UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra 2. behandling af budget

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

03-10-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-10-2018 10:00:00


PUNKTER

196. Godkendelse af dagsorden til 2. behandling af budget
197. Beslutningssag 2. behandling af budget 2019-2022
198. Underskriftsark196. Godkendelse af dagsorden til 2. behandling af budget

Godkendelse af dagsorden til 2. behandling af budget

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

  1. dagsorden til 2. behandlingen af budget d. 3. oktober 2018 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2018

Godkendt.

 

197. Beslutningssag 2. behandling af budget 2019-2022

Beslutningssag 2. behandling af budget 2019-2022

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

  1. det besluttes, hvilke af de fremsatte ændringsforslag, der skal indgå i det endelige budget for 2019-2022.
  2. der frigives tre samlede anlægsbevillinger til projekter, hvis rådighedsbeløb er på max. 2 mio. kr. – én bevilling for hvert af følgende områder: ”Almindelig renovering”, ”Broer og bygværker”, ”Veje og stier”.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2019-2022 første gang den 4. september 2019. Budgetforslaget har været i høring, og de politiske partier har haft mulighed for at fremkomme med ændrings- og underændringsforslag til budgetforslaget.

 

Fristen for ændringsforslag fra partierne var fastsat til den 24. september 2018 kl. 12.00. Der var ved fristens udløb indkommet 2 ændringsforslag, nemlig:

  • et fra A, V, O, B, L, Ø, F og C
  • et fra I

Ændringsforslagene er vedlagt som bilag.

 

Til hvert ændringsforslag har administrationen udarbejdet en oversigt over ændringerne, en totaloversigt, en investeringsoversigt samt en likviditetsoversigt. Disse dokumenter er også vedlagt som bilag.

 

Ændringsforslaget fra I indeholdt en uoverensstemmelse imellem tekst og det medfølgende regneark. Efter aftale med I har administrationen i de udarbejdede oversigter til ændringsforslaget fra I forholdt sig til teksten. Dermed er likviditeten i 2019-2022 forbedret med 12,9 mio. kr. pr. år i forhold til det regneark, som var fremsendt med ændringsforslaget.

 

Fristen for underændringsforslag var fastsat til den 27. september 2018 kl. 12.00. Der var ved fristens udløb ikke modtaget nogen underændringsforslag.

 

Valg imellem statsgaranti og selvbudgettering

Ved 1. behandlingen var budgettet baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden da har administrationen udarbejdet et skøn over hvad skat, tilskud og udligning bliver, hvis kommunen vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Notatet, der beskriver fordele og ulemper ved de to metoder og dermed danner baggrund for, at administrationen har anbefalet statsgaranti, er vedlagt sagen som bilag.

 

Budgetforslaget bygger i lighed med budget 2018 på:

En skatteprocent på indkomstskat på 25,3. En grundskyldspromille på 25,092 promille og en dækningsafgift på 2 promille. Kirkeskatten er som hidtil fastsat til 0,96 pct.

 

Budgetbemærkninger

Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019-2022 tilretter administrationen budgetbemærkningerne til de ændringer, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget efter fremlæggelsen af bemærkningerne til 1. behandlingen.

 

Bemærkningerne forventes offentliggjort på kommunens hjemmeside primo december 2018.

 

De endelige budgetbemærkninger har, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner, en bevillingsmæssig funktion. Der kan således i bemærkningerne være fastsat forbehold og betingelser for udnyttelsen af en bevilling. Disse bemærkninger er bindende, både for de stående udvalg og for de bevillingsansvarlige kerneområdechefer, på samme måde som beløbene i bevillingsoversigten er bindende.

 

Takstoversigt

I forbindelse med 1. behandlingen blev der på baggrund af budgetoplægget udarbejdet takstoversigt over borgerrettede takster som for eksempel daginstitutionstakster, gebyr for udstedelse af pas og kørekort, priser på mad i ældreplejen mv. I det omfang ændringsforslagene giver anledning til reviderede takster indarbejdes dette i den endelige takstoversigt over borgerrettede takster, som offentliggøres på kommunens hjemmeside primo december 2018.

 

Takstoversigten som behandlet ved 1. behandlingen vedlægges som bilag.

 

Foruden de omtalte borgerrelaterede takster udarbejdes der takster for de forskellige tilbud, som kommunen leverer indenfor det specialiserede børne- og voksenområde. Forudsætningerne for fastsættelsen af taksterne på det specialiserede børne- og voksenområde er en integreret del af budgettet for 2019. Mens de faktiske takster godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 15. november 2018 inden de lægges på tilbudsportalen.

 

Forsyningsområdets takster (vand, varme og spildevand) legalitetsgodkendes af Kommunalbestyrelsen inden årets udgang. Affaldstaksterne behandles på linje med de øvrige borgerrettede takster.


Høring

Budgetforslaget har været i høring i perioden 5. – 20. september 2018. Der var høringsfrist den 20. september kl. 16.00.

 

Der er indkommet 40 høringssvar. Høringssvarene er tilgængelige på kommunens hjemmeside Budget 2019 i høring.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2018

Ad. 1: Det indstilles, at ændringsforslag fremsat af AVOBLØFC indgår i det endelige budget. For stemte 8 (A, V, O, B, L, Ø, F, C). Imod stemte (1) I.

Ad. 2: Indstilles godkendt. For stemte 8 (A, V, O, B, L, Ø, F, C). 1 (I) undlod at stemme.

Flertalsgruppens regneark, der er udsendt til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, og hvis indhold er indarbejdet i de skematiske oversigter, vedhæftes sagen som bilag.

 caseno17-49532_#4713217_v1_ændringsforslag, avobløfc.pdf
caseno17-49532_#4713198_v1_skematisk opgørelse ændringsforslag avobløfc.pdf
caseno17-49532_#4713000_v1_totaloversigt og likviditetsoversigt, ændringsforslag fra avobløfc.pdf
caseno17-49532_#4713355_v1_investeringsoversigt avobløfc.pdf.pdf
caseno17-49532_#4713218_v1_ændringsforslag fra liberal alliance.pdf
caseno17-49532_#4712998_v1_totaloversigt og likviditetsoversigt, ændringsforslag fra i.pdf
caseno17-49532_#4713354_v1_investeringsoversigt i.pdf
caseno17-49532_#4713317_v1_liberal alliances ændringsforslag - medsendt regneark k1508d240918.pdf.pdf
caseno17-49532_#4713491_v1_notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.pdf
caseno17-49532_#4713529_v1_skematisk opgørelse ændringsforslag i.pdf
caseno17-49532_#4715579_v1_avobløfc - regneark.pdf
caseno17-49532_#4679612_v1_takstoversigt budget 2019-2022.pdf

Bilag

Ændringsforslag, AVOBLØFC
Skematisk opgørelse ændringsforslag AVOBLØFC
Totaloversigt og likviditetsoversigt, ændringsforslag fra AVOBLØFC
Investeringsoversigt AVOBLØFC.pdf
Ændringsforslag fra I
Totaloversigt og likviditetsoversigt, ændringsforslag fra I
Investeringsoversigt I
I ændringsforslag - medsendt regneark K1508D240918.pdf
Notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering
Skematisk opgørelse ændringsforslag I
AVOBLØFC - regneark
Takstoversigt budget 2019-2022


198. Underskriftsark

Underskriftsark