UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Dagsorden

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

22-01-2020 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-01-2020 22:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 22. januar 2020
2. Beslutning om delegation af planlægning for boliger på Tuse Byvej, Tuse
3. Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp, 2019
4. Godkendelse af studietur for Udvalget for Ældre og Sundhed
5. Beslutning af ny model for effektiviseringer i 2021 og af måltal for effektiviseringer i 2021
6. Beslutning af budgetramme for budget 2021
7. Beslutning om CO2-reduktionsmål for Holbæk Kommune
8. Beslutning om annullering af betinget købsaftale for Lejerbos køb af Tåstrup Byvej 37, Holbæk samt frigivelse af midler til oprensning af grunden
9. Beslutning om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for Vestsjællands Almene boliger på Vølunden, 4300 Holbæk
10. Beslutning om Knabstrup Skole og Børnehus
11. Beslutning om placering af nyt børnehus i Jyderup
12. Beslutning om salg af bygninger til Andelslandsbyen
13. Beslutning om midlertidig dispensation fra lokalplans anvendelsesbestemmelse for stationsbygningen i Holbæk
14. Beslutning om det videre arbejde med anbefalinger fra parkeringsanalyse for Holbæk bymidte
15. Beslutning om tilbagetrækning af beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag for aflastningsområdet (Megacenteret)
16. Beslutning om videre proces for forsøgsprojekt i Ahlgade
17. Beslutning om at støtte forslag om fredning af Naturområde Tempelkrog Nord
18. Beslutning om fremrykning af budgetmidler til brorenoveringer
19. Beslutning om tildeling af støtte til tre landsbyfornyelsesprojekter
20. Beslutning om aktivitetsændringer - Udmøntning af budget 2020-2023
21. Beslutning vedrørende Holbæk Sportsby - Lukket
22. Underskriftsark



1. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 22. januar 2020

Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 22. januar 2020
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 22. januar 2020 godkendes




2. Beslutning om delegation af planlægning for boliger på Tuse Byvej, Tuse

Beslutning om delegation af planlægning for boliger på Tuse Byvej, Tuse
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. kompetencen til at vedtage kommuneplantillæg og lokalplan for boliger på Tuse Byvej, Tuse delegeres til administrationen
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at delegere lokalplaner og kommuneplantillæg til administrationen. Det vil sige, at forslag til planer og de endelige planer vedtages administrativt. Dermed kan den samlede proces i forbindelse med udarbejdelsen af planen forkortes med ca. 2 måneder. Planer, der indeholder beslutninger af principiel betydning, kan ikke delegeres.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 15. januar 2020 at igangsætte arbejdet med planer for boliger på Tuse Byvej i Tuse. Området er i dag udlagt til institution. Der er tidligere givet tilladelse til udstykning og opførelse af parcelhuse i området, hvilket ikke har været i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Hensigten med de nye planer er derfor, at tilpasse planlægningen til de faktiske forhold i området. Desuden er der et aktuelt ønske om at opføre yderligere et parcelhus indenfor området.

Der ikke er brug for området til institution, da det er besluttet at udvide og renovere det eksisterende børnehus i Tuse. Det er derfor hensigtsmæssigt at give mulighed for boliger i området.

På grund af de tilladelser, der allerede er givet til parcelhuse i området, har grundejer desuden en berettiget forventning om, at det vil være muligt at opføre boliger indenfor området.

Prioriteringsnotat, der beskriver indholdet i de nye planer er vedlagt som bilag 1. Prioriteringsnotatet blev udarbejdet i forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning om at igangsætte planerne.

Planerne vurderes at være egnede til delegation. Hvis indstillingen ikke følges, vil forslag til planer og den endelige vedtagelse af planerne blive forelagt til politisk godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet ved at delegere planerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser forbundet med at delegere planerne.



caseno19-3777_#5120718_v2_bilag 1 planprioritering boliger ved tuse byvej, tuse.pdf

Bilag

Bilag 1 Planprioritering boliger ved Tuse Byvej, Tuse


3. Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp, 2019

Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp, 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. kvalitetsstandarden for personlig pleje og hjælp godkendes
 2. beslutningskompetence om godkendelse af Kvalitetsstandard gives til Udvalget for Ældre og Sundhed
Beskrivelse af sagen

På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2020 er Kvalitetsstandarden revideret. Ved revisionen af Kvalitetsstandarden er følgende indarbejdet:

Skærmbesøg

 • I afsnit om personlig pleje, praktisk hjælp, måltider og madservice, medicinophældning, hjælp til at tage medicin, sårbehandling og kompressionsbehandling er der tilføjet en beskrivelse af skærmbesøg, samt en beskrivelse af hvad et skærmbesøg i forhold til den konkrete indsats kan være.

Priser på servicepakke og midlertidigtophold

 • I afsnittet om måltider og madservice og midlertidigt ophold er den aktuelle pris for servicepakke eller midlertidigt ophold ændret til at prisen reguleres årligt, og at den aktuelle pris findes på Holbæk Kommunes hjemmeside. Priserne er ved at blive lagt på hjemmesiden, hvorefter links vil blive tilrettet.

Træning og genoptræning

 • I afsnit om genoptræning, træning og genoptræning efter indlæggelse er der tilføjet en beskrivelse af borgerens egen træningsindsats for at nå målet både under træningen og når træningsforløbet er afsluttet.

Plejekald

 • Afsnittet om plejekald er nyt. Der har været behov for at beskrive forskellen på hvornår et kald bevilliges ved nød-situationer og ved pleje-situationer.

Indførelsen af plejekald og skærmbesøg er en del af effektiviseringsstrategien og godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at delegere beslutningskompetence om godkendelse af Kvalitetsstandard til et stående udvalg. Der har igennem de seneste år været forskellig praksis på godkendelsen af Kvalitetsstandarden.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser

 

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet har haft den reviderede kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp i høring.

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er vedlagt som bilag. Administrationens kommentarer til høringssvarene samt forslag til ændringer i kvalitetsstandarden på baggrund af høringssvarene er vedlagt som bilag.

Høringssvaret fra Handicaprådet har givet anledning til at administrationen foreslår en sproglig til rettelse af forordet, så det fremgår at kvalitetsstandardens målgruppe er ældre og handicappede.

Høringssvaret fra Ældrerådet har givet anledning til at administrationen foreslår en tilføjelse om tilbud til yngre med demens og deres familier under afsnittet om Aktivcenter.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 06-01-2020

Indstilles godkendt



caseno13-24781_#5127810_v1_kvalitetsstandard - revision nov 2019 - høringsudkast.pdf.pdf
caseno13-24781_#5127227_v1_høring kvalitetsstandard - ældrerådet - december 2019.pdf
caseno13-24781_#5127219_v1_handicaprådets høringssvar vedr nov. 2019.docx
caseno13-24781_#5130141_v1_administrationen kommentarer til ældrerådets høringssvar december 2019.pdf.pdf
caseno13-24781_#5130138_v1_administrationen kommentarer til handicaprådets høringssvar november 2019.pdf.pdf

Bilag

Kvalitetsstandard - Revision nov 2019 - Høringsudkast.pdf
Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende kvalitetsstandard 2019
Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandard 2019
Administrationen kommentarer til Ældrerådets høringssvar december 2019.pdf
Administrationen kommentarer til Handicaprådets høringssvar november 2019.pdf


4. Godkendelse af studietur for Udvalget for Ældre og Sundhed

Godkendelse af studietur for Udvalget for Ældre og Sundhed
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget for Ældre og Sundheds studietur godkendes.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal godkende udvalgs studieture og/eller deltagelse i folkemøder og lignende. Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade denne kompetence til de enkelte udvalg, de enkelte medlemmer eller administrationen.

Udvalget for Ældre og Sundhed ønsker at tage på studietur i foråret 2020. Formålet er at styrke udvalgets arbejde med at udmønte blandt andet Holbæk Kommunes demensstrategi, rehabiliteringsstrategi, Værdighedspolitikken og Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram.

Turen er planlagt til at vare to dage. Programmet giver mulighed for at tage erfaringer og viden med hjem om både strategiske overvejelser og resultater i forhold til rekruttering, brugen af velfærdsteknologi, demensvenlige samfund, bekæmpelse af ensomhed samt samarbejdet mellem region, kommune og private funktioner i forhold til sundhedsområdet.

Programmet er foreløbigt og afhænger af de aftaler, det er muligt at indgå.

Foreløbigt program

Rekruttering

Esbjerg har de seneste år arbejdet med rekruttering og fastholdelse af sosu-elever. Baggrunden var et forholdsvist stort frafald. Ved at ensrette og professionalisere vejledningen er det lykkedes at reducere frafaldet.

Velfærdsteknologi

Esbjerg Kommunes strategi for Fremtidens velfærd med ny teknologi sætter fokus på, hvordan den teknologiske udvikling bringer sundhedsvæsenet tættere på borgeren ved at borgeren selv bliver i stand til at tage sig mere og bedre at sin egen sundhed.

Demens

Varde Kommune har i blandt en række tiltag en målsætning om at skabe Danmarks første demensvenlige lokalsamfund, hvor man kan leve det gode hverdagsliv, få den hjælp og støtte man har behov for, og fortsat deltage i de fritids- og kulturaktiviteter man ønsker. Et lokalsamfund hvor borgerne i området hjælper og støtter op om hinanden, selvom en demenssygdom indtræffer.

Derudover får virksomheder og foreninger med borgerrettede funktioner tilbud om undervisning i, hvordan man hjælper demensramte bedst muligt.

Ensomhed

Holstebro Kommune har arbejdet systematisk med opsporing af ensomhed blandt ældre hjemmeplejemodtagere, der oplever ensomhed for at hjælpe dem ind i nye fællesskaber, enten i lokalsamfundet eller hjemme hos dem selv.

Sundhed

Center for Sundhed i Holstebro er et samarbejde mellem Region Midtjylland og Holstebro Kommune. Centret indeholder både regionale, kommunale og private funktioner.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til studieturen anslås at udgøre:

Transport 3.000 kr.

Forplejning 6.000 kr.

Overnatning 8.000 kr.

I alt 17.000 kr.

Udgiften afholdes af Kommunalbestyrelsens konto

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 18. april 2018: Pkt. 69. Beslutning om deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt forplejning i forbindelse med ordinære møder





5. Beslutning af ny model for effektiviseringer i 2021 og af måltal for effektiviseringer i 2021

Beslutning af ny model for effektiviseringer i 2021 og af måltal for effektiviseringer i 2021
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. ny model for effektiviseringer i forbindelse med fremtidig budgetlægning godkendes
 2. fordeling af måltal for effektiviseringer, baseret på andel af serviceudgifter korrigeret i forhold til realisme, godkendes
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. ny model for effektiviseringer i forbindelse med fremtidig budgetlægning godkendes
 2. fordeling af måltal for effektiviseringer, baseret på andel af serviceudgifter, godkendes
Beskrivelse af sagen

Den 21. februar 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen en effektiviserings- og besparelsesstrategi, som siden har været grundlag for arbejdet med effektiviseringer i budget 2019 og 2020.

Arbejdet med effektiviseringer er et af de bærende elementer i den økonomiske styring, da:

 • det hjælper organisationen til at fokusere og optimere arbejdsgange, så kommunens midler anvendes så økonomisk effektivt som muligt.
 • effektiviseringsgevinsterne kan anvendes til at finansiere et politisk råderum i budgetarbejdet, som princip 7 i ”12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune” tilsiger
 • effektiviseringsgevinsterne kan, i det omfang de ikke anvendes til nye prioriteringer anvendes som hjælp til at overholde servicerammen, hvis servicerammen for 2021 måtte vise sig lavere end de serviceudgifter, der fremgår at budgetrammerne. 

Som anført i Budgetaftalen for 2020-2023, skal kommunens drift også i de kommende år effektiviseres for at kunne prioritere yderligere velfærdsløft.

Ny model for effektiviseringer

a)     I den nye model fastholdes et måltal på 28 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af serviceudgifterne. Måltallet er nødvendigt, hvis kommunen skal lykkes med at skabe politisk råderum på baggrund af effektiviseringerne. Dels kan udvalgene holde øje med, om de bidrager med det forventede, og om de bidrager med mere eller mindre. Bidrager de med mere, åbner den nye model op for, at udvalget kan bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til et formål, som udvalget ønsker.

