UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Dagsorden

STED

Virtuelt via Zoom

STARTTIDSPUNKT

22-04-2020 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-04-2020 22:00:00


PUNKTER

82. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 22. april 2020
83. Beslutning om plan for genåbning af dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune
84. Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 34 Solholmsvej, Svinninge
85. Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2019 til revision
86. Beslutning om valg af steder for afholdelse af dialogmøder i lokalområderne i 2020 m.v.
87. Beslutning om lukning af Ungekollegiet og etablering af botilbud til udsatte voksne i bygningerne
88. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Søbæk Have - 4 nye boliger
89. Beslutning om godkendelse af samarbejdsaftalen mellem Lejerbo og Holbæk Kommune om anvisning, udlejning og drift af boligerne i Apotekerhaven og Slotshaven, Holbæk
90. Beslutning om mellemfinansiering af Holbæk Art 2020
91. Beslutning om at indgå benyttelsesaftale med DCH Jyderup vedr. Skamstrupvej 18B i Mørkøv
92. Beslutning om placering af nyt plejecenter i Holbæk by
93. Beslutning om nedrivning af bro nr. 156 på Ebberupvej ved Hvalsø
94. Beslutning om anlægsmidler - Ringvejen i Regstrup
95. Beslutning om omdisponering af midler vedr. Digemosevej
96. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 18.05 for boliger ved Camillevej, Soderup Vest
97. Beslutning om forslag til lokalplan 11.21 og kommuneplantillæg 10 for Naturområde ved Skarresø
98. Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 2.93 for Erhvervsområdet Tåstrup Syd samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 26
99. Godkendelse af spildevandsplan herunder miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030
100. Legalitetsgodkendelse af regulativ for vand.
101. Orientering om status på arbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse - februar 2020
102. Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde
103. Orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn 2019
104. Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1, 4520 Svinninge
105. Initiativsag fra V - beslutning om at fjerne lukkedagene i 2020
106. Beslutning om salg af Kalundborgvej 213, 4300 Holbæk - Lukket
107. Underskriftsark82. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 22. april 2020

Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 22. april 2020
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 22. april 2020 godkendes
83. Beslutning om plan for genåbning af dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune

Beslutning om plan for genåbning af dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. plan for genåbning af dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune godkendes
Beskrivelse af sagen

Den 6. april 2020 meddelte statsministeren, at der skal ske en forsigtig, gradvis og kontrolleret åbning af Danmark fra den 15. april 2020. Herunder en gradvis åbning af dagtilbud, 0.-5. klasse, specialtilbud, specialklasser incl. 10plus og ungdomsklasser.

Genåbningen af dagtilbud, 0.-5. klasse m.v. ligger indenfor krisestabens mandat jf. den af Kommunalbestyrelsen godkendte beredskabsplan fra 2015. I henhold til sagens ekstraordinære karakter har gruppeformændene d. 14. april ønsket, at planen skal forelægges økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Gruppeformændenes bemærkninger og kommentarer til planen er indarbejdet.

I planen for genåbning af dagtilbud og skoler beskrives hovedprincipper og forudsætninger for genåbningen af dagtilbud og skole i Holbæk Kommune. Der er således tale om en ramme for genåbningen, som skal udfyldes lokalt på de enkelte skoler, dagtilbud m.v.

Det er med afsæt i de udsendte retningslinjer og instrukser fra sundhedsmyndighederne og den forslåede plan for genåbning i Holbæk Kommune, at den lokale ledelse udarbejder en konkret plan for genåbningen.

Den lokale ledelses plan skal indeholde, hvad det enkelte tilbud gør for at leve op til de sundhedsfaglige retningslinjerne på området. MED- udvalgene inddrages i de lokale planer for åbningen.

Det kan være nødvendigt at fravige hovedprincipperne på enkelte områder ud fra et sundhedsfagligt synspunkt, idet det er nødvendigt, at alle de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes, før en genåbning kan ske.

Forslag til plan for genåbning af dagtilbud og skoler
Forslaget er uddybet i vedlagte bilag, nedenfor er hovedprincipperne gengivet.
 

Dagtilbuddene åbner ud fra nedenstående hovedprincipper:

 • Børnehusene (vuggestue og børnehave fra 0 år og til skolestart) genåbner gradvist fra den 16. april 2020. Alle børnehuse er genåbnet senest den 22. april 2020. Den gradvise åbning betyder, at der eksempelvis i nogle børnehuse de første dage kun vil være åbent for en afgrænset aldersgruppe (f.eks. aldersgruppen 3-5 år eller aldersgruppen 0-2 år). Der vil samtidig i den første tid være åbnet med en reduceret åbningstid.
 • Dagplejen genåbner fra den 15. april 2020
 • Frem til genåbningen tilbydes der nødpasning i barnets institution  


 

Skolerne åbner ud fra nedenstående hovedprincipper:

 • 0.- 5. klasse samt specialklasser ved de lokale folkeskoler og ungdomsklassen genåbner torsdag den 16. april.
 • 10plus genåbner onsdag den 15. april
 • Ladegårdsskolen åbner d. 16. april, mens Hjortholmskolen genåbner gradvist d. 17. for et lille børneantal.
 • Frem til genåbningen gennemføres der fortsat fjernundervisning af alle skoleelever. Børn, som er omfattet af de særlige risikogrupper jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og som derfor ikke skal møde i skole, når skolerne genåbner, vil fortsat modtage fjernundervisning.

 

Der kommunikeres løbende til forældrene omkring genåbning. Kommunikationen sker via Aula, Børn i Holbæk og hjemmesiden. 

Planen vil blive iværksat og kommunikeret umiddelbart efter økonomiudvalgets godkendelse og derved inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen vurderer at der vil være en række økonomiske konsekvenser forbundet med genåbningen af området, idet genåbningen omhandler en række forhold, der ligger udover det nuværende serviceniveau for eksempel vedrørende rengøring, pladsbehov og opdelingen i mindre grupper. Omvendt må det forventes, at ikke alle børn i f.eks. dagtilbud vil gøre brug af genåbningen fra starten af.

Alle udgifter forbundet med genåbningen vil blive registeret og vil så vidt muligt blive medtaget i budgetrevision 2.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at estimere omfanget af ekstra udgifter.

Det er tidligere meldt ud at regeringen vil sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 ikke kommer til at fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd. Derfor undtages COVID-19 relaterede udgifter i 2020 fra udgiftsloftet.

Ved økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL i juni vil parterne drøfte den samlede ramme for kommunernes økonomi i 2020 og 2021.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Genåbningen af dagtilbud og skoler følger ”Bekendtgørelsen om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler og institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med Coronavirussygdom 2019”, Bekendtgørelsen vedrørende ”Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme” samt Epidemiloven.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstilles godkendt.caseno20-13904_#5239586_v1_plan for genåbningen af dagtilbud og skoler i holbæk kommune, d. 14.4.2020.pdf

Bilag

Plan for genåbningen af dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune, d. 14.4.2020


84. Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 34 Solholmsvej, Svinninge

Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 34 Solholmsvej, Svinninge
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. skema B (budgettet) for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 34 Solholmsvej, Svinninge, godkendes
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 13. marts 2019 helhedsplanen og budgettet for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 34 Solholmsvej, Svinninge (skema A) med en samlet anskaffelsessum på 11.076.342 kr.

Siden godkendelse af skema A har projektet været i udbud. Det blev ved projektering og udbud konstateret at de samlede udgifter til renoveringen bliver 1.474.736 kr. højere end budgetteret, således at den samlede anskaffelsessum udgør 12.551.078 kr.

Vestsjællands Almene Boligselskab anmoder Kommunalbestyrelsen om at godkende skema B med en samlet anskaffelsessum på 12.551.078 kr. samt at stille regaranti eller garanti for lån til finansiering af renoveringen med 8.863.77 kr.

Stigningen i de samlede udgifter til renoveringen skyldes væsentlig dyrere entrepriseudgifter på ventilationsentreprisen samt væsentlig større omkostninger til at sanere allerede opståede problematikker i form af skimmelvækst.

Revision af budgettet i skema B er sket i samarbejde og enighed med Landsbyggefonden.

Godkendelse af skema B er formel og kan som udgangspunkt ikke afvises, efter skema A er godkendt. Dette er beskrevet i bilaget, som forklarer processen omkring skema A, B og C.

Renoveringen

Boligerne er på nuværende tidspunkt i dårlig stand. Der er tale om en gennemgribende renovering, som efter boligselskabets vurdering vil sætte afdelingen på sporet af en sund udvikling og sikre, at afdelingen i fremtiden vil fremstå pæn og velholdt.

De otte boliger, afdelingen består af, er opført som fire dobbelthuse. Boligerne er opført i 1948, er på 92 m2 og er arkitektonisk inspireret af landsforeningen for Bedre Byggeskiks bud på enkle og praktiske huse.

Huslejen er pt. på 4.684 kr. og vil stige til 6.118 kr. pr. måned. Helhedsplanen indeholder en del energiforbedrende arbejder. Samlet forventes det, at varmeudgiften som minimum kan reduceres med 5-600 kr. pr. måned.

Huslejestigningen på 1.434 kr., som afdelingsmødet har godkendt ved godkendelse af renoveringen, påvirkes ikke af de øgede omkostninger i skema B, da boligorganisationen har besluttet at dække de øgede huslejeforhøjelser. 

Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt skema B, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen før Landsbyggefondens endelige godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Regaranti for statsgaranti 

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien for et støttet lån på 6.854.000 kr. Hvis kommunen får tab på regarantien, dækker Landsbyggefonden halvdelen af kommunens tab.

Regaranti for statsgaranti for lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

Kommunegaranti

Kommunen skal stille kommunegaranti for et ustøttet lån på 4.697.000 kr. med ca. 2.009.377 kr. Landsbyggefonden dækker ikke halvdelen af eventuelle tab på dette lån, her er det alene kommunen, som stiller garanti for lånet.

Kommunegaranti for lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

Kommunens andel af kapitaltilførsel

Ved godkendelse af skema A godkendte Kommunalbestyrelsen at yde et lån til kapitaltilførsel på 100.000 kr. Beløbet er afsat i budgettet for 2020.

For at realisere projektet er det nødvendigt, at afdelingen får tilført en kapital på 500.000 kr., heraf er kommunens andel 100.000 kr., som ydes som et lån til boligafdelingen. Restbeløbet på 400.000 kr. ydes af boligselskabet, kreditforeningen og Landsbyggefonden.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Almenboliglovens §§ 91, 97 og 98

Almenlejelovens § 10

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde den 13. marts 2019: Punkt 57 Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 34 Solholmsvej, Svinninge

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstilles godkendt.caseno14-16103_#5220597_v1_forklaring af skema a-b-c for renovering af almene boliger.docx
caseno14-16103_#5220593_v1_kortbilag - afdeling 34 solholmsvej, svinninge.docx

Bilag

Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger
Kortbilag - Afdeling 34 Solholmsvej, Svinninge


85. Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2019 til revision

Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2019 til revision
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. regnskabet for 2019 oversendes til revisionen
 2. de afsluttede anlægsregnskaber i 2019 for i alt netto 99,8 mio. kr. godkendes
Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen således, at regnskabet kan overgives til revisionen inden 1. maj efter regnskabsårets udløb.

Revisionen skal revidere og afgive beretning inden den 15. juni hvorefter Kommunalbestyrelsen kan godkende regnskabet.

Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2019 viser et overskud på 68,4 mio. kr.

Resultatopgørelse i mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Regnskab 2019

Indtægt – skat og generelle tilskud

-4.433,8

-4.443,6

-4.429,0

Driftsudgifter i alt

4.148,9

4.194,3

4.160,6

Driftsudgifter – service

2.900,0

2.928,8

2.882,5

Driftsudgifter – forsørgelsesudgifter

957,4

975,9

998,4

Driftsudgifter – medfinansiering af sygehuse

291,4

289,6

279,6

Renter

25,1

25,1

17,1

Resultat af primær drift

-259,8

-224,3

-251,4

Anlægsudgifter netto

170,0

258,4

155,0

Forsyningsområdet

0

0

0

Resultatet af det skattefinansierede område

-89,8

34,2

-96,3

Finansiering, lånoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger

74,2

100,8

27,9

Regnskabsresultat

-15,6

134,9

-68,4

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundninger.

 

Det regnskabsmæssige resultat for 2019 viser et samlet overskud på 68,4 mio. kr. mod budgetlagt et overskud på 15,6 mio. kr.

Den primære årsag til overskuddet er forbedring af finansieringen. På øvrige område er der overskud på anlæg incl. køb/salg af grunde og bygninger samt renter, som modsvares af merudgifter på driften og mindre indtægter på generelle tilskud.

Indtægter

De samlede indtægter andrager 4.429 mio. kr., som er 4,8 mio. kr. mindre end det oprindelige budget.

Det skyldes en øget udgift til midtvejsregulering af udgifter til sygehusene, som delvis finansieres af tilskud vedr. overgangsordning af aldersbestemt udgiftsbehov.

Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter beløber sig til 4.160,6 mio. kr., hvilket er 11,7 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

På serviceudgifterne er det et mindre forbrug på Økonomiudvalget (puljer m.m.), Udvalget for Ældre og Sundhed (sundhedsområdet, ældreområdet), Udvalget for Teknik og Miljø (udgifter til veje overført til anlæg og til miljø og planer), Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse (dagundervisning samt uddannelse og beskæftigelse) og Udvalget for Kultur og Fritid (stort set alle områder).

På Udvalget for Børn og Skole er der merudgifter (folkeskoler, SFO, sundhed børn og unge). Der er også merforbrug på Socialudvalget (voksenspecialområdet og børnespecialområdet).

På forsørgelsesområdet er der samlet set et merforbrug. Der er merudgifter til førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2 om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob), ledighedsydelse, driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats m.m., hvorimod der har været mindre udgifter til integration af flygtninge.

Anlæg

De afholdte anlægsudgifter andrager netto 155 mio. kr. imod budgetlag 170 mio. kr. Der har været diverse forskydninger mellem projekterne.

Forsyningen

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets regler skal udgifter/indtægter på affaldsområdet indarbejdes i kommunens regnskab, selv om området er selskabsgjort og fremgår af FORS A/S regnskab. Registreringen har ingen indvirkning på kommunens kassebeholdning, da regnskabsresultatet blot skal optages som borgernes mellemværende med forsyningsselskabet.

I 2019 har der på affaldsområdet været en nettodrifts- og anlægsudgift på 0,2 mio. kr., som er optaget på status med en tilsvarende indtægt.

