UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Lokale 0.13, Kanlstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

20-06-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-06-2018 09:30:00


PUNKTER

134. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde d. 20. juni 2018
135. Beslutning om ny økonomisk politik
136. Beslutning om anlægsbevilling til jordflytning i Sportsbyen
137. Beslutning om flytning af budget til drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger til Økonomiudvalget
138. Beslutning om vedtagelse af effektiviseringer
139. Beslutning om nedsættelse af Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering og godkendelse af kommissorium for projektudvalget
140. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42
141. Beslutning om supplerende høring af lokalplanforslag 3.81
142. Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan
143. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Holbæk Havn
144. Beslutning om tagrenovering - Svinningehallen
145. Orienteringer
146. Underskriftsark134. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde d. 20. juni 2018

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde d. 20. juni 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsorden til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde d. 20. juni 2018 godkendes.


Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Godkendt.

135. Beslutning om ny økonomisk politik

Beslutning om ny økonomisk politik

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse
Beslutningssag

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Ny økonomisk politik godkendes

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde en ny økonomisk politik.
 
Den ny økonomiske politik skal ses i sammenhæng med det politiske arbejdsprogram. Den ny økonomiske politik skaber fundament for at realisere intentionerne i arbejdsprogrammet, og virker på den måde som en ramme omkring arbejdsprogrammet.
 
På forårsseminaret den 11. april samledes Kommunalbestyrelsen i fire grupper, og drøftede de eksisterende økonomiske pejlemærker samt ønsker til en fremtidig økonomisk politik.
 
Økonomiudvalget behandler den ny økonomiske politik den 6. juni. Den 22. juni, på Sommerseminaret, drøfter Kommunalbestyrelsen den fremtidige økonomiske politik, som efterfølgende besluttes på ordinært Kommunalbestyrelsesmøde den 27. juni.
 
Formålet med den ny økonomiske politik er at udstikke retningen i forhold til den langsigtede økonomiske udvikling i budgetprocessen. Budgetterne udarbejdes dermed, under hensyntagen til de overordnede ønsker for den langsigtede økonomiske udvikling i Holbæk Kommune.
 
Nedenstående sammenhængende og prioriterede økonomiske pejlemærker er skabt på baggrund af en afbalancering imellem de politiske ønsker og den økonomiske situation, som Holbæk Kommune er i.
 1. Overskud på den strukturelle balance på minimum 225 mio.kr. (i 2019 prisniveau)
 2. Gennemsnitlig likviditet på 1.500 - 2.000 kr. pr. borger, svarende til 100-150 mio. kr. Ved udgangen af den nuværende kommunalbestyrelsesperiode i 2021 skal den gennemsnitlige likviditet være minimum 150 mio. kr.
 3. Servicerammen anvendes fuldt ud i budgetlægningen frem mod 1. behandlingen af budgettet svarende til, at der budgetteres med det udmeldte måltal. Måltallet overskrides ikke, hverken i budget eller i regnskab
 4. Der afsættes minimum 150 mio. kr. til anlæg pr. år
 5. Den langfristede gæld, eksklusive ældreboliger og leasingudgifter, må maksimalt udgøre 870 mio. kr. ved udgangen af 2021
 6. Hvis indtægter fra skat, tilskud og udligning falder eller udgifter til beskæftigelsesforanstaltninger stiger mere end forudsat, skal kommunen fastholde en strukturel balance på 225 mio.kr. Det gøres enten ved i budgetforhandlingerne at reducere budgettet til serviceudgifter til et niveau lavere end måltallet for serviceudgifter eller ved at ansøge om at hæve skatten.
 
Hovedpejlemærket er overskud på den strukturelle balance på minimum 225 mio. kr. Den strukturelle balance er summen af indtægter (skat, tilskud og udligning), driftsudgifter og renter. Pejlemærket angiver altså, at der skal være 225 mio. kr. tilbage af indtægterne til at finansiere anlæg, afdrag og finansforskydninger, når driftsudgifterne er betalt. På denne måde balanceres udgifter til drift og anlæg, og likviditeten holdes på et ansvarligt, om end lavt niveau.
 
En strukturel balance på 225 mio.kr., svarer til det, der er i budget 2018. Størrelsen af den strukturelle balance i 2019-2022 afhænger af den kommende aftale om økonomien for 2019 ml. regeringen af KL De nye pejlemærker vil ikke betyde store ændringer i overslagsårene, hvis indtægterne fra skat, tilskud og udligning matcher forudsætningerne i vedtaget budget 2018.
 
Ved at overholde pejlemærket for gæld, sikres det, at drift og anlæg ikke finansieres af unødvendigt lånoptag. Kommunen sætter dermed tæring efter næring.
 
Pejlemærkerne i den ny økonomiske politik skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige økonomistyringsprincipper; de 12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune samt beslutninger om økonomistyring, der blev truffet 13. december 2017; nemlig:
 
 • at Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg månedligt drøfter udviklingen i udgiftsdrivere samt drøfter og beslutter eventuelle behov for justeringer af serviceniveau
 • at der følges op på hele kommunens økonomi fire gange årligt, ved budgetrevisionerne (januar/februar, april/maj, august/september november/december)
 • at økonomien i forbindelse med budgetrevisionerne drøftes på temamøder. Og er der behov for det kan økonomien drøftes på flere temamøder

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Punktet udskydes til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 20. juni 2018.


Supplerende sagsfremstilling den 10-06-2018
Efter behandling i Økonomiudvalget 6. juni 2018 er den nye økonomiske politik justeret, og den fremlægges tilrettet form, jf. bilag ”Ny Økonomisk Politik – efter behandling i ØU 06.06.18”.
Det sjette pejlemærke er justeret og omhandler nu alene mulighed for at regulere skatteindtægterne i op- eller nedadgående retning

De 6 pejlemærker er nu:
1. Overskud på den strukturelle balance på minimum 225 mio.kr. (i 2019 prisniveau)
2. Gennemsnitlig likviditet på 1.500 - 2.000 kr. pr. borger, svarende til 100-150 mio. kr. Ved udgangen af den nuværende kommunalbestyrelsesperiode i 2021 skal den gennemsnitlige likviditet være minimum 150 mio. kr.
3. Servicerammen anvendes fuldt ud i budgetlægningen frem mod 1. behandlingen af budgettet svarende til, at der budgetteres med det udmeldte måltal. Måltallet overskrides ikke, hverken i budget eller i regnskab
4. Der afsættes minimum 150 mio. kr. til anlæg pr. år
5. Den langfristede gæld, eksklusive ældreboliger og leasingudgifter, må maksimalt udgøre 870 mio. kr. ved udgangen af 2021
6. Kommuneskat, dækningsafgift og grundskyld tilpasses om muligt som konsekvens af ovenstående – både i opad – og nedadgående retning.
 
