UDVALG

09-13 Udvalget for Arbejdsmarkedet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

04-12-2013 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-12-2013 18:00:00


PUNKTER

94. Godkendelse af dagsorden til møde den 4. december 2013
95. Tilllæg til BeskæftigelsesPlan 2014
96. Orientering om jobcenterets resultater - dec13
97. Orientering til møde 4. december94. Godkendelse af dagsorden til møde den 4. december 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Beslutning

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 04-12-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling95. Tilllæg til BeskæftigelsesPlan 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Beslutningssag.

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1) Drøfter budgetaftalens betydning for beskæftigelsesindsatsen

2) Tiltræder de foreslåede tilføjelser til beskæftigelsesplanen

3) Tilføjer de dele af budgetaftalen der omhandler beskæftigelsesindsatsen som selvstændigt tillæg til beskæftigelsesplanen

4) Sender beskæftigelsesplanens ændringer i høring i Det Lokale BeskæftigelsesRåd

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Budgetaftalen for 2014 indeholder en styrkelse af en række elementer på beskæftigelsesområdet. Disse elementer indarbejdes som ændringer til BP2014, og tilføjes beskæftigelsesplanen som selvstændigt tillæg. På baggrund af budgetaftalen indarbejdes følgende ændringer i Beskæftigelsesplanen:

 

1) Flere i jobrotation – flere i uddannelse

Indsatsen omkring jobrotation er beskrevet i: ”Lokalt mål 2 - Langsigtet indsats for at øge arbejdskraftsudbuddet - Jobcentret skal øge arbejdskraftudbuddet”

 

Nuværende mål:


Jobcenteret skal i 2014:

  1. styrke indsatsen omkring jobrotation således, at der i 2014 i alt oprettes 150 jobrotationspladser, heraf 90 i den kommunale organisation

  2. oprettes mindst 40 voksenlærlingeforløb

  3. skabe jobs til 70 førtidspensionister

 

Nyt mål som følge af budgetaftalen:


Jobcenteret skal i 2014:

  1. styrke indsatsen omkring jobrotation således, at der oprettes 200 jobrotationspladser, heraf ca. 100 i det private erhvervsliv og 100 i den offentlige sektor

  2. styrke indsatsen omkring forberedende voksenundervisning for voksne og styrke tilbud om real-kompetencevurdering for at give merit til uddannelse for voksne

  3. oprettes mindst 40 voksenlærlingeforløb

  4. skabe jobs til 70 førtidspensionister

 

2) En styrket indsats for unge udsatte kontanthjælpsmodtagere

Indsatsen for unge udsatte kontanthjælpsmodtagere er beskrevet i Beskæftigelsesplanen under Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse, samt Ministermål 2: ”Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet”.

Budgetaftalens politiske fokus på unge, udsatte kontanthjælpsmodtagere medfører, at det i Beskæftigelsesplanen tilføjes, at:

”alle unge, udsatte kontanthjælpsmodtagere skal modtage en aktiv indsats, og ingen må gå passive. Den aktive beskæftigelsesindsats for unge, udsatte kontanthjælpsmodtagere, er en central del af Holbæk Kommunes arbejde med det politiske pejlemærke ”Uddannelse til alle under 30 år”, hvor målet er, at alle unge under 30 år enten er under uddannelse eller i job.

 

3) Socio-økonomiske virksomheder

Budgetaftalens fokus på socio-økonomiske virksomheder medfører følgende tilføjelse til ”Lokalt mål 2 - Langsigtet indsats for at øge arbejdskraftsudbuddet”

Jobcenteret skal i 2014:

5) Generelt styrke arbejdet med at udvikle socio-økonomiske arbejdspladser, og skal konkret sikre, at kantinedriften på administrationscentrene på Jernbanevej 6 og Kanalstræde 2 i 2014 etableres som selvstændig socioøkonomisk virksomhed.

 

 4) Styrket samarbejde med virksomhederne


Budgetaftalens fokus på det viksomhedsrettede samarbejde understreger beskæftigelsesplanens store fokus på at sikre virksomhedsnær indsats til ledige på tværs af ydelser og afstand til arbejdsmarkedet. Budgetaftalen medfører et styrket fokus på det opsøgende virksomhedssamarbejde. Samarbejdet er beskrevet i mål 4, der foreslås ændret som nedenfor beskrevet:

 

Nuværende mål:


Jobcenterets Rekrutteringsservice skal i 2014 kontakte mindst 50 % af de virksomheder der benytter jobnet.dk for at afsøge muligheder for yderligere samarbejde.

Nyt mål som følge af budgetaftalen:


Jobcenterets Rekrutteringsservice skal i 2014 kontakte mindst 50 % af de virksomheder der benytter jobnet.dk for at afsøge muligheder for yderligere samarbejde. Jobcenteret skal tage initiativ til at afsøge det lokale erhvervslivs ønske og behov for samarbejde med jobcenteret og andre for virksomheden og jobcenteret relevante samarbejdspartnere.

 

5) Etablering af 30 ekstra mikro-fleksjobs

Budgetaftalen formulerer en konkret målsætning for etablering af mikro-fleksjob. Mikro-fleksjob er fleksjob for borgere med en arbejdsevne, der er varigt nedsat til mindre end 10 timer om ugen. Målsætningen tilføjes Ministermål 2 som følger:

 

Nuværende mål:


Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 100 personer i december 2014 (rullende år), svt. et fald på 35 % fra december 2012 (154 personer) til december 2014.

Nyt mål som følge af budgetaftalen:


Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 100 personer i december 2014 (rullende år), svt. et fald på 35 % fra december 2012 (154 personer) til december 2014.

