UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

08-08-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-08-2018 10:00:00


PUNKTER

147. Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget d. 8. august 2018
148. Beslutning om gennemførelse af spildevandsplanen
149. Beslutning om igangsættelse af planer
150. Beslutning om forlængelse af Ringvejen frem til byggemodning i Regstrup
151. Beslutning om ombygning af krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup til modulvogntog
152. Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplan 2017
153. Grønne Hjerter i Regstrup
154. Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU-bestyrelsen
155. Godkendelse af regnskab og beretning for 2017
156. Beslutning om godkendelse af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram
157. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 3.81 for boligområdet Olden
158. Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder
159. Orientering om Socialtilsyn Østs årsrapport 2017
160. Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2017
161. Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne
162. Beslutning om indgåelse af forlig - Lukket punkt
163. Orienteringer
164. Underskriftsark147. Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget d. 8. august 2018

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget d. 8. august 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Økonomiudvalget d. 8. august 2018 godkendes


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Godkendt.

148. Beslutning om gennemførelse af spildevandsplanen

Beslutning om gennemførelse af spildevandsplanen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. prioriteringskriterierne for spildevandsopgaverne godkendes.

Beskrivelse af sagen
Der er i øjeblikket ikke overensstemmelse mellem den godkendt tids- og investeringsplan i Spildevandsplanen og Fors A/S investeringsplan for Holbæk Spildevand.
 
Fors A/S har fremsendt notat vedr. investeringer i Holbæk Spildevand. I notatet oplyser Fors A/S, at investeringsrammen i den gældende spildevandsplan, er besluttet før Holbæk Forsyning blev til Fors A/S, og før den danske forsyningsbranche, herunder Fors A/S, blev underlagt en ny total indtægtsramme-regulering (TOTEX) af regeringen.
Det betyder samlet set, at Fors A/S ikke har haft eller har mulighed for at leve op til det investerings-niveau og de ambitioner, som fremgår af spildevandsplanen.
 
Se udfoldet beskrivelse i bilag.
 
På denne baggrund anbefales det, at anlægsarbejder i Holbæk Kommune, indenfor den mulige investeringsramme, prioriteres således:
 
Prioriteringskriterier:
 1. Kloakering af nye udstykninger har første prioritet. Der sker fremadrettet kun spildevandskloakering, hvilket begrænser udgiften for Fors A/S.
 2. Separatkloakering af fælleskloakerede områder skal ske ud fra en samlet vurdering af miljømæssige og økonomiske udgifter/gevinster.
 3. Kloakering af ejendomme planlagt spildevandskloakeret udenfor bymæssig bebyggelse/det åbne land. Konkret rækkefølge aftales mellem Holbæk Kommune og Fors A/S ud fra en miljømæssig prioritering.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Indstilles godkendt.caseno15-22634_#4602669_v1_notat-kmu-spildevandsplan - notat-kmu-spildevandsplan.pdf.pdf
caseno15-22634_#4611900_v1_notat holbæk spildevand.pdf

Bilag

Notat-KMU-spildevandsplan - Notat-KMU-spildevandsplan.pdf
Notat Holbæk Spildevand


149. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. planen for boliger i den nordlige del af Vipperød udvides til også at kunne rumme institutioner i form af botilbud, daginstitutioner og lignende.
 2. der igangsættes plan for offentligt område i form af kulturcenter og moske ved K.P. Danøsvej, Holbæk.


Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Klima- og Miljøudvalget, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces.
 
Justering af tidligere igangsat plan
Boliger og institution i den nordlige del af Vipperød (bilag 1)
Økonomiudvalget besluttede den 7. marts 2018 efter indstilling fra Klima- og Miljøudvalget at igangsætte planlægning for at muliggøre boliger i den nordlige del af Vipperød, hvor der ligger en ejendom, der tidligere har været anvendt som udslusningsboliger for flygtninge. Projektudvikler har nu fremsendt et ønske om også at kunne etablere institution i form botilbud på ejendommen. Dette er et nyt ønske og det er derfor ikke er beskrevet i den planprioritering, som er politisk godkendt. Derfor er der udarbejdet en ny og revideret planprioritering, der beskriver det ændrede projekt.
Forvaltningen finder, at det pågældende område er egnet til at etablere institution i form af botilbud, daginstitution og lignende. Området ligger hensigtsmæssigt i forhold til både offentlig og privat transport. Det kan være svært at finde egnede områder til placering af institutioner i form af botilbud, hvilket taler for at muliggøre institutioner indenfor området.
Såfremt indstillingen ikke følges, vil forvaltningen arbejde videre med at lave en plan, der alene giver mulighed for boliger.
 
Ny plan
Område til offentlige formål i form af kulturcenter og moske ved K.P. Danøsvej, Holbæk (bilag 2)
Foreningen Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter for Børn og Unge ønsker at benytte et område ved K.P. Danøsvej i Holbæk til foreningens aktiviteter i form af et større kulturcenter, der samler flere funktioner under samme tag. Centret vil rumme mulighed for alsidige religiøse, kulturelle og idrætsmæssige aktiviteter. Foreningen har et ønske om at opføre minareter sammen med moskeen, hvilket vil blive afklaret i forbindelse med den videre planlægningsproces. Såfremt der gives mulighed for minareter vil det være en forudsætning, at der ikke opsættes klokker, højttalere eller lignende i minareterne. I forbindelse med høringsperioden af planforslaget vil der blive afholdt et borgermøde. Det indstilles ligeledes, at der afholdes et borgermøde i lokalplanens opstartsfase, hvor naboer og andre interesserede kan høre mere om projektet og bidrage med viden og ideer i forhold til lokalplanen.
Det vurderes, at planen ikke er egnet til delegation.
Området ligger forholdsvis centralt i Holbæk med en god tilgængelighed i forhold til offentlig transport og vejnettet. Det vurderes derfor, at området er egnet til kulturcenter og moske.
 
Status på planer
For at sikre overblik i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 3.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Plan 1: indstilles igangsat med op til 25 pct. botilbud.
 
Plan 2: Et mindretal bestående af O og I indstiller, at planen ikke igangsættes. I ønsker en anden placering.
Et mindretal bestående af A og V ønsker, at planen igangsættes uden minareter.
Et mindretal bestående af Ø indstiller, at planen igangsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandling af punktet
 
Ad 1: Godkendt med op til 25 pct. botilbud
 
Ad 2: Godkendt uden minareter.
 
For igangsættelse af plan for offentligt område i form af kulturcenter og moske med minareter ved K.P. Danøsvej, Holbæk stemte 2 (Ø og F).
 
Imod stemte 3 (O, C og A). C er imod minareter. A ønsker en anden placering.
 
For igangsættelse af plan for offentligt område i form af kulturcenter og moske uden minareter ved K.P. Danøsvej, Holbæk stemte 3 (C, Ø og F).
 
Imod stemte 2 (O og A). A ønsker en anden placering.caseno18-5727_#4599055_v2_prioriteringsnotat for boliger ved roskildevej, vipperød nord.docx.pdf
caseno18-5727_#4599056_v2_prioriteringsnotat for offentligt område i form af kulturcenter og moske i holbæk.docx.pdf
caseno18-5727_#4599057_v1_bilag status planer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Prioriteringsnotat for boliger ved Roskildevej, Vipperød
Bilag 2 Prioriteringsnotat for offentligt område i form af kulturcenter og moske i Holbæk
Bilag 3 Status planer


150. Beslutning om forlængelse af Ringvejen frem til byggemodning i Regstrup

Beslutning om forlængelse af Ringvejen frem til byggemodning i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. der etableres en grusvej til ny byggemodning fra Ringvejen i Regstrup.
 2. der i forbindelse budgetforslag til anlægsbudget for 2019 søges afsat yderligere 500.000 kr. i 2019 og 350.000 kr. i 2020 på anlægsbudgettet under Udvalget for Klima og Miljø til asfalt på den nye Ringvej.