Finansiering

Den samlede finansiering (lånoptagelse, afdrag på lån, finansforskydninger) påvirker resultatet i positiv retning med 46,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Det stammer fra frigivelse af deponerede beløb i forbindelse med salg af grunde og bygninger, mellemregning mellem årene, tilgodehavende hos borgerne, gæld til leverandører m.m. Derudover har der været merudgifter til indefrysning af grundskyld for samtlige husejere i Holbæk Kommune, deponering vedr. Kanalstræde og indskud i Landsbyggefonden.

Likvide aktiver

Den likvide beholdning udgjorde:

 

Mio. kr.

Likvid beholdning primo 2019 (negativ)

-73,2

Regnskabsresultat 2019

68,4

Kursregulering

0

Likvid beholdning ultimo 2019 (negativ)

-4,8

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning (gennemsnittet af kassebeholdningen de sidste 365 dage) var 235,4 mio. kr. den 31.12.2019. Det er en firedobling af kassebeholdningen på blot to år.

De samlede aktiver er i 2019 steget fra 4.441 mio. kr. til 4.525 mio. kr., hvilket er en stigning på 84 mio. kr. Stigningen i aktiverne skyldes bl.a., at den likvide beholdning er steget med 68 mio. kr. som følge af regnskabsresultatet. Samtidig er anlægsaktiverne incl. anlæg til salg steget med 159 mio. kr., hvorimod tilgodehavender (kortfristede og langfristede) er faldet med 58 mio. kr. og aktier og andelsbeviser med 86 mio. kr. (FORS, Argo og Vestsjællands brandvæsen)

 

Den samlede gældsforpligtigelse er steget fra 2.767 mio. kr. til 3.102 mio. kr., hvilket er en stigning på 335 mio. kr. Stigningen skyldes, at leasede aktiver er steget med 177 mio. kr. (Holbæk Sportsby m.m.), ny lov om lønmodtagernes feriemidler med 64 mio. kr., hensatte forpligtelser (ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner, arbejdsskader m.m.) er steget med 142 mio. kr., den kortfristede gæld er steget med 7 mio. kr. (mellemregning mellem årene m.m.), og øvrige gældsposter er faldet med 3 mio. kr.

 

Den langfristede gæld (kommunens lån) er faldet med 52 mio. kr. (heraf ældreboliger 10 mio. kr.) og sammen med de budgetlagte tiltag i 2020 og 2021 er det vurderingen at, det vil være muligt at opfylde den politiske målsætning om, at gælden ved udgangen af 2021 skal være nedbragt til maksimalt 870 mio. kr.

Netto er egenkapitalen faldet fra 1.674 mio. kr. til 1.423 mio. kr., hvilket er et fald på 251 mio. kr.

 

Anlægsregnskaber

Som det fremgår af oversigten over afsluttede anlægsregnskaber, er der afsluttet anlægsregnskaber for i alt 99,8 mio. kr.

I nedenstående oversigt er de afsluttede anlægsarbejder opgjort i 2 kategorier (1. merforbrug, 2. mindre forbrug)

Vedr. (forbrug i mio. kr.)

Antal ejendomme

Anlægsbevilling

Samlet forbrug

Difference

Anlægsarbejder – med merforbrug

Energibesparende foranstaltninger

24

10,7

13,2

-2,5

Renoveringspuljen

135

64,7

73,4

-8,7

Øvrige

4

2,9

5,8

-2,9

Anlægsarbejder med merforbrug i alt

163

78,3

92,4

-14,1

Anlægsarbejder med mindre forbrug

11

21,0

7,4

13,6

Afsluttede anlæg i alt

174

99,3

99,8

-0,5

Anlægsarbejder under energibesparende foranstaltninger er lånefinansieret.

Der pågår p.t. et nærmere analysearbejde mellem Vækst og Bæredygtighed, Økonomi og Løn og Regnskab for at undgår overskridelser af anlægsarbejder i fremtiden.

Regnskaberne anbefales godkendt i forbindelse med oversendelse af regnskabet til revisionen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstilles godkendt.caseno19-24666_#5229955_v1_regnskab 2019 bind i.pdf.pdf
caseno19-24666_#5229959_v1_regnskab 2019 bind ii.pdf.pdf

Bilag

Regnskab 2019 Bind I.pdf
Regnskab 2019 Bind II.pdf


86. Beslutning om valg af steder for afholdelse af dialogmøder i lokalområderne i 2020 m.v.

Beslutning om valg af steder for afholdelse af dialogmøder i lokalområderne i 2020 m.v.
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dialogmødet i maj flyttes til oktober
 2. stederne for de tre dialogmøder i lokalområderne besluttes
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. februar 2020, at der i 2020 afholdes tre dialogmøder i lokalområder, der ønsker at være vært for et møde.

Kernen i Holbæk Kommunes dialogmodel er, at politikere kan invitere borgere til dialog, hvis de vil drøfte et tema, og borgere kan invitere politikere til dialog om det, de er optaget af. Med beslutningen kombineres disse to tilgange, idet politikerne byder op til dialog, og de lokale borgere får stor indflydelse på de temaer, der skal drøftes.

Rammer for dialogmøderne

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. februar 2020, at:

 • tre dialogmøder afholdes i lokalområder i henholdsvis maj, august og november på dage, hvor der ikke ligger andre politiske møder
 • dialogmøderne bliver afholdt i tidsrummet klokken 18.30-21.00 for at sikre, at så mange borgere som muligt, kan deltage
 • der bliver serveret kaffe og kage til alle deltagere
 • dagsorden til dialogmøderne bliver udarbejdet i et samarbejde mellem lokalforum, områdets fællesskaber, administrationen og den forening/virksomhed/borger, der har inviteret Kommunalbestyrelsen. Dagsordenen vil bestå af en blanding mellem faglige oplæg, dialog om aktuelle politiske emner og temaer/spørgsmål fra borgerne
 • der skal være projektor og mikrofoner til rådighed.

Flytning af mødet i maj

Grundet den særlige situation Danmark aktuelt befinder sig i, hvor det er uhensigtsmæssigt at samles, og hvor det er vanskeligt at planlægge større møder i den nærmeste fremtid, anbefaler administrationen, at dialogmødet i maj flyttes til en dato i oktober, der ligger efter den 7. i måneden, hvor budgettet vedtages. Møderne i august og november fastholdes.

Invitation til lokalområderne

Formanden for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har sendt en invitation til foreninger, virksomheder og borgere i Holbæk Kommune til at byde ind med egnede lokaler og eventuelle forslag til temaer på dialogmøder. Invitationen er distribueret via kommunens fælles-skabere, Holbæk Erhvervsforum samt på kommunens hjemmeside og Facebook-side.

Indkomne ansøgninger

Der er modtaget 12 ansøgninger om værtskab for et dialogmøde. Ansøgningerne er sammen med et kort over fordelingen vedlagt som bilag.
Der er modtaget ansøgninger fra følgende:

 • Tuse Næs Lokalforum
 • Stenhus Gymnasium
 • Brugerrådet Aktivitetshuset Tølløse
 • Tølløse Lokalforum
 • Ugerløse Lokalforum
 • Foreningen Skamstrup og Omegn
 • Svinninge Lokalforum
 • MED – Military Equipment Denmark
 • Undløse Lokalråd
 • Store Merløse – Brugerrådet på Møllevang, Bylauget, Lokalforum, Krolf, Gymnastik og Fodboldklubben
 • Fællesskab Tølløse
 • EUC Nordvestsjælland

Mulige kriterier

Administrationen foreslår, at der ved udvælgelsen af stederne bl.a. lægges vægt på følgende kriterier:

 • den geografiske spredning
 • hvor stor politisk opmærksomhed det pågældende lokalområde aktuelt har
 • indholdet – herunder forskelligheden – i dialogmøderne
 • lokalernes egnethed
 • tilgængeligheden, herunder transportmulighederne og parkeringsforholdene.
Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være særlige økonomiske konsekvenser - hverken ved at flytte mødet i maj til oktober eller ved at vælge de tre steder.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde d. 26. februar 2020, pkt. 25: Beslutning om møder i lokalområderne 2020

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 31-03-2020

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne anbefaler, at dialogmøderne afholdes på Tuse Næs, i St. Merløse og Tølløse.

I Tølløse skal Tølløse Lokalforum inddrage de to resterende grupper fra Tølløse, hhv. Brugerrådet Aktivitetshuset Tølløse og Fællesskab Tølløse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstillingen fra Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstilles godkendt.caseno19-31799_#5222113_v1_dialogmøder i lokalområderne 2020.pdf
caseno19-31799_#5222163_v1_kortbilag - kb dialogmøder i lokalområderne 2020.pdf

Bilag

Dialogmøder i lokalområderne 2020
Kortbilag - KB dialogmøder i lokalområderne 2020


87. Beslutning om lukning af Ungekollegiet og etablering af botilbud til udsatte voksne i bygningerne

Beslutning om lukning af Ungekollegiet og etablering af botilbud til udsatte voksne i bygningerne
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Botilbuddet Ungekollegiet lukkes med virkning pr. 30. juni 2020.
 2. Nyt botilbud til særlig udsatte voksne etableres i samme bygninger med virkning fra 1. juli 2020.
Beskrivelse af sagen

Ungekollegiet er et døgntilbud med 11 pladser efter servicelovens § 107. Bygningerne ejes af Holbæk Kommune. Tilbuddet har de seneste tre år haft faldende belægning trods mange initiativer for at gøre tilbuddet mere attraktivt. Derfor anbefaler administrationen, at Ungekollegiet lukkes, og at der i stedet etableres et nyt og væsentligt anderledes botilbud til særligt udsatte voksne i de samme bygninger. Holbæk Kommune mangler tilbud til denne målgruppe.

Baggrund

Ungekollegiets målgruppe er borgere mellem 18 og 35 år med alvorlige psykiske lidelser. I takt med den faldende efterspørgsel har det Specialiserede Voksenområde i flere omgange været opsøgende overfor landets andre kommuner, og man har også justeret målgruppen fra 30 til 35 år, i forsøget på at være mere attraktiv på markedet. Initiativerne har ikke haft tilstrækkelig effekt.

Derfor er underskuddet vokset fra godt 1 mio. kr. i 2018 til ca. 1,7 mio. kr. i 2019. Aktuelt bor der 6 borgere på tilbuddet (4 fra Holbæk Kommune og 2 fra Kalundborg Kommune). Heraf vil 2 borgere i nær fremtid fraflytte. Fortsætter Ungekollegiet uændret forventes underskuddet at blive på omkring 3,5 mio. kr. i 2020. Et beløb som ikke forventes at blive mindre i 2021 med den nuværende målgruppe.

Etablering af nyt tilbud til særlig udsatte voksne

Administrationen anbefaler derfor, at der i bygningerne fremadrettet etableres et nyt botilbud med 12 pladser til særlig udsatte voksne efter servicelovens § 107. Formålet er at tilbyde et relevant tilbud til målgruppen af borgere fra 30-85 år med betydelig nedsat psykisk funktionsevne og/eller store sociale problemer, herunder misbrug.

Der er tale om et væsentligt anderledes tilbud med en helt anden målgruppe og indsats. Administrationen har derfor været i dialog med det sociale tilsyn og vurderingen er, at det eksisterende tilbud skal lukkes helt ned, før det nye tilbud kan etableres i de samme bygninger.

Målgruppen for det nye tilbud omfatter fx borgere:

-          som cirkulerer mellem forsorgshjem, herberger og fængsler

-          har dysfunktionel personlighedsstruktur

-          har behov for hjælp og støtte til pleje og sundhed

-          med et misbrug som periodevise er ude af kontrol i form af hash/alkohol/piller

-          med nedsat kognitivt funktionsniveau og alkoholdemens i moderat til svær grad

Aktuelt har administrationen kendskab til 12 borgere i målgruppen, som ikke har gavn af deres nuværende tilbud eller som på anden vis er i en uholdbar boligsituation.

Tilbuddet skal både tilbyde akutte, kortvarige eller længerevarende indsatser på op til 3 år. Der vil blive arbejdet forebyggende blandt andet ved at sikre individuelle løsninger på de mest aktuelle udfordringer borgeren står i, og ved at arbejde med at bryde ensomhed og forebygge yderligere social isolation.

Konceptet skal rumme stor fleksibilitet, hvor der kan skrues op og ned for ydelser/service afhængig af borgernes varierede og skiftende behov. Ydelser kan fx være:

-          fællesspisning og sociale aktiviteter alle ugens dage mellem 16.00-19.00

-          træning i dagligdagsfunktioner og vedligeholdelse af færdigheder

-          tøjvask, oprydning, vedligeholdelse af bolig

-          støtte og ledsagelse til behandling

-          nedtrapning eller støtte til rusmiddelbehandling

-          sundhedsindsatser – medicin, kost motion, hjælp og støtte til personlig pleje

-          samfundsliv – breve- økonomi mv.

Der vil være personaledækning på hverdage mellem kl. 07.00-21.00 og i weekender mellem 07.30-19.00. Der vil desuden være natdækning via akuttelefon mellem 23.00 og 08.00.

Proces vedrørende nedlukning af Ungekollegiet

Jf. Rammeaftalens bestemmelser kan Holbæk Kommune selv træffe beslutning om at lukke tilbuddet. Når der er truffet beslutning, vil myndighederne for de berørte borgere blive orienteret. Herefter skal der hen over foråret findes alternative løsninger for de borgere, der aktuelt bor på Ungekollegiet. Da tilbuddet er drevet efter servicelovens § 107 om midlertidige botilbud, vil der som udgangspunkt være et opsigelsesvarsel på løbende måned + en måned.

Desuden vil de berørte kommuner blive varslet vedr. nedlukningsomkostninger. Lige som Socialtilsynet og KKR/Rammeaftale Sjælland vil blive orienteret om nedlukningen.

Så snart beslutningen om at lukke Ungekollegiet er truffet vil der blive taget kontakt til det sociale tilsyn med henblik på at indlede ansøgningen omkring ny godkendelse af det nye tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Vedr. nedlukning af Ungekollegiet

Nedlukningsomkostningerne skal deles mellem de kommuner, som har anvendt tilbuddet, da der er tale om en egentlig lukning, jf. rammeaftalen.

Aktuelt skønnes de samlede nedlukningsomkostninger at blive på knap 4 mio. kr., som skal fordeles mellem de kommuner, der benyttede Ungekollegiet i 2019. Det betyder, at Holbæk Kommune forventes at skulle betale 70%, Kalundborg Kommune 27% og Københavns Kommune 3%.

