgelser og projektering af cykelsti langs Tuse Næs Vej.

Under samme dagsordenspunkt besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte 3 mio. kr. til realisering af stien i anlægsbudgettet for 2019.

Administrationen har fået foretaget opmåling af arealerne og foretaget projektering af stien, herunder forsøgt at optimere projektet, så etablering af stien samlet set giver mindst mulige gener for den enkelte ejendom.

Proces for erhvervelse af arealerne til stien

Administrationen har påbegyndt en dialog med alle berørte lodsejere med henblik på at nå til enighed om, hvordan stien konkret kan anlægges.

Når der træffes beslutning om at indlede en ekspropriationssag, vil kommunen altid først gå i dialog om mulighederne for at erhverve arealet. Dernæst indkaldes berørte ejere til åstedsforretning for afklaring, om det er muligt at nå til enighed om en aftale.

Ekspropriation er et værktøj til, at kommunen kan erhverve rådighed/ejendomsret til et areal, der tilhører privat ejendom mod fuld erstatning. Kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation anvendes kun, hvor det vurderes nødvendigt i forhold til det mål, kommunen forfølger under forudsætning af fornøden hjemmel.

Der bliver først tale om ekspropriation, når kommunalbestyrelsen træffer beslutning om erhvervelse, hvor det ikke har været muligt at nå til enighed med ejeren.

Herefter vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt sagen igen med henblik på at tiltræde indgåede aftaler og træffe beslutning om ekspropriation i de tilfælde, hvor en aftale ikke har kunnet opnås.

Åstedsforretningen afholdes i henhold til vejlovens § 101, stk. 1, under ledelse af et eller flere udpegede medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det er derfor nødvendigt, at kommunalbestyrelsen ved indstilling 3 foretager denne udpegning.

Administrationen gennemfører udbetaling af erstatning, samt indbringer evt. uafklarede erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.


Økonomiske konsekvenser

Den samlede sum for anlæggelse af sti langs Tuse Næs Vej er budgetteret til 5 mio. kr. Byrådet har i budgettet for 2019 afsat 3 mio. kr. til anlæggelse af stien og Vejdirektoratet bidrager med 2 mio. kr.

I 2018 udføres projektering m.m. af kommunens rådgiver under kommunens tilsyn inden for en samlet ramme på 1 mio. kr. Heraf afholder kommunen de 60 % og de resterende 40 % godtgøres af Vejdirektoratet.

Landinspektørbistand i forbindelse med arealernes erhvervelse og efterfølgende matrikulær berigtigelse indeholdes i anlægssummen for 2019.


Øvrige konsekvenser

Med kommunalbestyrelsens principbeslutning om i givet fald at ekspropriere, sikres det, at modstand fra en enkelt lodsejer ikke vil kunne udsætte og blokere for stiens realisering. Samtidig opnår den enkelte lodsejer mulighed for at søge om fritagelse for at betale skat af erstatningsbeløbet.

Fra den 1. juli 2018 skal der i alle ejendomshandler større end 50.000 kr. udfærdiges skøde, og ske tinglysning med mindre arealet er erhvervet ved ekspropriation eller ved en aftale på ekspropriationslignende vilkår. For flere af de berørte ejendomme må erstatningsbeløbet forventes at blive større end 50.000 kr. og det vil derfor være en administrativ lettelse og en økonomisk fordel for kommunen, hvis skødeskrivning og tinglysning kan undlades.

Administrationen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.


Høring

Der er afholdt møde med alle berørte lodsejere den 15. november 2018, og eventuelle bemærkninger til projektet vil blive søgt indarbejdet i forhold til de endelige aftaler med de berørte lodsejerne.

Alle berørte lodsejere vil blive indkaldt til åstedsforretning og vil enten her eller senere blive forelagt administrationens tilbud om pris og erstatning, under forudsætning af kommunalbestyrelsens senere tiltræden.

Kommunalbestyrelsens beslutning om tiltrædelse af indgåede aftaler vil skriftligt blive meddelt ejerne. Ligeså vil kommunalbestyrelsens beslutning om evt. ekspropriation skriftligt blive meddelt ejerne med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at de forestående anlægsarbejder kan igangsættes uagtet en eventuel klage.


Lovgrundlag – link

Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde den 21. februar 2018, pkt. 24.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Indstilles godkendt, idet Ole Brockdorff udpeges som repræsentant, og Karen Thestrup udpeges som suppleant.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Udvalget for Klima og Miljøs indstilling indstilles godkendt.caseno18-42694_#4750215_v1_bilag 1.pdf

Bilag

Bilag 1


267. Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt med fredeliggørelse af Ahlgade

Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt med fredeliggørelse af Ahlgade

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Der gives en anlægsbevilling på henholdsvis 613.700 kr. i 2019, 139.200 kr. i 2020 og 139.200 kr. i 2021 til forsøgsprojekt for fredeliggørelse af Ahlgade i en forsøgsperiode finansieret af puljen til projektomkostninger til opstart af anlæg.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet den 14. marts 2018 blev der givet en anlægsbevilling på 2 millioner kr. til renovering af Ahlgade. Samtidig blev det besluttet, at tilrettelæggelse af arbejdet skulle aftales i dialog med Udvalget for Klima og Miljø samt relevante interessenter. Med baggrund i den beslutning blev der afholdt et møde den 17. april 2018 med flere af bymidtens interessenter. Referat fra mødet er vedhæftet som bilag B. På mødet deltog repræsentanter fra Holbæk Byforum, Dialog Holbæk og Handicaprådet foruden medlemmer af Udvalget for Klima og Miljø samt kommunens administration. Der var enighed om, at det vil være en god idé at gennemføre et forsøg med ensretning, for at se om en reduktion af trafikken giver bedre opholdsmuligheder i gaden.

Således blev det, i forbindelse med beslutningen om renoveringsprocessen af Ahlgade, på kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2018 besluttet, at der skulle arbejdes videre med et konkret forslag til at gennemføre forsøgsperioder med fredeliggørelse af en del af Ahlgade. Fredeliggørelse dækker over, at der ønskes en reduktion af biltrafikken i Ahlgade samt bedre muligheder for ophold og byliv.

Indeværende dagsordenspunkt fremlægger, som opfølgning på ovenstående proces, et udkast til et forsøgsprojekt for fredeliggørelse af Ahlgade i perioden 2019-2021, se bilag A. Bilag A er en nærmere beskrivelse af forsøgsprojektet, som inkluderer bl.a. principskitse, referencebilleder, budget, evalueringsplan samt tidsplan. 

Såfremt udkastet og principskitsen godkendes, skal det detailplanlægges i løbet af vinteren og foråret, inden forsøgsprojektet kan gennemføres i sommeren 2019. Bymidtens interessenter inddrages igen i forbindelse med detailplanlægningen.

 

Formål

Ambitionen med forsøgsprojektet er, at styrke Ahlgade som handelsgade ved at etablere mere plads til ophold for bymidtens brugere, styrke byrumsoplevelsen og samtidig gøre Ahlgade til en mindre trafikbelastet strækning. Gaden skal indrettes så den giver anledning til et længere ophold i byen. Der skal fortsat tages hensyn til bilernes færden, men forbedring af de bløde trafikanters færden skal prioriteres højt.

 

Beskrivelse af forsøgsprojektet

Gennem en forsøgsperiode på ca. tre til fire måneder (juni-september) ensrettes Ahlgade på strækningen Lindevej til Blegstræde. Kørebane og parkeringsareal i den nordlige del af gaden inddrages til bredere fortov og forskellige byrumsformål, mens gadens udformning på den sydlige del fastholdes på størstedelen af strækningen. Tidspunktet er valgt, da sommeren er den periode, hvor der er mest udeophold og samtidig det mindste parkeringstryk på parkeringspladserne i byen. Testperioden vil løbe til udgangen af september, såfremt vejret er godt.

Forsøgsprojektet foreslås gentaget over en periode på tre år i forhold til at se effekten på længere sigt. Som en del af evalueringen udføres trafikmålinger, for at kunne afdække ændrede trafikstrømme, kapaciteten på parkeringsarealer undersøges og bylivs- og handelsoplevelsen undersøges gennem for eksempel interviews og spørgeskemaundersøgelser.

Da en stor del af økonomien er anskaffelser af trafikskilte, plantekummer og byinventar vil budgettet for de følgende år være markant mindre. Samtidig vil forsøgsprojektet kunne tilpasses og justeres i forhold til de erfaringer og evalueringer, der løbende indhentes.

Holbæk Byforum har, som tidligere beskrevet, tilkendegivet opbakning til at projektet afprøves. De er dog umiddelbart forbeholdende overfor tilbagevendende testperioder.

 

Forsøgsprojektet indebærer en række midlertidige anlægsløsninger:

 

 • Kørebanen afgrænses med plantekummer og pullerter (lave stolper, som hindrer biler i at køre ind på et område), som adskiller biler og cykler fra fortovsarealet. Adskillelsen skal også forhindre parkering på fortovsareal.
 • Der anlægges to midlertidige byrum, som kan tilbyde nye oplevelser og opholdsmuligheder i Ahlgade. De midlertidige byrum er en mulighed for at udvikle attraktive opholdsarealer i bymidten. Attraktive opholdsarealer generer mere byliv og kan blive et udflugtsmål i sig selv. Byrummene forventes desuden at have en positiv afsmitning på handelslivet i bymidten. Der er lavet to skitser med forslag til brug og indretning af de to byrum:
  • Byrum 1: “Børnenes plads”: Der indtænkes aktivitet og bevægelse for særligt de yngste af Ahlgades besøgende i form af fx et legemiljø og opholdsmøbler, der også kan bruges til leg. Leg og aktivitet i Ahlgade er dog ikke forbeholdt børnefamilier og man kunne for eksempel også opstille fitnessredskaber eller lignende.
  • Byrum 2: “Plænen”: Tanken bag det andet byrum er at give Ahlgades brugere et fleksibelt grønt område, som kan indtages på forskellige måder. Byrummet kan ganske enkelt anlægges ved at etablere et græsbeklædt område, som derefter kan indrettes på forskellige vis. Det er oplagt, at indrette byrummet i samarbejde med fx EUC, Kunsthøjskolen, Byforum og butiksejere.

Økonomiske konsekvenser

Forsøgsprojektet er afhængigt af kommunale midler til at dække anlægsudgifter, skiltning og drift af de midlertidige anlæg. Budgetoverslaget er udregnet på basis af en treårig periode, hvor de største udgifter ligger i første forsøgsperiode.

Det samlede budgetoverslag lyder på ca. 298.000 kr. pr. forsøgsperiode, samlet 894.000 kr. for tre forsøgsperioder.

Budgettet er udspecificeret i bilag A.


Øvrige konsekvenser

Forsøgsprojektet indeholder nogle afledte problemstillinger, som skal håndteres i detailplanlægningen:

 

 • Trafikstrømmene i bymidten ændres. Ensretningen forhindrer gennemkørsel fra øst mod vest og den resterende trafik vil derfor skulle ledes uden om Ahlgade. Der laves en plan for trafikafviklingen, hvordan trafikken i stedet ledes ad havnevej.
 • Der nedlægges ca. 45 parkeringspladser i Ahlgade. Dermed resterer der ca. 34 parkeringspladser i Ahlgade. Som en del af den videre bearbejdning i detailprojektet undersøges muligheden for erstatningspladser.
 • Det skal sikres, at vareindlevering ikke giver anledning til blokering af trafikken i Ahlgade når det ene kørespor er inddraget. Forsøgsprojektet har derfor indarbejdet tre afsætningspladser til varelevering jf. principskitsen. Derudover arbejdes der med en bredere kørebane, så der er plads til overhaling ved eventuel parkering i anden position.

 

Der afsættes desuden medarbejderressourcer i administrationen til samtidig at arbejde videre med udviklingen af bymidten og Ahlgades udformning på længere sigt.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, 14. marts 2018, punkt 51. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Veje.

Kommunalbestyrelsen, 27. juni 2018, punkt 126. Beslutning om renovering og udvikling af Ahlgade.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Et flertal bestående af A, O og Ø anbefaler, at indstillingen godkendes.

I er imod, idet der bør udarbejdes en parkeringsanalyse, inden der gennemføres forsøgsprojekter med fredeliggørelse.

V undlader at stemme.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Der blev stillet følgende ændringsforslag:

Forsøgsprojektet gennemføres i 2019, hvorefter det evalueres. I 2019 skal der oprettes skråparkering. På baggrund af evalueringen og dialog med interessenterne tages der politisk stilling til, om forsøget skal gentages i 2020 og 2021.

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

For stemte 6 (C, A, V, O, Ø og F)

Imod stemte 3 (I, B og L), idet der bør udarbejdes en parkeringsanalyse, inden der eventuelt gennemføres forsøgsprojekter med fredeliggørelse.caseno18-41446_#4760860_v1_referat.docx
caseno18-41446_#4760865_v1_- 20181112_projektbeskrivelse_principskitser.pdf.pdf

Bilag

Bilag B
Bilag A


268. Beslutning om midlertidig dispensation efter Planloven til etablering af parkering ved Isefjords Allé 32

Beslutning om midlertidig dispensation efter Planloven til etablering af parkering ved Isefjords Allé 32

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Det besluttes at give midlertidig dispensation til indretning af parkering i gadeplan ved ejendommen Isefjords Allé 32 tidsbegrænset til 3 år.