Jobcenteret skal i 2014 sikre oprettelsen af minimum 30 mikro-fleksjob i den offentlige sektor.

 

6) Partnerskab om flere i job og færre afgifter

En valid dokumentation for sammenhængen mellem afskaffelsen af dækningsafgiften og oprettelsen af 150 jobs i lokale virksomheder kan være vanskelig at påvise. Arbejdsmarkedscenteret vil derfor i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum samt Strategi og Analyse, tage initiativ til at udvikle et værktøj, der kan monitorere udviklingen i antallet af lokale jobs.

 

Vedlagt sagen er uddrag af budgetaftalen, der tilføjes som selvstændigt tillæg til beskæftigelsesplanen.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Tilllæget og ændringerne i BeskæftigelsesPlan 2014 sendes i høring i Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR). LBR’s høringssvar vil indgå i Økonomiudvalget og Byrådets fornyede behandling af beskæftigelsesplanen.

 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Byrådets møde 23. oktober 2013 sag 178 Vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2014

Byrådets møde 9. oktober 2013 sag 173 Anden behandling af budget 2014-2017


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 04-12-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3325779e1.pdf

Bilag

Tillæg til BeskæftigelsesPlan 2014.pdf


96. Orientering om jobcenterets resultater - dec13

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1. tager orienteringen til efterretning

 
 
 
 

Alternativ indstilling

Ministerier og interesseorganisationer måler løbende på udviklingen på arbejdsmarkedet. Holbæk Arbejdsmarkedscenter følger udviklingen i Holbæk meget tæt og måler:

Arbejdsmarkedscenteret modtager løbende målinger fra ministerier og interesseorganisationer om resultater og udviklingen på arbejdsmarkedet. Disse målinger forelægges løbende udvalget og Det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR).

Tilfredshedsmålingerne indgår i den kvartalsvise afrapportering om ”Kvalitet i sagsbehandlingen”. Målinger, materiale og links til eksterne rapporter er tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Resultatopfølgning BP2013

I BeskæftigelsesPlan 2013 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som data fra jobindsats er mulig. Nedenfor følger et resumé af de enkelte mål.

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Uddannelsesgrad

28 %

X

Opgørelses er ændret

Førtidspension*

Førtidspension*

110

83

101

79

Er opnået

Er opnået

Langtidsledighed

460

384

Er opnået

Virksomhedssamarbejde

Andel a-dagpenge

Andel kontanthjælp

 

30 %

25 %

 

 22 %

 18,9 %

 

Kan muligvis opnås

Kan muligvis opnås

Indvandrer og efterkommere

950

957

Kan opnås

Sygedagpenge - antal

Sygedagpenge - andel

350

44 %

412

 58,9 %

Kan opnås

Kan muligvis opnås

FØP i job

58

52

Kan opnås

 

Opgørelsesmetoden for ministermål 1 om unges uddannelsesgrad er ændret. Der vil tilgå udvalget mere information, når denne foreligger.

Jobcenteret opnår generelt gode resultater i forhold til de opstillede mål. Der er dog 2 områder, hvor indsatsen ikke har den ønskede effekt. Det er indsatsen for at mindske andelen af sygedagpengeforløb over 26 uger, samt bredden af virksomhedssamarbejdet. Begge områder har ledelsens store bevågenhed.

Vedlagt denne sag er et notat, der gennemgår de enkelte mål. Sidst i notatet er information om effekten af akutpakke-indsatsen.

 

Beskrivelse af sagen

 

Ministerier og interesseorganisationer måler løbende på udviklingen på arbejdsmarkedet. Holbæk Arbejdsmarkedscenter følger udviklingen i Holbæk meget tæt og måler:

Arbejdsmarkedscenteret modtager løbende målinger fra ministerier og interesseorganisationer om resultater og udviklingen på arbejdsmarkedet. Disse målinger forelægges løbende udvalget og Det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR).

Tilfredshedsmålingerne indgår i den kvartalsvise afrapportering om”Kvalitet i sagsbehandlingen”. Målinger, materiale og links til eksterne rapporter er tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside.

 

Resultatopfølgning BP2013

I BeskæftigelsesPlan 2013 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som data fra jobindsats er mulig.

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Uddannelsesgrad

28 %

X

Opgørelse er ændret

Førtidspension*

Førtidspension*

110

83

101

79

Er opnået

Er opnået

Langtidsledighed

460

384

Er opnået

Virksomhedssamarbejde

Andel a-dagpenge

Andel kontanthjælp

 

30 %

25 %

 

22 %

18,9 %

 

Kan muligvis opnås

Kan muligvis opnås

Indvandrer og efterkommere

950

957

Kan opnås

Sygedagpenge - antal

Sygedagpenge - andel

350

44 %

412

58,9 %

Kan opnås

Kan muligvis opnås

FØP i job

58

52

Kan opnås

 

I det vedlagte notat gennemgås de enkelte mål samt en længere opgørelse af effekten af indsatsen for borgere der er omfattet af akutpakken.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 04-12-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3322929e2.pdf

Bilag

Resultatopfølgning BP2013-dec.pdf


97. Orientering til møde 4. december

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Orienteringspunkt

 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 

1. tager følgende orientering til efterretning:

 

Ved mødet i oktober blev udvalget orienteret om Arbejdsmarkedscenterets arbejde med at søge en række statslige puljer til at understøtte og udvikle indsatsen. Udvalget orienteres om fremdriften i behandlingen af disse ansøgninger.

Arbejdsmarkedscenteret har i efteråret søgt 5 puljer og modtaget fuldt eller delvist tilsagn fra dem alle.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 04-12-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling