UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

den lille byrådssal, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

18-04-2018 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

18-04-2018 16:30:00


PUNKTER

81. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget d. 18. april 2018
82. Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018
83. Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik
84. Beslutning om svar til KKR om samarbejde og placering af FGU
85. Beslutning - Salg af ejendom - Lukket punkt
86. Underskriftsark81. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget d. 18. april 2018

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget d. 18. april 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. dagsorden til det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget d. 18. april godkendes.


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018
Godkendt.

82. Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018

Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. der gives tillægsbevillinger til driften på i alt 40.555.000 kr.
  2. der gives tillægsrådighedsbeløb til anlæg på i alt 56.356.000 kr.
  3. der gives tillægsbevilling til finansforskydninger på 32.829.000 kr.
  4. der gives tillægsbevilling til lånefinansiering på -2.937.000 kr.

Beskrivelse af sagen
I henhold til bilag 8.1 i Kasse- og regnskabsregulativet kan kommunens enheder med økonomisk decentralisering overføre over- eller underskud fra et regnskabsår til det efterfølgende. Der er også overførselsadgang for anlægsarbejder, der ikke er kommet i gang, eller hvor man ikke er kommet så langt, som oprindelig planlagt. Heraf følger at der også kan være overførsel af den finansiering, som hører sammen med anlægsarbejdet, f.eks. lån eller indskud i Landsbyggefonden.
 
For at enhederne kan få overført over- eller underskud fra 2017 til 2018, skal sagen behandles af Kommunalbestyrelsen, da overførslen gives som en tillægsbevilling (drift og finansiering) og tillægsrådighedsbeløb (anlæg).
 
I henhold til økonomistyringsprincip 3 gives der ikke tillægsbevillinger i Holbæk Kommune.  Derfor og af hensyn til kommunens fortsat pressede likviditet er det nødvendigt at sikre, at overførslerne bliver likviditetsmæssigt neutrale, så overførslen fra 2018 til 2019 bliver på niveau med overførslen fra 2017 til 2018. I likviditetsprognosen, som udarbejdedes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, er det forudsat, at der overføres det samme til 2019, som overføres til 2018.
 
Overførslen på driften ligger lidt over sidste års overførsel. Kommunen lever igen i år, nogenlunde op til det femte økonomistyringsprincip, idet overførslerne ligger tæt på 1 pct. af kommunens serviceudgifter.
 
Anlægsoverførslerne og finansieringen af samme er på et lavere niveau end der har været tradition for. Det skyldes dels, at mange anlægsaktiviteter blev udskudt i 2017 af hensyn til likviditeten, og planlagt som budget for 2018. Dels at byrådet midt i 2017 besluttede at sammenkæde igangsættelse af nye anlægsarbejder med salg af arealer og ejendomme.
 
Udvalg – og politikområde
Driftsoverførsel
Anlægsoverførsel
Finansiering
Økonomiudvalget
13.417.902
19.645.000
 
- Politisk organisation
180.700
 
 
- Administration
13.237.202
 
 
Udvalget for Børn og Skole
-3.284.685
---
 
- Skoler
-5.717.003
 
 
- Almene dagtilbud
2.432.318
 
 
Udvalget for Ældre
509.497
1.459.000
 
- Sundhed
-
 
 
- Ældre
509.497
 
 
Socialudvalget
4.879.931
624.000
 
- Børnespecialområdet
2.237.013
 
 
- Voksenspecialområdet
2.642.918
 
 
Udvalget for Klima og Miljø
-
16.637.000
 
Udvalget for Kultur og Fritid
2.478.951
17.991.000
 
- Kultur og fritid
2.478.951
 
 
Projekter (alle politikområder)
21.746.937
 
 
Byggemodningsudgifter
 
---
 
Lånefinansiering, deponering, Indskud i Landsbyggefond
 
 
 
29.892.000
I alt drift
39.748.531
56.356.000
29.892.000
 
 
 
Udvikling i overførslerne over de seneste år
Udviklingen i overførslerne de sidste par er et resultat af ønsket om at styre økonomien bedre. Jo større overførslerne er, og jo mere de varierer, des sværere er det at skønne over det samlede forbrug og likviditeten – og dermed bliver det sværere at styre økonomien.
 