.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Indstilles godkendt, idet det tilføjes, at pejlemærke nr. 3 om anvendelse af serviceramme, evalueres i juni 2019.
 
For stemte 8 (A, B, C, F, L, O, V og Ø).
 
Imod stemte 1 (I).caseno12-46032_#4597241_v1_økonomiske pejlemærker - som vedtaget i 2016.docx
caseno12-46032_#4597227_v1_12 principper for økonomistyring i holbæk kommune.docx
caseno12-46032_#4576708_v8_ny økonomisk politik.docx
caseno12-46032_#4616077_v1_ny økonomisk politik - efter øu behandling 06.06.18.pdf.pdf

Bilag

Økonomiske pejlemærker - som vedtaget i 2016
12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune
Ny Økonomisk Politik
Ny Økonomisk Politik - efter ØU behandling 06.06.18.pdf


136. Beslutning om anlægsbevilling til jordflytning i Sportsbyen

Beslutning om anlægsbevilling til jordflytning i Sportsbyen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der gives en anlægsbevilling på i alt 10 mio. kr. ud af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudgettet for 2018 til håndtering af jord i henhold til indgået kontrakt med Fonden Holbæk Sportsby

Beskrivelse af sagen
Fonden Holbæk Sportsby har i henhold til indgået kontrakt om Holbæk Sportsby fremsendt et krav på 10.944.000 mio. kr. for håndtering af jord til Sportsbyen. Kravet er accepteret og beløbet er betalt. Der søges om frigivelse af 10 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb fra anlægsbudgettet 2018. De resterende 944.000 kr. finansieres via byggemodningsbudgettet. 
 
Holbæk Kommune har den 30. juni 2016 indgået en OPP kontrakt med Fonden Holbæk Sportsby om at etablere et stort sportsanlæg med fodboldbaner og stadion, atletikbane, tennis- og petanquebaner, sansehave, parkeringspladser, veje og stier samt søer og bakker. Området er på 42 ha og for at kunne etablere de mange faciliteter, veje, stier, søer og bakker har der skulle graves, flyttes og indbygges store jordmængder for både at sikre optimale vilkår for faciliteterne og en hensigtsmæssig terrænmodulering.
 
I henhold til kontraktens § 12.1 er det Holbæk Kommune, som skal afholde udgifterne til muldjord, når der er foretaget flytning af mere end 100.000 m3 muldjord. De første 100.000 m3 muldjord skal afholdes af OPP leverandøren. Hertil at OPP leverandøren er berettiget til at kræve at forestå ændringsarbejdet svarende til markedsniveauet. Kun hvis Holbæk Kommune kan påvise at der er særlige forhold, der begrunder, at andre end OPP leverandøren forestår ændringsarbejdet, er Holbæk Kommune berettiget til selv at forestå ændringsarbejdet.  
 
Forklaring af beløbets størrelse
I området er der foretaget 44 boreprøver jf. Bilag 1. Boreprøverne er taget med 80 meters mellemrum. Boreprøverne giver derfor ikke et eksakt billede af jordforholdene overalt i hele området, men en indikation af hvor meget jord, der skal fjernes, før man når ned til det bæredygtige lag – råjorden.
 
I henhold til kontrakten omhandler godtgørelsen OPP-leverandørens direkte dokumenterede omkostninger til jordentreprenøren, der vedrører lagene over råjorden. Der er fastsat en aftalt pris på 36 kr. pr m3. Prisen er afstemt i forhold til V&S prisbøgerne (Molio Prisdata) der bruges til overslagskalkulation af tilbud og budgetter inden for bygge- og anlægsbranchen.  
 
 
OPP-leverandøren har derfor fremsendt 3D model som viser den oprindelige overflade samt en model af den færdige overflade. Dertil de tilhørende beregninger opgjort i forhold til muldlaget. Der er foretaget en ekstern kontrol af de beregnede muldjordsmængder af ingeniør Esben Milling, der har vurderet at mængden på 304.000 m3 kan accepteres.
 
I løbet af processen oplyste Fonden, at der reelt er flyttet mere jord end det fremsendte. Den eksterne vurdering viste, at fx en afvigelse på bare 10 cm muld kan give en mængde variation på 40.000 m3 grundet det store område. Holbæk Kommune vurderede derfor, at det var sandsynligt, at kravet kunne vokse.
 
I accept af kravet betingede Holbæk Kommune sig, at aftalen er endelig og at der dermed ikke kan fremsættes yderligere krav om jordflytning inden for projektområdet.

Økonomiske konsekvenser
 
 
 
De 10 mio. kr. finansieres via rådighedsbeløbet i anlægsbudgettet for 2018. I første omgang er det fulde beløb blevet afholdt via ratebetalingerne for ikke at frigive flere midler end nødvendigt.
 
Sidste ratebetaling er i henhold til rateplanen i august 2018 såfremt beløbet ikke frigives nu vil der således mangle 10 mio. kr til at betale den sidste faktura. De resterende 944.000 kr. finansieres via projektets byggemodningsbudget som allerede er frigivet.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Et flertal bestående af A og V indstiller at indstillingen tiltrædes. Imod stemmer O.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Sagen udskydes til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 20. juni 2018.


Supplerende sagsfremstilling 13-06-2018
Efter behandling i Økonomiudvalget d. 06-06-2018 er der tilføjet to bilag til sagen. Bilag 2 – Betalingsforpligtelse Sportsbyen er lukket, da det indeholder fortrolige oplysninger.
I OPP kontrakten er det et vilkår, om at Fonden Holbæk Sportsby skal betale for flytning af op til 100.000 m3 muldjord, mens håndtering af den jord, der efterfølgende afgraves, lægges i depot og indbygges udover de 100.000 m3 muldjord, skal betales af Holbæk Kommune. Dette forhold er en del af kontrakten og det er derfor ikke noget som Holbæk Kommune kan undlade.
Prisen er fastsat jf. tilbuddet fra Fonden, da kontrakten blev indgået. Prisen omfatter ikke dækningsbidrag, styringsvederlagt eller andre tillæg af enhver art.
Fonden har dokumenteret at de har flyttet 304.000 m3 mere end de 100.000 m3, som de selv har betalt for.
Holbæk Kommune har betalt 36 kr. pr. m3. Markedsprisen for et projekt med tilsvarende jordhåndtering udgør min. 63 kr. pr m3. Det er Holbæk Kommunes vurdering, at prisen på 36 kr. pr m3 ikke omfatter dækningsbidrag, styringsvederlag eller andre tillæg af en hver art.
Det koster som udgangspunkt penge at køre jord væk fra byggegrunde. OPP kontrakten fastlægger derfor, at jorden skal nyttiggøres ved, at den indbygges i terrænet i sportsbyen. Holbæk Kommune vurderer det som værende usandsynligt, at Fonden har tjent penge på at køre jorden væk. Det skal bemærkes at der er tre tilfælde, hvor administrationen har indgået en aftale med Fonden om jord. Der er kørt jord til Filmtorvet, Engskovskolen samt overskydende stabilgrus til billig boligerne på Roskildevej. Holbæk Kommune har betalt for selve transporten. 
 
