UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

14-03-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

14-03-2018 09:00:00


PUNKTER

53. Godkendelse af dagsorden til det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 14. marts 2018
54. Beslutning om justering af organisationen pr. 1. maj 2018
55. Beslutning om tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020
56. Underskriftsark53. Godkendelse af dagsorden til det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 14. marts 2018

Godkendelse af dagsorden til det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 14. marts 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. dagsorden til ekstraordinært møde d. 14. marts 2018 godkendes.


Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018
Godkendt.

54. Beslutning om justering af organisationen pr. 1. maj 2018

Beslutning om justering af organisationen pr. 1. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
  1. den foreslåede justering af organisationen godkendes
  2. koncernbegrebet ikke længere anvendes i titler og navne herunder ændres titlen administrerende direktør til kommunaldirektør

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalgets indstilling vil først foreligge umiddelbart før Kommunalbestyrelsens møde. 
 
Hvis justeringerne skal træde i kraft den 1. maj 2018, kan sagen ikke udsættes.
 
De sidste par år har Holbæk Kommune gennemgået store forandringer, og organisationen har været økonomisk udfordret. En række forskellige tiltag har været sat i værk, og det kan konstateres, at vi står med en organisation, som nu kan fremvise et markant mindre forbrug på driften.
 
Det har dog ikke været uden organisatoriske omkostninger, når økonomien har taget vores fælles opmærksomhed.  
 
Siden efteråret 2014 har En stærk medspiller stået som den organisatoriske pendant til Kommunalbestyrelsens vision om Holbæk i Fællesskab. Vi er kommet langt, men der er også dele af både Holbæk i Fællesskab og En stærk medspiller, der ikke har fungeret godt.

I forhold til Holbæk i Fællesskab har det økonomiske element ikke vist sig effektivt nok, og har ikke i tilstrækkeligt omfang kunnet frembringe de ønskede billigere løsninger eller kunnet bidrage nok til at forbedre styringen af driften. Det har derfor været nødvendigt at ændre og stramme op på både styring og værktøjer for at overholde de økonomiske rammer.
 
I forhold til En stærk medspiller viser erfaringen, at ledelsesstrukturen har haft for mange lag. Vi har ikke i høj nok grad sikret, at mest muligt af den samlede ledelsestid i organisationen bruges direkte til arbejdet med at lede kerneopgaven i hverdagen. Det har derfor været svært at indfri ambitionen i En stærk medspiller om at sikre mest mulig beslutningskraft og handlekompetence tæt på borgerne.

Endvidere er vi nødt til at forbedre styringen på områder, der indtil nu har været svære at styre, og vi skal samtidig sikre endnu bedre kvalitet og værdi i opgaveløsningen på især det specialiserede sociale område.
 
I forbindelse med budgettet for 2018 vedtog det daværende byråd endvidere, at flere beslutninger skulle træffes lokalt på den enkelte arbejdsplads – såkaldt decentralisering – og at det skulle give en besparelse på 10 mio. kroner.
 
Direktionen ønsker derfor at justere organisationen. Dette for at realisere den politiske beslutning om en besparelse på 10 mio. kr. og for bedre at kunne håndtere nogle af de udfordringer, som den hidtidige organisering ikke har kunnet understøtte godt nok.
 
Overordnet set betyder ændringerne, at der på områderne Alle Kan Bidrage og Kultur, Fritid og Borgerservice alene vil være en chef og de ledere, der i dagligdagen har kontakt med medarbejdere og borgere. Det betyder, at funktionen som leder af ledere fjernet, så alle ledere under chefen har direkte personaleansvar for de medarbejdere, der løser kerneopgaverne. I Uddannelse til alle Unge fastholdes den ene af nuværende to funktioner som leder af ledere.

På områderne Læring og Trivsel og Aktiv Hele Livet vil der fortsat være områdeledere, som er en funktion imellem chefen og de daglige ledere. Disse ledere dækker blandt andet skoler, dagtilbudsområder, hjemmeplejeområder og plejecentre. Der sker således ingen ændringer i ledelsesstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet. På Aktiv Hele Livet nedlægges dog områdelederstillingen for Sundhed og Forebyggelse ligesom centerlederfunktionen for Psykiatri- og Handicap nedlægges. For området Læring og Trivsel nedlægges områdelederstillingen for Sundhed, børn og unge.

Samlet vil ledelsen blive reduceret fra 193 ledere til 184 ledere, altså en reduktion på 9 ledere.
 
 
Reduktionen af ledelsen følger af beslutningen om decentralisering og betyder, at der nu bliver færre ledere af ledere. Dermed bliver der kortere beslutningsgange, og de enkelte områder og institutioner får mere indflydelse og ansvar.
 
Men når der fjernes ledelseslag får det også betydning for opgaveudførelsen. Det betyder blandt andet mindre ledelseskraft til udvikling af organisationen og at der vil være services, som administrationen ikke længere kan levere i samme kvalitet som hidtil, herunder ift. det politiske niveau.
 
Økonomisk forventes justeringen af organisations- og ledelsesstrukturen at kunne bidrage med i størrelsesorden ca. 6 mio kr. årligt fra 2019. 
 
For at tydeliggøre opgaven med at udvikle og drive en kommune frem for en koncern ændres en række titler og navne. Det betyder, at den administrerende direktør fremover vil hedde kommunaldirektør, ligesom koncerndirektørerne fremover vil have titel af direktører. Ligeledes ændrer koncerndirektionen navn til direktionen. Der vil ikke længere være en koncernledelse, men direktionen vil fortsætte med det tætte og koordinerede samarbejde mellem direktion og chefer i en ny chefgruppe.
 