Driftsoverførsler
 
I mio. kr.
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Økonomiudvalget
8,1
27,3
9,6
13,4
Udvalget for Børn og Skole
 
11,9
 
7,7
 
-3,1
 
-3,3
Udvalget for Ældre
5,4
-1,9
0,6
0,5
Socialudvalget
 
 
 
4,9
Udvalget for Kultur og Fritid
 
2,5
 
1,9
 
4,2
 
2,5
Projekter
59,9
25,7
16,3
21,8
Ejendomsudgifter
0,9
0,0
0,0
0,0
I alt
88,8
60,6
27,7
39,7
 
Som det fremgår af ovenstående ligger det beløb, der ønskes overført, lidt over sidste års overførsel, men langt under tidligere års overførsler. I lighed med sidste år har koncernledelsen af hensyn til likviditeten arbejdet på kun at overføre det allermest nødvendige. Nogle overførsler forbliver i kassen, selvom der er overførselsret, andre overførsler forbliver i kassen i 2018, men ønskes så brugt i 2019.
 
Denne øvelse har reduceret overførselsbeløbet fra 68,6 mio.kr. til 39,7 mio. kr., idet 25,4 mio.kr. bliver i kassen og 3,4 mio. kr. bliver i kassen frem til 2019, hvor de vil blive søgt overført.
 
Af beløbet på 39,7 mio.kr. er der 17,7 mio.kr. overførsler fra 2016, som ikke blev overført til 2017.
 
Anlægsoverførsler
 
I mio. kr.
 
2014-2015
 
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
Økonomiudvalget
21,2
24,1
33,7
19,6
Udvalget for Børn og Skole
13,0
46,7
35,8
0,0
Udvalget for Ældre
2,2
21,2
15,6
2,1
Udvalget for Klima og Miljø
6,5
27,5
32,7
16,6
Udvalget for Kultur og Fritid
15,5
32,9
20,0
18,0
Byggemodning
18,8
24,8
8,7
0,0
I alt
77,2
177,2
146,5
56,4
 
Som det fremgår af ovenstående er overførslerne på anlæg væsentligt mindre end de plejer at være. Det skyldes dels at mange anlægsaktiviteter blev udskudt, og planlagt som budget for 2018.  Dels at byrådet midt i 2017 besluttede at sammenkæde igangsættelse af nye anlægsarbejder med salg af arealer og ejendomme.
 
Sportsbyen står for 28,5 mio. kr. af anlægsoverførslen. Hertil kommer, at 16,6 mio.kr. af finansieringsoverførslen kan henføres til Sportsbyen.
 
Finansforskydninger og lånefinansiering
 
I mio. kr.
 
2014-2015
 
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
Finansforskydninger
0,0
0,0
0,0
32,8
Lånefinansiering
-10,6
-37,3
-24,9
-2,9
I alt
-10,6
-37,3
-24,9
29,9
 
Overførsel af finansforskydninger dækker over Indskud i Landsbyggefonden, Vølundgrunden etape 1 og Deponering vedr. Holbæk Sportsby.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Overførslerne fra 2017 til 2018 godkendes, med undtagelse af driftsoverførslerne inden for Udvalget for Børn og Skoles område.
Fordelingen af disse overførsler skal, behandles i udvalget inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.


Supplerende sagsfremstilling 21-03-2018
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 14. marts 2018 at godkende overførslerne fra 2017 til 2018 med undtagelse af driftsoverførelserne inden for Udvalget for Børn og Skoles område. Fordelingen af disse overførsler skal behandles i Udvalget for Børn og Skole inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Det blev besluttet at udskyde beslutningen i sagen, da udvalget fandt behov for at fortsætte behandling af punktet på udvalgets ekstraordinære møde den 9. april 2018.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-04-2018
Indstilles godkendt med den ændring, at overførslen på dagtilbudsområdet ikke overføres til skoleområdet, men overføres til dagtilbudsområdet.

Supplerende sagsfremstilling 18-04-2018
Økonomiudvalgets indstilling vil først foreligge umiddelbart før Kommunalbestyrelsens møde. Sagen kan af hensyn til budgetopfølgning og økonomistyring på både dagtilbudsområdet og skoleområdet ikke udsættes.


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018
Indstillingen fra Udvalget for Børn og Skole indstilles godkendt.
Søren Kjærsgaard deltog ikke i behandlingen af dagsordenspunktet.caseno17-18223_#4453733_v1_anlægsoverførsler 2017-2018.xlsx
caseno17-18223_#4454844_v1_overførsel af drift 2017 -2018.pdf

Bilag

Anlægsoverførsler 2017-2018
Overførsel af drift 2017 -2018


83. Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik

Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. det nuværende niveau af kollektiv bustrafik genbestilles til 2019 for 27,6 mio. kr.

