UDVALG

09-13 Udvalget for Arbejdsmarkedet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

30-04-2013 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-04-2013 18:00:00


PUNKTER

36. Uddannelsesanalyse og samarbejde mellem erhvervsskolen og jobcenteret
37. Godkendelse af dagsorden til møde den 30-04-2013
38. Kontanthjælpsreform
39. Nytteindsats på kontanthjælpsområdet
40. Status på politikudvikling 2010-2013
41. BeskæftigelsesPlan 2014 - lokale mål
42. ResultatRevision 2012
43. Ændringer i målsætning for BeskæftigelsesPlan 2013
44. Resultatopfølgning april 2013
45. Orientering om udviklingen i seniorjob-ordningen36. Uddannelsesanalyse og samarbejde mellem erhvervsskolen og jobcenteret

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse og Udvalget for Børn

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen og direktør René Juncker indstiller, at udvalget:

 1. Drøfter uddannelsesanalysen og tager uddannelsesanalysen til efterretning

 2. Tager orientering om arbejdet med fremskudt ungeindsats til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre bred politisk drøftelse af tværgående udfordringer

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Børn, unge og uddannelse har stor og bred politisk bevågenhed. Særligt har drøftelser om kvaliteten i grundskolen og gennemførsel af ungdomsuddannelse stået højt på den politiske og indsatsmæssige dagsorden, og administrationen fremlægger i denne sag lokal uddannelsesanalyse samt orientering om tiltag og projekter, der kan danne baggrund for en bred politisk drøftelse mellem Udvalget for Børn og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, - særligt om kvaliteten i grundskolen og gennemførsel af ungdomsuddannelse.

 

Uddannelsesanalyse

På baggrund af udviklingsstrategiens målsætninger under ”Uddannet til fremtiden” er udarbejdet uddannelsesanalyse med særligt fokus på skoleparate børn, uddannelsesparate unge, bedre overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne samt uddannelsesmiljø og -muligheder i Holbæk. Analysen anlægger et meget bredt syn på uddannelse og vedlægges sagen. På mødet vil analysen blive nærmere præsenteret. Nogle af de overordnede konklusioner er, at:

Fremskudt ungeindsats

Alt for mange unge gennemfører ikke en ungdomsuddannelse, falder fra og starter deres voksenliv på kontanthjælp. Skiftende regeringer, forskellige ministerier, Byråd, jobcentre, uddannelsesinstitutioner og mange andre gode kræfter diskuterer årsager og løsninger, og igangsætter løbende en bred vifte af initiativer, der sigter mod at unge gennemfører en uddannelse og opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

I Guldborgsund Kommune har der været forsøg med at flytte dele af jobcenterets ungeindsats ud på den lokale erhvervsskole. Resultaterne har været positive og i det aktuelle forslag til reform af kontanthjælp fremgår det, at netop den fysiske flytning af ungeindsatsen fra jobcenteret til uddannelsesverdenen er en idé ministeren ønsker kommunerne arbejder med. Holbæk Arbejdsmarkedscenter har derfor taget initiativ til en dialog med EUC Nordvestsjælland – der udbyder både erhvervsfaglige samt handels- og erhvervsgymnasiale uddannelser – om mulighederne for at indgå i en sådan samarbejde. På mødet vil arbejdsmarkedschef Kasper Kyed orientere om den aktuelle status i processen med EUC Nordvestsjælland.

 

På mødet deltager Centerleder for Ungdommens Uddannelsesvejledning Jørgen Dan Pedersen, leder af jobcenterets ungeindsats Unni Mathiasson samt forfatter til uddannelsesanalysen, udviklingskonsulent Jesper Møller.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013
 
Fraværende: Claus Nexø Jensen, Amalie Pedersen
 
Hovedindstillingen taget til efterretning.
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-04-2013
 
Taget til efterretning
 


3078931e1.pdf

Bilag

Uddannelsesanalyse - 1. del - 3. udgave (JEM).pdf


37. Godkendelse af dagsorden til møde den 30-04-2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-04-2013
 
Godkendt
 
38. Kontanthjælpsreform

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Drøfter den politiske aftale om reform af kontanthjælp og tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At orientere om de væsentligste elementer i kontanthjælpsreformen

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der er den 18. april 2013 indgået en aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en kontanthjælpsreform fra. 1. januar 2014. Reformens aftaletekst vedlægges sagen til orientering.