I tilknytning til udmeldingen af organisationsjusteringen er de ledere og medarbejdere, der bliver direkte berørt, blevet orienteret om ændringerne.
Hovedudvalget har efterfølgende behandlet organisationstilpasningen og afgivet høringssvar til brug ved Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af den.
 
Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen er der afsat tid til, at alle de lokale MED-udvalg kan arbejde med udmøntningen af tilpasningerne frem mod ikrafttrædelsestidspunktet.
 
Justeringen af organisationen forventes at træde i kraft pr. 1. maj 2018.


Høring
Hovedudvalget har drøftet justeringen af organisationen på ekstraordinære møder onsdag den 7. marts 2018 og fredag den 9. marts 2018, Hovedudvalgets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018
Indstilles godkendt.


caseno15-27421_#4462044_v1_kommentarer til justering af organisationen i holbæk kommune - fra medarbejdersiden af hu.pdf.pdf

Bilag

Kommentarer til justering af organisationen i Holbæk Kommune - fra medarbejdersiden af HU.pdf


55. Beslutning om tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020

Beslutning om tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. forslag til tillæg nr.3 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016 – 2020” vedr. nye udstykninger ved Oldvejen godkendes.

Beskrivelse af sagen
I den gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 er kun en lille del af området med de nye udstykninger ved Oldvejen, udlagt til kloakering. Administrationen har derfor udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen.
 
Tillægget beskriver, hvordan kloakeringen af de nye udstykninger ved Oldvejen skal udføres samt en mindre ændring til det eksisterende område der allerede er planlagt kloakeret.
 
Indholdet i tillæg til spildevandsplanen
Der etableres kloak (spildevandsanlæg) til spildevandet i det nye område og regnvandet fra bebyggelse nedsives på egen grund eller ledes til et regnvandsbassin.
 
Spildevandsanlægget etableres af udvikleren af området. Det forventes, at det udførte kloakanlæg herefter overtages af forsyningsselskabet på visse vilkår.
Det er forsyningsselskabet, der afgør om man ønsker at overtage spildevandsanlægget.
 
Regnvandet fra bebyggelse nedsives på egen grund eller ledes til et regnvandsbassin. Det vurderes ikke muligt at nedsive væsentlige mængder vand i området pga. højt grundvandsspejl og lerlag.
Overfladevand fra området ledes til regnvandsbassin i den sydlige del af området hvor vandet renses og holdes tilbage, inden det ledes til et eksisterende dræn syd for området.
 
I forbindelse med dette tillæg, ændres der status på et mindre kloakoplandet HK10 (matr.nr. 5b, Tjebberup By, Grandløse). Det betyder at dette område ændres fra at være fælleskloakeret (kloak for både spildevand og regnvand) til kun at være spildevandskloakeres, som den øvrige del af området.
 
 
Miljøvurdering
Projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter jf. Lovbekendtgørelse nr. 425 af 18/05/2016.
 
Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelsen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
I henhold til lovens §1 stk. 2 skal spildevandsplanen vurderes i henhold til følgende faktorer:
 
•           Biologisk mangfoldighed
•           Befolkningen
•           Menneskets sundhed
•           Fauna og flora
•           Jord- og grundvandsforhold
•           Luft
•           Vandforbrug og spildevand
•           Klimatiske faktorer
•           Materielle goder
•           Landskab
•           Kulturarv herunder kirker og deres omgivelser.
 
Tillægget til spildevandsplanen er blevet miljøscreenet, og det er kommunes vurdering, at tillægget ikke skal miljøvurderes, eftersom der ikke vil ske nævneværdig påvirkning af miljøet (se bilag 1).
.

Økonomiske konsekvenser
Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, idet spildevandsanlægget etableres af udvikleren.

Øvrige konsekvenser
Inden spildevandsanlægget udføres skal der være truffet en aftale mellem forsyningsselskabet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før eventuel overtagelse kan finde sted.

Høring
Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan skal sendes i høring med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen. Herefter vedtages afgørelsen efter normal praksis med en klagefrist på 4 uger.
 
Sideløbende hermed er der truffet afgørelse om ikke miljøvurdering, som betyder, at kommunen ikke skal foretage en større miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen. Afgørelsen annonceres på Holbæk Kommunes hjemmeside fra den 20. februar 2018 og kan påklages. Klagefristen er den 20. marts 2018.
.

Lovgrundlag – link
"Lov om miljøbeskyttelse" nr. 1189 af 27/09 2016.  Lovens bestemmelser om spildevands-planer fremgår af § 32.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047
 
"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" nr. 726 af 1. juni 2016. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens indhold, § 5, stk. 1:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180360
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter jf. Lovbekendtgørelse nr. 425 af 18/05/2016. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=190145
 
Link til vedtaget spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020:
http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/spildevand-02/spildevand.htm

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt.


Supplerende sagsfremstilling
Efter Økonomiudvalgets møde den 7. marts 2018 har administrationen konstateret, at et af udvalgets medlemmer er inhabil i denne sag. Sagen skal derfor behandles på ny i Økonomiudvalget før behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018
Indstilles godkendt.
 
Christina Krzyrosiak Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.


caseno18-1403_#4438057_v1_tillæg nr. 3.pdf.pdf
caseno18-1403_#4416002_v1_afgørelse om ikke miljøvurdering.docx

Bilag

Tillæg nr. 3
Afgørelse om ikke miljøvurdering


56. Underskriftsark

Underskriftsark