UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

26-02-2020 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-02-2020 22:00:00


PUNKTER

23. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 26. februar 2020
24. Beslutning om Budgetrevision 1 2020
25. Beslutning om møder i lokalområderne i 2020
26. Godkendelse af rokade i Handicaprådet
27. Valg af de personer, der skal indstilles som kandidater til medlemmer af det nye Vurderingsankenævn samt medlem og suppleant til det nye Skatteankenævn
28. Beslutning om fremtiden for Holbæk Naturskole - udvikling af formidlingscenter for klima, miljø og natur
29. Beslutning om at igangsætte arbejdet med udvidelse af mulighederne for placering af nye energianlæg
30. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til cykelstier fra Søstrup til Megacenteret og fra Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby i 2020
31. Beslutning om videreførelse af cykelsti i Ugerløse
32. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Anders Larsensvej 5 – 9, HUSC fase 2 projektet
33. Beslutning om justeret tildelingsmodel på skoleområdet
34. Beslutning om budgetmidler til kultur- og fritidsformål
35. Beslutning om at udbyde driften af Kastaniely Plejecenter
36. Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger
37. Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 10.12 Solcelleanlæg nordøst for Svinninge samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 14
38. Beslutning om forslag til lokalplan 2.95 og kommuneplantillæg for udvikling af Jernstøberigrunden
39. Beslutning om forslag til lokalplan 2.86 Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken sendes i offentlig høring
40. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Sportsbyen
41. Beslutning om nedlæggelse af nyttehaver
42. Beslutning om initiativer der skal afhjælpe budgetudfordringen i 2020
43. Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport for skolerne 2019-20
44. Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp, 2019
45. Beslutning om at bruge udfordringsretten - sager om husdyrbrug
46. Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Tøltevej 6, 4340 Tølløse
47. Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Drusebjergvej 14, 4520 Svinninge
48. Orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
49. Underskriftsark23. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 26. februar 2020

Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 26. februar 2020
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 26. februar 2020 godkendes
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Christian Ahlefeldt-Laurvig stillede forslag om, at punkt 28 udgår af dagsorden.

Forslaget ikke godkendt.

For stemte 3 (I, B og Rasmus Brandstrup Larsen (V)).

Imod stemte 19 (A, F, L, O og Ø).

5 (V med undtagelse af Rasmus Brandstrup Larsen) undlod at stemme.

 

Dagsorden blev herefter godkendt

 

24. Beslutning om Budgetrevision 1 2020

Beslutning om Budgetrevision 1 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. budgetrevision 1 godkendes
 2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes
 3. der gives tillægsbevilling på 250.000 kr. til indskudskapital til Destination Sjælland under finansforskydninger på Økonomiudvalget som besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019
 4. at der – i forlængelse af punkt 3 – gives negativ tillægsbevilling på 250.000 kr. på driften til politikområde Erhverv og Turisme under Økonomiudvalget
Beskrivelse af sagen

Budgetrevision 1 (BR1) er den første af 4 budgetrevisioner i 2020.

BR1 anvendes til konsekvensrettelser i forhold til 2019 samt indarbejdelse af beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2020. Der udarbejdes ikke et fuldt estimat, men der ses på indvirkningen af forbruget i 2019 på budget 2020 og budget 2021.

BR2 og BR3 behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt handleplaner og omprioriteringer af budgettet.

BR2 anvendes desuden som grundlag for en række udgifter til budget 2021. Ved BR3 tilpasses budgetterne, som følge af konsekvenserne i økonomiaftalen.

I BR4 vil der – i lighed med tidligere år - blive taget stilling til fordeling af buffer til uforudsete udgifter i det omfang, der er brug for det. BR4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december måned.

 

Forventet regnskab 2019

Samlet set viser det forventede regnskab for 2019 på driften, at budgettet overholdes. Der blev ved BR4 i 2019 givet tillægsbevillinger for at sikre budgetoverholdelse på Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. På trods af tillægsbevillingen ses der med det forventede regnskab dog stadig et merforbrug på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Der er dog stadig usikkerhed omkring størrelsen af refusioner på udvalgets område. På de øvrige områder er budgettet overholdt.

Det forventes samtidig, at budgettet til serviceudgifter i Holbæk Kommune overholdes, hvilket betyder, at der ikke bliver en individuel sanktion i 2020 på baggrund heraf. På nuværende tidspunkt forventes servicerammen for kommunerne samlet set heller ikke at blive overskredet.

 

 

Budgetrevision 1

Her ved budgetrevision 1 foretages der alene tilpasninger på to punkter.

 1. Konsekvensrettelser af ændringer foretaget i 2019, som ikke er indarbejdet i budget 2020
 2. Konsekvensrettelser af budgetter, som er placeret på forkerte politikområder

Nedenfor er omplaceringerne og beslutningerne der er indstillet ændret kort beskrevet. I bilag 1 er der et overblik over samtlige omplaceringer mellem politikområder.

 

Omplaceringer og tillægsbevillinger i BR1

Omplaceringerne i år vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2019, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2020. Herudover retter omplaceringer op på, at enkelte budgetter er placeret på forkerte politikområder.

Det indstilles blandt andet, at der omplaceres 8,5 mio. kr. fra politikområde Administration til beskæftigelsesindsatsen under politikområde Beskæftigelse og Uddannelse. Herudover indstilles midler til udvikling af lokalområder flyttet fra politikområde Kultur og Fritid til politikområde Administration.

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019, blev det besluttet, at Holbæk Kommune skulle indgå i turismesamarbejdet Destination Sjælland. Dette betød, at der, udover driften, skulle afsættes et beløb til egenkapital på 250.000 kr. fra Holbæk Kommune.  Rent teknisk betyder det, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til aktiedeponering ved oprettelse af Destination Sjælland. Denne finansieres af budget under driften på politikområde Erhverv og Turisme. Budgettet til dette er afsat i budget 2020.

En samlet liste over forklaringerne på omplaceringerne kan ses af bilag 2.

 

Indvirkning af forbrug i 2019 på budget 2020 og konsekvenser for 2021 (ændrede forudsætninger)

Siden budgetvedtagelsen for 2020 er forudsætningerne på en række områder ændret. Nogle forudsætninger er alene ændringer i forhold til om der er tale om serviceudgifter eller forsørgelsesudgifter, mens andre har konsekvenser for den samlede driftsramme. Der er tale om et tidligt estimat for året og erfaringen fra tidligere år viser, at det generelt er svært at skønne over udviklingen i indeværende og kommende år på nuværende tidspunkt. Handlingerne der udføres her ved BR1 skal ses i lyset heraf.

 • Der er udarbejdet sag til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse vedrørende konjunkturer og høj indflyvning til budget 2020. Der forventes en ekstra udgift på 17,7 mio. kr. som følge af indvirkningen af forbruget i budget 2019 på budget 2020. Der er udarbejdet handleplaner til at imødegå disse udgifter. Herudover forventes der med baggrund i statens seneste økonomiske redegørelse på beskæftigelsesområdet et merforbrug på 15,6 mio. kr. som følge af ændrede konjunkturer. Hvis landstendenserne følger redegørelsen, vil Holbæk Kommune blive reguleret herfor i forbindelse med økonomiaftalen. Udviklingen afventes inden der bliver iværksat yderligere handlinger. Den økonomiske udvikling følges tæt og der gives status på hvert udvalgsmøde i forbindelse med udgiftsdriverne.
 • Udgifterne til Udbetaling Danmark i 2020 under politikområde Administration forventes samlet set at blive 4 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2020. 2,6 mio. kr. af denne udgift skyldes fejl i forbindelse med budgetteringen af området for budget 2020. De resterende 1,4 mio. kr. er en ekstra regning fra KMD, som var ukendt ved vedtagelsen af budget 2020. Udgiften er en ekstra serviceudgift. Konsekvensen for budget 2021 er under udredning. Da det stadig er tidligt på året og da Økonomiudvalget historisk har haft mindreforbrug ses tiden an. Hvis der ved BR2 er merforbrug på Udvalget, vil der blive udarbejdet handleplaner med henblik på budgetoverholdelse.
 • Socialudvalgets økonomi forventes også at være under pres i 2020. På Voksenspecialområdet skal en lang række forudsætninger lykkes for budgettet for 2020 overholdes. Der er fortsat en forventning om, at dette kan lade sig gøre. På Børnespecialområdet er der også en lang række forudsætninger der skal lykkes. Udviklingen i udgifterne på området har været stigende der har i januar været flere anbringelser end forventet. Den økonomiske udvikling følges tæt og der gives status på hvert udvalgsmøde i forbindelse med udgiftsdriverne. Ved BR2 vil der, hvis området melder merudgifter ind, blive udarbejdet handleplaner.
 • Udgifter til interne mentorer har hidtil været bogført som forsørgelsesudgifter under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. En del af disse udgifter skal bogføres som serviceudgifter under Økonomiudvalget. Beløbet er endnu ukendt, men af en væsentlig størrelse. Beløbets forventes kendt ved BR2.
 • Niveauet for serviceudgifter forventes udover ovenstående punkter forbedret med 12,5 mio. kr. hvilket skyldes at de 8,5 mio. kr. nævnt i omplaceringer ovenfor anvendes på beskæftigelsesindsats og dermed formindsker forbruget af serviceudgifter. Dertil er 4 mio. kr. under Forberedende grunduddannelse (FGU) budgetmæssigt placeret som serviceudgifter, men er retteligt ikke-service.

 

 

Indvirkning på den samlede ramme

Indvirkning af forbruget i 2019 samt de ændrede forudsætninger betyder samlet set et pres på det oprindelige budget i 2020 på ca. 37 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner for 17 mio. kr. og for de sidste 20 mio. kr. ses tiden nærmere an. Det oprindelige budget for 2020 har en kassestyrkelse på 26 mio. kr. og der er afsat en buffer til uforudsete udgifter på 13 mio. kr.

 

Serviceudgifter

Det nuværende pres på serviceudgifterne kan ses af nedenstående tabel

Pres på serviceudgifter i 2020 (- = mindre pres)

mio. kr.

Udbetaling Danmark

4,0

Pres på Socialudvalg (for nuværende 0)

0,0

Mentorer som serviceudgift (pt. ukendt)

 

Forbedring beskæftigelsesindsats

-8,5

Forbedring FGU

-4,0

 

 

Skatter

I budget 2020 har kommunerne samlet set sat skatterne mere op end det var aftalt i økonomiaftalen. Holbæk Kommune har ikke sat skatten op, men rammes af en kollektiv sanktion, fordi kommunerne under et har sat skatten op. Beløbet er ikke kendt endnu, men forventes at være af begrænset størrelse. I 2019 udgjorde beløbet ca. 200.000 kr.

 

Implementering af budget 2020

I forbindelse med implementeringen af budget 2020 er der en række initiativer, der skal gennemføres for at sikre budgetoverholdelse. Status på implementeringen af disse er medtaget i bilag 3 og 4 og vil blive medtaget i de resterende budgetrevisioner i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører ikke økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-02-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område

Beslutning i Socialudvalget den 03-02-2020

Indstilles godkendt

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Punkt 1-4 indstilles godkendt for såvidt udvalgets område.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Godkendt.caseno20-2842_#5169087_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169089_v1_bilag 2 - forklaring omplaceringer.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169085_v1_bilag 3 - implementering af budget 2020.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169086_v1_bilag 4 - implementering af budget 2020 - effektiviseringer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer.pdf
Bilag 2 - forklaring omplaceringer.pdf
Bilag 3 - implementering af budget 2020.pdf
Bilag 4 - implementering af budget 2020 - effektiviseringer.pdf


25. Beslutning om møder i lokalområderne i 2020

Beslutning om møder i lokalområderne i 2020
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes, at der holdes dialogmøder i lokalområderne i 2020 i maj, august og november i overensstemmelse med den foreslåede model
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes, at der holdes dialogmøder med efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde i lokalområderne i 2020 i maj, august og november i overensstemmelse med den foreslåede alternative model
Beskrivelse af sagen

Den 15. august 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at flytte tre af kommunalbestyrelsens møder i 2019 til et lokalområde. Det blev samtidig besluttet, at der skulle holdes et dialogmøde inden hvert af de tre kommunalbestyrelsesmøder. Forsøgsordning skulle efterfølgende evalueres af Kommunalbestyrelsen, hvilket skete på Kommunalbestyrelsens opfølgningsmøde den 11. december 2019. På baggrund af den politiske evaluering fremlægges nu et forslag, der med udgangspunkt i Holbæk Kommunes dialogmodel giver mulighed for at holde dialogmøder i lokalområderne i 2020.

Kernen i Holbæk Kommunes dialogmodel er, at politikere kan invitere borgere til dialog, hvis de vil drøfte et tema, og borgere kan invitere politikere til dialog om det, de er optaget af. I den foreslåede model kombineres disse to tilgange, idet politikerne byder op til dialog, og de lokale borgere får stor indflydelse på de temaer, der skal drøftes.

Administrationen foreslår: 

Dialogmøder

 • tre dialogmøder afholdes i lokalområder i henholdsvis maj, august og november på dage, hvor der ikke ligger andre politiske møder.
 • dialogmøderne bliver afholdt i tidsrummet klokken 18.30-21.00 for at sikre, at så mange borgere som muligt kan deltage
 • der bliver serveret kaffe og kage til alle deltagere.
 • dagsorden til dialogmøderne bliver udarbejdet i et samarbejde mellem lokalforum, områdets fællesskaber, administrationen og den forening/virksomhed/borger, der har inviteret Kommunalbestyrelsen. Dagsordenen vil bestå af en blanding mellem faglige oplæg, dialog om aktuelle politiske emner og temaer/spørgsmål fra borgerne.

Kommunalbestyrelsesmøder:

 • afholdes i maj, august og november i Byrådssalen på de datoer, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. oktober 2019 (20. maj, 26. august og 18. november 2020).  

Den videre proces

Forsøgsordningen i 2019 var forankret i Projektudvalget for Udviklingen af Lokalområderne, og administrationen foreslår, at det også bliver tilfældet i 2020, idet det centrale i ordningen er at styrke synligheden i og dialogen med lokalområderne.

Projektudvalget udsender invitation til at være vært for et møde til lokalfora, foreninger, virksomheder og borgere i Holbæk Kommune.

Herefter forelægges Kommunalbestyrelsen en sag til beslutning med projektudvalgets anbefaling af, hvor de tre dialogmøder skal holdes.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Administrationen foreslår alternativt, at der som i 2019 holdes både dialogmøder og efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde i tre forskellige lokalområder i 2020.

Kommunalbestyrelsesmøderne i januar, juni og december er typisk lange, og de er derfor ikke egnede til at blive afholdt uden for Byrådssalen. På den baggrund foreslår administrationen, at det er møderne i maj, august og november, der flyttes fra Byrådssalen til et lokalområde.

Administrationen foreslår:

Dialogmøder

 • tre dialogmøder afholdes i lokalområder i tidsrummet klokken 14.00-17.00 før ordinære kommunalbestyrelsesmøder fra klokken 18.00 i maj, august og november.
 • der serveres kaffe og kage til alle deltagere.
 • dagsorden til dialogmødet bliver udarbejdet som beskrevet under hovedindstillingen.

Kommunalbestyrelsesmøder

 • de ordinære møder i maj, august og november flyttes fra Byrådssalen til tre lokalområder.
 • før møderne serveres der et aftensmåltid til politikere og administrative medarbejdere. Ønsker lokalområdet at byde på forplejning herudover, er de meget velkomne til det.
 • der vil være mikrofoner og højttalere i rummet, så kommunalbestyrelsesmedlemmerne og tilhørerne kan følge med i mødet.
 • dagsorden og sang vises på lærred eller hvid væg i lokalet.
 • talerrækken dannes ved håndsoprækning og noteres manuelt.
 • afstemninger sker ved håndsoprækning og noteres manuelt.
 • møderne vises live på kommunens hjemmeside.

Administrationen har indhentet tilbud på en teknik-pakke, som gør det muligt at vise kommunalbestyrelsesmøder uden for Byrådssalen på nettet. Kvaliteten vil ikke være den samme som til kommunalbestyrelsesmøder i Byrådssalen, men administrationen vurderer, at det er tilstrækkelig til, at borgerne kan følge med i behandlingen af punkterne.

Pakken indeholder to kameraer (som i Byrådssalen), et headset til borgmesteren samt fire håndholdte mikrofoner.

Løsningen inkluderer ikke højttalere, som skal løses på anden vis. Administrationen har været i dialog med blandt andre Elverfolket om levering af teknisk udstyr til dette. Når der er taget beslutning om, hvilke tre lokalområder der lægger lokaler til møderne, kontakter administrationen desuden kulturinstitutioner i det pågældende område for at høre, om de kan stille udstyr til rådighed.

Den videre proces

Forsøgsordningen i 2019 var forankret i Projektudvalget for Udviklingen af Lokalområderne, og administrationen foreslår, at det også bliver tilfældet i 2020.

Projektudvalget udsender invitation til at være vært for et dialogmøde efterfulgt af et kommunalbestyrelsesmøde til lokalfora, foreninger, virksomheder og borgere i Holbæk Kommune.

