UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

07-11-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-11-2018 10:00:00


PUNKTER

232. Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget d. 7. november 2018
233. Drøftelse af den igangværende konflikt
234. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelse om oplevelsen af Holbæk Kommune
235. Beslutning om afkøb af fordringer under inddrivelse
236. Beslutning om igangsætning af planstrategi og boligstrategi
237. Beslutning om nedslag i salgsprisen for Ny Taastrupvej 2, Holbæk
238. Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)
239. Godkendelse af Kvalitetsstandard vedrørende Kontant tilskud, servicelovens § 95
240. Beslutning - Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler
241. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.18 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 for Boliger på Vandværkshøjen, Jyderup
242. Beslutning om opstart af nye lokalplaner
243. Beslutning om igangsætning af proces for omdannelse af Ny Hage til havnepark
244. Orientering om tidsplan for regnskabsafslutningen 2018
245. Orienteringssag vedrørende læring af fejl i budget 2019-22
246. Orientering om de overordnede resultater fra Arbejdspladsvurdering (APV) og Trivselsmåling 2018
247. Orientering om Effektiviserings- og besparelsesstrategi: Status på implementering af vedtagne effektiviseringer
248. Orienteringer
249. Underskriftsark232. Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget d. 7. november 2018

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget d. 7. november 2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

 


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. dagsorden til Økonomiudvalgets møde d. 7. november 2018 godkendes.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Godkendt.

 

233. Drøftelse af den igangværende konflikt

Drøftelse af den igangværende konflikt

Sagsgang og sagstype

Drøftelsessag

Økonomiudvalget


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Økonomiudvalget

 1. drøfter den igangværende konflikt blandt andet på baggrund af en fortrolig orientering om politiets indsats, det nedlagte forsamlingsforbud og den kommunale forebyggende indsats

Beskrivelse af sagen

Politidirektør Svend Larsen vil være til stede under mødet fra kl. 8.00 til kl. 8.30. Det samme vil chefjurist Kirsten Kemp, chef for kerneområdet Uddannelse til alle unge David Jensen og afdelingsleder Mads Buus Madsen.

På baggrund af korte fortrolige orienteringer om politiets indsats, det nedlagte forsamlingsforbud og den kommunale forebyggende indsats kan Økonomiudvalget tage en generel drøftelse af den igangværende konflikt mellem Bandidos MC og en anden gruppering i Holbæk by.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Drøftet.

 

234. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelse om oplevelsen af Holbæk Kommune

Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelse om oplevelsen af Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. nedenstående emner til borgerpanelundersøgelse om oplevelsen af Holbæk Kommune godkendes.

Beskrivelse af sagen

I april 2018 godkendte Økonomiudvalget årshjulet for undersøgelser i Borgerpanelet i 2018. Herunder at gennemføre en undersøgelse om borgernes oplevelse af mødet med kommunen med spørgsmål om blandt andet borgernes oplevelse af medarbejderne, faglige kompetencer og lydhørhed samt hvordan borgerpanelet har oplevet udviklingen i Holbæk Kommune inden for de sidste fem år. Økonomiudvalget besluttede desuden, at undersøgelsen i 2018 skal gennemføres som en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse fra 2016.

 

Den nye undersøgelse vil kunne give en temperaturmåling på, hvordan borgerne oplever udviklingen i Holbæk Kommune på en række områder, herunder også mødet med medarbejderne. Desuden vil resultaterne af undersøgelsen skabe basis for at kunne vurdere effekten af forskellige indsatser og aktiviteter, der gennemføres for at udvikle og forbedre borgerkontakten og tilbuddene til borgerne i kommunen generelt. (Resultaterne fra undersøgelsen i 2016 kan ses på holbaek.dk/borgerpanel)

 

For at skabe det bedst mulige sammenligningsgrundlag mellem den nye undersøgelse og undersøgelsen fra 2016, foreslår administrationen, at emner og spørgsmål fra undersøgelsen i 2016 så vidt muligt gentages i den nye undersøgelse. Emnerne vil dermed være:

 

 • Oplevelse af udviklingen i Holbæk Kommune de sidste 5 år (2013-2018) inden for områderne:
  • indkøbsmuligheder,
  • byliv, kultur og idrætsfaciliteter
  • adgang til natur
  • fællesskab og lokaldemokrati
  • landsbyliv
  • trafiksikkerhed og offentlige transport
  • forhold for ældre
  • børnepasning og kommuneskoler

 

 

 • oplevelsen af, og tilfredshed med, den personlige kontakt med Holbæk Kommune
 • oplevelsen af, og tilfredshed med, den skriftlige kontakt med Holbæk Kommune

 

Undersøgelsen af borgerpanelets oplevelse af udviklingen i Holbæk Kommune, kan evt. suppleres med yderligere områder, eller der kan sættes særligt fokus på et eller flere områder, hvis økonomiudvalget ønsker det.


Sagshistorik, henvisninger

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_189461/agenda_331541/agenda_331541.html#12855265

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Punktet udsættes til næste møde.
 

235. Beslutning om afkøb af fordringer under inddrivelse

Beslutning om afkøb af fordringer under inddrivelse

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. tilbuddet fra Gældsstyrelsen om afkøb af privatretlige fordringer med nominel værdi 1.341.190,56 kr., accepteres afkøbt til en samlet kursværdi på 248.103,74. Beløbet er fratrukket 18 pct. for udbetalt statsrefusion.
 2. det accepterede tilbud til en samlet kursværdi på 248.103,74 kr. tilfalder kommunens kasse.

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. tilbuddet fra Gældsstyrelsen om afkøb af privatretlige fordringer accepteres ikke. Gældsstyrelsen skal gennemgå fordringerne for retskraft med henblik på at forsøge inddrivelse, i det omfang fordringerne er retskraftige. Fordringer, som ikke er retskraftige, vil blive afskrevet efter gældende regler uden kompensation.

Beskrivelse af sagen

Som led i oprydningsarbejdet efter indstillingen af den automatiserede gældsinddrivelse i det tidligere SKAT – nu Gældsstyrelsen – skal der foretages en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft. Der er indgået en generel aftale mellem KL og Regeringen om kompensation for afskrivning af fordringerne og vilkårene for salget af en delmængde af fordringerne, der har privatretlig karakter (kommunale fakturakrav med tilhørende gebyrer).

 

I den forbindelse tilbyder Gældsstyrelsen at afkøbe en vis mængde fordringer af privatretlig karakter fra kommunerne med henblik på efterfølgende afskrivning.

 

Tilbuddet er målrettet privatretlige fordringer, hvor det vurderes, at omkostningerne ved at forsøge at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi. Det drejer sig om fordringer med relativ lav værdi, og hvor skyldneren har lav eller ingen betalingsevne.

 

Kriterierne for afskrivning af fordringerne er de samme som ligger til grund for den afskrivning af fordringer for statslige fordringshavere, som er en del af den politiske ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse”, som alle Folketingets partier indgik i juni 2017.

 

Følgende kriterier er lagt til grund for udvælgelsen af fordringer:

 • Fordringer som er sendt til inddrivelse til og med den 19. november 2915, som er den dag, hvor forældelsesfristen blev udskudt, og for hvilke der den 8. september er tvivl om retskraften, samt relaterede fordringer (renter og gebyrer) sendt til inddrivelse efter den 29. november 2015.
 • Fordringer under 1.000 kr.
 • Fordringer mellem 1.999 kr. og 7.500 kr., hvis skyldneren har en skattepligtig årsindkomst under 200.000 kr.
 • Ingen fordringer over 7.500 kr. – uanset skyldnerens indkomst.
 • Det skal være muligt for Gældsstyrelsen at afskrive fordringerne, når de er købt. Derfor afkøbes eksempelvis ikke udenlandske krav eller privatretlige underholdsbidrag.
 • Fordringer, hvor en afskrivning kan støde retsfølelsen (f.eks. politibøder, sagsomkostninger fra straffesager og skattebøder), afkøbes heller ikke.
 • Har en skyldner gældsposter for mere end 50.000 kr., som lever op til kriterierne for afskrivning, begrænses afskrivningen, således at maksimalt 50 pct. af skyldnerens samlede gæld under inddrivelse på over 50.000 kr. kan afskrives. Gældsstyrelsen tilbyder tilsvarende kun at afkøbe det fulde beløb op til 50.000 kr. Beløb herudover afkøbes med maksimalt 50 pct.

 

Gældsstyrelsen tilbyder at afkøbe fordringerne til deres reelle værdi – eller det, der betegnes som kursværdien. Det er normal praksis for alle typer af gæld, at de værdiansættes via en kursværdimodel. Gældsstyrelsen anvender en model, der er udviklet af den uafhængige revisions- og rådgivningsvirksomhed PwC, og som fuldt ud er i overensstemmelse med branchestandarder for værdiansættelse i den finansielle sektor. Beregningerne tager udgangspunkt i fordringernes samlede nominelle værdi pr. 31. august 2018. Med rentetilskrivningen på ca. 8 pct. årligt tager den nominelle værdi højde for den tid, fordringerne har været under inddrivelse.

Det er Gældsstyrelsens vurdering, at kursværdien i høj grad afspejler skyldnerens betalingsevne, da mange skyldnere har så lav en indkomst, at Gældsstyrelsen er lovgivningsmæssigt afskåret fra at inddrive gælden.

 

Sagen forelægges kun Økonomiudvalget som følge af den korte tidsfrist for accept af tilbuddet, som er senest den 12. november 2018.

 

Der gennemføres i øjeblikket også afskrivninger på øvrige fordringer, som er omfattet af den ekstraordinære afskrivning. Her kompenseres der tilsvarende, men dette sker automatisk, og ikke som et afkøb.

Når den ekstraordinære afskrivning i Gældsstyrelsen er færdig indenfor forhåbentlig kort tid, vil der tilgå Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en samlet redegørelse.

 

Betaling af købesummen sker samlet senest den 31. december 2018. Købesummen forrentes ikke.


Økonomiske konsekvenser

Se beskrivelse i sagen.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Hovedindstillingen godkendt.
 

236. Beslutning om igangsætning af planstrategi og boligstrategi

Beslutning om igangsætning af planstrategi og boligstrategi

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. arbejdet med en ny planstrategi og boligstrategi igangsættes.

Beskrivelse af sagen

Udarbejdelsen af en ny planstrategi er første skridt på vejen mod en ny kommuneplan. Planstrategien er et strategisk plandokument, som beskriver de kommende års udvikling af kommunen og fungerer som afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision. Formålet med planstrategien er således, at kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter hvad de overordnede strategiske pejlemærker skal være i forhold til den fysiske planlægning og arealanvendelsen. Strategien har således direkte konsekvenser for den efterfølgende kommuneplan.

 

Endvidere er det besluttet i budget 2019, at der skal udarbejdes en boligstrategi for Holbæk Kommune. Boligstrategien skal indeholde en plan for, hvordan Holbæk Kommune kan arbejde med at indfri potentialet for nye borgere, der kan bidrage til udviklingen af Holbæk Kommune. Samtidig vil det give et balanceret boligtilbud, der vil give muligheder for nuværende borgere til at indfri deres boligønsker.

Der er mange emner i planstrategien og boligstrategien, der lapper over hinanden. Derfor er der lavet en proces for udarbejdelsen af begge strategier, der tilsikrer, at de to strategier får en sammenhæng, så de er i overensstemmelse og understøtter hinanden. Processen og sammenhængen mellem de to strategier er nærmere beskrevet i det vedhæftede bilag.

 

Proces

Der tilrettelægges en proces, hvor borgerne inddrages aktivt i processen, således at input fra lokalområderne sikres, som beskrevet i vedhæftede notat. Holbæks nabokommuner vil også blive inddraget i arbejdet med planstrategien i det omfang det giver mening.

 

Baggrund og lovgivningsmæssige krav

Kommunerne skal ifølge planloven i løbet af første halvdel af byrådsperioden lave en planstrategi og en lokal agenda 21 strategi, der vil indgå i planstrategien. I forlængelse heraf udarbejdes den næste kommuneplan. Kommunalbestyrelsen har for nyligt vedtaget kommuneplan 2017, men da der er et ønske om at den næste kommuneplan vedtages i god tid inden næste kommunalbestyrelsesvalg igangsættes processen frem mod en ny kommuneplan allerede nu. Herved sikres det, at planen vedtages i god tid inden næste valg og så kommunalbestyrelsen får mulighed for at arbejde med den kommuneplan de selv har vedtaget.

 

Planstrategien skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske strategi for den fysiske udvikling af Holbæk Kommune, samt oplysninger om planlægningen siden den seneste revision af kommuneplanen. Planstrategien skal endvidere munde ud i en beslutning om kommuneplanens revision. Kommunalbestyrelsen kan således vælge at revidere hele kommuneplanen, eller at revidere planen delvis – for et emne eller et område. Planstrategien skal i offentlig høring i 8 uger før den kan vedtages endeligt.


Lovgrundlag – link

Den juridiske baggrund for projektet er planloven der beskriver krav til indhold og borgerinddragelse.

Planloven

Baggrunden for boligstrategien er budget 2019, hvoraf den fremgår.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Indstilles godkendt, idet det præciseres, at arbejdet med strategien forankres i Økonomiudvalget, at der holdes flere borgermøder, og at boligselskaberne inddrages i processen.
 caseno18-40999_#4739109_v1_proces for plan- og boligstrategi.pdf.pdf

Bilag

Proces for plan- og boligstrategi.pdf


237. Beslutning om nedslag i salgsprisen for Ny Taastrupvej 2, Holbæk

Beslutning om nedslag i salgsprisen for Ny Taastrupvej 2, Holbæk

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der gives et nedslag i salgsprisen på 3,97 mio. kr. ved salg af matr.nr. 4 ka Tåstrup, Holbæk Jorder, beliggende Ny Taastrupvej 2, 4300 Holbæk til Lejerbo Holbæk

Beskrivelse af sagen

Byrådet gav på mødet den 25. oktober 2017 Lejerbo Holbæk tilsagn til at opføre 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, 4300 Holbæk, og godkendte samtidig at sælge grunden matr.nr. 4 ak Tåstrup, Holbæk Jorder beliggende på adressen Ny Taastrupvej 2, 4300 Holbæk til Lejerbo Holbæk for 14,364 mio. kr.

 

Det har efterfølgende vist sig, at grunden er meget mere forurenet med pesticider, som følge af den tidligere anvendelse af ejendommen som frugtplantage, end først antaget.

 

Lejerbo kan anvende den pesticid forurenede jord til etablering af støjvold ved Lejerbos byggeri på L. C. Worsøesvej. Ekstraomkostningerne til håndtering af den forurenede jord vil anslået udgøre 3,97 mio. kr. Et beløb som projektet, der er bundet op på maksimumsbeløbet for etablering af almene familieboliger, ikke kan indeholde.

 

Lejerbo Holbæk anmoder derfor om et nedslag i købesummen på 3,97 mio. kr.

 

Såfremt der ikke gives nedslag i købesummen, vil det ikke være muligt at gennemføre Lejerbos projekt, og de 57 almene familieboliger vil således ikke blive opført.

 

Hvis det ikke var muligt at genanvende jorden til støjvold, ville den pesticid forurenede jord skulle køres til deponi i Norge eller Holland, da der pt. ikke er nogen kommuner eller regioner i Danmark som modtager pesticid forurenet jord. Udgifterne hertil vil beløb sig til ca. 8,32 mio. kr. inkl. moms. Hvilket vil nedsætte grundens salgspris ved salg til 3.die-mand væsentligt.

Mæglervurdering på 14,364 mio. kr. var med det forbehold, at omkostninger til oprensning af grunden maks. måtte udgør 300.000 kr. ekskl. moms.


Økonomiske konsekvenser

Kommunen modtager pengene fra salget eksklusiv moms. Den planlagte salgspris på 14,364 mio. kr. indbringer derfor kommunen 11,492 mio. kr.

 

Kommunen skal betale indskud til grundkapitallånet fra Landsbyggefonden. Indskuddet er i dette tilfælde 11,492 mio. kr. svarende til de planlagte salgsindtægter og ville derfor have været fuldt dækket af salget.

 

Efter nedslaget i salgsprisen indbringer salget kommunen 8,315 mio. kr. ekskl. Moms. Der mangler derfor 3,177 mio. kr. for at dække indskuddet til grundkapitallånet (11,492 mio. – 8,315 mio. = 3,177 mio.).

 

Der skal derfor findes finansiering for de 3,177 mio. kr. Merudgiften finansieres i forbindelse med budgetrevision 4.


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 25. oktober 2017: Punkt 203 – Beslutning – Tilsagn til opførelse af 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, Holbæk


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Sagen udsættes til næste møde i Økonomiudvalget.

 


Supplerende sagsfremstilling den 22-10-2018

I forbindelse med en tidligere planlagt udvidelse af bostedet Abildgården, beliggende på Ny Taastrupvej 2, blev der i 2014 foretaget en forureningsundersøgelse på ejendommen. På baggrund af denne undersøgelse vurderede Region Sjælland, at ejendommen ikke skulle kortlægges som forurenet.

Udvidelsen af Abildgården blev ikke gennemført alligevel og bostedet blev i stedet flyttet til Søbæk Have, hvormed ejendommen har stået tom siden.

I 2017 gennemførte Region Sjælland en ny screeningsundersøgelse af hele ejendommen, hvor der blev fundet forurening med pesticider med et koncentrationsniveau som var væsentligt højere end den tidligere undersøgelse. På baggrund af dette undersøgelsesresultat valgte Region Sjælland at kortlægge ejendommen som forurenet ved endelig afgørelse i september 2017. Ejendommen har tidligere været frugtplantage.