Beskrivelse af sagen
Med vedtagelsen af første indstilling, godkender Udvalget for Klima og Miljø, at Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne går videre med etablering af grusvej finansieret af puljen til udvikling af lokalområderne.
 
I 2017 blev der etableret en forlængelse af Ringvejen som en midlertidig vej i grus frem til byggemodningen mellem Ringvejen og Holløsevej. Det har været nødvendigt at ændre på indretningen af vejene i lokalplanområdet for at undgå at vejene i den nye bebyggelse vil blive benyttet til smutvejstrafik fra Ringvejen til Holløsevej. I den forbindelse skal Ringvejen føres yderligere ca. 100 meter længere frem end først planlagt.
 
Det vil være tilstrækkeligt at udføre vejen i grus som midlertidig byggepladsvej i 2018 og påføre asfalt i 2019 og 2020, så asfalten forskånes tung trafik i byggeperioden.
 
Adgangen åbner op for adgang til de nye boligparceller udbudt i privat regi. Strækningen planlægges udført i overensstemmelse med den tidligere godkendte linjeføring for Ringvejen.

Økonomiske konsekvenser
På Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes anbefaling bevilliges og frigives kr. 200.000,- kr. i 2018 til etablering af grusvej. Beløbet finansieres via puljen til udvikling af lokalområderne.
 
Til færdiggørelse af den samlede strækning på 280 meter skal der i budgetforhandlingerne i efteråret 2018 afsættes 500.000,- kr. i budget 2019 og 350.000,- kr. i budget 2020 under anlægsbudgettet for Udvalget for Klima og Miljø.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling 12-06-2018
Efter sagens behandling i Udvalget for Klima og Miljø den 29.maj 2018 har Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne på møde den 18. juni 2018 besluttet at anbefale, at grusvejen til ny byggemodning fra Ringvejen i Regstrup finansieres af udviklingspuljen.
 
Sagen kan herefter behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Indstilles godkendt.caseno15-29142_#4542982_v1_ringvej forlængelse.pdf.pdf

Bilag

Ringvej forlængelse.pdf


151. Beslutning om ombygning af krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup til modulvogntog

Beslutning om ombygning af krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup til modulvogntog

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 1. krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup ombygges, således at krydset kan anvendes af modulvogntog

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø skal i denne sag tage stilling til, om de kan godkende, at krydset Industrivej/Industriparken ombygges. Sagen vil herefter blive videresendt til Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, som vil vurdere, om de vil anbefale at finansiere projektet med midler fra puljen til udvikling af lokalområderne.
 
Frode Laursen A/S har ansøgt Holbæk Kommune om, at modulvogntog må køre til og fra virksomhedens lokalitet på Industriparken 30 i Jyderup, jf. oversigtskort bilag 1.
 
Kommunen bestemmer som vejmyndighed, om det skal gøres muligt at køre med modulvogntog på kommunens veje. Modulvogntog er særligt lange lastvognstog, som kan laste ca. 50 % mere gods end et almindeligt lastvognstog.
 
Frode Laursen A/S er en stor og betydende arbejdsplads i lokalområdet i Jyderup. Virksomheden har planer om at øge aktiviteterne i Jyderup, hvilket kræver, at der etableres adgang for modulvogntog til virksomhedens lokation på Industriparken. Det er allerede muligt at køre med modulvogntog til virksomhedens lokation på Bødkervej 2.
 
Virksomheden har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at de forventer at kommunen stiller den nødvendige infrastruktur til rådighed, og at virksomheden inden for den ramme har fokus på at fastholde og udbygge antallet af arbejdspladser.
 
Vejdirektoratet og politiet skal godkende vejstrækninger til kørsel med modulvogntog. Modulvogntog må kun køre ad et fastsat rutenet af større veje. Næsten alle statsveje er godkendt til modulvogntog.
 
Vejdirektoratet har vurderet vejkrydset Industrivej/Industriparken og finder, at krydset skal ombygges for at modulvogntog kan passere rundt i krydset. Ombygningen kan ske inden for det eksisterende vejareal, og dermed er der ikke behov for ekspropriation.
 
Projekteringen tænkes udført af ekstern rådgiver, som samtidig skal udføre en trafiksikkerhedsrevision. Trafiksikkerhedsrevisionen skal sikre at ombygningen af krydset bliver mest mulig trafiksikker for cyklister. Revisionen skønnes nødvendig, da Industrivej også anvendes som skolevej.
 
Modulvogntog har flere aksler end almindelige lastvognstog, så trods deres størrelse og vægt slider de ikke mere på vejene. Samtidig kan en given mængde gods transporteres af færre vogntog, hvilket gavner trafiksikkerheden.
 

Økonomiske konsekvenser
Det koster 120.000 kr. at ombygge krydset Industrivej/Industriparken.  Ombygningen foreslås finansieret af midler afsat til udvikling af lokalområder i 2018. Sagen vil derfor blive videresendt til Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, som vil vurdere, om de vil anbefale at finansiere projektet med midler fra puljen til udvikling af lokalområderne.

Øvrige konsekvenser
Da ombygningen tænkes projekteret af en ekstern rådgiver, der samtidig vil udføre en trafiksikkerhedsrevision, vurderer administrationen, at den ikke vil have negative effekter for trafiksikkerheden.

Høring
Det færdige projekt skal godkendes af Vejdirektoratet og politiet inden ombygningen udføres i praksis.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse nr. 983 af 27. august 2015 om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling 12-06-2018
Efter sagens behandling i Udvalget for Klima og Miljø den 29.maj 2018 har Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne på møde den 18. juni 2018 besluttet at anbefale, at projektet finansieres af udviklingspuljen.
 
Sagen kan herefter behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Indstilles godkendt.caseno17-12646_#4506582_v1_oversigtskort.pdf.pdf

Bilag

Oversigtskort.pdf


152. Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplan 2017

Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplan 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det fremlagte kommuneplanforslag 2017 vedtages med de anbefalede ændringer
 2. den sammenfattende miljøredegørelse vedtages og offentliggøres sammen med kommuneplanen (bilag 2)


Beskrivelse af sagen
Det tidligere byråd har arbejdet med revisionen af kommuneplanen, og forslag til kommuneplan blev sendt i høring den 6. november 2017. Kommunalbestyrelsen skal derfor nu endeligt vedtage kommuneplan 2017.
 
Hvad er en kommuneplan
Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling af byerne og det åbne land. I kommuneplanen afvejes de forskellige ofte modsatrettede interesser (byudvikling, natur, miljø, kultur, landskab mv.). Der er ifølge planloven krav om, at den skal revideres hvert 4. år. Planen følger op på mål i Plan- og Udviklingsstrategien og har afsæt i den gældende Kommuneplan 2013.
 
Kommuneplanen er elektronisk, og forslaget der har været i høring kan ses på www.kommuneplan2017.holbaek.dk. Når kommunalbestyrelsen endeligt har vedtaget kommuneplanen bliver de vedtagne ændringer indskrevet. Herefter bliver planen offentliggjort.
 
Sammenfattende miljøredegørelse
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse (bilag 2). Denne viser, at den endelige vedtagelse af kommuneplanen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning.
 
Ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse
Kommuneplanen må ikke være i strid med nationale interesser. Det er Erhvervsstyrelsen der på statens vegne påser dette, og Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse forlangt at kommunalbestyrelsen vedtager en række ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse:
 
 
Behandlingen af de øvrige indkomne høringssvar har ført til, at administrationen foreslår følgende ændringer:
 
 
Herudover foretages der en række præciseringer og fejlrettelser af tekst og kort, der ikke ændrer på de faktiske muligheder.
 
Baggrunden for de foreslåede ændringer og en mere uddybende forklaringer kan læses i hvidbogen (bilag 1), der er en tematisk gennemgang af de indsendte høringssvar. Hvidbogen indeholder et resume af høringssvarenes bemærkninger og en indstilling om hvorvidt bemærkningerne giver anledning til at ændre kommuneplanen.
 
Processen
I processen med revisionen af kommuneplanen har der været lagt stor vægt på inddragelse af borgere og erhvervsliv. Der har været møde med erhvervslivet i november 2016 med fokus på vækst og udviklingsvilkår, borgermøde i november 2016 med fokus på fremtidens boformer. Endvidere har alle lokalråd fået tilbudt møder for at drøfte udviklingsmuligheder i de enkelte lokalområder. Dermed er der blevet indhentet input tidligt i processen, som er indarbejdet i forslaget.
 
Forslag til kommuneplan 2017 blev godkendt af det tidligere byråd den 25. oktober 2017. I den efterfølgende høringsperiode har der været dialog med de statslige myndigheder, og Erhvervsstyrelsen forlangte en række ændringer i planen. Ændringerne vedrørende detailhandel og erhverv kunne ikke gennemføres uden en fornyet høring af planen. Kommunalbestyrelsen behandlede derfor disse ændringer på møde den 21. februar 2018, og udsendte den reviderede plan i forlænget høring til den 26. marts 2018.
 
Der er i høringsperioden indkommet 80 høringssvar, hvilket er væsentlig færre høringssvar end ved forrige kommuneplanrevision. Alle de originale høringssvar er samlet og kan læses i bilag 3.
 
Når kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplan 2017 vil administrationen opstarte processen med en ny kommuneplanstrategi og kommuneplanrevision. Så en den næste kommuneplan kan blive vedtaget i god tid inden næste valg.  
 
Administrationen har lagt vægt på, at kommuneplanen kan vedtages uden yderligere høring, idet bl.a. grundejere og projektudviklere afventer at kunne gå videre med konkrete projekter. Derfor efterkommes nu høringssvar, som kan medtages uden yderligere høring. Høringssvar, som forudsætter fornyet høring, kan i stedet behandles som kommuneplantillæg, så vedtagelsen af kommuneplanen ikke udsættes yderligere. For de høringssvar hvor det er relevant, er det beskrevet i administrationens vurdering og indstilling i hvidbogen (bilag 1).
 
Øvrige høringssvar
Der er endvidere en række høringssvar som administrationen indstiller, ikke giver anledning til ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse. De nærmere begrundelser fremgår af hvidbogen. Administrationen vil i den forbindelse fremhæve følgende emner:
 

Sagshistorik, henvisninger
15. juni 2016 Byrådets beslutning om igangsættelse pkt. 146 ses her
 
8. marts 2018 Byrådets godkendelse af kommuneplanens mål for detailhandel pkt. 48 ses her
 
25. oktober 2017 Byrådets godkendelse af forslag til kommuneplan pkt. 191 ses her
 
21. februar 2018 Kommunalbestyrelsens beslutning om fornyet høring på grund af ændringer vedrørende detailhandel og erhvervsområder pkt. 19 ses her

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Punktet udskydes til næste møde i Økonomiudvalget.caseno16-20285_#4629548_v2_hvidbog.pdf
caseno16-20285_#4629549_v2_sammenfattende miljøredegørelse.pdf
caseno16-20285_#4629550_v1_samtlige originale høringssvar.pdf

Bilag

Bilag 1 Hvidbog
Bilag 2 Sammenfattende miljøredegørelse
Bilag 3 Samtlige originale høringssvar


153. Grønne Hjerter i Regstrup

Grønne Hjerter i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Økonomiudvalget
Beslutningssag
           

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der gives et tilskud på 300.000 kr. samt et lån på yderligere 300.000 kr. til Spejderne i Regstrup til realisering af ”Drivkraften” i Grønne hjerter

Beskrivelse af sagen
Grønne hjerte er et område i Regstrup, der skaber lokalt fællesskab, forankring og uddannelse i naturen gennem udendørsaktiviteter. Det er Regstrup Spejderne, der har skabt projektet i Regstrup, og det nye projekt ”Drivkraften” skal sammen med Grønne hjerte være Regstrups puls midt i byen.
 
”Drivkraften” skal i sammenhæng med Grønne hjerte kunne skabe synergi om området. Det vil give flere mulighed for at opleve den bynære natur samt forstå det fælles sociale ansvar, vi har for at værne om den.
 
Formål med ”Drivkraften”
 
For at realisere projekt ”Drivkraft” skal ejendommen, der grænser op til Grønne hjerte via å-løb og Regstrup spejderne, erhverves. Ejeren af denne ejendom (Nørupvej 2 i Regstrup) ønsker at sælge sin ejendom i indeværende år.  Ejendommen har en offentlig vurdering til 600.000 kr., og det er den pris, som sælger ønsker.
Spejderne søger til dette formål et tilskud på 300.000 og ønsker et lån på yderligere 300.000 kr. således, at det er muligt at købe ejendommen med det samme. Spejderne har oplyst, at tilbagebetalingen vil ske i takt med, at Spejderne har økonomi til det.
Det er en forudsætning for den kommunale støtte, at ”Drivkraften” alene anvendes til aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte, fx borgermøder, kulturaftener, foreningsaktiviteter, foredrag mv. 
           

Økonomiske konsekvenser
De 600.000 finansieres inden for den eksisterende ramme af udviklingspuljen. Lånet på de 300.000 har følgende betingelser:
 1. Der bliver udfærdiget et pantebrev på de 300.000 kr., som sikres ved pant i deres ejendomme
 2. Ved ejerskifte forfalder pantebrevet til fuld indfrielse
 3. Fra kreditors side (Holbæk Kommune) indestår pantebrevet uopsigeligt
 4. Pantebrevet kan fra debitors side opsiges helt eller delvis når som helst
 5. Gælden forrentes hvert år pr. 1.12. med diskontoen + 2%. Renterne skal betales hvert år inden d. 31.12.
 6. Gælden skal være afdraget senest 31.12.2028 og
a. Gælden er afdragsfrit de første 5 år
b. Gælden skal afdrages fra 1.1.2024 med 60.000 kr. pr. år. Afdraget på 60.000 kr. i hvert af år deles i 2 med 30.000 kr. d. 1.6 og 1.12
           

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 28-06-2018
Lars Qvist (L), John Harpøth (O) og Christina Hvass Hansen (S) anbefaler at indstillingen følges.
 