Herefter forelægges Kommunalbestyrelsen en sag til beslutning med projektudvalgets anbefaling af, hvor de tre kommunalbestyrelsesmøder efter forudgående dialogmøder skal holdes.

Økonomiske konsekvenser

Vælges hovedindstillingen, hvor der alene er dialogmøder i lokalområderne, vil der være udgifter til forplejning, estimeret til cirka 4.000 kroner pr. møde afhængigt af deltagerantal. Således er udgiften i 2020 ca. 12.000 kr.

Derudover er der udgifter til kørsel.

Udgifterne kan finansieres fra budgettet til Kommunalbestyrelsens mødeaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser ved den alternative indstilling

Vælges den alternative indstilling, hvor der både er dialogmøder og kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne, vil der være udgifter til forplejning, teknik og kørsel. Udgifter til forplejning ved disse møder estimeres til ca. 6.000 kr. pr. møde mere end ved et kommunalbestyrelsesmøde i Byrådssalen. Udgifter til højttalere estimeres til 5.000 kr. pr. møde og web-tv koster 12.500 kr. pr. møde.

Således er den samlede merudgift i 2020 ca. 70.500 kr.

Derudover er der udgifter til kørsel.

Finansiering håndteres i forbindelse med budgetrevision 2.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Pkt. 153, Kommunalbestyrelsen 15-08-2018: Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Pkt. 207, Kommunalbestyrelsen 24-10-2018: Orientering om mulighederne for at holde kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Pkt. 208, Kommunalbestyrelsen 24-10-2018: Beslutning - valg af lokaliteter for kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

B, V og I stillede følgende ændringsforslag:

Sagen udskydes til næste møde, så de afholdte dialogmøder i 2019 evalueres i samarbejde med de involverede lokalfora.

 

For ændringsforslaget stemte: 8 (B, V og I).

Imod stemte 19 (A, O, F, Ø og L).

Ændringsforslaget bortfaldt dermed.

 

Hovedindstillingen blev herefter godkendt.

For stemte 24 (A, F, L, O, Ø og V med undtagelse af Morten Bjørn Nielsen).

Imod stemte 3 (B, I og Morten Bjørn Nielsen (V)), som ønskede den alternative indstilling vedtaget.

26. Godkendelse af rokade i Handicaprådet

Godkendelse af rokade i Handicaprådet
Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen godkender, at Mona Rosenberg Larsen (A) udtræder af Handicaprådet, og at Derya Tamer (A) i stedet indtræder i Handicaprådet
Beskrivelse af sagen

Borgmesteren har oplyst, at Mona Rosenberg Larsen (A) ønsker at udtræde af Handicaprådet.

Udtræder et medlem af et udvalg, et råd, en bestyrelse eller lignende, hvori medlemmet er indvalgt af Kommunalbestyrelsen i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den valggruppe, der har indvalgt medlemmet.

Borgmesteren har oplyst, at valggruppe 1 ønsker, at Derya Tamer (A) indtræder i Handicaprådet i stedet for Mona Rosenberg Larsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

§§ 24 og 28 i lov om kommunernes styrelse.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Godkendt.

27. Valg af de personer, der skal indstilles som kandidater til medlemmer af det nye Vurderingsankenævn samt medlem og suppleant til det nye Skatteankenævn

Valg af de personer, der skal indstilles som kandidater til medlemmer af det nye Vurderingsankenævn samt medlem og suppleant til det nye Skatteankenævn
Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen vælger en person, der indstilles som kandidat til medlem af det nye Skatteankenævn, og en person, der indstilles som kandidat til suppleant til det nye Skatteankenævn
 2. Kommunalbestyrelsen vælger to personer, der indstilles som kandidater til medlemmer af det nye Vurderingsankenævn
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen indstillede i forbindelse med konstitueringen kandidater til medlemmer og suppleanter til Skatteankenævnet og Vurderingsankenævnet i den nuværende struktur. John Harpøth og Emrah Tuncer blev indstillet som medlemmer af Skatteankenævnet, mens Leif Juhl og Solvej Pedersen blev indstillet som suppleanter. Kim Malmberg blev indstillet som medlem af Vurderingsankenævnet, mens Mona Rosenberg Larsen blev indstillet som suppleant her.

Da der med virkning fra den 1. juli 2020 træder en struktur i kraft, falder den tidligere indstilling af kandidater bort, og der skal nu indstilles kandidater til ankenævnene i den nye struktur.

I det nye Skatteankenævn har Holbæk Kommune et medlem og en suppleant. I det nye Vurderingsankenævn har Holbæk Kommune to medlemmer. Ingen af disser personer behøver at være medlem af Kommunalbestyrelsen, men de skal alle opfylde følgende betingelser:

Valgbarhed
De indstillede personer skal være valgbare til Kommunalbestyrelsen.

Habilitet og decorum
De indstillede personer skal opfylde habilitets- og decorumkrav. De må fx ikke være ansat i Skatteforvaltningen eller være medlem af Skatterådet, og de skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger i forhold til restancer til det offentlige.

IT-kundskaber
De indstillede personer skal have basale IT-kundskaber på brugerniveau, herunder være indstillet på, at den videre kontakt med Skatteankestyrelsen sker via Digital Post.

Derudover er der i relation til Vurderingsankenævnet et krav om:

Faglige kompetencer

De indstillede skal have kendskab til ejendomsvurderingsområdet – enten af teoretisk eller praktisk karakter.

Funktionsperioden for det nye Skatteankenævn er fra og med den 1. juli 2020 til og med den 30. juni 2022, mens funktionsperioden for det nye Vurderingsankenævn er fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2022.

Valget af de personer, der skal indstilles, skal foregå som forholdstalsvalg efter d’Honts metode med mindre, der er enighed i Kommunalbestyrelsen om at fravige dette. Det betyder, at hvis der er samme valggrupper som ved konstitueringen, skal hver valggruppe vælge én kandidat til det nye Vurderingsankenævn, mens valggruppe 1 skal vælge én kandidat til medlem af det nye Skatteankenævn, og valggruppe 2 skal vælge én kandidat til suppleant til dette nævn, med mindre der er enighed om andet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

§ 25 i lov om kommunernes styrelse

Sagshistorik, henvisninger

Pkt. 6 Kommunalbestyrelsen d. 17. januar 2018: Beslutning om nedsættelse af Projektudvalg for Udvikling af Lokalområder og godkendelse af kommissorium for udvalget

 

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

John Harpøth (O) valgt som medlem og Emrah Tuncer (B) valgt som suppleant i Skatteankenævnet.

Kim Malberg og Mona Rosenberg Larsen (A) valgt som medlemmer af Vurderingsankenævnet.

28. Beslutning om fremtiden for Holbæk Naturskole - udvikling af formidlingscenter for klima, miljø og natur

Beslutning om fremtiden for Holbæk Naturskole - udvikling af formidlingscenter for klima, miljø og natur
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Naturskolen fremover organiseres efter en model, hvor der sammen med eksterne aktører etableres et formidlingscenter for klima, miljø og natur forankret under UngHolbæk, og hvor Holbæk Kommune varetager basisdriften af bygninger, grønne arealer og det fremtidige dyrehold
 2. der bevilges 150.000 årligt til drift af bygninger og grønne arealer finansieret af buffer til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget, og at budgettet omplaceres sammen med buffer til uforudsete udgifter ved BR4
 3. finansieringen af beløbet i budget 2021-2024 findes i forbindelse med de politiske forhandlinger efteråret 2020
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Holbæk Kommune har gennem en årrække formidlet naturskoleundervisning via Naturskolen. Frem til foråret 2011 var det et kommunalt drevet tilbud, men Holbæk Kommune indgik i foråret 2011 en aftale med Nordvestsjællands Produktionsskole (herefter NVPRO) om udlån af naturskolefaciliteterne. På budgettet for 2012 blev der afsat en budgetramme på 500.000 kr. i Børn – og Ungeforvaltningens budget til køb af naturformidling på Naturskolen. Beløbet blev i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2018 reduceret med 200.000 kr. i 2019, og med helt bortfald i 2020. NVPRO blev erklæret konkurs i maj 2019, og alle aktiviteter blev indstillet.

Siden NVPros konkurs er naturskolen blevet driftet af Holbæk kommune. Dette er sket uden, at der har været afsat midler til at drive skolen. I 2019 har naturskolen resulteret i en merudgift på 495.000 kr. til drift og 310.000 kr. til renovering af bygninger. I 2020 er der fortsat ikke afsat midler til driften af naturskolen. Driften af skolen i den nuværende model estimeres til årligt at beløbe sig til 900.000 kr. Hertil kommer forventede udgifter til renovering af bygninger og hegn på samlet 2.100.000 kr. 

Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2019 behandlet Naturskolens fremtid af to omgange. Ved begge behandlinger, er den endelige beslutning om naturskolens fremtid blevet udskudt for at give eksterne aktører tid og mulighed for at fremkomme med en økonomisk bæredygtig model for driften af naturskolen. På mødet d. 11. december blev det konkret besluttet at:

 

 • der gives endnu en mulighed for at eksterne aktører kan fremsende forslag til en model, beskriver hvordan Holbæk Naturskole kan bevares samt afklarer det fremtidige dyrehold.
 • modellen skal bære sig selv økonomisk, og Holbæk Kommune skal derfor såvel på kort som lang sigt holdes økonomiske neutrale. De afsatte 50.000 kr. til afvikling af dyreholdet kan dog indgå i finansiering af modellen.
 • de årligt afsatte 30.000 kr. til drift af området kan indgå i finansiering af modellen.
 • de foreninger, som har aktiviteter i tilknytning til Naturskolens område/bygninger, skal garanteres mulighed for at kunne forsætte deres aktiviteter.
 • deadline for fremsendelse af forslag til model til Kommunalbestyrelsen skal ske betids, så punktet kan behandles på Økonomiudvalgets møde i februar 2020.
 • der iværksættes den nødtørftige renovering af hegnet på nuværende tidspunkt.

Dialog om model

Efter mødet d. 11. december 2019 har der været afholdt tre møder med deltagelse af bl.a. Sidesporet, Rotary, UngHolbæk, Østagergård m.fl. Uagtet at intentionerne har været gode, så har det været svært at få enderne til at nå sammen i en model, der holdt sig inden for de rammer og den tidshorisont, som Kommunalbestyrelsen vedtog i december. Særligt finansiering af basisdrift og den daglige drift af dyreholdet m.v. har været en udfordring.

Ambitionerne for hvad man kan bruge området til, har til gengæld været store og har potentiale til at blive et nyt grønt fyrtårn i Holbæk Kommune. For at give UngHolbæk m.fl. en reel mulighed for at indfri potentialet og for at kunne fokusere på at udvikle aktiviteterne i området foreslår administrationen en model, der deler den hidtidige Naturskole op i fire dele: formidling/aktiviteter, skov, mark og bygninger. De fire dele forankres hos hhv. UngHolbæk (formidling/aktiviteter) og Vækst & Bæredygtighed (skov, mark og bygninger). Ved at skille formidling/aktivitet fra basisdrift af arealer og bygninger sikres, at UngHolbæk m.fl. kan fokusere på at indfri potentiale og udvikling af formidling/aktiviteter, uden hverken af være underlagt en stram deadline eller skulle påtage sig ansvar for basisdrift og finansiering af denne.

Sideløbende med drøftelserne har nye eksterne aktører udtrykt ønske om at indgå i det fremtidige samarbejde. Dialogen med disse fortsætter, såfremt indstillingens første punkt tiltrædes, i regi af UngHolbæk.

En ny ramme for formidling og grønne aktiviteter: Holbæk Grønne Lunge

Ambitionen bag Holbæks Grønne Lunge er, at udvikle et formidlingscenter for klima, miljø og natur. Et ”eksperimentarium” hvorfra der kan kvalitetsudvikles på projekter og formidlings- og undervisningsforløb målrettet særligt børn og unge. Ambitionen er også, at formidlingscenteret skal være en organisatorisk ramme hvor foreninger, frivillige og institutioner m.fl. kan samskabe og samarbejde om grønne aktiviteter. 

Holbæks Grønne lunge forankres til en start hos UngHolbæk. Hermed sikres det, at der er et organisatorisk afsæt, som Holbæks Grønne Lunge kan vokse og udvikles fra. Ved at bygge på eksisterende aktiviteter hos UngHolbæk, Sidesporet m.fl. er der allerede et aktivitetsmæssigt fundament, som ikke kræver driftstilskud, men som kan generere aktiviteter og udvikling fra starten af. Holbæks Grønne Lunge er således et organisatorisk og økonomisk bæredygtigt bud på en videreudvikling af Holbæk Naturskole til et formidlingscenter for Klima, Miljø og Natur.

Se bilag for visionerne bag Holbæks Grønne Lunge.

 

Bygninger, skov og marker

I modsætning til tidligere så overtager kommunen ved Vækst og Bæredygtighed permanent ansvaret for driften af bygninger, skov og marker. Holbæk kommune stiller faciliteterne til rådighed for Holbæks Grønne Lunge, og samtidig sikres det, at stedets øvrige brugere (spejdere, orienteringsklub m.v.) fortsat kan benytte sig af bygninger og grønne arealer. Skov og marker vil blive bliver driftet mhp. at øge biodiversiteten i området. 

 

Dyreholdet

Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsen beslutning om, at der skulle findes en udgiftsneutral model, er der søgt efter en løsning, der miniminere driftsudgiften til dyreholdet og samtidig sikrer, at arealerne ved naturskolen vil blive afgræsset nænsomt mhp. at fremme levesteder for blomster og insekter.

Ved at omlægge dyreholdet til afgræsning med kvæg eller lignende vil udgiften til hegn og drift minimeres betragteligt. Der søges indgået en forpagtningsaftale med en dyreholder, som har erfaring med naturpleje med kvæg, og som vil stå for den daglige drift samt afholder udgifter til hegn. Mulighederne for at udvide foldene og dermed sikre, at et større areal afgræsses og plejes, vil blive undersøgt.

Henover vinteren er der foregået en regulering af det nuværende dyrehold fra ca. 80 dyr til ca. 35 dyr. Reguleringen sker årligt for at sikre, at antallet af dyr passer til det indhegnede areal. De resterende dyr skal ikke længere være på arealerne ved naturskolen. Dyrene vil i første omgang blive forsøgt afsat til andre dyrehaver, zoologiske haver eller lign. Det forudsættes, at aftager afholder alle udgifter i relation til flytning af dyrene.

Økonomiske konsekvenser

Den foreslåede model betyder, at der fremover afsættes i alt 150.000 kr. fordelt på 30.000 til drift af grønne arealer, og 120.000 kr. til drift af bygninger (vedligehold, forsyning, rengøring mv.). De 150.000 kr. finansieres i 2020 af buffer til uforudsete udgifter. I 2021 indgår finansieringen af beløbet i de politiske forhandlinger om budget 2021 – 2024.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Et formidlingscenter forventes ikke at have direkte konsekvenser for miljø- og klima, men kan i stedet være rammen for fremtidige projekter inden for miljø, klima og natur.

En nænsom afgræsning, og gerne i større folde, vil have en positiv effekt på områdets biodiversitet.

Sagshistorik, henvisninger

 Kommunalbestyrelsen d. 11.09.2019 pkt. 215

Kommunalbestyrelsen d. 11.12.2019 pkt. 287

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt med en præcisering af, at forpagtningsaftalen skal godkendes af Økonomiudvalget, inden den indgås.

For stemte 7 (A, B, F, L, O, V og Ø).

Imod stemte 1 (I).

Supplerende sagsfremstilling den 20-02-2020

I afsnittet om dyreholdet fremgår det, at regulering af dyreholdet er afsluttet. Reguleringen forventes dog først planmæssigt tilendebragt ved udgangen af februar, såfremt vejrforholdene tillader det.

Efter sagen er behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 19. februar, er sagen blevet tilført oplægget fra mødet: Oplæg om ramme for Naturskole.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

V, C og I stillede følgende ændringsforslag:

Naturskoleområdet i Holbæk By omdannes til en dyrehave efter samme model som Dyrehaven i København og dyrehaven i Marselisborg i Århus.

Derfor foreslås, at de nuværende hegn nedtages og hele Naturskoleområdet mm. (Torpelund skov) samt dele at den bagvedliggende mark indhegnes. Der vil blive etableret én port til området samt 5 låger således, at der bliver adgang til området fra flere sider.

De nuværende hjorte (kronvildt, sikahjorte og dåhjorte) samt muflon bevares i en reduceret bestand svarende til områdets bæreevne. Der findes ikke andre dyrehaver i Danmark, hvor alle ovenstående dyr er repræsenteret på én gang, hvorfor området vil have interesse for andre end lokale brugere.

Afgræsning af hjorte og mufloner på hele området (uden tilskudsfoder) vil medføre en langt højere biodiversitet end i dag og en langt højere biodiversitet end ved afgræsning ved kvæg.

Drift:

Regulering af dyrehold gøres i samarbejde med lokale jagtforeninger og tilsyn af hegn mm gøres ved ”Projekt Naturligvis” – se nedenfor.

