UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

04-04-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-04-2018 10:00:00


PUNKTER

57. Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget d. 4. april 2018
58. Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2017 til revisionen
59. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, april - økonomiudvalget
60. Orientering om likviditetsprognose
61. Drøftelse af budget 2019-2022 - Økonomiudvalget april
62. Arbejdsprogram for Kommunalbestyrelsen 2018-2021
63. Beslutning om deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt forplejning i forbindelse med ordinære møder
64. Orientering om mulig strejke/lockout
65. Beslutning om anvendelse af sparede lønkroner ved en eventuel konflikt
66. Beslutning om anlægsbevilling til ombygning af Holbæk Seminarium for at overholde brandstrategien
67. Beslutning om nedsættelse af et underudvalg vedr. udvikling af havnen
68. Orientering om magtanvendelse 2017
69. Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne lokalplan nr. 8.07 Superfos - et område til erhvervsformål, beliggende ved Skimmdevej i Ågerup
70. Beslutning om igangsættelse af planer
71. Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik
72. Beslutning om vedligehold af Tuse Næs Hallen
73. Orientering om status på salg af ejendomme
74. Beslutning om byggemodning af arealer
75. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af Filmtorvet
76. Beslutning - emner til undersøgelser i borgerpanelet 2018
77. Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om borgerdrevne forslag
78. Beslutning vedrørende privat leverandør - Lukket punkt
79. Orienteringer
80. Underskriftsark57. Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget d. 4. april 2018

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget d. 4. april 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 4. april 2018 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Godkendt.

58. Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2017 til revisionen

Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2017 til revisionen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. regnskabet for 2017 oversendes til revisionen
 2. de afsluttede anlægsregnskaber i 2017 for i alt netto -18,2 mio.kr. godkendes
 3. orienteringen om forbruget af konsulentydelser i 2017 tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen således, at regnskabet kan overgives til revisionen inden 1. maj efter regnskabsårets udløb.
 
Revisionen skal revidere og afgive beretning inden den 15. juni, hvorefter Kommunalbestyrelsen kan godkende regnskabet.
 
Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2017 viser et overskud på 85 mio.kr.
 
Resultatopgørelse i mio.kr.
Oprindeligt budget 2017
Korrigeret budget 2017
Regnskab 2017
Indtægt - skat og generelle tilskud
-4.211,7
-4.196,0
-4.203,3
Driftsudgifter i alt
3.953,4
3.970,4
3.936,7
Driftsudgifter – service
2.774,7
2.758,1
2.717,8
Driftsudgifter – forsørgelsesudgifter
919,7
953,3
961,6
Driftsudgifter – medfinansiering af sygehusene
259,0
259,0
257,3
Renter
16,2
16,2
19,1
Resultat af primær drift
-242,1
-209,4
-247,4
Anlægsudgifter netto
141,2
298,4
90,5
Forsyningsområdet
0
0
0
Resultat af det skattefinansierede område
-100,9
89,0
-156,8
Finansiering. Lånoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger
109,3
54,6
71,9
Regnskabsresultat
8,4
143,6
-85,0
Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.
 
Året 2017 har været præget af en genopretning af Holbæk Kommunes økonomi.
 
Der har således i 2017 administrativt været fokus på at overholde budgettet for 2017, med de indarbejdede besparelser fra budgetvedtagelsen 2017. Derfor er merudgifter på et område i høj grad blevet finansieret ved budgetreduktioner på andre områder.
Ligeledes har der været indført stop for ikke kontraktbundne anlægsopgaver, hvilket har ført til, at kommunens bygninger ikke er renoveret og nye anlæg ikke er igangsat i det omfang, som det oprindeligt var forventet.
 
Holbæk Kommune kom ud af 2017 med et bedre driftsresultat end forventet og en større kassebeholdning end oprindeligt budgetteret.
 
Resultatet blev et samlet overskud på 85 mio.kr. mod budgetlagt et underskud på 8.4 mio.kr.
 
Den primære årsag til overskuddet er et mindre forbrug på driften (merforbruget på forsørgelsesudgifter modsvares af et større mindre forbrug på serviceudgifter), lavere anlægsudgifter, større lånoptagelse, mindre udgifter på finansforskydninger, der har dog været mindre indtægter på skatter og generelle tilskud samt merudgifter til renter og afdrag på lån.
 
Driftsudgifterne
De samlede driftsudgifter beløber sig til 3.936,7 mio.kr., hvilket er 16,7 mio.kr. mindre end det oprindelige budget.
 
På serviceudgifterne er der et mindre forbrug på Økonomiudvalget (administrationen, besparelse på puljer m.m.), Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg” (sundhedsområdet og ældreområdet, men merudgifter på voksenspecialområdet), Udvalget ”Klima og Miljø” (miljø, ejendomme og veje), Udvalget ”Uddannelse og Job” (10. klasse og ungdomsskolen, voksenspecialområdet, uddannelse og beskæftigelse) og Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” (stort set på alle områder).
 
På Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” er der et merforbrug på folkeskolen, SFO, bidrag til statslige og private skoler og på tilskud til private pasningsordninger, men et mindre forbrug til børn og unge med særlige behov.
 
På forsørgelsesområdet er der merudgifter til dagpenge, førtidspension, kontanthjælp, løntilskud og til ressourceforløb/jobafklaringsforløb m.m.
 
Anlæg
Anlægsudgifterne var 160,8 mio.kr. og køb/salg af grunde og ejendomme minus byggemodningsudgifter gav en nettoindtægt på -70,3 mio.kr., således at anlægsudgifterne netto blev 90,5 mio.kr.
 
Anlægsudgifterne er primært anvendt til energirenovering af kommunens bygninger og renovering af skoler, daginstitutioner, ældreboliger, haller, administrationsbygninger m.m. Herudover er der brugt penge på veje, stier, broer, gadelys, byfornyelse, Skovvejens Skole, Nr. Jernløse afd., OPP projektet i Tølløse (Tysingehave med tilhørende servicearealer), servicearealer Søbæk Have, renovering af køkken på plejehjemmet Stenhusvej, Holbæk Sportsby, renovering af Holbæk Havn og Orø Havn.
 
Til byggemodning af diverse udstykninger har der været udgifter på 4,9 mio.kr. Salg af grunde og ejendomme har netto givet en indtægt på -75,2 mio.kr.
De største salg er Holbæk Have, Karré 3 og 5 Holbæk Havn, grund til Tysingehave og Wegenersminde.
 
Forsyningen
I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler skal udgifter/indtægter på affaldsområdet indarbejdes i kommunens regnskab, selv om området er selskabsgjort og fremgår af FORS A/S regnskab. Registreringen har ingen indvirkning på kommunens kassebeholdning, da regnskabsresultatet blot skal optages som borgernes mellemværende med forsyningsselskabet.
 
I 2017 har der på affaldsområdet været en nettodrifts- og anlægsindtægt på 2 mio.kr., som er optaget på status med en tilsvarende udgift.
 
Finansiering
Den samlede finansiering (lånoptagelse, byggekredit, afdrag på lån og finansforskydninger) påvirker resultatet i positiv retning med 37,5 mio.kr. fra lånoptagelse/byggekredit i forhold til det oprindelige budget. Merudgifter til afdrag på lån er finansieret af finansforskydninger.
 
Under finansforskydninger indgår udgifter til indskud i Landsbyggefonden, deponering vedr. Holbæk Sportsby, tilgodehavende hos borgerne, gæld til leverandørerne og mellemregning mellem årene.
 
Likvide aktiver
Den likvide beholdning udgjorde:
 
 
Mio.kr.
Likvid beholdning primo 2017 (negativ)
-190,8
Regnskabsresultat 2017
85,0
Likvid beholdning ultimo 2017 (negativ)
-105,8
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning (gennemsnittet af kassebeholdningen de sidste 365 dage) var 1.1.2017 på 108,3 mio.kr.  og var medio august 2017 faldet til 38,9 mio.kr., men på grund af forbedringen i kommunens økonomi i 2017 steg den til 69,4 mio.kr. pr. 31.12.2017.
 
De samlede aktiver er i 2017 steget fra 4.222 mio.kr. til 4.314 mio.kr. eller en stigning på 92 mio.kr. Stigningen i aktiverne skyldes hovedsageligt at den likvide beholdning er steget med 85 mio.kr. som følge af regnskabsresultatet.
Herudover er anlægsaktiverne incl. anlæg til salg steget med 18 mio.kr., tilgodehavende steget med 15 mio.kr., hvorimod værdien af aktier og andelsbeviser er faldet med 27 mio.kr.
 
Den samlede gældsforpligtigelse (langfristet og kortfristet gæld) er faldet fra 2.280 mio.kr. til 2.243 mio.kr. eller et fald på 37 mio.kr. Faldet er sammensat af et fald på gældsforpligtigelserne på 54 mio.kr. hvorimod de hensatte forpligtigelser (ikke forsikringsdækkede tjenemandspensioner, arbejdsskader m.m.) er steget med 13 mio.kr., samt nettogælden vedr. fonds, legater, deposita m.v. er steget med 4 mio.kr.
 
Anlægsregnskaber
Som det fremgår af oversigten over afsluttede anlægsregnskaber, er der afsluttet anlægsregnskaber for i alt -81,2 mio.kr.
I nedenstående oversigt er de afsluttede anlægsarbejder opgjort i 3 kategorier (1. uden overskridelse af bevillingen, 2. med overskridelse af bevillingen og 3. køb/salg af ejendomme).
 
Vedr. (forbrug i mio.kr.)
Antal ejendomme
Anlægsbevilling
Samlet forbrug
Difference
Anlægsarbejder uden overskridelser
 
 
Energibesparende foranstaltninger
11
6.867
5.464
1.403
Renoveringspuljen
24
26.000
16.521
9.479
Øvrige
7
6.720
4.191
2.529
Anlægsarbejder uden overskridelser ialt
42
39.587
26.176
13.411
Anlægsarbejder med overskridelser
3
2.700
3.436
-736
Salg af ejendomme
15
-48.000
-47.833
-167
Afsluttede anlæg i alt
60
-5.713
-18.221
12.508
 
Regnskaberne anbefales godkendt i forbindelse med oversendelse af regnskabet til revisionen.
 