Holbæk Kommunes nedlukningsomkostninger forventes dermed at blive omkring 2,8 mio. kr., som skal afholdes af myndighedsbudgettet (Aktiv Hele Livet og Uddannelse til Alle Unge).

Det skal understreges, at beregningerne er foreløbige. De endelige lukkeomkostninger kan først beregnes efter nedlukning, når den sidste afregning er sket.

Vedr. etablering af nyt tilbud til særlig udsatte voksne

Der forventes ingen nævneværdige udgifter forbundet med etablering af det nye tilbud, fordi boligerne i stort omfang allerede er parate til indflytning. Evt. ekstraudgifter vil blive indregnet i den nye takst.

Udgifter til sociale indsatser for de 12 borgere i målgruppen udgør aktuelt gennemsnitligt ca. 42.000 kr. pr. måned pr. borger. Men flere af disse 12 borgere befinder sig aktuelt i en uholdbar boligsituation, som der i nær fremtid skal findes løsninger på, som alt andet lige vil blive dyrere. Administrationen anslår de fremtidige udgifter til gennemsnitlig ca. 62.000 pr. måned pr. borger. Men med det nye tilbud, forventes Holbæk Kommune at kunne holde de gennemsnitlige udgifter pr. borger på ca. 59.000 kr. pr. måned.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser

 

 

Høring

Udsatterådet og Handicaprådet har haft sagen om lukning af Ungekollegiet i høring. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag – link

Link til Regelsættet om lukning af tilbud i Rammeaftale Sjælland

Link til Servicelovens § 107 Midlertidige botilbud

Beslutning i Socialudvalget den 30-03-2020

Indstillingen indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstilles godkendt.caseno20-11103_#5221648_v2_handicaprådets høringssvar vedr. lukning af ungekollegiet.pdf
caseno20-11103_#5221413_v2_udsatterådets høringsvar vedr. nedlægning af ungekollegiet.docx.pdf

Bilag

Handicaprådets høringssvar vedr. lukning af Ungekollegiet
Udsatterådets høringsvar vedr. lukning af Ungekollegiet


88. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Søbæk Have - 4 nye boliger

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Søbæk Have - 4 nye boliger
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. rådighedsbeløbet på 9,1 mio. kr. til anlægsbevilling ”Søbæk Have” under Socialudvalget 2020 frigives.
Beskrivelse af sagen

I forbindelse med etableringen af 4 nye boliger på Søbæk Have i Jyderup, ønskes de 9,1 mio. kr. der er afsat på investeringsoversigten for anlægsbudget 2020 frigivet.

Midlerne skal finansiere en udvidelse af botilbuddet Søbæk Have med 4 nye § 108 boliger. Midlerne dækker udgifter til projektering, håndværkere, uforudsete omkostninger, samt administrationsbidrag.

På nuværende tidspunkt forventes det, at projektet kan afsluttes i foråret 2021. Med det nuværende udbrud af coronavirus, planlægges og tages der højde for, at arbejdet skal udføres under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer. Byggeriet gennemføres på arealer, hvor beboerne ikke færdes og det vurderes derfor muligt at kunne begrænse smitterisikoen. Sikring af dette sker i tæt dialog med ledelsen på stedet.

Målgruppen for de 4 boliger er borgere med handicap og massive støttebehov. Holbæk Kommune har de seneste år manglet længerevarende botilbud (Servicelovens § 108) til blandt andet yngre udviklingshæmmede borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Med opførelsen af boligerne vil kommunen bedre kunne imødekomme efterspørgslen, samt være i bedre stand til at styre pris og kvalitet for egne borgere på det specialiserede område.

Søbæk Have har i forvejen 4 § 108 boliger. Ved at udvide med yderligere 4 § 108 boliger opnås stordriftsfordele i forhold til økonomi, faglighed og fælles faciliteter for både borgere og personale i tilknytning til de i alt 8 § 108 boliger. De nye boliger vil blive bygget i tilknytning til de 4 eksisterende boliger.

Byggeriet af de 4 boliger opføres så det arkitektonisk kommer til at passe med den facaderenovering, som er planlagt for Søbæk Have.

I bilag 1 ses plantegning af tilbygningen med de 4 boliger (markeret med røde prikker).

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet for 2020 afsat 9,1 mio. kr. til projektet med nye boliger på Søbæk Have. Det samlede rådighedsbeløb frigives ved godkendelse af sagens indstilling.

Udvidelsen af Søbæk Have medfører øgede udgifter til drift og vedligehold af bygningen, herunder klimaskærm og tekniske installationer, renovation, service og belægninger, som varetages af Vækst & Bæredygtighed. Udgifterne estimeres til 57.000 kr. årligt.

Økonomiudvalget vil senere blive forelagt en sag, som anviser finansieringsmuligheder i forhold til øget budget for drift- og vedligehold.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige

konsekvenser.

Beslutning i Socialudvalget den 30-03-2020

Indstillingen indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstilles godkendt.caseno20-12000_#5221619_v1_bilag 1 - tilbygning søbæk have 2020.pdf

Bilag

Bilag 1 - Tilbygning Søbæk Have 2020


89. Beslutning om godkendelse af samarbejdsaftalen mellem Lejerbo og Holbæk Kommune om anvisning, udlejning og drift af boligerne i Apotekerhaven og Slotshaven, Holbæk

Beslutning om godkendelse af samarbejdsaftalen mellem Lejerbo og Holbæk Kommune om anvisning, udlejning og drift af boligerne i Apotekerhaven og Slotshaven, Holbæk
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. samarbejdsaftalen mellem Lejerbo og Holbæk Kommune om STARTBO-familieboligerne i Apotekerhaven og Slotshaven, Holbæk godkendes
Beskrivelse af sagen

Resume

Byrådet gav på mødet den 13. december 2017 tilsagn til 100 små almene familieboliger med lav husleje i Apotekerhaven (tidligere adresse L. C. Worsøesvej) og 54 små almene familieboliger med lav husleje i Slotshaven i Holbæk.

Boligerne er etableret med tilskud fra staten til etablering af almene familieboliger. Et af vilkårene for tilsagnet er, at Holbæk Kommune har anvisningsretten til boligerne de første fire år efter boligerne er taget i brug. Herefter kan det aftales, at anvisningen helt eller delvist overgår til Lejerbo. Aftalen revideres hvert fjerde år, men kan ændres i aftaleperioden, hvis parterne er enige. 

Der er nedsat en visitationsgruppe med repræsentanter fra Kerneområderne for at sikre en balanceret anvisning, med en bred beboersammensætning. Anvisningen sker ud fra en konkret individuel vurdering af den enkelte ansøgers behov for en bolig og under hensyntagen til beboersammensætningen i boligafdelingen.

Beskrivelse af de to boligområder

Apotekerhaven består af 100 lejemål, fordelt på:

 • 68 1-værelses lejligheder (månedlig husleje på 3.100 kr.)
 • 12 2-værelses lejligheder (månedlig husleje på 4.300 kr.)
 • 20 3-værelses lejligheder (månedlig husleje på 5.684 kr.)

Til afdelingen hører et mindre fælleshus, indrettet med et fællesrum med køkken samt tre mindre mødelokaler. Fælleshuset kan danne ramme for fællesskabende aktiviteter, faciliteret af kommunale medarbejder, frivillige organisationer og frivillige beboere, samt møde med støtte/kontaktpersoner og beboere. Fælleshuset kan ikke benyttes til private arrangementer.

Boligerne i Apotekerhaven har indflytning 1. maj 2020. Der er sendt boligtilbud ud, alle boliger forventes udlejet pr. 1. maj 2020.

Slotshaven består af 54 lejemål, fordelt på:

 • 46 1-værelses lejligheder (månedlig husleje på 3.100 kr.)
 • 8 2-værelses lejligheder (månedlig husleje på 4.280 kr.)

Der hører ikke fælleshus med til afdelingen.

Slotshaven har indflytning 1. juni 2020. Boligtilbud udsendes ultimo marts/primo april, alle boliger forventes udlejet pr. 1. juni 2020.

Særligt for Slotshaven gælder, at boligerne udlejes til unge under uddannelse eller uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp, på grund af boligernes beliggenhed ved uddannelsesinstitutionerne i Slotshaven.

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftalen mellem Lejerbo og Holbæk Kommune om STARTBO-familieboligerne i Apotekerhaven og Slotshaven omhandler anvisning, udlejning og drift af boligerne

Aftaleparterne er Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune (med kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til alle Unge, Alle kan Bidrage, Aktiv hele Livet og Vækst og Bæredygtighed). Samarbejdsaftalen gælder fra 1. maj 2020 til 30. april 2024.

Samarbejdsaftalen skal være med til at sikre fokus på:

 • En balanceret kommunal anvisning på baggrund af den boligsøgendes behov samt beboersammensætningen i øvrigt
 • Nødvendigheden af forsættelse af den individuelle støtte, de visiterede borgere er tildelt
 • Behovet for støtte til, og sikring af, et velfungerende område, hvor der bygges bro mellem de udsatte beboere og de øvrige beboere

Samarbejdsaftalen skal være med til at sikre at Apotekerhaven og Slotshaven kendetegnes som velfungerende boligområder med en varieret og hensigtsmæssig beboersammensætning.

Samarbejdet er organiseret således:

Holbæk Kommunes visitationsgruppe har ansvaret for, via anvisningen, at fastholde boligområderne som velfungerende gennem en balanceret anvisning, hvor fokus på at skabe en varieret beboersammensætning, der også inkluderer ressourcestærke og velfungerende beboere.

Boperiodegruppen som består af medarbejdere fra Lejerbo og Holbæk Kommune har ansvaret for samarbejdet omkring de eksisterende forhold i boligområderne, herunder samarbejde omkring restancer, udsættelser, beboerklager osv.

Holbæk Kommunes boligadministration (Boligkontoret) er bindeleddet mellem visitationsgruppen og Lejerbos udlejningsafdeling.

Lejerbos udlejningsafdeling varetager udlejning af boliger til de anviste borgere på sædvanligvis.

Derudover etableres et tværfagligt og tværsektorielt netværk for udførende medarbejdere i og omkring Apotekerhaven og Slotshaven, herunder Lejerbos drift, kommunale medarbejdere, politi, SSP osv. 

Holbæk kommune forpligtiger sig til at understøtte Apotekerhavens beboere. Da det konkrete behov er ukendt, vil fælleshuset i første omgang være bemandet med to medarbejdere, tre dage om ugen i to timer.

Målet er at:

 • Støtte og rådgive beboere med behov for hjælp til praktiske spørgsmål til f.eks. e-Boks, forståelse af breve etc.
 • Facilitere fællesskabende aktiviteter mellem beboerne, så de kommer hinanden ved og der opstår fungerende naboskab.

De første 3 måneder vil være en pilotperiode, hvor mentor og kontaktpersoner fra Ungeindsatsen (Transitten) etablerer fællesstøtten og registrerer arten af de konkrete henvendelser fra beboerne med henblik på, at vi kan vurdere de fremadrettede behov. Herefter planlægges den fremrettede fællesstøtte, herunder om der bør suppleres med andre faggrupper fra Holbæk kommune til at yde støtten. Der vil også være fokus på om frivillige organisationer/initiativer kan involveres i at være med til at skabe aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Den sociale indsats

De første tre måneder vil udgiften til den understøttende indsats udgøre 12 løntimer a ca. 450 pr. uge, svarende til ca. 70.000 kr. pr. kvartal. Såfremt administrationen vurderer, at der bør justeres i indsatsen efter de tre første måneder, vil sagen blive forelagt Socialudvalget.

Tomgangsleje

Da der er mangel på boliger med en lav husleje til borgere med lav indkomst, vurderer administrationen at alle boliger vil være udlejet. Der vil derfor ikke forekomme tomgangsleje i større omfang.

Udgifterne i forbindelse med STARTBO-familieboligerne hører under socialudvalgets budget, men er ikke budgetteret i 2020 eller overslagsårene.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Samarbejdsaftalen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge.

Almenboligloven.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådets møde den 13. december 2017: Punkt 255. Beslutning: Tilsagn til opførelse af 100 almene familieboliger på L. C. Worsøesvej, Holbæk

Byrådets møde den 13. december 2017: Punkt 258. Beslutning: Tilsagn til opførelse af 54 almene familieboliger i Slotshaven, Holbæk

Beslutning i Socialudvalget den 30-03-2020

Indstillingen indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstilles godkendt.caseno20-12350_#5226196_v1_samarbejdsaftale om startbo-familieboliger i apotekerhaven og slotshaven v2.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale om STARTBO-familieboliger i Apotekerhaven og Slotshaven v2


90. Beslutning om mellemfinansiering af Holbæk Art 2020

Beslutning om mellemfinansiering af Holbæk Art 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der ydes mellemfinansiering på 300.000 kr. til Holbæk Art 2020.
Beskrivelse af sagen

Den selvejende kulturinstitution Holbæk Art planlægger sin fjerde udgave af Holbæk Art med fernisering 28. marts 2020. Holbæk Art har modtaget tilsagn om støtte fra LAG på i alt 300.000 kr. (tilsagnsbrev er vedlagt).

Tilsagn fra LAG bliver først udbetalt, når projektet er realiseret. Holbæk Art søger om kommunal mellemfinansiering på 300.000 kr. da Holbæk Art ikke har økonomi til at afholde udgifterne selv indtil projektet er realiseret. Der skal tages stilling til, om kommunen vil yde denne mellemfinansiering.

Indholdet af Holbæk Art 2020:

I den fjerde udgave af Holbæk Art inviteres 6 profilerede danske og internationale samtidskunstnere til at skabe nye kunstværker, som tilføjes "samlingen" af samtidskunst i Holbæk. De i alt 33 kunstværker på facader i bymidten er tilgængelige for alle, døgnet rundt, hele året, og der er ingen entré.

I 2020 styrkes formidlingen af projektet, som tilgængeliggøres gennem omvisninger, ny hjemmeside og lommeguide. I skoleåret inviteres 300 skoler bl.a fra Holbæk, Lejre, Sorø, Kalundborg og Odsherred kommuner til at bruge undervisningsmateriale. Elever vil dermed opleve udvalgte værker gennem skoleture, samt gennem efterbearbejdning på skolen.

Projektet er stærkt lokalt forankret gennem samarbejde med foreninger og erhvervslivet, og kunstnernes tilstedeværelse udnyttes som en ressource på bl.a Kunsthøjskolen i Holbæk og Udstillingsstedet Æglageret. Desuden knyttes Holbæk Art til relevante kunstaktiviteter i KBH gennem foredrag og PR.