Renovering af bygninger:

Gøres i samarbejde med virksomheder, som arbejder med rehabilitering af udsatte borgere – borgere som skal gøres jobparate.

Finansiering af hegn:

Indhegning af hele området, nedtagning af det gamle hegn samt etablering af én port og 5 låger forventes udført af privat firma for kr. ca. 750.000,-. Finansiering via fondsstøtte og sponsorer.

Drifts finansiering:

”Holbæks grønne lunge” samt en fortsættelse af det nuværende projekt, hvor aktivitetsparate borgere hjælpes frem mod jobparathed (”Projekt naturligvis”).

For stemte 6 (I og V med undtagelse af Carsten Andersen).

Imod stemte 20 (A, B, F, L, O og Ø).

1 ( Carsten Andersen (V) undlod at stemme.

Ændringsforslaget bortfaldt dermed.

 

Økonomiudvalgets indstilling blev herefter godkendt.

For stemte 25 (A, O, Ø, F, L, B og V med undtagelse af Rasmus Brandstrup Larsen).

Imod stemte 1 (I).

1 (Rasmus Brandstrup Larsen (V)) undlod at stemme.caseno19-27674_#5179493_v1_bilag - holbæks grønne lunge - formidlingscenter for klima miljø og natur.pdf.pdf
caseno19-27674_#5191233_v1_oplæg om ramme for naturskole til økonomiudvlagsmøde d. 19. februar.pptx.pptx

Bilag

Bilag - Holbæks Grønne Lunge - Formidlingscenter for Klima Miljø og Natur.pdf
Oplæg om ramme for Naturskole til Økonomiudvalgsmøde d. 19. februar.pptx


29. Beslutning om at igangsætte arbejdet med udvidelse af mulighederne for placering af nye energianlæg

Beslutning om at igangsætte arbejdet med udvidelse af mulighederne for placering af nye energianlæg
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der under hensyntagen til gældende lovgivning og borgernes input arbejdes på en udvidelse af mulighederne for geografisk udpegning af potentielle placeringer til vedvarende energianlæg i forhold til den gældende kommuneplan
Alternativ indstilling

 

 

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen traf d. 22.01.2020 beslutning om at reducere CO2-udledningen i Holbæk Kommune med 70% i 2030. I denne sag skal der træffes beslutning om, at der i den geografiske udpegning af mulige områder til placering af nye energianlæg arbejdes på en udvidelse af mulighederne for at kunne etablere følgende energianlæg i Holbæk Kommune:

 • Vindmøller
 • Solcelleanlæg
 • Biogasanlæg
 • Anlæg til forsyning med fjernvarme

Vurderingen fra den eksterne rådgiver på den strategiske energiplan, EA Energianalyse, er, at det ikke er sandsynligt at nå en 70% CO2-reduktion, hvis ikke alle midler tages i brug. Det betyder, at et fravalg af én eller flere af ovenstående energiformer vil gøre det urealistisk at nå den vedtagne målsætning. Dette blev blandt andet fremhævet ved borgermødet d. 21.01.2020

Sagen omhandler alene den fysiske placering af energianlæg, og omhandler således ikke andre virkemidler til opfyldelsen af CO2-reduktionsmålet, som f.eks. grøn omstilling af transportsektoren, landbruget, affaldssektoren m.fl.

Processen for den strategiske energiplan

Økonomiudvalget godkendte den 9.10.2019 planen for inddragelse af borgere og interessenter i forbindelse udarbejdelse af strategisk energiplan. Resultatet af dette kan ses i bilag 1.

Planen indebærer, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen undervejs skal træffe delbeslutninger, som udstikker retningen for energiplanens endelige indhold.

Den første af delbeslutningerne gjaldt som nævnt den strategiske energiplans overordnede vision, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 22.1.2020.

Den næste delbeslutning er omdrejningspunktet i denne sag og gælder en udvidelse af mulighederne i den geografiske udpegning til placering af nye energianlæg, sammenlignet med den gældende kommuneplan. 

Geografisk udpegning betyder, at administrationen udpeger specifikke områder inden for hvilke, der kan være mulighed for at placere energianlæg - hhv. solceller, vindmøller, biogas og anlæg til forsyning med fjernvarme. Til denne udpegning anvendes input fra borgerworkshoppen d. 21.01.2020 (se bilag 1), gældende lovgivning samt kommuneplanen (se bilag 2).

På baggrund af denne sag udarbejdes kortmateriale med mulige placeringer for energianlæg, som vil indgå i den strategiske energiplan. Disse placeringer for energianlæg indgår efterfølgende i arbejdet med den kommende kommuneplan. Arbejdet med en ny kommuneplan igangsættes i 2020. 

Grundlag for den geografiske udpegning

For at bidrage mest muligt til realiseringen af 70% reduktionsmålet er det nødvendigt at udvide mulighederne for etablering af vedvarende energianlæg. Når administrationen skal udpege områder til mulige placering af energianlæg, gøres det på følgende grundlag:

A. Input fra borgerworkshoppen

Den 21.01.2020 afholdt Kommunalbestyrelsen sin anden borgerworkshop om energiplanen. Målet med workshoppen var at give alle interesserede borgere mulighed for at byde ind med særlige hensyn, som de mener bør indgå i den strategiske energiplans udpegning af geografiske områder. Omkring 80 borgere deltog og gav input på dagen. I mindre grupper inden for fire temaer - vindmøller, biogas, solceller og fjernvarme - fik borgere og politikere mulighed for at drøfte spørgsmålet: Når Holbæk Kommune i fremtiden skal planlægge for flere energianlæg, hvilke hensyn bør man så lægge til grund ud over de lovgivningsmæssige? I bilag 1 fremgår borgernes input.

Borgernes input kan deles i to niveauer i forhold til den kommende proces:

 • input, som direkte kan anvendes som grundlag for geografisk udpegning af mulige områder til placering (fx afstandskrav til beboelse)
 • input til den specifikke placering ved en konkret ansøgning om etablering af et energianlæg (fx æstetiske hensyn eller synergier med andre energianlæg).

I borgernes input ses der ikke ønsker, der taler imod opstillingen af energianlæg i Holbæk Kommune. Til gengæld ses der et ønske om, at Holbæk Kommune skal gå foran i arbejdet med den grønne omstilling (se bilag 1). De resterende borgerinput, der ikke direkte kan anvendes som grundlag for geografisk udpegning af mulige områder til placering af energianlæg, indtænkes i det omfang, det er muligt ved konkrete ansøgninger om etablering af energianlæg i Holbæk Kommune.

B. Lovgivning for energianlæg 

Gældende lovgivning anvendes som grundlag i udpegningen af mulige områder til placering af energianlæg. Se bilag 2.

C. Kommuneplanen

Kommuneplanen anvendes som grundlag i udpegningen af mulige områder til placering af energianlæg – se bilag 2. Kommuneplanens rammer og retningslinjer fastsættes af kommunalbestyrelsen på baggrund af en afvejning af interesser. Der vil ske en tilpasning af rammerne og retningslinjerne i næste kommuneplan, så placering af vedvarende energianlæg i videst omfang muliggøres.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 22.01.2020: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#789427e6-b95f-4e8d-9334-f59303c76f48&punktid=d0d71b54-62bf-4580-92e6-54645bf5527c

Økonomiudvalget 09.10.2019: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#a078f096-a8f3-43d6-99ab-6f9eaaded04e&punktid=fdc2ed5b-a0f8-4d9f-95db-3ed5a5f9811f

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Godkendt.caseno19-28991_#5175961_v2_bilag 1 borgernes input til placering af energianlæg.pdf
caseno19-28991_#5178343_v1_lovgivning samt kommuneplanretningslinjer og -rammer med indflydelse på muligheden for placering af .docx

Bilag

Bilag 1 Borgernes input til placering af energianlæg
Lovgivning samt kommuneplanretningslinjer og -rammer med indflydelse på muligheden for placering af energianlæg


30. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til cykelstier fra Søstrup til Megacenteret og fra Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby i 2020

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til cykelstier fra Søstrup til Megacenteret og fra Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby i 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ”Cykelstien Søstrup-Megacenteret” under Klima og Miljøudvalget finansieret af midler afsat til: ”Cykelstier pulje”.
 2. rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ”Cykelstien Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby” under Klima og Miljøudvalget finansieret af midler afsat til: ”Cykelstier pulje”.
Beskrivelse af sagen

I forbindelse med etableringen af de 2 cykelstier imellem Skamstrup, Mørkøv, Stigs Bjergby, samt Søstrup, Megacenteret, ønskes de 6 mio. kr. der er afsat på investeringsoversigten 2020, til cykelstier, frigivet.

Midlerne skal blandt andet finansiere den videre projektering af stierne, udarbejdelse af udbudsmateriale, afholdelse af licitation, samt en del af anlægsudgifterne. Midlerne ønskes frigivet nu, da det er vigtigt i forhold til at nå tidsplanen for udførelse af stierne med udgangen af 2021.

I november 2019 blev der frigivet midler til at udarbejde et dispositionsforslag til stierne og arbejdet er i fuld gang. Dispositionsforslagene vil indeholde en kvalificeret løsning af linjeføringen og prisen på etablering af stierne. Løsningerne vil indeholde en kombination af enkeltrettede og dobbeltrettede cykelstier. Så snart dispositionsforslagene er udarbejdet vil de blive fremlagt til politisk beslutning. Forventeligt i løbet af foråret 2020.

Strækningerne på de to cykelstier fremgår af de to vedhæftede kortbilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for budget 2020 afsat 6 mio. kr. i en pulje til cykelstier. Der frigives 3,0 mio. kr. til cykelstien Søstrup-Megacenteret, og 3,0 mio. kr. til cykelstien Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby.  Denne sag har ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da der alene er tale om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 13/11-2019 punkt 278. Frigivelse af midler til dispositionsforslag, cykelsti Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 13/11-2019 punkt 277. Frigivelse af midler til dispositionsforslag, cykelsti Søstrup-Megacenteret.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Godkendt.caseno20-2901_#5161055_v1_kortudsnit cykelsti - søstrup-megacenter.pdf.pdf
caseno20-2901_#5161054_v1_kortudsnit cykelsti - stigsbjergby-mørkøv-skamstrup.pdf.pdf

Bilag

Kortudsnit cykelsti - Søstrup-Megacenter.pdf
Kortudsnit cykelsti - StigsBjergby-Mørkøv-Skamstrup.pdf


31. Beslutning om videreførelse af cykelsti i Ugerløse

Beslutning om videreførelse af cykelsti i Ugerløse
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Cykelstien fra Nr. Vallenderød til Ugerløse færdiggøres, med udførelse af den udskudte strækning fra bytavlen til P-pladsen ved den gamle tankstation. Arbejdet betyder en tillægsbevilling på 900.000 kr. som foreslås finansieret af ubrugte midler fra projektet Fjordstien ved Audebo.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Der tildeles en tillægsbevilling på 100.000 kr., der afsættes til at undersøge alternative linjeføringer, som foreslås finansieret af ubrugte midler fra projektet Fjordstien ved Audebo.
Beskrivelse af sagen

Sagen om videreførelse af cykelsti i Ugerløse blev forelagt Udvalget for Klima og Miljø den 26. november 2019. Det blev besluttet at udskyde med sagen med bemærkning om, at udvalget vil have forelagt alternative linjeføringer.

Administrationen forelægger derfor sagen igen med alternativ indstilling om at afsætte midler til at undersøge alternative linjeføringer.

I forbindelse med etableringen af cykelstien mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse, blev der etableret sti fra byzonetavlen i Ugerløse til den eksisterende cykelsti øst for Nr. Vallenderød (se kortbilag). Strækningen i Ugerløse blev udskudt af hensyn til overholdelse af det samlede budget.

Linjeføringen er tidligere valgt som den sikreste og mest trygge forbindelse til Hovedgaden. Den direkte forbindelse til Bonderupvej/Hovedgaden vil tillige være mere krævende og invasiv for berørte borgere, med hensyn til såvel arealerhvervelse og etablering.

Linjeføringen og terrænforhold er ikke komplicerede, hvorfor arbejdet forventes at kunne færdiggøres for et budget på 900.000. Administrationen indstiller, at arbejdet igangsættes og finansieres ved en tillægsbevilling.

Arealerhvervelsen forventes at kunne gennemføres ved frivillige aftaler med de få berørte lodsejere. Udgiften hertil er indeholdt i tillægsbevillingen.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Den alternative indstilling medfører, at der bruges 100.000 kr. på forundersøgelser, der skal afdække mulige alternative linjeføringer.

Administrationen vurderer, at alternative ruter vil være mere tids- og omkostningstunge at udføre, end den linjeføring der foreslås med indstillingen. Desuden er der ikke tungtvejende trafiksikkerhedsmæssige argumenter for at finde alternative linjeføringer, tværtimod vil det være mere trygt og trafiksikkert for cyklister at færdes med længst mulig afstand fra biltrafikken, hvilket nuværende forslag i den primære indstilling favner allerbedst.

Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, vil administrationen bestille opgaven ved en ekstern rådgiver. Administrationen forventer at kunne præsentere en ny sag med alternative linjeføringer i april 2020.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven forventes at kunne gennemføres inden for et budget på 900.000 kr.

Merforbruget foreslås finansieret ved at omplacere ubrugte midler fra projektet Fjordstien ved Audebo, hvor der kun resterer en mindre udgift til shelterplads.

Fjordstien ved Audebo forventes at slutte med et restbudget på ca. 1,3 mio. kr. Der har været væsentlige besparelser som følge af at arealerhvervelser har kunnet ske ved frivillige aftaler, ligesom slidlag på Fjordstien mellem Mårsø og Hørbygård er udført som en kombineret belægning i Fjordstientreprisen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ikke umiddelbart nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om videreførelse af Cykelsti i Ugerløse, KMU den 26. november 2019

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Hovedindstillingen indstilles godkendt.
For stemte 3 (A, O og V).
Imod stemte 2 (I og Ø), som ønsker den alternative indstilling, idet en færdiggørelse af cykelstien ønskes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, L, O og V).

Imod stemte 2 (I og Ø), som ønsker den alternative indstilling, idet en færdiggørelse af cykelstien ønskes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Hovedindstillingen godkendt.

For stemte 24 (A, O, F, L, B og V).

Imod stemte 3 (I og Ø), som ønsker den alternative indstilling vedtaget, idet en færdiggørelse af cykelstien ønskes.caseno19-38805_#5088220_v1_ny sti.pdf.pdf

Bilag

Ny sti.pdf


32. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Anders Larsensvej 5 – 9, HUSC fase 2 projektet

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Anders Larsensvej 5 – 9, HUSC fase 2 projektet
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. rådighedsbeløb på 16,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ’Holbæk Uddannelses- og Studiecenter’ under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.
Beskrivelse af sagen

På Kommunalbestyrelsesmødet den 23. januar 2019 blev det besluttet at anvende Anders Larsensvej 5 – 9 til HUSC-uddannelsescenter for sygeplejerskeuddannelsen.

Første fase af HUSC-projektet blev afsluttet i august måned 2019 hvor undervisningen af sygeplejesker blev flyttet fra Østre Skole til de nye faciliteter på Anders Larsensvej. Det første hold på uddannelsen for finansøkonomer startede ligeledes i august måned 2019.

Der er i budgettet for 2020 afsat 16 mio. kr. til gennemførelsen af fase 2 i HUSC-projektet, hvor 1. sal i fløj 2 istandsættes og bygning S ombygges til undervisningsformål.

Fase 2 sikrer, at der er de nødvendige faciliteter til rådighed for sygeplejerskeuddannelsen og finansøkonomuddannelsen, når de nye hold starter op i august måned 2020. Der er tale om en udvidelse af uddannelserne med yderligere 3 hold, således er der i august 2020 er 7 hold på skolen. Der starter yderligere 2 hold op i august måned 2021. Den påtænkte udvidelse af uddannelserne kan ikke ske uden en gennemførsel af fase 2 i HUSC-projektet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for budget 2020 afsat 16 mio. kr., der dækker omkostninger til gennemførelse af Fase 2 i HUSC-projektet. Denne sag har ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da der alene er tale om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019, pkt. 26

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Godkendt.

33. Beslutning om justeret tildelingsmodel på skoleområdet

Beslutning om justeret tildelingsmodel på skoleområdet
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at
 

 1. forslag til justeret tildelingsmodel på skoleområdet besluttes med virkning pr. 1. august 2020

 

 1. Holbæk By Skole tildeles 0,4 mio. kr. i budget 2020 og 0,6 mio. kr. i budget 2021 til skolens bidrag og samarbejde om kommunens boligsociale indsatser i Holbæk by
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2019 nyt arbejdsprogram, hvori folkeskolen fortsat har høj politisk prioritering. Herefter har kommunalbestyrelsen i juni 2019 besluttet anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet.

En af anbefalingerne handler om at sikre økonomisk bæredygtige skoleafdelinger, så især de små skoleafdelingers sårbarhed overfor udsving i elevtal afhjælpes. Første skridt i anbefalingen var, at kommunalbestyrelsen ved budgetforhandlingerne for budget 2020 skulle tage stilling til, om budgettet til folkeskolerne skulle øges.