Konsulentydelser
Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2015 at få forelagt en opgørelse over forbruget af eksterne konsulenter 2 gange årligt.
 
Forbruget af konsulentydelser udgjorde i 2014 – 14,6 mio.kr., 2015 – 25,1 mio.kr. og i 2016 – 17,9 mio.kr. Målet for 2017 var et niveau svarende til forbruget for 2014.
 
Forbruget for 2017 er opgjort til 12,8 mio.kr.


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Michael Suhr (C) var fraværende under dette punkt.
 
Indstilles godkendt, idet tallet vedrørende anlægsregnskaber rettelig udgør 18,2 mio. kr.

caseno17-18223_#4474961_v1_regnskab 2017 - bind i.pdf
caseno17-18223_#4474963_v1_regnskab 2017 - bind ii.pdf
caseno17-18223_#4474970_v1_køb af konsulentydelser 2017.pdf

Bilag

Regnskab 2017 - Bind I
Regnskab 2017 - Bind II
Køb af Konsulentydelser 2017


59. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, april - økonomiudvalget

Drøftelse af opfølgning på budget 2018, april - økonomiudvalget

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes


Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg, præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene af følge den økonomiske udvikling på hvert af politikområderne.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskrivelse vil medføre et stort merforbrug.


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Michael Suhr (C) deltog ikke under dette punkt.
 
Drøftet.

60. Orientering om likviditetsprognose

Orientering om likviditetsprognose

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Orienteringssag


 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. den ajourførte likviditetsprognose tages til efterretning


 

Beskrivelse af sagen
I foråret 2017 købte Holbæk Kommune en ny model til brug for udarbejdelse af likviditetsprognoser. Prognosemodellen, som blev købt, er udviklet af BDO og anvendes af flere andre kommuner.
 
Siden august 2017 og resten af 2017 er likviditetsprognosen udarbejdet som et gennemsnit af kommunens tidligere model og den nye BDO model.
 
Fra primo 2018 er kommunen overgået til BDO modellen.
 
På mødet fremlægges den ajourførte likviditetsprognose 2018-2021 baseret på BDO’s model.


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Michael Suhr (C) deltog ikke under dette punkt.
 
Orienteringen taget til efterretning.caseno15-27421_#4491404_v1_bilag om likviditet.pptx

Bilag

Bilag om likviditet


61. Drøftelse af budget 2019-2022 - Økonomiudvalget april

Drøftelse af budget 2019-2022 - Økonomiudvalget april

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter forudsætninger for budget 2019-2022
 2. udvalget drøfter effektiviserings- og besparelsesstrategien


Beskrivelse af sagen
Processen som byrådet vedtog i december 2017, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have bedre kendskab til eget budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
På dette møde i april vil der blive taget hul på drøftelser for budget 2019-2022. Vi begynder med at se på de områder, hvor der forventes udfordringer til budget 2019.
 
Derudover drøftes status i forhold til effektiviserings- og besparelsesstrategien. I oplægget på mødet gives:
 
Forårets drøftelser af budget 2018, udgiftsdrivere, rammer for budget 2019 samt effektiviseringer og forudsætninger for budgettet skal tilsammen give udvalget tilstrækkelig viden i forhold til fastlæggelse af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal være færdige med drøftelserne ultimo maj, da budgetforslaget skal drøftes på sommerseminaret 22. juni, og effektiviseringerne skal vedtages på kommunalbestyrelsesmøde den 27. juni.


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Michael Suhr (C) deltog ikke under dette punkt.
 
Drøftet.caseno15-27421_#4491407_v1_bilag om budget 2019.pptx

Bilag

Bilag om budget 2019


62. Arbejdsprogram for Kommunalbestyrelsen 2018-2021

Arbejdsprogram for Kommunalbestyrelsen 2018-2021

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Borgmesteren indstiller at Økonomiudvalget indstiller at Kommunalbestyrelsen   
 • godkender formål med arbejdsprogram for Kommunalbestyrelsen
 • godkender form for arbejdsprogrammet
 • godkender procesplan for arbejdsprogram
 • godkender foreløbige indholdsoverskrifter til arbejdsprogrammet 2018-2019

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Det tidligere byråd vedtog i 2016 en politisk vision for Holbæk Kommune, som havde Holbæk i Fællesskab, En stærk medspiller og Plan- og Udviklingsstrategien som afsæt. Kommunalbestyrelsen tilkendegav på overnatningsseminaret den 01.-02.marts 2018, at de vælger at fastholde det afsæt og derved den vedtagne politiske vision. Derudover tilkendegav Kommunalbestyrelsen, at politiske prioriteringer skal tage udgangspunkt i de økonomiske muligheder.
 
Add 1: Formål med arbejdsprogrammet godkendes:   
Arbejdsprogrammet er en implementeringsplan for realisering af den politiske vision for Holbæk Kommune. På grund af muligheden for økonomiske prioriteringer (der følger budgetåret), vil arbejdsprogrammet være 1 årigt og følge budgetprocessen, men hvor nogle af temaerne må forventes at være flerårige, hvorved de vil skulle indgå også i kommende års arbejdsprogram. Med arbejdsprogrammet åbnes derved op for flerårige budgetaftaler idet det politisk kan aftales, at nogle temaer prioriteres året efter (uddybes under add 2). Det politiske indhold i arbejdsprogrammet skal altid finansieres indenfor den økonomiske ramme/råderum, og fungerer desuden som den politiske prioritering og retning, som Kommunalbestyrelsen giver til udvalgene.
 
Add 2: Form for arbejdsprogrammet godkendes:  
Det fysiske slutprodukt bliver et notat i 2 dele:
 
Del 1 er det økonomiske grundlag og forudsætningen for de øvrige temaer i arbejdsprogrammet (som beskrevet i del 2). Det økonomiske grundlag består af det vedtagne budget og den økonomiske ramme/råderum, samt de styringsprincipper og pejlemærker for økonomistyringen, der er vedtaget i Holbæk Kommune. Det betyder også, at de temaer i arbejdsprogrammet, der koster penge, skal finansieres indenfor rammen/råderummet. Med til det samlede økonomiske grundlag hører muligheden for, at Kommunalbestyrelsen vælger at prioritere/investere i udvalgte temaer (som beskrevet i del 2), således at man i praksis kan flytte budget fra ét område til et andet for at prioritere temaet og øge sandsynligheden for realisering. Jf. arbejdsprogrammets formålsbeskrivelse (add 1), vil det i arbejdsprogrammet og budgetaftalen være muligt at indskrive en politisk aftale for, hvad næste år skal rumme af tematisk prioritering, men hvor den budgetmæssige prioritering afventer budgetfremlæggelsen, og vil indgå som led i de politiske forhandlinger om budgettet.
 
Del 2 er de temaer, som prioriteres som indhold og retning for udvalg og Kommunalbestyrelsen i den for arbejdsprogrammets gældende periode. Temaerne kan derfor både være tværgående/fælles, eller de kan have en stærkere forankring i ét eller flere udvalg.
 
Add 3: Procesplan for arbejdsprogrammet godkendes:
Proces for Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram starter i januar hvert år, med fælles drøftelse af ønskede temaer i Kommunalbestyrelsen. I løbet af årets første møder konkretiseres Kommunalbestyrelsens drøftelser, og udmøntes i bestillinger til udvalgene, som således byder ind til arbejdsprogrammet og den efterfølgende budgetproces med den retning. Arbejdsprogrammet vedtages før budgetcampen i august måned, og indgår som grundlag for budgetforhandlingerne i efteråret.
 
Procesplan for arbejdsprogram godkendes som fremstillet i bilag 1.      
 
Add 4: Foreløbige indholdsoverskrifter for arbejdsprogrammet 2018-2019 godkendes:
På baggrund af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens seminarer i januar og marts er der udvalgt nedenstående 4 temaer til arbejdsprogrammet. Først ved godkendelse af arbejdsprogrammet vil temaerne være endeligt fastlagt, herunder evt. økonomisk prioritering.  
 1. Folkeskolen. Afsæt: Kerneopgaven læring og trivsel, samt de nationale mål for folkeskolen. Mål: At gøre folkeskolen mere attraktiv og få flere forældre til at vælge folkeskolen fremfor privatskoler. At øge samarbejde og inddragelse om at skabe den bedst muligt folkeskole. Drøftet på Kommunalbestyrelsens overnatningsseminar i marts. Udvalget for Børn og Skoler drøfter videre proces og fremlægger for Kommunalbestyrelsen (jf. procesplan)
 2. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Afsæt: Kerneopgaven alle kan bidrage og realisering af beskæftigelsesplanen. Mål: At få flere udsatte borgere i beskæftigelse. At øge samarbejde med virksomhederne. At øge fokus på borgeren i centrum og troen på borgerens potentialer. Drøftet på Kommunalbestyrelsens overnatningsseminar i marts. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse drøfter videre proces og fremlægger for Kommunalbestyrelsen (jf. procesplan)
 3. Ældre. Afsæt: Kerneopgaven aktiv hele livet. Mål drøftes på Kommunalbestyrelsens seminar den 11.april
 4. Grøn kommune. Mål drøftes på Kommunalbestyrelsens seminar den 11.april

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Økonomiudvalget indstiller, at
   
 • formål med arbejdsprogram for Kommunalbestyrelsen
 • form for arbejdsprogrammet
 • procesplan for arbejdsprogram
 
godkendes.caseno18-11372_#4474953_v1_bilag 1 procesplan for arbejdsprogram.docx.docx

Bilag

Bilag 1 Procesplan for arbejdsprogram.docx


63. Beslutning om deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt forplejning i forbindelse med ordinære møder

Beslutning om deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt forplejning i forbindelse med ordinære møder

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. de foreslåede retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt forplejning i forbindelse med ordinære møder godkendes .


Beskrivelse af sagen
Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer skal understøttes lige i deres virke, og den nyvalgte kommunalbestyrelse skal fastsætte niveauet for denne understøttelse.
 
Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde godkende et medlems deltagelse i kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder m.v. Det samme gælder et udvalgs studieture og/eller deltagelse i folkemøder og lignende. Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade denne kompetence til de enkelte udvalg, de enkelte medlemmer eller administrationen. Dette betyder bl.a., at Kommunalbestyrelsen ikke kan stille en ramme til rådighed for de enkelte udvalg til medlemmernes deltagelse i sådanne arrangementer. Der er delegationsforbud. Kommunalbestyrelsen kan dog delegere kompetencen for så vidt angår deltagelse i kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder og lignende til Økonomiudvalget.
 
Kommunalbestyrelsen kan imidlertid i stedet for i hvert enkelt tilfælde at få forelagt en sag til godkendelse fastsætte nogle generelle regler, hvorefter nogle aktiviteter ikke kræver en særskilt godkendelse. Studieture og lignende kræver dog altid særskilt godkendelse.
 
For at begrænse antallet af sager, der skal forelægges for Kommunalbestyrelsen i denne valgperiode foreslås det, at Kommunalbestyrelsen fastsætter generelle retningslinjer.
 
Af budgetstyringsmæssige hensyn er der også væsentligt, at der er ensartede retningslinjer – også for så vidt angår mødeforplejning til de ordinære møder - for alle udvalgene.
 
Endelig vil det forenkle og effektivisere administrationens arbejde.
 
Økonomiudvalget har dels spurgt hvert af de stående udvalg om, hvilke kurser, konferencer m.v. de enkelte udvalg ønsker at deltage i, og dels bedt om de enkelte stående udvalgs bemærkninger til en retningslinje for mødeforplejning, hvorefter hvert udvalg inden for en beløbsramme på max. 50 kr. pr. mødedeltager beslutter, hvilken mødeforplejning der skal bestilles til det pågældende udvalgs møder.
 
Udvalget for Børn og Skole har bemærket, at udvalget ønsker en samlet ramme til udvalgets forplejning. Dette er indarbejdet i de foreslåede retningslinjer. Derover har de stående udvalg ikke haft bemærkninger til retningslinjen for forplejning.
 
De stående udvalgs ønsker i forhold til deltagelse i diverse arrangementer er – i det omfang, der lovgivningsmæssigt er hjemmel hertil – indarbejdet i de foreslåede retningslinjer.
 
 
 
 

Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet sat følgende af til deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation:
 
2018: 1.868.800 kr.
 
2019: 1.390.000 kr.
 
2020: 1.390.000 kr.
 
2021: 1.390.000 kr.
 
Budgettet for 2018 er højere end de øvrige år, da der var kommunalvalg i 2017, og da der erfaringsmæssigt er øgede udgifter til kurser i året efter et kommunalvalg.

Lovgrundlag – link
 

Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalget 7. februar 2018
Økonomiudvalget 7. marts 2018
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse d. 19. marts 2018
Udvalget for Ældre og Sundhed d. 19. marts 2018
Socialudvalget d. 20. marts 2018
Udvalget for Klima og Miljø d. 20. marts 2018
Udvalget for Kultur og Fritid d. 21. marts 2018
Udvalget for Børn og Skole d. 21. marts 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Indstilles godkendt.caseno17-55202_#4475676_v1_retningslinjer for deltagelse i arrangementer og mødeforplejning.docx

Bilag

Retningslinjer for deltagelse i arrangementer og mødeforplejning


64. Orientering om mulig strejke/lockout

Orientering om mulig strejke/lockout

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Orienteringssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. orienteringen tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget orienteres om status i forhold til konflikten med mulig strejke den 4. april og lockout den 10. april.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Orientering taget til efterretning.

65. Beslutning om anvendelse af sparede lønkroner ved en eventuel konflikt

Beslutning om anvendelse af sparede lønkroner ved en eventuel konflikt

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse
Beslutningssag 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. sparede lønkroner i forbindelse med en eventuel konflikt tilgår kommunens buffer til uforudsete udgifter og merprovenuet kan herefter anvendes til tværgående prioritering i 2018, herunder engangsudgifter og udskydelse af udgifter forbundet med en evt. konflikt.


Alternativ indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. sparede lønkroner i forbindelse med en eventuel konflikt forbliver på kerneområderne.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med en eventuel konflikt (både strejke og lockout) vil kommunerne komme til at spare lønkroner. Det gælder også for Holbæk Kommune.
 
I forbindelse med en evt. konflikt vil det betyde følgende for kommunen:
 
Strejke
Ved en eventuel strejke vil kommunen spare lønudgifter på maksimalt 502.000 kr. pr. dag. Strejken på plejecentrene omfatter maksimalt 155 fuldtidsansatte sosu-assistenter med en gennemsnitlig månedsløn på omkring 32.398 kr.
 
Strejken på AC-området omfatter maksimalt 205 fuldtidsansatte akademikere, som er ansat i tandplejen, biblioteket, kerneområderne og stabene. Gennemsnitslønnen er her opgjort til 49.997 kr. pr. måned.
 
Lockout
Ved en eventuel lockout vil kommunen spare lønudgifter på maksimalt 2.925.000 kr. pr. dag.
 
Besparelsen af lønkroner ved en strejke er beregnet ud fra de forudsætninger, administrationen kender på nuværende tidspunkt og for så vidt angår besparelsen ved en lockout er det væsentligt at understrege, at der er tale om et anslået beløb.
 
Ud fra de gældende styringsprincipper som blandt andet fastlægger, at budgetterne er baseret på pris gange mængde, vil en evt. konflikt for kerneområderne betyde et mindre budgetbehov i 2018. Anvendelse af pris x mængde betyder, at budgettet er baseret på præcise tal for de ydelser kommunenskal levere. Når der strejkes eller der er lockout, leveres ydelserne ikke. Det vil derfor være i overensstemmelse med styringsprincipperne at reducere budgetterne i 2018 med de sparede lønkroner. De sparede lønkroner foreslås tilført bufferen. Herved kan merprovenuet anvendes til tværgående prioritering af enten nye initiativer i 2018 eller til finansiering af evt. merforbrug på kerneområderne i 2018. En indstilling om anvendelse af bufferen vil indgå i BR2.
 
Herudover kan midlerne anvendes til tilførsel af budget til ekstraordinære engangsudgifter og opgaveudskydelser som følge af konflikten – f.eks. ekstraundervisning af skoleelever.
 
Modellen ændrer ikke på, at der stadig sigtes efter en overførsel på driften på 40 mio kr. fra 2018 til 2019 svarende til overførslen fra 2017 til 2018, jf. sagen på kommunalbestyrelsesmødet den 14. marts 2018 om beslutning af overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018.


Beskrivelse af alternativ indstilling
I denne model forbliver de sparede lønkroner som følge af en evt. konflikt på kerneområderne og tilgår dermed ikke bufferen til uforudsete udgifter.
 
Det forudsættes i modellen, at de sparede lønkroner dermed kan anvendes på kerneområderne, herunder til finansiering af ekstraordinære engangsudgifter og opgaver som følge af konflikten – f.eks. ekstraundervisning af skoleelever – ligesom at midlerne også forudsættes anvendt til at sikre generel budgetoverholdelse på kerneområderne.
 
Dermed bliver det alt andet lige lettere for kerneområderne i 2018 at sikre budgetoverholdelse, hvilket indebærer et mindre pres på bufferen til uforudsete udgifter i 2018. Omvendt er mulighederne for tværgående prioritering i 2018 mindre end i modellen knyttet til hovedindstillingen.
 
Modellen ændrer ikke på, at der stadig sigtes efter en overførsel på driften på 40 mio kr. fra 2018 til 2019 svarende til overførslen fra 2017 til 2018, jf. sagen på kommunalbestyrelsesmødet den 14. marts 2018 om beslutning af overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018. Med modellen bliver det alt andet lige lettere at sikre en overførsel på 40 mio kr. fra 2018 til 2019 på driften.


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Økonomiudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen forpligter sig til, at sparede lønkroner i forbindelse med en evt. konflikt, fortrinsvis anvendes til at indhente et evt. efterslæb på kerneområderne forbundet med en konflikt.
Sparede lønkroner herudover tilgår kommunens buffer til uforudsete udgifter i 2018. Der sigtes stadig efter en overførsel på driften på 40 mio kr. fra 2018 til 2019.

66. Beslutning om anlægsbevilling til ombygning af Holbæk Seminarium for at overholde brandstrategien

Beslutning om anlægsbevilling til ombygning af Holbæk Seminarium for at overholde brandstrategien

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:
 
1. der gives en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til ombygning af Holbæk Seminarium i henhold til brandstrategien, som finansieres af rådighedsbeløbet afsat til dette i budget 2018.


Beskrivelse af sagen
Holbæk Seminarium blev købt og overtaget af Holbæk Kommune i 2010, og forinden købet blev Holbæk Seminarium total fredet. I perioden 2010 til 2015 blev der foretaget en del ombygninger og energirenoveringer. I den forbindelse forlangte bygningsmyndigheden, at der blev udarbejdet en brandstrategirapport for hovedbygningen på Seminariet afsnit 1, 2 og 3. Brandstrategirapporten beskriver hvad de enkelte bygningsafsnit bruges til og hvilken anvendelseskategori der kræves brandmæssigt, for at sikre flugtveje og evakuering af dem der opholder sig i bygningen.
 
I 2018 er der afsat 4,4 mio. kr. til at få foretaget ombygninger og mindre ændringer for at opfylde brandstrategien og dermed opnå endelig ibrugtagningstilladelse for Holbæk Seminarium. Dette indstilles gjort ved blandt andet at etablere, skilte og sikre flugtveje til det fri og opsætte brandtekniske hjælpemidler. Flugtveje i stueplan omkring hovedbygningens afsnit 2 og 3 syd-, øst- og nordlige side mangler rækværk og flisebelægning. Stigerør i afsnit 2 etableres og diverse brandslukningsudstyr installeres, hvor det kræves.

Slots- og byggestyrelsen har godkendt ombygningerne.


Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 4,4 mio. kr. til formålet i budgettet under almindelig renovering i 2018. Med denne anlægsbevilling frigives hele det afsatte rådighedsbeløb.
 