I den reviderede model skal der udelukkende findes effektiviseringer. I den gamle model skulle udvalget, i det omfang effektiviseringerne ikke ramte måltallet, ”fylde op” med besparelser, så man sikrede, at måltallet blev nået. Hvis der fremadrettet ikke findes effektiviseringer svarende til måltallet, vil det politiske råderum reduceres med et tilsvarende beløb. Ændringen betyder alt andet lige, at det kan blive sværere at opfylde måltallet, idet måltallet ikke tilpasses, at der udelukkende arbejdes med effektiviseringer.

 

b)     Den reviderede model giver mulighed for, at overopfyldelse af effektiviseringsmåltallet i det enkelte udvalg kan anvendes i det/de respektive udvalg til formål, som udvalget ønsker at prioritere. Tidligere har overopfyldelse gavnet fællesskabet, altså øget det politiske råderum, som Kommunalbestyrelsen prioriterer anvendelsen af efter sommerferien. I den forbindelse skal det pointeres, at udvalgets opfyldelse ses under ét. Det betyder, at overopfyldelse af måltal på et politikområde i udvalget kan finansiere underopfyldelse på et andet politikområde i udvalget. Udvalget kan således ikke bruge overopfyldelse af måltallet på ét politikområde, hvis der er underopfyldelse på et andet af udvalgets politikområder.

 

c)      Den reviderede model fastholder den tidsmæssige forskydning i forhold til budgetprocessen, med høring i foråret og vedtagelse inden sommerferien. Dette muliggør:

 • At organisationen allerede i juni kan gå i gang med de forberedelser, der er nødvendige for at hente effektiviseringerne, hvilket mindsker risikoen for, at organisationen ikke får hentet de effektiviseringer, som besluttes. Dermed øges muligheden for budgetoverholdelse.
 • At det politiske råderum er kendt inden sommerferien, og dermed kan det indarbejdes i de anbefalinger, som præsenteres på budgetcampen i lighed med den praksis, der har været gældende de seneste år

 

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer til budget 2021

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringerne i 2021

Primo februar

De stående udvalg arbejder med effektiviseringer på eget område

Primo marts

De stående udvalg arbejder med effektiviseringer på eget område

Primo april

De stående udvalg arbejder med effektiviseringer på eget område og oversender dem til Økonomiudvalget

Onsdag 15. april – torsdag 29. april

Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED-organisation samt i råd og nævn

13. maj

Økonomiudvalg behandler effektiviseringer for 2021

20. maj

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021

 

Måltal for effektiviseringer i 2021

Beregningen af effektiviseringerne tager udgangspunkt i måltallene fra budget 2019, som er blevet til på baggrund af:

 • andel af serviceramme
 • udvikling i udgiftsniveauet
 • udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner.

I budget 2020 blev fordelingen justeret på baggrund af en administrativ vurdering af, hvad der var realistisk på de enkelte politikområder.

Den fordeling, der nu fremlægges, forholder sig til de to tidligere år – ligesom der tages hensyn til tidligere års effektiviseringer i 2021.

Socialudvalgets andel af effektiviseringerne er reduceret. Det gælder også for Udvalget for Børn og Skole samt i mindre grad, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

 

Fordeling af måltal for effektivisering

I 2021 priser – i mio. kr.

Måltal

Profil tidligere år

Faktisk måltal

Økonomiudvalg

4.100

-200

3.900

Politisk Organisation

 

 

 

Administration

 2.900

 

2.900

Erhverv og Turisme

 

 

 

Ejendomme

 1.200

-200

1.000

 

 

 

 

Udvalget for Børn og Skole

5.400

-250

5.150

Skoler 0. – 9. klasse

2.450

 

2.450

Almene dagtilbud

2.450

-250

2.200

Sundhed for børn og unge

   500

 

  500

 

 

 

 

Udvalget for Ældre og Sundhed

9.000

-5.000

4.000

Sundhed

1.000

 

1.000

Ældre

8.000

-5.000

3.000

 

 

 

 

Socialudvalget

3.000

-2.200

  800

Børnespecialområdet

2.500

 -2.200

  300

Voksenspecialområdet

   500

 

  500

 

 

 

 

Udvalget for Klima og Miljø

2.500

       0

2.500

Miljø og Planer

 

 

 

Kommunale veje og trafik

2.500

       0

2.500

 

 

 

 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

1.500

-1.000

  500

Dagundervisning

  500

 

  500

Beskæftigelse og Uddannelse

1.000

-1.000

     0

 

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

2.500

  -200

-2.300

Kultur og Fritid

2.500

  -200

-2.300

I alt

28.000

-8.850

19.150

Disponeret til investeringer

-5.000

 

-5.000

Reel mulighed for politisk råderum

23.000

-8.850

14.150

 

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Som alternativ fremlægges fordeling på baggrund af serviceudgifter.

 

I 2021 priser – i mio. kr.

Andel i forhold til service-udgift

Profil tidligere år

Faktisk måltal

Økonomiudvalg

4.600

-200

4.400

Politisk Organisation

   100

 

   100

Administration

 3.200

 

  3.200

Erhverv og Turisme

   100

 

    100

Ejendomme

 1.200

-200

  1.000

 

 

 

 

Udvalget for Børn og Skole

9.000

-250

8.750

Skoler 0. – 9. klasse

 5.800

 

 5.800

Almene dagtilbud

 2.900

-250

 2.650

Sundhed for børn og unge

   300

 

   300

 

 

 

 

Udvalget for Ældre og Sundhed

5.800

-5.000

  800

Sundhed

    600

 

  600

Ældre

  5.200

-5.000

  200

 

 

 

 

Socialudvalget

5.800

-2.200

3.600

Børnespecialområdet

 1.700

-2.200

  -500

Voksenspecialområdet

 4.100

 

 4.100

 

 

 

 

Udvalget for Klima og Miljø

1.100

       0

1.100

Miljø og Planer

     200

 

   200

Kommunale veje og trafik

     900

       0

   900

 

 

 

 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

      550

-1.000

  -450

Dagundervisning

      275

 

    275

Beskæftigelse og Uddannelse

      275

-1.000

   -725

 

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

   1.150

  -200

    950

Kultur og Fritid

   1.150

   -200

    950

I alt

28.000

-8.850

19.150

Disponeret til investeringer

  -5.000

 

-5.000

Reel mulighed for politisk råderum

23.000

-8.850

14.150

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020

Hovedindstillingen indstilles godkendt.



caseno19-41896_#5143950_v1_effektiviseringer budget 2021 - bilag til hovedindstilling.pdf
caseno19-41896_#5143955_v1_effektiviseringer budget 2021 - bilag til alternativ indstilling.pdf

Bilag

Effektiviseringer budget 2021 - Bilag til hovedindstilling
Effektiviseringer budget 2021 - Bilag til alternativ indstilling


6. Beslutning af budgetramme for budget 2021

Beslutning af budgetramme for budget 2021
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. de økonomiske rammer for budget 2021 for de stående udvalg og Økonomiudvalget fastsættes som beskrevet i sagen
Beskrivelse af sagen

Den 11. december 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en proces for udarbejdelse af budget 2021-2024. Heri blev det besluttet, at de økonomiske rammer for budget 2021 skal fastlægges af Kommunalbestyrelsen i januar 2020. Herefter kan de stående udvalg og Økonomiudvalget begynde at arbejde med budget 2021-24.

De enkelte udvalg har til opgave at udarbejde forslag til budgettet for 2021 indenfor de rammer, som besluttes af Kommunalbestyrelsen den 22. januar. Hvis forudsætningerne for budget 2021 viser sig at presse udvalgets ramme, har udvalget til opgave at finde løsninger, som modsvarer forventede merudgifter i 2021, så udvalgets ramme overholdes.

Forudsætningerne for bevillingerne i budgetforslaget skal være baseret på pris (herunder kvalitet) og mængde de steder, hvor det er muligt, jf. princip 8 i de 12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune.

Udvalget kan vælge at prioritere budgettet på en anden måde, blot udvalgets budgetforslag ikke overstiger rammen. Udvalget må altså gerne i budgetarbejdet omprioritere budgetbeløb imellem politikområderne.

Beregning af budgetrammer

Budgetrammerne er beregnet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som er vedtaget som del af budget 2020-2023. Herefter er budgetoverslagsåret fremskrevet til 2021 priser på baggrund af KL´s gældende pris- og lønfremskrivning.

Enkelte steder har det været nødvendigt at flytte beløb imellem udvalg. Der er således flyttet 3,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, og der er flyttet 3,1 mio. kr. fra Udvalget for Kultur og Fritid til Økonomiudvalget. Begge ændringer vil blive anbefalet for budget 2020 ved Budgetrevision 1.

Sidste overslagsår (2024) er identisk med overslagsår 2023, bortset fra:

 • budget til SKVULP er nul
 • budget til Kulturrygsækken er nul

Begge dele som følge af budgetaftalens ændringer fra vedtagelsen af budget 2020-2023, den 5. november 2019.

 

Samlede serviceudgifter

De samlede serviceudgifter i budgetforslag 2021-2024 er opgjort til 3.085,3 mio. kr. Det er 57,6 mio. kr. mere end i budget 2020, hvilket primært skyldes pris- og lønfremskrivningen fra 2020 priser til 2021 priser.

 

Budgetrammerne

Budgetrammerne fremgår nedenfor. Budgetrammerne ligger på bevillingsniveauet, som i Holbæk Kommune er politikområderne. I første kolonne ses budgetrammerne.

I kolonne to vises de rammer, som de enkelte udvalg skal styre efter, hvis hovedindstillingen i punktet om beslutning af ny model for effektiviseringer i 2021 og af måltal for 2021 vedtages. Kolonne tre viser rammerne, som de enkelte udvalg skal styre efter, hvis den alternative indstilling i punktet om beslutning af ny model for effektiviseringer i 2021 og af måltal for 2021 vedtages.

 

I 2021 priser – i mio. kr.

    Ramme for 2021

 

 

Ramme inkl. effektivisering

Hovedindstilling

 

Ramme inkl. effektivisering

Alternativ indstilling

Økonomiudvalg

   595,1

 

        591,2

     590,7

Politisk Organisation

     13,5

 

 

 

Administration

   462,4

 

 

 

Erhverv og Turisme

       8,2

 

 

 

Ejendomme

   110,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalget for Børn og Skole

   951,7

 

        946,6

     943,0

Skoler 0. – 9. klasse

   613,2

 

 

 

Almene dagtilbud

   303,2

 

 

 

Sundhed for børn og unge

    35,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalget for Ældre og Sundhed

  921,8

 

        917,8

     921,0

Sundhed

   364,3

 

 

 

Ældre

   557,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialudvalget

   684,8

 

        684,0

     681,2

Børnespecialområdet

   187,7

 

 

 

Voksenspecialområdet

   497,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalget for Klima og Miljø

   114,3

 

        111,8

      113,2

Miljø og Planer

     15,8

 

 

 

Kommunale veje og trafik

     98,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

1.022,2

 

       1.021,7

    1.022,6

Dagundervisning

     29,5

 

 

 

Beskæftigelse og Uddannelse

   992,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

  119,6

 

         117,3

      118,7

Kultur og Fritid

   119,6

 

 

 

I alt

4.409,4

 

       4.390,2

   4.390,2

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020

Indstilles godkendt med den ramme for det enkelte udvalg, der er baseret på hovedindstillingen i punktet om beslutning af ny model for effektiviseringer i 2021 og af måltal for 2021.



caseno18-48967_#5142950_v1_budgetrammer budget 2021-2024.pdf

Bilag

Budgetrammer budget 2021-2024


7. Beslutning om CO2-reduktionsmål for Holbæk Kommune

Beslutning om CO2-reduktionsmål for Holbæk Kommune
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommunes CO2-reduktionsmål fastlægges til 70% reduktion i 2030 på linje med det nationale reduktionsmål
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune arbejder målrettet med den bæredygtige omstilling. Klimaforandringerne kræver, at vi gør alt, hvad vi kan for at reducere vores klimaaftryk både som kommunal institution og ved at få borgere og virksomheder i kommunen med på omstillingen.

Kommunalbestyrelsen har i deres arbejdsprogram defineret indsatsområder for, hvordan vi kan lykkes med at blive en mere grøn og bæredygtig kommune. Et af indsatsområderne er ”Fremtidens energiforsyning” og i arbejdsprogrammet står der:

Fremtidens energiforsyning i Holbæk Kommune skal være baseret på vedvarende energi, og derved skal brugen af fossile brændsler udfases.

