UDVALG

09-13 Udvalget for Arbejdsmarkedet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

29-05-2013 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-05-2013 18:00:00


PUNKTER

47. Godkendelse af dagsorden til møde den 29. maj 2013
48. Status på Erhvervs- og turismepolitikken
49. Status på "Resultater gennem forenkling og tillid"
50. Drøftelse af mål og prioriteringer i Sundhedspolitikken
51. Iværksættelse af konkret nytteindsats
52. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 13 og 14
53. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område
54. Budgetrevision II - Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse
55. Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med administration af rådighedsregler
56. Resultatopfølgning maj 2013
57. Orientering til møde d. 29. maj 201347. Godkendelse af dagsorden til møde den 29. maj 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 29-05-2013
 
Godkendt.
 
48. Status på Erhvervs- og turismepolitikken

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. tager status på erhvervs- og turismepolitikken til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at få beskrevet udviklingen fra beslutningen om, at Holbæk Kommune skulle have en erhvervs- og turismepolitik frem til nu, hvor resultaterne af indsatsen skal gives videre til et nyt byråd.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Siden 2010 har der været arbejdet målrettet med først at få lavet en erhvervs- og turismepolitik – dernæst at udføre ambitionerne i politikken.

 

Notatet: ”Status på Holbæk Kommunes Erhvervs- og Turismepolitik” tager udgangspunkt i vejen fra vision til konkrete indsatser, hvor målet har været at forbedre og udvikle erhvervsområdet i kommunen.

 

Visionen udstak de overordnede rammer for politikkens sigte, og gennem tæt dialog med kommunens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner blev udkastet til en politik skabt. Med et enigt byråd blev politikken vedtaget – og gennem årlige handlingsplaner fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse er politikkens ord blevet til konkrete handlinger.

 

De fire områder, som politikken udpegede, var:

 1. etablerede virksomheder,

 2. turisme,

 3. iværksætteri og

 4. ’fremtidens vækstmarkeder’

 

Med de årlige handlingsplaner har vi bl.a. fået sat i værk, at:

 
 

Siden 2010 er der altså sket meget, men det afgørende har været og fortsat er, at der en fælles vilje til og ambition om at gøre Holbæk Kommune til et endnu bedre sted at drive virksomhed i.

 

Den vilje og de ambitioner har skabt et godt fundament for det nye byråd at arbejde videre fra. For selv om der er sket forandringer, og vi har opnået markante forbedringer, så er der stadig en konkret udfordring med at øge væksten (skabe flere jobs, bedre uddannelsesniveau – og få flere borgere/virksomheder til kommunen).

 

Men den nødvendige og fundamentale basis for, at kommunen og erhvervslivet sammen fremover vil kunne løfte potentialet for at skabe mere vækst, er skabt gennem det foreløbige arbejde med Erhvervs- og Turismepolitikken.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 29-05-2013
 
Taget til efterretning.
 


3078339e1.docx

Bilag

status på erhvervs-og turismepolitikken


49. Status på "Resultater gennem forenkling og tillid"

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at udvalget:

 1. Tager status på ’Resultater gennem forenkling og tillid’, til efterretning.

 2. Drøfter mulighederne for at deltage i debatten i forbindelse med ”Væk med bøvlet”.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at sikre bred politisk drøftelse af de tværgående indsatser under ’Resultater gennem forenkling og tillid’.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Formålet med byrådets initiativ ’Resultater gennem forenkling og tillid’ er at geare Holbæk Kommune til at gå nye veje i den kommunale opgaveløsning, så borgerne får kvalitet i velfærden, samtidig med at ressourceforbruget bliver lavere og medarbejderne oplever trivsel og arbejdsglæde.

 

Pkt. 1) Status på ’Resultater gennem forenkling og tillid”

Økonomiudvalget besluttede den 6. marts at igangsætte seks konkrete indsatser i forbindelse med initiativet. Det blev også besluttet, at alle stående udvalg skulle have en status om indsatserne på deres møder i maj.