Beskrivelse af sagen
 
 
Den 1. maj skal Holbæk Kommune bestille kollektiv bustransport for 2019 hos Movia. Derfor er der behov for at beslutte, hvilken indvirkning fremkommeligheden til Sportsbyen skal have på trafikbestillingen. Forud for beslutningen har Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget haft retningsgivende drøftelser. Drøftelserne har dannet grundlag for indstillingen til beslutning om trafikbestillingen i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Den kommende trafikbestilling
Tidsplan for trafikbestilling/proces
Holbæk Kommunes kollektive bustransport for 2019 skal bestilles hos Movia inden den 1.maj 2018.
 
Tids- og arbejdsplan for trafikbestillingen fremgår af bilag og viser at trafikbestillingen sker med meget stor grad af borgerinddragelse.
 
Principper for planlægning af den kollektive trafik
Trafikbestilling bygger på følgende retningslinjer udarbejdet i omstillingsprojektet ”kollektiv trafik for alle” og fastsat af KMU i januar 2016:
- enklere linjenet i byen, regelmæssige afgange og mere direkte linjeføring
- mere direkte linje til Tuse Næs
- reduktioner på de mindst benyttede landlinjer, der herefter fokuseres omkring skolebetjening
 
Evaluering/status af den kollektive trafik – gule busser
Der har været ganske få henvendelser omkring ændringer til den nuværende køreplan, henvendelserne har mest omhandlet kørsel til skolerne.
 
Administrationen vurderer på den baggrund, at omstillingsprojektet landende den kollektive trafik på et grundlag og efter retningslinjer som giver en god trafikbetjening både i by og på land.
 
Kørslerne i Flextrafik ses som et supplement til den kollektive trafik.
De enkelte ordninger fremgår af bilag
 
 
Udviklingsområder
- trafik til Filmtorvet
- trafik til Nyvang
- trafik til Sportsbyen
 
Befordring til Filmtorvet:
Filmtorvet betjenes i dag af linje 228 som kører i timedrift på Havnevej hverdage mellem kl. 5.00 og 18.00 og suppleres af linje 504 i mindre omfang. Derudover henvises til Flextur som er en åben ordning.
 
Når området omkring havnefronten er udbygget kan det overvejes, om der bør køres til området på anden måde og i andet omfang – ny linje – selvkørende busser. Administrationen planlægger at gå i dialog med områdets brugere herom i forbindelse med trafikbestilling for 2020.
 
Befordring til Nyvang
Andelslandsbyen Nyvang betjenes i dag af linje 504 som kører mandag – fredag. Bussen kører til Nyvang i tidsrummet kl. 6 – 9 og retur til Holbæk med tre afgange i tidsrummet kl. 14 – 16. Bussen kører af hensyn til eleverne på Nyvang. Øvrige brugere henvises til brug af Flextur.
 
Befordring til Sportsbyen
Sportsbyen vil med den nuværende kollektive trafik blive betjent af den eksisterende linje 501A. Det nærmeste stop ligger på Skagerakvej ved Kløverstien. Herfra er der ca. 300 meter til Sportsbyens område og ca. 1000 meter til indgangen til Sportscentret.
 
Linjen kører med 15 minutters drift i dagtimerne og ½ times drift aften og aften.
 
Udover linje 501A henvises til brug af Flextur som er åben for alle brugere.
 
Mulige nye linjer til betjening af Sportsbyen, som ikke er indeholdt i genbestillingen:
 
  1. Etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej med ½ times drift i hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekenden kl. 9 – 20. Linjen vil kunne drives for anslået merudgift på 3 millioner årligt.
 
På nuværende tidspunkt kendes behovet for befordring til Sportsbyen ikke, men en linje med ½ times drift må forvente at dække behovet til både Sundhedscentret og selve Sportsbyen. Linjen vil få stoppested udfor indgangen til Centret og benytter adgangen fra Omfartsvejen.
 
Selv om der etableres en ny linje vil der fortsat være behov for Flextrafik (visiterede brugere). Det nærmere omfang heraf er ukendt.
 
  1. Etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej. Med ½ times drift, i tidsrummet kl. 16 – 20, 200 dage om året. Linjen vil kunne drives for anslået merudgift på 450.000 kr. Linjen vil primært være et tilbud til brugerne af Sportsbyens idrætsfaciliteter.
 
Brugere af Sundhedscentret vil forsat skulle benytte visiteret kørsel eller benytte de eksisterende tilbud i den kollektive trafik.
 
  1. Samme scenarie som 2, men med udvidet kørsel i tidsrummet kl. 15 – 16, 200 hverdage om året samt kørsel i weekenden mellem kl. 10 – 20. Anslået merudgift, under forudsætning af ledige busser på tidspunktet, 900.000 kr.
 
 
 
 
Tilgængelighed til Sportsbyen for fodgængere, cyklister og bilister:
Generelt er der planlagt følgende for øvrige trafikformers (fodgængere, cyklister og bilister) adgang til Sportsbyen:
Bilisterne vil ankomme fra Omfartsvejen syd for området. Gående og cyklister forventes primært at komme ind fra nord via hovedstien og Ladegårdsalléen, men kan også komme fra de omkringliggende boligområder, stisystemer og Omfartsvejen.
 
I tilknytning til Sportsbyens område er det muligt at optimere belysningen på Ladegårdsalléen og sikre bedre krydsningsmuligheder på Omfartsvejen – se bilaget om forbedringer for den lette trafik omkring Sportsbyen. 
 
Der etableres afsætningsplads og handicapparkering tæt på Sportsbyens hovedindgang, og Sundhedscentret har sin egen parkeringsplads med 40 pladser og 12 pladser til minibus.
 
Den øvrige parkeringskapacitet er delt på to udlæg – det ene med 150 pladser ligger umiddelbart til højre for adkomsten fra omfartsvejen. Det andet og største udlæg kommer man til ved at køre rundt om søen ved ankomstpladsen. Dette udlæg har 300 pladser og forventes særligt komme i spil ved større arrangementer ved multisalen og på stadion og kunstgræsbanerne. Desuden er der parkeringspladser for 10 store turbusser syd for den store sø ved ankomstpladsen.
 
Cykelparkering findes både i tilknytning til indgangspartierne og decentralt rundt om i parken.
 
 
Kort over buslinjer kan ses her

Økonomiske konsekvenser
Movia har fremsendt trafikbestillingsgrundlag 2019 der estimerer en udgift på 27,6 millioner kr. til drift af det nuværende rutenet. Estimatet har en usikkerhed på +/-5 pct. (26.200.000 kr. – 29.000.000 kr.), idet der kan ske mange ændringer frem til endelig vedtagelse af Movias budget i september 2018. Denne usikkerhed har ligeledes været gældende for tidligere trafikbestillinger. Movias trafikbestillingsgrundlag er udarbejdet på baggrund af 2017 tal.
 
Kommunens budget for 2019 udgør ca.27.952.000 kr. til kollektiv trafik.
 
 
Regnskab for 2017 er vedhæftet som bilag. Det samlede endelige regnskab forventer at vise en mindre udgift på 700.000 kr som tilbagebetales kommunen i 2019.

Høring
Møder i forbindelse med den nuværende trafikbestilling til maj 2018.
Der har ikke været afholdt møder med lokalområderne inden trafikbestillingen, idet der ikke har været ønske fra områder om møde.
 
Ældrerådet og Handicaprådet er orienteret om, at den nuværende volumen trafik indstilles genbestilt.
 
Der er holdt møde med skolerne i februar 2018. Stenhus gymnasium efterspurgte en ekstra afgang kl. ca. 15.05 fra Stenhus Gymnasium med retning mod Holbæk Centrum. Der blev samtidig efterspurgt en forlængelse af linje 584 til Ugerløse på en enkelt eftermiddagsafgang.
Ændringer som desværre ikke kan indeholdes i budgettet for 2019.
Ekstra afgang fra Stenhus gymnasium kan evt. indgå i en ny rute til Sportsbyen.
 
Tidsplan for trafikbestilling maj 2019
Der er vedtaget en meget omfangsrig tidsplan for trafikbestillingen som det fremgår af den medsendte tidsplan.
 
Det betyder, at der allerede i februar/marts 2018 tages kontakt til lokalområderne for at høre deres bemærkninger til trafikbestilling maj 2019.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Et flertal bestående af A, O og Ø anbefaler, at indstillingen tiltrædes.
Et mindretal bestående af V, kan ikke tiltræde indstillingen, idet der ønskes prioriteret en busforbindelse til sundhedscentret og sportsbyen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Sagen sendes tilbage til Udvalget for Klima og Miljø.Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 16-04-2018
 
Udvalget for Klima og Miljø indstiller, at det nuværende niveau af busbetjening genbestilles i 2019.
Udvalget indstiller endvidere, at der hos Movia bestilles etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej med ½ times drift i hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekenden kl. 9 – 20 til busbetjening af Holbæk Sportsby/Genoptræningscentret.
Ligeledes indstiller udvalget, at den/de dele af udgifterne til busbetjening som overstiger 27.952.000 kr. finansieres ved budgetlægningen for 2019. Som efterfølgende tilføres Klima & Miljøs budget for kollektiv trafik - bestillinger årene fremover.
 
