UDVALG

09-13 Udvalget for Arbejdsmarkedet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-08-2013 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-08-2013 18:00:00


PUNKTER

70. Godkendelse af dagsorden til møde den 27. august 2013
71. Orientering om målsætninger og resultater i integrationsstrategien
72. Resultatopfølgning august 2013
73. Halvårsregnskab for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse
74. Årskalender 2014 for byrådet og administrationen
75. Orientering møde 26. august70. Godkendelse af dagsorden til møde den 27. august 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-08-2013
 
Godkendt
 
71. Orientering om målsætninger og resultater i integrationsstrategien

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I Strategi for Integrationsindsatsen peges der på fire indsatsområder:

Uddannelse

Beskæftigelse

Udsatte boligområder

Socialt udsatte familier

 

Desuden betragtes sprog og kulturforståelse som et vigtigt indsatsområde, der går på tværs af de øvrige indsatser.

 

I strategien er opstillet en række overordnede mål, og som grundlag for den praktiske gennemførelse af strategien, er der beskrevet en række delprojekter.

 

Der udarbejdes hvert år en statusrapport for Holbæk Kommunes arbejde under ”Strategi for integrationsindsatsen 2010 – 2014". Årsrapporten giver status på strategiens mål samt de projekter og aktiviteter, der er sat i værk for at omsætte strategi til virkelighed (Idékataloget).

 

Flere fagudvalg har ved møder i april 2013 drøftet årsrapport 2012, og taget denne til efterretning. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse besluttede på møde den 02-04-2013, at:

 

”Der udarbejdes en oversigt over resultaterne til næste gang strategien behandles i udvalget.”

 

Integrationsstrategien vil dog ikke igen blive forelagt til drøftelse i udvalget inden Byrådets funktionsperiode udløber 31. december 2013. Derfor vedlægges til orientering en skematisk opstilling af mål og målopfyldelse for såvel de overordnede mål og de enkelte projekter og aktiviteter.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-08-2013
 
Taget til efterretning.
 


3196963e1.pdf

Bilag

Projekter og indsatser under integrationsstrategien - august 2013.pdf


72. Resultatopfølgning august 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter udviklingen på arbejdsmarkedet samt jobcenterets resultater og tager orienteringen til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Offentlige myndigheder, faglige organisationer og interessegrupper måler løbende på udviklingen på arbejdsmarkedet i Danmark og i Holbæk Kommune. Holbæk

Arbejdsmarkedscenter måler:

Arbejdsmarkedscenteret modtager løbende eksterne målinger om resultater og udviklingen på arbejdsmarkedet, som forelægges såvel udvalget som Det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR). Tilfredshedsmålingerne indgår i den kvartalsvise afrapportering om ”Kvalitet i sagsbehandlingen”. Målinger, materiale og links til eksterne rapporter er tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside på stien: www. Holbaek.dk/Borger/Arbejde og Ledighed/Spørgsmål og svar.

 

Resultatopfølgning BP2013

I BeskæftigelsesPlan 2013 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som data fra jobindsats er mulig. Nedenfor følger et resumé samt en gennemgang af de enkelte mål.

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Uddannelsesgrad

28 %

11,2

Kan opnås

Førtidspension*

Førtidspension*

58 (7/12 af 100)

125

67

125

Kan opnås

Er opnået

Langtidsledighed

460

405

Er opnået

Virksomhedssamarbejde

Andel a-dagpenge

Andel kontanthjælp

 

25 %

30 %

 

23 %

20 %

 

Kan opnås

Kan muligvis opnås

Indvandrer og efterkommere

950

955

Kan opnås

Sygedagpenge - antal

Sygedagpenge - andel

350

44 %

455

52,6 %

Kan muligvis opnås

Kan muligvis opnås

FØP i job

35 (70)

37

Opnås

 

Der er generelt en udmærket udvikling for de fleste mål, mens der er en mindre gunstig udvikling på områderne virksomhedssamarbejde og sygedagpenge. I det vedlagte notat, er de enkelte mål nærmere beskrevet, og i notatet indgår også fortegnelse over indsatsen for udfaldstruede a-dagpengemodtagere og akutpakkeeffekt.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-08-2013
 
Taget til efterretning.
 


3196943e2.pdf

Bilag

Resultatopfølgning BP2013.pdf


73. Halvårsregnskab for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget, byrådet

 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Udvalget tager halvårsregnskabet til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 18,1 mio. kr. Det skyldes udgiftsstigninger på ældre (6,2 mio. kr.), det specialiserede voksenområde (5,4 mio. kr.), på sundhed (4,6 mio. kr.), samt på det specialiserede børneområde (1,8 mio. kr.). Direktionen arbejder på en handlingsplan for nedbringelse af merforbruget, som præsenteres ved BR 3.

 

På politikområde 13 - Uddannelse og Beskæftigelse, forventes et mindre forbrug på -1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

På politikområde 14 – Erhverv og Turisme, forventes ingen afvigelse i forhold til det korrigerede budget.

 
 
 

Samlet overblik for politikområde 13 og 14.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområderne

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab 2013, pr. juni

Forventet afvigelse ultimo juni

 

A

B

C

D=C-b

Politikområde 13 - Uddannelse og beskæftigelse

853,4

872,6

871,2

-1,4

Politikområde 14 - Erhverv

5,9

5,8

5,8

0,0

I alt - Udvalget for Erhverv og beskæftigelse

859,2

878,4

877,0

-1,4

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-08-2013
 
Indstilles taget til efterretning.
 


3198376e3.doc

Bilag

Halvårsregnskab for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse


74. Årskalender 2014 for byrådet og administrationen

Sagsprocedure

 

Stående udvalg – Økonomiudvalget - byrådet

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Den politiske mødekalender anbefales godkendt herunder at fastlæggelse af datoer for dialogmøder mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget afventer vedtagelse af revideret budgetproces.

 2. Årsplanen fremsendes til politisk behandling på udvalgsmøderne i august 2013

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at få fastlagt byrådets mødekalender med henblik på tilrettelæggelsen af det politiske arbejde.

Efterfølgende bliver de administrative møder placeres, således at der bliver kontinuitet i den samlede mødeplan.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den politiske kalender for 2014 indeholder:

 
 
 

Den politiske mødekalender for 2014 følger overvejende de samme spor som i 2013.

 
 

Bemærkninger til mødeplan 2014

 
 1. Stående udvalg:

Møderne i de stående udvalg kan hver måned placeres på tre muligheder (mandag/tirsdag/onsdag).

I uge 9 er der kun mandag d. 24 og tirsdag d. 25. februar til rådighed, da byrådets innovationsseminar bliver afholdt d. 26. februar 2014

I uge 35 er der kun mandag d. 25 og tirsdag d. 26. august til rådighed da der bliver afholdt møde i økonomiudvalget onsdag eftermiddag d. 27. august vedr. halvårsregnskabet og 1. behandling af budgettet.

 
 
 1. Økonomiudvalget:

De ordinære møder er placeret om onsdagen ca. en uge efter de stående udvalg har afholdt møde.

Der er indlagt to ekstraordinære Økonomiudvalgsmøder: Onsdag d. 27. august med halvårsregnskab og 1. behandling af budget og onsdag d. 1. oktober med økonomiudvalgets 2. behandling af budget.

 

Dialogmøderne med Hovedudvalget:

Økonomiudvalget mødes traditionelt to gange om året med Hovedudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen.

 

Dialogmøderne har de senere år være afviklet umiddelbart før budgetseminar I og II. Der arbejdes pt. på en revideret budgetproces. Herunder overvejes det på hvilken måde dialogmøderne fremover skal indgå i budgetprocessen, således at formålet med møderne sikres. Fastlæggelse af datoerne for dialogmøderne afventer derfor, at den nye budgetproces vedtages.

 
 
 1. Byrådsmøder:

De ordinære byrådsmøder med tilknyttede temamøder er placeret en uge efter Økonomiudvalgsmøderne.

 

Der er indlagt tre ekstraordinære tema/byrådsmøder:

 

På disse tre ekstraordinære tema/byrådsmøder er det ikke planlagt, at der sker behandling af øvrige punkter.

 
 1. Byrådets behandling af budgettet.

Byrådets innovationsseminar torsdag d. 27. februar 2014

Byrådets budgetcamp d. torsdag d. 14. og 15. august 2014. Placeringen af budgetcamp er valgt af hensyn til klargøringen af byrådets 1. behandling af budgettet d. 27. august og for at give de høringsberettige en så optimal høringsperiode som mulig.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Direktionen den 21-08-2013
Direktionen tiltrådte indstillingen dog således, at udkast til årskalender rettes til på baggrund af de faldne bemærkninger.

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-08-2013
 
Indstilles godkendt.
 


3198407e4.doc

Bilag

Årskalender for byrådet - udgave af 22. august 2013


75. Orientering møde 26. august

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget tager følgende meddelelser til efterretning:

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-08-2013
 
Taget til efterretning.
 


3196946e5.pdf

Bilag

Program jobCAMP 13.pdf