 

Nedenfor gives en kort status med angivelse af hvilke udvalg, indsatserne hører under. Direktør Erik Kjærgaard Andersen uddyber status på mødet. Overordnet tidsplan for ”Resultater gennem forenkling og tillid” er vedlagt som bilag.

 

1. Ny Personalepolitik (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: At personalepolitikken stimulerer et tillidsfuldt samarbejde om at styrke effektivitet, innovation og kvalitet i opgaverne og trivsel på arbejdspladserne.

Status: I gang. Vedtages november 2013

 

2. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: At ansatte i Holbæk Kommune rustes fagligt og personligt til at tænke og handle innovativt i samarbejde med andre – og dermed bidrage til øget effekt for borger og samfund.

Status: Under udvikling. Iværksættes oktober-december 2013.

 

3. Væk med Bøvlet (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Enkle og smidige sagsforløb, der ikke opleves som ’bøvlede’ af borgere, virksomheder, foreninger mv.

Status: Under udvikling. Iværksættes 10.juni.

 

4a. Styrket borgerdialog i klagesager - Familiecentret (Udvalget for Børn)

Ønsket resultat: Større tilfredshed hos borgere og større arbejdsglæde blandt medarbejdere for samme eller færre ressourcer. Konkret forventes en hurtigere afslutning af en række klagesager.

Status: I gang. Afsluttes inden sommerferien.

 

4b. Styrket borgerdialog i klagesager – By og Landskab, Trafik og Ejendomme (Udvalget for Klima og Miljø)

Ønsket resultat: Større tilfredshed hos borgere og større arbejdsglæde blandt medarbejdere for samme eller færre ressourcer. Konkret forventes en hurtigere afslutning af en række klagesager.

Status: I gang. Afsluttes september 2013.

 

5. Sammenhæng i indsatsen for de særligt vanskeligt stillede borgere (Udvalget for Voksne, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Hurtigere afsluttede klageforløb og større tilfredshed hos borgerne. Anvendelse af færre ressourcer.

Status: I gang. Fortsætter også i 2014 og frem.

 

6. Dialog om politikerroller mv. (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Dialog mellem borgmester og gruppeformænd om udvikling af politikerroller, byrådets arbejdsformer og organisering af det politiske arbejde.

Status: I gang. Afsluttes inden sommerferien.

 

Pkt. 2) Debatmuligheder under ”Væk med bøvlet”

Væk med bøvlet bliver skudt i gang den 10. juni med åbning af hjemmeside, hvor borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere inviteres til at fortælle om bøvlede arbejdsgange, uhensigtsmæssige regler og procedurer mv. Hjemmesiden har debatmodul, og byrådet opfordres til at følge og deltage i debatten omkring de indkomne forslag og ideer.

 

Gudrun Pedersen vil deltage på mødet og fortælle mere om ”Væk med bøvlet” og debatmulighederne.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 29-05-2013
 
Taget til efterretning.
 


3084001e2.docx

Bilag

BILAG 1 overordnet tidsplan for Resultater gennem.....docx


50. Drøftelse af mål og prioriteringer i Sundhedspolitikken

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse drøfter mål og prioriteringer i den kommende sundhedspolitik med repræsentanter fra Udvalget for Voksne.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At Voksenudvalget får Udvalget Erhverv og Beskæftigelses input til prioriteringer af sundhedsindsatser og sundhedsmål i forbindelse med udarbejdelse af sundhedspolitikken for Holbæk Kommune.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Drøftelse af udkast til sundhedspolitik med repræsentanter for Udvalget for Voksne.

Den kommende sundhedspolitik skal sætte retning og sikre prioritering af indsatser og midler på sundhedsområdet i Holbæk Kommune. I udkastet til sundhedspolitikken er der mål som breder sig ind over alle politikområder. På Erhverv- og Beskæftigelsesudvalgets område, er der allerede flere indsatser, strategier og mål, der relaterer til sundhed og til de fire udviklingsområder der arbejdes med i udkastet til sundhedspolitikken, fx:

Udviklingsområderne i udkastet til Sundhedspolitik

De fire udviklingsområder i udkastet til sundhedspolitikken er:

 1. Sunde Rammer (strukturel forebyggelse) beskriver, at det skal være nemt at leve sundt, og at træffe sunde valg i hverdagen fx at bevæge sig fremfor at bruge bilen, vælge den sunde kost og ryge mindre.

