UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

11-12-2019 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-12-2019 22:00:00


PUNKTER

283. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 11. december 2019
284. Godkendelse af, at betingelserne for, at Jeppe Jakobsen (O) udtræder af Kommunalbestyrelsen, er opfyldt
285. Beslutning om udpegning af eksterne medlemmer af Projektudvalget for Unge og Uddannelse
286. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Destination Sjælland A/S
287. Følgevirkning af NVPROs konkurs – afvikling af Holbæk Naturskole
288. Beslutning om Budgetrevision 4, 2019
289. Beslutning om politisk proces for udarbejdelse af budget 2021-2024
290. Beslutning om at indgå indfrielsesaftale og lejeaftale med Holbæk Fritidscenter
291. Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Lejerbos almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, Holbæk
292. Beslutning om helhedsplan for Holbæk Havn
293. Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors`s A/S takster på vand og spildevand samt orientering om takster for varme
294. Beslutning om vedtagelse af takster på det specialiserede område, Social Tilsyn Øst og Ældreområdet
295. Beslutning om godkendelse af projektforslag for Mørkøv Varmeværk
296. Beslutning om garantistillelse for lån til Mørkøv Varmeværk A.m.b.a.
297. Beslutning om ikke at etablere kommunal fritvalgsordning med private genoptræningsklinikker
298. Beslutning om partnerskabsaftale med Foreningen Medusa
299. Godkendelse - Styrkelse af hjemmeplejen, udmøntning af budget 2020-2023
300. Godkendelse af Uddannelsesplan 2020
301. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020
302. Beslutning om styrkelse af arbejdet på gadeplan
303. Beslutning om indgåelse af velfærdsalliance med DBU
304. Beslutning om frigivelse af budgetmidler til kunstgræsbane i Vipperød
305. Beslutning om støtte til Mørkøv Hallens padelbane
306. Beslutning om tilskud til aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen
307. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab i efteråret 2019
308. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplanforslag 2.90 og kommuneplantillæg nr. 15 for udvidelse af lokalcenteret ved Kalundborgvej i Holbæk by
309. Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 18.05 Boliger ved Camillevej, Soderup, til udsendelse i offentlig høring
310. Beslutning om godkendelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025
311. Beslutning om godkendelse af aftale om spildevandsforsyning til erhvervsgrunde
312. Beslutning om færdiggørelse ved Karré 1-5 i havneområdet i Holbæk
313. Beslutning om tilllægsbevilling til renovering af Hjortholmvej
314. Beslutning om salgspriser på ejendomme - december 2019
315. Orientering om status på opstart af FGU og implementering af nye krav til den kommunale ungeindsats
316. Beslutning om benyttelsesaftale og tilskud til Holbæk Budoskole
317. Orientering om verserende retssager - Lukket
318. Beslutning om salg af Holbæk Have
319. Underskriftsark283. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 11. december 2019

Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 11. december 2019
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 11. december godkendes
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.

284. Godkendelse af, at betingelserne for, at Jeppe Jakobsen (O) udtræder af Kommunalbestyrelsen, er opfyldt

Godkendelse af, at betingelserne for, at Jeppe Jakobsen (O) udtræder af Kommunalbestyrelsen, er opfyldt
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

 1. godkender, at betingelserne for, at Jeppe Jakobsen (O) udtræder af Kommunalbestyrelsen med udgangen af december 2019 er opfyldt, og at 2. suppleant Brian Schäffer (O) i stedet indtræder i Kommunalbestyrelsen den 1. januar 2020
 2. godkender, at Steen Klink (O) i forbindelse med Jeppe Jakobsens udtræden af Kommunalbestyrelsen træder ud af Projektudvalget for Unge og Uddannelse
 3. godkender, at Asbjørn Gerting Olsson (O) i forbindelse med Jeppe Jakobsens udtræden af Kommunalbestyrelsen træder ud af Udvalget for Børn og Skole
Beskrivelse af sagen

Jeppe Jakobsen (O) har den 4. november 2019 meddelt borgmesteren m.fl., at han grundet et stort pres fra uddannelse og arbejde ønsker at udtræde af Kommunalbestyrelsen med virkning fra udgangen af 2019.

Det følger af den kommunale valglov, at et kommunalbestyrelsesmedlem efter anmodning skal fritages fra sit medlemskab, hvis medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget.

Da Sille Kirstine Nielsen, der var 1. suppleant for Dansk Folkeparti i Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2018 er fraflyttet Holbæk Kommune, kan hun ikke indtræde i Kommunalbestyrelsen ved Jeppe Jakobsens udtræden. I stedet er det Brian Schäffer, der som 2. suppleant for Dansk Folkeparti indtræder i Kommunalbestyrelsen ved Jeppe Jakobsens udtræden.

Ved sin udtræden af Kommunalbestyrelsen udtræder Jeppe Jakobsen tillige af Udvalget for Ældre og Sundhed.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender, at Jeppe Jakobsen træder ud af Kommunalbestyrelsen, ønsker Steen Klink (O) at træde ud af Projektudvalget for Unge og Uddannelse med udgangen af december 2019.

Under samme forsætning ønsker Asbjørn Gerting Olsson (O) at træde ud af Udvalget for Børn og Skole med udgangen af december 2019.

De ledigblevne pladser som

 • medlem af Udvalget for Ældre og Sundhed
 • medlem af Udvalget for Børn og Skole, og
 • medlem af Projektudvalget for Unge og Uddannelse

skal besættes af den valggruppe, der besatte posterne i forbindelse med konstitueringen.

Steen Klink har den 25. november 2019 på vegne af valggruppe 1 oplyst, at gruppen ønsker, at

 • Steen Klink indtræder som medlem af Udvalget for Ældre og Sundhed
 • Steen Klink indtræder som medlem af Udvalget for Børn og Skole,
 • Brian Schäffer indtræder som medlem af Projektudvalget for Unge og Uddannelse.

De eventuelle konsekvenser for udvalgene af rokaden – såsom valg af ny formand i Udvalget for Ældre og Sundhed og Projektudvalget for Unge og Uddannelse – behandles af udvalgene på de første udvalgsmøder efter den 1. januar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Da Jeppe Jakobsen har været formand for Udvalget for Ældre og Sundhed siden slutningen af januar 2018, skal han have udbetalt et eftervederlag på den 26.501,24 kr., hvis det godkendes, at han udtræder af Kommunalbestyrelsen med udgangen af december 2019.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

§ 103 i lov om kommunale og regionale valg

§§ 24, stk. 3, og 28, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Jeppe Jakobsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

285. Beslutning om udpegning af eksterne medlemmer af Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Beslutning om udpegning af eksterne medlemmer af Projektudvalget for Unge og Uddannelse
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. de to foreslåede personer udpeges til medlemmer af Projektudvalget for Unge og Uddannelse
Beskrivelse af sagen

Et flertal af Kommunalbestyrelsen bestående af A, F, L, O og Ø har indgået en politisk aftale, som indebærer, at der for hele valgperioden 2018-2021 er nedsat Projektudvalget for Unge og Uddannelse. Projektudvalget skal arbejde med større projekter indenfor uddannelsesområdet.

Projektudvalget består af fem politikere samt en række eksterne medlemmer, som repræsenterer aktører indenfor det emne, som udvalget skal arbejde med.

På Kommunalbestyrelsens møde i september 2019 blev hovedparten af de eksterne medlemmer udpeget til projektudvalgets emne nr. 2. På mødet i oktober udpeges yderligere et medlem af projektudvalget og i den forbindelse besluttede Kommunalbestyrelsen, at også Udsatterådet skal repræsenteres i udvalget. Desuden har en ung fra Ungdomsrådet anmodet om at blive en del af projektudvalget.

Projektudvalgets sammensætning

Projektudvalget består gennem hele valgperioden af fem kommunalbestyrelsesmedlemmer. Aktuelt er det følgende kommunalstyrelsesmedelmmer:

 • Steen Klink (formand) (O)
 • Rasmus Brandstrup Larsen (V)
 • Charlotte Nielsen (A)
 • Asbjørn Gerting Olsson (O)
 • Jarl Falk Sabro (A)

Til projektudvalgets emne nr. 2 er desuden udpeget følgende eksterne medlemmer:

 • Jan Bybjerg Pedersen, direktør, Schoeller Plast
 • Lene Lauritzen, varehuschef, føtex Holbæk
 • Thomas Fledelius, leder af studievejledningen, VUC Nordvestsjælland
 • Dorte Remmer, overlæge, Distriktspsykiatri Holbæk
 • Mads Lisby, projektkoordinator, UngHolbæk
 • Kirsten Esbern Jensen, uddannelseskonsulent, Ungeindsatsen
 • Athithya (Adi) Jeyachandran, frivillig, Ungdommens Røde Kors
 • Sille Rasmussen, Holbæk Ungdomsråd

Følgende nye medlemmer af Projektudvalget for Unge og Uddannelse foreslås udpeget:

 • Jørgen Gybel Knudsen, Udsatterådet
 • Selma Kongsgaard, Holbæk Ungdomsråd
Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have betydende økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.

286. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Destination Sjælland A/S

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Destination Sjælland A/S
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

 1. godkender det af partierne/listerne foreslåede valg af medlemmer til bestyrelsen for Destination Sjælland A/S
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. november 2019, at Holbæk Kommune indtræder i den nye turismedestination Destination Sjælland, der foruden Holbæk Kommune består af Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner, og indgår som lige part i destinationsselskabet Destination Sjælland A/S.

Destination Sjælland A/S skal varetage den lokale destinationsudvikling og den lokale turismefremme i de fem kommuner.

Bestyrelsen i Destination Sjælland A/S består af 10 – 12 medlemmer, nemlig

 • et medlem af kommunalbestyrelsen i hver af de fem ejerkommuner,
 • en repræsentant for turismeerhvervet i hver af de fem ejerkommuner, og
 • et – to medlemmer, der kan styrke bestyrelsens kompetencer, kan indstilles af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en fire-årig periode, der følger den kommunale valgperiode, dog første gang kun for perioden frem til den 31. december 2021.

Kommunalbestyrelsen skal vælge en repræsentant for turismeerhvervet i Holbæk Kommune og et medlem af Kommunalbestyrelsen her til bestyrelsen.

Holbæk Erhvervsforum har indstillet Kasper Lomholdt, Sidesporet, som repræsentant for turismeerhvervet, og det er foreslået, at han vælges som medlem af bestyrelsen.

Derudover er det foreslået, at Carsten Andersen (V) vælges som medlem af bestyrelsen.

Valget skal foregå som et forholdstalsvalg efter d’Hondts metode med mindre der er enighed i Kommunalbestyrelsen om at fravige dette.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

§ 24 i lov om kommunernes styrelse

Sagshistorik, henvisninger

Punkt 266 på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 13. november 2019.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.

