UDVALG

09-13 Udvalget for Arbejdsmarkedet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

02-04-2013 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-04-2013 18:00:00


PUNKTER

23. Godkendelse af dagsorden til møde den 2. april 2013
24. Borgerrådgiverens årsberetning 2012
25. Kvalitet i sagsbehandlingen
26. Praksis for brugertilfredshedsundersøgelser_EBU
27. Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob
28. Årsrapport 2012 for Strategi for Integrationsindsatsen
29. Resultatopfølgning og ResultatRevision 2012
30. BeskæftigelsesPlan 2013 - ændringer i ministermål 1 og 3
31. BeskæftigelsesPlan 2014
32. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område
33. Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. februar 2013
34. Status på Udviklingsstrategien
35. Orientering til møde d. 2. april 201323. Godkendelse af dagsorden til møde den 2. april 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 02-04-2013
 
Godkendt
 
24. Borgerrådgiverens årsberetning 2012

Sagsprocedure

 

Behandles i de stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Borgervejleder Lars Roost Dinesen indstiller, at:

 1. byrådet tager Borgerrådgivningens beretning 2012 til efterretning.

 
 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At opfylde den årlige beretning til byrådet.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Henvendelser og sager:

Borgerrådgivningen har behandlet 1.440 1. gangs henvendelser i 2012 mod 1.260 sidste år, hvilket er en stigning på ca. 14 %.

 

Hvis man ser samlet på 1. gangs henvendelserne vedr. Arbejdsmarkedscentrets afdelinger ses en stigning på over 28 % i 2012. Stigningen gælder især henvendelser vedr. Ydelsescentret, som i årets løb blev lukket for personlige henvendelser. Denne lukning gav øget behov for rådgivning samt hjælp til udfyldelse og afsendelse af ansøgningsskemaer i Borgerrådgivningen.

 

Der ses tillige stigning i henvendelser omkring sygedagpenge og afklaringsforløb i Jobcentret.

Henvendelser vedr. Borgerservice er faldet markant, hvorimod Socialcentrets område, især på handicapområdet, har været stigende.

Familiecentret haft også haft en markant stigning.

På skoleområdet er der modtaget19 henvendelser mod fem året før.

Der ses fald i henvendelserne omkring Teknik og Miljø samt Ældreområdet.

Der har været mange henvendelser om selve Borgerrådgivningens funktion, netværk m.m.

En hel del henvendelser drejer sig om forhold uden for Holbæk kommunes myndighedsområde, hvor der henvises til andre instanser. Tillige har Retten og Politiets flytning givet en del forespørgsler.

I 2012 er oprettet i alt 112 sager. 98 var klagesager og 14 formidlingssager. Derudover er der lavet 398 notatsager, som viser en lille stigning i forhold til året før.

 

Sager som er afsluttet:

Der er i 2012 lukket 95 sager, mod 73 i 2011.

8 % af sagerne endte med at bevilling blev givet til borger. Borger fik medhold i andre 39 % (2011: 32 %). Dialogen blev genoprettet i 17 % (2011:19 %). Hvorimod i ca. 34 % fik borger ikke medhold (2011: 27 %).

 

Mødevirksomhed 2012:

I årets løb er afholdt 828 (2011:940) møder i Borgerrådgivningen med borgere. Der er afholdt 395 aftalte møder mod 306 i 2011. Udover de aftalte møder har der været 433 personligt fremmødte uden aftale mod 586 sidste år. 10 borgere har ønsket hjemmebesøg (2011:17) og 25 gange (2011:31) har borgerrådgiveren deltaget som bisidder. Ud over dette er der afholdt 24 møder i organisationen og netværk på området, mod 26 sidste år.

Tolk har deltaget 28 gange mod 27 i 2011. Borgerrådgivningen har købt en telefontolkning samt en tolkning gennemført på møde i Borgerrådgivningen, 26 gange har borger selv medbragt tolk/ven.

 

Kritiske områder og iagttagelser gennem året:

Post har været 9 dage undervejs

Breve overgået fra alm. brev til fremsendelse via e-post

Ikke konsekvent brug af e-post

Samme breve sendt flere gange

Post forsvundet i journalsystem og dukket op igen, meget længe efter

Lang sagsbehandlingstid på sager, der er hjemsendt fra Statsforvaltningen

Borgere savner kvittering/tilbagemelding efter henvendelse til kommunen

Uheldig telefonstart i Ydelseskontoret, efter at der ikke længere var mulighed for personlige henvendelser – ”Dette nummer eksisterer ikke”

Periodiske lange ventetider på at komme i telefonisk kontakt med Holbæk Kommune

Stor irritation over den automatiske telefonoplysningsfunktion ved opkald til 72363636

Problemer med de digitale selvbetjeningsløsninger indimellem.

 

Borgerrådgivningen og effektivitetsforbedringer:

I årets løb er der til chefgruppen, direktion og byråd sendt tre inspirationsskrifter omkring borgerbetjening m.v. Alle skrifter kan ses på kommunens hjemmeside under Borgerrådgivningen.

Tillige er udsendt folder om Borgerrådgivningen 2012.

Til refleksion:

Yderligere uddybning og statistik kan ses i selve årsberetningen, der er vedhæftet.

Borgerrådgiveren stiller sig til rådighed ved behandling af dette punkt i økonomiudvalget, som tidligere.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Borgerrådgiverfunktionen: Se bekendtgørelse om kommunernes styrelse, § 65E.

 
 

Høring

 

Borgerrådgiverens årsrapport har været til høring i Strategisk Forum.

De afgivne høringssvar er vedlagt som bilag til dagsordenen.

 

Alle afdelinger har svaret på høringsrunden.

 

Hvis der ikke er vedlagt et høringssvar fra en afdeling, er der fordi den pågældende afdeling ikke har haft kommentarer til rapporten.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 02-04-2013
 
Indstilles taget til efterretning.
 