Mindretalsudtalelse
Solvej Pedersen (B) og Steffen Kisselhegn (V) stemmer imod at indstillingen følges, da der ikke er besluttet kriterier for måden hvorpå PULO fordeler penge. Dette projekt skal ikke forfordeles i forhold til andre foreninger og lokalområder. De skriver yderligere i ansøgningen, at de ikke har ressourcer til at gennemføre projektet de første 1-2 år

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Sagen udskydes til fornyet behandling i Økonomiudvalget, når der foreligger kriterier til fordeling af puljepengene fra Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder.caseno18-1395_#4628538_v1_grønne hjerter drivkraften - bilag.pdf

Bilag

Grønne Hjerter Drivkraften - bilag


154. Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU-bestyrelsen

Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU-bestyrelsen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. det godkendes, at bestyrelsen i den nordvestsjællandske FGU består af i alt 11 medlemmer – heraf ni stemmeberettigede – hvoraf kommunalbestyrelserne i de tre deltagende kommuner blandt kommunalbestyrelsernes medlemmer vælger tilsammen fem bestyrelsesmedlemmer
 2. det godkendes, at funktionsperioden for bestyrelsen er fire år, der følger valgperioden for kommunalbestyrelserne, dog således at den første funktionsperiode dækker en første periode fra den 1. september 2018 til den 1. august 2019 og derefter en egentlig bestyrelsesperiode frem til den 31. december2021 
 3. det godkendes, at formandskabet i bestyrelsen går på skift mellem de tre kommuner, således at Odsherred Kommune har formandskabet i perioden fra den 1. september 208 til den 31. december 2021, Kalundborg Kommune har formandskabet i den følgende valgperiode, og derefter har Holbæk Kommune formandskabet i den næste valgperiode
 4. det godkendes, at de fem bestyrelsesposter, der besættes af kommunalbestyrelserne i de tre kommuner fordeles således, at den kommune, der har formandsposten, har én plads, mens de to andre kommuner hver har to pladser
 5. det godkendes, at formanden er kontaktperson til Undervisningsministeriet og indkalder til det første møde
 6. Kommunalbestyrelsen vælger blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer to bestyrelsesmedlemmer til funktionsperioden fra den 1. september 2018 til den 31. december 2021

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Folketinget har den 29. maj 2018 vedtaget en ny lov om forberedende grunduddannelse, der indebærer, at der skal oprettes en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den 22. juni 2018 tilkendegav Undervisningsministeriet, at der i alt oprettes 88 FGU skoler, som organiseres i 27 selvejende institutioner.
 
De tre kommuner i Nordvestsjælland, Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner, har indgået et samarbejde om at etablere en FGU-skole i hver kommune. De tre kommuner fremsendte i maj en indstilling til KKR med forslag til oprettelse af en FGU-skole i hver af kommunerne. Der var ikke lokal enighed om placeringen af institutionen (hovedsædet), og derfor indstillede Holbæk og Odsherred Kommuner til placering i Holbæk, mens Kalundborg Kommune indstillede til placering i Svebølle i Kalundborg Kommune. På baggrund af opmandens indstilling om at følge flertallet, besluttede undervisningsministeren den 22. juni 2018 at placere institutionen (hovedsædet) i Holbæk.
 
Det næste skridt i arbejdet med FGU Nordvestsjælland er udpegningen af bestyrelsen.
 
Bestyrelsessammensætning
Bestyrelsen skal bestå af 7 – 11 stemmeberettigede medlemmer i et ulige antal, herunder:
 
Bestyrelsen skal vælge en formand blandt de for institutionen udefrakommende medlemmer. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år.
 
I det nordvestsjællandske dækningsområde betyder det, at der mindst skal være syv stemmeberettigede medlemmer i bestyrelsen. Det foreslås, at antallet af repræsentanter fra kommunerne øges fra én fra hver af kommunerne med to, så den endelige bestyrelse får 11 medlemmer, heraf 9 stemmeberettigede.
 
Der vedlægges i bilag brev fra Undervisningsministeriet om sammensætning og opgaver for den første bestyrelse.
 
Funktionsperiode for den første bestyrelse og ansættelse af leder
Funktionsperioden for den første bestyrelse bliver fra den 1. september 2018 til 1. august 2019. Den første bestyrelse skal iværksætte og gennemføre de opgaver, som er en forudsætning for, at institutionen den 1. august 2019 kan påbegynde udbuddet af forberedende grunduddannelse.
 
En af de første opgaver for bestyrelsen er at indlede en ansættelsesproces for at ansætte institutionens leder. Bestyrelsens formand varetager funktionen som institutionens leder, indtil institutionens leder er ansat og tiltrådt.
 
Vederlag
Den første bestyrelse beslutter, hvorvidt og hvor mange medlemmer af bestyrelsen der skal have vederlag.
 
Tidsfrister
Frist for kommunalbestyrelsernes indstilling af bestyrelsesmedlem(er) til den første bestyrelse til KKR er den 23. august med henblik på samlet indmelding inden den 24. august, der er Undervisningsministeriets frist.
 
Dette betyder for Kalundborg og Odsherred Kommuners vedkommende, at indmelding til ministeriet sker inden beslutning i kommunalbestyrelsen, hvorfor indmeldingen sker med forbehold for godkendelse i kommunalbestyrelserne for Kalundborg og Odsherred.
 
Kontaktperson
Når kommunerne indstiller deres bestyrelsesmedlemmer til Undervisningsministeriet den 24. august, skal ministeriet have oplyst alle navne og kontaktinformationer på de udpegede bestyrelsesmedlemmer, herunder hvem ministeriet kan kontakte som ansvarlig kontaktperson for institutionen. Medlemmet vil være ansvarlig for indkaldelse af det første bestyrelsesmøde og frem til, at der er nedsat en bestyrelse.
 
Det foreslås, at kontaktpersonen er fra den kommune, der har formandsposten.

Valg af to repræsentanter for Holbæk Kommune
Kommunalbestyrelsen skal blandt kommunalbestyrelsens medlemmer vælge to medlemmer af bestyrelsen. Valget sker efter den d’Hondtske metode.


Økonomiske konsekvenser
Ingen

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Indstilles godkendt, idet bestyrelsesmedlemmer udpeges på Kommunalbestyrelsesmødet.caseno17-20674_#4632374_v1_brev om udpegning til fgu-bestyrelse.pdf

Bilag

Brev om udpegning til FGU-bestyrelse


155. Godkendelse af regnskab og beretning for 2017

Godkendelse af regnskab og beretning for 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Holbæk Kommunes regnskab for 2017 godkendes
 2. revisionens beretning for 2017 tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Iflg. styrelseslovens regler er kommunen underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at kommunalbestyrelsen og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er foretaget på betryggende vis. Revisionens bemærkninger til årsregnskabet meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender herefter beretningen med tilhørende bemærkninger til kommunalbestyrelsen, der skal orienteres om revisionens bemærkninger til regnskabet og godkende kommunens regnskab for 2017.
 
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har den 29. juni 2018 fremsendt den afsluttende beretning (nr. 27) for 2017. Beretningen er via mail videresendt til kommunalbestyrelsens medlemmer den 29. juni 2018.
Beretningen for 2017 vedhæftes i sin helhed.
 
Efter at kommunalbestyrelsen ved møde den 18. april 2018 besluttede at oversende regnskabet til revision, er der fremkommet nye oplysninger omkring den aktuarmæssige opgørelse af tjenestemandspensioner. Pensionerne registreres som hensatte forpligtigelser i kommunens statusbalance ultimo året.
Ved revisionen har BDO konstateret, at ændrede regler for opgørelse af forpligtigelsen (ændring i forudsætninger vedr. levealder, rente- og inflationsniveau samt anciennitetsstigninger) vil medføre væsentlige stigninger i opgørelsen af de fremtidige forpligtigelser. På grundlag heraf har administrationen fået udfærdiget en ny aktuarmæssig opgørelse, der viser en betydelig stigning, så forpligtigelsen i tilknytning til tjenestemandspensionerne skal indregnes med 1.052 mio. kr. mod tidligere indregnet 603 mio. kr.
 