Det var begrundet med, at en omfordeling alene mellem skolerne ikke ville løse udfordringen med at skabe økonomisk bæredygtige skoleafdelinger. Dette fordi en omfordeling fra store skoleafdelinger til mindre skoleafdelinger blot ville flytte budgetudfordringen, og ikke løse de samlede budgetudfordringer på skoleområdet.

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2020 den 5. november 2019 besluttet at øge skoleområdets samlede budget med 15 mio. kr. I budgetaftalen står bl.a. at løftet på 15 mio. kr. årligt skal sikre skolerne et retvisende budget 2020.

Forslaget har været i høring i skolebestyrelserne for de fire folkeskoler fra d. 12. december 2019 til d. 17. januar 2020. Desuden er der afholdt et MED-dialogmøde (høring af medarbejderrepræsentanter). Der foreligger nu høringssvar, og på den baggrund skal der politisk tages stilling til forslaget.


Formålet

En tildelingsmodel er principper for, hvordan man fordeler de penge, der samlet set er afsat til kommunens folkeskoler, - mellem de fire folkeskoler.  Formålet med sagen er,

 • at sikre nogenlunde ensartede grundvilkår på tværs af kommunens samlede skoleområde – så muligheden for at levere god undervisning sker ud fra samme vilkår - uanset man er elev på en stor eller lille skole.

 

 • at alle fire skoler sikres et retvisende budget ud fra det nuværende elevtal og den samlede økonomi på folkeskoleområdet. Et retvisende budget skal være med til at sikre, at alle fire skoler kan holde deres budgetter.

Samlet set betyder forslaget, at administrationen foreslår en fordeling, hvor Holbæk By Skole vil få en grundtildeling, som ca. svarer til nuværende niveau, og at budgetterne til Kildedamsskolen, Katrinedalskolen og Skovvejens Skole øges.

Det er et grundlæggende budgetprincip i Holbæk Kommune, at folkeskolernes samlede økonomi afhænger af hvor mange elever, som går i folkeskolen. Færre elever i folkeskolen betyder automatisk færre penge til det samlede folkeskoleområde. Det grundvilkår ændrer en justering af tildelingsmodellen ikke på.

 

Fortsat decentral økonomistyring

I Holbæk Kommune arbejdes der med en decentral model. De ressourcer, hver af de fire skoler får tildelt – beslutter den enkelte skolebestyrelse principper for, hvordan anvendes. Det vil sige, at hver skole så at sige får en pose penge, som de selv træffer beslutning om, hvordan skal prioriteres. F.eks. lærer- og pædagogstillinger, ledelse, administration, IT, lejrskole og meget mere. Sådan er det fortsat, også efter de foreslåede ændringer.


De grundlæggende principper i nuværende tildelingsmodel

 • En elevbaseret fordeling mellem skolerne
  – den enkelte skole får hovedsagelig ressourcer efter, hvor mange elever der går på skolen.
 • 20 % af budgettet fordeles ud fra antal elever - vægtet i forhold til elevernes sociale- og økonomiske baggrundsforhold.
 • Der er to faste grundbeløb i modellen, som gives til hver af de fire skoler uafhængigt af antal elever på skolen:
 • et grundbeløb pr. skole
 • et grundbeløb for hver skoleafdeling (matrikel)


Behovet for justeringer

Det faldende elevtal på skoleområdet har generelt vist sig særligt at udfordre skoler med flere små matrikler.

Et andet element i den nuværende model – og som er en del af kommunalbestyrelsens anbefalinger - handler om den andel af skolernes samlede budget (20 % af budgettet), som fordeles på baggrund af elevernes økonomiske og sociale baggrundsforhold. Der var brug for at genberegne kriterierne, som senest er beregnet i 2011.


Forslag til justeret tildelingsmodel

De grundlæggende principper i tildelingsmodellen ændres ikke, men foreslås justeret:

 • En elevbaseret tildeling. Økonomien fordeles fortsat hovedsagelig efter hvor mange elever, der går på hver af de fire folkeskoler.
 • 31 % af skolernes samlede økonomi fordeles efter elevernes forventede behov for specialundervisning.
  Administrationen har i oktober 2019 fået udarbejdet en analyse, baseret på statistiske data, som angiver elevernes forventede behov for specialundervisning. Den andel af budgettet som fordeles på baggrund heraf, foreslås fastsat til 125 mio. kr. (svarende til 31% af budgettet i skoleåret 2020-21.), så det passer med, hvad skolerne forventes at bruge til specialundervisning ud fra en landsgennemsnitlig visitationspraksis.
 • De to faste beløb i modellen er justeret og øget (med samlet set 3,2 mio. kr.). Der tildeles nu et større grundbeløb pr. skole. Grundbeløbet pr. matrikel foreslås tildelt forskelligt afhængigt af afdelingens størrelse.


Sammenstilling med nuværende tildelingsmodel

Den største ændring i tildelingsmodellen er, at den nye analyse af elevernes forventede behov for specialundervisning er indarbejdet i tildelingsmodellen. Analysen betyder en væsentlig forskydning i fordelingen mellem skolerne. Holbæk By Skole ville få 10 mio. kr. mindre, hvis der ikke samtidigt blev ændret på andre faktorer i tildelingsmodellen. Derfor har administrationen samtidig justeret i skolernes grundbeløb og matrikelbeløb – sådan at hver skole får et budget, som administrationen vurderer skaber nogenlunde ens grundvilkår.

Sigtemålet har bl.a. været at se på, hvilke grundlæggende udgifter, der skal afholdes for at drive en skole – både når det drejer sig om skoler med flere mindre afdelinger med færre elever og lave klassekvotienter, og en skole med store afdelinger med mange elever og høje klassekvotienter.

Desuden har den løbende og tætte opfølgning på skolernes forbrug og vilkår i forhold til at holde deres budgetter i dette år og de foregående år – været med til at understøtte vægtningen og justeringen af elementerne i modellen.

Det betyder samlet set, at administrationen foreslår en fordeling, hvor Holbæk By Skole vil få en grundtildeling, som ca. svarer til nuværende niveau, og at budgetterne til Kildedamsskolen, Katrinedalskolen og Skovvejens Skole øges.

Fordelingen i den justerede model svarer til, at hver skole får et budget – med under 1 % afgivelse fra det - som administrationen vurderer stemmer overens med sigtemålet om, at alle skoler får et retvisende budget på helårsniveau og derved mulighed for budgetoverholdelse.

I tabellen nedenfor ses fordelingen af de fire skolers budgetter for skoleåret 2020-21 – fordelt ud fra eksisterende model sammenstillet med forslaget til en justeret tildelingsmodel.

Budgettallene i oversigten er eksklusiv den centrale pulje til de dyreste specialundervisningstilbud på ca. 8 mio. kr. Skolerne får penge fra puljen i løbet af skoleåret til at dække de udgifter til specialundervisningstilbud, som koster over 400.000 kr. pr. elev.
 

Skoleår 2020-21
 

Nuværende model –
med gl. socioøkonomiske kriterier


uden ekstra 15 mio. kr.

Nuværende
model -
med ny analyse af forventet udgiftsniveau til specialundervisning

uden ekstra 15 mio. kr.

Nuværende model –
med gl.
socioøkonomiske kriterier
 


inkl. 15 mio. kr.

Justeret model
- med ny analyse af forventet udgiftsniveau til specialundervisning

 

inkl. 15 mio. kr.

Holbæk By Skole

125,0

115,6

129,8

125,1

Katrinedalskolen

78,8

81,8

82,0

83,4*

Skovvejens Skole

98,3

100,0

102,2

103,0

Kildedamsskolen

78,2

82,9

81,3

83,8

I alt

380,3

380,3

395,3

395,3

* Katrinedalskolen modtager 0,7 mio. kr. udover tildelingsmodellen til udskoling Gislinge.


Kort opsummering af høringssvar til forslag til justeret tildelingsmodel

 • Generelt er bestyrelserne for Kildedamsskolen, Skovvejens Skolen og Katrinedalskolen enig i behovet for at justere i tildelingsmodellen og finder det positivt, at der er sket en genberegning af de socioøkonomiske kriterier i modellen. I MED-dialogmødet (dialogmøde mellem ledelse og fællestillidsrepræsentanter på skoleområdet) udtrykker medarbejdernes repræsentanter, at den justerede tildelingsmodel isoleret set vil føre til en højere grad af ligestilling i forhold til skolernes mulighed for at drive skole.

 

 • Skolebestyrelsen for Holbæk By Skole anbefaler ikke forslaget. Bestyrelsen og medarbejderrepræsentanter fra skolen mener, at Holbæk By Skole stilles ringere end før.
   
 • Generelt udtrykker de fire skolebestyrelser stor bekymring for skolernes økonomi de kommende år med faldende elevtal og deraf færre penge til folkeskolerne. På MED-dialogmødet udtrykkes samme bekymring. To bestyrelser fremhæver også ønsket om en klassebaseret tildeling, hvor skolernes økonomi ikke påvirkes af fald i elevtal.


Administrationens bemærkninger

Sagen handler om at sikre en nogenlunde ensartede og retfærdig fordeling mellem skolerne ud fra den økonomi, som er til rådighed. Høringssvarenes bekymring for skolernes samlede økonomi ved faldende elevtal ligger her ud over sagens formål, som kun er selve tildelingsmodellen. Når elevtallet i folkeskolen falder, bliver der færre penge at fordele mellem skolerne. Stillingtagen til skolernes samlede økonomi sker i forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetvedtagelser.

Det er administrationens vurdering, at Kildedamsskolen, Skovvejens skole og Katrinedalsskolen med den eksisterende model ikke ville få et retvisende budget. De tre skolers budgetter er derfor øget i den justeret model, så budgetoverholdelse er mulig.

Holbæk By Skole vil med den justeret tildelingsmodel få en tildeling, som ca. svarer til nuværende niveau, og derfor sikres et retvisende budget inden for den økonomi, som der samlet set er til rådighed.

Skolebestyrelsen for Holbæk By Skole fremhæver i deres høringssvar, at skolen allerede har planlagt og disponeret for 1,1 mio. kr. mere i kommende skoleår end skolen forventes at få med den justeret tildelingsmodel.

Administrationen foreslår, at Holbæk By Skole tildeles 1,0 mio. kr. ekstra i skoleåret 2020-21, fordelt med 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021. Holbæk By Skole har i 2020-21 en særlig opgave med at understøtte opstarten og samarbejdet omkring udmøntningen af de boligsociale helhedsplaner i Holbæk By. Holbæk By Skole har ikke fået særskilte midler hertil, hvorfor administrationen foreslår at dette arbejde understøttes økonomisk i det kommende skoleår.

Det er administrationens vurdering, at alle fire bestyrelser med de nuværende budgetter fortsat skal have fokus på tæt økonomistyring, så budgetterne overholdes. Alle fire skolebestyrelserne vil skulle forholde sig til og evt. revidere deres eget planlægningsgrundlag, når det endelige elevtal for skoleåret 2020-21 kendes i løbet af marts 2020.

Økonomiske konsekvenser

Med budgetaftalen for 2020 er skoleområdets samlede budget øgede med 15 mio. kr., jf. budgetaftale 2020. Den justerede tildelingsmodel er gældende fra skoleåret 2020-2021. Der er derved i modellen kun disponeret over 5/12 dele af de 15 mio. kr. (svarende til august – december 2020). 

For at sikre skolerne et retvisende budget på helårsniveau i budgetåret 2020 foreslås det, at den justerede model anvendes i fordelingen af den resterende del på 8,75 mio. kr. Konkret betyder det, at hver skole får den procentmæssige andel, som udgør differencen mellem den nuværende og den justeret model set på helårsniveau. Hvis den justerede model godkendes, træffer Udvalget for Børn og Skole beslutning herom på udvalgets møde i marts 2020.

Administrationen foreslår, at Holbæk By Skole får en ekstra tildeling på 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021. Finansiering sker via den centrale pulje til modtagerklasseelever, hvor der er et mindre forbrug i 2020 pga. færre elever end forventet. Det vil sige indenfor det samlede budget til skoleområdet.

 

Forventet fald i elevtal de kommende år

Elevprognosen viser, at folkeskolerne også i årene frem vil blive udfordret af faldende elevtal. Det får konsekvenser for folkeskolernes samlede økonomi, som er afhængigt af antal elever i folkeskolen.

På flere skoleafdelinger – særligt på de mindste afdelinger – vil et faldende elevtal (og deraf færre penge) ikke kunne løses ved at lægge klasser sammen eller reducere i udgifter til undervisning på anden vis.

Justeringen af tildelingsmodellen løser ikke denne udfordring, da modellen udelukkende sikrer en fordeling mellem skolernes samlede økonomi. Når den samlede økonomi bliver mindre – får den enkelte skole også færre penge.

Udfordringen med faldende elevtal må allerede inden for få år forventes at indebære, at skoleområdet skal tilføres flere penge, hvis den politiske anbefaling om økonomisk bæredygtige skoleafdelinger også i de kommende år skal realiseres.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Høringssvar fra skolebestyrelserne samt MED-dialogmøde er vedlagt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Godkendt.caseno19-40383_#5163349_v1_høringssvar, skolebestyrelsen for kildedamsskolen.pdf
caseno19-40383_#5163321_v1_høringssvar, skolebestyrelsen for skovvejens skole.pdf
caseno19-40383_#5169522_v1_høringssvar, skolebestyrelsen for holbæk by skole samt med-udvalg.pdf
caseno19-40383_#5163319_v1_høringssvar, skolebestyrelsen for katrinedalskolen.pdf
caseno19-40383_#5144223_v2_referat fra med-dialogmøde den 8. januar 2020.pdf
caseno19-40383_#5163315_v1_notat, spørgsmål - svarark 23.1.2020 vedr. forslag til justeret tildelingsmodel.pdf

Bilag

Høringssvar, Skolebestyrelsen for Kildedamsskolen
Høringssvar, Skolebestyrelsen for Skovvejens Skole
Høringssvar, Skolebestyrelsen for Holbæk By Skole samt MED-udvalg
Høringssvar, Skolebestyrelsen for Katrinedalskolen
Referat fra MED-dialogmøde den 8. januar 2020
Notat, spørgsmål - svarark 23.1.2020 vedr. forslag til justeret tildelingsmodel


34. Beslutning om budgetmidler til kultur- og fritidsformål

Beslutning om budgetmidler til kultur- og fritidsformål
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det udisponerede restbeløb på 0,6 mio. kr., der i 2019 var afsat til ’Mastebro’ under Udvalget for Klima og Miljø, overføres fra budget 2019 til 2020 og omprioriteres til Udvalget for Kultur og Fritid og frigives til kultur- og fritidsformål.
Beskrivelse af sagen

Der har tidligere været afsat årlige anlægsmidler under Udvalget for Kultur og Fritid til mindre kultur- og fritidsformål.

I budget 2020 og overslagsår 2021, er der ikke afsat frie anlægsmidler til disse formål.

Administrationen modtager løbende en række henvendelser fra foreninger og kulturinstitutioner, hvor fx fonde eller andre bidrager under forudsætning af, at Holbæk Kommune også forpligter sig til at bidrage økonomisk til mindre bygge- og anlægsprojekter.

Der er ofte tale om en ”gearing” af et relativt mindre kommunalt økonomisk bidrag, hvor andre bidrager med størstedelen af økonomien.

Derfor anbefaler administrationen, at der omprioriteres udisponerede midler fra budget 2019 til 2020, som beskrevet i hovedindstillingen.

Ved vedtagelsen af budget 2019, blev der afsat 1 mio. kr. til brugskunstprojektet ’Mastebro’ i 2019, med denne forudsætning jf. Budgetaftale 2019: ”Hvis projektet ikke er påbegyndt realiseret senest med udgangen af 2019, bortfalder bevillingen”.

Mastebroen blev ikke påbegyndt realiseret inden udgangen af 2019 og midlerne kan derfor omprioriteres til andre formål.

Administrationen anbefaler at de 0,6 mio. kr. frigives nu, så der kan gives tilsagn ad hoc.

Der udarbejdes en orientering ved budgetrevision 2, der beskriver, hvordan midlerne forventes udmøntet i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen traf d. 13.12.2019, som en del af den endelige beslutning om ”Forslag til Lokalplan 11.19 Jyderup samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 for boligbebyggelse v. Holbækvej 102, J”, beslutning om, at der omprioriteres 0,4 mio. til reetablering af boldhegn og hæk, som finansieres ved omprioritering af midler til Mastebro i budget 2019.

Derfor er der 0,6 mio. til rest i 2019, der kan anvises overført og omprioriteret til kultur- og fritidsområdet i budget 2020.

Udklippet fra side 15 i Budget 2020-2023, viser det manglende økonomiske råderum til fx mindre bygge- og anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet i budget 2020, 2021 og 2023. 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Umiddelbart ingen

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Godkendt

For stemte 24 (A, O, F, L, V og Karen Thestrup Clausen (Ø)).

Imod stemte (I), som mener, at restbeløbet på 0,6 mio. kr.  skal anvendes til helhedsplanen på havnen.

