UDVALG

09-13 Udvalget for Arbejdsmarkedet

MØDE

Referat

STED

STARTTIDSPUNKT

09-01-2013 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-01-2013 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden - Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 9. januar 2013
2. Temadrøftelse om danskuddannelse og beskæftigelsesindsatsen for nytilkomne udlændinge
3. Orientering om indsatsen for langtidsledige
4. BeskæftigelsesPlan 2013 - nye mål
5. Resultatstyring for 2013 og opfølgning på mål for 2012
6. Årshjul 2013 - Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.
7. Økonomi og aktivitetsopfølgning - Udvalget for erhverv og beskæftigelse pr. november
8. Ny udpegning af suppleant til Det Lokale BeskæftigelsesRåd
9. Orientering til møde 9. januar1. Godkendelse af dagsorden - Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 9. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 09-01-2013
 
Godkendt
 
2. Temadrøftelse om danskuddannelse og beskæftigelsesindsatsen for nytilkomne udlændinge

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget

 1. tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Kommune skal tilbyde nytilkomne udlændinge - bosat i kommunen- danskuddannelse i op til 3 år. Kommunen skal desuden give et tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) til nytilkomne udenlandske arbejdstagere.

 

En kommune kan udbyde danskuddannelse og intro-dansk ved, at

Holbæk Kommune har valgt at være driftsansvarlig kommune med en model, hvor der indgås kontrakt med en ekstern leverandør. Odsherred Kommune har indgået aftale med Holbæk Kommune om, at borgere henvises til undervisning hos leverandøren i Holbæk Kommune.

 

Danskuddannelser med videre har netop været i udbud, og der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med AOF Center Sjælland Nord om varetagelsen af opgaverne med virkning fra 1. april 2013.

 

På mødet, vil leder af AOF Center Sjælland Nord, Kurt Elsberg, - samt afdelingsleder i Arbejdsmarkedscenteret Tine Adrian give oplæg til temadrøftelse af danskuddannelse og beskæftigelsesrettet indsats for nytilkomne udlændinge.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 09-01-2013
 
Taget til efterretning
 
3. Orientering om indsatsen for langtidsledige

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre tæt politisk opfølgning på implementeringen af indsatsen for langtidsledige, herunder akutjobpakken.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Langtidsledighed er en stor udfordring. Både for den enkelte ledige og for samfundet. En langtidsledig er defineret ved, at personen har været på offentlig forsørgelse i mindst 80 % af de seneste 12 måneder, og dækker således både borgere på dagpenge og arbejdsmarkedsparate borgere på kontanthjælp.

 

I Holbæk - som i Danmark - er antallet af langtidsledige faldet gennem de sidste to år og udgør i september 550 personer i Holbæk og ca. 50.000 i hele Danmark. Af nedenstående graf ses også, at Holbæk har haft et relativt større fald i langtidsledigheden sammenlignet med resten af Danmark.

 
 
 

Der er både lokalt i Holbæk og landspolitisk vedtaget en lang række initiativer, som sammen sigter på at sikre et fortsat fald i langtidsledigheden. Disse initiativer er uddybet i det vedhæftede bilag og indeholdes bl.a. i:

 
 

Status på akutjobpakken

Indsatsen i forhold til akutjobpakken har eksisteret siden uge 37 i 2012. Det er derfor fortsat svært at kunne sige, hvorledes denne indsats gør en forskel. Men hvis antallet af udfaldstruede, der har modtaget brev som følge af akutjobpakken, sammenholdes med antallet af disse borgere, der nu er afmeldte, kan man få en indikation på effekten af indsatsen.

 

I Holbæk Kommune er der sendt 474 breve i perioden og opgørelsen viser at 29,5 % af modtagerne er afmeldt ydelsen ved statusmåling medio uge 51. Gennemsnittet for resten af Danmark er 25,5 %. Indsatsen i Holbæk har således højere effekt end gennemsnittet. Der er indtil ultimo 2012 opslået 48 akutjob i Holbæk Kommune, heraf 24 kommunale, 22 regionale og 2 private, men der foreligger endnu ikke data for, om disse job er blevet besat af udfaldstruede dagpengemodtagere.