Den fulde projektbeskrivelse inkl. budget er vedlagt som bilag.

Betingelser for udbetaling af mellemfinansiering:

Som ved tidligere sager om mellemfinansiering, forudsætter administrationen at mellemfinansieringen tilknyttes følgende betingelser:

-         projektet skal være fuldt finansieret

-         Der skal være udpeget en ansvarlig for projektets gennemførsel

-         Holbæk Art er ansvarlig for at projektet overholder alle vilkår for tilskudstilsagn fra LAG

-         Der skal udtages sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport i finansieringstilsagn fra LAG.

-         Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 300.000 kr.

-         Udbetaling af mellemfinansieringen sker efter skriftlig anmodning fra Holbæk Art.

-         Holbæk Art skal straks orienteret Holbæk Kommune skriftligt, såfremt der sker afvigelser i projektet.

Generelle opmærksomhedspunkter i forhold til kommunal mellemfinansiering:

Det er Holbæk Art selv, som varetager og er ansvarlige for projektets gennemførsel – herunder den løbende rapportering og dialog med LAG samt andre fonde. Dermed er det også Holbæk Art, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra LAG og andre bliver overholdt, ligesom Holbæk Art selv skal indhente nødvendige tilladelser.

Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvist – få det udlagte beløb retur. Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af tilskudsbeløbet, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og Holbæk Art som ansvarlig projektejer ikke har økonomiske midler til at betale differencen.

Øvrige kommunale tilskud til Holbæk Art 2020:

-         Holbæk Kommune (kultur og fritid) yder i 2019 og 2020 et tilskud på 100.000kr årligt fra puljen ”øvrige kulturelle opgaver” (besluttet på KFU-møde den 27.03.2019).

Økonomiske konsekvenser

Mellemfinansieringen vil ikke påvirke den kommunale serviceramme, da beløbet udbetales over en mellemfinansieringskonto (finansforskydning).

Såfremt det måtte vise sig, at tilsagnet fra LAG – mod forventning – ikke bliver udbetalt fuldt ud, vil håndteringen af et evt. tab på mellemregningen blive forelagt kommunalbestyrelsen i en særskilt sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstilles godkendt.caseno18-51338_#5217917_v1_lag tilsagnsbrev til holbæk art 2020.pdf
caseno18-51338_#5217927_v1_projektbeskrivelse, holbæk art 2020.pdf
caseno18-51338_#5217928_v1_holbæk art - budget 2020.pdf

Bilag

LAG tilsagnsbrev til Holbæk Art 2020
Projektbeskrivelse, Holbæk Art 2020
Holbæk Art - Budget 2020


91. Beslutning om at indgå benyttelsesaftale med DCH Jyderup vedr. Skamstrupvej 18B i Mørkøv

Beslutning om at indgå benyttelsesaftale med DCH Jyderup vedr. Skamstrupvej 18B i Mørkøv
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der indgås en 30- årig benyttelsesaftale med DCH Jyderup vedr. benyttelse af areal til placering af klubhus på Skamstrupvej 18B i Mørkøv.
Beskrivelse af sagen

Danmarks Civile Hundeførerforening i Jyderup (DCH) har et klubhus i to sammenbyggede pavilloner, som er opstillet på kommunens areal på Skamstrupvej 18B i Mørkøv (del af matr.nr. 13g). Arealet er beliggende lige ved siden af Skovvejens Skole, afdeling Kildebjerg. Foreningen benytter herudover skolens udendørsarealer i forbindelse med træning.

Det nuværende klubhus har været beliggende på det kommunale areal i ca. 40 år og pavillonerne er nu i en forfatning, hvor de ikke længere kan anvendes. Foreningen har nu søgt om at nedrive pavillonerne. Efterfølgende ønsker foreningen at søge om tilladelse til at opsætte nye pavilloner med samme placering.

Foreningen har stor aktivitet bestående af 10 træningshold som hver især træner en gang ugentligt i 1-2 timer. Den praktiske del af træningen forgår udenfor og suppleres med teoretisk undervisning, som foregår i klubhuset.  

Derudover er der et varierende antal klubaftner/weekender med kurser og konkurrencer såvel i lokalt som regionalt DCH-regi.

Arealet kan derudover benyttes af skolen til evt. parkering eller lignende såfremt der opstår et behov for dette.

Foreningen ønsker en 30- årig benyttelsesaftale med Holbæk Kommune vedr. benyttelse af en del af arealet på Skamstrupvej 18B, hvor foreningen kan placere deres nye klubhus.

Den nye benyttelsesaftale vil beskrive gældende vilkår og rammer for hvordan arealet må benyttes i aftaleperioden, herunder ansvaret for drift af arealet, vilkår for ophør af aftalen, beskrivelse af hvordan arealet afleveres tilbage til kommunen mv.

Økonomiske konsekvenser

DCH Jyderup afholder alle udgifter i forbindelse med nedrivning af de gamle pavilloner samt til etablering af nyt klubhus, herunder tinglysning, tilslutning til off. kloak mv. Foreningen afholder alle udgifter til drift og vedligeholdelse af det nye klubhus.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstilles godkendt.caseno20-6710_#5214243_v1_skamstrupvej 18b_ rids_kortbilag.pdf.pdf
caseno20-6710_#5215818_v1_oversigtskort_skamstrupvej 18b.pdf.pdf

Bilag

Skamstrupvej 18B_ rids_kortbilag.pdf
Oversigtskort_Skamstrupvej 18B.pdf


92. Beslutning om placering af nyt plejecenter i Holbæk by

Beslutning om placering af nyt plejecenter i Holbæk by
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der udvælges 1 til 3 af de mulige placeringer for et nyt plejecenter, som administrationen kan arbejde videre med, med henblik på endelig afklaring af placering.
Beskrivelse af sagen

Grundlaget for at etablere flere plejeboliger i Holbæk by er, at både kapacitetsanalysen fra 2019 og ventelisten på området peger på, at efterspørgslen er størst her. Udvalget for Ældre og Sundhed drøftede den 3. februar 2020 mulighederne for at etablere flere plejeboliger i Holbæk by – enten i form af en tilbygning på Samsøvej eller ved opførelse af et nyt plejecenter. På baggrund af drøftelsen præsenteres i nærværende sag de mulige placeringer, der er i Holbæk by for et nyt plejecenter.

Administrationen vurderer, at der er behov for at opføre et plejecenter med 65 plejeboliger og 15 boliger målrettet det specialiserede område, dvs. 80 boliger i alt. Dertil kommer fælles servicearealer, ligesom der på grunden skal være plads til udearealer og parkering. Samlet set, vil det – alt efter hvor højt/lavt der bygges, kræve et areal på ca. 12.000 kvm.

De mulige placeringer er:

 • Holbæk Have
 • Agervang
 • Rishøjgaard
 • Den gamle svømmehal
 • Ved vandtårnet
 • Ved Sportsbyen
 • Konsul Beyers Alle v/Lundemarksvej

I bilag 1 ses et kort over Holbæk by med markering af de mulige placeringer.

I bilag 2 ses et skema, som giver et overblik over de forskellige placeringer med en nærmere beskrivelse, herunder en række opmærksomhedspunkter forbundet med de forskellige placeringer. For hver placering er der lavet en samlet vurdering – markeret med trafiklys rød, gul eller grøn. Under trafiklyset er fremhævet få af argumenterne bag den samlede vurdering. Trafiklyset skal ses som en guideline og ikke en tilbundsgående analyse af alle kendte forhold.

 

Opmærksomhedspunkterne knytter sig til:

 • Ejerskab

Nogle grunde er ikke kommunalt ejet. Valg af disse placeringer forudsætter derfor en dialog med ejer – og evt. også udgifter til køb af grund. Der er ikke indledt nærmere dialog med ejerne og derfor endnu ikke taget højde for, hvilke udgifter der er forbundet med den enkelte grund.  

 • Størrelse

Nogle grunde er af begrænset størrelse. Valg af disse placeringer betyder, at centerets størrelse skal begrænses, eller at det ikke senere vil være muligt at udvide centeret med en tilbygning.

 • Bygningsforhold

Nogle grunde ligger på bar mark – andre har eksisterende bygninger, som skal fjernes inden et nybyggeri. Man skal i alle tilfælde være opmærksom på, om den eksisterende infrastruktur er tilstrækkelig eller om placeringen kræver nye tilkørselsforhold og dermed udgifter hertil.

 • Lokalplan

Langt de fleste placeringer kræver en ny lokalplan. Tidsmæssigt er der dog forskel på, om plejecenterbyggeriet kan accepteres indenfor en ændring til den eksisterende lokalplan, om processen for en ny plan er i gang, eller om byggeriet kræver opstart af en helt ny lokalplan. 

Administrationen lægger op til, at udvalget drøfter rækken af mulige placeringer og udvælger et eller få steder, som der skal arbejdes videre med. I den videre proces vil administrationen afklare alle relevante forhold forbundet med den/de få udvalgte placeringer, herunder økonomiske forhold, afdække mulige samarbejdsrelationer med grundejere mv.

Yderligere vil administrationen i den kommende sag præsentere de mulige drifts- og ejerkonstruktioner, som kan knytte sig til de udvalgte placeringer. Dvs. en kortlægning af, hvordan plejeboligerne kan etableres i henhold til almenboligloven. Hvem kan eje dem? Hvem kan stå for driften? Og hvilken økonomi er der forbundet med de forskellige konstruktioner for Holbæk Kommune?

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 2 mio. kr. til udvidelse af Samsøvej Plejecenter, samt yderligere 8 mio. kr. i 2021. Beløbene var afsat til at dække anlægsudgiften til udvidelse af de eksisterende servicearealer.

Det skal besluttes, at de 10 mio. kr. afsat til Samsøvej i stedet bevilges til et nyt plejecenterbyggeri. Der vil dog være behov for yderligere anlægsmidler.

I den kommende sag vil de estimerede økonomiske konsekvenser ved opførelse af et nyt plejecenter blive beskrevet. Forudsætningen for at opføre et nyt plejecenter er, at der i forbindelse med budget 2021+ afsættes tilstrækkelige anlægsmidler.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Ældrerådet har fået forelagt de mulige placeringer. Deres høringssvar tilgår sagen inden behandling i udvalget.

Sagshistorik, henvisninger

Dialogmøde om plejeboligområdet den 28. maj 2018.

Udvalget for Ældre og Sundhed den 29. april 2019: Punkt 48: Drøftelse af Fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune

Udvalget for Ældre og Sundhed den 27. maj 2019: Punkt 59: Drøftelse af Fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune

Udvalget for Ældre og Sundhed den 24. juni 2019: Punkt 66: Drøfte tilvejebringelse af flere plejeboliger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 23. september 2019: Punkt 85: Orientering – opfølgning på drøftelse af tilvejebringelse af flere plejeboliger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 3. februar 2020: Punkt 16: Drøftelse af muligheder for etablering af flere plejeboliger

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-04-2020

Det indstilles at der arbejdes videre med

 • Den gamle svømmehal
 • Holbæk Have
Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstillingen fra Udvalget for Ældre og Sundhed indstilles godkendt med den tilføjelse, at en placering på et kommunalt areal nord eller vest for Sportsbyen, også skal afdækkes.caseno18-49049_#5224442_v1_bilag 1 kort over holbæk by_mulig placering af nyt plejecenter.pdf.pdf
caseno18-49049_#5226389_v1_bilag 2 overblik over mulige placeringer til nyt plejecenter i holbæk by.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Kort over Holbæk by_mulig placering af nyt plejecenter.pdf
Bilag 2 Overblik over mulige placeringer til nyt plejecenter i Holbæk by.pdf


93. Beslutning om nedrivning af bro nr. 156 på Ebberupvej ved Hvalsø

Beslutning om nedrivning af bro nr. 156 på Ebberupvej ved Hvalsø
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Bro 156 beliggende På Ebberupvej ved nr. 36 ved Hvalsø nedrives.
Beskrivelse af sagen

Den 7. januar 2020 blev Udvalget for Klima og Miljø forelagt sagen vedr. nedrivning af bro 156 på Ebberupvej ved Hvalsø. Sagen blev udsat og udvalget bemærkede, at sagen skulle sendes i høring, inden der træffes endelig beslutning.

Der er nu gennemført nabohøring.

Der er kommet to høringssvar, hvor essensen er et ønske om at bibeholde muligheden for at krydse broen.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

På baggrund af de indkomne høringssvar, anbefaler administrationen dog fortsat at nedrive broen.

Bro 156 er en gammel vejbro over et for længst nedlagt jernbanespor kaldet ”Midtbanen”. Broen har i mange år været skiltet med maksimalt 8 tons totalvægt, men tilstanden er efterhånden så dårlig, at der skal foretages en istandsættelse eller en nedrivning.

Projektet er prioriteret grundet de sikkerhedsmæssige udfordringer.

Rambøll vurderer i deres broeftersynsrapport fra 2018 broen som følger:

”Broen har meget omfattende skader på de bærende konstruktioner, og rækværket er så skadet, at det må anses for ikke at opfylde sin sikkerhedsmæssige funktion.

Skaderne er så omfattende at det ikke er givet, at en istandsættelse vil være anbefalelsesværdig i forhold til at udskifte hele bygværket. Dette bør i givet fald undersøges.

Det bør overvejes om broen evt. kan nedlægges, da omvejskørslen i tilfælde af nedlæggelse vil være meget begrænset og kun berøre relativt få beboere.

Et prisoverslag for en total udskiftning lyder på ca. 4,5 mio. kr. inkl. projektering og tilsyn.”

Der er således et reelt sikkerhedsmæssigt behov for snarligt at håndtere broen da det nuværende rækværk er i så dårlig stand, at det sikkerhedsmæssigt er svært at forsvare, at folk uhindret kan færdes på broen.

Desuden er det hurtigt at gå til, da der ikke kræves ekstern rådgivning, ej heller skal vandløbsmyndigheder indblandes.

Administrationens vurdering

En nedrivning af broen vil kun i begrænset omfang betyde, at beboerne for enden af Ebberupvej får længere til Skjoldenæsvej afhængig af, hvilken retning de skal i. Afstanden for Ebberupvejens forgrening til Skjoldenæsvej er på nuværende tidspunkt 260 meter hhv. 389 meter, hvis man kører over broen. Se afstandene på de forskellige ruter i vedhæftede kortbilag.

Efter dialog med lodsejer, vurderer administrationen således også, at der i praksis ikke er en nævneværdig trafik over broen. Nærmeste grundejer har tidligere flere gange kontaktet kommunen med ønske om, at broen nedrives.

Såfremt der politisk er et ønske om en stibro på strækningen, er det administrationens vurdering, at det vil være billigere at rive broen ned for derefter at opføre en stibro frem for at renovere broen. Administrationen vurderer, at udgiften til en evt. ny stibro efter en nedrivning vil beløbe sig til ca. 3 mio. kr.

Hvis det godkendes at rive broen ned, påregnes nedrivningen gennemført hurtigst muligt.

Økonomiske konsekvenser

Nedrivningen vil beløbe sig til ca. 480.000 kr. som kan finansieres af udisponerede midler fra budgettet for brorenoveringer 2019.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Nedrivning af Bro 156 betyder, at Ebberupvej bliver til 2 blinde veje, da den afbrydes efter nr. 36. Ændring af lokal skiltning, er indeholdt i projektet.

Høring

Der er foretaget en høring, og der er indkommet to høringssvar, som primært indeholder ønske om at bibeholde muligheden for at krydse broen.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 7. januar 2020: Beslutning om nedrivning af bro 156 på Ebberupvej ved Hvalsø.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstilles godkendt.caseno19-41667_#5214157_v1_bro 156 høringssvar ebberupvej 24.docx.docx
caseno19-41667_#5214156_v1_bro 156 høringssvar ebberupvej 22.docx.docx
caseno19-41667_#5118705_v1_bro 156 ebberupvej - oversigtskort med afstande.pdf.pdf

Bilag

Bro 156 høringssvar Ebberupvej 24.docx
Bro 156 høringssvar Ebberupvej 22.docx
Bro 156 Ebberupvej - Oversigtskort med afstande.pdf


94. Beslutning om anlægsmidler - Ringvejen i Regstrup

Beslutning om anlægsmidler - Ringvejen i Regstrup
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ”Asfaltering, Regstrup Ringvej” under Udvalget for Klima og Miljø.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. projektet med den planlagte forlængelse af Ringvejen i Regstrup, som adgangsvej til en privat udstykning, annulleres, og at de ubrugte midler på 2,9 mio. kr. disponeret til projektet om disponeres med 2,7 mio. kr. til andre infrastrukturelle projekter og 0,2 mio. kr. tilbageføres til ”Puljen til udvikling af lokalområderne” under Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.
Beskrivelse af sagen

I 2017 blev det vedtaget at lave en grusvej ind til en ny privat udstykning i Regstrup, og i 2018 blev det vedtaget at forlænge grusvejen yderligere 100 meter, for at undgå at vejene i den nye bebyggelse ville blive benyttet til smutvejstrafik. Grusvejen er en forlængelse af Ringvejen i Regstrup.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der samtidig afsat midler i 2019 (0,5 mio. kr.) og i 2020 (0,4 mio. kr.) til at asfaltere hele grusvejen. Administrationen indstiller, at midlerne på 0,4 mio. kr. afsat i budget 2020 til asfaltering af grusvejen frigives.

På nuværende tidspunkt er det første stykke af grusvejen etableret. Det er markeret som eksisterende grusvej på vedlagte kortbilag. Forlængelsen af grusvejen på 100 meter og asfaltering af både den eksisterende grusvej og forlængelsen er endnu ikke udført. Med frigivelse af de 0,4 mio. kr. vil projektet med at lave forlængelsen af grusvejen på de 100 meter og asfalteringen af hele grusvejen igangsættes hurtigst muligt.

Grundejeren har en forventning om at de sidste 100 meter af grusvejen bliver etableret, og at hele grusvejen bliver asfalteret.

I lokalplanen for området er grusvejen og forlængelsen af den indtegnet, og det har dannet baggrund for udmatrikuleringen af byggegrundene i udstykningen. Det vil få betydning for det areal hvor der er udmatrikuleret byggegrunde, såfremt vejen ikke føres frem til området.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Administrationen anbefaler alternativt følgende.

Da der endnu ikke er bygget på byggegrundene i den nye private udstykning, anbefaler administrationen, at projektet med etablering af de sidste 100 meter grusvej og asfaltering af både den eksisterende grusvej og forlængelsen annulleres, og at midlerne om disponeres til andre infrastrukturelle projekter.

Ud over de afsatte midler på 0,4 mio. kr. i 2020 er der overførte uforbrugte midler fra 2019 og tidligere år på 2,5 mio. kr. Det vil sige, at der for projektet samlet set er ubrugte midler for 2,9 mio. kr. Heraf er de 0,2 mio. kr. fra ”Puljen til udvikling af lokalområderne” under Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, hvorfra de blev givet til projektet i august 2018.

Administrationen anbefaler fortsat at arbejdet med færdiggørelsen af hele Regstrup Ringvej (markeret med blåt på vedlagte bilag) på sigt prioriteres. Ringvejen vil have en positiv effekt på trafiksikkerheden i hele lokalområdet, da man derved får samlet trafikken fra flere små veje, der ikke egner sig til den trafikintensitet der for nuværende er på bla. Holløsevej, og Gl. Skovvej.

En samlet prioritering og udførelse af en færdiggørelse af Ringvejen i Regstrup vil være billigere at etablere pr. meter end udførelsen af små stykker ad gangen.

Hvis den alternative indstilling godkendes, vil udvalget få forelagt en ny sag, hvor der tages stilling til, hvilket eller hvilke andre infrastrukturelle projekter de 2,7 mio. kr. skal prioriteres til.

Administrationen mener at den alternative indstilling fagligt er den bedste løsning, og den bedste brug af kommunens midler.

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling

Der er i investeringsoversigten for budget 2020 afsat 0,4 mio. kr. til ”Asfaltering, Regstrup Ringvej” som foreslås frigivet. Denne indstilling har ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da der alene er tale om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Alternativ indstilling

Der er afsat 0,4 mio. kr. i budget 2020 til asfaltering af hele grusvejen. Derudover er der overførte uforbrugte midler fra 2019 og tidligere år på 2,5 mio. kr. Det vil sige, at der samlet for projektet er ubrugte midler for 2,9 mio. kr. De 2,7 mio. kr. foreslås om disponeret til andre infrastrukturelle projekter og de 0,2 mio. kr. tilbageføres til ”Puljen til udvikling af lokalområderne” under Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, hvorfra de blev givet til projektet i august 2018.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle klima og miljømæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde den 15. august 2018 punkt 146.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Den alternative indstilling indstilles godkendt, idet midlerne anvendes i Regstrup.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.caseno15-29142_#4542982_v1_ringvej forlængelse.pdf.pdf
caseno15-29142_#5217354_v1_regstrup ringvej oversigtskort.pdf.pdf

Bilag

Ringvej forlængelse.pdf
Regstrup Ringvej oversigtskort.pdf


95. Beslutning om omdisponering af midler vedr. Digemosevej

Beslutning om omdisponering af midler vedr. Digemosevej
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:
 

 1. 0,1 mio. kr. disponeret til etablering af vendeplads langs med Hjortholmvej omdisponeres til etablering af grusvej fra Digemosevej til Agrovej.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Etableringen af vendepladsen langs med Hjorthomvej fortsat gennemføres jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13. november 2019.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. november 2019 at afsætte 0,1 mio. kr. af ubrugte midler fra projektet Tysinge Have under Ældre og Sundhed i anlægsbudgettet for 2020 til etablering af vendeplads langs Hjortholmvej.

FORS har efterfølgende henvendt sig til kommunen med ønske om at etablere en 4 meter bred grusvej ud for den kommende genbrugsplads. Administrationen har givet tilladelse dertil.

Dette nye forhold resulterer i, at der vil være grusvej halvvejs til Agrovej fra den eksisterende Digemosevej. Administrationen har undersøgt hvad anlægsudgiften til det resterende stykke vej vil beløbe sig til, og det er vurderingen, at det vil være omkostningsneutralt ift. til vendepladsen.
Det vil sige, at såfremt det besluttes at gennemføre grusvejen, vurderes vendepladsen at være overflødig og unødvendig at etablere.

Administrationen vurderer, at etableringen af grusvejen vil være bedre rent trafikafviklings- og trafiksikkerhedsmæssigt, da ingen store lastbiler vil skulle bakke på Digemosevej.

Grusvejen vil fremstå uden fortorv og gadebelysning og være ensrettet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige klima- og miljømæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 13.november 2019: Beslutning om forlængelse af Digemosevej.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Hovedindstillingen indstilles godkendt.caseno19-14420_#5082021_v1_bilag 1 - vendeplads v. digemosevej.pdf.pdf
caseno19-14420_#5217540_v1_bilag 2 - digemosevej grusvej.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Vendeplads v. Digemosevej.pdf
Bilag 2 - Digemosevej grusvej.pdf


96. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 18.05 for boliger ved Camillevej, Soderup Vest

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 18.05 for boliger ved Camillevej, Soderup Vest
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til lokalplan 18.05 Boliger ved Camillevej, Soderup Vest vedtages endeligt med de beskrevne ændringsforslag.
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Med den seneste kommuneplan blev landsbyafgrænsningen for Soderup Vest udvidet til at omfatte indeværende lokalplanområde, da anlæggelsen af Bukkerupvej syd for landsbyen havde efterladt et restareal, som ikke længere kunne bruges til jordbrugsformål. Restarealet ønskedes derfor inddraget i landsbyafgrænsningen og udlagt til boligformål, så der kommer en naturlig afrunding af landsbyen mod syd.

Lokalplanforslaget er således en opfølgning på kommuneplanens udlæg af området til boligformål. Lokalplanforslaget er også udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra grundejeren om at etablere storparceller på arealet.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanforslaget giver mulighed for udstykning af op til seks storparceller til boligformål med mulighed for hobbypræget landbrug samt evt. mulighed for at holde et lille antal dyr på hver ejendom. Den enkelte storparcel skal minimum have et areal på 2.500 m2.

Storparcellerne placeres langs en forlængelse af Camillevej. Parcellerne er inddelt i delområder, som styrer muligheden for placering af de forskellige former for bebyggelse. Således skal boliger placeres nærmest Camillevej og den eksisterende bebyggelse i Soderup Vest. Dernæst kommer udhuse og evt. staldbebyggelse. Storparcellerne afsluttes med et areal, som ikke må bebygges, men kan anvendes til have, dyrefold el.lign.

Boligerne skal placeres inden for et område (delområde A), som starter 2 meter fra vejkant og slutter 30 meter fra vejkant. Boligerne skal desuden placeres minimum 6 meter fra vejkant, hvilket betyder at der vil være minimum 13 meter mellem naboskel mod nord og de nye boliger.

 

Bygningerne skal tilpasses landsbymiljøet, så der opnås en god helhedsvirkning. Der må maksimalt opføres 250 m2 bolig på den enkelte storparcel. Ligeledes må der samlet opføres maksimalt 250 m2 bygninger til stald, udhus og lignende bygninger på den enkelte storparcel.

Boliger må opføres i maksimalt én etage med udnyttet tagetage. Tage på boliger og eventuelle staldbygning skal udformes som sadeltage og materialeholdningen skal i øvrigt afspejle den traditionelle byggeskik.

Forlængelsen af Camillevej skal etableres som en grusvej med grønne rabatter og en grøft til håndtering af regnvand fra vejarealet.

Under udarbejdelsen af lokalplanforslaget har alternative vejføringer og stiforbindelser været drøftet og undersøgt. De alternativer, der har været undersøgt, er vejadgang fra Bukkerupvej, Glentevej eller Vangevej. Ligeledes har stiforbindelser fra Glentevej eller Vangevej været undersøgt, men lader sig ikke umiddelbart gøre på grund af manglende ret til udlægge vej og sti henover private grunde.

Regnvand skal håndteres indenfor lokalplanens område og derfor udlægges arealreservationer til regnvandsgrøfter og nedsivningsanlæg.

Ændringer til lokalplanforslaget:

Under den offentlig høring indkom otte skriftlige høringssvar og borgermødet om lokalplanforslaget var velbesøgt. Der er indkommet flere konstruktive ønsker til lokalplanforslaget, som administrationen indstiller skal tilføjes i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Tilføjelserne er som følger:

 • Der tilføjes en bestemmelse om at vejbelysning kun må etableres som lav belysning i en maksimal højde af 1,5 m af hensyn til naboerne nord for lokalplanområdet.
 • Der tilføjes bestemmelser om maksimal højde på hegn i skel og beplantningsbæltet på henholdsvis 1,8 m og 5 m for at mindske skygge- og udsynsgener.
 • Der tilføjes en bestemmelse om en maksimal dybde på 0,5 m på regnvandsgrøften langs den nye boligvej.
 • Der tilføjes en bestemmelse som sikrer at der anlægges en sti fra den nye boligvej og hen mod viadukten.
 • Der tilføjes en bestemmelse om at en farvepallette skal overholdes på materialer på facader og tag.

Se bilag A Skema til behandling af høringssvar for overblik over de indkomne høringssvar samt administrationens vurdering og indstilling hertil.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

I forbindelse med opstart af lokalplanarbejdet indbød administrationen sammen med grundejer de nærmeste naboer til en drøftelse af lokalplanforslagets formål og kommende indhold. Mødet blev afholdt d. 18. juni 2019. Der indkom efterfølgende tre skriftlige bemærkninger, som bl.a. udtrykte bekymring over den øgede trafik på Camillevej samt ønsker om et beplantningsbælte mod eksisterende naboer og hastighedsregulerende foranstaltninger på Bukkerupvej.

Planforslaget blev udsendt i offentlig høring fra d. 17. december 2019 til d. 11. februar 2020. Der blev afholdt et borgermøde d. 30. januar 2020 på Stestrup Skole. På borgermødet deltog otte naboer. Referat fra borgermødet er vedlagt som bilag B.

Der indkom 8 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring. Høringssvarenes indhold går primært på bekymringer om den øgede trafikbelastning på Camillevej samt indbliks- og udsynsgener for de eksisterende naboer. Høringssvarene indeholder konstruktive ændringsforslag hvoraf administrationen indstiller at flere af dem imødekommes gennem tilføjelse af bestemmelser til lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen.