287. Følgevirkning af NVPROs konkurs – afvikling af Holbæk Naturskole

Følgevirkning af NVPROs konkurs – afvikling af Holbæk Naturskole
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Naturskole afvikles
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har gennem en årrække formidlet naturskoleundervisning via Naturskolen. Frem til foråret 2011 var det et kommunalt drevet tilbud, men Holbæk Kommune indgik i foråret 2011 en aftale med Nordvestsjællands Produktionsskole (herefter NVPRO) om udlån af naturskolefaciliteterne. På budgettet for 2012 blev der afsat en budgetramme på 500.000 kr. i Børn – og Ungeforvaltningens budget til køb af naturformidling på Naturskolen. Beløbet blev i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2018 reduceret med 200.000 kr. i 2019, og det bortfalder helt i 2020.

NVPRO blev erklæret konkurs i maj 2019, og alle aktiviteter er herefter blevet indstillet.

Holbæk Naturskole har status af besøgslandbrug. Dyreholdet bestående af ca. 80 dyr har indgået som led i skolens pædagogiske virksomhed.

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 11. september 2019, at muligheden for bevarelse af Naturskolen inklusive dyr og bygninger, eller etablering af et nyt Naturcenter med dyrehave og læringsmiljø samme sted, skulle indgå i budgetforhandlingerne for budget 2020 og overslagsårene. Forud for budgetforhandlingen skulle mulighederne afsøges for at indgå et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, der skulle frembringe hel eller delvis ekstern finansiering af driften af Naturskole/Naturcenter.

I budgetforhandlingerne for budget 2020 og overslagsår blev der ikke afsat midler til renovering, nye anlæg eller drift af Holbæk Naturskole. Der har været en konstruktiv dialog med en række eksterne parter (Sidesporet, Udveje og Østagergård) om et muligt samarbejde. Desværre har det ikke været muligt at finde en samarbejdsmodel - herunder af den løbende drift - uden kommunal finansiering. Den manglende finansiering betyder, at det ikke er muligt at fortsætte driften af Naturskolen i 2020, og det indstilles derfor, at Holbæk Naturskole afvikles. Det betyder, at dyreholdet skal afvikles. Det undersøges, om der er dyreparker eller lignende, der ønsker at overtage dyrene. Hvis det ikke er tilfældet, aflives dyrene. Naturskolens øvrige effekter som udstoppede dyr mv. overføres til kommunes skoler. 

 

Fremtidig anvendelse

Kommunalbestyrelsen vil i starten af 2020 få fremlagt en sag til beslutning om fremtidig anvendelse af området samt bygninger, toiletter og shelters mv. Naturskolens bygninger benyttes i dag også af en række foreninger/brugere bl.a. spejdere, orienteringsløbere og klatrepark. Forud for behandlingen i Kommunalbestyrelsen gennemføres en dialog med foreningerne/brugerne, så der i sagen tages højde for foreningernes behov og mulighed for at fortsætte deres aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at afvikling af dyrehold kan gennemføres inden for en ramme på maksimalt 50.000 kr. Udgiften finansieres af mindreforbrug på ejendomsdrift (overført midler fra 2018 til 2019).

Holbæk Kommune forestår fremover driften af området, som beløber sig til ca. 30.000 kr. årligt. Driften afholdes inden for nuværende driftsbudget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 11.09.2019 pkt. 215

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Økonomiudvalget indstiller, at: 

 1. Der gives endnu en mulighed for at eksterne aktører kan fremsende forslag til en model, beskriver hvordan Holbæk Naturskole kan bevares samt afklarer det fremtidige dyrehold.
 2. Modellen skal bære sig selv økonomisk, og Holbæk Kommune skal derfor såvel på kort som lang sigt holdes økonomiske neutrale. De afsatte 50.000 kr. til afvikling af dyreholdet kan dog indgå i finansiering af modellen.
 3. De årligt afsatte 30.000 kr. til drift af området kan indgå i finansiering af modellen.
 4. De foreninger, som har aktiviteter i tilknytning til Naturskolens område/bygninger, skal garanteres mulighed for at kunne forsætte deres aktiviteter.
 5. Deadline for fremsendelse af forslag til model til Kommunalbestyrelsen skal ske betids, så punktet kan behandles på Økonomiudvalgets møde i februar 2020.
 6. Der iværksættes den nødtørftige renovering af hegnet på nuværende tidspunkt.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

288. Beslutning om Budgetrevision 4, 2019

Beslutning om Budgetrevision 4, 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives tillægsbevilling på 21,1 mio. kr. på politikområde Beskæftigelse og Uddannelse og 0,8 mio. kr. på politikområde Dagundervisning under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse samt 18,0 mio. kr. på politikområde Voksenspecialområdet under Socialudvalget, finansieret af kassen
 2. der gives negativ tillægsbevilling til buffer til uforudsete udgifter på 19,2 mio. kr. som lægges i kassen
 3. der gives anlægsbevilling på 21 mio. kr. til Asfalt under Udvalget for Klima og Miljø som frigives og finansieres af negativ tillægsbevilling på 21 mio. kr. på drift under Udvalget for Klima og Miljø
 4. øvrige omplaceringer og tillægsbevillinger som fremgår af bilag 1 godkendes
 5. der udarbejdes handleplaner på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Beskrivelse af sagen

Med budgetrevision (herefter BR) 4 forventes det at driftsbudgettet overholdes. Der forventes således et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 20,3 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sammenlignes i stedet med det oprindelige budget, er der en forventning om merforbrug på 32,0 mio.kr. heraf tegner serviceudgifterne sig for 7,8 mio. kr.

Merforbruget på serviceudgifterne har været i fokus ved såvel BR2 som BR3. Ved BR2 forventedes et merforbrug på 33,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og dermed i forhold til kommunens måltal for service. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen tilbageholdenhed på forbrug af drift i hele organisationen. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 19,7 mio. kr. på serviceudgifterne – i forhold til kommunens måltal for service. For at sikre, at budgettet til serviceudgifter ikke blev overskredet, indførte Kommunalbestyrelsen derfor yderligere tilbageholdenhed i forbruget. Herudover blev der ved BR3 iværksat flytning af anlægsudgifter væk fra servicerammen mm., som samlet set betød, at det forventede merforbrug på service ville være på 14,5 mio. kr., inden den yderligere tilbageholdenhed blev iværksat. 

 

Den yderligere tilbageholdenhed har medført, at forventningen til merforbruget er nede på 7,8 mio. kr. ved BR4. Men da rammen til serviceudgifter er blevet reduceret siden BR3, er den reelle overskridelse af serviceudgifterne på 9,9 mio. kr. (beskrevet i afsnit om serviceramme nedenfor).

 

Forventninger til totaloversigtens resultat i BR4

Med BR 4 forventes resultatet af regnskabet at blive et overskud på 20,1 mio. kr.

Det svarer til et samlet mindreforbrug på 123,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget stammer fra både drift og anlæg.

I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Det dækker blandt andet over et merforbrug på 32,0 mio. kr. på driften og et mindreforbrug på 36,6 mio. kr. på anlæg.

Det forventede merforbrug på 32,0 mio.kr. på driften består af forventet merforbrug på 7,8 mio. kr. på serviceudgifter og 24,2 mio. kr. på andre driftsudgifter. På serviceudgifterne er det primært under Socialudvalget, der forventes et merforbrug. På andre driftsudgifter er det forsørgelsesudgifterne, der forventes at overstige det oprindelige budget.

 

Servicerammen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 13. marts 2019 sagen ”Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019”. Her blev det besluttet, at der i forbindelse med budgetrevisionerne i år skal følges særskilt op på serviceudgifterne. Serviceudgifterne opgjort på udvalgsniveau fremgår af tabel 1.

Den forventede overskridelse af det oprindelige budget på 7,8 mio. kr. til serviceudgifter kan opgøres således:

Tabel 1: Serviceudgifter 2019

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR4

Forventet afvigelse på oprindeligt budget til serviceudgifter

2019

 

A

B

C

C-A

Serviceudgift*

2.901,6

2.956,9

2.909,4

7,8

Økonomiudvalget

591,2

596,0

557,8

-33,4

Udvalget for Børn og Skole

897,3

922,3

908,7

11,5

Udvalget for Ældre og Sundhed

554,4

561,0

551,9

-2,5

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,3

128,5

-0,7

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

46,4

49,1

47,5

1,1

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,6

108,0

-1,9

Socialudvalget

573,3

584,5

607,1

33,8

 

Rammen til serviceudgifter er siden BR3 blevet reduceret. Det skete i forbindelse med aftalen mellem KL og regeringen om økonomien i 2020. Udviklingen i lønudgifterne i 2019 bliver ikke lige så høj som forventet i 2018 og derfor reduceres kommunens ramme til service. Hertil kommer en række andre mindre ændringer (primært som følge af ny lovgivning) som alt i alt reducerer rammen i Holbæk Kommune med 2,1 mio. kr. Derfor er det forventede merforbrug i forhold til servicerammen på 9,9 mio. kr., mens merforbruget i forhold til det oprindelige budget er 7,8 mio. kr.

Når det er er vigtigt at overholde det oprindelige budget for service, er det på grund af sanktionslovgivningen.

Sanktionsloven har både et individuelt og kollektivt element. Hvis kommunernes samlede forbrug på serviceudgifterne således overskrides i regnskab 2019, vil kommunernes bloktilskud blive reduceret i 2020. Er man som kommune med til at overskride rammen, straffes man hårdere, end hvis man har overholdt sit budget.

Det er altså vigtigt at holde budget til serviceudgifter for at mindske en eventuel sanktion. Hertil kommer, at pejlemærket vedrørende serviceudgifter, som Kommunalbestyrelsen reviderede 19. juni 2019, fastslår, at forbruget af serviceudgifter ikke må overskride det budgetlagte forbrug.

I 2018 blev servicerammen for kommunerne under ét kun lige akkurat overholdt. 

 

Handlinger som følge af BR4

I forbindelse med budget 2020 blev det besluttet, at asfalt er en anlægsudgift og udgiften blev derfor flyttet fra drift til anlæg. Det indstilles derfor, at der i forbindelse med B4 gøres det samme for 2019. Det betyder, at der gives en anlægsbevilling på 21 mio. kr. til asfalt i 2019 og at der gives en negativ tillægsbevilling på 21 mio. kr. på politikområde Kommunale Veje og Trafik under Udvalget for Klima og Miljø.