På grundlag heraf er der vedhæftet et nyt regnskab for 2017, hvor tilretning er indarbejdet i bind I som følgende:
s. 52 - afsnit 5.8 Sammenfatning – 2 sidste afsnit
s. 58 – afsnit 7 – Balancen – Egenkapital
s. 61 – afsnit 7 – Balancen – note 5 - Udvikling i egenkapital – forpligtigelser vedr. tjenestemænd
s. 66 – afsnit 8.3 – Statusbalance – Hensatte forpligtigelser
s. 73 – afsnit 12 – Anvendt regnskabspraksis – pkt. 12.1.2 – tjenestemandspensioner
 
Ændringen påvirker ikke det regnskabsmæssige resultat, men alene statusbalancen og har ingen likviditetsmæssig betydning. 
 
I beretningens afsnit 1.5 afgiver revisionen de bemærkninger, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden.
 
Jfr. Afsnit 1.5.2 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Regnskabsafdelingen vil følge op på de af revisionen fremsatte anbefalinger m.v.


Lovgrundlag – link
§ 45 i lov om kommunernes styrelse - https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/2

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Ad 1: Indstilles godkendt.
 
Ad 2: Indstilles taget til efterretning.caseno17-18223_#4632181_v1_årsberetning - 28.06.2018.pdf.pdf
caseno17-18223_#4632175_v1_revisorpåtegning årsregnskab 2017 - holbæk kommune.pdf.pdf
caseno17-18223_#4632197_v1_regnskab 2017 - bind i - 28.06.2018.pdf.pdf
caseno17-18223_#4474963_v1_regnskab 2017 - bind ii.pdf

Bilag

Årsberetning - 28.06.2018.pdf
Revisorpåtegning årsregnskab 2017 - Holbæk Kommune.pdf
Regnskab 2017 - Bind I - 28.06.2018.pdf
Regnskab 2017 - Bind II


156. Beslutning om godkendelse af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram

Beslutning om godkendelse af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram godkendes


Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde et arbejdsprogram, som nu er færdigt og med sit endelige indhold, jævnfør vedhæftede bilag, der er klar til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 
 
Arbejdsprogrammet skal ses i sammenhæng med den vedtagne økonomiske politik og er således kommunalbestyrelsens ønske om at skabe forandringer gennem konkrete prioriteringer ud fra de rammer, som den økonomiske politik og situation giver. Arbejdsprogrammet ligger derved til grund for de politiske prioriteringer i den kommende budgetproces for 2019-2022.
 
Arbejdsprogrammet er blevet til over tre interne seminarer, der er blevet afholdt i løbet af første halvår af 2018. På seminarerne har der været faglige oplæg fra eksterne eksperter, interessenter og interne fagfolk.   
 
 
Arbejdsprogrammet beskriver disse fire områder nærmere og i prioriteret rækkefølge:
 
 1. Folkeskolen skal have et løft i kvaliteten. Grundlaget for vores børns læring og dannelse skal styrkes, så vi sikrer, at flere kommer gennem en ungdomsuddannelse og flere dermed får de bedste forudsætninger for et godt ungdoms- og voksenliv.
 2. Alt for mange borgere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Vi vil investere i menneskers fremtid ved at skabe bedre muligheder for at komme i job. Det vil ske gennem en række nye tiltag på beskæftigelsesområdet.
 3. I de kommende år bliver vi flere og flere ældre. Derfor skal vi se på, hvordan vi med respekt for den enkeltes ønsker kan udnytte velfærdsteknologiens muligheder, demensindsatsen skal forbedres, og der skal etableres et nyt plejecenter.
 4. Vi skal tage ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune. Vi oplever allerede nu konsekvenserne af klimaforandringerne, og vi kan se, at naturen mangler plads at udfolde sig på. Vi vil derfor investere i eksempelvis økologisk mad til vores børn, en grønnere transport, biodiversitet og en energiomlægning for at sikre en holdbar udvikling for kommunen og de bedste levevilkår for vores borgere. Indsatsen for en grøn og bæredygtig fremtid skal prioriteres sådan, at den går på tværs af alle øvrige indsatser.
 
De fire områder har været behandlet i deres respektive fagudvalg; henholdsvis Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Udvalget for Klima og Miljø.
 
Kommunalbestyrelsen har d. 18. april 2018 besluttet, at arbejdsprogrammet er etårigt og at det følger budgetprocessen, og arbejdsprogrammet indgår således i kommunalbestyrelsen kommende budgetproces. Temaerne vedrørende folkeskolen og en grøn og bæredygtig kommune vil være flerårige, hvorved de også skal indgå i de efterfølgende års arbejdsprogrammer.


Økonomiske konsekvenser
Arbejdsprogrammet medfører isoleret set ingen økonomiske udgifter. Udgifter i forbindelse med implementeringen af arbejdsprogrammets prioriterede områder skal findes ved vedtagelsen af Budget 2019-2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Indstilles godkendt.caseno18-11372_#4662342_v2_kommunalbestyrelsens arbejdsprogram.docx

Bilag

Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram


157. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 3.81 for boligområdet Olden

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 3.81 for boligområdet Olden

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. forslag til lokalplan 3.81 for boligområdet Olden vedtages endeligt med de ændringer, som dagsordenspunktet beskriver.
 2. de 2 udbygningsaftaler for etablering af fortov og afvandingsforanstaltninger langs Oldvejen godkendes.


Beskrivelse af sagen
Baggrund og overordnet indhold i lokalplanen
Lokalplanen blev udarbejdet på baggrund af en længerevarende dialog mellem Holbæk Kommune og grundejerne i området. Der opleves stor efterspørgsel på byggegrunde i Holbæk Øst. Udviklingen af området til primært åben/lav bebyggelse (parcelhuse) sker efter et konkret ønske fra grundejere og udviklere. På en lille del af lokalplanområdet åbnes muligheden for i stedet at etablere tæt/lav-bebyggelse i form af rækkehuse. Lokalplanen muliggør ca. 34 parcelhuse eller alternativt 30 parcelhuse og 8 rækkehuse.
 
Lokalplanens område omfatter ca. 4,5 ha øst for Oldvejen og syd for Munkholmvej. Det kommende boligområde udstykkes fra Oldvejen 7 og Oldvejen 9.
 
Denne lokalplan (3.81) deler kommuneplanramme med nabolokalplan 3.80 Oldhøjen. Kommuneplanrammen til boligformål blev via et kommuneplantillæg vedtaget i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 3.80. Planlægningen af området til boliger er en naturlig fortsættelse af Holbæk Bys udvidelse mod øst.
 
Ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen
Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. februar 2018 at godkende lokalplansforslaget til udsendelse i offentlig høring i 8 uger. På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler administrationen, at lokalplanens § 5.6 udtages. Lokalplanens § 5.6 tillader småbygninger og garager med en maks. højde på 3,5 meter. I stedet anbefales dette reguleret efter bygningsreglementet, hvilket bl.a. giver en lavere maksimal højde for byggeri i skel på 2,5 m.
 
Fastholdelse af lokalplanens overordnede principper
Der indkom 13 høringssvar i den offentlige høring. Høringssvarene udtrykker især bekymring omkring mulighederne for terrænregulering, udlægningen af byggelinjer, lokalplanens forbud mod helvalmet tag, samt regnvandshåndteringen i området. Høringssvarene samt behandlingen af dem kan findes som bilag til dagsordenspunktet. Det vurderes samlet set, at lokalplanforslagets bestemmelser vedr. terrænregulering, byggelinjer og forbud mod helvalmet tag bør fastholdes i lokalplanen. Vurderingen heraf fremgår nedenfor og er uddybet i høringsskemaet (vedlagt som bilag).
 