 

Målsætningen for reformen er, at flere skal i arbejde, og at unge under 30 år uden uddannelse skal i uddannelse.

 

For at sikre målet om flere unge i uddannelse er følgende hovedelementer aftalt for unge under 30 år uden uddannelse:

 

Kontanthjælpen afskaffes for unge under 30 år uden uddannelse, og i stedet indføres en ny ydelse, uddannelseshjælp på niveau med SU. De unge, der ikke er uddannelsesparate, får ret til et aktivitetstillæg.

Uddannelsespålæg til alle unge på uddannelseshjælp

Den aktive indsats for unge omlægges til at have entydigt fokus på at hjælpe den enkelte i uddannelse og efterfølgende støtte den unge i overgangen fra at være i beskæftigelsessystemet til uddannelse.

Fremover er målet, at indsatsen for unge uden uddannelse bør foregå i et miljø, hvor uddannelse er i centrum. Det kan eksempelvis være i et UU center eller på en erhvervsskole.

Særlig indsats for enlige forsørgere, unge under 18 år og andre udsatte grupper.

 

For at sikre målet om flere i beskæftigelse er følgende hovedelementer aftalt for voksne over 30 år og unge med uddannelse:

 

Matchsystemet afskaffes, og der indføres et visitationssystem for kontanthjælpsmodtagere.

Der må højest gå en uge, inden kommunen visiterer en kontanthjælpsmodtager.

Voksne over 30 år og unge med en uddannelse, der vurderes parate til at kunne komme i arbejde, er jobparate.

Voksne over 30 år og unge med en uddannelse, der ikke vurderes parate til at kunne komme i arbejde, er aktivitetsparate.

Krav om udarbejdelse af CV. Forud for visitationen skal borgeren have forberedt sig ved at overveje joberfaringer, jobmuligheder mv. Derfor skal alle voksne kontanthjælpsmodtagere og unge med kompetencegivende uddannelse udarbejde et CV.

Krav om at arbejde for kontanthjælpen.

De aktive tilbud, som jobparate kontanthjælpsmodtagere bliver mødt med efter senest tre måneder, består af krav om at arbejde for kontanthjælpen i en nytteindsats, virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjobr Nytteindsats er job på kommunale arbejdspladser. Nytteindsats kan maksimalt have en varighed på 13 uger

Særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere skal have en ekstra indsats, bl.a. ret til mentor

Helhedsorienteret sagsbehandling med koordinerende sagsbehandler

 

Der er derudover en række andre elementer i reformen.

 

På mødet vil Arbejdsmarkedschef Kasper Kyed fremlægge reformen og give oplæg til drøftelse.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-04-2013
 
Taget til efterretning
 


3065037e2.pdf

Bilag

Kontanthjælpsreform.pdf


39. Nytteindsats på kontanthjælpsområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget

 1. Drøfter nytteindsats, målgruppe, omfang og indsats

 2. Tager orienteringen til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At give udvalget mulighed for umiddelbart at vurdere nytteindsats som nyt redskab og begreb i beskæftigelsesindsatsen

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der er indgået politisk aftale om reform af kontanthjælp, som behandlet i selvstændigt punkt. Der har dog i den offentlige debat om reformen været en særlig drøftelse af muligheder for ”nyttejobs” og ”nytteaktivering”, der i aftaleteksten omtales som ”nytteindsats”. Fra aftaleteksten er her fremlagt uddrag om nytteindsats:

 

”Uddannelsesparate unge … den unge skal i videst mulig omfang … forsørge sig selv frem til uddannelsesstart. For de åbenlyst uddannelsesparate … skal nytteindsats iværksættes hurtigst muligt og fortsætte, indtil den unge overgår til ordinær uddannelse...