Holbæk Kommunes ramme til serviceudgifter forventes overskredet med 9,9 mio. kr. I forbindelse med BR3 blev der gjort opmærksom på, at forbrugsprocenterne kunne indikere, at skønnene over forventet merforbrug på service lå i overkanten. De samme forbrugsprocenter pr. ultimo oktober viser stadig samme tendens og indikerer stadig, at skønnet ligger i overkanten.

Da det anbefales at flytte asfalt fra drift til anlæg i 2019, vil det medføre, at udgifterne til service vil blive reduceret med 21 mio. kr. Med baggrund i usikkerhederne i skønnene samt udviklingen i forbrugsprocenterne, så anbefales ikke yderligere handlinger.

I forbindelse med BR4 udmøntes buffer til uforudsete udgifter. Det sker ved, at bufferpuljen på 19,2 mio. kr. lægges i kassen og dermed finansierer hovedparten af bufferen den tillægsbevilling, der gives til Voksenspecialområdet på 18 mio. kr. på Socialudvalget. Merforbruget på Børnespecialområdet tillægsbevilges ikke, da merforbruget på Kikhøj og Undløse Behandlingshjem overstiger det samlede merforbrug på området.

Herudover gives tillægsbevilling på 21,1 mio. kr. til politikområde Beskæftigelse og Uddannelse og 0,8 mio. kr. på politikområde Dagundervisning under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Merforbruget medfører her desuden, at det indstilles, at der iværksættes handleplaner på politikområde Beskæftigelse og Uddannelse.

Hermed anvendes bufferen til at finansiere merforbrug primært på Socialudvalget.

Bevillinger gives således, at Holbæk Kommune lever op til Budget- og Regnskabsregulativets krav jf. bilag 10.02 om, at der ved forventning om en overskridelse af driftsbevillingerne skal anmodes om en tillægsbevilling.

Forventninger til totaloversigtens resultat i BR4

Med BR 4 forventes resultatet af regnskabet at blive et overskud på 20,1 mio. kr.

Det svarer til et samlet mindreforbrug på 123,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget stammer fra både drift og anlæg, 20 mio. kr. fra drift og 100 mio. kr. fra anlæg.

I forhold til det oprindelige budget, er der tale om et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Det dækker blandt andet over et merforbrug på 32,0 mio. kr. på driften og et mindreforbrug på 36,6 mio. kr. på anlæg.

Det forventede merforbrug på 32,0 mio.kr. på driften består af forventet merforbrug på 7,8 mio. kr. på serviceudgifter og 24,2 mio. kr. på andre driftsudgifter. På serviceudgifterne er det primært under Socialudvalget, der forventes et merforbrug. På andre driftsudgifter er det forsørgelsesudgifterne, der forventes at overstige det oprindelige budget.

 

Tabel 2: Samlet resultat

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR4

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019 BR4

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019 BR4

Indtægter

-4.433,8

-4.443,6

-4.447,8

-4,2

14,0

Driftsudgifter

4.148,9

4.201,2

4.180,9

-20,3

32,0

-serviceudgifter

2.901,6

2.956,9

2.909,4

-47,5

7,8

-overførsler

872,5

870,2

900,3

30,2

27,8

-andet ej service

374,7

374,2

371,1

-3,1

-3,6

Renter

25,1

25,1

18,8

-6,3

6,3

Anlæg

170,0

233,5

133,5

-100,1

36,6

Forsyning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiering

74,2

86,8

94,6

7,8

-20,3

Resultat i alt

-15,6

103,0

-20,1

-123,1

4,5

Kasseopbygning

15,6

-103,0

20,1

123,1

-4,5

 

BR4 viser et forventet mindreforbrug på 123,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug består af:

• Forventet mindreforbrug på driften på 20,3 mio. kr.

• Forventede merindtægter på skatter og tilskud på i alt 4,2 mio. kr.

• Forventet mindreforbrug på anlæg på 100,1 mio. kr.

• Forventet mindreforbrug på renter på 6,3 mio. kr.

• Forventet merforbrug på finansiering på 7,8 mio. kr.

 

I tabel 3 ses afvigelserne på de enkelte udvalg på driften.

 

Tabel 3: Forventet regnskab og afvigelse på driftsudgifter (udvalgsopdelt)

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR4

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019 BR4

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019 BR4

Driftsudgifter

4.148,9

4.201,2

4.180,9

-20,3

32,0

Økonomiudvalget

580,1

586,3

547,4

-38,9

-32,7

Udvalget for Børn og Skole

897,3

922,3

908,7

-13,6

11,5

Udvalget for Ældre og Sundhed

845,8

850,6

843,3

-7,3

-2,5

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,3

128,5

0,1

-0,7

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

952,7

952,9

974,8

22,0

22,2

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,6

108,0

-7,6

-1,9

Socialudvalget

634,0

645,2

670,2

25,0

36,2

 

Hovedforklaringerne på de forventede merforbrug på udvalgsniveau er:

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Ved BR 3 var beløbet 11,5 mio. kr. Årsagen til det forventede mindreforbrug er dels tilbageholdenhed på Dagtilbudsområdet, som forventes at beløbe sig til 7,5 mio. kr., dels forventet mindreforbrug på Skoleområdet på 6,7 mio.kr. og dels et merforbrug på 0,6 mio. kr. på Sundhed for Børn og Unge. På skoleområdet er det forventede mindreforbrug stadig sammensat af forventet merforbrug på de enkelte skoler, som opvejes af handleplaner på skoleområdets fællesområde.

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Ved BR3 var beløbet 1,7 mio. kr. Årsagen er primært et forventet mindreforbrug på hjemmeplejen – både myndighed og udfører. I modsat retning trækker hjælpemidler, hvor der er forventning om merforbrug.

 

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 25,0 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end forventningen ved BR 3. Årsagen til det forventede merforbrug ligger både på Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet. På Børnespecialområdet er årsagen primært forventede merudgifter til opholdssteder, samt forventet merforbrug på henholdsvis Kikhøj samt Undløse Skole og Behandlingshjem. På Voksenspecialområdet er årsagen primært botilbud, både de længerevarende ophold, dem til personer med særlige sociale problemer, botilbudslignende tilbud og midlertidigt ophold.

 

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., stort set svarende til forventningerne ved BR3. Det forventede mindreforbrug skyldes primært udvist tilbageholdenhed i forbruget og at en række puljemidler først forventes udbetalt i 2020.

 

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvorimod der ved BR3 var et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Ændringen skyldes yderligere omkostninger til beredskabet, flere opgaver på vejområdet samt en manglende indtægt fra staten vedr. affald. Den var tidligere forventet udbetalt ultimo 2019.

 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på 22 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,4 mio. kr. i forhold til BR 3. Det forventede merforbrug er sammensat af forventning om merforbrug på især førtidspension og sygedagpenge samt uddannelseshjælp, ledighedsydelse og kontanthjælp. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, integrationsydelse, ressourceforløb til personer under 30 år og revalidering. Det er især førtidspension og sygedagpenge, der sprænger budgettet.

 

Stigningen på 7,4 mio. kr. siden BR3 skyldes dels, at mindreforbruget på A-dagpenge nu ikke ser ud til at blive så højt som tidligere forventet, og dels bristede forventninger om at få udgifterne til sygedagpenge ned på det budgetlagte niveau.

 

Økonomiudvalget:

Der forventes et mindreforbrug på 38,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er dermed øget med 3,0 mio. kr. i forhold til BR3. Hovedårsagen til det forventede mindreforbrug skal findes i forventet mindreforbrug på generelle reserver. Det vil sige bufferpuljen og Puljen til udvikling af lokalområderne. Derudover er der forventninger om mindreforbrug på administrationen blandt andet som følge af tilbageholdenhed og forventning om mindreforbrug på ejendomme – som primært stammer fra udfordringer med at ansætte medarbejdere på nogle områder.

Forklaringerne på udvalgsniveau er uddybet i udvalgsnotaterne vedlagt denne dagsorden.

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 100,1 mio. kr. Det største mindreforbrug skyldes en lang opstartsfase på opførelse af daginstitutioner og udgifterne forventes her først at falde i 2020. Herudover er der flere andre projekter, der forventes igangsat senere end tidligere planlagt. Det drejer sig blandt andet om renovering af bygninger, bygning af klubhuse og kunstgræsbaner og renovering af Holbæk Havn. Herudover er der et mindreforbrug på Sportsbyen på 5,3 mio. kr.

Der er endnu ikke frigivet beløb vedrørende grunde og bygninger solgt i 2019. Der kan læses nærmere herom i bilag 3, hvori der også indgår en oversigt over køb og salg.

Der skal gøres opmærksom på at konsekvenser af omplacering fra drift til anlæg på Økonomiudvalgets område – Pulje til Lokaludvikling - som bevilget i Kommunalbestyrelsen den 13. november 2019 ikke er medtaget i BR 4.

 

Indtægter

På indtægtssiden forventes samlet set en merindtægt på 4,2 mio. kr.

Der forventes merindtægter på tilskud og udligning på 3,4 mio. kr. Dette dækker over forventede merindtægter på 5,8 mio. kr. blandt andet som følge af tilførte DUT-midler ,men forventede mindreindtægter på beskæftigelsestilskud på 2,4 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen heraf. Der ønskes tillægsbevillinger for beløbene, hvilet matcher økonomistyringsprincip nr. 3

På skatter forventes merindtægter på 0,8 mio. kr. Primært som følge af øgede indtægter på dækningsafgift, mens indtægterne på grundskyld er lidt lavere end forventet.

 

Renter

Der forventes et samlet mindreforbrug på renter på 6,3 mio. kr. Mindreudgiften skyldes det lave renteniveau samt udskudt låneoptagelse. Der forventes låneoptaget i 1. kvartal 2020.

 

Finansiering

Der forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. på området. Dette skyldes forventet merforbrug på finansforskydninger på 11,8 mio. kr. Som følge af Skats fraflytning fra Jernbanegade har Holbæk Kommune mistet retten til deponeringsfritagelse ved at bo i lejede lokaler på Kanalstræde 2. Holbæk Kommune skal derfor deponere 45 mio. kr. for at bo i lejede lokaler. Da Holbæk Kommune har ikke anvendte lånedispensationer på 30 mio. kr. og 1 mio. kr. af beløbet frigives i år, skal der deponeres 14 mio. kr., hvilket giver et merforbrug. Deponeringen er indregnet i likviditeten for budget 2020, som lå til grund for vedtagelsen af budget 2020.

Der forventes dog mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. På afdrag på lån forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Likviditet

 

Likviditetsprognosen er opdateret på baggrund af regnskab 2018 og en forudsætning om, at budget 2019 overholdes. Der er ikke ændret ved grundforudsætningerne for likviditetsprognosen. I den opdaterede prognose forudsættes blandt andet:

 • at der på driften overføres samme beløb til 2020, som blev overført til 2019.