Kort bilag med buslinjen mellem Holbæk Station og Sportsbyen er vedlagt referatet.
 
Anvendelsen af den nye linje evalueres efter sommerferien 2019.

Supplerende sagsfremstilling
Indstillingerne fra Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget vil først forelægge umiddelbart før kommunalbestyrelsens møde. Sagen er uopsættelig, da trafikbestillingen skal være afgivet inden den 1. maj 2018, hvis kommunen skal have kollektiv trafik fra Movia i 2019.
 
Der har tidligere været politisk flertal for en genbestilling af det nuværende niveau af kollektiv trafik. Formålet med den supplerende sagsfremstilling er derfor alene, at der træffes beslutning om transport til sportsbyen.
 
Administrationen har efter behandling i Økonomiudvalget den 4. april 2018 set på yderligere to scenarier for betjening af Sportsbyen. Det er omlægning af eksisterende rute i vestbyen og etablering af direkte rute mellem Holbæk Station og Sportsbyen. De to scenarier er beskrevet nedenfor.
 
Omlægning af eksisterende busruter
Administrationen har i samarbejde med Movia set på omlægning af eksisterende busruter for at kunne betjene Sportsbyen.
 
Movia har prøvekørt en omlægning af linje 502, som i dag betjener bl.a. Megacentret. Omlægningen til Sportsbyen giver en 2 km længere rute og vil betyde at stoppestederne i Megacentret ikke bliver betjent. Omlægningen kan ikke rummes indenfor den nuværende køreplans rammer. Desuden er stoppestederne i Megacentret velbenyttede.
 
Omlægning/reduktion af kommunens øvrige busser vil kræve at planlægningsgrundlaget fra omstillingsprojektet tages op til ny politisk vurdering
 
Linjerne 520, 540 og 560 er Regionale busser, der ikke administreres af Holbæk Kommune.
 
 
Direkte rute fra Holbæk station til Sportsbyen, speciel rutekørsel i eget regi (shuttlebus udenom Movia)
Rutekørsel er regelmæssig befordring af personer i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- og afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder.
Hvis kørslen er åben for alle, er det "almindelig rutekørsel" som køres via Movia. Når der kun befordres bestemte kategorier af personer, f.eks. skoleelever eller pensionister til dagcenter, er det ”speciel rutekørsel”.

Ved speciel rutekørsel skal passagererne have et bestemt fælles formål. Movia har vurderet, at kørsel til Sportscentret trods mange forskellige brugergrupper kan opfattes som fælles mål.
Det betyder, at kommunen kan etablere en speciel rute i eget regi som kører mellem Holbæk Station og Sportsbyen.
Hvis kommunen selv vælger at etablere en rute mellem Holbæk station og Sportsbyen, vil det være forbundet med en række begrænsninger og muligheder i forhold til en rute, som er en del af Movias rutenet og ydelser. En rute i eget regi, vil den blive et supplement til den kollektive trafik, men vil ikke være en integreret del af det kollektive trafiksystem.
 
Ruten vil have følgende begrænsninger:
- Køreplanen har i udgangspunktet ikke en sammenhæng med øvrige kollektive trafik.
- Der kan oprettes stop på strækningen, som dog har begrænset anvendelse, idet ruten alene er forbeholdt brugere af sportsbyen. I retning mod Sportsbyen må kun optages passagerer ved stoppestederne, som har Sportsbyen som destination. På ruten fra Sportsbyen til Holbæk Stationen må kun afsættes passagerer fra Sportsbyen, der kan ikke optages passagerer på tilbagevejen.
- Det er endnu ikke oplyst om bussen må benytte Movia’s stoppesteder. Det kan være en fordel, at bussen kører fra eget stop for ikke at forvirre de kunder som ikke kan køre med når bussen holder ved et Movia stop.
- Køreplanen vil ikke fremgå af rejseplanen. Brugeren kan således ikke få information om den ”samlede rejse” hjemmefra til Sportsbyen via Rejseplanen
- Kommunen skal selv finde steder at offentliggøre køreplanen (fx kommunens hjemmeside) og administrerer selv køreplansændringer
- Rejsekort og månedskort kan ikke bruges som betaling
 
Muligheder ved at kørslen udbydes af kommunen, som derved selv kan bestemme:
- Omfanget af brugerbetaling
- Køretid og køreplan
- Høj grad af fleksibilitet omkring ændring i kørslens omfang og tilrettelæggelse (f.eks. tilpasse kørslen i ydertidspunkter, hvor der ikke er behov for kørsel)
- Omfang af kundeservice
- Udbudsperioden (bør ligge mellem 1 – 2 år)
- Krav til vogntype og materiel
- Miljøforhold
Det skal bemærkes, at ønsket om høj grad af fleksibilitet i forhold til ændring af kørselsomfanget kan have betydning for udbudsresultatet. Behovet for fleksibilitet skal ses i forhold til det ukendte kørselsbehov.
Operatøren som vinder udbuddet skal selv søge tilladelse til rutekørsel hos Trafikstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser
- til den supplerende sagsfremstilling
 
Finansieringen af yderligere udgifter til kollektiv trafik skal findes indenfor Udvalget for Klima og Miljøs område. I 2019 vil der være yderligere 1,1 mio. kr., til busbetjening, hvoraf de 0,4 mio. kr. skyldes, at der ikke er lagt op til at bestille for helt samme beløb som i 2017, og 0,7 mio. kr. skyldes et mindreforbrug i 2017, der tilbagebetales fra Movia i 2019. I 2020 og frem er der 0,4 mio. kr. Beløbet på 0,4 mio. kr. i alle årene er behæftet med en vis usikkerhed.
De økonomiske konsekvenser ved direkte rute i eget regi er estimeret i det følgende.
 
Driftsudgift til kørsel af ruten
Administrationen har været i dialog med to erfarne busoperatører, og har bedt om et estimat for en rute fra Holbæk station til Sportsbyen. Administrationen har bedt om, at få et prisoverslag på kørsel i speciel rute i et omfang som angivet i forslag 1 (jf. ovenstående sagsfremstilling): ½ times drift på hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekend kl. 9 - 20. Operatørerne anslår en driftsudgift, der ligger mellem 2,1-2,5 mio. kr. og 3,2 millioner. De to prisoverslag er ikke direkte sammenlignelige, idet busstandard, størrelse på bus, chaufførkompetencer, udstyr mv. enten ikke er angivet eller ikke er enslydende. Af samme grund er prisoverslagene heller direkte sammenlignelige med den driftsudgift som Movia har beregnet.
Administrationen finder, at det laveste prisoverslag på 2,1 mio. kr. er lavt og vurderer derfor at det er usikkert om prisen kan realiseres ved et udbud.
 
Udbud
En rute i eget regi (med det aktuelle volumen) vil være omfattet af reglerne om offentlige udbud af tjenesteydelser. 
Kommunens indkøbsfunktion har til sagen oplyst, at det vil tage minimum seks måneder, og en eventuel beslutning om etablering af rute i eget regi skal således være besluttet i Kommunalbestyrelsen senest i juni 2018, hvis ruten skal være i drift fra januar 2019. De administrative udgifter til gennemførsel af udbuddet anslås til 0,3 mio. kr.
Udarbejdelse af kravspecifikationen vil ske i dialog med Sportsbyen.
 
Anlæg
Anlægsudgiften til etablering af eventuelle nye stoppesteder er ikke estimeret.
 
Administrativ opfølgning af ruten
I starten skal driften af ruten følges tæt for at regulere og tilpasse kørslen til det aktuelle behov. De administrative omkostninger herved kan ikke anslås på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018
Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.caseno17-46470_#4462435_v1_regnskab 2017 fra movia.xlsx
caseno17-46470_#4465371_v1_status på eksisterende befordring til både sundheds - og genoptræningscenter.docx
caseno17-46470_#4465354_v1_flextrafik - ordninger.docx
caseno17-46470_#4488882_v1_nøgletal og kort beskrivelse af buslinjer.docx
caseno17-46470_#4435799_v1_tids og arbejdsplan - trafikbestilling.pdf
caseno17-46470_#4466908_v1_forbedringer for den lette trafik omkring sportsbyen - notat - trafik omkring sportsby.pdf.pdf

Bilag

Regnskab 2017 fra Movia
Status på eksisterende befordring til både Sundheds - og Genoptræningscenter
Flextrafik - ordninger
Nøgletal og kort beskrivelse af buslinjer
Tids og arbejdsplan - trafikbestilling
Forbedringer for den lette trafik omkring Sportsbyen - Notat - trafik omkring sportsby.pdf


84. Beslutning om svar til KKR om samarbejde og placering af FGU

Beslutning om svar til KKR om samarbejde og placering af FGU

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. skabelonen til brug for KKR’s forslag til dækningsområder samt institutions- og skoleplaceringer for FGU godkendes

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelses indstilling og Økonomiudvalgets indstilling vil først foreligge umiddelbart før Kommunalbestyrelsens møde.