Denne lokalplan vil til forskel fra de omkringliggende lokalplaner udgøre kanten af byen mod det åbne land. Det er derfor vigtigt med fokus på landskabet både i denne plan, men også i den videre udvikling af byen mod øst. Det bølgede terræn er et særligt karaktertræk for området. Muligheden for terrænregulering på den enkelte grund begrænses til +/- 0,5m, hvilket også svarer til standardpraksis i de fleste lokalplaner. Bebyggelse må således tilpasse sig landskabet, fx ved at bygge i forskudte niveauer. Forhold vedr. terrænregulering behandles i forbindelse med den enkelte byggeansøgning. Det har været et ønske fra udviklerne af området at bevare det eksisterende landskab.
 
Bebyggelsesplanen er udformet med byggelinjer så boligerne trækkes frem mod gaderummet og i kombination med de åbne forhaver sikres et tæt og samlet gaderum. I vedlagte bilag er planens principper illustreret sammen med eksempler på byggeri der tilpasser sig terrænet. Lokalplanen er ikke mere restriktiv end, hvad der ses i nærområdet. Byggelinjer og forbud mod helvalm er i overensstemmelse med lokalplan 3.42 for Auroravej på modsatte side af Oldvejen og til dels nabolokalplanen 3.80 for Oldvejen.
 
På baggrund af undersøgelser af nedsivningsmuligheder i området, kan det konkluderes at nedsivning af hverdagsregn er mulig. Det er derfor vurderet, at regnvand godt kan håndteres indenfor lokalplanområdet med en løsning, der kombinerer nedsivning på de enkelte grunde med fælles regnvandsbassiner til opsamling og forsinkelse af regnvand fra de resterende arealer. I tilfælde af ekstremregn ledes regnvandet via en særligt reguleret stiforbindelse mod det lavest liggende grønne område.
 
Udbygningsaftale
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet en udbygningsaftale. Udbygningsaftalen omfatter etablering af fortov langs Oldvejen, samt foranstaltninger til afvanding af denne. Der er udarbejdet en udbygningsaftale med hver af de to udviklere indenfor lokalplanområdet. Udviklerne afholder udgifter til aftalen, hvorefter driften overgår til kommunen.

Økonomiske konsekvenser
Driftsudgifterne i forbindelse med udbygningsaftalerne vurderes at beløbe sig til gennemsnitligt 5000 kr. årligt over en 10-årig periode.

Høring
Opstart af planlægningen blev annonceret på kommunens hjemmeside, og udsendt i 4-ugers for-debat hos beboerne i nærområdet. På baggrund af de indkomne bemærkninger blev der udført en trafiktælling, og udarbejdet et støjnotat for trafikken på Oldvejen.
 
Planforslagene var udsendt i 8 ugers offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med høringsperioden. Der indkom 13 høringssvar i perioden. Høringssvarene samt behandlingen af dem kan findes som bilag til dagsordenspunktet. Lokalplanforslaget har endvidere været udsendt i yderligere 2 ugers supplerende høring med henblik på at muliggøre indgåelsen af udbygningsaftalen. Der indkom ingen høringssvar i forbindelse med den supplerende høring.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017 (punkt 18)
Økonomiudvalget den 7. juni 2017 (punkt 111)
Vedtagelse af at sende planforslagene i offentlig høring:
Udvalget for Klima og miljø den 30. januar 2018 (punkt 8)
Økonomiudvalget den 7. februar 2018 (punkt 19)
Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018 (punkt 27)
Udsendelse af supplerende høring:
Udvalget for Klima og Miljø d. 19. juni 2018 (punkt 90)
Økonomiudvalget d. 20. juni 2018 (punkt 141)
Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2018 (punkt 134)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-08-2018
Indstilles godkendt
 
Udvalget ønsker, at der til behandlingen i Kommunalbestyrelsen tilføjes et bilag indeholdende borgerhenvendelse og administrationens besvarelse om nedsivningsforholdene i området.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Christina K. Hansen (A) deltog ikke i behandling af punktet.
 
Indstilles godkendt.caseno17-19408_#4536318_v1_381 behandling af bemærkninger fordebat.pdf
caseno17-19408_#4536312_v1_381 notat fra borgermøde 3.81 og 3.80.pdf.pdf
caseno17-19408_#4648055_v1_381_samlet med oreinteringsbrev.pdf.pdf
caseno17-19408_#4648422_v1_skema med behandling af høringssvar.pdf.pdf
caseno17-19408_#4648456_v1_bilag planens principper og eksempler.pdf
caseno17-19408_#4648448_v1_bilag byggeri tilpasset terræn.pdf
caseno17-19408_#4648494_v1_udbygningsaftale oldvejen 9.pdf
caseno17-19408_#4648490_v1_udbygningsaftale oldvejen 7.pdf
caseno17-19408_#4649194_v1_381 høringssvar fuld længde_redacted.pdf.pdf
caseno17-14654_#4663675_v1_beskrivende notat om udbygningsaftaler.docx.docx

Bilag

381 Behandling af bemærkninger fordebat
381 Notat fra borgermøde 3.81 og 3.80.pdf
381_samlet med oreinteringsbrev.pdf
Skema med behandling af høringssvar.pdf
Bilag planens principper og eksempler
Bilag Byggeri tilpasset terræn
udbygningsaftale oldvejen 9
udbygningsaftale oldvejen 7
381 Høringssvar fuld længde_Redacted.pdf
Beskrivende notat om udbygningsaftaler.docx


158. Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder

Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Orienteringssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orienteringen om restanceudviklingen i Holbæk kommune med tilhørende statusbilleder tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Administrationen giver én gang årligt en status på udviklingen af restancer fra borgere og virksomheder til Holbæk Kommune. Opkrævning og inddrivelse af udeståender til det offentlige blev ved en lovændring i 2005 adskilt. Opkrævningsopgaven varetages i kommunerne, mens inddrivelsesopgaven varetages af staten (SKAT). I Holbæk Kommune er opgaven organiseret i Borgerservice under kerneområdet Kultur, Fritid og Fællesskab.
 
Opkrævningsopgaven
Opgaven med at opkræve restancer indeholder udsendelse af opkrævninger/regninger til borgere, virksomheder m.v. og kontrol af, hvorvidt betaling finder sted indenfor den fastsatte betalingsfrist samt efterfølgende udsendelse af rykkere. Som led i opkrævningen kan indgås aftaler om afdragsvis betaling og/eller henstand.
 
Følgende krav opkræves:
 
Restancer i hovedtal
Restanceudviklingen og fordelingen fremgår af bilag 1 og er yderligere kommenteret i bilag 2.
 
Restancerne i Holbæk kommune pr. 31/12 2017 udgjorde 88.2 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,2 mio. kr. i forhold til 31/12 2016. Årsagen er en stigning i restancerne til offentlige myndigheder på 6.8 mio. kr., blandt andet som følge af, at der pr. 31/12 2017 var verserende sager i Ankestyrelsen med andre kommuner på kr. 4.5 mill. Der er samtidig sket en stigning på øvrige restancearter, som skyldes SKAT’s suspendering af al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlig via it-systemet EFI.
 
Der er i 2017 afskrevet for i alt 5,6 mio. kr., heraf udgør 3,2 mio. kr. bortfald på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.
 
SKAT har fortsat suspenderet automatisk inddrivelse af gæld
Inddrivelsesopgaven varetages af SKAT, og indeholder tvangsinddrivelse (herunder lønindeholdelse, udlæg m.v.) af ovennævnte krav. Holbæk Kommune overdrager efter rykkerprocedure ubetalte krav til SKAT.
SKAT besluttede den 8. september 2015 at suspendere al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlige via it-systemet EFI.
 
Skatteministeriet har meldt følgende ud i foråret 2017, som fortsat er gældende:
 
Ny opgave – inddrivelse af ejendomsskat (fortrinsberettigede krav)
Den 2. februar 2017 overtog kommunerne opgaven med inddrivelse af ejendomsskat (fortrinsberettigede krav). Restancen pr. 31. december 2017 udgør 2 mio. kr. (pr. 31. december 2016 2.6 mio. kr.). Heraf ligger 0.4 mio. kr. til inddrivelse i SKAT.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Orienteringen indstilles taget til efterretning.caseno18-27560_#4623603_v1_notat om restanceudviklingen 2017.docx
caseno18-27560_#4623612_v1_restancebilleder 2017.pdf

Bilag

Notat om restanceudviklingen 2017
Restancebilleder 2017


159. Orientering om Socialtilsyn Østs årsrapport 2017

Orientering om Socialtilsyn Østs årsrapport 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Orienteringssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. orienteringen om Socialtilsyn Østs årsrapport for 2017 tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og plejefamiliernes faglige og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter.
 
I 2017 har Socialtilsyn Øst haft tilsynsforpligtelsen for 1.172 plejefamilier og 372 sociale tilbud og misbrugsbehandlingssteder.
 
Socialtilsyn Øst har blandt andet udført følgende opgaver:
 
Særligt i forhold til aktive godkendte plejefamilier kan det oplyses, at udviklingen ser således ud:
2014
2015
2016
2017
1.455
1.233
1.204
1.172
 
Særligt i forhold til ny godkendte plejefamilier kan det oplyses, at udviklingen ser således ud:
2014
2015
2016
2017
42
80
75
58
 
Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft på det sociale område, er i en positiv udvikling og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene og kommunerne styrkes blandt andet ved kontinuerlig dialog. Mere specifikt kan det endvidere konkluderes:
· at de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter har en generel høj kvalitet
· at sagsbehandlingen for ny-godkendelse af både tilbud og plejefamilier kan nedbringes ved, at ansøgerne følge de anvisninger der er i ansøgningsskemaet, og fremsender den dokumentation som socialtilsynet her efterspørger for at fremme en hurtig og smidig ansøgningsproces
· at de sociale tilbud i mindre grad end store tilbud har fortsat det målrettede og professionelle arbejde både med indsatsmålene og dokumentationen af resultaterne, end det kunne forventes på baggrund af de i 2016 formulerede udviklingspunkter
· at der især på børne- og ungeområdet er kommet en udvidet forståelse af magtanvendelsesbegrebet, hvilket betyder, at der er kommet større fokus på blandt andet gråzonerne mellem magt og omsorg
· at de sociale tilbud fortsat skal arbejde med opfølgning på magtanvendelser og overgreb med henblik på læring og forbedring af indsatsen
· at Socialtilsyn Øst fortsat møder udfordringer i forhold til de juridiske konstruktioner og lovgrundlag, blandt andet vedrørende mangelfulde vedtægter, uoverensstemmelser mellem boligtype og tilbudstype jf. servicelovens § 111. Udfordringerne har som altovervejende udgangspunkt ikke indflydelse på kvaliteten i de indsatser, der ydes i tilbuddene, men er derimod af mere formel betydning i forhold til sikringen af overholdelsen af den gældende lovgivning på området
· at kvalitetsmodellen fortsat har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at være plejefamilie, omkring fagligheden og hvilke gensidige forventninger/krav, der er mellem plejefamilien og anbringende kommune
· at plejefamilierne kan blive mere bevidste om og tage ansvar for deres kompetenceudvikling.
Efter af have arbejdet efter kvalitetsmodellen og regeringens ønske om et kvalitetsløft i fire år vurderer Socialtilsyn Øst, at der er ved at være den rette balance mellem kontrol og udvikling i tilsynet.
 
Anbefalinger
· at både de sociale tilbud og plejefamilierne forbereder sig bedre inden de indsender en ansøgning om godkendelse som tilbud eller plejefamilie, herunder have relevant dokumentation klar ved ansøgningens indsendelse
· at både de sociale tilbud og plejefamilierne fortsætter den positive udvikling i forhold til arbejdet med deres egne udviklingspunkter, der fremgår af tilsynsrapporten
· at de sociale tilbud fortsat sætter særlig fokus på udarbejdelse af klare og konkrete mål i samarbejde med borgerne og tydelig resultatdokumentation heraf
· at de sociale tilbud sætter særlig fokus på enkel og ensartet dokumentationspraksis
· at de sociale tilbud skal prioritere beskrivelser/dokumentation for faglige og organisatoriske indsats- og udviklingsmål jævnfør egne handleplaner for organisationsudvikling
· at de sociale tilbud skal arbejde mere målrettet med at få udarbejdet beredskabs- og handleplaner i forhold til overgreb, herunder vold, trusler og magtanvendelser
· at de sociale tilbud fortsætter den positive udvikling i forhold til at dokumentere og følge op på magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen
· at der arbejdes med ensartet praksis, eventuelt i samarbejde med Socialtilsyn Øst og KKR i forhold til tilkøbsydelser på magtanvendelsesområdet.
 
Særligt fokus på re-godkendelse af alkoholtilbud
I forbindelse med lovændringen overtog socialtilsynene pr. 1. januar 2016 opgaven med at re-godkende og føre tilsyn med alkoholbehandlingstilbud, jævnfør sundhedslovens § 141. Alle de eksisterende alkoholtilbud skulle re-godkendes i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017. I belysningen af re-godkendelsesprocessen har der været fokus på strukturen og kvaliteten i de alkoholtilbud, der var omfattet af Socialtilsyn Østs opgaveportefølje pr. 31. december 2017.
 
Overordnet set, kan det konkluderes:
· at alkohol- og misbrugsbehandlingstilbuddene har en generel høj kvalitet mål i gennemsnitsbedømmelser
· at alkohol- og misbrugsbehandlingstilbuddene arbejder særligt godt med selvstændighed og relationer og borgernes generelle sundhed og trivsel
· at der på alkohol- og misbrugsbehandlingstilbuddene forefindes kriseberedskabsplaner vedrørende overgreb
· at det ikke altid er i samarbejde med borgeren, at der opstillede mål for det koordinerede samarbejde med borgerne relevante samarbejdspartnere, herunder hvordan der følges op på dem.
 
Socialtilsyn Øst kan på baggrund af belysning af re-godkendelse af alkoholtilbuddene anbefale:
 
Socialtilsyn Øst har på baggrund af belysning af kvaliteten i plejefamilier anbefalet at følgende forhold indarbejdes i kommende års rammeaftale:
 
Det er samtidigt anbefalet, at kommunerne fokuserer på kommende initiativer, der skabes via SATS puljeprojektet ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn”, der er igangsat primo 2018 og indeholder tre initiativer.
 

Lovgrundlag – link
Lov om socialtilsyn
Bekendtgørelse om socialtilsyn
Vejledning om socialtilsyn
Sundhedsloven

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Orienteringen taget til efterretning.caseno18-21755_#4612278_v1_årsrapport socialtilsyn øst 2017.pdf.pdf

Bilag

Årsrapport Socialtilsyn Øst 2017.PDF


160. Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2017

Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Orienteringssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Økonomiudvalget tager orienteringen om den personalpolitiske redegørelse for 2017 til efterretning.Beskrivelse af sagen
Holbæk kommune udarbejder årligt en personalepolitisk redegørelse. Formålet med redegørelsen er at give et generelt overblik over organisationens personalemæssige sammensætning samt en kort status på arbejdet i organisationen på HR- og personaleområdet.
 
Holbæk Kommune gennemgår i disse år store forandringer med markante fald i antallet af ansatte. Det har naturligt nok konsekvenser for ledere og medarbejdere, og vil være at spore i redegørelsen.
 
Den personalepolitiske redegørelse for 2017 er især bygget op om den talmæssige fremstilling. Der er således ikke tale om dybdegående analyser af de behandlede emner. Redegørelsen skal i stedet lægge op til debat om, hvordan de præsenterede tal kan forstås og hvordan de kan give anledning til at gennemføre yderligere analyser eller beslutte nødvendige indsatser i organisationen.
 
På foranledning af Hovedudvalget er der som noget nyt medtaget en række oplysninger, der kan give mere viden om ligestillingsområdet. Det gælder bl.a. tal for løn og beskæftigelsesgrad fordelt på køn.
Nedenfor er der i meget kort form angivet en række tal fra redegørelsen: :
 
Antal ansatte
Pr. 31. december 2017 var der ansat 4.219 medarbejdere på månedsløn, hvilket var et fald på 430 medarbejdere i forhold til 31. december 2016.
 
Køn
Kønsfordelingen for alle ansatte ligger på 22 % mænd og 78% kvinder. Tallet er uændret i forhold til 2016. På ledersiden er der i 2017 sket en lille stigning i antallet af kvindelige ledere fra 68 % til 71 %.
 
Beskæftigelsesgrad fordelt på køn
I 2017 er der som noget nyt udarbejdet oversigter over beskæftigelsesgrad fordelt på køn. Tallene viser, at 24,3 % af de mandlige ansatte i Holbæk Kommune er ansat på nedsat tid og 49,8% af de kvindelige ansatte er ansat på nedsat tid.
 
Lønniveau fordelt på køn
Ligeledes efter ønske fra Hovedudvalget, er der indarbejdet tal, der viser lønniveau fordelt på køn samlet samt en oversigt, der viser lønniveau for de største overenskomstgrupper fordelt på køn. Tallene viser, at de mandlige ansatte gennemsnitligt har en gennemsnitlig løn, der er 4129 kr. højere pr. md. end de kvindelige ansatte.
 
Alder
Gennemsnitsalderen i hele Holbæk Kommune i 2017 er 47,35 år, hvilket er en lille stigning i forhold til 2016, hvor den var 47,14 år og i forhold til 2011, hvor den var 44,64 år.
Andelen af ansatte mellem 20-29 år er faldet fra 440 i 2016 til 305 i 2017.
 
Behandling af redegørelsen i Hovedudvalget
Hovedudvalget har behandlet den personalepolitiske redegørelse på sit møde den 19. juni 2018. Med udgangspunkt i Hovedudvalgets drøftelse var der enighed om at undersøge en række forhold nærmere med henblik på en yderligere drøftelse i Hovedudvalget. Det drejer sig om følgende:
ligestillingsarbejdet – lønforhold og køn, kønsmæssig fordeling af chefer og ledere samt anvendelse af deltidsansættelse
lønniveau og -udvikling herunder forskelle mellem overenskomstgrupper og mellem forskellige stillingsbetegnelser inden for samme overenskomstgruppe. Desuden sammenligning med nabokommuner og kommuner af samme størrelse både overordnet og på stillingsbetegnelser
den stigende gennemsnitsalder
personaleomsætning både for 2017 og 2018 herunder den interne personaleomsætning
 
På det næste ordinære møde i Hovedudvalget i september præsenteres en proces for det videre arbejde med ligestillingsområdet. Derudover analyseres der yderligere på de andre nævnte områder.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Orienteringen taget til efterretning.caseno18-23968_#4608951_v1_personalepolitisk redegørelse.docx

Bilag

Personalepolitisk redegørelse


161. Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Indstilling
Radikale Venstre indstiller, at:
 1. Kommunalbestyrelsens møder fra 2019 ikke kun afholdes i Holbæk by, men flyttes ud i de lokalområder, som ønsker at være vært for et kommunalbestyrelsesmøde.
 2. ønsker for værtskab sendes ind i efteråret 2018, så det kan indgå i mødeplanlægningen for 2019


Beskrivelse af sagen
Inddragelse af borgere og demokratiske samtaler og tilgængelighed er helt centralt, når det gælder fortsat udvikling af Holbæk Kommune.
 
Derfor foreslår Radikale Venstre, at kommunalbestyrelsesmøder skal kunne afholdes i hele Holbæk Kommune og ikke kun i Holbæk by.
 
Vi har i kommunen mange skoleafdelinger, haller, forsamlingshuse m.m., hvor borgere og lokale ildsjæle dagligt har deres gang. Deres stemmer i debatten er vigtige at være lydhøre overfor.
Derfor foreslår Radikale Venstre, at institutioner (offentlige og private), virksomheder, haller, lokalråd m.fl. skal kunne byde ind i forhold til at være vært for et kommunalbestyrelsesmøde. Når et konkret ønske om at være vært for et kommunalbestyrelsesmøde indkommer, går en dialog i gang med administrationen om diverse praktiske forhold vedr. lyd, afstemning, optagelser osv.
 
Ligeledes vil det være oplagt, at der i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet i et lokalområde også vil kunne afholdes et dialogmøde med et særligt tema, der har lokal interesse.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Sagen sendes til videre behandling i Økonomiudvalget.


Supplerende sagsfremstilling den 01-08-2018
Efter behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018 har administrationen undersøgt mulighederne for og økonomien ved afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne. To mulige løsninger og den med løsningerne forbundne økonomi er beskrevet i det notat, der vedhæftet som bilag.
 
Administrationen bemærker tillige, at uanset hvilken model, der måtte blive valgt, skal alle bud på et værtskab for et kommunalbestyrelsesmøde i 2019 for at kunne komme i betragtning være modtaget i administrationen senest den 12. oktober 2018.
 
Administrationen anbefaler desuden, at hvis det besluttes at indføre muligheden for at afholde kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne, at det i givet fald sker som en forsøgsordning, som evalueres efter et år.
 
Endelig anbefaler administrationen, at hvis det besluttes at indføre muligheden for at afholde kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne, at løsningen finansieres af puljen til udvikling af lokalområderne.
 
Økonomiudvalget skal indstille til Kommunalbestyrelsen,
 1. om kommunalbestyrelsesmøderne skal kunne afholdes i lokalområderne
 2. om model 1 eller model 2 bør vælges, hvis kommunalbestyrelsesmøder skal kunne afholdes i lokalområderne
 3. hvordan det i givet fald skal finansieres.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Indstilles ikke godkendt.
 
For forslaget med de ændringer, at det skal undersøges, om der er billigere løsninger, at der maksimalt afholdes tre møder lokalt, og at ordningen kun gælder i 2019 som en forsøgsordning, stemte 1 (B)
 
Imod stemte 4 (A, C, F og O). Projektudvalget for Udvikling af lokalområder skal med blandt andet udgangspunkt i dialogmodellen udvikle møder med/for Kommunalbestyrelsen i lokalområderne.
 
1 (Ø) undlod at stemme.
caseno18-27744_#4662895_v1_notat.docx.docx

Bilag

Notat.docx


162. Beslutning om indgåelse af forlig - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

163. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra borgmesteren
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
Mødet den 29. august 2018
Mødet den 5. september 2018
Mødet den 3. oktober 2018
164. Underskriftsark

Underskriftsark