 

 • at der på anlæg overføres 23 mio. kr. mindre til 2020 end det, der blev overført til 2019, svarende til en overførsel på 47 mio. kr.

 

 • at der modtages 10 mio. kr. ekstra i tilskud, som følge af overgangsordning vedrørende udligningstab

 

 • at der frigives deponeringer på 43 mio. kr. fra salg af jord og fast ejendom i tidligere år

 

 • at betalinger på løn, varekøb, betalinger til andre kommuner mv. falder på samme tidspunkt på året, som de plejer

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø og klimamæssige konsekvenser af budgetrevisionen.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-11-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område

Beslutning i Socialudvalget den 25-11-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-11-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

 

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-11-2019

Indstilles godkendt for udvalgets område.

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-11-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-11-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.caseno19-1330_#5104699_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104762_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104701_v1_bilag 3 - indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104702_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104703_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104704_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104705_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104706_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104696_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104697_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104698_v1_bilag 11 - samlet opgørelse implementering af budget 2019 til br4.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf
Bilag 11 - Samlet opgørelse implementering af budget 2019 til BR4.pdf


289. Beslutning om politisk proces for udarbejdelse af budget 2021-2024

Beslutning om politisk proces for udarbejdelse af budget 2021-2024
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. den fremlagte proces for udarbejdelse af budget 2021-2024 godkendes
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. den alternative proces for udarbejdelse af budget 2021-2024 godkendes
Beskrivelse af sagen

I lighed med tidligere år fremlægges tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til udarbejdelse af budget 2021-2024.

Processen er tilrettelagt med udgangspunkt i den oprindelige proces for budget 2020-2023. Den er inspireret af de ændringer som folketingsvalget i juni 2019 forårsagede og af de politiske tilkendegivelser ved evalueringen af dette års proces på Kommunalbestyrelsens efterårsseminar i november.

De væsentligste forskelle i processen for budget 2021-2024 i forhold til den oprindelige proces for 2020-2023 er:

 • Perioden til politiske forhandlinger gøres en uge kortere i forhold til tidligere år. Der er dermed 3 uger til forhandlinger, mod normalt 4 uger. I praksis betyder det, at budgetcampen flyttes en uge længere væk fra sommerferien. Ud over den fordel dette har for den politiske forhandling, betyder flytningen også, at den viden der præsenteres på budgetcampen, kommer til at stå på et bedre grundlag, blandt andet i forhold til budgetrevision 3.
 • Økonomiudvalget sender budgetforslaget i høring efter 1. behandlingen
 • Indholdet af møderne i de stående udvalg i foråret revideres
 • Processen for effektivisering er ikke med i denne proces, da der fremlægges ny model for effektivisering i januar.

 

Der er ikke ændret på:

 • Længden af høringsperioden
 • Tiden mellem deadline for høringssvar og tidsfristen for ændringsforslag
 • At gennemgang af anlægsbudget er en del af budgetcampen
 • At budgettet vedtages inden den 15. oktober, som Social- og Indenrigsministeriet foreskriver.

 

Frem til sommerferien

Kommunalbestyrelsen vedtager de økonomiske rammer for budgettet i januar måned.

Udvalgenes budgetforslag, som udarbejdes hen over foråret, skal holde sig indenfor disse rammer.

Primo juni godkender de stående udvalg administrationens budgetforslag, som er blevet til på baggrund af de drøftelser og præsentationer, der har været i de stående udvalg i perioden marts til maj.

Disse enkelte budgetforslag samles og er fundamentet for det samlede administrative budget, som præsenteres på budgetcampen i august.

 

Efter sommerferien

I august måned afholder Kommunalbestyrelsen budgetcamp.

Umiddelbart herefter behandles budgetforslaget i Økonomiudvalget og sendes i høring i 14 dage.

Tre dage efter høringsfristens udløb er der frist for ændringsforslag. De politiske partier har dermed tre uger til at forhandle budgettet på plads. I den periode giver administrationen vejledning og teknisk bistand til alle politiske grupperinger, som ytrer ønske om det. Ansvaret for ændringsforslagene forbliver hos de politiske partier, også selvom der modtages teknisk hjælp og vejledning fra administrationen.

Efter partierne har afgivet ændringsforslag, behandles budgetforslaget anden gang i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse – denne gang inklusive ændringsforslagene. Budgettet er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober.

 

Enkelte mødedatoer ændres som følge af den skitserede proces

Kommunalbestyrelsen har allerede vedtaget politisk mødekalender for 2020. Med den foreslåede proces vil:

 • Budgetcampen flyttes fra 20-21 august til 27-28 august
 • Møde i Økonomiudvalget 28. august aflyses og erstattes af møde 4. september
 • Møde i Kommunalbestyrelsen 2. september aflyses og erstattes af møde 9. september
Beskrivelse af alternativ indstilling

Da der ved evalueringen af budgetproces 2020-2023 ikke var entydig klarhed om, hvilken vej Kommunalbestyrelsen ønskede at gå i forhold til næste års budgetproces, er der i år to indstillinger.

I hovedindstillingen er perioden til politiske forhandlinger tre uger. I den alternative indstilling er perioden fire uger, svarende til sidste år.

De væsentligste forskelle i processen i forhold til den oprindelige proces for 2020-2023, er at:

 • Økonomiudvalget sender budgetforslaget i høring efter 1. behandlingen
 • Indholdet af møderne i de stående udvalg i foråret revideres
 • Processen for effektivisering ikke er med i denne proces, da der fremlægges ny model for effektivisering i januar.

Der er ikke ændret på:

 • Længden af høringsperioden
 • Tiden mellem deadline for høringssvar og tidsfristen for ændringsforslag
 • At gennemgang af anlægsbudget er en del af budgetcampen
 • Perioden til politiske forhandlinger, som fortsat er fire uger.
Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Den alternative indstilling godkendt.caseno19-41896_#5109092_v1_politisk tids- og arbejdsplan. budget 2021-2024 hovedindstilling.pdf.pdf
caseno19-41896_#5109094_v1_politisk tids- og arbejdsplan. budget 2021-2024 alternativ indstilling.pdf

Bilag

Politisk tids- og arbejdsplan. Budget 2021-2024 Hovedindstilling.pdf
Politisk tids- og arbejdsplan. Budget 2021-2024 Alternativ indstilling


290. Beslutning om at indgå indfrielsesaftale og lejeaftale med Holbæk Fritidscenter

Beslutning om at indgå indfrielsesaftale og lejeaftale med Holbæk Fritidscenter
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • Holbæk Kommune indgår aftale om indfrielse af gavebrev med Holbæk Fritidscenter, hvorefter Holbæk Fritidscenter betaler 5.426.000 kr. til Holbæk Kommune for indfrielse af gavebrev tinglyst på grunden matr.nr. 11av Holbæk Markjorder, beliggende Mellemvang 27, 4300 Holbæk, og at Holbæk Kommune samtidig indgår en lejeaftale med Holbæk Fritidscenter, hvorefter Holbæk Kommune lejer lokaler på Mellemvang 27 i en 3-årig periode mod betaling af en årlig leje på 420.900 kr.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har foræret Mellemvang 27, 4300 Holbæk, til Holbæk Børnehjælpsdags Fritidscenter ved gavebrev i 1969. Gavebrevet er vedlagt som bilag 1. Ejendommen er senere overdraget til Holbæk Fritidscenter, der ejer ejendommen i dag.

Det er en betingelse i gavebrevet, at ejendommen skal bruges til at opføre - og med sædvanligt offentligt tilskud - drive et fritidscenter med ungdomsklub, fritidsklub, fritidshjem og lokaler til institutioner, ældreklubber mv. Hvis ejendommen ophører med at blive benyttet til det anførte formål, skal kommunen have udbetalt værdien af ejendommen eller have tilbageskødet ejendommen.

Holbæk Fritidscenter driver den private daginstitution Dragebakken fra Mellemvang 27. Dragebakken skiftede driftsform fra selvejende institution til privatinstitution pr. 1. januar 2019.

Holbæk Kommune har kommunale aktiviteter i underetagen i ejendommen. Lokalerne anvendes til foreningsaktiviteter, jævnfør folkeoplysningsloven, ungdomsklub, undervisning og kommunale arbejdspladser. Kommunen har ikke betalt for at benytte ejendommen til disse formål, som følge af gavebrevets vilkår om ejendommens anvendelse.

Holbæk Fritidscenter har haft det synspunkt, at de kunne fortsætte gavebrevet på uændrede vilkår ved overgang til drift af privatinstitution, da ejendommen fortsat skal bruges til samme formål, og af samme juridiske enhed, bare i en anden driftsform.

Holbæk Kommune har anført overfor Holbæk Fritidscenter, at dagtilbudsloven udtømmende gør op med kommunens mulighed for at yde tilskud til private daginstitutioner, og at kommunen ikke har hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til at yde anlægsstøtte til private daginstitutioner.

Kommunen har derfor vurderet, at det ikke vil være lovligt for kommunen at godkende en omdannelse til privat daginstitution, uden at kræve gavebrevet indfriet.

Mens Holbæk Fritidscenter og kommunen har søgt en afklaring af problemstillingen, har parterne indgået en midlertidig benyttelsesaftale fra 1. januar 2019 og indtil der findes en permanent løsning. Benyttelsesaftale er vedlagt som bilag 2.

Holbæk Fritidscenter og kommunen er nu blevet enige om, at Holbæk Fritidscenter indfrier gavebrevet pr. 31. december 2019. Indfrielsen sker ved, at Holbæk Fritidscenter betaler markedsværdien af grunden på 5.426.000 kr. til kommunen. Vurderingsrapport fra Danbolig er vedlagt som bilag 3.

Indfrielsen betyder, at kommunen ikke yder ulovlig støtte til den private daginstitution. Indfrielsen har samtidig den konsekvens, at anvendelsesbegrænsningerne på ejendommen bortfalder, så Holbæk Fritidscenter frit kan disponere over ejendommen.

Indfrielsesaftalen er vedlagt som bilag 4.

Da kommunen fortsat har behov for at kunne anvende nuværende lokaler til de ovenfor nævnte kommunale formål i 3 år fra indfrielsestidspunktet, indgår Holbæk Fritidscenter og Holbæk Kommune samtidig en 3-årig lejeaftale. Lejeaftalen er vedlagt som bilag 5. Den årlige leje udgør 420.900 kr., som er fastsat ud fra mæglervurdering af lejeværdien, jf. bilag 3. 

Da lejeaftalen er tidsbegrænset til tre år uden mulighed for forlængelse, udløser lejeaftalen ikke en deponeringsforpligtelse.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune modtager 5.426.000 kr. fra Holbæk Fritidscenter for indfrielse af gavebrevet. Beløbet indgår som salgsprovenu. Administrationen vurderer, at indtægten er et salgsprovenu, og dermed går til finansiering af boligstrategien, da det;

-         er en betingelse i gavebrevet, at ejendommen skal bruges til at opføre og med sædvanligt offentligt tilskud drive et fritidscenter med ungdomsklub, fritidsklub, fritidshjem og lokaler til institutioner, ældreklubber mv.

-         hvis ejendommen ophører med at blive benyttet til det anførte formål, skal kommunen have udbetalt værdien af ejendommen eller have tilbageskødet ejendommen.

Da indfrielse af gavebrevet svarer til værdien af ejendommen, vurderes det som salg af ejendommen, for hvis ejendommen bliver tilbageskødet til Holbæk Kommune, vil et efterfølgende salg af Holbæk Fritidscenter være en del af finansieringen af boligstrategien.

Holbæk Kommune skal betale 420.900 kr. årligt i 2020, 2021 og 2022 for at leje lokaler på Mellemvang 27. Lejen udgør i alt 1.262.700 kr. Driftsudgifter forbundet med lejeaftalen dækkes af nuværende driftsbudget på ejendommen. Lejeudgiften vil ikke komme til at påvirke servicerammen, da der indtil nu har været afsat et beløb på driftsbudgettet til drift af Mellemvang 27 i forbindelse med den driftsaftale, som Holbæk Kommune havde med Holbæk Fritidscenter, da Dragebakken blev drevet som selvejende daginstitution. 

Den samlede indtægt for Holbæk Kommune ved at indgå aftalerne er 5.426.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Administrationen vil arbejde med at finde andre kommunale lokaler til de kommunale aktiviteter, som i dag pågår i underetagen i ejendommen Mellemvang 27, således at der er fundet nye lokaler til aktiviteterne fra 2023.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn d. 25. marts 2014: Sag nr. 19 - Beslutning om opsigelse af Holbæk

Fritidscenters driftsoverenskomst og nye vedtægter for institutionen.

Kommunalbestyrelsen d. 24. oktober 2018: Sag nr. 214 – Orientering om den selvejende

daginstitution Dragebakken.

Kommunalbestyrelsen d. 23. januar 2019: Sag nr. 9 - Beslutning om afregning for kommunens manglende vedligeholdelse af daginstitutionen Dragebakken.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.caseno18-12575_#5094408_v1_bilag 1_gavebrev holbæk fritidscenter_mellemvang 27.pdf
caseno18-12575_#5094406_v1_bilag 2_benyttelsesaftale_mellemvang 27.pdf
caseno18-12575_#5094409_v1_bilag 3_vurderingsrapport_mellemvang 27.pdf
caseno18-12575_#5094404_v1_bilag 4_indfrielsesaftale gavebrev_mellemvang 27.pdf
caseno18-12575_#5094405_v1_bilag 5_lejeaftale 2020-2022_mellemvang 27.pdf

Bilag

Bilag 1_Gavebrev Holbæk Fritidscenter_Mellemvang 27
Bilag 2_Benyttelsesaftale_Mellemvang 27
Bilag 3_Vurderingsrapport_Mellemvang 27
Bilag 4_Indfrielsesaftale gavebrev_Mellemvang 27
Bilag 5_Lejeaftale 2020-2022_Mellemvang 27


291. Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Lejerbos almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, Holbæk

Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Lejerbos almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, Holbæk
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. skema B (anskaffelsessummen) for Lejerbos opførelse af 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, Holbæk med en samlet anskaffelsessum på 119,059 mio. kr. godkendes
Beskrivelse af sagen

Byrådet gav tilsagn til, at Lejerbo opfører 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, Holbæk (skema A) på byrådets møde den 25. oktober 2017. Dengang var den samlede anskaffelsessum 114,915 mio. kr.

Ved skema A blev maksimumsbeløbet for opførelse af almene familieboliger i 2017 anvendt i henhold til boligselskabets ansøgning af 22. september 2017.

Siden godkendelsen af skema A har Lejerbo justeret projektet. Tilpasningen er foretaget for at få maksimumsbeløbet til at bære entrepriseudgiften, hvor udgifterne til nedrivning af den eksisterende bygning og oprensning af jorden er indeholdt.

Justeringen af projektet betyder, at facadeudtrykket på bygningskroppene er blevet justeret og får et andet udseende. De udvendige trapper, som betjener de 3 etages-blokke med 24 boliger, bliver erstattet med svalegange.

Svalegangene har en større flade, som medregnes i bruttoetagearealet for de 24 boliger.

For ikke at gøre disse 24 boliger mindre, forøges arealet med 24 m2, så det samlede bruttoetageareal udgør 5.583 m2 + 24 m2 = 5.607 m2.

Lejerbo har indsendt skema B med en forøgelse af bruttoetagearealet med 24 m2 og med en anskaffelsessum på 119,059 mio. kr., hvilket svarer til maksimumsbeløbet for almene familieboliger i 2019, og er en stigning på 4,144 mio. kr. fra 114,915 mio. kr. til 119,059 mio. kr. Det betyder, at kommunens udgift til grundkapital stiger med 0,414 mio. kr. fra 11,492 mio. kr. til 11,906 mio. kr.

Den eksisterende bygning på Ny Taastrupvej 2 (Abildgården) fjernes og erstattes af 57 nye almene familieboliger, hvor 33 boliger opføres som tæt/lavt byggeri, og 24 opføres som etagebyggeri.

De 57 boliger fordeler sig således:

Skema A

Skema B

Antal

Antal rum

Størrelse

Antal

Antal rum

Størrelse

6

5-rums

114,00 m2

6

5-rums

114,00 m2

21

4-rums

114,00 m2

21

4-rums

114,00 m2

18

4-rums

105,30 m2

6

4-rums

105,30 m2

 

 

 

12

4-rums

106,3 m2

12

2-rums

50,80 m2

12

2-rums

51,80 m2

I alt 57 boliger / 5.583 m2

I alt 57 boliger / 5.607 m2

 

Byggeriet forventes påbegyndt 1. maj 2020 og forventes færdigt 1. oktober 2021.

Den foreløbige gennemsnitlige husleje er beregnet til 991 kr. pr. m2 bruttoetageareal pr. år.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens udgift til grundkapital udgør 11,906 mio. kr., som finansieres således:

Salgssummen ved salg af Ny Taastrupvej 2, Holbæk på 8,315 mio. kr. samt 3,177 mio. kr. som er afsat i forbindelse med budgetrevision 4 i 2018, i alt 11,492 mio. kr. er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 21. november 2018.

Restbeløbet 0,414 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på konto 08.32.24 til indskud i Landsbyggefonden.

Staten stiller garanti for hele byggeriet realkreditlån på 104,772 mio. kr. Kommunen skal stille regaranti for den del af lånet som ligger udover 60 % af ejendommens markedsværdi.

Realkreditinstitutionen har beregnet en foreløbig kommunale regaranti til 57, 861 mio. kr.

Den endelige regaranti beregnes ved byggeriets færdiggørelse og påvirker ikke kommunens låneramme.

Se forklaring på regaranti i bilag 1.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der etableres varmegenvinding i boligerne, hvilket bidrager positivt til energibesparelse og samtidige optimerer indeklimaet. Materialer er valgt med et minimum af vedligeholdelse.

Lovgrundlag – link

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet, den 25. oktober 2017. Punkt 203: Beslutning – Tilsagn til opførelse af 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, Holbæk.

Kommunalbestyrelsen, den 21. november 2018. Punkt 224: Beslutning om nedslag i salgsprisen for Ny Taastrupvej 2, Holbæk.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.caseno16-32257_#5084283_v1_bilag 1. forklaring på skema a-b-c.docx
caseno16-32257_#5084285_v1_bilag 2. skitse facade.pdf
caseno16-32257_#5104407_v1_bilag 3. situationsplan, lejerbos boliger på ny taastrupvej 2, holbæk.pdf.pdf
caseno16-32257_#5104948_v1_bilag 4. kortbilag - ny taastrupvejs beliggenhed i holbæk by.docx
caseno16-32257_#5104378_v1_bilag 5 kortbilag, ny taastrupvej 2, holbæk.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1. Forklaring på skema A-B-C
Bilag 2. Skitse facade
Bilag 3. Situationsplan, Lejerbos boliger på Ny Taastrupvej 2, Holbæk.pdf
Bilag 4. Kortbilag - Ny Taastrupvejs beliggenhed i Holbæk by
Bilag 5 Kortbilag, Ny Taastrupvej 2, Holbæk.pdf


292. Beslutning om helhedsplan for Holbæk Havn

Beslutning om helhedsplan for Holbæk Havn
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. helhedsplan for Holbæk havn godkendes og præsenteres på et offentligt møde
Beskrivelse af sagen

Baggrund
Arbejdsgruppen vedrørende udvikling af havnen i Holbæk by, nu kaldet Den Politiske Havnegruppe, blev den 18. april 2018 nedsat af Kommunalbestyrelsen. Den består af borgmesteren og ni andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Arbejdsgruppen, der kun har rådgivende og forberedende funktioner, skulle bl.a. med afsæt i de dengang eksisterende planer og anbefalinger udarbejde forslag til en overordnet sammenhængende plan for udvikling af havneområderne. Denne helhedsplan er Havnegruppens bud på en plan for en sammenhængende, fremadrettet udvikling af havneområdet. Planen har til formål at give overblik over det samlede havneområde, give status på udviklingen og samtidig at sætte retning for de udviklingstiltag, der fortsat mangler afklaring omkring.

Helhedsplanen sætter retning for den kommende havneudvikling, men planen er ikke en juridisk bindende plan.

Status
Den centrale del af havneområdet er ved at være fuldt udbygget, og der er gennemført projektlokalplanlægning for de resterende projekter på området. Retningen for det centrale område er således givet, men der forestår færdiggørelse, eksempelvis af havnepromenaden og andre delanlæg. Beslutning omkring Filmtorvet og de rekreative arealer ved Finsings Plads er truffet, og en lokalplan er under udarbejdelse.

Området omkring gl. havn er velfungerende. Der er fortsat forbedringstiltag og gode idéer, der kan realiseres, men overordnet set, er det Havnegruppens vurdering, at der ikke er behov for en ny overordnet retning på udviklingen for dette delområde. Tilsvarende er de grønne strækninger fra Havneområdet til Strandparken, i vest, og fra havnen til marinaen i øst, velfungerende grønne forløb. Det betyder ikke, at der ikke fortsat er indsatser at gøre her, f.eks. tiltag om opgradering af belægninger, mulig etablering af belysning og flere muligheder for at tage ophold. Derudover forestår også for disse delarealer stillingtagen til evt. kystsikringstiltag.

