UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

02-05-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-05-2018 10:00:00


PUNKTER

87. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 2. maj 2018
88. Drøftelse af implementering af besparelser og afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum
89. Beslutning om revisionens delberetning for 2017
90. Orientering - beretning om revisionsaftale
91. Drøftelse af opfølgning på budget 2018
92. Drøftelse budget 2019-2022
93. Godkendelse af Lejerbos projekt for skæve boliger på Tåstrup Byvej i Holbæk
94. Orientering om magtanvendelse 2017
95. Beslutning om budgetrevision 2 2018
96. Borgerrådgiverens årsberetning 2017
97. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017
98. Beslutning - Anlægsbevilling til udvikling af langsigtet plan for fysiske rammer i skoler og børnehuse
99. Beslutning om 1. behandling af forslag til lokalplan 3.52 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1, samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 43
100. Beslutning om igangsættelse af planer
101. Godkendelse af takst for socialtilsyn Øst godkendelser af private virksomheder og foreninger, der varetager arbejdsgiveransvaret i BPA-ordninger
102. Orientering - Status på salg af ejendomme
103. Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ordinære generalforsamling i FORS Holding A/S 2018
104. Beslutning om bevilling til Jyderup Erhvervsforening
105. Beslutning - Ejerskab af den grønne struktur i Holbæk Have og frigivelse af midler til projektudviklingen
106. Beslutning om salgspriser på ejendomme - maj 2018
107. Beslutning - Nyt klubhus til Jyderup Boldklub
108. Beslutning om salgspriser på ejendomme - maj 2018 - Lukket punkt
109. Orienteringer
110. Underskriftsark87. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 2. maj 2018

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 2. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet i økonomiudvalget d. 2. maj 2018 godkendes.


Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Godkendt.

88. Drøftelse af implementering af besparelser og afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum

Drøftelse af implementering af besparelser og afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Drøftelsessag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udvalget tager den årlige afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum til efterretning
 2. udvalget drøfter forslag om implementering af besparelsen som konsekvens af Budget2018.


Beskrivelse af sagen
Som en del af den samarbejdsaftale, der er mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune, skal Holbæk Erhvervsforum en gang årligt aflægge rapport for det forløbende år.
 
Derfor kommer direktør Kenny Jensby og formand Steen Marslew til mødet. Først vil de vise en video, der beskriver årets gang og indsatser.
 
Dernæst vil de fremlægge et forslag til, hvordan besparelsen på erhvervsområdet, som blev vedtaget med Budget2018, kan gennemføres. Besparelsen skal drøftes på mødet, hvorefter administrationen arbejder videre med besparelsen på baggrund af drøftelsen.
 
Det forrige byråd besluttede den 6. december 2017, at administrationen sammen med Holbæk Erhvervsforum skulle i løbet af 2018 finde en løsning på besparelsen på 0,5 mio. kr. for 2019 og frem.
 
Baggrunden er: Politikområde 14, Erhverv og turisme havde i 2017 et budget på 7,7 mio. kr., som fra 2018 skulle reduceres med 0,5 mio. kr. De 7,7 mio. kr. fordelte sig over 3 hovedområder:
 
 
Kontrakterne til Holbæk Erhvervsforum (inklusiv Byforum) og Turismeforum udløber den 31. december 2019. Tilskuddet til Væksthus Sjælland udbetales via bloktilskudsmidler. Og dermed er hovedparten af midlerne båndlagt af kontrakter og aftaler.
 
I 2017 var der ikke-disponerede midler på ca 440.000 kr., som det forrige Økonomiudvalg og Byråd besluttede skulle overføres og videreføres, og dermed ’dække’ for en del af besparelsen.
 
Det betyder, at besparelsen er implementeret for 2018. I 2019 vil der skulle findes 40.000 kr., i 2020 275.000 kr. – og i 2021 vil der skulle findes 509.000 kr. 
 
Samtidig med, at besparelsen skal håndteres, vil der skulle tages fat på arbejdet med nye samarbejdsaftale igangsættes, da de alle udløber med udgangen af 2019. De nuværende samarbejdsaftaler udmøntes på en overordnet aftale med Holbæk Erhvervsforum, hvor indsatsen for Holbæk Erhvervsforum og Turismeforum fastlægges – mens indsatsen for Byforum beskrives i en særskilt aftale.
 
Samtidig med denne proces har Regeringen fremlagt et forslag til forenkling af den samlede erhvervsfremmeindsats (statslige, regionale og kommunale indsats). Forslaget indebærer, at meget af den traditionelle kommunale erhvervsservice vil (hvis forslaget vedtages) skulle udbydes fra en central enhed på et mere regionalt niveau. Det forlyder, at man forventer en hurtig politisk proces, så der inden sommerferien vil være en aftale på plads. Derfor kan der være en fordel i at afvente Folketingets beslutning, før arbejdet med samarbejdsaftalerne igangsættes, så alle ved, hvad fremtiden bringer.
 
Bilag til sagen er 1) Holbæk Erhvervsforums formand Steen Marslews beretning, 2) Faktaark om Holbæk Erhvervsforum, 3) Iris helt nye rapport – via KL – om ’Værdiskabelse i lokal erhvervsfremme’ om Holbæk Erhvervsforum.


Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Ad 1: Taget til efterretning
Ad 2: Drøftet


caseno17-40716_#4493731_v1_iris rapport værdiskabelse i lokal erhvervsfremme - kommunerapport holbæk.pdf.pdf
caseno17-40716_#4493728_v1_materiale fra holbæk erhvervsforum til brug for økonomiudvalgsmøde den 2.5. - fakta ark 2017 - 2 - 1.pdf
caseno17-40716_#4493724_v1_beretning materiale fra holbæk erhvervsforum til brug for økonomiudvalgsmøde den 2.5. - beretning 20.pdf

Bilag

Iris rapport: Værdiskabelse i lokal erhvervsfremme - Kommunerapport Holbæk.pdf
Materiale fra Holbæk Erhvervsforum til brug for økonomiudvalgsmøde den 2.5. - Fakta Ark 2017 - 2 - 15 marts 2018.pdf
beretning Materiale fra Holbæk Erhvervsforum til brug for økonomiudvalgsmøde den 2.5. - Beretning 2017 - Holbæk Erhvervsforum.pdf


89. Beslutning om revisionens delberetning for 2017

Beslutning om revisionens delberetning for 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse
BeslutningssagIndstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. revisionens delberetning for 2017 tages til efterretning
 2. den administrative besvarelse godkendes


Beskrivelse af sagen
Den 15. marts 2018 modtog Holbæk Kommune beretning nr. 26 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Beretningen er en delberetning der vedrører den løbende revision for regnskabsåret 2017. Beretningen er fremsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer via mail den 19. marts 2018.
 
Kommunen er iflg. lovgivningen underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse og vurdere, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er foretaget på betryggende vis.
 
Beretningen skal behandles af økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender herefter beretningen samt forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om revisionens bemærkning samt økonomiudvalgets forslag til besvarelse.
 
Revisionen har givet anledning til en bemærkning på det sociale område. Således er der i beretningens afsnit 2.2. afgivet en revisionsbemærkning om, at der på områderne uddannelseshjælp og kontanthjælp er væsentlige tidsmæssige forsinkelser i de økonomiske opfølgninger i sagerne. Jævnfør lovgivningens krav er der således ikke foretaget rettidig opfølgning i alle sager hver 3. måned. 
 
Kerneområdet Alle kan Bidrage har været forelagt revisionsbemærkningen til udtalelse og har i besvarelsen tilkendegivet, at de principielt er enig i den fremsatte kritik. De har beskrevet hvordan den økonomiske opfølgning er tilrettelagt p.t., hvor der manuelt skal gennemgås ca. 750-950 sager pr. måned – en del henlægges, mens andre skal behandles, hvis der er ændrede forhold.
Denne procedure forventes at blive ændret væsentligt fra medio maj 2018, hvor Udbetaling Danmark, som noget nyt, påbegynder ugentlig samkøring af flytte- og indtægtsregistre. Dette vil resultere i, at kommunerne fremover modtager lister over de sager, hvor der er sket ændringer, som nærmere skal undersøges, mens sager uden ændringer automatisk henlægges. Alle kan Bidrage forventer, at anvende de frigivne resurser på selve opfølgningen, hvilket giver en klar forventning om, at opgaven fremadrettet kan løses rettidigt i.h.t. lovgivningens krav.
 
Med udgangspunkt i den ændrede procedure for opfølgning der iværksættes medio maj 2018, forventer Alle kan Bidrage, at kunne give kommunalbestyrelsen en fyldestgørende status på opgaven i september måned 2018.
 
Den samlede besvarelse fra Alle kan Bidrage vedlægges sagen.


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse - https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/2

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Ad 1: Indstilles taget til efterretning.
Ad 2: Indstilles godkendt.


caseno17-14689_#4469543_v1_delberetninger 2017 - løbende beretning 2017.pdf.pdf
caseno17-14689_#4498944_v1_fra alle kan bidrage - besvarelse delberetning 2017.docx

Bilag

Delberetninger 2017 - løbende beretning 2017.pdf
Fra Alle kan Bidrage - besvarelse delberetning 2017


90. Orientering - beretning om revisionsaftale

Orientering - beretning om revisionsaftale

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse
Orienteringssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Kommunalbestyrelsen orienteres om den foreliggende revisionsaftale


Beskrivelse af sagen
Som følge af, at der pr. 1. januar 2018 er valgt ny kommunalbestyrelse, har BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, fremsendt en ekstra beretning – beretning nr. 25. Beretningen redegør kort for revisionens opfattelse af samarbejdet samt for lovgivningens afgrænsning af kommunalbestyrelsens og revisionens opgaver og ansvar.
 
Beretningen er opdelt i 4 afsnit – som er følgende:
 1. Opgaver og ansvar
 2. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse
 3. Rapportering om den udførte revision
 4. Revisors arbejdsdokumentation
 
Beretningen er modtaget 15. marts 2018 og videresendt til kommunalbestyrelsens medlemmer via mail den 19. marts 2018.
 
Beretning nr. 25 vedlægges sagen.

Lovgrundlag – link
§ 42, § 42b og § 42c i Lov om kommunernes styrelse - https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/2

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Orienteringen indstilles taget til efterretning.caseno17-14689_#4469535_v1_beretning vedr. revisionsaftale.pdf.pdf

Bilag

Beretning vedr. revisionsaftale.pdf


91. Drøftelse af opfølgning på budget 2018

Drøftelse af opfølgning på budget 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Drøftelsessag


 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller, at:
 1. udvalget udgiftsdrivere drøftes


 

Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg, præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.


Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Drøftet.

92. Drøftelse budget 2019-2022

Drøftelse budget 2019-2022

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Drøftelsessag


 

Indstilling
 
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 1. drøfter forudsætninger for budget 2019-2022
 2. drøfter effektiviserings- og besparelsesstrategien


 

Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have bedre kendskab til deres eget budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
På mødet skal drøftes udfordringer i budget 2019:
 
Udvalget skal være færdig med drøftelse budgettet ultimo maj, da budgetforslaget skal drøftes på sommerseminaret 22. juni og effektiviseringerne skal vedtages på Kommunalbestyrelsens møde 27. juni. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Drøftet.
93. Godkendelse af Lejerbos projekt for skæve boliger på Tåstrup Byvej i Holbæk

Godkendelse af Lejerbos projekt for skæve boliger på Tåstrup Byvej i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag.


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Lejerbos projekt for etablering af 6 skæve boliger med et tilhørende fælleshus på Tåstrup Byvej 37, Holbæk godkendes
 2. der stilles kommunegaranti til realkreditlån til finansiering af skæve boliger på Tåstrup Byvej, Holbæk 


Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte på mødet den 21. oktober 2015, at Lejerbo skulle bygge skæve boliger på Marievej 28 C, Holbæk.
 
For at kunne realisere et projekt med opførelse af private lejeboliger på hjørnegrunden Valdemar Sejrsvej/Gl. Ringstedvej, er det nødvendigt at inddrage arealet på Marievej 28 C, Holbæk.

Byrådet godkendte på mødet den 12. oktober 2016, at stille en del af matr.nr. 4 ev Tåstrup, Holbæk jorder vederlagsfrit til rådighed for opførelse af skæve boliger. Placeringen på Tåstrup Byvej ligger i forlængelse af det areal på L. C. Worsøesvej, hvor Lejerbo skal opføre 100 små almene boliger, hvilket muliggør, at de skæve boliger kan skærmes for indkik fra naboerne
 
Tåstrup Byvej 37, Holbæk, hvor de skæve boliger skal opføres, udgør 6.200 m2 af matr.nr. 4 ev Tåstrup. Der er indgået vederlagsfri benyttelsesaftale med Lejerbo betinget af, at arealet benyttes til opførelse og drift af skæve boliger.
 
Lejerbos projekt indeholder 6 skæve boliger af 45 m2 og et fælleshus på 44 m2, hvoraf ca. 4,5 m2 er kontorlokale for den sociale vicevært. Det samlede bebyggede areal udgør 314 m2.
 
Projektets samlede anskaffelsessum er budgetteret til 6.950.000 kr., som finansieres med et tilskud fra staten på 2.800.000 kr. og et realkreditlån på 4.150.000 kr.
 
Staten giver tilskud på op til 400.000 kr. pr. bolig. Da andre projekter har modtaget tilskud til fælleshuset, søger Lejerbo også staten om tilskud hertil. Det søgte tilskud udgør 7 x 400.000 kr., i alt 2.800.000 kr.
 
Huslejen er beregnet til 3.678 kr. pr. måned, forventede forbrugsudgifter udgør 339 kr. pr. måned og en forsigtigt anslået boligstøtte udgør 575 kr. pr. måned. Det giver en netto husleje på 3.442 kr. pr. måned. Huslejens størrelse er godkendt af repræsentanter fra Aktiv Hele Livet, SAND (De Hjemløses Landsorganisation), Karlsvognen og Kirkens Korshær.
 
Den tilknyttede sociale viceværtfunktion vil blive varetaget af Kirkens Korshær, jfr. Udvalget ”Uddannelse og Job” beslutning af 30. marts 2016.
 
Lejerbo forventer at de fremtidige beboere kan flytte ind omkring 1. februar 2019.
 
Projektet fremgår af vedhæftede projektmappe fra Lejerbo – ”Opførelse af 6 boliger til skæve eksistenser”.


Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune skal stille 100 % kommunegaranti for realkreditlånet til finansiering af de skæve boliger, da der er tale om byggeri på ”lejet grund”.
 
Kommunegarantien udgør 4.150.000 kr.
 
Hvis staten ikke giver et tilskud på 400.000 kr. til fælleshuset, skal der optages et større realkreditlån til finansiering af projektet og kommunegarantien vil derfor udgøre ca. 4.550.000 kr.
 
Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme, og vil ikke give kommunen økonomiske konsekvenser. Der er et stort behov for de skæve boliger, som kommunen har anvisningsretten til.
 
Der nedsættes et visitationsudvalg med repræsentanter fra Aktiv Hele Livet, Karlsvognen og den sociale vicevært.


Øvrige konsekvenser
Lejerbos ansøgning om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) med diverse bilag er sideløbende fremsendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for godkendelse af det ansøgte tilskud.
 
Udmatrikulering af arealet til de skæve boliger på Tåstrup Byvej 37, Holbæk pågår.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets beslutning, den 21. oktober 2015, punkt 200: Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af skæve boliger til skæve eksistenser.
 
Byrådets beslutning, den 12. oktober 2016, punkt 223: Beslutning om placering af små og billige boliger samt skæve boliger.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” beslutning, den 30. marts 2016, punkt 35: Beslutning om social viceværtsfunktion ved fem skæve boliger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Indstilles godkendt.caseno14-13146_#4495765_v1_lejerbos projektskitsemappe af 16.04.2018 - opførelse af 6 boliger til skæve eksistenser.pdf

Bilag

Lejerbos projektskitsemappe af 16.04.2018 - Opførelse af 6 boliger til skæve eksistenser


94. Orientering om magtanvendelse 2017

Orientering om magtanvendelse 2017

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at
 1. orienteringen om magtanvendelse i 2017 tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Byrådet skal 1 gang om året forelægges en samlet rapport for anvendelse af magt efter Servicelovens bestemmelser på Psykiatri- og Handicapområdet for voksne.
 
Forud for enhver form for magtanvendelse skal personalet have forsøgt, hvad der er muligt, for at opnå borgerens frivillige medvirken til en nødvendig handling.
 
I 2017 er der indberettet i alt 47 episoder, der omhandler akut fastholdelse og føring, jf. § 126 i Serviceloven. Indberetningerne vedrører 11 borgere, hvoraf 32 indberetninger vedrører samme borger.
 
Til sammenligning var indberetninger på handicapområdet i 2016 fordelt blandt 13 borgere, mens de i 2015 var fordelt blandt 16 borgere.
 
I 2016 har Holbæk Kommune modtaget 123 indberetninger efter § 126 i Serviceloven, akut fastholdelse og føring, hvoraf 102 magtindberetninger har været over for den samme borger.
 
I 2015 har kommunen modtaget 93 indberetninger vedrørende akut magtanvendelse efter § 126 i Serviceloven, hvoraf de 62 indberetninger blev modtaget ift. samme borger.
 
I 2017 har forvaltningen modtaget indberetninger udelukkende vedr. akut fastholdelse og føring efter § 126 i Serviceloven.
Til sammenligning i 2016 blev der behandlet 3 ansøgninger vedr. forhåndsgodkendelse af anvendelse af bløde stofseler efter § 128, 1 ansøgning vedrørende tilbageholdelse i boligen efter § 127 og 1 ansøgning vedrørende godkendelse af magtanvendelse i hygiejnesituationer efter § 126 a.
 
4 indberetninger i 2017 blev vurderet som værende ikke omfattet af magtanvendelsesreglerne, mens 2 episoder i 2016 blev vurderet som værende uden for magtanvendelsesreglerne, hvoraf den ene af dem blev vurderet som nødværge.
I 2015 blev der kun indberettet 1 episode, som blev vurderet uden for magtanvendelsesreglerne.
 
I forhold til alle magtindberetningssager udarbejdes der altid en pædagogisk handleplan med henblik på at forebygge magtanvendelser. Der afholdes fortsat undervisning for medarbejdere flere gange årligt med det formål at forebygge uhensigtsmæssige magtanvendelser.Lovgrundlag – link
Serviceloven kapitel 24, Magtanvendelse


Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018
Orientering taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Punktet udsættes til næste møde.


Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Orienteringen indstilles taget til efterretning.caseno18-9663_#4452733_v1_oversigt over magtanvendelse på psykiatri- og handicapområdet for voksne i 2017, 2016 oh 2015.docx

Bilag

Oversigt over magtanvendelse på Psykiatri- og Handicapområdet for voksne i 2017, 2016 oh 2015


95. Beslutning om budgetrevision 2 2018

Beslutning om budgetrevision 2 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
1.         de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
2.         der omplaceres 540.000 kroner fra Økonomiudvalgets driftsbudget til ”Sportsbyen”. Beløbet afsættes som rådighedsbeløb og bevillingen frigives
3.         budgetrevision 2 godkendes
4.         udmøntningen af buffer til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget foretages først ved budgetrevision 4


Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen blev i februar orienteret om budgetrevision 1. Orienteringen drejede sig hovedsageligt om at informere om budgettet og tilpasse budgettet, så det ligger på de rigtige områder.
 
Hovedlinjerne i budgetrevision 2 flugter med indholdet af budgetrevision 4 2017 og regnskabet for 2017. Det indebærer, at Holbæk Kommune ikke bruger flere penge end forventet på driften samlet set, når bufferen til uforudsete udgifter forudsættes anvendt til finansiering af det samlede driftsforbrug.
Regnskab 2017 viste et overskud på 85 mio. kr. En markant resultatforbedring i forhold til resultatet i det oprindelige budget. Resultatforbedringen kan overvejende tilskrives betalingsforskydninger på i alt 126 mio. kr., som blev overført til 2018. Regnskab 2017 viste også, at vi fik styr på driftsbudgettet i sin helhed, idet vi brugte 16,7 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Det skal ses i forhold til budgetoverskridelserne i 2015 og 2016.
 
For driften viste regnskab 2017, at vi havde udfordringer på voksen-handicap og psykiatriområdet, beskæftigelse og skoler. Stort set de samme områder går igen ved budgetrevision 2. På beskæftigelsesområdet er vi udfordret på førtidspensioner og A- dagpenge, mens det går bedre på kontanthjælp og sygedagpenge. Skolerne har samlet set et merforbrug og dertil kommer, at den kommunale betaling til privatskoler er øget. Udvalgene skal søge at finde løsninger på de merforbrug der er jf. styringsprincip 3.
 
For hele driften, målt i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug, fordi vi forventer mindre udgifter på den kommunale medfinansiering og det er forudsat at bufferpuljen anvendes til finansiering af merforbrug.
 
Budget revision 2 indeholder overførslerne fra 2017. På anlæg 56 mio. kr., finansiering 30 mio. kr. og på drift 45 mio. kr. Overførslerne vedrørende udvalget for Børn og Skole afventer den endelige godkendelse. I likviditetsprognosen for 2018 er det forudsat at overførslerne på anlæg og finansiering anvendes fuldt ud i 2018– samlet set 86 mio. kr. I likviditetsprognosen for 2018 er det tillige forudsat, at der overføres 40 mio. kr. på driften til 2019. Det forventer vi stadig. Overførslerne forklarer det forventede underskud på 81,1 mio. kr
 
Det forventede resultat for 2018 i forhold til korrigeret budget
Budgetrevision 2 viser et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
 
Dette består af:
 
•           Mindreudgifter på driften på 11,4 mio. kr.
•           Mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 9,6 mio. kr.
•           Mindreforbrug på anlæg på 9,3 mio. kr.
 
I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 120 mio. kr. Det skyldes at overførte midler fra 2017 er medtaget i det korrigerede budget. Dette påvirker ikke likviditetsprognosen, som beskrevet i afsnittet om likviditet.
 
På de stående udvalg er der følgende resultat:
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Der forventes et merforbrug på 18 mio. kr. på området. Der er merforbrug på forsørgelsesudgifterne og det er primært førtidspension, der giver det samlede merforbrug. Der er mindreforbrug på kontanthjælp og sygedagpenge. Men merforbrug på A-dagpenge og førtidspension. Der arbejdes med yderligere handleplaner til udvalget
 
Udvalget for Børn og Skole:
Der er et merforbrug på 3,1 mio. kr. på området. Med godkendelsen af overførselssagen for udvalgsområdet på møde i kommunalbestyrelsen den 18/4 stiger merforbruget til 8,6 mio. kr. Det er primært udgifter til privatskoler samt udgifter til folkeskoler der giver merforbruget. De almene dagtilbud forventes samlet at have mindreforbrug. Der arbejdes med yderligere handleplaner på området. Der arbejdes med yderligere handleplaner til udvalget.
 
Udvalget for Ældre og Sundhed:
Der forventes et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til kommunal medfinansiering af sundhed, hjælpemidler og hjemmehjælp. Ældreboligerne giver dog et merforbrug grundet større tomgangsleje end forventet. Udgifterne til medfinansiering er på nuværende tidspunkt meget usikre, grundet indførelse af Sundhedsplatformen.
 
Socialudvalget:
Socialudvalget forventer et lille mindreforbrug efter omplaceringer. Der er et merforbrug på voksenspecialområdet på 6 mio. kr. Primært på midlertidige botilbud samt på kvindekrisecentre. Børnespecialområdet forventer et mindreforbrug, der matcher merforbruget på voksenspecialområdet.
 
Udvalget for Kultur og Fritid:
Der forventes et mindreforbrug for udvalget, men efter omplaceringer forventes budgettet at balancere.
 
Udvalget for Klima og Miljø
Der forventes et merforbrug for udvalget, men efter omplaceringer forventes budgettet at balancere.
 
For de stående udvalg forventes samlet et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 9,3 mio. kr. som dækkes af buffer til uforudsete udgifter under økonomiudvalget.
 
Økonomiudvalget:
Samlet set forventes et mindreforbrug på 20,7 mio. kr. Det skyldes, at buffer til uforudsete udgifter alene anvendes til at dække merforbrug på de stående udvalg. Jf. kommunens 2. styringsprincip skal hensynet til kommunens samlede økonomi altid gå forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger. Med henblik på, at udvalgene kan nå at finde løsninger og handle på merforbrug, indstilles det derfor at buffer til uforudsete udgifter først udmøntes ved budgetrevision 4.
 
Servicerammen forventes overskredet med 9,8 mio. kr. Det er de overførte driftsmidler fra 2017 til 2018 som er forudsat anvendt der giver overskridelsen. Bufferen til uforudsete udgifter anvendes ikke på nye serviceudgifter i budgetrevisionen og det er med til at mindske overskridelsen. Hvis bufferen til uforudsete udgifter anvendes til nye serviceudgifter vil servicerammen blive yderligere overskredet. Hvis der opnås overførsel til 2019, som der sigtes imod, vil servicerammen ikke blive overskredet.
 
Økonomiudvalget har indstillet til Kommunalbestyrelsen, at sparede lønkroner i forbindelse med en evt. konflikt, fortrinsvis anvendes til at indhente et evt. efterslæb på kerneområderne forbundet med en konflikt. Sparede lønkroner herudover tilgår kommunens buffer til uforudsete udgifter i 2018. Uforbrugte midler i 2018 vil hjælpe yderligere på den forventede overskridelse af servicerammen.
 
