UDVALG

09-13 Udvalget for Arbejdsmarkedet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-02-2013 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-02-2013 18:00:00


PUNKTER

15. Godkendelse af dagsorden til møde den 27. februar 2013
16. Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob
17. Styrket indsats overfor fleksjobvisiterede
18. Årsrapport 2012 for Strategi for Integrationsindsatsen
19. Udbygningsaftaler i forbindelse med lokalplanlægning
20. Praksis for brugertilfredshedsundersøgelser_EBU
21. Status på Udviklingsstrategien
22. Orientering til møde 27. februar 201315. Godkendelse af dagsorden til møde den 27. februar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Godkendt
 
16. Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse samt Udvalget for Voksne.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen og direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget tager orienteringen om implementering af” Førtidspension- og fleksjobreformen” til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Regeringen indgik den 30. juni 2012 en aftale med Venstre, Konservative og Liberal Alliance om reform af førtidspension og fleksjob. Reformen er vedtaget af Folketinget og trådte i kraft 1. januar 2013. Reformens overordnede mål er, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv. Hovedtrækkene i reformen er:

 
 

For at sikre implementeringen af reformen er det afgørende vigtigt, at det tværgående rehabiliteringsteam er bemandet med de rigtige personer. Rehabiliteringsteamet skal sikre at:

 
 

På baggrund af disse ønsker og konsulentfirmaet M-Ploys anbefalinger har administrationen valgt at igangsætte rehabiliteringsteamet med en bemanding bestående af ledere fra Arbejdsmarkedscentret, Socialcentret og Sundhedscentret. Andre dele af den kommunale administration deltager efter behov, når deres perspektiver er vigtige for sagsbehandlingen i den konkrete sag. Eksempler herpå kan være Ungdommens Uddannelsesvejledning eller Familiecentret. Region Sjælland skal fra 2. halvår 2013 deltage med en sundhedsfaglig person. Indtil dette sker, har Holbæk Kommune etableret samarbejde med en speciallæge (arbejdsmediciner), som sikrer et lægefagligt perspektiv på borgerne også i 1. halvår af 2013.

 

Det forventes at teamet årligt skal behandle op mod 400 sager. Primo februar har teamet behandlet seks sager. Det har resulteret i følgende indstillinger:

 

Tilkendelse af førtidspension: 2

Tilkendelse af fleksjob: 2

Tilkendelse af ressourceforløb: 0

Fortsættelse af normal indsats: 2

 

På udvalgsmødet vil Arbejdsmarkedschef Kasper Kyed med udgangspunkt i de sager, der har været forelagt rehabiliteringsteamet, give eksempler på hvilke borgere det er, som har været til møde i teamet, og hvordan det organisatoriske samarbejde forløber.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Udsat
 
17. Styrket indsats overfor fleksjobvisiterede

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at udvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning

 2. beslutter at indlede udbudsproces for indsatsen for borgere på ledighedsydelse

 3. tiltræder den justerede indsats for borgere på ledighedsydelse

 4. indstiller til Økonomiudvalget, at justere 1 % puljen, så den i endnu højere grad målrettes personer med meget begrænset arbejdsevne

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre en effektiv beskæftigelsesindsats for borgere med varigt nedsat arbejdsevne

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Som en del af reformen af førtidspension og fleksjob nedsættes kravet til den enkeltes arbejdsevne således, at flere, der ellers før ville have modtaget en førtidspension, i stedet kan gå i et fleksjob, og dermed styrke reformens målsætning om at øge arbejdsudbuddet og sikre at flere i højere grad bliver i stand til at forsørge sig selv. En borger med varig nedsat arbejdsevne kan vurderes berettiget til et fleksjob, og hvis en fleksjobberettiget borger er ledig, modtager vedkommende ledighedsydelse.

 

Ved reformen målrettes fleksjobordningen de svageste ledige og tilskudsordningerne omlægges således, at det for den enkelte i fleksjob altid vil kunne svare sig at øge den ugentlige arbejdstid og at tilskuddet til de højest lønnede fleksjobbere sænkes. Reformen giver derfor anledning til at justere beskæftigelsesindsatsen for borgere på ledighedsydelse.

 

Udbud på ledighedsydelse

Ledige fleksjobberettigede på ledighedsydelse skal ifølge lovgivningen henvises til en anden aktør senest efter 12 måneders ledighed og har ret til at blive henvist efter 6 måneders ledighed. Jobcentret har i perioden 2009-2012 benyttet Marselisborg Beskæftigelse og JobDK som disse private aktører, således at JobDK har haft ledige med kort ledighedsanciennitet, mens Marselisborg Beskæftigelse har haft de langtidsledige.

 

Fra efteråret 2012 er der foretaget ændringer i denne indsats, således at kommunens eget tilbud i Kompetencecentret varetager indsatsen for borgere med kortere ledighedsanciennitet, mens JobDK varetager indsatsen for de langtidsledige fleksjobberettigede.

 

Tidligere kunne en borger blive visiteret til et fleksjob med en resterhvervsevne på mellem 10 og 18,5 timer. Med reformen er dette krav ændret til en effektiv arbejdsevne på mellem 2 og 18,5 timer om ugen. De private aktører på markedet har alle stor erfaring med ledige fleksjobbere med en arbejdsevne på over 10 timer, mens der ikke på markedet findes aktører med erfaring for den målgruppe, der har under 10 timers arbejdsevne. Den erfaring har til gengæld Jobcentret, der siden 2009 har arbejdet med at få førtidspensionister i job. Jobs, der typisk er under 10 timer om ugen. Disse erfaringer kan med fordel bruges i forhold til de fleksjobs visiterede.

 

På baggrund heraf foreslår administrationen. at der iværksættes en udbudsproces for de fleksjobs visiterede, der har en arbejdsevne på over 10 timer ugentligt, mens den øvrige del af målgruppen håndteres af Jobcentret i sammenhæng med indsatsen over for førtidspensionister, der ønsker job.

 

Fleksjobambassadører

Som led i finansloven er der afsat penge til en styrket indsats for at finde fleksjob. Holbæk Kommune modtager som et led i denne styrkede indsats 1,5 mio. kr. årligt til at ansætte fleksjobambassadører. Midlerne vil blive anvendt til at ansætte flere virksomhedskonsulenter til opsøgende arbejde for fleksjobvisiterede og dermed styrke indsatsen for at sikre jobs på det rummelige arbejdsmarked.

 

Justering af 1 % puljen, skabelse af minifleksjobpulje

1 % puljen er en kommunal pulje, der er afsat for at sikre langtidsledige fleksjobbere - med mere end 18 måneders ledighed - job i den kommunale organisation. Målet er at udvikle og vedligeholde den enkeltes arbejdsevne og arbejdsidentitet. Puljen fungerer ved, at den kommunale arbejdsgiver bliver fuldt kompenseret for at ansætte en person i fleksjob det første år. Det andet år er kompensationen 75 % af lønudgifterne, mens den i år 3 og følgende år er 50 %. I alt er der afsat 5,5. mio. kr. i denne pulje. Med reformen er det forventningen, at der vil være flere borgere, der kan have gavn af indsatsen der iværksættes gennem 1 % puljen. Men det er også forventningen, at disse flere borgere vil have en mere reduceret arbejdsevne.

 

For at sikre at Holbæk Kommune som arbejdsgiver tager et særligt ansvar for de svageste fleksjobvisiterede foreslås det derfor, at reservere 1 mio. kr. af 1 % puljen til den borgermålgruppe, der har arbejdsevne på under 10 timer med mere end 6 måneders anciennitet – fremadrettet kaldet minifleksjobspuljen.

