UDVALG

09-13 Udvalget for Arbejdsmarkedet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

30-01-2013 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-01-2013 18:00:00


PUNKTER

10. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30-01-2013
11. Styrket virksomhedsservice
12. Udbud af dele af beskæftigelsesindsatsen i 2013
13. Midtvejsstatus - Jyderuppedellerne
14. Orientering til møde 30. januar 201310. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30-01-2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-01-2013
 
Godkendt
 
11. Styrket virksomhedsservice

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

  1. drøfter oplægget til styrket virksomhedsservice gennem etablering af rekrutteringsservice

  2. bslutter pejlemærker for en styrket virksomhedskontakt

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At styrke formidlingen af arbejdskraft til det lokale erhvervsliv

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Arbejdsmarkedscenteret servicerer virksomheder med hjælp, råd og vejledning ift. arbejdsmarkedet, rekruttering og beskæftigelsesområdet generelt. Dette bl.a. gennem hjælp til at rekruttere/anvise ledig arbejdskraft, og de forskellige beskæftigelsesordninger såsom fleksjob, løntilskud og praktikker.

 

Siden etableringen af det nuværende beskæftigelsessystem i 2007 har omdrejningspunktet for samarbejdet med virksomhederne været med udgangspunkt i borgernes behov for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Rent praktisk har Arbejdsmarkedscenteret taget kontakt til en virksomhed, når vi har haft en borger, som kunne styrke sin tilknytning til arbejdsmarkedet, ved at komme ud i en praktik eller lignende. Fokus har været at finde en virksomhed, der kunne passe til borgeren. Den almindelige assistance til rekruttering har været løst sideløbende og har bl.a. pga. krisen ikke haft et større omfang og har ikke været prioriteret.

 

Arbejdsmarkedscenteret har dog på det seneste kunnet konstatere en øget efterspørgsel fra virksomhederne om hjælp til almindelig rekruttering. Stigningen i ledigheden har desuden medført, at kompetencerne blandt de ledige er langt større end i årene op til krisen. Dette gør, at Arbejdsmarkedscenteret i højere grad har fået og vil kunne løse rekrutteringsopgaver. Udfordringen ved at løse almindelige rekrutteringsopgaver for Jobcenteret er:

 
 

På baggrund heraf foreslår administrationen, at der sker et løft af og strategisk skifte i Arbejdsmarkedscenterets virksomhedsservice. Konkret foreslås det, at der som en del af den almindelige virksomhedsservice, etableres en rekrutteringsenhed hvis formål det bliver at assistere virksomheder med ordinær rekruttering, og som vil være virksomhedernes hovedindgang i Arbejdsmarkedscenteret. En etablering af rekrutteringsservice vil blive ledsaget af følgende pejlemærker:

 

· Virksomhederne vil opleve at få én indgang til Arbejdsmarkedscentret, og det skal opleves som ubureaukratisk at samarbejde med Arbejdsmarkedscentret (bl.a. ift. papirarbejde)

· Virksomhederne skal opleve øget tilgængelighed, også hvis behovet er kontakt uden for kommunens normale åbningstider.

· Virksomhederne skal kunne modtage den samme rekrutteringsservice - uanset henvendelsens karakter og erfaring med samarbejde med Arbejdsmarkedscenteret medarbejdere eller aktører

· Hvis der ikke findes ledige med de relevante kompetencer til en given rekrutteringsopgave, videresendes opgaven til vikarbureauer, andre aktører og samarbejdspartnere indenfor 48 timer

 

Det er forventningen at Jobservice kan etableres fra 15. marts.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Arbejdsmarkedscentret varetager en del af opgaven i dag, og disse ressourcer vil blive flyttet til den nye opgave. Udvidelsen vil koste ca. 0,5 mio. kr. årligt og vil blive finansieret ved mindre brug af aktive tilbud til ledige.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-01-2013
 
Godkendt
 
12. Udbud af dele af beskæftigelsesindsatsen i 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

  1. Tager orienteringen til efterretning

  2. Beslutter at iværksætte udbudsproces for udvalgte målgrupper blandt a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, borgere på ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse - som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre en fleksibel strategi for udbud af beskæftigelsesopgaven og tilpasning af tilbudsviften i forlængelse af gennemførte eller planlagte reformer

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Arbejdsmarkedscenteret udfører beskæftigelsesopgaven på baggrund af Beskæftigelsesplanen, hvori der også er beskrevet en aktiveringsstrategi. Denne strategi har til formål at kvalitetssikre indhold og effekt af de aktive tilbud, der gives til ledige eller sygemeldte borgere. Tilbuddene købes enten på markedet gennem udbud eller drives af Arbejdsmarkedscenterets egen tilbudsvirksomhed; Kompetencecenteret.

 

Styringen af udbud, kontrakter, drift, kvalitetssikring og tilsyn med aktive tilbud sker på baggrund af Aktiveringsstrategien og udvalgets drøftelser d. 27. april 2011, hvor udvalget tilslutter sig, at Arbejdsmarkedscenteret:

 
 

Der er i 2012 gennemført mange initiativer på arbejdsmarkedsområdet, og dette reformspor forventes videreført i 2013. På mødet vil Arbejdsmarkedschef Kasper Kyed give en orientering om disse initiativer, og hvad de betyder for måden hvorpå, Arbejdsmarkeds-centeret løser sine opgaver. Nedenfor gennemgås kort hvilke ændringer, der giver anledning til at planlægge at sende en del beskæftigelsesopgaver i udbud i 2013.

Forsikrede ledige

Dagpengereformen er nu indfaset med en 2 årig dagpengeperiode. I forlængelse af ændringerne, har det været nødvendigt at tilpasse indsatsen og tilbudsviften til forsikrede ledige, ift. sammensætningen af forløb og redskaber for de enkelte målgrupper. Flere borgermålgrupper blandt de forsikrede ledige har allerede været i udbud. Det drejer sig bl.a. om udbud af danskuddannelse og tilbud til ledige med lang videregående uddannelse (LVU).

Andre målgrupper modtager tilbud gennem Kompetencecenteret og disse opgaver er derfor ikke omfattet af behovet for udbud. Men den ændrede og mere komprimerede indsats giver et behov for bl.a. at udbyde tilbud til unge ledige med kompetencegivende uddannelse, brancheorienterede og virksomhedsnære forløb for den store og komplekse målgruppe af forsikrede ledige over 30 samt generelle jobsøgningsforløb og øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb.

 

Ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge

Den vedtagne reform af førtidspension og fleksjob medfører oprettelsen af en ny ydelse kaldet ressourceforløbsydelse. Det er den ydelse en borger modtager, mens vedkommende er i et ressourceforløb. Borgeren overgår således fra forskellige ydelser – typisk sygedagpenge, ledighedsydelse eller kontanthjælp – til denne nye ydelse. Selve indholdet af ressourceforløbet kan variere meget og vil være under stadig udvikling i løbet af 2013. For at kunne sikre adgang til de relevante tilbud, der kan tænkes at indgå i et ressourceforløb, vil det formentlig være nødvendigt at udbyde særlige aktiviteter eller målgrupper blandt borgere på ressourceforløbsydelse. Samtidig kan der forekomme ændringer i tilbudsviften på de områder, der overgiver borgere til ressourceforløb. Det vil være både ledighedsydelse, sygedagpenge og kontanthjælp, og der vil derfor blive gennemført udbud for dele af disse målgrupper i 2013.

 

Af regeringsprogrammet fremgår det, at der forberedes en kontanthjælpsreform samt en reform af de refusioner

 

Øvrige reformer

Kommunerne modtager støtte fra staten afhængig af hvilken beskæftigelsesindsats, der gennemføres. Begge reformer kan forventes at give anledning til ikke uvæsentlige ændringer i den tilbudsvifte, der i dag tilbydes borgere på kontanthjælp, og derfor vil der blive gennemført udbud for dele af kontanthjælpsmodtagerne, når reformerne er politisk behandlet.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

EU’s Udbudsdirektiv samt hvad angår annonceringspligten. Tilbudsloven (Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter)

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-01-2013
 
Der iværksættes en udbudsproces for tilbud til forsikrede ledige.
 
13. Midtvejsstatus - Jyderuppedellerne

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

  1. Tager orienteringen til efterretning

  2. Tager målinger af projektets beskæftigelseseffekt til efterretning

  3. Tiltræder at anvise den manglende finansiering ved enten

· yderligere at reducere i de sammenlignelige tilbud til målgruppen, eller

· at reducere projektets økonomiske ramme til at rumme 30 borgere, hvoraf 20 skal være i virksomhedsvendt aktivering, eller

· at afvikle projektet før tid, så det kan holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Jobcenter Holbæk giver aktive tilbud til ledige og sygemeldte borgere med det formål hurtigst muligt at bringe borgerne varigt tilbage på arbejdsmarkedet. Tilbuddene udvikles og afvikles på baggrund af ændringer i borgernes behov, ledighedsudviklingen og den politisk vedtagne aktiveringsstrategi. For at sikre relevante og effektive tilbud til borgerne, deltager Jobcenteret også løbende i projekter, der undersøger og udvikler nye metoder i den aktive beskæftigelsesindsats. Dette primært gennem samarbejder om projekter med Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR).

 

Jobcenteret indledte i efteråret 2011 - på baggrund af ansøgning til og beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget – et samarbejde med Landdistrikternes Hus og UDVEJ om deltagelse i beskæftigelsesrettet forsøg med en landsby-pedel-ordning i Jyderup.

 

Det overordnede projekt Landsbypedel er landsdækkende og skal afdække mulighederne i ordninger af forskellig karakter med konkrete Landsbypedelordninger. Af projektbeskrivelsen fremgår det, at:

 

… en landsbypedelfunktion skal kunne aktivere ledige kontanthjælpsmodtagere i konkrete samfundsnyttige opgaver, til glæde for beboerne i Lokalområdet, til styrkelse af den lokale organisering, til glæde for kontanthjælpsmodtagerne som kommer i gang med et arbejde, om ikke lønarbejde, som gerne skulle føre til ordinært arbejde...

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tiltrådte 26. januar 2011 projektet, ”idet det forudsættes, at de ledige kommer i virksomhedspraktik.” Projektet går i nogen grad på tværs af den politisk vedtagne aktiveringsstrategi, hvor de overordnede politiske pejlemærker bl.a. er:

· Primært fokus på ordinær beskæftigelse

· At tilbuddene hver for sig har effekt

· At der vælges det tilbud og de redskaber med størst effekt

· Etableringen af virksomhedsrettede tilbud ikke resulterer i fortrængning af ordinær arbejdskraft.

· At tilbud generelt bidrager til opkvalificering af arbejdsstyrken

· At en stigning i omfanget af aktivering ikke må betyde en forringelse af kvaliteten eller effekten i tilbuddene.

Idet tilbuddet – til forskel fra øvrige aktive tilbud - er særskilt politisk behandlet, fremlægger administrationen derfor denne midtvejsstatus. Projektet har været i drift siden primo 2012 og løber indtil 31. december 2013.

 

Midtvejsstatus


Overordnet er både borgere og virksomheder glade for tilbuddet, der giver de ledige relevante opgaver, hvorigennem de løfter en lang række samfundsnyttige opgaver og indgår i praktikker på virksomheder i lokalområdet. Der er et godt samarbejde mellem jobcenterets medarbejdere og medarbejderne i projektet om at sikre visitation af borgere og korrekt registrering mv. På mødet vil arbejdsmarkedschef Kasper Kyed give en generel orientering om tilbuddet, samarbejdet og resultaterne.

 

Det virksomhedsrettede udgangspunkt


Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har ved tiltrædelsen af projektet understreget det virksomhedsrettede fokus, hvilket tydeliggøres i nedenstående uddrag af den indgåede kontrakt:

 

…praktikanterne har fast udgangspunkt på UDVEJ, Teglværksvej 22, Jyderup. Alle borgere skal inden 14 dage være tilknyttet en virksomhed... UDVEJs opgaver består i at finde relevante virksomheder og matche disse med de henviste borgere. Der er aftalt en kapacitet på 40 borgere. Den kapacitet aktøren stiller til rådighed aftales mellem Jobcenter Holbæk og aktøren og tilpasses løbende…

 

Beskæftigelseseffekt


Målgruppen, der indgår i tilbuddet, er typisk kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der vurderes at kunne modtage et aktivt tilbud, men ikke vurderes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (match 2). Der er for denne målgruppe en vifte af øvrige tilbud, og effekten af disse kan derfor i nogen grad sammenlignes, om end der er et endnu større fokus på virksomhedsrettet aktivering i Jyderup-pedellerne, sammenlignet med bl.a. tilbud på Vikon og i Jobservice.

 

Nedenfor er effekterne for hhv. Jyderup-pedellerne, Vikons jobcafé (jobsøgning og virksomhedsrettet aktivering af samme målgruppe) og Jobservice (tilbud om vejledning og opkvalificering, hvorigennem de ledige også løser en række praktiske opgaver for kommunale og private arbejdspladser). Effekterne er målt på hhv. 13 og 26 uger fra den dag en given borger er startet i tilbuddet.

 

Fx er beskæftigelseseffekten for september 2012 i Vikons tilbud 50 % for de borgere der var startet 13 uger forinden september. Tallene er gengivet grafisk i bilaget, hvor også de såkaldte ”overlevelseskurver” er vedlagt. Overlevelseskurverne fortæller, hvor mange af de borgere, der er startet i et tilbud, der går fra ydelse, samt hvor mange der efter at have været frameldt ydelsen (kommet i job mv.) igen er tilmeldt jobcenteret og modtager samme eller en anden ydelse (tilbagefalds-andelen).

 

Vises i %

Feb

12

Mar

12

Apr

12

Maj

12

Jun

12

Jul

12

Aug

12

Sep

12

Okt

12

Nov

12

Dec

12

Jan

13

Jyderup

- 13 uger

7

0

0

8

0

0

25

8

17

8

10

0

Jyderup

- 26 uger

20

16

25

0

15

33

10

25

17

18

Jobservice

- 13 uger

20

100

19

58

23

17

60

53

45

44

18

22

Jobservice

- 26 uger

44

25

29

20

100

30

58

23

33

60

65

50

Vikon

– 13 uger

50

0

17

0

22

13

29

50

0

9

4

9

Vikon

– 26 uger

29

25

29

33

0

17

22

22

56

50

60

0

 
 
 

På alle målinger har Jobservice og Vikons tilbud den højeste effekt.

 

Økonomi


Der har siden tilbuddet kom i fuld drift i foråret 2012 været henvist over 40 borgere (42 i snit) til tilbuddet, og gennemsnitligt er borgerne i virksomhedsrettet aktivering i 80 % af tiden. Dette betyder, at der mangler 8 borgere i virksomhedspraktik for at kunne imødekomme de økonomiske forudsætninger, hvorunder projektet er tiltrådt og tilbuddet iværksat. Konkret betyder det en manglende finansiering af projektet på i alt 291.200 kr. om året (8 borgere x 700 kr x 52 uger). Jyderup-pedellerne er et to-årigt projekt, og derfor forventes projektets samlede manglende finansiering at andrage i alt 580 tkr., der skal anvises på anden måde.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-01-2013
 
Projektet afvikles så hurtigt som praktisk muligt.
 


2970313e1.pdf

Bilag

Midtvejsstatus - jyderup-pedellerne.pdf


14. Orientering til møde 30. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende meddelelser til efterretning:

  1. Med vedtagelsen af Finansloven er det statslige tilskud til De Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) kraftigt beskåret. Dette betyder, at LBR skal vedtage nyt budget for 2013 samt på ny tage stilling til de ansøgninger om støtte til beskæftigelsesprojekter LBR har modtaget.

  2. LBR har planlagt følgende ordinære møder i 2013: 4. februar, 29. april, 10. juni, 26. august, 28. oktober og 2. december

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At holde udvalget orienteret om sager af særlig interesse

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-01-2013
 
Taget til efterretning.