Finansieringen af merprisen for jordhåndteringen blev i første omgang forudsat at skulle findes via projektoptimeringer. I oplægget til anlægsbudget 2018 (anlægsseminar august 2017) var der afsat 10,1 mio. kr., som var en del af det oprindelige budget på 20,0 mio. kr. til byggemodningen (en del af de 38,3 mio. kr.) under forudsætning af, at de 10,0 mio. kr. til jordhåndteringen kunne findes ved projektoptimeringer. 
I oktober 2017 blev det fastslået, at det ikke var muligt at finde merudgiften til jordhåndteringen via projektoptimeringer.  Der blev derfor afsat 10,5 mio. kr. til dækning af de allerede afholdte omkostninger til jordhåndteringen. I marts 2018 blev der overført 10,5 mio. kr. til Holbæk Sportsby byggemodning og projektledelse. Der er derfor både afsat 10,1 mio. kr. i budget 2018 og der overføres 10,5 mio. kr. fra budget 2017 til 2018. Den samlede rammebevilling blev øget fra 38,3 til 48,3 mio. kr.
Anlægsrammen for byggemodningen er ændret mens rammen til etablering af sportsbyen jf. OPP kontrakten på de 325 mio.kr. er uændret. Dermed er der dækning for omkostninger i budget 2018.
Ifølge ratebetalingsplanen er Holbæk Kommunes sidste ratebetaling august 2018. Raten for juli udgør ca. 11,0 mio. kr., raten for august udgør ca. 6 mio. kr. Såfremt midlerne ikke frigives, kan raterne ikke betales. Ovenfor stående proces og forklaring er beskrevet i Bilag 1 Overblik for merpris for håndtering af jord.


Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Indstilles godkendt.
 
For stemmer 5 (A, B, F, L og V).
 
Imod stemte 3 (Ø, O og I).
 
I mener, at der mangler dokumentation for udgifter i forhold til kontrakten.
 
1 (C) undlod at stemmer.caseno16-46230_#4615280_v1_overblik over proces om merpris for jord_1406 2018.pdf.pdf

Bilag

Overblik over proces om merpris for jord.pdf


137. Beslutning om flytning af budget til drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger til Økonomiudvalget

Beslutning om flytning af budget til drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger til Økonomiudvalget

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. budget til drift og vedligehold af kommunens ejendomme samles på politikområde Ejendomme, placeret under Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen
Drift og vedligehold af ejendomme er i dag spredt på 6 udvalg og 12 politikområder (Administration, Ejendomme, Skoler, Dagtilbud, Sundhed for børn, Sundhed, Ældre, Dagundervisning, Beskæftigelse og uddannelse, Kultur og Fritid, Børnespecialområdet samt Voksenspecialområdet.)
 
Fra budgetåret 2019 og fremover anbefales det, at drift og vedligehold af kommunens ejendomme – i store træk – samles på politikområde Ejendomme, under Økonomiudvalget.
 
Økonomiudvalget har i flere år varetaget opgaven med køb og salg af ejendomme og overtog først på året, i forbindelse med indførelse af ny Styrelsesvedtægt, den del af vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, som ligger på politikområdet Ejendomme.
 
Når det nu anbefales at samle al drift og vedligehold på ét politikområde, skyldes det et ønske om at optimere driften, og skabe et bedre og mere sammenhængende overblik over bygningerne i Holbæk Kommune.
 
De eneste ejendomsbudgetter, som ikke flyttes fra de stående udvalg, er budgetterne på de takstfinansierede institutioner og Socialtilsyn Øst. Det skyldes, at lovgivningen på disse to områder kræver, at hele budgettet (og regnskabet) er placeret på samme bevilling.
 
Samlingen af drift- og vedligeholdelsesbudgetterne til politikområdet Ejendomme skal besluttes af Kommunalbestyrelsen, fordi det er en fundamental ændring i forhold til de bevillinger, kommunen har i dag. 
 
Ændringen flytter 81 mio.kr. til politikområde Ejendomme. Ændringen planlægges at træde i kraft fra og med budget 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Indstilles godkendt.caseno17-49532_#4610735_v2_drift og vedligehold af ejendomme flyttes til øu.docx

Bilag

Drift og vedligehold af ejendomme flyttes til ØU


138. Beslutning om vedtagelse af effektiviseringer

Beslutning om vedtagelse af effektiviseringer

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. de effektiviseringsforslag, der blev sendt i høring den 6. juni 2018, vedtages


Beskrivelse af sagen
Baggrund
På baggrund af budget 2018-2021 har Kommunalbestyrelsen besluttet en effektiviserings- og besparelsesstrategi, der årligt skal frigive en procent af servicerammen i 2019-2022 svarende til 28 mio. kr.
 
Når provenuet er realiseret, skaber det et råderum til politisk prioritering. Det harmonerer med princip 7 i ”12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune”.
 
Forventningen om et politisk råderum gør det muligt at igangsætte nye politiske initiativer; herunder eksempelvis det politiske arbejdsprogram.
 
Behandling af effektiviseringsforslag
Den 6. juni 2018 sendte Økonomiudvalget en række effektiviseringsforslag i høring på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg. Effektiviseringsforslagene er vedlagt sagen, som bilag fordelt på udvalgsområder.
 
Høringsperioden er nu afsluttet. Hovedudvalget (HU) behandler effektiviseringsforslagene den 19. juni 2018. Høringssvaret fra HU præsenteres på økonomiudvalgsmødet.
 
Vedtagelsen af de effektiviseringsforslag, der skal gennemføres, sker med henblik på, at arbejdet med at implementere forslagene kan igangsættes i 2018, så de kan få virkning i 2019
 
5 mio. kr. til organisatorisk arbejde
En del af råderummet på de 28 mio. kr. er allerede disponeret, da det er besluttet at afsætte en pulje til det organisatoriske arbejde med strategien på 5 mio. kr. årligt.
 