Tilskud og udligning
På tilskud og udligning er der et merforbrug på 9,6 mio kr., som skyldes mindreindtægter på grundskyld og dækningsafgift. Herudover er der en mindreindtægt på forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.
Den gunstige udvikling i konjunkturerne medfører, at der er stor risiko for, at der kan ske en midtvejsregulering af budgetgarantien, som dækker over forsørgelsesudgifter udover A-dagpenge. Der er færre på offentlig forsørgelse end forventet da aftalen mellem regeringen og KL blev indgået. Det vil kunne forværre det samlede resultat. Midtvejsreguleringen foretages i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2019 forventeligt i juni måned baseret på konjunkturerne på bl.a. beskæftigelsesområdet på landsplan.
 
Anlæg
På anlæg forventes alle anlægsmidler anvendt inklusive overførte midler fra 2017 til 2018 på 86 mio. kr. Der er salgsindtægter på 9,8 mio. kr. som modregnes i anlægsudgifterne og derfor er der samlet set et mindreforbrug på området.
 
Likviditet
På likviditetsområdet er der følgende prognose.
 
 
 
 
Udgifterne til overførte midler til anlæg fra 2017 til 2018 på 86 mio. kr. er indregnet i ovenstående prognose. Så selvom det samlede resultat i 2018 viser et kassetræk på 80 mio. kr. holder likviditetsprognosen. Endvidere indgår 40 mio. kr. af salgsindtægterne på anlæg i regnskab 2017 i kassebeholdning i 2018.
 
Økonomiudvalget har den 4/4-2018 indstillet, at ”der stadig sigtes efter en overførsel på driften på 40 mio kr. fra 2018 til 2019.” Dette er indarbejdet i ovenstående prognose. Mindreforbruget på driften i denne budgetrevision udgør 11,4 mio. kr.
 
 
Forventet årsresultat
På baggrund af ovenstående kan det samlede resultat vises som i nedenstående tabel.
 
Samlet set viser resultatet et underskud på 81,1 mio. kr., som er forklaret ved overførte midler fra tidligere år.
Der er i resultatet ikke indregnet overført overskud til 2019. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at der kan forventes overførte overskud fra år til år. Et overført overskud vil forbedre resultatet.
 
Mio. kr.
Oprindeligt budget 2018
Korrigeret budget 2018   
Forventet regnskab 2018 BR2
Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018 BR2
Indtægter       
-4.344,5
-4.344,5
-4.334,9
9,6
Driftsudgifter 
4.098,5
4.143,4
4.132,0
-11,4
- serviceudgifter
2.821,7
2.867,3
2.840,9
-26,4
-overførsler     
903,8
903,0
914,5
11,5
-andet ej service
373,1
373,1
376,6
3,5
Renter            
21,7
21,7
21,7
0,0
Anlæg            
154,2
210,6
201,3
-9,3
Forsyning
0,0
0,0
0,0
0,0
Finansiering    
31,1
61,0
61,0
0,0
Resultat i alt   
-38,9
92,3
81,1
-11,2
Kasseopbygning
38,9
-92,3
-81,1
11,2
Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.
 
Omplaceringer
Ved budgetrevision 2 bliver der indstillet en række tekniske omplaceringer.
 
Omplaceringerne drejer sig hovedsageligt om budgetter, der ligger forkert som følge af overgang til nye økonomisystem. Derfor kaldes det tekniske omplaceringer. Der er stadig usikkerhed omkring en række data som følge af overgangen til nyt økonomisystem og der indstilles derfor alene tekniske omplaceringer ved denne budgetrevision. De enkelte omplaceringer er beskrevet i bilag 1.
 
Når der omprioriteres mellem politikområder kaldes det en omplacering. Når der omprioriteres, så der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud.
 
 
Udvikling siden sidst
Budgetrevision 2 er den første budgetrevision i 2018 hvor der estimeres på forbruget. Derfor kan der endnu ikke ses en udvikling siden sidst.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ansvarsområde.

Beslutning i Socialudvalget den 24-04-2018
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ansvarsområde.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-04-2018
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Indstillingen godkendt for så vidt angår udvalgets ansvarsområde.
 
Udvalget ønsker senest på udvalgets møde i juni måned 2018 at drøfte handleplaner fra de fire skoler for at sikre budgetoverholdelse i 2018. Forinden udvalgets drøftelse skal handleplanerne være behandlet i de fire bestyrelser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde, idet handleplanerne i forhold til a-dagpenge og indsatsen for langvarigt forsørgede skal nedbringe budgetoverskridelsen, og der udformes yderligere handleplaner for andre indsatser for at sikre budgetoverholdelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Indstilles godkendt, idet det præciseres, at på alle udvalgsområder, hvor der er budgetoverskridelser, skal der udarbejdes handleplaner, som sikrer budgetoverholdelse.


caseno18-15744_#4498649_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf
caseno18-15744_#4498654_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf
caseno18-15744_#4498663_v1_bilag 3 - økonomiudvalget - indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
caseno18-15744_#4498670_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf
caseno18-15744_#4498678_v1_bilag 5 - børn og skole - drift.pdf
caseno18-15744_#4498682_v1_bilag 6 - beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf
caseno18-15744_#4498688_v1_bilag 7 - ældre og sundhed - drift.pdf
caseno18-15744_#4498692_v1_bilag 8 - klima og miljø - drift.pdf
caseno18-15744_#4498697_v1_bilag 9 - kultur og fritid - drift.pdf
caseno18-15744_#4498705_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer
Bilag 2 - Samlet oversigt
Bilag 3 - Økonomiudvalget - Indtægter, Renter, Anlæg, Finansiering
Bilag 4 - Økonomiudvalget - Drift
Bilag 5 - Børn og skole - Drift
Bilag 6 - Beskæftigelse og Uddannelse - Drift
Bilag 7 - Ældre og Sundhed - Drift
Bilag 8 - Klima og Miljø - Drift
Bilag 9 - Kultur og fritid - Drift
Bilag 10 - Socialudvalget - Drift


96. Borgerrådgiverens årsberetning 2017

Borgerrådgiverens årsberetning 2017

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse
 
Orienteringssag


Indstilling
Borgerrådgiver Per Timm Jensen indstiller, at:
 
1. borgerrådgiverens beretning tages til efterretning.Beskrivelse af sagen
I forbindelse med Byrådets behandling af Borgerrådgivningens årsberetning for 2016 blev der af flere partier udtrykt ønske om en mindre omfattende årsberetning. Det er med denne årsberetning forsøgt opfyldt - med skyldigt hensyn til den nye Kommunalbestyrelse. Samtidig forsøger vi, at være lidt mere præcise i, hvad der opleves som bekymrende set fra Borgerrådgivningens synspunkt, jf. bemærkninger og kritiske områder.
 
Borgerrådgivningen
Borgerrådgiveren kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser. Det er borgerrådgiverens opgave at gøre borgernes oplevelser synlige for organisationen Holbæk Kommune og Kommunalbestyrelsen og hjælpe de forskellige afdelinger med viden, der kan give anledning til refleksion og eventuelle ændringer, hvis der er procedurer og handlinger, der ikke er hensigtsmæssige eller korrekte.
 
En gang årligt udarbejdes en beretning, og vedlagte Årsberetning og datamateriale er en opgørelse over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.
 
Bemærkninger og kritiske områder
Beretningen er opdelt i kerneområder. De væsentligste punkter i beretningen – opdelt på kerneområder – er følgende:
 
Alle kan bidrage:
 
Der konstateres i flere tilfælde manglende tilbagemeldinger på borgeres henvendelser til sagsbehandlere såvel telefonisk som via mail, specielt ved medarbejderes fravær.
- Det ville være hensigtsmæssigt, at medarbejderne handlede på henvendelser, og at der var fokus på det fra ledelsens side. Ved medarbejderes fravær bør der være andre medarbejdere, som kan besvare indkomne henvendelser.
 
I forbindelse med reformen af 1. april 2016 som vedrørte 225 timers regel og kontanthjælpsloft, blev det på møde, hvor Borgerrådgivningen var inviteret, slået fast, at det er jobkonsulenten, som har ansvaret for evt. fritagelse for 225 timers reglen. Det har i rigtig mange tilfælde vist sig, at det ikke er ført ud i livet, hvilket har medført, at Borgeren har modtaget forkert ydelse, bliver frustreret og utilfreds og urimeligt nok retter sin utilfredshed mod ydelsescenteret som udbetaler ydelsen.
- Det er i den forbindelse uhyre vigtigt, at ydelsescenteret modtager de rette informationer til evt. tilretning af udbetalingen.
- Det er nødvendigt, og der er stort behov for, at ”Jobcentersøjlen” og ”Ydelsescenter-søjlen” i udstrakt grad samarbejder, er i tæt dialog og fremstår som èn ”søjle”.
 
Flere af de borgere, som kontakter Borgerrådgivningen, og som er på kontanthjælp, konstateres at have været på kontanthjælp i helt op til 10-15 år. Det er Borgerrådgivningens opfattelse, at det ikke har været hensigten med lovgivningen, og der ses borgere, som gennem årene har mistet lyst, selvværd, fremtidsudsigt m.m. Hvis det på nogen måde er muligt, er det ønskeligt, at så mange ”gamle” sager afsluttes snarest muligt.
- Borgerrådgivningen er vidende om, at der er taget tiltag til afklaring af ”gamle” sager, men er af den opfattelse, at der bør afsættes flere ressourcer på opgaven.
 
Fra Rehabiliteringsteamets indstilling til endelig afgørelse kan der gå uforholdsmæssig meget tid (flere måneder). Det har borgeren vanskeligt ved at forstå.
- Det er ønskværdigt at få reduceret denne ventetid.
 
Med Borgerrådgivningen som bisidder i rehabiliteringsteamet er der flere gange iagttaget spørgsmål til borgeren, som ikke har noget med borgerens helbred og udvikling af arbejdsevne at gøre. Det være sig skilsmisse, afhentning af børn m.m. Det opleves af borgeren mange gange grænseoverskridende og sagen uvedkommende.
- Samtalen/dialogen bør målrettes selve målet – arbejde eller anden forsørgelse.
 
Jobkonsulenter fremkommer af og til med udtalelser om boligsikring, § 34 ydelse, akutliste(bolig) el.lign., som lovgivningsmæssigt og bevillingsmæssigt ikke kan lade sig gøre. Det skaber unødige ansøgninger til ydelseskontoret og frustration hos borgerne.
- Ydelsescenteret har i 2017 etableret ”åben rådgivning”, som jobkonsulenten i de tilfælde bør opsøge for optimal information til Borgeren.
           
Mange borgere indkaldes til møde i ”Min Plan”. På mødet drøftes alle forhold vedrørende borgerens samlede situation, og det forsøges at finde den rette tværfaglige hjælp/indsats til borgeren. Der fremkommer anbefalinger, som efter ansøgning efterfølgende afvises, og de medarbejdere, der tildeles ”opgaver”, får ikke fulgt op på hjælp til borgeren. Det er normalt sårbare borgere, der indkaldes, som ikke har overskud til at håndtere/handle/ansøge på de anbefalinger, der fremkommer. Der tvivles på, om effekten af møderne modsvarer de ressourcer (medarbejdertimer), der anvendes til det.
- Det kunne anbefales at evaluere og drøfte effekten af møder i ”Min Plan”.
 
Aktiv Hele Livet:
Antallet af henvendelser til Borgerrådgivningen vedrørende Aktiv Hele Livet er steget fra 106 til 134, og 16 ud af 192 bisiddermøder omhandler dette center. Der har i Borgerrådgivningen ikke været henvendelser/sager i den størrelsesorden før.
- Bør tages til efterretning.
 
Ombudsmanden har i forbindelse med manglende overholdelse af udmeldt sagsbehandlingstid på gennemsnit 26 uger i bilansøgningssager kontaktet såvel administration som Borgerrådgivning med henblik på fortsat opmærksomhed fra Ombudsmandens side, da der er konstateret sagsbehandlingstid på 53,8 uger i 2017.
- Ombudsmanden har ikke taget stilling til sagen specifikt i forhold til retssikkerhedsloven og har anmodet om underretning efter politisk behandling.
 
Læring og trivsel:
Sagsbehandlingen i mange af de sager, som borgere henvender sig til Borgerrådgivningen om hjælp til, anses som mangelfuld med manglende tilbagemeldinger på ønske om aktindsigt, på almindelige svar på henvendelser, på ansøgninger, på afgørelser, på ønske om anden sagsbehandler m.m.
 
Børneindsatsen opleves som skarpt opdelt i handicapsager og ikke-handicapsager, og flere forældre har børn, som er ”placeret” i hver sin afdeling. Forældre oplever ikke, at der koordineres/kommunikeres/tilgås helhedsorienteret sagsbehandling imellem de to afdelinger, hvilket skaber frustration hos forældrene.
 