Arbejdet med at formulere en strategisk energiplan for hele Holbæk Kommune er derfor sat i gang, og som en del af dette arbejde skal Kommunalbestyrelsen med denne sag fastlægge et CO2-reduktionsmål. Reduktionsmålet skal være udgangspunktet for en nærmere konkretisering af de kriterier, der skal stilles op for fremtidige energianlæg i Holbæk Kommune. Dette fremgår af det godkendte kommissorium for den strategiske energiplan, som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2019. I kommissoriets tilhørende procesplan fremgår det, at man som den første af tre politiske beslutninger skal lægge sig fast på, hvor ambitiøs Holbæk Kommune skal være - altså hvilken målsætning for reduktion af kommunens samlede klimaftryk, Holbæk Kommune skal lægge sig fast på.

For at nå en målsætning på 70% CO2-reduktion i 2030 vil indsatserne omfatte andet og mere end det, der bliver omfattet af den strategiske energiplan. Energiplanens fokus er, hvordan vi forsyner kommunens husstande og virksomheder med bæredygtig energi og varme, samt hvordan vi kan omstille transportsektoren i Holbæk Kommune til at være mere grøn og bæredygtig i fremtiden. Den store landbrugsproduktion i Holbæk Kommune har også en betydning for det samlede klimaregnskab. Det er derfor nødvendigt at landbruget også bidrager til at finde løsninger for ændret produktion og arealanvendelse for at nå et 70% CO2-reduktionsmål.

 

Hvad skal reduktionsmålet være?

Den 8. december 2019 afholdt Holbæk Kommune en velbesøgt borgerworkshop på Rotationen i Holbæk. Formålet med workshoppen var at inddrage borgerne i processen op til fastlæggelsen af reduktionsmålet. Over 100 borgere deltog og kom med deres bud på, hvor ambitiøs Holbæk Kommune skal være. Administrationen har på baggrund af workshoppen lavet en opsamling med anbefalinger til, hvad der skal være Holbæk Kommunes reduktionsmål. Opsamlingen er vedlagt som bilag.

Den helt overordnede sammenfatning af borgernes anbefaling er, at Holbæk Kommune skal være ambitiøs og som minimum lægge sig på niveau med den nationale målsætning på 70% inden 2030. Flere af kommentarerne fra workshoppen siger endda, at Holbæk Kommune gerne må stile endnu højere.

Den eksterne rådgiver på den strategiske energiplan, EA Energianalyse, har lavet et notat med input til den politiske fastlæggelse af reduktionsmål for Holbæk Kommune. Heri fremgår også en oversigt over udvalgte sammenlignelige kommuners reduktionsmål.

 • EA Energianalyse mener, det vil være realistisk at opnå en reduktion i drivhusgasudledningerne på ca. 65 % i Holbæk Kommune frem mod 2030, forudsat at der bl.a. sker en kraftig en udfasning af fossile brændsler til opvarmning, markant udbredelse af el-køretøjer, en udbygning med anlæg til produktion af vedvarende energi og visse tiltag i landbrugssektoren
 • yderligere reduktioner svarende til den nationale målsætning på 70% reduktion er også ifølge EA Energianalyse realistisk, men vil formentligt afhænge af, at der sker en hurtigere teknologisk udvikling, kraftigere tiltag indenfor landbrug eller ændret arealanvendelse
 • EA Energianalyse anbefaler desuden, at man supplerer det overordnede klimamål med sektormål. Disse kan dog med fordel fastlægges senere i processen, når der er et grundigere analysegrundlag at basere sådanne mål på.

Det samlede anbefalingsnotat fra EA Energianalyse er vedhæftet som bilag.

Administrationen indstiller på baggrund af borgerworkshoppen og EA Energianalyses notat, at Holbæk Kommunes reduktionsmål fastlægges til 70% i 2030, hvilket svarer til den nationale målsætning.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men det vil kræve politiske prioriteringer, investeringer og personalemæssige ressourcer at lykkes med at realisere et ambitiøst reduktionsmål.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

En politisk fastlagt ambition om at reducere kommunens CO2-udledning med 70% vil i sig selv ikke have miljø- og klimamæssige konsekvenser. Når indsatserne til udmøntning af ambitionerne iværksættes, vil det få betydelige positive miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Holbæk Kommune vil med et ambitiøst reduktionsmål bidrage til realiseringen af den nationale målsætning på området, ligesom vi vil bidrage til Danmarks opfyldelse af Paris-aftalen.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 11. september, punkt 214:  https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_411772/agenda_411772.html#15459063

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, L, O, V og Ø).

Imod stemte 1 (I), som ønsker en tættere kobling mellem økonomi og mål fremfor hovedløst at følge et mål på 70 %.



caseno19-28991_#5134671_v2_bilag til sag om reduktionsmål - opsamling på workshop.pdf
caseno19-28991_#5134675_v1_bilag til sag om reduktionsmål - notat fra ea energianalyse.pdf

Bilag

Bilag til sag om reduktionsmål - Opsamling på workshop
Bilag til sag om reduktionsmål - Notat fra EA Energianalyse


8. Beslutning om annullering af betinget købsaftale for Lejerbos køb af Tåstrup Byvej 37, Holbæk samt frigivelse af midler til oprensning af grunden

Beslutning om annullering af betinget købsaftale for Lejerbos køb af Tåstrup Byvej 37, Holbæk samt frigivelse af midler til oprensning af grunden
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der frigives 1,3 mio. kr. til finansiering af omkostninger til oprensning af matr.nr. 4 ev Tåstrup, Holbæk Jorder, beliggende på Tåstrup Byvej 37, Holbæk
 2. betinget købsaftale for Lejerbos køb af matr.nr. 4 ev Tåstrup, Holbæk Jorder, beliggende på Tåstrup Byvej 37, Holbæk annulleres
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 12. september 2018 at sælge matr.nr. 4 ev Tåstrup, Holbæk Jorder, beliggende Tåstrup Byvej 37, Holbæk til Lejerbo til opførelse af seks skæve boliger til skæve eksistenser med tilhørende fælleshus for 314.000 kr. + moms 78.500 kr., i alt 392.500 kr. inkl. moms.

Det har efterfølgende vist sig, at grunden, som tidligere har været anvendt gartnermæssigt som oplagsplads, er forurenet og desuden fyldt med brokker af betonsten, fliser, mursten, tagsten m.m.

Projektet for opførelse af seks skæve boliger med tilhørende fælleshus har ikke økonomi til at afholde udgifterne til oprensning af grunden, hvorfor projektet har ligget stille, mens der har været arbejdet på at finde mulige løsninger.

Administrationen har bedt en ekstern miljørådgiver om en vurdering af omkostningerne ved en oprensning af grunden. En total oprensning af grunden er af den eksterne miljørådgiver beregnet til 2,2 mio. kr. ekskl. moms.

Den eksterne miljørådgiver har samtidig beregnet, at hvis oprensningen foretages alene, hvor det er nødvendigt på byggefeltet for de skæve boliger, vil oprensningen koste 1,3 mio. kr.

Hvis prisen for oprensning af grunden havde været mindre end den aftalte salgspris, havde Holbæk Kommune haft mulighed for at modregne omkostningerne til oprensningen i købesummen. Dette er ikke tilfældet i den pågældende sag. Holbæk Kommune har ikke hjemmel til at oprense grunden uden omkostninger for køber. Som en konsekvens af dette, må den betingede købsaftale annulleres.

Vælger Kommunalbestyrelsen at annullere den nuværende købsaftale med Lejerbo og oprense grunden, kan grunden efter oprensning udbydes til salg på ny til det lokalplanlagte formål.

Boligministeriet har foretaget et serviceeftersyn af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger), og en af de ændringer, ministeriet som følge heraf vil foreslå, er, at kommunalbestyrelserne kan beslutte at stille en kommunalt ejet ubebygget fast ejendom vederlagsfrit til rådighed for tilsagnsmodtagere til etablering af skæve boliger.

Vedtages denne ændring i bekendtgørelsen, vil Kommunalbestyrelsen efter oprensning af matr. nr. 4 ev Tåstrup, Holbæk Jorder, også have mulighed for at stille grunden vederlagsfrit til rådighed for etablering af skæve boliger. Dette vil indebære, at kommunen ikke opnå en salgsindtægt, men det vil samtidig betyde, at de skæve boligers anskaffelsessum vil blive tilsvarende lavere, og dermed huslejerne for beboerne blive lavere.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens indtægt ved salg af matr.nr. 4 ev Tåstrup, Holbæk Jorder 314.000 kr. ekskl. moms bortfalder.

Holbæk Kommunens udgift til oprensning af matr.nr. 4 ev. Tåstrup, Holbæk Jorder på 1,3 mio. kr. finansieres af kontoen fra salgsindtægter i 2019.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens beslutning, 12. september 2018: Punkt 176: Beslutning om godkendelse af salg af Tåstrup Byvej 37, Holbæk.

Kommunalbestyrelsens beslutning, 16. maj 2018: Punkt 96: Godkendelse af Lejerbos projekt for skæve boliger på Tåstrup Byvej, Holbæk.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020

Indstilles godkendt.



caseno14-13146_#5120569_v1_bilag 1 - kortbilag matr.nr. 4 ev tåstrup, holbæk jorder.pdf
caseno14-13146_#5120571_v1_bilag 2 kortbilag - tåstrup byvejs placering i holbæk by..pdf
caseno14-13146_#5120575_v1_bilag 3 - fotos af brokker på matr. nr. 4 ev tåstrup, holbæk jorder..pdf

Bilag

Bilag 1 - kortbilag matr.nr. 4 ev Tåstrup, Holbæk Jorder
Bilag 2 Kortbilag - Tåstrup Byvejs placering i Holbæk by.
Bilag 3 - Fotos af brokker på matr. nr. 4 ev Tåstrup, Holbæk Jorder.


9. Beslutning om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for Vestsjællands Almene boliger på Vølunden, 4300 Holbæk

Beslutning om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for Vestsjællands Almene boliger på Vølunden, 4300 Holbæk
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. byggeregnskabet (skema c) for Vestsjællands Almene Boligselskabs opførelse af 64 almene familieboliger og 29 almene ældreboliger på Vølunden, 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 162,174 mio. kr., godkendes
Beskrivelse af sagen

Byrådet gav tilsagn til, at Vestsjællands Almene Boligselskab opfører 64 almene familieboliger og 29 almene ældreboliger på Vølunden, Holbæk på Byrådets møde 18. maj 2016. Dengang var den samlede anskaffelsessum 161,212 mio. kr.

Samme anskaffelsessum blev administrativt godkendt 19. oktober 2016, jf. Byrådets beslutning af 12. marts 2014 hvor administrationen fik bemyndigelse til at godkende skema B, når skema B er lig med skema A.

Vestsjællands Almene Boligselskab har fremsendt byggeregnskabet (skema C) for Kommunalbestyrelsens godkendelse med en anskaffelsessum på 162,174 mio. kr., med en merudgift på 0,963 mio. kr. i forhold til de fremsendte skema A og B.

Merudgiften på 0,963 mio. kr. skyldes primært at der ved skema A og B ikke var budgetteret med ejendomsskat, fordi der er tale om en udstykket grund, som er selvstændig vurderet pr. 1/10 2016. Først i 2017 er der beregnet og opkrævet ejendomsskat. Ejendomsskatterne udgjorde 0,690 mio. kr. i byggeperioden, derudover er der en mindre nettoudgift på 0,273 mio. kr. til indeksering af byggeomkostningerne (stigning i omkostningerne fra projektet har været i udbud til arbejdet er udført).

Anskaffelsessummerne fordeler sig således:

 

Skema A og B

Skema C

Merudgift

Familieboliger

100,197 mio. kr.

101,362 mio. kr.

1,165 mio. kr.

Ældreboliger

61,015 mio. kr.

60,812 mio. kr.

-0,203 mio. kr.

Samlede anskaffelsessum

161,212 mio. kr.

162,174 mio. kr.

0,963 mio. kr.

 

Boligerne blev udlejet pr. 15. november 2018.

Den gennemsnitlige husleje pr. m2 bruttoetageareal udgør 942 kr. for familieboligerne og 1.098 kr. for ældreboligerne.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens udgift til grundkapital udgør 16,217 mio. kr. Heraf er 16,121 mio. kr. betalt i februar 2019.

Restbeløbet 0,096 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til indskud i Landsbyggefonden.

Kommunen skal stille kommunegaranti for den del af realkreditlånet på 142,714 mio. kr. som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

Realkreditinstituttet har beregnet en foreløbig kommunal garanti på 81,926 mio. kr.

Den endelige garanti beregnes ved optagelse af et yderligere realkreditlån på 0,847 mio. kr. til finansiering af merudgiften og påvirker ikke kommunens låneramme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag – link

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet, den 18. maj 2016. Punkt 117: Beslutning – Tilsagn til opførelse af almene boliger på Vølunden, 4300 Holbæk.