2 (B og Leif Juhl (Ø)) undlod at stemme.

35. Beslutning om at udbyde driften af Kastaniely Plejecenter

Beslutning om at udbyde driften af Kastaniely Plejecenter
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det godkendes at driften af Kastaniely Plejecenter udbydes, når nuværende driftsaftale udløber den 30. april 2021.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller alternativt, at:

 1. det godkendes, at driften af Kastaniely Plejecenter hjemtages, når den nuværende driftsaftale udløber den 30. april 2021.
Beskrivelse af sagen

Forenede Care har på baggrund af et udbud varetaget driften af plejecenter Kastaniely siden 1. maj 2013. Kontrakten har en løbetid på seks år med mulighed for at forlænge to gange i perioder af 12 måneder. Kontrakten har været forlænget to gange og aftalen med Forenede Care A/S udløber derfor den 30. april 2021.

Kastaniely Plejecenter er beliggende i Svinninge og rummer i alt 50 boliger, heraf to til borgere med behov for midlertidigt døgnophold.

Holbæk Kommunes udbudspolitik har en målsætning om at udbyde alle opgaver, der egner sig til konkurrence. På baggrund af drøftelser med nuværende leverandører i markedet, er det administrationens vurdering, at der er en interesse for at byde på opgaven.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at sætte opgaven i udbud, anbefaler administrationen, at Holbæk Kommune selv byder på opgaven ved et kontrolbud.

Administrationen har vurderet potentialet ved et udbud ud fra forskellige perspektiver:

Borgerperspektiv

Brugertilfredsheden ligger generelt højt på alle plejecentre i kommunen, både de private og de kommunale. Ligeledes viser tilsynsrapporterne, at der gennemgående ses en god kvalitet i løsningen af kerneopgaven, uanset om der er tale om kommunale eller private plejecentre.

Økonomisk perspektiv

Den nuværende enhedspris på plejecentre der drives af Holbæk Kommunes og plejecentre der drives af private leverandører på baggrund af et udbud, ligger meget tæt på hinanden.

Beregninger viser at med udgangspunkt i den nuværende pris, er Holbæk Kommune konkurrencedygtig, når vi sammenligner de direkte omkostninger til plejen. Medregner man overhead på 4 % er Holbæk Kommunes pris højere sammenlignet med private leverandørers.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at det økonomiske potentiale ved et udbud er ca. 1 mio. kr. årligt.

Medarbejderperspektiv

Medarbejderne skal virksomhedsoverdrages hvis en ny leverandør vinder et udbud, eller hvis Holbæk Kommune hjemtager opgaven. Uvished omkring kommende arbejdsgiver kan give usikkerhed og utryghed blandt medarbejderne.

Administrativt perspektiv

Kerneområdet Aktiv hele livet har forskellige erfaringer fra samarbejde med private leverandører. I flere tilfælde fungerer samarbejdet godt og effektivt. Men der er også tilfælde, hvor administrationen oplever, at samarbejdet kræver ekstra ressourcer, blandt andet i forbindelse med visitation og økonomikontrol.

 

 

 

 

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Som et alternativ til at genudbyde driften af Kastaniely kan opgaven hjemtages, så Holbæk Kommune selv står for driften på linje med plejecentrene Samsøvej og Elmelunden.

Argumenterne for at hjemtage opgaven er, at såvel kvalitet som tilfredshed hos borgere og medarbejdere ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden uanset om opgaven bliver varetaget af egne medarbejdere eller af private leverandører.

Hertil kommer en oplevelse af i administrationen at typisk bruger kommunens visitation og kontraktstyringsenhed flere ressourcer på samarbejdet med og styringen af kontrakten på de plejecentre, hvor en privat leverandør står for plejedriften.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger forbundet med et udbud

I forbindelse med et udbud må de samme medarbejdere ikke indgå i henholdsvis udarbejdelse af kontrolbud og evalueringen af de indkomne tilbud. Da kommunens egne konsulenter bistår med udarbejdelse af udbudsmateriale og evaluering af de indkomne tilbud, er det administrationens vurdering, at der er behov for ekstern konsulentbistand til at bistå medarbejderne på plejecenterområdet med at udfærdige et kontrolbud.

Ved udbud skal der derfor findes finansiering for anslået 0,4 mio. kr. i indeværende år, da der ikke er afsat penge til opgaven.

Omkostninger forbundet med en hjemtagelse

Hvis det besluttes at hjemtage opgaven, skal der i budget 2021 afsættes anslået 0,4 mio. kr. til engangsudgifter fx skiltning, uniformer, it mv.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Ældrerådet har været hørt i forhold til et genudbud af driften af Plejecenter Kastaniely. Ældrerådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag – link

Udbudsloven

Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning af afgivelse af kontrolbud

Sagshistorik, henvisninger

 

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-02-2020

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 4 (Ø, O, A og B)

Imod stemte 1 (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, Ø, O, L, F)

Imod stemte 2 (V og I), da de er for hovedindstillingen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Den alternative indstilling godkendt

For stemte 20 (A, O, Ø, F, L og B).
Imod stemte 7 (V og I), da de er for hovedindstillingen.caseno20-516_#5164061_v1_høringssvar fra ældrerådet vedrørende udbud af kastaniely.docx

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende udbud af Kastaniely


36. Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger

Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalstyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. frigives til Anlægsbevilling Trafiksikkerhedsforanstaltninger under Udvalget for Klima og Miljø
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat 8,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger. Af budgetaftalen for 2020 fremgår det, at midlerne skal anvendes til realisering af Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025.

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019.

Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet på baggrund af uheldsstatistik, møder og dialog med bl.a. skoler, ungdomsuddannelser og lokalfora, samt vurdering af projekter fra Trafiksikkerhedsplanen 2016, der ikke er udført endnu.

I Trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet en handleplanliste med prioriterede trafikforbedringstiltag, der opdeler projekterne med prioritering 1, 2 og 3, hvor 1 er de vigtigste. Administrationen har gennemgået projekterne på listen og anbefaler, at nedenfor udvalgte projekter udføres eller påbegyndes i 2020 for de afsatte midler. 

Projekterne indeholder både projekter, der fokuserer på trafiksikkerhed for cyklende skoleelever, cyklister og fodgængere generelt, men dertil også trafiksikkerhed for bilister.

Anbefalede projekter der udføres eller opstartes i 2020:

Projekt

Økonomiskøn

Ad Hoc midler

Årlig pulje som benyttes til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag, eksempelvis i forbindelse med alvorlige trafikuheld, borgerhenvendelser eller andre tiltag på baggrund af trafikfaglige vurderinger.

0,5 mio. kr.

Kalundborgvej, Holbæk

0,2 mio. kr.

Roskildevej/Omfartsvejen/Eriksholmsvej, Holbæk

0,4 mio. kr.

Sofieminde Allé/Munkholmvej, Holbæk

1,7 mio. kr.

Absalonsvej, Holbæk

2,0 mio. kr.

Valdemar Sejrsvej, Holbæk

2,1 mio. kr.

Nybyvej, Vipperød

0,6 mio. kr.

Undersøgelser af projekter til 2021

0,5 mio. kr.

Total sum

8,0 mio. kr.

 

Projekterne ved Sofiesminde Allé/Munkholmvej, Absalonsvej, og Nybyvej omhandler forbedring af utrygheden/trafiksikkerheden for de lette trafikanter, cyklisterne og gående, med stort fokus på skolebørn.
Kalundborgvej, Roskildevej/Omfartsvej/Eriksholmsvej, og Valdemar Sejrsvej er projekter, der primært handler om at højne trafiksikkerheden i og omkring vejene for alle trafikanter, dette indeholder bl.a. løsninger med fokus på vigepligt- og signalregulering.

Posten ’Undersøgelser af projekter til 2021’, tager udgangspunkt i at analysere og revurdere projekter. Disse projekter inkluderer bl.a. projekter ved Skagerakvej/Rørvangsvej i Holbæk, Gl. Skovvej i Regstrup, Vandtårnsvej i Holbæk. Administrationen vurderer, at undersøgelserne er nødvendige, hvis vi skal nå i mål med projekterne i 2021.

Administrationen vil en gang i kvartalet orientere om anvendelsen af ad hoc midlerne samt en status for fremdrift i projekterne.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for budget 2020 afsat 8,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger. Denne sag har ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da der alene er tale om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige negative miljø- og klimamæssige konsekvenser. Fremmelse af cykelstier og trafiksikkerhed er i overensstemmelse med kommunes ambitioner på klima og miljøområdet.

Høring

Administrationen vil i projekteringsfasen inddrage skoler og lokalfora i de projekter hvor det er relevant.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om godkendelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Supplerende sagsfremstilling 06-02-2020

Efter behandling i Udvalget for Klima og Miljø er Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 tilføjet som bilag 1.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Godkendt.caseno20-1095_#5176892_v1_trafiksikkerhedsplan 2020-2025.pdf.pdf

Bilag

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025.pdf


37. Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 10.12 Solcelleanlæg nordøst for Svinninge samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 14

Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 10.12 Solcelleanlæg nordøst for Svinninge samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 14
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan nr. 10.12 Solcelleanlæg nordøst for Svinninge samt ledsagende miljørapport godkendes og sendes i offentlig høring.
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Lokalplanforslaget (bilag 1) er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra European Energy/Vores Sol Ejendomsselskab om at etablere et solcelleanlæg på op til 30 ha indenfor lokalplanområdet. Solcelleanlægget forventes at have en funktionstid på op til 30 år, hvorefter arealerne forventes tilbageført til nuværende landbrugsanvendelse.

Området er ikke tidligere lokalplanlagt, og der er heller ikke en kommuneplanramme for området. Derfor skal der udarbejdes en lokalplan og et tillæg til Kommuneplan 2017.

Igangsættelsen af planerne blev besluttet af Økonomiudvalget den 10. oktober 2018, hvilket var før der blev truffet beslutning om udarbejdelse af en strategisk energiplan. I forbindelse med igangsættelsen af energiplanen blev der ikke truffet beslutning om at stoppe de allerede igangsatte planer vedrørende energianlæg. Lokalplanforsalget er derfor udarbejdet sideløbende med energiplanen og erfaringerne fra lokalplanprocessen indgår i arbejdet med energiplanen.

Kommuneplantillæg

Med kommuneplantillægget (bilag 2) indføres der et nyt rammeområde, der udlægger anvendelsen til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg og for driften tilhørende anlæg. Anlægget skal effektivt afskærmes af beplantningsbælter mod omgivelserne.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et op til 30 ha stort solcelleanlæg, som omdanner solens lys til strøm.

Solcelleanlægget består overordnet af solcellepaneler, læskure til dyrehold, teknikbygninger og transformerstation. Solcellepanelerne får en højde på op til 4 m imens læskurene til dyrehold og teknikbygningerne etableres med en maksimalhøjde på henholdsvis 2,5 m og 3,5 m. I den sydligste del af lokalplanområdet etableres en ca. 1500 m2 stor transformerstation, som består af et indhegnet teknisk areal med en maksimal højde på 6,5 m og indeholder bl.a. en ca. 50 m2 stor transformer på 50/10 kV. Desuden omfatter transformerstationen et stationshus med et areal på ca. 40 m2 og en maksimal højde på 4,5 m. 

Solcelleanlægget skal afskærmes hele vejen rundt om anlægget af et beplantningsbælte med en sluthøjde på et 2-5 m. Beplantningsbæltet vil få karakter af læhegn og bestå af stedstypiske blomstrende arter. Mellem Maglebjerg og beplantningsbæltet skal der etableres et areal, som fremstår som eng dvs. uden bebyggelse, beplantning eller solcelleanlæg.

Miljørapport

Der er foretaget en screening af planforslagenes miljømæssige påvirkninger, og der er udarbejdet en miljørapport til lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg. Miljørapporten og afgrænsningen af denne offentliggøres som bilag til planerne (bilag 3 og 4).

Fordebat

Der har været gennemført ”Indkaldelse af idéer og forslag” i perioden fra den 27. november 2018 til den 2. januar 2019. I den forbindelse blev der afholdt nabomøde med de nærmeste naboer den 10. december 2018. I høringsperioden indkom der 3 høringssvar. Heraf var et høringssvar underskrevet af 14 borgere. Bemærkningerne omhandlede bl.a. generel modstand mod etablering af et solcelleanlæg, bekymring for værdiforringelse, for sundhed for skyggepåvirkning fra beplantningsbæltet og refleksion.

På denne baggrund er der foretaget ændringer af projektet. Det indebærer bl.a. at anlægget er rykket 10 m syd for vejskel mod Maglebjerg i stedet for at ligge i vejskel mod Maglebjerg. Derudover er der sat krav om at arealet mellem beplantningsbælte og vejskel mod Maglebjerg skal fremstå som beplantet med engbeplantning. Ydermere må beplantningen mod Maglebjerg højst være 4 m og anlægget afgrænses således, at det bliver muligt at vedligeholde afvandingsgrøften mod øst.

Høringsvar og opsamlingen på fordebatten vedlægges som bilag 5 og 6 til dagsordenspunktet. 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Realisering af den konkrete solcellepark vil bidrage til produktion af grøn og bæredygtig strøm. Ansøger oplyser, at anlægget vil kunne forsyne omkring 6.100 husstande med vedvarende energi og spare klimaet for en årlig udledning af op mod 16.200 tons CO2. Produktion af grøn og bæredygtig energi vil positivt bidrage til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram om udvikling af en grøn og bæredygtig kommune.

Høring

Såfremt indstillingen følges udsendes planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

Lovgrundlag – link

Lov om Planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse af planerne ØKU den 10. oktober 2018 (punkt 204)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Godkendt,

For stemte 25 (A med undtagelse af Susanne Utoft Christensen og Lars Quist), O, Ø, F, L, I, B og V).

2 (Susanne Utoft Christensen og Lars Quist, begge A) undlod at stemme.caseno18-50047_#5155750_v1_bilag 1 forslag til lokalplan 10.12.pdf.pdf
caseno18-50047_#5155739_v1_bilag 2 forslag til kommuneplantillæg nr. 14.pdf
caseno18-50047_#5155743_v1_bilag 3 miljørapport.pdf.pdf
caseno18-50047_#5155745_v1_bilag 4 afgrænsning.pdf.pdf
caseno18-50047_#5155746_v1_bilag 5 opsamling på fordebat.pdf.pdf
caseno18-50047_#5173236_v1_bilag 6 høringssvar fordebat.pdf

Bilag

Bilag 1 Forslag til lokalplan 10.12 - Solcelleanlæg nordøst for Svinninge
Bilag 2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 14
Bilag 3 Miljørapport
Bilag 4 Afgrænsning
Bilag 5 Opsamling på fordebat
Bilag 6 Høringssvar fordebat


38. Beslutning om forslag til lokalplan 2.95 og kommuneplantillæg for udvikling af Jernstøberigrunden

Beslutning om forslag til lokalplan 2.95 og kommuneplantillæg for udvikling af Jernstøberigrunden
Sagsgang og sagstype

Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

 

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 2.95 for ny byudvikling på Jernstøberigrunden godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

 

Beskrivelse af sagen

Baggrund

6. marts 2019 godkendte Økonomiudvalget at igangsætte udarbejdelsen af nyt plangrundlag for Jernstøberigrunden med udgangspunkt i en helhedsplan udarbejdet af Årstiderne Arkitekter på vegne af Jernstøberiet P/S.

Kommuneplantillæg

Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser, med undtagelse af en bestemmelse om fastsat etapedeling for udbygning af området. Kommuneplantillæg 22 vil fjerne kravet etapedeling hvilket betyder, at hele området kan udbygges samtidig.

Ved at fjerne kravet om etapevis udbygning muliggøres det, at der udarbejdes én samlet lokalplan med udgangspunkt i helhedsplanen. Den samlede planlægning vil give en bedre mulighed for at lave en helhedsløsning, hvor udvikling og byggemodning kan tilpasse sig markedet, så der kan opføres den type boliger, der er efterspørgsel på.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen har til formål at omdanne den tidligere jernstøberigrund fra industri til by.

Gennem en varieret bebyggelsesplan med en høj tæthed, udnyttes den optimale beliggenhed i forhold til bymidten og stationen. Ny boligbebyggelse disponeres som følgende: 

-         Rækkehuse mod øst, der skaber en sammenhængende kant mod Skyttensvej, tilpasset den eksisterende skala og struktur på villavejen.

-         Punkthuse i 6 - 8 etager centralt i bebyggelsen, i sammenhæng med de nordforliggende eksisterende etagepunkthuse og den eksisterende grønne flade.

-         Ny bebyggelse i 2-3 etager indplaceres mod eksisterende karrébebyggelse nordvest for grunden

-         Ny bebyggelseskant i op til 4 etager mod Lundemarksvej, hvor den eksisterende grønne kant fastholdes i form af eksisterende træbeplantning.

Adgang til området gives fra Lundemarksvej og fra Skyttensvej. Den eksisterende trafikbelastning på Lundemarksvej er stor specielt om morgenen, med trafik til uddannelsesinstitutioner og almindelig morgentrafik. Der er derfor udarbejdet en trafikanalyse, der belyser projektets indpasning og indvirkning på de trafikale forhold. Rapporten konkluderer, at det eksisterende vejnet godt kan klare den øgende kapacitet. Rapporten anbefaler kun at have én overkørsel til Lundemarksvej, hvilket imødekommes med projektskitserne og planforslaget. Rapporten anbefaler derudover etablering af et krydsningspunkt for at øge sikkerheden for de bløde trafikanter. Dette er ikke en del af planforslaget, men administrationen tager det med i det videre arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen øvrige konsekvenser ved lokalplanforslaget.

Høring

Der er den 27. juni 2019 afholdt borgermøde for de nærmeste naboer, hvor projektskitsen blev fremlagt sammen med referencefotos af byggeri, der viser den arkitektur, der planlægges for. De 16 fremmødte naboer spurgte blandt andet til højden og indplacering af de høje bygninger, samt ytrede et ønske om, at de høje bygninger rykkes længere væk fra Skyttens vej. Dette er til dels blevet imødekommet ved at nedsætte etageantallet på punkthuset tættest på Skyttensvej til 6 etager, samt at udlægge et friareal imellem bebyggelsen og de eksisterende boliger på Skyttensvej.

Lovgrundlag – link

Lov om Planlægning

Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse af planer: ØKU den 6. marts 2019

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Godkendt.caseno19-38190_#5159078_v1_forslag til lokalplan 2.95.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 2.95 - Jernstøberigrunden


39. Beslutning om forslag til lokalplan 2.86 Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken sendes i offentlig høring

Beslutning om forslag til lokalplan 2.86 Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken sendes i offentlig høring
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. forslag til Lokalplan 2.86 for Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken vedtages til udsendelse i offentlig høring
Beskrivelse af sagen

Planforslaget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra Kolonihaveforbundet om at øge bebyggelsesprocenten i området.

Ændringer i forhold til den eksisterende lokalplan

Den gældende Lokalplan nr. 30 (for et område til udvidelse af kolonihaveområdet Rørvangsparken), muliggør en byggeprocent på 10 % af grunden i Kolonihaveforeningerne Rørvangsparken og Granløseparken. Det nye lokalplanforslag som er udarbejdet har til formål at muliggøre en bebyggelsesprocent på 15 % inden for hvert havelod i området. De nuværende veje og stisystemer vil blive videreført, ligesom områdets beplantnings karakteristik og offentlig adgang. Derudover, vil lokalplanforslaget tage hensyn til de grundvandsboringer, der siden vedtagelse af gældende lokalplan nr. 30 er etableret i den sydlige del af Granløseparken. Disse beskyttes ved at sikre vejadgang til forsyningsselskabet FORS samt en reducering af mulighed for nye lodder i den sydlige del af Granløseparken. Der er registreret lavbundsarealer i området syd for Tulipanstien. Det betyder, at der er stor risiko for at der står vand på arealet. Administrationen har derfor reduceret muligheden for yderligere havelodder syd fra Tulipanstien.

Yderligere vil lokalplanforslaget lovliggøre fire havelodder beliggende tættest ved jernbaneterrænet i den østlige del af Granløseparken. De fire havelodder er i gældende lokalplan nr. 30 beliggende i et areal reserveret til et 50 m langt beplantningsbælte. Det er vurderet at de fire allerede eksisterende lodder, trods tæt beliggenhed til jernbanen, ikke skal vurderes i henhold til de generelle støjgrænser, da der er tale om en eksisterende anvendelse. (Se bilaget miljøscreening)

Nærværende lokalplanforslag vil desuden sikre et afskærmende beplantningsbælte imellem havelodderne og jernbanen.

Lokalplanforslag 2.86

Planområdet ligger sydøst for Holbæk by. Lokalplanområdet er omgivet af landbrugsjord og beskyttet natur – herunder fredskov og skovbyggelinje. Der er drikkevandsinteresser indenfor området i form af grundvandsboringer, samt et gennemløbende beskyttet vandløb. Området fremstår i dag åbent og grønt, med store naturområder og rekreativt areal. Arealet på ca. 353.000 m2 er beliggende på matr. numre:  1f, 1k, 1l, 1q, St. Grandløse, Grandløse, 4d, 4f, 4g, 4h, 4i, Ll. Grandløse By, Grandløse, 7b Tåstrup, Holbæk Jorder.

Lokalplanforslaget udlægger området til rekreative formål, i form af kolonihaver, naturareal, fælles friarealer og anlæg i form af interne veje og stier. Planforslaget indeholder bestemmelser for bebyggelsernes omfang og placering, som skal bibeholdes i træmaterialer med saddeltag eller ensidig taghældning på mindst 30 grader. Dette for at fastholde den bebyggelseskultur som området allerede er præget af.

Lokalplanforslaget vil sikre:

 • Videreførelse af rekreativ anvendelse af området til kolonihaver
 • Øget bebyggelsesprocent, fra 10 % til 15%
 • Vej og sti adgang bibeholdes
 • Mulighed for udvidelse med flere havelodder syd for Granløseparken
 • Bevaring af karakteristisk beplantning og beskyttede naturformer i form af mose, sø og vandløb
 • Friholdelse af arealer omkring grundvandsboringer
Økonomiske konsekvenser

Der forventes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lokalplanforslaget vil sikre grundvandsboringerne i området. Der vil ikke ske væsentlige ændringer, som kan have miljømæssige konsekvenser.

Høring

Da lokalplanforslaget ikke har væsentlige ændringer i form af ændret anvendelse, eller påkræver kommuneplantillæg, anbefaler administrationen en høringsperiode på 4 uger, uden borgermøde. Dette grundet at lokalplanforslaget imødeser Kolonihaveforeningens ønske om forhøjet bebyggelsesprocent og forslaget muliggør forsat anvendelse, der ikke er indgribende for brugerne af området.

Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse af lokalplan: ØKU 06.12.2017 punkt: 218

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Godkendt.caseno18-12323_#5154468_v1_miljøscreening lp286-kolonihaver-rørvangsparken mfl.pdf.pdf
caseno18-12323_#5154466_v1_lp 2.86 forslag--kolonihaver-rørvangsparken mfl.pdf.pdf

Bilag

Miljøscreening LP286-Kolonihaver-Rørvangsparken mfl.pdf
LP 2.86 Forslag-Kolonihaver-Rørvangsparken mfl.pdf


40. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Sportsbyen

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Sportsbyen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til lokalplan 2.92 og forslag til kommuneplantillæg nr. 20 for Sportsbyen vedtages endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer.
Beskrivelse af sagen

Forslag til lokalplan 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Sportsbyen har været i offentlig høring og planforslagene forelægges nu til endelig vedtagelse.

Lokalplansforslag 2.92 fremgår af bilag 2 og forslag til kommuneplantillæg fremgår af bilag 1.

Lokalplansforslaget er udformet som et tillæg til lokalplan 2.67 for Holbæk Sportsby indenfor lokalplan 2.67's delområde A. Bestemmelserne i dette tillæg supplerer derfor de gældende bestemmelser i lokalplan 2.67.

Formålet med planforslagene er primært at muliggøre anvendelse til kontorerhverv og liberalt erhverv indenfor et afgrænset byggefelt (vist på kortbilag 3 i lokalplansforslag 2.92), og kun på etager over stueetagen, dvs. på 1.-3. sal. Byggefeltet i lokalplanen svarer omtrent til de udbudte byggefelter B og C lagt sammen. Bilag 5 til sagen viser kommunens udbudte byggefelter.

Høring

Høringen af planforslagene har fundet sted i perioden fra den 14. november 2019 til den 9. januar 2020, og der er indkommet 4 høringssvar.

Administrationens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 3 og høringssvarene kan ses af bilag 4.

Et høringssvar er fra Holbæk boligselskab som oplyser, at de har overtaget administrationen af grundejerforeningen Bernts Have fra Domea.

To af høringssvarene er fra statslige myndigheder/aktører. Banedanmark oplyser, at de ikke har nogen bemærkninger til planforslagene.

Miljøstyrelsen oplyser, at det ikke fremgår af kommuneplantillægget, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Administrationen bemærker, at det fremgår af planforslagenes miljøvurdering (screening), at der er foretaget en vurdering af om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det fremgår således heraf, at der ikke er fundet bilag IV arter indenfor området, og at der forventes ingen påvirkning af beskyttede arter direkte eller indirekte.

Det sidste høringssvar er fra en naboejendom til Sportsbyen. Naboerne bor på ejendommen Omfartsvejen 45A, 4300 Holbæk. Høringssvaret indeholder indsigelse mod planforslagets nye muligheder for

 • Kontorerhverv og liberalt erhverv, hvilket naboerne ikke mener er i tråd med forudsætningerne, da Sportsbyen blev etableret.
 • Maksimalt 4 etager mod maks. 3 etager i gældende plangrundlag. Naboerne ønsker højst 3 etager, og begrunder det med at den grønne kile ellers vil blive yderligere ødelagt, og hele Sportsbyen bliver grimmere.

Administrationen bemærker til indsigelse vedr. kontorerhverv og liberalt erhverv, at naboerne har en pointe i, at der med planforslagene åbnes mulighed for erhverv uden tilknytning til sport og sundhed. Der er imidlertid tale om en begrænset udnyttelse til kontorerhverv og liberalt erhverv indenfor et afgrænset byggefelt syd for fodboldstadion. Muligheden er ydermere begrænset til etager over stueplan. Dette for at sikre, at stueetagen fortsat har anvendelser, der retter sig mod områdets primære anvendelser. Det vurderes derfor i det konkrete tilfælde ikke at være uforeneligt med formålet om en fortsat hensigtsmæssig udvikling af idræts- og sundhedsområdet.

Administrationen bemærker til indsigelse vedr. ændring af mulighed for etageantal, at der med planforslaget ikke gives mulighed for at bygge højere end gældende plangrundlag muliggør. Den maksimale bygningshøjde er fastsat til 16 meter i planforslagets byggefelt, hvilket er under de maks. 19 meter, som gældende plangrundlag muliggør indenfor delområde A. Der er således tale om en reducering i maks. mulige bygningshøjde i forhold til gældende plangrundlag. Det fremtidige mulige byggeri indenfor planforslagets byggefelt vil endvidere ikke overskride bygningshøjden for Sportsbyens hovedbygning. Antal etager har ikke nødvendigvis betydning for bygningshøjden, men mere for hvor mange etagemeter der kan opføres.

I høringssvaret indeholder herudover en række bemærkninger til parkering, brandveje, lys og afledning af regnvand. For en nærmere gennemgang heraf, henvises til administrationens behandling af høringssvarene i bilag 4.

Administrationens indstilling til behandling af høringssvar

Administrationen indstiller, at det i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene tilføjes i planforslagenes redegørelsesdel, miljøscreeningens beskrivelse om, at der ikke er fundet bilag IV arter indenfor området, og at der forventes ingen påvirkning af beskyttede arter direkte eller indirekte.

De øvrige høringssvar giver ikke anledning til, at administrationen foreslår ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt lokalplansforslaget ikke vedtages endeligt, vil kommunens salg af byggeretten indenfor lokalplansforslagets byggefelt gå tilbage.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Planforslagene har været i høring i perioden fra den 14. november 2019 til den 9. januar 2020

Lovgrundlag – link

Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.
For stemte: 4 (A, I, O og V).
Imod stemte: 1 (Ø), som ikke mener, der bør åbnes op for liberale erhverv.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, F, I, L, O og V).

Imod stemte 1 (Ø), som ikke mener, der bør åbnes op for liberale erhverv.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Godkendt.

For stemte 25 (A, O, F, L, I, B og V).

Imod stemte 2 (Ø), som ikke mener, der skal åbnes op for liberale erhverv af hensyn til foreningernes senere udviklingsmuligheder.caseno19-15059_#5058602_v1_bilag 1 kommuneplantillæg 20.pdf
caseno19-15059_#5058609_v1_bilag 2 lokalplanforslag 2.92.pdf
caseno19-15059_#5154406_v1_bilag 3 hvidbog.pdf
caseno19-15059_#4900973_v1_bilag 5 kommunens byggefelter i sportsbyen.pdf
caseno19-15059_#5168666_v1_bilag 4 samlede høringssvar.pdf

Bilag

Bilag 1: Kommuneplantillæg 20 - Sportsbyen
Bilag 2: lokalplanforslag 2.92 - Sportsbyen
Bilag 3: Hvidbog
Bilag 5: kommunens byggefelter i Sportsbyen
Bilag 4: samlede høringssvar


41. Beslutning om nedlæggelse af nyttehaver

Beslutning om nedlæggelse af nyttehaver
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Nyttehaverne ved Ladegårdsallèen nedlægges med virkning fra 1. juni 2020 og de tre nuværende lejere opsiges.
Beskrivelse af sagen

På Kommunalbestyrelsens møde 12. september 2018 blev det besluttet, at ordningen med nyttehaver på Ladegårdsalléen skulle evalueres i efteråret 2019.

Nyttehaverne består af 22 havelodder, der er beliggende på en smal strimmel jord mellem Skagerrakvej og Ladegårdsalléen. Holbæk Kommune står i dag selv for udlejning af nyttehaverne direkte til brugerne, og varetager i den forbindelse administration og tilsyn, samt p.t. drift af haverne, idet kun få af haverne er udlejet.

Området blev i 2018 ryddet for diverse bygninger og løse genstande, og der blev foretaget en gennemgribende oprydning af hele arealet. Det var i forbindelse med beslutningen om denne oprydning, at det blev fastlagt, at ordningen med nyttehaverne skulle evalueres.

Status

Over det seneste år har kun tre ud af de 22 nyttehaver været udlejet, hvilket har medført en forøget tomgangsdrift svarende til ca. 30.000 kr. årligt i forbindelse med klipning af hække og jævnlig fræsning af haverne. Herudover er der en mistet lejeindtægt på 13.300 kr. årligt (700 kr. pr. ikke udlejet nyttehave – 19 stk.).

Vedligeholdelse af nyttehaverne har tidligere været pålagt lejerne, og har derfor ikke belastet det kommunale driftsbudget. Der er i det nuværende driftsbudget ikke afsat midler til den fortsatte drift af nyttehaverne.

På baggrund af anvendelsesgraden af nyttehaverne og de mange administrative ressourcer, der bruges i forbindelse med administration, opkrævning og tilsyn med haverne, er det administrationens vurdering, at nyttehaverne bør nedlægges. Dette kan tidligst ske med virkning fra 1.juni 2020, da der er et opsigelsesvarsel til lejerne på tre måneder.

Nyttehaverne ligger i område F i lokalplan 2.24, Ladegaardsgrunden, der blev vedtaget i 1995. Ifølge lokalplanens punkt 3.8, må arealet alene anvendes som friareal og et landskabeligt element, eksempelvis med græssende dyr. Arealet må ikke anvendes til haver o.lign. Som følge af denne anvendelsesbestemmelse er det fastsat i lokalplanens punkt 8.5, at haverne skal nedlægges efter udløb af den kontrakt, der var gældende på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse.

Da nyttehaverne var lovligt etableret før lokalplanens vedtagelse, kan området fortsat lovligt anvendes til dette formål, uanset ovenstående bestemmelser i lokalplanen. Hvis haverne nedlægges, vil det dog som følge af lokalplanens anvendelsesbestemmelser ikke være muligt senere at genetablere haverne uden at tilvejebringe et nyt plangrundlag.

Efter nedlæggelse af nyttehaverne kan området anvendes efter lokalplanens bestemmelser og vil blive vedligeholdt med fokus på øget biodiversitet i det omfang det kan rummes inden for driftsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Vedligeholdelse af nyttehaverne har tidligere været pålagt lejerne, og har derfor ikke belastet det kommunale driftsbudget. Der er i det nuværende driftsbudget ikke afsat midler til den fortsatte drift af nyttehaverne.

Ved nedlæggelse af nyttehaverne sikres det, at der ikke genereres en øget driftsomkostning svarende til ca. 30.000 kr. årligt.

Nedlæggelse af nyttehaverne forudsætter, at hækkene omkring nyttehaverne fjernes og der etableres ny bevoksning afhængig af den fremtidige anvendelse på arealet. Engangsudgiften til nedlæggelse af nyttehaverne estimeres til 25.000 kr.

Administrationen anbefaler, at udgiften til nedlæggelse af nyttehaverne finansieres af driftsbudgettet afsat til drift af grønne områder.

Nedlæggelse af haverne vil også medføre, at Holbæk Kommune ikke får lejeindtægt på havelodderne. For nuværende med tre lodder udlejet drejer det sig om 2.100 kr. årligt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Dagsordenspunkt af 12/9-2018 – punkt 186

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Godkendt.caseno20-1294_#5144517_v1_lokalplan 2.24.pdf.pdf
caseno20-1294_#5144515_v1_pdf_skagerakvej 50_nyttehaver.pdf.pdf

Bilag

Lokalplan 2.24.pdf
pdf_Skagerakvej 50_nyttehaver.pdf


42. Beslutning om initiativer der skal afhjælpe budgetudfordringen i 2020

Beslutning om initiativer der skal afhjælpe budgetudfordringen i 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. de generelle initiativer, der skal afhjælpe budgetudfordringen i 2020 for kerneområdet Alle Kan Bidrage, godkendes.
 2. handleplanen for kontanthjælpsindsatsen godkendes.
 3. handleplanen for dagpengeindsatsen godkendes.
 4. handleplanen for sygedagpengeindsatsen og jobafklaringsindsatsen godkendes.
Beskrivelse af sagen

Høj indflyvning i 2020

Kerneområdet Alle Kan Bidrage (AKBI)kan imødese to budgetmæssige udfordringer i 2020. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse kommer som helhed ind i 2020 med en for høj indflyvning på 17,7 mio. kr. Heraf er AKBI ansvarlig for 17,1 mio. kr. og kerneområdet Uddannelse til Alle Unge (UAUN) for 0,6 mio. kr.  Den høje indflyvning skyldes fortrinsvist, at antallet af helårspersoner på offentlig forsørgelse med udgangen af 2019 lå 171 over det forventede. Det fordeler sig således på de to kerneområder:
 

 

Mio. kr.

Helårspersoner

UAUN

0,6

12

AKBI

17,1

159

 

For AKBI er den høje indflyvning en udfordring, som kerneområdet skal finde løsninger på i 2020. Nedenfor redegøres for initiativer i forbindelse hermed.
 

Ændrede konjunkturer

Ud over den høje indflyvning vil konjunkturerne også kunne påvirke budget 2020. Finansministeriets økonomiske redegørelse fra december 2019 peger på ændrede konjunkturer på landsplan og en forventet afmatning i beskæftigelsen som helhed. Hvis denne forudsigelse bliver en realitet, vil det påvirke Holbæk Kommune med en merudgift, der samlet set udgør 15,6 mio. Det fordeler sig således på de to kerneområder:
 

 

Mio. kr.

Helårspersoner

UAUN

-0,7

- 9

AKBI

16,3

123

 

Kommunerne kan blive kompenseret for konjunkturudviklingen i forbindelse med midtvejsreguleringen af budgetgarantien. AKBI følger udviklingen samt afventer, hvad udmeldingen bliver, før kerneområdet eventuelt sætter tiltag i værk.
 

Initiativer, der skal bidrage til at løse den økonomiske udfordring

Kerneområdet Alle Kan Bidrage vil sætte en række tiltag i værk, der har til formål dels at indfri budget 2020, som det fremgår af Beskæftigelsesplan 2020, dels at imødegå den høje indflyvning.

Initiativer på tværs af organisationen

Kerneområdet vil:

I forhold til organisation

 • Løfte udfordringen i fællesskab – og ”steppe op” på områder hvor der fortsat er potentiale for forbedringer
 • Reetablere kontanthjælpsområdet og lokal forankring af virksomhedsindsatsen samt matrixorganisering af tværgående indsatser
 • Datadrevet ledelse
 • Handleplaner for budgetoverholdelse for alle målgrupper udfærdiget af ansvarlige ledere – med løbende opfølgning/justering
 • Hyppig driftsstyring og opfølgning
 • Fortsætte samarbejdet med private leverandører om aktivering i strategiske partnerskaber

 

I forhold til indsatsen

 • Fortsætte de tiltag, der har givet gode resultater i beskæftigelsesindsatsen i 2019. Det gælder hyppige samtaler, særligt i den tidlige indsats, en høj grad af virksomhedsforlagt aktivering samt sikring af opdateret CV i borgernes sager.
 • Monitorere indsatsen for 25-35 borgere tæt og løbende.
 • Øget fokus på kontrolindsatsen.

 

 

Handleplaner for udvalgte forsørgelsesområder

Internt er der udarbejdet handleplaner på alle centrale forsørgelsesområder. Handleplaner for områderne dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp vedlagt denne sag som bilag til udvalgets godkendelse. Baggrunden er, at de udgør forsørgelsesområderne med de største potentialer.

Alle tre handleplaner har indsatsmæssige såvel som organisatoriske tiltag. Handleplanerne vurderer desuden, hvilke risici, der udgør de største forhindringer for at nå budgetmålene.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

 

Sagen skal til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Supplerende sagsfremstilling den 07-02-2020

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Godkendt.caseno20-2787_#5164530_v2_handleplan for budgetoverholdelse i akbi 2020.pdf
caseno20-2787_#5163472_v2_overblik over budget og aktiviteter 2020.pdf

Bilag

Handleplaner for Budgetoverholdelse i AKBI 2020
Overblik over budget og aktiviteter 2020


43. Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport for skolerne 2019-20

Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport for skolerne 2019-20
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. kvalitetsrapporten for folkeskolen udarbejdet i skoleåret 2019-20 godkendes.
Beskrivelse af sagen

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skal udarbejdes hvert andet år og godkendes af kommunalbestyrelsen. Fagcenter for Læring og Trivsel har i skoleåret 2019-20 udarbejdet kvalitetsrapporten, som nu foreligger til godkendelse.  

 

Formålet med kvalitetsrapporten er:

 • at understøtte kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen.
 • at give kommunalbestyrelsen mulighed for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler.
 • at tilvejebringe et grundlag til at træffe beslutning om folkeskolens udvikling
 • at dialogen om og opfølgningen på kvalitetsudviklingen af folkeskolen kvalificeres og styrkes.

Indholdet i en kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten er opdelt i en kommunedel for det samlede skoleområde og en skoledel, hvor hver enkelt skole beskrives. De to dele udgør tilsammen kvalitetsrapporten og er vedlagt som bilag i sagen.

Der er specifikke krav til indholdet (jf. ’Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen’), og kvalitetsrapporten skal bl.a. indeholde resultatoplysninger.

 

Resultatoplysningerne indeholder bl.a.:

 • den obligatoriske trivselsmåling blandt eleverne
 • karaktergennemsnit i bundne afgangsprøver
 • resultater af de nationale test i dansk og matematik. De nationale test er underlagt tavshedspligt, så resultaterne heraf skal gengives på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selv om de pågældende oplysninger ikke indgår ved offentliggørelsen af rapporten
 • Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse
 • Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse

Kvalitetsrapporten skal udover de obligatoriske data indeholde en handleplan for udviklingsområder og indsatser. Her er det muligt at synliggøre Holbæk kommunes fælleskommunale udviklingsplan. Skoleudviklingen i Holbæk Kommune følger de samme spor, som har været lagt de seneste år. Det ene spor er ”Digitalisering” og det andet er ”Synlig Læring”. Kommunens udviklingsindsatser er samlet under overskriften ’Holbæk Danner Skole’. Herudover udgør to centrale indsatsområder fra kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020-23 -”Skolen i lokalsamfundet” og ”Elev- og forældreinddragelse” – et afsæt for en beskrivelse af skolernes aktiviteter på disse områder. 

Følgende kan fremhæves fra kvalitetsrapporten:

Trivsel

 • Den samlede indikator for trivsel i Holbæk Kommune var ved de to forrige trivsels-målinger 3,7, hvor den i skoleåret 2018/19 ligger på 3,6 (1 er dårligst mulige trivsel, 5 er bedst mulige trivsel). Holbæk Kommune ligger lidt under landsgennemsnittet, der, som forrige år, ligger på 3,7.

Overordnet bekræfter trivselsmålingen for 2018/19, at eleverne i folkeskolen samlet set fortsat trives godt. Eleverne trives fortsat bedst socialt (4,0), og dårligst når det gælder oplevelsen af støtte og inspiration (3,1). Ro og orden ligger fortsat stabilt på 3,7 i forhold til de to forrige år, og den faglige trivsel er uændret i forhold til sidste år (3,6).

Karakterer

 • Elevernes karaktergennemsnit på Holbæk Kommunes folkeskoler har siden skoleåret 14/15 og ind til skoleåret 16/17 ligget nogenlunde stabilt på 6,5. I skoleåret 17/18 og 18/19 var gennemsnittet 6,3. Det samlede karaktergennemsnit ligger fortsat under landsgennemsnittet, som siden skoleåret 2016/17 har ligget nogenlunde stabilt på 7,0.

 

 • Andelen af elever med mindst 02 i dansk og matematik i 9. klasser i Holbæk faldt fra 89,3 % i skoleåret 14/15 til 87,1% i skoleåret 16/17. I skoleåret 18/19 udgør andelen af elever 85,3 %. Andelen af elever med mindst 02 i dansk og matematik på landsplan er steget fra 89,4 % i skoleåret 16/17 til 91,4 % i skoleåret 18/19.

 

 • Resultater fra de nationale test viser, at der i udviklingen i dansk fra 2017 til 2019 er sket en tilbagegang i andelen af gode læsere på alle fire klassetrin - 2.,4.,6.,8.kl. Resultaterne er de samme på landsniveau.

8.klasse er tættest på at indfri målet om, at 80% skal være gode til at læse. Udviklingen i matematik fra 2015 - 2017 viste fremgang. Udviklingen fra 2017 - 2019 viser, at niveauet er fastholdt. Dog har der været en lille tilbagegang i andelen af de dygtigste i matematik i 6.klasse. Til gengæld er der nu færre elever i 6.klasse med dårlige resultater i matematik. Nationale test i matematik for 8. klasse har været gældende fra skoleåret 2017/18. Udviklingen i de to år har vist en fremgang i andelen af gode til matematik. Andelen af de dygtigste og elever med dårlige resultater er uændret.

Overgang til ungdomsuddannelse

Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse er faldet fra 41,8 % i 2017 til 40,8 % i 2018. På landsplan er der ligeledes sket et lille fald på 0,2%.

Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse er faldet fra 90,8 % i 2016 til 89,5% i 2017. På landsplan er der i samme år ligeledes sket et fald, fra 91,5 % i 2016 til 89,9 % i 2017. Vi kan konstatere, at vi nu er tættere på landsgennemsnittet end tidligere.

Generelt kan vi ligeledes konstatere, at de samlede resultater for skolerne rummer forskelle mellem de enkelte skolers resultater.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Skolebestyrelserne har fået frist til d.4. februar 2020 til at kommentere på egen andel af skolernes kvalitetsrapport. Udtalelse fra skolebestyrelserne for Skovvejen og Katrinedal fremgår af kvalitetsrapportens skoledel. Udtalelse fra skolebestyrelserne fra Holbæk By Skole og Kildedamsskolen forelægger på mødet for Udvalget for Børn og Skole og indarbejdes efterfølgende i bilaget til kommunalbestyrelsens møde.

Lovgrundlag – link

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163976

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Indstilles godkendt med bemærkning om, at der er behov for at arbejde med indholdet i folkeskolen.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Udvalget for Børn og Skoles indstilling godkendt.caseno20-3489_#5176741_v1_20.02.06.kvalitetsrapport.skoledel..pdf.pdf
caseno20-3489_#5176736_v1_20.02.06.kvalitetsrapport.kommunedel..pdf.pdf

Bilag

20.02.06.Kvalitetsrapport.Skoledel..pdf
20.02.06.Kvalitetsrapport.Kommunedel..pdf


44. Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp, 2019

Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp, 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. kvalitetsstandarden for personlig pleje og hjælp godkendes
 2. beslutningskompetence om godkendelse af Kvalitetsstandard gives til Udvalget for Ældre og Sundhed
Beskrivelse af sagen

På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2020 er Kvalitetsstandarden revideret. Ved revisionen af Kvalitetsstandarden er følgende indarbejdet:

Skærmbesøg

 • I afsnit om personlig pleje, praktisk hjælp, måltider og madservice, medicinophældning, hjælp til at tage medicin, sårbehandling og kompressionsbehandling er der tilføjet en beskrivelse af skærmbesøg, samt en beskrivelse af hvad et skærmbesøg i forhold til den konkrete indsats kan være.

Priser på servicepakke og midlertidigtophold

 • I afsnittet om måltider og madservice og midlertidigt ophold er den aktuelle pris for servicepakke eller midlertidigt ophold ændret til at prisen reguleres årligt, og at den aktuelle pris findes på Holbæk Kommunes hjemmeside. Priserne er ved at blive lagt på hjemmesiden, hvorefter links vil blive tilrettet.

Træning og genoptræning

 • I afsnit om genoptræning, træning og genoptræning efter indlæggelse er der tilføjet en beskrivelse af borgerens egen træningsindsats for at nå målet både under træningen og når træningsforløbet er afsluttet.

Plejekald

 • Afsnittet om plejekald er nyt. Der har været behov for at beskrive forskellen på hvornår et kald bevilliges ved nød-situationer og ved pleje-situationer.

Indførelsen af plejekald og skærmbesøg er en del af effektiviseringsstrategien og godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at delegere beslutningskompetence om godkendelse af Kvalitetsstandard til et stående udvalg. Der har igennem de seneste år været forskellig praksis på godkendelsen af Kvalitetsstandarden.

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. januar 2020, at sagen vedrørende godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp skal behandles i Socialudvalget før sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Det indebærer, at indstillingen 2 godkendelse af beslutningskompetence gives til Udvalget for Ældre og Sundhed udgår.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser

 

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet har haft den reviderede kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp i høring.

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er vedlagt som bilag. Administrationens kommentarer til høringssvarene samt forslag til ændringer i kvalitetsstandarden på baggrund af høringssvarene er vedlagt som bilag.

Høringssvaret fra Handicaprådet har givet anledning til at administrationen foreslår en sproglig til rettelse af forordet, så det fremgår at kvalitetsstandardens målgruppe er ældre og handicappede.

Høringssvaret fra Ældrerådet har givet anledning til at administrationen foreslår en tilføjelse om tilbud til yngre med demens og deres familier under afsnittet om Aktivcenter.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 06-01-2020

Indstilles godkendt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-01-2020

Sagen tages af dagsorden og skal behandles i Socialudvalget før ny behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Socialudvalget den 03-02-2020

Indstilles godkendt med følgende ændring under Praktisk hjælp afsnit 6. Hvilke aktiviteter indgår ikke:

Hvis der i husstanden er raske myndige personer eller unge over 15 år, forventes det at disse deltager i de fælles praktiske opgaver i hjemmet. Der skal i vurderingen af bevillingen om praktisk hjælp dog samtidig sikres at raske medlemmer af familien fortsat har mulighed for egen tid til hvile, arbejde/skole og fritid.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Socialudvalgets indstilling godkendt.caseno13-24781_#5127810_v1_kvalitetsstandard - revision nov 2019 - høringsudkast.pdf.pdf
caseno13-24781_#5127227_v1_høring kvalitetsstandard - ældrerådet - december 2019.pdf
caseno13-24781_#5127219_v1_handicaprådets høringssvar vedr nov. 2019.docx
caseno13-24781_#5130141_v1_administrationen kommentarer til ældrerådets høringssvar december 2019.pdf.pdf
caseno13-24781_#5130138_v1_administrationen kommentarer til handicaprådets høringssvar november 2019.pdf.pdf

Bilag

Kvalitetsstandard - Revision nov 2019 - Høringsudkast.pdf
Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende kvalitetsstandard 2019
Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandard 2019
Administrationen kommentarer til Ældrerådets høringssvar december 2019.pdf
Administrationen kommentarer til Handicaprådets høringssvar november 2019.pdf


45. Beslutning om at bruge udfordringsretten - sager om husdyrbrug

Beslutning om at bruge udfordringsretten - sager om husdyrbrug
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Holbæk Kommune bruger udfordringsretten til at forsøge at få ændret statslige regler, så kommunalbestyrelsen enten får øget beslutningskompetence ved behandlingen af sager om husdyrbrug eller at staten hjemtager sagsbehandlingen af sagerne.
Beskrivelse af sagen

Udfordringsretten giver kommuner og regioner og deres institutioner mulighed for at komme med deres bud på, hvordan tingene kan gøres anderledes – og mindre bureaukratisk - i den offentlige sektor.

Holbæk Kommune oplever, at det er svært at varetage hensynene i husdyrbrugloven. Det gælder særligt i kommunens sager om udvidelser af svinebesætninger, hvor landbruget og omkringboende naboer har modstridende interesser. Efter formålsparagraffen skal kommunen medvirke til at værne om natur, miljø og landskabsværdier i respekt for menneskers livsvilkår.

Husdyrbrugloven er blevet ændret og indeholder i dag specifikke beslutningskriterier. Der gælder således fastsatte miljøkrav om ammoniak, lugt m.m. Hvis en landmand for eksempel ønsker at udvide sin svineproduktion, og landmanden opfylder kravene, skal kommunalbestyrelsen give miljøgodkendelse. Kommunalbestyrelsen har kun begrænset mulighed for at foretage en individuel vurdering af anlægget og sige, at Holbæk Kommune har nogle særlige lokal- eller erhvervsinteresser eller hensyn til klima og udledningsreduktion, som kommunen gerne vil varetage på en anden måde.

Det betyder et væsentligt mindre lokalpolitisk råderum, fordi Holbæk Kommune i stærkt begrænset grad skal foretage konkrete vurderinger og fastsætte vilkår. Som følge af den ændrede lovgivning kommer kommunalbestyrelsen til at på mål for godkendelser af udvidelser af husdyrbrug, fordi skønnet i kommunens afgørelser er blevet stærkt begrænset.

Holbæk Kommune har ligesom regeringen vedtaget at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% inden 2030, men der er på nuværende tidspunkt ikke råderum i lovgivningen til at inddrage klimahensyn og udledning som en del af helhedsvurderingen af nye landbrugsprojekter.

Problemstillingen er kompliceret, fordi det på en gang bør handle om at give landbruget rimelige vilkår og en rimelig godkendelsesproces, samtidig med at kommunen skal sikres et råderum til at kunne tage lokale hensyn, når det er ønskværdigt.

Holbæk Kommunes løsningsforslag er:

 1. at der udarbejdes nye statslige regler, der i højere grad inddrager helhedshensyn til glæde for landbrugserhvervet, naboer, natur og miljø, eller
 2. hvis reglerne ikke ændres, så anbefaler Holbæk Kommune, at det fremover bliver staten, der giver miljøgodkendelser til husdyrbrug.

Løsningsforslag 2 indebærer, at en opgave flyttes fra det komunale niveau til staten. Når der ikke er et reelt lokalpolitisk råderum, så kan afgørelserne lige så godt træffes af staten.

Hvis indstillingen godkendes, vil administrationen bruge udfordringsretten til at forsøge at få ændret statslige regler om miljøgodkendelse til husdyrbrug. Det vil konkret ske ved, at administrationen sender vedhæftede ansøgningsskema om udfordringsretten til Social- og indenrigsministeriet og vedhæftede brev fra borgmesteren til Social- og Indenrigsministeren og Miljøministeren.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

 

Lovgrundlag – link

Husdyrbrugloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyr og anvendelse af gødning m.v.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209111

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.
For stemte 3 (A, O og Ø).
Imod stemte 2 (I og V).

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, L, O og Ø).

Imod stemte 2 (I og V).

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Godkendt.

For stemte 20 (A, O, Ø, F, L og B).
Imod stemte 7 (V og I).caseno18-26099_#5169680_v1_bilag 2 - brev til ministre.pdf
caseno18-26099_#5169678_v1_bilag 1 - ansøgningsskema udvidet udfordringsret.pdf

Bilag

Bilag 2 - Brev til ministre
Bilag 1 - Ansøgningsskema udvidet udfordringsret


46. Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Tøltevej 6, 4340 Tølløse

Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Tøltevej 6, 4340 Tølløse
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Der gives dispensation til Tøltevej 6, Tølløse fra lugtkravet til byzone og nabobeboelsen i landzonen, betinget af at husdyrbruget ændrer ventilationen og dermed mindsker lugten.
Beskrivelse af sagen

Hvorfor skal der tages stilling til denne type dispensation.

Sagen lægges op til beslutning i Udvalget for Klima og Miljø da udvalget den 24. april 2018 besluttet at tilbagekalde delegation ved afgørelser om dispensation efter ”50 %-reglen”.

Ansøger har ikke krav på at få en dispensation, men det er en mulighed. Det skal hver gang bero på en konkret, faglig vurdering, hvor det må forventes at lignende sager behandles ens.

En miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven sikrer hensynet til omgivelserne og er nødvendig for at måtte drive en husdyrproduktion. Hvis en ansøgning om miljøgodkendelse ikke kan overholde de lovfastsatte krav i forhold til lugtgenen, har ansøger mulighed for at søge om dispensation fra kravet, men kun hvis:

 1. Den reelle afstand mellem husdyrbruget og nabo/byzone skal være længere end 50 % af den beregnede geneafstand for lugt. (På grund af denne betingelse kaldes muligheden for at fravige lugtkrav tit for ”50 %-reglen”)
 2. Der må ikke ske en forøgelse af lugtemissionen fra de forskellige staldafsnit.

Husdyrbrugets ansøgning

Tidligere gav man miljøgodkendelse til at holde et vist antal dyr. I dag får husdyrbrug godkendt deres produktionsareal (arealet hvor dyrene er opstaldet) og ikke antallet af dyr. Ved at søge en ny miljøgodkendelse kan landmanden bruge produktionsarealet mere fleksibelt.

På denne baggrund modtog Holbæk Kommune den 27. december 2019 ansøgning om miljøgodkendelse til svinebruget Tøltevej 6, 4340 Tølløse. Der er ansøgt om fortsættelse af eksisterende produktionsareal i det eksisterende staldanlæg.

Da svinebruget ligger tættere på nærmeste nabo og på byzonen i Tølløse end den beregnede afstand for lugtgene, er der søgt om dispensation efter 50 %-reglen. Afstanden til naboen er 82 % af geneafstanden og afstanden til Tølløse er 88 %.

Da nabo og byzone ligger længere væk end 50 % af geneafstanden, og da staldarealet og dermed lugten ikke øges, er betingelserne for at søge om dispensation fra lugtkravet til stede. Ansøger vil ændre alle skorstene på ventilationen af staldene. Det vil reducere lugten ved naboen med 30 % og lugten ved byzonen med 15 %.

Vurdering af ansøgningen om dispensation

Vurderingen og beslutningen i disse sager skal bero på en konkret vurdering. Der er i øvrigt ingen retningslinjer for, hvordan dette praktisk skal vurderes.

Administration anser følgende punkter for relevante i forhold til at tage stilling til dispensationer af denne type. I det vedhæftede notat er hvert punkt uddybet i forhold til den konkrete sag for Tøltevej 6.

 1. Hvilket område/enhed skal der dispenseres fra. Byzone, samlet bebyggelse eller nabobeboelse i landzone.
 2. Graden af overholdelsen af lugtgenekriteriet i %.
 3. Graden af overholdelsen af lugtgenekriteriet i odour units.
 4. Findes der yderligere teknologier til nedbringelse af lugtgenen.
 5. Har der været klager over lugt i forbindelse med den nuværende produktion.
 6. Hvilken størrelse har ejendommen (er det en lille eller stor produktion)
 7. Perspektivområder for byudvikling.

Administrationens samlede vurdering

Det fremgår af ansøgningen at genekriteriet i både byzone og ved nabobeboelsen ikke er overholdt men at den reelle afstand er mere end 80 % af lugtgeneafstanden. De supplerende beregninger indikere, at med de planlagte tiltag kan kravet til byzonen lige akkurat opnås, samt at nærmeste nabo vil opleve en væsentlig forbedring.

Selvom det er et relativt stor landbrug med bynær beliggenhed, har kommunen ikke modtaget klager over Tøltevej 6. Det må derfor antages at der på nuværende tidspunkt ikke opleves store lugtgener i området fra dette svinebrug.

Med ansøgningen og de deri planlagte tiltag er det administrationens vurdering at lugtgenerne vil mindskes i området endog væsentligt ved nærmeste nabo.

Såfremt der ikke gives dispensation fra lugtkravet til Tøltevej 6, vil ansøger fortsætte eksisterende produktion med uændret lugtgene.

På baggrund af ovennævnte indstiller administrationen at der gives dispensation fra lugtkravet til nærmeste nabobeboelse og byzone.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen kendte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De oplyste tiltag kan udelukkende reducere lugt og medfører derfor ikke andre forbedringer for klima og miljø.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Ikke godkendt.

For indstillingen stemte 2 (V og I).

Imod indstillingen stemte 2 (A og Ø).

1 (O) undlod at stemme.

O udøvede standsningsret ved at erklære, at sagen ønskedes indbragt til afgørelse af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

O stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Udvalget for Klima og Miljø efter forudgående dialog med ansøgeren. Sagen behandles herefter i Kommunalbestyrelsen.

For forslaget stemte 12 (V, B, O, og L).
Imod 15 (A, Ø, F og I).
Forslaget er dermed bortfaldet.

Hovedindstillingen blev herefter ikke godkendt.
For hovedindstillingen stemte 8 (I, V og B).
Imod stemte 14 (Ø, A og F)
5 (O og L) undlod at stemme.caseno20-222_#5160107_v1_oversigtskort - tøltevej 6- bilag til dagsordenspunkt.pdf.pdf
caseno20-222_#5161885_v1_notat vedr. dispensation til tøltevej 6 - bilag til dagsordenspunkt.pdf.pdf

Bilag

Oversigtskort - Tøltevej 6- Bilag til dagsordenspunkt.pdf
Notat vedr. Dispensation til Tøltevej 6 - bilag til dagsordenspunkt.pdf


47. Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Drusebjergvej 14, 4520 Svinninge

Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Drusebjergvej 14, 4520 Svinninge
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstillerat:

 1. der gives dispensation til Drusebjergvej 14, Svinninge fra lugtkravet til nabobeboelse, betinget af at husdyrbruget ændrer ventilationen og dermed mindsker lugten.
Beskrivelse af sagen

Hvorfor skal der tages stilling til denne type dispensation.

Sagen lægges op til beslutning i Udvalget for Klima og Miljø da udvalget den 24. april 2018 besluttet at tilbagekalde delegation ved afgørelser om dispensation efter ”50 %-reglen”.

Ansøger har ikke krav på at få en dispensation, men det er en mulighed. Det skal hver gang bero på en konkret, faglig vurdering, hvor det må forventes at lignende sager behandles ens.

En miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven sikrer hensynet til omgivelserne og er nødvendig for at måtte drive en husdyrproduktion Hvis en ansøgning om miljøgodkendelse ikke kan overholde de lovfastsatte krav i forhold til lugtgenen, har ansøger mulighed for at søge om dispensation fra kravet, men kun hvis visse betingelser er opfyldt jævnfør § 33 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug:

 1. Den reelle afstand mellem husdyrbruget og nabo/byzone skal være længere end 50 % af den beregnede geneafstand for lugt. (På grund af denne betingelse kaldes muligheden for at fravige lugtkrav tit for ”50 %-reglen”)
 2. Der må ikke ske en forøgelse af lugtemissionen fra de forskellige staldafsnit.

Husdyrbrugets ansøgning

Tidligere gav man miljøgodkendelse til at holde et vist antal dyr. I dag får husdyrbrug godkendt deres produktionsareal (arealet hvor dyrene er opstaldet) og ikke antallet af dyr. Ved at søge en ny miljøgodkendelse kan landmanden bruge produktionsarealet mere fleksibelt.

På denne baggrund modtog Holbæk Kommune den 8. januar 2020 ansøgning om miljøgodkendelse til svinebruget Drusebjergvej 14, 4520 Svinninge. Der er ansøgt om fortsættelse af eksisterende produktionsareal i det eksisterende staldanlæg.

Da svinebruget ligger tættere på de to nærmeste naboer end den beregnede afstand for lugtgene, er der søgt om dispensation efter 50 %-reglen. Afstanden til nabobeboelserne er 63-64 % af geneafstanden.

Da nabobeboelserne ligger længere væk end 50 % af geneafstanden, og da staldarealet og dermed lugten ikke øges, er betingelserne for at søge om dispensation fra lugtkravet til stede. Ansøger vil ændre alle skorstene på ventilationen af staldene. Det vil reducere lugten ved naboerne med 21 %.

Vurdering af ansøgningen om dispensation

Vurderingen og beslutningen i disse sager skal bero på en konkret vurdering. Der er i øvrigt ingen retningslinjer for, hvordan dette praktisk skal vurderes.

Administration anser følgende punkter for relevante i forhold til at tage stilling til dispensationer af denne type. I det vedhæftede notat er hvert punkt uddybet i forhold til den konkrete sag for Drusebjergvej 14.

 1. Hvilket område/enhed skal der dispenseres fra. Byzone, samlet bebyggelse eller nabobeboelse i landzone.
 2. Graden af overholdelsen af lugtgenekriteriet i %.
 3. Graden af overholdelsen af lugtgenekriteriet i odour units.
 4. Findes der yderligere teknologier til nedbringelse af lugtgenen.
 5. Har der været klager over lugt i forbindelse med den nuværende produktion.
 6. Hvilken størrelse har ejendommen (er det en lille eller stor produktion)
 7. Perspektivområder for byudvikling.

Se nærmere i bilag 1.

Administrationens samlede vurdering

Det fremgår af ansøgningen, at genekriteriet ved nabobeboelse ikke er overholdt, men at den reelle afstand er 63-64 % af lugtgeneafstanden. De supplerende beregninger indikerer, at med de planlagte tiltag kan kravet ved nærmeste naboer lige akkurat opnås. Beregningerne viser, at nærmeste naboer vil opleve en forbedring.

Selvom det er et mellemstort landbrug, har kommunen ikke modtaget lugtklager over Drusebjergvej 14. Det må derfor antages, at der på nuværende tidspunkt ikke opleves store lugtgener i området fra dette svinebrug.

Med ansøgningen og de deri planlagte tiltag er det administrationens vurdering, at lugtgenerne vil mindskes ved nærmeste naboer.

Såfremt der ikke gives dispensation fra lugtkravet til Drusebjergvej 14, vil ansøger fortsætte eksisterende produktion med uændret lugtgene.

På baggrund af ovennævnte indstiller administrationen, at der gives dispensation fra lugtkravet til nærmeste nabobeboelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De oplyste tiltag kan udelukkende reducere lugt og medfører derfor ikke andre forbedringer for klima og miljø.

Høring

Ingen høring

Lovgrundlag – link

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Ikke godkendt.

For indstillingen stemte 2 (V og I).

Imod indstillingen stemte 2 (A og Ø).

1 (O) undlod at stemme.

O udøvede standsningsret ved at erklære, at sagen ønskedes indbragt til afgørelse af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

O stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Udvalget for Klima og Miljø efter forudgående dialog med ansøgeren. Sagen behandles herefter i Kommunalbestyrelsen.

For forslaget stemte 12 (V, B, O, og L).
Imod 15 (A, Ø, F og I).
Forslaget er dermed bortfaldet.

Hovedindstillingen blev herefter ikke godkendt.
For hovedindstillingen stemte 8 (I, V og B).
Imod stemte 14 (Ø, A og F)
5 (O og L) undlod at stemme.caseno20-1577_#5160112_v1_bilag 2 oversigtskort drusebjergvej 14.pdf.pdf
caseno20-1577_#5161874_v1_bilag 1 - notat om dispensation fra lugtkrav.pdf

Bilag

Bilag 2 oversigtskort Drusebjergvej 14.pdf
Bilag 1 - Notat om dispensation fra lugtkrav


48. Orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 18. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen ’Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering’. Hvert år udarbejder Uddannelse til Alle Unge en årsrapport på baggrund af indsatser i medfør af handlingsplanen og antallet af henvendelse til politiet i årets løb. Kommunalbestyrelsen og de relevante stående udvalg orienteres om årsrapporten.

Årsrapport 2019 - væsentlige pointer

Årsrapport 2019 er vedhæftet dagsordenspunktet. Rapportens væsentlige pointer er:

 • Antallet af henvendelser vedrørende radikalisering eller ekstremisme ligger nogenlunde på niveau med tidligere periode i Holbæk Kommune.
 • Der har været fire helt konkrete henvendelser på baggrund af handlingsplanen og dens action-card. Der er tale om én henvendelse, der relaterer til radikaliserede ytringer, to henvendelser, der relaterer til højreekstremistisk propaganda og én, der relaterer til en generel trivselsproblematik og trussel som gav anledning til en bekymring om, hvorvidt dette kunne medføre radikalisering.
 • I de konkrete sager har indsatsen været at fastholde tæt kontakt med den unge, vejledning til skole samt opfølgningssamtaler med relevante parter.
 • Der etableret et Infohus Netværk i hver af de 12 politikredse. Dette tværsektorielle forum faciliteres af politiets tovholder og består af repræsentanter fra bl.a. kommune, PET og SIRI (Nationalt center for forebyggelse af ekstremisme). I netværket udveksles erfaringer og viden indenfor feltet. I Midt-og Vestsjælland mødes netværket ca. fire gange om året.

Handlingsplanen er fortsat et værdifuldt værktøj til at tydeliggøre indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Desuden fungerer planen som et værktøj til at orientere sig i beskyttende faktorer og risikoindikatorer samt til at bringe de beskyttende faktorer i spil, hvor det er muligt og så tidligt som muligt.

Nyt værktøj og nye tendenser i 2019

SSP-konsulenterne arbejder kontinuerligt på at udbrede kendskabet til ’Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering’ og udvikle indsatsen på området. I 2019 er et nyt vurderingsværktøj taget i brug. Samtidig har der været styrket fokus på radikaliseringstendenser på sociale medier og på særlige grupperinger, hvor der kan være bekymring for radikalisering og ekstremisme.

SSP samarbejder i forvejen bredt med kerneområderne, ligesom de har et indgående samarbejde med blandt andre forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner. Vurderingen er, at der efterhånden er sikret et bredt kendskab til de muligheder, som handlingsplanen giver.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Lovgrundlag – link

Link til: Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering – kort, mellemlang og lang version

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 18. april 2018: Punkt 77. Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Beslutning i Socialudvalget den 03-02-2020

Orienteringen indstilles taget til efterretning

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Indstilles taget til efterretning

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2020

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2020

Taget til efterretning.caseno18-10476_#5157615_v1_årsrapport 2019 ekstremisme og radikalisering - endelig.pdf

Bilag

Årsrapport 2019 ekstremisme og radikalisering - endelig


49. Underskriftsark

Underskriftsark