Udvikling
Havnegruppens udviklingsarbejde har i særlig grad haft fokus på udvikling af de attraktivt beliggende arealer på Blegstræde Hage og på Ny Hage. Der er udarbejdet skitseprojekter for en maritim omdannelse af Havnehallerne på Blegstræde Hage og de omkringliggende udearealer, der sætter retning for en udvikling af området. Tilsvarende er der udarbejdet skitseprojekt for en omdannelse af Ny Hage til Havnepark. Begge projekter ligger i forlængelse af den overordnede planlægning om, at de attraktivt beliggende arealer på hagerne skal tilbyde publikumsorienterede funktioner til glæde for byens borgere og besøgende.

Derudover er havneudviklingen nu så langt, at det er ved at være tid til at se på en mulig kommende omdannelse af det østlige havneområde, øst for Østre Havnevej. Udviklingsplanen rummer derfor nogle overvejelser omkring, hvordan rammerne kunne være for en omdannelse af det eksisterende blandede bolig- og erhvervsområde til et nyt boligområde. Rammerne tænkes indarbejdet ved den kommende kommuneplanrevision.

Prioritering
Der er bagerst i udviklingsplanen et samlet bud på prioritering af udviklingsopgaverne i havneområdet, inkl. vejledende overslag på de angivne projekter.

Færdiggørelse af havnepromenaden prioriteres højt. Det vil give det samlede havneområde et løft, og er efterspurgt af borgerne i havneområdet. Der er bevilget midler til opstart af opgaven, forarbejder, projektering m.v. Forarbejdet er igangsat, og der er afsat anlægsmidler i budgettet til gennemførelse i årene indtil 2022.

Udviklingstiltagene på Blegstræde Hage prioriteres tilsvarende højt, og der er budgetsat midler til en igangsætning af Havnehallernes omdannelse. Tilsvarende er omdannelse af Ny Hage højt prioriteret, og myndighedsarbejde pågår, med henblik på at kunne omdanne arealet til havnepark.
Derudover er en lang række øvrige projektforslag indarbejdet i prioriteringslisten.

Borgerinddragelse
Der har været afholdt borgermøde undervejs i processen med en præsentation af Havnegruppens arbejde. Der blev fremsat idéer og forslag fra interessenter og borgere, der har indgået i Havnegruppens arbejde og overvejelser. Nærværende forslag til udviklingsplan præsenteres på et offentligt møde 16. december hos Sparekassen Sjælland.

Økonomiske konsekvenser

Helhedsplanen sætter retning for den kommende havneudvikling, men godkendelse af planen indebærer ikke en samtidig beslutning om økonomi eller realisering.
Realisering af de i helhedsplanen angivne projekter og anlæg forudsætter særskilt politisk stillingtagen, med beslutning om frigivelse af økonomi til de enkelte konkrete anlægsprojekter. Nogle af de nævnte projekter er allerede budgetsat, hvoraf nogle har fået midler frigivet, mens andre endnu ikke er budgetsatte, jf. projektliste bagerst i helhedsplanen.

Helhedsplanen foreligger i en foreløbig layoutet udgave. Den endeligt opsatte plan påtænkes trykt. Udgiften hertil afholdes af budgetsatte midler ”restarbejder Holbæk Havn”

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Helhedsplanen er ikke et juridisk bindende dokument og medfører således ikke i sig selv miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Planen rummer målsætninger om at skabe en levende bydel, der binder bymidten sammen med fjorden. At skabe en åben bæredygtig bydel, der indeholder både boliger, arbejdspladser, kulturtilbud og caféliv. Omdannelse og fortætning på de centralt beliggende arealer ligger i forlængelse af idéen om byfortætning som bæredygtig byudvikling.

Den samlede strækning langs havnefronten er berørt af klimamæssige udfordringer, herunder i særdeleshed risikoen for oversvømmelser ved højvande og stormflod.
Udfordringen søges løftet ved politisk arbejde for løsninger i større skala, i samarbejde med de øvrige kommuner omkring Isefjord og Roskilde Fjord, frem for ved kommunale enkeltindsatser. En overordnet løsning kan imidlertid have lange udsigter, og vi er derfor også nødt til at forholde os til problematikken med den nuværende situation. De forestående arbejder ved havnepromenaden indebærer mulighed for at arbejde med højvandssikringstiltag, og der er udarbejdet skitser for en højvandssikring omkring værftet. Private grundejere langs Strandmøllevej har ligeledes ønsket problematikken løftet ved forslag om kystsikringstiltag langs Strandengen. Dialog herom er i proces, og helhedsplanen indeholder ikke konkrete løsningsforslag herom.

Lovgrundlag – link

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.caseno18-24167_#5103101_v1_helhedsplan for holbæk havn_udkast _11.11.2019 .pdf.pdf

Bilag

Helhedsplan for Holbæk Havn_udkast _11.11.2019 .pdf


293. Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors`s A/S takster på vand og spildevand samt orientering om takster for varme

Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors`s A/S takster på vand og spildevand samt orientering om takster for varme
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. takster vedr. vand og spildevand legalitetsgodkendes
 2. orientering om takster for varme tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal godkende priserne for vand og spildevand ud fra en legalitetskontrol. Legalitetsgodkendelse indebærer, at kommunen skal sikre, at priserne er i overensstemmelse med ”hvile i sig selv ”-princippet og overholder Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2019-2020. Efter gældende lovgivning skal økonomien i vand- og spildevandsforsyningen hvile i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

Bestyrelserne for de enkelte enheder i Fors A/S har den 13. november 2019 fremsendt priser for 2020. Kommunalbestyrelsen skal legalitetsgodkende, at de fastsatte vand- og spildevandspriser overholder de fastlagte indtægtsrammer.

Prisen for fjernvarme skal anmeldes til Energitilsynet og forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.

Bestyrelserne i Fors A/S har besluttet at vedtage følgende priser, som forelægges Kommunalbestyrelsen:

 • Spildevand fastsættes til 34,50 kr. excl. moms pr. m3
 • Vand bibeholdes på 11,06 kr. pr. m3 excl. moms men inkl. Afgift
 • Den variable takst for fjernvarme for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S bibeholdes på 568,52 kr. pr. MWh
 • Den variable takst for fjernvarme for Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S bibeholdes på 572,29 pr. MWh.

Spildevand:

Der henvises til vedlagte prisblad for prisoverblik (bilag 1).

Fors Spildevand Holbæk A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker perioden 2020-2021.

Afgørelse om økonomiske rammer er udsendt fra Forsyningssekretariatet 9. oktober 2019. Indtægtsrammen udgør i 2020 106,0 millioner kroner ekskl. afgifter, og den vedtagne pris overholder indtægtsrammen.

Prisstigningen på 5 % afspejler, at Fors A/S har en underdækning (underskud) fra tidligere år til kvalitetssikring af Fors A/S egne data. Derfor har Fors A/S fået Forsyningssekretariatet tilladelse til at opkræve yderligere regulatorisk underdækning fra tidligere år. Denne prisstigning vil kun kunne fastholdes i 2020.

Indtægtsramme/Omsætning

Fors Spildevand Holbæk A/S - 2019

Fors Spildevand Holbæk A/S - 2020

Forsyningssekretariatets ramme

112.575.953

106.044.392

Selskabets indtægter

111.607.000*

117.560.000

Overholdes indtægtsrammen

Ja

* Selskabets reelle indtægt.

Takster på tømning af samletanke og bundfældningstanke stiger væsentlig afhængig af tankenes størrelse. Største er stigningen (op til 93%) på tømning af de store tanke. Årsag hertil er, at ydelsen har været i udbud og indtægt/udgift skal hvile i sig selv.

 

Vand:

Der henvises til vedlagte prisblad for prisoverblik (Bilag 2).

Fors Vand Holbæk A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker perioden 2019-2020. Statusmeddelelse om økonomiske rammer er udsendt fra Forsyningssekretariatet 5. september 2019. Indtægtsrammen udgør 12,9 millioner kr. ekskl. afgifter i 2020. Den vedtagne pris overholder indtægtsrammen, når der ses over hele indtægtsrammens løbetid.

 

Indtægtsramme/Omsætning

Fors Vand Holbæk A/S - 2019

Fors Vand Holbæk A/S 2020

Forsyningssekretariatets ramme

23.519.345

23.559.197

Heraf afgift af ledningsført vand

10.610.369

10.685.013

Forsyningssekretariatets ramme excl. ledningsført vand

12.908.976

12.874.184

Selskabets indtægter

12.668.000

13.493.000

Overholdes indtægtsrammen

Ja

Ja

 

Fjernvarme:

Der henvises til vedlagte prisblad for prisoverblik (Bilag 3 og 4).

Priserne for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet.

Den variable takst for fjernvarme for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S er på 568,52 kr. pr. MWh og for Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S er den variable pris 572,29 kr. pr. MWh

Priserne oplyses alene til orientering for Kommunalbestyrelsen.

 

De fremlagte prisers betydning for borgerne i kommunen

De fremlagte priser medfører følgende ændringer i den samlede pris, som en standardhusstand i kommunen betaler for Fors A/S’ ydelser:

Spildevand:

Prisen ved Fors Spildevand Holbæk A/S forhøjes med et beløb svarende til 255 kr. om året for en husstand med et forbrug på 100 m3. Prisstigningen sker for i videst muligt omfang at skabe økonomisk råderum til fremtidige anlægsinvesteringer og for at skabe øget robusthed i selskabet.

En husstand i Holbæk Kommune vil i 2020 med de fremlagte priser betale 5.096,25 kr. i spildevandsafgift.

Vand:

Prisen i Fors Vand Holbæk A/S fastholder prisen fra 2019 i 2020.

En gennemsnitlig husstand i Holbæk Kommune vil i 2020 med de fremlagte priser betale 2.007,50 kr. for vand.

Varme:

Fors Varme Jyderup A/S fastholder prisen fra 2019 i 2020.

Det medfører en varmepris for kunderne i Jyderup på 16.868 kr. årligt i 2020.

Fors Varme St. Merløse A/S fastholder prisen fra 2019 i 2020.

Det medfører en varmepris for kunderne i St. Merløse på 18.078 kr. årligt i 2020.