Byrådet, den 12. marts 2014. Punkt 30: Delegation af afgørelseskompetencer vedrørende støttet boligbyggeri.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020

Indstilles godkendt.



caseno15-28365_#5120249_v1_forklaring på skema a-b-c.docx
caseno15-28365_#5120505_v1_bilag 2. kortbilag - vølundens beliggenhed i holbæk by.docx

Bilag

Bilag 1: Forklaring på skema A-B-C
Bilag 2. Kortbilag - Vølundens beliggenhed i Holbæk by


10. Beslutning om Knabstrup Skole og Børnehus

Beslutning om Knabstrup Skole og Børnehus
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udbudsgrundlag for det nye Knabstrup Skole og Børnehus godkendes og udbydes, og der afsættes 36,4 mio. kr. til projektet af den samlede ramme til opførelse af nye skoler og børnehuse i kommunen
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres 5 nye børnehuse og skoler, og har samlet afsat 175,5 mio. kr. i årene 2019-2022. Denne sag omhandler det nye Skole og Børnehus i Knabstrup, som er det første i rækken.

Sagsfremstillingen beskriver den forventede tidsplan for udførelse, bruger- og borgerinddragelse, udbudsgrundlaget og den valgte udbudsmetode, den økonomiske ramme for projektet, samt en beskrivelse af mulige tilvalg (optioner).

Med en godkendelse af sagens indstillinger, kan det nye Skole og Børnehus i Knabstrup udbydes i totalentreprise med henblik på efterfølgende udførelse af projektet. Vedlagt sagen er projektbeskrivelse og dispositionsforslag for projektet.

 

Forventet tidsplan

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter:

-         Januar 2020: Politisk behandling af udbudsgrundlag i totalentreprise

-         Forår 2020: Udbudsproces

-         Forår 2020: Evt. politisk behandling af tilvalg

-         Forår 2020 til sommer 2020: Projektering og myndighedsbehandling

-         Efterår 2020 til forår 2021: Etape 1: Byggeperiode - Tilbygning børnehus

-         Forår 2021 til vinter 2021: Etape 2: Byggeperiode - Tilbygning og ombygning af skole

-         Forår 2022: Etape 3: Nedrivning syd for skole og afsluttende anlægsarbejder

Knabstrup skole- og børnehus forventes at kunne tages i brug ultimo 2021. Den 3. etape forår 2022 kan gennemføres, mens det nye hus er i brug.

 

Bruger- og borgerinddragelse

Projektet er tilvejebragt ved en bredt funderet bruger- og borgerinddragelse, som har omfattet repræsentanter fra lokalområdet, skole- og børnehus herunder medarbejdere, ledere, forældre- og skolebestyrelser samt administrationen.

Herudover har et fælles visionsoplæg fra skole- og børnehus udformet medio 2018 indgået som grundlag for projektet. Oplægget er udarbejdet af ledelsen for Skovvejens Skole og dagtilbud, samt pædagogisk leder af børnehuset Kirsebærhaven, Knabstrup skole samt leder for SFO Knabstrup.

I perioden april til november 2019 har der været afholdt i alt 7 møder, hvoraf det ene har været i form af en heldags inspirationsdag til nye skoler og daginstitutioner i Københavns Kommune, Lejre Kommune og Holbæk Kommune. Som resultat af processen er der udarbejdet et dispositionsforslag for Knabstrup skole og børnehus, som danner grundlag for vedlagte udbudsgrundlag og den politiske godkendelse af de videre forløb.

Der planlægges med fortsat borger- og brugerinddragelse i den videre proces bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale samt i forbindelse med de efterfølgende projekterings- og udførelsesfaser.

 

Uddrag fra udbudsgrundlag

Grundlæggende tænkes hele huset udformet, så alle lokaler fleksibelt kan anvendes af alle brugere – herunder også fritidsbrugere og borgere fra lokalområdet.

-         børnehuset har sine primære lokaler placeret i tilbygningen mod syd med tæt relation til eksisterende legeplads

-         der etableres basislokaler, som hovedsageligt anvendes af skole i tilbygningen mod nord

-         centralt i det nye samlede skole og børnehus placeres fællesrum og multirum og produktionskøkken. Køkkenet udformes med åben disk/pædagogisk køkken ud mod fællesrummet. Køkkenet og fællesrum tænkes ligeledes udformet, så det også kan anvendes af fritidsbrugere

-         mellem fællesrum og eksisterende gymnastiksal samt mellem fællesrum og multirum etableres foldevægge, så der kan etableres et stort fælles område for skole og børnehus – hjertet i det nye hus

-         udearealer tænkes fleksibelt anvendt, dog med indhegnet legeareal til børnehuset som sikrer, at alle udgange fra huset sker ud til dette børnesikrede område. Eksisterende legeredskaber genanvendes i videst muligt omfang

-         Herudover etableres at udeværksted / udekøkken i det eksisterende overdækkede område mod øst, som tænkes aflukket med rulleporte.

Det er indtænkt i dispositionsforslaget, at skole og børnehus kan udvides, hvis der senere bliver behov.

 

Udbud

Med den politiske godkendelse af sagen, vil projektet blive udbudt i en totalentreprise med henblik på at modtagelse af tilbud på projektering og udførelse af opgaven. Grundlaget for udbuddet er det godkendte dispositionsforslag suppleret med udbudsmateriale som bl.a. omfatter et detaljeret byggeprogram. I udbuddet vil de bydende skulle tage udgangspunkt i dispositionsforslaget og konkurrere på pris, kvalitet samt energi og bæredygtigt byggeri.

 

Optioner/tilvalg

Projektet tager udgangspunkt i en løsning, som ligger indenfor den økonomiske ramme. Der er i udbudsgrundlaget oplistet en række ønsker til tilvalg, som indarbejdes i udbuddet.

De endelige tillægspriser ved tilvalg af de enkelte optioner vil fremkomme i forbindelse med tilbudsindhentningen hos totalentreprenøren. Tilkøb af tilvalg vil blive fremlagt til politisk behandling, hvis de ikke kan rummes indenfor den afsatte økonomiske ramme. Tilvalg fremgår af vedlagte udbudsgrundlag.

Anlægsramme og øgede estimerede udgifter

Den samlede anlægsrammen på 175,5 mio. kr. til fem nye børnehuse og skoler, er fordelt over fire budgetår fra 2019-2022. Administrationen estimerede i 2018 et budget på 161,3 mio. kr. til alle fem projekter. Heraf er der afsat 19,8 mio. kr. til uforudsigelige udgifter og administrationsudgifter til alle fem projekter.

Der er et restbeløb på 14,2 mio. kr. til tilvalg i de fem projekter eller hvis projekter efter brugerprocessen og udbud viser sig at være dyrere end først estimeret.

Knabstrup Skole og Børnehus blev i 2018 estimeret til 28,1 mio. kr. uden uforudsete udgifter og administrationsudgifter. Projektet estimeres nu til 30,7 mio. kr., særligt grundet krav til ventilationsløsning i eksisterende skolebygning. De 2,6 mio. kr. ekstra finansieres af restbeløbet på 14,2 mio. kr. i den samlede anlægsramme til nye børnehuse og skoler. Herefter er restbeløbet 11,6 mio. kr.

Hertil kommer estimerede 5,7 mio. kr. til uforudsete udgifter og administrationsudgifter. Disse finansieres af de 19,8 mio. kr. til uforudsigelige udgifter og administrationsudgifter til alle 5 projekter. Herefter er restbeløbet 14,1 mio. kr.

Det estimeres altså, at det nye Knabstrup Skole og Børnehus samlet beløber sig til 36,4 mio. kr. inklusiv uforudsete udgifter og administrationsudgifter, hvilket kan afholdes inden for den afsatte anlægsramme.

Økonomiske konsekvenser

Knabstrup Skole og Børnehus forventes at beløbe sig til 36,4 mio. kr., som finansieres af den afsatte anlægsramme til nye børnehuse og skoler.

Herefter vil restbeløbet til uforudsete udgifter til de fem børnehuse være 14,1 mio. kr. og restbeløbet til tilvalg på de fem børnehuse være 11,6 mio. kr.

 

Driftsbesparelse

Administrationen vurderer en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr., hvis projektets udbudsgrundlag gennemføres. Besparelsen opnås ved opsigelse af lejet pavillon, nedrivning er træpavilloner med ringe isolering og der bygges nyt uden på eksisterende skolebygning, og derved opnås en bedre isolering af den samlede bygningsmasse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Energi & bæredygtigt byggeri

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger indenfor den økonomiske ramme.

Der vil være fokus på den udførte energiløsning, herunder et ønske om opnåelse af et byggeri, som har minimalt energiforbrug.

I forhold til bæredygtigt byggeri, udføres projektet med fokusbygningen og udearealernes udformning i forhold til alle bæredygtighedsaspekter i bred forstand, som angivet i DGNB-ordningen Green Building Council (DK-GBC).

I tilbudsfasen vil der blive arbejdet med certificering af projektet til at kunne opnå DGNB-certificering i henholdsvis en sølv-, guld- eller platincertificering.

Øvrige konsekvenser

 

Sagshistorik, henvisninger

21.11.2018: 227. Beslutning - Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_365906/agenda_365906.html#13920994

23.01.2019: 19. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_375708/agenda_375708.html#14240297

23.10.2019: 251. Orientering om fem nye børnehuse

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_421710/agenda_421710.html#15733151

 

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 08-01-2020

Indstilles godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020

Indstilles godkendt med den ændring, at ændringen af varmekilde til varmepumpe skal gennemføres, og at de 600.000 kr. ex. moms finansieres af puljen til tilvalg på de fem børnehuse.

For stemte 8 (A, B, C, F, L, O, V og Ø).

Imod stemte 1 (I).



caseno19-13970_#5112684_v1_2019.11.29_knabstrup skole og børnehus_projektbeskrivelse.pdf
caseno19-13970_#5112686_v1_2019.11.25_s.07_knabstrup skole og børnehus_dispositionsforslag.pdf
caseno19-13970_#5115816_v1_bilag - investeringsplan (ver.11.10.2018).pdf

Bilag

2019.11.29_Knabstrup Skole og Børnehus_Projektbeskrivelse
2019.11.25_S.07_Knabstrup Skole og Børnehus_Dispositionsforslag
Bilag - Investeringsplan (ver.11.10.2018)


11. Beslutning om placering af nyt børnehus i Jyderup

Beslutning om placering af nyt børnehus i Jyderup
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det nye børnehus i Jyderup placeres på Præstemarken matrikel 1r/1p nord for Skovvejen i Jyderup
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har i 2017 besluttet, at der skal etableres et nyt børnehus i Jyderup. Der er brug for en politisk beslutning om børnehusets placering for at komme videre med arbejdet med børnehuset, herunder brugerinddragelsen. Vedlagt sagen er kortmateriale og bruttoliste med 17 matrikler, som administrationen har undersøgt.

Etablering af det nye børnehus i Jyderup skal ses i relation til fraflytning fra Sølyst grundet udbredt skimmelsvamp i bygningen, og det har vist sig, at det midlertidige børnehus ”Troldhøjen” på Ellebjergvej 31B allerede er for småt.

Børnehuset har i flere år arbejdet med en pædagogisk linje, der er benævnt ”Skov, Bevægelse og Science”. Børnehuset har bl.a. en skovgruppe, der tilbringer tid i skov med en lang række pædagogiske aktiviteter. Skovgruppen er populær blandt forældrene og har venteliste. Børnehuset oplever at børnene stortrives og udvikler sig på alle parameter; socialt, motorisk, naturfagligt og sprogligt. Der er en del tilflyttere til Jyderup, og det er noget af det første forældrene spørger lederen af børnehuset om, når de ringer, ”er der plads i skovgruppen”. Det er derfor afgørende, at en ny placering af børnehuset ligger tæt på skov og natur, så den pædagogiske linje og dermed børnehusets særkende kan udfoldes.

Som en del af arbejdet med Jyderup Handleplan har en temagruppe bestående af lokale borgere og medarbejdere fra Holbæk Kommune arbejdet med forholdene omkring placering af et nyt børnehus. Temagruppen foreslår at opføre et nyt børnehus med lignende geografisk placering som Sølyst, der understøtter børnehusets pædagogiske linje (skov, bevægelse og science).

Administrationen har undersøgt det bynære område i Jyderup for at finde mulige placeringer til børnehuset. Det har resulteret i en bruttoliste på 17 matrikler, hvoraf det reelt kun er få af disse matrikler, hvor en fysisk placering vil understøtte den pædagogiske linje. Der har været afholdt en præsentation af mulige matrikler for forældrebestyrelsen i dagtilbudsområde Skovvejen, hvorunder børnehuset tilhører.