Høringssvarene har således givet anledning til indstilling af ændringer i lokalplanforslaget som beskrevet under Beskrivelse af sagen.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø, d. 30. oktober 2018, punkt 126: Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Økonomiudvalget, d. 7. november 2018, punkt 242: Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Kommunalbestyrelsen, d. 11. december 2019, punkt 309: Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 18.05 Boliger ved Camillevej, Soderup, til udsendelse i offentlig høring

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstilles godkendt.caseno19-10591_#5207145_v1_20200306_behandling_høringssvar.pdf.pdf
caseno19-10591_#5207152_v1_notat fra borgermøde d_30 januar 2020.pdf.pdf
caseno19-10591_#5129480_v1_20191217_forslag_til_lokalplan_nr_1805_samlet.pdf.pdf

Bilag

Bilag A
Bilag B
Bilag C


97. Beslutning om forslag til lokalplan 11.21 og kommuneplantillæg 10 for Naturområde ved Skarresø

Beslutning om forslag til lokalplan 11.21 og kommuneplantillæg 10 for Naturområde ved Skarresø
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Forslag til Kommuneplantillæg 10 og lokalplanforslag 11.21 for udvikling af et rekreativt naturområde ved Skarresø godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
Beskrivelse af sagen

Området ligger naturskønt med en placering ved Delhoved Skov og lige ned til Skarresø.

Lokalplanforslaget har til formål at sikre og fremhæve områdets landskabelige og biologiske kvaliteter og samtidig fremme og understøtte de rekreative, ferie- og fritidsformål i området.

Lokalplanforslaget muliggør opførelse af et naturrum, som er en bygning til at formidle områdets stærke historie, kultur og natur. Dertil kommer en række forskellige overnatningsmuligheder i form af shelters og camping. En sag om drifts- og partnerskabsaftale mellem Holbæk Kommune og Naturpark Åmosen vil blive fremlagt for KFU, ØKU og KB snarest.

Kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 udlægger området til fritidsformål.

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget har til formål at understøtte og bevare de eksisterende natur- og landskabsværdier. Lokalplanforslaget muliggør opførelse af et naturrum, en bro som forbindelse til Skarresø samt et område med mulighed for overnatning i form af shelters eller campering med telt eller campingvogn. Lokalplanforslagets bestemmelser sikrer at bebyggelse passes ind i det omkringliggende landskabs karakter, så de eksisterende natur- og landskabsværdier understøttes og fremhæves.

 • Naturrum

-         Bygningen er rektangulær med et maksimalt omfang på 100 x 10 meter og 5 meter i højden. 

-         Naturrummet gives et samlet arkitektonisk udtryk i form som en række særskilte bygninger under et samlende tag. Funktionerne der indeholdes i naturrummet er toilet- og badefaciliteter, tekøkken, udstillingsrum, arbejdspladser og grejbank.

-         Bygningen tænkes opført i gabionsnet med lokale sten eller andre naturmaterialer for at sikre at bebyggelsen indpasses i naturområdet.

 • Bro

-         Broen udføres som en trækonstruktion med mulighed for overdækning.

 

 • Overnatningsmuligheder

-         Shelters tænkes udført som skulpturelt udformede bygninger i naturmaterialer i en maksimal højde på 4,5 meter.

-         Mulighed for campering i delområde A, C og D.

 Baggrund

Planområdet udgør ca. 7,1 ha og har været anvendt som campingplads indtil 2015. Området er den del af Naturpark Åmosen og Jyderupstien, som løber igennem området, bliver del af den fremtidige Istidsrute.

Planlægningen er igangsat på baggrund af Jyderup Handleplan, hvor ønsket er at muliggøre en større anvendelse af området til rekreative formål. Administrationen vurderer, at et samlet helhedsorienteret projekt på arealet har de bedste betingelser for at realisere områdets store potentialer.

Den 19. juni godkendte Kommunalbestyrelsen en sag om at Holbæk Kommune beholder ejerskabet til Slagelsevej 40, Jyderup (campingpladsen). Der blev samtidig igangsat planlægning for, at Naturpark Åmosen kan opføre et ’naturrum’ på arealet. Naturrummet skal formidle områdets historie, kultur og natur og har potentiale til at kunne tiltrække turistbesøgende samt skoleklassser.

Forskningsprojektet ”Nye veje i Naturpark Åmosen” undersøger naturparkens potentiale for at skabe regionaløkonomisk udvikling. Som en del af projektet har landskabsarkitekterne Norrøn skitseret på en række stærke ’landskabsikoner’ i hele Naturpark Åmosen. Naturrummet i Jyderup bliver det første, største og skal fungere som offentlighedens port til naturparken.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2019: pkt. 166. Beslutning om at indgå benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen vedr. Slagelsevej 40 i Jyderup (Skarresø Campingplads)

Øku d. 5.09.2018: Beslutning om igangsættelse af lokalplan + kommuneplantillæg
https://dagsordner.holbaek.dk/committee_189461/agenda_352715/agenda_352715.html#13497771

 

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. Jyderup Handleplan, truffet d. 27.06.2018:

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_345850/agenda_345850.html#13272744

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstilles godkendt.caseno19-37412_#5216649_v1_bilag3_hvidbog_høringssvar_dn.pdf.pdf
caseno19-37412_#5216650_v1_bilag4_screeningformiljøvurdering.pdf.pdf
caseno19-37412_#5218028_v1_bilag1_lokalplanforslag11.21_ny.pdf.pdf
caseno19-37412_#5218029_v1_bilag2_kommuneplantillæg nr10_ny.pdf.pdf

Bilag

bilag3_hvidbog_høringssvar_dn.pdf
bilag4_screeningformiljøvurdering.pdf
bilag1_lokalplanforslag11.21_ny.pdf
bilag2_Kommuneplantillæg nr10_ny.pdf


98. Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 2.93 for Erhvervsområdet Tåstrup Syd samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 26

Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 2.93 for Erhvervsområdet Tåstrup Syd samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 26
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 samt forslag til lokalplan 2.93 for Erhvervsområde ved Tåstrup Syd godkendes til udsendelse i offentlig høring.
Beskrivelse af sagen

Baggrund for lokalplanen

Holbæk Kommune ønsker at revidere plangrundlaget for det blandede bolig- og erhvervsområde omkring Børstenbindervej og Tåstruphøj i Holbæk by. Formålet er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for at kunne tillade erhverv i en højere miljøklasse, så eksisterende virksomheder kan overholde miljøkravene og dermed blive i erhvervsområdet. Det drejer sig særligt om eksisterende virksomheder på Børstenbindervej.

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget er en revidering af det gældende plangrundlag. Formålet er at tilpasse plangrundlaget så det er i overensstemmelser med de faktiske erhvervsaktiviteter der findes i området i dag.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udøve erhverv i miljøklasse 1-4 og sikrer samtidig de eksisterende boliger i området mod væsentlige miljøpåvirkninger. Hensynet til de eksisterende boliger sikres bl.a. ved at placere erhverv med en sådan afstand til boliger, at de anbefalede afstandskrav overholdes. Desuden skabes mulighed for at etablere støjvolde eller anden foranstaltning mod støjgener.

Erhvervsområdet fremtidssikres ved at udtage muligheden for at realisere nye boliger inden for dele af lokalplanområdet. Endelig har lokalplanen til formål at beskytte forskellige naturtyper inden for lokalplanområdet, ved udlæg af grønne områder med regnvandsbassiner.

Lokalplanområdet inddeles i fem delområder som har forskellige anvendelsesmuligheder, se kort i det vedlagte bilag 3:

         delområde 1 udlægges til bolig og erhverv i miljøklasse 1-2,

         delområde 2 udlægges til erhverv i miljøklasse 1-3,

         delområde 3 udlægges til erhverv i miljøklasse 1-4,

         delområde 4 udlægges til grønne områder og regnvandsbassiner,

         delområde 5 må kun anvendes til jernbane.

 

Erhverv i lokalplanområdet inddeles efter virksomhedens miljøklasse jf. Miljøministeriets ”Håndbog om Miljø og Planlægning”.

Generelt må lokalplanområdet anvendes til produktions-, håndværks- og serviceerhverv og tilhørende lager-, uddannelses-, kontor- og personalefaciliteter. Herudover er der mulighed for oplag og håndtering af ikke farligt affald i delområde 3 og boliger i delområde 1, se kort i det vedlagte bilag 3.

Lokalplanområdet vejbetjenes dels fra Tåstruphøj og dels fra Skagerakvej. Der er stiforbindelse til Tåstrup Landsby for enden af Rebslagervej og der udlægges ikke nye veje eller stier med lokalplanen.

Endelig fastsætter lokalplanen bestemmelser om opførsel af hegn og beplantning, der skal beskytte de eksisterende boliger mod støjgener samt sikre den visuelle oplevelse i lokalplanområdet. Lokalplanen giver desuden mulighed for etablering af støjvolde for at beskytte naboerne til området mod støjgener.

Kommuneplantillæg

Den ønskede anvendelse til miljøklasse 1-4 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, som udlægger området til erhverv i miljøklasse 2-3. Derfor ledsages lokalplanforslaget af et forslag til et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget skal give mulighed for at planlægge for erhverv i miljøklasse 1-4.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser. Dette skyldes bl.a. at lokalplanen stiller krav om særlige foranstaltninger, hvis man ønsker at udnytte den nye mulighed for at etablere virksomheder i miljøklasse 4. Særlige foranstaltninger kan f.eks. være støjafskærmning, filtre på skorstene eller indendørs materialehåndtering. Endelig er der i området udlagt områder til grønne områder.

Høring

Planlægningen er opstartet med et ønske om at udvide den tilladte miljøklasse op til miljøklasse 6. Dette har været udsendt i fordebat fra 26. april 2019 – 28. maj 2019. Her blev naboer og interessenter orienteret om at planarbejdet gik i gang, og der var mulighed for at komme med ideer og forslag til planlægningen. Der indkom bemærkninger fra 5 naboer. Fordebatten og det afholdte borgermøde 16.5.2019 på Holbæk Rådhus, viste en vis modstand mod muligheden for at tillade højere miljøklasser. Dette medførte at planarbejdet blev udvidet med bestemmelser, der sikrer miljøtiltag, og fastsætter en maksimalt tilladt miljøklasse 4.

Planforslagene sendes ud i offentlig høring i otte uger.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner – Økonomiudvalget den 4. september 2019 punkt 235

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Indstilles godkendt

For stemte 4 (A,V,O,I)

1 (Ø) undlod at stemme

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstilles godkendt.caseno19-25455_#5091751_v1_miljøscreening_tåstrup høj_lokpl-2_93.pdf.pdf
caseno19-25455_#5213421_v1_kptillæg26_forslag.pdf.pdf
caseno19-25455_#5213416_v1_20200311_2-93_taastrup-syd_forslag_samlet.pdf.pdf
caseno19-25455_#5104313_v1_kortbilag der viser placering i holbæk by.pdf

Bilag

1
2
3
4


99. Godkendelse af spildevandsplan herunder miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030

Godkendelse af spildevandsplan herunder miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. spildevandsplan 2020-2030 herunder miljøvurdering af spildevandsplan 2020-2030 godkendes
Alternativ indstilling

 

 

Beskrivelse af sagen

Forslag til spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030 har været lagt frem til offentlig høring i 8 uger, med afslutning den 20. januar 2020. Administrationen har gennemgået høringssvarene og de væsentligste ændringer af planen fremgår nedenfor. En overordnet beskrivelse af den endelige spildevandsplan fremgår sidst i punktet.

 

Ændringer efter høring

I høringsperioden er der indkommet 7 kommentarer samlet i hvidbog - bilag 1.

I høringsperioden er der yderligere blevet rettet i kortgrundlagt, ved nye lokalplaner og andre administrative tilretninger – beskrevet i bilag 2.

Muligheden for udtræden af kloakforsyningen med refusion af tilslutningsbidrag i forhold til regnvand i fælleskloakerede områder bibeholdes. Dog med den praksisændring, at der skal være en samfundsøkonomisk gevinst ved at refundere tilslutningsbidrag – håndtering heraf er beskrevet i bilag 3.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i spildevandsplanen:

-         En planlagt spildevandsledning mellem Hellestrup og Holbæk flyttes, så den ikke ligger i et evt. kommende råstofgraveområde. Ledninger kommer i stedet til at følge Ringstedvej.

-         Kloakopland ved Teglværksvej i Regstrup overgår til det åbne land efter anmodning fra hovedparten af borgerne i området og fra Makværket. De borgere der ønsker kloakering vil få påbud om forbedret spildevandsrensning og dermed mulighed for kontraktligt medlemskab af Fors A/S, hvilket reelt svarer til at blive kloakeret. 

-         Separatkloakering af Tjebberup område indsættes i investeringsplanen til at blive udført i perioden 2023-2025 efter ønske fra vejlauget Jeppes Torp.

-         Ny udstykning ved Nygårdsvej i Vipperød separatkloakeres, da der ikke er privat dræn, et regnvandsbassin kan udlede til.

På baggrund af miljøvurderingen og de indkomne høringssvar er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 4), der konkluderer, at ændringer i spildevandsplanen ikke har givet anledning til ændringer i miljørapporten, da der er tale om helt lokale tilpasninger, som ikke ændrer ved miljøpåvirkningen af planen.

Generel beskrivelse af spildevandsplanen

Spildevandsplanen beskriver de eksisterende spildevandsforhold og indeholder en samlet oversigt for de planlagte aktiviteter, investeringer og strategier på spildevandsområdet.

Spildevandsplan 2020-2030 fastlægger også rammerne for, hvordan borgere, virksomheder og bygherrer skal håndtere regn- og spildevand på egen grund, ligesom den beskriver minimumskrav til rensning af husspildevand i områder uden for det kloakerede område, kaldet det åbne land.

Den reviderede spildevandsplan afløser den gældende spildevandsplan 2016-2020, og nedenfor er beskrevet de væsentligste ændringer i den nye plan for 2020-2030:

 • Ny tiårig planperiode 2020-2030
 • Plan for gennemførelse af forbedret rensning af spildevand i det åbne land
 • Håndtering af spildevand i dag- og kolonihaver
 • Strukturplan for renseanlæg
 • Ændring af planstatus i de eksisterende lokalplaner, der endnu ikke er udbygget (tidligere planlagt separatkloakeret bliver nu spildevandskloakeret)

De enkelte områder er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen fra kommunalbestyrelsesmødet den 13. november 2019. Link til sagen kan ses under sagshistorik.

Plan for tværkommunalt renseanlæg

Det skal nævnes, at der arbejdes med en flytning af det nuværende Holbæk Renseanlæg, og i den forbindelse har Holbæk og Odsherred kommuner indgået et tværkommunalt samarbejde om en fælles renseløsning.

Dette er besluttet ved en hensigtserklæring underskrevet af begge kommuners borgmestre den 13.maj 2019. Dette samarbejde har til formål at fremme den politiske opbakning til miljøprojektet, og derigennem sikre politisk godkendelse fra begge kommuner.

En evt. beslutning om en ny renseløsning for Holbæk renseanlæg, vil efterfølgende indstilles vedtaget som et tillæg til spildevandsplanen.

 

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Investeringer ifølge planen afholdes af Fors A/S og de private lodsejere, der skal etablere egne spildevandsløsninger.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Spildevandsplanen vil medvirke til at forbedre kvaliteten i vandløb, søer og sikre rent grundvand.

Planen er samtidig afgørende for, at Holbæk Kommune, med forsinkelse, kan leve op til de statslige vandplaners målsætninger for ferskvande og fjorde.

Høring

Forslag til spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030 samt Miljøvurdering af spildevandsplanen har været fremlagt i offentlig høring i mindst otte uger med afslutning den 20. januar 2020.

En godkendt spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Miljøvurderingen kan efter miljøvurderingsloven påklages i 4 uger efter afgørelsen.

Lovgrundlag – link

Miljøbeskyttelsesloven:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210726

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211572

Lovbekendtgørelse om miljøvurderinger: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmødet den 13. november punkt 276: Beslutning om spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Indstilles godkendt, idet der skal være sammenhæng mellem spildevandsplanen og indholdet i lokalplaner for så vidt angår LAR-løsninger og separatkloakering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.caseno19-31681_#5212968_v1_hvidbog - høring vedr. spildevandsplan - bilag 1.xlsx.xlsx
caseno19-31681_#5213005_v1_tekniske ændringer spildevandsplan bilag 2.docx.docx
caseno19-31681_#5213017_v1_praksisændring ved udtræden af kloakforsyning regnavnd - bilag 3.docx.docx
caseno19-31681_#5213043_v1_sammenfattende redegørelse - miljøvurdering - bilag 4.docx.docx
caseno19-31681_#5218999_v1_spildevandsplan-2020-2030.pdf.pdf

Bilag

Hvidbog - Høring vedr. spildevandsplan - bilag 1.xlsx
Tekniske ændringer spildevandsplan Bilag 2.docx
Praksisændring ved udtræden af kloakforsyning regnavnd - Bilag 3.docx
Sammenfattende redegørelse - miljøvurdering - Bilag 4.docx
Spildevandsplan-2020-2030.pdf


100. Legalitetsgodkendelse af regulativ for vand.

Legalitetsgodkendelse af regulativ for vand.
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. regulativet for vand legalitetsgodkendes
Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for FORS A/S har indstillet regulativ for vand (se bilag). Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet kommunalbestyrelsen skal tilse, om regulativet er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse vandsektorloven.

Administrationen har gennemgået regulativ for vand.

Regulativ for vand:

Bestyrelsen for FORS A/S har fremsendt regulativ for vand til legalitetsgodkendelse

 • regulativet fastsætter reglerne for, hvordan vandværket leverer vand til forbrugerne
 • regulativet regulerer forholdet mellem forbrugerne og vandværket
 • regulativet bestemmer, hvordan vandværket opkræver takster og tilslutningsafgifter

FORS’ forslag til regulativ for drikkevand skal udgøre et samlet regulativ inden for de tre ejerkommuner. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i Naturstyrelsens vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger, der ifølge styrelsen angiver den generelt bedste løsning for regulering af forholdene mellem vandforsyningen og dens forbrugere. Fors’ forslag til regulativ for vand er en opdatering og sammenskrivning af de eksisterende regulativer for de tre ejerkommuner uden væsentlige indholdsmæssige ændringer. Forslaget følger lov om vandforsyning og vandsektorloven.

 

Administrationen har på baggrund heraf ingen bemærkninger til regulativet.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold lov 469 af 12/06/2009

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 118 af 22/02/2018

 

 

 

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet d. 17. august 2016: pkt. 184 Beslutning om godkendelse af regulativ for de private almene vandværkerne i Holbæk Kommune.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Indstilles godkendt.caseno18-41660_#5141184_v1_regulativ for vand 1.0 1.0.pdf.pdf

Bilag

Regulativ for vand 1.0 1.0.pdf


101. Orientering om status på arbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse - februar 2020

Orientering om status på arbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse - februar 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. status på arbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Unge og Uddannelse har nu arbejdet med emnet ’En hånd i ryggen i den svære overgang fra ung til voksen’ i godt et halvt år. I dette dagsordenspunkt gives en status på arbejdet.

Analyse gennemført af Tænketanken Mandag Morgen

Tænketanken Mandag Morgen har gennemført en analyse af unge i alderen 25-29 år bosat i Holbæk Kommune til brug for arbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse.

Formålet med analysen er:

 • At tegne billedet af målgruppen 25-29 år i Holbæk Kommune via indikatorerne fra publikationen ’unge på kanten’
 • At af- eller bekræfte lokale myter om målgruppen
 • At kortlægge den kommunale indsats for målgruppen

Tænketanken Mandag Morgen fremlagde på møde den 10. december 2019 første del af analysen. På møde den 29. januar 2020 blev anden og tredje del af analysen præsenteret. Vedhæftet som bilag er slides fra de to præsentationsmøder samt den opsamlende rapport.

Til de to præsentationsmøder deltog Projektudvalget for Unge og Uddannelse, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Socialudvalget, kommunens to direktører, chef for kerneområdet Læring og Trivsel og chef og ledere fra kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.

Projektudvalgets aktiviteter

Henover efteråret og vinteren 2019/20 er Projektudvalget for Unge og Uddannelse blevet præsenteret for data, viden og inspiration til det videre arbejde. Følgende aktiviteter er gennemført:

 • Introduktionsmøde – bl.a. introduktion til publikationen ’Unge på kanten’ (okt. 2019)
 • Studietur – besøg hos Bikubenfonden og KBH+ (nov. 2019)
 • Præsentationsmøde – første del af analysen fra Mandag Morgen (dec. 2019)
 • Inspirationstur med projektet ’Rum til Unge’ – besøg på INSP!, Hal 12, Orange Makerspace og Klub Ung Musicon (jan. 2020)
 • Workshop med projektet ’Rum til unge’ (jan. 2020)
 • Præsentationsmøde – anden og tredje del af analysen fra Mandag Morgen (jan 2020)
 • Møde om valg af temaer for det videre arbejde (jan. 2020)

Temaer i projektudvalgets videre arbejde

baggrund af viden og inspiration fra de gennemførte aktiviteter har Projektudvalget for Unge og Uddannelse udpeget fire temaer, som udvalget ønsker at arbejde videre med i 2020.

De valgte temaer er:

 1. Ensomhed
 2. Anbragte unges overgang til eget hjem – et fælles ansvar
 3. Kreative/alternative læringsrum
 4. Boligfællesskab med en hånd i ryggen

Beskrivelse af de fire temaer er vedhæftet dagsordenpunktet.

Det videre arbejde

Projektudvalget for Unge og Uddannelse vil henover 2020 arbejde med de fire temaer. Arbejdet vil udmunde i, at projektudvalget videregiver en række anbefalinger til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, som afgør om og hvordan anbefalingerne skal implementeres i Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke i sig selv at have økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03-03-2020

Indstilles taget til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Orienteringen indstilles taget til efterretning.caseno19-22046_#5169938_v1_præsentation fra mandag morgen 10.12.2019.pdf
caseno19-22046_#5170070_v1_præsentation fra mandag morgen - endelig 29.01.2020.pdf
caseno19-22046_#5183283_v1_temabeskrivelse - projektudvalget for unge og uddannelse - feb. 2020 - endelig.pdf
caseno19-22046_#5197100_v1_analyserapport holbæk kommune - endelig.pdf

Bilag

Præsentation fra Mandag Morgen 10.12.2019
Præsentation fra Mandag Morgen - endelig 29.01.2020
Temabeskrivelse - Projektudvalget for Unge og Uddannelse - feb. 2020 - endelig
Analyserapport Holbæk Kommune - endelig


102. Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde

Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget,

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Baggrund

I december 2018 trådte Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Lovens formål er at forebygge ungdomskriminalitet ved oprettelse af et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastsætte forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år og en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres.

Ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe afgørelse om:

 • Straksreaktioner, som kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde.
 • Forbedringsforløb, i form af en handleplan med en varighed af op til 4 år. Handleplanen skal angive en eller flere konkrete foranstaltninger for barnet eller den unge, som vurderes egnede i forhold til barnets eller den unges problemer og behov. Eksempler på konkrete foranstaltninger er at skulle være hjemme på bestemte tidspunkter, modtage familiebehandling, have tilknyttet fast kontaktperson, anbringelse udenfor hjemmet mm.

Ungdomskriminalitetsnævnet har nu eksisteret i et år og Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om status på nævnets arbejde både på landsplan og i Holbæk Kommune.

Antal sager behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet på landsplan

Ungdomskriminalitetsnævnet har i perioden januar 2019 til januar 2020 behandlet i alt 694 sager. I 668 af sagerne er der afholdt et eller flere nævnsmøder. 21 af sagerne er afgjort på skriftligt grundlag uden afholdelse af nævnsmøde. Tallene er forbundet med usikkerhed som følge af endnu ikke afsluttede registreringer, ligesom kvalitetssikringen af registreringen på sagerne ikke er afsluttet.

Der foreligger endnu ikke en årsrapport fra Ungdomskriminalitetsnævnet, som forventes at berette om bl.a. fordelingen af sager øst og vest for Storebælt, fordelingen af sager på aldersgrupperne 10-14 år og 15-17 år samt antallet af afgørelser, der indbefatter en anbringelse af barnet/den unge.

Holbæk Kommunes repræsentation i Ungdomskriminalitetsnævnet

Uddannelse til Alle Unge har en repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet. Vedkommende har ved udgangen af januar 2020 deltaget i 19 møder i Ungdomskriminalitetsnævnet. Dermed følges arbejdet i nævnet ekstra tæt. Øvrige kommuner, som har en repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet i Midt- og Vestsjællands politikreds er: Roskilde, Greve og Kalundborg kommuner.

Det forventes, at Solrød Kommune også indtræder med en repræsentant, da de eksisterende nævnsmedlemmer føler sig ret belastede af arbejdet i Ungdomskriminalitetsnævnet. Der er både en del forberedelse i forbindelse med møderne, hvor der kan være op til 200 siders læsning, transport til og fra retterne, som kan ligge så langt væk som Nykøbing Falster, og selve deltagelsen i nævnsmødet, som typisk tager 3-4 timer.

Holbæk Kommunes sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

Holbæk Kommune har ved udgangen af januar 2020 haft 6 sager i Ungdomskriminalitetsnævnet. Af forarbejdet til loven fremgår det, at man forventer, at omkring 700 sager årligt skal forelægges nævnet på landsplan. Holbæk Kommunes andel heraf anslås at svare til omkring 10 sager årligt. Antallet på landsplan har vist sig at holde stik, mens Holbæk Kommune med sine 6 sager ved udgangen af januar 2020 ligger lavt i statistikken i forhold til forventet.

Fordi 2019 er første år Ungdomskriminalitetsnævnet eksisterer, orienteres om de enkelte sager fra Holbæk Kommune, som nævnet har behandlet. Fremover vil orienteringen om sager ske på et mere generelt niveau.

Holbæk Kommunes første to sager i Ungdomskriminalitetsnævnet blev beskrevet i dagsordenspunkt til Kommunalbestyrelsen i oktober 2019.

I andet halvår af 2019 har Ungdomskriminalitetsnævnet behandlet fire sager fra Holbæk Kommune:

 1. Sagen omhandler sigtelse for vold og besiddelse af euforiserende stoffer. Den unge er ikke tidligere kendt af Holbæk Kommune. Den unge blev ved dom henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet. Holbæk Kommune indstillede ikke til straksreaktion eller forbedringsforløb. Ungdomskriminalitetsnævnet traf afgørelse om at følge Holbæk Kommunes indstilling, med en tilføjelse, som ikke blev indskrevet i afgørelsen: Holbæk Kommune (Tilsynsmyndighed) følger op i sagen hver 3-4 måned (i prøveperioden på 1 år) ved samtale med den unge og forældre.
 2. Sagen omhandler sigtelser for brugstyveri, tyveri og hærværk. Den unge er kendt af Holbæk Kommune, og der har været flere længerevarende indsatser, der ikke har formået at forebygge tiltagende mistrivsel. Ungdomskriminalitetsnævnet fulgte Holbæk Kommunes indstilling og den unge blev dermed dømt til 2 års dagbehandling, familiebehandling samt kontaktperson. 
 3. Sagen omhandler sigtelse for våbenbesiddelse. Den unge har været kendt af kommunen i længere periode. Ungdomskriminalitetsnævnet fulgte Holbæk Kommunes indstilling og den unge dermed blev dømt til 2 års anbringelse på sit nuværende anbringelsessted.
 4. Sagen er en genbehandling grundet sigtelse for yderligere personfarlig kriminalitet. Er på nuværende tidspunkt i dømt kontaktperson i 2 år. Ungdomskriminalitetsnævnet fulgte Holbæk Kommunes indstilling og den unge blev dermed blev dømt til et samtaleforløb for bedre at kunne regulere sit temperament.

Næste orientering om Ungdomskriminalitetsnævnet

De relevante stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil igen blive orienteret om arbejdet i Ungdomskriminalitetsnævnet i marts 2021, hvor nævnet forventes at have gjort status på nævnsarbejdet i hele 2020.

Økonomiske konsekvenser

Oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet har ikke indtil videre haft store økonomiske konsekvenser på området, idet Holbæk Kommune har haft færre sager end oprindeligt estimeret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommunes repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet bruger en hel del tid på mødeaktivitet i nævnet samt forberedelse til møderne. Deltagelsen giver dog samtidig et vigtigt indblik i indsatsen for forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Lovgrundlag – link

Link til Lov nr. 1705 af 27/12/2018 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206275

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2019: Punkt 43: Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn

Kommunalbestyrelsen den 23. oktober 2019: Punkt 250: Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde

Beslutning i Socialudvalget den 02-03-2020

Orientering taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03-03-2020

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 04-03-2020

Orientering taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-04-2020

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

103. Orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn 2019

Orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn 2019 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har efter Serviceloven § 151 pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. § 139.

Årsrapporten er vedlagt som bilag 1.

Tilsynets samlede vurdering for plejecentre:

Plejecentrene er velfungerende, og efterlever lovgivningens bestemmelser.

De tilstræber at levere kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen jf. Kvalitetsstandarder og politikker. Borgerne giver udtryk for, at de er glade for at bo på plejecentrene og opholde sig på de midlertidige pladser. Pårørende føler sig inddraget og velkomne.

Medarbejderne er engagerede, og har kompetencer, der dækker målgruppens behov. Der arbejdes ud fra et rehabiliterende sigte, men tilsynet finder ikke en fælles forståelse for begrebet, og vurderer, at der arbejdes forskelligt med rehabilitering.