 

Jobparate voksne og unge med uddannelse… skal arbejde for deres kontanthjælp, … de første tre måneder kan kommunen altid iværksætte en nytteindsats, når kommunen vurderer, at det er relevant… de aktive tilbud, består af krav om at arbejde for kontanthjælpen i en nytteindsats, virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob. Indsatsen skal i videst muligt omfang rettes mod det private arbejdsmarked.”

 

Vedlagt sagen er notat om nytteindsats, herunder beskrivelse af:

 

Fra notatet kan kort fremhæves:

med reformen også får en ret til virksomhedsrettede tilbud, som de selv måtte tilvejebringe

 

Administrationen vil på denne baggrund give oplæg til drøftelse af nytteindsats.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-04-2013
 
Udvalget får i maj forelagt konkrete forslag til nytteindsatser, der placeres tidligt i ledighedsforløbet. Indsatserne skal kunne igangsættes henover sommeren.
 


3067060e3.pdf

Bilag

Notat om nytteindsats EBU30april.pdf


40. Status på politikudvikling 2010-2013

Sagsprocedure

 

Udvalgsdrøftelse forud for byrådets temamøde i maj

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter de tre slides med henblik på fremlæggelsen i byrådet.

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet skal på temamødet 15. maj drøfte en status på politikudviklingen i byrådsperioden.

 

På temamødet indleder Borgmesteren med de lange linjer og de store sager i byrådet. Herefter skal alle udvalgsformænd fremlægge status for udvalgene på 10 min ud fra tre slides med henholdsvis:

 

Byrådet skal have disse slides sendt ud inden tema-mødet, og så kan udvalgsformanden vælge de vigtigste pointer i sit oplæg.

 

Administrationen har lavet det vedlagte forslag til slides. De lange linjer og de store sager er sammensat ud fra en gennemgang af udvalgenes dagordener, mens udfordringerne for den næste byrådsperiode er sammensat ud fra bl.a. status på Udviklingsstrategien samt perspektivnotaterne.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-04-2013
 
Drøftet. Det nye byråd skal arbejde videre med at hæve uddannelsesniveauet for at realisere 95 pct. målsætningen.
 


3064215e4.pptx

Bilag

UEB - slides


41. BeskæftigelsesPlan 2014 - lokale mål

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Drøfter ønsker for lokale mål for BP2014

 2. Drøfter LBR’s input til lokale mål for BP2014

 3. Tiltræder følgende lokale mål for BP2014

a) Lokalt mål 1: Sygedagpenge - tidlig indsats og kortere forløb. Jobcentret skal sikre at andelen af borgere med et sygedagpengeforløb over 26 uger begrænses mest muligt.

 

b) Lokalt mål 2: Langsigtet indsats for arbejdskraftforsyningen.Jobcentret skal øge arbejdskraftudbuddet – herunder bl.a. øge antallet af førtidspensionister i job og øge brugen af jobrotation, særligt i den private sektor

 1. Pålægger administrationen at udarbejde BP2014 på denne baggrund

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Politisk at fastlægge de lokale beskæftigelsespolitiske mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Beskæftigelsesplanen (BP) udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen. Planen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem bl.a. Jobcenteret, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse samt Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR).

 

Beskæftigelsesministeren har bekendtgjort følgende nationale beskæftigelsesmål for 2014:

 

Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse

“Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse”

 

Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension

“Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres”.

 

Ministermål 3 - Langtidsledigheden skal bekæmpes

“Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt”.

 

Ministermål 4 - En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen”

 

Ministermålene samt LO og DA anbefalinger til beskæftigelsesindsatsen blev behandlet på udvalgets møde 2. april. Det Lokale BeskæftigelsesRåd har behandlet ministermålene samt givet input til lokale mål på møde den 29. april, og LBR’s bemærkninger vil tilgå udvalget på mødet.