Administrationen og den pædagogiske ledelse har besigtiget de potentielle matrikler med henblik på en pædagogisk og faglig vurdering af matriklens egnethed til børnehuset.

Brugerne har følgende prioritering af placeringen:

 1. Campingpladsen – syd for Skovvejen
 2. Præstemarken – nord for Skovvejen

Campingpladsen er udlagt til at understøtte et oplevelsescenter til naturformidling af Åmosen. Grunden er på 20.132 m2. Da det vurderes at børnehuset skal bruge ca. 10.000 m2 byggegrund til bygning, udearealer og parkering, vil det ikke være muligt at placere et nyt børnehus på matriklen. Derfor prioriterer brugerne en placering af børnehuset på Præstemarken frem for andre mindre egnede matrikler syd for Skovvejen, en prioritering som administrationen er enig i.

Præstemarken ligger i et naturskønt område, hvor der er meget kort afstand til aktiviteter i skoven. Børnehuset kan placeres, så den støjmæssigt i mindre grad, ikke er til gene for beboelse. Arealet ligger nord for Skovvejen og tæt på et område, der er udlagt til en kommende bosætning (”Jyderup Nord”). Jyderup Skole og Børnehuset Galaxen ligger begge nord for Skovvejen med en afstand på ca. 1 km. til området ved Præstemarken.

Holbæk Kommune ejer flere matrikler ved Præstemarken. Matrikel 1r/1p er velegnet til formålet.

Matriklen der i dag ligger som et grønt område på Præstemarken kan anvendes som byggegrund til et nyt børnehus. Matriklen er en del af området kendt som ”Jyderup Nord”. Grundarealet ligger ca. 200 meter fra skoven, derfor imødekommer placeringen børnehusets behov med kort afstand til skoven. Der skal udarbejdes nyt plangrundlag. Det vurderes at et nyt plangrundlag kan udarbejdes inden for 12 måneder.

Brugerinddragelsen kan sættes i gang, når der er truffet en politisk beslutning om placering af børnehuset. Brugerinddragelsen kan gennemføres parallelt med udarbejdelse af plangrundlaget, og består af et byggeudvalg bredt funderet med repræsentanter fra dagtilbudsbestyrelse, forældre, medarbejdere og ledelse fra børnehuset samt administrationen.

Brugerinddragelsen kortlægger indledningsvis det aktuelle børnetal samt forventet børnetal for en 10-årig periode 2020-2030 på baggrund af befolkningsprognosen. På baggrund af de tal og behovsafklaring med børnehusets brugere, fastlægges huset størrelse. Børnehuset har i gennemsnit i 2019 indskrevet ca. 80 børn (ca. 100 enheder).

Brugerinddragelsen vurderes at tage ca. 6 måneder og resultere i et konkret udbudsgrundlag med forventet tidsplan, som fremsættes til politisk behandling inden projektet udbydes. Børnehuset forventes færdig ultimo 2022/primo 2023 med forbehold for, at alle faser i projektet forløber som forventet uden forhindringer.

Der er mulighed for en alternativ placering på matrikel 1eg ved Præstemarken. Arealet er udlagt til boldbane. Den placering kræver et erstatningsareal til Jyderup Boldklub, og vil kræve yderligere behandling i Udvalget for Kultur og Fritid samt behovet for at finde finansiering til etablering af et erstatningsareal.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune ejer matriklen 1r/1p ved Præstemarken, derfor skal der ikke tilkøbes byggegrund til projektet. Derfor er der ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser ved valg af denne placering.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke på nuværende tidspunkt at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. Miljø- og klimamæssige konsekvenser for projektet beskrives, når der indstilles et konkret projekt til politisk behandling.

Øvrige konsekvenser

 

Sagshistorik, henvisninger

21.11.2018: 227. Beslutning - Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler:  https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_365906/agenda_365906.html#13920994

23.01.2019: 19. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler: https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_375708/agenda_375708.html#14240297

23.10.2019: 251. Orientering om fem nye børnehuse: https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_421710/agenda_421710.html#15733151

 

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 08-01-2020

Indstilles godkendt, med bemærkning om, at det ikke er muligt at placere et nyt børnehus i Jyderup syd, jf. budgetaftalen fra 2019 pga. ønsket om fastholdelse af børnehusets naturprofil samt tidligere politiske beslutninger vedr. relevante naturplaceringer i Jyderup syd.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020

Indstillingen fra Udvalget for Børn og Skole Indstilles godkendt.

 



caseno19-13979_#5112954_v1_bilag, bruttoliste over mulige matrikler i jyderup (nov.2019).pdf
caseno19-13979_#5125523_v1_bilag, kortoversigt præstemarken (jyderup), matrikel 1r og 1p.pdf

Bilag

Bilag, Bruttoliste over mulige matrikler i Jyderup (nov.2019)
Bilag, Kortoversigt Præstemarken (Jyderup), Matrikel 1r og 1p


12. Beslutning om salg af bygninger til Andelslandsbyen

Beslutning om salg af bygninger til Andelslandsbyen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller:

 1. Areal og bygninger på matrikel nr. 31a, Holbæk Markjorder (undtagen bygning beliggende Forten 10) samt del af matrikel nr. 2e, Holbæk Markjorder, sælges til Andelslandsbyen på nedenstående vilkår.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller:

 1. Der indgås benyttelsesaftale med Andelslandsbyen vedr. areal og bygninger på matrikel nr. 31a, Holbæk Markjorder samt del af matrikel nr. 2e, Holbæk Markjorder.
Beskrivelse af sagen

Andelslandsbyen Nyvang ønsker at overtage ejerskabet af den samlede bygningsmasse samt arealet, som udgør Andelslandsbyen. Der skal tages politisk beslutning om Andelslandsbyens ønske skal imødekommes.

Andelslandsbyen ønsker at overtage arealet og den samlede bygningsmasse inkl. det tidligere vej- og bromuseum, idet Andelslandsbyen ønsker at øge og prioritere vedligeholdelsen af bygningerne. Hertil kommer, at Andelslandsbyen, som ejer af bygningerne, vil have bedre mulighed for at tiltrække fondsmidler til renovering af bygningsmassen.

 

Overblik over bygningsmasse

Kulturinstitutionen Andelslandsbyen Nyvang har siden 1988 benyttet matrikel nr. 31a, Holbæk Markjorder samt en del af matrikel nr. 2e og tilhørende bygninger som grundlag for Andelslandsbyens aktiviteter og kulturhistoriske formidling. Undtaget er en bygning, som kommunen udlejer til Museum Vestsjællands administration, jf. vedlagte bilag.

I løbet af årene har Andelslandsbyen desuden opført en række supplerende bygninger på arealet, fx en kirke.

I forbindelse med opførelsen af kirken fik Andelslandsbyen et rente- og afdragsfrit lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond på 6,6 mio. kr. Dette lån er efterfølgende overført til Holbæk Kommune, således at Holbæk Kommune er debitor på lånet hos Feriefonden. Holbæk og Andelslandsbyen har indgået aftale om, at Andelslandsbyen afholder udgifterne til at indfri dette lån, såfremt dette måtte blive en realitet. Til sikkerhed for lånet er der optaget pant i ejendomme.  I forbindelse med det foreslåede salg, skal det sikres, at der fortsat er pant i ejendommen.

I 2016 købte Holbæk Kommune det tidligere Vej og Bromuseum, som også ligger på matriklen. Denne bygning er siden blevet anvendt af Andelslandsbyen, som billetsalg og udstillingsareal.

En oversigt over areal og bygninger fremgår af vedlagte bilag.

I dag har Kommunen det juridiske ansvar for vedligeholdelse af bygningerne på matriklen. Denne vedligeholdelse indgår i den samlede kommunale bygningsmasse. Vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, som bruges til skoler, plejehjem, dagtilbud, kommunal administration mv. bliver som udgangspunkt prioriteret højere end vedligeholdelsen af bygninger i Andelslandsbyen.

I det lys har Andelslandsbyen derfor forestået hovedparten af den daglige vedligeholdelse i de senere år.

 

Særligt om bygning beliggende Forten 10 (pt. udlejet til Museum Vestsjælland)

I 2018 har Holbæk Kommune foretaget en større renovering af denne bygning. Momsudgifter afskrives over en 10-årig periode. Momsafskrivningen for renoveringen i 2018 er først færdig i 2028.

Hvis bygningen sælges i 2020, vil Holbæk Kommune skulle betale 478.000 kr. til Indenrigsministeriet grundet momsafskrivningsreglerne. Først i 2028 kan bygningen sælges uden at Holbæk Kommune skal refundere dele af momsen.

På den baggrund anbefaler administrationen, at denne bygning ikke bliver solgt før 2028. I stedet foreslås bygningen og nærliggende areal udlagt til selvstændig matrikel med tinglyst vejadgang. Dette er vist på vedlagte kortbilag.

 

Vilkår for salg

Administrationen har udarbejdet følgende vilkår for et salg:

-         Den samlede matrikel nr. 31 a, Holbæk Markjorder samt del af matrikel 2e, Holbæk Markjorder inkl. alle bygninger, med undtagelse af bygning på Forten 10, bliver solgt til Andelslandsbyen for et symbolsk beløb (1kr).

-         Det tinglyses, at matrikel og bygninger kun må anvendes til formål og aktiviteter som kommunen kan støtte i form af almennyttige og kulturhistorisk formidling samt tilhørerende aktiviteter. 

-         Det tinglyses, at såfremt Andelslandsbyen ophører eller ønske at fraflytte areal og bygninger, skal Holbæk Kommune en ret til at erhverve areal og bygninger for samme beløb dvs. 1 kr. (en tilbageskødningsret).

-         Der vil fortsat være pant i ejendommen på 6.6 mio. som sikkerhed for lånet til Arbejdsmarkedets feriefond.

salgsomkostninger inkl. udgifter til udmatrikulering afholdes af Holbæk Kommune. Det skønnes, at de samlede omkostninger vil være ca. 150.000 kr. Dette er i overensstemmelse med tidligere sager om salg af bygninger for 1 kr. til kulturinstitutioner, hvor kommunen har afholdt udgifterne i forbindelse med salget.

 

Fordele og Ulemper ved denne løsning

Fordel:

-         Andelslandsbyen bliver ”herre i eget hus” og får bedre mulighed for at søge fondsmidler mv. til renovering af bygningerne.

-         De tinglyste klausuler sikrer, at areal og bygninger kan gå tilbage til kommunen, såfremt Andelslandsbyen ophører eller ønsker at fraflytte.

-         Kommunen har ikke længere en ejers forpligtelser i forhold til glatførebekæmpelse og vedligeholdelse af bygningerne.

-         Den samlede kommunale bygningsmasse bliver reduceret jf. kommunens arealoptimeringsstrategi.

-         Holbæk Kommune vil ikke længere have ansvar for at forsikre bygningsmassen

Ulempe:

-         Efter et salg, vil kommunen ikke længere kunne råde over areal og bygninger.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Den alternative indstilling indebærer, at det juridiske ejerskab af areal og bygninger forbliver hos Holbæk Kommune.

I stedet indgås en skriftlig benyttelsesaftale, som sikrer klare rammer for Andelslandsbyens fremtidige brug af bygninger og areal.

Denne samarbejdsaftale bør indeholde en tydelig fordeling af ansvaret for bygningsdrift og vedligeholdelse.

Derudover bør samarbejdsaftalen regulere øvrige forhold i forbindelse med brugen af bygninger og areal – fx ansvar for vintervedligehold, græsslåning, forsikringsforhold mv.

 

Fordele og ulemper ved denne løsning

Fordele:

-         Parterne kan i en vis udstrækning aftale, at Andelslandsbyen skal stå for den daglige vedligeholdelse af bygninger mv.

-         Holbæk kommune vil have mulighed for at opsige benyttelsesaftalen med et vist varsel og dermed råde over areal og bygninger til anden kommunal aktivitet.

 

Ulempe:

-         Det vil være en udfordring at rejse fondsmidler til renovering af kommunalt ejede bygninger, derfor vil den fremtidige renovering og vedligeholdelse skulle finansieres af kommunale midler.

-         Holbæk Kommune skal afsætte ressourcer til at føre tilsyn med Andelslandsbyens vedligeholdelse, idet kommunen som ejer i sidste ende er ansvarlig for bygningernes sikkerhed for besøgende.

Økonomiske konsekvenser

Ved et køb overtager Andelslandsbyen alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt evt. udgifter til istandsættelse af bygningsmassen.

Kommunen anvendte i 2018 i alt 280.038 kr. på drift og vedligehold af bygningsmassen på matrikel 31a, Holbæk Markjorder. Disse udgifter vedrører primært bygningen på Forten 10, som ikke indgår i salget til Andelslandsbyen, da denne bygning pt. er udlejet til Museum Vestsjælland.  Drift og vedligehold af denne bygning forbliver hos Holbæk Kommune.

Holbæk kommune afholder salgsomkostningerne, herunder udgifter til udmatrikulering (anslået 150.000 kr.). Dette finansieres via køb/salg-kontoen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlig miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid d. 28. august 2019: pkt, 90. Drøftelse om eventuel overdragelse af arealer og bygninger til Andelslandsbyen Nyvang.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-01-2020

Udvalget indstiller hovedindstillingen til godkkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020

Hovedindstillingen indstilles godkendt.



caseno19-29376_#5788037_v1_andelslandsbyen - andelslandsbyen - giskort 2.pdf.pdf
caseno19-29376_#5788036_v1_andelslandsbyen - andelslandsbyen - giskort 1.pdf.pdf
caseno19-29376_#5788034_v1_andelslandsbyen - andelslandsbyen - forten - giskort 1.pdf.pdf

Bilag

Andelslandsbyen - Andelslandsbyen - Giskort 2.pdf
Andelslandsbyen - Andelslandsbyen - Giskort 1.pdf
Andelslandsbyen - Andelslandsbyen - Forten - Giskort 1.pdf


13. Beslutning om midlertidig dispensation fra lokalplans anvendelsesbestemmelse for stationsbygningen i Holbæk

Beslutning om midlertidig dispensation fra lokalplans anvendelsesbestemmelse for stationsbygningen i Holbæk
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

 Administrationen indstiller, at

 1. Der meddeles midlertidig dispensation i op til 3 år fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 1.10 §3.4.1 til at en del af stationsbygningens stueetage kan anvendes til detailhandel og serviceerhverv.
Beskrivelse af sagen

Ejeren (DSB) af ejendommen har ansøgt Holbæk Kommune om dispensation fra lokalplanen for stationsbygningen i Holbæk.

DSB Ejendomme ønsker at omdanne nogle af de tomme lokaler i stationsbygningens stueetage (ventesal samt lokaler omkring ventesalen. jf. tegningsbilag med rød markering). Ønsket er at udvide anvendelsesmulighederne, for at der kan skabes nyt liv på Holbæk station. Konkret er der forslag om indretning til hhv. frisør- og kosmetikforretning samt servicebutik for telefoni og dataudstyr. En dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse vil dog ikke afgrænses til disse to butikker, men vil omfatte detail og serviceerhverv.

Gældende lokalplan fastlægger området til offentlige formål og restauranter, hvorfor detailhandel og serviceerhverv vil kræve en dispensation fra anvendelsesbestemmelsen.

Administrationen vurderer at en udvidelse af anvendeligheden vil give grundlag for større udnyttelse af bygningen og skabe mere liv omkring stationspladsen.

Der er ikke mulighed for en permanent dispensation jf. planloven, da dette vil være i strid med lokalplanens principper for anvendelse. Dispensationen gives derfor som midlertidig med henblik på at der udvikles en ny lokalplan for stationsområdet.

Såfremt indstillingen godkendes, vil forholdet blive tinglyst for ansøgers regning

Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Høring

Sagen har været sendt i naboorientering den 18-09-2019 til den 03-10-2019 til ejere af nabogrunde langs Dampmøllevej, Jernbanevej, og Platanvej, der grænser op til jernbanepladsen.

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger eller kommentarer.

Lovgrundlag – link

Ejendommen er omfattet af lokalplan 1.10 som fastsætter anvendelse til offentlige formål, som offentlig administration, skole, private og offentlige institutioner, kulturhuse (herunder restaurant-, hotel-, sports-, teater og biblioteksvirksomhed), samt beboelse i tilknytning hertil. Endvidere kan området anvendes til park og parkering samt torv og torveformål.

 

https://dokument.plandata.dk/20_1073630_APPROVED_1319544211570.pdf

 

Planlovens §19 stk. 1 giver mulighed for at meddele dispensation fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser i en periode på op til 3 år. Dispensationer fra en lokalplan, kan ske, når der er sket en skriftlig orientering til naboer, på 2 uger jf.§20, stk. 1.

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614#id9ab8e41c-5620-4a78-b248-02d507150dac

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Indstilles godkendt, idet det forudsættes, at der fortsat vil være ventesal.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.



caseno19-32300_#5031867_v1_119(b) planlagt arbejde.png

Bilag

Tegningsbilag


14. Beslutning om det videre arbejde med anbefalinger fra parkeringsanalyse for Holbæk bymidte

Beslutning om det videre arbejde med anbefalinger fra parkeringsanalyse for Holbæk bymidte
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag.

Indstilling

Administrationen indstiller:

 

 1. at orienteringen om parkeringsanalyse og -strategi for Holbæk bymidte tages til efterretning,
 2. at der arbejdes videre med parkeringsstrategiens anbefalede tiltag, hvorefter de sendes til politisk beslutning.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. juni 2019 at igangsætte en analyse af parkeringsforholdene i Holbæk bymidte. Holbæk bymidte defineres i denne sammenhæng som området omkring Ahlgade, havnen, slotscentret, stationen og sygehuset.

Parkeringsanalysen og parkeringsstrategien er udført af Via Trafik i efteråret 2019 og er vedlagt som bilag A og B.

Formål

Formålet med at få udarbejdet en strategi var et politisk ønske om dels at få konkret viden om parkeringsforhold og -adfærd i Holbæk bymidte, dels at omsætte den viden i løsninger. Formålet med parkeringsstrategien er på baggrund af analysen at sikre en optimal udnyttelse af parkeringskapaciteten i bymidten, nu og i fremtiden. Parkeringspladserne skal være lette at finde, så borgere der bor, arbejder, handler og i øvrigt færdes i bymidten oplever, at de altid kan finde en P-plads.

Indhold

Som udgangspunkt for arbejdet med parkeringsstrategien er der foretaget en detaljeret analyse af parkeringsforholdene i Holbæk bymidte. Analysen bygger på registreringer af parkerede køretøjer og besvarelser af spørgeskema.

Registreringen af parkerede køretøjer blev foretaget en almindelig torsdag i september måned 2019. I september 2019 blev der ligeledes gennemført en spørgeundersøgelse blandt dem der parkerede i Holbæk bymidte med det formål at kortlægge brugernes oplevelse af parkeringsudbuddet i bymidten.

Der er i alt 3.287 offentligt tilgængelige parkeringspladser i Holbæk bymidte. Af disse er 1.864 pladser uden tidsbegrænsning, mens 1.420 er underlagt en tidsbegrænsning varierende fra 15 minutter til 4 timer.

På en almindelig hverdag er der mest pres på parkeringen i tidsrummet kl. 11.00-12.00, hvor 73 % af pladserne er optaget. Det svarer til, at der er ca. 860 ledige pladser i bymidten.

Parkeringsanalysen konkluderer at den eksisterende parkeringskapacitet i Holbæk bymidte er tilfredsstillende. Der er ikke behov for at etablere nye parkeringspladser. Men analysen indikerer også, at det kan være svært at finde de ledige pladser.

Mulige tiltag

I parkeringsstrategien beskrives en række forslag til tiltag, hvoraf de væsentligste er følgende:

 • Ensretning af tidsrestriktioner i zoner: I dag er det forskelligt fra plads til plads hvilken tidsrestriktion der gælder og det kan gøre parkeringsforholdene svære at gennemskue. Derfor anbefales det at oprette parkeringszoner, hvor restriktionerne er ens inden for den pågældende zone.
 • Etablering af dynamiske parkeringshenvisningsskilte: Etablering af dynamiske henvisningsskilte vil gøre det nemmere og hurtigere at finde en ledig parkeringsplads.
 • Forbedrede forhold for øvrige transportformer såsom cykel og offentlig transport: Forholdene kan forbedres på mange forskellige måder, fx attraktive gangruter samt bedre infrastruktur og fremkommelighed for cyklister.

Proces
Parkeringsanalysen og -strategien er udarbejdet i dialog mellem Udvalget for Klima og Miljø, Holbæk Byforum, Lokalforum Holbæk og administrationen i Holbæk Kommune. Der blev afholdt to temamøder, hvor ovennævnte var inviterede og blev præsenteret for parkeringsanalysens resultater samt havde mulighed for at drøfte målsætninger og mulige indsatser. Mødenotater fra de to temamøder er vedhæftet som bilag C og D.

Dem, der parkerer i bymidten, er inddraget gennem spørgeskemaundersøgelsen, der resulterede i i alt 524 besvarelser.

Videre proces

Administrationen indstiller at der arbejdes videre med en konkretisering af parkeringsstrategiens anbefalede tiltag.

Det skal bl.a. undersøges nærmere hvordan ændringer i tidsrestriktionerne kan gennemføres og hvor der kan etableres henvisningsskilte. De økonomiske konsekvenser af implementering af tiltagene skal også belyses nærmere. Herefter vil de eventuelle fremtidige tiltag blive lagt op til en politisk beslutning og igangsætning.

Parkeringsanalysen og parkeringsstrategien offentliggøres på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

De økonomiske konsekvenser af de efterfølgende tiltag beskrives, når de lægges op til konkret beslutning.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Afhængigt af den efterfølgende politiske prioritering og igangsætning af tiltag vil det være muligt at reducere miljøbelastningen i Holbæk bymidte.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø, d. 26. februar 2019. Punkt 42.

Udvalget for Klima og Miljø, d. 26. marts 2019. Punkt 51.

Kommunalbestyrelsen, d. 19. juni 2019. Punkt 174.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Indstilles godkendt.

For stemte A, V, O og Ø

Imod stemte I, idet tidsbegrænsningen i Ahlgade ønskes fastsat til 1 time, reduktionen af tidsubegrænsede parkeringspladser er for stor, og problematik i forhold til de private parkeringspladser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020

A, F, L, O, Ø og V stillede følgende ændringsforslag: 

 1. orienteringen om parkeringsanalyse og -strategi for Holbæk bymidte tages til efterretning
 2. alle ændringer vedr. parkeringsforhold som led i det videre arbejde med parkeringsanalysen skal til politisk beslutning
 3. tidsbegrænsningen på Ahlgade ændres ikke fra den nuværende 1 times parkering.

For ændringsforslaget stemte 6 (A, F, L, O, V og Ø).

Imod stemte 3 (B, C, og I), idet I ønsker tidsbegrænsningen i Ahlgade fastsat til 1 time, reduktionen af tidsubegrænsede parkeringspladser er for stor, og problematisk i forhold til de private parkeringspladser, mens B ikke anerkender det datamæssige grundlag for analysen. Ændringsforslaget indstilles dermed godkendt.

 



caseno19-4141_#5116320_v1_bilag a_holbæk parkeringsanalyse.pdf
caseno19-4141_#5116322_v1_bilag b_holbæk parkeringsanalyse.pdf
caseno19-4141_#5127262_v1_bilag c_20191012_referat_temamøde_1.pdf.pdf
caseno19-4141_#5127268_v1_bilag d_20191101_referat_temamøde_2.pdf.pdf

Bilag

Bilag A
Bilag B
Bilag C
Bilag D


15. Beslutning om tilbagetrækning af beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag for aflastningsområdet (Megacenteret)

Beslutning om tilbagetrækning af beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag for aflastningsområdet (Megacenteret)
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsens beslutning den 19. juni 2019 om igangsættelse af planlægning for udvidelse af aflastningsområdet (Megacenteret) trækkes tilbage.
Beskrivelse af sagen

Den 19. juni 2019 besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at igangsætte en planproces for udvidelse af aflastningsområde. Dette på baggrund af et ansøgt projekt fra byggeudviklingsfirmaet NPV. Projektet er benævnt BIG Holbæk. Projektet omfattede et samlet areal på op til 43.250 m2, heraf 32.500 m2 til detailhandel. Efter beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag blev der stillet krav til udvikler om at tilvejebringe udarbejdelse af en detailhandelsanalyse, som kunne belyse effekterne af det nye center.

Detailhandelsanalysen blev udfærdiget af analysefirmaet ICP og var klar i slutningen af oktober 2019. Helt overordnet viste analysen en øget handel for omkring 144 millioner kroner i 2029 ved et fuldt udviklet BIG Holbæk. Centret ville dog også betyde et tab af omsætning i det nuværende Megacenter, i Holbæk bymidte og i Tølløse og Jyderup.

Efter detailhandelsanalysens resultater er blevet fremlagt, vurderes det, at der ikke længere er politisk opbakning til projektet i sit nuværende omfang.

Der er allerede i den nuværende Kommuneplan givet plads til en udvidelse af Megacentret med omkring 15.000 m2. Holbæk Kommune vil gå i dialog med NPV for at drøfte mulighederne for et mindre projekt.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser som følge af beslutningen.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag for aflastningsområdet

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020

Indstilles godkendt.





16. Beslutning om videre proces for forsøgsprojekt i Ahlgade

Beslutning om videre proces for forsøgsprojekt i Ahlgade
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Processen og aktørinddragelsen i forbindelse med forsøgsprojektet i Ahlgade udsættes til Byrumsplanen er vedtaget.
Beskrivelse af sagen

Opsamling på forudgående proces for forsøgsprojektet ”Mere liv i Ahlgade”

Den 13. marts 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte et forsøgsprojekt i Ahlgade, hvis ambition var at styrke Ahlgade som handelsgade. Forsøgsprojektet skulle afprøve en ensretning af Ahlgade kombineret med udvidede fortovsarealer og to midlertidige byrum i Ahlgade.

Ensretningen skulle bidrage til at gøre Ahlgade til en mindre trafikbelastet gade samtidig med at der blev fastholdt en god tilgængelighed for bilister. De udvidede fortovsarealer og de to midlertidige byrum skulle styrke bylivsoplevelsen og etablere mere plads til ophold og aktiviteter for bymidtens brugere. Forsøgsprojektet skulle vare fra juni til september 2019.

 

Aktørinddragelse

I processen med forsøgsprojektet har der været en bred inddragelse af bymidtens interessenter herunder Handicaprådet, Ældrerådet, Cyklistforbundet og Dialog Holbæk, som alle var positive overfor projektet. Derudover har der været møder med Kunsthøjskolen, Museum Vestsjælland, EUC og Stenhus, som alle gerne ville byde aktivt ind i forsøgsprojektet fx i form af produktion af byrumsmøbler.

De handlende og øvrige brugere af bymidten er gennem to interviewundersøgelser blevet spurgt til deres ønsker for bymidten. Begge undersøgelser viser at der er ønsker om mindre biltrafik i Ahlgade, flere og bedre byrum, bedre forhold for bløde trafikanter og et behov for flere siddepladser.

 

Holbæk Byforum har været inddraget aktivt i processen og har bl.a. bidraget med at videreformidle information om forsøgsprojektet til butiksejerne. Den stramme tidsplan gjorde det dog vanskeligt at nå den ønskede inddragelse og der opstod undervejs en modstand mod forsøgsprojektet blandt nogle af butiksejerne.

Beslutning om udsættelse af forsøgsprojektet

På baggrund af en nærmere dialog med butiksejerne blev det et politisk ønske at udsætte forsøgsprojektet i Ahlgade og udvide inddragelsesprocessen. Efter beslutningen om udsættelse har administrationen igangsat en ny proces, som dels skal inddrage bymidtens interessenter yderligere og dels skaffe et bedre udvidet plangrundlag for forsøgsprojektet.

Parkeringsanalysen for Holbæk bymidte, som netop er udarbejdet, er en vigtig del af dette beslutningsgrundlag da parkeringskapaciteten var et af de centrale omdrejningspunkter i forsøgsprojektet.

En revideret byrumsplan er ligeledes et vigtigt planmæssigt grundlag for fremtidige bymidteprojekter. Byrumsplanen udgør et samlet grundlag for planlægningen og udviklingen af byrum og gader i Holbæk bymidte. Se linket til beslutningen om igangsætning af Byrumsplan for en nærmere beskrivelse af byrumsplanens formål og proces. 

 

Den videre proces

Administrationen indstiller, at processen og aktørinddragelsen i forbindelse med forsøgsprojektet i Ahlgade udsættes til Byrumsplanen er endeligt vedtaget. Som konsekvens heraf annulleres beslutningen af den 13. marts 2019 om igangsætning forsøgsprojektet samt beslutningen af den 15. maj 2019 om udsættelse af forsøgsprojektet.  

Flere butiksejere udtrykker stadig forbeholdenhed overfor forsøgsprojektet i Ahlgade og Holbæk Byforum forholder sig nu også mere kritiske til forsøgsprojektet. Butiksejerne og Byforum er vigtige interessenter og medspillere i bymidten og det er afgørende for et forsøgsprojekts succes at der også er opbakning og ejerskab til projektet fra detailhandlen. Holbæk Byforum er, med flere, repræsenteret i Byrumsplanens følgegruppe, på den baggrund anbefaler administrationen at et evt. forsøgsprojektet i Ahlgade omdefineres til et eller flere pilotprojekter, som besluttes igangsat på bagkant af byrumsplanen.

Holbæk bymidte karakteriseres i dag af en række gaderum og byrum af vekslende kvalitet. Flere byrum er af ældre dato, er utidssvarende udformet eller domineret af trafik og parkering. Administrationen har konkret modtaget ønsker om at gentænke Smedelundsgade og Nygade. Der er også et stort fokus på at forbedre forbindelserne i bymidten, herunder mellem Ahlgade og havnen fx ved en omlægning af Blegstræde. 

Der er således flere steder at sætte ind og det er oplagt at lade indhold og placering for sådanne projekter udspringe af byrumsplanens anbefalinger og dennes aktørinddragelse.

Se linket til beslutningen om igangsætning af Byrumsplan for en nærmere beskrivelse af processen. 

Økonomiske konsekvenser

Til forsøgsprojektet blev der givet en anlægsbevilling på 700.000 kr. af puljen ”Projektomkostninger til opstart af anlæg”. I foråret 2019 blev der afholdt udgifter til indkøb af byrumsmøbler, plantekummer og planter. De samlede afholdte udgifter beløber sig til ca. 440.000 kr.

Administrationen indstiller at den resterende del på 260.000 kr. af budgettet lægges ind under byrumsplanen og dermed omprioriteres til et eller flere projekter.

Der er indkøbt plantekummer og byrumsmøbler, som kan bruges i projekterne, se bilag A.

Sagshistorik, henvisninger

Punkt 73. Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt i Ahlgade. Kommunalbestyrelsen, 13. marts 2019.

Punkt 148. Initiativsag fra Ø, F, O og A - beslutning om udsættelse af forsøgsprojektet i Ahlgade. Kommunalbestyrelsen, 15. maj 2019.

Punkt 267. Beslutning om igangsætning af Byrumsplan for Holbæk Bymidte. Kommunalbestyrelsen, 13. november 2019.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Indstilles godkendt.

For stemte A, V, O og Ø

Imod stemte I, idet der ikke ønskes gennemført et forsøg.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020

B, C og I stillede følgende ændringsforslag:

 1. forsøgsprojektet i Ahlgade skal nedlægges.

For ændringsforslaget stemte 3 (B, C og I).

Imod stemte 6 (A, F, L, O, V og Ø).

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

 

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For denne stemte 6 (A, F, L, O, V og Ø).

Imod stemte 3 (B, C og I), idet de ikke ønsker forsøget gennemført.



caseno18-41446_#5120791_v1_bilag c_oversigt_indkøb.pdf.pdf

Bilag

Bilag A


17. Beslutning om at støtte forslag om fredning af Naturområde Tempelkrog Nord

Beslutning om at støtte forslag om fredning af Naturområde Tempelkrog Nord
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Der træffes beslutning om at støtte fredningsforslaget fra Danmarks Naturfredningsforening, og være medrejser af fredningsforslaget.
Alternativ indstilling
 1. Der træffes beslutning om at støtte fredningsforslaget fra Danmarks Naturfredningsforening, men ikke være medrejser af fredningsforslaget.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal med denne sag tage stilling til, hvilken rolle kommunen skal spille i forhold til fredning af Tempelkrog Nord. Skal kommen være medrejser af Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag, eller skal kommunen spille en mindre aktiv rolle.

Danmarks Naturfredningsforening har inviteret Holbæk Kommune og Lejre Kommune til at samarbejde omkring en fredning af Tempelkrog Nord. Formålet med fredningen skal være at sikre området imod jagt og at sikre offentlighedens adgang i det omfang, dette ikke kolliderer med beskyttelsen af fuglelivet.

Tempelkrog Nord grænser op til habitatområdet i Tempelkrogen, fredningen vedr. Ryegård gods og omegn, og ligger nær fredningen af Enge ved Tempelvej, Arnakke samt fredningen af Eriksholms skovkyster, der også omfatter holmene i Tempelkrogen samt Munkholm ø.

Området har udviklet sig til at være et naturområde af stor landskabelig skønhed og et værdifuldt fugleområde. Det har samtidig betydet, at området tiltrækker mange besøgende, som færdes i området ad de stier som findes.

Administrationen vurderer, at søen i området vil være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er endvidere udarbejdet en deklaration, som sikrer offentlighedens adgang til stier i området. Uden en fredning, vil området kunne benyttes til jagt og landbrugsmæssig drift. Administrationen i Holbæk Kommune vurderer, at der kan være gode grunde til at få området fredet. Især fuglelivet vil have betydelig gavn, hvis fredningsforslaget gennemføres.

Vælger Holbæk Kommune at være medrejser af en fredningssag, så vil administrationen sammen med Danmarks Naturfredningsforening udforme fredningsforslaget og dermed have indflydelse på, hvordan fredningsforslaget udformes.

Administrationen skal bemærke, at sagen vil blive behandlet politisk i Lejre Kommune, hvor administrationen indstiller at Lejre Kommune ikke skal støtte op omkring fredning af Tempelkrog Nord. Begrundelsen herfor er, at projektet bygger på, at lodsejerne frivilligt er gået ind i en jordfordeling. Fredningen kan svække tilliden hos lodsejerne, og vanskeliggøre fremtidige vådområdeprojekter.

Områdets udvikling

Vådgøringsprojektet Tempelkrog Nord blev færdiggjort i efteråret 2018. I alt indgår 75 ha i projektet. Formålet med projektet har været at tilbageholde næringsstoffer inden de løb ud i Isefjorden.

I forbindelse med gennemførelsen af projektet blev der foretaget en jordfordeling, og for at kunne gennemføre denne, valgte Landbrugsstyrelsen at købe erstatningsjord og tilbyde lodsejere i Tempelkrog jord uden for projektområdet i bytte. Projektområdet er således i dag ejet af Landbrugsstyrelsen. Arealerne er sat til salg i december 2019. Der vil være mulighed for at indgive købstilbud indtil den 20. februar 2020. Enkelte lodsejere har dog forkøbsret til deres tidligere arealer.

 

Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at flere lodsejere vil gøre brug af forkøbsretten med henblik på jagt, da områdets fugleliv er blevet rigt efter vådgøringsprojektet. Danmarks Naturfredningsforening mener derfor, at der bør rejses en fredningssag hurtigst muligt for at beskytte de arter, som allerede er konstateret i området, samt for at sikre optimale vilkår for at udvikle områdets naturmæssige værdier og potentiale.

Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at en fredning af det nyetablerede vådområde, som allerede er et mekka for fuglelivet, vil være i fuld overensstemmelse med Handlingsplanen for fredning fra 2013, som Miljøministeriet, KL og Danmarks Naturfredningsforening stod bag.

Danmarks Naturfredningsforening forventer at have udarbejdet et fredningsforslag og budgetoverslag sidst i februar måned 2020.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Hvis Holbæk Kommune vælger ikke at være medrejser af fredningsforslaget, så overlades udformningen af fredningsforslaget til Danmarks Naturfredningsforening. Ud fra de udmeldinger, der er kommet fra Danmarks Naturfredningsforening, så vurderes det, at fredningsforslaget ikke vil konflikte med Holbæk Kommunes interesser.

Økonomiske konsekvenser

Tempelkrogen er i dag ejet af Landbrugsstyrelsen. Når et areal er i offentligt eje, vil der normalt ikke skulle betales erstatning. Der kan dog stilles krav om erstatning, når arealet er erhvervet med videresalg for øje, jf. Naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1.

Udgiften vil afhænge af i hvilket omfang lodsejere begrænses i anvendelsen af arealet. Fredningsnævnet vil skulle fastsætte erstatningens størrelse. Erstatning udbetales normalt for den værdiforringelse der pålægges arealet.