3005147e1.docx
3034412e3.docx
3036026e4.docx
3036235e5.docx
3032939e2.doc

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2012
Bemærkninger fra Familiecentret
Bemærkninger fra Arbejdsmarkedscentret
Bemærkninger fra Borgerservice
Bemærkninger fra socialområdet


25. Kvalitet i sagsbehandlingen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1. drøfter kvaliteten i sagsbehandlingen i jobcenteret

2. tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At orientere om arbejdet med at sikre kvalitet i sagsbehandlingen både ved at følge op på borgernes oplevelse og klagesagers afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet mv. samt for at sikre politisk og offentlig gennemsigtighed om den aktive beskæftigelsesindsats og fortolkningen af de love Arbejdsmarkedscenteret administrerer.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Kvalitet i Arbejdsmarkedscenterets sagsbehandling handler både om lovgrundlag og om den måde hvorpå ledelse og medarbejdere – både internt i Arbejdsmarkedscenteret og i de aktive tilbud – kommunikerer med borgerne. Der er således både en objektiv kvalitet og en oplevet kvalitet. Den objektive kvalitet i sagsbehandling vurderes bl.a. ved at se på, hvordan lovgrundlaget administreres, og den oplevede kvalitet vurderes bl.a. ved at gennemføre tilfredshedsmålinger blandt borgerne om, hvordan de oplever Arbejdsmarkedscenterets service, og kvaliteten af de tilbud borgerne gives.

 
 

Den objektive kvalitet

Medarbejdere i Arbejdsmarkedscenteret træffer hver dag afgørelser på baggrund af lovgivning, hvori der er et element af skøn. Dette især i de mere komplicerede og langvarige sager på områderne sygedagpenge, ledighedsydelse, kontanthjælp og førtidspension samt i forbindelse med afgørelser om for eksempel stop af eller fradrag i ydelser som følge af partshøringsproces og sanktionering.

 

Borgere har altid mulighed for at indklage afgørelser til Beskæftigelsesankenævnet, de sociale nævn og Ankestyrelsen. Borgeren har også mulighed for at anke nævnenes afgørelse. Det er vigtigt løbende, at få Beskæftigelsesankenævnets vurdering af de skøn, der ligger til grund for Arbejdsmarkedscenterets afgørelser, og derfor opfordrer administrationen borgere til at indklage afgørelser, de måtte være uenige i. Beskæftigelsesankenævnet afgør løbende sager, og en oversigt over disse afgørelser afrapporteres til fagudvalget.

 

Ankestyrelsen har en statistik hjemmeside-service, hvor alle afgørelser i nævnene kvartalsvis opstilles i forhold til klagens lovgrundlag og hvilken afgørelse der er truffet i sagen. Statistikkerne opdateres med jævne mellemrum og aktuelt er det muligt at trække tal opdateret indtil og med 3. kvartal 2012. Statistikken henviser kun til de sager hvori der er truffet afgørelse i det pågældende kvartal. Sagen er ofte rejst længe før den afgøres, og statistikken skal derfor ses som en rettesnor for, i hvor høj grad Arbejdsmarkedscenteret træffer korrekte og lovmedholdelige afgørelser.

 

Nedenfor er de overordnede lovgivningsområder gengivet, og i bilaget er afgørelser fordelt på de enkelte paragraffer. På http://www.ankestyrelsen.dk/ er det muligt at søge endnu mere detaljeret viden om den objektive kvalitet af sagsbehandlingen.

 

Beskæftigelsesankenævnets afgørelser for 3. kvartal 2012

Beskæftigelsesankenævnet har i 3. kvartal 2012 afgjort 82 sager der vedrører Holbæk Kommune. Nedenfor vises afgørelserne fordelt på lovgivningsområder

 

Antal/lovområde

Afgjorte sager i alt

Afvisning/


henvisning

Stadfæ-stelse

Ophævelse/

ændring

Hjem-visning

1Beskæftigelsesankenævnet

82

14

43

13

12

2 Sygedagpenge

25

4

13

4

4

3 Lov om aktiv socialpolitik

37

9

17

7

4

4 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats-

 

4

0

3

0

1

5 Lov om pension

16

1

10

2

3

 

Antallet af afgørelser kan variere meget kvartal for kvartal. Derfor er det mere interessant at se på hvilken type af afgørelse nævnet træffer. Nedenfor er antallet af sager omsat til andele ift. den afgørelse, der er truffet.

 
 

Der kan være mange forskellige årsager til at en sag afvises eller hjemvises til fornyet behandling. De 2 mest interessante afgørelsesårsager er stadfæstelse, hvor Holbæk Kommunes afgørelse fastholdes og ophævelse/ændring, hvor kommunens afgørelse helt eller delvis skønnes forkert.

 

Overordnet set er Arbejdsmarkedscenteret overvejende tilfredse med, at Beskæftigelsesankenævnet stadfæster 52 % af de ankede sager, og er tilfredse med, at nævnet kun ophæver eller ændrer 16 % af kommunens afgørelser i de ankede sager.

 

Afgørelserne breder sig over en lang række forskellige ankeårsager, og der synes ikke umiddelbart at være anledning til at iværksætte yderligere ændringer end den altid pågående faglige kvalitetssikring, eller at ændre praksis for de skøn, der ligger til grund for Arbejdsmarkedscenterets sagsbehandling.

 

Derfor kan der dog ske ændringer i nævnets praksis, som beskrevet i nedenstående eksempel: Jobcenteret havde truffet afgørelse i 3 sager om ophør af sygedagpengeretten i h.t. § 27.1.3 (forlængelse på lægelig behandling), idet Jobcentret vurderede, at der ikke forelå en sikker lægelig vurdering på, at disse borgere var i en behandling som forventes at kunne genskabe arbejdsdygtigheden indenfor en konkret tidshorisont.

 

Jobcentret havde i afgørelserne lagt vægt på, at årsagen til uarbejdsdygtigheden ikke alene var sygdom, men at uarbejdsdygtigheden også skyldes de sociale og familiemæssige forhold. Beskæftigelsesankenævnet har ændret afgørelserne og kun lagt vægt på de lægelige udtalelser.