Beløbet skal anvendes til følgende:
Støbning og lægning af special fliser udvendigt på flugtvejs arealer i stueplan samt opsætning af rækværk (begge som eksisterende) på syd, øst og nordlig side af afsnit 2 og 3.
Installering af flugtvejsskilte i afsnit 1, 2 og 3.
Diverse brandslukningsudstyr i afsnit 1, 2 og 3
Belysning på især trapper i flugtvejene.
Rådgiver udgifter til udbudsmateriale, beskrivelser og tegninger.
Administrationsudgifter.


Lovgrundlag – link
Lovgrundlag:
 
Bygningsreglementet BR 10 kapitel 5

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Indstilles godkendt.caseno18-5698_#4430503_v1_fordeling af arealer iht. anvendelseskategori afsnit 1, 2 og 3.pdf
caseno18-5698_#4430504_v1_flugtveje og panikbelysning afsnit 1, 2 og 3.pdf
caseno18-5698_#4430505_v1_brandrapport - afsnit 1 ombygning holbæk seminarium.docx.docx
caseno18-5698_#4430506_v1_brandrapport - afsnit 2 og 3 holbæk seminarium.docx.docx

Bilag

Fordeling af arealer iht. anvendelseskategori afsnit 1, 2 og 3
Flugtveje og panikbelysning afsnit 1, 2 og 3
Brandrapport - Afsnit 1 Ombygning Holbæk Seminarium.docx
Brandrapport - Afsnit 2 og 3 Holbæk Seminarium.docx


67. Beslutning om nedsættelse af et underudvalg vedr. udvikling af havnen

Beslutning om nedsættelse af et underudvalg vedr. udvikling af havnen

Sagsgang og sagstype
Beslutningssag
Økonomiudvalget

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Økonomiudvalget:
 1. nedsætter et underudvalg, som skal komme med forslag til en overordnet, sammenhængende udvikling af havnen i Holbæk by
 2. vælger medlemmerne af udvalget blandt Økonomiudvalgets medlemmer

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Det er vigtigt, at der fortsat arbejdes målrettet på at skabe en overordnet, sammenhængende plan for, hvordan havneområderne kan udvikles, så der skabes aktivitet i havnen, sammenhæng mellem ny og gammel havn, sammenhæng med bymidten, boliger, vækst og rekreative områder i havnearealet. Samtidig skal havnens fremtidige udviklingspotentiale afdækkes.
 
For at sikre Økonomiudvalget – og Kommunalbestyrelsen - det bedst mulige beslutningsgrundlag på dette område, bør Økonomiudvalget nedsætte et underudvalg, som kan rådgive Økonomiudvalget i spørgsmål vedrørende udvikling af havnen.
 
Økonomiudvalget og de stående udvalg kan nedsætte underudvalg. Underudvalg kan kun bestå af medlemmer af det pågældende udvalg, og underudvalg kan kun tillægges rent forberedende eller rådgivende funktioner, jf. Indenrigsministeriets skrivelse af 16. august 1977 og betænkning nr. 894/1980 om kommunernes styrelsesformer m.v., side 125.
 
Underudvalgets opgaver
Underudvalget skal med afsæt i de eksisterende planer udarbejde forslag til Økonomiudvalget til en overordnet, sammenhængende plan for udvikling af havneområderne fra Strandparken til og med Marinaen. Underudvalget skal samtidig rådgive Økonomiudvalget i forbindelse med indstillinger til Kommunalbestyrelsen om spørgsmål, der er af betydning for den samlede udvikling af havnen. Endelig skal underudvalget facilitere Kommunalbestyrelsens eventuelle temamøder vedrørende udviklingen af havnen og Økonomiudvalgets eventuelle borgermøde om samme emne.
 
Underudvalget har ingen beslutningskompetence – underudvalget har kun forberedende og rådgivende funktioner.
 
Underudvalgets sammensætning
Underudvalget består af 5 medlemmer, som Økonomiudvalget vælger blandt udvalgets medlemmer.
 
Underudvalgets funktionsperiode
Underudvalgets funktionsperiode er fra den 1. maj 2018 til den 31. august 2019.
 
Vederlag
Underudvalgets medlemmer får alene det vederlag, der følger af medlemskabet af Økonomiudvalget. Underudvalgets medlemmer får ikke særskilt vederlag for hvervet som underudvalgsmedlem.


Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til underudvalgets arbejde anslås til ca. 6.000 kr. årligt til mødeafholdelse og mødeforplejning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Sagen tages af dagsordenen.

68. Orientering om magtanvendelse 2017

Orientering om magtanvendelse 2017

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at
 1. orienteringen om magtanvendelse i 2017 tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Byrådet skal 1 gang om året forelægges en samlet rapport for anvendelse af magt efter Servicelovens bestemmelser på Psykiatri- og Handicapområdet for voksne.
 
Forud for enhver form for magtanvendelse skal personalet have forsøgt, hvad der er muligt, for at opnå borgerens frivillige medvirken til en nødvendig handling.
 
I 2017 er der indberettet i alt 47 episoder, der omhandler akut fastholdelse og føring, jf. § 126 i Serviceloven. Indberetningerne vedrører 11 borgere, hvoraf 32 indberetninger vedrører samme borger.
 
Til sammenligning var indberetninger på handicapområdet i 2016 fordelt blandt 13 borgere, mens de i 2015 var fordelt blandt 16 borgere.
 
I 2016 har Holbæk Kommune modtaget 123 indberetninger efter § 126 i Serviceloven, akut fastholdelse og føring, hvoraf 102 magtindberetninger har været over for den samme borger.
 
I 2015 har kommunen modtaget 93 indberetninger vedrørende akut magtanvendelse efter § 126 i Serviceloven, hvoraf de 62 indberetninger blev modtaget ift. samme borger.
 
I 2017 har forvaltningen modtaget indberetninger udelukkende vedr. akut fastholdelse og føring efter § 126 i Serviceloven.
Til sammenligning i 2016 blev der behandlet 3 ansøgninger vedr. forhåndsgodkendelse af anvendelse af bløde stofseler efter § 128, 1 ansøgning vedrørende tilbageholdelse i boligen efter § 127 og 1 ansøgning vedrørende godkendelse af magtanvendelse i hygiejnesituationer efter § 126 a.
 
4 indberetninger i 2017 blev vurderet som værende ikke omfattet af magtanvendelsesreglerne, mens 2 episoder i 2016 blev vurderet som værende uden for magtanvendelsesreglerne, hvoraf den ene af dem blev vurderet som nødværge.
I 2015 blev der kun indberettet 1 episode, som blev vurderet uden for magtanvendelsesreglerne.
 
I forhold til alle magtindberetningssager udarbejdes der altid en pædagogisk handleplan med henblik på at forebygge magtanvendelser. Der afholdes fortsat undervisning for medarbejdere flere gange årligt med det formål at forebygge uhensigtsmæssige magtanvendelser.Lovgrundlag – link
Serviceloven kapitel 24, Magtanvendelse


Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018
Orientering taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Punktet udsættes til næste møde.caseno18-9663_#4452733_v1_oversigt over magtanvendelse på psykiatri- og handicapområdet for voksne i 2017, 2016 oh 2015.docx

Bilag

Oversigt over magtanvendelse på Psykiatri- og Handicapområdet for voksne i 2017, 2016 oh 2015


69. Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne lokalplan nr. 8.07 Superfos - et område til erhvervsformål, beliggende ved Skimmdevej i Ågerup

Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne lokalplan nr. 8.07 Superfos - et område til erhvervsformål, beliggende ved Skimmdevej i Ågerup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Kommunalbestyrelsen meddeler midlertidig dispensation i op til 3 år fra lokalplan nr. 8.07, § 3.1, således at det bliver muligt at anvende ejendommen til erhverv som distributionsvirksomhed, lagervirksomhed, lagerhotel, emballagevirksomhed, håndværksvirksomhed, produktionsvirksomhed med tilhørende administration og fælles servicefunktioner

Beskrivelse af sagen
 
Lokalplan nr. 8.07 giver alene mulighed for at anvende ejendommen Skimmedevej 10, Vipperød, til emballagevirksomhed og erhverv inden for beslægtede områder. Anvendelsesbestemmelsen er fastlagt med henblik på den oprindelig virksomhed, Superfos. Ejendommens ejer ønsker nu en mere fleksibel mulighed for at etablere mindre virksomheder i bebyggelsen. Ejendommens placering er velegnet for virksomheder, som har behov for let adgang til det overordnede vejnet.  Efter lukningen af Superfos anvendes ejendommen foruden produktion af emballage nu til håndværksmæssig produktion, lager, værksted og administration. Den nye ejer ønsker nu at lovliggøre de allerede etablerede virksomheder samt at give mulighed for etablering af nye virksomheder inden for de nævnte virksomhedstyper.
Planloven giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere i maksimalt 3 år for en lokalplans principper.

Øvrige konsekvenser
Der skal udarbejdes lokalplan for området inden for 3 år efter den midlertidige dispensation såfremt de muligheder, dispensationen giver, skal opretholdes derefter.

Høring
Dispensationsansøgningen har været sendt i naboorientering fra d. 17. januar 2018 til d. 5. februar 2018 og der er i forbindelse hermed modtaget 1 orienteringssvar, jf. bilag. 
Kommuneplanens rammebestemmelse for området giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 4-6 og de allerede etablerede og ønskede erhverv overholder kommuneplanens miljøklasse. Som det fremgår af høringssvaret var støjbelastningen for nabobebyggelse større da Superfos drev virksomhed på ejendommen.

Lovgrundlag – link
Planloven, § 19, stk. 1
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/50

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Indstilles godkendt.caseno18-2157_#4408890_v1_ansøgning lokalplan nr. 8.07.docx.docx
caseno18-2157_#4429824_v1_bemærkning til naboorientering.msg
caseno18-2157_#4461173_v1_gisfoto.pdf

Bilag

Ansøgning Lokalplan nr. 8.07.docx
bemærkning til naboorientering
GISfoto


70. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. planerne for bålhytte ved Børneøen Munkholm igangsættes

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg, administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces.
 
Nye planer
Bålhytte ved Børneøen Munkholm (bilag 1)
Den private børneinstitution Børneøen Munkholm ønsker at etablere en bålhytte på 15 m2 i børnehavens have. Området ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen, og opførelsen kræver derfor en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Det er Kystdirektoratet der er myndighed i forhold hertil, og de har oplyst, at de er sindet at give en dispensation under forudsætning af at bålhytten er omfattet af en lokalplan.
 
Etablering af bålhytter forudsætter normalt ikke udarbejdelse af lokalplan, men på grund af reglerne i naturbeskyttelsesloven er det nødvendigt i den pågældende sag, for at kunne realisere projektet. Tidligere borgmester Søren Kjærsgaard henvendte sig ultimo 2017 til miljø- og fødevareministeren for at appellere til en ændring af disse regler (bilag 3). Ministeren har i sit svar til borgmesteren ikke lagt op til en regelændring (bilag 4). Derfor er det nødvendigt, at udarbejde lokalplan og medfølgende kommuneplantillæg, for at kunne opnå den nødvendige dispensation fra Kystdirektoratet.
 
 
Status på planer
For at sikre overblik i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 2.
 
Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Godkendt.caseno18-5727_#4455710_v1_bilag 1 planprioritering for bålhytte ved børneøen munkholm.pdf.pdf
caseno18-5727_#4455711_v1_bilag 2 status planer.pdf.pdf
caseno18-5727_#4462923_v1_borgmester søren kjærsgaards anmodning til miljø- og fødevareminister esben lunde larsen.pdf.pdf
caseno18-5727_#4462928_v1_ministersvar til holbæk kommune vedr. spørgsmål om naturbeskyttelsesloven og dispensation fra strand.pdf

Bilag

bilag 1 Planprioritering for bålhytte ved Børneøen Munkholm.pdf
bilag 2 Status planer.pdf
bilag 3 Borgmester Søren Kjærsgaards anmodning til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.pdf
bilag 4 ministersvar til Holbæk Kommune vedr. spørgsmål om Naturbeskyttelsesloven og dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.pdf


71. Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik

Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det nuværende niveau af kollektiv bustrafik genbestilles til 2019 for 27,6 mio. kr.

Beskrivelse af sagen
 
 
Den 1. maj skal Holbæk Kommune bestille kollektiv bustransport for 2019 hos Movia. Derfor er der behov for at beslutte, hvilken indvirkning fremkommeligheden til Sportsbyen skal have på trafikbestillingen. Forud for beslutningen har Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget haft retningsgivende drøftelser. Drøftelserne har dannet grundlag for indstillingen til beslutning om trafikbestillingen i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Den kommende trafikbestilling
Tidsplan for trafikbestilling/proces
Holbæk Kommunes kollektive bustransport for 2019 skal bestilles hos Movia inden den 1.maj 2018.
 
Tids- og arbejdsplan for trafikbestillingen fremgår af bilag og viser at trafikbestillingen sker med meget stor grad af borgerinddragelse.
 
Principper for planlægning af den kollektive trafik
Trafikbestilling bygger på følgende retningslinjer udarbejdet i omstillingsprojektet ”kollektiv trafik for alle” og fastsat af KMU i januar 2016:
- enklere linjenet i byen, regelmæssige afgange og mere direkte linjeføring
- mere direkte linje til Tuse Næs
- reduktioner på de mindst benyttede landlinjer, der herefter fokuseres omkring skolebetjening
 
Evaluering/status af den kollektive trafik – gule busser
Der har været ganske få henvendelser omkring ændringer til den nuværende køreplan, henvendelserne har mest omhandlet kørsel til skolerne.
 
Administrationen vurderer på den baggrund, at omstillingsprojektet landende den kollektive trafik på et grundlag og efter retningslinjer som giver en god trafikbetjening både i by og på land.
 
Kørslerne i Flextrafik ses som et supplement til den kollektive trafik.
De enkelte ordninger fremgår af bilag
 
 
Udviklingsområder
- trafik til Filmtorvet
- trafik til Nyvang
- trafik til Sportsbyen
 
Befordring til Filmtorvet:
Filmtorvet betjenes i dag af linje 228 som kører i timedrift på Havnevej hverdage mellem kl. 5.00 og 18.00 og suppleres af linje 504 i mindre omfang. Derudover henvises til Flextur som er en åben ordning.
 
Når området omkring havnefronten er udbygget kan det overvejes, om der bør køres til området på anden måde og i andet omfang – ny linje – selvkørende busser. Administrationen planlægger at gå i dialog med områdets brugere herom i forbindelse med trafikbestilling for 2020.
 
Befordring til Nyvang
Andelslandsbyen Nyvang betjenes i dag af linje 504 som kører mandag – fredag. Bussen kører til Nyvang i tidsrummet kl. 6 – 9 og retur til Holbæk med tre afgange i tidsrummet kl. 14 – 16. Bussen kører af hensyn til eleverne på Nyvang. Øvrige brugere henvises til brug af Flextur.
 
Befordring til Sportsbyen
Sportsbyen vil med den nuværende kollektive trafik blive betjent af den eksisterende linje 501A. Det nærmeste stop ligger på Skagerakvej ved Kløverstien. Herfra er der ca. 300 meter til Sportsbyens område og ca. 1000 meter til indgangen til Sportscentret.
 
Linjen kører med 15 minutters drift i dagtimerne og ½ times drift aften og aften.
 
Udover linje 501A henvises til brug af Flextur som er åben for alle brugere.
 
Mulige nye linjer til betjening af Sportsbyen, som ikke er indeholdt i genbestillingen:
 
 1. Etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej med ½ times drift i hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekenden kl. 9 – 20. Linjen vil kunne drives for anslået merudgift på 3 millioner årligt.
 
På nuværende tidspunkt kendes behovet for befordring til Sportsbyen ikke, men en linje med ½ times drift må forvente at dække behovet til både Sundhedscentret og selve Sportsbyen. Linjen vil få stoppested udfor indgangen til Centret og benytter adgangen fra Omfartsvejen.
 
Selv om der etableres en ny linje vil der fortsat være behov for Flextrafik (visiterede brugere). Det nærmere omfang heraf er ukendt.
 
 1. Etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej. Med ½ times drift, i tidsrummet kl. 16 – 20, 200 dage om året. Linjen vil kunne drives for anslået merudgift på 450.000 kr. Linjen vil primært være et tilbud til brugerne af Sportsbyens idrætsfaciliteter.
 
Brugere af Sundhedscentret vil forsat skulle benytte visiteret kørsel eller benytte de eksisterende tilbud i den kollektive trafik.
 
 1. Samme scenarie som 3, men med udvidet kørsel i tidsrummet kl. 15 – 16, 200 hverdage om året samt kørsel i weekenden mellem kl. 10 – 20. Anslået merudgift, under forudsætning af ledige busser på tidspunktet, 900.000 kr.
 
 
 
 
Tilgængelighed til Sportsbyen for fodgængere, cyklister og bilister:
Generelt er der planlagt følgende for øvrige trafikformers (fodgængere, cyklister og bilister) adgang til Sportsbyen:
Bilisterne vil ankomme fra Omfartsvejen syd for området. Gående og cyklister forventes primært at komme ind fra nord via hovedstien og Ladegårdsalléen, men kan også komme fra de omkringliggende boligområder, stisystemer og Omfartsvejen.
 
I tilknytning til Sportsbyens område er det muligt at optimere belysningen på Ladegårdsalléen og sikre bedre krydsningsmuligheder på Omfartsvejen – se bilaget om forbedringer for den lette trafik omkring Sportsbyen. 
 
Der etableres afsætningsplads og handicapparkering tæt på Sportsbyens hovedindgang, og Sundhedscentret har sin egen parkeringsplads med 40 pladser og 12 pladser til minibus.
 
Den øvrige parkeringskapacitet er delt på to udlæg – det ene med 150 pladser ligger umiddelbart til højre for adkomsten fra omfartsvejen. Det andet og største udlæg kommer man til ved at køre rundt om søen ved ankomstpladsen. Dette udlæg har 300 pladser og forventes særligt komme i spil ved større arrangementer ved multisalen og på stadion og kunstgræsbanerne. Desuden er der parkeringspladser for 10 store turbusser syd for den store sø ved ankomstpladsen.
 
Cykelparkering findes både i tilknytning til indgangspartierne og decentralt rundt om i parken.
 
 
Kort over buslinjer kan ses her

Økonomiske konsekvenser
Movia har fremsendt trafikbestillingsgrundlag 2019 der estimerer en udgift på 27,6 millioner kr. til drift af det nuværende rutenet. Estimatet har en usikkerhed på +/-5 pct. (26.200.000 kr. – 29.000.000 kr.), idet der kan ske mange ændringer frem til endelig vedtagelse af Movias budget i september 2018. Denne usikkerhed har ligeledes været gældende for tidligere trafikbestillinger. Movias trafikbestillingsgrundlag er udarbejdet på baggrund af 2017 tal.
 
Kommunens budget for 2019 udgør ca.27.952.000 kr. til kollektiv trafik.
 
 
Regnskab for 2017 er vedhæftet som bilag. Det samlede endelige regnskab forventer at vise en mindre udgift på 700.000 kr som tilbagebetales kommunen i 2019.

Høring
Møder i forbindelse med den nuværende trafikbestilling til maj 2018.
Der har ikke været afholdt møder med lokalområderne inden trafikbestillingen, idet der ikke har været ønske fra områder om møde.
 
Ældrerådet og Handicaprådet er orienteret om, at den nuværende volumen trafik indstilles genbestilt.
 
Der er holdt møde med skolerne i februar 2018. Stenhus gymnasium efterspurgte en ekstra afgang kl. ca. 15.05 fra Stenhus Gymnasium med retning mod Holbæk Centrum. Der blev samtidig efterspurgt en forlængelse af linje 584 til Ugerløse på en enkelt eftermiddagsafgang.
Ændringer som desværre ikke kan indeholdes i budgettet for 2019.
Ekstra afgang fra Stenhus gymnasium kan evt. indgå i en ny rute til Sportsbyen.
 
Tidsplan for trafikbestilling maj 2019
Der er vedtaget en meget omfangsrig tidsplan for trafikbestillingen som det fremgår af den medsendte tidsplan.
 
Det betyder, at der allerede i februar/marts 2018 tages kontakt til lokalområderne for at høre deres bemærkninger til trafikbestilling maj 2019.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Et flertal bestående af A, O og Ø anbefaler, at indstillingen tiltrædes.
Et mindretal bestående af V, kan ikke tiltræde indstillingen, idet der ønskes prioriteret en busforbindelse til sundhedscentret og sportsbyen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Sagen sendes tilbage til Udvalget for Klima og Miljø.
caseno17-46470_#4465371_v1_status på eksisterende befordring til både sundheds - og genoptræningscenter.docx
caseno17-46470_#4465354_v1_flextrafik - ordninger.docx
caseno17-46470_#4462435_v1_regnskab 2017 fra movia.xlsx
caseno17-46470_#4435799_v1_tids og arbejdsplan - trafikbestilling.pdf
caseno17-46470_#4466908_v1_forbedringer for den lette trafik omkring sportsbyen - notat - trafik omkring sportsby.pdf.pdf

Bilag

Status på eksisterende befordring til både Sundheds - og Genoptræningscenter
Flextrafik - ordninger
Regnskab 2017 fra Movia
Tids og arbejdsplan - trafikbestilling
Forbedringer for den lette trafik omkring Sportsbyen - Notat - trafik omkring sportsby.pdf


72. Beslutning om vedligehold af Tuse Næs Hallen

Beslutning om vedligehold af Tuse Næs Hallen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Tuse Næs Hallens gavlbeklædning renoveres og gasfyret udskiftes og finansieringen på 250 t.kr. sker ved overførte anlægsmidler fra halpuljen fra budget 2017 til 2018.
   

Beskrivelse af sagen
Tuse Næs Hallen blev gennemgået og tilstandsvurderet d. 1. februar 2018 og som det fremgår af vedlagte bilag, så opleves hallen generelt som meget velholdt.
Omklædningsrummene er malet i 2016 og fremstår i pæn stand.
Der er foretaget energisyn i 2010, mens der i 2016 er der etableret ny LED belysning i hallen.
 
Akut behov for vedligehold
Gavlbeklædning og vindskeder på den ene side af hallen trænger dog til, at blive udskiftet nu, så risikoen for følgeskader minimere. Derfor indstilles opgaven til udførelse i 2018.
 
Energioptimering
Bygningerne opvarmes i dag med et 25 år gammelt Gasfyr (ikke kondenserende).
Derfor anbefales montering af ny gaskedel inkl. blødgørings- og neutraliseringsanlæg. Samtidigt etableres skorsten med foring.


Økonomiske konsekvenser
Administrationen anbefaler, at Tuse Næse Hallen bliver vedligeholdt i 2018 som beskrevet og finansieringen sker af overførte anlægsmidler fra budget 2017. Der er uforbrugte anlægsmidler fra budget 2017 på kr. 642.986,-. Heraf kan 250.000,- anvendes til Tuse Næs Hallen i budget 2018.
 
Herefter er der kr. 392.86,- ikke disponerede overførte anlægsmidler i budget 2018 under halpuljen. De ikke disponerede midler foreslås prioriteret anvendt til etablering af nyt klubhus til Jyderup Boldklub. 
 
Ny gavlbeklædning, samlet pris: kr. 60.000,-
Levering og montering af eternit gavl i antracit flint.
Sternplader af eternit monteret på ny krydsfiner.
 
Nyt Gasfyr, samlet pris: kr. 190.000,-
Levering og montering af ny gaskedel inkl. blødgøring og neutraliseringsanlæg.
Skorsten etableres med foring.
 
Total investering: kr. 250.000,-
 
Energibesparelse: 10.450 kWh/år. Det afklares efterfølgende med hallen, hvordan den realiserede energibesparelse skal prioriteres.
   

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-03-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Indstilles godkendt.caseno18-11457_#4463949_v1_rapport tuse næs hallen - foreløbigt kortbilag.pdf.pdf
caseno18-11457_#4464102_v1_rapport tuse næs hallen - tusenæshallen 04-02-18.pdf.pdf

Bilag

Rapport Tuse næs hallen - Foreløbigt kortbilag.pdf
Rapport Tuse næs hallen - tusenæshallen 04-02-18.pdf


73. Orientering om status på salg af ejendomme

Orientering om status på salg af ejendomme

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har på nuværende tidspunkt følgende ejendomme og grunde til salg:
 
Type:
Adresse:
Tidligere anvendelse:
Udbudspris:
Ejendom
Hovedgaden 2, 4420 Regstrup
Skole
2.200.000 kr.
Ejendom
Mellemvang 12, 4300 Holbæk
Jobindsats
2.950.000 kr.
Grund /Byggeretter
Sports Alle 1, 4300 Holbæk (Byggefelt A, B og C)
-
5.332.800 kr.
Grund
Rørvangsvej 29, 4300 Holbæk
-
2.500.000 kr.
Grund
Taastrup Byvej 33B, 4300 Holbæk
-
450.000 kr.
Grund
Spurvevej 3, 4370 St. Merløse
-
20.000 kr.
Grund
Torpet – Storparcel
 
4.500.000 kr.
Grund
Præstemarken 1, 4420 Regstrup
Fodboldbane – ”Silver Park”
Bud
Grund
Håndværkervej 6 og 8, 4520 Svinninge
-
1.375.000 kr.
Grund
Digemosevej 6, 4340 Tølløse
-
312.500 kr.
Grund
Annexgårdsvej 6, 4350 Ugerløse
-
355.000 kr.
 
Udbudsprisen er angivet inkl. moms, så udbudsprisen må ikke betragtes som det nettobeløb Holbæk Kommune får i kassen, når ejendommen/grunden sælges.
 
Derudover er der en række ejendomme/grunde, som på nuværende tidspunkt forventes sat til salg eller solgt i 2018:
 
 
Type:
Tidligere anvendelse
Adresse:
Forventet udbudspris:
Forventes udbudt/solgt:
Ejendom
Ungdomsklub
Hovedgaden 55,
4420 Regstrup
1.950.000 kr.
2.- 3. kvartal 2018
Ejendom
Mental sundhed
Kalundborgvej 133,
4300 Holbæk
6.300.000 kr.
2. kvartal 2018
Ejendomme
Skarresøhjemmet og Jyderup campingplads
Slagelsevej 21 og 40,
4450 Jyderup
3.000.000 kr.
3. – 4. kvartal 2018
Ejendom
Østre Skole
Tidemandsvej 1,
4300 Holbæk
21.200.000 kr.
2. kvartal 2018
Ejendom
Ungdomsklub
Vestergade 7,
4300 Holbæk
1.425.000 kr.
3. kvartal 2018
Ejendom
Svømmehal
Vandtårnsvej 8,
4300 Holbæk
Ikke endeligt afklaret
3. – 4. kvartal 2018
Ejendomme/
Grunde
”Holbæk Have” – Byggefelt 5, men med mulighed for at byde på hele området.
Holbæk Have,
4300 Holbæk
Udbydes formentlig uden udbudspris
2. kvartal 2018
Grund/
Byggeret
Byggefelt på 14.000 m2
Sports Alle 1, 4300 Holbæk (Byggefelt D)
Byggeretspris på 640 - 800 kr./m2
2. kvartal 2018
 
Udover ovenstående, så arbejdes der på afklaring af en række projekter, der ligeledes kan resultere i salg af kommunale ejendomme og grunde:
 Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 25. oktober 2017: Sag nr. 207 – Salg af arealer

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Punktet udsættes til næste møde.

74. Beslutning om byggemodning af arealer

Beslutning om byggemodning af arealer

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der ikke på nuværende tidspunkt igangsættes byggemodninger af arealer i hhv. Jyderup, Knabstrup, Nr. Jernløse og Udby.
 2. der som en del af handleplanen for Jyderup fortsat tages stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang, der skal gennemføres byggemodning i Jyderup.
 3. udgifter til evt. byggemodning i lokalområderne indgår i den samlede prioritering ved vedtagelsen af budgettet for 2019 og oversalgsårerne.


Beskrivelse af sagen
På kommunalbestyrelsens møde d. 21. februar 2018 blev der fremsat en initiativsag fra Venstre, Radikale Venstre og Konservative Folkeparti med ønsket om: ” at der igangsættes byggemodning af en række kommunale arealer med henblik på efterfølgende salg i enkelte parceller”
Kommunalbestyrelsen valgte at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget, hvilket er baggrunden for, at sagen nu fremsættes i Økonomiudvalget.
 
Tilvejebringelse af ledige byggegrunde er et værktøj til, at stimulere den fortsat positive udvikling i lokalområderne, og dermed sikre mulighed for en fortsat tilflytning i de enkelte områder. Heri bør indgå en samlet bosætningsanalyse, som bl.a. kan danne grundlag for at træffe beslutninger om byggemodninger i lokalområderne ud fra et helhedsperspektiv.
 
Anbefalinger fra Projektudvalget for udvikling af lokalområderne bør også inddrages i beslutningen om byggemodninger.
 
Udgiften til at byggemodne arealerne vil forventeligt overstige de indtægter, som salget af de enkelte parceller kan generere, hvormed byggemodningen af arealerne vil medføre en nettoudgift for Holbæk Kommune. I udgangspunktet koster det mellem 400.000 kr. og 500.000 kr., at byggemodne en grund. Beløbet varierer da der er forskelle på, hvilke opgaver der ligger i byggemodningsopgaven, herunder fx hvor meget vej, der skal etableres.
 
Udvikling af nedenstående områder har tidligere været drøftet i forhold til at kunne tilvejebringe nye byggegrunde i hhv. Jyderup, Nr. Jernløse, Knabstrup og Udby.
 