Parallelt med ovenstående undersøgelse drøftede Holbæk Kommune og Lejerbo muligheden for, at etablere almene boliger på ejendommen. På grundlag af drøftelserne og beslutning i Byrådet d. 25. oktober 207, så indgik Lejerbo og Holbæk Kommune en betinget købsaftale i november 2017. Fastsættelsen af handelsprisen skete på baggrund af en mæglervurdering af grundens handelspris. Vurderingen tog forbehold for, at køber skulle tåle en omkostning på op til 300 t.kr. til oprensning af forurening. Handelsprisen blev fastholdt selvom Region Sjælland kortlagde ejendommen som forurenet. Den betingede købsaftale gav netop Lejerbo mulighed for, at gennemføre yderligere analyser omkring jordbundsforhold, forurening mm. for på baggrund deraf, at kunne vurdere evt. konsekvenser for projektøkonomien. Købsaftalen giver Lejerbo mulighed for, at træde tilbage fra handlen, såfremt håndtering af jordbundsforhold, herunder bl.a. forurening, funderingsforhold, fortidsminder m.v. overstiger 1.800.000 kr. inkl. moms.

I skema A (ansøgning om tilsagn til etablering af boligerne) der blev godkendt i Byrådet d. 25. oktober 2017 har Lejerbo budgetteret 500 t.kr. til udgifter til ekstrafundering og forurening, heraf udgør forurening 300 t.kr.

Ved den videre projektering af projektet har Lejerbo konstateret, at udgifterne til håndtering af forurening vil udgøre 4,27 mio. kr. Det betyder at projektet ikke kan gennemføres inden for rammebeløbet for alment boligbyggeri, og Lejerbo anmoder derfor om et nedslag i købesummen på 3,97 mio. kr., idet Lejerbo har indregnet de 300 t.kr. som forpligtigelse i deres projektøkonomi.

Lejerbo har på nuværende tidspunkt afholdt udgifter til arkitekt, rådgivere, geotekniske undersøgelser, undersøgelser for fortidsminder, akustikmålinger, udgifter til ekstra rådgivning i forbindelse med håndtering af forureningen m.m., de samlede udgifter hertil udgør på nuværende tidspunkt ca. 3,2 mio. kr.

Kommunen er ikke forpligtet til at give et nedslag i købesummen, men ved at give nedslaget fastholdes etableringen af 57 almene familieboliger og Lejerbo kan ikke gøre et krav gældende overfor kommunen, såfremt handlen trækkes tilbage grundet forøgede omkostninger til oprensning af forurening.

Det skal i øvrigt bemærkes, at vurderingen, som lå til grund for handelsprisen tog højde for en omkostning på 300 t.kr. til oprensning af forurening. På den baggrund vil markedsprisen forventeligt blive vurderet lavere, såfremt der gennemføres en ny vurdering, der tager højde for forureningsomfanget. Såfremt købesummen fastholdes, så forpligtiges Lejerbo i princippet til at betale en høj pris for grunden samtidig med, at de pålægges udgiften til håndteringen af en omfangsrig forurening, hvilket ikke er muligt indenfor den givne projektøkonomi.  

Træder Lejerbo tilbage fra handlen, så står kommunen med en ejendom som er stærk forurenet, som det vil koste mere end 8 mio. kr. at oprense. Det vil forventelig betyde, at det vil være svært at sælge ejendommen til boligudvikling.  og som derfor kan blive svær at sælge til anden side.

Opførelse af almene familieboliger er underlagt et maksimums beløb pr. m2 som ikke må overskrides. Projektet med 57 almene familieboliger, som der blev givet tilsagn til i 2017, udnytter maksimumsbeløbet, som udgør 114,842 mio. kr.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, I, L, O og V).

Imod stemte 2 (Ø og F). Ø ønsker ikke nye giftgrunde. F ønsker den forurenede jord flyttet væk fra matriklen.


 caseno16-32257_#4711427_v1_gis kort ny taastrupvej 2, 4300 holbæk.pdf

Bilag

GIS kort: Ny Taastrupvej 2, 4300 Holbæk


238. Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)

Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. revideret kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance (BPA) godkendes
 2. revideret kvalitetsstandard for Dækning af merudgifter godkendes
 3. ny kvalitetsstandard for Tilbud af behandlingsmæssig karakter godkendes.

Beskrivelse af sagen

En kvalitetsstandard beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, kommunen som udgangspunkt tilbyder sine borgere. Kvalitetsstandarderne er udgangspunktet, når Myndighed på baggrund af en konkret individuel vurdering, vurderer borgerens behov.

Kvalitetsstandarderne Borgerstyret personlig assistance (BPA) og Dækning af merudgifter er revideret i forhold til ny lovgivning og præcisering af rammerne for kommunens serviceniveau.

Kvalitetsstandarden Tilbud af behandlingsmæssig karakter er ny.

Kvalitetsstandarderne imødekommer Kommunalbestyrelsens krav om stram visitering.

Borgerstyret personlig assistance (BPA), servicelovens § 96

BPA gives som et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som medfører et omfattende behov for hjælp, der ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp.

Følgende lovændringer er indarbejdet:

 • borgeren har mulighed for at vælge et privat firma, en forening eller nærtstående til at varetage arbejdsgiverrollen. Foreninger og private virksomheder skal senest den 1. juli 2019 være godkendt af Det Sociale Tilsyn.
 • Frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter §96 skal meddeles med et varsel på mindst 14 uger fra borgerens modtagelse af afgørelse.

Derudover er der tilføjet en passus om, hvordan borgeren er stillet, hvis vedkommende rejser på ferie i udlandet, jf. Udlandsbekendtgørelsen.

Dækning af merudgifter, jf. servicelovens § 100

Borgere med funktionsnedsættelse kan få dækket deres merudgifter, som er en direkte konsekvens af et varigt fysisk eller psykisk handicap. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

Følgende lovændring er indarbejdet i kvalitetsstandarden:

 • Udmålingssystemet for hjælp til dækning af nødvendige merudgifter forenkles og kommunen skal lave en ny beregning for alle borgere, som ydes støtte til nødvendige merudgifter inden den 1. januar 2019.

Holbæk Kommunes tilskudsstørrelse er præciseret, så

 • Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.000 kr. pr. måned, hvis borgeren har sandsynliggjort merudgifter mellem 534 kr. og 1.500 kr. pr. måned.
 • Tilskuddet udgør et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned, hvos borgeren har sandsynliggjort merudgifter mellem 1.501. og 2.500 kr. pr. måned.
 • Hvis borgeren har merudgifter på over 2.500 kr. pr. måned, kan borgeren få tilskud svarende til merudgifter. I de tilfælde kræves der dokumentation for alle merudgifter.
 • Borgerens bevilling revurderes efter behov, dog mindst hvert andet år.

I bilag til kvalitetsstandarden fremgår eksempler på, hvad man kan få støtte til og hvad man ikke kan få støtte til.

Tilbud af behandlingsmæssig karakter, jf. servicelovens § 102

Kommunen kan - ud over tilbud efter § 85 (§ 85 omhandler hjælp og støtte, som gør borgeren i stand til at varetage sin egen dagligdag) - give tilbud efter § 102 om behandling til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Tilbuddet gives, når det er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når det ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

 Leder af Myndighed, Jette Nørrekær Lund og sagsbehandler Hanne Simonsen deltager i mødet under dette punkt.


Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar er vedhæftet som bilag sammen med administrationens anbefaling/svar på Handicaprådets bemærkning.

 


Lovgrundlag – link

§ 96, i lov om social service

§ 100 i lov om social service

§ 102 i lov om social service

Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet


Beslutning i Socialudvalget den 25-09-2018

Godkendt med følgende ændringer:

Administrationens anbefalinger på baggrund af handicaprådets høringssvar indarbejdes.

Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance (BPA) tilføjes, at der kan ydes hjælp til rollen som ægtefælle og forældre, hvis det vurderes nødvendigt. Det præciseres hvad ”ægtefæller hjælper indenfor sædvanlige rammer” betyder.  

I kvalitetsstandard for Dækning af merudgifter vurderes det, at der efter en individuel vurdering kan ydes hjælp til håndsrækninger, hvis det er nødvendigt.

I kvalitetsstandard for Tilbud af behandlingsmæssig karakter præciseres det, at valg af leverandør sker i dialog med borgeren, og at leverandøren vælges med udgangspunkt i en konkret vurdering af kvalitet og pris. 


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

 


Supplerende sagsfremstilling 12-10-2018

Socialudvalget bad om deres møde den 25. september 2018, at underbilag til kvalitetsstandard for § 100 blev vedlagt sagen. ”Bilag 1 til kvalitetsstandard § 100” er hermed vedlagt sagen.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Indstilles godkendt med følgende ændringer:

 

Administrationens anbefalinger på baggrund af handicaprådets høringssvar indarbejdes.

