UDVALG

09-13 Udvalget for Arbejdsmarkedet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

30-10-2013 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-10-2013 18:00:00


PUNKTER

84. Godkendelse af dagsorden til møde den 30. oktober 2013
85. Orientering fra Ungdommens Uddannelsesvejledning om unges overgang til ungdomsuddannelse mv.
86. Orientering om implementering af reform af førtidspension og fleksjob
87. Orientering om indsatsen for øget brug af jobrotation og flere voksenlærlinge
88. Orientering om indsatsen for udsatte kontanthjælpsmodtagere
89. Orientering om initiativ om bedre overgang fra ung til voksen
90. Orientering om socioøkonomiske virksomheder
91. Budgetrevision 3 - Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse
92. Orientering om jobcenterets resultater
93. Orientering til møde den 30. oktober84. Godkendelse af dagsorden til møde den 30. oktober 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-10-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling85. Orientering fra Ungdommens Uddannelsesvejledning om unges overgang til ungdomsuddannelse mv.

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Orienteringspunkt

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

  1. tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland er et samarbejde mellem kommunerne Holbæk, Odsherred og Kalundborg om uddannelses- og erhvervsvejledning. UU vejleder om uddannelse og job til:

 

Det er bl.a. UU’s opgave at sikre, at elever efter afsluttet 9. eller 10. klasse og unge mellem 15 og 25 år har en aktuel uddannelsesplan og påbegynder en aktivitet eller en ungdomsuddannelse, det er realistisk, at de kan gennemføre.

 

UU samler viden om og følger op på de unges studievalg, fastholdelse i uddannelse og frafald fra uddannelse. Dette også for løbende at følge op på Holbæk Kommunes målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. En beregning af hvordan en årgang forventes at uddanne sig bliver udarbejdet i Undervisningsministeriet, der hvert år udgiver en prognose for dette mål. Den prognose hedder profilmodellen, og den bliver udarbejdet både for landet som helhed og for de enkelte kommuner. Et kort notat om profilmodellen for 2011 gældende for Holbæk Kommune er vedlagt sagen.

 

UU har i fællesskab med bl.a. jobcenteret også en særlig opgave der følger af Ungepakke 2. Denne opgave handler om i særlig grad at sikre, at alle 15-17-årige som er gået ud af folkeskolen og ikke er i jobcenterets målgruppe, har et job eller er i uddannelse.

 

På mødet vil UU’ s centerleder Jørgen Dan Pedersen orientere om:

Der vedlægges i samlet bilag aktuel placeringsstatistik samt fortegnelse over 9. og 10. klassernes uddannelsesvalg.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-10-2013
 
Taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3267899e1.pdf
3267958e2.pdf

Bilag

Profilmodel 2011 for Holbæk Kommune.pdf
UU placeringsstatistik og uddannelsesvalg.pdf


86. Orientering om implementering af reform af førtidspension og fleksjob

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

  1. tager orienteringen til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen indebar en lang række ændringer med det overordnede formål at reducere antallet af borgere på førtidspension. I stedet skulle arbejdsevnen blandt udsatte borgere udvikles i en generelt mere aktiv indsats og gennem rehabiliteringsforløb. Samtidig blev minimumstimetallet for tilkendelse af fleksjob sat ned fra 12 til 2 timer om ugen.

 

Reformen har bl.a. vist sig ikke at resultere i det forventede antal rehabiliteringsforløb, og generelt er der stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner har valgt at implementere reformen.

 

Beskæftigelsesministeren har på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsens dataindsamling om kommunernes indsats for målgruppen, sendt et brev til alle landets borgmestre. I brevet understreger ministeren vigtigheden af, at implementeringen af reformen bliver fulgt til dørs. Brevet er modtaget i Holbæk d. 30. september 2013 og vedlægges sagen til orientering. Neden for gives en kort status for Arbejdsmarkedscenterets implementering af reformen.

 

Status

I Holbæk kommune er der ultimo september behandlet 81 sager i det tværfaglige rehabiliteringsteam. Teamet blev nedsat i uge 2, og der har siden været fastlagt ugentlige møder, hvoraf tre er blevet aflyst pga. manglende sager til behandling og et pga. ferieafholdelse.

De 81 sager som er behandlet fordeler sig på følgende indstillingskategorier:

Af de 27 sager som er indstillet til førtidspension er otte betragtet som ”glatsager”, dvs. unge 17 årige med markant og varigt nedsat arbejdsevne, som tilkendes førtidspension når de fylder 18 år. tre sager er hastebehandlet da det drejede sig om terminalpatienter, heraf en under 30 år.

 

Kommentarer til ministerens brev

Administrationen er enig i ministerens begrundelse for, at der ikke er behandlet så mange sager som forventet, og at der derfor også er meget færre borgere end forventet, som aktuelt er visiteret til ressourceforløb.

 

Mange borgere var usikre på, hvad reformen ville komme til at betyde for dem, og derfor valgte ca. 120 borgere i efteråret 2012 at indsende ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag. Pga. det meget store antal ansøgninger, er sagsbehandlingen af disse sager først ved at være afsluttet nu. Disse sager er behandlet efter gammel lovgivning og det forventes, at en del af disse sager – efter behandling i pensionsudvalget - efterfølgende vil skulle forelægges rehabiliteringsteamet.

 

Arbejdsmarkedscenter Holbæk deltog forud og i opstart af implementering af reformen i Beskæftigelsesregionens projekt: ”Brug For Alle ”(BFA). Dette medførte et skærpet fokus på at screene de udsatte unge, dels en tværfaglig indsats for de udsatte unge, som var i fare for at ende på førtidspension. Dette fokus er fastholdt efter afslutning af projektet.

 

Desuden anlagde administrationen som udgangspunkt den tolkning, at alt skulle være afprøvet i normalindsatsen og satte derfor fokus på at udvide brugen af tværfaglig koordineret indsats i normalindsatsen. Dette har naturligvis medført et lavere antal ressourceforløb end beregnet af ministeriet.

 

Fremadrettet indsats

Evaluering af første fase efter ikrafttrædelse af reformen viser, at Holbæk skal have fokus på, hvornår der er afprøvet tilstrækkeligt i normalindsatsen. Der arbejdes derfor på at sænke screeningsbommen med det sigte, at flere borgere end hidtil, kan overgå til et ressourceforløb. Dette ligger godt i tråd med implementering af kontanthjælpsreformen, hvor både unge- og voksenområdet fremover skal have fokus på de udsatte borgere og den rette indsats til denne gruppe.

 

For at styrke fagligheden både i normal- og rehabiliteringsindsatsen, er der igangsat arbejdspladsforløb i diplommodulet: tværfaglig koordineret indsats. Desuden har Arbejdsmarkedscenterets interne uddannelses- og kompetenceplan fokus på at udbyde flere kurser som omhandler de kompetencer, som er afgørende for, at kunne mestre den tværfaglige og koordinerende indsats. Derudover udarbejder administrationen ansøgning til styrkelse af indsatsen som beskrevet af ministeren.

 

Med udgangspunkt i disse konkrete tiltag samt at vi forholdsvist hurtigt fik nedsat et velfungerende rehabiliteringsteam og udarbejdet arbejdsgange på samtlige dele af indsatsen, forventer vi fremadrettet dels at få forelagt og behandlet et langt højere antal sager pr. år, dels at øge antallet af indstillinger til ressourceforløb.

 

På mødet vil leder af rehabiliteringsteamet Sanne Tolstrup give en nærmere orientering om indsatsen

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-10-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3269805e3.pdf

Bilag

Brev fra ministeren om føp-fleks.pdf


87. Orientering om indsatsen for øget brug af jobrotation og flere voksenlærlinge

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Orienteringssag


Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

  1. tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune har iværksat en række initiativer og samarbejdsprojekter for at opnå beskæftigelsesplanens målsætning om, at der i 2013 skal etableres 100 jobrotationspladser. De 100 pladser var etableret før sommerferien, så det oprindelige mål på 60 offentlige og 40 private jobrotationspladser er på plads, og lidt til. Med den baggrund har udvalget fastsat et højere ambitionsniveau. Det er nu målsætningen, at der i 2013 skal etableres 150 pladser og i 2014 mindst 200 pladser. Det højere ambitionsniveau bevirker, at der sættes ekstra ressourcer af til at gøre mere af det, der virker i den nuværende indsats.

 

Indsatsen

Der informeres bredt om jobrotationsmuligheder inden for både private virksomheder og offentlige institutioner i Holbæk Kommune. Dette sker ved aktiv kontakt til relevante virksomheder/institutioner med en vifte, der både indeholder uddannelses- og vikarmulighederne, så virksomheden ser det som en samlet support-pakke.

 

Indsatsen udnytter og kombinerer eksisterende indsatser og værktøjer, som vi allerede gør brug af, eller der udvikles nye tiltag i gruppen af samarbejdspartnere. Jobcenterets indsats bliver kombineret med indsatsen iværksat af LBR gennem et samarbejde mellem jobcentret, AOF, Erhvervsforum Holbæk og 3F.

 

Virksomhedskonsulenterne bliver orienteret omkring jobrotation som en vigtig vinkel i supporten af virksomhederne, og der bliver etableret et tættere samarbejde mellem Jobrotations Team og bl.a. Rekrutteringsservice, hvor Jobrotation fremover skal være et naturligt element i events og kampagner.

 

Internt i kommunen bliver der orienteret yderligere om mulighederne for rotation. Ledere skal være opmærksomme på mulighederne. Både ift. kortere kursusforløb, men også når medarbejdere skal på længerevarende uddannelse. Andre øvrige offentlige institutioner - fx Holbæk Sygehus - bliver bearbejdet som hvis vi vil i kontakt med private virksomheder og større rotationer er allerede i støbeskeen på tværs af kommunerne på Sjælland.

 

Alle samarbejdspartnere bliver orienteret om mulighederne med Jobrotation. EUC har tidligere været direkte sælgende, og skaffet flere virksomheder som ”kunder”. Dette kan udbygges, så vi arbejder sammen om at have en dialog med virksomheder, der booker uddannelse til deres medarbejdere, hvor vi så kan gå ind og tilbyde rotationsvikarer. Der er i forlængelse heraf afsendt ansøgning om rotationsprojekt for unge inden for bygge og anlæg i samarbejde med EUC.

 

Der bliver arrangeret ”gå-hjem-møder” hos de faglige organisationer, så tillidsmandssystemet og den almindelige medarbejder i virksomheder, der indgår i rotationsprojekter, er orienterede.

 

Af konkrete værktøjer kan nævnes:

 

Det er forventningen, at denne indsats bliver videreført og udviklet igennem hele 2014, og at målsætningen om 200 jobrotationspladser dermed kan opnås.

 

Voksenlærlinge

Jobrotationsindsatsen skaber en naturlig salgskanal til virksomheder, der prioriterer uddannelse af deres medarbejdere. Samtidig bliver samarbejdet med de faglige organisationer og EUC styrket, hvilket er afgørende for at fastholde fokus på dette redskab. Derfor benyttes lejligheden til at gøre en særlig indsats for at skabe voksenlærlingepladser til de ledige, der indgår i rotationerne som erstatningsarbejdskraft.

 

Voksenlærlingeindsatsen bliver også indarbejdet i høj grad i forbindelse med implementeringen af kontanthjælpsreformen, hvor de 25-29-årige uden kompetencegivende uddannelse, vil få et særligt incitament for at søge denne form for uddannelse. Der er i Beskæftigelsesplan 2014 målsætningen, at der etableres minimum 40 voksenlærlingeforløb.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-10-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling88. Orientering om indsatsen for udsatte kontanthjælpsmodtagere

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

  1. tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

På møde af 26. juni 2013 vedtog udvalget en styrket indsats for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Der bliver med denne sag givet en orientering om arbejdet med denne indsats.

 

Status for arbejdet med den styrkede indsats


Den styrkede indsats for udsatte borgere på kontanthjælp består af 4 elementer. Der bliver refereret kort, hvilken indsats og målgruppe, der er vedtaget, og der bliver givet en status for, hvor i processen Arbejdsmarkedscenteret er på de forskellige indsatser.

 

Indsats for målgruppe 1: Styrket opfølgning på borgere der går i job


Sigtet for indsatsen er at de borgere, der allerede går i job bliver fastholdt i job. Ved at introducere fastholdelsesmentorer forventes det, at 50 af de 100 borgere kan blive fastholdt varigt på arbejdsmarkedet. Indsatsen bliver implementeret 1. oktober 2013.

 

Status: Der er anvist medarbejderressourcer til indsatsen samt udarbejdet arbejdsgange, indsatsmæssige milepæle mv. Indsatsen er iværksat pr. 1. oktober

 

Indsats for målgruppe 2: Styrket samtale- og aktiveringsindsats for langvarige kontanthjælpsmodtagere.


Målgruppen omfatter langvarige kontanthjælpsmodtagere i den bedre halvdel af matchgruppe 1 men primært 2. En mere håndholdt indsats i form af flere samtaler og mere intensiv aktivering forventes at øge målgruppes afgang til job. Indsatsen bliver implementeret 1. januar 2014.

 

Status: Udviklingen af indsatsen er i værksat. Der er aftalt organisatoriske arbejdsgange og snitflader. Milepæle for indsatsen er beskrevet og indsatsen forventes at kunne blive iværksat 1. januar 2014.

 

Indsats for målgruppe 3: Styrket indsats i den tidlige indsats for nye kontanthjælpsmodtagere.


Målgruppen omfatter nye kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 og den bedste del af 2. Sigtet for indsatsen er at bruge tidlig, virksomhedsrettet indsats og hyppige samtaler som en styrket indgang for at styrke afgangen til job for de mest arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen implementeres 1. januar 2014.

 

Status: Udviklingen af indsatsen er i værksat. Der er aftalt organisatoriske arbejdsgange og snitflader. Der er udviklet digitalt værktøj til screening i jobbutikken, indgået aftale med Kompetencecenteret om tidlig virksomhedsrettet aktivering. Milepæle for indsatsen er beskrevet og indsatsen er sat i gang 1. oktober.

 

Indsats for målgruppe 4: Individuelt styrket samtale- og aktiveringsindsats for øvrige borgere på kontanthjælp.


Øvrige borgere på kontanthjælp er karakteriseret ved lange og mange forløb på kontanthjælp. Det vigtigste delmål for denne gruppe er at blive klar til virksomhedspraktik og i denne blive optrænet til at kunne være i aktivering på fuld tid. Indsatsen overfor målgruppen består derfor i flere samtaler end hidtidigt samt et større aktiveringsvolumen end tidligere. Indsatsen kan blive implementeret 1. april 2014.

 

Status: Da indsatsen skal implementeres senere end de øvrige tiltag, er udviklingen igangsat som den sidste i rækken. Der arbejdes med at skabe nye og mere fleksible tilbud for målgruppen, og sigtet er bl.a. at styrke normalindsatsen ved at anvende elementer fra rehabiliteringsindsatsen. Indsatsen forventes dog at kunne iværksættes tidligere end 1. april 2014.

 

Styrket indsats for job og uddannelse


På mødet 26. juni bad udvalget endvidere om forslag til en styrket indsats for at få de svageste kontanthjælpsmodtagere i job, samt initiativer for yderligere uddannelse til voksne rettet mod fremtidige jobs.

 

Styrkelsen af afgang fra kontanthjælp til job eller uddannelse foregår dels som en central del af den styrkede indsats for jobrotation samt voksenlærlinge, men også som en del af den uddannelsesrettede strategi. I denne strategi indgår:

 

Strategi for udsatte unge


Byrådet og udvalget har som en del af beskæftigelsesplanen samt vedtagelsen af budget 2014 ønsket et særligt fokus på en tidlig, aktiv indsats for udsatte unge. Strategien for målgruppen følger i stor udstrækning af beskæftigelsesplanen samt de ændringer der følger af kontanthjælpsreformen. En mere konkret strategi for indsatsen bliver skitseret neden for.

Der bliver på denne baggrund udviklet konkrete målsætninger og milepæle.

 

Mål med indsatsen:

Målgrupper:

Kontanthjælpsreformen for de udsatte unge:

Den tværfaglige indsats:

Den specifikke indsats:

 

På mødet vil Unni Mathiasson redegøre nærmere for de beskrevne initiativer.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Økonomi til ungeindsatsen for udsatte unge:

Målgruppen omfatter ca. 200 unge.

Ca. 150 (fuldtidsledige) forventes at medvirke i tilbud (afklaring, diætist, træning, social mestring) forud for praktik (billigste ugepris d.d. 700,- kr.) ca. ½ tid= 200x350krx42 uger= 2.205.000,-millioner kr..

Ca. 50 unge (fuldtidsledige) forventes at skulle have social mentor hver uge – 50 x 700 x 42 uger= 1.470.000,- kr.

 

Øget brug af jobrotation frigiver ca. 3. millioner. D de øvrige midler søges eksternt finansieret gennem puljeansøgninger til bl.a. virksomhedscentre.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-10-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling89. Orientering om initiativ om bedre overgang fra ung til voksen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget

  1. tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er igangsat initiativer, der skal sikre endnu bedre overgang og sagsoverdragelse fra ung til voksen på socialområdet. Initiativet hedder: ”Tryg og smidig overgang fra ung til voksen”. På mødet vil Unni Mathiasson give en kort mundtlig redegørelse for initiativet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-10-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling90. Orientering om socioøkonomiske virksomheder

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Orienteringspunkt

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

  1. tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Beskæftigelsesplanen beskriver, at der skal gøres en særlig indsats for at øge arbejdsudbuddet. Dette bliver gjort på mange forskellige måder og for alle målgrupper i jobcenteret. Beskæftigelsesplanen beskriver, at et af de redskaber, der skal benyttes, er at udvikle socioøkonomiske virksomheder, der i særlig grad kan beskæftige borgere med reduceret arbejdsevne.

 

Socioøkonomiske virksomheder (SØV) er et meget ungt begreb, og et fagområde, der endnu ikke står på fast grund. Der er og har været mange praktiske udfordringer ved at definere, hvad der egentlig er socioøkonomiske virksomheder, og hvordan de bliver etableret. Disse udfordringer har betydet, at regeringen i februar 2013 nedsatte et hurtigt arbejdende udvalg, der skulle undersøge muligheden for en national definition for socialøkonomiske virksomheder og komme med anbefalinger til, hvordan det socialøkonomiske felt kan styrkes.

 

Udvalget har færdiggjort sit arbejde og samlet erfaringer og anbefalinger i en rapport der blev offentliggjort i september 2013. Rapporten kan læses i sin helhed på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Nedenfor følger uddrag af rapportens anbefalinger.

 

Ny national definition:

Udvalget definerer socialøkonomiske virksomheder ud fra 5 følgende kriterier

 

For og med en målgruppe

Udvalget sætter fokus på, at socialøkonomiske virksomheder typisk opdeles i de, der arbejder for målgruppen eller sagen, og de, der arbejder med målgruppen. For målgruppen vil sige, at man arbejder for at forbedre forholdene for en målgruppe eller sag. Med målgruppen vil sige, at man arbejder med at forbedre målgruppens muligheder for at opnå ordinær beskæftigelse. Grænsen mellem de to grupper er dog flydende.

 

Anbefalinger:

Udvalget kommer med anbefalinger indenfor fem områder:

 
 
 

Ny lovgivning og administrativ praksis

Indeholder bl.a. registreringsordning af socialøkonomiske virksomheder og undersøgelse af socialt udsattes arbejdsvilkår. Og – særdeles interessant for de socialøkonomiske virksomheder - koordineret offentlig administrativ praksis, så virksomhederne kan få mere fokus på det forretningsmæssige og mindre på administration. Udvalget ønsker ikke, at der introduceres en særskilt selskabsform, men kommer med et konkret lovforslag om en ny særlig registreringsmodel for socialøkonomiske virksomheder.

 

Øget kendskab

Kendskab til socialøkonomi er forudsætning for den tillid, der er nødvendig for, at SØV kan etablere gode kunde- og samarbejdsrelationer. Midlet er oplysningskampagner og større kendskab til den samfundsmæssige effekt. Her er det væsentligt at udvikle lettilgængelige måleværktøjer til at dokumentere effekten af de socialøkonomiske virksomheder.

 

Styrket socialt iværksætteri og kompetenceudvikling

Her er fokus på at styrke de eksisterende socialøkonomiske virksomheder og fremtidige sociale iværksættere. Ikke mindst via uddannelse i entreprenørskab og øget adgang til socialfaglig viden og støtte. Kompetenceopbygning og et tilpasset erhvervsfremme system er også væsentlige fokuspunkter.

 

Bedre finansieringsmuligheder

Adgang til risikovillig kapital er afgørende. Derfor anbefales både udvikling af et socialt investeringsmarked, en socialøkonomisk finansieringsfond og alternative finansieringsmuligheder – samt udvikling af et nordisk investeringsmarked.

 

Øget fokus på sociale hensyn i partnerskaber og indkøb

Sociale hensyn skal være et anerkendt og anvendt parameter i offentlige udbud og en grundkerne i partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder. Søgelyset rettes mod strategiske partnerskaber med private virksomheder, innovationspartnerskaber med det offentlige, sociale hensyn i offentlige indkøb og offentlig prisfastsættelse.

 

Hvad arbejder vi så med i Holbæk?

Sideløbende med udvalgets arbejde, har Arbejdsmarkedscenteret kigget på de mange muligheder, der er for at etablere socioøkonomiske virksomheder. Konkret arbejdes der i Holbæk med etableringen af en socioøkonomisk kantinedrift. Dette med udgangspunkt i erfaringerne fra Kompetencecenterets særlige ungeforløb på Mellemvang 7, hvor førtidspensionister og unge med særlige udfordringer i fællesskab står for forplejning, mad og servicering i en intern kursusvirksomhed. Denne aktivitet udskilles som et forsøg i en særlig socioøkonomisk virksomhed og går i samarbejde med den øvrige kommunale kantinedrift på bl.a. administrationscentrene. Det er forventningen, at denne indsats vil kunne etablere 15-25 socioøkonomiske arbejdspladser i løbet af efteråret 2013 og 1. halvår 2014.

 

Denne måde at arbejde med socioøkonomiske virksomheder er meget typisk, da socioøkonomiske virksomheder ofte bliver født eller afknoppet” fra af et særligt succesfuldt beskæftigelsesprojekt. På samme måde kan der arbejdes med at afknoppe Kommunekram og Kompetencecenterets jobservice samt at gå i samarbejde med Fonden Sidesporet om andre markedsorienterede kulturtilbud, eller fx et oplysningsforbund om skabelsen af en rummelig aftenskole, hvor fleksjobbere og andre med reduceret arbejdsevne, kan få ansættelse som bl.a. lærere. Det er forventningen, at disse initiativer yderligere vil kunne skabe mellem 30 og 80 socioøkonomiske arbejdspladser inden udgangen af 2014. Dette vil kunne medføre betydelige besparelser på særligt ledighedsydelse.

 

Administrationen giver på denne baggrund oplæg til politisk drøftelse af de påtænkte initiativer.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-10-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling91. Budgetrevision 3 - Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget og byrådet

 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
  1. udvalget tager Budgetrevision 3 pr. september 2013 til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får et mindre forbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august viste et merforbrug. Ændringen til forventningen skyldes, at vi begynder at have et overblik over den andel af budget 2013, som ikke bruges i år, men overføres til 2014.

 

Administrationen har pr. september estimeret et samlet regnskabsresultat for 2013 (det vil sige både indtægter, finansiering, drifts- og anlægsudgifter) til et underskud på ca. 52 mio. kr. Administrationen forventer, at underskuddet bliver mindre, da en endnu større del af udgifterne forventes at blive overført til 2014.

 

Denne budgetrevision er sidste gang, budgettet tilpasses i 2013. Vi forventer at ende på et resultat, som ligger tæt på det oprindelige budget. Dog skal der korrigeres for udlæg til Socialtilsyn Øst, og indtægtsforskydninger som følge af ændringer i ledigheden.

 

På Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse forventes et samlet mindre forbrug på 8,4 mio. kr. på politikområde 13. Et mindre forbrug på 6,7 mio. kr. skyldes primært, at bruttoledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune er faldet med 19,6 %. Til sammenligning er ledigheden for de forsikrede ledige på landsplan faldet med 6,2 %. I forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark skal der overføres 1,7 mio. kr. til politikområde 2.

 

På politikområde 14 – Erhverv & Turisme – forventes ingen ændringer i forhold til det korrigerede budget.

 
 

Samlet overblik for politikområde 13 og 14.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområder

I mio. kr.

Opr-indeligt budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab 2013, pr. BR 3

Forventet afvigelse ultimo BR 3

Ønsket tillægs-bevilling

Overfør-


selsret

Ønsket om-placering

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Politikområde 13 - Uddannelse og beskæftigelse

853,4

872,7

864,3

-8,4

-6,7

0,0

-1,7

Politikområde 14 - Erhverv

5,9

5,8

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

I alt - Udvalget for Erhverv og beskæftigelse

859,2

878,5

870,1

-8,4

-6,7

0,0

-1,7

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-10-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3283482e4.doc

Bilag

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse


92. Orientering om jobcenterets resultater

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Orienteringssag


Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

  1. tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ministerier og interesseorganisationer måler løbende på udviklingen på arbejdsmarkedet. Holbæk Arbejdsmarkedscenter følger udviklingen i Holbæk meget tæt og måler:

 

Arbejdsmarkedscenteret modtager løbende målinger fra ministerier og interesseorganisationer om resultater og udviklingen på arbejdsmarkedet. Disse målinger forelægges løbende udvalget og Det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR).

 

Tilfredshedsmålingerne indgår i den kvartalsvise afrapportering om ”Kvalitet i sagsbehandlingen”. Målinger, materiale og links til eksterne rapporter er tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside.

 

Resultatopfølgning BP2013

I BeskæftigelsesPlan 2013 er opstillet fire ministermål og tre lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som data fra jobindsats er mulig. Nedenfor følger et resumé samt en gennemgang af de enkelte mål.

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Uddannelsesgrad

28 %

X

Opgørelses er ændret

Førtidspension

Førtidspension

115

75

118

71

Kan opnås

Er opnået

Langtidsledighed

460

355

Er opnået

Virksomhedssamarbejde

Andel a-dagpenge

Andel kontanthjælp

 

30 %

25 %

 

22,6 %

19,5 %

 

Kan muligvis opnås

Kan muligvis opnås

Indvandrer og efterkommere

950

951

Kan opnås

Sygedagpenge - antal

Sygedagpenge - andel

350

44 %

453

57,6 %

Kan muligvis opnås

Kan muligvis opnås

FØP i job

47

45

Opnås

 

Opgørelsesmetoden for ministermål 1 om unges uddannelsesgrad er ændret. Der vil tilgå udvalget mere information om dette ved mødet i november.

 

Jobcenteret opnår generelt gode resultater i forhold til de opstillede mål. Der er dog 2 områder, hvor indsatsen ikke har den ønskede effekt. Det er indsatsen for at mindske antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger, samt bredden af virksomhedssamarbejdet. Begge områder har ledelsens store bevågenhed.

 

Der er ved denne resultatopfølgning vedlagt 2 bilag. Det ene er selve resultatopfølgningen, der denne gang er suppleret af yderligere information om akutpakke-effekt. Indsatsen i Holbæk bevirker, at 92,8 % af de udfaldstruede har job, uddannelse eller et forsørgelsesgrundlag efter at være faldet for varighed på a-dagpenge. Der er også indsat en oversigt over antallet af borgere på særlig uddannelsesydelse med angivelse af bl.a. gennemsnitlig varighed af opkvalificeringsforløb.

 

Det andet bilag er en månedsstatus, der bliver udgivet af Beskæftigelses Region Hovedstaden & Sjælland, der kan give et bredere billede af Holbæks resultater på ministermålene set i forhold til både klyngen og Østdanmark. Samtidig er det her fra, at opgørelsen over antallet af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund, der modtager en offentlig ydelse er hentet, da jobindsats.dk ikke længere opdaterer denne rapport særskilt.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-10-2013
 
Taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3270552e5.pdf
3270551e6.pdf

Bilag

Resultatopfølgning BP2013-okt.pdf
Resultater Holbæk august 2013 BRHS


93. Orientering til møde den 30. oktober

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Orienteringspunkt

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:

1. For yderligere at understøtte målene i beskæftigelsesplanen, har Arbejdsmarkedscenteret søgt en række statslige puljer. Det drejer sig bl.a.

 

2. ”Tryg og smidig overgang fra ung til voksen”

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-10-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling