UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

20-05-2020 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-05-2020 22:00:00


PUNKTER

112. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 20. maj 2020
113. Beslutning om bemyndigelse til at deltage i Landdistrikternes Fællesråds generalforsamling 2020
114. Beslutning om Budgetrevision 2
115. Godkendelse af integrationsrådets årsberetning for 2019
116. Beslutning om forlængelse af frist for tilmelding af børn til orlov i dagtilbud
117. Beslutning om at sende forslag til Strategisk Energiplan i høring
118. Beslutning om køb af del af nyt sundhedshus i Tølløse
119. Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 9.01, for boliger på Kirkebakken, Kundby i 8 ugers høring
120. Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen
121. Beslutning om delegation af beslutningskompetencer vedrørende kommunens egne almene ældre- og plejeboliger samt godkendelse af forretningsorden
122. Beslutning om ejerstrategi for FORS
123. Beslutning om bemyndigelse til generalforsamling i FORS Holding A/S 2020
124. Beslutning om godkendelse af lånoptagelse og kommunegaranti i Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 136 Elnebjergvej, Orø
125. Beslutning om kapitaltilførsel, driftsstøttelån og afskrivning af grundkapitallån til Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 148, plejeboliger på Møllevang
126. Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 105 Østparken, Tølløse
127. Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Byggeforeningen af 1933s familieboliger i Labæk og på Borchsvej, Holbæk samt konvertering af eksisterende realkreditlån
128. Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Lejerbos afdeling 007-0 Firkløveren, Holbæk
129. Beslutning om Rammeaftale for udlejning af almene familieboliger
130. Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for nyt børnehus i Svinninge
131. Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for ombygning af Stestrup Skole og Børnehus
132. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til opstart af anlæg
133. Beslutning om Aprilfestival i 2021
134. Beslutning om kommunal mellemfinansiering af aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen
135. Beslutning om partnerskabsaftale med Naturpark Åmosen om opførelse og drift af "Porten til Naturpark Åmosen" på ejendommen Slagelsevej 40 i Jyderup
136. Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 11.20 Skarridsøhjemmet, Jyderup, til udsendelse i offentlig høring
137. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.86 Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken
138. Beslutning om skovrejsning på kommunale arealer i lokalområderne Undløse, Tølløse og Svinninge
139. Beslutning om igangsætning af renovering af kajkonstruktionen ved Krags Brygge
140. Beslutning om igangsætning af færdiggørelse af havnepromenade ved Krags Brygge
141. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Havnehallerne, Kanalstræde 21
142. Beslutning om omlægning af udløb i Ny Havn
143. Beslutning om igangsætning af planlægning, lokalplan og projektering af kanal ved Gl. Havn og anlægsarbejder omkring Havnehallerne på Blegstræde Hage
144. Beslutning om udeservering på parkeringsarealer
145. Orientering om borgerrådgivningens beretning 2019
146. Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2018 og 2019
147. Initiativsag fra V - beslutning om 45 minutters motion i folkeskolen
148. Beslutning om at arbejde for etablering af en ny materielgård - Lukket
149. Beslutning om at anvende provenu fra salg til strategisk opkøb af arealer - Lukket
150. Beslutning om salg af areal - Lukket
151. Underskriftsark112. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 20. maj 2020

Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 20. maj 2020
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 20. maj 2020 godkendes
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

V, C, I, og B stillede forslag, om at sag 150 udgår af dagsordenen.

 

For forslaget stemte 11 (V, B, C og I).

Imod stemte 18 (A, O, Ø, F).

Forslaget dermed bortfaldet.

 

Dagsorden blev herefter godkendt.

113. Beslutning om bemyndigelse til at deltage i Landdistrikternes Fællesråds generalforsamling 2020

Beslutning om bemyndigelse til at deltage i Landdistrikternes Fællesråds generalforsamling 2020
Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmester Christina K. Hansen til at deltage i generalforsamlingen 2020 i Landdistrikternes Fællesråd
Beskrivelse af sagen

Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation, der varetager fælles opgaver og interesser for danske landdistrikter. Medlemmerne tæller en række landsdækkende organisationer, 56 kommuner, LAG/FLAG samt et større antal landsbyer landdistriktstråd. Udover funktionen som interesseorganisation fungerer Landdistrikternes Fællesråd som national sparringspartner på landdistriktsområdet for Folketinget og centraladministrationen.

 

Generalforsamlingen i Landdistrikternes Fællesråd afholdes grundet coronakrisen i år fredag den 26. juni 2020 kl. 10.00 – 12.00 som et digitalt møde igennem Assembly Voting. Dagsordenen foreligger endnu ikke, men tilmeldingsfristen er den 15. juni 2020.

 

Kommunalbestyrelsen kan i stedet for at bemyndige borgmesteren til at deltage i generalforsamlingen vælge, at Holbæk Kommune ikke deltager i generalforsamlingen i år, eller vælge op til i alt tre delegerede fra Kommunalbestyrelsen, som deltagere i generalforsamlingen.

 

Valget af de i alt tre (incl. borgmesteren) delegerede fra Kommunalbestyrelsen skal i givet fald foregå som forholdstalsvalg efter d’Honts metode med mindre, der er enighed i Kommunalbestyrelsen om at fravige dette. Det betyder, at hvis der er samme valggrupper som ved konstitueringen, skal valggruppe 1 vælge to delegerede, mens valggruppe 2 skal vælge én delegeret, med mindre der er enighed om andet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.

114. Beslutning om Budgetrevision 2

Beslutning om Budgetrevision 2
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller:

 1. At budgetrevision 2 godkendes
 2. At de udarbejdede handleplaner jf. de økonomiske styringsprincipper godkendes
 3. At omplaceringer og negative tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller:

 1. At budgetrevision 2 godkendes
 2. At der i lyset af den nuværende krise ikke arbejdes med handleplaner i ved Budgetrevision 2
 3. At der indføres generel tilbageholdenhed i organisationen
 4. At omplaceringer og negative tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 2 er i år udarbejdet samtidig med at vi som kommune står i en helt ekstraordinær situation relateret til Covid. Situationen har allerede på nuværende tidspunkt sat sig sine spor i kommunens økonomi, men vil også fremadrettet påvirke økonomien. Til trods for, at Covid har stor effekt på økonomien, så er der også udfordringer i økonomien, der ikke skyldes Covid. Budgetrevisionen sigter på at synliggøre begge typer af udfordringer.

Budgetrevision 2 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. marts og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Nettoudgifterne vedrørende Covid vil derfor være underestimerede i forhold til de reelle udgifter, der kan forventes på sigt. Beslutninger truffet i forbindelse med Erhvervs- og Kulturpakken er indarbejdet i estimaterne på de områder de vedrører. Det vil sige primært under Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Kultur og Fritid samt under anlæg.

Der forventes ved budgetrevision 2 et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 68,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sammenlignet med det oprindelige budget, er der en forventning om merforbrug på 106,3 mio.kr.

Effekterne af Covid er indregnet i estimaterne, hvor de er kendte og dermed med en vis sikkerhed kan indregnes i estimaterne. På en lang række områder er der dog ikke indregnet effekter i estimaterne, idet omfanget fortsat er behæftet med stor usikkerhed eller vedrører udgifter opstået efter 31. marts. Det gør sig for eksempel gældende på skole- og daginstitutionsområdet, hvor øgede udgifter til vikarer og lignende endnu ikke er indregnet i estimaterne. Der er derfor for nuværende alene indregnet 53,5 mio. kr. i Covid udgifter. Heraf alene 2,9 mio. kr. på serviceudgifter. Det reelle tal må forventes at blive langt højere.

Når den samlede effekt af Covid ikke kan indregnes i estimaterne, så rummer det samlede forventede resultat for kommunen en væsentlig usikkerhed. I de efterfølgende afsnit vil der på driften særskilt både blive beskrevet, hvad der er indregnet af Covid-udgifter og hvordan resultatet ser ud, når direkte Covid-udgifter er fratrukket.

Samlet set vil estimater hvor Covid ikke er medregnet, blive betragtet som strukturelle estimater på driften. Det er her, hvor et eventuelt estimeret merforbrug på et område vil blive ved med at slå igennem, selv efter Covid ikke længere påvirker estimaterne. Det vil sige estimater som fordrer handling i såvel indeværende som kommende år.

Det forventes, at staten i en eller anden form vil kompensere kommunerne for Covid udgifter. Dette skal dog ses som en nettobetragtning, forstået på den måde at mindreudgifter også skal medgå i regnestykket. På beskæftigelsesområdet bliver der kompenseret i forhold til de aftaler, der allerede ligger på området omkring regulering af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti.  Aftalerne på området sikrer kompensation på landsplan for kommunerne under et. Hvordan forholdene vil være specifikt i Holbæk Kommune, vides endnu ikke.

Regeringen og KL har den 26. marts indgået en aftale om de økonomiske rammer for kommunerne og økonomiske tiltag, der gør det muligt for kommunerne at hjælpe med at holde hånden under den danske økonomi, der er præget af Covid.

Med aftalen suspenderer regeringen anlægsloftet, kommunerne får tilladelse at overskride servicerammen i 2020 med det, som kan henføres til Covid ud fra en netto-betragtning, og der lægges op til en vis finansiering af forventet merforbrug på forsørgelsesudgifter.

Administrationens fortolkning i forbindelse med denne sag er, at kommunerne bliver kompenseret under et både når det kommer til service og forsørgelsesudgifter. Det vides derfor ikke på nuværende tidspunkt, hvordan det samlet vil påvirke Holbæk Kommune, men vi forudsætter i Budgetrevision 2, at Holbæk Kommune bliver fuldt ud kompenseret for Covid nettoudgifter – i første omgang ved en efterregulering af 2020 budgettet som led i økonomiaftalen mellem KL og staten til sommer.

Derfor vil fokus i denne sagsfremstilling være på håndtering af de strukturelle problemer på de enkelte driftsområder.

 

 Tabel 1: Samlet resultat

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2020

 (A)

Korrigeret budget 2020

(B)

Forventet regnskab 2020 BR2

(C)

Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR2

(C-A)

Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR2

(C-B)

Udgifter direkte relateret til Covid

(D)

Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid

(C-B-D)

Indtægter

-4.634,6

-4.634,6

-4.639,9

-5,2

-5,2

4,3

-9,5

Driftsudgifter

4.308,1

4.346,2

4.414,4

106,3

68,1

53,5

14,6

Renter

15,3

15,3

14,3

-1,0

-1,0

0,0

-1,0

Anlæg

222,7

305,5

251,0

28,3

-54,5

36,5

-91,0

Finansiering

62,5

61,3

0,3

-62,2

-61,0

-36,5

-24,5

Resultat i alt

-26,0

93,7

40,1

66,1

-53,6

57,8

-111,4

 

Det forventede regnskab her ved BR2 viser et samlet resultat på 40,1 mio. kr. Dette er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 53,6 mio. kr. men et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 66,1 mio. kr.

Der er et merforbrug på driften, hvorimod der er et mindreforbrug på anlæg og finansiering. Dette gør sig gældende såvel med som uden Covid udgifter. Alle områder gennemgås separat i de efterfølgende afsnit.

Samlet set er der her ved Budgetrevision 2 indarbejdet forventede udgifter 57,8 mio. kr. som følge af Covid.

Hovedindstillingen medfører, at der jævnfør økonomisk styringsprincip 11 udarbejdes handleplaner for områder med strukturelle udfordringer på serviceudgifter, hvilket er hos Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole. De strukturelle udfordringer rækker ind i Budget 2021-24, og dermed vil et merforbrug i 2020 medføre at udgiftsniveauet er for højt, når vi kommer ind i 2021. Handleplaner på området vil derfor forbedre udgangspunktet for budget 2021. Handleplanerne på områderne vil også hjælpe i forhold til den udfordring, der er på budgettet i 2020 til serviceudgifter. Udover handleplanerne i denne sag, arbejdes der stadig på beskæftigelsesområdet med de handleplaner, der blev besluttet forbindelse med Budgetrevision 1.  Argumentet for den alternative indstilling er uddybet i afsnittet omkring den alternative indstilling, men vil ikke løse de strukturelle udfordringer for Budget 2021.

Resultat før Covid på driften (strukturelt resultat)

Som det fremgår af tabel 1, viser resultatet før Covid stadig et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 14,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget vil der, som det kan ses i tabel 2, være et strukturelt merforbrug på 52,7 mio. kr. Forskellen imellem afvigelsen i det oprindelige budget og det korrigerede budget skyldes, at overførsler fra 2019 til 2020 ikke er medregnet i oprindeligt budget. Det er primært på Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og Udvalget for Børn og Skole, at der er merforbrug i forhold til det oprindelige budget.  Oprindeligt budget kan også være en god indikator for om der er udfordringer i budget 2021. Disse udfordringer er beskrevet i et senere afsnit.

Der er følgende forventede afvigelser på driften på udvalgsniveau. Da de indstillede omplaceringer i bilag 1 har stor betydning for resultaterne på de enkelte udvalg, er den forventede afvigelse også beskrevet efter omplaceringer. I de enkelte udvalgsnotater er der beskrevet både før og efter omplaceringer.

Som tidligere skrevet er der ikke her medregnet udgifter til Covid. Beskrivelsen af disse udgifter sker i et senere afsnit.


Tabel 2: Resultat på drift med og uden udgifter relateret til Covid

Mio. kr.

Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR2

(A)

Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR2 (B)

Indstillede Omplaceringer

 (C)

Forventet afvigelse korrigeret budget efter indstillede omplaceringer

(B+C)

Udgifter direkte relateret til Covid

(D)

Forventet afvigelse fra oprindeligt budget ikke relateret til Covid

(A+C-D)

Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid

(B+C-D)

I alt

106,3

68,1

0,0

68,1

53,5

52,7

14,6

Økonomiudvalget

0,7

-4,8

-7,9

-12,7

3,7

-10,9

-16,4

Udvalget for Børn og Skole

17,7

8,3

-2,8

5,5

0,1

14,9

5,4

Udvalget for Ældre og Sundhed

-8,8

-13,7

-0,5

-14,2

0,5

-9,8

-14,7

Udvalget for Klima og Miljø

1,3

0,8

0,0

0,8

0,8

0,5

0,0

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

82,3

73,4

12,4

85,7

50,0

44,6

35,7

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,6

-5,1

-0,2

-5,3

-2,1

-0,6

-3,1

Socialudvalget

15,7

9,3

-1,1

8,2

0,6

13,9

7,6

 

Resultaterne og de strukturelle udfordringer på de enkelte udvalg er beskrevet herunder. Alle resultater er beskrevet under forudsætning af, at omplaceringerne der er indstillet i denne Budgetrevision godkendes.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. på hele udvalgets område Merforbruget skyldes, at skolerne ikke kan holde deres budgetter. Der forventes på området et merforbrug på 11,9 mio. kr. Den primære grund er et merforbrug på udgifterne til specialundervisning. Herudover har det vist sig vanskeligt at styre det faldende elevtal på skolerne. Modsat trækker dagtilbudsområdet, der forventer et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at området er tilført midler som følge af finansloven og at overførslen på området ikke anvendes fuldt ud. I henhold til det økonomisk styringsprincip 11 er der udarbejdet handleplaner på folkeskoleområdet på 10,0 mio. kr. Der kan ikke anvises handleplaner for de resterende 1,9 mio. kr.

 

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Det forventes et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. på området. Mindreforbruget skyldes primært, at projekter på området ikke forventes at kunne gennemføres i 2020 med baggrund i den nuværende covid19 krise. Herudover forventes der mindreforbrug på sundhedsområdet som følge af den nuværende covid19-krise.

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr. på Socialudvalget. På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. Dette skyldes lukning af Kikhøj, der medfører et merforbrug på 4,2 mio. kr. Herudover er der et merforbrug grundet flere anbringelser. På voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. primært på grund af lukning af Ungekollegiet. Såvel lukning af Kikhøj som Ungekollegiet anses som en engangsudgift. Der er derfor på udvalgets område kun lavet handleplaner på 1,6 mio. kr. svarende til merforbruget eksklusive lukning af institutionerne. Handleplanerne er udarbejdet på såvel børnespecial- som voksenspecialområdet.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes på udvalget for Kultur og Fritid et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Dette skyldes, at en lang række tilskud først bliver udbetalt i 2021, selvom der er givet tilsagn om disse i 2020.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et budget i balance. Der er et merforbrug på beredskabet, som bliver modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug vedrørende vejafvandingsbidrag.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et strukturelt merforbrug på området på 35,7 mio. kr. Dette skyldes primært en høj indflyvning til budget 2020, samt en for lav gennemsnitspris på fleksjob i det oprindelige budget for 2020. Merforbruget forventes primært på sygedagspenge, førtidspension og ledighedsydelse. Merforbruget er også her uden effekterne af Covid. Disse beskrives i et senere afsnit.

Økonomiudvalget:

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug med 13,7 mio. kr. Herudover er der mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder og på administrationen. Modsat trækker et merforbrug på udgifter til Udbetaling Danmark og til andre IT-systemer. Herudover forventes et merforbrug til ekstra pension til tjenestemænd. Merforbruget vedrørende tjenestemændene er placeret under økonomiudvalget, men vedrører alle udvalg.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Resultat budget til serviceudgifter

Mio. kr.

Budget til serviceudgifter 2020

 (A)

Forventet regnskab 2020 BR2

(B)

Forventet afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR2

(B-A)

Udgifter direkte relateret til Covid

(C)

Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid

(B-A-C)

Indtægter

3.027,7

3.057,3

29,6

2,9

26,7

 

Merforbruget på det oprindelige budget slår igennem på budgettet til serviceudgifter, der er baseret på det oprindelige budget. Der forventes et samlet merforbrug på 29,6 mio. kr. Heraf udgør Covid nettoudgifter 2,9 mio. kr. for nuværende. KL har - som nævnt tidligere - den 26. marts aftalt, at Covid relaterede udgifter ikke indgår i loftet for budgettet til serviceudgifter. Det forventes dog stadig, at Holbæk Kommune overskrider det strukturelle budget til serviceudgifter med 26,7 mio. kr.

Overskridelsen skyldes blandt andet merforbruget på skoleområdet og at en lang række af de overførte midler fra 2019 til 2020 anvendes. Heriblandt på takstinstitutionerne. Handleplanerne på Socialudvalg og Udvalget for Børn og Skole vil ved godkendelse heraf medføre en forbedring af den strukturelle overskridelse på 11,6 mio. kr.

Der har ved Budgetrevision 2 tidligere vist sig, at skønnet vedrørende serviceudgifter har været i den høje ende. Dette skyldes blandt andet, at overførslerne anvendes i knap så stor udstrækning på områderne. Hvis handleplanerne godkendes, vil den strukturelle overskridelse udgøre 15,1 mio. kr. Set i lyset heraf og sammenholdt med Covid-krisen anbefales det ikke at igangsætte yderligere handlinger i forbindelse med Budgetrevision 2. Såvel de strukturelle serviceudgifter som serviceudgifter relateret til Covid følges nøje i de kommende måneder og der tages nærmere stilling til yderligere handlinger i forbindelse med Budgetrevision 3. 

Påvirkning på budget 2021 som følge af BR2

Som nævnt tidligere er der en række merforbrug på det strukturelle resultat på driften, der også giver problemer i forbindelse med budget 2021.

Det drejer sig om specialundervisning på folkeskoleområdet, merforbruget på beskæftigelsesområdet, ekstra anbringelser på børnespecialområdet samt merforbrug vedrørende Udbetaling Danmark og pensioner til tjenestemænd på Økonomiudvalget.

På Økonomiudvalget er der desuden en ny udgift til betaling af indefrosne feriepenge. Holbæk Kommune skal afregne de feriepenge som bliver indefrosset i perioden 1/9-2019 til 31/8-2020 til folk der går på pension i 2021. Udgiften hertil forventes at udgøre knap 6 mio. kr. i budget 2021. Og der vil være en tilsvarende udfordring i de efterfølgende år.

Udfordringerne og finansieringen heraf i budget 2021 adresseres i forbindelse med behandlingen af budget 2021 i de stående udvalg i de kommende møder, samt på budgetcamp for 2020.

 

Handlinger på driften som følge af BR2

Der er udarbejdet handleplaner på Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget. Ved godkendelse heraf bliver resultatet forbedret med 11,6 mio. kr. Dette vil betyde at det strukturelle merforbrug i forhold til det korrigerede budget reduceres til 3 mio. kr.

I forbindelse med overgangen til samtidighedsferie bliver der indefrosset feriepenge, så lønmodtagerne både får udbetalt feriepenge og kan holde ferie med løn. Fremadrettet bliver udbetalingen af feriepengene til medarbejdere der går på pension, som nævnt ovenfor til en ekstra udgift. I indeværende år er en del af den særlige feriegodtgørelse udbetalt ultimo april blevet indefrosset. Det medfører færre udgifter til løn i 2020. Budgetterne er ikke blevet reguleret tilsvarende ned. Det indstilles derfor, at lønbudgetterne på alle områder reduceres svarende til den mindre udgift til særlig feriegodtgørelse. Beløbet indgår som en del af tillægsbevillingerne nævnt i indstillingen og kan også ses nærmere i bilag 1.

 

Udgifter indregnet i estimatet relateret til Covid

I forbindelse med Covid er der kommet en lang række nye udgifter til. I dette afsnit beskrives hvorledes udgifterne er indregnet i denne sagsfremstilling. Da udviklingen vedrørende Covid ændrer sig fra dag til dag er det er på nuværende tidspunkt umuligt at komme med et skøn på de samlede udgifter ved Covid. Derfor er der alene medtaget de sikre og forholdsvis sikre udgifter. Afledte effekter af Covid, som for eksempel kunne være at en effektivisering ikke når at blive hentet eller at projekter ikke når at blive færdige i år er medregnet i den strukturelle drift. I afsnittet er alene fokuseret på de områder der er kommet til som mer- eller mindreudgifter som følge af Covid. De reelle udgifter til Covid må forventes at blive væsentligt højere. Af vigtige større udgifter af ukendt størrelse kan på nuværende tidspunkt nævnes afledte udgifter fremadrettet i forhold til ekstra indsatser på det specialiserede område, rengøring i skoler og daginstitutioner, værnemidler på alle områder samt udgifter til vikarer i skoler og daginstitutioner.

 

Tabel 4: Sikre og forsholdsvis sikre udgifter vedrørende Covid

Mio. kr.

Udgifter direkte relateret til Covid

I alt

53,5

Økonomiudvalget

3,7

Udvalget for Børn og Skole

0,1

Udvalget for Ældre og Sundhed

0,5

Udvalget for Klima og Miljø

0,8

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

50,0

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,1

Socialudvalget

0,6

 

Der er i driften samlet set indregnet 53,5 mio. kr. vedrørende udgifter, der direkte er relateret til Covid. Herudover påvirker beslutningen af Erhvervs- og kulturpakken med 4,2 mio. kr. i mindreindtægt på skatterne, da der ikke opkræves grundskyld for 2. halvår i 2020. (Forskydning idet det forventes opkrævet i 2021) Herudover er der mindre indtægter til stade- og fortovsleje samt en pulje til kultur der også medfører ekstra udgifter på området. Samlet set koster Erhvervs- og kulturpakken ca. 6 mio. kr. ekskl. anlæg.

Beløbene dækker både over mer- og mindreudgifter på de enkelte områder. Det er som tidligere nævnt kun sikre og forholdsvis sikre udgifter, der for nuværende er indregnet i estimaterne.

I gennemgangen af de enkelte udvalg beskrives ovenstående udgifter og de største poster vedrørende de ukendte og usikre udgifter. En længere liste over forventede udgifter, som endnu er ukendte kan ses af bilag 13.