 

Det er Jobcentrets opfattelse, at Beskæftigelsesankenævnet har ændret praksis og nu er lempeligere i vurdering af de lægelige udtalelser og ikke tillægger de sociale faglige vurderinger en betydning. Jobcentret har i alle 3 tilfælde klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelser, men anmodning om behandling i forhold til et helhedssyn med inddragelse af andre faktorer end kun de lægelige.

 

Ankestyrelsen har afvist at behandle sager, idet afgørelserne ikke har principiel karakter, men der er tale om en afvejning af helt konkrete forhold i de enkelte sager. Jobcenteret tager således nævnets afvisning til efterretning.

 

 

Den oplevede kvalitet

Arbejdsmarkedscenteret gennemfører individuelle og anonyme spørgeskemaundersøgelser blandt borgere i vejledning og opkvalificeringstilbud. Borgere i virksomhedsrettede tilbud indgår således ikke i målingen, men langt de fleste borgere, der er i virksomhedsrettet tilbud, har tidligere været i et vejlednings- og opkvalificeringstilbud.

 

Målingen gennemføres for at sikre, at alle borgere har mulighed for at give deres vurdering af såvel samarbejdet med jobcenteret forinden tilbuddet iværksættes - samt tilbuddets kvalitet og effekt. Undersøgelsen gennemføres elektronisk 2-4 uger efter borgerne er visiteret til tilbud. Vedlagt sagen er en statistik præsentation af besvarelserne for hvert af de spørgsmål, der indgår i spørgeskemaet samt en anonymiseret men i øvrigt uredigeret fortegnelse over fritekstkommentarer. I nærværende sagsfremstilling fremhæves de mest centrale spørgsmål.

 

Tilfredshed med samarbejdet med jobcenteret

69 % oplever at være tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med jobcenteret, og 9 % er ikke tilfredse.

 

Tilbuddets reelt oplevede effekt

73 % af borgerne på kontanthjælp, a-dagpenge mv. oplever at tilbuddet ”meget” eller ”i nogen grad” hjælper dem tættere på at komme i arbejde. 10 % vurderer at det slet ikke har effekt.

Samme spørgsmål stilles til borgerne på sygedagpenge, og her oplever 87 % af borgerne at tilbuddet ”meget” eller ”i nogen grad” hjælper dem tættere på at komme tilbage i arbejde eller tilbage på arbejdsmarkedet, og kun 6 % vurderer at det slet ikke har nogen effekt.

 
 

Kvalitetsudvikling


I spørgeskemaet er en mulighed for at borgere kan skrive fritekst-kommentarer mv. Disse er gengivet i bilaget. Borgere der aktivt angiver kontaktinfo og udtrykker lyst til at gå i dialog med jobcenteret om deres oplevelse i tilbuddet eller ønsket om at gøre tilbuddet bedre, kontaktes med henblik på dette.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 02-04-2013
 
Taget til efterretning.
 


3037593e6.pdf
3037595e7.pdf

Bilag

Beskæftigelsesankenævnet-3kvt2012.pdf
Tilfredshedsmåling 4-kvt2012.pdf


26. Praksis for brugertilfredshedsundersøgelser_EBU

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. De stående udvalg og Økonomiudvalget tager oversigten med forventede brugerundersøgelser for perioden 2013-2015 til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre at de stående udvalg og Økonomiudvalget er orienteret om den forventede tidsplan for gennemførelse af brugerundersøgelser i Holbæk Kommune.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Direktionen har besluttet, at der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser mindst én gang i hver byrådsperiode inden for alle kommunens borgerrettede serviceområder. På de store velfærdsområder (dagtilbud, skole/SFO og hjemmepleje) vil der blive gennemført brugertilfredshedsundersøgelser mindst hvert andet år – i tråd med anbefalinger fra Kommunernes Landsforening og Finansministeriet.

Formålet med at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser i Holbæk Kommune er at

 

Undersøgelserne kan gennemføres enten ved hjælp af spørgeskemaer eller andre metoder til at få viden om brugernes forventning til og oplevelse af kvaliteten af servicetilbuddet. Resultaterne fra undersøgelserne vil altid være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

 

De stående udvalg og Økonomiudvalget blev i foråret 2012 orienteret om oversigten med de forventede brugertilfredshedsundersøgelser for perioden 2012-2015. Det blev bemærket, at oversigten angiver de forventede undersøgelser, og at der derfor løbende kan ske ændringer. Oversigten er nu opdateret og vedlagt som bilag. På baggrund af denne oversigt kan de stående udvalg og Økonomiudvalget få overblik over, hvornår det kan forventes, at brugertilfredshedsundersøgelserne bliver gennemført.

 

Nedenfor er angivet, hvilke undersøgelser der skal gennemføres for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse:

 1. Arbejdsmarked - Måling af oplevet kvalitet i aktive tilbud – Undersøgelse er gennemført i 2012. Metoden er herefter ændret, så dataindsamlingen foregår løbende og resultaterne opgøres flere gange om året.

 
 1. Arbejdsmarked – Borgernes oplevelse af Jobcenteret – Er gennemført i foråret 2012 og gentages hvert forår

 
 1. Arbejdsmarked – Nedsættelse af borgerpanel, samt fokusgruppemøder – I løbet af 2013

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres inden for budgettet på de enkelte politikområder.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Udsat
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 02-04-2013
 
Taget til efterretning.
 


2975271e8.xlsx

Bilag

Oversigt med forventede brugertilfredshedsundersøgelser_bilag februar 2013


27. Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen om implementering af” Førtidspension- og fleksjobreformen” til efterretning.