 

Arbejdsmarkedscenteret foreslår fortsat at holde lokalt fokus på udviklingen på sygedagpenge, samt at øge arbejdsudbuddet og arbejdsstyrkens kompetenceniveau. Derfor foreslår administrationen at supplere BP2014 med følgende lokale mål for BP2014:

 

Lokalt mål 1: Sygedagpenge - tidlig indsats og kortere forløb.

Jobcentret skal sikre at andelen af borgere med et sygedagpengeforløb over 26 uger begrænses mest muligt.

 

Lokalt mål 2: Langsigtet indsats for arbejdskraftforsyningen

Jobcentret skal øge arbejdskraftudbuddet – herunder bl.a.:

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Lokale beskæftigelsespolitiske målsætninger drøftes 29. april 2013 på møde i Det Lokale BeskæftigelsesRåd

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-04-2013
 
Tiltrådt
 
42. ResultatRevision 2012

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Drøfter ResultatRevision 2012

 2. Drøfter høringssvar fra Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR)

 3. Drøfter Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands kommentarer

 4. Tager høringssvar og kommentarer til efterretning og videregiver ResultatRevision 2012 til politisk behandling og vedtagelse i Økonomiudvalget samt Byrådet

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

ResultatRevisionen (RR) udarbejdes en gang om året og har til formål, at følge op på og kommentere de i Beskæftigelsesplanen (BP) fastsatte mål. BP er i den forstand et ”budget” for målsætninger og indsatsen, og RR er det kommenterede ”regnskab” for resultaterne. RR2012 udarbejdes på baggrund af ministeriets centrale data fra www.jobindsats.dk over udviklingen i ministermålene for perioden december 2011 til december 2012.

 

Data til RR2012 på jobindsats.dk består af tre dele:

· En resultatoversigt, hvor udviklingen i jobcentrets resultater sættes i forhold til udviklingen ift den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen for gennemsnittet samt det bedste jobcenter i klyngen.

· Et scorecard, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling.

· Et besparelsespotentiale, som bl.a. viser hvor mange penge Holbæk Kommune ville kunne spare i forsørgelsesudgifter, hvis Holbæk opnåede samme andel forsørgede som gennemsnittet for kommunerne i klyngen fordelt på de enkelte forsørgelsesgrupper.

 

Proces for udarbejdelse og behandling af RR er beskrevet i Lov om Ansvar for og Styring af Den Aktive Beskæftigelsesindsats, og ministeriet har meddelt følgende plan for RR2012:

 
 
 

 

Tidspunkt

 

Aktivitet

 

Inden udgangen af marts 2013

Data til resultatrevisionen trækkes i Jobindsats.dk. Data forventes at være tilgængelige medio marts 2013.

 

Senest 17. april 2013

 

Udkast til resultatrevisionen sendes til beskæftigelsesregionen.

 

Senest 25. april 2013

Beskæftigelsesregionen sender bemærkninger til resultatrevisionen til kommunen.

 

Senest 1. maj 2013

 

Resultatrevisionen sendes i høring hos LBR.

Senest 21. maj 2013

LBR’s bemærkninger til resultatrevisionen sendes til kommunen.

 

Senest 30. juni 2013

Resultatrevisionen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse.

 

Senest 1. juli 2013

Den godkendte resultatrevision samt LBR’s og beskæftigelsesregionens bemærkninger offentliggøres.

 

Senest 1. juli 2013

 

Resultatrevisionen fremsendes til RBR med LBR’s bemærkninger.

 
 

Jobcenterets overordnede resultater for ministermålene

 

Ministermål 1 - Ledige skal hurtigt tilbage i job – langtidsledigheden skal bekæmpes.

Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende

offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt.

 

Mål: Ved udgangen af 2012 må højest 1271 personer indgå i arbejdskraftreserven. Svarende til et fald fra 1397 i december 2010.

 

Resultat: Ved udgangen af 2012 indgik 1.249 personer i arbejdskraftreserven. Målsætningen er opnået.

 

Ministermål 2 - Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre mennesker på offentlig forsørgelse

Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger

(ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

 

Mål: Ved udgangen af 2012 må tilgangen til permanent offentlig forsørgelse højest være 291personer. Svarende til et fald fra 340 i december 2010

 

Resultat: Ved udgangen af 2012 var årets tilgang til permanent offentlig forsørgelse 195 personer. Målsætningen er opnået.

 

Ministermål 3 - Unge skal i uddannelse eller job

Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse (alle ydelser)

begrænses mest muligt.

 

Mål: Ved udgangen af 2012 må højst 1200 unge modtage offentlig forsørgelse. Svarende til et fald fra 1284 i december 2010

 

Resultat: Vedudgangen af 2012 var 1.315 unge på offentlig forsørgelse. Målsætningen er ikke opnået.

 

Ministermål 4 - Flere indvandrere og efterkommere skal i job

Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig

forsørgelse begrænses mest muligt.

 

Mål: Ved udgangen af 2012 må højst 966 nydanskere modtage offentlig forsørgelse. Svarende til et fald fra 996 i december 2010

 

Resultat: Ved udgangen af 2012 var 972 indvandrere og efterkommere mellem 16 og 66 år med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Målsætningen opnås ikke.

 

Resumé af målopfyldelse:

Mål

Måltal

Status

Afvigelse

 

Resultat

Ministermål 1

1271

1249

+ 1,8 %

 

Opnået

Ministermål 2

291

195

+ 49,3 %

 

Opnået

Ministermål 3

1200

1315

- 9,6 %

 

Ikke opnået

Ministermål 4

966

972

- 0,6 %

 

Ikke opnået

 

Overordnet bemærker Jobcenter Holbæk følgende til ResultatRevisionens hovedpunkter:

 

Resultatoversigten

Jobcenteret er samlet set tilfredse med de opnåede resultater og udviklingen for ministermålene. Jobcenteret har på tværs af ydelser en høj aktiveringsgrad og gennemfører således BeskæftigelsesPlanens målsætning om en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats.

 

Jobcenteret opfylder samtidig i høj grad den lovpligtige indsats om ”indsats til tiden” med et forbedringspotentiale på rettidige samtaler til a-dagpengemodtagere og rettidig aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Stigningen i den manglende rettidighed ift. kontanthjælpsmodtagere, skal ses i lyset af, at aktiveringsomfanget for matchgruppe 2 er reduceret.

 

Scorecardet

Jobcenteret er samlet set tilfredse med at have den 2. bedste udvikling i klyngen af sammenlignelige jobcentre målt på tværs af udviklingen i ministerens mål. Særligt i lyset af, at Holbæk sidste år havde den bedste udvikling, og det derfor er særligt udfordrende at fastholde en gennemsnitligt mere positiv udvikling end klyngen flere år i træk. Holbæk Kommune har dog fortsat et for højt niveau (antal personer) på kontanthjælp og unge ledige på tværs af forsørgelsesgrundlag. Dette afspejler sig også i besparelsespotentialet.

 

Besparelsespotentialet

Holbæk Kommune har et besparelsespotentiale på 85,5 mio. kr. Det er et betydeligt beløb, der i al væsentlighed fordeler sig på områderne kontanthjælp og permanente forsørgelsesordninger (førtidspension og fleksjob).

 

1) Fleksjob og ledighedsydelse

De 8,8 mio. i besparelsespotentiale på fleksjob er en konsekvens af, at Holbæk Kommune har mange borgere i fleksjob, og dette skal ses i sammenhæng med et negativt besparelsespotentiale på ledighedsydelse på 2,0 mio. Hvis besparelsespotentialet for Holbæk Kommune på fleksjob skal realiseres, vil det betyde, at færre skal i fleksjob og flere på ledighedsydelse. Dette forhold kan synes paradoksalt og Holbæk Kommune har således ingen ambition om at indfri besparelsespotentialet på fleksjobområdet på anden vis end gennem en fortsat aktiv beskæftigelsesindsats at begrænse antallet af nye fleksjobtilkendelser.