Borgerrådgivningen er af den opfattelse, at Ankestyrelsen behandler forholdsvis mange sager fra området, og er ligeledes vidende om, at Ombudsmanden har været/er involveret.
- Ovenstående udfordringer findes på en række dele af myndighedsområdet, men er hovedsageligt relateret omkring centrale temaer som aktindsigt, tidsfrister og afgørelser. Det anbefales derfor, at der igangsættes en fokuseret indsats på området, således at der sikres en større grad af ensartethed i procedurer, arbejdsgange, afgørelser og tydelighed i kommunikationen med borgerne.
 
Anbefalinger for hele organisationen:
Når borgeren skal opleve sig set, hørt og respekteret, er der fortsat plads til forbedring i kommunikationen/dialogen mellem borger og medarbejdere i Holbæk Kommune. I henhold til En Stærk Medspiller, skal der arbejdes videre med dette område.
 
Større tilgang til helhedsorienteret sagsbehandling kunne anbefales.
 
Når borgere får medhold i forkerte afgørelser, ville det klæde Holbæk Kommune, at meddele borgeren en undskyldning samtidig med meddelelsen om, at beslutningen er ændret.
 
Tidsfrist for svar fra borgere, som er fritaget for digital post, bør forlænges, da der kan gå op til 8 dage fra afsendelse til modtagelse af post med Post Danmark.
 
Medarbejdere skal ved møder sikre, at borgeren er orienteret om dagsordenen og forstår den efterfølgende dialog/beslutning.
 
Anmodning om og tidsfrist for aktindsigt bør overholdes.Lovgrundlag – link
§ 65 e i lov om kommunernes styrelse.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018
Taget til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 24-04-2018
Taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-04-2018
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Indstillingen taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Indstilles taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Orienteringen indstilles taget til efterretning. I Økonomiudvalgets behandling af punktet indgik et høringssvar fra Handicaprådet, der vedhæftes sagen som bilag.


Supplerende sagsfremstilling den 02-05-2018
Efter sagens behandling i Økonomiudvalget er sagen vedhæftet et høringssvar fra Handicaprådet som bilag.caseno15-27421_#4524079_v1_høringssvar borgerrådgiver.docx.docx
caseno18-8538_#4447232_v1_databilag.pdf.pdf
caseno15-27421_#4478226_v1_borgerrådgiverens beretning 2017.pdf

Bilag

HØRINGSSVAR Borgerrådgiver.docx
Databilag.pdf
Borgerrådgiverens beretning 2017


97. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017

Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
I borgerrådgiverens årsberetning for 2017 er der beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.
 
Administrationen har udarbejdet en plan for kerneområdernes opfølgning på borgerrådgiverens anbefalingen. I planen, der vedlægges som bilag til dagsordenspunktet, beskrives det dels, hvordan de 11 mio. kr., der er sat af i 2018 og hvert af de følgende år til kompetenceudvikling, forventes at styrke sagsbehandlingen til gavn for borgerne, og dels hvordan de enkelte kerneområder følger op på borgerrådgiverens opmærksomhedspunkter og anbefalinger med korte beskrivelser af de handlinger, der er sat i gang eller vil blive sat i gang på de enkelte områder.
 
Det drejer sig – som det også fremgår af bilaget – om følgende temaer:
Hele organisationen:
 
Alle Kan Bidrage
 
Aktiv Hele Livet
 
Læring og TrivselBeslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-04-2018
Taget til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 24-04-2018
Drøftet. Udvalget ønsker, at kerneområderne sikrer, at der sker en løbende kompetenceudvikling i forhold til at sikre retssikkerheden.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-04-2018
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Indstillingen taget til efterretning.
 
Udvalget foreslår Kommunalbestyrelsen, at der fremadrettet i administrationens opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning også redegøres for status på opfølgning på sidste års årsberetning.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-04-2018
Indstilles taget til efterretning, idet der ønskes en opfølgning på handleplanen i efteråret

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Indstilles taget til efterretning.
 
Udvalget foreslår Kommunalbestyrelsen, at der fremadrettet i administrationens opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning også redegøres for status på opfølgning på sidste års årsberetning.caseno18-13737_#4490076_v1_handleplan.docx

Bilag

Handleplan


98. Beslutning - Anlægsbevilling til udvikling af langsigtet plan for fysiske rammer i skoler og børnehuse

Beslutning - Anlægsbevilling til udvikling af langsigtet plan for fysiske rammer i skoler og børnehuse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til projektudvikling af 5 konkrete projekter, som finansieres af de afsatte midler til udvikling af en ejendomsstrategi for Læring og Trivsel på anlægsbudgettet for 2018.
   
 2. der gives en anlægsbevilling på 875.000 kr. til udvikling af en langsigtet plan for Læring og Trivsels fysiske rammer, som finansieres af de afsatte midler til udvikling af en ejendomsstrategi for Læring og Trivsel på anlægsbudgettet for 2018.

Beskrivelse af sagen
For at imødekomme kommunalbestyrelsens ønske om, at sætte mere fart på udviklingen af kommunens dagtilbud og skoler, så er der både behov for, at kigge på kritiske udfordringer, som kræver fokus nu og her samt hvordan de fysiske rammer for kommunens skoleafdelinger og børnehuse kan udvikles på længere sigt, så de i endnu højere grad understøtter yderligere læring og trivsel.
 
I lyset af den afsatte pulje til nye børnehuse i anlægsbudgettet for 2019 på 32,1 mio. kr. samt aktuelle oplevede udfordringer, så anbefales det at igangsætte projektudvikling af nedenstående 5 konkrete projekter med henblik på prioritering af de afsatte midler for 2019. De 5 projekter er:
 
 
Den mere langsigtede udvikling af de fysiske rammer har fundament i en tre grundlæggende spørgsmål:
- Hvilke fysiske rammer understøtter bedst læring og trivsel?
- Hvilke ejendomme har vi behov for nu og fremadrettet?
- Hvilken stand skal ejendommene have og hvordan sikres en balanceret drift af ejendommene?
 
Med henblik på, at sikre en fremadskuende og visionær besvarelse af ovenstående spørgsmål, anbefaler administrationen, at der udvikles en langsigtet plan for Læring og Trivsels samlede ejendomsmasse. En sådan plan vil bidrage med:
 
- Den politiske ambition for bygningsmassen
- Hvilke fysiske rammer, der understøtter læring og trivsel bedst muligt
- Status og tilstand for den nuværende ejendomsmasse
- Den demografiske udvikling og udviklingen i efterspørgslen fremadrettet?
- Konkrete indsatser på baggrund af ovenstående – formentlig opdelt geografisk så strategien anviser den konkrete indsats i det enkelte område. 
 
Læring og Trivsels ejendomsmasse består af 160.000 m2 fordelt på 74 bygninger og spredt geografisk over hele kommunen, så der er en vis varians i de oplevede udfordringer på de enkelte ejendomme. Nedslidning er dog en fællesnævner for hele ejendomsmassen, og det bør prioriteres at få rettet op på bygningernes stand, så nedslidningen ikke udvikler sig med store udgifter til følge.
 
Derudover er der følgende faktorer, som dog hver især kun er gældende for en del af ejendommene: 
 
Kapacitet: En række ejendomme er karakteriseret ved, at kapaciteten er udnyttet maksimalt, hvormed det skal undersøges, hvordan kapaciteten kan udvides. Omvendt er der andre steder, som er kendetegnet ved at have overskudskapacitet. I de tilfælde skal det afdækkes, hvorvidt man kan samle funktioner, så overskudskapaciteten minimeres.
 
Kritiske skader: En række ejendomme er ramt af kritiske skader, der medfører at bygningens funktion ikke kan opretholdes. Det er ikke holdbart på længere sigt – hverken for de daglige brugere af ejendommen eller økonomien 
 
Midlertidige løsninger: Der findes en række ejendomme, hvor der er etableret midlertidige løsninger (fx pavilloner) for at oprette kapaciteten. På længere sigt er de midlertidige løsninger ofte omkostningstunge og utidssvarende. Det bør tilstræbes, at bygningsmassen er sammensat og tilpasset, så midlerne til ejendomsdrift og behov er i balance. 
 
Af vedhæftede bilag fremgår en oversigt over, hvordan udfordringerne ser ud i de enkelte distrikter.
 
Til at igangsætte arbejdet med den langsigtede plan, så anbefales det at tilknytte ekstern bistand, der har erfaring fra lignende opgaver. Derudover skal der gennemføres en række analyser, der kan sikre, at anbefalingerne i planen bygger på et validt datagrundlag – herunder både analyser af demografi og kapacitet. Derudover forventes det, at være hensigtsmæssigt, at der i forbindelse med afklaring af konkrete projekter kan udarbejdes tegninger og visualiseringer, der kan belyse muligheder og begrænsninger i det konkrete projekt.
 
Udgifterne til ovenstående forventes at fordele sig således:
 
Bistand til udvikling af langsigtet plan
125.000 kr.
Bistand til fastlæggelse af de ”gode” fysiske rammer
150.000 kr.
Analysearbejde          
350.000 kr.
Ramme til udarbejdelse af skitseforslag
Afklaring af konkrete projekter i Svinninge, Knabstrup, Jyderup,
Stestrup og Tuse
250.000 kr.
750.000 kr.
 
Total: 
1.625.000 kr.
 
Udviklingen af planen foregår som en integreret del af arbejdet med at videreudvikle kommunens dagtilbud og skoler (jf. beslutningssag om videreudvikling af dagtilbud og skoler på Kommunalbestyrelsens møde den 18. april 2018), og vil være koordineret med den tidsplan som er lagt. Samtidig skal den både bidrage til, at de midler, der er afsat på anlægsbudgettet for 2020–2021 kan udmøntes samt som grundlag for budgetforhandlingerne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019+.
 
I vedhæftede bilag fremgår det, hvilke midler der afsat i anlægsbudgettet 2018-2021 på udvalgets område samt til de bygninger, der anvendes af Læring og Trivsel.
 
For at den langsigtede plan netop understøtter ovenstående, så er det vigtigt at arbejdet igangsættes i løbet af foråret 2018.

Økonomiske konsekvenser
Det indstilles at der frigives 1.625.000 kr. af de afsatte midler til udvikling af langsigtet plan for Læring og Trivsels ejendomsmasse på anlægsbudgettet for 2018. Det skal bemærkes at der ikke er indhentet tilbud på alle ydelserne, hvormed nogle af beløbene er udtryk for en ramme, der kan anvendes, såfremt det i processen vurderes at være hensigtsmæssigt. Såfremt beløbet ikke anvendes, så vil det blive indstillet til fornyet politisk prioritering. 
 
På anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 2,5 mio. kr. til opgaven, og dermed vil der være 875.000 kr. tilbage som ikke er frigivet på nuværende tidspunkt, men som efterfølgende evt. kan prioriteres politisk til igangsætning af mindre tiltag, der understøtter strategiens anbefalinger. Udvalget vil blive forelagt en sag herom før evt. tiltag igangsættes

Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalget – 7. marts 2018: Sag nr. 46; Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ejendomsstrategi for kerneområdet Læring & Trivsel.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Ad 1: Indstilles godkendt.
 
Ad 2: Indstilles ikke godkendt.


caseno18-8587_#4486875_v1_anlægsbudget efter prioritering 2018-21 - skoler og børn.pdf.pdf
caseno18-8587_#4489061_v1_ejendomsportefølje m. bemærkninger - udvalget for skole og børn.pdf.pdf

Bilag

Anlægsbudget efter prioritering 2018-21 - Skoler og Børn.pdf
Ejendomsportefølje m. bemærkninger - Udvalget for Skole og Børn.pdf


99. Beslutning om 1. behandling af forslag til lokalplan 3.52 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1, samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 43

Beslutning om 1. behandling af forslag til lokalplan 3.52 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1, samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 43

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag.


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 43 og lokalplan 3.52 Boligområde ved Holbæk Have, etape I, godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
 2. Der på baggrund af en gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Holbæk Have, etape I, og det tilhørende kommuneplantillæg udarbejdes på baggrund af et projektudbud af arealet. Lokalplanen har til formål at muliggøre det projekt for boligbyggeri, som på byrådsmøde den 15.06.2016, blev valgt som vinder af projektudbuddet. Prospekt for vinderprojektet er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.
 
Lokalplanområdet har en attraktiv placering i Holbæk, både tæt på bymidten og naturområdet Fælleden. Lokalplanområdet er knap 2 ha. og husede tidligere Brunhøjskolen, som nu er revet ned. 
 
Helhedsplan for Holbæk Have
Området skal ses i sammenhæng med idrætsanlægget ved Holbæk Have, som planlægges omdannet til boligområde, når det nye idrætsanlæg ved Sportsbyen står færdigt. Lokalplanområdet er via sin placering oplagt at tænke med ind i planerne for udviklingen af det nye boligområde.
 
Holbæk Kommune har udarbejdet en helhedsplan for Holbæk Have, som udstikker de overordnede fysiske rammer for udviklingen af området til et nyt boligområde. Temaerne i helhedsplanen implementeres i indeværende lokalplan, så lokalplanområdet bliver en integreret del af det kommende boligområde ved Holbæk Have. Helhedsplanen vedhæftes som bilag til dagsordenspunktet.
 
Forslag til kommuneplantillæg
I kommuneplan 2013-25 er områdets anvendelse fastlagt til uddannelsesformål. Derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 43, som har til formål at udlægge et nyt rammeområde til boligformål.
 
Lokalplanforslagets indhold
Lokalplanen muliggør en ny boligbebyggelse i form af et etagebyggeri, som samlet set giver mulighed for at opføre ca. 135 boliger. Bebyggelsen skal opføres i minimum 2 og maksimum 6 etager. Et boligtårn mod syd kan dog opføres i maksimum 10 etager.
 
Lokalplanen tager højde for områdets unikke placering nær både bymidte og grønne rekreative arealer. Der muliggøres således en markant boligbebyggelse med en bymæssig tæthed. Tætheden i bebyggelsen udløser til gengæld store grønne opholdsområder, herunder en central grøn kile, som samtidig er en rekreativ forbindelse mellem Fælleden og resten af Holbæk Have-området.
 
Den grønne kile anlægges med stier, bakker, en regnvandssø samt et snoet lavningsforløb for regnvandsforsinkelse. Der skal anlægges legepladser og fitnessfaciliteter som kan bidrage med liv og aktivitet til nærområdet.
 
Vejadgang til området sker fra Kattegatsvej og Holbæk Have. Der skal etableres venstresvingsbaner for at sikre en fortsat god trafikafvikling på Holbæk Have og Kattegatsvej. Adgangsvejene munder direkte ud i anlæg for fællesparkering og lokalplanområdet vil således ikke rumme veje og biltrafik internt i området.
 
Stien i den grønne kile binder de rekreative stier i Fælleden sammen med stierne omkring Holbæk Have og videre ind til bymidten. Stien skal etableres i fast belægning og belyses, så den fremstår indbydende og tryg, og dermed kan udgøre et reelt alternativ til valg af bil som transportmiddel.
 
Miljøscreening og analyser
Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en miljørapport. Planforslagenes anvendelse og omfang ligger i forlængelse af det eksisterende i området og indebærer ikke væsentlige ændringer i de eksisterende trafikale forhold. Planforslagenes mulighed for at opføre et punkthus i op til 10 etager er belyst i form af visualiseringer og skyggediagrammer, og de miljømæssige afledte påvirkninger således beskrevet.
 
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der gennemført en trafiktælling og udarbejdet en støjredegørelse. Redegørelsen konkluderer at de vejledende grænseværdier for trafikstøj kan overholdes uden støjafskærmende foranstaltninger på terræn.
 
Der er tillige udarbejdet geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene og nedsivningsmulighederne indenfor lokalplanområdet. Undersøgelserne følges op med et notat for regnvandshåndtering. Hverdagsregn ledes via åbne regnvandsrender og rør til regnvandsbassinet, hvor vandet renses og forsinkes. Ved ekstremregn ledes vandmængderne væk fra boligerne og til regnvandsbassinet samt grønne områder og parkeringsarealer.

Økonomiske konsekvenser
Udbygningsaftale
Der bliver indgået aftale om en infrastrukturudbygningsaftale. De planlagte forbedringer omfatter, i henhold til anbefalinger i udarbejdet trafikrapport, etablering af to venstresvingsbaner på hhv. Kattegatsvej og Holbæk Have. Desuden etableres et sikkert krydsningspunkt for bløde trafikanter, hvor stien i den grønne kile krydser Kattegatsvej.
 
Udvikler afholder alle udgifter til aftalens omhandlede anlæg af infrastruktur, hvorefter driften overgår til kommunen.

Høring
Opstart af planlægningen har været annonceret på kommunens hjemmeside i forbindelse med at planforslagene blev udsendt i 4 ugers for-debat hos beboerne i nærområdet.
 
Der indkom 1 høringssvar i forbindelse med for-debatten. Høringssvar og behandlingen af det, er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.
 
Planforslagene udsendes i 8 ugers offentlig høring. Der afholdes borgermøde i forbindelse med høringsperioden.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne
 
Udvalget for Klima og Miljø den 29. november 2016 (punkt 164).
 
Økonomiudvalget den 7. december 2016 (punkt 239).

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Et flertal bestående af A, V, O og I indstiller at forslaget tiltrædes.
 
Et mindretal bestående af Ø ønsker at det maksimale antal etager i tårnet reduceres fra 10 til 6-7 etager.
 
Der ønskes yderligere skyggediagrammer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Indstilles godkendt.
 
For stemte 6 (A, V, I, O, C og L).
 
Imod stemte 1 (Ø), idet det maksimale antal etager i tårnet ønskes reduceret fra 10 til 6-7 etager, og parkeringsområdet ønskes gravet ned.


caseno17-34433_#4484574_v1_20180409_forslag_lokalplan_3_53_boligomraade_ved_holbaek_have_etape_i.pdf.pdf
caseno17-34433_#4484580_v1_20180322_forslag kommuneplantillæg 43.pdf.pdf
caseno17-34433_#4484592_v1_20171113_behandling af høringssvar.pdf.pdf
caseno17-34433_#4484613_v1_20170911_miljøscreening.pdf.pdf
caseno17-34433_#4484619_v1_20180126_helhedsplan.pdf.pdf
caseno17-34433_#4493744_v1_domea_daurehøj.pdf.pdf

Bilag

20180409_Forslag_lokalplan_3_53_boligomraade_ved_holbaek_have_etape_I.pdf
20180322_Forslag kommuneplantillæg 43.pdf
20171113_Behandling af høringssvar.pdf
20170911_Miljøscreening.pdf
20180126_helhedsplan.pdf
Domea_Daurehøj.pdf


100. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. følgende nye planer igangsættes:
  1. Kuppelhuse i den sydlige del af Bybjerg, Orø
  2. Boligområde ved Landlyst, Svinninge
  3. Boligområde ved Søbæksparken og Søbæksvej (tillæg til eksisterende lokalplan), Jyderup
  4. Udvidelse af dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk
  5. Indretning af boliger i det tidligere plejehjem, Hjortholmvej, Tølløse

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces.
 
Nye planer
A Kuppelhuse i den sydlige del af Bybjerg, Orø (bilag 1)
Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om at opføre et kuppelhus i den sydlige del af Bybjerg. Den nuværende lokalplan for området giver kun mulighed for at opføre traditionelle længehuse i området. Der udarbejdes derfor en ny lokalplan for området, for at muliggøre mere nytænkende og alternative hustyper. Det vurderes, at opførelse af nytænkende bebyggelser på den konkrete ejendom passer fint sammen med den omkringliggende bebyggelse og landskabet.
 
B Boligområde ved Landlyst, Svinninge (bilag 2)
Formålet med lokalplanen er at muliggøre rækkehuse og etageboliger i området. Den eksisterende lokalplan giver udelukkende mulighed for åben/lav bebyggelse. Det vurderes, at projektet vil medvirke til et mere mangfoldigt udbud af boliger i Svinninge.
 
C Boligområde ved Søbæksparken og Søbæksvej (tillæg til eksisterende lokalplan), Jyderup (bilag 3)
Der er en eksisterende lokalplan for området, der har til hensigt, at give mulighed for etablering af 12 rækkehuse. Desværre er bestemmelserne i lokalplanen ikke præcise nok til at opfylde kravene i planloven, og lokalplanen kan derfor ikke realiseres. Hensigten er derfor at udarbejde et tillæg til den eksisterende lokalplan for at rette op på manglerne i denne.
 
D Udvidelse af dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk (bilag 4)
Hensigten med planlægningen er at muliggøre en mindre udvidelse af en eksisterende dagligvarebutik i området. Det forudsættes, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg der opgraderer det eksisterende lokalcenter til et bydelscenter. Der er endvidere udarbejdet en detailhandelsanalyse (bilag 5), der viser, at ændringen ikke vil få væsentlig negativ indflydelse på de øvrige detailhandelsområder.
 
E Indretning af boliger i det tidligere plejehjem, Hjortholmvej, Tølløse (bilag 6)
Holbæk Kommune har solgt det tidligere plejehjem i Tølløse. Den nye ejer ønsker, at renovere ejendommen og etablere boliger. Det vurderes, at planlægningen ligger i naturlig forlængelse af beslutning om at sælge ejendommen til boligformål og planlægningen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning og kommuneplanramme.
 
Status på planer
For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 7.
 
Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Indstilles tiltrådt.
Ø kan dog ikke tiltræde D, idet det kan være med til at skabe flere tomme butikker.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Indstilles godkendt.
 
1 (Ø) kan dog ikke indstille, at plan d. igangsættes, idet det kan være med til at skabe flere tomme butikker.caseno18-5727_#4487252_v1_bilag 1 prioriteringsnotat lp 4.16 kuppelhuse i den sydlige del af bybjerg, orø.docx.docx
caseno18-5727_#4487245_v1_bilag 2 prioriteringsnotat lp 10.11 boligområde ved landlyst, svinninge.docx.docx
caseno18-5727_#4487247_v1_bilag 3 prioriteringsnotat boligområde ved søbæksparken og søbæksvej (tillæg til lp 50-64).docx.docx
caseno18-5727_#4487248_v1_bilag 4 prioriteringsnotat udvidelse af dagligvarebutik ved tåstrup møllevej, holbæk.docx.docx
caseno18-5727_#4487249_v1_bilag 5 detailhandelsanalyse.pdf.pdf
caseno18-5727_#4487250_v1_bilag 6 prioriteringsnotat lp 19.14 indretning af boliger i tidligere plejehjem hjortholmvej tølløse.docx
caseno18-5727_#4487251_v1_bilag 7 status planer april.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Prioriteringsnotat LP 4.16 Kuppelhuse i den sydlige del af Bybjerg, Orø
Bilag 2 Prioriteringsnotat LP 10.11 Boligområde ved Landlyst, Svinninge
Bilag 3 Prioriteringsnotat Boligområde ved Søbæksparken og Søbæksvej (tillæg til LP 50-64)
Bilag 4 Prioriteringsnotat Udvidelse af dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk
Bilag 5 Detailhandelsanalyse
Bilag 6 Prioriteringsnotat LP 19.14 Indretning af boliger i tidligere plejehjem Hjortholmvej Tølløse
Bilag 7 Status planer april


101. Godkendelse af takst for socialtilsyn Øst godkendelser af private virksomheder og foreninger, der varetager arbejdsgiveransvaret i BPA-ordninger

Godkendelse af takst for socialtilsyn Øst godkendelser af private virksomheder og foreninger, der varetager arbejdsgiveransvaret i BPA-ordninger

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. Økonomiudvalget godkender 2018 takst for nygodkendelse af private firmaer og foreninger, der varetager arbejdsgiveransvaret i BPA-ordninger.
 
 1. Økonomiudvalget delegerer kompetencen til at godkende 2018 takst til direktionen for:
 
  1. driftsorienteret tilsyn med private firmaer og foreninger, der varetager arbejdsgiveransvaret i BPA-ordninger
  2. væsentlige ændringer af godkendelsesgrundlaget for private firmaer og foreninger, der varetager arbejdsgiveransvaret i BPA-ordninger.


Beskrivelse af sagen
Socialtilsynene i Danmark fik pr. 1. januar 2018 tilført en ny opgave. Opgaven omhandler godkendelse og tilsyn af og med private firmaer og foreninger, der varetager arbejdsgiveransvaret i de såkaldte BPA-ordninger; Borgerstyret Personlig Assistance, hvor handicappede borgere ansætter egne hjælpere.
 
Af lovbemærkninger fremgår følgende formål med godkendelsen og tilsynet:
 
”Det er Børne- og Socialministeriets vurdering, at indførelse af en godkendelsesordning for foreninger og private virksomheder vil medvirke til at mindske risikoen for, at tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance ikke anvendes efter formålet. Endvidere vil en godkendelsesordning øge borgernes tryghed ved at indgå aftaler med foreninger eller private virksomheder om overførsel af tilskud, idet en sådan aftale alene kan indgås med foreninger og private virksomheder, der er godkendt til at varetage arbejdsgiverfunktionen.”
 
Lovgivningen siger herefter, at private virksomheder og foreninger, der varetog ansvaret for BPA-arbejdsgiverdelen før 1. januar 2018 skal søge om godkendelse hos Socialtilsynene, hvis de efter 1. juli 2019 fortsat vil løse opgaven. Private firmaer og foreninger, der efter 1. januar 2018 ønsker at løse opgaven, skal inden de påtager sig opgaven, være godkendt af socialtilsynet.
 
Jf. bekendtgørelse om socialtilsyn § 20 skal følgende betingelser, sammen med de betingelser, der følger af lov om socialtilsyn § 18 g og bekendtgørelse om socialtilsyn §§ 24 og 25, være opfyldt for, at foreningen eller den private virksomhed kan godkendes:
 
 1. foreningen eller den private virksomhed skal være solvent,
 
 1. den skal have en kompetent ledelse og benytte sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere, og
 
 1. ledelsen skal kunne påvise, at der i foreningen eller virksomheden er kendskab til ansættelsesret.
 
Jf. lov om socialtilsyn § 18 g, skal de omfattede foreninger eller virksomheder udarbejde et årsbudget, der omfatter aktiviteter i forhold til varetagelsen af arbejdsgiverfunktionen. Herudover skal de indsende revideret årsregnskab for deres aktiviteter i forhold til varetagelsen af arbejdsgiverfunktionen jf. bekendtgørelse om socialtilsyn §§ 23 - 25.
 
Socialtilsynene skal i forbindelse med løsningen af opgaven udmelde en takst for opgaven. Der skal udmeldes en godkendelsestakst, en takst for et driftstilsyn samt en takst for en væsentlig ændring.
 
Nærværende indstilling omhandler primært godkendelsestaksten, idet der først skal føres driftstilsyn med de private virksomheder og foreninger der varetager arbejdsgiveransvaret i BPA-ordninger efter, at de er godkendt at socialtilsynet. I første omgang har fokus derfor været på at vurdere tidsestimatet for godkendelsesopgaven.
 
De 5 socialtilsyn i Danmark har i samarbejde med Socialstyrelsen udarbejdet et koncept for godkendelse af private virksomheder og foreninger der varetager arbejdsgiverdelen i BPA-ordninger. På baggrund af tilsynskonceptet (ansøgningsskema, budgetskema, rapportskabelon, socialstyrelsens vurderingsgrundlag for godkendelse samt notat om solvens) har Socialtilsynene foretaget en vurdering og bedømmelse af tidsestimatet for godkendelsesopgaven, vedlagt.
 
Alle fem socialtilsyn er blevet enige om et tidsestimat på 36 timer, som et gennemsnitligt timeforbrug for godkendelse af private virksomheder og foreninger, der ønsker at varetage arbejdsgiverdelen i BPA-ordninger. Samtidig har tilsynene besluttet at estimatet evalueres efter 1 år, i første kvartal 2019, dels fordi der her vil være erfaringer med konkrete sager, der kan kvalificere godkendelsen, og dels fordi der er en forventning om, at der foreligger en ny vejledning til Lov om Socialtilsyn, hvori der vil være en vejledning til godkendelse og tilsyn med de omtalte virksomheder og foreninger.
 
Tidsestimatet på de 36 timer skal ganges med det stedlige tilsyns beregnede timepris (der skal være omkostningsægte), hvorfor der vil være en mindre variation i taksten for en godkendelse af en BPA-virksomhed/forening afhængig af det enkelte tilsyns beregnede timepris. Socialtilsyn Øst takst for godkendelser i 2018 vil være 20.889 kr. 
 
I forhold til takster for driftstilsyn og væsentlige ændringer er der pt. ikke udarbejdet en model for prisfastsættelse, idet socialtilsynene er ved at undersøge opgavens omfang og kompleksitet, det er forventningen at taksterne vil være lavere end taksten for nygodkendelser.
 
På baggrund af ovenstående er der endvidere indarbejdet i nærværende indstilling en kompetence delegering til administrationen om godkendelse af følgende takster for 2018
 
  1. for driftsorienteret tilsyn med private firmaer og foreninger, der varetager arbejdsgiveransvaret i BPA-ordninger
  2. Væsentlige ændringer af godkendelsesgrundlaget for private firmaer og foreninger, der varetager arbejdsgiveransvaret i BPA-ordninger
 
 
Taksterne vil fremadrettet (2019) blive indarbejdet takstmodellen der anvendes af socialtilsynene, årsagen til at taksterne ikke er indarbejdet i 2018 takstmodellen er at der på tidspunktet for dels udarbejdelse af taksterne og kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne for 2018 ikke var en vedtaget lovgivning endvidere var der på daværende tidspunkt ikke klarhed over omfang og indhold af opgaven. 
 
Det forventes således, at Socialtilsyn Øst efter implementering af BPA opgaven vil fremsende takster til politiske godkendelse i overensstemmelse med den i øvrigt gældende praksis, dvs. i forbindelse med budgetvedtagelser for kommende år.


Økonomiske konsekvenser
Ingen, da Socialtilsyn Øst er takstfinansieret.


Øvrige konsekvenser
Ingen

Lovgrundlag – link
Lov om socialtilsyn: LBK nr. 42 af 19/01/2018 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194396
Bekendtgørelse om socialtilsyn: BEK nr. 1250 af 13/11/2017 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194644
Vejledning om godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 95: VEJ nr. 10264 af 19/12017 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196886

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Indstilles godkendt.


caseno18-15757_#4493867_v1_takstberegningsark 2018 - godkendelse.xlsx

Bilag

Takstberegningsark 2018 - godkendelse


102. Orientering - Status på salg af ejendomme

Orientering - Status på salg af ejendomme

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Orienteringssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
På Økonomiudvalgets møde den 4. april 2018, blev en sag om status på salg af ejendomme udsat. Der er nu udarbjedet en ny sag. I forhold til sagen fra april, er det tilføjet, hvad ejendommene anvendes/ har været anvendt til. Derudover er Rebslagervej 15, 4300 Holbæk tilføjet på listen over ejendomme, der kommer til salg indenfor den nærmeste fremtid, mens Østre Skole er fjernet fra den samme liste.
 
Holbæk Kommune har på nuværende tidspunkt følgende ejendomme og grunde til salg:
 
Type:
Adresse:
Tidligere anvendelse:
Udbudspris:
Ejendom
Hovedgaden 2, 4420 Regstrup
Skole
2.200.000 kr.
Ejendom
Mellemvang 12, 4300 Holbæk
Jobindsats
2.950.000 kr.
Grund /Byggeretter
Sports Alle 1, 4300 Holbæk (Byggefelt A, B og C)
-
5.332.800 kr.
Grund
Rørvangsvej 29, 4300 Holbæk
-
2.500.000 kr.
Grund
Taastrup Byvej 33B, 4300 Holbæk
-
450.000 kr.
Grund
Spurvevej 3, 4370 St. Merløse
-
20.000 kr.
Grund
Præstemarken 1, 4420 Regstrup
Fodboldbane – ”Silver Park”
Bud
Grund
Håndværkervej 6 og 8, 4520 Svinninge
-
1.375.000 kr.
Grund
Digemosevej 6, 4340 Tølløse
-
312.500 kr.
Grund
Annexgårdsvej 6, 4350 Ugerløse
-
355.000 kr.
 
Udbudsprisen er angivet inkl. moms, så udbudsprisen må ikke betragtes som det nettobeløb Holbæk Kommune får i kassen, når ejendommen/grunden sælges.
 
Derudover er der en række ejendomme/grunde, som på nuværende tidspunkt forventes sat til salg eller solgt i 2018:
 
Type:
Adresse:
Tidligere anvendelse
Forventet udbudspris:
Forventes udbudt/solgt:
Ejendom
Hovedgaden 55,
4420 Regstrup
Ungdomsklub
1.950.000 kr.
2.- 3. kvartal 2018
Ejendom
Kalundborgvej 133,
4300 Holbæk
Mental sundhed
6.300.000 kr.
2. kvartal 2018
Ejendomme
Slagelsevej 21 og 40,
4450 Jyderup
Skarresøhjemmet og Jyderup campingplads
3.000.000 kr.
3. – 4. kvartal 2018
Ejendom
Vestergade 7,
4300 Holbæk
Ungdomsklub
1.425.000 kr.
3. kvartal 2018
Ejendom
Vandtårnsvej 8,
4300 Holbæk
Svømmehal
Ikke endeligt afklaret
3. – 4. kvartal 2018
Ejendom
Rebslagervej 15, 4300 Holbæk
Genoptræningscenter
Ikke endeligt afklaret
3. – 4. kvartal 2018
Ejendomme/
Grunde
Holbæk Have,
4300 Holbæk
”Holbæk Have” – Byggefelt 5, men med mulighed for at byde på hele området.
Udbydes formentlig uden udbudspris
2. kvartal 2018
Grund/
Byggeret
Sports Alle 1, 4300 Holbæk (Byggefelt D)
Byggefelt på 14.000 m2
Byggeretspris på 640 - 800 kr./m2
2. kvartal 2018
 
 
Udover ovenstående, så arbejdes der på afklaring af en række projekter, der ligeledes kan resultere i salg af kommunale ejendomme og grunde:

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

103. Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ordinære generalforsamling i FORS Holding A/S 2018

Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ordinære generalforsamling i FORS Holding A/S 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. borgmesteren bemyndiges til at møde på vegne af Kommunalbestyrelsen på den ordinære generalforsamling i Fors Holding A/S den 1. maj 2018
 2. borgmesteren bemyndiges til at stemme for pkt. 3 og 5 samt for bestyrelsens indstillinger i pkt. 4, 6 og 7.Beskrivelse af sagen
Fors A/S er fælles forsyningskoncern for kommunerne i Holbæk, Lejre og Roskilde. Det fremgår af vedtægterne for selskabet, at den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
 
Det fremgår af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling 2018, at dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:
 
 
Indkaldelsen til generalforsamlingen og regnskabsresultatet for 2017 er vedlagt som bilag.
 
Årsrapporten og bestyrelsens anbefalinger til de enkelte dagsordenspunkter bliver først drøftet og godkendt/besluttet af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 30. april 2018. Materialet tilsendes Økonomiudvalgets medlemmer, så snart det foreligger, og det vedlægges sagen som bilag, inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen.


Supplerende sagsfremstilling den 02-05-2018
Efter sagens behandling i Økonomiudvalget er sagen vedhæftet et årsregnskab for Fors Holding A/S og den endelige dagsorden til generalforsamlingen i Fors Holding A/S som bilag.Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Indstilles godkendt.
 
I Økonomiudvalgets behandling af punktet indgik den endelige dagsorden til generalforsamlingen og regnskabet for Fors Holding A/S. Dokumenterne vedhæftes sagen som bilag.caseno15-27421_#4524074_v1_indkaldelse til generalforsamling i fors holding a_s den 31. maj 2018 1.0 4.0.docx.docx
caseno18-16894_#4507657_v1_dagsordensmateriale til generalforsamling i fors holding as - indkaldelse til generalforsamling i f.pdf
caseno18-16894_#4507675_v1_regnskabsresultat for 2017.pdf.pdf
caseno15-27421_#4524077_v1_fors holding as - godkendt regnskab.pdf.pdf

Bilag

Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A_S den 31. maj 2018 1.0 4.0.docx
Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding AS den 31. maj 2018.pdf
Regnskabsresultat for 2017.pdf
Fors Holding AS - godkendt regnskab.pdf


104. Beslutning om bevilling til Jyderup Erhvervsforening

Beslutning om bevilling til Jyderup Erhvervsforening

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der bevilges 50.000 kr. til Jyderup Erhvervsforening til forlængelse af ansættelsen af en proceskoordinator for Jyderup Handleplan


Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Lokal Udvikling modtog den 8. marts 2018 en ansøgning fra Jyderup Erhvervsforening om 100.000 kr. til en forlængelse af ansættelsen af en proceskoordinator. Indtil april 2018 har ansættelsen af projektkoordinatoren delvist været finansieret af midler bevilget af Vækstudvalget i 2017. Projektudvalget for Lokal Udvikling har behandlet sagen og indstiller, at Jyderup Erhvervsforening får bevilget 50.000 kr. til det anførte formål.       
 
Baggrund for ansøgning
Vækstudvalget bevilgede den 15. august 2017 75.000 kr. til Jyderup Erhvervsforening, så der kunne ansætte en proceskoordinator, der skulle:
 
 
Det var en betingelse for tilsagnet, at foreningerne i Jyderup bidrog med medfinansiering på 50.000 kr.
 
Den fremdrift, proceskoordinatoren skabte i flere forskellige udviklingsprojekter i Jyderup, resulterede i et behov/ønske om, at samle de sideløbende processer i et samlet og koordineret forløb, hvor både frivillige i Jyderup og administrationen arbejdede tæt sammen. Byrådet besluttede i forlængelse af dette den 13. december 2017 at igangsætte Jyderup handleplan. Processen for Jyderup Handleplan slutter i sommeren 2018. Proceskoordinatoren blev i Jyderup tovholder for processen.
 