 

Udvalget for Børn og Skole:

På nuværende tidspunkt er der indregnet 0,1 mio. kr. i estimatet i budgetrevision 2. Der vil kunne forventes øgede udgifter til vikarer og ekstra hænder efter genåbningen af skoler og daginstitutioner, dog delvist modvirket af færre udgifter til vikarer i perioden før genåbningen.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der er indregnet 0,5 mio. kr. i estimatet på nuværende tidspunkt. Dette dækker over øgede udgifter til vikarer og indkøb af værne- og hjælpemidler. Modsat trækker færre udgifter til genoptræning og kørsel. Fremadrettet må der stadig forventes større udgifter til vikarer samt indkøb af værnemidler.

Socialudvalget:

Der er indregnet 0,6 mio. kr. som primært drejer sig om ekstraudgifter på takstinstitutionerne. Der må forventes afledte udgifter fremadrettet i forhold til ekstra indsatser på det specialiserede område.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreudgifter på ca. 2,1 mio. kr. Dette skyldes primært aflysningen af Aprilfestival. Modsat dette går merudgifter på biblioteket til ebøger samt tabt indtjening på Brorfelde. Fremadrettet afhænger udgifter og indtægter meget af genåbningstakten i samfundet.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes mindreindtægter på færgen, stadepladser og parkeringsområdet på nuværende tidspunkt. Herudover er det meldt fra Movia, at der kommer en ekstraudgift på transportområdet, men udgiftens størrelse er endnu ukendt og det vides heller ikke, om staten kompenserer Movia direkte.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes merudgifter på 50 mio. kr. som følge af flere mennesker på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Forudsætningerne for beløbet kan ses i bilag 5.

Økonomiudvalget:

Der forventes ekstraudgifter på 3,7 mio. kr. på udvalget. Skyldes en forventet ansættelse af sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet på 2,5 mio. kr. Herudover udgifter til værnemidler på ejendomsområdet samt færre indtægter fra byggesagsgebyrer (erhvervspakken).

De endnu ikke medregnede udgifter af væsentlig størrelse er ekstra rengøring på skoler og i dagtilbud som indtil videre forventes at udgøre et tocifret millionbeløb.

 

Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 54,5 mio. kr. Hvis der ses bort fra de ekstra udgifter besluttet i Erhvervs- og Kulturpakken er mindreforbruget på 91 mio. kr. Budgettet til Erhvervs- og Kulturpakken er endnu ikke medtaget, da beslutningen herom blev truffet efter skæringsdatoen for Budgetrevision 2. Udgifterne er dog medregnet.

 

Renter

Der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes et lavere renteniveau end forventet.

 

Indtægter

Der forventes her en merindtægt på 5,2 mio. kr. Der forventes en samlet merindtægt på 11,5 mio. kr. af forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Beregningen her er foretaget før Covid og indeholder derfor ikke ekstra indtægter som følge heraf. Indtægten er en efterregulering for 2019 samt en forventning om stigende ledighed i 2020 før Covid. Der er en forventet mindreindtægt på grundskyld på 2 mio. kr. Herudover er der en forventet mindreindtægt på 4,3 mio. kr. på dækningsafgift grundet Erhvervs- og Kulturpakken. Indtægten på dækningsafgift falder i stedet i 2021.

 

Finansiering

Der forventes en mindreudgift på finansiering på 61 mio. kr. Dette skyldes en merindtægt på 24,5 mio. kr. som følge af frigivne deponerede midler vedr. Kanalstræde 2. Herudover låneoptages 36,5 mio. kr. til de anlæg der igangsættes, som følge af Erhvervs- og Kulturpakken. Som nævnt i afsnittet omkring anlæg er budgettet hertil endnu ikke medtaget. Beløbet under anlæg og finansiering udligner dog hinanden.

 

Likviditet

Normalt ville likviditeten i forbindelse med budgetrevisioner alene tage udgangspunkt i regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og en række grundforudsætninger. I 2020 er det dog anderledes grundet den nuværende situation med Covid samt tidspunktet for udarbejdelsen af likviditeten. Først og fremmest er der indarbejdet effekter af BR1 i prognosen.

Desuden er der lavet derfor lavet tre scenarier, som følge af beslutninger truffet på baggrund af Covid-krisen

 1. En basis prognose som viser udviklingen på baggrund af vedtaget budget 2020, sammen med en række grundforudsætninger som beskrevet nedenfor
 2. En prognose der viser udviklingen med baggrund i vedtaget budget 2020 og beslutninger truffet den 8. april i Erhvervs- og Kulturpakken.
 3. En prognose der viser udviklingen med baggrund i vedtaget budget 2020, beslutninger 8. april samt indregnede Covid udgifter ved Budgetrevision 2 og fuld kompensation herfor.

Grundforudsætninger er:

 1. Der overføres 70 mio. kr. vedr. anlæg fra 2020 til 2021 (standard som tidligere år)
 2. Der overføres 30 mio. kr. vedr. drift fra 2020 til 2021 (standard som tidligere år)
 3. Der er indarbejdet frigivelse af deponeringer på i alt 24,5 mio. kr. vedr. hjælpemiddeldepot og Kanalstræde (medtaget specielt i år)
 4. Der er indarbejdet 37,5 mio. kr. som følge af merforbrug ved BR1(medtaget specielt i år)

Den grønne linje viser udviklingen i likviditeten inkl. covid med den viden administrationen har på nuværende tidspunkt. Den viser, at Holbæk Kommune med fuld kompensation for Covid udgifter ikke kommer ned på hverken den nedre eller øvre målsætning for likviditeten i 2020.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Ifølge økonomisk styringsprincip nr. 11 skal der udarbejdes handleplaner når et område har merforbrug i forhold til korrigeret budget.

Set i lyset af den nuværende situation kan det virke uhensigtsmæssigt at gennemføre handleplaner i år, når Covid påvirker vores drift på en måde, som vi ikke har et klart billede af. Derfor går den alternative indstilling på, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes handleplaner for de konkrete områder med strukturelle udfordringer, men at der derimod indføres generel tilbageholdenhed på samme måde som i 2019. Baggrunden for den alternative indstilling er, at vi fordeler opgaven med at begrænse vores udgifter på hele organisationen, samt at det i den nuværende situation med uvished omkring kommunens samlede økonomi kan give mening, at vi begrænser vores udgifter generelt. Vedtages den alternative indstilling bliver der ikke taget stilling til udfordringen i forhold til budget 2021 og Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole skal dermed arbejde på at finde løsninger i Budget 2021. Udover hensynet til at sikre en så økonomiske forsvarlig indgang til budget 2021 som mulig er det administrationens opfattelse, at en generel tilbageholdenhed i organisationen på nuværende tidspunkt ikke vil være hensigtsmæssig.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagsfremstillingen

Høring

Med godkendelse af handleplaner skal der for enkelte forslag igangsættes en høringsrunde. Denne er vedlagt handleplanerne i bilag 10 og 11

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 04-05-2020

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Den alternative indstilling punkt 1-4 indstilles godkendt

Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Hovedindstilling indstilles godkendt med den ændring, at det i handleplan AHLI A forudsættes, at ændringer i borgers bevilling baseres på en § 141-handleplan, og at handplan AHLI C udgår.

For stemte 3 (A og F)

2 undlod at stemme (V)

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020

Et flertal bestående af A og I indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.

Et mindretal bestående af Ø indstiller, at den alternative indstilling tiltrædes.

Et mindretal bestående af V undlader at stemme.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Hovedindstillingen pk. 1-3 indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Hovedindstillingen indstilles godkendt med den ændring, at det i handleplan AHLI A forudsættes, at ændringer i borgers bevilling baseres på en § 141-handleplan, og at handplan AHLI C udgår.

For stemte 8 (A, C, F, I, L, O, V og Ø).

1 (B) undlod at stemme.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

For stemte 27 (A, O, Ø, F, C, I, og V).

Imod stemte 2 (B), da B ikke kan godkende handleplanerne for Udvalget for Børn og Skole, og B ønsker forslag til andre handleplaner.caseno20-2842_#5254162_v1_bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254222_v1_bilag 2 - økonomiudvalget indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254163_v1_bilag 3 - økonomiudvalget drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254165_v1_bilag 4 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254167_v1_bilag 5 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254168_v1_bilag 6 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254171_v1_bilag 7 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254154_v1_bilag 8 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254155_v1_bilag 9 - socialudvalget - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254157_v1_bilag 10 - handleplaner socialudvalget.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254158_v1_bilag 11 - handleplaner udvalget for børn og skole.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254159_v1_bilag 12 - samlet opgørelse implementering af budget 2020.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254161_v1_bilag 13 - liste over områder med ukendte udgifter som følge af covid.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf
Bilag 2 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget drift.pdf
Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift.pdf
Bilag 9 - Socialudvalget - drift.pdf
Bilag 10 - handleplaner Socialudvalget.pdf
Bilag 11 - Handleplaner udvalget for Børn og Skole.pdf
Bilag 12 - Samlet opgørelse implementering af budget 2020.pdf
Bilag 13 - Liste over områder med ukendte udgifter som følge af Covid.pdf


115. Godkendelse af integrationsrådets årsberetning for 2019

Godkendelse af integrationsrådets årsberetning for 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Integrationsrådets årsberetning for 2019 godkendes.
Beskrivelse af sagen

Integrationsrådets årsberetning for 2019 blev godkendt af Integrationsrådet april 2020 og forelægges nu til politisk behandling. Årsberetningen redegør for rådets aktiviteter og sammensætning i 2019.

 

Aktiviteter i 2019

Integrationsrådet arbejder inden for rammerne af et politisk vedtaget kommissorium, hvorefter rådet blandt andet skal bidrage til en effektiv og sammenhængende integrationsindsats, fremme lige muligheder samt dialog. I 2019 har rådet løst opgaven ved at:

 • Sætte fokus på etniske kvinders deltagelse på det danske arbejdsmarked
 • Arrangere en integrationsdag
 • Uddele Integrationsrådets Integrationspris 2019 til en lokal virksomhed, som har gjort noget særligt for at få etniske kvinder på arbejdsmarkedet.
 • Synliggøre og skabe viden om frivillighed og integration i Holbæk Kommune
 • Facilitere debatter og møder med foreninger og fagpersoner for at opsamle integrationsrelevant viden og praksiserfaringer (Bydelsmødrene, Q4300 og Sidesporet)
 • Deltage og holde oplæg om medborgerskab og rollen som kommunalpolitiker ved integrationsarrangementet ”Holbæk i farver”
 • Facilitere at unge fra Vangkvarteret fik mulighed for at se filmen Q’s barbershop i Mørkøv Kino.
 • Være synlig med indlæg på kommunens hjemmeside og via artikler i Nordvestnyt
 • Være aktive rådsmedlemmer, som deltager i bl.a. Rådet for Etniske Minoriteters repræsentantskabsmøde, Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune, i frivillige integrationsgrupper og netværk m.v.

 

Integrationsdag 2019

Den største enkeltstående aktivitet i 2019 var integrationsdagen, som var et arrangement, der var åbent for alle borgere i Holbæk Kommune. Arrangementet fandt sted på Elværket den 6. april 2019 med 110 deltagere. Formålet med årets integrationsdag var:

 • at synliggøre etniske kvinders ressourcer i relation til det danske arbejdsmarked
 • at understøtte, at etniske kvinder kan blive en del af fællesskabet i samfundet og på det danske arbejdsmarked.

På dagen blev der holdt en række oplæg ved lokale organisationer blandet op med musikalske indslag. Arrangementet blev afsluttet med uddeling af den første integrationspris, der gik til McDonald’s Holbæk. Integrationsrådet planlægger endnu en integrationsdag, der skal holdes i 2020.

 

Rådets sammensætning i 2019

Integrationsrådet i Holbæk Kommune består af op til 15 medlemmer med bopæl i kommunen. Op til 13 udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling, og 2 udpeges direkte af Kommunalbestyrelsen.

I 2019 var der en vis udskiftning i rådet, idet fem medlemmer valgte at træde ud og blev erstattet af nye medlemmer. Daværende formand Ann-Cherie Thulstrup var ét af de medlemmer, der valgte at træde ud af rådet. Ny formand blev Jean Petersen.

 

Møder og konferencer

Rådet deltog i 2019 i nedenstående møder og konferencer:

 • Møde med Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 30. april
 • Nordisk Ministerråds 2-dages camp, 18-19. november
 • Rådet for etniske minoriteter (REM) – konference 21. september
 • FIU Ligestilling – Konference den 25. november om etniske kvinder med minoritetsbaggrund i job (FIU står for Fagbevægelsens Interne Uddannelse)
 • Møde og dialog med Udsatterådet i Holbæk Kommune den 10. december
Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Integrationsrådets side på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Det politisk vedtagne kommissorium for Integrationsrådets virke.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.caseno18-10279_#5250704_v1_holbæk kommunes integrationsråd - årsberetning 2019.pdf

Bilag

Holbæk Kommunes Integrationsråd - Årsberetning 2019


116. Beslutning om forlængelse af frist for tilmelding af børn til orlov i dagtilbud

Beslutning om forlængelse af frist for tilmelding af børn til orlov i dagtilbud
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. fristen for tilmelding til den midlertidige orlovsordning for børn i Holbæk Kommunes daginstitutioner (børnehuse) og dagpleje forlænges, så tilmeldingen kan ske senest den 15. juni 2020
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. april 2020, at forældre med børn i Holbæk Kommunes daginstitutioner (børnehuse) og dagpleje i en tidsbegrænset periode kan melde deres barn på orlov, uden at barnet mister sin plads i dagtilbuddet.

Orlovsordningen er målrettet forældre der i en tidsbegrænset periode ønsker selv at varetage pasningen af deres børn, eller ikke kan få tilbudt tilstrækkelig med pasning. Ordningen er samtidig med til at reducere børnefremmødet, så institutionerne under iagttagelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer har bedre mulighed for at tilbyde pasning til de resterende børn.

Barnets orlovsperiode skal som minimum udgøre en sammenhængende periode på 14 dage og kan iværksættes med en dags varsel. Orloven skal afholdes indenfor perioden fra den 23. april til og med den 30. juni 2020. Man kan tilmelde sig orlovsordningen over flere gange og i flere perioder, når blot tilmeldingsfristen overholdes.

Tilmeldingen til orlov er bindende for den periode, forældrene har oplyst. I det særlige tilfælde, hvor ledige forældre med kort varsel får tilbudt beskæftigelse, og derfor ikke længere kan varetage pasningen selv, er der mulighed for at afbryde orloven.

Tilmelding til orlov skal efter de nugældende rammer for dagtilbud være modtaget senest den 15. maj.

Fristen den 15. maj var oprindeligt fastsat for at sikre institutionerne så lang en planlægningshorisont som mulig. Under de nuværende forhold kan det dog som forældre forståeligt være svært at overskue, om de kan binde sig til en orlovsperiode, der rækker 1-2 måneder ud i fremtiden. Det kan være medvirkende til at afholde forældre fra at gøre brug af ordningen.

Det forslås derfor, at fristen for tilmelding af børn til orlov i kommunens daginstitutioner og dagpleje forlænges, så tilmeldingen skal være modtaget senest den 15. juni.

Udvalget for Børn og Skole har den 6. maj 2020 godkendt, at orlovsordningen udvides til også at omfatte børn i SFO1 og SFO2 ved de fire folkeskoler med tilmeldingsfrist den 16. juni. Udvalgets beslutning har virkning fra og med den 6. maj.

Økonomiske konsekvenser

Hvis 10% af forældre med børn i dagpleje og børnehuse anvender orlovsordningen i gennemsnitligt en måned vil det give et indtægtstab på ca. 400.000 kr. i forældrebetaling pr. måned. Dertil kommer eventuelle manglende indtægter fra betaling af frokostordning.

Den 6. maj er der modtaget 421 tilmeldinger, hvor orlovsperioderne går fra 14 dage til at dække hele perioden. Samlet set er der normalt ca. 2.800 børn indskrevet i de kommunale daginstitutioner og i dagplejen. Den gennemsnitlig orlovslængde er opgjort samlet for alle tilmeldinger, men det skønnes at de nuværende tilmeldinger svarer til, at minimum 15% af de indskrevne børn holder orlov i en måned og at indtægtstabet indtil nu udgør minimum 600.000 kr. i mistet indtægt fra forældrebetaling.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 15. april pkt. 104.

Kommunalbestyrelsen den 22. april pkt. 109

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.

117. Beslutning om at sende forslag til Strategisk Energiplan i høring

Beslutning om at sende forslag til Strategisk Energiplan i høring
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 

 1. Forslag til strategisk energiplan med tilhørende handleplan godkendes og sendes i høring
Beskrivelse af sagen

Dagsordenspunktet skal behandles på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 20. maj 2020. Økonomiudvalgets beslutning vil derfor først forelægge umiddelbart før kommunalbestyrelsens møde.

 

De globale klimaudfordringer, vi står overfor, kræver handling fra alle sider og Holbæk Kommune er ikke en undtagelse. Det kræver handling globalt, på landsplan og lokalt. 

Den 6. december 2019 vedtog et flertal i Folketinget en bindende klimalov med et mål om en 70% reduktion af Co2-udledningen frem mod 2030. Den 21. januar 2020 besluttede Holbæk Kommunes kommunalbestyrelse, at kommunens reduktionsmål lægger sig på linje med den ambitiøse nationale målsætning om 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030 ift. 1990. Det forventes at Regeringen i 2020 vedtager en klimahandleplan. Holbæk Kommune vil med den strategiske energiplanlægning understøtte arbejdet med klimahandleplanens indhold på lokalt niveau. 

Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+, definerer fire fokusområder, hvoraf det ene er ”En mere grøn og bæredygtig kommune”. Som et led i dette fokus skal der blandt andet sættes en retning for fremtidens energiforsyning. 

Den strategiske energiplan er kommunalbestyrelsens plan for, hvordan Holbæk Kommune de kommende år sikrer fremtidens energiforsyning og dermed bidrager til en omstilling af energisektoren til vedvarende energiformer. Som et led i udarbejdelsen af den strategiske energiplan har Kommunalbestyrelsen desuden vedtaget at forpligte sig på et samlet reduktionsmål for hele Holbæk Kommune på 70% i 2030. Den strategiske energiplan bliver dermed en vigtig retningsgiver for, hvordan vi skal nå dette mål. 

 

Med denne sag godkendes forslag til den strategiske energiplan og sendes i offentlig høring i 4 uger. 

Den strategiske energiplan: strategi, handleplan og baggrundsrapport

Den strategiske energiplan består af en strategi for 2020 – 2030 (Bilag 1), der revideres en gang i løbet af hver valgperiode. Strategien fastsætter de overordnede retningslinjer for udviklingen af energiområdet i Holbæk Kommune, frem mod 70% CO2-reduktionsmålet i 2030. Strategien betyder også en udvidelse af mulighederne for placering af nye energianlæg, som allerede vedtaget politisk af kommunalbestyrelsen på mødet den 22. januar 2020.

Strategien ledsages af en handleplan for 2020 – 2022 (Bilag 2), der definerer specifikke handlinger, der sigter mod at opnå 70% CO2-reduktionsmålet i 2030. Handleplanen revideres hvert andet år, dog hyppigere såfremt det kræves i forhold til nationale ændringer. Der laves desuden en årlig status på handleplanen. 

Den tekniske baggrund for henholdsvis den strategiske energiplan og handleplanen fremgår af Baggrundsrapport for Holbæk Kommunes strategiske energiplan (bilag 3). Kriterierne for den geografiske udpegning fremgår af bilag 4. Derudover er den samlede strategiske energiplan ledsaget af en lovpligtig miljøvurdering (bilag 5 og 5a), som skal følge offentlige planer og programmer. Desuden er opsamlingen fra gæstebuddet vedlagt (bilag 6).

Temaer i den strategiske energiplan

Den strategiske energiplan definerer seks temaer. Under hvert tema er der i planen defineret et pejlemærke for CO2-reduktion, der kræves for at nå det samlede 70%-reduktionsmål: 

                 Grøn varme: Pejlemærket er at sikre 100 % reduktion i drivhusgasudledningen fra opvarmning.

                 Grøn energiproduktion: Pejlemærket er at opnå en reduktion i drivhusgasudledningen på 100 % i 2030 inden for energiproduktion.

                 Landbrug og skovrejsning: Pejlemærket er derfor en 15 % reduktion i drivhusgasudledningen i 2030 indenfor landbrug og ny skov.

                 Bæredygtig transport: Pejlemærket er derfor 40 % reduktion i drivhusgasudledningen i 2030 på transportområdet.   

                 Energibesparelser: Pejlemærket er at holde det samlede energiforbrug til opvarmning i ro, selvom befolkningstallet i kommunen forventes at vokse med ca. 5 % frem mod 2030.

                 Affald: Pejlemærket er CO2-neutral affaldsforbrænding i 2030.

 

Handlinger 

Handleplanen definerer en række handlinger under de seks overordnede temaer. Handleplanen indeholder i alt 15 handlinger, herunder:

                 Varmeplan 

                 Geografisk planlægning for vedvarende energianlæg. Handlingen viderebearbejdes i kommuneplan 2021.

                 Samt yderligere 13 handlinger, der understøtter en grøn omstilling inden for de forskellige temaer.

 

For hver af de 15 handlinger fremgår en beskrivelse, status, handlepunkt, muligheder og barrierer, afledte konsekvenser for borgere og virksomheder, CO2 reduktion, organisering samt hvordan involvering af borgere kan foregå i forhold til den konkrete handling.

Den strategiske energiplan sætter retning for, hvordan Holbæk Kommune skal blive mere grøn og bæredygtig fremover, og kobler sig således direkte til kommunalbestyrelsens arbejdsprogram. Uden en realisering af de 15 handlinger, der er defineret i handleplanen, når vi ikke målet. Den strategiske energiplan er en overordnet strategi. Handlingerne vil medføre konkrete projekter og disse vil altid blive vurderet fra sag til sag.

De positive afledte effekter af de fremtidige implementerede handlinger omfatter blandt andet sundere forbrugsvaner, bæredygtige partnerskaber, samt flere rekreative muligheder i nye naturområder på lavbundsjorder, der også bidrager til fremme af biodiversitet. Desuden vil et aktivt transportbidrag medvirke til bedre sundhed og trivsel blandt borgerne gennem øget fysisk aktivitet og bidrage til bæredygtig udvikling af byer og lokalsamfund gennem øget fokus på fremkommelighed og udbygning af stiforbindelser.

Indsatserne i den strategiske energiplan bidrager således til indfrielsen af FN´s 17 verdensmål. Der er i øjeblikket ikke nogen overordnet strategi for Kommunalbestyrelsens arbejde med verdensmålene. Kommunalbestyrelsen kommer derfor til at arbejde med Verdensmålene på et mere overordnet plan på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved vedtagelsen af den strategiske energiplan i sig selv. De økonomiske konsekvenser af de enkelte handlinger i handleplanen (fx den kommende varmeplan) vil blive belyst ved særskilte beslutningssager.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Strategien rummer en målsætning og en handleplan, der dels skal sikre at Holbæk Kommune lever op til sit mål om at blive en grøn og bæredygtig kommune, dels igangsætter tiltag der indfrier 70% CO2 reduktionsmålsætningen i 2030.

Den strategiske energiplan er dermed medvirkende til, at Holbæk Kommune opfylder ambitionen om at blive en mere grøn og bæredygtig kommune, som det er angivet i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+.

Høring

Kommunalbestyrelsen har ønsket en høj grad af inddragelse af både borgere og interessenter i udarbejdelsen af den strategiske energiplan.

 

Kommunens borgere har ved følgende lejligheder bidraget til processen med konkrete anbefalinger, holdninger og ideer:

 1. Borgerworkshop om fremtidens energi med ca. 150 deltagere, 8. december 2019
 2. Borgerworkshop om hensyn til placering af energianlæg i det åbne land med ca. 80 deltagere, 21. januar 2020
 3. 8 gæstebud om fremtidens energi med i alt ca. 75 deltagere, gennemført i ugerne 4-6, 2020.

De forskellige input er indarbejdet i den strategiske energiplan, ligesom de vil indgå i det kommende arbejde med den grønne omstilling.  

 

Forslaget til strategisk energiplan med tilhørende handleplan sendes med godkendelse af denne sag i offentlig høring i 4 uger.

Lovgrundlag – link

LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstilles godkendt med den ændring, at høringen skal løbe til den 1. august 2020.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.caseno19-28991_#5252625_v1_bilag 3_ strategisk energiplan_holbæk kommune_bagrundsrapport.pdf.pdf
caseno19-28991_#5267768_v1_bilag 6_ opsamling gæstebud holbæk kommune 2020.pdf.pdf
caseno19-28991_#5267766_v1_bilag 5a_ strategisk energiplan_holbæk kommune_miljøscoping.pdf.pdf
caseno19-28991_#5267763_v1_bilag 5_ strategisk energiplan_holbæk kommune_miljøvurdering.pdf.pdf
caseno19-28991_#5267760_v1_bilag 4_ strategisk energiplan_holbæk kommune_liste over placeringshensyn.pdf.pdf
caseno19-28991_#5267806_v1_bilag 2_strategisk energiplan holbæk_handleplan_2020-2022.pdf.pdf
caseno19-28991_#5267804_v1_bilag 1_strategisk energiplan holbæk 2020_2030.pdf.pdf

Bilag

Bilag 3_ Strategisk energiplan_Holbæk Kommune_Bagrundsrapport.pdf
Bilag 6_ Opsamling Gæstebud Holbæk Kommune 2020.pdf
Bilag 5a_ Strategisk energiplan_Holbæk Kommune_Miljøscoping.pdf
Bilag 5_ Strategisk energiplan_Holbæk Kommune_Miljøvurdering.pdf
Bilag 4_ Strategisk energiplan_Holbæk Kommune_Liste over placeringshensyn.pdf
Bilag 2_Strategisk energiplan Holbæk_Handleplan_2020-2022.pdf
Bilag 1_Strategisk Energiplan Holbæk 2020_2030.pdf


118. Beslutning om køb af del af nyt sundhedshus i Tølløse

Beslutning om køb af del af nyt sundhedshus i Tølløse
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune køber en ejerlejlighed i det nye Sundhedshus på Mostgrunden, Tølløsevej 27, 4340 Tølløse, på vilkår som fremgår af sagsfremstillingen og som kommer til at huse hjemmeplejegruppen Tølløse/Merløse og administrationscenter for skole- og dagtilbudsområde Kildedam
 2. Holbæk Kommune indgår en mageskifteaftale med Mostgruppen i forbindelse med købet af ejerlejligheden i Sundhedshuset, hvor Holbæk Kommune sælger den gamle produktionsskole, Tølløsevej 41, 4340 Tølløse til Mostgruppen på vilkår som fremgår af sagsfremstillingen
 3. der oprettes rådighedsbeløb på Økonomiudvalget og frigives anlægsbevilling på 6,75 mio. kr. til køb af ejerlejlighed i Sundhedshuset i Tølløse finansieret af kassen.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. hjemmeplejegruppen Tølløse/Merløse flytter til ”1975-bygningen” ved St. Merløse Skole, Holbækvej 30C, 4370 St. Merløse, som renoveres
 2. der arbejdes videre med at finde en løsning for skole- og dagtilbudsområde Kildedam 
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har i en årrække baseret sin ejendomsstrategi primært på salg – fremfor køb. Det er dog relevant at overveje en investering i fast ejendom, når det bidrager positivt på flere fronter. Denne sagsfremstilling beskriver en investeringscase, som kan være et interessant skridt på vejen mod en ændret tilgang til kommunens køb og salg af ejendomme, som i højere grad skal understøtte byudviklingen i kommunen.

I henhold til sagen ”Beslutning om at anvende provenu fra salg til strategisk opkøb af arealer” på nærværende dagsorden, er der mulighed for at investere i opkøb af arealer og bygninger for at fremme udvikling.

For netop at understøtte en strategisk byudvikling og samtidig placere Holbæk Kommunes hjemmepleje centralt i Tølløse, lægges der med denne indstilling op til et understøttende tiltag, som vil være meningsskabende og positivt bidragende for brugere, borgere og lokalområdet generelt.

Nyt Sundhedshus på Mostgrunden i Tølløse

Mostgruppen har en vision om at skabe udvikling og liv i Tølløse på den gamle Mostgrund på Tølløsevej 27. Et af de konkrete tiltag, som er på tegnebrættet, omfatter byggeriet af et Sundhedshus i den gamle tappehal.

Idéen med et Sundhedshus er at samle alle de lokale sundhedstilbud, både de praktiserende læger, men også faggrupper som fx speciallæger, fysioterapeuter, diætist og muligvis et fitnesscenter centralt i Tølløse. Derved får borgeren et sammenhængende tilbud og der skabes større tryghed i nærområdet, viser erfaringer fra andre steder i Danmark. Samtidig skal etableringen af sundhedshuse medvirke til at gøre det attraktivt for yngre læger og andet sundhedspersonale at søge arbejde i udkantsområderne.

Sundhedshuset i Tølløse kan blive en realitet hvis Holbæk Kommune går ind i projektet og vælger at købe en ejerlejlighed, hvor bl.a. hjemmeplejegruppen Tølløse/Merløse kan etablere sig fremadrettet.

I bilag 1 kan der læses mere om visionsprojektet ”Mostparken”.

Baggrund

Hjemmeplejegruppen Tølløse/Merløse, under Aktiv Hele Livet, har i dag adresse på Tølløsevej 46, 4340 Tølløse. Ejendommen har tidligere været kommunalt ejet, men blev i december 2017 solgt til CRC Ejendomme. Holbæk Kommune lejer sig ind i en tidsbegrænset periode. Den midlertidige lejekontrakt udløber i februar 2021, og kan ikke forlænges. Der er derfor behov for en beslutning om en fremtidig placering for hjemmeplejegruppen, så nye lokaler kan etableres og være klar til indflytning senest februar 2021.

Endvidere har skole- og dagtilbudsområde Kildedam, under Læring & Trivsel, kapacitetsudfordringer. Deres administrationscenter er i dag placeret på Hjortholmskolen i Tølløse, hvor der dels er for lidt plads til administrationen og dels er et presserende behov for mere plads til eleverne. Samtidig er der heller ikke lokaler til administrationen på Kildedamsskolen i Tølløse. Det mest optimale er derfor at finde nye kvm til administrationscenteret, så der er plads til eleverne på skolerne.

For at arbejde aktivt hen mod en løsning om etablering af nye lokaler til de kommunale behov i Tølløseområdet gennemgås her muligheder og begrænsninger ved hovedindstillingen vedrørende køb af en ejerlejlighed i Det nye Sundhedshus på Mostgrunden i Tølløse, herunder også et forslag om en mageskifteaftale i forbindelse med købet.

Ligeledes beskrives efterfølgende den alternative indstilling om hjemmeplejegruppens flytning til ”1975-bygningen” ved St. Merløse Skole.

Kortbilag 3 viser en placering af alle de nævnte adresser i hhv. Tølløse og St. Merløse.

Beskrivelse af køb af ejerlejlighed i det nye sundhedshus

Mostgruppen vil transformere den 1800 m2 store tappehal på Tølløsevej 27 til et sundhedshus på 750 m2 i to etager. Heraf er der i for-projektet etableret 485 m2 til opfyldelse af kommunens behov.

Ejendommen fremstår i dag som råhus, og der må forventes en byggetid på 6-7 måneder. Mostgruppen vil sørge for al ombygning og aflevere en nøglefærdig ejerlejlighed med overtagelse i februar 2021. For at tidsplanen kan overholdes skal Mostgruppen ansøge om byggetilladelse senest 1. juni 2020.

En nærmere beskrivelse af ombygningen kan ses i bilag 2.

Hjemmeplejegruppen har et samlet estimeret arealbehov på ca. 300 m2, som omfatter kontorer, mødelokaler, køkken, depoter og omklædning. Ligeledes er der behov for parkering til 25 hjemmeplejebiler, samt cykler.

Læring & Trivsels administrationscenter for område Kildedam har et estimeret arealbehov på ca. 125 m2, som omfatter kontorer, mødelokaler, tekøkken, kopi/print-rum og garderobe.

Konkret disponering på tegninger med indretningsforslag og visualiseringsskitser er under udarbejdelse som forslag – og vil naturligvis inddrage de kommende brugere af huset.

Med en placering af to kommunale aktiviteter samlet giver det mulighed for en bedre udnyttelse af kvm, idet der vil være faciliteter, som de kan deles om, eksempelvis mødelokaler, tekøkken og toiletter. Det har naturligvis også en økonomisk betydning – både i forhold til etablering af arealer og de senere driftsudgifter.

Det nye Sundhedshus centralt i Tølløse er attraktivt for hjemmeplejegruppen, idet de vil komme til at indgå i et fagligt dynamisk center, med let adgang til offentlig transport, og i tæt beliggenhed til de flere tølløseborgere, som er tilknyttet hjemmeplejegruppen. Hjemmeplejegruppen vil her kunne blive en del af et aktivt miljø, med flere fagfæller i huset. Samlet set vurderes det langt mere attraktivt i forhold til fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere, som generelt er en udfordring på sundhedsområdet.

Hjemmeplejegruppens kerneydelse er at servicere borgere i Tølløse og St. Merløse, med hovedvægten af borgere i Tølløse. Dette indebærer, at mange borgere kan tilgås ved planlægning af cykelruter i Tølløseområdet. Hjemmeplejen leverer ca. 100 timer mere om ugen i Tølløseområdet end i St. Merløseområdet. Den daglige drift af hjemmeplejeområdet vil derfor være mest optimal med en placering i Tølløse, idet de her har 12 ruter og 6 af dem er cykelruter. I aftenvagt er der 4 ruter i Tølløse, hvilket også er flere end i St. Merløse.

En sygeplejerske servicerer sygeplejeklinikken i A-Huset om dagen i Tølløse midtby, og vil kunne tilgå dette arbejde på cykel.

Ledelsen til hjemmeplejegruppen har udtrykt bekymring for, at behovet for aftensygeplejersker potentielt kan stige, hvis en flytning til St. Merløse besluttes, da der vil blive betydelig mere kørsel om aftenen for at nå ud til borgerne, idet aftensygeplejen også dækker hele Regstrupområdet.

En flytning til St. Merløse vil generelt betyde et øget behov for kommunale biler. På den vis vil Tølløseplaceringen forblive en central base, som et center, hvor plejepersonalet kan køre ud fra og levere sundhedsydelserne i relation til borgerne.

Faciliteterne for Læring & Trivsels administrationscenter for område Kildedam er i dag ikke optimale – der er for få kvadratmeter. Det er et krav, at administrationscentret ligger i Tølløse. Fraflytter administrationscentret deres lokaler på Hjortholmsskolen, frigøres der plads til skolen, som har kapacitetsudfordringer.

Et kontorfællesskab kunne være en løsning. Alternativet vil være at lave en tilbygning til Kildedamsskolen. Det vurderes, at det vil koste 3-4 mio. kr. at lave en tilbygning.

Mageskifte med den gamle produktionsskole på Tølløsevej 41

Mostgruppen har i forbindelse med drøftelserne om Sundhedshuset afgivet tilbud på køb af Tølløsevej 41 – den gamle produktionsskole, som kommunen har til salg. Det er derfor en mulighed at lade ejendommen indgå i et mageskifte, som delvis dækning af købssummen til ejerlejligheden i Sundhedshuset på Mostgrunden. Hovedindstillingen beror derfor på en samlet løsning, hvor Holbæk Kommune sælger Tølløsevej 41 til konsortiet for Mostgrunden, og Holbæk Kommune køber en ejerlejlighed i Sundhedshuset på Mostgrunden.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Hjemmeplejen i St. Merløse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. januar 2019, at Ørnevej 50 i St. Merløse skal sælges og at provenuet herfra skal bruges til udgifter i forbindelse med flytning af aktiviteter og ibrugtagelse af lokaler i ”1975-bygningen” ved St. Merløse Skole.

I den forbindelse blev det også nævnt i sagsfremstillingen, at der ud over det Aktive Center ”også vil være plads til Hjemmeplejegruppen Tølløse/Merløse”.

I forhold til arbejdsgange og flow på hjemmeplejegruppen inkl. sygepleje, hvis denne skal placeres i St. Merløse, vil det kræve, at flere ruter planlægges i bil end i dag. I St. Merløse er der 8-9 ruter, og her vil max 2 kunne etableres som cykelruter grundet den geografiske spredning mellem borgerne.  I aftenvagt er der 2 ruter i St. Merløse, og 1 i Ugerløse.

Der vil ved denne placering ligeledes være udfordringer med offentlig transport for medarbejdere i ydertiderne.

Økonomiske konsekvenser

For nuværende vurderes det, at scenariet med køb af ejerlejlighed på Mostgrunden, skal ses som en investering, da der leveres et nyt projekt, som Holbæk Kommune formegentlig ikke skal renovere på i de næste mange år. Det vægtes positivt, at Mostgrunden leverer et energivenligt byggeri med omtanke for Co2-forbruget.

Overblik over økonomiske konsekvenser

 

Anlægsudgifter

Årlige driftsudgifter til ejd. (leje, vand, varme mv.)

Tølløsevej 46
(nuværende lejede lokaler)

-

412.666 kr.

Sundhedshus, Tølløse

6,75 mio. kr.

100.000 kr.

1975-bygning, St. Merløse

0,7 mio. kr.

490.000 kr.

Der vil fortsat være driftsudgifter til 1975-bygningen i St. Merløse, selvom hjemmeplejen ikke flytter dertil, idet det Aktive Center benytter en del af ejendommen. Hvis hjemmeplejen ikke flytter ind, forventes det, at udgiften kan reduceres, medmindre lokalerne anvendes til andre kommunale formål.

Økonomi ved hovedindstilling – Sundhedshus i Tølløse

Ejerlejligheden kan i nøglefærdig stand købes og koster 8,9 mio. kr. Herfra skal fratrækkes salget af Tølløsevej 41, hvor Mostgruppen har givet et købstilbud på 2,5 mio. kr.

I forbindelse med salget af Tølløsevej 41 og købet af ejerlejligheden på Mostgrunden skal der tages højde for div. omkostninger til salg, tinglysning og tomgangsdrift. Det vil samlet udgøre maksimalt 350.000 kr.

Hvis der gennemføres et mageskifte, vil det betyde, at kommunens maksimale omkostninger til gennemførelse af købet udgør 6.750.000 kr. som foreslås finansieret via kassen. Det kan besluttes at anvende en del af provenuet fra salget af Holbæk Have, når det foreligger, så kommunekassen kun vil fungere som mellemfinansiering.

Derudover vil der være udgifter til flytning og indretning, som kan finansieres af det depositum, der forventes udbetalt ved fraflytning af Tølløsevej 46. Forventet refusion af depositum udgør: 101.562 kr.

Fordeling af købssum

Opdeles købssummen på henholdsvis administrationscenter til område Kildedam og hjemmepleje, udgør administrationscenteret 1,9 mio. kr. af den samlede købssum og hjemmeplejen 4,85 mio. kr.

Mulige besparelser ved køb

Det skal tilføjes, at der vil være mulighed for en besparelse på omkring 400.000 kr. på købesummen af ejerlejligheden i Sundhedshuset, hvis antallet af parkeringspladser til kommunale biler reduceres eller fjernes helt på Mostgrunden. Det er i stedet muligt, at hjemmeplejens biler kan parkere på kommunens tilstødende matrikel 14bs, Tølløse by, Tølløse, hvor der er parkeringsplads i dag og ikke den store trafikbelastning.

Derudover vil der være mulige besparelser ved en reduktion i antallet af kvm.

Driftsudgifter

Der vil være en årlig besparelse på ejendomsdriftsudgifterne på ca. 300.000 kr.

Der betales i dag 412.666 kr. i årlig leje af hjemmeplejens lokaler på Tølløsevej 46. I det nye Sundhedshus estimeres driftsudgifterne til ejendommen at beløbe sig til ca. 100.000 kr. årligt. Der vil dog over tid skulle sættes penge af til almindelig vedligeholdelse.

Økonomiudvalget vil senere blive forelagt en sag, der samler op på årets beslutninger, som har betydning for driftsbudgettet for bygningsmassen.

Økonomi ved alternativ indstilling

Hjemmepleje i St. Merløse

Det foreslås, at renovering og flytning finansieres af salget af Ørnevej 50, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 23. januar 2019.

Det er tidligere estimeret, at renovering og flytning for hjemmeplejen kan ske for 500.000 kr.

I forbindelse med den igangværende renovering af ”1975-bygningen”, inden det Aktive Center flytter ind, er det konstateret, at bygningen er i dårligere stand end forventet.

Ejendommen trænger til et gevaldigt løft. Taget fremstår fra seneste rapport fra 2004 i dårlig stand og med krav til udskiftning, vinduer har ikke været skiftet, gulve fremstår nedslidte, belysningen er af ældre dato og der er ikke efterisoleret.  For at gennemføre den indvendige renovering, inden hjemmeplejen kan flytte ind, vurderes det, at der skal bruges 700.000 kr.

Hertil kommer, at der inden for en kortere årrække vil være behov for udvendig renovering.

Ser man på driftsudgifter til ejendommen, så har de ligget på omkring 370.000 kr. i 2018 og 490.000 kr. i 2019 for 1000 kvm på skolen i St. Merløse. ”1975-bygningen” erstatter Ørnevej 50 for det Aktive Center og Tølløsevej 46 for hjemmeplejen, og der vil samlet set være en besparelse på ca. 250.000 kr. årligt.

Til gengæld må der forventes højere driftsudgifter for Aktiv Hele Livet, hvis hjemmeplejegruppen flytter til St. Merløse fremfor at blive i Tølløse. Udgifterne er ikke beregnet på nuværende tidspunkt, men vil udgøre udgifter til flere biler, men potentielt også lønudgifter. Det skyldes, at der vil blive brugt mere af medarbejdernes tid på transport – og borgerne skal have samme tid til personlig pleje og praktisk bistand.

Godkendes den alternative indstilling, vil de nærmere økonomiske konsekvenser blive undersøgt.

Administration for område Kildedam

Administrationen vil arbejde videre med potentielle løsningsmuligheder for Læring & Trivsel og i den forbindelse afklare, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have.

Vælges der at bygge til på Kildedamsskolen vurderes det, at der skal afsættes 3-4 mio. kr. på anlægsbudgettet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

En godkendelse af hovedindstillingen vil medføre mindre Co2-udledning end en godkendelse af den alternative indstilling.

Det skyldes dels, at et nyrenoveret hus er mere energivenligt, dels vil der være mindre bilkørsel for hjemmeplejegruppen.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019: Pkt. 28 Beslutning om salg af Ørnevej 50, 4370 St. Merløse

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Sagen udsættes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget d. 20. maj 2020.

Supplerende sagsfremstilling 15-05-2020

Da Økonomiudvalget først behandler punktet d. 20. maj 2020, vil indstillingen fra Økonomiudvalget først foreligge umiddelbart før Kommunalbestyrelsens møde. Kommunalbestyrelsens medlemmer vil få tilsendt Økonomiudvalgets indstilling inden mødet i Kommunalbestyrelsen.

Efter sagen blev behandlet I Økonomiudvalget d. 13. maj 2020 er sagen blevet tilføjet 2 bilag – et vedrørende en tilbagemelding fra Mostparken og et med et svar på et spørgsmål.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2020

Hovedindstillingen indstilles godkendt med den ændring, at administrationscentret for børne- og skoleområde Kildedam ikke placeres i sundhedscentret med afklares senere ud fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings anbefalinger om nærledelse.

For stemte 7 (A, V, O, B, Ø, F og C).

Imod stemte 1 (I), som finder, at et sundhedscenter er et positivt tiltag, men de kommunale funktioner med det nuværende grundlag er for uafklarede.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

For stemte 27 (A, V, O, B, Ø, F og C).

Imod stemte 2 (I), som finder, at et sundhedscenter er et positivt tiltag, men de kommunale funktioner med det nuværende grundlag er for uafklarede.caseno20-15640_#5255142_v1_bilag 1 vision_mostparken_tølløse.pdf
caseno20-15640_#5258544_v2_bilag 2 - beskrivelse af ombygning og kortbilag - tappehal på mostgrunden.pdf
caseno20-15640_#5258578_v1_bilag 3_ placeringer i tølløse og st. merløse.pdf.pdf
caseno20-15640_#5267936_v1_tilbagemelding til holbæk kommune fra mostparken.pdf.pdf
caseno20-15640_#5267927_v1_spørgsmålsvar_belsutning om køb af del af nyt sundhedshus i tølløse.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Vision_Mostparken_Tølløse
Bilag 2 - beskrivelse af ombygning og kortbilag - Tappehal på Mostgrunden
Bilag 3_ placeringer i Tølløse og St. Merløse.pdf
Tilbagemelding til Holbæk Kommune fra Mostparken.pdf
SpørgsmålSvar_Belsutning om køb af del af nyt Sundhedshus i Tølløse.pdf


119. Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 9.01, for boliger på Kirkebakken, Kundby i 8 ugers høring

Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 9.01, for boliger på Kirkebakken, Kundby i 8 ugers høring
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Forslag til Lokalplan 9.01 for boliger på Kirkebakken, Kundby godkendes til offentlig høring i 8 uger.
Beskrivelse af sagen

Forslag til lokalplan nr. 9.01 er udarbejdet på baggrund af grundejers ønske om at udvikle et nyt boligområde på Kirkebakken i Kundby i form af tæt/lav boliger, herunder et enkelt enfamilieshus, der i dag ligger indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er i dag ikke lokalplanlagt, men udlagt til boligformål med eksisterende kommuneplantillæg 9.B04. Der ligger i dag en erhvervsbygning, og derudover er der et større grønt areal op mod Kundby Kirke, som har en kirkefredning. Lokalplanforslaget vil sikre, at der tages hensyn til de kirkelige og naturmæssige værdier indenfor lokalplanområdet.

Området trafikbetjenes fra Bygaden via Kirkebakken, som er kommunalt ejet. Den nye boligbebyggelse knyttes til eksisterende infrastruktur, herunder kloakledninger og vejnet. Håndtering af regnvand indenfor lokalplanområdet sker efter LAR principperne om lokal afledning af regnvand.

Området er i dag beliggende i landzone. Hele lokalplanområdet overføres til byzone ved vedtagelse af lokalplanforslaget.

 

Nærhed til erhvervsmæssig husdyrproduktion

Lokalplanområdet ligger umiddelbart syd for en husdyrproduktion. Ejendommens husdyrhold har en størrelse, hvor der er tale om et erhvervsmæssigt dyrehold. Dyreholdets staldanlæg på husdyrejendommen er som følger: Der er to hestebokse placeret i en bygning ca. 5 meter nord for lokalplanområdet. Hesteboksene er placeret ca. 13 meter fra lokalplangrænsen. Desuden er der 5 ammekøer med opdræt i en bygning der ligger ca. 40 meter nord for lokalplanområdet.

Ved udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget flere besigtigelser af området. Der har i forbindelse med besigtigelserne af lokalplanområdet ikke været konstateret lugt eller anden luftforurening fra husdyrbruget nord for lokalplanområdet. Det vurderes således på baggrund af husdyrholdets forholdsvis begrænsede størrelse og besigtigelserne, at lokalplanområdet ikke er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, og at det derfor ikke vil være i strid med planlovens § 15b at planlægge for rækkehuse på arealet.