 

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Lovgrundlag – link

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold lov 469 af 12/06/2009

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 118 af 22/02/2018

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber nr. 633 af 07/06/2010

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.caseno19-40747_#5095888_v1_bilag 1- prisblad 2020 fors spildevand holbæk as 5% 1.0.pdf.pdf
caseno19-40747_#5095881_v1_bilag 2 - prisblad 2020 fors vand holbæk as 1.0.pdf.pdf
caseno19-40747_#5095883_v1_bilag 3 - prisblad 2020 fors varme holbæk jyderup as 1.0.pdf.pdf
caseno19-40747_#5095885_v1_bilag 4 - prisblad 2020 fors varme holbæk st merløse as 1.0.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1- Prisblad 2020 Fors Spildevand Holbæk AS 5% 1.0.pdf
Bilag 2 - Prisblad 2020 Fors Vand Holbæk AS 1.0.pdf
Bilag 3 - Prisblad 2020 Fors Varme Holbæk Jyderup AS 1.0.pdf
Bilag 4 - Prisblad 2020 Fors Varme Holbæk St Merløse AS 1.0.pdf


294. Beslutning om vedtagelse af takster på det specialiserede område, Social Tilsyn Øst og Ældreområdet

Beslutning om vedtagelse af takster på det specialiserede område, Social Tilsyn Øst og Ældreområdet
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. taksterne for det specialiserede børne- og voksenområde for 2020 godkendes (bilag 2)
 2. taksterne for Social Tilsyn Øst for 2020 godkendes (bilag 1)
 3. taksterne for beboerbetalinger på Forsorgshjemmet Karlsvognen for 2020 godkendes (bilag 2)
 4. taksterne for Ældreområdet godkendes (bilag 3)
Beskrivelse af sagen

I henhold til bekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019 skal kommunalbestyrelsen fastsætte takster for tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde samt på ældreområdet, og i henhold til bekendtgørelse nr. 846 af 21. august 2019 fastsætte takster for objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier samt takster for tilsyn med opholdssteder m.m.

 

Efter budgetvedtagelsen for budget 2020 er taksterne nu færdigberegnet, hvorfor taksterne fremlægges til godkendelse.

 

Taksterne på det specialiserede børne- og voksenområde er fremskrevet med 2,6% fra 2019 til 2020, svarende til den generelle pris- og lønfremskrivning (PL). Afvigelser fra den generelle PL skyldes principielt kun indregning af over- eller underskud fra 2018, samt eventuelt organisationsændringer.

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 846 af 21. august 2019, skal Kommunalbestyrelsen godkende taksterne for Social Tilsyn Øst opgaver: objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilie, takster for tilsyn med opholdssteder samt virksomheder omfattet af BPA-ordningen (Borgerstyret personlig assistance) m.m.

 

Social Tilsyn Øst er i 2020 dimensioneret ud fra det forventede antal tilbud og plejefamilier der skal føres tilsyn med samt ud fra en række antagelser om gennemsnitligt tidsforbrug på tilsynets opgaver. Taksterne for 2020 er reduceret i forhold til taksterne i 2019, og er fortsat på niveau med taksterne for de øvrige sociale tilsyn.

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 13. november 2017 reguleres opholdsbetaling (betaling for logi) på §110 Forsorgshjem hvert år med den generelle pris- og lønfremskrivning. Kommunalbestyrelsen fastsætter beboernes egenbetaling for kost og vask.

 

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen

Øvrige konsekvenser

Ingen

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.caseno18-48967_#5106003_v1_takstoversigt 2020 - social tilsyn øst.pdf.pdf
caseno18-48967_#5108771_v1_takstoversigt 2020 - det specialiserede område.pdf.pdf
caseno18-48967_#5108868_v1_takster_ældre.pdf.pdf

Bilag

Takstoversigt 2020 - Social Tilsyn Øst.pdf
Takstoversigt 2020 - Det specialiserede område.pdf
Takster_Ældre.pdf


295. Beslutning om godkendelse af projektforslag for Mørkøv Varmeværk

Beslutning om godkendelse af projektforslag for Mørkøv Varmeværk
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. projektforslaget for Mørkøv Varmeværk godkendes.
Beskrivelse af sagen

Mørkøv Varmeværk ønsker at etablere et varmepumpeanlæg, som en del af deres fjernvarmeforsyning. Dette vil betyde et øget elforbrug på varmeværket og en reduktion i varmeværkets forbrug af naturgas og træpiller.

Det er planlagt, at der købes el på det frie marked. Varmepumpen indpasses i det nuværende produktionsmønster og produktionen optimeres således, at gasmotor, biokedel og gaskedel prioriteres, hvis disse enheder har en lavere varmeproduktionspris.

Sagen medfører ikke ændret tilslutningspligt for nogen borgere.

Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 27 foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet.

Samlet set vurderes projektet at være positivt både energimæssigt, samfundsøkonomisk og miljømæssigt. Gennemgang af vurdering er vedlagt som bilag 1

Økonomiske konsekvenser

Gennemførsel af projektforslaget giver under de nuværende forudsætninger Mørkøv Varmeværk en årlig besparelse på 576.597 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Samlet set vurderes projektforslaget at have en positiv miljøgevinst. Særligt det at CO2-udledning over de næste 20 år reduceres med 57 % fra 26.417 tons til 11.238 tons vurderes at være væsentlig.

Øvrige konsekvenser

Sideløbende med ansøgningen efter varmeforsyningsloven har Mørkøv Varmeværk anmodet Kommunalbestyrelsen om kommunegaranti for lånet til etableringen af varmepumpeanlægget.

Godkendelsen af projektet for kollektive varmeforsyningsanlæg er uafhængig af muligheden for kommunegaranti.

Anmodningen om kommunegaranti skal behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvorfor administrationen forelægger en separat sag herom på kommende møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

De fleste projektforslag på varmeområdet skal sendes i 4 ugers høring, hos de parter, som skal afgive areal eller pålægges servitut om tilslutningspligt. I det aktuelle projektforslag er der dog ingen borgere eller virksomheder, som bliver underlagt dette. Der er derfor ikke nogen parter at sende forslaget i høring hos.

Administrationen har derfor valgt at sende projektforslaget til kommentering i 4 uger hos Dansk Gasdistribution og hos Mørkøv Fjernvarme, da disse vurderes at være klageberettiget. Der er i den forbindelse ikke indkommet nogen kommentarer.

Der vil efter en evt. godkendelse være 4 ugers klagefrist.

Lovgrundlag – link

BEK nr 1792 af 27/12/2018: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-11-2019

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.caseno19-35956_#5060256_v1_mørkøv varmeværk projektforslag varmepumpe inkl. bilag.pdf.pdf
caseno19-35956_#5086089_v1_bilag 1 - vurdering af projektforslag.pdf

Bilag

Bilag 2 - Mørkøv Varmeværk projektforslag varmepumpe inkl. bilag.pdf
Bilag 1 - vurdering af projektforslag


296. Beslutning om garantistillelse for lån til Mørkøv Varmeværk A.m.b.a.

Beslutning om garantistillelse for lån til Mørkøv Varmeværk A.m.b.a.
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse for et lån på 8,1 mio. kr. som Mørkøv Varmeværk A.m.b.a. vil optage i KommuneKredit til etablering af et varmepumpeanlæg. Garantiforpligtigelsen betinges af, at Mørkøv Varmeværk opfylder de vilkår, der er beskrevet i sagsfremstillingen.
Beskrivelse af sagen

Iflg. gældende lovgivning skal beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser træffes af Kommunalbestyrelsen.

Mørkøv Varmeværk A.m.b.a. har i oktober/november måned 2019 ansøgt Holbæk Kommune om at få garanti for et lån i Kommunekredit på 8,1 mio. kr.

Mørkøv Varmeværk har via Tjæreborg Industri A/S fået udarbejdet et projektforslag med henblik på at etablere et varmepumpeanlæg som en del af deres fjernvarmeforsyning. Dette vil betyde, at varmeværket får et øget elforbrug, men en reduktion i varmeværkets forbrug af naturgas og træpiller.

Tekniske data/godkendelser

Vækst og Bæredygtighed har foretaget vurdering af tekniske data samt de miljø- og klimamæssige konsekvenser – herunder VVM-projektansøgning samt diverse krav i forhold til gældende lovgivning på området. Kommunalbestyrelsen skal i december måned 2019 behandle det modtagne projektforslag for Mørkøv Varmeværk A.m.b.a. Garantistillelsen er betinget af, at varmeværket modtager diverse tilladelser og myndighedsgodkendelser.

Økonomiske aspekter

Tjæreborg Industri A/S har udarbejdet et projektforslaget i juli 2019. Med udgangspunkt i dette projekt, skal samme firma gennemføre anlægsopgaven. Kontrakt er endnu ikke underskrevet.

Iflg. projektbeskrivelsen udgør den samlede anlægssum 8,1 mio. kr. og nettoinvestering er efter modtagelse af energibesparelser opgjort til 6.412.755 kr.

Varmeværket skulle iflg. projektbeskrivelsen opnå en årlig besparelse på kr. 576.597 kr.

Varmeværket oplyser, at de er udfordret på, hvorvidt energibesparelserne kan omsættes og har efterfølgende ændret anmodningen således, at der søges om garantistillelse for 8,1 mio. kr.

Varmeværket har de seneste år fastholdt et stabilt og forholdsvist lavt niveau for taksterne, hvilket tillige fremgår af de fremsendte budgetter for overslagsårene. Her ændres taksterne kun i forhold til den almindelige pristalsregulering.

Mørkøv Varmeværk har hidtil anlagt en stram fortolkning af varmeforsyningslovens regler omkring ”hvile i sig selv-princippet”, hvilket har været medvirkende til, at varmeværkets likvide beholdning iflg. regnskabet pr. 30/6-2019 er relativ lav - opgjort til 419.160. Varmeværket kan således ikke selv finansiere nogen del af anlægsinvesteringen, ligesom det generelt vurderes, at der kun er ringe plads til afholdelse af uforudsete udgifter – dette såvel drifts- som anlægsmæssigt.

Varmeværket har oplyst, at de har 473 forbrugere for hvilke der er såvel forsynings- som forblivelsespligt. For nye forbrugere kan der ikke tinglyses forblivelsespligt, men her laves der længerevarende kontrakter, som forbrugerne skal acceptere, for at komme med.

Finansiering

Varmeværket har hjemtaget vejledende låneberegninger på 6,6 mio. kr. fra KommuneKredit og alternativt indhentet et tilbud på, hvad det vil koste at indgå en leasingkontrakt med Spar Nord.

Billigste tilbud er fra KommuneKredit der fremsender tilbud på 15-årige lån med henholdsvis fast eller variabel rente og uden betaling af bidrag. Iflg. tilbuddet ligger renteniveauet på mellem -0,02 og -0,23.

Oversigt over afgivne garantier til Mørkøv Varmeværk A.m.b.a.

Varmeværket fik i 2015 en garanti for lån i KommuneKredit til etablering af biomassefyret kedelanlæg på 5,5 mio. kr. Restgæld på dette lån udgør iflg. selskabets regnskab pr. 30/6-2019

 

   4.664.557 kr.