 

2) Førtidspension

På førtidspension er besparelsespotentialet 45,2 mio. kr. Dette potentiale vil i al væsentlighed alene kunne realiseres ved naturlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – dvs. borgernes overgang fra førtidspension til folkepension, eller ved en reduktion i tilgangen til førtidspension. Holbæk Kommune har den største procentuelle reduktion i tilgangen til førtidspension i klyngen og forventer en yderligere reduktion i tilgangen som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Samtidig fastholder Holbæk Jobcenter indsatsen for at få førtidspensionister i job. En indsats der hvert år bringer 70 førtidspensionister i arbejde. Denne indsats har stor værdi for den enkelte og også afledte besparelser i kommunale serviceydelser, men indsatsen medfører meget sjældent, at den enkelte borger ikke længere oppebærer en førtidspensionstilkendelse.

 

3) Kontanthjælp

Jobcentret vurderer, at der er en stor udfordring og en stor mulighed for besparelser på kontanthjælpsområdet. Besparelsespotentialet på 28,2 mio. udgør en tredjedel af det samlede besparelsespotentiale, og dette potentiale bør i nogen udstrækning kunne realiseres gennem en aktiv beskæftigelsesindsats. Særligt for unge kontanthjælpsmodtagere og indsatsklare (match 2) kontanthjælpsmodtagere kan der iværksættes yderligere initiativer, der reducerer antallet af borgere på kontanthjælp. Jobcenteret afventer resultatet af de igangværende politiske forhandlinger om reform af kontanthjælp mv., forinden forslag på området vil blive forelagt til lokal politisk behandling.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

Lov om Ansvar for og Styring af Den Aktive Beskæftigelsesindsats

 

Høring

 

RR2012 har været i høring i LBR 29. april 2013, og høringssvaret vil tilgå udvalget ved mødet.

 

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har fremsendt kommentarer til RR2012 og disse er vedlagt sagen som bilag.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-04-2013
 
Indstilles taget til efterretning
 


3064592e5.pdf
3066602e6.pdf

Bilag

Resultatrevision2012-BRHS20130417.pdf
RR2012Kommentarer fra BRHS.pdf


43. Ændringer i målsætning for BeskæftigelsesPlan 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Tiltræder, at målsætningen for ministermål 1 ændres til:

Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 28 %., svt. en stigning på 7 procentpoint fra december 2011 til december 2013.

 1. Fastholder en uændret målfastsættelse for ministermål 3

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At genbehandle målsætninger på baggrund af ændrede forudsætninger for ledighedsudviklingen og ændringer i de regionale målsætninger

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Målfastsættelse i Beskæftigelsesplanen sker på baggrund af centrale skøn for udviklingen udarbejdet af Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og bearbejdet af beskæftigelsesregionerne til at beskrive de respektive regioners andel heraf. De enkelte kommuner foretager ved målfastsættelse en beregning på den baggrund og anlægger et skøn for de lokale mål afhængig af lokale hensyn og politisk ambitionsniveau.

 

I BP2013 er vedtaget følgende lokale målsætninger for ministermål 1 og 3:

 

Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse – ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse”

 

Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 30 %., svt. en stigning på 7 procentpoint fra december 2011 til december 2013.

 

Ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt

 

Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 460 personer i december 2013, svt. et fald på 18 pct. fra december 2011 (561 personer) til december 2013.

 
 

Ændringer i mål 1 (uddannelsesgrad)

 

På møde i Det Regionale BeskæftigelsesRåd (RBR) den 11. marts er niveauet for det regionale mål for 2013 vedr. unges uddannelsesgrad (mål 1) justeret.

Efterregistreringer har medført en ændring i det beregningsmæssige udgangspunkt for uddannelsesgraden fra 22 til 20 %, og samtidig er der en nedadgående trend for uddannelsesgrad i regionen. RBR har derfor besluttet at sænke ambitionsniveauet til en stigning i uddannelsesgraden fra 6 til 4 % og korrigere yderligere 2 % for det ændrede beregningsgrundlag.