 

På mødet vil Arbejdsmarkedschef Kasper Kyed give oplæg til den brede indsats mod langtidsledighed.

 
 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 09-01-2013
 
Taget til efterretning
 


2945562e1.pdf

Bilag

Indsats mod langtidsledighed.pdf


4. BeskæftigelsesPlan 2013 - nye mål

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. tiltræder målsætningen for ministermål 1 således, at ”Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 24 pct., svarende til en stigning på 7 procentpoint fra december 2011 til december 2013”.

 2. tiltræder målsætningen for ministermål 2 således, at ”tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 100 personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald på 59 pct. fra december 2011 til december 2013”.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At opstille nye målsætninger for ministermål 1 og 2 som følge af ændringer i ministeriets beregningsgrundlag.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Beskæftigelsesplanen (BP) udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen. Planen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem bl.a. jobcenteret, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse (EBU) samt Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR).

 

BP skal bl.a. forholde sig til de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer og de beskæftigelsespolitiske målsætninger. BP2013 er vedtaget af Byrådet i oktober 2013, men der var på daværende tidspunkt endnu ikke udsendt materiale, der kunne beskrive og dermed angive en beregning og målsætning for ministermål 1, der lyder:

 

Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse – ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse”

 

Der er nu udsendt talmateriale der gør en målfastsættelse mulig, og Arbejdsmarkedscenteret har derfor udarbejdet følgende forslag til målsætning for Ministermål 1:

 

Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 30 %., svt. en stigning på 7 procentpoint fra december 2011 til december 2013.

 

Baggrund for målfastsættelsen for ministermål 1

Ministermål 1 i 2013 er, at unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere (mellem 15 og 29 år) -uden en erhvervskompetencegivende uddannelse- skal gennemgå en uddannelse.

 

Målingen opgøres som en uddannelsesgrad. Det er en opgørelse af den andel af perioden, som a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år uden gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse, har været i ordinær uddannelse i løbet af året siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året.

Målingen opgøres med tidsformatet ”år-til-dato”, således udviklingen følges løbende hen over året. Ved årsskiftet hvert år nulstilles optællingen, og opgørelsen starter forfra med ny population i det nye år.

Dvs. at en person, som kom i ordinær uddannelse i løbet af 2013 ikke indgår i 2014, med mindre personen stopper på uddannelsen og på ny opfylder kriterierne for at indgå i opgørelsen i løbet af 2014.

Neden for er de historiske niveauer for uddannelsesgrad gengivet kvartalsvis for hele 2011 samt de første 6 måneder af 2012.

 
 

Det ses at Holbæk i 2011 havde et niveau på ca. 22 %, hvilket var omkring landsgennemsnittet. I de første 6 måneder af 2012, har Holbæk ligget over landsgennemsnittet. Det foreslås at Holbæk fortsat skal være mere ambitiøse end landsgennemsnittet og på baggrund af et politisk ønske om et fortsat fokus på uddannelse til unge uden uddannelse fastsættes måltallet til 30 % i 2013 for såvel a-dagpenge som kontanthjælpsmodtagere.

 

Nyt mål for ministermål 2

Der er tilgået opdaterede beregninger af forventningen til resultaterne på ministermål 2, der lyder:

 

Ministermål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension – ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres”

 

Den vedtagene Beskæftigelsesplan har aktuelt følgende målsætning:

 

Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 160 personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på 21 pct. fra december 2011 (203 personer – NB gammel opgørelsesmetode) til december 2013.

 

På baggrund af det opdaterede talmateriale som følge af den nye førtidspensionsreform, foreslår Arbejdsmarkedscenteret følgende målsætning:

 

Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 100 personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald på 59 pct. fra december 2011 (242 personer – NB ny opgørelsesmetode!) til december 2013.

 

Baggrund for målfastsættelsen for ministermål 2

Ministermål 2 for 2013 er, at tilgangen til førtidspension skal begrænses mest muligt.

 

Målingen opgøres månedligt og måler tilgangen af personer til førtidspension det seneste år – dvs. de seneste 12 måneder inklusiv den valgte måned. En person opgøres kun som tilgang den første gang, personen får bevilliget førtidspension. Der tages dermed bl.a. højde for at førtidspensionister flytter mellem kommuner. En tilgang, som har fundet sted i fx marts 2012 vil indgå i alle årsperioder, hvor marts 2012 indgår. Tidspunktet for tilgang er fastsat til bevillingens startdato.

 

Nedenfor er antallet af tilkendte førtidspensioner gengivet på 12-måneders nedslag fra januar 2010 til oktober 2012, der viser hvordan udviklingen i antallet af tilkendelser har været i perioden. Den blå linje er Holbæks tal og aflæses på højre akse.

 
 

Det ses, at Holbæk i 10 havde et niveau på 300 tilkendelser - årligt faldende fra medio 2011 til et niveau på 156 ultimo 2012. På baggrund af de lovtekniske beregninger for den nye førtidspensionsreform, fastsættes et yderligere fald på 56 tilkendelser svarende til et niveau ved udgangen af 2013 på 100 årlige tilkendelser af førtidspension. Det store fald fra 2010 til 2012 er udtryk for den aktive beskæftigelsesindsats for særligt kontanthjælpsmodtagere.

En yderligere sænkelse af antallet af tilkendelser for 2013 beror bl.a. på, at antallet af tilkendelser til unge under 40 år - som følge af reformen - vil være meget lavt.

 

Når der er vedtaget nye politiske målsætninger for ministermål 1 og 2, vil den samlede BeskæftigelsesPlan for 2013 blive offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Forslag til målsætninger for ministermål 1 og 2 har været drøftet på møde i Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) 10. december 2012, og LBR tiltrådte målsætningerne med anbefaling til Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Opgørelsesmetoden for opgørelse af ministermål 1 er dog igen blevet ændret, hvilket betyder, at LBR 10. december behandlede forslaget ud fra den daværende metode. Ambitionsniveauet ift. landsgennemsnittet er dog det samme i det forslag som LBR tog stilling til, men LBR vil få målsætningerne til genbehandling ved møde 4. februar 2013.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 09-01-2013
 
Tiltrådt, idet uddannelsesgraden for unge uden uddannelse fastsættes til 30 pct.
 
5. Resultatstyring for 2013 og opfølgning på mål for 2012

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. tager målopfyldelsen for BeskæftigelsesPlan 2012 til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At styrke den politiske styring og gennemsigtighed i resultatopfølgningen

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Resultatopfølgning i 2013

Målene i de forskellige beskæftigelsesplaner formuleres ud fra en ministeriel skabelon og er ikke nødvendigvis den mest operationelle tilgang for en daglig praksis i beskæftigelsesindsatsen. Derfor er målsætningerne i Beskæftigelsesplanerne (BP) brudt ned i en lang række konkrete budget- og indsatsmål, der udgør resultatstyringen i Holbæk Arbejdsmarkedscenteret (AMC).

 

AMC har udviklet en meget detaljeret og tæt opfølgning på den daglige indsats og resultaterne heraf og omsætter hver nat store mængder data til rapporter om indsatsen. Disse rapporter har igennem en årrække dannet baggrund for den politiske opfølgning på de fastsatte mål. Det er dog væsentligt at fastholde den politiske styring og gennemsigtighed i resultatopfølgningen. Derfor foreslår administrationen, at den ugentlige og efterhånden meget detaljerede resultatopfølgning fortsat offentliggøres på Holbæk Kommunes hjemmeside, men at der udvikles et mere politisk resultatstyringsformat til brug for fagudvalgets opfølgning på de politiske mål.

 

Det nye format vil tage udgangspunkt i de mål, der er defineret politisk af såvel ministeriet som Holbæk Byråd og følge op på disse på baggrund af tal for www.jobindsats.dk. Dette medfører en forsinkelse i de tilgængelige data, men betyder til gengæld, at der vil være fuld overensstemmelse mellem de politiske mål og de definitioner, der anvendes i den offentlige debat. Det er administrationens vurdering, at dette vil styrke den politiske styring og gennemsigtighed i resultatstyringen.

 

Et første udkast til - hvordan en ny afrapportering kunne se ud - er vedlagt sagen som notat om målopfyldelse for BP2012, og administrationen ønsker på den baggrund, at udvalget drøfter ønsker til resultatopfølgningen for målene i BP2013.

 

Opfølgning på BP2012

I BeskæftigelsesPlan 2012 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Resumé for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort indtil oktober 2012, på nær lokalt mål 2, der er opgjort indtil juni 2012 og lokalt mål 3, hvor der ikke er tilgængelige data for 2012.

 

Der er vedlagt bilag med notat, hvori de enkelte mål er nærmere beskrevet. Sidst i notatet er vedlagt resultatoversigt samt scorecard - også opdateret indtil oktober 2012 - der forholder sig til udviklingen ift. klyngen, men ikke til de specifikke målsætninger i BP2012. Der vil ultimo marts 2013 være tilgængelige data opdateret indtil december 2012, hvilket vil danne grundlag for ResultatRevision 2012.

 
 

Resumé af målopfyldelse af BeskæftigelsesPlan 2012:

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Ministermål 1

1271

1147

Opnås

Ministermål 2

291

194

Opnås

Ministermål 3

1200

1309

Opnås ikke

Ministermål 4

966

986

Kan muligvis opnås

Lokalt mål 1

28 %

25 %

Opnås

Lokalt mål 2

22 %

16,8 %

Opnås ikke

Lokalt mål 3

24,8 %

Ej tilgængeligt

Opnås ikke

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 09-01-2013
 
Taget til efterretning
 


2945566e2.pdf

Bilag

Notat om målopfyldelse for BP2012.pdf


6. Årshjul 2013 - Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse kommer med indspil til årsplan – herunder forslag til temadrøftelser i udvalget

 2. udvalget tager de i årsplanen placerede dagsordenspunkter til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

De afdelinger, der er leverandører til Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, er blevet bedt om at fremkomme med forslag til sager, som de ønsker behandlet i det kommende år.

Disse punkter er herefter blevet indsat i planen sammen med de kendte punkter, vi ved der skal behandles i det kommende år.

 

Gruppen omkring udvalgets møder har derpå diskuteret forslag til temadrøftelser og disse er derpå vedføjet planen.

 

På mødet lægges der op til at udvalget fremkommer med yderligere forslag til temaer, drøftelser, gæstebesøg, som udvalget finder relevante.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 09-01-2013
 
Taget til efterretning.
Der forelægges en status for de sociale klausuler inden sommerferien.
 


2945675e3.docx

Bilag

Årshjul - Udvalget for Erhverv og beskæftigelse (2)


7. Økonomi og aktivitetsopfølgning - Udvalget for erhverv og beskæftigelse pr. november

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Følge tæt op på arbejdsmarkedets aktuelle udvikling og jobcenterets resultater.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

For hele Holbæk Kommune forventes regnskabet for 2012 at give et underskud på 68,2 mio. kr. Ved budgetrevision IV var forventningen et underskud på 67,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der tale om et mindre forbrug på ca. 50 mio. kr., og der skal gøres opmærksom på, at en del heraf er overførsler til 2013, som betyder at forbruget er udskudt til 2013.

 

På politikområde 13 - Uddannelse og Beskæftigelse - forventes ingen afvigelse i forhold til Budgetrevision IV.

 

På politikområde 14 – Erhverv og Turisme – forventes ingen afvigelse i forhold til Budgetrevision IV.

 

Samlet overblik for politikområde 13 og 14.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområder

I mio. kr.

Oprindeligt


budget

Korrigeret budget

Forventet


regnskab v. BR IV

Forventet regnskab 2012, pr. november

Forventet afvigelse ultimo november

 

A

B

b

C

D=C-b

Politikområde 13 - Uddannelse og beskæftigelse

836,0

858,0

856,2

856,2

0,0

Politikområde 14 - Erhverv

5,4

4,7

4,7

4,7

0,0

I alt - Erhvervsudvalget

841,3

862,7

860,9

860,9

0,0

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 09-01-2013
 
Taget til efterretning
 


2939234e4.doc

Bilag

Økonomi og aktivitetsopfølgning udvalget for erhverv og beskæftigelse november


8. Ny udpegning af suppleant til Det Lokale BeskæftigelsesRåd

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. udpeger Sine Agerholm - næstformand i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - som byrådets suppleant til Det Lokale BeskæftigelsesRåd

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) har til bl.a. formål at rådgive byrådet og Arbejdsmarkedscenteret om målsætninger, strategier og initiativer i beskæftigelsesindsatsen. LBR består bl.a. af en række repræsentanter for udpegningsberettigede faglige organisationer og af en repræsentant for Holbæk Byråd.

 

Det er den af byrådet udpegede repræsentant som er formand for LBR og udpegning af repræsentanter for Holbæk Byråd til LBR er foretaget på det konstituerende møde i starten af Byrådets funktionsperiode. I den proces blev udvalgsformand Kenny Jensby udpeget som Byrådets repræsentant og udvalgets daværende næstformand Amalie Pedersen udpeget som suppleant.

 

Siden er Sine Agerholm indtrådt som næstformand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, uden dog også samtidig at blive udpeget som suppleant til LBR. Det er administrationens anbefaling at næstformanden for udvalget også er suppleant for udvalgsformanden i LBR, og anbefaler indstillingen på den baggrund.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 09-01-2013
 
Tiltrådt
 
9. Orientering til møde 9. januar

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At orientere udvalget om begivenheder eller sager af særlig interesse

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Fælleskommunal LBR-konference

LBR i Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner har 9. november 2012 afholdt fælles beskæftigelsespolitiske konference med fokus på reformen af førtidspension og fleksjob samt det rummelige arbejdsmarked. Konferencen blev afholdt i Rørvig Centeret med bred deltagelse af borgmestrene, fagudvalgspolitikere, repræsentanter for de faglige organisationer m.fl.

 

JobCamp

Udvalget og repræsentanter for LBR og Arbejdsmarkedscenterets ledelse har deltaget i KL’s JobCamp i Aalborg 1. og 2. november 2012. Dette med særligt fokus på de særlige udfordringer ved reduktionen i dagpengeperioden samt reformerne af førtidspension og fleksjob.

 

Udbud og ændringer i LBR’s projektramme

Det Lokale BeskæftigelsesRåd har gennemført udbud på baggrund af LBR’s plan for virksomhedsrettet indsats og tiltrådt tre ansøgninger om støtte til beskæftigelsesprojekter. Det ene projekt er en videreførelse af Operation Ordinært Arbejde, der styrker bekæmpelsen af langtidsledighed. LBR tiltrådte ansøgningerne den 10. december, men vedtagelsen af Finansloven har medført en markant reduktion i den samlede statslige ramme, der hvert år tildeles de lokale beskæftigelsesråd, fra 102 mio. til 61 mio.

 

Dette medfører, at LBR på møde 4. februar 2013 skal vedtage nyt budget for 2013, og at de ansøgninger LBR har tiltrådt på møde af 10. december administrativt midlertidigt er suspenderet.

 

Resultat af udbud af danskuddannelse mv.

Holbæk Kommune har i efteråret 2012 samlet konkurrenceudsat:

 
 1. danskuddannelsen til voksne udlændinge

 2. særlige danskuddannelsesforløb for henholdsvis unge flygtninge/indvandrere og for traumatiserede borgere

 3. tilbud om kombineret danskundervisning og virksomhedsrettet aktivering

 

De indkomne bud er behandlet, og der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med AOF Center Sjælland Nord om varetagelsen af opgaverne. Kontrakten træder i kraft 1. april 2013 og løber i fire år med mulighed for forlængelse.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 09-01-2013
 
Taget til efterretning. Udvalgets deltagelse i JobCamp 2013 den 29.-30. oktober afklares senere.