I ansøgningen af 8. marts 2018 om 100.000 kr. til fortsat at kunne betale proceskoordinatoren frem til august 2018 oplyser Jyderup Erhvervsforening, at proceskoordinatoren har brugt flere timer end beregnet på grund af igangsættelsen af samarbejdet om Jyderup handleplan. Pengene modtaget i 2017 rækker derfor kun frem til april 2018. De ansøgte 100.000 kr. er møntet på at følge processen for handleplanen til dørs med den fortsatte hjælp fra en proceskoordinator frem til august måned 2018.
 
Jyderup Erhvervsforening og andre foreninger i Jyderup har i denne omgang kun mulighed for at stille med en egenfinansiering på 10.000 kr.
 
Administrationens vurdering
Dokumentationen for brug af de af Vækstudvalget bevilgede midler i 2017 vurderes at være tilstrækkelig.
 
Udviklingen af Jyderup Handleplan er et samarbejde mellem frivillige borgere i Jyderup, ansatte i administrationen og politikkerne i Projektudvalget for Lokal Udvikling. Det er et samskabelsesprojekt af en størrelse, som ikke er prøvet før i Vækst og Bæredygtighed. Organiseringen af de frivillige borgere i Jyderup, som proceskoordinatoren står for, vurderes at være en fordel for administrationen i samarbejdet om Jyderup Handleplan.
 
Da processen omkring Jyderup Handleplan er en ny proces – og konstellationen med en proceskoordinator, som lokalområdet selv har ansat – ikke er prøvet før, anbefales det, at der foretages en evaluering af modellen.
 
Projektudvalget for Lokal Udviklings anbefaling
Projektudvalget for Lokal Udvikling anerkender den værdi, det har for Jyderup at have en selvstændig proceskoordinator, som samler trådene på tværs af de mange frivillige borgere, der arbejder med Jyderup Handleplan. Udvalget kan derfor godt se behovet for fortsat at have en proceskoordinator ansat frem til d. 28. maj 2018, hvor de frivillige borgere sender deres løsningsforslag til den samlede handleplan. Behovet for at have en proceskoordinator i Jyderup i juni og august, hvor handleplanen behandles politisk, anerkendes ikke.
 
På den baggrund anbefaler udvalget, at der gives tilsagn om 50.000 kr. - halvdelen af de ansøgte 100.000 kr.- således at proceskoordinatoren kan hjælpe Jyderup frem til aflevering af løsningsforslag til politisk behandling.
 
Der stilles de samme krav om, at Jyderup fremlægger regnskab og evaluering som ved sidste tilsagn fra Vækstudvalget, men det nye tilsagn om de 50.000 kr. er ikke afhængigt af egenfinansieringen på 10.000 kr. fra foreningerne i Jyderup


Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet for 2018 afsat i alt 10 mio. kr. til arbejdet med lokal udvikling. Af de afsatte midler er de 2 mio. kr. afsat til anlæg og 8. millioner til drift. Projektudvalget for Lokal Udvikling anbefaler, at der frigives 50.000 kr. af de 8 mio. kr., der er afsat til drift, til en bevilling til Jyderup Erhvervsforening til forlængelse af ansættelsen af en proceskoordinator for Jyderup HandleplanLovgrundlag – link
Link til byrådsbeslutningen om igangsættelse af Jyderup Handleplan (13. december 2017)


Sagshistorik, henvisninger
13.12.17 http://131.165.161.166/committee_78340/agenda_314915/agenda_314915.html#12329523

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Godkendt.caseno18-1395_#4508648_v1_jyderuptilsagn fra vækstudvalget.pdf
caseno18-1395_#4507086_v1_ansøgning fremsendt den 8. marts.pdf.pdf
caseno18-1395_#4508637_v1_jyderup redegørelse 2 april.pdf
caseno18-1395_#4508642_v1_specificeret plan for projektkoordinatorens arbejde.pdf

Bilag

Jyderuptilsagn fra Vækstudvalget
Ansøgning fremsendt den 8. marts.pdf
Jyderup redegørelse 2 april
Specificeret plan for projektkoordinatorens arbejde


105. Beslutning - Ejerskab af den grønne struktur i Holbæk Have og frigivelse af midler til projektudviklingen

Beslutning - Ejerskab af den grønne struktur i Holbæk Have og frigivelse af midler til projektudviklingen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. ejerskabet af den fremtidige grønne struktur i Holbæk Have forbliver på kommunale hænder.
 2. den mulige bebyggelsesprocent i Holbæk Have reguleres op, hvormed Holbæk Kommune fortsat kan forvente samme salgsprovenu ved salget.
 3. der frigives 990.000 kr. til den fortsat projektudvikling, der finansieres af det fremtidige provenu for salget af Holbæk Have. 


Beskrivelse af sagen
Ejerskab af den grønne struktur
Den 13. december 2017 besluttede det daværende Byråd, at byggefelt 5 i Holbæk Have skulle udbydes til salg med mulighed for at kunne byde på hele arealet. Samtidig blev vilkårene for udbuddet godkendt, og heri lå der en forventning om, at Holbæk Kommune skal anlægge den grønne struktur i Holbæk Have jf. den godkendte helhedsplan.
Jf. helhedsplanen er formålet med grønne struktur, at: ” bringe naturen fra Fælleden ind i projektområdet og samtidig fungere som adgangsvej til Fælleden for det eksisterende byområde. Den grønne struktur indeholder bl.a. forskellige aktivitets- og opholdsmuligheder, regnvandshåndtering i form af regnvandssøer og åbne vandrender samt et stisystem. Den grønnes struktur skal skabe forbindelser og relationer mellem det nye og det eksisterende samt beboerne imellem”
 
Som en del af beslutningen på mødet d. 25. oktober 2017 blev der lagt op til en model, hvor den grønne struktur anlægges og finansieres af Holbæk Kommune. Den endelig omkostning til anlæg af den grønne struktur vil afhænge af, hvilken designmæssigt indhold, der ønskes prioriteret, herunder fx antal opholdspunkter, ønsket beplantning og størrelsen på arealer der ønskes belagt med sten. Afhængig af ambitionsniveau og ønsker for området vurderes det, at et rimeligt og fornuftigt anlæg kan etableres i et prisleje mellem 15 og 30 mio. kr. Der er i projektomkostningerne sat penge af til, at få udarbejdet et mere detaljeret idekatalog for den grønne struktur. Et sådant katalog vil give en indikation af et overordnet prisniveau.
 
Som en yderligere konsekvens af beslutningen på mødet d. 25. oktober 2017, så var det hensigten af den grønne kile skulle overtages af de nye ejerforeninger efterhånden som de enkelte byggefelter sælges. Udarbejdelsen af udbudsmaterialet har dog afdækket, at der kan være visse uhensigtsmæssigheder ved, at overdrage ejerskabet og driften af den grønne struktur til ejerforeningen, idet Holbæk Kommune ikke vil kunne stille krav om offentlig adgang til arealet. Kommunen vil ligeledes have begrænset mulighed for at styre arealets fremtidige anvendelse, udseende, drift og vedligeholdelse efter en overdragelse til ejerforeningen. Der kan således ikke etableres offentlige stier, parker og lignende i den grønne struktur, hvis arealet skal overdrages til kommende ejerforening(er).
 
Et fortsat kommunalt ejerskab af den grønne struktur understøttes ydermere af følgende forhold:
 
I forhold til den oprindelige beslutning, så er det primært den efterfølgende drift af den grønne struktur, der vil påvirke den kommunale drift, idet det vil være kommunen, der har ansvaret for at drifte arealerne. Omfanget af den forøgede driftsudgift er ikke afdækket på nuværende tidspunkt, idet den afhænger af det endelige design af den grønne struktur.
 
Forhøjelse af bebyggelsesprocenter
Bebyggelsesprocenten på arealet i Holbæk Have udgør lige nu samlet set 53,2 % for hele arealet. Bebyggelsesprocenten angiver, hvor mange m2 boliger, der kan etableres på de antal m2, der udbydes til salg. Inklusiv byggefelt 1 (Tidligere Brunhøjskolen og som er solgt) så kan der etableres 108.580 m2 etageareal.
 
Administrationen anbefaler, at det samlede antal m2 boliger, der kan bygges på arealet forbliver uændret. Det anbefales for, at sikre den samme indtjening på arealet, som tidligere anslået.
Den skitserede grønne struktur udgør ca. 20 % af det samlede areal af Holbæk Have. Hvis den grønne struktur skal ejes af Holbæk Kommune vil arealerne på byggefelterne der udbydes til salg blive mindre.
For at kunne opføre de planlagte antal m2 boliger, er det derfor nødvendigt at forhøje bebyggelsesprocenten – ikke fordi der skal bygges mere, men fordi området der bygges på bliver mindre.
Administrationen anbefaler at bebyggelsesprocenterne tilpasses i tråd med nedenstående tabel, hvorefter der samlet set kan etableres 108.307 m2 etageareal svarende til en bebyggelsesprocent på 63,1 %.
 
Byggefelt:
Anvendelse:
Nuværende max. bebyggelsesprocent
Foreslået max. bebyggelsesprocent
Grundareal uden grøn kile
Maksimalt etageareal
1 (Solgt)
Bolig
70
70
19.300
13.510
2
Institution/bolig
60
66
22.400
14.784
3
Bolig
60
71
26.100
18.531
4
Bolig
40
47
24.400
11.468
5
Bolig
50
56
49.900
27.944
6
Bolig
50
75
29.440
22.080
 
Økonomi til den videre projektudvikling
D. 13. december 2017 frigav Byrådet 250.000 kr., hvoraf de 100.000 kr. vedrørte projektudvikling mens de resterende 150.000 skulle bruges på en trafikanalyse. Arbejdet med udbudsmaterialet har afdækket, at der er behov for at tilvejebringe yderligere ressourcer til projektudviklingen i 2018, for at sikre den nødvendige fremdrift og afklaring i projektet:
 
Supplerende analyser i forbindelse med trafikanalysen
90 t.kr.
Landinspektør
250 t.kr
Rådgivning, forundersøgelser og dispositionsforslag for den grønne kile
200 t.kr
Juridisk assistance
50 t.kr.
Teknisk assistance, herunder i forbindelse med lokalplanen
150 t.kr.
Projektledelse
150 t.kr.
Øvrige og uforudsete omkostninger
100 t.kr.
I alt
990 t. kr.
 
Den videre proces
Det forventes at udbudsmaterialet vil blive offentliggjort hos Nybolig Erhverv medio maj måned, når der foreligger en beslutning om ejerskabet af den grønne struktur. Budfristen for at afgive bud forventes, at blive fastlagt til medio september 2018. De indkomne forslag forventes forelagt Kommunalbestyrelsen i oktober måned.
 
Arbejdet med en ny lokalplan for området sættes i gang i løbet af 2018, det forventes at en endelig lokalplan kan ligge klar i første halvår af 2019.


Økonomiske konsekvenser
Projektomkostningerne på 990.000 kr. foreslås finansieret fra det fremtidige provenu på salget af Holbæk Have og vil dermed have en likviditetsmæssig påvirkning indtil pengene fra salget tilgår kommunekassen.
 
Det vurderes, at byggeretterne i Holbæk Have formentlig kan sælges for mellem 1.000 og 1.500 kr. pr. m2. Med udgangspunkt i, at delområde 1 er solgt og delområde 2 ved behov kan anvendes fuldt ud til offentligt formål, så kan Holbæk Kommune over tid forvente en bruttosalgsindtægt på mellem 80 og 120 mio. kr. ved salg af de resterende delområder. Der er naturligvis en del usikkerhed ved en prisfastsættelse på nuværende tidspunkt idet den endelige pris vil være afhængig af markedssituationen.
 
Med udgangspunkt i, at det koster 15 mio. kr. at anlægge den grønne kile, så forventes det, at de samlede omkostninger, afledt af salget, vil udgøre 35 mio. kr. Omkostningerne dækker over udgifter til anlæg af den grønne kile, infrastrukturelle forhold, omlægning af kloak, matrikulære forhold, salgsomkostninger, uforudsete udgifter mm. 
 
Afhængigt af markedssituationen, så vil ovenstående indtægter og omkostninger fordele sig over en længere årrække.


Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmøde d. 13. december 2017 - Sag nr. 256: Beslutning – Godkendelse af helhedsplan og udbud for Holbæk Have
 
Byrådsmøde d. 25. oktober 2017 – Sag nr. 205: Beslutning – Delvist salg af Holbæk Have

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Sine Agerholm (L) deltog ikke i behandlingen af punktet.
 
Ad 1:Iindstilles ikke godkendt.
 
Ad 2: Indstilles godkendt.
 
For stemte 5 (A, V, I, C og O).
 
Imod stemte 1 (Ø), idet den oprindelige bebyggelsesprocent ønskes fastholdt, og parkeringspladser ønskes gravet ned.
 
Ad 3: Indstilles godkendt,
106. Beslutning om salgspriser på ejendomme - maj 2018

Beslutning om salgspriser på ejendomme - maj 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. administrationen bemyndiges til at gennemføre de nævnte anbefalinger i sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen
Vejlitre 7000p St. Merløse By, St. Tåstrup – beliggende Bygaden 1, St. Merløse
Ejeren af Kepo Grill, St. Merløse har rettet henvendelse til Holbæk kommune om køb af et grundstykke på ca. 50 – 70 m2.
Grundstykket er en del af Vejlitre 7000p St. Merløse By, St. Tåstrup, Holbækvej – Bakken, St. Merløse.
Grundstykket udgør bygningen med grill, et udendørs serveringsareal samt en p-plads for ejer.
Bygningen er ”Bygning på lejet grund” og der betales en afgift for stadepladsen til Holbæk Kommune, som udgør i 2018 kr. 13.593,69. Lejemålet/stadepladsen kan opsiges af begge parter med et års varsel.
Administrationen har indhentet en markedspris for grundstykket lydende på kr. 80 pr. m2 med tillæg af moms. Salgspris ca. kr. 5.000,-. Ved et salg vil markedsprisen følges op med en mæglervurdering som, betales af køber.
 
På baggrund af ovenstående anbefales det, at grundstykket ikke sælges, idet indtægten for stadepladsen er større end salgsprisen.
 
 
Matr.nr. 15ch St. Merløse By, St. Tåstrup - beliggende Spurvevej 3, St. Merløse
Grunden, som er en parcelhusgrund, er godkendt til salg og været til salg hos Danbolig, Holbæk siden oktober 2014 med en salgspris på kr. 175.000. Salgsprisen er justeret af flere omgange. I marts 2017 blev der underskrevet en købsaftale på kr. 120.000, men dog med forbehold for jordbundsundersøgelser. Grundet ualmindelige dårlige jordbundsforhold hævede køber handlen. Siden er salgsprisen justeret flere gange.
Holbæk Kommune har nu modtaget et købstilbud på kr. 20.000, og hvor køber er bekendt med jordbundsforholdene og samt omfanget af ekstra omkostninger til ekstra fundering.
Herunder kan det oplyses, at der er indhentet et prisestimat på, hvad det vil koste at fundere på grunden, og her er det vurderet, at det ikke vil koste under kr. 300.000.
 
På baggrund af ovennævnte anbefales det, at Kommunalbestyrelsen accepterer den nævnte købspris på kr. 20.000.
 
 
Matr.nr. 11a St. Merløse by, St. Tåstrup – beliggende Bygaden 35, St. Merløse
Holbæk Kommune har fået en forespørgsel om delsalg på 152 m2 af matr.nr. 11a St. Merløse By, St. Tåstrup (markeret med rødt i bilaget).
Arealet anvendes i dag som en af flere offentlige adgangsveje til det i lokalplan 2.13 nævnte Niels Jørgens Gård i St. Merløse som p.t. henligger som grønt område/park.
Borgeren har købt ejendommene matr.nr. 11c, 11bx og 11d alle St. Merløse By, St. Tåstrup. For at få ordnet vejadgang til disse matrikler samt til matr.nr. 11e St. Merløse By, St. Tåstrup, som er ejet af 3. mand, ønsker borgeren at købe dette grundstykke.
Nybolig har vurderet grundstykket til en pris på 70 kr. pr. kvadratmeter med tillæg af moms, salgspris kr. 10.640,-.
 
Forudsætninger for handlen vil være:
Bygningen på matr.nr. 11c er bygget ind over skel til matr.nr. 11bx. Derfor sammenlægges 11bx og 11c til én matrikel (11c) så der ikke længere er skel.
Grundstykket som borgeren ønsker at købe er en del af matr.nr. 11a og skal arealoverføres til matr.nr. 11d.
Den sydligste del af grundstykket ca. 65m2 skal udlægges til privat fællesvej, som adgangsvej for matr.nr. 11c, 11d og 11e
Grundstykket skal lukkes for offentlig adgang mod nord.
Salget vil være uden omkostninger for Holbæk Kommune, og på den baggrund anbefales det, at grundstykket sælges til en pris svarende til den indhentede vurdering.
 
Matr.nr. 6a og 6hv Syvendekøb by, Skamstrup – beliggende Holbækvej 185A, Mørkøv
Ejeren af ejendommen beliggende Holbækvej 187, Mørkøv, har de sidste ca. 70 år lejet grundstykkerne matr.nr. 6a og 6hv Syvendekøb by, Skamstrup af Holbæk Kommune. Årlig leje kr. 50,-.
Lejeren har forespurgt Holbæk Kommune om køb af disse 2 grundstykker og til brug for dette har lejer fået udarbejdet en mæglervurdering på grundstykkernes salgspris.
Nybolig, Jyderup har vurderet grundstykkerne til kr. 10 pr. m2 + moms.
Grundstykkerne er samlet på 10.433 m2 og fremstår som et vådområde med en mindre sø og ligger i forlængelse af lejers egen have. Der vil blive tinglyst en servitut, om at grundstykkerne ikke må bebygges.
 
Det anbefales, at grundstykkerne sælges til kr. 10 pr. m2 + moms samt at salget derudover er er omkostningsfrit for Holbæk Kommune.
 
 
Matr.nr. 5ms Kvarmløse By, Tølløse - beliggende Sejergårdsvej 26, Tølløse
I forbindelse med salget af Sejergårdsvej 26, Tølløse, er det konstateret at masterne til vejbelysningen/cykelstien står inden på matr.nr. 5ms Kvarmløse By, Tølløse.
Arealet udgør ca. 90 m2 og skal tilbagekøbes og overføres til Kommunal ejendom.
Ejeren af Sejergårdsvej 26, Tølløse, har forespurgt Holbæk Kommune om muligheden for et mageskifte, ved køb ca. 90 m2 vejareal af matr.nr. 5a Kvarmløse By, Tølløse, som ejer ønsker at købe, til brug for forbedring af tilkørselsforholdene til Sejergårdsvej 26, Tølløse.
 
Mageskiftet vil være omkostningsfrit for Holbæk Kommune, hvormed det anbefales at gennemføre mageskiftet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Sine Agerholm (L) og John Harpøth (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 
Indstilles godkendt.caseno18-513_#4490103_v1_sejergårdsvej 26, tølløse.pdf.pdf
caseno18-513_#4490098_v1_holbækvej 185a, mørkøv.pdf.pdf
caseno18-513_#4490093_v1_bygaden 35, st. merløse.pdf.pdf
caseno18-513_#4490079_v1_spurvevej 3, st. merløse.pdf.pdf
caseno18-513_#4490074_v1_bygaden 1, st. merløse.pdf.pdf

Bilag

Sejergårdsvej 26, Tølløse.pdf
Holbækvej 185a, Mørkøv.pdf
Bygaden 35, St. Merløse.pdf
Spurvevej 3, St. Merløse.pdf
Bygaden 1, St. Merløse.pdf


107. Beslutning - Nyt klubhus til Jyderup Boldklub

Beslutning - Nyt klubhus til Jyderup Boldklub

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgård Andersen indstiller, at:
 
 1. arbejdet med at etablere et nyt klubhus for Jyderup Boldklub opstartes, hvilket indebærer at:
  1. der gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til opstart af etablering af nyt klubhus til Jyderup Boldklub, som finansieres af de dertil afsatte midler i anlægsbudget 2018
  2. 1,9 mio. kr. af de afsatte 2,5 mio. kr. til Jyderup Hallen i 2019 omprioriteres til finansieringen af nyt klubhus til Jyderup Boldklub.
  3. 1,7 mio. kr. af den afsatte renoveringspulje i budget 2019 omprioriteres til medfinansieringen af nyt klubhus til Jyderup Boldklub.


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet vedtog d. 14. december 2016, at der skulle arbejdes med en løsning, hvor børneinstitutionen Troldhøjen ombygges til nyt klubhus, mens de nuværende faciliteter nedrives.
 
I december 2017 vedtog Byrådet, at der skulle igangsættes udarbejdelse af en handleplan for Jyderup, der bl.a. skulle afdække muligheder for at skabe nye faciliteter for Jyderup Boldklub.
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 14. marts 2018, at Udvalget for Kultur og Fritid skal realisere en løsning, hvor det eksisterende klubhus nedrives og der i stedet etableres et nyt klubhus.    
 
Nyt klubhus
Administrationen og Jyderup Boldklub har på baggrund af ovenstående afholdt en række møder, hvor der er arbejdet på at få lavet en projektbeskrivelse for etablering af et nyt klubhus. Dialogen har resulteret i følgende køreplan for etablering af nyt klubhus.
 
Det oprindelige klubhus nedrives og der opføres et nyt klubhus på samme sted. Den økonomisk ramme for projektet gør, at der i det nye projekt bliver færre m2 bygning til rådighed, og derfor skal det nye hus indrettes på en måde, der understøtter de vitale funktioner, og samtidig er mere hensigtsmæssigt i forhold til brugernes adfærd. Der fokuseres især på følgende:
 
 
En oversigtsplan over indretningen fremgår af vedhæftede bilag.
 
Det forventes at nedrivningen af bygningen sker, når efterårssæsonen i 2018 er færdigspillet, og at det nye klubhus kan tages i brug medio 2019. Det pågår en løbende dialog med Jyderup Boldklub om, hvordan det sikres, at der fortsat kan klædes om i nærheden af boldbanerne i forårssæsonen 2019.


Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser omfatter både anlæg og drift.
 
Påvirkning af anlægsbudget
På anlægssiden vurderes det, at nedrivning af det eksisterende klubhus samt etablering af nyt klubhus koster:
 
- Let Facade                                          675.000 kr.
- Vinduer og udvendige døre                250.000 kr.
- Tagkonstruktion                                  450.000 kr.
- Lofter                                                  200.000 kr.
- Indervægge                                         140.000 kr.
- Døre indvendig                                   50.000 kr.
- Fliser                                                   150.000 kr.
- Fundering, muligvis blød bund           250.000 kr.
- Jordarbejde og Betongulv                   750.000 kr.
- Varmeanlæg og vandinstallationer     800.000 kr.
- Ventilationsanlæg                               350.000 kr.
- Elinstallationer                                    500.000 kr.
- Malerarbejde                                       150.000 kr.
- Nedrivning                                          500.000 kr.
- Belægning                                           150.000 kr.
- Inventar                                               50.000 kr.                   
- Rådgiver                                             471.500 kr.
- Administration                                    377.200 kr.
 
- I alt:                                                    6.263.700 kr.
 
Ovenstående medfører, at der er behov for at prioritere yderligere godt 1,7 mio. kr. i anlægsmidler til opgaven udover de allerede fundne 4,5 mio. kr. 
 
De resterende 1,7 mio. kr. foreslås prioriteret fra renoveringspuljen under økonomiudvalget i anlægsbudgettet for 2019.
 
Påvirkning af driftsbudget
Jf. Byrådets beslutning d. 14. december 2016, så skal så skal Holbæk Kommune eje og drifte klubhuset. Det medfører, at der i årerne fremover ligeledes vil være en forøget drift i forhold til, hvad Holbæk Kommune på nuværende tidspunkt, samlet set, betaler for driften af klubhuset i Jyderup. Det estimeres på nuværende tidspunkt, at nettopåvirkningen vil være, at det koster Holbæk Kommune ca. 50.000 kr. mere i drift en tidligere. De forøgede omkostninger til driften af det nye klubhus i Jyderup skal prioriteres i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 – 2023 ved tilføjelse af nye budgetmidler til driften af klubhuset.
 
Det vurderes at driften af huset vil udgøre ca. 150.000 kr., men til gengæld skal der ikke længere betales lokaltilskud til foreningen. Et beløb svarende til, hvad Jyderup Boldklub modtager i lokaletilskud overføres fra Kultur, Fritid og Borgerservice til Vækst & Bæredygtighed, som herefter afholder driftsudgifterne til bygningen.


Sagshistorik, henvisninger
Kommunalbestyrelsen 14. marts 2018: Sag nr. 62 – Nyt klubhus til Jyderup Boldklub


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-04-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2018
Sine Agerholm (L) og John Harpøth (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.
 
Indstilles godkendt.


caseno15-59119_#4492238_v1_jyderup boldklub.pdf.pdf

Bilag

jyderup boldklub.pdf


108. Beslutning om salgspriser på ejendomme - maj 2018 - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Sine Agerholm (L) og John Harpøth (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Indstilles godkendt.

109. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra borgmesteren
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
Mødet den 6. juni 2018
- Status på udgiftsdrivere
- Udvalgets budgetforslag drøftes en sidste gang inden sommerseminar, teknisk færdiggørelse og budgetcamp
- Eventuelle forventede udgiftsstigninger og modsatrettede besparelsesforslag besluttes
- Beslutning i forhold til effektiviseringer, hvilke anbefales til byrådets godkendelse
 
Der er ikke noget møde i juli.
 
Mødet den 8. august 2018
 
Mødet den 29. august 2018
110. Underskriftsark

Underskriftsark