 
 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Regeringen indgik den 30. juni 2012 en aftale med Venstre, Konservative og Liberal Alliance om reform af førtidspension og fleksjob. Reformen er vedtaget af Folketinget og trådte i kraft 1. januar 2013. Reformens overordnede mål er, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv. Hovedtrækkene i reformen er:

 
 

For at sikre implementeringen af reformen er det afgørende vigtigt, at det tværgående rehabiliteringsteam er bemandet med de rigtige personer. Rehabiliteringsteamet skal sikre at:

 
 

På baggrund af disse ønsker og konsulentfirmaet M-Ploys anbefalinger har administrationen valgt at igangsætte rehabiliteringsteamet med en bemanding bestående af ledere fra Arbejdsmarkedscentret, Socialcentret og Sundhedscentret. Andre dele af den kommunale administration deltager efter behov, når deres perspektiver er vigtige for sagsbehandlingen i den konkrete sag. Eksempler herpå kan være Ungdommens Uddannelsesvejledning eller Familiecentret. Region Sjælland skal fra 2. halvår 2013 deltage med en sundhedsfaglig person. Indtil dette sker, har Holbæk Kommune etableret samarbejde med en speciallæge (arbejdsmediciner), som sikrer et lægefagligt perspektiv på borgerne også i 1. halvår af 2013.

 

Det forventes at teamet årligt skal behandle op mod 400 sager. Primo februar har teamet behandlet seks sager. Det har resulteret i følgende indstillinger:

 

Tilkendelse af førtidspension: 2

Tilkendelse af fleksjob: 2

Tilkendelse af ressourceforløb: 0

Fortsættelse af normal indsats: 2

 

På udvalgsmødet vil Arbejdsmarkedschef Kasper Kyed med udgangspunkt i de sager, der har været forelagt rehabiliteringsteamet, give eksempler på hvilke borgere det er, som har været til møde i teamet, og hvordan det organisatoriske samarbejde forløber.

 

Denne sag er også behandlet i Udvalget for Voksne 26. februar 2013, der tiltrådte indstillingen.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Udsat
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 02-04-2013
 
Taget til efterretning.
 
28. Årsrapport 2012 for Strategi for Integrationsindsatsen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Udvalget for Børn. Udvalget for Voksne.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. tager "Årsregnskab for Strategi for Integrationsindsatsen 2012" til efterretning

 2. tager ”Årsrapport for Strategi for Integrationsindsatsen 2012” til efterretning

 3. tager notat vedr. fremskudt vejledning /beboervejlederen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

"Årsrapport 2012 for Holbæk Kommunes Strategi for integrationsindsatsen 2010 – 2014", giver status på strategiens overordnede mål samt de indsatser, der er sat i værk for at omsætte strategi til virkelighed (Idékataloget). I Strategi for Integrationsindsatsen peges der på fire indsatsområder:

 

• Uddannelse

• Beskæftigelse

• Udsatte boligområder

• Socialt udsatte familier

Desuden betragtes sprog og kulturforståelse som et vigtigt indsatsområde, der går på tværs af de øvrige indsatser.

 

I strategien er en række overordnede mål opstillet, og som grundlag for den praktiske gennemførelse af strategien er der som udgangspunkt beskrevet 13 delprojekter. Disse er i høj grad baseret på ideer fra de aktører, som arbejder med integration i det daglige. Strategien er bredt funderet og forankret. Således har Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget samt Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse ansvaret for egne indsatsområder, og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse er overordnet ansvarlig for implementeringen af strategien og den løbende politiske opfølgning.

 

Ved indgangen til 2012 var alle planlagte projekter og tiltag i drift, og fokus blev lagt på at drive de forskellige tiltag videre. Desuden blev der arbejdet med etablering af nye projekter, og der arbejdes til stadighed på at sikre sammenhæng projekterne imellem. Det er vigtigt, at projekterne ikke blot eksisterer i hver deres egen lille verden, men at der finder relevant samarbejde sted mellem projekterne, og at der er bredt kendskab til indsatserne generelt.

 

Desuden arbejdes generelt mod opfyldelse af de mål, som er fastsat i Integrationsstrategien.

 

Der er lige nu en lang række aktiviteter i gang under Integrationsstrategien. Men det skal pointeres, at projekter og indsatser under Integrationsstrategien kun dækker en lille del af den samlede integrationsindsats i kommunen. Meget integrationsarbejde er indarbejdet i det daglige arbejde i enheder på alle niveauer, hvad enten det sker i Socialcentret, dagplejen eller den enkelte folkeskole. Denne lidt bredere tilgang til, hvad integrationsopgaven rummer, ligger også til grund for den aktuelle politiske behandling af etableringen af et integrationsbarometer, der kan tilvejebringe et databaseret udgangspunkt for politisk at drøfte, hvilke mål og strategier der kan sættes i værk, når den nuværende integrationsstrategi udløber i foråret 2014.

 

Neden for følger en kort gennemgang af udviklingen i 2012 indenfor de 4 indsatsområder.

 
 

Indsatsområdet uddannelse

Mens karakterniveauet for to-kulturelle børn ligger næsten stabilt, ligger de etnisk danske børn lidt højere end det foregående år. Det vides ikke præcist hvorfor, men en øget andel af piger, som har taget eksamen dette år, kan være en del af forklaringen. Profilmodellen, der er en prognose for unges grad af uddannelse, tegner stadigt et positivt billede af de etniske unges uddannelsesgrad fremadrettet.

De seneste tal for unge indskrevet på uddannelser viser, at færre vælger en erhvervsuddannelse, mens flere vælger en gymnasial uddannelse. Tendensen gør sig gældende for både to-kulturelle og etniske danske unge. Dog vælger flere etnisk danske en ungdomsuddannelse. Der tegnes desuden et billede af, at de unge to-kulturelle vælger – eller er nødt til at tage - et opkvalificerende forløb, for eksempel VUC, før de kommer ind på den kompetencegivende uddannelse.

 

I efteråret 2012 påbegyndtes det sidste kursusforløb af tre i dansk som andetsprog. Kurset afsluttes februar 2013. Dermed har alle lærere på skolerne med flest nydanske børn været igennem kursusforløbet. Den afsluttende evaluering viser større tilfredshed med forløbet end sidste år.