Generelt for alle udstykninger
Holbæk Kommune ville skulle påtage sig, at byggemodne arealerne samt anlægge veje og fællesarealer. Efterfølgende ville de enkelte parceller blive solgt via ejendomsmægler, mens grundejerforening skulle forpligtiges til at tage skøde på fællesarealerne og varetage den efterfølgende drift.
 
Arealerne er i dag ejet af Holbæk Kommune.
 
Inden igangsætning af byggemodningerne ville der skulle foretages en række geotekniske boringer således, at man får et indtryk af jordbundsforholdene - hvor kan vandet nedsive og hvor kan det ikke. Ligeledes ville der skulle gennemføres nødvendige arkæologiske udgravninger.
 
Estimaterne i nedenstående beregning er naturligvis påvirket af den generelle udvikling på markedet og kan dermed ændre sig over tid. Den endelig projektøkonomi kan derfor først afdækkes fuld ud, når byggemodningsopgaven har været i udbud samt alle grundene er solgt. 
 
Jyderup Nord
Boligområdet i Jyderup Nord, etape II er beliggende i forlængelse af Bonderosevej og kan fuldt udbygget rumme 36 parceller. Salget kunne gennemføres i 2 – 3 etaper.
 
Ejendomsmæglere har tidligere vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at sælge arealet som parcel- og rækkehuse, fremfor at sælge arealet som storparcel. 
 
Byggemodning og salgsarbejdet estimeres at koste ca. 18,5 mio. kr. for det samlede areal.
 
Den nuværende vurdering er, at en tilsvarende byggegrund i Jyderup kan sælges for 400.000 kr., hvormed et salg af 36 byggemodnede grunde forventeligt vil indbringe 14,4 mio. kr.
På baggrund af ovenstående vurderinger, så vil det betyde at udviklingen af arealet mekanisk regnet vil indebære kommunale merudgifter på 4,1 mio. kr.
 
En ejendomsmægler har vurderet, at realistiske liggetider på grundene vil være:
 
 
Der findes en række andre områder i Jyderup, hvor der er lokalplanlagt for parcelhusgrunde, men på nuværende tidspunkt er der ikke mulighed for at erhverve sig en byggemodnet parcelhusgrund i Jyderup. De pågældende lokalplanlagte områder er ikke ejet af Holbæk Kommune.
 
Det skal bemærke, at Jyderup Nord er med i handleplanen for Jyderup, hvormed en beslutning på nuværende tidspunkt vil betyde, at det delelement ikke længere vil indgå i handleplanen.
 
Nr. Jernløse
Boligområdet i Nr. Jernløse er beliggende mellem Ringvejen og Holløsevej og besår af 3 grundstykker, hvoraf det midterste grundstykke matr.nr. 2 k Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse er ejet af Holbæk Kommune. Det kommunale areal forventes at kunne udstykkes i ca. 27 parceller og salget forventes opdelt i 2 etaper.
 
Ejeren af naboarealet (Matr.nr. 5a, Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse) arbejder ligeledes på at udvikle sit areal, men på nuværende tidspunkt er grundene ikke sat officielt til salg.
 
Administrationen har tidligere været i dialog med ejendomsmæglere i området, og det vurderes, at der er efterspørgsel efter byggegrunde. Herudover vurderer mæglerne, at det er mest hensigtsmæssigt at sælge arealet som parcel- og rækkehuse fremfor som storparcel.
 
Byggemodning og salgsomkostninger estimeres til ca. 12,2 mio. kr. for det samlede areal.
 
Den nuværende vurdering er, at en tilsvarende byggegrund i området kan sælges for 360.000 kr., hvormed et salg af 27 byggemodnede grunde forventeligt vil indbringe ca. 9,7 mio. kr.
 
På baggrund af ovenstående vurderinger, så vil det betyde at udviklingen af arealet mekanisk regnet vil indebære kommunale merudgifter på 2,5 mio. kr.
 
Der findes ikke andre områder i Regstrup/Nr. Jernløse, hvor der er lokalplanlagt for udvikling af parcelhusgrunde udover det i sagsindstillingen nævnte område. 
 
Knabstrup
Grundstykket er beliggende nord for Skolevej i den nordvestlige del af Knabstrup. Lokalplan 13.01 er gældende for området. Henset til den vurderede konkrete efterspørgsel i området, så planlægges der i første omgang for udvikling af 6 parcelhusgrunde. Evt. efterfølgende udvikling af området forudsætter fornyet politisk behandling.
 
Administrationen har været i dialog med en ejendomsmægler og den nuværende vurdering er, at det er mest hensigtsmæssigt at sælge arealet som parcel- og rækkehuse fremfor som storparcel.
 
Byggemodning og salgsomkostninger estimeres til 2,5 mio. kr. for de 6 parceller.
 
Den nuværende vurdering er, at en byggegrund i området kan sælges for 275.000 kr., hvormed et salg af 6 byggemodnede grunde forventeligt vil indbringe ca. 1,6 mio. kr.
 
På baggrund af ovenstående vurderinger, så vil det betyde at udvikling af arealet mekanisk regnet vil indebære kommunale merudgifter på 0,9 mio. kr.
 
Ejendomsmægler vurderer, at en realistisk liggetid på grundene er meget lang, idet der findes grundstykker i områder, hvorpå der ikke har været en forespørgsel om køb i 3 år.
 
Der findes et andet område i Knabstrup, hvor der er lokalplanlagt for tæt-lav bebyggelse, men hvor der i 3 år ikke har været konkrete købstilbud på området. 
 
Udby
Grundstykket er beliggende vest for Udbyvej.  I dag er lokalplan 5.01 og kommuneplan 5.B05 gældende, som anviser anvendelse til erhvervsområde. En forudsætning for, at kunne udstykke og byggemodne er derfor, at der tilvejebringes en plangrundlag, som giver mulighed for boligbyggeri. Planprocessen kan opstartes, når der er truffet beslutning om, at ville udvikle og byggemodne de 12 parceller.
 
Kommunen er ejer af matr.nr. 35a Udby by, Udby, som kan udstykkes til 12 parcelhusgrunde. Ridebanevej skal forlænges som skitseret ud til Udbyvej, og samtidig foreslås det, at Udby Kirkevej lukkes ved udkørslen til Udbyvej og derved bliver Ridebanevej den gennemkørende vej til Udby bymidte.
 
Byggemodning og salgsomkostninger estimeres til 5,9 mio. kr. for de 12 parceller.
 
Den nuværende vurdering er, at en byggegrund i området kan sælges for 320.000 kr., hvormed et salg af 12 byggemodnede grunde forventeligt vil indbringe ca. 3,8 mio. kr.
 
På baggrund af ovenstående vurderinger, så vil det betyde, at udvikling af arealet mekanisk regnet vil indebære kommunale merudgifter på 2,1 mio. kr.
 
En ejendomsmægler vurderer, at en realistisk liggetid på alle 12 grunde vil være 2 år.
 
På nuværende tidspunkt er der ikke andre lokalplanlagte områder i Udby, der giver mulighed for boligudvikling.


Økonomiske konsekvenser
Omkostningen til at udvikle og sælge arealerne overstiger det provenu, som kommunen modtager for at sælge arealerne. Såfremt alle arealerne byggemodnes og sælges til de skitserede priser, så vil en samlet udbygning mekanisk regnet medføre en merudgift for kommunen på 9,6 mio. kr. (Jyderup 4,1 mio. kr., Nr. Jernløse 2,5 mio. kr. Knabstrup 0,9 mio. kr. samt Udby 2.1 mio. kr.).
 
Idet en række af udgifterne vil falde før indtægterne fra salget af de enkelte parceller tilgår, så vil der tillige være en negativ likviditetsmæssig påvirkning af kommunens kassebeholdning indtil alle grundene er solgt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Indstilles godkendt med den tilføjelse, at der igangsættes salg af arealerne etapevis.hvis arealerne ikke kan sælges uden byggemodning indenfor  6 månederovervejes byggemodning overvejes på ny.
 
For stemte 6 (A, C, F, I, O og Ø).
 
Imod stemte 2 (V og B), da de ønsker, at opstart af byggemodningsproces igangsættes nu.
 
1 (L) undlod at stemme.caseno18-513_#4466677_v1_4 udstykninger - gis - knabstrup.pdf.pdf
caseno18-513_#4466675_v1_4 udstykninger - gis - udby.pdf.pdf
caseno18-513_#4466672_v1_4 udstykninger - gis - nr. jernløse - regstrup.pdf.pdf
caseno18-513_#4466668_v1_4 udstykninger - gis - jyderup nord.pdf.pdf

Bilag

4 udstykninger - GIS - Knabstrup.pdf
4 udstykninger - GIS - Udby.pdf
4 udstykninger - GIS - Nr. Jernløse - Regstrup.pdf
4 udstykninger - GIS - Jyderup Nord.pdf


75. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af Filmtorvet

Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af Filmtorvet

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives 200.000 kr. til udvikling af Filmtorvet, som finansieres af de afsatte midler på investeringsoversigten til projektudvikling af havneområdet i 2018.

Beskrivelse af sagen
I 2016 blev der gennemført et anlægsprojekt på Ny Hage i Holbæk, hvilket transformerede den gamle skrotplads til Filmtorvet, som er en rekreativ plads, der kan rumme en række organiserede såvel som uorganiserede aktiviteter.
 
Der er et fortsat potentiale for at udvikle Filmtorvet, så det i endnu højere grad kan understøtte de ønskede aktiviteter i området. Derudover er der indgået aftale omkring placering af 4 husbåde i umiddelbar tilknytning til Filmtorvet, hvortil der ligeledes skal sikres tekniske anlæg.
 
Fra anlægsbudget 2017 er der overført 400.000 kr., hvilket sammenholdt med indskud fra Husbådene medfører, at der er 1 mio. kr. til etablering og færdiggørelse af teknikskur, forsyning/installationer til husbåde, affaldsplads og cykelskur til husbåde, ændring af skiltning, samt bygherreomkostninger (tinglysning, tilslutningsafgifter, administration) mv. 
 
På baggrund af drøftelser med de forskellige brugere af pladsen, så er der et udpræget ønske om, at der i 2018 ligeledes udføres følgende opgaver i prioriteret rækkefølge:
 
 
Ovenstående opgaver vurderes at kunne etableres for 200.000 kr., men det kan ikke rummes i den 1 mio. kr. som på nuværende tidspunkt er frigivet. Derfor anmodes om, at der frigives 200.000 kr., så det sikres, at de ønskede opgaver er etableret før årets Skvulp festival, som blandt andet skal afholdes Filmtorvet.

Økonomiske konsekvenser
Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten for 2018 afsat 800.000 kr. til projektudvikling af havneområdet.
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 14. marts 2018, at frigive 300.000 kr. til etablering af et kystlivscenter, hvormed der er 500.000 kr. tilbage til projektudvikling af havneområdet.
 
Såfremt pengene til fortsat udvikling af Filmtorvet frigives, så vil der være 300.000 kr. tilbage til projektudvikling af havneområdet.  

Lovgrundlag – link
Kommunalbestyrelsen d. 14. marts 2018: Sag 58 – Frigivelse af anlægsmidler til etablering af Kystlivscenter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Indstilles godkendt.
 
For stemte 6 (A, B, F, O, V og Ø). Imod stemte 1 (I) da der ikke foreligger tidsestimat på, hvor længe de midlertidige installationer skal bestå.

Micahel Suhr (C) og Sine Agerholm (L) deltog ikke under punktet.

76. Beslutning - emner til undersøgelser i borgerpanelet 2018

Beslutning - emner til undersøgelser i borgerpanelet 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at 
 
 1. Økonomiudvalget beslutter tidsplan for og emner til borgerpanelundersøgelser i 2018

Beskrivelse af sagen
Borgerpanelet er et elektronisk panel med ca. 1.000 deltagere, som repræsenterer et bredt udsnit af Holbæk kommunes borgere. Via internettet besvarer panelet spørgsmål om aktuelle lokalpolitiske temaer. Økonomiudvalget har ansvaret for at koordinere indkomne forslag til undersøgelser til borgerpanelet fra fagudvalg, projektudvalg og fra Økonomiudvalget.
 
Emner til borgerpanelundersøgelser
De stående udvalg og projektudvalget for udvikling af lokalområderne har drøftet, hvilke undersøgelser og spørgsmål de ønsker behandlet i borgerpanelet i løbet af 2018, og følgende er meldt ind:
 
 
Forslag om undersøgelse af mødet med kommunen
Da kun et enkelt udvalg har ønsket en fuld undersøgelse i borgerpanelet, er der mulighed for, at også ØKU kan gennemføre en undersøgelse i 2018.
 
Administrationen foreslår, at der gennemføres en undersøgelse om borgernes oplevelse af mødet med kommunen, som en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse i borgerpanelet fra november 2016. Denne undersøgelse omfattede bl.a. spørgsmål om borgernes oplevelse af medarbejdere, oplevelse af de faglige kompetencer og lydhørhed samt generel tilfredshed. Desuden kan det som i 2016 også undersøges, hvordan panelet har oplevet udviklingen i Holbæk Kommune inden for de sidste 5 år.
 
Forslag til plan for borgerpanelet i 2018
På baggrund af ovenstående foreslår administrationen følgende plan for borgerpanelet:
 
 
Resultaterne fra undersøgelserne i borgerpanelet kan ses på Holbæk Kommunes hjemmeside www.holbaek.dk/borgerpanel.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Forslaget til plan for borgerpanelet i 2018 som beskrevet i sagsfremstillingen godkendt.
 
Michael Suhr (C) og Sine Agerholm (L) deltog ikke under punktet.

77. Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om borgerdrevne forslag

Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om borgerdrevne forslag

Indstilling
Radikale Venstre indstiller, at:
 1. borgere får mulighed for at fremsætte borgerdrevne forslag til drøftelse i byrådet
 2. administrationen bemyndiges til at indføre en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenlighed højt
 3. det kræver 710 underskrifter/tilkendegivelser fra borgere at få et forslag drøftet i byrådet
 4. borgerdrevne forslag igangsættes marts 2018 som en 2-årig forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres.


Beskrivelse af sagen
 
Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at give borgerne mulighed for at fremsætte forslag direkte til drøftelse i byrådet, jf. styrelseslovens § 11. Et borgerdrevet forslag skal derfor formelt stilles af et medlem af byrådet. Da borgmesteren er ansvarlig for den politiske dagsorden, forpligter byrådet borgmesteren til på vegne af borgerne at fremsætte forslagene. Herved opnås desuden en ensartet praksis for, hvordan processen for borgerdrevne forslag håndteres.
 
Byrådet har herefter mulighed for at drøfte borgerdrevne forslag med henblik på stillingtagen til den videre proces, som for eksempel kan være en videresendelse af sagen til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.
 
Kun forslag, der vedrører kommunernes anliggender, kan drøftes, jf. styrelseslovens § 2 og § 11. Byrådet kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger, jf. normalforretningsordenen § 3. Dette vil altid bero på en konkret vurdering.
 
Administrationen skal afvise forslag med injurierende indhold og forslag med personfølsomme oplysninger, jf. bl.a. straffelovens § 267 og Persondataloven.
 
Videresendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive yderligere oplyst af administrationen, inden den forelægges udvalget.
 
Indsamling af underskrifter
Underskrifter kan indsamles både i fysisk og digital form. Hvad angår digitale løsninger skal der grundlæggende tages stilling til, hvorvidt man vil vægte sikkerhed eller brugervenlighed højest. Uanset, hvilken løsning der vælges, skal det dog være muligt at undersøge, om den enkelte borger rent faktisk er Holbækborger.
 
Antallet af underskrifter/tilkendegivelser, det kræver at få et forslag drøftet i byrådet, bør hverken være for højt eller for lavt. Vurderingen er, at 710 underskrifter repræsenterer et antal, der både er realistisk og overkommeligt.
 
Forsøgsordning
Det anbefales, at borgerdrevne forslag igangsættes som en 2-årig forsøgsordning, der efterfølgende evalueres. Evalueringen skal bl.a. have fokus på, om ordningen vurderes at fungere tilfredsstillende i den besluttede form, og om ordningen vurderes at have en mærkbar værdi og effekt i relation til det overordnede mål om styrkelse af den offentlige samtale.
 
Økonomiske konsekvenser
Der vil være udgifter forbundet med dels arbejdstimer i forbindelse med organisering og optælling af underskrifterne og dels i forbindelse med IT-udstyr, der skal gøre det muligt at indsamle underskrifterne på en brugervenlig måde.
 
Tidsplan
Borgerdrevne forslag iværksættes marts 2018 som en 2-årig forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres.
 

Beslutning i Byrådet den 08-11-2017
Sagen henvises til behandling i Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling
Hvis Økonomiudvalget ønsker at arbejde videre med mulighederne for at indføre borgerdrevne forslag i Holbæk Kommune, er det direktionens opfattelse, at der er en række forhold, der bør undersøges nærmere, før Økonomiudvalget kan indstille noget til beslutning i byrådet.
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller derfor, at Økonomiudvalget i givet fald på mødet den 6. december 2017 beslutter, at udvalget anmoder administrationen om at undersøge
 1. hvilke digitale løsninger findes der, hvor brugervenlige er de, hvad koster de
 2. hvilke personale omkostninger medfører en sådan ordning
 3. hvilke erfaringer har de kommuner, der har en sådan ordning, fået, og
 4. er der særlige lovgivningsmæssige forhold, man skal være opmærksom på.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Direktionens indstilling godkendt.

Yderligere supplerende sagsfremstilling
På sit møde den 6.12.2017 anmodede Økonomiudvalget administrationen om uddybende oplysninger vedr. borgerdrevne forslag. 
 
Vedlagte bilag, Notat om Borgerdrevene forslag, uddyber punkterne a) – d).  
 
Såfremt Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der etableres en ordning med borgerdrevne forslag, skal udvalget tillige tage stilling til, hvilken af nedenstående løsninger der skal indstilles:
 
a) Inhouse (Simpel løsning) uden NemID-validering;
etableringspris kr. 30.000,-
løbende drift kr. 0,- 
 
b) Inhouse med NemID-validering;
etableringspris kr. 60.000,-
løbende drift kr. 0,-
 
c) Ekstern med NemID-validering;
etableringspris kr. 70.000-90.000,-
løbende drift kr. 16.000,- md. 
 
Endvidere skal Økonomiudvalget i givet fald pege på finansieringskilden for den indstillede løsning. Administrationen anbefaler i den forbindelse, at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at udgifter til etableringen af borgerdrevne borgerforslag finansieres af Kommunalbestyrelsens budget.  


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Løsning b med anvendelse af NemId finansieret via kommunalbestyrelsens budget indstilles godkendt.
 
Michael Suhr (C) og Sine Agerholm (L) deltog ikke under punktet.caseno17-45673_#4471147_v1_notat, borgerdrevne forslag.docx.docx

Bilag

Notat, borgerdrevne forslag.docx


78. Beslutning vedrørende privat leverandør - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Hovedindstilling indstilles godkendt.

 

For stemte 6 (A, B, F, I, O og V)

 

Imod stemte 1 (Ø), da Ø foretrækker den alternative indstilling.

 

Michael Suhr (C) og Sine Agerholm (L) deltog ikke under punktet.

79. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra borgmesteren
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
 
Mødet den 2. maj 2018
· Opfølgning på budget 2018
- Budgetrevision 2
- Udgiftsdrivere
· Budget 2019
- Arbejdet med forudsætninger for B 2019 fortsætter
- Drøftelse af forslag til effektiviseringer- og besparelser
 
 
Mødet den 6. juni 2018
- Status på udgiftsdrivere
- Udvalgets budgetforslag drøftes en sidste gang inden sommerseminar, teknisk færdiggørelse og budgetcamp
- Eventuelle forventede udgiftsstigninger og modsatrettede besparelsesforslag besluttes
- Beslutning i forhold til effektiviseringer, hvilke anbefales til byrådets godkendelse
 
Der er ikke noget møde i juli.
80. Underskriftsark

Underskriftsark