 

Det ændrede mål betyder, at Arbejdsmarkedscenteret til politisk behandling foreslår en korrektion på 2 % for det ændrede beregningsgrundlag, men indstiller at fastholde det nuværende ambitionsniveau om en stigning på 7 %. Det nye mål vil ved tiltrædelse være:

 
 

Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 28 %., svt. en stigning på 7 procentpoint fra december 2011 til december 2013.

 
 
 

Ændringer i mål 3 (langtidsledighed)

På møde i Det Regionale BeskæftigelsesRåd (RBR) den 11. marts er niveauet for det regionale mål for 2013 vedr. begrænsning af langtidsledigheden (mål 3) justeret. Dette på baggrund af en ændring i prognosen for ledighedsudviklingen i regionen, hvor der tidligere forventedes et fald på 7,9 pct., opererer den nye prognose kun med et fald på 1 pct. RBR justerer målsætningen ift. det ændrede ledighedsskøn, men fastholder et tillæg på 10 procent, som udtryk for en styrket indsats.

 

Der er samtidig tilgået Arbejdsmarkedscenteret meddelelse om ændringer i den tekniske opgørelse af langtidsledigheden, hvilket har betydning for såvel målsætninger for BP2013 samt målfastsættelse for BP2014.

 

Ændringen skyldes primært, at personer i 6 ugers selvvalgt uddannelse nu tæller med som aktiverede, hvilket – sammen med et par andre og mindre ændringer, - øger antallet af langtidsledige dagpengemodtagere i Østdanmark med 2 pct. Der er dog store variationer over, hvordan ændringen påvirker antallet af langtidsledige i de enkelte kommuner. I Holbæk medfører ændringen, at langtidsledigheden teknisk set falder med 20,2 %. Der vedlægges til orientering fortegnelse over ændringerne i de enkelte kommuner.

 

Holbæk Kommune har også i den tidligere opgørelsesmetode en meget positiv udvikling for langtidsledigheden. Derfor er det - på trods af:

ikke administrationens vurdering, at det er nødvendigt at ændre målsætningen. Det foreslås derfor at fastholde den nuværende målsætning for udviklingen i langtidsledigheden.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-04-2013
 
Tiltrådt
 


3064699e7.jpg

Bilag

sammenligning af langtidsledige på kommuneniveau.jpg


44. Resultatopfølgning april 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Drøfter udviklingen på arbejdsmarkedet og jobcenterets resultater og tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At følge tæt op på arbejdsmarkedets aktuelle udvikling og Jobcenterets resultater i lyset heraf

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Offentlige myndigheder, faglige organisationer og interessegrupper måler løbende på udviklingen på arbejdsmarkedet i Danmark og i Holbæk Kommune. Holbæk

Arbejdsmarkedscenter måler:

 

Arbejdsmarkedscenteret modtager løbende eksterne målinger om resultater og udviklingen på arbejdsmarkedet, som forelægges såvel udvalget som Det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR). Tilfredshedsmålingerne indgår i den kvartalsvise afrapportering om ”Kvalitet i sagsbehandlingen”. Målinger, materiale og links til eksterne rapporter er tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside på stien:

www. Holbaek.dk/Borger/Arbejde OG Ledighed/Spørgsmål og svar.

 

Resultatopfølgning

I BeskæftigelsesPlan 2013 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor.

 

Resumé af målopfyldelse af BeskæftigelsesPlan 2013:

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Uddannelsesgrad

30 %

20,2 %

Kan ikke vurderes

Førtidspension

25/100

31

Opnås

Førtidspension

160

152

Opnås

Langtidsledighed

460

409

Opnås

Virksomheds-

samarbejde

 

 

 

Andel a-dagpenge

25 %

22 %

Kan opnås

Andel kontanthjælp

30 %

20 %

Kan muligvis opnås

Indvandrer og efterkommere

28 %

24 %

Kan opnås

Syge-dagpenge antal

350

424

Ikke vurderes

Syge-dagpenge andel

44 %

48 %

Kan opnås

FØP i job

70

 

Opnås

 
 

Det er endnu tidligt på året og data for 1. kvartal 2013 på jobindsats.dk er i stor udstrækning endnu ikke tilgængelige. Det kan derfor være vanskeligt at vurdere sandsynligheden for at jobcenteret med sin indsats opnår de enkelte målsætninger i BeskæftigelsesPlanen. I det vedlagte notat, er de enkelte mål nærmere beskrevet, og der vedlægges i øvrigt bilag med fortegnelse over akutpakkeeffekt til generel orientering.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-04-2013
 
Taget til efterretning
 


3067109e8.pdf
3067114e9.pdf

Bilag

Resultatopfølgning BP2013.pdf
EBU-Fortegnelse over akutpakkeeffekt-april13.pdf


45. Orientering om udviklingen i seniorjob-ordningen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse:

 1. Drøfter udviklingen i seniorjob-ordningen og tager orienteringen til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Seniorjob er målrettet ledige, der mister retten til a-dagpenge på grund af varighed og som opfylder følgende kriterier:

Et seniorjob ophører, når borgeren opnår ret til efterløn. Hvis senioransøgeren ansættes som 55-årig betyder det, at ansættelsen vil vare i 5 år. Et seniorjob ophører også, hvis senioransøgeren får ordinær beskæftigelse, afslår et rimeligt ordinært arbejde, som personen er henvist til af Jobcentret eller opnår ret til en ny dagpengeperiode.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse af personer i seniorjob hører under kommunen som arbejdsgiver, og ansættelse i et seniorjob sker på overenskomstmæssige vilkår. Det betyder bl.a., at senioransøgeren skal aflønnes med den overenskomstmæssige løn for stillingen. Kommunen får et statsligt tilskud til ansættelsen på 132.000 kr. pr. fuldtidsperson i seniorjob. Hvis der eksempelvis ansættes en seniorjobber til en årsløn på 300.000 kr. inkl. pension, vil kommunens udgift til ansættelsen (efter statstilskud) være på ca. 168.000 kr. årligt pr. senioransøger. Et seniorjob skal tilbydes på arbejdstider svarende til den enkeltes arbejdsløshedsforsikring. Dvs. fultidsjob til fuldtidsforsikrede medlemmer af en a-kasse og deltidsjob til deltidsforsikrede. Hvis en ledig er berettiget til seniorjob, får vedkommende udbetalt kompensationsydelse indtil kommunen har tilvejebragt et seniorjob. Kompensationsydelsen svarer til den enkeltes dagpengesats (ca. 220.000 kr. for en fuldtidsperson), og der ydes ikke statsrefusion for kompensationsydelsen.

 

Omfang af og kommunal økonomi i seniorjob-ordningen

Ordningen har generelt været anvendt i begrænset omfang, og i 2011 har kun 4 fuldtidspersoner benyttet ordningen. Med udsigten til reduktion i dagpengeperiodens længde, besluttede Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse på møde af 11. januar 2012, at iværksætte en styrket indsats på seniorjobområdet ved at gøre 2 ting:

 

Den styrkede indsats betød i høj grad, at borgere i målgruppen overgik til ordinær beskæftigelse eller uddannelse i stedet for seniorjob. Således var der igennem 2012 alene 2,58 fultidsperson i seniorjob og 1,33 fuldtidsperson der modtog kompensationsydelse.

 

Det er dog forventningen, at der vil komme et markant øget fokus på seniorjob-ordningen, når den særlige uddannelsesordning for udfaldstruede a-dagpengemodtagere udløber med 1. halvår af 2013, og status pr. 22. april 2013 er da også en oplevet stigning, der betyder, at:

 

Den store stigning i søgningen har også medført, at den forventede udgift til seniorjob ved budgetrevision 1 i 2013 blev ændret fra 2.523.279 kr. til 3.223.279 kr.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-04-2013
 
Taget til efterretning