Holbæk Kommune kan blive tilpligtet at blive medbetaler af erstatning. Hvorvidt kommunen er medrejser af fredningen eller ej ændrer ikke på dette.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Formålet med fredningen, som foreslået af Danmarks Naturfredningsforening er at sikre naturværdierne i området. Men også befolkningen oplevelser og adgang til området vil kunne gavnes af en fredning. Administrationen vurderer, at det vil være til væsentlig gavn for områdets fugleliv, hvis en fredning sætter begrænsninger for jagten.

Høring

Et fredningsforslag som dette har en størrelse som betyder, at det skal i offentlig høring.

Lovgrundlag – link

Naturbeskyttelsesloven, kapitel 6. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte A, O og Ø.

Imod stemte V og I, idet der ikke ønskes en fredning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F, L, O og Ø).

Imod stemte 2 (I og V), idet der ikke ønskes en fredning.



caseno19-39777_#5132624_v2_invitation til kommunerne om samarbejde(2).docx.pdf

Bilag

Invitation til kommunerne om samarbejde(2).DOCX


18. Beslutning om fremrykning af budgetmidler til brorenoveringer

Beslutning om fremrykning af budgetmidler til brorenoveringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. at der gives anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. i 2020 til Broer og bygværker
 2. at der gives negativ anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. i 2020 til Dommerstibroen
 3. ændringer i 2021 som følge af sagen indarbejdes i budgetforslaget for 2021
Beskrivelse af sagen

I investeringsoversigten for 2020 er der afsat 15 mio. kr. til Dommerstibroen og i 2021 er der afsat 10,5 mio. kr. til broer og bygværker.

I denne sag anbefaler administrationen, at de 10,5 mio. kr. vedrørende broer og bygværker i 2021 flyttes til 2020, og at 10,5 mio kr. af de 15 mio. kr. i 2020 til Dommerstibroen flyttes til 2021. Begrundelsen for anbefalingen er, at Banedanmark har meddelt, at Dommerstibroen først bliver klar i 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. juni 2019, at medfinansiere 16 mio. kr. til udskiftning af Dommerstibroen i samarbejde med Banedanmark.

daværende tidspunkt var forventningen, at Banedanmark ville have behov for at udskifte broen i 2020. Derfor er der afsat 15 mio. i anlægsbudget 2020 til projektet.

Administrationen har den 19. november modtaget en programfaserapport fra Banedanmark, hvor der er lagt op til, at nuværende bro nedtages 21/11-2020 og ny bro åbnes igen august 2021.

Den seneste tidsplan betyder, at det samlede afsatte beløb på 15 mio. kr. i budget 2020, ikke bliver realiseres i budgetår 2020.

Der forventes allerede nu en delvis overførsel på mindst 10,5 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Derfor anbefaler administrationen, at de 10,5 mio. kr., der er afsat i 2021 til ’Broer og bygværker’ bliver fremrykket til 2020. Dette gøres ved, at der gives anlægsbevilling hertil i 2020. Anlægsbevillingen bliver finansieret af en negativ anlægsbevilling på ”Dommerstibroen” på samme beløb.

Hvorledes midlerne til ”Broer og bygværker” i 2020 anvendes vil blive beskrevet i en senere sag til Kommunalbestyrelsen, hvor der også anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Den resterende udgift til Dommerstibroen forventes at falde i 2021 og derfor foreslås, at det beløb, som svarer til det fremrykkede beløb på ”Broer og bygværker” medtages i 2021 ved behandling af budget 2021. Samtidig nedskrives ”Broer og bygværker” i 2021 med samme beløb.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø og klimamæssige konsekvenser ved indstillingen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020

Indstilles godkendt.





19. Beslutning om tildeling af støtte til tre landsbyfornyelsesprojekter

Beslutning om tildeling af støtte til tre landsbyfornyelsesprojekter
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. der frigives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til et landsbyfornyelsesprojekt på Udbyvej 39, 4300 Holbæk (Udby forsamlingshus) finansieret af Pulje til lokal udvikling
 2. der frigives en anlægsbevilling på 25.600 kr. til et landsbyfornyelsesprojekt på Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv finansieret af Pulje til lokal udvikling
 3. der frigives en anlægsbevilling på 45.100 kr. til et landsbyfornyelsesprojekt på Søstrupvej 6, 4300 Holbæk finansieret af Pulje til lokal udvikling
Beskrivelse af sagen

Ejerne af de tre ejendomme har ansøgt om støttemidler til landsbyfornyelse. Alle tre projekter omhandler istandsættelse af bygningernes ydermure.

Kommunen kan støtte projekterne i medfør af Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Indkomne ansøgninger behandles og indstilles løbende til politisk behandling.

 

Information om landsbyfornyelse

Støtte til landsbyfornyelse kan gives til istandsættelse og nedrivning af bygninger i byer med op til 4000 indbyggere og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen kan bevilge støtte til projekter, der overholder reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer og Holbæk Kommunes egne kriterier for uddeling af støtte.

I et projekt, der omhandler istandsættelse, skal ejer selv bekoste mindst halvdelen af den samlede udgift til projektet. Der kan ydes støtte til den resterende halvdel af projektet med landsbyfornyelsesmidler. Landsbyfornyelsesmidlerne består af 40 % kommunale midler og 60 % statslige midler. Der kan med hjemmel i byfornyelsesloven tildeles op til det fulde beløb i støtte til istandsættelse af forsamlingshuse, hvis ejerne af disse ikke selv kan finde halvdelen af midlerne til at dække den ellers påkrævede halvdel af projektet.

I et projekt, der omhandler nedrivning, kan projektet støttes med op til det fulde beløb af den samlede udgift, med landsbyfornyelsesmidler. Der kan også her opnås 60 % statslig refusion til støtten.

Støtten udbetales til ejer når projektet er afsluttet og dokumenteret mm. Kommunen udbetaler hele den offentlige støtte, og henter efterfølgende den statslige refusion.

 

Projektbeskrivelser

De tre aktuelle projekter er:

 • Udby Forsamlinghus, Udbyvej 39, 4300 Holbæk
 • Istandsættelse af nedslidt murværk i bevaringsværdigt forsamlingshus fra 1893.
 • Støtte til projektet: 250.000 kr.
 • Kommunal udgift til projektet: 100.000 kr.
 • Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv
 • Istandsættelse af ydermure i boligejendom fra 1924.
 • Støtte til projektet: 64.000 kr.
 • Kommunal udgift til projektet: 25.600 kr.
 • Søstrupvej 6, 4300 Holbæk
 • Istandsættelse af nedslidt bindingsværk og tavl i boligejendom fra 1800.
 • Støtte til projektet: 112.750 kr.
 • Kommunal udgift til projektet: 45.100 kr.

Uddybende projektbeskrivelser med fotos og økonomisk oversigt findes i bilag 1.

 

Projektvurderinger

De tre projekter kan med hjemmel i byfornyelsesloven tildeles landsbyfornyelsesmidler. Projekterne lever også op til Holbæk Kommunes kriterier for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, som blev vedtaget af byrådet den 8. februar 2017.

Alle tre ejendomme er nedslidte og har brug for en ekstraordinær vedligeholdelsesindsats. De ligger synlige i et lokalsamfund og fra offentlig vej. Projekterne vil derfor betyde en forbedret oplevelse af områderne for flere end ejer selv. Når de nedslidte bygninger istandsættes, højner det kvaliteten og oplevelsen af de områder, som bygningerne er en del af.

Udby forsamlingshus’ ejere har oplyst, at de selv kan bidrage med 25.000 kr. til projektet, og de har derfor søgt om 250.000 kr. til projektet. På baggrund af lovgivningen og beslutningen i kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019, hvor det blev besluttet at der fremover kan tildeles op til det fulde beløb til landsbyfornyelsesprojekter i forsamlingshusene, er det vurderet at projektet kan støttes med 250.000 kr.

Uddybende vurderinger i henhold til lovgivning og kommunale kriterier findes i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes frigivelse af rådighedsbeløb fra Puljen til lokal udvikling til en anlægsbevilling på 170.700 kr. Den samlede støtte til de tre projekter udgør 426.750 kr. Hertil hentes der 60 % statslig refusion, som udgør 256.050 kr. Økonomisk oversigt for hvert enkelt projekt fremgår af bilag 1.

Midlerne tages fra Pulje til lokal udvikling, hvor der i 2018 blev afsat 800.000 kr. til landsbyfornyelsesprojekter i 2018 og 2019.

Resterende midler til landsbyfornyelsesprojekter, hvis tildeling godkendes: 254.377 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der anvendes oprindelige naturlige materialer i projekterne, såsom genbrugsmursten, kalkmørtel og tømmer. De tre gamle huse istandsættes nænsomt og har dermed en lang tid foran sig som sunde huse med historisk dybde.

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Med senere ændringer:

LOV nr. 1552 af 19/12/2017

LOV nr. 465 af 29/04/2019

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, byrådet d. 8. februar 2017 Punkt 29

Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus, kommunalbestyrelsen d. 13. marts 2019, punkt 76

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-11-2019

Godkendt

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020

Indstilles godkendt.



caseno19-541_#5089693_v1_bilag1 - projektredegørelse (rev).pdf.pdf

Bilag

Projektredegørelse.pdf


20. Beslutning om aktivitetsændringer - Udmøntning af budget 2020-2023

Beslutning om aktivitetsændringer - Udmøntning af budget 2020-2023
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. det besluttes hvilke aktivitetsændringer, som skal gennemføres for at udmønte budget 2020 – 2023.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede ved vedtagelsen af budget 2020-2023, at Socialudvalget beslutter, hvilke aktiviteter, der skal ændres som følge af det reducerede løft på 3,5 mio. kr. og de øgede udgifter på 0,5 mio. kr. i alt 4. mio. kr.

I forbindelse med Budgetrevision 4 blev det beskrevet, at udgiftspresset i 2019 forventes at medføre en budgetubalance i 2020 på 3,2 mio. kr., hvilket ligeledes indgår i denne sag.

Derudover besluttede Socialudvalget i november 2019, at der skal findes yderligere aktivitetsændringer for 0,09 mio. kr. til finansiering af Medusa, hvilket ligeledes håndteres i denne sag.

Samlet set medfører ovenstående, at der skal findes aktivitetsændringer svarende til 7,29 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der er ubalance i overslagsårene, idet aktivitetsændringerne ikke slår igennem med samme effekt. Differencen håndteres i budgetprocessen for 2021.

Socialudvalget besluttede den 6. januar 2020 at sende en række forslag til aktivitetsændringer i høring. Forslagene fremgår af vedhæftede bilag 1.

Forslagene er i høring i perioden 6. januar til 13. januar 2020. De indkomne høringssvar sendes til Socialudvalgets medlemmer løbende dog mandag den 13. januar kl. 13:00.

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 6. januar 2020: Sag 8, Beslutning om at sende aktivitetsforslag i høring – Udmøntning af budget 2020 - 2023

Socialudvalget d. 25. november 2019: Sag 94, Beslutning om parternskabsaftale med foreningen Medusa

Kommunalbestyrelsen d. 5. november 2019: Sag 259, Beslutning om budget 2020-2023 - 2.behandling af budgettet.

Supplerende sagsfremstilling den 10-01-2020

Punktet behandles på Socialudvalgets ekstraordinære møde d. 13. januar. Beslutningen bliver sendt til Økonomiudvalgets medlemmer umiddelbart efter mødet, så den foreligger inden behandlingen af punktet.

Beslutning i Socialudvalget den 13-01-2020

Indstilles godkendt.

AHLI – J reduceres med 0,44 mio. kr. Reduktionen findes ved at punkt 2 i forslaget ”Anvendelse af nærmeste aktivitetstilbud” udgår.

AHLI – G reduceres med 0,16 mio. kr. Reduktionen gennemføres ved at de disponerede midler til de 13 brugerråd fjernes for 2020 og fremadrettet. For 2020 vil der være særligt fokus på uddeling af midler til ansøgere inden for socialområdet.

AHLI – D. Kontrakten med TUBA opsiges. I opsigelsesperioden ønsker udvalget et forslag til hvordan der kan etableres et andet tilbud til målgruppen.

Udvalget lægger vægt på at der altid foretages en individuel og konkret vurdering i alle sager

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2020

Indstillingen fra Socialudvalget indstilles godkendt.



caseno18-48967_#5144122_v1_aktivitetsændringer på baggrund af budget 2020 budgetrevision 4 mv. som har været i høring.pdf.pdf

Bilag

Aktivitetsændringer på baggrund af Budget 2020 Budgetrevision 4 mv. som har været i høring.pdf


21. Beslutning vedrørende Holbæk Sportsby - Lukket

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.





22. Underskriftsark

Underskriftsark