Der kan med fordel være mere fokus på implementeringen af strategier, politikker og lokale værdigrundlag.

Dokumentationen er overordnet set tilfredsstillende, men der er generelt usikkerhed på arbejdsgange i dokumentationen.

Der er givet anbefalinger indenfor områderne: Værdighedsparametre, rehabilitering og vedligeholdelse af færdigheder, dokumentation, overordnede politikker, kvalitetsstandarder og lokale værdimæssige tilgange og utilsigtede hændelser.

Skema over anbefalinger til plejecentre er vedlagt som bilag 2.

Magtanvendelse på plejecentre:

Myndighedsdelen har løbende modtaget indberetninger på magtanvendelser, jf. Servicelovens §126 (fastholdelse), §126a (fastholdelse i personlige hygiejne-situationer) samt §128 (fastspænding med bløde stofseler). Indberetningerne vurderes til at være fyldestgørende, dog er en enkelt indberetning vurderet til ikke at være lovlig.

Tilsynet konstaterer en lille stigning i magtanvendelser.

Plejecentrene anvender pejle og alarmsystemer jf. Serviceloven § 125 stk. 2.

Skema er vedlagt som bilag 3.

Tilsynets samlede vurdering for friplejeboliger:

Fjordstjernen og Kildehaven er begge velfungerende friplejeboliger, hvor borgerne er glade for at bo, pårørende er generelt tilfredse, og medarbejderne er engagerede og fagligt reflekterende.

Medarbejderne har kompetencer såvel sundhedsfaglige som socialfaglige til at varetage opgaverne med borgerne.

Fjordstjernen forventer I 2020 at konvertere flere lejligheder fra plejebolig til ældre til boliger for yngre handicappede.

Der er givet anbefalinger indenfor områderne: Tilbudsportalen, Værdighedsparametre, rehabilitering og vedligeholdelse af færdigheder, dokumentation, magtanvendelser og utilsigtede hændelser.

Skema over anbefalinger til friplejeboligerne er vedlagt som bilag 4.

Magtanvendelse i friplejeboligerne:

Fjordstjernen:

Medarbejderne har kendskab til lovgivningen, og er meget opmærksomme på at forebygge.

Tilsynet har ikke modtaget indberetninger på magtanvendelser i 2019.

Fjordstjernen anvender pejle og alarmsystemer jf. Servicelovens § 125 stk. 2.

Kildehaven:

Medarbejderne har et overordnet kendskab til magtanvendelser, og stort fokus på at forebygge voldsomme episoder, men de er usikre på gråzonerne på området.

Myndighedsdelen har modtaget indberetninger jf. Servicelovens §126 (fastholdelse) og §126a (fastholdelse i personlige hygiejne-situationer), hvoraf en enkelt indberetning er vurderet til ikke at være lovlig.

Tilsynets samlede vurdering på Tysingehave dagcenter:

Tilsynet har besøgt Tysingehave dagcenter i 2019, og vurderer, at det er et meget velfungerende dagcenter, hvor borgerne er glade for at komme, pårørende er tilfredse, og medarbejderne er engagerede, og besidder de rette kompetencer for opgaveløsningen.

Tysingehave dagcenter har ikke fået nogen anbefalinger i 2019.

Tilsynets samlede vurdering for hjemmeplejedelen - frit valg:

Private og kommunale hjemmeplejeleverandører er velfungerende, og tilstræber at levere kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen jf. Kvalitetsstandarder og overordnede politikker.

Tilsynet konstaterer, at der sjældent tilknyttes et team af faste hjælpere, som er beskrevet i Kvalitetsstandarderne, i stedet tilknyttes de fleste borgere en fast kontaktperson.

Der arbejdes ud fra et rehabiliterende sigte, men tilsynet finder ikke en fælles forståelse for begrebet, og vurderer, at der arbejdes forskelligt med rehabilitering. Der kunne med fordel være mere fokus på implementeringen af strategier, politikker og lokale værdigrundlag.

Kvaliteten i dokumentationen er varierende, og der er generelt usikkerhed på arbejdsgange i dokumentationen.

Der er givet anbefalinger indenfor: Visitation, Værdighedsparametre, rehabilitering og vedligeholdelse af færdigheder, dokumentation, overordnede politikker, Kvalitetsstandarder og lokale værdimæssige tilgange og utilsigtede hændelser

Skema over anbefalinger til frit valgs området er vedlagt som bilag 5.

Magtanvendelser på hjemmeplejedelen - frit valg:

Myndighedsdelen har modtaget indberetninger på jf. Servicelovens §126 (fastholdelse) og §126a (fastholdelse i hygiejne-situationer), som vurderes fyldestgørende, og hvoraf en enkelt indberetning er vurderet til ikke at være lovlig.

Tilsynet konstaterer en lille stigning i magtanvendelserne.

Frit valgs området anvender pejle og alarmsystemer jf. Servicelovens § 125 stk. 2 i form af GPS og trædemåtter.

Tilsynet konstaterer, at der er sket en stigning i antallet af indberetninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø – og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-04-2020

Orienteringen indstilles taget til efterretningcaseno20-10067_#5204100_v1_bilag 1.pdf
caseno20-10067_#5204094_v1_bilag 2.pdf
caseno20-10067_#5204089_v1_bilag 3.pdf
caseno20-10067_#5204085_v1_bilag 4.pdf
caseno20-10067_#5204079_v1_bilag 5.pdf
caseno20-10067_#5225359_v2_opfølgning på kommunalt tilsyn 2019 i hjemmeplejen og på plejecentre.pdf

Bilag

Bilag 1 Årsrapport 2019 kommunalt tilsyn
Bilag 2 Anbefalinger til plejecentre
Bilag 3 Velfærdsteknologier på plejecentrene
Bilag 4 Anbefalinger til friplejeboligerne
Bilag 5 Anbefalinger til frit valg
Bilag 6 Opfølgning på kommunalt tilsyn 2019 i Hjemmeplejen og på plejecentre


104. Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1, 4520 Svinninge

Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1, 4520 Svinninge
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der gives dispensation fra lugtkrav i forbindelse med miljøgodkendelse til kvægbruget på Hørløkkevej 9 og Bøgebjergvej 1, 5420 Svinninge.
Beskrivelse af sagen

Hvis en ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrbrugsloven ikke kan overholde de lovfastsatte krav i forhold til lugtgenen, har ansøger mulighed for at søge om dispensation fra kravet, men kun hvis visse betingelser er opfyldt jævnfør § 33 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug:

Den reelle afstand mellem husdyrbruget og samlet bebyggelse/byzone skal være længere end 50 % af den beregnede geneafstand for lugt. (På grund af denne betingelse kaldes muligheden for at fravige lugtkrav tit for ”50 %-reglen”)

Der må ikke ske en forøgelse af lugtemissionen fra de forskellige staldafsnit.

Udvalget for Klima og Miljø skal vurdere, om der kan gives dispensation, hvis der søges om det. Ansøger har ikke krav på at få en dispensation, men det er en mulighed. Det skal hver gang bero på en konkret, faglig vurdering, hvor det må forventes, at lignende sager behandles ens.

Baggrund for Husdyrbrugets ansøgning

Februar 2020 modtog Holbæk kommune ansøgning om miljøgodkendelse til kvægbruget Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1, 4520 Svinninge. De to ejendomme har hver deres miljøgodkendelse fra henholdsvis 2010 og 2011. På daværende tidspunkt var der to forskellige ejer af gårdene. Selvom de blev drevet/ejet af to personer, var driften samlet i et I/S, og der var samdrift. Først blev de drevet mere opdelt med ungdyr på den ene og malkekøer på den anden. Senere blev der på Bøgebjergvej 1 tilladt et dyreskifte således, at der også her er malkekvæg, der malkes på Hørløkkevej 9. Den ene ejer har nu overtaget begge bedrifter og vil gerne drive dem som én bedrift. Med mulighed for at fordele dyrene mere fleksibelt. Med de nuværende godkendelser er antal og dyretype helt låst på de to ejendomme. Det er ejers ønske at have mulighed for at kunne flytte dyrene frit mellem de to ejendomme og på sigt måske omstille til flere malkekøer og færre ungdyr. Den eksisterende malkestald er ved at være nedslidt og ejer ville gerne kunne renovere eller indrette en ny malkestald. Ansøger vil også gerne renovere de dele af staldanlægget, som på nuværende tidspunkt er nedslidte.

Det kræver en ny miljøgodkendelse at kunne gennemføre disse forskellige tiltag.

Der skal der ikke bygges nye staldanlæg (produktionsareal) eller ændres i den nuværende drift af ejendommen.

På Bøgebjervej 1 er der i dag godkendelse til 141 årskøer, 319 årsopdræt (6-27 mdr.) og en avlstyr 1.

På Hørløkkevej 9 er der i dag godkendelse til 444 årskøer, 114 årsopdræt (6-11 mdr.), 270 tyrekalve (0-6 mdr.) og 136 småkalve (0-6 mdr.)

Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1 ligger tæt på Svinninge By og Gudmandstrup (samlet bebyggelse). Kravet til lugtgenen i forhold til samlet bebyggelse og byzone overholdes ikke i den indsendte ansøgning.

Der er derfor i forbindelse med ansøgningen søgt om dispensation fra lugtkravet efter § 33 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (50 %-reglen).

Ansøgning om dispensation fra lugtkravet

Betingelserne for at søge om dispensation fra lugtgenekravet er til stede, da den reelle afstand til samlet bebyggelse og byzonen er henholdsvis 92 % og 69 % af den beregnede geneafstand (se bilag med kortmateriale). Der bygges ikke nye stalde eller ændres i det hidtidige produktionsareal, hvilket betyder, at lugtemissionen udregnes som uændret.

Tiltag på husdyrbruget for at mindske lugten

På miljøstyrelsens teknologiliste over mulige teknologier findes der i dag ingen teknologier, der kan anvendes til lugtreduktion på kvægbrug. Derfor har ansøger ikke mulighed for at indføre teknologier i staldene, der kan give reduktion af lugt.

Vurdering af ansøgningen om dispensation

Vurderingen og beslutningen i disse sager skal bero på en konkret vurdering. Der er i øvrigt ingen retningslinjer for, hvordan dette praktisk skal vurderes.

Administration anser følgende punkter for relevante i forhold til at tage stilling til dispensationer af denne type. I det vedhæftede notat er hvert punkt uddybet i forhold til den konkrete sag for Hørløkkevej9/Bøgebjergvej 1.

 1. Hvilket område/enhed skal der dispenseres fra. Byzone, samlet bebyggelse eller nabobeboelse i landzone.
 2. Graden af overholdelsen af lugtgenekriteriet i %.
 3. Er der anvendt yderligere teknologier til nedbringelse af lugtgenen.
 4. Har der været klager over lugt i forbindelse med den nuværende produktion.
 5. Hvilken størrelse har ejendommen (er det en lille eller stor produktion)
 6. Perspektivområder for byudvikling.
 7. Administrationens samlede vurdering

Det fremgår af ansøgningen at genekriteriet til både samlet bebyggelse og byzone ikke er overholdt. Den reelle afstand er henholdsvis 92 % og 69 % af lugtgeneafstanden.

Selvom det er et relativt stor landbrug med bynær beliggenhed, har kommunen ikke modtaget klager over Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1. Det må derfor antages, at der på nuværende tidspunkt ikke opleves store lugtgener i området fra kvægbruget.

Med ansøgningen er det administrationens vurdering, at lugtgenerne vil være uændrede i området.

Såfremt der ikke gives dispensation fra lugtkravet til Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1 kan ansøger fortsætte den eksisterende produktion med uændret lugtgene og uden renoveringer.

Med afsæt i ovenstående argumentation indstiller administrationen, at der gives dispensation fra lugtkravet til samlet bebyggelse og byzone.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes ikke umiddelbart at der er andre miljø-og klimamæssige konsekvenser ved indstillingen. Hvis dispensationen ikke gives, så fortsætter produktionen som hidtidigt.

Uanset om der kommer flere dyr i stalden vil det ikke have den miljømæssige konsekvens, at udledningen af lugt og ammoniak stiger. Produktionsarealet er det samme, og det faglige grundlag for regulering på husdyrområdet fastlægger at udledning af ammoniak og lugt vil være uændret.

Såfremt landmanden vælger at øge antallet af dyr på det eksisterende produktionsareal, vil det i større eller mindre grad øge mængden af drivhusgas. Der er dog ikke fagligt grundlag for detaljeret at udregne omfanget af den klimamæssige konsekvens af eventuel miljøgodkendelse til Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1. Blandt andet fordi udledning af drivhusgasser pr. dyr og pr. produktionsareal ikke kendes.

Lovgrundlag – link

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Godkendt

For stemte 3 (V,O,I)

Imod stemte 2 (A,Ø)

Ø udøver standsningsret og sagen forelægges Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen skal behandles i Kommunalbestyrelsen, fordi Ø har udøvet standsningsret i Udvalget for Klima og Miljø.caseno20-6447_#5213817_v1_notat vedr. dispensation til hørløkkevej 9 - bøgebjervej 1 - bilag til dagsordenspunkt.pdf.pdf
caseno20-6447_#5213813_v1_bilag oversigtskort.jpg.jpg

Bilag

Notat vedr. Dispensation til Hørløkkevej 9 - Bøgebjervej 1 - bilag til dagsordenspunkt.pdf
Bilag oversigtskort.jpg


105. Initiativsag fra V - beslutning om at fjerne lukkedagene i 2020

Initiativsag fra V - beslutning om at fjerne lukkedagene i 2020
Indstilling

V indstiller, at:

 1. det besluttes at suspendere lukkedagene i sommerferien 2020
Beskrivelse af sagen

Danmark står i en meget alvorlig situation som følge af Corona-krisen. Vi har mere end nogensinde brug for at stå sammen og holde hånden under vores børnefamilier og virksomheder.

Venstre foreslår derfor, at lukkedagene i sommerferien i år fjernes.

Ingen kan forudsige, hvor længe denne krise vil ramme vores samfund, og derfor kan der være brug for, at der også allerede fra begyndelsen af det nye ferieår skal tvangsafholdes ferie, så virksomhederne har fuld bemanding, når krisen igen forlader vores samfund. Det vil betyde, at flere børnefamilier får brug for pasning af deres børn i sommerferien. I Venstre ønsker vi, at dette skal foregå i børnenes vanlige institutioner. 

106. Beslutning om salg af Kalundborgvej 213, 4300 Holbæk - Lukket

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

107. Underskriftsark

Underskriftsark