Beskrivelse af sagen

Efter Planloven er der mulighed for midlertidigt at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, selvom dispensationen er i strid med planens principper, herunder anvendelsen af et givent areal. Det er en betingelse, at en sådan dispensation tidsbegrænses til 3 år, efter Planlovens § 19.
I henhold til gældende administrationsgrundlag skal sådanne midlertidige dispensationer behandles politisk, og nærværende sag forelægges derfor til politisk beslutning.

Ejer af ejendommen Østre Havnevej 11 og del af Isefjords Allé 32 (karré 5 i Lokalplan 1.46) har fremsendt ansøgning om etablering af midlertidige p-pladser i gadeplan vest for de eksisterende bygninger, jf. skitse vedlagt som bilag til sagen.

Parkeringsarealet udformes i sammenhæng med det igangværende kommunale anlægsarbejde for p-pladser ved Havnevej, således at der opnås en sammenhængende helhedsløsning. Ejer er undervejs med afklaring af et langsigtet projekt på ejendommen, herunder hvorvidt evt. ekstra parkeringsdæk på arealet vil kunne realiseres, og medvirke til at løfte parkeringsforsyningen i havneområdet. Dette vil forudsætte ny lokalplanlægning. En midlertidig anvendelse af arealet til parkering i gadeplan vil give mulighed for en hensigtsmæssig udnyttelse af arealet inden endelig afklaring.

Arealet er omfattet af Lokalplan 1.46, der foreskriver, at arealet udlægges til ny bebyggelse med tilhørende parkering i parkeringskælder og opholdsarealer på taget heraf, som en del af karré nr. 5, jf. lokalplanens kortbilag 2.

Anlæg af midlertidige p-pladser i gadeplan vil forudsætte dispensation fra følgende bestemmelser i Lokalplan 1.46:


Lokalplan 1.46,
§ 7, med tilhørende Kortbilag 2, hvoraf det fremgår, at det pågældende areal er udlagt til ny bebyggelse med tilhørende parkeringskælder og friareal på taget heraf.
§ 10.8: Hvori der foreskrives, at parkering skal ske i konstruktion


Høring

For at Holbæk Kommune kan meddele en evt. dispensation fra ovennævnte bestemmelser, er gennemført en nabohøring, jf. planlovens § 20. Der indkom ikke høringssvar i høringsperioden.


Lovgrundlag – link

Planloven


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om etablering af offentlige parkeringspladser ved Havnevej.
Kommunalbestyrelsen den 12-9-2018, pkt. 184.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.caseno18-42413_#4727565_v1_pdf af terrænparkering på karre 5 - 4381_tl110-situationsplan sk5_20181009.pdf.pdf
caseno18-42413_#4763106_v1_kortbilag 2, lokalplan 1.46.pdf.pdf

Bilag

pdf af terrænparkering på Karre 5 - 4381_TL110-Situationsplan SK5_20181009.pdf
Kortbilag 2, Lokalplan 1.46.pdf


269. Beslutning om udsættelse af kollektiv trafik til sportsbyen

Beslutning om udsættelse af kollektiv trafik til sportsbyen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærsgaard indstiller, at:

 1. Den kollektive trafik mellem Holbæk Station og Sportsbyen udsættes indtil Sportsbyen åbner 22.2.2019
 2. Kørsel til Stenhus gymnasium eftermiddag med afgang fra Stenhus gymnasium kl. 15.05 udsættes til Sportsbyens bus igangsættes.

Beskrivelse af sagen

Der er gennem Movia bestilt kollektiv trafik til Sportsbyen med opstart 2.1.2019. Den ene af kørslerne fra Sportsbyen er bestilt med rute via Stenhus gymnasium til Holbæk Station med afgang fra Stenhus gymnasium kl. 15.05.

 

Holbæk Kommunes rådgiver har vurderet, at Sportsbyen åbner 22.2.2019 og kørslen med kollektiv trafik skal derfor være klar til kørsel denne dag.

 

Ændring af bestilt kollektiv trafik skal ske med 3 måneders varsel hvilket betyder, at der skal ske forhandling mellem Movia og operatøren om kompensation for udsættelse af kørslen.

 

Administrationen har bedt Movia forhandle med operatøren, så det afklares, hvilke udgifter der vil være for Holbæk Kommune, hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at udsætte den kollektive trafik til Sportsbyen indtil 22.02.2019. Forhandlingerne gennemføres under forudsætning af Kommunalbestyrelsens endelige beslutning i sagen d. 12.12.2018. Forhandlingsresultatet vil blive forelagt snarest muligt.


Økonomiske konsekvenser

Busruten har en estimeret årlig udgift på 3 mio. kr. svarende til 250.000 kr. pr. måned.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.

270. Beslutning om takster for servicevejvisninger

Beslutning om takster for servicevejvisninger

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der vedtages takster for administration, opsætning, vedligehold og nedtagning af kommercielt begrundede servicevejvisninger.

Beskrivelse af sagen

Nye regler for servicevejvisninger

Der er kommet nye regler for brug af servicevejvisninger. Servicevejvisninger er blåhvide skilte der er placeret i gadebilledet, og som viser vej til fx seværdigheder, stationer og andre mål der ikke er byer. Servicevejvisninger skulle tidligere være trafikalt begrundede. Dvs. at skiltene skulle have betydning for trafikafviklingen og føre bilisterne fra A til B. Med de nye regler kan kommercielt begrundede servicevejvisninger opsættes, selvom der ikke er en trafikal årsag. Kommercielle vejvisningsmål, omfatter attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg, overnatning, offentlige og private virksomheder og lignende i byer og i det åbne land.

Administrationen forventer at de nye regler medfører en øget efterspørgsel på opsætning af disse skilte. Kommunen kan ikke imødekomme den forventede efterspørgsel indenfor det vedtagne budget. De nye regler giver dog også mulighed for at kommunen opkræver betaling for opsætning af skiltene, hvis servicevejvisningen er kommercielt begrundet. Administrationen anbefaler på den baggrund, at der vedtages takster for administration, opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af de kommercielt begrundede vejvisningsskilte.

Af hensyn til færdslen sætter de nye regler en begrænsning på antallet af servicevejvisninger, i sammen vejkryds. Ved mere end 4 servicevejvisninger, skal alle skilte erstattes af et enkelt skilt. Dette vil også medføre øgede udgifter til administration, samt opsætning og nedtagning af skilte.

De nye regler giver kommunen mulighed for at tage betaling for administration, opsætning, vedligehold og nedtagning af kommercielt begrundede servicevejvisninger. Kommunen vil fortsat afholde udgifterne til opsætning af servicevejvisninger til særlige trafikale mål. Eksempler på sådanne trafikale mål i Holbæk Kommune, er stationer, færgehavnen, samt henvisning til Akutmodtagelsen Holbæk Sygehus. Det har hidtil været kommunen der har stået for selve opsætningen, nedtagningen og vedligehold af både de kommercielt- og trafikalt begrundede servicevejvisninger. Dette ændres ikke med de nye regler.

 

Derfor indstilles der til at udvalget godkender nye takster for kommercielt begrundede servicevejvisninger. Administrationens udkast til nye takster for kommercielt begrundede servicevejvisninger ses i tabellen nedenfor.

 

Ydelse

Pris

Nyt skilt i eksisterende holder

4.200 kr.

Nyt skilt i ny holder

6.000 kr.

Udskiftning af nedslidt eller påkørt skilt

1.800 kr.

Udskiftning af påkørt holder

2.900 kr.

Nedtagning af 1, 2 eller 3 skilte, og opsætning af et nyt.

5.000 kr.

 

Taksterne er inklusive opsætning af skilt, drift i hele skiltets levetid, nedtagning, samt nødvendig administration.

Taksterne indeksreguleres.


Økonomiske konsekvenser

Der opkræves ikke administrationsgebyr for ansøgere der får afslag på opsætning af kommercielt begrundede servicevejvisninger. Der må derfor påregnes en mindre udgift (tidsforbrug) hos Kommunen for behandling af disse sager. Denne vurderes dog at være ubetydelig lille.

Derudover vurderes ændringerne at være udgiftsneutrale.


Øvrige konsekvenser

Der må forventes at komme flere servicevejvisninger i gadebilledet.

Vejmyndigheden kan fortsat give afslag på opsætning af kommercielt begrundede servicevejvisninger ud fra trafikhensyn. De nye regler vil derfor ikke påvirke trafiksikkerheden.


Lovgrundlag – link
 • Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning (Bekendgørelse nr. 1633 af 20. december 2017)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.

271. Beslutning om igangsætning af forprojekt for et landindvindingsprojekt ved Holbæk Havn

Beslutning om igangsætning af forprojekt for et landindvindingsprojekt ved Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der udarbejdes et forprojekt for et landindvindingsprojekt ved Holbæk Havn, der finansieres ved en anlægsbevilling pr. 1/1-2019 på 500.000 kr. af de afsatte 0,9 mio. kr. under Udvalget for Klima og Miljø til 'Nyttiggørelse af overskudsjord og byggeaffald', der er afsat i budget 2019.

Beskrivelse af sagen

Der er mulighed for at gøre Holbæk større, ved at lave et landindvindingsprojekt, hvor man fylder jord i en del af fjorden. Dermed skabes et nyt areal, der kan anvendes til boliger, rekreative arealer, aktiviteter eller lignende.

Der vil være en række fordele og ulemper ved et landindvindingsprojekt, der skal undersøges. Formålet med denne indstilling, er at beslutte igangsætningen og finansieringen af et forprojekt, som skal afdække disse fordele og ulemper samt beskrive hvordan kommunen bedst håndterer et landindvindingsprojekt.

Det Politiske Havneudvalg anbefalede på deres møde d. 8. august 2018, at der bliver udarbejdet et forprojekt.

Forprojektet er første skridt (fase 1) i en godkendelsesproces, der er beskrevet i vedhæftede bilag. Forprojektet skal beskrive mulighederne for et landindvindingsprojekt, der skal danne grundlag for en efterfølgende politisk godkendelse om at igangsætte af efterfølgende faser.

Landindvindingsprojekt

Formålet med et landindvindingsprojekt er at udvide Holbæk by mod vandet, så der kan skabes et nyt permanent landområde. Det foregår i praksis sådan, at der modtages jord, der er i overskud fra anlæg og byggeri, der placeres i et inddæmmet område i vand indtil der er skabt et nyt areal. Det skaber udviklingsmuligheder til eksempelvis boliger, rekreative arealer og aktiviteter som er relateret til vand.

Placering og udformning af et landindvindingsprojekt er der ikke taget endelig stilling til. Det vil blive besluttet på baggrund af undersøgelserne i forprojektet.

Når kommunen laver et projekt, der samtidig kan nyttiggøre jord, er der mulighed for, at hele projektet kan finansieres ved indtægterne for modtagelsen af overskudsjord. Projektets økonomi skal hvile i sig selv. Det er afgørende, at der er sikkerhed om finansieringen, hvilket forprojektet netop skal undersøge.

Projektet giver derudover også mulighed for, at der bliver indarbejdet kystsikring af Holbæk by, som en del af det samlede projekt. Derfor er der mulighed for, at kystsikring kan finansieres ved modtagelse af overskudsjord.

Der arbejdes sideløbende med afslutningen af det nuværende havnedeponi Ny Hage, hvor der også modtages jord (fra udgravning af sejlrender og havne), der på nogle områder minder om dette projekt. Forprojektet skal derfor undersøge, hvordan projekterne kan koordineres i forhold til hinanden.

Håndtering af overskudsjord

Landindvindingen giver mulighed for at nyttiggøre jord fra byggerier og anlæg. Håndtering af jord er et stigende samfundsproblem, da det kan være vanskeligt at komme af med. I øjeblikket bliver jord i overvejende grad kørt ud af kommunen.

Udfordringerne for bygherre og virksomheder i forhold til at transportere jord ud af kommunen kan være:

 • transporten medfører en ekstraudgift for virksomheder i Holbæk Kommune i form af højere anlægsudgifter.
 • transporterne af jord medfører en CO2-udledning.
 • flere interessenter som f.eks. kommunen, virksomhederne og udviklere er afhængig af muligheden for at kunne komme af med jorden i andre kommuner.

Løses disse udfordringer ved et lokalt projekt, der kan aftage overskudsjord forventes det have en positiv effekt for miljøet og erhvervslivet.


Økonomiske konsekvenser

Forprojektet skal udarbejdes af eksterne rådgivere og udgiften hertil er estimeret til 500.000 kr. Beløbet finansieres af de afsatte 0,9 mio. kr.  i budget 2019 under Udvalget for Klima og Miljø til 'Nyttiggørelse af overskudsjord og byggeaffald'.

Det samlede landindvindingsprojekts økonomi tages der ikke stilling til i dette dagordenspunkt. Det skal forprojektet afdække.


Øvrige konsekvenser

Der vil være en række fordele og ulemper ved et landindvindingsprojekt, der skal undersøges. Forprojektet og efterfølgende udarbejdelse af et detaljeret projekt (fase 2) vil afdække konsekvenser, herunder mulighederne for at imødekomme den.


Sagshistorik, henvisninger

8. august 2018 - Den Politiske Havnegruppes anbefaling af igangsætning af et forprojekt ses her


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2018

Tilbagesendes til præcisering af indhold og formål i Den Politiske Havnegruppe


Supplerende sagsfremstilling 14-11-2018:

 

På mødet i havnegruppen d. 7. november 2018 blev landindvindingsprojektet drøftet. I mødenotatet fra mødet fremgår følgende:

KMU tilbagesendte sag om igangsætning af forprojekt for ny landvinding til havnegruppen med henblik på anvisning af placering heraf.

I sagsfremstillingen var lagt op til, at den nærmere placering af nyt areal i fjorden skulle afklares på baggrund af forprojektet.

Havnegruppen anbefaler fortsat arbejdet igangsat, med bemærkning om, at der med igangsætning af forprojekt ikke er defineret endelig placering eller anvendelse, men alene indledende vurderinger af, om ny landindvinding er mulig, og på hvilke evt. vilkår. Så vil efterfølgende kunne tages stilling til planlægning for det nærmere indhold.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Et flertal bestående af V og O anbefaler, at indstillingen godkendes.

I er imod, idet der ikke bør igangsættes projekter, før der forelægger skitseringer for hvad projektet skal omfatte.

A og Ø undlader at stemme.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Sagen udsat til det næste ordinære møde i Økonomiudvalget.caseno18-38469_#4697699_v1_proces for et evt. landindvindingsprojekt ved holbæk havn.pdf.pdf

Bilag

Proces for et evt. landindvindingsprojekt ved Holbæk Havn.pdf


272. Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag 14.11 for et biogasanlæg

Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag 14.11 for et biogasanlæg

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport for biogasanlæg godkendes og udsendes i offentlig høring

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget besluttede den 5. september 2018 efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, at starte udarbejdelsen af kommuneplantillæg for et erhvervsområde ved Regstrup og lokalplan for biogasanlæg syd for motorvejen. Administrationen har på denne baggrund udarbejdet planforslagene, som kommunalbestyrelsen nu skal tage stilling til.

Hensigten med kommuneplantillægget er, at muliggøre et erhvervsområde til erhverv med et stort kørselsbehov ved den kommende motorvejstilslutning ved Regstrup. Endvidere ønsker firmaet Nature Energy, at etablere et biogasanlæg indenfor området, hvorfor der er udarbejdet et lokalplanforslag, der giver mulighed for etablering af et biogasanlæg syd for motorvejen.

På baggrund af den viden, der er tilvejebragt siden opstarten af planlægningen, er det vurderet, at erhvervsområdet kan reduceres i forhold til de oprindelige planer. Området indskrænkes således mod syd, da der her er en højspændingsledning, som der ikke må bygges under. Ved at beskære området sikres der en større afstand til boligerne i Snævre.

Der udtrykkes stor modvilje mod både erhvervsområdet og lokalplanen for biogasanlægget i de høringssvar kommunen har modtaget fra især nærområdet. Der er også i lokalområdet gennemført en underskriftindsamling mod planerne. Administrationen har nøje gennemgået de spørgsmål og bekymringer, der er blevet stillet i forbindelse med planerne. Det vurderes på baggrund af miljøkonsekvensrapporten (se bilag 3), at placeringen er velegnet til formålet, og at Miljøstyrelsens vejledende afstandskrav og miljøkrav overholdes. Derudover er der redegjort for at den afledte trafik ikke vil påvirke lokalsamfundene nær området (se nedenunder bemærkninger om vilkår i miljøgodkendelsen). 

Erhvervsområdet

Erhvervsområdet ligger nord og syd for den nye motorvej og tilkørselsanlægget der anlægges syd for Regstrup. Området får således en særdeles god tilgængelighed til det overordnede vejnet. Det er en national interesse, at erhvervsområder langs motorveje prioriteres til transporttunge virksomheder, der har brug for en placering ved det overordnede vejnet. Derved undgås transport igennem de nærliggende byområder.

Området opdeles i tre områder:

 • Erhvervsområde syd for motorvejen (ca. 37 ha). Hvor der kan opføres bebyggelse på op til 25 meter, skorstene dog op til 50 meter. Mulighed for virksomheder indenfor miljøklasse 4-7.
 • Erhvervsområde nord for motorvejen (ca. 22 ha). Hvor der kan opføres bebyggelse på op til 10 meters. Mulighed for virksomheder indenfor miljøklasse 4-5.
 • Område til tekniske formål ved Knabstrupvej (ca. 6 ha). Indenfor området kan den eksisterende transformerstation udvides.

Indenfor det nordlige erhvervsområde gives der ikke mulighed for de høje miljøklasser (virksomheder med størst miljøpåvirkning), så det sikres, at afstandskrav kan overholdes til boligområde, skole mv. i Nr. Jernløse. I erhvervsområdet syd for motorvejen bliver afstandskravene ligeledes overholdt.

Det er vurderet, at forslaget til kommuneplantillægget ikke vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal der ikke udarbejdes en miljøvurdering i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Vurderingen er bl.a. begrundet med, at kommuneplantillægget ikke medfører mulighed for byggeri før der er udarbejdet en lokalplan. Forslag til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag 1.

Lokalplan for biogasanlæg og miljøkonsekvensvurdering

Hensigten med lokalplanen er at muliggøre etableringen af et biogasanlæg indenfor erhvervsområdet syd for motorvejen. Biogasanlægget vil håndtere husdyrgødning og biomasse fra erhvervsvirksomheder. Anlægget vil forventeligt producere ca. 30 mio. m3 biogas om året, svarende til opvarmningen af ca. 12-14.000 husstande årligt (biogassen sendes på naturgasnettet). Lokalplanområdet udgør ca. 12 ha. Selve anlægget vil optage ca. halvdelen af området, mens afskærmede beplantningsbælte, vejadgang og regnvandsbassin vil udgøre resten af området. Biogasanlægget vil have en højde på op til 25 meter og en skorstenshøjde på op til 50 meter. Forslag til lokalplan er vedlagt som bilag 2.

Når der planlægges for biogasanlæg skal der ifølge loven udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere navngivet VVM). Denne beskriver de mulige miljømæssige konsekvenser ved etablering af et biogasanlæg på det konkrete sted. Rapporten beskriver således de forventede påvirkninger af bl.a. lugt, trafik og den visuelle påvirkning af anlægget. Miljøkonsekvensrapporten er vedlagt som bilag 3.

For at forhindre lugtpåvirkning vil al aflæsning af gylle ske i lukkede haller med undertryk, og luften vil blive renset før den sendes ud. Derved sikres det, at lugtpåvirkningen ikke vil overstige miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Der er udarbejdet analyser, der beskriver anlæggets påvirkning af trafikken. Der er bl.a. udarbejdet analyse af hurtigste kørselsveje fra de potentielle leverandører af husdyrgødning i oplandet til biogasanlægget. Analysen viser, at alle vil anvende det overordnede vejnet til biogasanlægget, og dermed ikke vil køre gennem Regstrup, Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse eller Snævre, som er nærmeste bysamfund. Der er dog en enkelt undtagelse, i form af et husdyrbrug beliggende nord for Regstrup. Her viser analysen, at den hurtigste rute vil være gennem Regstrup og Nr. Jernløse. Da det er vigtigt, at der ikke kommer yderligere kørsel gennem de omkringliggende byer, vil der blive stillet krav om, at kørsel fra denne ejendom sker via det overordnede vejnet på samme måde som de andre transporter. Kravet vil blive stillet i miljøgodkendelsen for virksomheden. Ved maksimal belastning, hvor biogasanlægget kører på fuld drift, vil kørsel foregå fra mandag-lørdag i tidsrummet 06.00 – 20.00. Ved fuld drift, vil biogasanlægget generere i gennemsnit 61 daglige transporter (til anlægget og samme antal fra anlægget). 6 af disse vil køre via Holbækvej, 22 via Kalundborgmotorvejen vest fra og 33 via Kalundborgmotorvejen øst fra. Fordelingen er udregnet ved en fordeling af samtlige mulige leverandører, fra de tre kørselsveje til anlægget, og at biogasanlæggets gennemsnitlige behov er 61 daglige leveringer.

Der er udarbejdet visualiseringer, der viser anlæggets synlighed fra forskellige steder i området. Analyserne viser, at anlægget fra nord, syd og vest ikke vil være særligt synligt. Sydøst for området vil anlægget påvirke de meget lange udsigter der er, det vurderes dog at påvirkningen er mindre.

Udbygningsaftale

I forbindelse med etableringen af adgangen til erhvervsområdet syd for motorvejen, skal der laves en vejtilslutning til den offentlige vej. Der er indgået en aftale med NatureEnergy således at de afholder udgifter til etablering af vejtilslutningen, og kommunen har således ikke udgifter til vejanlæg i forbindelse med projektet.


Høring

Der har som led i processen været afholdt et indledende borgermøde og gennemført en fordebat i perioden fra den 6. september til den 4. oktober 2018. Der er indkommet 70 høringssvar i perioden. Administrationen har udarbejdet en hvidbog, der tematisk behandler alle de spørgsmål og kommentarer høringssvarene indeholder. Hvidbogen er vedhæftet som bilag 4.

Såfremt indstillingen følges, vil forslagene blive udsendt i 9 ugers høring (der er lovbestemt krav om 8 ugers høring, men på grund af juleferien er høringsperioden udvidet). Der vil i høringsperioden blive afholdt et borgermøde, hvor planforslagene og miljøkonsekvensrapporten vil blive præsenteret.

Når høringsperioden er gennemført og høringssvarene er behandlet vil planerne blive forelagt til politisk behandling med henblik på endelig stillingtagen til planerne.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Et flertal bestående af A, V, O og Ø anbefaler, at indstillingen forkastes.

Et mindretal bestående af I anbefaler, at indstillingen tiltrædes.

Et flertal bestående af A, V, O og I foreslår, at der arbejdes med en anden placering af et biogasanlæg.

Ø foreslår et mindre anlæg.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles ikke godkendt.

For stemte 1 (I)

Imod stemte 8 (A, B, C, F, L, O, V og Ø)

 

Økonomiudvalget indstiller, at Udvalget for Klima og Miljø arbejder videre med en anden placering af biogasanlæg. 

For dette stemte 8 (A, B, C, F, I, L, O, og V).

Imod stemte 1 (Ø), som ønsker et mindre anlæg.

 

Økonomiudvalget indstiller desuden, at Udvalget for Klima og Miljø arbejder videre med et erhvervsområde ved Regstrup.

For dette stemte 7 (A, B, C, F, I, L og V).

2 (O og Ø) undlod at stemme.caseno18-33897_#4765639_v1_forslag til kommuneplantillæg nr 7.pdf
caseno18-33897_#4765642_v1_lokalplanforslag 14.11 biogasanlæg ved snævre.pdf
caseno18-33897_#4765644_v1_miljøkonsekvensrapport for biogasanlæg ved snævre.pdf
caseno18-33897_#4765645_v1_hvidbog vedr fordebat inkl originale høringssvar.pdf

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr 7
Lokalplanforslag 14.11 Biogasanlæg ved Snævre
Miljøkonsekvensrapport for biogasanlæg ved Snævre
Hvidbog vedr fordebat inkl originale høringssvar


273. Beslutning om tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020

Beslutning om tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. forslag til tillæg nr.4 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016 – 2020” vedr. nyt erhvervsområde ved Snævre godkendes.


Beskrivelse af sagen

Det nye erhvervsområde ved Snævre ligger nord og syd for den nye motorvej og tilkørselsanlægget der anlægges syd for Regstrup, og området er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020. Administrationen har derfor udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen.

Tillægget beskriver, hvordan kloakeringen af det nye erhvervsområde kan løses, således at alt spildevand fra området kan håndteres efter kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i Holbæk Kommune.

På sigt skal hele området spildevandskloakeres, men inden området er yderligere udbygget, håndteres spildevand via samletank, og tilkøres kommunalt renseanlæg.

Fremtidige spildevandsanlæg etableres af udviklerne af området. Det forventes, at de udførte kloakanlæg (gælder ikke samletanke) herefter overtages af forsyningsselskabet på nærmere  vilkår som udviklerne og forsyningsselskabet aftaler.

Det er forsyningsselskabet, der afgør om man ønsker at overtage spildevandsanlægget.

Regnvandet fra bebyggelse m.m. nedsives på egen grund eller ledes til et regnvandsbassin, inden udledning.

Vejvand må ikke nedsives, da det vil være i modstrid med Kommuneplan 2017. Nedsivning af vejvand via grøfter er derimod acceptabelt, da nedsivningen på den måde ikke bliver koncentreret et sted, men spredt over et større område, og på den måde ikke kun belaster ét område.

 

Miljøvurdering

Projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter jf. Lovbekendtgørelse nr. 425 af 18/05/2016.

Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelsen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Holbæk Kommune har gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. I screeningen er der anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering jf. lovens § 1 stk. 2 skal omfatte. Dette tillæg til spildevandsplan vurderes på baggrund af screeningen, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Holbæk Kommune har lagt vægt på, at spildevand og vejvand ikke må nedsives, da området er udpeget til indvindingsopland og et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Herved hindres grundvandsforurening. Ved lokal nedsivning at tagvand vil der sikres en fortsat grundvandsdannelse i området under kontrollerede forhold.


Økonomiske konsekvenser

Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, idet spildevandsanlægget etableres af udvikleren.


Øvrige konsekvenser

Inden spildevandsanlægget udføres skal der være truffet en aftale mellem forsyningsselskabet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før eventuel overtagelse kan finde sted.


Høring

Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan skal sendes i høring med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen. Herefter vedtages afgørelsen efter normal praksis med en klagefrist på 4 uger.

 

Sideløbende hermed er der truffet afgørelse om ikke miljøvurdering, som betyder, at kommunen ikke skal foretage en større miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen.


Lovgrundlag – link

"Lov om miljøbeskyttelse" nr. 966 af 23/06 2017. Lovens bestemmelser om spildevands-planer fremgår af § 32.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047

 

"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" nr. 1469 af 12. december 2017. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens indhold, § 5, stk. 1:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180360

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter jf. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=190145

 

Link til vedtaget spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020:

http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/spildevand-02/spildevand.htm

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Et flertal bestående af A, V, O og Ø anbefaler, at indstillingen forkastes.

Et mindretal bestående af I anbefaler, at indstillingen tiltrædes.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles ikke godkendt

For stemte 1 (I).

Imod stemte 8 (A, B, C, F, L, O, V og Ø).caseno18-46258_#4765109_v1_tillæg nr. 4.pdf

Bilag

Tillæg nr. 4


274. Beslutning om renseanlæg

Beslutning om renseanlæg

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der politisk tages stilling til, hvorvidt der igangsættes et forprojekt i samarbejde med Odsherred Kommune, Fors og Odsherred Forsyning for at afdække muligheden for et fælles renseanlæg i Fårevejle
 2. der politisk tages stilling til, hvorvidt der arbejdes videre med scenariet hvor renseanlægget placeres på Tuse Næs
 3. der politisk tages stilling til, hvorvidt der arbejdes videre med scenariet hvor renseanlægget placeres på Hagesholm Øst ved Audebo
 4. der politisk tages stilling til, hvorvidt der arbejdes videre med scenariet hvor renseanlægget fortsat er placeret på Holbæk Havn

Beskrivelse af sagen

For at kunne træffe beslutning om den fremtidige placering af Holbæk Renseanlæg vedtog daværende byråd den 25. oktober 2017 at afdække fordele og ulemper ved fire scenarier:

 • Placering af nyt renseanlæg på Tuse Næs
 • Placering af nyt renseanlæg på Hagesholm Øst (ved Audebo)
 • Fortsat placering af Holbæk Renseanlæg på Holbæk Havn
 • Tættere samarbejde med Odsherred Kommune

Da det blev vedtaget at afdække muligheden for tættere samarbejde med Odsherred Kommune, var det med henblik på om spildevandet fra Holbæk Kommune helt eller delvist kunne inddrages i Fårevejle Renseanlæg. Det samarbejde har siden da ændret sig i retning af at udbygge Fårevejle Renseanlæg og samtidig anlægge vådområde vest for anlægget, kaldet Dragets Enge, som det rensede vand ledes igennem, inden udledning til Sejerø Bugt.

Derfor skal Kommunalbestyrelsen beslutte om de ønsker at udforske dette scenarie ved et forprojekt, som gør det muligt at sammenligne dette, med de øvrige scenarier.

Administrationen har tidligere afdækket de øvrige scenarier. Vedtages indstillingerne gennemføres forprojektet, hvorefter Kommunalbestyrelsen præsenteres for en samlet beslutningssag.

 

Forprojekt med Odsherred Kommune, Fors og Odsherred Forsyning

Fårevejle Renseanlæg vil skulle udbygges for at tage imod Holbæks spildevand, og der skal etableres ledningsanlæg og pumpestation på ruten mod Fårevejle. Anlægsomkostningerne samt omkostning til ledningsanlæg foreligger ikke endnu. Dette udredes som en del af forprojektet og vil blive præsenteret i forbindelse med den endelige beslutning.

Holbæk og Odsherred kommuner undersøger samtidig hermed muligheden for at etablere et vådområde (Dragets Enge) vest for Fårevejle Renseanlæg, som det rensede spildevand ledes igennem. Det vil betyde at det spildevand som normalt udledes til Isefjorden fra de 4 renseanlæg i Holbæk, Gislinge, Svinninge og Fårevejle, vil blive ledt til et andet vandsystem og ud til Sejrøbugten. De omtalte renseanlæg renser i varierende kvalitet, og påvirker med næringsstoffer til Isefjorden. Ved at udlede til Sejrøbugten gennem et vådområde, belastes Isefjorden i langt mindre grad, og tilførslen til Sejrøbugten vil være lille, da vådområdet omsætter en stor del af næringsstofferne. Der er derfor en stor miljøgevinst ved projektet for både Odsherred og Holbæk kommuner.

Vedtages det at igangsætte forprojektet, planlægges der en temadag for Kommunalbestyrelsen, med besøg ved Dragets Enge, der er beliggende i nærheden af Dragsholm Slot. Temadagen planlægges afholdt til januar-februar 2019.

Forprojektet skal således afdække omkostninger og miljøpåvirkning ved udbygning af Fårevejle renseanlæg og etablering af Dragets Enge. Forprojektet forventes færdig til politisk behandling i løbet af første halvår af 2019, med mere præcise beskrivelser af fordele og ulemper til sammenligning med de øvrige scenarier

 


Økonomiske konsekvenser

Forprojektet forventes ikke at have økonomiske konsekvenser.


Lovgrundlag – link

§ 16 i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

(Vandsektorloven), Lov nr 469 af 12/06/2009

Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125346


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 15. juni 2016, pkt. 152 Åbent punkt - Beslutning Godkendelse af

spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune

 

Byrådet den 25. oktober 2017, pkt. 199 Godkendelse af procesbeskrivelse om fremtidige placeringer af et nyt Holbæk renseanlæg

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Det indstilles, at der arbejdes videre med at afdække muligheden for et fælles renseanlæg i Fårevejle sammen med Odsherred Kommune, Odsherred Forsyning og FORS.

Det indstilles, at der arbejdes videre med scenariet, hvor renseanlægget fortsat er placeret på Holbæk Havn.

Det indstilles, at der ikke arbejdes videre med scenarierne, hvor renseanlægget placeres på Tuse Næs eller Hagesholm Øst ved Audebo.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Ad 1: Udvalget for Klima og Miljøs indstilling indstilles godkendt.

 

Ad 2: Udvalget for Klima og Miljøs indstilling indstilles godkendt.

 

Ad 3: Udvalget for Klima og Miljøs indstilling indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, I, O, V og Ø).

Imod stemte 1 (L), som fønsker, der fortsat arbejdes videre med scenariet, hvor renseanlægget placeres på Hagesholm Øst ved Audebo.

 

Ad 4: B, C og V stillede følgende ændringsforslag:

Der skal også undersøges andre scenarier end Holbæk Havn.

 

Ændringsforslaget indstilles ikke godkendt.

For stemte 3 (C, B og V)

Imod stemte 6 (A, F, I, L O og Ø).   

 

Udvalget for Klima og Miljøs indstilling indstilles herefter godkendt.

 

275. Beslutning om tildeling af støtte til 3 landsbyfornyelsesprojekter

Beslutning om tildeling af støtte til 3 landsbyfornyelsesprojekter

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. der gives en anlægsbevilling fra Pulje til lokal udvikling på 42.525 kr., til et landbyfornyelsesprojekt på Ringstedvej 47, 4440 Mørkøv
 2. der gives en anlægsbevilling fra Pulje til lokal udvikling på 45.937,5 kr., til et landbyfornyelsesprojekt på Hovedgaden 12 B, 4532 Gislinge
 3. der gives en anlægsbevilling fra Pulje til lokal udvikling på 62.722,5 kr., til et landbyfornyelsesprojekt på Ringstedvej 12, 4530 Svinninge

Alternativ indstilling

 


Beskrivelse af sagen

Ejerne af ovenstående tre boligejendomme har ansøgt om støttemidler til landsbyfornyelse. Projekterne omhandler hhv. udskiftning af et stråtag, facaderenovering med vinduesudskiftning samt en nedrivning af et hovedhus og tilhørende småbygninger.

Kommunen kan støtte projekterne i medfør af Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Loven fastsætter at det er kommunalbestyrelsen som skal træffe beslutning om tilsagn.

 

Indkomne ansøgninger behandles og indstilles løbende til politisk behandling

 

Information om Landsbyfornyelse

Støtte til landsbyfornyelse kan gives til istandsættelse og nedrivning af bygninger, i byer med op til 3.000 indbyggere og i det åbne land. For at bevillige støtte, skal projektet overholde de opstillede kriterier i Lov om byfornyelse og udvikling af byer, samt Holbæk Kommunes kriterier for uddeling af støtte.

 

I et projekt der omhandler istandsættelse, skal ejer selv bekoste minimum halvdelen af den samlede udgift til projektet. Der kan ydes støtte til den resterende halvdel af projektet med landsbyfornyelsesmidler. Landsbyfornyelsesmidlerne består af 30 % kommunale midler og 70 % statslige midler.

I et projekt der omhandler nedrivning, kan projektet støttes med det fulde beløb af den samlede udgift, med landsbyfornyelsesmidler. Landsbyfornyelsesmidlerne består af 30 % kommunale midler og 70 % statslige midler.

 

Projektet finansieres ved at kommunen lægger ud for hele den offentlige støtte, og bagefter henter den statslige andel i refusion.

 

Projektbeskrivelser

 

 1. Ringstedvej 47, 4440 Mørkøv

Udskiftning af stråtag på nedslidt beboelsesbygning fra 1778, beliggende i Frydendal, Mørkøv.

Projektet er ansøgt i forbindelse med en gennemgribende renovering af ejendommen. Ejendommen anvendes som udlejningsbolig. 

Støtte til projektet: 141.750 kr.

Kommunal udgift til projektet: 42.525 kr.

 

 1. Hovedgaden 12 B, 4532 Gislinge

Facaderenovering og udskiftning af vinduer på nedslidt beboelsesbygning fra 1930, beliggende ved Hovedgaden i Gislinge.

Projektet er ansøgt i forbindelse med en gennemgribende renovering af ejendommen. Ejendommen skal anvendes som udlejningsbolig.

Støtte til projektet: 153.125 kr.

Kommunal udgift til projektet: 45.937,5 kr.

 

 1. Ringstedvej 12, 4520 Svinninge

Nedrivning af faldefærdig landejendom (beboelse) med tilhørende garage og udhus fra 1882. Samt oprydning af sammenstyrtet driftsbygning på ejendommen.

Projektet er ansøgt i forbindelse med et større udviklingsprojekt af et nyt boligområde på samme matrikel, hvor ejendommen skæmmer.

Støtte til projektet: 209.075 kr.

Kommunal udgift til projektet: 62.722,5 kr.

 

Uddybende projektbeskrivelser med billeder findes i bilag 1. Økonomisk oversigt findes i bilag 2.

 

Projektvurdering

De tre projekter overholder de fastsatte kriterier i lovgivningen der gælder for tildeling af landsbyfornyelsesmidler. Endvidere overholder projekterne Holbæk Kommunes kriterier for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, som blev vedtaget af byrådet den 8. februar 2017.

Alle tre ejendomme er væsentligt nedslidte og ligger synlige i et lokalsamfund og fra offentlig vej. Projekterne vil derfor have en forbedret visuel effekt for omgivelserne. I kraft af, at de forsømte bygninger hhv. forbedres og fjernes, højner det kvaliteten og oplevelsen af de områder, hvori bygningerne i dag skæmmer.

Uddybende vurderinger i henhold til lovgivning og kommunale kriterier findes i bilag 1.


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommunes endelige udgift efter refusion udgør 151.185 kr. (30 pct. af støttebeløbet). Den samlede støtte til de tre projekter udgør 503.950 kr. Hertil gives der 70 % statslig refusion på 352.765 kr.

 

Tilsagnet om landsbyfornyelsesmidler til de tre projekter, indebærer dermed en endelig anlægsbevilling på 151.185 kr. finansieret af puljen til lokal udvikling. Økonomisk oversigt fremgår af bilag 2.

 

Støttemidlerne hentes fra Pulje til lokal udvikling. Der er afsat 800.000 kr. til landsbyfornyelsesprojekter i 2018.

Afsat i 2018:                    800.000 kr.

Tildelt okt. 2018:  -269.525 kr.

Forbrug nov 2018:  -151.185 kr.

 

Midler til rest, hvis tildeling godkendes: 379.290 kr.


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse BEK nr. 1044 af 30/06/2016


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, byrådet d. 8. februar 2017 Punkt 29

Beslutning om anbefaling af at der findes midler i Udviklingspuljen, PULO d. 7. juni 2018 Punkt 4(lukket punkt)

Beslutning om kriterier for uddeling af midler, PULO, d. 9. august 2018 Punkt 2

Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesstøtte til to ejendomme på Orø og i Svinninge, Kommunalbestyrelsen d. 24. oktober 2018 Punkt 202


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 08-11-2018

Indstilling 1 og 2 anbefales godkendt

Indstilling 3 anbefales ikke godkendt


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Det indstilles, at indstillingen fra PULO tiltrædes.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Det indstilles at indstillingen fra Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne godkendes.caseno18-11552_#4746890_v1_bilag1 - projektredegørelse - nov 2018.pdf.pdf
caseno18-11552_#4746897_v1_bilag 2 - økonomisk oversigt - nov2018.pdf.pdf

Bilag

Projektredegørelse - nov 2018.pdf
Økonomisk oversigt - nov2018.pdf


276. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I efteråret 2018

Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I efteråret 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. på baggrund af ansøgningen fra Trafikgruppen under Svinninge Lokalfora til Udskiftning af skolevejstavle og fodgængerfelt finansieret af Udviklingspuljen til lokalområder i driftsbudgettet
 2. der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til trafiksikkerhed og fremkommelighedstiltag i samarbejdet med Knabstrup i 2019 på baggrund af ansøgning fra Knabstrup Lokalforening finansieret af Udviklingspuljen til lokalområder i driftsbudgettet for 2018
 3. der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. på baggrund af ansøgningen fra en lokal gruppe borgere til hastighedsbegrænsning i Kr. Eskilstrup finansieret af Udviklingspuljen til lokalområder i driftsbudgettet
 4. der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. på baggrund af ansøgningen fra Tuse lokalforum til lys på Tuse byvej finansieret af Udviklingspuljen til lokalområder i driftsbudgettet
 5. der tildeles 400.000 kr. til ansøgningen fra St. Merløse IF Gymnastik – Meget mere Merløse til Multifunktionelt idrætsaktivitetsområde med socialt hyggeområde
 6. der tildeles 425.000 kr. til ansøgningen fra DSI Æglageret til Renovering af tag og loftsrum
 7. der tildeles 99.000 kr. til ansøgningen fra Spirefestival og Hvidegaard til Spirefestival vol. 2 – Øget fællesskab, kunst og bæredygtighed
 8. der tildeles 54.500 kr. til ansøgningen Hagested Lokalforum/beboerforening til Renovering og forbedring af byens fest- og shelterplads
 9. der tildeles 125.000 kr. til ansøgningen fra Tuse Næs Jagtforening til Nyt Klubhus og offentligt areal med shelter, bålplads, grillplads.
 10. der tildeles 55.000 kr. til ansøgningen fra Holbæk Cykelsport – hold Q til Kvindecykling i Holbæk Cykelsport og Holbæk Kommune
 11. der tildeles 98.100 kr. til ansøgningen fra Vipperød Hundegruppe og Vipperød Lokalforum til Vipperød Hundelegeplads
 12. der tildeles 125.000 kr. til ansøgningen fra Visit Holbæk på vegne af lokale fiskeguider, lokale fiskeklubber og lystfiskere til fortsat medlemskab af Fishing Zealand
 13. der tildeles 150.000 kr. til ansøgningen fra Dialog Holbæk til et nyt hus for fællesskab
 14. der tildeles 455.000 kr. til ansøgningen fra Sidesporet til en Flådestation ved Filmtorvet

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har på deres møde d. 8. november 2018 besluttet hvilke ansøgninger, de ønsker at tildele penge fra puljen Rum til Fællesskab.

Puljen Rum til Fællesskab er oprettet for at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune til et godt og unikt sted at bo, hvor der er muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling. Der er midler for op mod 4 mio. kr. årligt i puljen.

Da 10 af de anbefalede projekter har særlig interesse for udvalgene for henholdsvis Klima og Miljø og Kultur og Fritid, starter sagen i disse udvalg, som får mulighed for at forholde sig til dem. Beslutningskompetencen ligger i Økonomiudvalget med mindre det er anlægssager. I så fald træffer Kommunalbestyrelsen beslutning. Konkret fordeler det sig som følger:

 • Udvalget for Klima og Miljø skal forholde sig til indstilling 1-4
 • Udvalget for Kultur og Fritid skal forholde sig til indstilling 5-10
 • Økonomiudvalget træffer beslutning i indstilling 5-14
 • Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sag 1-4

Hvad kan der søges penge til i Puljen Rum til Fællesskab

Der søges tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de fire nedenstående kriterier.

 • Særlige kendetegn: som handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn.
 • Møder i naturen: hvor der er fokus på den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter.
 • Lokale samlingssteder: hvilket er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder.
 • Sikker færden: drejer sig om trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

Et projekt skal altså leve op til mindst et af kriterierne. Der gives tilskud til nyopførelse, istandsættelse af noget eksisterende, forprojekter og driftstilskud. Der kan gives både fuldt tilskud samt med- og mellemfinansiering. For projekter der søger midler over 100.000 kr. er der krav om medfinansiering.

De fulde betingelser kan læses her

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har udvalgt 14 ansøgninger til politisk godkendelse

Puljen Rum til Fællesskab blev oprettet i august 2018 og modtog 22 ansøgninger ved første deadline. Administrationen har screenet alle ansøgninger og vurderet, om de lever op til puljens krav, og om der er lovhjemmel til at yde støtte til projekterne.

Yderligere er der i forbindelser med ansøgninger under sikker færden lavet en administrativ vurdering af, hvad den bedste trafikale løsning er, og der er foretaget en prioritering af disse ansøgninger. Se den fulde vurdering i bilaget.

Ud af de 22 ansøgninger blev 19 lagt op til politisk beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne. To af ansøgningerne var fra henholdsvis Svinninge Forsamlingshus og Hørby Forsamlingshus. Disse ansøgninger bliver ikke taget med i betragtning, da det ikke er lovligt for kommunen at tildele penge til aktiviteter i forsamlingshuse der underbygger deres mulighed for at udleje lokaler. Midler til dette virker konkurrenceforvridende for andre virksomheder der også udlejer lokaler. To ansøgninger fra Svinninge Lokalfora angående trafiksikkerhed har administrationen anbefalet at betragte samlet som én samlet ansøgning.

Puljen er på 4. mio. kr. og der er samlet kommet ansøgninger for 6.889.100 kr.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne valgte på deres møde d. 8. november 2018 at imødekomme 14 af de 19 ansøgninger svarende til et beløb på 3.636.600 kr. Syv af de anbefalede ansøgninger imødekommes konkret som det fremstår i ansøgningerne. Syv ansøgninger imødekommes delvist økonomisk og med forskellige krav til dokumentation og lignende. Disse krav fremgår i Projektudvalgets protokol som er vedhæftet som sidste bilag i denne sag.

Præsentation af ansøgninger

I bilag 1 finder i et overblik og en kort beskrivelse af hver af de 19 ansøgninger som puljen modtog. De første 14 er præsentationen af de ansøgninger som Projektudvalget har valgt at indstille til godkendelse. Ansøgninger i deres fulde længde er til at finde i de efterfølgende bilag.


Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 12. september 2018, at der inden for rammen af Udviklingspuljen blev oprettet puljen Rum til fællesskab på 4. millioner kroner årligt.

Såfremt alle indstillinger imødekommes, bruges 3.636.600 kr. af de afsatte 4 mio. kr. finansieret af Udviklingspuljen til lokalområder i driftsbudgettet.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens godkendelse af puljen Rum til Fællesskab


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Udvalget anbefaler, at punkt 1-4 godkendes.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-11-2018

Punkterne 5-10 indstilles godkendt.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Ad 1 – 4: Indstilles godkendt.

Ad 5 – 12 og 14: Godkendt.

Ad 13: Godkendt.

For stemte 6 (A, B, C, L, O og Ø).

Imod stemte 3 (F, I og V). F er imod krav om at der skal bruges et kommunalt lokale. V og I ønsker slet ikke at der skal gives penge til formålet.caseno18-1395_#4761784_v1_bilag til indstilling 1) trafikgruppen under svinninge lokalforum.pdf.pdf
caseno18-1395_#4761785_v1_bilag til indstilling 2) knabstrup lokalforening.pdf.pdf
caseno18-1395_#4761789_v1_bilag til indstilling 3) kr. eskilstrup, hastighedsbegræsning.pdf.pdf
caseno18-1395_#4761793_v1_bilag til indstilling 4) tuse lokalforum.pdf.pdf
caseno18-1395_#4761795_v1_bilag til indstilling 5) meget mere merløse.pdf.pdf
caseno18-1395_#4761798_v1_bilag til indstilling 6) spirefestival og hvidegaard.pdf
caseno18-1395_#4761802_v1_bilag til indstilling 7) vipperød hundegruppe og vipperød lokalforum.pdf
caseno18-1395_#4761804_v1_bilag til indstilling 8) hagested lokalforumbeboerforening.pdf
caseno18-1395_#4761808_v1_bilag til indstilling 9) visit holbæk.pdf
caseno18-1395_#4761809_v1_bilag til indstilling 10) tuse næs jagtforening.pdf
caseno18-1395_#4761810_v1_bilag til indstilling 11) holbæk cykelsport.pdf
caseno18-1395_#4761811_v1_bilag til indstilling 12) dsi æglageret.pdf
caseno18-1395_#4761817_v1_bilag til indstilling 13) dialog holbæk - nyt hus til fællesskab.pdf
caseno18-1395_#4761818_v1_bilag til indstilling 14) sidesporet.pdf
caseno18-1395_#4761826_v1_ansøgninger som pulo ikke anbefaler at imødekomme.pdf
caseno18-1395_#4761835_v1_administrationens prioritering af ansøgninger om sikker færden under rtf - efterår 2018.pdf
caseno18-1395_#4761833_v1_beslutningsreferat fra projektudvalget for udvikling af lokalområdernes behandlingen af ansøgningern.pdf
caseno18-1395_#4768930_v1_bilag 1 - oversigt og kort beskrivelse af det ansøgte projekt til puljen rtf - efterår 2018 til kmu,.pdf

Bilag

Bilag til indstilling 1) Trafikgruppen under Svinninge lokalforum.pdf
Bilag til indstilling 2) Knabstrup Lokalforening.pdf
Bilag til indstilling 3) Kr. Eskilstrup, hastighedsbegræsning.pdf
Bilag til indstilling 4) Tuse lokalforum.pdf
Bilag til indstilling 5) Meget Mere Merløse.pdf
Bilag til indstilling 7) Spirefestival og Hvidegaard
Bilag til indstilling 11) Vipperød Hundegruppe og Vipperød Lokalforum
Bilag til indstilling 8) Hagested Lokalforumbeboerforening
Bilag til indstilling 12) Visit Holbæk
Bilag til indstilling 9) Tuse Næs Jagtforening
Bilag til indstilling 10) Holbæk Cykelsport
Bilag til indstilling 6) DSI Æglageret
Bilag til indstilling 13) Dialog Holbæk - nyt hus til fællesskab
Bilag til indstilling 14) Sidesporet
Ansøgninger som PULO ikke anbefaler at imødekomme
Administrationens Prioritering af ansøgninger om Sikker færden under RTF - Efterår 2018
Beslutningsreferat fra Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes behandlingen af ansøgningerne til puljen Puljen Rum til Fællesskab - efteråret 2018
Bilag 1 - Oversigt og kort beskrivelse af det ansøgte projekt til puljen RTF - efterår 2018 til KMU, ØU og KB endelig


277. Beslutning om udfasning af pesticider i 2019

Beslutning om udfasning af pesticider i 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. det besluttes, at Holbæk Kommunes brug af pesticider er udfaset fra den 1. januar 2019.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2019-2022 blev det aftalt, at Holbæk Kommune skal udvikle sig til at blive en mere grøn og bæredygtig kommune. Vi tager her de første skridt ved at omlægge vores ukrudtsbekæmpelse til at være pesticidfri for at minimere risikoen for pesticidrester i grundvand og drikkevand. I budgetaftalen er det besluttet, at der afsættes 0,5 mio. kr. til at omlægge til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på kommunale arealer. Beløbet tages i 2019 fra puljen til ”Grøn kommune, ældre mv.” og fra 2020 og frem fra Udvalget for Klima og Miljøs budget.

 

Udfasning af pesticider berører følgende områder:

 • Ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer
 • Bekæmpelse af kæmpebjørneklo
 • Brug af pesticider på bortforpagtet kommunal jord
 • Kolonihaver og daghaver

 

Ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer

I de seneste år er der kommet nye ukrudtsbekæmpelsesmidler på markedet, hvor virkestoffet er godkendt til økologisk landbrug. Produkterne er baseret på fedtsyrer, eddike og lignende, men er dyrere i indkøb og udlægning end f.eks. Roundup. Denne ekstraudgift forventes at ligge i omegnen af 0,5 mio. kr. pr. år.

Kommunen vil i 2019 etablere en forsøgsordning med de nye pesticidfri alternativer, hvor vi afprøver forskellige metoder til ukrudtsbekæmpelse, for at afdække om det nuværende sprøjteudstyr fortsat kan benyttes til opgaven. Da erfaringerne med disse bekæmpelsesmidler er begrænsede, vil det i 2019 være usikkert, om det leverede serviceniveau kan holdes på det samme niveau som i 2018, eller om borgerne kommer til at opleve en lavere kvalitet i kommunens ukrudtsbekæmpelse. Et forringet serviceniveau vil derudover medføre en forøget nedbrydning af belægningerne i kommunen, som vil øge vedligeholdelsesefterslæbet.

Ukrudt nedbryder belægningerne, hvis den ikke bekæmpes effektivt. Belastningen fra ukrudt kan forkorte levetiden med mere end 10 år. Under særlige forhold kan belægningerne endda nedbrydes indenfor 10 år, hvis problemet ikke håndteres tilstrækkeligt. En konsekvens heraf er et øget behov for renovering af fortove, stier og veje, som er langt dyrere end løbende vedligehold. Det er vigtigt for fremkommeligheden med ordentlige og sikre fortove, stier, mv. at færdes på.

Evaluering af forsøgsordningen vil blive præsenteret for Udvalget for Klima og Miljø i løbet af efteråret 2019.

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo er fastlagt i indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2018.

Bekæmpelsesmetoderne på de kommunale arealer afhænger af, hvor store forekomsterne er og hvor god/besværlig tilgængeligheden er. Mindre forekomster rodstikkes, mens meget store forekomster eller hvor tilgængeligheden er meget vanskelig i dag bliver pletsprøjtet. Kratvegetationer med brombær, slåen m.v. kan være meget besværlige/umulige at foretage en manuel bekæmpelse i.

De tidligere år har bekæmpelsen af kæmpebjørneklo kostet kommunen i størrelsesordenen 40.000 kr. årligt. I år ser udgiften ud til at være lidt lavere.

Det vurderes at en udfasning af sprøjtemidler til bekæmpelse af kæmpebjørneklo vil kræve ca. 3 gange så mange ressourcer, som der bruges til indsatsen i dag. 

Brug af pesticider på bortforpagtet kommunal jord

Holbæk Kommune ejer ca. 180 hektar landbrugsareal, som er bortforpagtet i 30 individuelle aftaler. Bortforpagtningerne udbydes i offentligt udbud og kontrakterne har typisk en løbetid på 5 år. Kommunen har ikke umiddelbar adgang til at opsige aftalerne for derefter at udbyde dem på ny med en begrænsning om anvendelsen af pesticider. 39 pct. af aftalerne udløber ultimo 2018, 21 pct. af aftalerne udløber ultimo 2019, 8 pct. udløber i 2020 mens de resterende 32 pct. udløber ultimo 2021.Forbuddet kan derfor først være fuldt ud implementeret, når de sidste af de nuværende kontrakter udløber ultimo 2021.

Holbæk Kommune har en årlig indtægt på ca. kr. 625.000 for de forpagtede arealer. Et evt. salg eller udvikling af nogle af arealerne vil medføre en reduktion i lejeindtægten. På nuværende tidspunkt kan der anvendes pesticider på ca. 110 ha af de bortforpagtede arealer, mens der ikke må anvendes pesticider på de resterende ca. 70 ha.

Baggrunden for det store udsving i priserne har bl.a. baggrund i følgende:

 • Jordbundens forhold
 • Afgrødevalg
 • Afstande mellem forpagtede arealer
 • Størrelsen på det forpagtede areal
 • Størrelse af EU-støtten
 • Det forventede årlige afkast

Det forventes, at et forbud mod brug af pesticider kan have en negativ indflydelse på kommunens indtægter. En eventuel laver indtægt på forpagtninger vil medføre en tilsvarende besparelse på kommunens bygningsdrift, da indtægten bogføres på ejendomsbudgettet. Eventuelle besparelser vil blive præsenteret for Økonomiudvalget.

Brug af pesticider i kommunens kolonihaver og daghaver

Det er i dag ikke tilladt at benytte pesticider i kommunens kolonihaver og daghaver.


Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til bekæmpelse af kæmpebjørneklo uden brug af pesticider på de kommunale arealer, vurderes fremover at være ca. 90.000 kr. årligt. Denne vurdering tager udgangspunkt i det gennemsnitlige forbrug de senere år. Dette er en årlig merudgift på ca. 50.000 kr., der vil figurere som en besparelse på budgettet til miljø og planer, hvor udgiften er placeret i dag. Finansieringen af denne merudgift forsøges i første omgang fundet via den 0.5 mio. kr., der er afsat til udfasning af pesticider i budgetaftalen for 2019-2022. Hvis det viser sig, at denne finansiering ikke er tilstrækkelig i 2019, så vil Udvalget for Klima og Miljø i løbet af året blive præsenteret for eventuelle finansieringsmuligheder.

De samlede mer-/mindreudgifter til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse, vil i efteråret 2019 blive præsenteret for Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget. Her vil der ligeledes være en anvisning af finansieringsmuligheder for 2020 og frem.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2018

Et flertal bestående af A, V, O og Ø anbefaler, at indstillingen tiltrædes.

Et mindretal af I anbefaler, at indstillingen forkastes.

Udvalget foreslår, at de bortforpagtede arealer fremadrettet udbydes som økologiske arealer.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, L, O, V og Ø)

Imod stemte 1 (I).

278. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Beskæftigelsesplan 2019 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Ifølge lovgivningen skal det kommende års beskæftigelsesplan vedtages af Kommunalbestyrelsen inden årets udgang. Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Beskæftigelsesplanen samler udfordringer og indsatser med udgangspunkt i de lokale beskæftigelsesmål samt beskæftigelsesministerens vejledende mål. Planen er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem især politikere og administration om status og udvikling i beskæftigelsesindsatsen.

 

Målgrupper for beskæftigelsesplan 2019

 • Beskæftigelsesplanen dækker målgruppen af ledige og sygemeldte borgere over 30 år. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for borgere under 30 år varetages af kerneområdet Uddannelse til alle unge, og rammerne sættes i Uddannelsesplan 2019, som behandles politisk sideløbende med beskæftigelsesplanen.


Målsætning og hovedspor

Beskæftigelsesplanen sætter to overordnede målsætninger for 2019.

 • Det første mål sættes i fællesskab med indsatsen for unge under 30: Ved årets udgang skal der være 400 færre såkaldte helårspersoner i alderen 16-66 år på en ydelse. 330 af disse skal være over 30 år og dermed i målgruppen for beskæftigelsesplanen. De sidste 70 helårspersoner er under 30 og er i målgruppen for Uddannelsesplan 2019.

 

 • Ved årets udgang har 250 flere såkaldte helårspersoner været i virksomhedsforlagt aktivering, altså virksomhedspraktik, nytteindsats eller job med løntilskud. Denne målsætning er sat, fordi der er evidens for, at virksomhedsforlagt aktivering giver de bedste beskæftigelsesresultater.

 

For at kunne indfri målsætningerne sætter planen tre hovedspor for indsatser i 2019.

 • Et styrket samarbejde med erhvervslivet

Samarbejde med erhvervslivet skal give fordele for både virksomheder og borgere. Holbæk Kommune har i dag et samarbejde med færre end en fjerdedel af virksomhederne i kommunen og regionen, og dette tal skal hæves, idet samarbejde med virksomheder øger job-og fastholdelseseffekten. Jobcentret skal i højere grad være det sted, virksomhederne henvender sig først, når man har brug for arbejdskraft. Jobcentret skal desuden bidrage til at sikre, at personer på overførselsindkomst får tilegnet sig tilstrækkelige jobkompetencer og faglige kompetencer til at kunne komme tilbage i job inden for områder med flaskehalse. Desuden skal jobcentret i højere grad bidrage til at finde løsninger, så flere sygemeldte fastholder deres job.

 

 • Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Færre borgere skal være langvarigt på en ydelse. Jobcentret skal både forebygge og afhjælpe. Forebyggelsen skal ske ved en tidlig indsats for borgere, der kommer på en ydelse. Afhjælpningen skal ske ved en styrket koordinering af beskæftigelsesindsatsen med blandt andet den socialfaglige indsats og sundhedstilbud. I forlængelse af dette spor har jobcentret allerede i 2018 sat indsatser i gang i Vangkvarteret samt indsatser i samarbejde med fem a-kasser, der har overledighed i forhold til landsgennemsnittet. Dette hovedspor er også en del af kommunalbestyrelsens arbejdsprogram.
 

 • Borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret

Jobcentret er til for borgere og virksomheder – og ikke omvendt, og jobcentret skal arbejde for til stadighed at yde den bedst mulige service til borgere og virksomheder. Derfor er borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret et hovedspor i beskæftigelsesplanen. Borgere og virksomheder skal opleve, at jobcentrets service er effektiv, kompetent og sammenhængende. Borgere og virksomheders oplevelse af jobcentret vil blive målt flere gange i løbet af 2019.

 

Beskæftigelsesplanen har sat en række succeskriterier for indsatserne under de tre hovedspor, som Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse vil kunne følge op på i løbet af 2019.
 

Processen bag arbejdet med beskæftigelsesplanen

Beskæftigelsesplan 2019 er blevet til i dialog med blandt andre LO, lokale a-kasser og Holbæk Erhvervsforum samt jobcentrets medarbejdere og ledelse.

Det politiske arbejde med beskæftigelsesplanen for 2019 begyndte i forsommeren 2018 med en beslutning om at investere i beskæftigelsesindsatsen. Forslag til de overordnede linjer blev præsenteret ved Kommunalbestyrelsens sommerseminar den 22.06.18. I august godkendte Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse en oversigt over rammer og retning for planen, mens udvalget i oktober kunne godkende et udkast til beskæftigelsesplanen.

Hvis udvalget kan indstille den forelagte plan godkendt, forelægges den herefter Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse den 12.12.2018.


Lovgrundlag – link

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Kap. 2, §4.


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 21.06.2018. Sag nr.: 64. Beslutning om investeringer i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen
 

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 30.08.2018. Sag nr.: 79: Rammer og retning for beskæftigelsesplan 2019

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 25.10.2018. Sag nr.: 99: Godkendelse af udkast til beskæftigelsesplan 2019

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-11-2018

Indstilles godkendt. Udvalget ønsker, at der i januar forelægges et tillæg til beskæftigelsesplanen til politisk godkendelse. Tillægget skal nærmere redegøre for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelses indstilling indstilles godkendt.caseno18-35064_#4760534_v2_udkast til beskæftigelsesplan 2019.pdf

Bilag

Udkast til Beskæftigelsesplan 2019


279. Godkendelse af Uddannelsesplan 2019

Godkendelse af Uddannelsesplan 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Uddannelsesplanen 2019 godkendes

 


Alternativ indstilling

 

 


Beskrivelse af sagen

Ifølge lovgivningen skal det kommende års uddannelsesplan vedtages af Kommunalbestyrelsen inden årets udgang. Uddannelsesplanen er den overordnede politiske plan for indsatsen i Uddannelse til Alle Unge i Holbæk Kommune. Med Uddannelsesplan 2019 sætter Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse retning for arbejdet ved at udpege de indsatsområder og indsatser, der skal have særligt fokus i 2019. Planen bliver omdrejningspunktet for den løbende dialog mellem især politikere og administration om status og udvikling i Uddannelse til Alle Unge.

Opsummering af indholdet i Uddannelsesplan 2019

Uddannelsesplanen fastholder som udgangspunkt samme form som Uddannelsesplan 2018 med fire hovedafsnit med særlige temaer, målgrupper, indsatsområder og mål.

1. Særlige temaer

I 2019 beskrives to overordnede temaer, der har stor indflydelse på organiseringen af arbejdet i Uddannelse til Alle Unge i 2019. Det første er Reformer og udspil fra Regering og Folketing, der har særlig betydning for området fx Regeringens Erhvervspakke. Det andet er relevante kommunale beslutninger fx Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram. De har bl.a. den betydning, at Uddannelse til Alle Unge i højere grad end tidligere:

 • vil se beskæftigelse som et skridt på vejen mod uddannelse
 • vil have fokus på arbejdet med borgere på kanten af arbejdsmarkedet

2. Målgruppen er fortsat unge fra de forlader 9. klasse (16 år) til de fylder 30 år. De deles op i:

 • Unge med uddannelse, der allerede har gennemført en uddannelse
 • Unge i uddannelse, der er i gang med en uddannelse
 • Unge tæt på uddannelse, der vurderes at kunne komme i uddannelse indenfor et år
 • Unge med behov for særligt tilrettelagte forløb, der har behov for længerevarende støtte for at komme i uddannelse eller arbejde

I 2019 vises målgrupperne for 2017 og 2018 med en procentvis opgørelse, hvorved udviklingen i målgruppernes relative størrelse kan sammenlignes.

3. De tre indsatsområder og økonomi

Nedenstående tre indsatsområder fra Uddannelsesplan 2018 fastholdes med en beskrivelse af konkrete indsatser og økonomi for hvert område. Det skitseres desuden, hvilke indsatser fra 2018, der fortsat skal være fokus på i 2019, og som noget nyt tilføjes overordnede målsætninger og succeskriterier for hvert indsatsområde:

Indsatsområde

Overordnede målsætninger

Succeskriterier

Fritid, forebyggelse og uddannelses-vejledning

- At skabe tryghed og trivsel blandt kommunens borgere. Det skal undgås at særlige grupperinger eller ligefrem bander skaber utryghed. Alle unge har krav på at trives.
- At understøtte alle unges uddannelses- og jobidentitet samt uddannelsesvalg.

At vi får stoppet tilgangen til bandemiljøer (8 unge mellem 15-30 år) og kriminelle grupperinger med tilknytning til bandemiljøer (15-20 unge mellem 15-30 år) – det gælder især blandt ’lillebrødrene’ til kendte grupperinger.
- At uddannelsesniveauet i de udsatte boligområder med helhedsplaner stiger.

Den uddannelses-rettede indsats og støtte

- At få så mange unge borgere som muligt i uddannelse eller job.  

- At effektivisere vores sociale foranstaltninger inden for rammerne af vores serviceniveauer.

- At reducere antallet af borgere på uddannelseshjælp fra 470 (forventet i 2018) til 429 borgere (Helårspersoner). 

- At reducere antallet af borgere på ressourceforløb fra 95 (forventet i 2018) til 87 (Helårspersoner). 

- At nedbringe udgifterne til vores sociale foranstaltninger med 1,3 mio. kr.
- At holde det reducerede budget for beskæftigelsesindsatsen
- At reducere administrations-omkostningerne med 0,5 mio. kr. fra 2020.

Uddannelses-aktiviteter

- At forbedre mulighederne for at alle unge gennemfører en uddannelse, fordi de har adgang til uddannelse af høj kvalitet – lige fra unge, der har svært ved skolen til unge voksne, der har brug for lokale videregående uddannelsesmuligheder.

- At der ved udgangen af 2019 er indgået aftale om at en eller flere videregående uddannelser kan tages helt eller delvist i Holbæk. 

- At andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter 10 kl., er på mindst 40 pct. 

- At FGU er kommet godt fra start med mindst 200 elever fra Holbæk.

 

Mål for Uddannelse til Alle Unge

I Uddannelsesplan 2019 anvendes de mål for kerneområdet til den uddannelsespolitiske målsætning, der er opstillet i Aftale om Bedre veje til Uddannelse og Job’. Målene er en national ramme for alle landets kommuner:

 1. I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
 2. I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, være halveret

Processen bag arbejdet

 • På udvalgsmødet den 21. juni 2018 præsenteredes ’Status på Uddannelsesplan 2018’, og besluttede udvalget at genanvende planens form fra foregående år.
 • På udvalgsmødet den 27. september gav udvalget input til indsatser og mål ud fra i ’Disposition for Uddannelsesplan 2019’
 • På udvalgsmødet den 25. oktober 2018 ønskede udvalget forbedringer i forhold til fx tydeliggøre udviklingen i målgruppen samt at opstille overordnede mål og succeskriterier ud fra ’Udkast til Uddannelsesplan 2019’.

Efter Uddannelsesplan 2019 indstilles godkendt, skal den godkendes på kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2018.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25.10.2018, Sag nr. 98: Godkendelse af udkast til Uddannelsesplan 2019

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27.09.2018, sag nr. 88: Drøftelse af disposition til Uddannelsesplan 2018

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 21.06.2018, sag nr. 68: Drøftelse af Status på Uddannelsesplan 2018


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-11-2018

Indstilles godkendt med den ændring, at der i Uddannelsesplanen kort redegøres for, hvordan ungeområdet understøtter integrationsindsatsen.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelses indstilling indstilles godkendt.caseno18-25020_#4760869_v1_uddannelsesplan 2019 - endelig til godkendelse med markerede rettelser.pdf.pdf

Bilag

Uddannelsesplan 2019 - endelig til godkendelse med markerede rettelser.pdf


280. Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby

Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjær Andersen indstiller, at:

 1. de i bilaget angivne idrætsfaciliteter anvendes indtil ibrugtagningen af Holbæk Sportsby
 2. udgifterne til anvendelsen af disse idrætsfaciliteter dækkes af mindreudgiften til driften af Holbæk Sportsby som følge af den forsinkede ibrugtagning

Beskrivelse af sagen

Ibrugtagelsen af Holbæk Sportsby bliver forsinket og forventes at åbnes for foreninger og andre brugere 22. februar 2019. Det er meddelt til foreninger og brugere på et informationsmøde 1. november 2018. På dette møde blev det meddelt foreningerne, at de kan forblive i deres nuværende faciliteter frem til den nye åbningsdato.

Siden informationsmødet har der været afholdt bilaterale møder med de idrætsforeninger, der bliver pålagt ekstra driftsomkostninger som følge af forsinkelsen. Holbæk Kommune pålægges tillige yderligere driftsomkostninger, idet visse faciliteter skal holdes ekstraordinært åbne i perioden fra 1.januar 2019 til 22. februar 2019.

Det er derfor nødvendigt med en merbevilling på 1.313.000 kr. for at dække disse ekstraordinære driftsomkostninger.


Økonomiske konsekvenser

Som følge af forsinkelsen af Holbæk Sportsby skal en række foreninger forblive i de faciliteter, de anvender på nuværende tidspunkt i perioden 1. januar 2019 til 22. februar 2019.

Det forventes, at udgifterne til driften af disse faciliteter vil udgøre 1.313.000 kr. Disse udgifter dækkes af den mindre driftsbetaling for Holbæk Sportsby.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-11-2018

Punkt 1 indstilles godkendt

Punkt 2 indstilles godkendt

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.caseno18-28994_#4769235_v1_beregning af ekstraomkostninger.pdf

Bilag

Beregning af ekstraomkostninger


281. Beslutning om legalitetsgodkendelse af FORS´ takster på vand, spildevand og varme

Beslutning om legalitetsgodkendelse af FORS´ takster på vand, spildevand og varme

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. takster vedrørende vand og spildevand legalitetsgodkendes
 2. orientering om takster for varme tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Bestyrelserne for Fors Vand Holbæk A/S, Fors Spildevand Holbæk A/S, Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S og Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S har fremsendt priser for 2019. Kommunalbestyrelsen skal legalitetsgodkende at de fastsatte vand- og spildevandspriser overholder de fastlagte indtægtsrammer.

Prisen for fjernvarme skal anmeldes til Energitilsynet og forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.

Bestyrelserne har på deres møde den 1. november 2018 besluttet at vedtage følgende priser, som forelægges kommunalbestyrelsen. Prisen for spildevand fastsættes til 33,73 kr. excl. moms pr. m3, prisen for vand fastsættes til 11,06 kr. pr. m3 excl. moms men inkl. afgift. Den variable takst for fjernvarme for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S fastsættes til 568,52 kr. pr. MWh og for Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S fastsættes til 572,29 pr. MWh.

Spildevand:

Der henvises til vedlagte prisblad for prisoverblik (bilag 1).

Fors Spildevand Holbæk A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker perioden 2018-2019.

Statusmeddelelse om indtægtsramme er udsendt fra Forsyningssekretariatet 11. oktober 2018. Indtægtsrammen for FORS udgør i 2019 112,6 millioner kroner excl. afgifter, og den vedtagne pris overholder indtægtsrammen.

Indtægtsramme/Omsætning

Fors Spildevand Holbæk A/S - 2018

Fors Spildevand Holbæk A/S - 2019

Forsyningssekretariatets ramme

138.578.443

112.575.953

Selskabets indtægter

111.532.000

114.207.000*

Overholdes indtægtsrammen

Ja

* 2,6 mio. kr. af de 114.207.000 kr. er indtægter, der ikke er reguleret af vandsektorloven og dermed heller ikke er omfattet af indtægtsrammen. Selskabets indtægter indenfor rammen er derfor reelt 111.607.000, hvorfor rammen overholdes.

Vand:

Der henvises til vedlagte prisblad for prisoverblik (Bilag 2).

Fors Vand Holbæk A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker perioden 2019-2020.

Afgørelse om økonomiske rammer er udsendt fra Forsyningssekretariatet 27. september 2018. Indtægtsrammen udgør 23,5 millioner kr. excl. afgifter i 2019 og 23,4 millioner kr. i 2020. Da den vedtagne takst overholder indtægtsrammen for 2019, og 2020 endnu ikke er budgetlagt, er kontrollen af indtægtsrammen for 2020 ikke medtaget i nedenstående oversigt.

 

Indtægtsramme/Omsætning

Fors Vand Holbæk A/S - 2019

Forsyningssekretariatets ramme

23.519.345

Heraf afgift af ledningsført vand

10.610.369

Forsyningssekretariatets ramme excl. ledningsført vand

12.908.976

Selskabets indtægter

12.668.000

Overholdes indtægtsrammen

Ja

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende priserne for vand og spildevand ud fra en legalitetskontrol (vandsektorlovens kapitel 3) og i henhold til vandforsyningslovens § 53, betalingslovens § 3. Legalitetsgodkendelse indebærer, at kommunen skal sikre, at priserne er i overensstemmelse med ”hvile i sig selv”-princippet og overholder Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2019-2020. Efter gældende lovgivning skal økonomien i vand- og spildevandsforsyningen hvile i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

Fjernvarme:

Der henvises til vedlagte prisblad for prisoverblik (Bilag 3 og 4).

Priserne for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet.

Den variable takst for fjernvarme for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S er på 568,52 kr. pr. MWh og for Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S er den variable pris 572,29 kr. pr. MWh

Priserne oplyses alene til orientering for kommunalbestyrelsen.

 

De fremlagte prisers betydning for borgerne i kommunen

De fremlagte priser medfører følgende ændringer i den samlede pris, som en standardhusstand i kommunen betaler for Fors A/S’ ydelser:

 

Spildevand:

Prisen ved Fors Spildevand Holbæk A/S forhøjes med et beløb svarende til 122,50 kr. om året for en husstand med et forbrug på 100 m3. Prisstigningen sker for i videst muligt omfang at skabe økonomisk råderum til fremtidige anlægsinvesteringer og for at skabe øget  i selskabet.

En husstand i Holbæk Kommune vil i 2019 med de fremlagte priser betale 4.841,25 kr. i spildevandsafgift.

 

Vand:

Fors Vand Holbæk A/S hæver den samlede pris svarer til 95,75 kr. om året for en husstand.

En husstand i Holbæk Kommune vil i 2019 med de fremlagte priser betale 2.007,50 kr. for vand.

 

Varme:

Fors Varme Jyderup A/S fastholder prisen fra 2018 i 2019.

Det medfører en varmepris for kunderne i Jyderup på 16.868 kr. årligt i 2019.

Fors Varme St. Merløse A/S hæver prisen med 3 %, hvilket betyder en øget udgift for den enkelte husstand på 508,40 kr. om året. Prisstigningen skyldes en forventet stigning i halmpriser.

Det medfører en varmepris for kunderne i St. Merløse på 18.077,46 kr. årligt i 2019.


Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

 


Lovgrundlag – link

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold lov 469 af 12/06/2009

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 118 af 22/02/2018

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber nr. 633 af 07/06/2010

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, I, L, O og V)

Imod stemte 1 (Ø), idet taksterne har social slagside.caseno18-47966_#4764625_v1_bilag 81.26 - prisblad 2019 fors varme holbæk, st. merløse as - med prisstigning på 3 pct 1.0.pdf.pdf
caseno18-47966_#4764624_v1_bilag 81.25 - prisblad 2019 fors varme holbæk, jyderup as 1.0.pdf.pdf
caseno18-47966_#4764623_v1_bilag 81.18 - prisblad 2019 fors vand holbæk as - med målerleje og ny tilslutningsbetaling 1.0.pdf.pdf
caseno18-47966_#4764622_v1_bilag 81.14 - prisblad 2019 fors spildevand holbæk as 1.0.pdf.pdf

Bilag

Bilag 4 - Prisblad 2019 Fors Varme Holbæk, St. Merløse AS - med prisstigning på 3 pct 1.0.pdf
Bilag 3 - Prisblad 2019 Fors Varme Holbæk, Jyderup AS 1.0.pdf
Bilag 2 - Prisblad 2019 Fors Vand Holbæk AS - med målerleje og ny tilslutningsbetaling 1.0.pdf
Bilag 1 - Prisblad 2019 Fors Spildevand Holbæk AS 1.0.pdf


282. Beslutning om udmøntning af budgetaftale 2019 på folkeskoleområdet

Beslutning om udmøntning af budgetaftale 2019 på folkeskoleområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. udvalget godkender model 1 til udmøntning af budgetaftale 2019 på folkeskoleområdet.

Alternativ indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller alternativt, at:

 1. udvalget godkender model 2 til udmøntning af budgetaftale 2019 på folkeskoleområdet.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2019 er der afsat 15 mio. kr. til tre forskellige tiltag på folkeskoleområdet:

 • Mere tid til lærernes forberedelse og direkte feedback til eleverne: 6,5 mio.kr.
 • Færre elever i klasserne: 1 mio. kr.
 • Flere midler til den almindelige drift af folkeskolen: 7,5 mio. kr.


Sagsfremstillingen indeholder en beskrivelse af to forskellige modeller.

Med model 1 (hovedindstilling) udmøntes de 15 mio.kr. i 2019 med en fordeling, som adskiller sig fra den fordeling, som er beskrevet i budgetaftalen for 2019. I denne model udmøntes 9,65 mio. kr. til lærernes forberedelse og direkte feedback til eleverne, 1 mio. til færre elever i klasserne og 4,35 mio. kr. til skolernes almindelige drift.

Med model 2 (alternativ indstilling) udmøntes de 15 mio.kr. med en fordeling som beskrevet i budgetaftalen for 2019.

Administrationen anbefaler, at udvalget beslutter model 1. De fire skoleledere bakker entydigt op om denne model.

Beskrivelse af model 1

Ad. Mere tid til lærernes forberedelse og direkte feedback til eleverne
Administrationen foreslår:

 • At lærernes timetal nedsættes med undervisningstid (i forhold til ansættelsesgrad) svarende til én lektion pr. lærer pr. uge - hvilket er 30 timer pr. fuldtidsansat lærer.
 • At der til direkte feedback til eleverne tillægges i gennemsnit 30 minutter pr. uge pr. lærer.


Forslaget vil betyde en mærkbar forandring for både elever og lærere og har flere styrker:

 • Der sættes tid af til direkte feedback. Feedback til eleverne vurderes at være en af de mest effektfulde metoder til at fremme elevernes læringsudbytte.
 • Undervisningsforpligtelsen nedsættes mærkbart for lærerne.
 • Forberedelsen stiger til planlægning af undervisningen (samme forberedelse til færre lektioner).
 • Udmøntningen forventes at have en positiv indvirkning på rekruttering af lærere (nedsat undervisningsforpligtigelse).


Kontakt/klasselærer
På folkeskolerne varetages kontakt-/klasselærerrollen af kontaktlærere. Kontaktlærere er lærere omkring en klasse, der har den primære kontakt med elev og forældre og varetager opgaverne, som beskrevet i klasselærerrollen.

Alle elever på folkeskolerne har en kontaktlærer. Tid til opgaven som kontaktlærer tages af den øvrige tid, der er på skolen og fordeles som andre opgaver. Det vil sige, at er man kontaktlærer for f.eks. 15 elever, er der andre opgaver, man har mindre ansvar for. Opgaven har ikke indflydelse på planlægning eller fordeling af undervisningsopgaver.

Det foreslås, som en del af udmøntningen af budget 2019, at der lokalt i MED-udvalgene på de fire skoler skal udarbejdes retningslinjer for varetagelse af rollen som kontakt-/klasselærer.

Særlig indsats for elever med ordblindevanskeligheder
I tillæg til Holbæk Kommunes strategi for alle børns sprog og læsning, som netop er blevet revideret, er udarbejdet en beskrivelse af indsatser for elever med ordblindevanskeligheder samt en vejledning til skolerne med procedurer for test og indsatser til arbejdet med elever i ordblindevanskeligheder. Indsatsen varetages indenfor skolernes budget i tæt samarbejde med blandt andre forældre og LæseTek.


Ad. Færre elever i klasserne
En klasse koster i gennemsnit ca. 0,75 mio.kr. pr. skoleår. Det er med budgetaftalen afsat 1 mio. kr i alt til færre store klasser fra skoleåret 2019/20 således, at der ikke oprettes nye 0. klasser med mere end 27 elever.

Det foreslås, at der oprettes en pulje, som skolerne kan ansøge om økonomiske midler fra. En ansøgning skal i lighed med ansøgning om dispensation for klassestørrelse være godkendt af skolebestyrelsen.

Midlerne kan eksempelvis understøtte ekstra personaleressourcer i klasser med flere end 27 elever.

Styrelsesvedtægten for skolerne konsekvensrettes, så det fremgår, at kommende 0. klasser i kommunen som udgangspunkt har max. 27 elever i klassen.

Ad. Flere midler til den almindelige drift af folkeskolen
De 7,5 mio. kr. som oprindeligt er afsat til dette tiltag, anbefales at indgå i tildelingsmodellen på skoleområdet, således at udmøntningen sker på baggrund af antallet af elever på de enkelte skoler. I Model 1 er de 7,5 mio. kr. reduceret til 4,35 mio. kr. Derved vil 4,35 mio. kr. i model 1 indgå i tildelingsmodellen til almindelig drift (se beskrivelse af økonomiske konsekvenser nedenfor).

Økonomiske konsekvenser (model 1):

Administrationens seneste beregning af nedsættelse af undervisningen med én lektion pr. lærer (med pt. alt 460 fuldtidsansatte) viser, at det vil udgøre en udgift på 8,5 mio. kr.

En lektion koster i gennemsnit 18.500 kr. Der er pt. 460 fuldtidsansatte lærere tilknyttet skolerne, hvilket udgør en udgift på kr. 8.510.000 pr. år., hvis alle skal have en nedsættelse af undervisningen med én lektion.

Udgiften til feedback vil udgøre i alt 1.140.340 kr.

Den samlede udgift ved model 1 udgør således:

 • 8.510.000 kr. til nedsættelse af lærernes undervisning med én lektion
 • 1.140.340 kr. til feedback til eleverne, svarende til 30 minutter pr. lærer pr. uge
 • 9.650.340 kr. i alt.

Der er i budgetaftalen afsat 6,5 mio. kr. til initiativet. Differencen fra de 6,5 mio. kr. og op til de 9,65 mio. kr. som model 1 koster, findes ved at reducere beløbet på de 7,5 mio. kr., som er afsat til at indgå i den almene drift. Det vil sige, at beløbet til at indgå i den almene drift vil blive mindre og vil i stedet 4,35 mio. kr.

En reduktion af beløbet til den almene skoledrift vil alt andet end lige kunne udfordre skolernes muligheder for at overholde budgettet i 2019. Model 1 (ligesom model 2) har dog kun 5 måneders virkning i 2019 (da modellen implementeres fra starten af skoleåret 2019-20 og frem). De resterende 7/12 (7 måneder), svarende til 5,6 mio. kr. i budget 2019 anbefaler administrationen, bliver lagt i en central pulje, som udmøntes til de fire skoler i løbet af 2019.

Dermed vil beløbet, som kan indgå i skolernes daglige drift i 2019, være de 4,35 mio. kr. og de 5,6 mio. kr., svarende til i alt 9,95 mio. kr. i budget 2019.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Model 2:

Samme model som model 1, med den undtagelse af nedsættelse af undervisningstiden og mere tid til feedback gælder for 2/3 af alle fuldtidsansatte lærere (overbygning og dele af indskolingen). Ved dette tiltag overholdes rammen fra budgetaftalen på de 6,5 mio. kr.

Begrundelsen for at prioritere nedsættelse af undervisningstid og mere tid til direkte feedback til lærere i overbygning er, at dette kan styrke skolernes mulighed for at realisere de politiske målsætninger om flere uddannelsesparate unge efter endt grundskolen (9.klasse). Samtidig kan en nedsættelse af undervisningstiden for dele af lærerne i indskolingen eksempelvis prioriteres til lærere i klasser med forholdsmæssigt flere børn i udsatte positioner.

304 lærere, svarende til 2/3 dele af alle fuldtidsansatte lærere nedsættes med én lektion og får tildelt 20 timer til feedback, svarende til 30 min. pr. uge pr. lærer. Den nærmere udmøntning besluttes på de fire skoler af skolebestyrelse og ledelse.

Model 2 kan betyde et mindre pres på skolernes økonomi fra budget 2020 og frem.


Høring

Administrationen har drøftet modellerne med Holbæk Lærerkreds.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-11-2018

Hovedindstillingen indstilles godkendt med den ændring, at der ikke afsættes særskilte midler til ekstra feedback, men at den ekstra tid, som frigøres via reduktionen i undervisningstiden bruges på at styrke feedback til eleverne i undervisningstiden.

Udvalget ønsker, at bestyrelserne medinddrages i udarbejdelse af retningslinjer for varetagelse af rollen som kontakt-/klasselærer.

 


Supplerende sagsfremstilling

Da der som følge af beslutning i Udvalget for Børn og Skole indstilles en ændret  fordeling af midlerne til løftet af folkeskolen, skal den endelige beslutning træffes i Kommunalbestyrelsen.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Udvalget for Børn og Skoles indstilling indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, I, L, O og V).

1 (Ø) undlod at stemme.

283. Beslutning om salgspriser på ejendomme - december 2018

Beslutning om salgspriser på ejendomme - december 2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde

Beskrivelse af sagen

Del af matr.nr. 11d Jyderup by, Jyderup – samlet areal 23.892 m2.

En borger har rettet henvendelse til Holbæk Kommune om køb af ca. 6.000 m2 af matr.nr. 11d Jyderup by, Jyderup. Grundstykket er ubebygget og er beliggende i Kommuneramme 11.E01 erhvervsområde og lokalplan 50-34 (For et område ved Rådbjergvej i Jyderup). Grundstykket sælges i et offentlig udbud og udbydes som 3.800 m2 erhvervsgrund og 2.200 m2 areal med blød bund. Arealet med blød bund sælges med et byggeforbud og til reduceret pris. Markedsprisvurdering er foretaget af en Erhvervsmægler.

 

Matr.nr. 3x Jyderup by, Jyderup – Rådbjergvej 4A, Jyderup

En borger har rettet henvendelse til Holbæk Kommune om køb af matr.nr. 3x Jyderup by, Jyderup. Grundstykket er på 7.705 m2. Grundstykket er beliggende i Kommuneramme 11.B19 Boligområde og Lokalplan 50-88 (Boligområde ved Lynggårdsvej og Rådbjergvej). Grundstykket er ubebygget og er beliggende i Delområde 8 i Lokalplanen og kan kun anvendes til offentlige formål. Grundstykket sælges i et offentlig udbud og sælges med en tillægskøbsaftale, såfremt delområdet via ny lokalplan skifter status fra at kunne anvendes til offentligt formål til at kunne anvendelse til Boligområde og/eller Erhvervsområde.

Markedsprisvurdering er foretaget af en Erhvervsmægler

 

Matr.nr. 356a Holbæk Bygrunde

Holbæk Havneby har forespurgt Holbæk Kommune om Holbæk Kommune vil indgå i et mindre mageskifte, hvor Holbæk Kommune afgiver 3,14 m2 af matr.nr. 356a Holbæk Bygrunde og modtager 1,09 m2 af matr.nr. 603 Holbæk Bygrunde (Holbæk Havneby). Arealet skal anvendes når Holbæk Havneby reetablerer fortovet i forbindelse med færdiggørelse af byggeriet og derved opnår et fornuftig kantstensforløb mellem Holbæk Kommune og Holbæk Havnebys areal. Forbundne omkostninger fordeles ligeligt mellem Holbæk Kommune og Holbæk Havneby.

 

Matr.nr. 6a Ladegården, Holbæk Jorder.

I forbindelse med, at Hotel Strandparken i 2016, udvidede hotellet med en påbygning af 2 etager, skulle Hotel Strandparken, købe 52 m2 af matr.nr. 6a Ladegården, Holbæk Jorder (Strandparken) til brug for søjler, som skulle bære konstruktionen af påbygningen. Det er konstateret, at dette salg ikke er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Hotel Strandparken afholder alle omkostninger i forbindelse med handlen samt arealoverførselen til matr.nr. 6o Ladegården, Holbæk Jorder (Hotel Strandparken)

Strandparken er overdraget Holbæk Kommune som gavebrev og salget af arealet og påbygningen af de 2 etager skal godkendes af Justitsministeriet. Justitsministeriet har godkendt dette ved skrivelse af 16.11.2016.


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommunes andel af udgifterne til mageskiftet med matr.nr. 356a Holbæk Bygrunde er kr. 10.000 til landmåler.


Lukket beslutning

Indstilles godkendt med undtagelse af Jyderup Nord. Økonomiudvalget ønsker en ny model for udbud af Jyderup Nord.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Indstilles godkendt.caseno18-513_#4762937_v1_del af matr.nr. 11d jyderup by, jyderup.pdf.pdf
caseno18-513_#4762942_v1_matr.nr. 3x jyderup by, jyderup.pdf.pdf
caseno18-513_#4762944_v1_matr.nr. 356a holbæk bygrunde - skitse.pdf.pdf
caseno18-513_#4762994_v1_matr.nr. 356a holbæk bygrunde - mageskifte holbæk havneby.pdf.pdf

Bilag

Del af matr.nr. 11d Jyderup by, Jyderup.pdf
Matr.nr. 3x jyderup by, Jyderup.pdf
Matr.nr. 356a Holbæk Bygrunde - skitse.PDF
Matr.nr. 356a Holbæk Bygrunde - mageskifte Holbæk Havneby.pdf


284. Beslutning om salgspriser på ejendomme - december 2018 - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Lukket beslutning.

285. Beslutning om overholdelse af OPP-kontraktens dagbodsvilkår ved forsinkelse af Sportsbyen - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

286. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

 

Mødet den 16. januar 2019

 • Orientering – opfølgning af bemærkninger i delberetningen for 2017 vedr. AKBI
 • Udmelding af økonomiske ramme for budget 2020-2023
 • Godkendelse af kasse- og regnskabsregulativet med tilhørende bilag

 

Mødet den 6. februar 2019

 • Godkendelse af revideret kommissorium for Ungdomsbyrådet
 • Beslutning – godkendelse af revisionens delberetning for 2018

 

Mødet den 6. marts 2019

 • Beslutning - Lånesag – restoptag 2018
 • Beslutning - sag vedr. overførelser fra 2018 til 2019

 

287. Underskriftsark

Underskriftsark