 

Projektet for et styrket skole-hjem-samarbejde forløb som planlagt i 2012. Projektet stopper med udgangen af juni 2013, hvorefter det vil være muligt at se, om det har haft en positiv effekt på blandt andet karakterniveauet ved 9. klasses afgangsprøve.

 
 

Indsatsområdet beskæftigelse

Beskæftigelsesfrekvensen for nydanskere er fortsat noget lavere end etniske danskere. Men den er generelt stigende og forskellen til den etnisk danske beskæftigelsesfrekvens mindskes.

Andelen af kommunalt ansatte nydanskere ligger nu en anelse højere end den nydanske arbejdsstyrke generelt. Målet om, at Holbæk Kommune som virksomhed skal afspejle befolkningen, er således nået, hvad dette tal angår. Der er stadig en overrepræsentation af nydanskere i jobs, som kræver kort eller ingen uddannelse.

 
 

Indsatsområdet udsatte boligområder

På en række nøgleområder ser det ud til, at udviklingen i de udsatte boligområder Ladegårdsparken, Vangkvarteret og Bjergmarken går i negativ retning eller i bedste fald er stagnerende. Tallene peger på en stadigt lavere arbejdsmarkedstilknytning og deraf følgende faldende gennemsnitsindtægter. Flertallet af beboerne i boligområderne har kun en grundskoleuddannelse som højeste uddannelsesniveau, og hvad etnicitet angår, bor der markant flere nydanskere i de tre boligområder end i de fleste andre områder af Holbæk.

 

Vangkvarteret figurerer stadig på listen over udsatte boligområder, nu på baggrund af alle tre indikatorer for ”ghettoisering”, nemlig arbejdsmarkedstilknytning, en høj andel af indvandrere og efterkommere samt en høj andel af tidligere dømte beboere.

 

De eksisterende projektindsatser under Integrationsstrategien i boligområderne har fortsat gennem 2012. Det gælder blandt andet danskundervisning i nærmiljøet og forældregrupper gennemført af projektpædagogen. Mødreprojektet er desuden fortsat året ud, dog kun i form af et efterværn for særligt sårbare kvinder fra projektet.

 

I stedet for den tværgående bemanding af den fremskudte vejledning i Vangkvarteret blev der medio 2012 ansat en beboervejleder med base i området. Det har vist sig, at den ændrede tilgang har medført den ønskede beboerinteresse, idet beboervejlederen haft stor søgning blandt områdets borgere (se særskilt årsrapport fra beboervejlederen).

 
 
 

Indsatsområdet socialt udsatte familier

De to kvarternetværk omkring henholdsvist Isefjordskolen og Sofielundskolen har stadig stor tilslutning og bidrager til sammenhængskraften i den kommunale integrationsindsats.

Holbæk Kommune yder fortsat en tværfaglig indsats over for børn med særlige problemstillinger. Det gælder også nydanske børn. En række indsatser støtter fortsat forældre i at kende de forventninger, der stilles dem. Det gælder for eksempel, sprogpædagogens forældregrupper, kvarternetværkene og skole-hjem-indsatsen.

 

Antallet af antal nydanskere, som sidder i boligforeningernes bestyrelser er stort set uændret.

Midt- og Vestsjællands Politi melder, om en enkelt sag i 2012 vedr. tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab. Dertil kommer en lille håndfuld relaterede sager. Boligsociale medarbejdere kan støtte op om dette billede.

 
 

Regnskab 2012

Regnskab 2012 indgår i årsrapporten. Regnskabet er aflagt for de enkelte projekter. Der er ingen budgetoverskridelser, men på flere områder et forventet mindreforbrug, der - jævnfør tidligere beslutninger- overføres til 2013. Bl.a. anvendes mindreforbruget på dataindsamling i processen med tilvejebringelse af datagrundlag for det kommende arbejde med integrationsbarometeret. Fremskudt vejledning har haft et forventet mindreforbrug, der overføres og styrker beboervejledningen i sin nye form i perioden 2013 til 2014. Projektporteføljen er i fuld drift, og der kommer løbende mindre ændringer, nye idéer og snitflader til øvrige projekter.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Udsat
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 02-04-2013
 
Taget til efterretning. Der udarbejdes en oversigt over resultaterne til næste gang strategien behandles i udvalget.
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Taget til efterretning.
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 02-04-2013
 
Hovedindstillingen taget til efterretning.
 


3002719e9.pdf
3002721e10.pdf

Bilag

Årsrapport 2012 Strategi for Integrationsindsatsen
Beboervejlederfunktionens beretning.pdf


29. Resultatopfølgning og ResultatRevision 2012

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.


Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Behandler udviklingen og resultaterne på arbejdsmarkedet og tager orienteringen til efterretning

 2. Pålægger administrationen at igangsætte arbejdet med ResultatRevision 2012 på denne baggrund

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At følge tæt op på arbejdsmarkedets aktuelle udvikling og Jobcenterets resultater i lyset heraf

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 
 

Offentlige myndigheder, faglige organisationer og interessegrupper måler løbende på udviklingen på arbejdsmarkedet i Danmark og i Holbæk Kommune. Holbæk

Arbejdsmarkedscenter måler:

Arbejdsmarkedscenteret modtager løbende eksterne målinger om resultater og udviklingen på arbejdsmarkedet, som forelægges såvel udvalget som Det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR). Tilfredshedsmålingerne indgår i den kvartalsvise afrapportering om ”Kvalitet i sagsbehandlingen”. Målinger, materiale og links til eksterne rapporter er tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside på stien:

>Borger>ArbejdeOgLedighed>SporgsmaalOgSvar>/OmJobcenteret

>JobcenterResultater-

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse vedtog på møde af 9. januar 2013 et nyt og mere overordnet format for den løbende resultatopfølgning. Med udgangen af marts er det samtidig muligt at trække de data, der ligger til grund for udarbejdelsen af ResultatRevision 2012 (RR2012), og derfor indgår det forberedende arbejde til RR2012 i april måneds resultatopfølgning.

 

Kvartalsrapport for 4. kvartal i Østdanmark

BeskæftigelsesRegion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) udarbejder kvartalsvise rapporter om udviklingen på arbejdsmarkedet i Østdanmark og med rapporten for 4. kvartal, er det derfor muligt at danne sig et overblik over, hvilke resultater der er opnået i regionen igennem hele 2012. For Østdanmark er de helt overordnede resultater for ministermålene:

 

Kvartalsrapporten har en meget høj grad af overensstemmelse med de data, der foreligger til udarbejdelse af RR2012, og der er derfor også i forlængelse af møde i Det Regionale BeskæftigelsesRåd (RBR) udsendt pressemeddelelse fra RBR om resultaterne. I et uddrag heraf meddeler formand Peter Kay Mortensen:

 

- Det er som udgangspunkt ikke tilfredsstillende for Det regionale Beskæftigelsesråd, at kun et ud af fire regionale mål bliver nået. Der er naturligvis en række grunde til den manglende målopfyldelse. Den økonomiske krise trækker ud, og vendingen på arbejdsmarkedet lader vente på sig, siger Peter Kay Mortensen, formand for Det regionale Beskæftigelsesråd.

 

Kvartalsapporten kan læses i hele sin udstrækning (62 sider) på http://www.brhovedstadensjaelland.dk/, men i det vedhæftede bilag (Kvartalsrapport-2012-4-BRHS) er fremdraget en række af de centrale grafer der viser udviklingen for regionen med særligt fokus på Holbæks resultater.

 

Opfølgning på BP2012

Kvartalsrapporten og bilagene understøtter følgende overordnede billede af udviklingen på arbejdsmarkedet og resultaterne af indsatsen i Holbæk Kommune.

:

 

Resumé af målopfyldelse:

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Ministermål 1

1271

1249

Opnås

Ministermål 2

291

195

Opnås

Ministermål 3

1200

1315

Opnås ikke

Ministermål 4

966

972

Opnås ikke

Lokalt mål 1

28 %

24,8 %

Opnås

Lokalt mål 2

22 %

16 %

Opnås ikke

Lokalt mål 3

24,8 %

Ej tilgængeligt

Opnås ikke

 
 

Det er denne udvikling og disse resultater, der vil blive beskrevet, kommenteret og politisk behandlet i RR2012. Pga. efter-registrering i beskæftigelsesdatabaserne, vil der være en lille forskel i de data der i dag er tilgængelige, og de data der vil blive trukket den 31. marts. Disse vil dog ikke forrykke det store billede. Notat om målopfyldelse og RR2012 er vedlagt sagen.

 

ResultatRevision 2012

RR2012 har til formål at følge op på og kommentere de mål, der er beskrevet i BeskæftigelsesPlan 2012 (BP2012). BP2012 er i den forstand et ”budget” for målsætninger og indsatsen, og RR2012 er det kommenterede ”regnskab” for resultaterne. RR2012 udarbejdes på baggrund af ministeriets data fra www.jobindsats.dk, hvor der måles på udviklingen fra december 2011 til december 2012. Data til RR2012 består af tre dele:

Administrationen vil på baggrund af disse data igangsætte udarbejdelsen af RR2012. Denne vil blive forelagt til politisk behandling på udvalgsmøde i maj, sendt i høring i LBR, afsendt til beskæftigelsesregionen til kommentering, og endeligt forlagt Byrådet med høringssvar og kommentarer til vedtagelse på Byrådets møde i juni 2013.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 02-04-2013
 
Godkendt.
 


3037247e11.pdf
3037206e12.pdf

Bilag

Kvartalsrapport-2012-4-BRHS.pdf
Notat om målopfyldelse og RR2012.pdf


30. BeskæftigelsesPlan 2013 - ændringer i ministermål 1 og 3

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Tager de ændrede måltal fra Det Regionale BeskæftigelsesRåd (RBR) til efterretning

 2. Pålægger administrationen - til politisk behandling - at undersøge om de ændrede mål giver anledning til at justere Holbæk Kommunes måltal for ministermålene 1 og 3

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

På møde i Det Regionale BeskæftigelsesRåd (RBR) 11. marts er niveauerne på de regionale mål for 2013 vedr. unges uddannelsesgrad (mål 1) og begrænsning af langtidsledigheden (mål 3) justeret som følger:

 

Mål 1: Uddannelsesgraden for unge skal i december 2013 være 24 procent – svarende til en stigning på 4 procentpoint fra december 2011 til december 2013.

 

Mål 3: Fald i antal langtidsledige på 11 procent fra december 2011 til december 2013 – svarende til max. 23.240 langtidsledige i december 2013.

 

Ændringerne i mål 1 skal ses på baggrund af justeringer af data i jobindsats. Det har betydet, at uddannelsesgraden i 2011 er ændret fra 22 til 20 pct. Derudover ses en faldende trend fra 2011 til 2012. Den regionale vurdering er derfor, at det hidtidige fastsatte mål for 2013 på 28 pct. og en stigning på 6 procentpoint er urealistisk. I stedet er der fastsat et ambitionsniveau om en stigning på 4 procentpoint svarende til en uddannelsesgrad i 2013 på 24 procentpoint.

 

Ændringer i mål 3 skal ses på baggrund af den ændrede prognose fra Økonomi- og Indenrigsministeriet for udviklingen i ledigheden frem mod udgangen af 2014. Justeringen betyder, at det regionale mål for langtidsledigheden er ændret fra et fald på 18 pct. til et fald på 11 pct. frem til 2013.

 

Det hidtidige niveau baserede sig på et forventet fald i ledigheden i regionen på 7,9 pct., mens den nye prognose kun opererer med et fald på 1 pct. Det regionale niveau på målet er fastlagt ud fra dels en teknisk fremskrivning, hvor langtidsledigheden forventes at følge udviklingen i den generelle ledighed frem mod udgangen af 2013, dels et tillæg der udtrykker effekten af en styrket indsats på området. Med justeringen fastholdes et tillæg på 10 procent, som udtryk for en styrket indsats, mens den tekniske fremskrivning justeres til at være 1 pct., svarende til forventningerne med den nye prognose om et fald i ledigheden på 1 pct. frem til december 2013.

 

Holbæk Kommune har i BeskæftigelsesPlan 2013 vedtaget følgende målsætninger, der baserer sig på det tidligere skøn:

 

Mål 1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 30 %, svarende til en stigning på 7 procentpoint fra december 2011 til december 2013.

 

Mål 3: Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 460 personer i december 2013, svarende til et fald på 18 pct. fra december 2011 (561 personer) til december 2013.

 

Administrationen anbefaler på baggrund af den ændrede prognose og de ændrede regionale mål, at udvalget drøfter behovet for ændringer i de lokale målsætninger.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 02-04-2013
 
Tiltrådt.
 
31. BeskæftigelsesPlan 2014

Sagsprocedure

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter ministermål for 2013 og tager disse til efterretning

 2. tager LO og DA’s fælles udmelding for beskæftigelsesindsatsen i 2014 til efterretning

 3. tager procesplan for udarbejdelse af BeskæftigelsesPlan 2014 og ResultatRevision 2012 til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Formål

At påbegynde arbejdet med BeskæftigelsesPlan 2014.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Beskæftigelsesplanen (BP) udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen. Planen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem bl.a. jobcenteret, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse samt Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR).

BP indeholder bl.a. lokale målsætninger for de nationale beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene) samt lokale mål og indsatsområder, som besluttes af Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse efter inddragelse af LBR. Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort følgende nationale beskæftigelsesmål (ministermålene) for 2014:

 

Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse


“Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse”

 

Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension


“Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres”.

 

Ministermål 3 - Langtidsledigheden skal bekæmpes


“Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt”.

 

Ministermål 4 - En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder


”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen”

 

Målene er de samme som i 2013, men der vil til forskel fra 2013 være krav om at formulere en kvantitativ målsætning for mål 4 om virksomhedskontakten. Skrivelse samt notat fra ministeriet om de nationale beskæftigelsesmål er vedlagt sagen til orientering.

 

LO og DA fremsender hvert år deres fælles anbefalinger til kommunernes arbejde med beskæftigelsesplanen. LO og DA’s skrivelse er vedlagt sagen til orientering. Arbejdsmarkedets parter har i forhold til BP2014 et ønske om, at kommunerne særligt arbejder med:

 

Da alle 3 hovedpointer er omfattet af ministerens mål, vedlægges DA og LO’s anbefalinger denne sagsfremstilling til almindelig inspiration og orientering.

 

Administrationen vil på denne baggrund igangsætte arbejdet med BeskæftigelsesPlan 2014, således at planen kan udarbejdes indenfor rammerne af følgende ministerielt fastsatte tidsplan:

 
 

Tidspunkt

Aktivitet

Medio februar 2013

Ministeren udmelder mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i 2014.

Februar/marts 2013

RBR/BR udarbejder kontrakt for 2014 (udkast indsendes til AMS i uge 11).

 

19. marts 2013

Beskæftigelsesregionen holder seminar om beskæftigelsesplanen for kommunerne, hvor understøttende materiale mv. præsenteres.

 

22. marts 2013

Beskæftigelsesregionen sender notat om de regionale forudsætninger for målfastsættelsen i 2014 til kommunerne.

April 2013

RBR’s Beskæftigelsespolitiske konference.

 

April / Maj / Juni 2013

Indhold og mål i beskæftigelsesplanerne drøftes mellem kommunen og beskæftigelsesregionen på de individuelle dialogmøder. Der lægges op til, at kommunen kommer med et oplæg om de strategiske overvejelser om indhold og mål i beskæftigelsesplanen.

April / Maj / Juni 2013

Kommunerne udarbejder udkast til beskæftigelsesplaner.

Ultimo maj 2013

Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose for udvikling i ledigheden forventes tilgængelig.

 

Primo juni 2013

På baggrund af ovenstående sendes Beskæftigelsesregionens fremskrivning af ledighed på kommuneniveau til jobcentrene.

Senest 21. juni 2013

Kommunen sender udkast til beskæftigelsesplan til beskæftigelsesregionen.

Senest 1. juli 2013

Udkast til beskæftigelsesplan sendes i høring hos LBR.

 

Senest 31. august 2013

Beskæftigelsesregionen sender bemærkninger til beskæftigelsesplanen til kommunen. Samtidig sendes LBR’s bemærkninger til beskæftigelsesplanen til kommunen.

 

Senest 15. oktober 2013

Beskæftigelsesplanen godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse.

 

Senest 31. oktober 2013

Den godkendte beskæftigelsesplan fremsendes til RBR med LBR’s bemærkninger.

Senest 31. januar 2014

Niveauerne for ministermålene fastlægges endeligt i kommunerne

 

Senest 31. januar 2014

Den godkendte beskæftigelsesplan samt LBR’s og beskæftigelsesregionens bemærkninger offentliggøres på kommunernes hjemmeside.

 

Tidsplan og årshjul for udarbejdelse af BP2014 samt ResultatRevision 2012 er vedlagt sagen som bilag, og det skal bemærkes, at Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) foruden LBR’s selvstændige bidrag til planen, bl.a. inddrages i arbejdsprocessen på møder den 29. april, 10. juni samt ved skriftlig høring.

 
 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 02-04-2013
 
Procesplanen godkendt. Ministermålene taget til efterretning. Der udarbejdes forslag til få lokale mål.
 


3031051e13.pdf
3031059e14.pdf
3031045e15.pdf

Bilag

BP14-ministermål.pdf
Faellesudmeldinger_DA_LO_A5 2014.pdf
BP14-RR12-tidsplanEBU.pdf


32. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet fastsætter sagsbehandlingsfristerne på det sociale område som foreslået i vedlagte bilag.

 

Alternativ indstilling


Formål

At revidere og opdatere de frister, som byrådet har fastsat for den generelle sagsbehandlingstid inden for de forskellige sagsområder på det sociale område.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet er - efter § 3, stk. 2. i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, fra modtagelsen af en ansøgning på det sociale område, til afgørelsen skal være truffet.

 

Byrådet fastsatte den 6. april 2011 fristerne for den generelle sagsbehandlingstid på de forskellige sociale sagsområder. Blandt andet som følge af etableringen af ”Udbetaling Danmark” er sagsbehandlingsfristerne nu blevet revideret, og forvaltningen har udarbejdet vedhæftede forslag til en revideret oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område.

 

Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De foreslåede sagsbehandlingsfrister er generelle. Det betyder, at nogle sager kan afsluttes hurtigere, men der kan også være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan fx være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne personer.

 

Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

§ 3, stk. 2, i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold

 

De foreslåede frister forventes ikke at medføre ændringer i administrationen, da de svarer til den gældende praksis.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 02-04-2013
 
Indstilles godkendt.
 


3027690e16.doc

Bilag

Sagsbehandlingsfrister - Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse


33. Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. februar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. februar til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering om forventninger til udviklingen i økonomi og aktiviteter på udvalgets område.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Økonomi og aktivitetsopfølgningen for februar viser kun små afvigelser i forhold til det korrigerede budget. I alt ventes en forbedring af resultatet på 2 mio. kr.

 

De største ændringer ses på børnespecialområdet, hvor den store omlægning der er sat i gang virker, og endda bedre end forventet. Der flyttes godt 5 mio. kr. fra anbringelser til forebyggende initiativer, og initiativerne, der skal fremme inklusion, er på forkant i forhold til forventningen. Alt i alt forventes et mindre forbrug på børnespecialområdet på 3,3 mio. kr.

 

På politikområde 13 – Uddannelse og beskæftigelse, forventes ingen afvigelse i forhold til det korrigerede budget.

 

På politikområde 14 – Erhverv og Turisme, forventes ingen afvigelse i forhold til det korrigerede budget.

 
 

Samlet overblik for politikområde 13 og 14.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområderne

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab 2013, pr. februar

Forventet afvigelse ultimo februar

 

A

B

C

D=C-b

Politikområde 13 - Uddannelse og beskæftigelse

853,4

876,0

876,0

0,0

Politikområde 14 - Erhverv

5,9

5,9

5,9

0,0

I alt - Udvalget for Erhverv og beskæftigelse

859,2

881,9

881,8

0,0

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 02-04-2013
 
Indstilles taget til efterretning.
 


3033642e17.doc

Bilag

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, økonomi og aktivitetsopfølgning pr. februar


34. Status på Udviklingsstrategien

Sagsprocedure

 

Drøftes i alle udvalg.

 
 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse drøfter hvilke temaer fra udviklingsstrategien - indenfor udvalgets ansvarsområder - der skal have særlig prioritet i udvalgets arbejde i 2013, i det igangværende kommuneplanarbejde og/eller i den kommende budgetproces.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at give udvalget lejlighed til at drøfte status på udviklingsstrategien - med særligt fokus på udvalgets ansvarsområder.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med afsæt i visionen (maj 2010) og som optakt til kommuneplanarbejdet og andre politikker drøftede Holbæk Byråd mål for kommunes fremtidige udvikling henover forår og sommer 2011. Resultatet blev en udviklingsstrategi for Holbæk Kommune, som byrådet vedtog i maj 2012.

 

På temamødet i december 2012 drøftede byrådet en samlet status på gennemførte, igangværende og planlagte initiativer, som skal realisere målene i udviklingsstrategien.

 

Samtidig gav byrådet en umiddelbar vurdering af, hvor Holbæk Kommune er godt på vej (markeret med ’grøn’) henholdsvis, hvor der er behov for at tage mere fat (markeret med ’gul’).

 

Med udgangspunkt i udvalgets ansvarsområder har de stående udvalg og Økonomiudvalget nu lejlighed til at drøfte byrådets vurdering nærmere.

 

Udvalgene har samtidig mulighed for at pege på hvilke temaer fra udviklingsstrategien, der skal have særlig prioritet i udvalgets arbejde i 2013, i det igangværende kommuneplanarbejde og/eller i den kommende budgetproces.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Udsat
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 02-04-2013
 
Der skal fokuseres på at tiltrække flere arbejdspladser/virksomheder og etablere bedre og flere uddannelsesmiljøer og –muligheder.
 


2940796e18.docx
2939668e19.docx

Bilag

opsamling af US
Opsamling på byrådsmødet 5. dec af US


35. Orientering til møde d. 2. april 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende meddelelser til efterretning:

 1. LBR har på møde af 4. februar på baggrund af den beskårede budgetramme besluttet at samle sine aktiviteter i 2013 omkring Projekt Ordinært Arbejde og et fornyet projekt om Jobrotation i samarbejde med AOF.

 2. Arbejdsmarkedscenteret har d. 19. februar 2013 modtaget meddelelse om at den private beskæftigelsesaktør Kompetenceporten er begæret konkurs. Arbejdsmarkedschefen vil på mødet kort redegøre for, hvordan denne meddelelse er blevet håndteret, særligt ift. de 490 borgere der har modtaget et tilbud gennem Kompetenceporten.

 3. Udvalget og LBR inviteres til i fællesskab at deltage i den årlige konference om beskæftigelsespolitiske perspektiver for Østdanmark i 2013 og 2014. Konferencen afholdes 8. april i Øksnehallen, og tilmelding foregår ved henvendelse til arbejdsmarkedscenterets sekretariat

 4. Arbejdsmarkedscenteret har under Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje ”Puljen til jobrettet opkvalificering” ansøgt om og modtaget 900 tkr. til særlig indsats for 25-29-årige kvinder med uddannelse, der vil blive afviklet som et kontrolleret forsøg.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At holde udvalget orienteret om sager af særlig interesse

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Udsat
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 02-04-2013
 
Taget til efterretning.