 

Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance (BPA) tilføjes, at der kan ydes hjælp til rollen som ægtefælle og forældre, hvis det vurderes nødvendigt. Det præciseres, hvad ”ægtefæller hjælper indenfor sædvanlige rammer” betyder. 

 

I kvalitetsstandard for Dækning af merudgifter vurderes det, at der efter en individuel vurdering kan ydes hjælp til håndsrækninger, hvis det er nødvendigt.

 

I kvalitetsstandard for Tilbud af behandlingsmæssig karakter præciseres det, at valg af leverandør sker i dialog med borgeren, og at leverandøren vælges med udgangspunkt i en konkret vurdering af kvalitet og pris. 

 

Alle kvalitetsstandarder indledes med følgende præambel:

“Kommunalbestyrelsen skal en gang om året udarbejde en kvalitetsstandard vedr. XX.

Kvalitetsstandarden er et andet ord for serviceniveauet.

Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen på baggrund af bestemmelserne i lovgivningen.

Afgørelserne skal træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp.

Det kommunalt fastsatte serviceniveau er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp.

Serviceniveauet skal dog fraviges i de tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør det.“
 caseno18-24507_#4690275_v2_handicaprådets høringssvar-merudgifter-§ 100.docx.pdf
caseno18-24507_#4690273_v2_handicaprådets høringssvar-bpa ordning-§ 96-040918.docx.pdf
caseno18-24507_#4690268_v2_handicaprådets høringssvar vedr § 102.docx.pdf
caseno18-24507_#4600774_v1_kvalitetsstandard § 100 i lov om social service.docx.docx
caseno18-24507_#4600794_v1_kvalitetsstandard § 102 i lov om social service.docx.docx
caseno18-24507_#4694032_v2_notat administrationens anbefalinger svar på handicaprådets bemærkninger.docx.pdf
caseno18-24507_#4694030_v1_kvalitetsstandard § 96 i lov om social service.pdf.pdf
caseno18-24507_#4636451_v2_bilag 1 til kvalitetsstandard § 100.pdf

Bilag

Handicaprådets høringssvar-merudgifter-§ 100.docx
Handicaprådets høringssvar-BPA ordning-§ 96-040918.docx
Hancicaprådets høringssvar vedr § 102.docx
Kvalitetsstandard § 100 i Lov om social service.docx
Kvalitetsstandard § 102 i Lov om social service.docx
Notat administrationens anbefalinger svar på Handicaprådets bemærkninger.docx
Kvalitetsstandard § 96 i Lov om social service.pdf
Bilag 1 til kvalitetsstandard § 100


239. Godkendelse af Kvalitetsstandard vedrørende Kontant tilskud, servicelovens § 95

Godkendelse af Kvalitetsstandard vedrørende Kontant tilskud, servicelovens § 95

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Belutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. Kvalitetsstandard for Kontant tilskud godkendes.

 


Beskrivelse af sagen

Kvalitetsstandarden fastlægger kommunens vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte i henhold til Lov om Social Service § 95. Bevilling ydes med udgangspunkt i det fastsatte serviceniveau på baggrund af en individuel helhedsvurdering i den enkelte sag.

 

Formålet med servicelovens § 95 er at yde kontant tilskud til at borgeren kan ansætte et team af hjælpere, der yder personlig pleje og praktisk hjælp i borgernes hjem. Paragraffen kan anvendes i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84.

 

Holbæk Kommune har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard for Kontant tilskud efter servicelovens § 95. Der er ikke tale om en ændring af det eksisterende serviceniveau.

 

Aktuelt er der 2 borgere, der modtager hjælp efter § 95.

 


Høring

Kvalitetsstandarden har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Handicaprådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

 


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-10-2018

Indstilles godkendt


Beslutning i Socialudvalget den 30-10-2018

Indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Indstilles godkendt med følgende præambel:

“Kommunalbestyrelsen skal en gang om året udarbejde en kvalitetsstandard vedr. Kontant tilskud.

Kvalitetsstandarden er et andet ord for serviceniveauet.

Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen på baggrund af bestemmelserne i lovgivningen.

Afgørelserne skal træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp.

Det kommunalt fastsatte serviceniveau er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp.

Serviceniveauet skal dog fraviges i de tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør det.“

 

 caseno18-24507_#4737562_v1_kvalitetsstandard § 95 i lov om social service.docx
caseno18-24507_#4690272_v2_handicaprådets høringssvar- kontanttilskud § 95.docx.pdf

Bilag

Kvalitetsstandard § 95 i Lov om social service
Handicaprådets høringssvar- kontanttilskud § 95.docx


240. Beslutning - Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler

Beslutning - Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. prioritering af puljen ”Nye børnehuse og skoler” på investeringsoversigten for 2019-2022 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Børnehuse og skoler spiller en afgørende rolle i børn og familiers hverdag. De bygningsmæssige rammer og den fysiske indretning har stor betydning for de læringsmiljøer, vi som kommune har ansvar for at tilbyde vores børn og unge. Børnehuse og skoler er samtidig vigtige velfærdsinstitutioner i lokalområderne og i Holbæk by. Endeligt kan et aktivt samspil mellem børnehuse, skoler, virksomheder, foreninger og øvrige aktører i et lokalområde bidrage til at styrke børns læring og trivsel.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 16. maj 2018, at administrationen skulle igangsætte udvikling af fem konkrete projekter med henblik på prioritering af de afsatte anlægsmidler til nye børnehuse og skoler - og dermed sætte retning på en investering i gode læringsmiljøer til børn og unge på 161,3 millioner kroner over de kommende år.

De fem konkrete områder er:

 • Børnehus i Svinninge: Vurdering af muligheden for at samle de 2 nuværende børnehuse i et tidssvarende børnehus med den nødvendige kapacitet.
 • Samlet tilbud i Knabstrup: Vurdering af, hvordan der kan etableres et nyt tidssvarende børnehus med særligt fokus på synergier til skolen.
 • Børnehus i Jyderup: Vurdering af muligheder og konsekvenser for renovering af det eksisterende børnehus samt muligheder for etablering af nyt børnehus. Emnet er ligeledes behandlet i Jyderup Handleplan og etablering af et nyt børnehus er et fokuspunkt i budgetaftalen for 2019+
 • Børnehus i Tuse: Afklaring af mulighederne for at etablere en samlet løsning i Tuse med den nødvendige kapacitet.
 • Samlet tilbud i Stestrup: Afklaring af muligheder for at etablere en samlet løsning i Stestrup.

 

I fællesskab mellem administrationen og skole- og dagtilbudsområdet for de berørte områder, er der for hvert af de fem projekter, bl.a. afdækket muligheder og begrænsninger i den nuværende bygningsmasse, udvikling i børnetal, fremtidige arealbehov og afledte konsekvenser for bygningsmassen samt udnyttelse af synergier mellem børnehuse og SFO/skoler.

 

Afdækningen fremgår i sin helhed i vedlagte bilag. Fælles for de fem projekter er, at de bidrager med væsentlige løft af de fysiske rammer og læringsmiljøer i de pågældende lokalområder, ikke mindst fordi 4 af projekterne betyder løft af såvel børnehus som skole i samme projekt.


På baggrund af afdækningen anbefales det, at igangsætte nedenstående tiltag for de fem områder:

 

Knabstrup

Det foreslås, at dagtilbud og skole/SFO samles i samme bygning. Det kan gøres ved at lave en tilbygning til skolen på ca. 700 m2. Det vil samtidig betyde, at bygningerne, som i dag huser dagtilbuddet samt pavillonerne på skolen rives ned. Samtidig gennemføres der en energirenovering af skolen. Samlingen af skole og dagtilbud kan styrke samarbejdet, gøre overgangen mellem dagtilbud og skole lettere og mere tryg for børn og forældre, og de nye fysiske rammer for dagtilbud/skole vil i endnu højere grad end i dag kunne bidrage til at understøtte aktiviteter i lokalsamfundet. Den samlede investering vil være ca. 28 mio. kr.

 

Stestrup

Det foreslås, at dagtilbud og skole/SFO samles i samme bygning. Da der er plads på skolen, vil det kunne gøres ved en renovering af ca. 1.500 m2 på skolen. Det fraflyttede børnehus nedrives, hvilket vil medføre en forbedring af parkerings- samt af- og påsætningsforhold. Ligesom i Knabstrup vil samlingen af dagtilbud og skole under samme tag bidrage til en modernisering af de fysiske læringsmiljøer, åbne for nye muligheder for samarbejde og skabe mere tryghed i overgange. Den samlede investering vil være ca. 17 mio. kr.

 

Tuse

I forhold til Tuse foreslås to alternative løsninger. Det første alternativ er, at der etableres et nyt børnehus med plads også til dagplejen på ca. 1.800 m2 i tæt forbindelse med SFO/skolen. Det vil også kunne være med til at håndtere den stigende pladsmangel på skolen, da bygningerne til dagtilbud og skole/SFO kan bruges fleksibelt og dermed bidrage til at styrke et sammenhængende læringsmiljø for alle børn i Tuse. Løsningen vil ligeledes forbedre parkerings- samt af- og påsætningsforhold. Det vil medføre en nedrivning af det fraflyttede børnehus. Det andet alternativ er at bygge nye 1.100 m2 på matriklen ved det eksisterende børnehus (Tuse Byvej 16B). Børnehuset (Tuse Byvej 16A) vil her kunne nedrives, hvilket vil forbedre parkerings- samt af- og påsætningsforhold. Dagplejehuset på Tuse Byvej 10 vil kunne sælges til boligformål. Den samlede investering ved alternativ 1 vil være ca. 44 mio. kr. Den samlede investering ved alternativ 2 vil være ca. 28 mio. kr.

 

Svinninge

Det foreslås, at de eksisterende to nedslidte børnehuse flyttes ind på skolen. Det kan gøres ved at renovere skolens nuværende bygninger samt bruge de eksisterende lokaler mere intensivt (fx SFO i klasselokaler, forudsat hensigtsmæssig indretning). Renoveringen vil samtidig løfte skolens fysiske rammer, som i dag fremstår slidte, betragteligt – og dermed også her bidrage til en modernisering af de pædagogiske læringsmiljøer. De gamle børnehuse foreslås nedrevet. Den samlede investering vil være ca. 19,5 mio. kr.

 

Jyderup

Som en del af budgetaftalen for 2019-2022 er det besluttet, at der skal bygget et nyt børnehus i Jyderup. Det foreslås derfor, at der bygges et børnehus på ca. 1.100 m2. Den nuværende ejendom på Sølyst renoveres ikke og det fraflyttede børnehus nedrives. Den samlede investering vil være ca. 32 mio. kr.

 

En afledt effekt af investeringen er et kvalitetsmæssigt løft af kommunens ejendomsportefølje, så det vedligeholdelsesmæssige efterslæb nedbringes. Med ovenstående projekter nedbringes kommunens samlede vedligeholdelsesefterslæb med ca. 47 mio. kr. Derudover vil investeringen have fokus på, at nedbringe energiforbruget i bygningerne, hvilket bidrager til nedbringelse af CO2 udledningen. 

 

Det anbefales at de ejendomme, der fraflyttes nedrives til fordel for bedre infrastruktur, øget trafiksikkerhed og tilgængelighed, bedre parkeringsforhold eller grønne udearealer til glæde også for lokalområdet. Nedrivning af fraflyttede ejendomme bidrager til en besparelse af kommunens udgifter til ejendomsdrift. I stedet kan det også overvejes at sælge ejendomme, hvor det er muligt. Den endelige beslutning om nedrivning eller salg vil blive indstillet til politisk beslutning, når den endelige projektplanlægning er færdiggjort.

 

Det foreslås, at der igangsættes planlægning af alle fem projekter hurtigst muligt jf. nedenstående plan, men at selve byggefasen igangsættes i tråd med de budgetmæssige rammer, som fremgår af investeringsoversigten for 2019-2022.

 

 

Der kan forekomme afvigelser mellem tidsplan og investeringer. Det skyldes tidsforskydninger i opstart og afslutning af byggeprojekt samt betaling heraf.

 

Såfremt forslaget til prioriteringen godkendes, så vil der ultimo 2018 blive indstillet en sag til politisk godkendelse med frigivelse af anlægsmidler til projektplanlægningen. Den videre udvikling af alle fem projekter vil blive igangsat primo 2019.

Planlægningsfasen omfatter inddragelse af relevante interessenter fra de fem områder, herunder medarbejdere, ledere, dagtilbudsbestyrelser og skolebestyrelser. Formålet er at afdække de konkrete behov for hver af de fem projekter. Der vil blive tilknyttet en ekstern rådgiver, der kan designe og projektere opgaven samt sikre gennemførelse af tilbudsindhentningen.

Planlægningen resulterer i fem konkrete anlægsprojekter, som indstilles til politisk behandling i takt med at den enkelte projektplanlægning færdiggøres. Det forventes at projektplanlægningen for alle fem projekter færdiggøres i løbet af 2019.

I 2019 er der ligeledes behov for, at igangsætte arbejdet med afdækning af yderligere projekter, hvor der er behov for, at prioritere anlægsmidler til i det kommende år. På den baggrund forventer administrationen, at der primo 2019 fremlægges en sag, hvor der kan træffes politisk beslutning om, hvilke nye projekter der skal igangsættes afdækning af.


Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har besluttet en samlet budgetramme på 175,5 mio. kr. til nye børnehuse og skoler fordelt over de kommende fire budgetår fra 2019-2022. De økonomiske konsekvenser ved genneførelse af investeringsplanen estimeres til 161,3 mio. kr. Dermed er der en rest på 14,2 mio. kr. til andre indsatser. Investeringsplanen er vedlagt som bilag.

Der er afsat 34,3 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2019, men det forventes at planlægningen af de fem projekter vil koste 18,4 mio. kr. i 2019. Det er ikke sandsynligt, at der kan gennemføres yderligere aktiviteter i 2019, da planlægningen af de fleste projekter vil løbe helt ind i 3. kvartal 2019. Dermed vil der forventeligt være behov for overførsel af midler fra 2019 til 2020.

I 2020 er der afsat 38,2 mio. kr. i anlægsbudgettet og med en forventet overførsel fra 2019 på 15,9 mio. kr., så vil der samlet være 54,1 mio. kr. i 2020. Med baggrund i den nuværende planlægning af de 5 projekter, så vil der være et investeringsbehov på 64 mio. kr. i 2020, hvormed der mangler 9,9 mio. kr. i 2020. I årerne 2021 og 2022 er der et overskud mellem de afsatte midler i anlægsbudgettet og det planlagte forbrug til realisering af de 5 projekter.

Idet planlægningen på nuværende tidspunkt er på et stadie, hvor der er en vis usikkerhed om, hvornår betalingerne skal falde, så tilstræbes det, at planlægge projekterne så betalingerne passer med de afsatte midler i anlægsbudgettet. Såfremt den videre planlægning vil afdække, at der er behov for omprioritering indenfor anlægsbudgettets overslagsår, så vil det blive håndteret i forbindelse med budgetprocessen for 2020+.  


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2018: Sag nr. 101; Beslutning - Anlægsbevilling til udvikling af langsigtet plan for fysiske rammer i skoler og børnehuse


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 31-10-2018

Indstilles godkendt med følgende bemærkninger:

Ift. projekt i Knabstrup skal det videre udviklingsarbejde koordineres med Projektudvalget for Lokal Udvikling og den planlagte borgerinddragelsesproces.

Ift. projekt i Tuse peger udvalget på alternativ 1 som beskrevet i sagsfremstillingen.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Indstilles godkendt.
 caseno18-8587_#4728971_v1_bilag - investeringsplan (ver.11.10.2018).pdf
caseno18-8587_#4728970_v1_bilag - afdækning af de fem projekter (ver.11.10.2018).pdf

Bilag

Bilag - Investeringsplan (ver.11.10.2018)
Bilag - Afdækning af de fem projekter (ver.11.10.2018)


241. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.18 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 for Boliger på Vandværkshøjen, Jyderup

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.18 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 for Boliger på Vandværkshøjen, Jyderup

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 

 1. forslag til Lokalplan 11.18 samt Kommuneplantillæg nr. 8 for Boliger på Vandværkshøjen godkendes til udsendelse i offentlig høring i minimum 8 uger.
 2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Beskrivelse af sagen

Formål og baggrund:
Lokalplanområdet er beliggende centralt i Jyderup på en høj, hvor Jyderups gamle vandværk står, der i dag ligger ubenyttet hen. Derfor ønsker grundejeren, at der sker en ændret anvendelse af arealerne, der med dets beliggenhed vil være oplagt til boligbebyggelse med tilknytning til det omkringliggende boligområde. Boliger vil dermed skabe nyt liv i et allerede eksisterende byzoneområde.
Vandværket er udpeget som bevaringsværdigt og lokalplanen har derfor også til formål at skabe rammerne for at bevare vandtårnet og kulturhistorien omkring det.
Lokalplanen muliggør at lokalplanområdet kan blive til to parcelhusgrunde.
Ny udnyttelse af grunden forudsætter hensyn til dels bevaringsværdig bebyggelse og et træ som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven.

Træ omfattet af naturbeskyttelse:
I planområdet står et større ældre træ, der er vurderet betydningsfuldt for flagermus. Flagermus er igennem et EU habitatdirektiv udpeget som en særlig sårbar og truet dyreart de såkaldte 'bilag IV arter’. Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser, så træet beskyttes i forhold til nybyggeri. (Se afstandszoner på kortbilag 5 i lokalplanen).
Lokalplanen fastsætter ligeledes, at beskæring og fældning af træet først kan ske efter Holbæk Kommunes yderligere konkrete vurdering og tilladelse.

Bevaringsværdigt vandtårn og ny bebyggelse:
Vandværkets oprindelige bygningsstruktur består af to dele. For det første selve vandtårnet og for det andet en pumpestation ved siden af. Vandtårnet skal bevares og beskyttes i forhold til nybyggeri. Pumpestationen derimod kan nedrives og lokalplanen muliggør at opføre ny byggeri i samme omfang, proportioner og placering som pumpestationen. Således bibeholdes den oprindelige bygningsstruktur og der tages tilstrækkelig hensyn til træets underliggende rødder.

Kommuneplantillægget:
Lokalplanområdet er er på nuværende tidspunkt hovedsageligt omfattet af kommuneplanramme 11.C01, der foreskriver anvendelsen til centerformål. Derfor er der sammen med lokalplanen udarbejdet en ny boligramme, der ændrer anvendelsen af arealet til boligformål. Det vurderes velvalgt at indskrænke vandværkshøjens anvendelse til udelukkende boligformål. Begrundelsen er bl.a., at vejadgangen og de fysiske forhold omkring grunden ikke gør det oplagt at anvende grunden til bredere formål udover boligformål. Det vurderes, at centerformålene er mere velplacerede udenfor vandværkshøjen i det område, som allerede i dag fungerer som Jyderup bymidte.
 


Høring

Kommuneplantillægget vurderes at indeholde en mindre ændring i kommuneplanrammerne.
Planforslagene offentliggøres i minimum 8 uger.

 


Lovgrundlag – link

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2018

Indstilles godkendt, idet der gives mulighed for etablering af fire rækkehuse eller to parcelhuse.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Økonomiudvalget havde inden mødet fået tilsendt et notat. Notatet vedhæftes punktet som bilag.

Indstilles godkendt idet forslaget tilrettes inden udsendelse i høring, så lokalplanen giver mulighed for enten at bygge 2 parcelhuse eller 4 tæt/lav boliger.

 caseno17-40692_#4722135_v1_forslag til lokalplan 11.18.pdf.pdf
caseno17-40692_#4722138_v1_forslag til kommuneplantillæg nr. 8.pdf.pdf
caseno17-40692_#4722144_v1_screening for miljøvurdering_lokalplan 11.18 og kommuneplantillægnr. 8.pdf.pdf
caseno17-40692_#4755004_v1_notat vedr. lokalplan 11.18.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 11.18
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8
Screening for miljøvurdering
Notat vedr. lokalplan 11.18


242. Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. følgende planer opstartes:
  1. Storparceller ved Camillievej, Soderup, Tølløse
  2. Udvidelse af område til detailhandel ved Kalundborgvej, Holbæk

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan. Der er endvidere udarbejdet et kortbilag (bilag 1), der viser placeringen af de nye planer.

 

Nye planer

A Storparceller ved Camillevej, Soderup, Tølløse (bilag 2)

Formålet med projektet er at give mulighed for yderligere 5 storparceller syd for Soderup. Der er efterspørgsel på store parceller, hvor der er plads til store boliger, som eventuelt kan rumme flere familier eller generationer. Arealet ved Soderup er egnet til formålet. Det må dog forventes, at boligejerne umiddelbart nord for området vil være modstandere af projektet, da de mister den frie udsigt mod syd. Der vil derfor i forbindelse med planlægningen være fokus på, at de nye boliger placeres, så der fortsat bevares udsynskig fra Soderup mod syd.

 

B Udvidelse af område til detailhandel ved Kalundborgvej, Holbæk (bilag 3)

Den eksisterende dagligvarebutik ved Kalundborgvej ønsker mulighed for at udvide butiksarealet, etablere flere p-pladser og mulighed for vaskehal for biler. Endvidere ønskes der også mulighed for at etablere en mindre udvalgsvarebutik i området. Udvikler arbejder på at det kan blive et mindre apoteksudsalg. Der er gennem de seneste år etableret flere boliger i vestbyen, og det forventes, at der kommer yderligere boligudvikling i området. Derfor er det hensigtsmæssigt, at udvide detailhandelsområdet ved Kalundborgvej. For at understøtte at Kalundborgvej er en smuk og grøn indfaldsvej til Holbæk, vil der blive stillet krav om, at der etableres træer langs Kalundborgvej indenfor lokalplanområdet.

 

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 4.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

 • 3.53 Ny boligbebyggelse ved Holbæk Have (etape 1)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2018

Udvalget indstiller, at plan A igangsættes.

Et flertal bestående af A, V, O og I indstiller, at plan B igangsættes. Ø stemmer imod, idet Ø frygter en yderligere udhuling i dagligvarebutikken i Tuses kundegrundlag.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Godkendt, at plan A igangsættes

Godkendt, at plan B igangsættes. For stemte 7 (A, V, I, O, B, F og C). Imod stemte 2 (Ø og L). Ø frygter en yderligere udhuling i dagligvarebutikken i Tuses kundegrundlag.
 caseno18-5727_#4723959_v1_bilag 2 prioriteringsnotat for boliger ved camillevej, soderup, tølløse.docx
caseno18-5727_#4723969_v1_bilag 1 beliggenheden af nye planer.pdf
caseno18-5727_#4723956_v1_bilag 3 prioriteringsnotat udvidelse af område til detailhandel ved kalundborgvej, holbæk.docx
caseno18-5727_#4723973_v1_bilag 4 status planer.pdf

Bilag

Bilag 2 Prioriteringsnotat for boliger ved Camillevej, Soderup, Tølløse
Bilag 1 Beliggenheden af nye planer
Bilag 3 Prioriteringsnotat udvidelse af område til detailhandel ved Kalundborgvej, Holbæk
Bilag 4 Status planer


243. Beslutning om igangsætning af proces for omdannelse af Ny Hage til havnepark

Beslutning om igangsætning af proces for omdannelse af Ny Hage til havnepark

Sagsgang og sagstype

Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. der udarbejdes en skitsering af en havnepark på Ny Hage, som finansieres ved en omprioritering af de 200.000 kr. der blev frigivet den 27.6.2018 af Kommunalbestyrelsen til udvikling af en permanent servicebygning.
   

Beskrivelse af sagen

Den Politiske Havnegruppe anbefalede på deres møde den 8. august 2018, at der igangsættes et arbejde for en omdannelse af Ny Hage til en midlertidig havnepark. Der er ikke afsat midler til dette i 2018. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.6.2018 pkt. 136 at frigive 200.000 kr. til udvikling af en permanent servicebygning ved Filmtorvet. Denne udviklingsopgave er fortsat relevant, men udskydes, da der endnu ikke foreligger en lokalplan for området.

 

Administrationen anbefaler derfor, at de 200.000 kr. omprioriteres til en skitsering af en havnepark på Ny Hage.

Området ved Ny Hage
Arealerne ved Ny Hage udgør en af byens bedste beliggenheder, med udsigt over fjorden, Tuse Næs og kig ind over byens tage. Arealerne er lukket af for offentligheden på grund af det eksisterende havnedeponi, og jordforurening på området. Arealet består således af opfyld, og havnedeponiet er gennem en årrække blevet fyldt op af bl.a. havnesediment fra opgravninger i sejlrender i havneløb m.v. Med tiltrædelse af nærværende indstilling igangsættes en proces for at åbne området op for offentligheden ved omdannelse til en midlertidig, offentlig havnepark. En sådan havnepark vil give den tætte bebyggelse i havneområdet et grønt område, til glæde for hele byen.

 

Baggrund
Det forrige Byråd har tidligere besluttet, at de attraktivt beliggende arealer skal åbnes for byens borgere, i stedet for at henligge som et lukket, afspærret område. De til beslutningen knyttede midler blev dog efterfølgende inddraget, og en ny beslutning i Kommunalbestyrelsen er derfor påkrævet.

Omdannelsen kræver myndighedstilladelse til nedlukning af havnedeponiet fra Miljøstyrelsen og tilladelse efter jordforureningsloven, hvor kommunen selv er myndighed og Regionen høringspart.

På baggrund af skitsering, efterfølgende projektering og evt. supplerende miljøundersøgelser samt de nødvendige myndighedstilladelser udarbejdes ny politisk sagsfremstilling, med forevisning af skitserne og belysning af den samlede anlægsøkonomi. Dette vil danne grundlag for udbudsmateriale for anlægsopgaven.

 

Anvendelse af overskudsjord fra andre anlægsprojekter
Arealet rummer potentiale for modtagelse af overskudsjord i et nyttiggørelsesprojekt, som forventes at kunne bidrage positivt til den samlede anlægsøkonomi, da modtagelse af overskudsjord kan indbringe en indtægt.
Dertil kommer, at der på arealerne i dag allerede ligger materialeoplag af grus og sten, der vil kunne indgå som underlag for fast belægning, og således også vil bidrage til en nedbringelse af den samlede anlægsudgift.
Muligheden for at nyttiggøre overskudsjord fra andre anlægsprojekter vil bidrage til at kunne nedbringe transportbehov for jordkørsel i området, og således bidrage både til økonomisk bæredygtighed og potentiel nedbringelse af CO2 udslip fra transportkørsel.


Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelse af skitsering udføres ved ekstern rådgiver, for de i indstillingen angivne 200.000 kr., finansieret ved omprioritering af tidligere beslutning i kommunalbestyrelsen 27.6.2018 pkt. 136.
Økonomi til projektering og nødvendige miljøtekniske undersøgelser vil blive forelagt til efterfølgende politisk beslutning, hvorefter selve anlægsopgaven vil blive udbudt og den samlede projektøkonomi forelagt til politisk beslutning.


Øvrige konsekvenser

Realisering af servicebygning ved Filmtorvet vil ved tiltrædelse af indstillingen forudsætte en ny politisk stillingtagen og frigivelse af midler i budget 2019. Tidsmæssigt må realisering af servicebygning alligevel afvente ny lokalplan for området ved Filmtorvet, der forventes prioriteret igangsat ved udgangen af indeværende år.


Høring

Når der foreligger et skitseprojekt foreslås dette præsenteret af kommunen for offentligheden, inden der gennemføres udbud af anlægsopgaven. Eventuelle bemærkninger fremkommet ved offentlig præsentation, kan inddrages i udarbejdelsen af udbudsgrundlaget. 


Lovgrundlag – link

Realisering af havnepark på Ny Hage indebærer tilladelse fra Miljøministeriet til lukning af havnedeponiet, samt tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Endvidere forudsættes gennemført en formel matrikulær ændring af arealet, så dette registreres som landareal, og ikke som en del af søterritoriet.


Sagshistorik, henvisninger

Beslutningssag i Kommunalbestyrelsen den 27.6.2018, pkt. 136, om frigivelse af anlægsmidler til Holbæk Havn. https://holbaek.dk/politik/kommunalbestyrelsen/dagsordener-og-referater-kommunalbestyrelsen/

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2018

Et flertal bestående af A, V, O og Ø anbefaler, at indstillingen tiltrædes.

I er imod, idet der ønskes igangsætning af udvikling af Ny Hage til bolig-, erhvervs- eller kulturelle formål.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Indstilles godkendt. For stemte 8 (A, V, O, B, L, Ø, F og C). Imod stemte 1 (I).

I ønsker igangsætning af udvikling af Ny Hage til bolig-, erhvervs- eller kulturelle formål.
 caseno18-38174_#4697768_v1_luftfoto med afgrænsning ny hage.pdf.pdf

Bilag

Luftfoto med afgrænsning Ny Hage.pdf


244. Orientering om tidsplan for regnskabsafslutningen 2018

Orientering om tidsplan for regnskabsafslutningen 2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. tidsplan for afslutning af regnskabet for 2018 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Lov om kommunernes styrelse indeholder bestemmelser om procedure for aflæggelse og revision af det kommunale regnskab

Således kan nævnes:

 • at årsregnskabet posteringsmæssigt skal være afsluttet senest den 1. marts
 • at aflæggelse til byrådet skal ske, så årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. maj
 • at revisionen afgiver beretning om revisionen af årsregnskabet senest 15. juni
 • at Kommunalbestyrelsen senest d. 31. august godkender regnskabet og behandler beretning med tilknyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget. Materialet fremsendes herefter til tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen) samt diverse ministerier.

På baggrund af overstående retningslinier har Organisationsservice, Løn og Regnskab udarbejdet et forslag til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2018.

Ved udarbejdelse af tidsplanen er der taget udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2019.


Lovgrundlag – link

Den kommunale styrelseslov § 45, 46 og 47.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Søren Stavnskær deltog ikke i behandling af punktet.

Orienteringen taget til efterretning.

 

 caseno17-46969_#4737148_v1_tidsplan for regnskabsafslutningen 2018.xls

Bilag

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2018


245. Orienteringssag vedrørende læring af fejl i budget 2019-22

Orienteringssag vedrørende læring af fejl i budget 2019-22

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag.


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. orienteringen, om hvilke kvalitetssikringstiltag administrationen iværksætter for at reducere risici for fejl, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019-2022 var der en fejl i det budgetforslag, som blev gennemgået på budgetcampen. Fejlen betød, at der ikke var finansiering til den stigende profil på serviceudgifter i 2019-22, som var besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018.

I budgetforslaget var det således talmæssigt forudsat, at der skulle effektiviseres i årene 2019-2022 i overensstemmelse med den oprindelige beslutning ved vedtaget budget 2018-2021.

Den økonomiske udfordring, som fejlen gav blev håndteret i forbindelse med det nu vedtagne budget 2019-22.

 

Væsentligste årsager til at fejlen opstod

Den vigtigste årsag til at fejlen opstod, var mangel på tid til kvalitetssikre det materiale, som blev fremlagt på budgetcampen. Det skyldtes primært, at:

 • En upræcis rolle- og ansvarsfordeling mellem direktion og Økonomi som betød, tab af tid i budgetprocessen.
 • Effektiviseringsforslag som blev vedtaget den 27. juni skulle indgå i det tekniske budget. Udfordringer af budgetteknisk karakter betød, at Økonomi ikke som vanligt kunne blive færdig med det tekniske budget inden sommerferien. Det skulle i stedet færdiggøres efter sommerferien.
 • Budgetcampen var fremrykket i forhold til tidligere års budgetcamps. Den korte tid skulle både anvendes til at færdiggøre det tekniske budget og direktionens anbefaling. Hertil kom at budgetrevision 3 også skulle være færdig, fordi der til budgetcampen var behov for et helt aktuelt billede af økonomien i 2018.
 • Det samlede tidspres betød, at Økonomi ikke kunne nå at afstemme ”Budgetforslaget inklusive direktionens anbefaling” i forhold til økonomisystemet.

 

De vigtigste elementer i den nuværende kvalitetssikring:

 • Procesbeskrivelser med angivelse af roller og ansvar.
 • Afstemning af beregninger fra forskellige vinkler.
 • Intet forlader afdelingen med mindre to eller flere personer har tjekket det.
 • Alle beregninger, notater mv. ligger en tid, før de bliver kontrolleret en sidste gang inden udsendelse.

 

Nye initiativer til styrkelse af kvalitetssikring

 • Roller og ansvar for henholdsvis direktion og Økonomiafdeling skærpes og præciseres
 • Processer tilrettelægges altid således at det er muligt at foretage afstemning i økonomisystemet.
 • Budgetcampen flyttes fra uge 33, som i 2018, til uge 34. (det fremgik af punkt. 213 på Kommunalbestyrelsen møde d. 24. oktober 2018)

Processen for Effektiviserings- og besparelsesstrategien fremrykkes, så Kommunalbestyrelsens beslutning om konkrete effektiviseringsforslag vedtages i maj, i stedet for i juni. (det indarbejdes i ”Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2020-2023”, som præsenteres for Kommunalbestyrelsen d. 12. december 2018)


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Søren Stavnskær deltog ikke i behandling af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

 

 

246. Orientering om de overordnede resultater fra Arbejdspladsvurdering (APV) og Trivselsmåling 2018

Orientering om de overordnede resultater fra Arbejdspladsvurdering (APV) og Trivselsmåling 2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget tager orienteringen om overordnede resultater fra Arbejdspladsvurdering (APV) og Trivselsmåling 2018 til efterretning
 2. Økonomiudvalget tager orienteringen om det videre arbejde med resultaterne fra Arbejdspladsvurdering (APV) og Trivselsmåling 2018 til efterretning

Beskrivelse af sagen

Ifølge aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne, indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfællesskabet (KTO), skal kommunale arbejdspladser mindst hvert tredje år gennemføre en måling af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø.

Den seneste måling blev gennemført i 2015. Hovedudvalget besluttede i efteråret 2017 at igangsætte en ny APV og trivselsmåling i 2018. Målingen fandt sted i perioden 18.9. – 9.10.2018.

Målingen omfattede 78 spørgsmål – heraf 46 spørgsmål om trivsel og jobtilfredshed og 32 spørgsmål om fysisk arbejdsmiljø. Spørgsmål om trivsel er besvaret anonymt. Spørgsmål om fysisk arbejdsmiljø er ikke anonyme. De fleste spørgsmål i undersøgelsen er besvaret på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den mest negative vurdering og 5 den mest positive vurdering. De resterende spørgsmål er besvaret med ‘ja’, ‘nej’ eller ‘ved ikke’.

Ambitionen har været at gennemføre en måling, som giver grundlag for at definere indsatsområder ift. arbejdsmiljø og trivsel der er relevante for organisationen som helhed, for det enkelte kerneområde, og for de enkelte enheder/afdelinger.


Hovedresultater for hele kommunen
Hele kommunen opnåede en svarprocent på 90,8. Især kerneområderne har haft stor stigning i forhold til tidligere undersøgelser. Den høje svarprocent betyder, at vi har et solidt grundlag for det videre arbejde.

I det følgende gengives hovedresultaterne fra undersøgelsen vist på kommune-niveau. De gennemsnitlige resultater dækker over en betydelig variation i resultaterne på de enkelte arbejdspladser.

Den gennemsnitlige jobtilfredshed er stadig høj i Holbæk Kommune. Spørgsmålene om jobtilfredshed og tilfredshed med egne arbejdsopgaver ligger højt og er begge tæt på de positive resultater fra 2015 og på niveau med 2013.
Undersøgelsen viser, at der er gode forudsætninger for det videre af arbejde med kerneopgaven. Spørgsmål om samarbejde med kolleger og borgere/virksomheder, arbejdets meningsfuldhed, samt kendskab til kerneopgaven på eget område, ligger blandt de fem højest vurderede spørgsmål i hele kommunen. Spørgsmål om handlefrihed og mulighed for at træffe relevante beslutninger i løsningen af egne arbejdsopgaver ligger også højt.

Områder der kan styrke den fremadrettede mulighed for at løse kerneopgaven godt er spørgsmål om IT-løsninger, samt egen oplevede kvalitet af arbejdet, der begge vurderes mindre tilfredsstillende.

Der er desuden høj score på, at man har de rette kompetencer og kan udvikle sig; samt at man ved, hvad der forventes.
Besvarelsen omkring medarbejderudviklingssamtaler (MUS), lederudviklingssamtaler (LUS) og gruppeudviklingssamtaler (GRUS) viser imidlertid, at godt en tredjedel af medarbejderne ikke har haft en MUS/LUS/GRUS- samtale indenfor det seneste år. Af dem der har haft en samtale oplever mange, at der ikke er fulgt tilstrækkeligt op. 

Medarbejdernes tilfredshed med nærmeste ledelse ligger generelt pænt. Af de spørgsmål der vedrører ledelse vurderes samarbejdet med nærmeste leder højst. Spørgsmålet om lederen alt i alt er en god personaleleder vurderes ligeledes højt. Der er lavest score på ”at min leder bidrager til en god planlægning”.

Der er generelt stolthed over det arbejde, der udføres på egen arbejdsplads. Der er væsentlig lavere stolthed ved at arbejde i Holbæk Kommune – og mange ville ikke anbefale andre at søge her.

Svarene på spørgsmålene om stressrisiko indikerer en forhøjet risiko for stress mange steder i organisationen. Medarbejdernes kommentarer omkring stressrisiko indikerer at især arbejdets planlægning og arbejdsmængde opleves som givende en øget risiko for stress.

Antallet af besvarelser vedr. krænkende adfærd er nogenlunde på niveau med 2015. Andelen af medarbejdere der har oplevet vold eller trusler om vold er faldet en anelse siden 2015.

De fleste oplever at deres fysiske arbejdsmiljø alt i alt er tilfredsstillende. Især spørgsmål om ergonomi og arbejdsstillinger vurderes højt. Vurderingen af indeklima og støj er dog mindre tilfredsstillende de fleste steder. Særligt vedr. forhold om støj, temperatur, træk, luft og rengøring er der mange steder ikke så høj tilfredshed. Forebyggelse af arbejdsulykker kan også styrkes en del steder.

Spørgsmålet om fysisk aktivitet og sundhed er det spørgsmål ud af samtlige spørgsmål i APV og trivselsmålingen 2018 der har den laveste score. Af de der har muligheden for sunde valg og fysisk aktivitet på arbejdet, benytter næsten 4 ud af 5 sig af den. Det indikerer, at der er vilje til at få en mere sund og fysisk aktiv arbejdsdag blandt mange medarbejdere.

 

Det videre arbejde med resultaterne

Formålet med det videre arbejde med resultaterne er, at alle arbejdspladser i kommunen udarbejder handlingsplaner med afsæt i målingerne. Derudover er planlagt en række tværgående opfølgningsmøder:

 1. Fra den 10. oktober har alle enheder kunne trække resultat-rapporter. Alle TRIO’er/arbejdsmiljøgrupper skal arbejde med resultaterne for deres enhed og sammen med resten af personalegruppen skal der udarbejdes en handlingsplan for enhedernes arbejde med trivsel og arbejdsmiljø. HR hjælper ledere/TRIO’er/arbejdsmiljøgrupper, som har brug for råd og vejledning i processen
 2. Den 24. oktober blev direktionen præsenteret for de overordnede resultater og drøftede de overordnede konklusioner

Den 29, 30 og 31. oktober mødes direktionen med ledergrupper i kerneområderne om budget, strategiplan samt APV og trivselsmålingen, hvor der er dialog om resultaterne for de enkelte kerneområder

 1. Den 6. november er der temadialog i Hovedudvalget om resultaterne
 2. Den 7. november præsenteres Økonomiudvalget for de overordnede resultater
 3. Den 13. november drøftes resultaterne i lederforum
 4. Ultimo november drøfter direktion og chefgruppe mulige tværgående indsatser

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Søren Stavnskær deltog ikke i behandling af punktet.

Orienteringen taget til efterretning.

 caseno18-42214_#4743010_v1_hovedrapport2018.pdf.pdf

Bilag

Hovedrapport2018.pdf


247. Orientering om Effektiviserings- og besparelsesstrategi: Status på implementering af vedtagne effektiviseringer

Orientering om Effektiviserings- og besparelsesstrategi: Status på implementering af vedtagne effektiviseringer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. orienteringen om status på implementering af vedtagne effektiviseringer og besparelser under E&B-strategien med betydning for budget 2019 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Med vedtagelsen af budget 2018, besluttede kommunalbestyrelsen en effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019-2021, der hvert år skal frigive en procent af serviceudgiftsrammen til politisk råderum.

Den 27. juni 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at vedtage en række konkrete effektiviseringsforslag med økonomisk betydning for budget 2019 – i alt 18,9 mio. kr. Endvidere har kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2018 vedtaget besparelsesforslag for 4,3 mio. kr. i henhold til strategien.

Samlet set har det skabt 23,2 mio. kr. til gennemførelse af initiativer bl.a. i arbejdsprogrammet.

Administrationen har siden arbejdet med at implementere effektiviseringerne og besparelserne. Implementeringen sker løbende og er endnu ikke afsluttet for alle vedtagne forslag.

Status pr. 1. november 2018 er i hovedtræk:

 • Det forventes, at 99 % af de estimerede økonomiske effekter kan realiseres gennem implementering af de vedtagne forslag
 • Der er forslag, som har haft en større økonomisk effekt end forventet.
  Derfor formodes det pt., at den sidste 1 % - svarende til 250.000 kr. – også kan hentes via implementering af de vedtagne forslag
 • 30 % af forslagene er færdigimplementeret i organisationen
 • 60 % af forslagene er under implementering
 • 10 % af forslagene er ikke påbegyndt implementering – men der er lagt planer for, hvornår det skal ske.

Generelt kan det derfor konkluderes, at de vedtagne forslag er realiserbare, samt at implementeringen sker planmæssigt. Administrationen vil fortsat følge op på, at alle forslag implementeres.

Som bilag er vedlagt statusoversigt over de enkelte effektiviseringer og besparelser fordelt på udvalg.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2018: Punkt 193: Beslutningssag 2. behandling af budget 2019-2022

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018: Punkt 131: Beslutning om vedtagelse af effektiviseringer

Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018: Punkt 21: Beslutning af budgetramme for 2019

Byrådet den 11. oktober 2017: Punkt 186: Beslutningssag 2. behandling af budget 2018-2021


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Søren Stavnskær deltog ikke i behandling af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning
 caseno17-43323_#4742409_v1_bilag 1 - status på implementering_nov. 2018.pdf

Bilag

Bilag 1 - Status på implementering_nov. 2018


248. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

 

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

 

Mødet den 5. december 2018

 • Budgetrevision 4
 • Beslutning om nyt administrationsgrundlag for § 18 puljen
 • Godkendelse af kvalitetsstandard § 83
 • Beslutning om at flytte Det aktive center i St. Merløse til skolen
 • Den politiske tids- og arbejdsplan for 2020-2023
 • Godkendelse af Uddannelsesplan 2019
 • Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019
 • Beslutning om forlængelse af benyttelsesaftale med Holbæk Rideklub

 

Mødet den 16. januar 2019

 • Orientering – opfølgning af bemærkninger i delberetningen for 2017 vedr. AKBI
 • Beslutning – godkendelse af revisionens delberetning for 2018
 • Udmelding af økonomiske ramme for budget 2020-2023
 • Godkendelse af kasse- og regnskabsregulativet med tilhørende bilag

 

Mødet den 6. februar 2019

 • Godkendelse af revideret kommissorium for Ungdomsbyrådet

 

249. Underskriftsark

Underskriftsark