Dette skyldes, at Undervisningsministeriet har flyttet fristen for indmeldinger fra KKR, og at KKR som følge heraf har rykket fristen for kommunernes indmeldinger til den 9. maj 2018. Hvis Holbæk Kommunes ønsker og forslag skal indgå i beslutningsgrundlaget, når undervisningsministeren træffer beslutning om dækningsområder og placeringer af FGU-institutioner og –skoler, kan sagen ikke udsættes.

Resumé og sagens baggrund
Regeringen har vedtaget en ny aftale på uddannelsesområdet, der blandt andet betyder, at der skal oprettes en ny Forberedende Grunduddannelse. Der skal oprettes 90 skoler, som organiseres i selvejende institutioner. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. Undervisningsministeriet har i den forbindelse fremsendt en skabelon. Skabelonen skal udfyldes af kommunerne i det foreslåede dækningsområde.

Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner er indgået i et samarbejde om FGU’en. Herigennem er det muligt at opnå en størrelse, der sandsynligvis muliggør etablering af én institution og tre skoler (en i hver kommune) i Nordvestsjælland.
Beslutningsoplægget i form af skabelonen fra Undervisningsministeriet behandles i de tre kommunalbestyrelser i dækningsområdet inden fremsendelse til KKR.

Formål med aftalen og målgruppen
Den 13. oktober 2017 indgik Regeringen og en bred kreds af partier i Folketinget ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”. Heri fremgår det, at der skal etableres en ny Forberedende Grunduddannelse som erstatning for en række forskellige forberedende tilbud og uddannelser. Formålet er at skabe et mere sammenhængende tilbud, der kan opbygges så fleksibelt, at den imødekommer målgruppens mangfoldighed.

Målgruppen til FGU er unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen er primært rettet mod de unge, der i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, kan have brug for at anvende et forberedende tilbud. Uddannelsen kan eksempelvis være for unge, som ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller til en gymnasial uddannelse efter ophør af undervisningspligten. En FGU kan således bidrage til, at den unge efter endt forløb kan påbegynde en ungdomsuddannelse.
Derudover skal uddannelsen give mulighed for, at en mindre del af målgruppen får et kvalificeret fundament for at opnå beskæftigelse på et ufaglært arbejdsmarked.

Uddannelsen erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud. Det drejer sig om produktionsskoleuddannelsen, almen voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne, den kombinerede ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelsen samt forberedende voksenundervisning, som alle integreres i den nye uddannelse for unge i målgruppen.

Overordnet set skal etableringen af en ny Forberedende Grunduddannelse bidrage til regeringens målsætninger om at mindst 90 pct. af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse og at andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, halveres i 2030.

Indhold i den Forberedende Grunduddannelse
FGU’en skal bestå af 3 spor: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

Uddannelsen tilrettelægges således, at den imødekommer den enkelte unge der, hvor den unge er. Princippet er derfor, at den unge går ind i uddannelsen på det niveau, som passer til eleven, og fortsætter indtil slutmålet er nået, eller når det vurderes, at den unge er klar til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. FGU-forløbet kan normalt maksimalt have en varighed af 2 år, men kan forlænges, når særlige forhold taler herfor.

Uddannelsens opbygning skal sikre, at den enkelte elev kan begynde og afslutte på det niveau, som er det rigtige for eleven. Begyndelses- og slutniveau skal fremgå af den unges uddannelsesplan. På baggrund af uddannelsesplanen udarbejder skolen sammen med eleven en forløbsplan, der fastlægger, hvordan uddannelsesforløbet skal tilrettelægges, og hvilke uddannelseselementer der skal indgå.

Organisering af uddannelsen og den lokale proces
Der skal oprettes i alt 90 FGU-skoler, som organiseres i statslige, selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op mod en tredjedel af det samlede antal skoler. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab samt ét budget, og det er institutionen, der ansætter medarbejderne.

KKR har opgaven med at indstille geografiske dækningsområder og placering af FGU-institution og –skoler til Undervisningsministeriet efter en lokal proces. Undervisningsministeriet har angivet den 1. juni 2018 som frist for KKR’s tilbagemelding på den lokale proces. I den forbindelse er der blevet fremsendt en skabelon for tilbagemelding på den lokale proces.

Undervisningsministeriet lægger følgende kriterier til grund for placeringen af FGU-institutioner og tilhørende skoler: Antallet af unge (elevgrundlag), eksisterende institutioner/bygninger og lokale transportmuligheder.

Det forventes, at ministeren træffer beslutning om placering af FGU-institutioner og tilhørende skoler inden 1. juli 2018.

Samarbejde mellem Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner om dækningsområde
Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner er indgået i et samarbejde om FGU’en. Herigennem er det muligt at opnå en størrelse, der sandsynligvis muliggør etablering af én institution og tre skoler (en i hver kommune) i Nordvestsjælland. De unge i Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner ligner meget hinanden og har mange af de samme udfordringer. Ved at tilhøre samme dækningsområde sikre det, at viden og erfaringer bringes i spil på alle tre skoler i de tre kommuner.

Ligeledes har Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner tradition for at samarbejde om konkrete og strategiske uddannelsesinitiativer.

I vedhæftede bilag er skabelonen, der skal indsendes til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018. I skabelonen kommer hver kommune med en foreløbig vurdering af blandt andet elevgrundlag, skoleplaceringer samt lokale transportmuligheder. Skabelonen er opbygget således, at dele af besvarelsen er fælles for både Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner, mens andre dele af besvarelsen er beskrevet separat for hver af kommunerne.

Borgmestrene i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner har haft en indledende drøftelse af den forventede fælles FGU-institution.

Der ønskes etableret en samlet FGU-institution med en skole i hver af de tre kommuner. Det forventede antal elever på tidspunktet for institutionens etablering vil ligge i spændet mellem det fælles, kommunale estimat på i alt 554 elever og Undervisningsministeriets estimat på i alt 494 elever.

Afklaringen af placeringen af institutionens hovedsæde skal ske inden tilbagemelding til KKR den 9. maj 2018. I forbindelse med indstilling om placering af institutionens hovedsæde i en kommune skal tages hensyn til følgende kriterier:
 
Ved hovedsæde forstås den skole, på hvilken FGU-institutionens direktør har sit kontor og sin administration.

Af lovgivningen fremgår det, at der skal være én direktør samt pædagogisk ledelse på alle skoler. Herudover er det FGU-bestyrelsen og direktøren for institutionen, som afgør personalebehovet. Der bør tilstræbes en så effektiv og begrænset administration knyttet til driften af FGU-skolerne som muligt.

De tre borgmestre er enige om, at FGU-institutionen skal have en så flad organisatorisk skrutur som muligt. Heri ligger, at administration og ledelse begrænses til det nødvendige set i forhold til de i lovgivningen skitserede opgaver og at det primære fokus lægges på det faglige og pædagogiske indhold i undervisningstilbuddene.

Bemærkninger fra berørte uddannelsesinstitutioner til den udfyldte skabelon for det foreslåede dækningsområde Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner er vedhæftet som bilag.


Økonomiske konsekvenser
Aftalen øger den kommunale finansiering af det forberedende område, idet finansieringen udvides med aktiviteter, som i dag afholdes af staten. Kommunerne skal finansiere 65 pct. af udgiften til FGU-institutionerne og 65 pct. af FGU-elevernes skoleydelse. Kommunernes øgede udgifter som følge af ændringerne kompenseres gennem bloktilskuddet. Finansieringsmodellen skal således understøtte kommunernes incitament til at tænke helhedsorienteret i deres ungeindsats og generelt i deres indsats overfor alle 0-25 årige.

De økonomiske konsekvenser for kommunerne i forlængelse af aftalen (DUT-forhandlinger om kompensationens størrelse) forhandles på plads mellem staten og KL i løbet af foråret 2018.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 18-04-2018
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018
Indstilles godkendt.


caseno17-44830_#4480047_v1_fgu dækningsområde nordvestsjælland - til kkr 22.03.2018.pdf
caseno17-44830_#4480043_v1_fgu-målgruppeestimat nordvestsjælland 22.03.2018.pdf
caseno17-44830_#4486751_v1_placering af fgu i holbæk kommune.pdf
caseno17-44830_#4490703_v1_høringssvarvuc 12.04.2018.pdf
caseno17-44830_#4490985_v1_høringssvar euc 12.04.2018.pdf
caseno17-44830_#4491395_v1_høringssvar nvpro 12.04.18.pdf

Bilag

FGU dækningsområde Nordvestsjælland - til KKR 22.03.2018
FGU-målgruppeestimat Nordvestsjælland 22.03.2018
Placering af FGU i Holbæk Kommune
høringssvarVUC 12.04.2018
Høringssvar EUC 12.04.2018
Høringssvar NVPRO 12.04.18


85. Beslutning - Salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

86. Underskriftsark

Underskriftsark