UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Det gamle rådhus, Mødelokale 6.21

STARTTIDSPUNKT

10-01-2018 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

10-01-2018 17:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde d. 10. januar 2018
2. Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i FORS
3. Orienteringer1. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde d. 10. januar 2018

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde d. 10. januar 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. dagsorden til ekstraordinært Økonomiudvalgssmøde den 10. januar 2018 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-01-2018
Godkendt, idet det præciseres, at den nugældende formulering om bestyrelsen i paragraf 9.1 er: ”Bestyrelsen udgøres af 11 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Ejerkommunerne har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer. Dertil indstiller Ejerkommunerne i fællesskab 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, der ikke har tilknytning til Ejerkommunerne, samt én medarbejder indstillet af hver ejerkommune”.
2. Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i FORS

Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i FORS

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
  1. borgmesteren bemyndiges til at møde på vegne af Kommunalbestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S den 1. februar 2018
  2. borgmesteren bemyndiges til at stemme for den foreslåede vedtægtsændring
  3. borgmesteren bemyndiges til af stemme for de foreslåede sammensætninger af bestyrelsen i Fors Holding A/S og bestyrelsen i Fors A/S.


Beskrivelse af sagen
Fors A/S er fælles forsyningskoncern for kommunerne i Holbæk, Lejre og Roskilde. I forlængelse af nyvalget til kommunalbestyrelsen skal der på en ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2018 formelt vælge otte medlemmer til bestyrelsen for Fors Holding A/S.
 
Dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling er følgende:
 
 
Vedtægtsændring
Ved dannelsen Fors-koncernen i 2015 besluttede ejerkommunerne, at bestyrelsen i Fors Holding A/S skal bestå af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer – to medlemmer fra hver af ejerkommunernes kommunalbestyrelser og to eksterne
 
I forbindelse med selve stiftelsen af FORS besluttede ejerkommunerne, at det var hensigtsmæssigt, at medarbejderne fra de tidligere og nu fusionerede forsyningskoncerner (Holbæk Forsyning, Lejre Forsyning og Roskilde Forsyning) i opstartsperioden var ligeligt repræsenteret i FORS’ bestyrelse. Denne repræsentation var alene af midlertidig karakter, dvs. indtil de medarbejdervalgte repræsentanter fra den nye koncern indtræder i Selskabets bestyrelse senest på den første generalforsamling i 2018.
 
Vedtægterne fik derfor følgende ordlyd:
"Bestyrelsen for Holdingselskabet udgøres af to repræsentanter for hver
Ejerkommune, to eksterne (ikke tilknyttet Ejerkommunerne), hvoraf den
ene er formand, samt én medarbejder indstillet af hver Ejerkommune."
 
Efter selskabsloven har medarbejderne ret til det antal repræsentanter, der svarer til halvdelen af antallet af de generalforsamlingsvalgte. I dette tilfælde har medarbejderne således ret til fire pladser i bestyrelsen i stedet for de tre pladser, de har p.t.
 
De tre kommuner var enige om, at vedtægterne skulle ændres i overensstemmelse hermed, senest når de af medarbejderne i FORS-koncernen valgte repræsentanter indtræder i bestyrelse på den første generalforsamling i 2018.
 
Vedtægterne skal derfor nu ændres, så der kommer til at stå:
 
”Bestyrelsen udgøres af 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
De kommuner, der er de ultimative aktionærer i Selskabet, har ret til hver
at indstille to bestyrelsesmedlemmer.”
 
Foruden de otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vil der med den foreslåede vedtægtsændringer være fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Fors Holding A/S, jf. selskabslovens §140.
 
Medarbejderne i Fors har valgt fire medarbejdere til bestyrelsen.
 
Valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer
Koncernens holdingselskab vil efter ny-konstitueringen bestå af otte medlemmer valgt på generalforsamlingen. Heraf er seks medlemmer udpeget direkte af ejernes kommunalbestyrelser – hver kommunalbestyrelse udpeger to medlemmer, hvoraf det ene medlem desuden sidder i selskabets Forretningsudvalg, mens to medlemmer udpeges af ejerkommunerne i fællesskab. Det foreslås, at disse to medlemmer bliver Asger Kej (formand) og Søren Jensen.
 
Kommunalbestyrelsen valgte på det konstituerende møde, at Steen Klink (O) og Chr. Ahlefeldt-Laurvig (I) skal sidde i bestyrelsen for Fors Holding A/S og at Steen Klink foruden at sidde i bestyrelsen også skal være medlem af selskabets Forretningsudvalg.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-01-2018
Indstilles godkendt


caseno18-1079_#4403989_v1_dagsorden.docx
caseno18-1079_#4403990_v1_allonge til ejeraftale fors holding.pdf
caseno18-1079_#4403991_v1_gældende vedtægter fors holding as.pdf

Bilag

Dagsorden
Allonge til ejeraftale FORS Holding
Gældende vedtægter Fors Holding AS


3. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
  1. Eventuelle orienteringer fra borgmesteren
  2. Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
  3. Eventuelle orienteringer fra direktionen

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-01-2018
Orientering taget til efterretning