 

Der er gennem finansloven afsat penge til at etablere disse særlige fleksjob i form af en bonusordning til arbejdsgivere på 25.000 kr. for hvert etableret særligt fleksjob. Denne bonus vil indgå som en del af finansieringsgrundlaget for puljen for at undgå dobbeltkompensation af kommunale arbejdsgivere. Dette betyder, at minifleksjobpuljen i 2013 vil udgøre ca. 1,5 mio. kr. Forslaget indebærer således, at 1 % puljen og herunder minifleksjobpuljen fremadrettet ser således ud:

 

 

1 % puljen (4,5 mio)

Minifleksjobpuljen (1,5 mio)

Målgruppe

Alle personer på ledighedsydelse med mere end 18 måneders anciennitet

 

Personer på ledighedsydelse med 6 måneders anciennitet og mindre end 10 timers arbejdsevne

Kompensation

År 1 – 100 % kompensation

År 2 – 75 % kompensation

År 3+ – 50 % kompensation

 

Den fremtidige indsats indeholdende de foreslåede ændringer for borgere på ledighedsydelse fremgår af det vedlagte bilag.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Der sker med forslaget ikke en udvidelse af 1 % puljen. Den typiske udgift til kompensation i den gamle ordning var:

 

ca. 80.000 kr. i år 1,

ca. 60.000 kr. i år 2 og

ca. 40.000 kr. i år 3.

 

I den nye ordning, hvor tilskuddet på fleksjobområdet er omlagt, vil den typiske kompensation for en person der arbejder 12 timer være et tilsvarende beløb.

 

For en person der arbejder seks timer om ugen vil kompensationen være:

ca. 40.000 kr. i år 1,

ca. 30.000 kr. i år 2 og

ca. 20.000 kr. i år 3.

 

Samtidig indarbejdes den lovgivningsmæssige kompensation (bonus) og det vurderes derfor at forslaget kan gennemføres indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Punkt 1-3 godkendt.
Punkt 4 indstilles godkendt. S tager forbehold.
Der laves en status for anvendelsen af 1 % puljen nu og en opfølgning i september.
 


3000636e1.pdf

Bilag

Indsats for borgere på ledighedsydelse.pdf


18. Årsrapport 2012 for Strategi for Integrationsindsatsen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse:

 1. tager "Årsregnskab for Strategi for Integrationsindsatsen 2012" til efterretning

 2. tager Ӂrsrapport for Strategi for Integrationsindsatsen 2012 til efterretning

 3. tager notat vedr. fremskudt vejledning /beboervejlederen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

"Årsrapport 2012 for Holbæk Kommunes Strategi for integrationsindsatsen 2010 – 2014", giver status på strategiens overordnede mål samt de indsatser, der er sat i værk for at omsætte strategi til virkelighed (Idékataloget). I Strategi for Integrationsindsatsen peges der på fire indsatsområder:

• Uddannelse

• Beskæftigelse

• Udsatte boligområder

• Socialt udsatte familier

Desuden betragtes sprog og kulturforståelse som et vigtigt indsatsområde, der går på tværs af de øvrige indsatser.

 

I strategien er en række overordnede mål opstillet og som grundlag for den praktiske gennemførelse af strategien er der som udgangspunkt beskrevet 13 delprojekter. Disse er i høj grad baseret på ideer fra de aktører, som arbejder med integration i det daglige. Strategien er bredt funderet og forankret. Således har Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget samt Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse ansvaret for egne indsatsområder, og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse er overordnet ansvarlig for implementeringen af strategien og den løbende politiske opfølgning.

 

Ved indgangen til 2012 var alle planlagte projekter og tiltag i drift, og fokus blev lagt på at drive de forskellige tiltag videre. Desuden blev der arbejdet med etablering af nye projekter, og der arbejdes til stadighed på at sikre sammenhæng projekterne imellem. Det er vigtigt, at projekterne ikke blot eksisterer i hver deres egen lille verden, men at der finder relevant samarbejde sted mellem projekterne, og at der er bredt kendskab til indsatserne generelt.

 

Desuden arbejdes generelt mod opfyldelse af de mål, som er fastsat i Integrationsstrategien.

Der er lige nu en lang række aktiviteter i gang under Integrationsstrategien. Men det skal pointeres, at projekter og indsatser under Integrationsstrategien kun dækker en lille del af den samlede integrationsindsats i kommunen. Meget integrationsarbejde er indarbejdet i det daglige arbejde i enheder på alle niveauer, hvad enten det sker i Socialcentret, dagplejen eller den enkelte folkeskole. Denne lidt bredere tilgang til hvad integrationsopgaven rummer, ligger også til grund for den aktuelle politiske behandling af etableringen af et integrationsbarometer, der kan tilvejebringe et databaseret udgangspunkt for politisk at drøfte, hvilke mål og strategier der kan sættes i værk, når den nuværende integrationsstrategi udløber i foråret 2014.

 

Nedenfor følger en kort gennemgang af udviklingen i 2012 indenfor de 4 indsatsområder.

 
 

Indsatsområdet uddannelse

Mens karakterniveauet for tokulturelle børn ligger næsten stabilt, ligger de etnisk danske børn lidt højere end det foregående år. Det vides ikke præcist hvorfor, men en øget andel af piger, som har taget eksamen dette år, kan være en del af forklaringen. Profilmodellen, der er en prognose for unges grad af uddannelse, tegner stadigt et positivt billede af de etniske unges uddannelsesgrad fremadrettet.

De seneste tal for unge indskrevet på uddannelser viser, at færre vælger en erhvervsuddannelse, mens flere vælger en gymnasial uddannelse. Tendensen gør sig gældende for både tokulturelle og etniske danske unge. Dog vælger flere etnisk danske en ungdomsuddannelse. Der tegnes desuden et billede af, at de unge tokulturelle vælger – eller er nødt til at tage - et opkvalificerende forløb, for eksempel VUC, før de kommer ind på den kompetencegivende uddannelse.

 

I efteråret 2012 påbegyndtes det sidste kursusforløb af tre i dansk som andetsprog i fagene. Kurset afsluttes februar 2013. Dermed har alle lærere på skolerne med flest nydanske børn været igennem kursusforløbet. Den afsluttende evaluering viser større tilfredshed med forløbet, end sidste år.

 

Projektet for et styrket skole-hjem-samarbejde forløb som planlagt i 2012. Projektet stopper med udgangen af juni 2013, hvorefter det vil være muligt at se, om det har haft en positiv effekt på blandt andet karakterniveauet ved 9. klasses afgangsprøve.

 
 

Indsatsområdet beskæftigelse

Beskæftigelsesfrekvensen for nydanskere er fortsat noget lavere end etniske danskere. Men den er generelt stigende og forskellen til den etnisk danske beskæftigelsesfrekvens mindskes.

Andelen af kommunalt ansatte nydanskere ligger nu en anelse højere end den nydanske arbejdsstyrke generelt. Målet om, at Holbæk Kommune som virksomhed skal afspejle befolkningen, er således nået, hvad dette tal angår. Der er stadig en overrepræsentation af nydanskere i jobs, som kræver kort eller ingen uddannelse.

 
 

Indsatsområdet udsatte boligområder

På en række nøgleområder ser det ud til, at udviklingen i de udsatte boligområder Ladegårdsparken, Vangkvarteret og Bjergmarken går i negativ retning eller i bedste fald er stagnerende. Tallene peger på en stadigt lavere arbejdsmarkedstilknytning og deraf følgende faldende gennemsnitsindtægter. Flertallet af beboerne i boligområderne har kun en grundskoleuddannelse som højeste uddannelsesniveau, og hvad etnicitet angår, bor der markant flere nydanskere i de tre boligområder end i de fleste andre områder af Holbæk.

 

Vangkvarteret figurerer stadig på listen over udsatte boligområder, nu på baggrund af alle tre indikatorer for ”ghettoisering”, nemlig arbejdsmarkedstilknytning, en høj andel af indvandrere og efterkommere samt en høj andel af tidligere dømte beboere.

 

De eksisterende projektindsatser under Integrationsstrategien i boligområderne har fortsat gennem 2012. Det gælder blandt andet danskundervisning i nærmiljøet og forældregrupper gennemført af projektpædagogen. Mødreprojektet er desuden fortsat året ud, dog kun i form af et efterværn for særligt sårbare kvinder fra projektet.

 

I stedet for den tværgående bemanding af den fremskudte vejledning i Vangkvarteret blev der medio 2012 ansat en beboervejleder med base i området. Det har vist sig, at den ændrede tilgang har medført den ønskede beboerinteresse, idet beboervejlederen haft stor søgning blandt områdets borgere (se særskilt årsrapport fra beboervejlederen).

 
 

Indsatsområdet socialt udsatte familier

De to kvarternetværk omkring henholdsvist Isefjordskolen og Sofielundskolen har stadig stor tilslutning og bidrager til sammenhængskraften i den kommunale integrationsindsats.

Holbæk Kommune yder fortsat en tværfaglig indsats over for børn med særlige problemstillinger. Det gælder også nydanske børn. En række indsatser støtter fortsat forældre i at kende de forventninger, der stilles dem. Det gælder for eksempel, sprogpædagogens forældregrupper, kvarternetværkene og skole-hjem-indsatsen.

 

Antallet af antal nydanskere, som sidder i boligforeningernes bestyrelser er stort set uændret.

Midt- og Vestsjællands Politi melder, om en enkelt sag i 2012 vedr. tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab. Dertil kommer en lille håndfuld relaterede sager. Boligsociale medarbejdere kan støtte op om dette billede.

 

Regnskab 2012

Regnskab 2012 indgår i årsrapporten. Regnskabet er aflagt for de enkelte projekter. Der er ingen budgetoverskridelser, men på flere områder et forventet mindreforbrug, der jævnfør tidligere beslutninger overføres til 2013. Bl.a. anvendes mindreforbruget på dataindsamling i proces med tilvejebringelse af datagrundlag for det kommende arbejde med integrationsbarometeret. Fremskudt vejledning har haft et forventet mindreforbrug, der overføres og styrker beboervejledningen i sin nye form i perioden 2013 til 2014. Projektporteføljen er i fuld drift, og der kommer løbende mindre ændringer, nye idéer og snitflader til øvrige projekter.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Udsat
 


3002719e2.pdf
3002721e3.pdf

Bilag

Årsrapport 2012 Strategi for Integrationsindsatsen
Beboervejlederfunktionens beretning.pdf


19. Udbygningsaftaler i forbindelse med lokalplanlægning

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind og Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Administrationen udarbejder et nyt administrationsgrundlag for fysisk planlægning, der indeholder muligheden for at grundejer/projektudvikler kan indgå udbygningsaftaler omkring dækning af udgifter til planudarbejdelsen.

 2. Udbygningsaftaler om dækning af omkostninger for planudarbejdelsen giver grundejer/projektudvikler mulighed for at fremrykke planudarbejdelsen i forhold til planprioriteringen

 3. Administrationen undersøger muligheden for at forenkle den administrative og politiske beslutningsproces omkring planudarbejdelsen.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at imødekomme ønsker om vækstfremmende projektudvikling med en effektiv sagsbehandling.

 

Det forventes, at en ny procedure i henhold til indstillingen vil give forbedrede vilkår erhvervslivet og mindske de ”flaskehals – udfordringer” den hidtidige sagsgang kan indebære.

 

Det forventes ligeledes, at proceduren omkring udbygningsaftaler vil medvirke til en højere realiseringsgrad af de vedtagne lokalplaner.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Initiativerne i forhold til at forenkle sagsgangen samt at benytte planlovens mulighed for udbygningsaftaler omkring planudarbejdelsen er en udmøntning af byrådets vision, Udviklingsstrategien samt Erhvervs- og turismepolitikken. Byrådet ønsker med afsæt i visionen at ”-udvikle miljøer, hvor nytænkning, udvikling og iværksætteri trives” og bekendtgør videre i både udviklingsstrategien og Erhvervs- og Turismepolitikken at kommunen skal skabebedre rammer for erhvervslivet ved bl.a. at ”Erhvervslivets rammevilkår forbedres gennem samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen – og ved at den kommunale sagsbehandling er hurtig, effektiv og helhedsorienteret” (Udviklingsstrategien). Byrådets mål resulterer i en række indsatser, som hver især og tilsammen kan bidrage til, at Holbæk Kommune kan tiltrække og fastholde flere virksomheder – og dermed arbejdspladser, end vi mister. Sidestillet med nærværende dagsordenspunkt arbejdes der fortsat med udviklingen af erhvervs- Task Forcen, som ligeledes vil være et værktøj til forbedring af erhvervslivets handlemuligheder.

 

Administrationen udarbejder lokalplaner i en politisk prioriteret rækkefølge jf. den halvårlige planprioritering. Grundet et stort antal lokalansøgninger kan grundejer forvente en prioritering til igangsættelse et år frem fra planprioriteringen vedtages. Det betyder, at grundejer kan forvente en samlet behandlingstid på op til 2 år før end en lokalplan er udarbejdet, sendt i høring og politisk vedtaget.

 

Jf. planlovens §§ 21 b og 21 c kan der på opfordring fra grundejeren i forbindelse med lokalplanlægning udarbejdes en udbygningsaftale. Udover aftale om infrastruktur kan aftalen også omfatte et beløb til dækning af omkostninger til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner såfremt forudsætningerne jf. planloven er opfyldt. Det betyder i praksis, at aftalen kun kan indgås, hvor grundejer i forvejen indgår en aftale om udbygning af infrastruktur.

Der er ikke regler for om beløbet til dækning af omkostningerne skal betales som en engangsbeløb eller som medgået tid, dog må beløbets størrelse kun være til dækning af omkostningerne.

 

Incitamentet for at indgå en frivillig aftale om dækning af omkostninger i forbindelse med planudarbejdelsen er, at grundejer/projektudvikler undgår ventetiden i forhold til den halvårlige planprioritering og herefter ventetiden i forhold til den prioriterede igangsættelse. Planprioriteringen af omfattet af administrationsgrundlaget for fysisk planlægning og skal efterfølgende omfatte muligheden som bekrevet ovenfor.

 

For at forenkle den administrative og politiske beslutningsproces omkring planudarbejdelsen kan byrådet i henhold til de almindeligt kommunalretlige regler i styrelsesloven delegere beslutninger til administrationen. Ved at delegere beslutninger i visse plansager til planchefen, undgås op mod 10 ugers behandlingstid, hvor planen er i politisk proces. Et eksempel kunne være, at en virksomhedsejer ønsker at anvende eksisterende bebyggelse til et nyt formål, som er i overensstemmelse med kommuneplanen og som i øvrigt passer ind i omgivelserne. I sådant tilfælde vil administrationen gerne effektivisere sagsbehandlingen gennem delegationsbeføjelser, så virksomheden kan etableres på ejendommen uden unødig sagsbehandlingstid og på denne måde være et vækstfremmende initiativ for erhvervslivet.

 

Det skal understreges, at planen stadig sendes i offentlig høring efter planloven.

 

Administrationen vil gerne undersøge hvilke plantyper, der med fordel kunne omfattes af delegationsbeføjelserne og efterfølgende tilføje det i administrationsgrundlaget.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Planloven

Styrelsesloven

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Indstilles godkendt. Det er udvalgets ønske at kommunen på sigt undlader at pålægge erhvervslivet denne udgift, eventuelt gennem forenkling.
 
 
20. Praksis for brugertilfredshedsundersøgelser_EBU

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. De stående udvalg og Økonomiudvalget tager oversigten med forventede brugerundersøgelser for perioden 2013-2015 til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

At sikre at de stående udvalg og Økonomiudvalget er orienteret om den forventede tidsplan for gennemførelse af brugerundersøgelser i Holbæk Kommune.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Direktionen har besluttet, at der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser mindst én gang i hver byrådsperiode inden for alle kommunens borgerrettede serviceområder. På de store velfærdsområder (dagtilbud, skole/SFO og hjemmepleje) vil der blive gennemført brugertilfredshedsundersøgelser mindst hvert andet år – i tråd med anbefalinger fra Kommunernes Landsforening og Finansministeriet.

Formålet med at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser i Holbæk Kommune er at

 

Undersøgelserne kan gennemføres enten ved hjælp af spørgeskemaer eller andre metoder til at få viden om brugernes forventning til og oplevelse af kvaliteten af servicetilbuddet. Resultaterne fra undersøgelserne vil altid være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

De stående udvalg og Økonomiudvalget blev i foråret 2012 orienteret om oversigten med de forventede brugertilfredshedsundersøgelser for perioden 2012-2015. Det blev bemærket, at oversigten angiver de forventede undersøgelser, og at der derfor løbende kan ske ændringer. Oversigten er nu opdateret og vedlagt som bilag. På baggrund af denne oversigt kan de stående udvalg og Økonomiudvalget få overblik over, hvornår det kan forventes, at brugertilfredshedsundersøgelserne bliver gennemført.

Nedenfor er angivet, hvilke undersøgelser der skal gennemføres for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse:

 1. Arbejdsmarked - Måling af oplevet kvalitet i aktive tilbud – Undersøgelse er gennemført i 2012. Metoden er herefter ændret, så dataindsamlingen foregår løbende og resultaterne opgøres flere gange om året.

 
 1. Arbejdsmarked – Borgernes oplevelse af Jobcenteret – Er gennemført i foråret 2012 og gentages hvert forår

 
 1. Arbejdsmarked – Nedsættelse af borgerpanel, samt fokusgruppemøder – I løbet af 2013

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres inden for budgettet på de enkelte politikområder.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Udsat
 


2975271e4.xlsx

Bilag

Oversigt med forventede brugertilfredshedsundersøgelser_bilag februar 2013


21. Status på Udviklingsstrategien

Sagsprocedure

 

Drøftes i alle udvalg.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse drøfter hvilke temaer fra udviklingsstrategien - indenfor udvalgets ansvarsområder - der skal have særlig prioritet i udvalgets arbejde i 2013, i det igangværende kommuneplanarbejde og/eller i den kommende budgetproces.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at give udvalget lejlighed til at drøfte status på udviklingsstrategien - med særligt fokus på udvalgets ansvarsområder.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med afsæt i visionen (maj 2010) og som optakt til kommuneplanarbejdet og andre politikker drøftede Holbæk Byråd mål for kommunes fremtidige udvikling henover forår og sommer 2011. Resultatet blev en udviklingsstrategi for Holbæk Kommune, som byrådet vedtog i maj 2012.

På temamødet i december 2012 drøftede byrådet en samlet status på gennemførte, igangværende og planlagte initiativer, som skal realisere målene i udviklingsstrategien.

Samtidig gav byrådet en umiddelbar vurdering af, hvor Holbæk Kommune er godt på vej (markeret med ’grøn’) henholdsvis, hvor der er behov for at tage mere fat (markeret med ’gul’).

Med udgangspunkt i udvalgets ansvarsområder har de stående udvalg og Økonomiudvalget nu lejlighed til at drøfte byrådets vurdering nærmere.

Udvalgene har samtidig mulighed for at pege på hvilke temaer fra udviklingsstrategien, der skal have særlig prioritet i udvalgets arbejde i 2013, i det igangværende kommuneplanarbejde og/eller i den kommende budgetproces.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Udsat
 


2940796e5.docx
2939668e6.docx

Bilag

opsamling af US
Opsamling på byrådsmødet 5. dec af US


22. Orientering til møde 27. februar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende meddelelser til efterretning:

 1. LBR har på møde af 4. februar på baggrund af den beskårede budgetramme besluttet at samle sine aktiviteter i 2013 omkring Projekt Ordinært Arbejde og et fornyet projekt om Jobrotation i samarbejde med AOF.

 2. Arbejdsmarkedscenteret har d. 19. februar 2013 modtaget meddelelse om at den private beskæftigelsesaktør Kompetenceporten er begæret konkurs. Arbejdsmarkedschefen vil på mødet kort redegøre for, hvordan denne meddelelse er blevet håndteret, særligt ift. de 490 borgere der har modtaget et tilbud gennem Kompetenceporten.

 3. Udvalget og LBR inviteres til i fællesskab at deltage i den årlige konference om beskæftigelsespolitiske perspektiver for Østdanmark i 2013 og 2014. Konferencen afholdes 8. april i Øksnehallen, og tilmelding foregår ved henvendelse til arbejdsmarkedscenterets sekretariat

 
 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At holde udvalget orienteret om sager af særlig interesse

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Udsat