UDVALG

09-13 Udvalget for Arbejdsmarkedet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

25-09-2013 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-09-2013 18:00:00


PUNKTER

76. Godkendelse af dagsorden til møde den 25. september 2013
77. Vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2014
78. Orientering om jobcenterets resultater - september 2013
79. Orienteringen om særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse
80. Anvendelse af Galeasen Hjalm til kultur, undervisning og beskæftigelse
81. Kvalitet i sagsbehandlingen
82. Økonomi- og Aktivitetsopfølgning pr. august 2013
83. Orientering til møde 25. september76. Godkendelse af dagsorden til møde den 25. september 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 25-09-2013
 
Godkendt
 
77. Vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningspunkt

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Tager de indkomne høringssvar til efterretning

 2. Anbefaler ”Beskæftigelsesplan 2014” til vedtagelse i byrådet.

 3. Indstiller, at byrådet giver udvalget bemyndigelse til at justere målene, hvis de nationale vurderinger af udviklingen i ledigheden ændrer sig. Dette inden for rammerne af budget 2014.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

”Beskæftigelsesplan 2014” (BP2014) beskriver de udfordringer Holbæk Kommune har på arbejdsmarkedet, og hvordan Jobcenteret vil imødekomme disse udfordringer. BP2014 er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR), Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) og Holbæk Arbejdsmarkedscenter (herunder jobcenteret). Beskæftigelsesplanen består af:

 

Den overordnede beskæftigelsesstrategi


Beskæftigelsesplanen beskriver en overordnet strategi for hele beskæftigelsesindsatsen. Også for de ledige, der ikke er omfattet af de nationale eller de lokale målsætninger. Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats baserer sig på viden om, hvad der virker og fokuserer derfor altid på en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. Dette fordi forskningen viser, at:

 

Den overordnede strategi er altså en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. BP2014 er vedlagt sagen i sin helhed. I planen er 4 ministermål og 2 lokale mål. Målfastsættelsen er sket på baggrund af beregninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt administrationen - og politisk bestemt af Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Neden for er målsætningerne for målene gengivet:

 

Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse


Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være 28 %, svarende til (svt). en stigning på 7,8 procentpoint fra december 2012 til december 2014.

 

Ministermål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension


Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 100 personer i december 2014 (rullende år), svt. et fald på 35 % fra december 2012 (154 personer) til december 2014.

 

Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes


Antallet af langtidsledige skal begrænses til 377 personer i december 2014, svt. et fald på 18 pct. fra december 2012 (460 personer).

 

Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder


Jobcentret skal øge andelen af arbejdssteder, der har en borger i et virksomhedsrettet forløb, på kontanthjælp fra 20,4 % i 2012 til 25 % i 2014 og på a-dagpenge fra 22,4 % i 2012 til 25 % i 2014


Jobcenterets Rekrutteringsservice skal i 2014 kontakte mindst 50 % af de lokale virksomheder der benytter jobnet.dk for at afsøge muligheder for yderligere samarbejde.

 

Lokalt mål 1 – Begrænsning af langvarige sygedagpengeforløb


Andelen af borgere på sygedagpenge med mere end 26 ugers anciennitet må højest udgøre 42 % af det samlede antal sygedagpengesager over 8 uger.

 

Lokalt mål 2 - Langsigtet indsats for at øge arbejdskraftsudbuddet


Jobcenteret skal i 2014:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Beskæftigelsesplanens budget vedtages som en del af det samlede kommunale budget. Budgettet for beskæftigelsesindsatsen er under udarbejdelse og tilføjes i BP2014 forinden byrådets vedtagelse af planen med det forbehold, at det kommunale budget for 2014 ikke er vedtaget endnu. Samtidig vil budgettet for beskæftigelsesindsatsen blive tilrettet, når Finansministeriets finanspolitiske redegørelse offentliggøres i december.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Beskæftigelsesplanen har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt Det Lokale Beskæftigelsesråd. Høringssvarene fremgår af BeskæftigelsesPlanen som tillæg 3 (kapitel 8). Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer af planen.

 
 
 

Lovgrundlag – link

 

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 23

 

Sagshistorik, henvisninger

 

BeskæftigelsesPlan 2014 er tidligere behandlet i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse som:

 
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 25-09-2013
 
Indstilles godkendt
 


3233209e1.pdf

Bilag

BP2014-udgave af 11-sept.pdf


78. Orientering om jobcenterets resultater - september 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Orienteringspunkt

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ministerier og interesseorganisationer måler løbende på udviklingen på arbejdsmarkedet. Holbæk Arbejdsmarkedscenter følger udviklingen i Holbæk meget tæt og måler:

 

Arbejdsmarkedscenteret modtager løbende målinger fra ministerier og interesseorganisationer om resultater og udviklingen på arbejdsmarkedet. Disse målinger forelægges løbende udvalget og Det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR). Tilfredshedsmålingerne indgår i den kvartalsvise afrapportering om ”Kvalitet i sagsbehandlingen”. Målinger, materiale og links til eksterne rapporter er tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside.

 

Resultatopfølgning BP2013

I BeskæftigelsesPlan 2013 er opstillet fire ministermål og tre lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som data fra jobindsats er mulig. Nedenfor følger et resumé samt en gennemgang af de enkelte mål.

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Øge uddannelsesgraden

28 %

11,2

Kan muligvis opnås

Tilgang til førtidspension*

Tilgang til førtidspension*

67

120

70

118

Kan opnås

Er opnået

 

Bekæmpe langtidsledighed

460

324

Er opnået

Øge virksomhedssamarbejde

Andel a-dagpenge

 

Andel kontanthjælp

25 %

30 %

23 %

20 %

Kan opnås

Kan muligvis opnås

Færre indvandrer og efterkommere på forsørgelse

950

912

Kan opnås

 

Færre børgere på Sygedagpenge - antal

Sygedagpenge - andel

 

 

350

44 %

 

 

453

57,6 %

 

 

Kan muligvis opnås

Kan muligvis opnås

FØP i job

47

45

Opnås

 

Der er generelt en udmærket udvikling for de fleste mål, mens der er en mindre gunstig udvikling på områderne virksomhedssamarbejde og sygedagpenge. I det vedlagte notat, er de enkelte mål nærmere beskrevet, og i notatet indgår også fortegnelse over indsatsen for udfaldstruede a-dagpengemodtagere og akutpakkeeffekt.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 25-09-2013
 
Taget til efterretning
 


3233982e2.pdf

Bilag

Resultatopfølgning BP2013.pdf


79. Orienteringen om særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager orienteringen om forlængelse af særlig uddannelsesydelse og indførslen af arbejdsmarkedsydelse til efterretning


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om en forlængelse af den særlige uddannelsesordning i 2. halvår 2013 og en ny arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014. Aftalen har følgende elementer:

 1. Særlig uddannelsesydelse:

 2. Ny arbejdsmarkedsydelse:

Særlig uddannelsesydelse:

Forlængelsen betyder, at personer, som opbruger retten til dagpenge eller den særlige uddannelsesordning i 2. halvår af 2013, får ret til den særlige uddannelsesordning i op til 6 måneder.

 

Ny arbejdsmarkedsydelse:

Der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 pct. af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning efter 1. januar 2014. Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår af 2014, har ret til arbejdsmarkedsydelsen i op til 1 ¼ år. Varigheden af arbejdsmarkedsydelsen for personer, som opbruger dagpengeretten frem mod 2. halvår af 2016, aftrappes gradvis. Den samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre 4 år.

 

Finansiering af aftalen.

De aftalte initiativer er fuldt finansierede ved målrettede omprioriteringer af andre offentlige udgifter, indtægter, puljer, reserver mv. Det drejer sig bl.a. om, at ordningen med 6 ugers selvvalgt uddannelse målrettes ledige med 4 måneders forudgående ledighed.

Den eksisterende ret og pligt til uddannelse suppleres for modtagere af arbejdsmarkedsydelse med ret og pligt til at modtage et 13 ugers virksomhedsrettet tilbud i starten af ydelsesperioden. Dette i et relevant løntilskudsjob eller i en virksomhedspraktik, herunder nytteindsats.

I Holbæk er 90 personer lige nu omfattet af den særlige uddannelsesydelse. Administrationen vil i efteråret give oplæg til politisk behandling af eventuelle ændringer i beskæftigelsesindsatsen for de berørte borgere, der for nuværende er omfattet af den særlige indsats for udfaldstruede a-dagpengemodtagere, seniorjob mv.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-06-2013
 
Udsat.
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 25-09-2013
 
Taget til efterretning
 
80. Anvendelse af Galeasen Hjalm til kultur, undervisning og beskæftigelse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget godkender, at der kan indgås en aftale med bestyrelsen for Galeasen Hjalm omkring anvendelse af Hjalm til kultur, undervisning og beskæftigelse i 2014

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det har tidligere været et tilbud i Holbæk Kommune, at folkeskoleelever har kunnet opleve deres by fra Holbæk Fjord ved at sejle med Galeasen Hjalm, og samtidig lære noget om flora og fauna tilknyttet denne lokalitet.

 

Samtidig var galeasen også et beskæftigelsesprojekt for unge, som herigennem fik kendskab til at arbejde inden for det maritime miljø og udviklede en mængde personlige kompetencer, som gjorde dem mere parate til at træde ind på arbejdsmarkedet.

 

Dette tilbud ønskes genoptaget med nedenstående formål:

Efter beslutning udarbejdes en kontrakt med galeasen Hjalm, hvori ovenstående udfoldes ift. antal sejladser og praktikpladser.

 

I løbet af 2014 tages stilling til evt. vilkår for en videreførelse af ordningen herunder afdækning af muligheder for fremtidig puljefinanciering.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Kultur og fritid, børn og unge og arbejdsmarkedscenter finansierer projektet i treenighed og med 70.000 kr. pr. afdeling, som findes inden for det eksisterende budget i hver enhed.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-09-2013
 
Tiltrådt.
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-09-2013
 
Indstillingen godkendt.
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 25-09-2013
 
Godkendt
 
81. Kvalitet i sagsbehandlingen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Orienteringspunkt

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kvalitet i Arbejdsmarkedscenterets sagsbehandling handler både om den korrekte administration af lovgrundlagene, men også den måde hvorpå Arbejdsmarkedscenteret og de aktive tilbud kommunikerer med borgerne. Der er således både en objektiv kvalitet og en oplevet kvalitet.

 

Den objektive kvalitet

Medarbejdere i Arbejdsmarkedscenteret træffer hver dag en lang række afgørelser på baggrund af lovgivning. Noget lovgivning er meget firkantet, mens anden lovgivning har et større eller mindre element af skøn.

 

For Arbejdsmarkedscenteret er det vigtigt at få ankenævnenes vurdering af de skøn, der ligger til grund for Arbejdsmarkedscenterets afgørelser. Derfor opfordres borgere til at indklage afgørelser, de måtte være uenige i. Borgeren har altid mulighed for at anke afgørelsen til Beskæftigelsesankenævnet eller Det Sociale Nævn, som begge er en del af Ankestyrelsen. På ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk – offentliggøres statistik over afgørelserne.

 

Beskæftigelsesankenævnet har i 1. kvartal 2013 afgjort 73 sager, hvor 13,7 % af afgørelserne medførte, at kommunens afgørelse blev ændret eller ophævet. Det Sociale Nævn har i samme kvartal afgjort 75 sager, hvor kun 4 % af afgørelserne medførte, at kommunens afgørelse blev ændret eller ophævet. En fortegnelse over samtlige afgørelser for 1. kvartal for begge nævn er vedlagt sagen som bilag. Det er kun en brøkdel af Arbejdsmarkedscenterets løbende afgørelser, der påklages og heraf en meget lav andel, der omgør Arbejdsmarkedscenterets afgørelse. Arbejdsmarkedscenteret er derfor overordnet tilfredse med den objektive kvalitet i sagsbehandlingen.

 

Den oplevede kvalitet

Arbejdsmarkedscenteret gennemfører spørgeskemaundersøgelser blandt borgere i aktive tilbud. Målingen gennemføres for at sikre, at alle borgere har mulighed for at give deres vurdering af jobcenteret og tilbuddets kvalitet. Vedlagt sagen er en præsentation af besvarelserne fra 1. og 2. kvartal 2013. Herunder er der en uredigeret fortegnelse over fritekstkommentarer.

 

Generelt er 2/3-dele af borgerne meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet med jobcenteret, mens 3 ud af 4 borgere generelt er meget tilfredse eller tilfredse med kvaliteten og effekten af de tilbud de er i.

 

Gennem spørgeskemaet har borgerne også mulighed for at angive kontaktinfo, hvis de ønsker dialog med jobcenteret. Jobcenteret kontakter disse borgere og inviterer dem til at deltage i et møde, hvor borgerne inviteres til at give deres mening om de aktive tilbud generelt. Næste møde er planlagt til primo november.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 25-09-2013
 
Taget til efterretning
 


3233738e3.pdf
3233732e4.pdf
3233735e5.pdf

Bilag

Fortegnelse over afgørelser i Ankestyrelsen for 1.pdf
Tilfredshedsundersøgelse 1-kvartal 2013.pdf
Tilfredshedsundersøgelse 2-kvartal 2013.pdf


82. Økonomi- og Aktivitetsopfølgning pr. august 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalget tager Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2013 til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. I forhold til det korrigerede budget forventes et merforbrug på sundhed (4,4 mio. kr.), på ældre (8,3 mio. kr.) og på det specialiserede voksenområde (5,2 mio. kr.).

 

På politikområde 13 - Uddannelse og Beskæftigelse, forventes et mindre forbrug på -0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

På politikområde 14 – Erhverv og Turisme, forventes ingen afvigelse i forhold til det korrigerede budget.

 

Samlet overblik for politikområde 13 og 14.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområderne

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab 2013, pr. august

Forventet afvigelse ultimo august

 

A

B

C

D=C-b

Politikområde 13 - Uddannelse og beskæftigelse

853,4

872,7

872,5

-0,2

Politikområde 14 - Erhverv

5,9

5,8

5,8

0,0

I alt - Udvalget for Erhverv og beskæftigelse

859,2

878,5

878,3

-0,2

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 25-09-2013
 
Indstilles taget til efterretning
 


3236699e6.doc

Bilag

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2013


83. Orientering til møde 25. september

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Orienteringspunkt

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:

 

1. Yderligere politiske initiativer

 

Udvalget har på mødet i juni bedt administrationen udarbejde en række forslag. Bl.a. forslag til:

 
 
 

2. Status på jobrotation

 
 

Forslagene er alle under udarbejdelse og vil blive fremlagt henover efteråret som en del af arbejdet med implementeringen af kontanthjælpsreformen. Der søges i den forbindelse en række statslige puljer, der kan understøtte udviklingsarbejdet.

 
 

2. Status på jobrotation

Målsætningen for antallet af jobrotationer i 2013 er 100 jobrotationspladser, heraf 40 private, - stigende til 150 jobrotationspladser i 2014, heraf 60 i private virksomheder. Status er, at der medio august er 111 jobrotationspladser, heraf 50 private. Det er forventningen, at der opnås 150 pladser allerede i 2013.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 25-09-2013
 
Taget til efterretning