Det skal dog bemærkes, at der med den planlagte byzonegrænse op til landbrugets skel ikke vil være mulighed for at ændre eller udvide det erhvervsmæssige dyrehold i det eksisterende staldanlæg på landbrugsejendommen. Dette er der redegjort for i lokalplanen.

 

Lokalplanforslag 9.01 (se bilag 1 og 3)

Lokalplanforslaget giver mulighed for

 • et boligområde i form af 18-20 boliger, herunder tæt/lav boliger og en enkelt eksisterende åben/lav bolig
 • areal til parkering
 • fælles friarealer, herunder et fredet rekreativt grønt område op mod Kundby Kirke

 

Miljøscreening (se bilag 2)

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan 9.01. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en egentlig miljørapport, da der er tale om en mindre boligopførelse samt en optimering af et eksisterende fredet grønt område mod Kundby Kirke, som omfatter pleje og vedligehold. Det vurderes hermed, at boligpområdet indpasses naturligt i nærområdet. Desuden reguleres omfang og udformning af bebyggelse og anlæg med en tilpasning til eksisterende forhold, herunder vejforhold, forsyningsledninger og områdets fauna.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Planforslaget sendes i offentlig høring fra 2. juni – 4. august 2020. Der er planlagt borgermøde i Kundby den 16. juni 2020, men da der fortsat er forsamlingsforbud på over 10 personer, forventes dette ikke at kunne afholdes. Der arbejdes lige nu på en virtuel løsning. Efter høringsperioden vil planforslaget blive sendt til endelig politisk behandling.

Lovgrundlag – link

Planloven.

Sagshistorik, henvisninger

Klima- og Miljøudvalget den 30. maj 2017 Punkt 64 - beslutning om igangsættelse af planer

Økonomiudvalget den 7. juni 2017 Punkt 111 - beslutning om igangsættelse af planer

Byrådet den 21. juni 2017 Punkt 126 - beslutning om delegation af plan

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Christian Ahlefeldt-Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.caseno17-11844_#5241463_v1_bilag 1_lokalplanforslag 9.01.pdf
caseno17-11844_#5241229_v1_bilag 2_miljøscreening.pdf.pdf
caseno17-11844_#5244688_v1_kortbilag 3_oversigtskort.jpg.jpg

Bilag

Bilag 1_Lokalplanforslag 9.01
Bilag 2_Miljøscreening.pdf
Bilag 3_Oversigtskort.jpg


120. Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen

Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. større sager og projekter som i bilaget er markeret med ’U’ og ’A’ godkendes som henholdsvis udsat eller aflyst.

Beskrivelse af sagen

Coronakrisen har bevirket, at organisationens ressourcer har været brugt på andre måder eller været flyttet til mere kritiske funktioner og opgaver end sædvanligt. For en række af Holbæk Kommunes større udviklingsprojekter, planer og tilbagevendende aktiviteter har det betydet en forsinkelse eller udskydelse og i enkelte tilfælde aflysninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2020 en ny tidsplan for Erhvervspolitik, Strategisk energiplan, Boligstrategi og Effektiviseringsstrategi, som det fremgår af oversigten i det vedhæftede bilag. Derudover er der en række større eller mindre sager eller projekter, der bliver påvirket.

I bilaget er der en samlet oversigt over aktiviteter, som tidsmæssigt enten er eller forventes at blive påvirket af coronakrisen, samt de nærmere begrundelser for ændringerne. Det ses også, hvilke ændringer, der er sket eller forventes at ske.

Af oversigten fremgår det også, om ændringerne i form af aflysning eller udsættelse skal godkendes politisk. Der lægges op til at sager, der kræver politisk beslutning om udsættelse eller aflysning godkendes på mødet. I takt med udviklingen i genåbningen af samfundet kan der komme nye ændringer i oversigten.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orienteringen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 04-05-2020

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Indstilling indstilles godkendt for udvalgets område

Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Indstilles godkendt

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Indstilles godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.caseno20-13954_#5253546_v1_bilag, ark 1, oversigt over projekter og sager til politisk niveau v2.xlsx.xlsx

Bilag

Bilag, Ark 1, Oversigt over projekter og sager til politisk niveau v2.xlsx


121. Beslutning om delegation af beslutningskompetencer vedrørende kommunens egne almene ældre- og plejeboliger samt godkendelse af forretningsorden

Beslutning om delegation af beslutningskompetencer vedrørende kommunens egne almene ældre- og plejeboliger samt godkendelse af forretningsorden
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. beslutningskompetencer vedrørende drift af kommunens egne almene ældre- og plejeboliger delegeres til administrationen
 2. forretningsorden for kommunes egne almene ældre- og plejeboliger godkendes
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Holbæk Kommune ejer 424 almene ældre- og plejeboliger fordelt på 15 boligafdelinger med egen økonomi, budget og årsregnskab. I bilag 1 ses en specifikation af boligafdelingerne.

12 af boligafdelingerne administreres af Vækst og Bæredygtighed, de tre øvrige boligafdelinger administreres henholdsvis af Vestsjællands Almene Boligselskab og Danske Diakon.

Kommunens egne almene ældre- og plejeboliger er omfattet af almenboligloven.

Administrationen har konstateret, at der ikke er truffet en formel politisk beslutning om delegation på området. Ved at delegere beslutningskompetencer vedrørende kommunens egne almene ældre- og plejeboliger til administrationen, godkender Kommunalbestyrelsen den nuværende administrative praksis.

Kommunens kompetencer overfor de kommunale almene ældre- og plejeboliger baseres på kommunens rolle som ejer, administrator og myndighed for boligerne.

Kommunen er ansvarlig for driften, herunder udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration. Derudover skal kommunen sikre, at reglerne om beboerdemokrati overholdes, og at der årligt afholdes et ordinært afdelingsmøde, hvor beboerne godkender budgettet og eventuelle lejestigninger.

Delegation til administrationen

Administrationen anmoder om at få delegeret beslutningskompetencer vedrørende drift af kommunens egne almene ældre- og plejeboliger, på følgende områder:

 • godkendelse af den enkelte boligafdelings budget, når budgettet er godkendt af beboerne på afdelingsmødet
 • godkendelse af driftsregnskabet for den enkelte boligafdeling
 • afdelingsbestyrelsens kompetencer for de afdelinger som ikke har valgt en afdelingsbestyrelse
 • igangsættelse af moderniserings-, ombygnings- og renoveringsarbejder, som er godkendt af beboerne på afdelingsmødet og som ikke kræver eksterne lånoptagelse
 • anvendelse af midlerne på en særlige henlæggelseskonto, jf. bilag 2 der indeholder en beskrivelse af den særlige henlæggelseskonto.

Der fremlægges årligt en status for kommunens almene ældre- og plejeboligers driftsregnskaber og næste års budgetter på Kommunalbestyrelsens møder i oktober måned.

Såfremt administrationen ikke får delegeret beslutningskompetencerne vedrørende drift af kommunens egne almene ældre- og plejeboliger, skal alle beslutninger tages af Kommunalbestyrelsen. Det betyder, at:

 • Kommunalbestyrelsen skal godkende den enkelte boligafdelings budget, før eventuelle lejeforhøjelser kan varsels for beboerne
 • Kommunalbestyrelsen skal godkende den enkelte boligafdelings driftsregnskab
 • for de boligafdelinger som ikke har en afdelingsbestyrelse, vil det være Kommunalbestyrelsen som er afdelingsbestyrelse, og indkalder til og deltager i de enkelte boligafdelingers afdelingsmøder.
 • Kommunalbestyrelsen skal godkende igangsættelse af moderniserings- og ombygnings- og renoveringsarbejder som er godkendt af beboerne på afdelingsmødet
 • Kommunalbestyrelsen skal godkende anvendelsen af midlerne på den særlige henlæggelseskonto

Forretningsorden

Forretningsordenen indeholder:

 • Navn og beliggenhed
  Navn og adresse på Holbæk Kommunes egne almene ældre- og plejeboliger
 • Afdelingernes ledelse
  Afholdelse af afdelingsmøder, hvor afdelingens budget og fremtidige husleje godkendes af beboerne samt valg af afdelingsbestyrelse blandt afdelingens beboere
 • Afdelingsbestyrelsen
  Regler for afdelingsbestyrelsens virke
 • Ændringer i forretningsordenen
  Hvis kommunen ændrer i forretningsordenen, skal ændringerne forelægges beboerne på det næstkommende ordinære, obligatoriske afdelingsmøde

Forretningsordenen er vedhæftet som bilag 3.

Der skal ikke som for øvrige almene boligafdelinger udarbejdes vedtægter for kommunale almene ældre- og plejeboligafdelinger. I stedet udarbejdes der en forretningsorden for afdelingernes virker. Forretningsordenen skal godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Delegationen vil ikke have nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Almenboligloven
Driftsbekendtgørelsen

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Finn Martensen (L) deltog ikke i behandlingen punktet.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.

 

Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af punktet.

 caseno20-14272_#5242260_v1_bilag 1 kommunale almene ældre- og plejeboliger.docx
caseno20-14272_#5252703_v1_bilag 2 særlig henlæggelseskonto for kommunens almene ældre- og plejeboliger.docx
caseno20-14272_#5242357_v1_bilag 3 forretningsorden.docx

Bilag

Bilag 1 Kommunale almene ældre- og plejeboliger
Bilag 2 Særlig henlæggelseskonto for kommunens almene ældre- og plejeboliger
Bilag 3 Forretningsorden


122. Beslutning om ejerstrategi for FORS

Beslutning om ejerstrategi for FORS
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. ejerstrategien for FORS vedtages
Beskrivelse af sagen

Ejerstrategien er et vigtigt styringsredskab for ejerkommunerne. Ejerstrategiens formål er at skabe gennemsigtighed i ejerkommunernes syn på og forventninger til selskabet og dets aktiviteter og skal bruges aktivt til opfølgning på selskabets værdiskabelse. Ejerstrategien bør formuleres af den samlede ejerkreds. Ejerstrategien for FORS er derfor formuleret i samarbejde mellem Roskilde, Lejre og Holbæk Kommuner. Den har været drøftet i FORS’ bestyrelse og fremlægges til vedtagelse samtidig i de tre kommuner. Ejerstrategien, som indstilles vedtaget, er vedlagt som bilag 1.

 

Ejerstrategien skal kunne bruges som rettesnor for Kommunalbestyrelserne og FORS i forhold til formål, målsætninger og strategiske rammer for FORS og selskabets aktiviteter. FORS har i forvejen en ejerstrategi (bilag 2), som foreskriver at den revideres i hver valgperiode. Den nuværende ejerstrategi er skrevet efter sammenlægningen af kommunernes forsyninger og har derfor et stort fokus på dette. Dette fokus er ikke længere relevant, og i arbejdet med revideringen af ejerstrategien vurderede administrationen derfor, at der var behov for at formulere og strukturere ejerstrategien på ny, for at gøre den så klart og brugbart et styringsredskab som muligt. Fokus for arbejdet har været at fastlægge klare målsætninger og rammer for FORS i et tydeligt sprog. Mange elementer af den eksisterende ejerstrategi er blevet genbrugt, men i en ny struktur og målsætningerne for selskabet er blevet revideret for at matche kommunernes nuværende behov og forventninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Klima og miljø indgår i den eksisterende ejerstrategi, men i den nye ejerstrategi lægges særligt fokus på bæredygtighed som særskilt politisk område. Bæredygtighed er blevet indskrevet i definitionen af FORS’ formål og der er formuleret målsætninger i forhold til at realisere ejerkommunernes visioner og strategier vedrørende klima, miljø, bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationerne i de tre ejerkommuner kan på baggrund af den politiske behandling foretage redaktionelle ændringer, som ikke har konsekvenser for indholdet af ejerstrategien, uden at det kræver fornyet politisk behandling.

På økonomiudvalgsmødet i Holbæk Kommune d. 18.03.2020 blev behandlingen af ejerstrategien udsat. På baggrund af kommentarer siden udsættelsen i Økonomiudvalget vil der blive foretaget ændringer, så følgende afsnit fremstår som følger i den endelige ejerstrategi. Ændringerne er afklaret med Roskilde og Lejre kommuner, som lige som Holbæk behandler ejerstrategien med ændringerne i deres kommunalbestyrelser i maj:

2. Formål

FORS’ formål er at sikre forsyningssikkerhed og en bæredygtig udvikling. FORS skal have kontinuerligt fokus på effektiviseringer og på at sikre borgere og virksomheder konkurrencedygtige priser gennem lave takster.

 

3.1.1. Ambitiøs klima-, energi- og miljøprofil

FORS skal have en ambitiøs klima-, energi- og miljøprofil. FORS skal bidrage til bæredygtig udvikling på varme-, vand-, spildevands- og affaldsområdet i de relevante kommuner og til realisering af ejerkommunernes mål inden for forsyningsområderne. FORS skal desuden være med til at sætte dagsordenen og påvirke udviklingen på forsyningsområdet i en bæredygtig retning ved at medvirke til udviklingen og afprøvningen af nye innovative løsninger og forretningsmodeller. Både i FORS’ egne aktiviteter og ved kontinuerligt at bruge deres position til at påvirke samarbejdspartnere. Eksempelvis i forhold til en CO2-neutral fjernvarme, omstillingen af den individuelle opvarmning til kollektive løsninger og prioritering af tiltag for klimatilpasning.

Ejerkommunerne forventer også, at FORS agerer bevidst grønt og bæredygtigt i FORS’ øvrige aktiviteter. For eksempel i forbindelse med indkøb, byggeri og anlæg.

3.1.3 Cirkulær økonomi

FORS skal sikre en så effektiv og bæredygtig drift som muligt, ved at arbejde med cirkulær økonomi. Både ift. formålet, FORS’ forretningsmodel, FORS’ øvrige aktiviteter og understøttelse af ejerkommunernes arbejde med cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi skal sikre, at færrest mulige ressourcer går tabt ved, at ressourcer og materialer vedvarende bruges igen eller genanvendes til andre formål i stedet for at ende som affald.

3.2.4 Indkøb

FORS skal sikre sig, at alle gældende udbudsretlige regler overholdes, i det omfang de finder anvendelse på FORS’ indkøb. FORS kan efter aftale med de enkelte ejerkommuner benytte og deltage i den pågældende ejerkommunes udbud. For datterselskaberne gælder dette alene, hvis moderselskabet har bestemmende indflydelse.

FORS skal have en nedskrevet indkøbspolitik, som er godkendt af generalforsamlingen. Indkøbspolitikken skal i videst muligt omfang følge intentionerne i ejerkommunernes indkøbspolitikker, herunder de vedtagne grønne principper og sociale- og uddannelsesmæssige klausuler, hvis dette er foreneligt med FORS’ selskabsmæssige struktur. FORS skal derudover tilrettelægge sine indkøb, så lokale virksomheder så vidt muligt kan byde på opgaver fra FORS.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Udsat.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt

 

Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af punktet.

 caseno20-9866_#5204543_v2_ejerstrategi for fors 2020 - udkast til behandling i kb.pdf
caseno20-9866_#5206392_v1_bilag 2 - eksisterende ejerstrategi.pdf

Bilag

Bilag 1 - Ejerstrategi for FORS 2020 - udkast til behandling i KB
Bilag 2 - eksisterende ejerstrategi


123. Beslutning om bemyndigelse til generalforsamling i FORS Holding A/S 2020

Beslutning om bemyndigelse til generalforsamling i FORS Holding A/S 2020
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. borgmester Christina Krzyrosiak Hansen bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen i Fors A/S den 29. maj 2020 på vegne af Holbæk Kommune
Beskrivelse af sagen

Forsyningsselskabet Fors A/S blev stiftet 1. januar 2016 og er ejet af Roskilde, Lejre og Holbæk Kommuner. Selskabet skal afholde generalforsamling inden udgangen af maj måned med henblik på at få godkendt det foregående års regnskaber.

Som medejer af Fors A/S har Holbæk Kommune stemmeret i overensstemmelse med sin aktieandel. Holbæk Kommune ejer 38 % af aktierne.

Kommunalbestyrelsen skal bemyndige borgmesteren til at deltage på generalforsamlingen og stemme på vegne af Holbæk Kommune.

Dagsorden på ordinær generalforsamling

Fors A/S har den 28. april 2020 udsendt dagsorden til ordinær generalforsamling, der indeholder følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af årsrapport
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
 6. Valg af revisor
 7. Vederlag til bestyrelsen
 8. Vedtagelse af revideret ejerstrategi
 9. Eventuelt

Dagsorden er vedlagt som bilag 1 og indeholder en kort uddybning af punkterne.

Særligt for punkt 5 på dagsordenen: Det er sædvanligt, at Generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelsen og direktion, i forbindelse med godkendelse af årsrapporten. Dette betyder, at bestyrelsen og direktionen ikke vil blive holdt ansvarlige for forhold, som der er oplyst om i årsrapporten. Hvis der er forhold, som ikke står i årsrapporten, vil bestyrelse og direktionen fortsat kunne ifalde ansvar.

Følgende bilag er fremsendt med dagsordenen:

 • Fors Holding Koncern - regnskab 2016 (vedlagt som bilag 2)
 • Regnskabsresultat 2019 (vedlagt som bilag 3)
Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har inden direkte Miljø- og klimamæssige konsekvenser for Holbæk Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.

 

Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af punktet.caseno20-14833_#5247777_v1_bilag 3 regnskabsresultat 2019.pdf
caseno20-14833_#5247693_v1_bilag 2 - fors holding koncern regnskab 2019 1.0.pdf.pdf
caseno17-19780_#4194282_v1_vedtægter fors as.pdf
caseno20-14833_#5254941_v1_bilag 1 indkaldelse til generalforsamling i fors holding a_s den 29. maj 2020.pdf

Bilag

Bilag 3 Regnskabsresultat 2019
Bilag 2 - Fors Holding Koncern regnskab 2019
Bilag 4 Vedtægter Fors A/S
Bilag 1 Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A_S den 29. maj 2020


124. Beslutning om godkendelse af lånoptagelse og kommunegaranti i Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 136 Elnebjergvej, Orø

Beslutning om godkendelse af lånoptagelse og kommunegaranti i Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 136 Elnebjergvej, Orø
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 136 Elnebjergvej 33A-N Orø, får tilladelse til at optage et realkreditlån på 3.277.000 kr, og der stilles 100 % kommunegaranti for lånet
Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Almene Boligselskab anmoder om tilladelse til at optage et realkreditlån på 3.277.000 kr. til delvis finansiering af renovering af afdeling 136 Elnebjergvej 33 A-N, Orø, samt at kommunen stiller 100 % kommunegaranti for lånet. Kommunegarantien udgør ligeledes 3.277.000 kr.

Afdeling 136 Elnebjergvej 33 A-N, Orø, er fra 1996 og består af 12 ældreboliger.

Afdelingen har behov for udskiftning af døre og vinduer, ny varmeinstallation og efterisolering.

Den samlede renovering er budgetteret til 3.942.000 kr. og skal hovedsageligt finansieres ved optagelse af et realkreditlån på 3.277.000 kr.

Kreditforeningen kræver 100 % kommunegaranti for realkreditlånet, da restgælden på de eksisterende lån overstiger ejendommens værdi.

Kommunen kan stille kommunegaranti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er ikke muligt for Vestsjællands Almene Boligselskab at opnå realkreditlån til renoveringen uden kommunegaranti. Uden realkreditlån vil det ikke være muligt for boligafdelingen at finansiere renoveringen, hvilket på længere sigt kan gøre det svært at udleje boligerne. Derudover er det nødvendigt at udskifte varmeinstallationen. Ved etablering af boligerne blev de koblet på Orø Forsamlingshus varmeinstallation.

Da der er tale om ældreboliger har kommunen i henhold til almenboligloven anvisningsretten til boligerne, og skal betale tomgangsleje, hvis boligerne ikke kan udlejes.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen stiller 100 % kommunegaranti for realkreditlånet på 3.277.000 kr.

Kommunegaranti for lån i alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen af kommunegarantien har i sig selv ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Dog er lånoptagelsen en forudsætning for, at de bygningsforbedrende tiltag, der er beskrevet ovenfor, kan gennemføres. Udskiftning af vinduer, døre og efterisolering samt etablering af ny varmeinstallation vil have en positiv klimamæssig konsekvens, idet bygningens energiforbrug vil falde, som en følge af forbedringerne.

Lovgrundlag – link

Almenboligloven

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.caseno20-13530_#5250571_v1_gis-kort afdeling 136 elnebjergs placering på orø.docx

Bilag

GIS-kort Afdeling 136 Elnebjergs placering på Orø


125. Beslutning om kapitaltilførsel, driftsstøttelån og afskrivning af grundkapitallån til Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 148, plejeboliger på Møllevang

Beslutning om kapitaltilførsel, driftsstøttelån og afskrivning af grundkapitallån til Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 148, plejeboliger på Møllevang
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der ydes en kapitaltilførsel på 75.000 kr. og et årligt driftsstøttelån på 174.000 kr. til Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 148 plejeboliger på Møllevang, Ørnevej 50A, St. Merløse, samt at grundkapitallånet på 1.039.000 kr. afskrives
Beskrivelse af sagen

Resume:

Kommunalbestyrelsen har i januar 2019 godkendt, at følgende to ejendomme sælges:

 • Ørnevej 50 A, St. Merløse (Vestsjællands Almene Boligselskabs 16 plejeboliger på Møllevang)
 • Ørenvej 50, St. Merløse (Holbæk Kommunes ejendom til tidl. Plejecenter og Aktiv Center

Salget af Vestsjællands Almene Boligselskabs plejeboliger er efterfølgende godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i juli 2019.

Vestsjællands Almene Boligselskabs plejeboliger (Ørnevej 50 A) vil ikke kunne sælges uden tab, da restgælden på realkreditlånet er højere end mæglers vurdering af salgsprisen.

Ejendommene udbydes til salg samlet, når der er fundet en løsning på finansiering af tabet ved salg af Vestsjællands Almene Boligselskabs plejeboliger.

Landsbyggefonden foreslår, at man lægger Vestsjællands Almene Boligselskabs plejeboliger (Ørnevej 50 A) sammen med en af selskabet andre boligafdelinger for derefter at kunne optage et nyt lån i den sammenlagte boligafdeling til dækning af tabet på salg af Ørnevej 50 A. Den nærmere løsning på finansiering af tabet fremgår nedenfor.

Finansiering af tab ved salg af Vestsjællands Almene Boligselskabs plejeboliger

Vestsjællands Almene Boligselskabs plejeboliger vil ikke kunne sælges uden tab, da restgælden på realkreditlånet er højere end mæglers vurdering af salgsprisen.

Landsbyggefonden har udarbejdet en model for finansiering af tabet:

Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 148 plejeboliger på Møllevang sammenlægges med familieboligafdeling 42 på Ørnevej 12-34, St. Merløse. Derved er det muligt at få et lån i Landsbyggefonden til dækning af tabet. Lånet ydes til den del af de sammenlagte afdelinger, som videreføres.

Det er ifølge Landsbyggefondens finansieringsskitse nødvendigt, at:

 • Holbæk Kommune yder en kapitaltilførsel på 75.000 kr. Kommunens andel er 1/5 af den samlede kapitaltilførsel
 • Holbæk Kommune yder et årligt driftsstøttelån på 174.000 kr. til finansiering af ydelserne på det lån Landsbyggefonden yder til dækning af tabet
 • Holbæk Kommune afskriver det grundkapitallån på 1.039.000 kr., som blev givet af tidligere Tølløse Kommune i forbindelse med etablering af plejeboligerne.

Kapitaltilførslen ydes på betingelse af, at Kreditforeningen, Vestsjællands Almene Boligselskab og Landsbyggefonden yder de resterede 4/5 af den samlede kapitaltilførsel på 375.000 kr.

Der er et økonomisk estimat over Landsbyggefonden finansieringsskitse i bilag 1. Bilaget er lukket af hensyn til salgsprocessen. 

Der vil ikke, som tidligere forudsat, blive tale om indfrielse af kommunegarantien på det eksisterende realkreditlån, hvis Landsbyggefondens løsning godkendes. Kommunegarantien udgjorde 2.275.457 kr. pr. 31/12 2019.

Hvis Holbæk Kommune ikke deltager som skitseret ovenfor, vil det ikke være muligt at sælge Vestsjællands Almene Boligselskabs plejeboliger, og kommune vil dermed fortsat skulle betale tomgangsleje med 1.055.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens omkostninger:

Holbæk Kommune skal yde en kapitaltilførsel på 75.000 kr.

Kapitaltilførslen afholdes i det år hvor salget realiseres, og finansieres af de 3 mio. kr. som fast afsættes til indskud i Landsbyggefonden.

Kapitaltilførsel er et rente- og afdragsfrit lån, som tilbagebetales når afdelingens økonomi tillader det. Det er Landsbyggefonden, der afgør, hvornår der skal ske tilbagebetaling.

Derudover skal Holbæk Kommune yde et årligt driftsstøttelån på ca. 174.000 kr. til finansiering af ydelserne på det lån Landsbyggefonden yder til dækning af tabet.

Driftsstøttelån er rente- og afdragsfrit indtil videre, der tages pant i afdeling. Det er Landsbyggefonden, der afgør, hvornår der skal ske tilbagebetaling.

Grundkapitallån afskrives:

Det kommunale grundkapitallån på 1.039.000 kr. afskrives.

Der er tale om en finansforskydning.

Økonomisk besparelse:

Den årlig tomgangsleje på 1.055.000 kr. bortfalder når ejendommen bliver solgt.

Den årlige besparelse udgør 1.055.000 kr. med fradrag af det årlige driftsstøttelån på 174.000 kr., svarende til 881.000 kr. Besparelsen nedsætter den årlige udgift til tomgangsleje for ældre- og plejeboliger under Vækst og Bæredygtighed.

 

Da det eksisterende realkreditlån bliver indfriet ved salget af ejendommen og det nye lån fra Landsbyggefonden, bortfalder den kommunale garanti på 2.275.457 kr. for det eksisterende realkreditlån.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Almenboliglovens §§ 92, stk.1 og stk. 3 og 97.
Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde den 23. januar 2019: Punkt 29: Beslutning om Vestsjællands Almene Boligselskab må sælge afdeling 148, plejeboliger på Møllevang.

Kommunalbestyrelsens møde den 23. januar 2019: Punkt 28: Beslutning om salg af Ørnevej 50, st. Merløse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Godkendt.caseno18-10444_#5238270_v1_bilag 2 møllevang, ørnevejs placering i st. merløse.docx

Bilag

Bilag 2 Møllevang, Ørnevejs placering i St. Merløse


126. Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 105 Østparken, Tølløse

Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 105 Østparken, Tølløse
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. skema A for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 105 Østparken, Tølløse, godkendes
Beskrivelse af sagen

Landsbyggefonden har for at skabe initiativer, der også hjælper danske erhvervsliv gennem aktivitetsnedgangen som følge af Covid-19, besluttet at fremme et antal støttede renoveringssager, som i løbet af kort tid kan gennemføres til skema A-godkendelse og projektigangsætning.

For at komme i betragtning til den ekstra bevillingsramme skal sagerne være godkendt af Kommunalbestyrelsen inden 1. juni 2020.

Resume

Boligselskabet Sjællands afdeling 105 Østparken i Tølløse består af 18 familieboliger i en toetages boligblok.

Boligerne er nedslidte og i dårlig stand og har behov for en totalrenovering, hvis afdelingen skal bringes op til nutidig standard og sikre, at Østparken fortsat vil være en attraktiv boligafdeling at bo i.

De nuværende 18 boliger er af forskellig størrelse, 2-, 3-, 4- og 5-rums boliger.

Ved renoveringen etableres der 8 tilgængelighedsegnede boliger i stueetagen, i den forbindelse nedlægges en lille 2-rums bolig for at skabe niveaufri adgang til alle 8 boliger.

Boligafdelingen vil herefter bestå af 17 familieboliger.

Ansøgning

Boligselskabet Sjælland ansøger om godkendelse af skema A (helhedsplan) for renovering af boligerne i Østparken med en samlet anskaffelsessum på 26.547.000 kr., samt at kommunen stiller regaranti eller kommunegaranti for lån til finansiering af renoveringen med i alt 21.220.000 kr.

Derudover ansøges der om kapitaltilførsel med 100.000 kr.

Kapitaltilførslen er fastsat af Landsbyggefonden og gives under forudsætning af, at boligselskabet, kreditforeningen og Landsbyggeforeningen yder kapitaltilførsel med et samlet beløb på 400.000 kr.

Den nuværende gennemsnitlige husleje udgør 979 kr. pr. m2 pr. år og vil ikke stige som følge af renoveringen. At den gennemsnitlige husleje pr. m2 ikke stiger, skyldes løbende tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond, driftslån fra Landsbyggefonden og fritagelse for pligtmæssige bidrag.

Renoveringen forventes efter projektering og godkendelse af skema B at kunne sættes i gang i juni 2021 og være afsluttet i september 2022.

Økonomiske konsekvenser

Regaranti og kommunegaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på et støttet lån på 17.515.000 kr.

Forklaring på støttede og ustøttede lån samt garanti og regaranti kan ses i bilag 1.

Landsbyggefonden godtgør kommunen med halvdelen af det eventuelle tab som følge af regaranti overfor statsgarantien.

Kommunen skal stille kommunegaranti for et ustøttet lån på 4.000.000 kr. med op til 100 %

Landsbyggefonden godtgør ikke halvdelen af eventuelle tab på dette lån, her er det alene kommunen, som stiller garanti for lånet.

Den samlede regaranti/garanti udgør 21.515.000 kr.

Kapitaltilførsel

Kommunens andel af kapitaltilførslen er 1/5 af 500.000 kr. og udgør 100.000 kr.

Kapitaltilførsel er et rente- og afdragsfrit lån, som tilbagebetales, når afdelingens økonomi tillader det. Det er Landsbyggefonden, der afgør, hvornår der skal ske tilbagebetaling.

Beløbet afholdes når renoveringen er afsluttet i 2022 og finansieres af de 3 mio. kr., som fast afsættes til indskud i Landsbyggefonden.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen af skema A har ikke i sig selv miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Dog er godkendelsen af skema A en forudsætning for, at den omfattende renovering kan gennemføres som beskrevet ovenfor. Renoveringen vil have en positiv klimamæssig konsekvens, idet bygningens energiforbrug vil falde som en følge af forbedringerne.

Lovgrundlag – link

Almenboligloven

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.caseno17-7358_#5251282_v1_bilag 1 - forklaring af skema a-b-c for renovering af almene boliger.docx
caseno17-7358_#5251297_v1_bilag 2 - gis-kort østparkens placering i tølløse by.docx

Bilag

Bilag 1 - Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger
Bilag 2 - GIS-kort Østparkens placering i Tølløse by


127. Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Byggeforeningen af 1933s familieboliger i Labæk og på Borchsvej, Holbæk samt konvertering af eksisterende realkreditlån

Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Byggeforeningen af 1933s familieboliger i Labæk og på Borchsvej, Holbæk samt konvertering af eksisterende realkreditlån
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. skema A for renovering af Byggeforeningen af 1933s boliger i Labæk og på Borchsvej samt konvertering af eksisterende lån godkendes
Beskrivelse af sagen

Landsbyggefonden har for at skabe initiativer, der også hjælper dansk erhvervsliv gennem aktivitetsnedgangen som følge af covid-19 besluttet at fremme et antal støttede renoveringssager, som i løbet af kort tid kan gennemføres til skema A-godkendelse og projekt-igangsætning.

For at komme i betragtning til den ekstra bevillingsramme skal sagerne være godkendt af kommunalbestyrelsen inden 1. juni 2020.

Resume

Byggeforeningen af 1933s afdeling 1 Labæk, Borchsvej og Østerled, Holbæk består af 90 familie boliger opført som etagebyggerier i henholdsvis 1961, 1945 og 1949.

Helhedsplanen omhandler ikke byggeforeningens 32 boliger på Østerled 3-13 og 23-25, Holbæk.

Boligerne i Labæk 32 og på Borchsvej 9-17 er utidssvarende og i dårlig stand, det er derfor nødvendigt at renovere boligerne.

Helhedsplanen for Labæk 32 og Borchsvej 9-17 omhandler en totalrenovering. Derudover omdannes de 18 boliger i Labæk til 12 tilgængelighedsegnede boliger med elevator.

De nuværende 18 boliger i Labæk er 12 1-rums boliger og 6 3-rums boliger. I forbindelse med renovering ombygges alle boligerne til 2-rums boliger.

For at opnå støtte fra Landsbyggefonden til renovering af boligerne i Labæk, har det været et krav fra Landsbyggefonden, at 1-rums boligerne sammenlægges, og at alle boligerne bliver tilgængelighedsboliger. Hvis boligerne i Labæk skulle renoveres uden støtte fra Landsbyggefonden, ville huslejen blive så høj, at det ikke ville være muligt at udleje boligerne.

På Borchsvej sker der ligeledes en omfordeling af boligstørrelse fra 40 2,5-rums boliger til 40 boliger af forskellig størrelse. 16 2-rums boliger, 12 3-rums boliger og 12 boliger som bevarer 2,5-rums fordelingen. De 8 boliger i opgang 9 bliver tilgængelighedsboliger med elevator.

Ansøgning

Kuben Management søger på vegne af Byggeforeningen af 1933 om godkendelse af skema A (helhedsplan) for renovering af boligerne i Labæk og på Borchsvej med en samlet anskaffelsessum på 68.447.465 kr., samt at kommunen stiller regaranti eller kommunegaranti for lån til finansiering af renoveringen med i alt 57.298.000 kr.

Derudover ansøges der om kapitaltilførsel med 150.000 kr.

Kapitaltilførslen er fastsat af Landsbyggefonden og gives under forudsætning af, at boligselskabet, kreditforening og Landsbyggefonden yder kapitaltilførsel med et samlet beløb på 600.000 kr.

Den nuværende gennemsnitlige husleje er 916 kr. pr. m2 pr. år og vil efter renoveringen udgøre ca. 915 kr. pr. m2 pr. år. At den gennemsnitlige husleje pr. m2 ikke stiger, skyldes årlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden, besparelse på driftsbudgettet, fritagelse for pligtmæssige bidrag samt besparelse ved konvertering af eksisterende realkreditlån.

Renoveringen forventes efter projektering og godkendelse af skema B at kunne sættes i gang i november 2021 og være afsluttet i november 2023.

Konvertering af eksisterende realkreditlån

Til medfinansiering af helhedsplanen ansøges der om godkendelse af konvertering af eksisterende realkreditlån samt forlængelse af lånenes restløbetid til 30 år.

Ved en forlængelse af løbetiden vil boligafdelingen opnå en årlig besparelse på 512.480 kr. som er nødvendig for at opnå en gennemsnitlig husleje på 915 kr. pr. m2.

De eksisterende lån er ustøttede lån uden kommunegaranti.

Kommunen skal i henhold til almenboligloven godkende optagelse af lån i en almen boligafdeling. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at løbetiden for det nye lån forlænges, jf. konverteringsbekendtgørelsen.

Se bilag 1 Konvertering af realkreditlån med specifikation af eksisterende og nye lån

Økonomiske konsekvenser

Regaranti og kommunegaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på et støttet lån på 31.313.000 kr.

Forklaring på støttede og ustøttede lån samt garanti og regaranti i bilag 2.

Landsbyggefonden godtgør kommunen med halvdelen af det eventuelle tab som følge af regaranti overfor statsgarantien.

Kommunen skal stille kommunegaranti for et ustøttet lån på 25.985.000 kr. med op til 100%.

Landsbyggefonden godtgør ikke halvdelen af eventuelle tab på dette lån, her er det alene kommunen som stiller garanti for lånet.

Den samlede regaranti/garanti udgør op til 57.298.000 kr.

Regaranti for statslån i almene boliger og kommunegaranti for lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

Kapitaltilførsel

Kommunens andel af kapitaltilførslen er 1/5 af 750.000 kr. og udgør 150.000 kr.

Kapitaltilførsel er et rente- og afdragsfrit lån, som tilbagebetales når afdelingens økonomi tillader det. Der er Landsbyggefonden, der afgør, hvornår der skal ske tilbagebetaling.

Beløbet afholdes når renoveringen er afsluttet i 2023 og finansieres af de 3 mio. kr., som fast afsættes til indskud i Landsbyggefonden.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen af skema A har ikke i sig selv miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Dog er godkendelsen af skema A en forudsætning for, at den omfattende renovering kan gennemføres som beskrevet ovenfor. Renoveringen vil have en positiv klimamæssig konsekvens, idet bygningens energiforbrug vil falde som en følge af forbedringerne.

Lovgrundlag – link

Almenboligloven

Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.caseno12-43492_#5248769_v1_bilag 1 - konvertering af realkreditlån.docx
caseno12-43492_#5248797_v1_bilag 2 - forklaring af skema a-b-c for renovering af almene boliger.docx
caseno12-43492_#5248233_v1_bilag 3 - gis-kort boligafdelingernes placering i holbæk by.docx

Bilag

Bilag 1 - Konvertering af realkreditlån
Bilag 2 - Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger
Bilag 3 - GIS-kort boligafdelingernes placering i Holbæk by


128. Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Lejerbos afdeling 007-0 Firkløveren, Holbæk

Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Lejerbos afdeling 007-0 Firkløveren, Holbæk
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. skema A for renovering af Lejerbos afdeling 007-0 Firkløveren, Holbæk, godkendes
Beskrivelse af sagen

Landsbyggefonden har for at skabe initiativer, der også hjælper dansk erhvervsliv gennem aktivitetsnedgangen som følge af Covid-19, besluttet at fremme et antal støttede renoveringssager, som i løbet af kort tid kan gennemføres til skema A-godkendelse og projektigangsætning.

For at komme i betragtning til den ekstra bevillingsramme skal sagerne være godkendt af kommunalbestyrelsen inden 1. juni 2020.

Resume

Lejerbos afdeling 007-0 Firkløveren er sammenlagt af afdeling 007-0 Bent Grubbesvej/Peder Billesvej og afdeling 121-0 Louisevej efter ønske fra Landsbyggefonden.

Afdelingen består 50 boliger, 30 dobbelthus på Bent Grubbesvej og Peder Billesvej og 20 fritliggende huse på Louisevej. Boligerne er opført i henholdsvis 1949 og 1963.

Boligerne har behov for en totalrenovering, hvis afdelingen skal bringes op til nutidig standard. I forbindelse med renovering opføres der på Bent Grubbesvej og Peder Billesvej en mindre tilbygning til hver bolig, for at skabe plads til at etablere badeværelser i stueetagen.

Ansøgning

Lejerbo ansøger om godkendelse af skema A (helhedsplan) for renovering af boligerne i afdeling 007-0 Firkløveren med en samlet anskaffelsessum på 83.040.494 kr., samt at kommunen stiller regaranti eller kommunegaranti for lån til finansiering af renoveringen med 66.200.494 kr.

Derudover ansøges der om kapitaltilførsel med 100.000 kr.

Kapitaltilførslen er fastsat af Landsbyggefonden og gives under forudsætning af at boligselskabet, kreditforeningen og Landsbyggefonden yder kapitaltilførsel med et samlet beløb på 400.000 kr.

Den nuværende gennemsnitlige husleje udgør 673,19 kr. pr. m2 pr. år og vil efter renoveringen stige til 890,33 kr. pr. m2 pr. år. efter fradrag af løbende tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond og fritagelse for pligtmæssige bidrag.

Renoveringen forventes efter projektering og godkendelse af skema B, at kunne sættes i gang i 2. kvartal 2021 og være afsluttet i 1. kvartal 2023.

Økonomiske konsekvenser

Regaranti og kommunegaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på et støttet lån på 43.469.020 kr.

Forklaring på støttede og ustøttede lån samt garanti og regaranti kan ses i bilag 1.

Landsbyggefonden godtgør kommunen med halvdelen af det eventuelle tab som følge af regarantien overfor statsgarantien.

Kommunen skal stille kommune garanti for ustøttede lån på 37.731.474 kr. med 23.000.000 kr.

Landsbyggefonden godtgør ikke halvdelen af eventuelle tab på dette lån, her er det alene kommunen, som stiller garanti for lånet.

Den samlede regaranti/garanti udgør 66.220.494 kr.

Kapitaltilførsel

Kommunens andel af kapitaltilførslen er 1/5 af 500.000 kr. og udgør 100.000 kr.

Kapitaltilførsel er et rente- og afdragsfrit lån, som tilbagebetales, når afdelingens økonomi tillader det. Det er Landsbyggefonden, der afgør, hvornår der skal ske tilbagebetaling.

Beløbet afholdes, når renoveringen er afsluttet i 2023 og finansieres af de 3 mio. kr., som fast afsættes til indskud i Landsbyggefonden.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen af skema A har ikke i sig selv miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Dog er godkendelsen af skema A en forudsætning for, at den omfattende renovering kan gennemføres som beskrevet ovenfor. Renoveringen vil have en positiv klimamæssig konsekvens, idet bygningens energiforbrug vil falde som en følge af forbedringerne.

Lovgrundlag – link

Almenboligloven

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.caseno20-15411_#5252315_v1_bilag 1- forklaring af skema a-b-c for reovering af almene boliger.docx
caseno20-15411_#5252322_v1_bilag 2 - gis-kort afdeling 007-0 firkløverens placering i holbæk by.docx

Bilag

Bilag 1- Forklaring af skema A-B-C for reovering af almene boliger
Bilag 2 - GIS-kort afdeling 007-0 Firkløverens placering i Holbæk by


129. Beslutning om Rammeaftale for udlejning af almene familieboliger

Beslutning om Rammeaftale for udlejning af almene familieboliger
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. rammeaftalen for udlejning af almene familieboliger med de almene boligorganisationer med undtagelse af Holbæk Boligselskab godkendes
 2. der nedsættes et Boligforum
 3. administrationen bemyndiges til at indgå aftaler om udleje af ledige boliger efter særlige kriterier
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes at rammeaftalen for udlejning af almene familieboliger skal gælde for samtlige boligorganisationer
 2. der nedsættes et Boligforum
 3. administrationen bemyndiges til at indgå aftaler om udleje af ledige boliger efter særlige kriterier
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har i samarbejde med de almene boligorganisationer og Boligselskabernes Landsforening udarbejdet rammeaftalen mellem Holbæk Kommune og de almene boligorganisationer om anvisning og udlejning af almene familieboliger. Aftalen skal være med til at sikre, at der ikke kommer flere boligområder med på listen over udsatte boligområder.

Aftalen omhandler ikke ældreboliger, da kommunen har anvisningsretten til ældreboliger i henhold til Almenboliglovens § 54.

Holbæk Boligselskab ønsker ikke at indgå i rammeaftalen mellem Holbæk Kommune og de øvrige almene boligorganisationer om anvisning og udlejning af almene familieboliger. Det betyder, at Holbæk Boligselskab fortsat skal stille hver fjerde ledige familiebolig til rådighed for kommunens løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, jf. Almenboliglovens § 59.

De almene boligorganisationer, som indgår i rammeaftalen er Boligselskabet Alliken, Boligselskabet Sjælland, Byggeforeningen af 1933, Danske Funktionærers Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Vestsjællands Almene Boligselskab.

Aftalen er gældende for en to-årig periode og skal efter godkendelsen underskrives af aftalens parter.

Aftalen har til formål at sikre en bred beboersammensætning med social og økonomisk sammenhængskraft i de almene boligområder i Holbæk Kommune gennem samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen.

Aftalen skal medvirke til:

 • at Holbæk Kommune opnår relevant udnyttelse af anvisningsretten, så borgerne med et akut boligsocialt behov kan få et tilbud om en bolig inden for rimelig tid, samt at Holbæk Kommune kan understøtte en økonomisk og socialt balanceret udvikling i de almene boligområder
 • at der fortsat er boliger til rådighed for andre boligsøgende på boligorganisationernes ventelister
 • at sikre en varieret og socialt bæredygtig beboersammensætning i de almene boligområder, ved at anvende særlige kriterier til ansøgere på boligorganisationens ventelister, som opfylde de fleksible udlejningskriterier

I almenboliglovens § 59, stk. 1, er det fastsat, at kommunen har krav på at kunne anvise borgere i akut bolignød til 25 % af de ledige almene boliger. Det fremgår samtidig af loven, at anvisningen skal ske på baggrund af en konkret vurdering af de boligsøgendes behov, i henhold til de kriterier som er vedtaget for anvisningen. Vurderingen skal også tage højde for beboersammensætningen i den enkelte afdeling.

For at opnå den mest hensigtsmæssige beboersammensætning, kan det undtagelsesvist aftales, at bestemte afdelinger i en almen boligorganisation helt eller delvist skal fritages for kommunal anvisning.

I henhold til anvisning af boliger til borgere med et akut boligsocialt behov er der foretaget en analyse af beboersammensætningen i afdelingerne i de almene boligorganisationer. Analysen deler afdelingerne op i tre kategorier med forskellig anvisningsret fremadrettet for at sikre en varieret og socialt bæredygtig beboersammensætning.

Vangkvarteret, som består af Havevang 2-32, Agervang 1-31 og 2-24 samt Engvang 1-23, Holbæk, er på ministeriets liste over udsatte boligområder. Området er defineret som ”hård ghetto”, og der er udarbejdet en udviklingsplan for Vangkvarteret. Boligerne friholdes for kommunal anvisning.

Det samme gælder for boligafdelingen Skovbrynet 3-85, Jyderup, samt en del mindre boligafdelinger.

I henhold til almenboliglovens § 59, stk. 2, kan boligorganisationerne indgå aftaler med kommunalbestyrelsen om at stille et antal familieboliger til rådighed til løsning af påtrængende boligsociale behov i kommunen. Kommunen fastsætter disse kriterier.

Af almenboliglovens § 60 fremgår det, at der kan indgås individuelle fleksible udlejningskriterier mellem de almene boligorganisationer og kommunen. Det er boligselskaberne, som har anvisningen til disse boliger og fastsætter kriterier for udlejningen med udgangspunkt i rammeaftalens standardkriterier.

Der vil de kommende måneder blive indgået aftaler med de boligorganisationer, som ønsker en aftale efter § 60, aftaler som skal understøtte formålet med rammeaftalen.

Der etableres et Boligforum bestående af Holbæk Kommunes udvalgsformænd, repræsentanter for Holbæk Kommunes boligorganisationers bestyrelser og relevante embedsmænd fra begge parter. Boligforum mødes mindst en gang årligt for at drøfte samarbejdet mellem Holbæk Kommune og boligorganisationerne, udlejningsaftalens udvikling, beboersammensætningen i boligområderne, de kommunale indsatser samt de boligsociale tiltage i forhold til at sikre, at ingen boligområder er på eller tæt på regeringens liste over udsatte boligområder fra 2023.

Ved etablering af nye almene boliger tages der udgangspunkt i Holbæk Kommunes Boligstrategi som er under udarbejdelse samt rammeaftalen.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Da mere end 50 % af kommunens almene familieboliger indgår i Rammeaftalen mellem Holbæk Kommune og de almene boligorganisationer om anvisning og udlejning af almene familieboliger, kan kommunalbestyrelsen i henhold til Almenboliglovens § 60b beslutte at aftalen skal gælde samtlige boligorganisationer i kommunen.

Kommunen har dermed mulighed for at beslutte, at Holbæk Boligselskab skal indgå i rammeaftalen, selvom boligorganisationen ikke ønsker at indgå i rammeaftalen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Almenboligloven

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, C, F, L, O, V og Ø).

2 (B og I) undlod at stemme.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Den alternative indstilling godkendt.caseno19-2577_#5245264_v1_rammeaftale mellem holbæk kommune og de almene boligorganisationer.docx

Bilag

Rammeaftale mellem Holbæk Kommune og de almene boligorganisationer om anvisning og udlejning af almene familieboliger


130. Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for nyt børnehus i Svinninge

Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for nyt børnehus i Svinninge
Sagsgang og sagstype

Udvalget for børn og skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udbudsgrundlag for nyt børnehus i Svinninge godkendes og udbydes, og der afsættes 32,5 mio. kr. til projektet af den samlede anlægsramme til opførelse af nye børnehuse og skoler i kommunen
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres 5 nye børnehuse, og har samlet afsat 175,5 mio. kr. i årene 2019-2022. Tidsplaner for de fem børnehuse følger de justerede tidsplaner, som Udvalget for Børn og Skole godkendte på udvalgsmøde den 1. april 2020 (sagen om fremrykning af anlægsmidler). Tidsplaner er vedlagt sagen som bilag.

Denne sag omhandler nyt børnehus i Svinninge, som er en sammenlægning af børnehusene Elverbo og Pilehytten.

Sagsfremstillingen beskriver den forventede tidsplan for projektet, den valgte udbudsmetode, bruger- og borgerinddragelse, uddrag fra udbudsgrundlaget og den økonomiske ramme for projektet, samt en beskrivelse af mulige tilvalg (optioner).

Med en godkendelse af sagens indstilling, udbydes en totalrådgiveraftale indeholdende ydelserne fra arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt til det nye børnehus i Svinninge. Byggeprojektet forventes udbudt, som hovedentreprise ultimo 2020.

Vedlagt sagen er udbudsgrundlaget, som består af projektbeskrivelse med dispositionsforslag for projektet, som er et resultat af bruger- og borgerinddragelsen.

Tidsplan

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter:

 • Forår 2020: Politisk godkendelse af Brugerproces & Projektbeskrivelse
 • Forår/sommer 2020: Rådgiver udbud
 • Sommer til vinter 2020: Projektering
 • Vinter 2020: Udbud i Hovedentreprise
 • Primo 2021: Licitation
 • Primo 2021: Byggestart, Etape 1, Nybyggeri + 1943 fløjen
 • Efterår 2021: Ibrugtagning, Etape 1, Nybyggeri + 1943 fløjen
 • Efterår 2021: Byggestart, Etape 2, Renovering 1914 fløjen
 • Sommer 2022: Ibrugtagning, Etape 2, Renovering 1914 fløjen
 • Sommer – Efterår 2022: Byggeperiode, nedrivning & udearealer.

Det nye børnehus i Svinninge forventes at kunne tages i brug medio 2022. Den sidste byggeperiode kan gennemføres, mens det ombyggede hus er i brug.

Bruger- og borgerinddragelse

Med udgangspunkt i de rammer som er defineret af den politiske beslutning, er der jævnfør beslutningen igangsat en planlægningsfase i 2019 for at klarlægge det præcise byggeprogram for opgaven.

Udgangspunktet har været en bredt funderet bruger- og borgerinddragelse, som har omfattet repræsentanter for medarbejdere, ledere, bestyrelser og lokalområdet.

I forbindelse med det indledende planlægningsarbejde mellem dagtilbud, skole, SFO og projektledelsen fra Vækst og Bæredygtighed blev der hurtig en fælles forståelse af, at et sammenhængende fysisk børnemiljø i Svinninge stillede krav om ændringer i det oprindelige forslag. Dette blandt andet for at skabe muligheder for fleksible og mangfoldige læringsmiljøer for både dagtilbud og skole, udendørs såvel som indendørs – og dermed bidrage til realisering af den politiske ambition om sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Derfor er projektets forudsætninger ændret. Dette har indflydelse på den økonomiske ramme, hvorfor projektet er blevet dyrere.

Bruger- og borgerinddragelsen er beskrevet nærmere i udbudsgrundlaget, som er vedlagt sagen.

Hoveddisposition

Grundlæggende tænkes hele det nye dagtilbudshus udformet, så alle lokaler fleksibelt kan anvendes af alle brugere herunder også fritidsbrugere.

Projektet er derfor tænkt som et hus, der fleksibelt kan rumme både dagtilbud og indskoling/SFO, men er i sin hovedisponering grundlæggende opdelt i et område for dagtilbud, indskoling og SFO.

I forbindelse med dagtilbudsbyggeriet, er de eksisterende bygninger suppleret med ca. 385 m2 opvarmet tilbygning samt ca. 95 m2 uopvarmet tilbygning med liggehal til vuggestuebørn. På samme måde er de eksisterende skolebygninger suppleret med ca. 120 m2 tilbygning med SFO basislokaler og garderobe.

I overgangen mellem dagtilbud og skole placeres produktionskøkken, fællesrum til spisning og rum til aktivitet/motorik, som tænkes at kunne anvendes sammen med indskoling/SFO. Denne del af det nye byggeri bliver bygningens hjerte.

Generelt søges udgifterne til udearealerne minimeret for ikke at overstige den økonomiske ramme, men der etableres de nødvendige arbejder for at sikre et velfungerende læringsmiljø for børnene.

I forbindelse med dagtilbud etableres således ca. 4.000 m2 udeareal til dagtilbud, som delvist omfatter den eksisterende legeplads til Børnehuset Pilehytten og den eksisterende skolegård mod Hovedgaden, samt det område som bliver til rådighed efter nedrivningen af Pilehytten.

Herudover inddrages den eksisterende legeplads til indskoling og SFO også delvist til nye udearealer for dagtilbud samt for at gøre plads til tilbygningerne. Legeplads/udeareal til indskoling og SFO erstattes med ny legeplads.

Mod ankomstvejen mod vest integreres ”kiss and ride” for biler, ny cykelparkering samt område til grøn affaldssortering/renovation.

Herudover søges der i forbindelse med projektet udført trafiksikkerhedstiltag f.eks. lysregulering af kryds ved vejen ind til skole og idrætshal.

Hoveddispositionen er beskrevet nærmere i udbudsgrundlaget, som er vedlagt sagen.

Salg af Ledegårdsvej 15, Svinninge (Børnehuset Elverbo)

Ejendommen Ledegårdsvej 15 i Svinninge rummer Børnehuset Elverbo. Administrationen har i forbindelse med projektet, erfaret at Holbæk Kommune ikke er tinglyste ejere af ejendommen.

Administrationen har ikke kunne opspore de tinglyste ejere – en forening, som er opløst. Kommunen har i en lang årrække afholdt omkostninger til ejendommen og derfor arbejdes der på en ejendomsdom, hvor Holbæk Kommune tilkendes ejerskabet.

Administrationen anbefaler, at ejendommen sælges og at salgsprovenu investeres i projektet med nyt børnehus, og eventuelt supplere omkostninger til tilvalg. Administrationen indstiller en sag til politisk behandling, når ejerskabet er afklaret.

Projektøkonomi (estimat 2020)

Hovedprojektet omfatter de arbejder, som er nødvendige for, at dagtilbud kan flyttes til skolens bygninger.

Herudover rummer hovedprojektet arbejder, som er afledte konsekvenser ved at flytte dagtilbud til skolen. F.eks. faciliteter til SFO, idet dagtilbud flyttes til de nuværende SFO-faciliteter samt erstatning af udearealer til indskoling.

De øvrige dele af projektet, som er foranlediget af ønsker fra skolen og ungdomsklubben samt det generelle renoveringsbehov m.v. er angivet som tilvalg.

Økonomi

Hovedprojektet:

Projekt

Finansieres af pulje

Beløb (mio. kr.)

Svinninge Børnehus, ekskl. tilvalg

Nye børnehuse og skoler

32,5

I alt

32,5

 

Svinninge Børnehus blev i 2018 estimeret til at koste 22,2 mio. kr. inkl. uforudsigelige udgifter. Estimat var baseret på nøgletal og kvadratmeter.

Projektet estimeres nu 10,3 mio. kr. dyrere, da projektets forudsætninger har ændret sig. Byggeriet skal være bæredygtigt – DGNB certificeret, der er større omkostninger til rådgivere i forbindelse med ny lovgivning om certificerede rådgivere til teknisk byggesagsbehandling på brand og konstruktioner, anlægspriser er steget, og derfor regnes der med et større nøgletal i det nye estimat til 32,5 mio. kr. Der er et stigende behov for fleksible læringsmiljøer i skole og dagtilbud, og derfor er der ikke de ledige kvadratmeter, som ligger til grund for estimat i 2018. Derfor skal der bygges mere nyt end først antaget. Der bygges samlet set færre kvadratmeter end der nedrives og fraflyttes – så der bliver en bedre udnyttelse af kvadratmeter.

Tilvalg (optioner):

Bruger- og borgerinddragelsen har belyst tilvalg for ca. 11,35 mio. kr. Tilvalg vil medføre et helhedsorienteret projekt med kvalitetsløft af faciliteter for alle brugere herunder, dagtilbud, skole, SFO og ungdomsklub. Se beskrivelse af de enkelte tilvalg i vedlagte udbudsgrundlag.

De endelige tillægspriser ved tilvalg af de enkelte optioner vil fremkomme i forbindelse med tilbudsindhentningen. Tilkøb af tilvalg vil blive fremlagt til politisk behandling, hvis de ikke kan rummes indenfor den samlede afsatte økonomiske ramme på 175,5 mio. kr.

Estimat har en beregningsmæssig usikkerhed, og kan andrage +/- 25 %

Anlægsramme til nye børnehuse og skoler

Den samlede anlægsramme på 175,5 mio. kr. til fem nye børnehuse og skoler, er fordelt over fire budgetår fra 2019-2022. Administrationen estimerede i 2018 et budget på 161,3 mio. kr. til alle fem projekter. Heraf er der afsat 19,8 mio. kr. til uforudsigelige udgifter og administrationsudgifter til alle fem projekter.

Der er et restbeløb på 14,2 mio. kr. til tilvalg i de fem projekter eller hvis projekter efter bruger- og borgerinddragelse og udbud, viser sig at være dyrere end først estimeret.

Anlægsrammen for nye børnehuse og skoler

Projekt

Beløb (mio. kr.)

Fem nye børnehuse

175,5

Knabstrup Skole og Børnehus, ekskl. tilvalg

-37

Stestrup Skole og Børnehus, ekskl. tilvalg

-21,4

Svinninge Børnehus, ekskl. tilvalg

-32,5

I alt

84,6

 

Dermed er der disponeret 90,9 mio. kr. til 3 nye børnehuse i Knabstrup, Stestrup og Svinninge. Restbeløbet er dermed 84,6 mio. kr. til nye børnehuse i Tuse og Jyderup samt tilvalg i alle fem projekter. Der er på nuværende tidspunkt belyst tilvalg for 32 mio. kr. på baggrund af bruger- og borgerinddragelse i Knabstrup, Stestrup og Svinninge.

Økonomiske konsekvenser

Nyt børnehus i Svinninge estimeres til 32,5 mio. kr. ekskl. tilvalg. Den samlede anlægsramme er 175,5 mio. kr., heraf er 58,4 mio. kr. disponeret til nye børnehuse i Knabstrup og Stestrup. Restbeløbet er herefter på 117,1 mio. kr.

Investeringsbehovet på 32,5 mio. kr. finansieres af restbeløbet på 117,1 mio. kr., hvorefter er anlægsrammen 84,6 mio. kr.

Driftsbesparelse

Administrationen vurderer en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr., hvis projektet gennemføres i henhold til udbudsgrundlaget. Besparelsen opnås ved nedrivning af Børnehuset Pilehytten og frasalg af Børnehuset Elverbo.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger indenfor de økonomiske rammer.

Der vil være fokus på den udførte energiløsning, herunder et ønske om opnåelse af et byggeri som har minimalt energiforbrug og som ligger i forlængelse af Holbæk Kommunes beslutning om at følge de nationale mål for reduktion af CO2.

I forlængelse af dette vil der i forbindelse med nybygninger og ombygningsarbejderne blive udført nye varmesystem med lavtemperaturbaseret gulvvarme som er tilpasset den fremtidige varmeforsyning af hele skolen med varmepumper. Herudover vil der også være fokus på energirenovering af klimaskærmen bl.a. i form af nye højisolerede terrændæk med gulvvarme i alle tilbygninger samt stuetagen i de eksisterende bygninger som ombygges til at rumme dagtilbudsområdet.

I forhold til bæredygtigt byggeri, udføres projektet med fokusbygningen og udearealernes udformning i.f.t. alle bæredygtighedsaspekter i bred forstand, som angivet i DGNB-ordningen Green Building Council (DK-GBC).

Projektet vil blive søgt certificeret til højest mulige certificering af projektet i forhold til DGNB-certificering i henholdsvis en sølv-, guld- eller platincertificering.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.caseno19-13973_#5233821_v1_2020.04.02_udbudsgrundlag_nyt børnehus i svinninge.pdf
caseno19-13973_#5242502_v1_kortbilag_svinninge.pdf
caseno19-13973_#5248711_v1_2020.03.16_forventet tidsplaner for fem nye børnehuse.pdf

Bilag

2020.04.02_Udbudsgrundlag_Nyt børnehus i Svinninge
Kortbilag_Svinninge
2020.03.16_Forventet tidsplaner for fem nye børnehuse


131. Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for ombygning af Stestrup Skole og Børnehus

Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for ombygning af Stestrup Skole og Børnehus
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udbudsgrundlag for det nye Stestrup Skole og Børnehus godkendes og udbydes, og der afsættes 21,4 mio. kr. til projektet af den samlede anlægsramme til opførelse af nye børnehuse og skoler i kommunen
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres 5 nye børnehuse, og har samlet afsat 175,5 mio. kr. i årene 2019-2022. Tidsplaner for de fem børnehuse følger de justerede tidsplaner, som Udvalget for Børn og Skole godkendte på udvalgsmøde den 1. april 2020 (sagen om fremrykning af anlægsmidler). Tidsplaner er vedlagt sagen som bilag.

Denne sag omhandler det nye Stestrup Skole og Børnehus.

Sagsfremstillingen beskriver den forventede tidsplan for projektet, den valgte udbudsmetode, bruger- og borgerinddragelse, uddrag fra udbudsgrundlaget og den økonomiske ramme for projektet, samt en beskrivelse af mulige tilvalg (optioner).

Med en godkendelse af sagens indstilling, udbydes en totalrådgiveraftale indeholdende ydelser fra arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt til det nye Stestrup Skole og Børnehus. Byggeprojektet forventes udbudt, som hovedentreprise ultimo 2020.

Vedlagt sagen er udbudsgrundlaget for ombygning, som består af projektbeskrivelse med dispositionsforslag for projektet, som er et resultat af bruger- og borgerinddragelsen.

Tidsplan

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter:

 • Forår 2020: Politisk godkendelse af Brugerproces & Projektbeskrivelse
 • Forår/sommer 2020: Rådgiver udbud
 • Sommer til vinter 2020: Projektering
 • Vinter 2020: Udbud i Hovedentreprise
 • Primo 2021: Licitation
 • Primo 2021: Byggestart, Etape 1, Dagtilbud
 • Efterår 2021: Ibrugtagning, Dagtilbud
 • Efterår 2021: Byggestart, Etape 2, Skole
 • Sommer 2022: Ibrugtagning, Etape 2, Skole
 • Sommer – Efterår 2022: Byggeperiode, nedrivning & udearealer

Stestrup Skole og Børnehus forventes, at kunne tages i brug medio 2022. Den sidste byggeperiode kan gennemføres mens det ombyggede hus er i brug.

Bruger- og borgerinddragelse

Med udgangspunkt i de rammer som er defineret af den politiske beslutning, er der jævnfør beslutningen igangsat en planlægningsfase i 2019, for at klarlægge det præcise byggeprogram for opgaven.

Udgangspunktet har været en bredt funderet bruger- og borgerinddragelse, som har omfattet repræsentanter for medarbejdere, ledere, bestyrelser og lokalområdet.

I Stestrup har der herudover været særligt fokus på igangsætning af brugerprocessen med 2 særlige arrangementer. Et med fokus på inddragelse af personale fra både dagtilbud og skole samt med afholdelse af et borgermøde.

I perioden fra borgermødet i maj 2019 og frem til marts 2020 har der været afholdt i alt 9 møder, hvoraf de 4 har været et særligt planlagt forløb for den bredt funderede bruger- og borgergruppe med en heldags inspirationsdag til nye skoler og daginstitutioner. Hertil kommer efterfølgende workshops og afsluttende møde med godkendelse fra de lokale interessenter (repræsentanter fra skole, SFO, dagtilbud og lokalområdet) af grundlaget for politisk godkendelse af projektet.

Der planlægges med forsat bruger- og borgerinddragelse i den videre proces bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale samt i forbindelse med de efterfølgende projekterings- og udførelsesfaser.

Bruger- og borgerinddragelsen er beskrevet nærmere i udbudsgrundlaget, som er vedlagt sagen.

Hoveddisposition

Projektet udformes som et samlet byggeri, som fleksibelt kan anvendes af alle, men med en indretning som sikrer, at alle aldersgrupper og ansatte får optimale forhold og at der er taget hensyn til de særlige forhold for især de mindste børn. Byggeriet vil bidrage til realisering af den politiske ambition om sammenhæng mellem dagtilbud og skole.

Herudover er der indtænkt lokalområdets anvendelse af bygningerne bl.a. i forhold til adgangskontrol, så bygningen kan åbnes i et afgrænset område samt mulighed for opbevaring i depotrum/aflåselige skabe. Byggeriet bliver et hus i lokalområdet, som dermed understøtter den politiske ambition om dagtilbuds og skolers synlige og aktive rolle i lokalsamfundet.

Det nye Stestrup Skole og Børnehus tager som angivet i arbejdsgrundlaget udgangspunkt i ombygning og renovering af de eksisterende bygninger, som i dag rummer Stestrup Skole, og hvor der er en arealmæssig overskudskapacitet grundet faldende børnetal.

Ved materialevalg og konstruktioner, vil der være fokus på optimering af de energimæssige forhold samt på et materialevalg, der er robust og har slidstyrke og med fokus på at reducere vedligeholdelse og rengøring til et minimum.

Adgangsforholdene planlægges, så der er mulighed for en variation af adgangsmuligheder for både gående, cyklende og bilister.

Hoveddispositionen er beskrevet nærmere i udbudsgrundlaget, som er vedlagt sagen.

Projektøkonomi (estimat 2020)

Hovedprojektet omfatter de arbejder, som er nødvendige for at dagtilbud kan flyttes til skolens bygninger samt de renoveringsarbejder, der er planlagt for at indhente efterslæb på bygningsvedligeholdelse og energiforbedrende tiltag, som omhandler skolebygningen.

Herudover rummer hovedprojektet arbejder, som er afledte konsekvenser ved at flytte dagtilbud til skolen. F.eks. faciliteter til SFO, idet dagtilbud flyttes til de nuværende SFO-faciliteter.

De øvrige dele af projektet, som er foranlediget af ønsker fra skolen samt det generelle renoveringsbehov m.v. er angivet som tilvalg/optioner.

Økonomi

Hovedprojektet:

Projekt

Finansieres af pulje

Beløb (mio. kr.)

Stestrup Skole og Børnehus, ekskl. tilvalg

Nye børnehuse og skoler

21,4

Klimaskærm/energirenovering

Renovering af bygninger m.m.

6

Belysning

Energipuljen

1

I alt

28,4


Ombygningen af Stestrup Skole og Børnehus blev i 2018 estimeret til at koste 23,7 mio. kr. inkl. uforudsigelige udgifter og inkl. finansiering fra anlægspulje Renovering af bygninger m.m. Estimatet var baseret på nøgletal og kvadratmeter.

Projektet estimeres 4,7 mio. kr. dyrere end estimat fra 2018. Projektets forudsætninger har ændret sig. Byggeriet skal være bæredygtigt - DGNB certificeret, der er større omkostninger til rådgivere i forbindelse med ny lovgivning om certificerede rådgivere til teknisk byggesagsbehandling på brand og konstruktioner, anlægspriser er steget og derfor regnes der med et større nøgletal i estimat til 28,4 mio. kr. Bygningens klimaskærm kræver mere renovering end først antaget og infrastrukturen i forhold til trafikafvikling, ankomst, af- og påsætning, er tilføjet projektet for at højne trafiksikkerheden ved skole og børnehus.

Tilvalg/Optioner

Bruger- og borgerinddragelsen har belyst tilvalg for ca. 15,2 mio. kr. Se beskrivelse af de enkelte tilvalg i vedlagte udbudsgrundlag. Tilvalg vil medføre et helhedsorienteret projekt, som giver faciliteter i skole- og SFO-området et kvalitetsløft. 

De endelige tillægspriser ved tilvalg af de enkelte optioner vil fremkomme i forbindelse med tilbudsindhentningen. Tilkøb af tilvalg vil blive fremlagt til politisk behandling, hvis de ikke kan rummes indenfor den samlede afsatte økonomiske ramme på 175,5 mio. kr.

Estimat har en beregningsmæssig usikkerhed, og kan andrage +/- 25 %

Anlægsramme til nye børnehuse og skoler

Den samlede anlægsramme på 175,5 mio. kr. til fem nye børnehuse og skoler, er fordelt over fire budgetår fra 2019-2022. Administrationen estimerede i 2018 et budget på 161,3 mio. kr. til alle fem projekter. Heraf er der afsat 19,8 mio. kr. til uforudsigelige udgifter og administrationsudgifter til alle fem projekter.

Der er et restbeløb på 14,2 mio. kr. til tilvalg i de fem projekter eller hvis projekter efter bruger- og borgerinddragelse og udbud, viser sig at være dyrere end først estimeret.

Anlægsrammen for nye børnehuse og skoler

Projekt

Beløb (mio. kr.)

Fem nye børnehuse

175,5

Knabstrup Skole og Børnehus, ekskl. tilvalg

-37

Svinninge børnehus, ekskl. tilvalg

-32,5

Stestrup Skole og Børnehus, ekskl. tilvalg

-21,4

I alt

84,6

 

Dermed er der disponeret 90,9 mio. kr. til 3 nye børnehuse i Knabstrup, Svinninge og Stestrup. Restbeløbet er dermed 84,6 mio. kr. til nye børnehuse i Tuse og Jyderup samt tilvalg i alle fem projekter. Der er på nuværende tidspunkt belyst tilvalg for 32 mio. kr. på baggrund af bruger- og borgerinddragelse i Knabstrup, Svinninge og Stestrup.

Økonomiske konsekvenser

Stestrup Skole og Børnehus estimeres til 28,4 mio. kr. ekskl. tilvalg. Heraf finansieres 7 mio. kr. af henholdsvis energipuljen og pulje til renovering af bygninger m.m. i anlægsbudget 2021. Investeringsbehovet er herefter på 21,4 mio. kr.

Den samlede anlægsramme er 175,5 mio. kr., heraf er 69,5 mio. kr. disponeret til nye børnehuse i Knabstrup og Svinninge. Restbeløbet er herefter på 106 mio. kr.

Investeringsbehovet på 21,4 mio. kr. finansieres af restbeløbet på 106 mio. kr. hvorefter anlægsrammen er 84,6 mio. kr.

Driftsbesparelse

Administrationen vurderer en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr., hvis projektet gennemføres i henhold til udbudsgrundlaget for ombygningen. Besparelsen opnås ved nedrivning af børnehuset (2 bygninger) og småbygninger på skolens og børnehusets matrikel, som har ringe bygningsmæssig kvalitet og ringe isoleringsevne. Klimaskærmen renoveres med efterisolering af facader og tag, samt nye døre og vinduer udført med lavenergiglas.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger indenfor de økonomiske rammer.

Der vil være fokus på den udførte energiløsning, herunder et ønske om opnåelse af et byggeri som har minimalt energiforbrug og som ligger i forlængelse af Holbæk Kommunes beslutning om at følge de nationale mål for reduktion af CO2.

I forhold til bæredygtigt byggeri, udføres projektet med fokus på bygningen og udearealernes udformning i forhold til alle bæredygtighedsaspekter i bred forstand, som angivet i DGNB-ordningen Green Building Council (DK-GBC).

Projekt vil blive søgt certificeret til højest mulige certificering af projektet i forhold til DGNB-certificering i henholdsvis en sølv-, guld- eller platincertificering.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.caseno19-13976_#5239972_v1_2020.04.15_udbudsgrundlag_stestrup skole og børnehus.pdf
caseno19-13976_#5242477_v1_kortbilag_stestrup skole og børnehus.pdf
caseno19-13976_#5248715_v1_2020.03.16_forventet tidsplaner for fem nye børnehuse.pdf

Bilag

2020.04.15_Udbudsgrundlag_Stestrup Skole og Børnehus
Kortbilag_Stestrup Skole og Børnehus
2020.03.16_Forventet tidsplaner for fem nye børnehuse


132. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til opstart af anlæg

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til opstart af anlæg
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der frigives 0,5 mio. kr. fra puljen Projektomkostninger til opstart af anlæg under Økonomiudvalget på investeringsoversigten for budget 2020 til udarbejdelse af beslutningsgrundlag for kapacitetstilpasning af de fysiske rammer for skole- og dagtilbud i Holbæk by
Beskrivelse af sagen

Stadig flere borgere vælger at flytte til Holbæk Kommune, og bosætningen i Holbæk by forventes at stige med op mod 15 % de kommende 10 år. Derfor er der behov for en vurdering af hvilke konsekvenser bosætningen i Holbæk by har på kapaciteten i skole- og dagtilbud.

I den forbindelse er der behov for at få skabt et faktabaseret beslutningsgrundlag med henblik på at kunne vurdere, om der fremadrettet er den nødvendige kapacitet og de pædagogiske rammer i skole- og dagtilbud i Holbæk by.

Aktuelt er der flere konkrete udfordringer, som har udløst behovet for en samlet vurdering af behovet for kapacitetstilpasning af de fysiske rammer for skole- og dagtilbud i Holbæk by.

Dagtilbud Munkevænget og Stormøllen fremstår nedslidte, og er utidssvarende i forhold til at understøtte det pædagogiske arbejde. Munkevænget er ikke bæredygtigt i forhold til den pædagogiske drift – der mangler et grupperum, og dermed kan der ikke indskrives det antal børn, der gør dagtilbuddet økonomisk bæredygtigt.

Der er desuden et behov for renovering af Bjergmarkskolen, og der skal tages stilling til hvor vidt der er behov for en udbygning af skolen. Derudover mangler skolen faglokaler og lokaler, der understøtter fleksible læringsmiljøer.

Endelig er der et stort pres på vuggestuepladser i Holbæk by.

Administrationen anbefaler derfor at der investeres i projektudvikling for at skabe et faktabaseret beslutningsgrundlag. Arbejdet omfatter prognose for henholdsvis skole- og dagtilbud, konkrete forslag til kapacitetstilpasning samt en investeringsplan.

Arbejdet forventet at kunne indstilles politisk i forbindelse med budgetforhandlinger for 2021 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

Der investeres 0,5 mio. kr. fra puljen Projektomkostninger til opstart af anlæg under Økonomiudvalget på investeringsoversigten for budget 2020 til udarbejdelse af beslutningsgrundlag for kapacitetstilpasning af de fysiske rammer for skole- og dagtilbud i Holbæk By.

Budget

Aktiviteter

Økonomi

Udarbejdelse af planskitser og estimater for konkrete indsatser

320.000 kr.

Rumprogram Bjergmarkskolen

130.000 kr.

Administration, projektstyring og investeringsplan

  50.000 kr.

I alt

500.000 kr.

 

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.

133. Beslutning om Aprilfestival i 2021

Beslutning om Aprilfestival i 2021
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det godkendes, at Holbæk Kommune i 2020 indgår en bindende aftale med Teatercentrum om værtskab for Aprilfestival 2021
 2. det uforbrugte budget for 2020 på 2,3 mio. kr. forbliver i kassen, og er dermed med til at finansiere det nye budget for 2021
 3. udgifter på 3,8 mio.kr. indarbejdes i år 2021 og indtægter på 2,5 mio. kr. indarbejdes i år 2022 i budgetforslaget for 2021-2024
Beskrivelse af sagen

I april 2020 skulle Holbæk Kommune have været vært for Aprilfestivalen – verdens største festival for børne og ungdomsteater. På grund af Coronavirus og de restriktioner, der blev indført på nationalt plan, blev det store arrangement aflyst medio marts 2020. Siden er der drøftet forskellige mulige fremadrettede scenarier for realisering af Aprilfestivalen i Holbæk Kommune. Dette er sket i tæt dialog med Teatercentrum, en faglig enhed under Kulturministeriet, der står bag Aprilfestivalen. De har været i dialog med Esbjerg Kommune, som har værtskabet i 2021, og Esbjerg er villige til at overdrage næste års værtskab til Holbæk og selv indtage 2022, hvilket de formelt har bekræftet.

Arbejdet med Aprilfestival i Holbæk Kommune 2020

De lokale formål var bygget op omkring formuleringen: Mødet, gnisten & drømmen. Herigennem blev der sat stort fokus på kommunens børn, unge og talenter – både som målgruppe men i lige så høj grad som medskabere og medværter for festivalen. Derudover skulle det være en festival, der kunne mærkes i hele kommunen. Samtidig var bæredygtighed en central værdi for arbejdet med festivalen, som havde betydning for valg omkring bl.a. materialer, forplejning og transport.

Der blev arbejdet målrettet mod realisering af disse lokale formål i en før, under og efter model, med stærk involvering af lokalområder, skoler/dagtilbud og unge. Arbejdet med denne model skulle sikre at vi ikke blot fik en uge med en masse fantastisk teater, men også havde varige spor efter eventet på bl.a. talentudvikling og stærke samarbejdsrelationer ud i hele kommunen.

I starten af marts 2020 var programmet for festivalen klart. Alle kommunale folkeskoler og privatskoler tilmeldt til forestillingsprogrammet. Derudover var 43 ud af 45 dagtilbud tilmeldte.

Der var realiseret 10 workshops med kompetenceforløb for i alt 125 lærere og pædagoger. På 15 ud af 18 folkeskoler vare der rekrutteret og uddannet kulturcrews til at være teaterværter under festivalen. Og i 18 dagtilbud var der ligeledes rekrutteret og uddannet minicrews, som bl.a. havde fået teknikkurser på Elværket.

Lokalområderne var blevet involveret i en proces henover fra efteråret og der var stor opbakning. 2/3 havde tilmeldt sig festivalprogrammet som medarrangører, med mange forskellige initiativer så som fællesspisning, talks med skuespillere og workshops for familier i deres egne lokalområder. Nogle var gået sammen på tværs af områderne og lavet fælles program.

I forhold til rekruttering af de godt 300 frivillige, som der var brug for på festivalen, var iVolunteer taget i brug for at åbne det frivillige fællesskab op for alle interesserede.

kommunikationsfronten var der i foråret god pressedækning særligt på mini- og kulturcrews. Der var en app klar til offentliggørelse som led i at reducere tryksager og arbejde i en mere bæredygtig retning. Og mange byrums-artikler og det store program var klar til bestilling og distribution.

 

Aprilfestivalen aflyses

Medio marts viser konsekvenserne af Covid-19 sig for alvor. Der indføres restriktioner, som umuliggør realisering af festivalen og de lokale formål, og der træffes beslutning lokalt og i tæt dialog med Teatercentrum om at aflyse Aprilfestivalen for første gang i 50 år. Lokalt betød det at vi måtte bremse alt, hvad der fortsat kunne bremses. Vi måtte informere børn, unge, voksne og ældre i hele kommunen om, at deres store arbejde og engagement ikke i år kunne kulminere i en Aprilfestival. Tilbagemeldingerne var med stor opbakning og lyst til et fremadrettet samarbejde.

Udover store lokale konsekvenser, var det et meget hårdt slag for de i alt 121 deltagende teatre, som hvert år deltager gratis på Aprilfestivalen, fordi de her sælger deres forestillinger til opkøbere og formidlere fra hele landet og udlandet. De mistede med aflysningen en primær indtægtsmulighed, som Teatercentrum siden har afsøgt nye veje for at afhjælpe.

I marts da Aprilfestivalen aflyses, er der allerede indgået mange aftaler og bestilt mange materialer. Hvis vi arbejder mod en Aprilfestival i Holbæk Kommune i 2021, vil vi som noget af det første kigge på, hvilke materialer og produkter der kan genbruges. Og hvilke aftaler eksempelvis med hoteller, som endnu ikke er udmøntet. Dette kan på nuværende tidspunkt ikke værdiansættes konkret, men det kan betyde, at vi måske ikke kommer til at realisere alle midler i forbindelse med Aprilfestival 2021.

 

Mulighed i 2021

Siden aflysningen har der været fokus på at få skabt et økonomisk overblik og på at få samlet alle de gode erfaringer og relationer, som er opbygget gennem arbejdet mod Aprilfestivalen. Samtidig er der blevet drøftet flere forskellige scenarier med Teatercentrum.

Teatercentrum går i dialog med Esbjerg Kommune, som har værtskabet i 2021. Og efter påske informerer Teatercentrum Holbæk Kommune om at Esbjerg Kommune er villige til at rykke deres værtskab frem fra 2021 til 2022. Der forfattes fra Holbæk Kommune et formelt politisk brev til Esbjergs Borgmester, som har vendt tilbage med bekræftelse på aftalen.

Hvis Holbæk Kommune overtager værtskabet for Aprilfestivalen i 2021 vil det betyde, at det store arbejde mod Aprilfestivalen ikke skal pakkes for langt væk, men derimod samles op og bygges direkte videre på. Den interne organisering står stadig tydelig, og det samme gælder relationer til skoler/dagtilbud, lokalområderne, frivillige unge talenter, der alle på forskellig vis har involveret sig i arbejdet.

Udover at genoptage dette arbejde er der også nye perspektiver i dette scenarie, som bl.a. brobygning mellem Holbæk Kommune og Esbjerg Kommune. Begge er talentkommuner, og det ville være oplagt at gå i dialog omkring muligheder for udveksling og gensidig inspiration omkring vores unge og strategier for talentudvikling.

I forhold til skoler og dagtilbud er der mange muligheder for på tværs at videreudvikle kompetencer og involvere børn og unge i kommunens kulturelle arrangementer som minicrews og kulturcrews – ikke alene i forhold til Aprilfestivalen, men også i forhold til hvordan vi generelt tænker kulturen relevant ind i børnenes hverdag.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er tidligere bevilliget 5.500.000 kr. til Aprilfestival 2020 (Byrådet 08.02.2017), heraf 300.000 kr. i 2019 og 5.200.000 kr. i 2020.

På grund af den sene aflysning er der allerede brugt en stor del af budgettet for 2020, men der forventes et restbudget af uforbrugte midler på 2.600.000 kr.

I slutningen af 2021 forventes trods aflysning desuden en statslig refusion på 1.400.000 kr. efter refusionsordningen for børneteater, som Aprilfestivalen er omfattet af.

Aprilfestival 2021 forventes at kunne gennemføres med et budget på 5.500.000 kr. (samme niveau som oprindelig bevilliget for 2020), heraf 300.000 kr. i 2020 og 5.200.000 kr. i 2021.

Som følge heraf vil der være et mindreforbrug på 2.300.000 kr. i 2020, der lægges i kassen, og et behov for tilførsel af 3.800.000 kr. i 2021.

I slutningen af 2022 forventes en statslig refusion på 2.500.000 kr. efter refusionsordningen for børneteater, der lægges i kassen.

Samlet set vil aflysningen i 2020 og afviklingen i 2021 medføre en samlet merudgift på 1.500.000 kr. Der henvises til bilag 1 for økonomisk opstilling.

 

Aprilfestival 2021 forudsætter således, at der indarbejdes 3.800.000 kr. i 2021 samt statsrefusion på 2.500.000 kr. i 2022 i budgetforslag 2021-2024

 

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.caseno16-13605_#5247051_v1_bilag 1 aprilfestival 2021 - økonomisk konsekvenser.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Aprilfestival 2021 - økonomisk konsekvenser.pdf


134. Beslutning om kommunal mellemfinansiering af aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen

Beslutning om kommunal mellemfinansiering af aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der ydes kommunal mellemfinansiering på 400.000 kr. til Knabstrup Hallen
Beskrivelse af sagen

Den selvejende Knabstrup Hallen arbejder med et nyt aktivitetscenter ved hallen og har modtaget tilsagn om tilskud fra LAG på 400.000 kr. (tilsagnsbrev vedlagt)

Tilsagnet fra LAG bliver først udbetalt, når projektet er realiseret. Knabstrup Hallen søger om kommunal mellemfinansiering på 400.000 kr. da de ikke har økonomi til at afholde udgifterne selv indtil projektet er realiseret. Der skal tages stilling til, om kommunen vil yde denne mellemfinansiering.

Om projektet med nyt aktivitetscenter

Med det nye aktivitetscenter bliver der anlagt en miniracerbane, køretårn, modelflyveplads samt modelskibssø.

Projektets finansiering

Det oprindelige budget for projektet var på 1,5 mio. kr. Budgettet er efterfølgende blevet justeret til 961.937 kr. Dette er sket ved at levere mere frivilligt arbejde til projektet, idet der er foretaget mindre tilretninger af anlægget og fordi, at de tilbud, som er indhentet, har gjort projektet billigere end først antaget.

Det justerede budget er samlet set således:

LAG

400.000 kr.

Holbæk Kommune

379.973 kr.

Medfinansiering Knabstrup Hallen

181.964 kr.

I alt

961.937 kr.

 

LAG har den 24. april 2020 godkendt de justeringer, der er foretaget af projektet og indstillet projektet til tilsagn hos Erhvervsstyrelsen.

Betingelser for udbetaling af mellemfinansiering:

Som ved tidligere sager om mellemfinansiering, forudsætter administrationen at mellemfinansieringen tilknyttes følgende betingelser:

-         projektet skal være fuldt finansieret

-         Der skal være udpeget en ansvarlig for projektets gennemførsel

-         Knabstrup Hallen er ansvarlig for at projektet overholder alle vilkår for tilskudstilsagn fra LAG

-         Der skal udtages sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport i finansieringstilsagn fra LAG.

-         Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 400.000 kr.

-         Udbetaling af mellemfinansieringen sker efter skriftlig anmodning fra Knabstrup Hallen.

-         Knabstrup Hallen skal straks orienteret Holbæk Kommune skriftligt, såfremt der sker afvigelser i projektet.

 

Generelle opmærksomhedspunkter i forhold til kommunal mellemfinansiering:

Det er Knabstrup Hallen selv, som varetager og er ansvarlige for projektets gennemførsel – herunder den løbende rapportering og dialog med LAG samt andre fonde. Dermed er det også Knabstrup Hallen, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra LAG og andre bliver overholdt, ligesom Knabstrup Hallen selv skal indhente nødvendige tilladelser.

Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvist – få det udlagte beløb retur. Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af tilskudsbeløbet, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og Knabstrup Hallen som ansvarlig projektejer ikke har økonomiske midler til at betale differencen.

 

Økonomiske konsekvenser

Mellemfinansieringen vil ikke påvirke den kommunale serviceramme, da beløbet udbetales over en mellemfinansieringskonto (finansforskydning).

Såfremt det måtte vise sig, at tilsagnet fra LAG – mod forventning – ikke bliver udbetalt fuldt ud, vil håndteringen af et evt. tab på mellemregningen blive forelagt kommunalbestyrelsen i en særskilt sag.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

 

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019: Punkt 306: Beslutning om tilskud til aktivitetscenter til Knabstrup Hallen

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Søren Harboe Rasmussen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.caseno12-53979_#5097081_v1_indstillingsbrev lag knabstrup hallen.pdf.pdf
caseno12-53979_#5252236_v1_budget for rc-center knabstrup justeret 23.4.20.pdf.pdf

Bilag

indstillingsbrev LAG Knabstrup Hallen.pdf
Budget for RC-Center Knabstrup justeret 23.4.20.pdf


135. Beslutning om partnerskabsaftale med Naturpark Åmosen om opførelse og drift af "Porten til Naturpark Åmosen" på ejendommen Slagelsevej 40 i Jyderup

Beslutning om partnerskabsaftale med Naturpark Åmosen om opførelse og drift af "Porten til Naturpark Åmosen" på ejendommen Slagelsevej 40 i Jyderup
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbesstyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. partnerskabsaftale med Naturpark Åmosen om opførelse og drift af en ny base for naturformidling – ”Porten til Naturpark Åmosen” - på Slagelsevej 40 i Jyderup godkendes
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgår en partnerskabsaftale med Naturpark Åmosen (NPÅ) om opførelse og drift af en ny base for naturformidling på Slagelsevej 40 i Jyderup (Skarresø Campingplads). Den nye formidlingsbase skal ses som et led i udbygningen af ”Porten til Åmosen” og det konkrete projekt med en formidlingsbase i form af en ny bygning der benævnes naturrummet.

Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter.

Partnerskabsaftalen danner rammen for den løbende dialog mellem parterne om samarbejdet og de gensidige forventninger parterne har til samarbejdet og drifts- og udviklingsmål for ”Porten til Åmosen”. Aftalen danner endvidere rammerne for håndteringen og finansiering af den løbende drift og aktiviteter på ejendommen.

Aftalen løber til den opsiges af en af parterne. Opsigelsesvarslet er 12 måneder til ophør den 1. januar. Aftalen er uopsigelig for Holbæk Kommune de første 10 år og kan derfor tidligst opsiges af kommunen til ophør den 1. januar 2032.

NPÅ overtager det fulde driftsansvar for naturrummet (bygningen) og al pleje af udenomsarealer, ligesom NPÅ er ansvarlig for afvikling af samtlige aktiviteter på ejendommen. Der er også NPÅ, der er ansvarlig for projektering og opførelse af alle anlæg, bygninger mv. på ejendommen.

Naturrummet stilles gratis til rådighed for kommunale institutioner og godkendte folkeoplysende foreninger. Der nedsættes et brugerråd bestående af naturrummets faste brugere.

NPÅ sørger som udgangspunkt for, at tilbyde følgende til offentligheden:

 • Offentlige arealer med madpakke område, primitiv camping, grønne områder, P-plads, toilet mv.
 • Årlige offentlige events (evt. med delvis brugerbetaling)
 • Offentlig udstilling med fokus på natur og kulturhistorie
 • Fortsat udvikling af tilbuddene på og ved Porten til Naturpark Åmosen
 • Digital formidling med natur- og kulturinformation til borgere, turister, skoler og institutioner
 • Samarbejde med Naturpark Åmosen og andre natur- og kulturinstitutioner.

NPÅ stiller undervisningsmaterialer til rådighed for skoler og daginstitutioner.

 

Driftstilskud fra Holbæk Kommune

Som led i partnerskabsaftalen modtager NPÅ fra et årligt driftstilskud fra Holbæk Kommune på 175.000 kr. fra og med 2021, som reguleres en gang årligt med udgangspunkt i nettoprisindekset pr. 1. januar 2020. Da partnerskabsaftalen er uopsigelig for kommunen i 10 år, indebærer aftalen, at kommunen er forpligtet til at yde driftstilskuddet i mindst 10 år.

NPÅ kan udleje overskudskapacitet til markedspris. Indtægter på udleje tilfalder NPÅ uden modregning af det kommunale driftstilskud.

 

Benyttelsesaftale

NPÅ får stillet ejendommen til rådighed i særskilt benyttelsesaftale. Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2019 at administrationen blev bemyndiget til at indgå en 30-årig benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen om arealet på Slagelsesvej 40 i Jyderup. En forudsætning for denne sag om partnerskabsaftale er, at parterne samtidig indgår benyttelsesaftale for ejendommen.

Ny lokalplan

Kommunalbestyrelsen har den 22. april 2020 godkendt at forslag til Kommuneplantillæg 10 og lokalplanforslag 11.21 for udvikling af et rekreativt naturområde ved Skarresø sendes i offentlig høring i 8 uger. En forudsætning for denne sag om partnerskabsaftale er således, at den nye lokalplan endelig vedtages.

Økonomiske konsekvenser

Som led i partnerskabsaftalen betaler Holbæk Kommune et årligt driftstilskud til Naturpark Åmosen på 175.000 kr. Det årlige driftstilskud reguleres en gang årligt med udgangspunkt i nettoprisindekset pr. 1. januar 2020. Finansieringen af driftstilskuddet skal tilføres politikområde kultur og fritid fra og med budget 2021.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes ikke umiddelbart, at der er miljø- og klimamæssige beslutninger ved denne beslutning.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2019: Pkt: 166 Beslutning om at indgå benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen vedr. Slagelsevej 40 i Jyderup (Skarresø Camping)

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.caseno13-46331_#5245724_v1_partnerskabsaftale naturpark åmosen - natur-rum.pdf.pdf
caseno13-46331_#5245727_v1_benyttelsesaftale for areal.pdf.pdf

Bilag

Partnerskabsaftale Naturpark Åmosen - Natur-Rum.pdf
Benyttelsesaftale for areal.pdf


136. Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 11.20 Skarridsøhjemmet, Jyderup, til udsendelse i offentlig høring

Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 11.20 Skarridsøhjemmet, Jyderup, til udsendelse i offentlig høring
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplanforslag nr. 11.20 Skarridsøhjemmet, Jyderup, godkendes til udsendelse i offentlig høring i otte uger.
Beskrivelse af sagen

Baggrund og formål

Planlægningen for en ny anvendelse af Skarridsøhjemmet i Jyderup er en opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutninger vedrørende Jyderup Handleplan. Jyderup Handleplan blev udviklet i et tæt samarbejde mellem lokale borgere og Holbæk Kommune, og beskriver en række konkrete projekter, herunder en ny anvendelse af Skarridsøhjemmet.

De nye anvendelsesmuligheder for Skarridsøhjemmet skal ses i sammenhæng med det projekt der sideløbende udvikles på Skarresø Camping, som ligger umiddelbart på den anden side af Slagelsevej. Hensigten er at sikre Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping nye anvendelser, som tilsammen kan skabe flere overnatningsmuligheder og flere turismefremmende aktiviteter i Jyderup.

Med planforslagene ændres Skarridsøhjemmets anvendelse fra boligformål (tidligere institution) til turisme-, ferie- og fritidsformål. Dermed skabes der mulighed for at etablere turistrelaterede aktiviteter, såsom overnatningsmuligheder og bespisning, der kan være med til at understøtte Jyderup by, Naturpark Åmosen og Istidsruten omkring Skarresø.

Nærværende planforslag er desuden udarbejdet for at kunne danne grundlag for et udbud af Skarridsøhjemmet. Efter planforslagene er sendt i offentlig høring, vil ejendommen blive sat i udbud og tilbud skal være i overensstemmelse med lokalplanens formål og hovedprincipper. Udbuddet vil blive behandlet i en separat sag, som vil blive fremlagt til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2020.

Planforslagenes indhold

Planforslagene fastlægger den fremtidige anvendelse til turisme- og fritidsformål såsom hotel, vandrehjem, restaurant, fest- og forsamlingslokaler samt kursus- og konferencefaciliteter.

Lokalplanområdet er en del af et kulturmiljø omkring Skarresø og det er lokalplanens formål at sikre at området udformes med en karakter, der relaterer sig til det udpegede kulturmiljø. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en SAVE-registrering af alle bygninger på ejendommen. SAVE-registreringer bruges til at vurdere byers og bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabelige værdier og deraf bevaringsværdi. Hovedhuset blev vurderet til en SAVE-værdi på 4. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. På baggrund af SAVE-registreringen fastsætter lokalplanen bevaringsbestemmelser for hovedhuset.

Lokalplanen giver mulighed for at eksisterende bygninger, med undtagelse af hovedhuset, kan nedrives helt eller delvist og dermed give mulighed for nybyggeri. Lokalplanens princip for omdannelse og/eller nyopførelse af byggeri er, at det skal ske med en placering, størrelse og højde, som det eksisterende. Nyt byggeri må således opføres med en maksimal højde på 8,5 meter og bebyggelsen må maksimalt udgøre et etageareal på 1.100 m2.

I umiddelbar sammenhæng med de eksisterende bygninger udlægges der med lokalplanen desuden et byggefelt, som giver mulighed for at opføre op til 225 etagemeter nyt byggeri til f.eks. en restaurant eller café.

Byggefelterne ligger tilbagetrukket fra Slagelsevej for at sikre sammenhængen til naturområdet omkring Skarresø og af hensyn til søbeskyttelseslinjen. Således holdes lokalplanområdets vestlige del (haven ned mod Slagelsevej og Skarresø) fri for parkering og bebyggelse, for at bevare områdets åbne og grønne karakter.

Lokalplanen giver desuden mulighed for at etablere en terrasse, som binder de forskellige bygninger sammen og samtidig henvender sig mod udsigten ud over Skarresø.

Lokalplanen sikrer at der udlægges areal til en ny stiforbindelse langs lokalplanens sydlige skel. Stien skal binde det interne stisystem for boligområdet bag ved Skarridsøhjemmet sammen med fortovet langs Slagelsevej og dermed skabe en direkte forbindelse til stisystemet og naturområdet omkring Skarresø.   

Endelig giver lokalplanen mulighed for at der kan etableres en ny adgangsvej fra Slagelsevej i lokalplanområdets nordlige del. Den nye adgangsvej skal give en direkte forbindelse til et større parkeringsområde, som kan blive nødvendigt i forbindelse med en fremtidig omdannelse af ejendommen. Arealet reserveret til parkering ligger tilbagetrukket fra Slagelsevej for at det ikke skal virke dominerende i området og mod nabogrundene sikres et beplantningsbælte for bl.a. at skærme for indsyn til parkering og mod lyskegler fra biler.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Høring

Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til kommuneplanen, har der været indkaldt til idéer og forslag forud for planarbejdet. Debatmaterialet har været offentliggjort i perioden fra den 24. september 2019 til den 18. oktober 2019. Her blev naboer, interessenter og lokalforum orienteret.

I høringsperioden indkom 2 høringssvar. Høringssvarene var begge positivt indstillede for planerne om ny anvendelse af Skarridsøhjemmet og kom bl.a. med idéer til funktioner, samt ønske om placering af byggefelt. På baggrund af høringssvarene er der indtegnet byggefelter og anvendelsen er justeret så den kan rumme de ønskede funktioner.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg udsendes i offentlig høring i otte uger.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 19. juni 2019: Pkt. 166 - Beslutning om at indgå benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen vedr. Slagelsevej 40 i Jyderup (Skarresø Campingplads)

Økonomiudvalget d. 5. september 2018: Pkt. 177 - Beslutning om igangsættelse af planer

Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2018: Pkt. 135 - Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan

Supplerende sagsfremstilling 06-05-2020

Efter sagen er behandlet i Udvalget for Klima og Miljø d. 5. maj 2020, er sagen blevet tilført to bilag: bilag 3 (oversigt over forslag og bemærkninger fra idéfasen samt administrationens behandling heraf) og bilag 4 (høringssvar).

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.caseno18-37530_#5242612_v1_20200417_lokalplanforslag_skarridsøhjemmet_samlet.pdf.pdf
caseno18-37530_#5242608_v1_20200414_skarridsoehjemmet-kpt.pdf.pdf
caseno18-37530_#5260194_v1_opsamling_fordebat.pdf.pdf
caseno18-37530_#5260188_v1_samlede høringssvar.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4


137. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.86 Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.86 Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til Lokalplan 2.86 for Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken vedtages endeligt.
Beskrivelse af sagen

Planforslaget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra Kolonihaveforbundet om at øge bebyggelsesprocenten i området.

Ændringer i forhold til den eksisterende lokalplan

Den gældende Lokalplan nr. 30 (for et område til udvidelse af kolonihaveområdet Rørvangsparken), muliggør en byggeprocent på 10 % af grunden i Kolonihaveforeningerne Rørvangsparken og Granløseparken. Udarbejdelsen af nærværende lokalplanforslag har til formål at muliggøre en bebyggelsesprocent på 15 % inden for hvert havelod i området. De nuværende veje og stisystemer vil videreføres, ligesom områdets beplantnings karakteristik og offentlig adgang.

Derudover, vil lokalplanforslaget tage hensyn til de grundvandsboringer, der siden vedtagelse af gældende lokalplan nr. 30 er etableret i den sydlige del af Granløseparken. Disse beskyttes ved at sikre vejadgang til forsyningsselskabet FORS samt en reducering af mulighed for nye lodder i den sydlige del af Granløseparken. Da der er registreret lavbundsarealer i områder, er der stor risiko for at der står vand på arealet, har administrationen reduceret muligheden for yderligere havelodder syd fra Tulipanstien.

Yderligere vil lokalplanforslaget lovliggøre fire havelodder beliggende tættest ved jernbaneterrænet i den østlige del af Granløseparken. De fire havelodder er i gældende lokalplan nr. 30 beliggende i et areal reserveret til et 50 m langt beplantningsbælte. Det er vurderet at de fire allerede eksisterende lodder, trods tæt beliggenhed til jernbanen, ikke er underlagt generelle støjgrænser, da der er tale om en eksisterende anvendelse. Nærværende lokalplanforslag vil desuden sikre et afskærmende beplantningsbælte imellem havelodderne og jernbanen.

 

 

Lokalplanforslag 2.86

Planområdet ligger sydøst for Holbæk by. Lokalplanområdet er omgivet af landbrugsjord og beskyttet natur – herunder fredskov og skovbyggelinje. Der er drikkevandsinteresser indenfor området i form af grundvandsboringer, samt et gennemløbende beskyttet vandløb. Området fremstår i dag åbent og grønt, med store naturområder og rekreativt areal. Arealet på ca. 353.000 m2 er beliggende på matr. numre:  1f, 1k, 1l, 1q, St. Grandløse, Grandløse, 4d, 4f, 4g, 4h, 4i, Ll. Grandløse By, Grandløse, 7b Tåstrup, Holbæk Jorder.

Lokalplanforslaget udlægger området til rekreative formål, i form af kolonihaver, naturareal, fælles friarealer og anlæg i form af interne veje og stier. Planforslaget indeholder bestemmelser for bebyggelsernes omfang og placering, som skal bibeholdes i træmaterialer med saddeltag eller ensidig taghældning på mindst 30 grader. Dette for at fastholde den bebyggelseskultur som området allerede er præget af.

Lokalplanforslaget vil sikre:

 • Videreførelse af rekreativ anvendelse af området til kolonihaver
 • Øget bebyggelsesprocent, fra 10 % til 15%
 • Vej og sti adgang bibeholdes
 • Mulighed for udvidelse med flere havelodder syd for Granløseparken
 • Bevaring af karakteristisk beplantning og beskyttede naturformer i form af mose, sø og vandløb
 • Friholdelse af arealer omkring grundvandsboringer
Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lokalplanforslaget vil sikre grundvandsboringerne i området. Der vil ikke ske væsentlige ændringer, som kan have miljømæssige konsekvenser.

Høring

Høringen på 4 uger, gav anledning til en bemærkning fra Midt- og Vestsjællands politi angående skiltning og afmærkning af vej-, sti- og parkeringsforhold.

Vedrørende fælles private veje i landzone, som er aktuelt i nærværende lokalplanforslag nr. 2.86, er disse omfattet af privatvejslovens afsnit II, hvor administrationen har begrænset hjemmel til at angive bestemmelser for skiltning.

Den indkomne bemærkninger giver ikke anledning til at foretage ændringer i lokalplanforslaget.

Sagshistorik, henvisninger

KMU den 4. februar 2020: Beslutning om forslag til lokalplan 2.86 Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken sendes i offentlig høring.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.caseno18-12323_#5239912_v1_lp 2.86.pdf.pdf
caseno18-12323_#5154468_v1_miljøscreening lp286-kolonihaver-rørvangsparken mfl.pdf.pdf
caseno18-12323_#5239939_v1_høringssvar mvp.docx.docx

Bilag

LP 2.86.pdf
Miljøscreening LP286-Kolonihaver-Rørvangsparken mfl.pdf
Høringssvar MVP.docx


138. Beslutning om skovrejsning på kommunale arealer i lokalområderne Undløse, Tølløse og Svinninge

Beslutning om skovrejsning på kommunale arealer i lokalområderne Undløse, Tølløse og Svinninge
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der gennemføres tre skovrejsningsprojekter i henholdsvis Svinninge, Tølløse og Undløse, såfremt der kan opnås den nødvendige eksterne finansiering
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune vil være grøn og bæredygtig. Der skal være lettere adgang til den nære natur, og vi skal gøre en aktiv indsats for at reducere kommunens CO2-udledning. Det fremgår blandt andet af Holbæk Kommunes Naturpolitik og af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+. Dette specificeres yderligere i budgetaftalen for 2020, hvor der bl.a. står, at kommunen vil arbejde for at skabe mere skov ved at udpege områder egnet til skovrejsning.

I Holbæk Kommunes naturpolitik opfordres lokale, private lodsejere til at rejse skov på egne arealer. I denne sag beskrives, hvordan Holbæk Kommune selv kan skabe mere skov. Se naturpolitikken her.

Administrationen har derfor undersøgt, om der kan rejses skov på nogle af kommunens arealer og er nået frem til, at der kan rejses skov på disse tre bynære arealer:

Område 1: Matr.nr. 8m, Hjembæk, Svinninge. Ca. 6 ha. Arealet er beliggende mellem Nordgårdsvej og Svinningevej i byens vestlige ende ca. 200 m. fra villakvarteret Hvedevænget, Bygvænget osv. Bortset fra den lille byskov, Bjerregårdsskoven, er der ikke meget natur i og omkring Svinninge, og skoven ville derfor øge områdets biodiversitet og borgernes mulighed for naturoplevelser væsentligt.

Område 2: Del af matr.nr.: 2d, Nr. Eskilstrup By, Tølløse. Ca. 17 ha. En skov i dette område kan danne grøn forbindelse mellem det nye plejehjem/Tølløse by og Tølløseskoven. Der går allerede en sti fra byen til skoven, som fører forbi arealet. En mindre del af området benyttes af Schæferhundeklubben kreds 29 til hundetræning. Hundeklubbens klubhus er endvidere beliggende på arealet. En mindre ”bane” gennem området er i kommuneplanen reserveret til en omfartsvej. Denne bane kan, hvis der rejses skov på begge sider, henligge som græsfælled og eventuelt benyttes af hundeklubben i stedet for den del af området, som i dag benyttes.

Område 3: Del af matr.nr.: 9æ, Undløse By, Undløse. Ca. 5 ha. Arealet ligger øst for byen, syd for Syvendeskovvej. Der er lokalplanlagt for boligbyggeri mellem området og Undløse. Skovrejsning her vil give Undløseborgerne en direkte adgang til natur fra byen, som de ikke har i dag. Projektet kan eventuelt indgå som et delprojekt i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes særlige indsats i Undløse.

Finansiering af skovrejsningen

Kommunen er i dialog med den selvejende institution, Growing Trees Network Foundation (GTNF), som bl.a. Naturstyrelsen og andre kommuner også samarbejder med. GTNF koordinerer forskellige finansieringsmuligheder som sponsorater fra såvel private borgere som virksomheder, crowfunding mv. og finansierer således etableringen af ”folkeskove” i hele landet. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter, at der kan rejses skov på de nævnte arealer, vil GTNF straks lægge arealerne ud på deres hjemmeside og søge sponsorer. Hvis det lykkes at finde sponsorer, vil skovrejsningen være helt gratis for kommunen inkl. etableringspleje i de første tre år.

Der ligger i konceptet folkeskov, at skovene skal etableres i samarbejde med lokale borgere, foreninger osv. Det ville være oplagt at inddrage fællesskaberne i organiseringen af dette samarbejde. Borgerne kan fx have indflydelse på skovens udformning, ønsker til stier og opholds-/aktivitetsområder i skovene, ligesom borgerne eventuelt kan fundraise til faciliteter. Hvis borgerne ønsker stier og faciliteter i skovene, som medfører drift, kan det komme på tale at kræve, at borgerne selv varetager driften – fx vha. Grejtraileren.

Processen for et samarbejde med GTNF omkring etableringen af en folkeskov vil være således:

a)     Kommunen udpeger et areal til mulig skovrejsning

b)     GTNF går i gang med at finde sponsorer – det kan være alt fra en enkelt virksomhed til en blandet gruppe af sponsorer

c)      Administrationen iværksætter sideløbende en dialog med lokale borgere om interesse for at deltage

d)     Når midlerne til skovrejsningen er indsamlet, frigives de til kommunen

e)     Kommunen hyrer en entreprenør til at stå for skovrejsningen

ldende aftaler for arealerne

Alle arealerne er aktuelt bortforpagtet. Forpagtningsaftalerne har et opsigelsesvarsel på 12 måneder.

Benyttelsesaftalen med hundeklubben (Tølløse) kan opsiges med et halvt års varsel.

Hvis der træffes politisk beslutning om etablering af skov på de tre arealer vil administrationen gå i dialog med forpagtere med henblik på hurtigst muligt at få frigivet arealerne for skovrejsning. Administrationen vil endvidere gå i dialog med hundeklubben om deres aktiviteter.

Forudsat at der opnås ekstern finansiering, opbakning lokalt samt afhængigt af udfaldet af drøftelser med forpagtere og hundeklubben, vil skovrejsningen kunne påbegyndes enten i efterår/vinter 2020/21 eller efterår/vinter 2021/22.

For at opnå størst mulig biodiversitet i de nye skove, bør målet med skovene være, at de skal udvikle sig til urørt skov. For at skovrejsningen kan gennemføres med den finansiering, der søges opnået fra GTNF, må de i første omgang dog plantes traditionelt med plantemaskine, hvilket indebærer en på forhånd fastlagt plantetæthed, lige rækker osv. For på sigt at opnå et større naturindhold – biodiversitet – vil det efter nogle år blive nødvendigt at gennemføre nogle ”forstyrrelser” i skovene, så der skabes lysåbne områder, dødt ved mv. Der kan med fordel også arbejdes på at genskabe naturlig hydrologi (vandhuller, fugtige områder) ved at afbryde eventuelle dræn, hvis dette kan gøres uden gener for naboer.

Administrationen vil i efteråret 2020 orientere Udvalget for Klima og Miljø om udviklingen i projekterne.

Hvis skovrejsning i de foreslåede områder fravælges, kan det blive svært at komme i mål med at få rejst skov på kommunalt ejede områder, da administrationen ikke har fundet andre egnede områder.

 

Økonomiske konsekvenser

Alle arealerne er pt. bortforpagtet. Manglende forpagtningsindtægter vil udgøre ca. 154.000 kr. årligt for de tre områder tilsammen.

 

Hvis kommunen får finansieret projekterne som beskrevet, vil hele skovrejsningen inkl. etableringspleje af træerne de første tre år være dækket.

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere omfanget af den nødvendige drift af de nye skove. At plante ny skov, hvor formålet ikke er træproduktion men udelukkende natur, er noget nyt i Danmark, og erfaringerne er meget få. Administrationen vil følge andre projekter, der er lidt længere fremme (fx Århus Kommune), tæt og lære af deres erfaringer. Når dette er sagt, bør driften af de nye folkeskove tænkes sammen med driften af kommunens øvrige skove, som skal omlægges til en mere naturvenlig drift til gavn for biodiversiteten. Administrationen vil i den kommende tid arbejdet på en plan for denne omlægning. Planen vil blive forelagt Udvalget for Klima og Miljø.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved skovrejsning bindes CO2. Der bindes i gennemsnit ca. 10 tons CO2 årligt pr. ha i de første ca. 100 år af en skovs liv, hvilket svarer til, hvor meget CO2, en gennemsnitlig dansker udleder pr. år (kilde: Naturstyrelsen).

Herudover vil skovrejsning ved brug af hjemmehørende arter have positiv betydning for biodiversiteten – særligt når skovene etableres som urørt skov, og medvirke til renere grundvand.

De nye skove vil blive fredskov og dermed sikret mod omlægning til anden anvendelse i fremtiden.

 

Øvrige konsekvenser

Bynær natur har vist sig at have stor positiv betydning for bosætning og dermed også for ejendomspriserne.

Muligheden for at gå eller løbe en tur i naturen tæt på, hvor man bor, har positiv betydning for sundheden.

Bynær natur kan benyttes af skoler til udeundervisning, hvorved viden om natur og biodiversitet hos børn og unge styrkes.

 

Høring

Lokalfora

Lovgrundlag – link

?         VVM-screening jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) lbk. Nr. 1225 af 25. oktober 2018.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.caseno20-12319_#5245474_v1_kortbilag 1.pdf
caseno20-12319_#5245492_v1_kortbilag 2.pdf
caseno20-12319_#5245508_v1_kortbilag 3.pdf
caseno20-12319_#5245538_v1_kortbilag 4.pdf
caseno20-12319_#5251083_v1_kortbilag 5.pdf

Bilag

Område 1, Svinninge
Område 2, Tølløse
Område 3, Undløse
Oversigtskort
Område 2


139. Beslutning om igangsætning af renovering af kajkonstruktionen ved Krags Brygge

Beslutning om igangsætning af renovering af kajkonstruktionen ved Krags Brygge
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der oprettes rådighedsbeløb på Udvalg for Klima og Miljø og frigives anlægsbevilling på 21,5 mio. kr. til renovering af kajkonstruktionen ved Krags Brygge, finansiering sker gennem lånoptag til havnerelaterede formål.
Beskrivelse af sagen

Kajkonstruktionen langs Krags Brygge er i meget dårlig stand og en renovering er nødvendig indenfor en årrække.

Renoveringen af kajkonstruktionen er 1. prioritet i Helhedsplan for Holbæk Havn, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 11. december 2019.

Som led i fremrykningen af andre anlægsinvesteringer i havneområdet ud fra et samlet ønske om at færdiggøre og udvikle området ved Krags Brygge, igangsættes renovering af kajkonstruktionen i 2020 med henblik på, at arbejderne i videst muligt omfang færdiggøres i 2020.

Færdiggørelse af havnepromenade, stibro over Blegstrædekanal, renoveringen af kajkonstruktionen ved Krags Brygge m.m., er indbyrdes afhængige projekter, der med fordel bør realiseres i samme periode.

 

Renoveringen omfatter:

 

 Fjernelse af eksisterende hammer, redningsstiger og friholderværk

 Forstærkning af kajvæggen med en påstøbt beton-forplade

 Renovering og/eller etablering af ny hammer, nye redningsstiger og friholderværk

 Etablering af højvandslukker til regnvandsudløb.

 

Kajvæggen (forstøbningen) forberedes for etablering af en lav foranliggende havnebrygge eller flydepontoner til fx lystbåde, samt evt. fremtidig højvandsikring.

 

Der er i 2019/2020 udført et skitseprojekt til istandsættelse af kajkonstruktionen, samt foretaget supplerende forundersøgelser af kajkonstruktionen.

 

Med henblik på hurtigst mulig udførelse bliver arbejderne udbudt i et tidligt udbud, hvor teknisk rådgiver og entreprenør arbejder sammen om at detailprojektere og udføre arbejderne.

 

Økonomiske konsekvenser

I skitseprojektet fra 2019/2020 har kommunens rådgiver overslagsmæssigt vurderet, at arbejderne kan udføres for ca. 14,5 mio. kr.

Arbejderne er dog behæftet med betydelig usikkerhed og administrationen anbefaler, at der afsættes en ramme på i alt 7,0 mio. kr. i reserve til uforudsete omkostninger.

I det omfang reserven ikke bliver brugt, vil lånoptaget blive reduceret tilsvarende.

Lånebekendtgørelsen giver adgang til lånefinansiering af kommunens udgifter til eller lovlig støtte til udskiftning, nybygning og renovering af havnefaciliteter. Da lånet er et lån til havneformål, påvirker lånet ikke kommunens låneramme.

Fremrykningen betyder, at Holbæk Kommune vil overskride kommunens gældspejlemærke, som jf. beslutning den 8. april revurderes i forbindelse med udarbejdelse af budget 2021.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Renovering af noget eksisterende vil have miljø- og klimamæssige konsekvenser, men ofte er renovering af tunge konstruktioner (fx jern og beton) mindre belastende for miljøet end total udskiftning eller nybyg. Der vurderes ikke samlet set, at være væsentlige konsekvenser ved renoveringen.

Sagshistorik, henvisninger

 

Beslutning om helhedsplan for Holbæk Havn

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-05-2020

Godkendt.caseno20-15329_#5251368_v1_bilag 1, renovering krags brygge 2020.pdf

Bilag

Bilag 1, Renovering Krags Brygge 2020


140. Beslutning om igangsætning af færdiggørelse af havnepromenade ved Krags Brygge

Beslutning om igangsætning af færdiggørelse af havnepromenade ved Krags Brygge
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. rådighedsbeløbet på 5 mio. kr. til anlægsbevilling ”Havnepromenade” under Udvalget for Klima og Miljø fremrykkes fra 2022 til 2020 og frigives med finansiering gennem lånedispensation grundet covid-19.

 

 1. der gives en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. under Udvalget for Klima og Miljø til stibro over Blegstrædekanal ved Kanalstræde, som finansieres af lånedispensation grundet covid-19 og frigives til arbejdet i 2020. 
Beskrivelse af sagen

Den 8. april besluttede kommunalbestyrelsen en lokal erhvervs- og kulturpakke, der på baggrund af covid-19 krisen skulle give en håndsrækning til erhvervsliv og kulturelle foreninger i Holbæk Kommune.

I den forbindelse blev der frigivet og fremrykket 6,2 mio.kr. til færdiggørelse af havnepromenaden. I denne sag ansøges om frigivelse af resten af beløbet, så hele beløbet på 11,2 mio. kr. er til rådighed for arbejdet.

Siden 8. april er administrationen blevet opmærksomme på, at stibroen over Blegstrædekanal ved Kanalstræde også kan fremrykkes og etableres i 2020.

Havnepromenaden er 2. prioritet og stibroen er 12. prioritet  i ’Helhedsplan for Holbæk Havn, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 11. december 2019.

 

Arbejdet omfatter:

Krags Brygge havnepromenade er i starten af 2000’erne anlagt på strækningen fra Kanalstræde til Pakhusstræde (St. 0 til St. 150). Her mangler kun stibroen over Blegstrædekanal.

På strækningen fra Pakhusstræde til Brostræde (St. 150 til 300) er byggerierne færdiggjort i 2019, og ny havnepromenade kan anlægges.

På strækningen fra Brostræde til Filmtorvet (St. 300 til 500) bliver de sidste 2 karréer færdige i 1. halvår 2021. Anlægsarbejder til ny havnepromenade kan starte ultimo 2020 og færdiggøres i 1. halvår 2021.

Oversigtskort Krags Brygge: