UDVALG

09-13 Udvalget for Arbejdsmarkedet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-06-2013 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-06-2013 18:00:00


PUNKTER

58. Godkendelse af dagsorden til møde den 26. juni 2013
59. Styrket indsats på kontanthjælpsområdet
60. Præcisering af principper for implementering af nytteindsats
61. BeskæftigelsesPlan 2014
62. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 13 og 14
63. Etablering af jobcenterfilial på uddannelsesinstitutioner
64. Arbejdsmiljøklausuler
65. Orientering om ungeindsatsen for de 15-17 årige
66. Orientering om udbud af kontakt- og aktiveringsforløb for unge ledige med en kompetencegivende uddannelse
67. Orienteringen om særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse
68. Resultatopfølgning juni 2013
69. Orientering til møde 26. juni 201358. Godkendelse af dagsorden til møde den 26. juni 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 1. Dagsordenen bliver godkendt


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-06-2013
 
Godkendt
 
59. Styrket indsats på kontanthjælpsområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Drøfter for-analyse om kontanthjælpsmodtagere over 30 år

 2. Drøfter og tiltræder følgende forslag til konkrete businesscases for borgere i målgruppen kontanthjælp, match 1 og 2:

  1. Styrket opfølgning på borgere der går i job

  2. Styrket samtale- og aktiveringsindsats for langvarige kontanthjælpsmodtagere.

  3. Styrket indsats i den tidlige indsats for nye kontanthjælpsmodtagere.

  4. Individuelt styrket samtale- og aktiveringsindsats for øvrige borgere på kontanthjælp


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Selvom det på mange områder går godt for indsatsen i jobcentret i Holbæk Kommune, er der for voksne kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 fortsat et besparelsespotentiale. På hele kontanthjælpsområdet har Holbæk Kommune et udgiftsniveau der ligger over sammenlignelige jobcentre. Hvis Holbæk havde samme udgift som sammenlignelige jobcentre er der et potentiale på 28 mio. kr.

 

I forbindelse med de senere års løbende ændringer af beskæftigelsesindsatsen, har kontanthjælpsmodtagere over 30 år - som i dag udgør ca. 1100 personer - været den gruppe, der er blevet nedprioriteret. Indsatsen for denne gruppe i Holbæk Kommune er dog fortsat på højde med den indsats der gives i andre kommuner. Hvis man sammenligner med andre jobcentre svarer såvel hyppigheden af samtaler og aktiveringsprocenten til de øvrige jobcentre, hvor indsatsen for Holbæk Arbejdsmarkedscenters øvrige målgrupper ligger væsentligt over.

 

Analyse af den hidtidige indsats

Arbejdsmarkedscentret har sammen med Falck Jobservice udarbejdet en analyse over den hidtidige indsats over for voksne kontanthjælpsmodtagere. Analysen viser at Holbæk Kommune minder om K5 kommunerne, og der er følgende pointer fra analysen:

 

Tilgang: Der kommer ca. 100 nye sager hver måned. Af de kommer 30 fra job, 30 kommer fra andre offentlige ydelser som sygedagpenge, a-dagpenge o.l. mens 40 kommer uden ydelse – typisk er det personer der pga. af en sanktion har været uden kontanthjælp i en periode. Af de 100 er der mange kendte personer. Typisk er 10 helt nye, der ikke tidligere har fået kontanthjælp, 70 borgere har været på kontanthjælp mellem 1-9 gange tidligere mens de sidste 20 har mere end 10 tidligere kontanthjælpsforløb. Disse tal viser, at der er en væsentlig udfordring med gengangere.

 

Målgrupper: Mens 2 ud af 3 nye kontanthjælpssager er mænd, udgør kvinder mere end halvdelen af de langvarige forløb over 3 år. Det betyder at vores hidtidige indsats virker bedre for mænd end for kvinder. Disse tal viser at der er en væsentlig udfordring med kvinder.

 

Indsats: Analysen viser at mænd og kvinder, nye og gengangere får den samme indsats med den samme samtalekadence og de samme tilbud. Da vi kan se, at indsatsen virker forskelligt for målgrupperne. Er det en væsentlig udfordring at sikre en segmentering af indsats overfor udpegede målgrupper.

 

Afslutte forløb: Analysen viser at vi afslutter ca. 90 forløb hver måned. Af disse overgår 45 til ingen ydelse og er således formentlig sanktionerede. Ca. 27 får et job og ca. 18 forsørges via andre ydelser (SU, pension o.l). Samtidig viser analysen at 72 ud af de 90 på et senere tidspunkt vender tilbage på kontanthjælp. Dette er forventeligt for personer der bliver sanktioneret, men for personer der går i job er det hver tredje, der vender tilbage til kontanthjælp indenfor 3 måneder. Det er derfor en væsentlig udfordring at hæve antallet af borgere der afsluttes til job samt at sikre at de fastholdes i jobbet.

 

Hvad kan gøres anderledes fremover?

I forhold til indsatsen er det væsentligt at indsatsen fremadrettet differentieres, således at kontanthjælpsmodtagerne opdeles i grupper af borgere med samme problematikker. Indsatsen overfor disse borgermålgrupper skal differentieres, således at såvel samtaleintensitet, aktiveringsintensitet passer til den enkelte målgruppe. Ligeså skal der arbejdes med en bedre kvalitativ indsats, hvor der er afsat tilpas tid til samtaledelen.

I forhold til de aktive forløb bruges der i dag overfor målgruppen i alt overvejende grad tilbud der er baseret på ugepris, således at aktøren får en fast pris for hver borger pr uge, borgeren er hos aktøren.

Denne prismodel bør for de bedre kontanthjælpsmodtagere erstattes af en prismodel, hvor aktøren får en pris for at varetage indsatsen i en given periode og en bonus for at fastholde borgeren i job i 13 uger. Det er den samme prisstruktur som bliver brugt indenfor danskuddannelsesområdet samt i de forløb, der i øjeblikket er i udbud for forsikrede ledige.

 

For yderligere at sikre fastholdelse i job, kan der indføres fastholdelsesmentorer for alle borgere der går i job i de første 2-4 måneder af det nye job. Disse mentorers rolle er at sikre, at borgeren bliver i arbejdet.

 

Businesscases

Da målgruppen er langt fra arbejdsmarkedet, vil der for langt de fleste borgere være tale om et langt sejt træk for at få dem på arbejdsmarkedet. Derfor skal en del af besparelsen ligge på et flerårigt sigt, mens investeringen typisk vil ligge i begyndelsen af indsatsen. De foreslåede tiltag kan gennemføres hver for sig, men en samlet implementering vil sikre bedre resultater og sammenhæng i indsatsen.

 

Samlet oversigt over businesscases.


Hvis man politisk ønsker at lave alle indsatserne, kan en oversigt over bundlinjen ses herunder

 

 Forøget indsats fordelt på målgrupper i businesscases

2014

2015

2016

Styrket opfølgning på borgere der går i job

297.500

297.500

 

297.500

Styrket samtale- og aktiveringsindsats for langvarige kontanthjælpsmodtagere.

811.000

811.000

811.000

Styrket indsats i den tidlige indsats for nye kontanthjælpsmodtagere.

460.000

460.000

460.000

Individuelt styrket samtale- og aktiveringsindsats for


øvrige borgere på kontanthjælp

 

-1.545.000

-180.000

2.550.000

Samlet besparelsespotentiale

23.500

1.388.500

4.118.500

 

Samlet viser alle tiltagene, at de er udgiftsneutrale i år 1, at der er en besparelse på 1,4 mio. kr. i år 2 og en besparelse på 4,1 mio. kr. i år 3. Alle besparelser er fratrukket investeringen til yderligere indsats. Hvis udgangspunktet var en besparelsespotentiale på 28 mio. kr. viser beregningerne at i år 3 vil vi have realiseret tæt på 10 mio. kr. af dette besparelsespotentiale.

De enkelte poster beskrives i det følgende.

 

Indsats for målgruppe 1: Styrket opfølgning på borgere der går i job

Sigtet for indsatsen er at de borgere der allerede går i job fastholdes i job. På årsplan er der ca. 300 borgere, der går i job, men 100 af disse vender tilbage til kontanthjælpssystemet. Ved at introducere fastholdelsesmentorer forventes det at 50 af de 100 borgere kan fastholdes varigt på arbejdsmarkedet. Udgiften består således i fastholdelsesmentor, mens den forventede indtægt er sparet kontanthjælp.

 

 

Antal borgere

Kommunal udgift til kontanthjælp pr borger efter tilbagevenden (6mdr/år)

Udgift til fastholdelses-mentorer

Udgift i alt

Nu

100

45.500

0

2.275.000

Fremtid

50

45.500

840.000

1.977.500

Besparelsespotentiale

 

 

 

297.500

 

Samlet viser businesscasen at der i år 1 er en positiv businesscase på 0,3 mio. kr. ved indsatsen, der kan implementeres 1. oktober 2013.

 

Indsats for målgruppe 2: Styrket samtale- og aktiveringsindsats for langvarige kontanthjælpsmodtagere.

Målgruppen omfatter langvarige kontanthjælpsmodtagere i den bedre halvdel af matchgruppe 1 men primært 2 – jævnfør forandringsteoriprojektet.

 

Arbejdsmarkedscentret har i 2012 deltaget i et projekt, hvor der med en målgruppe på 60 borgere er forsøgt med en mere håndholdt indsats i form af flere samtaler og mere intensiv aktivering. Forløbet viste, at deltagergruppen havde en efterfølgende beskæftigelsesfrekvens som lå 7 % point højere end en kontrolgruppe. Det er vurderingen at man meningsfyldt kan lave denne indsats for op mod 300 borgere. Udgiften består i øgede udgifter til samtaler og aktivering, mens besparelsen består i at flere går i job.

 

 

Antal borgere i job

Kommunal indtægt på sparet kontanthjælp pr borger

Kommunal udgift til øget indsats

Balance

Nu

24

91.000

0

2.184.000

Fremtid

45

91.000

1.100.000

2.995.000

Besparelsespotentiale

 

 

 

811.000

 

Samlet viser businesscasen at der i år 1 er en positiv businesscase på 0,8 mio. kr. ved indsatsen, der kan implementeres 1. januar 2014.

 

Indsats for målgruppe 3: Styrket indsats i den tidlige indsats for nye kontanthjælpsmodtagere.

Målgruppen omfatter nye kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 og den bedste del af 2.

Sigtet for indsatsen er at bruge nytteindsats og hyppige samtaler som en styrket indgang for de bedste kontanthjælpsmodtagere for at udsluse dem til job endnu hurtigere.

 

Indsatsen indebærer et fokus på effektiv rådighedsafklaring i de første 4 uger kombineret med en virksomhedsvendt placering for alle med tæt opfølgning i form af samtaler på virksomheden. Besparelsen vil bestå i at en større del af nye kontanthjælpsforløb afsluttes hurtigt samt at nye kontanthjælpsforløb generelt får en kortere varighed. Udgiften består i øgede omkostninger til udplacering i praktik og til flere samtaler med målgruppen i praktikkerne. I dag får Holbæk 53 % af nye kontanthjælpsmodtagere i arbejde efter ½ år mod 48 % på landsplan. Det er forventningen, at den ændrede indsats kan hæve andelen der er i arbejde efter ½ år med 5 procentpoint til 58 %

 

 

Antal borgere om året

Kommunal udgift pr. borger pr. uge

Kommunal udgift til øget indsats

Effekt af indsatsen

Balance

Nu

400

1.750

0

53 %

8.554.000

Fremtid

400

1.750

450.000

58 %

8.094.000

Besparelsespotentiale

 

 

 

 

460.000

 

Samlet viser businesscasen at der i år 1 er en positiv businesscase på 0,5 mio. kr. ved indsatsen, der kan implementeres 1. januar 2014.

 

Indsats for målgruppe 4: Individuelt styrket samtale- og aktiveringsindsats for øvrige borgere på kontanthjælp

 

Øvrige borgere på kontanthjælp er karakteriseret ved lange og mange forløb på kontanthjælp. Den indsats der skal laves for disse borgere er et langt sejt træk. For denne gruppe er job målet på meget langt sigt. Og det vigtigste delmål for denne gruppe er at blive klar til virksomhedspraktik og i denne blive optrænet til at kunne være i aktivering på fuld tid. Indsatsen overfor målgruppen består derfor i flere samtaler end hidtidigt samt et større aktiveringsvolumen end tidligere.

 

Udgiften til indsatsen består at øgede omkostninger til personale og relevante aktiveringsforløb, mens besparelsen vil være på kontanthjælp på den lange bane.

 

 

2013

2014

2015

2016

Antal borgere

600

595

580

550

Kommunal udgift til kontanthjælp

54.600 tkr.

54.145 tkr.

52.780 tkr.

50.050 tkr.

Styrket indsats

0

2.000 tkr.

2.000 tkr.

2.000 tkr.

Samlet udgift

54.600 tkr.

56.145 tkr.

54.780 tkr.

52.050 tkr.

Besparelsespotentiale

0

-1.545 tkr.

-180 tkr.

2.550 tkr.

 

Det ses, at indsatsen for målgruppen har et underskud på 1,5 mio. kr i år 1. Et underskud på 0,2 mio. kr i år 2 og et overskud på 2.6 mio. kr i år 3. Indsatsen kan implementeres 1. april 2014.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-06-2013
 
Alle indsatser iværksættes og indarbejdes i budgettet for 2014-2017.
Udvalget ønsker at følge indsatserne tæt, og får præsenteret en status for opstarten i løbet af efteråret.
 


3125053e1.pdf

Bilag

Foranalyse - juni måned 2013 - 01.pdf


60. Præcisering af principper for implementering af nytteindsats

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse:

 1. Drøfter den vedtagne nytteindsats og præciserer, at nytteindsats:

  1. udføres med samme udgangspunkt som den øvrige beskæftigelsesindsats med fokus på en tidlig, aktiv og virkelighedsnær indsats med beskæftigelseseffekt og relevans for den enkelte ledige.

  2. som udgangspunkt omfatter de job- og uddannelsesparate

  3. anvendes som en tidlig indsats for at afklare job- og uddannelsesmål og for at vurdere, om job- og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere står til rådighed.

  4. i den tidlige indsats bringes i anvendelse i sammenhæng med nuværende kommunale opgaver

  5. anvendes relevant som opkvalificerende redskab for borgere med en afklaret job- eller uddannelsesplan

  6. for de ledige der står til rådighed for job- og uddannelse – alene eller i kombination med andre tilbud - er mellem 25 og 37 timer om ugen

  7. anvendes under de samme krav til mer-beskæftigelse og forholdstal til andelen af ordinært ansatte, som den øvrige virksomhedsrettede indsats


Alternativ indstilling


Formål

 

At give yderligere retning for principperne for implementering af nytteindsats

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med reformen af kontanthjælp er begrebet ”nytteindsats” introduceret. Nytteindsatsen er udviklet på baggrund af forligskredsens politiske ønske om, at kontanthjælpsmodtagere skal stå til rådighed for job og uddannelse, og i den tid der måtte gå indtil den ledige går i job eller uddannelse, at vedkommende så ”arbejder for kontanthjælpen”. Samtidig er der en tydelig politisk markering af, at de der står til rådighed i højere grad skal mødes med ret og pligt - som det kendes fra lovgivningen omkring de forsikrede ledige. Samtidig skal borgere med andre problemer end ledighed sikres en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Nytteindsats er derfor som udgangspunkt tænkt som et redskab for de job- og uddannelsesparate. Det fremgår bl.a. af aftaleteksten, at:

 

”Uddannelsesparate unge … skal i videst mulig omfang … forsørge sig selv frem til uddannelsesstart. For de åbenlyst uddannelsesparate … skal nytteindsats iværksættes hurtigst muligt og fortsætte, indtil den unge overgår til ordinær uddannelse...”

 

Og videre, at:

 

”Jobparate voksne og unge med uddannelse… skal arbejde for deres kontanthjælp, … de første tre måneder kan kommunen altid iværksætte en nytteindsats, når kommunen vurderer, at det er relevant… de aktive tilbud, består af krav om at arbejde for kontanthjælpen i en nytteindsats, virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob. Indsatsen skal i videst muligt omfang rettes mod det private arbejdsmarked.”

 

Der er således i reformen stort fokus på at stå til rådighed, fokus på ret og pligt og fokus på tidlig og virksomhedsrettet indsats for de kontanthjælpsmodtagere, der vurderes at være i stand til at gå i job og uddannelse. Denne retning flugter i meget høj grad de principper for den beskæftigelsesindsats Byrådet har gennemført i Holbæk i flere år.

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har på møder i april og maj måneder 2013 besluttet hvordan nytteindsats implementeres i Holbæk Kommune. Udover de nye lovgivningsmæssige rammer, er dette sket på baggrund af:

 

Af Beskæftigelsesplanen fremgår det bl.a. at:

 

”Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats fokuserer altid på en tidlig, aktiv og virkelighedsnær indsats”

 

og at den aktive indsats skal tilrettelægges således, at:

 
 

Notatet beskriver, at:

 

På denne baggrund har udvalget besluttet, at nytteindsatsen jævnfør lovgivningen omfatter:

 

Ledige med andre problemer end ledighed er ikke omfattet af nytteindsats. Dette er gengivet i den grafiske fremstilling af nytteindsatsen der er vedlagt sagen. Udvalget besluttede også på mødet den 30. april 2013, at en nytteindsats bør gennemføres uden at nedprioritere relevansen af det konkrete arbejdsområde for den enkelte ledige, og opdeler derfor nytteindsatsen i:

 
 

Samtidig understregede udvalget, at Beskæftigelsesplanens fokus på samarbejde med de faglige organisationer og Det Lokale BeskæftigelsesRåd om bl.a. den virksomhedsrettede indsats medfører, at den lovgivningsmæssige mulighed kommunerne gennem reformen har fået for at tilsidesætte de normale spilleregler for mer-beskæftigelse og forholdstal til andelen af ordinært ansatte ikke påtænkes anvendt.

 

Nytteindsatsen implementeres således i høj grad som en almindelig virksomhedsrettet indsats, hvorfor der også som udgangspunkt vil være den samme faglige tilgang til at tilbud skal afspejle det almindelige arbejdsmarked. For job og uddannelsesparate er det almindeligt gældende krav minimum 25 timer og maksimum 37 timer om ugen. I praksis vil det betyde, at langt de fleste vil modtage en tidlig nytteindsats omkring 30 timer om ugen i kombination med et afklarende forløb for at udvikle job- og uddannelsesplanen.

Borgere i den opkvalificerende nytteindsats vil modtage tilbud i op til 37 timer om ugen i kombination med andre job- eller studieforberedende aktiviteter som fx Forberedende Voksenundervisning.

 

På denne baggrund anbefaler administrationen, at udvalget præciserer implementeringen af nytteindsats som beskrevet i indstillingen

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-06-2013
 
Den nuværende beskæftigelsespolitik baseret på tidlig indsats fortsættes, idet der fortsat satses på praktik og løntilskud.
 
Indsatsen for de jobklare voksne over 30 år fastlægges efter sommerferien på baggrund af erfaringerne med indsatsen for de unge og den nuværende indsats for voksne.
 


3090863e2.pdf
3067060e3.pdf

Bilag

Grafisk fremstillinge af nytteindsats.pdf
Notat om nytteindsats EBU30april.pdf


61. BeskæftigelsesPlan 2014

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse:

 1. drøfter målsætninger, strategier og indsatser for BeskæftigelsesPlan 2014

 2. drøfter LBR´s kommentarer og giver yderligere input til Beskæftigelsesplanen

 3. sender Beskæftigelsesplan 2014 i høring i LBR i perioden 28. juni - 26. august 2013


Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre politisk kvalificering af målsætninger og strategier forinden officiel høring af BeskæftigelsesPlan 2014

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Beskæftigelsesplanen (BP) udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen. Planen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem bl.a. jobcenteret, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse (EBU) samt Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR).

 

BP forholder sig til de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer og de beskæftigelsespolitiske målsætninger. BP2014 er vedlagt sagen som bilag og er drøftet i LBR på seminar og møde 10. juni, hvor LBR bemærker følgende:

 

”LBR drøftede BP2014 og bemærker overordnet, at planen på nuværende tidspunkt fint beskriver og besvarer de beskæftigelsespolitiske udfordringer.

 

LBR bemærker særligt:

 

BP2014 er drøftet løbende i Arbejdsmarkedscenterets strategiske ledelse og er således kvalificeret fagligt forinden planen sendes i officiel høring i LBR i perioden 28. juni til 26. august 2013. Planen er endvidere sendt til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, der afgiver kommentarer medio august, og disse kommentarer vil derfor indgå i såvel LBR’s som udvalgets politiske behandling i august.

 

Der er i BP2014 opstillet følgende mål:

 

Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse. ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse”

 

Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være 28 %, svarende til en stigning på 7,8 procentpoint fra december 2012 til december 2014.

 

Ministermål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension. ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres”

 

Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 100 personer i december 2014 (rullende år), svarende til. et fald på 35 % fra december 2012 (154 personer) til december 2014.

 

Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt”

 

Antallet af langtidsledige skal begrænses til 377 personer i december 2014, svarende til et fald på 18 pct. fra december 2012 (460 personer).

 

Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder


”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen”

Jobcentret skal øge andelen af arbejdssteder, der har en borger i et virksomhedsrettet forløb, på:

 

Jobcenterets Rekrutteringsservice skal i 2014 kontakte mindst 50 % af de virksomheder, der benytter jobnet.dk for at afsøge muligheder for yderligere samarbejde.

 

Lokalt mål 1: Begrænsning af langvarige sygedagpengeforløb. ”Jobcentret skal sikre at andelen af borgere med et sygedagpengeforløb over 26 uger begrænses mest muligt”.

 

Andelen af borgere på sygedagpenge med mere end 26 ugers anciennitet må højest udgøre 42 % af det samlede antal sygedagpengesager over 8 uger

 

Lokalt mål 2: Langsigtet indsats for at øge arbejdskraftsudbuddet. ”Jobcentret skal øge arbejdskraftudbuddet”

 

Jobcenteret skal i 2014:

 1. styrke indsatsen omkring jobrotation således, at der i 2014 i alt oprettes 150 jobrotationspladser, heraf de 90 i den kommunale organisation

 2. oprettes mindst 40 voksenlærlingeforløb

 3. skabe jobs til 70 førtidspensionister


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-06-2013
 
Tiltrådt.
 
Der foretages en vurdering af mulighederne for at etablere flere jobrotationspladser og voksenlærlingepladser.
 
Udvalget får efter sommerferien forelagt et oplæg om mulighederne for at skabe flere jobs via socio-økonomiske virksomheder.
 
Der udarbejdes forslag til yderligere uddannelse til voksne rettet mod fremtidige jobs.
 


3124996e4.pdf

Bilag

BP2014-20130617EBU-BRHS.pdf


62. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 13 og 14

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse – Økonomiudvalget – byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter budget og indsatsområder på politikområderne 13 og 14 på baggrund af forslag udarbejdet i henhold til drøftelserne på mødet den 29.05.2013.


Alternativ indstilling


Formål

 

At skabe fundament for de politiske prioriteringer i forbindelse med budget 2014-2017.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

De stående udvalg skal i løbet af foråret drøfte perspektivnotaterne og direktionens strategi- og budgetvurdering som oplæg til de politiske drøftelser i forbindelse med budget 2014.

Budget 2014-2017 blev drøftet på udvalgets møde den 29.05.2013, hvor udvalget fremsatte ønsker om forslag til:

 1. En styrket indsats for at få de svageste kontanthjælpsmodtagere i job.

 2. Nye tiltag der kan styrke beskæftigelsesindsatsen.

 3. Afdækning af udfordringerne foranlediget af omlægningen af ydelser i arbejdsmarkedsreformerne for så vidt angår boliger for førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere m.fl.


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-06-2013
 
Tiltrådt.
 
63. Etablering af jobcenterfilial på uddannelsesinstitutioner

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Tager orienteringen om jobcenterfilial til efterretning


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den 18. april 2013 er der indgået aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en kontanthjælpsreform gældende fra. 1. januar 2014. Målsætningen for reformen er at flere skal i arbejde, og at unge under 30 år uden uddannelse skal i uddannelse. Et af midlerne er et tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne og kommunerne – herunder etablering af jobcenterfilialer på ungdomsuddannelserne.

 

I dag er der et vidtstrakt samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og Holbæk Kommune. Således bor UU allerede på EUC i Holbæk og varetager en del af sin vejledning der, - i tæt kontakt med EUC´s fastholdelsesmedarbejdere og faglærere. Ligeledes har Ungdommens Psykologiske Center Nordvestsjælland (UPCN) fast plads på flere ungdomsuddannelser i Nordvestsjælland og foretager psykologsamtaler med elever, der er frafaldstruede. Endelig er der et betydeligt samarbejde mellem jobcentrets medarbejdere i det studieforberedende aktiveringsforløb ”Uddannelse og Arbejdsmarked”.

 

Med kontanthjælpsreformen kommer næste skridt i et tæt samarbejde, som består i etableringen af en jobcenterfilial på EUC. For at sikre sammenhæng mellem kommunerne i Nordvestsjælland: Odsherred, Kalundborg og Holbæk forslås det, at jobcenterfilialen skal rumme medarbejdere fra alle 3 kommuner.

 

Medarbejdere i jobcenterfilialen får 2 hovedopgaver. For det første skal de sikre at unge, der fra kontanthjælpssystemet eller a-dagpenge er påbegyndt en ungdomsuddannelse, bliver fastholdt i disse uddannelser. Det skal ske i tæt samarbejde med faglærere på uddannelsesinstitutionerne, uddannelsesinstitutionernes egne fastholdelsesmedarbejdere samt UU.

 

For det andet skal de fungere som fremskudte myndighedsafdelinger for øvrige elever, der måtte være frafaldstruede, for at forebygge at unge overgår til kontanthjælp, men i stedet ledes videre på en anden relevant uddannelse.

 

Jobcenterfilialen etableres i første omgang på EUC Nordvestsjælland idet EUC er den uddannelsesinstitution, som har den største andel af unges uddannelsesvalg fra a-dagpenge og kontanthjælp. Det er dog vigtigt at understrege, at etableringen på EUC ikke betyder at unge kun henvises til uddannelser på denne institution, men at de ved omvalg af studie fortsat skal begynde på den uddannelse, de selv ønsker. Der følges løbende op på såvel fastholdelse som omvalg i Uddannelsesrådet og fagudvalget.

 

Forslaget forventes at blive finansieret i 2013 via en omlægning af eksisterende ungeindsatser og i 2014 ved en ansøgning til den pulje, der som led i kontanthjælpsreformen er udbudt i Beskæftigelsesministeriet.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-06-2013
 
Taget til efterretning.
 
64. Arbejdsmiljøklausuler

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget. – Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Tager notatet om arbejdsmiljøklausuler til efterretning.


Alternativ indstilling


Formål

 

At afklare, om Holbæk Kommune kan indsætte arbejdsmiljøklausuler i kontrakter.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Arbejdsmiljøklausuler


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

EU-udbudsret, kommunalfuldmagten

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Det kan ikke afvises, at yderligere krav (klausuler) i Holbæk Kommunes kontrakter vil medføre dyrere tilbud fra tilbudsgiverne. Omfanget afhænger af klausulernes indhold.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Oversendes til drøftelse i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, idet arbejdsgiverorganisationer høres om vurderingen af arbejdsmiljøklausuler.
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-06-2013
 
Et flertal bestående af V, B og I vil ikke have indført arbejdsmiljøklausuler.
 
S ønsker, at der indføres arbejdsmiljøklausuler med krav om personalepolitik og arbejdsmiljøpolitik i udbudsstrategien.
 
S ønsker sagen behandlet i byrådet.
 


3102996e5.docx

Bilag

Notat 29. maj


65. Orientering om ungeindsatsen for de 15-17 årige

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget

 1. Tager orientering om indsatsen for de 15-17 årige til efterretning


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med Ungepakke 1 og 2 styrkes indsatsen for de 15-17 årige der ikke er i job eller uddannelse. Målet med indsatsen er at sikre, at ingen 15-17 årige er passive, men i stedet er i job, i uddannelse eller på vej dertil igennem et uddannelsesforberedende forløb.

 

Indsatsen er organiseret i det Fællesfaglige Unge Team (FUT), der tæt følger udviklingen blandt de unge og sikrer, at alle unge er aktive. I FUT indgår medarbejdere og ledere fra bl.a. jobcenteret, socialområdet, skolerne og vejledningen. Indsatsen understøtter i høj grad målet om at sikre, at mindst 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse inden for 25 år efter at de er gået ud af 9. klasse.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland (UU) følger måned for måned hvor mange unge der er i uddannelse eller i uddannelsesforberedende aktiviteter. Billedet er meget konstant. Ca. 99 % af de unge i alderen 15-17 år er enten i uddannelse eller i gang med uddannelsesforberedende aktiviteter, som fx produktionsskole, sprogskole, udlandsophold, praktik m.v.

 

Ultimo maj 2013 var der i alt 30 unge, der ikke var i aktivitet. De 23 havde netop afsluttet deres uddannelsesaktivitet heraf 13 fra grundskolen (typisk særlige forløb) og 10 fra forberedende og udviklende aktiviteter, heraf 5 fra produktionsskolerne. 7 havde netop afbrudt deres ungdomsuddannelse, heraf 3 fra erhvervsuddannelserne og 4 fra gymnasiale uddannelser. 5 unge i alderen 15-17 år er midlertidigt fritaget for uddannelse grundet indlæggelser og behandling for psykiske lidelser. Opgørelsen viser samlet, at der er godt styr på de unge i Holbæk Kommune. Af bilaget ”UU-statistik fremgår den detaljerede placerings-statistik for de 15-17-årige i Holbæk Kommune.

 

Arbejdet i FUT fokuserer på, at unge er i gang, men viser ikke om de gennemfører uddannelsen. Derfor er UU’s nyhedsbrev vedlagt sagen som bilag. I nyhedsbrevet er bl.a. et statistisk udtræk der viser, hvor mange der har gennemført en ungdomsuddannelse 5 år efter at de er gået ud af 9. klasse, sammenlignet med profilmodellens forventninger. Denne sammenligning fremgår også af det statistiske bilag. Profilmodellen er Ministeriet for Børn og Undervisnings tekniske fremskrivning af, hvor stor en andel af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, en videregående eller erhvervskompetencegivende uddannelse i op til 25 år efter årgangen er gået ud af 9. klasse.

 

Holbæk Kommune ligger i den virkelige verden ca. 3 procentpoint bedre end den tekniske profilmodel forventer. Så de unge ikke blot deltager i uddannelse – de gennemfører også. I nyhedsbrevet er også gengivet, hvilken uddannelse dette års afgangsklasser har søgt optagelse på.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-06-2013
 
Taget til efterretning.
 


3125348e6.pdf

Bilag

UU_Nyhedsbrev_maj.pdf


66. Orientering om udbud af kontakt- og aktiveringsforløb for unge ledige med en kompetencegivende uddannelse

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har den 30. januar 2013 besluttet at iværksætte en udbudsproces af tilbud for forsikrede ledige.

 

Den første del af udbuddet er afsluttet og har omfattet målgruppen af forsikrede ledige under 30 år med en kompetencegivende uddannelse. Endvidere har udbuddet omfattet målgruppen af kontanthjælpsmodtagere under 30 år med en kompetencegivende uddannelse.

 

Holbæk Kommune har modtaget tilbud fra i alt fem tilbudsgivere. Ifølge udbudsmaterialet har Holbæk Kommune til hensigt at indgå rammeaftale med 1 til 4 leverandører. Da to ud af fem tilbudsgivere har opnået en mindre god vurdering af kriteriet kvalitet, har Holbæk Kommune valgt at indgå rammeaftale med tre leverandører:

 1. AS3 Employment

 2. Kompetenceporten 2013 Aps

 3. JOBDK

AS3 Employment har opnået den højeste pointscore og har dermed afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. AS3 Employment tilbydes derfor indgåelse af kontrakt under rammeaftalen om levering af den udbudte opgave.

 

De to øvrige leverandører tildeles kun kontrakt, såfremt det konstateres, at AS3 Employment ikke kan varetage opgaven i løbet af kontraktperioden. I så fald vil kontrakten i første omgang blive tildelt Kompetenceporten 2013, som har fået næst flest point.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-06-2013
 
Taget til efterretning.
 
67. Orienteringen om særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager orienteringen om forlængelse af særlig uddannelsesydelse og indførslen af arbejdsmarkedsydelse til efterretning


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om en forlængelse af den særlige uddannelsesordning i 2. halvår 2013 og en ny arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014. Aftalen har følgende elementer:

 1. Særlig uddannelsesydelse:

 2. Ny arbejdsmarkedsydelse:

Særlig uddannelsesydelse:

Forlængelsen betyder, at personer, som opbruger retten til dagpenge eller den særlige uddannelsesordning i 2. halvår af 2013, får ret til den særlige uddannelsesordning i op til 6 måneder.

 

Ny arbejdsmarkedsydelse:

Der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 pct. af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning efter 1. januar 2014. Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår af 2014, har ret til arbejdsmarkedsydelsen i op til 1 ¼ år. Varigheden af arbejdsmarkedsydelsen for personer, som opbruger dagpengeretten frem mod 2. halvår af 2016, aftrappes gradvis. Den samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre 4 år.

 

Finansiering af aftalen.

De aftalte initiativer er fuldt finansierede ved målrettede omprioriteringer af andre offentlige udgifter, indtægter, puljer, reserver mv. Det drejer sig bl.a. om, at ordningen med 6 ugers selvvalgt uddannelse målrettes ledige med 4 måneders forudgående ledighed.

Den eksisterende ret og pligt til uddannelse suppleres for modtagere af arbejdsmarkedsydelse med ret og pligt til at modtage et 13 ugers virksomhedsrettet tilbud i starten af ydelsesperioden. Dette i et relevant løntilskudsjob eller i en virksomhedspraktik, herunder nytteindsats.

I Holbæk er 90 personer lige nu omfattet af den særlige uddannelsesydelse. Administrationen vil i efteråret give oplæg til politisk behandling af eventuelle ændringer i beskæftigelsesindsatsen for de berørte borgere, der for nuværende er omfattet af den særlige indsats for udfaldstruede a-dagpengemodtagere, seniorjob mv.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-06-2013
 
Udsat.
 
68. Resultatopfølgning juni 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter udviklingen på arbejdsmarkedet samt jobcenterets resultater og tager orienteringen til efterretning.


Alternativ indstilling


Formål

 

At følge tæt op på arbejdsmarkedets aktuelle udvikling og Jobcenterets resultater i lyset heraf

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Offentlige myndigheder, faglige organisationer og interessegrupper måler løbende på udviklingen på arbejdsmarkedet i Danmark og i Holbæk Kommune. Holbæk

Arbejdsmarkedscenter måler:

 

Arbejdsmarkedscenteret modtager løbende eksterne målinger om resultater og udviklingen på arbejdsmarkedet, som forelægges såvel udvalget som Det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR). Tilfredshedsmålingerne indgår i den kvartalsvise afrapportering om ”Kvalitet i sagsbehandlingen”. Målinger, materiale og links til eksterne rapporter er tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside på stien: www. Holbaek.dk/Borger/Arbejde og Ledighed/Spørgsmål og svar.

 

Resultatopfølgning

I BeskæftigelsesPlan 2013 er opstillet fire ministermål og tre lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor.

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Uddannelsesgrad

30 %

20,2

Kan ikke vurderes

Førtidspension*

Førtidspension*

42 (5/12 af 100)

135

49

150

Opnås

Opnås

Langtidsledighed

460

381

Opnås

Virksomhedssamarbejde

Andel a-dagpenge

Andel kontanthjælp

 

25 %

30 %

 

22 %

20 %

 

Kan opnås

Kan muligvis opnås

Indvandrer og efterkommere

28 %

25 %

Kan opnås

Sygedagpenge - antal

Sygedagpenge - andel

350

44 %

455

52,6 %

Kan muligvis opnås

Kan opnås

FØP i job

29 (70)

27

Opnås

 

Der er generelt en udmærket udvikling for de fleste mål, mens der er en mindre gunstig udvikling på områderne virksomhedssamarbejde og sygedagpenge. I det vedlagte notat, er de enkelte mål nærmere beskrevet, og i notatet indgår også fortegnelse over indsatsen for udfaldstruede a-dagpengemodtagere og akutpakkeeffekt.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-06-2013
 
Taget til efterretning.
 


3125055e7.pdf

Bilag

Resultatopfølgning BP2013.pdf


69. Orientering til møde 26. juni 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget tager følgende meddelelser til efterretning:

 

Arbejdsmarkedschef Kasper Kyed tiltræder 1. august 2013 stillingen som direktør for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS). Der er mellem direktionen og arbejdsmarkedscenterets ledelse drøftet ansættelsesproces for ny arbejdsmarkedschef i Holbæk Arbejdsmarkedscenter. Indtil stillingen er besat, konstitueres afdelingsleder Unni Mathiasson som arbejdsmarkedschef, og der foretages en række øvrige midlertidige rokeringer i ledelsesteamet.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 26-06-2013
 
Taget til efterretning.