 2. Lighed i Sundhed (særlige sundhedsindsatser), her er fokus at løfte sundheden hos de grupper af borgere som oftest har de største sundhedsproblemer fx psykisk sårbare, fattige og alkohol- og stofmisbrugere.

 3. Livskvalitet og Trivsel. Det handler ikke kun om at være rask, det handler om at have det godt, trives, være psykisk robust og at have mod på at tackle livets forskellige og belastende udfordringer fx sygdom, stress, angst, depression og svære livsbegivenheder (fx død, selvmord, skilsmisser).

 4. Når Sundheden skal Frem, sætter fokus på at fremme sundheden gennem tværgående samarbejde, hvor fokus er på den sundhedsmæssige betydning af kommunens beslutninger og planer, italesættelse af borgeres sundhed og sundhedsudfordringer samt tidlig forebyggende indsats.

Sundhedspolitikkens fire udviklingsområder skal spille sammen med de mål og indsatser, der er for politikker, strategier, planer og prioriteringen på Erhverv- og Beskæftigelsesudvalgets område. På flere felter er der sammenhæng med områdets politik og prioriteringer, mens der på andre lægges op til et ændret eller øget fokus og indsats, fx:

Sundhedseffekt af mål og indsatser

Sundhedsøkonomien er tæt forbundet med begreberne effekt og evidens. Der er dokumenteret effekt af indsatser rettet mod rygning og alkohol, bevægelse og sund kost. De fire udviklingsområder i udkastet er alle områder, hvor der kan forventes en væsentlig sundhedsmæssig effekt af indsatser og af sundhedsmidlerne (se også ’Vurdering i forhold til økonomi’).

 

Drøftelse

Derfor vil VU gerne drøfte med EBU:

 1. om EBU ser, at erhverv- og beskæftigelsesområdet er ét af de steder, hvor der skal prioriteres en særlig sundhedsindsats de næste 3-5 år og

 2. hvor EBU ser, at Sundhedspolitikken på kan sætte nye ambitiøse mål der styrker sundhed, trivsel og forebyggelse, på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

 

Tidsplan

Udkastet til sundhedspolitikken behandles i byrådet den 14. august 2013, med offentlig høring frem til slutningen af september, med forventet vedtagelse i byrådet den 13. november 2013.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Mange indsatser kan gennemføres uden væsentlige omkostninger, fx at sætte rammer for kost og rygning. Andre indsatser kan gennemføres helt eller delvist ved at ændre anvendelsen af eksisterende midler (fx flytning af midler fra behandling/indsats til tidlig opsporing og forebyggelse).

 

Nogle indsatser vil medføre ekstra udgifter, men udgiftsniveauet afhænger af hvilke mål Sundhedspolitikken indeholder, og af hvilke indsatser der efterfølgende iværksættes for at nå målene.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 29-05-2013
 
Drøftet.
 


3085994e3.pdf

Bilag

Udkast til udviklingsområder.pdf


51. Iværksættelse af konkret nytteindsats

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Drøfter og godkender forslag til nytteindsats for de beskrevne målgrupper

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den politiske aftale om reform af kontanthjælp har introduceret en række nye begreber og redskaber. Et af de redskaber der har fået meget opmærksomhed er nytteindsats. Udvalget drøftede på mødet d. 30. april 2013 kontanthjælpsreformen og nytteindsatsen og har på den baggrund ønsket at få mere konkrete bud på, hvilken nytteindsats der kunne sættes i gang. Hvornår i ledighedsforløbet og for hvilke målgrupper den kunne gives.

 

Nytteindsats er i langt overvejende grad det samme som en virksomhedspraktik. Dog kan en nytteindsats kun etableres på de kommunale arbejdspladser. Nytteindsats er som udgangspunkt et redskab for de arbejdsmarkedsparate ledige, men det kan også anvendes for borgere, der vurderes at være længere fra arbejdsmarkedet. Administrationen har i bilaget lavet en grafisk fremstilling af forslag til, hvornår i et ledighedsforløb de forskellige målgrupper kan være omfattet af en nytteindsats.

 

De der er omfattet af nytteindsats er alle unge under 30 år, som ikke har en uddannelse eller en uddannelsesplan. Den del af de ledige over 30 år, der er tættest på arbejdsmarkedet er også omfattet, og unge med uddannelse modtager en nytteindsats, når de har været ledige i mere end 33 uger.

 

Udvalget besluttede også på mødet den 30. april 2013, at en nytteindsats bør gennemføres uden at nedprioritere relevansen af det konkrete arbejdsområde for den enkelte ledige. Derfor foreslår administrationen at opdele nytteindsats i:

 
 

Rådighedsnytteindsats iværksættes som udgangspunkt meget tidligt i en ledighedsperiode og skal sikre at den ledige selv gør en aktiv indsats for at søge job, og skal også sikre, at den ledige står til rådighed for uddannelse og job. Umiddelbart efter eller parallelt med den indsats udarbejdes job- eller uddannelsesplan. Når planen er lavet, kan den ledige komme i opkvalificerende nytteindsats, hvor der etableres en nytteindsats, der fagligt understøtter de uddannelses- og job mål, som den enkelte borger har.

 

Hvilke konkrete arbejdsopgaver kan udføres som nytteindsats?


Nytteindsats er forbeholdt kommunale arbejdspladser, og en nytteindsats kan derfor være enhver opgave, der løses i den kommunale organisation. Nytteindsats er som redskab det samme som en virksomhedspraktik, og derfor gælder der også regler for hvad og i hvilket omgang kommunerne må anvende praktikker. Der gælder bl.a. et ”krav om mer-beskæftigelse”. Altså at den opgave en praktikant løser, skal være opgaver der ellers ikke ville være blevet løst, eller ikke være løst i samme omfang.

 

Der vil derfor blive etableret nytteindsats i bl.a. daginstitutioner, skoler, klubber og fritidstilbud, på plejecentre og aktivitetscentre, på det tekniske område og centrale stabe, hvor opgaverne langt overvejende vil være at give personalet en ekstra hånd. Her skal nytteindsatsen samtidig inspirere den ledige i forhold til job- eller uddannelsesmål. På det tekniske serviceområde vil der også blive etableret nytteindsats med fx at forskønne det offentlige rum, tilse at institutioner og udearealer er indbydende mv. Fælles for opgaverne er, at de ikke i forvejen ville blive udført, eller udført i samme omfang, og at der samtidig er tale om relevante job, der kan findes på arbejdsmarkedet.

 

Udvalget har ønsket at igangsætte nytteindsats så hurtigt som muligt, og derfor vil der i Arbejdsmarkedscenterets Kompetencecenter blive oprettet hold af borgere omfattet af nytteindsats. I dette tilbud vil borgerne i starten løse opgaver i fællesskab for institutioner mv., mens der arbejdes på at finde en relevant nytteindsats for den enkelte ledige.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 29-05-2013
 
Godkendt.
 


3090863e4.pdf

Bilag

Grafisk fremstillinge af nytteindsats.pdf


52. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 13 og 14

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse – Økonomiudvalget – byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter budget og indsatsområder på politikområde 13 og 14 på baggrund af perspektivnotatet og direktionens strategi- og budgetvurdering


Alternativ indstilling


Formål

 

At skabe fundament for de politiske prioriteringer i forbindelse med budget 2014-2017.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

De stående udvalg skal i løbet af foråret drøfte perspektivnotaterne og direktionens strategi- og budgetvurdering, som oplæg til de politiske drøftelser i forbindelse med budget 2014. Drøftelserne skal munde ud i, hvilke områder der skal være i fokus (dvs. indsatsområder) i budget 2014, og hvilke politiske prioriteringer som skal lægges ned over det ”nøgterne” budget.

 

Perspektivnotaterne beskriver politikområdets økonomi, serviceniveau, fremtidstendenser og mulige indsatsområder for at orientere politikerne om baggrunden for området og dermed grundvilkårene for budgetlægningen på udvalgets område.

 

Direktionens strategi- og budgetvurdering indeholder administrationens bud på de største udfordringer og de vigtigste strategiske mål for kommunen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 29-05-2013
 
Drøftet.
 
Udvalget ønsker forslag til en styrket indsats for at få de svageste kontanthjælpsmodtagere i job.
 
Udvalget ønsker forslag til forsøg med nye tiltag, der kan styrke beskæftigelsesindsatsen.
 
Udvalget ønsker en afdækning af udfordringerne foranlediget af omlægningen af ydelser i arbejdsmarkedsreformerne for så vidt angår boliger for førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere m.fl.
 
Der foreslås afsat en pulje til at understøtte vækst mv.
 
53. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 
 1. Orientering tages til efterretning


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at orientere udvalget om visse forhold i forbindelse med byrådets vedtagelse af Holbæk Kommunes sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet skulle behandle sagen om sagsbehandlingsfrister på det sociale område, fordi der i § 3, stk.2, i lov om retssikkerhed og administration på det social område i står:

”Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres...”.

 

Desuden følger det af § 3 i styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune, at det er byrådet, der skal fastlægge det overordnede serviceniveau i kommunen.

 

Lovgivningen indeholder på nogle områder sagsbehandlingsfrister, mens der på andre områder indenfor sociallovgivningen ikke i loven findes sådanne. Det fremgår af det vedhæftede bilag, hvor i lovgivningen på det sociale område Folketinget har fastsat sagsbehandlingsfrister, og hvor det ikke er tilfældet. Det ses også af bilaget, hvor Holbæk Kommune har vedtaget kortere sagsbehandlingsfrister end de, der følger af lovgivningen.

 

Uanset hvilken sagsbehandlingsfrist, der gælder, skal alle sager behandles så hurtigt som muligt, og administrationen skal altid prioritere de enkelte sager, således at akutte opgaver løses straks, hastende opgaver umiddelbart efter og mindre hastende opgaver hurtigst muligt og så vidt muligt inden for sagsbehandlingsfristen. Der kan for eksempel i særligt komplekse sager og sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra eksterne personer eller myndigheder, være situationer, hvor en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Hvis det sker, at en ansøgning ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, får ansøgeren et brev med besked om grunden til forsinkelsen og oplysning om, hvornår der kan forventes at foreligge et svar.

 

Sagsbehandlingsfristen for §§ 25 a (engangshjælp) og 81 (enkeltudgifter) i lov om aktiv socialpolitik blev ændret fra 4 til 2 uger efter sagens behandling i udvalget den 2. april 2013, men inden byrådet traf beslutning. Ændringen skete som følge af en henvendelse fra Socialdemokraterne. Generelt foretages der i Ydelsescentret altid en vurdering af, hvilke sager, der haster mere end andre. Sager behandles altid hurtigst muligt og oftest foretages sagsbehandlingen hurtigere end 4 uger. I perioder med mange ansøgninger vil sagsbehandlingstiderne dog være op til 4 uger ligesom det kan forekomme, at fristen overskrides. Ændringen fra 4 uger til 2 uger for så vidt angår engangshjælp og enkeltydelser er dermed alene et udtryk for, at det er sager, der prioriteres i ydelsescentret.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 29-05-2013
 
Taget til efterretning.
 


3094572e5.pdf

Bilag

Sagsbehandlingsfrister med bemærkninger


54. Budgetrevision II - Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. der gives tillægsbevillinger på følgende områder:

 

Politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse

-0,5 mio. kr.

Politikområde 14, Erhverv

-0,1 mio. kr.

 
 1. der omplaceres mellem følgende politikområder:

 

Fra politikområde 13 til politikområde 2 Administration

-0,7 mio. kr.

 

Alternativ indstilling


Formål

Orientering om forventet regnskab 2013 samt bevillingsberigtigelse, i det omfang det er nødvendigt.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Ved denne budgetrevision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger i kommunens indtægter. Der forventes et merforbrug på driften, hvoraf ca. 10 mio. kr. vil få varig effekt på budget 2014-2017. Både udgifterne til lokalerokade og til etablering af Socialtilsyn Øst er udlæg og får derfor ikke effekt på budget 2014. Den resterende del af merforbruget på 5,2 mio. kr. forventes overført.

 

I alt forventes et merforbrug på 19,3 mio. kr. på driften, men når puljen til imødegåelse af evt. udsving i overførslernepå 25,0 mio. kr. trækkes fra, udgør mindreforbruget 5,7 mio. kr. på driftsudgifterne. Direktionen vil komme med løsningsforslag til imødegåelse af den del af merforbruget, som vil give varige budgetforøgelser på budget 2014-2017 og afvigelser for budget 2013. Løsningsforslagne vil blive præsenteret til politisk behandling ved Budgetseminar II.

 

På udvalget for Erhverv og Beskæftigelse forventes et samlet mindre forbrug på -1,3 mio. kr.

 

På politikområde 13 - Uddannelse og Beskæftigelse - forventes et mindre forbrug på -1,2 mio. kr., som er sammensat af forskydninger imellem mange forskellige typer af forsørgelse og aktiviteter. Overordnet set er der tale om et fald i antallet af helårspersoner, som modtager forsørgelse og aktivitetstilbud.

 

Ændringen i sammensætningen af overførselsindkomsterne vil betyde en likviditetsmæssig forskydning i indtægterne for 2013, idet kompensationen herfor indgår i forhandlingerne om økonomiaftalen 2014 mellem KL og regeringen, mens en del af Beskæftigelsestilskuddet for 2013 skal tilbagebetales enten juni 2013 eller senest ultimo juni 2014 i forbindelse med slutreguleringen for 2013.

 

På politikområde 14 – Erhverv & Turisme– forventes et mindre forbrug på -0,1 mio. kr. på grund af ændrede momsregler.

 

Samlet overblik for politikområde 13 og 14.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområder

I mio. kr.

Oprindeligt


budget

Korr. budget

Forv. regnskab pr. BR 2

Forv. afvigelse BR 2

Ønsket tillægs-bev.

Med overfør-


selsret

Ønsket ompla-cering

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Politikområde 13 - Uddannelse og beskæftigelse

853,4

874,0

872,8

-1,2

-0,5

-

-0,7

Politikområde 14 - Erhverv

5,9

5,9

5,8

-0,1

-0,1

-

-

I alt –

Erhvervsudvalget

859,2

879,9

878,6

-1,3

-0,6

-

-0,7

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 29-05-2013
 
Indstilles godkendt.
 


3096502e6.doc

Bilag

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - Budgetrevision II


55. Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med administration af rådighedsregler

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Tager Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med Holbæk Kommunes administration af rådighedsreglerne til efterretning og bemærker i den forbindelse, at tilsynet har fundet, at samtlige 20 udtrukne sager er behandlet korrekt.


Alternativ indstilling


Formål

 

Løbende at orientere om målinger af kvaliteten i den førte sagsbehandling

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) fører tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når en borger er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Afhængig af den enkeltes behov, modtager den ledige en række forskellige samtaler og tilbud som hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Kommunen er pligtig til at sætte en partshøringsproces i gang, hvis den ledige udebliver fra en samtale, det aktive tilbud, eller på anden måde vurderes ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. I partshøringsprocessen afklares, om den ledige er udeblevet med gyldig grund, fx sygdom. Hvis den ledige er udeblevet uden gyldig grund, skal der iværksættes sanktioner, der bl.a. medfører hel eller delvis tilbageholdelse af vedkommendes forsørgelse.

 

AMS gennemfører løbende stikprøvekontroller af forskellige dele af beskæftigelseslovgivningen og har i 2013 udtrukket 20 tilfældige cpr-numre blandt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager i Holbæk Kommune for blandt disse sager at undersøge, om Holbæk Kommune har vurderet en persons rådighed korrekt og efter gældende regler.

 

AMS har med brev af 26. marts fremsendt svar på deres stikprøvekontrol. Brevet er vedlagt sagen som bilag. Af brevet kan det ses, at AMS konkluderer, at:

 

”Styrelsen har henlagt alle 20 sager uden bemærkninger… resultatet tyder klart på, at kommunen har godt styr på den del, der drejer sig om at få registreret og indberettet udeblivelser fra tilbud og sørge for at sanktionere, når der ikke er gyldige grunde til udeblivelserne.”