Hvis alle effektiviseringsforslag med et investeringsbehov vedtages, medfører det, at administrationen efterfølgende vil få bragt de samlede investeringer ned på 5 mio. kr., således at effektiviseringerne gennemføres indenfor den afsatte pulje.
 
Bilag til sagen
Effektiviseringsforslagene fordelt på udvalgsområder er vedlagt som bilag.
Bilagene er enslydende med materialet, som har været i høring.
 
Protokollat fra HU’s behandling af effektiviseringsforslagene på møde den 19. juni 2018 vedlægges sagen efter behandlingen i Økonomiudvalget


Økonomiske konsekvenser
Strategiens mål
Ifølge kommissoriet for effektiviserings- og besparelsesstrategien forudsættes det, at der årligt skabes et økonomisk råderum på 28 mio. kr. En del af råderummet er dog allerede disponeret til henholdsvis det organisatoriske arbejde, jf. ovenfor, samt en reduktion på 4,2 mio. kr., så servicemåltallet overholdes. Det betyder, at målet med strategien er at have 18,8 mio. kr. til politisk prioritering i 2019.
 
Aktuelle effektiviseringsforslag
Ved vedtagelse af de samlede effektiviseringsforslag, der blev sendt i høring, medfører det følgende økonomiske råderum til politisk prioritering i 2019:
 
 
 
Besparelser
For at opnå strategiens mål på 18,8 mio. kr. til politisk prioritering i 2019, skal det resterende beløb på 5,035 mio. kr. findes ved besparelser i forbindelse med budgetforhandlingerne efter sommerferien.
 
De stående udvalg har henover foråret 2018 arbejdet med at formulere besparelsesforslag, der kan øge råderummet.
 
Omkring 2 mio. kr. af råderummet er disponeret til kollektiv trafik i forbindelse med trafikbestillingen for 2019.

Øvrige konsekvenser
Vedtagelse af effektiviseringsforslagene vil betyde ændringer for borgere og medarbejdere. De nærmere konsekvenser er beskrevet i de enkelte effektiviseringsforslag.

Høring
Effektiviseringsforslagene har været i offentlig høring blandt borgere, i Hovedudvalget og i den lokale MED-organisation, samt i råd, bestyrelser mv. i perioden fra den 6. juni til den 15. juni 2018.  Hovedudvalget har været indforstået med høringsprocessen og tidsplanen for behandling af effektiviseringerne.
 
Høringssvarene kan læses på: https://holbaek.dk/effektivisering
 
Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer.

Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalget den 6. juni 2018: Punkt 119: Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 31. maj 2018: Punkt 53: Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019
 
Udvalget for Børn og Skole den 30. maj 2018: Punkt 67: Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019
 
Udvalget for Kultur og Fritid den 30. maj 2018: Punkt 63: Beslutning vedr. effektiviseringsstrategi for 2019
 
Udvalget for Socialudvalget den 29. maj 2018: Punkt 43: Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategien for 2019
 
Udvalget for Klima og Miljø den 29. maj 2018: Punkt 66: Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019
 
Udvalget for Ældre og Sundhed den 28. maj 2018: Punkt 52: Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019
 
Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018: Punkt 21: Beslutning af budgetramme for 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Indstilles godkendt, med den ændring, at forslag Laer 8 og forslag Laer 9 udgår.caseno17-49532_#4611161_v1_økonomiudvalget_juni-2018.pdf.pdf
caseno17-49532_#4611164_v1_udvalget-for-boern-og-skole_juni-2018.pdf.pdf
caseno17-49532_#4611167_v1_udvalget-for-ældre-og-sundhed_juni-2018.pdf.pdf
caseno17-49532_#4611165_v1_udvalget-for-klima-og-miljoe_juni-2018.pdf.pdf
caseno17-49532_#4611163_v1_udvalget-for-beskaeftigelse-og-uddannelse_juni-2018.pdf.pdf
caseno17-49532_#4611162_v1_socialudvalget_juni-2018.pdf.pdf
caseno17-49532_#4611166_v1_udvalget-for-kultur-og-fritid_juni-2018.pdf.pdf
caseno17-49532_#4620231_v1_medarbejdersidens bemærkninger til effektiviseringsforslag_hu.pdf.pdf

Bilag

økonomiudvalget_juni-2018.pdf
udvalget-for-boern-og-skole_juni-2018.pdf
udvalget-for-ældre-og-sundhed_juni-2018.pdf
udvalget-for-klima-og-miljoe_juni-2018.pdf
udvalget-for-beskaeftigelse-og-uddannelse_juni-2018.pdf
socialudvalget_juni-2018.pdf
udvalget-for-kultur-og-fritid_juni-2018.pdf
Medarbejdersidens bemærkninger til effektiviseringsforslag_HU.pdf


139. Beslutning om nedsættelse af Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering og godkendelse af kommissorium for projektudvalget

Beslutning om nedsættelse af Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering og godkendelse af kommissorium for projektudvalget

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering nedsættes og sammensættes som beskrevet nedenfor
 2. formanden og de to kommunalbestyrelsesmedlemmer, der i perioden august 2018 til juli 2021 er menige medlemmer af Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering, tillægges vederlag som beskrevet nedenfor
 3. kommissorium for Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering godkendes


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Et flertal af kommunalbestyrelsen bestående af A, F, L, O og Ø har indgået en politisk aftale, som indebærer, at der for perioden august 2018 – juli 2020 skal nedsættes et projektudvalg for afbureaukratisering og decentralisering
 
Projektudvalgets sammensætning
Projektudvalget består af tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvoraf en er formand for udvalget. Kommunalbestyrelsens medlemmer har tilkendegivet, at de vælger følgende:
 
 
Vederlag
Det foreslås, at formanden for Projektudvalg for Afbureaukratisering og Decentralisering tillægges et vederlag på 15,2 % af borgmesterens vederlag, og at de to kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er menige medlemmer af udvalget, hver tillægges et vederlag på 1/43 af 131,725 % af borgmesterens vederlag.
 
Projektudvalgets opgave
Udvalget skal udarbejde konkrete anbefalinger til afbureaukratisering og decentralisering som på én og samme tid skal bidrage til at øge 
 
 
Projektudvalget har ikke egentlig beslutningskompetence, men indstiller til Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser
Udgifter til projektudvalgets arbejde i projektperioden (2 år)
 
Budgetpost
2018 (5 måneder)
2019
2020 (7 måneder)
Mødeafholdelse/forplejning
2.000
4.400
2.400
Deltagelse i/afholdelse af konferencer, studieture mm.
42.000
80.000
40.000
Vederlag til projektudvalgets politiske repræsentanter
89.199
214.077
124.878
I alt
133.199
298.477
167.279
 
Udover udgifter til at drive projektudvalget er der udgifter knyttet til den administrative understøttelse af projektudvalgets arbejde. Det skønnes, at der skal anvendes ca. 2 årsværk fordelt på 2 år samt relevante ressourcer fra de områder, som skal undersøges.


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §§17, stk. 4, og 24.Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Indstilles godkendt med den ændring i kommissoriet at tekstafsnittet
 • kvaliteten af service til og værdi for borgere samt virksomheder og lokalområdernes udvikling
 • effektiviteten i løsningen af opgaver, og trivslen hos medarbejderne.
 
ændres til 
 • kvaliteten af service til og værdi for borgere, medarbejdere samt virksomheder og lokalområders udvikling
 • effektiviteten i løsning af opgaverne
 
For stemte 8 (A, B, F, L, O, V og Ø)
 
Imod stemte 1 (I)caseno18-25743_#4611623_v1_kommissorium - projektudvalget for afbureaukratisering og decentralisering.pdf.pdf

Bilag

Kommissorium - Projektudvalget for afbureaukratisering og decentralisering.pdf


140. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag.

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 samt lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen vedtages endeligt.
 2. Udbygningsaftale for etablering af sikkert krydsningspunkt på Oldvejen godkendes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Lokalplanen for et nyt boligområde ved Oldhøjen og det tilhørende kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af en længerevarende dialog mellem Holbæk Kommune og grundejerne i området. På opfordring fra grundejerne og på baggrund af en stor efterspørgsel på grunde i Holbæk Øst tilvejebringes nu de planmæssige forudsætninger for udstykning af nye parcelhusgrunde.
 
Indeværende lokalplan dækker en del af et større område øst for Oldvejen, som nu planlægges til boligformål. Samtidig er lokalplanforslag nr. 3.81 for boligområdet Olden også blevet udarbejdet, som dækker den anden del af det nye boligområde. De to lokalplanforslag er udarbejdet sideløbende, da der er mange grundejere involveret og dermed nogle forskellige ønsker til udviklingen af området. De to lokalplanforslag har dog overordnet samme formål og indhold.
 
Lokalplanområdet
Området er cirka 11 ha og udstykkes fra ejendommene Oldvejen 1 og Oldvejen 7A. Lokalplanområdet ligger på kanten mellem by og land og vil udgøre en del af den nye afgrænsning af Holbæk mod øst.
 
Forslag til kommuneplantillæg
I kommuneplan 2013-25 ligger arealet delvist mellem to rammeområder udlagt til boligformål. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 har til formål at udlægge et nyt rammeområde til boligformål, som kan udfylde hullet mellem de to eksisterende rammeområder (se kort over rammeområderne i kommuneplantillægget). Planlægningen af området til boligformål er en naturlig fortsættelse af Holbæk Bys udvidelse mod øst.
 
Lokalplanforslagets indhold
De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer, udover en præcisering af den maksimale højde på skure og småbygninger. Lokalplanen fremstår derfor som da den blev sendt i høring af Kommunalbestyrelsen d. 21. februar.

Økonomiske konsekvenser
Udbygningsaftale
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale. Udbygningsaftalen omfatter etablering af en gang- og cykelsti (sikker skolevej) til den eksisterende sti vest for Oldvejen samt etablering af et sikkert krydsningspunkt på Oldvejen for bløde trafikanter. Udbygningsaftalen er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.
Udvikler afholder alle udgifter til aftalen omhandlende anlæg af infrastruktur, hvorefter driften overgår til kommunen. Det vurderes at driftsudgiften er 6 – 8.000 kr. årligt i gennemsnit over en 10-årig periode.
 
Andre afledte økonomiske konsekvenser
Realiseringen af lokalplan 3.80 og 3.81 samt kommuneplantillæg nr. 42 vil medføre afledte udgifter til vejafvanding og muligvis også etablering af fortov langs den offentlige vej. Dette som følge af, at Oldvejen ikke fremadrettet løber langs marker, men mod beboede arealer.
Det vil på Oldvejen blive nødvendigt at sikre vejen en afvanding til et ledningssystem.
På langt hovedparten af Oldvejen vil afvandingen kunne ske til et trug i hver side.
I truget nedsives vandet til et dræn som forbindes mellem drænbrønde med ca. 50 meters afstand, suppleret ved indkørsler.
De afledte udgifter til ca. 350 meter trug med afvanding, vil beløbe sig til ca. 200.000 kr.
Såfremt det yderligere vil være nødvendigt med fortov skal der yderligere afsættes ca. 250.000 kr. for en strækning på 350 meter.

Høring
Opstart af planlægningen blev annonceret på kommunens hjemmeside. Planforslagene blev desuden udsendt i 4 ugers for-debat hos beboerne i nærområdet, hvor der indkom 6 høringssvar.
De indkomne høringssvar udtrykte især bekymringer vedrørende de kommende vej- og støjforhold. Der blev derfor udført en trafiktælling og udarbejdet et støjnotat for trafikken på Oldvejen.
 
Planforslagene var udsendt i 8 ugers offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med høringsperioden. Der indkom 5 høringssvar i perioden. Høringssvarene samt behandlingen af dem kan findes som bilag til dagsordenspunktet.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
 

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017 (punkt 64).
Økonomiudvalget den 7. juni 2017 (punkt 111).
 
Vedtagelse af at sende planforslagene i offentlig høring:
Udvalget for Klima og miljø den 30. januar 2018 (punkt 7)
Økonomiudvalget den 7. februar 2018 (punkt 18)
Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018 (punkt 26)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Udsat.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Supplerende sagsfremstilling 04-06-2018
Til udbygningsaftalen er følgende infrastrukturelle anlæg blevet tilføjet:
 
 
 
Med disse tilføjelser til udbygningsaftalen reduceres de afledte kommunale anlægsudgifter i den oprindelige sagsbeskrivelse til 0 kr. Der vil fortsat være driftsudgifter.

Supplerende sagsfremstilling den 13-06-2018
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø den 19. juni 2018. Referatet fra dette møde medbringes på Økonomiudvalgets møde og vedhæftes efterfølgende sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Christina Krzyrosiak Hansen (A) og Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.
 
Indstilles godkendt.caseno17-19382_#4540082_v1_20180228_lokalplanforslag_3_80_oldhøjen.pdf.pdf
caseno17-19382_#4540086_v1_forslag_kommuneplantillæg 42.pdf.pdf
caseno17-19382_#4547885_v1_høringssvar_samlede.pdf.pdf
caseno17-19382_#4547874_v1_20180508_skema til behandling af høringssvar.pdf.pdf
caseno17-19382_#4600790_v1_20180604_udbygningsaftale.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1: Lokalplanforslag 3.80 Boligområde ved Oldhøjen
Bilag 2: Forslag Kommuneplantillæg nr. 42
Bilag 3: Samlede høringssvar
Bilag 4: Skema til behandling af høringssvar
Bilag 5: Udbygningsaftale.pdf


141. Beslutning om supplerende høring af lokalplanforslag 3.81

Beslutning om supplerende høring af lokalplanforslag 3.81

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til lokalplan 3.81 for boligområdet Olden sendes i supplerende 14-dages høring med henblik på at muliggøre indgåelse af en udbygningsaftale.

Beskrivelse af sagen
Den 30. april 2018 sluttede 8-ugers offentlig høring af lokalplanforslag 3.81 for boligområdet Olden. Der er efter høringens afslutning opstået et ønske om at indgå en udbygningsaftale vedr. fortov og afvanding langs Oldvejen.
 
En udbygningsaftale er en aftale mellem kommunen og en privat grundejer. Gennem en udbygningsaftale kan private grundejere betale helt eller delvist for fysisk infrastrukturarbejde, som det ellers kan være op til kommunen at udføre og betale. Infrastrukturen vil efterfølgende blive overdraget til kommunen, som også påtager sig den efterfølgende drift.
 
Ifølge planloven skal udbygningsaftalen vedtages samtidig med lokalplanen, ligesom udbygningsaftalen skal offentligt bekendtgøres. Det angives i lokalplanen, at der er indgået udbygningsaftale. Af hensyn til at der derfor foretages en mindre ændring af det offentliggjorte planforslag sendes lokalplanforslag 3.81 i supplerende 14-dages høring.
 
I lokalplanforslaget er der tilføjet følgende:
Der foreligger et udkast til en udbygningsaftale mellem Holbæk Kommune og de respektive ejere af matriklerne 78 og 80a, Holbæk Markjorder.
Aftalens overordnede indhold:
· Etablering af fortov på den østlige side af Oldvejen mod lokalplanområdet og mod syd til overfor indkørslen til Kejserkåbevej.
· Etablering af trug til afvanding og håndtering af regnvand fra Oldvejen mod lokalplanområdet.
 
Der indgåes en udbygningsaftale med hver af de to grundejere indenfor lokalplanområdet. Lokalplanforslagets §7.10 præciseres derfor, for at tydeliggøre, hvor infrastrukturen skal være placeret. Derved sikres en sammenhæng på hele strækningen. Præciseringen sker, så det fremgår tydeligt at arealudlægget indeholdt i lokalplanforslaget laves langs vejkant på Oldvejen og 5 m tilbage derfra. Arealudlægget ses på kortbilag 5 i lokalplanforslaget.
 
Da der i lokalplanforslag 3.81 netop er lavet et arealudlæg på 5m langs Oldvejen vil etableringen af anlæggene indeholdt i udbygningsaftalen ikke give anledning til ændringer i udstykningsplanen og planens principper. Det er på den baggrund vurderet, at der er tale om en mindre ændring, hvorfor det er tilstrækkeligt med en supplerende høringsperiode på 14 dage.
 
Lokalplanområdet
Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg udarbejdes på baggrund af et konkret ønske fra grundejere og udviklere. Området omfatter ca. 4,5 ha øst for Oldvejen og syd for Munkholmvej. De kommende boligområder udstykkes fra Oldvejen 7 og Oldvejen 9. Lokalplanen muliggør opførelsen af ca. 34 parcelhuse eller alternativt 30 parcelhuse og 8 rækkehuse.
 
Nabolokalplan 3.80 og forslag til kommuneplantillæg
Denne lokalplan (3.81) er udarbejdet sideløbende med lokalplan 3.80 Oldhøjen, som også hører ind under kommuneplantillæg nr. 42. I kommuneplan 2013-25 ligger arealet mellem to områder udlagt til boligformål. Der udarbejdes et kommuneplantillæg, som kan udfylde hullet mellem de to eksisterende kommuneplanrammmer. Planlægningen af området til boliger er en naturlig fortsættelse af Holbæk Bys udvidelse mod øst.

Økonomiske konsekvenser
Udbygningsaftalen omhandler infrastruktur, som det ellers ville påhvile Holbæk Kommune at etablere. Ved udbygningsaftale betales anlægsudgiften af ejerne, hvormed kommunen kun har udgifter til drift og vedligehold. Der er kun hjemmel i planloven til at indgå aftale om anlægsopgaven og ikke den efterfølgende drift.

Høring
Opstart af planlægningen blev annonceret på kommunens hjemmeside, planforslagene blev desuden udsendt i 4-ugers for-debat hos beboerne i nærområdet.
Der indkom 6 høringssvar i forbindelse med for-debatten.
De indkomne høringssvar udtrykte især bekymringer vedr. de kommende vej og støjforhold. Der blev derfor udført en trafiktælling, og udarbejdet et støjnotat for trafikken på Oldvejen.
 
Planforslagene var udsendt i 8 ugers offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med høringsperioden. Der indkom 14 høringssvar i perioden.
 
På både borgermødet, samt i de indkomne høringssvar var hovedtemaerne: lokalplanens byggelinjer, mulighederne for terrænregulering, ikke mulighed for valmtag i lokalplanområdet og regnvandshåndtering.
De indkomne høringssvar fra både den oprindelige høring, samt kommende supplerende høring, vil indgå i behandlingen af planens endelige vedtagelse.
 
Høringssvar fra den supplerende høring behandles sammen med høringssvarene fra den tidligere gennemførte 8-ugers offentlige høring i forbindelse med den politiske behandling af lokalplanens endelige vedtagelse.

Lovgrundlag – link
Planloven
Specifikt for udbygningsaftaler Planlovens §21b

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017 (punkt 18)
Økonomiudvalget den 7. juni 2017 (punkt 111)
 
Vedtagelse af at sende planforslagene i offentlig høring:
Udvalget for Klima og miljø den 30. januar 2018 (punkt 8)
Økonomiudvalget den 7. februar 2018 (punkt 19)
Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018 (punkt 27)

Supplerende sagsfremstilling den 13-06-2018
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø den 19. juni 2018. Referatet fra dette møde medbringes på Økonomiudvalgets møde og vedhæftes efterfølgende sagen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Christina Krzyrosiak Hansen (A) og Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.
 
Indstilles godkendt.caseno17-19408_#4602030_v1_381_olden_supplerende 05_06_2018.pdf.pdf

Bilag

381_olden_supplerende 05_06_2018.pdf


142. Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan

Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder indstiller, at:
 
 1. der udarbejdes lokalplan for Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping og på baggrund af disse lokalplaner gennemføres et udbud med henblik på salg af campingpladsen og Skarridsøhjemmet. (Anbefaling 1A – 01-03)
 2. mellemmodellen for Naturparken Åmosens naturrum vælges og støttes med en medfinansiering på kr. 500.000 finansieret af udviklingspuljen (Anbefaling 1B – 01)
 3. behandlingen af anbefalinger vedr. Børnehuset Sølyst overgår til Udvalget for Børn og Skole (Anbefaling 2A)
 4. behandlingen af anbefalinger vedr. energirenovering af Jyderup Hallen overgår til Udvalget for Kultur og Fritid (Anbefaling 2C – 01-02)
 5. behandlingen af anbefalinger vedr. kapacitetsudvidelse af Jyderup Hallen af overgår til Udvalget for Kultur og Fritid (Anbefaling 2D – 01-02)
 6. der afsættes administrative ressourcer og 250.000 kr. fra udviklingspuljen til igangsættelse af attraktive byrum i Jyderup (Anbefaling 3C – 01-06)
 7. der afsættes administrative ressourcer og 300.000 kr. fra udviklingspuljen til igangsættelse af Grøn Bymidte i Jyderup (Anbefaling 3D – 01-05)
 8. der afsættes administrative ressourcer og 320.000 kr. fra udviklingspuljen til bypark i Drivsåtskoven (Anbefaling 3E – 01-03)
 9. arbejdet med boligudvikling for Jyderup indgår i det samlede arbejde med en bosætningsstrategi for hele kommunen (Anbefaling 4A-4C) 

Beskrivelse af sagen
Efter et politisk ønske om at skabe gode rammer for frivillighed, turisme og foreningsliv i Jyderup, samt at medvirke til den samlede udvikling af Jyderup besluttede Byrådet den 13. december 2017 at igangsætte udarbejdelsen af en handleplan for Jyderup. På et arbejdsmøde den 9. januar 2018 blev der nedsat fire temagrupper: Turisme, Ejendomme & Udvikling, Byudvikling og Boligudvikling. Administrationen og borgere i Jyderup har i samarbejde udarbejdet anbefalinger til realisering af udviklingsprojekter under hvert tema, som er samlet i Jyderup Handleplan. Den fulde beskrivelse af processen for Jyderup Handleplan, samt redegørelse for de udarbejdede anbefalinger, kan læses i bilagene 1-3.
 
Efter den 12. april 2018 blev Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder inddraget i processen vedrørende Jyderup Handleplan. Jyderup er det første lokalområde, Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder samarbejder med. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområders rolle har især været at skabe et politisk ejerskab til handleplanen. Medlemmerne af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder har undervejs både mødtes med borgerne i Jyderup, men især holdt temamøder med relevante stående udvalg. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder på deres møde d. 7. juni 2018 hvilke anbefalinger og hvilken finansiering via midler fra udviklingspuljen, udvalget indstiller.
 
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne anbefalinger til den samlede handleplan for Jyderup
 
1A: Flere overnatningsmuligheder
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at der udarbejdes en lokalplan for Skarridsøhjemmet, som udlægger ejendommen til turismefremmende formål, og at der udarbejdes en lokalplan for Skarresø Camping, som sikrer campingpladsen mulighed for at opføre nye servicebygninger og nye campinghytter.
 
På baggrund af disse lokalplaner gennemføres derefter et udbud med henblik på salg af campingpladsen og Skarridsøhjemmet til turismefremmende formål.
 
1B: Naturrum på campingpladsen
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler mellemmodellen med option for udvidelse. Mellemmodellen giver et moderne byggeri på ca. 300 m2 til helårsbrug. Bygningen indrettes med undervisnings- og klublokaler, bad, omklædning og lignende.
 
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler en medfinansiering fra udviklingspuljen på 500.000 kr. til opførelse af bygningen.
 
De resterende punkter i anbefaling afklares i det videre forløb.
 
1C: Øvrige tiltag
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler at der vedr. bro og fugletårn søges fondsmidler.
 
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at det undersøges nærmere, hvad ressourceforbruget er for udvidelse af sejlområdet og oprensning af Skarresø. Tiltaget drøftes på et kommende møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder.
 
2A: Børnehus Sølyst
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler opførelse af et nyt børnehus, men at sagen behandles i Udvalget for Børn og Skole.
 
2B: Jyderup Højskole - kapacitetsudvidelse
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at emnet afventer behandlingen af Børnehuset Sølyst i Udvalget for Børn og Skole
 
2C: Jyderup Hallen - energirenovering
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at spørgsmålet behandles i Udvalget for Kultur og Fritid
 
2D: Jyderup Hallen - kapacitetsudvidelse
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at spørgsmålet behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.
 
3A: En ny anvendelse af det tidligere Rådhus i Jyderup
Drøftes på et kommende møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder.
 
3B:Bymidteplan
Drøftes på et kommende møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder.
 
3C: Attraktive byrum
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at der afsættes ressourcer i administrationen og 250.000 kr. fra udviklingspuljen til at igangsætte arbejdet med alle underpunkter i anbefaling 3C.
 
3D: Grøn bymidte
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at der afsættes ressourcer i administrationen og 300.000 kr. fra udviklingspuljen til at igangsætte arbejdet med alle underpunkter i anbefaling 3D
 
3E: Bypark
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at der afsættes ressourcer i administrationen. og at
 
· der etableres et aktivitetsrum/møbler med 250.000 kr. fra udviklingspuljen
· der igangsættes en oprydning af Natura 2000 området med 40.000 kr. fra udviklingspuljen
· der koordineres en løbende drift og vedligeholdelse af byparken med 30.000 kr. fra udviklingspuljen
 
3F: Strukturering af drift og vedligeholdelse
Drøftes yderligere på et kommende møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder.
 
4A-C: Boligudvikling
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at anbefaling 4A, 4B, 4C og 4D indgår i det samlede arbejde med en bosætningsstrategi for hele kommunen

Sagshistorik, henvisninger
Pkt. 257 - Byrådet den 13.12.2017
 
Pkt. 3 - Projektudvalget for Udvikling i Lokalområder den 07.06.2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandling af punktet
 
Indstilles godkendt, idet Projektudvalget for Udvikling af lokalområder arbejder videre med forslagene vedrørende det tidligere rådhus i Jyderup.caseno17-44317_#4602763_v1_bilag 3.pdf.pdf
caseno17-44317_#4602758_v1_bilag 2.pdf.pdf
caseno17-44317_#4602755_v1_bilag 1.pdf.pdf

Bilag

bilag 3.pdf
bilag 2.pdf
bilag 1.pdf


143. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Holbæk Havn

Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives 61.700 kr. til etablering og drift af midlertidig toiletvogn på Filmtorvet, som finansieres af de afsatte midler på investeringsoversigten til projektudvikling af havneområdet i 2018.
 2. den resterende del af puljen til projektudvikling af havneområdet i 2018 på 238.300 kr. frigives til udvikling af en permanent servicebygning samt øvrige mindre projekter.  

Beskrivelse af sagen
Havnegruppen drøftede på deres møde d. 6. juni mulighederne for at etablere en midlertidig toiletfacilitet på Filmtorvet.
 
Baggrunden herfor er, at Filmtorvet er blevet en attraktiv plads i byen, som har tiltrukket mange forskellige grupper af borgere. Der har medført en stærkt forøget efterspørgsel efter toiletfaciliteter, og indtil videre er behovet blevet dækket af enten biografens toiletter eller områdets vegetation. Ingen af mulighederne vurderes at være holdbare, og det foreslås derfor, at der etableres en midlertidig toiletvogn i perioden frem til 1. september 2018, hvor det forventes at brugen af pladsen vil aftage.
 
Etablering og drift af en midlertidig toiletvogn forventes at koste 61.700 kr. for 3 mdr.
 
Den tidligere havnegruppe anbefalede etablering af permanente toilet- og omklædningsfaciliteter ved Filmtorvet, og det daværende Byråd besluttede i forlængelse heraf, at afsætte 100.000 kr. til projektering / skitsering på byrådsmøde den 25.1.2017. Midlerne blev efterfølgende inddraget igen i forlængelse af anlægsstop i starten af 2017.
 
Det foreslås derfor, at der frigives 238.300 kr. (den resterende del af midlerne i puljen) til projektudvikling af permanente faciliteter samt mulighed for hurtigere igangsætning af mindre projekter.

Økonomiske konsekvenser
Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten for 2018 afsat 800.000 kr. til projektudvikling af havneområdet.
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 14. marts 2018, at frigive 300.000 kr. til etablering af et kystlivscenter, hvormed der er 500.000 kr. tilbage til projektudvikling af havneområdet.
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 18. april 2018, at frigive 200.000 kr. til en række konkrete udviklingstiltag på Filmtorvet.
 
Såfremt pengene til etablering og drift af en midlertidig toiletfacilitet, projektudvikling af permanente faciliter samt hurtigere mulighed for at igangsætte mindre projekter besluttes, så vil puljen til projektudvikling af havneområdet i 2018 være fuldt disponeret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandling af punktet.
 
Indstilles godkendt.

144. Beslutning om tagrenovering - Svinningehallen

Beslutning om tagrenovering - Svinningehallen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der søges tillægsanlægsbevilling på 1.340.000 kr. fra rammen til renovering under økonomiudvalget til Svinninge Hallens tagrenovering til uforudsete tiltag.

Beskrivelse af sagen
 
Det økonomiske råderum til uforudsete omkostninger er på nuværende tidspunkt ca. 0,5 mio. kr., men dette beløb er ikke tilstrækkeligt under den allerede afsatte bevilling på 14,5 mio. kr. under udvalget for Kultur og Fritid i anlægsbudget 2018.
 
Følgende 3 tiltag er årsag til behovet for en tillægsanlægsbevilling:
 
Myndighedskrav
Bygningsmyndigheden har forlangt talevarsling, som først bliver meddelt ifm. Byggetilladelsen gives forår 2018. Der er indhentet priser på talevarslingsanlæg der samlet løber op i 425.000 kr.
 
Miljøsanering
Renoveringsarbejdet er kun lige påbegyndt da der opdages ved nedrivningen at vandrette lofter er forurenet med asbest støv fra gl. aftræksrør.
Der er ellers foretaget en miljøscreening af hallen i marts 2016. Ved den undersøgelse er ikke observeret nogen asbestforurening. Det skal bemærkes, at der er mange små og lave loftsrum over de vandrette lofter. Der er gl. aftræksrør af eternitrør indpakket med isolering der ikke er blevet undersøgt godt nok ved screeningen. Eternitrørene er af typen med asbestfibre. De mange aftræksrør blev ødelagt da hal taget blev renoveret for ca. 11 år siden.
De vandrette lofter skal udskiftes pga. skimmelangreb i bade- og omklædningsrum.
Hovedentreprenøren har fremsendt tilbud på saneringen der samlet løber op i 285.000 kr.
 
Projektoptimering
For at sikre et økonomisk råderum til uforudsete udgifter blev der taget nogle poster ud af tilbudslisten. Det billigste tilbud og den økonomiske bevilling gav ikke plads til økonomisk råderum. Der var regnet med en vareelevator til hallens materialer, redskaber og oplagringer i den nedlagte undergang.
Vareelevator/lift er nødvendig for at foreninger og halinspektør kan komme op og ned med deres ting. Kældervæg skal erstatte den gl. trappe hvor liften skal placeres.
Hovedtavlen til EL-anlægget er af ældre dato og foreslås erstattet af en ny. Dels pga. mange funktioner ikke længere er der og dels skal der indbygges nye funktioner ifm. renoveringen af hallen.
De samlede udgifter er 630.000 kr.
 Økonomiske konsekvenser
De Økonomiske konsekvenser er:
 
Myndighedskrav         425.000 kr.
Miljøsanering              285.000 kr.
Projektoptimering       630.000 kr.
Samlet beløb               1.340.000 kr.
 
Alle beløb er incl. honorar til rådgiver og administrationsudgifter.
 
Merudgiften finansiers af rammen til renovering under økonomiudvalget.
På nuværende tidspunkt har det ikke direkte konsekvenser for andre konkrete projekter, da den samlede likviditet i indeværende år på anlægsbudgettet er robust nok til at kunne håndtere omprioriteringen.Sagshistorik, henvisninger
228. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af taget på Svinningehallen 13/12-2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandling af punktet.
 
Indstilles godkendt.

145. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra borgmesteren
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen

146. Underskriftsark

Underskriftsark