 

Administrationen indstiller på den baggrund, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Aktivlovens §§13 og 36-41 samt integrationslovens §§ 25-25 a og 30-31

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 29-05-2013
 
Indstilles godkendt.
 


3090915e7.pdf

Bilag

Tilsyn med rådighedsreglerne.pdf


56. Resultatopfølgning maj 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter udviklingen på arbejdsmarkedet samt jobcenterets resultater og tager orienteringen til efterretning


Alternativ indstilling


Formål

 

At følge tæt op på arbejdsmarkedets aktuelle udvikling og Jobcenterets resultater i lyset heraf

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Offentlige myndigheder, faglige organisationer og interessegrupper måler løbende på udviklingen på arbejdsmarkedet i Danmark og i Holbæk Kommune. Holbæk

Arbejdsmarkedscenter måler:

 

Arbejdsmarkedscenteret modtager løbende eksterne målinger om resultater og udviklingen på arbejdsmarkedet, som forelægges såvel udvalget som Det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR). Tilfredshedsmålingerne indgår i den kvartalsvise afrapportering om ”Kvalitet i sagsbehandlingen”. Målinger, materiale og links til eksterne rapporter er tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside på stien:

www. Holbaek.dk/Borger/Arbejde OG Ledighed/Spørgsmål og svar.

 

Resultatopfølgning

I BeskæftigelsesPlan 2013 er opstillet fire ministermål og tre lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor.

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Uddannelsesgrad

30 %

20,2

Kan ikke vurderes

Førtidspension*

Førtidspension*

33(/100)

140

38

147

Opnås

Opnås

Langtidsledighed

460

409

Opnås

Virksomhedssamarbejde

Andel a-dagpenge

Andel kontanthjælp

 

25 %

30 %

 

22 %

20 %

 

Kan opnås

Kan muligvis opnås

Indvandrer og efterkommere

28 %

25 %

Kan opnås

Sygedagpenge - antal

Sygedagpenge - andel

350

44 %

450

51 %

Kan muligvis opnås

Kan opnås

FØP i job

23 (70)

25

Opnås

 

Der er generelt en udmærket udvikling for de fleste mål, mens der er en mindre gunstig udvikling på områderne virksomhedssamarbejde og sygedagpenge. I det vedlagte notat, er de enkelte mål nærmere beskrevet, og i notatet indgår fortegnelse over indsatsen for udfaldstruede a-dagpengemodtagere og akutpakkeeffekt.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 29-05-2013
 
Taget til efterretning.
 


3091664e8.pdf

Bilag

Resultatopfølgning BP2013.pdf


57. Orientering til møde d. 29. maj 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende meddelelser til efterretning:

 1. Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) har inviteret udvalget til at deltage i seminar om beskæftigelsesindsatsen 10. juni. Seminaret indgår i det fælles arbejde med BeskæftigelsesPlan 2014

 2. Arbejdsmarkedschefen vil på mødet orientere om udspillet og de igangværende forhandlinger om oprettelsen af arbejdsmarkedsydelsen for a-dagpengemodtagere der har opbrugt retten til dagpenge og særlig uddannelsesydelse

 3. Arbejdsmarkedschefen vil på mødet orientere om arbejdet med at etablere samarbejde med de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner som følge af reformen af kontanthjælpen for ledige under 30.

 4. Holbæk Kommune indgår med en lang række andre kommuner i Kommunernes Landsforenings projekt om politisk partnerskab om styringen af beskæftigelsesindsatsen. Invitation til deltagelse og beskrivelse af projektet er vedlagt til orientering.


Alternativ indstilling


Formål

 

At holde udvalget orienteret om sager af særlig interesse

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 29-05-2013
 
Taget til efterretning.
 


3092679e9.pdf
3092684e10.pdf

Bilag

Indbydelse til politisk partnerskab om beskæftigelse.pdf
Projektbeskrivelse politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesinds....pdf