Tidligere Tornved Kommune har afgivet en selvskyldnerkaution på 1 mio. kr. Denne kaution er afgivet til en driftskredit i Den Danske Bank og er p.t. nedskrevet til kr.

 

     600.000 kr.

Eventuel godkendelse af ny garanti til lån i Kommunekredit

   8.100.000 kr.

Garantisum i alt

 13.364.557 kr.

 

Vilkår for garantistillelsen

Garantien betinges af, at Mørkøv Varmeværk opfylder følgende vilkår:

 • At Mørkøv Varmeværk A.m.b.a. har modtaget samtlige myndighedsgodkendelser og tilladelser før anlægsprojektet igangsættes.
 • At Mørkøv Varmeværk A.m.b.a. stiller sikkerhed for de afgivne garantier i form af tinglyst ejerpantebrev stort 8,1 mio. kr.
 • At der oprettes en byggekredit i KommuneKredit
 • At der kun fortages udbetalinger i takt med afholdelse af låneberettigede anlægsinvesteringer – d.v.s. ratevis
 • At udbetalingerne kun medgår til betaling af anlægsudgifter vedr. det forudsatte anlægsprojekt
 • At der senest 31/12-2020 fremsendes et regnskab der godtgør, hvordan de lånte midler er anvendt
 • At selskabet senest 1/4 hvert år indsender årsregnskab/årsrapport til brug for vurdering af selskabets økonomiske stilling og status
 • At den foreløbige kreditkontrakt i KommuneKredit indfries med en endelig finansiering af anlægsudgiften inden for garantisummen
 • At der opkræves en årlig garantiprovision på p.t. 1 procent af den udnyttede garanti pr. 31/12 hvert år. Garantiprovisionen skal opgøres på markedsvilkår og kan således ændres fra år til år.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Ingen

Høring

Ingen

Lovgrundlag – link

 

I.h.t. pgf. 41 i Bekendtgørelse om kommunernes styrelse, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om påtagelse af garantiforpligtigelse. 

 

Påtagelse af garantiforpligtigelser over for forsyningsselskaber henregnes ikke til kommunens låntagning (lånerammen).

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.

297. Beslutning om ikke at etablere kommunal fritvalgsordning med private genoptræningsklinikker

Beslutning om ikke at etablere kommunal fritvalgsordning med private genoptræningsklinikker
Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der ikke gennemføres et udbud med henblik på etablering af en kommunal fritvalgsordning med private genoptræningsklinikker
Beskrivelse af sagen

Tidligere beslutning

Den 17. juni 2015 beslutter kommunalbestyrelsen, at borgere i Holbæk Kommune skal have mulighed for frit valg af leverandør på en række genoptræningsforløb. Hensigten er, at borgere med behov for genoptræning skal kunne vælge mellem det kommunale genoptræningscenter eller en privat klinik. Beslutningen bliver ikke taget med økonomisk gevinst for øje, men med henblik på at øge borgernes tilfredshed ved at kunne modtage genoptræning tættere på ens bopæl eller ved en allerede kendt klinik.

Samtidig beslutter kommunalbestyrelsen, at det frie valg skal etableres ved udbud af en godkendelsesmodel. Dermed vil ordningen komme til at omfatte de private klinikker, som er interesserede i at levere på samme vilkår og pris, som det kommunale genoptræningscenter.

Kommunal fritvalgsordning

Administrationen sætter arbejdet i gang. I den forbindelse bliver det tydeligt, at der er en række ting, som kan have afgørende indflydelse på, om de private klinikker vil finde opgaven attraktiv.

 • Der er en øget kompleksitet i ydelserne, hvor borgerne har behov for flere samtidige og sammenhængende forløb i samarbejde med hjemmeplejen, de aktive centre på ældreområdet, jobcenteret mv. Det kan være en udfordring for de private klinikker at løfte denne opgave tilfredsstillende.
 • De private klinikker vil skulle varetage en del administrative procedurer omkring de visiterede borgere, fx bestilling af kørsel og dokumentation i det kommunale omsorgssystem.
 • Den kommunale pris er som udgangspunkt lavere end de private klinikkers. Det skyldes primært, at genoptræningen modtager mange borgere og har bedre mulighed for at lave holdtræning.

Arbejdet med at udbyde en kommunal fritvalgsordning forsinkes, fordi et nyt omsorgssystem skal implementeres i kommunen. Systemet skal også bruges af de private og det er derfor afgørende at systemet er ordentligt i drift og at der er ressourcer til oplæring.

Inden fritvalgs-ordningen på genoptræning i Holbæk Kommune bliver en realitet, kommer regeringen med et udspil, som berører området. Administrationen sætter derfor arbejdet helt i ro, da det er uvist hvilken betydning det vil få.

Lovbestemt frit valg

Regeringsudspillet medfører i 2018, at folketinget vedtager en ændring af Sundhedsloven. Lovændringen giver borgere, som udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, ret til at modtage genoptræning hos en privat leverandør, som KL har indgået aftale med, hvis det kommunale genoptræningscenter ikke kan tilbyde opstart inden for 7 dage efter udskrivning.

Det lovbestemte frie valg adskiller sig primært fra den kommunale fritvalgsordning på følgende punkter:

 • Frit valg af privat klinik, hvis kommunalt genoptræningscenter ikke kan tilbyde opstart af forløb inden for 7 hverdage og privat klinik, kan tilbyde opstart af genoptræning før det kommunale genoptræningscenter
 • De private klinikker får betaling i henhold til takster fastsat af KL
 • De private klinikker skal udelukkende varetage genoptræning, ikke administrative procedurer omkring de visiterede borgere eller anvende kommunens omsorgssystem.

Indstilling

Det kommunale genoptræningscenter er flyttet til Sundhedscenteret i Sportsbyen og tilbyder kommunens borgere professionelle genoptræningsforløb i gode nye faciliteter. Siden det lovbestemte frie valg er trådt i kraft, har Sundhedscenteret tilbudt alle borgere at opstarte genoptræningsforløb indenfor 7 kalenderdage efter udskrivning fra sygehuset – på nær én.

Ændringen af Sundhedslovens § 140 har medført, at KL har indgået aftaler med private leverandører af genoptræning, som borgerne frit kan vælge, hvis Sundhedscenteret ikke kan tilbyde opstart indenfor 7 dage.

I lyset af at borgerne nu er sikret en hurtig start i genoptræningsforløb enten i Sundhedscenteret eller ved privat klinik, vurderer administrationen, at fordelene ved at etablere en kommunal fritvalgsordning ikke længere opvejer udfordringerne. 

Der er begrundet tvivl om, hvorvidt de private klinikker har ønske om at tilslutte sig en kommunalt udbudt godkendelsesordning med frit valg fra dag 1, idet indtjeningsmulighederne er begrænsede, når de skal levere på samme vilkår og til samme pris, som Sundhedscenteret.

Fremtid – Genoptræning og behandling

I efteråret 2019 vil de private klinikker blive inviteret på besøg i Sundhedscenteret til en dialog omkring, hvordan vi bedst muligt kan samarbejde om at give kommunens borgere den bedste behandling.

Sundhedscenteret varetager udelukkende genoptræning. I de situationer, hvor genoptræning ikke er den rette behandling, eller hvor borgeren vil have gavn af supplerende behandling til genoptræningen, er det relevant for borgerne, at der henvises til private klinikker og samarbejdes om den bedst mulige løsning for borgeren.

Leder af Holbæk Sundhedscenter Liselotte Bonde Jensen deltager under behandlingen af dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 17. juni 2015: Punkt 138: Beslutning om etablering af frit valg på genoptræning

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-11-2019

Indstilling indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, F, L, O, V og Ø).

Imod stemte 2 (C og I), idet de mener, at det ikke vil have økonomiske konsekvenser at gennemføre et udbud på fritvalgsordningen. 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt

 

For stemte 27 (A, O, Ø, F, L, B og V)

Imod stemte 2 (C og I), idet de mener, at det ikke vil have økonomiske konsekvenser at gennemføre et udbud på frit valgs ordningen.

 

298. Beslutning om partnerskabsaftale med Foreningen Medusa

Beslutning om partnerskabsaftale med Foreningen Medusa
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. partnerskabsaftalen mellem Holbæk Kommune og Foreningen Medusa ikke forlænges.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. der indgås en ny partnerskabsaftalen mellem Holbæk Kommune og Foreningen Medusa for en 3-årig periode.
 2. støttebeløbet reduceres til 50.000 kr. årligt.
 3. partnerskabsaftalen finansieres via §18 puljen.
Beskrivelse af sagen

Foreningen Medusa (fremover blot kaldet Medusa) har i perioderne 2014-2016 og 2017-2019 haft en partnerskabsaftale, hvor Holbæk Kommune økonomisk har støttet foreningens arbejde med voldsramte kvinder og deres børn. Denne udløber ved årets udgang, og Medusa ønsker den forlænget. Holbæk Kommune har allerede tilbud til målgruppen i henhold til gældende lovgivning. Derfor ønsker administrationen en politisk beslutning om en eventuel forlængelse af aftalen.

 

Baggrund

Medusa har siden deres opstart i 2010 arbejdet med at forebygge og afhjælpe vold mod kvinder. Det er et gratis og anonymt tilbud, som primært drives af frivillige. Målgruppen er kvinder, der er – eller har været – udsat for partnervold samt deres børn. Tilbuddet benyttes primært af kvinder fra Holbæk og Odsherred Kommune.

Partnerskabsaftalen er et kan-tilbud. Kommunen har med den seneste aftale støttet Medusa med 420.000 kr. over en 3-årig periode svarende til 140.000 kr. årligt. I 2018 havde Medusa følgende henvendelser:

 

Henvendelser i alt 67
Aftalte rådgivninger 48
Gennemsnitligt antal
rådgivninger pr. måned 4 


Ansøgning fra Medusa

I bilag 1 ses ansøgningen om partnerskabsaftale fra Medusa. Den adskiller sig fra den nuværende aftale på to punkter:

 • Medusa ønsker en aftale gældende for en 5-årig periode i stedet for de nuværende 3 år.
 • Medusa ønsker at udbygge samarbejdet med Holbæk Kommune om at etablere et lokalt beredskab til håndtering og forebyggelse af vold i familien.

Medusa ønsker at fastholde støttebeløbet på 140.000 kr. årligt. Af budgettet i bilag 2 ses det, at midlerne primært skal bruges til aflønning af en fuldtidsansat koordinator. Odsherred Kommune yder et tilskud på 120.000 kr. årligt til samme formål, og restbeløbet samt foreningens øvrige udgifter søges dækket af tilskud fra diverse puljer og fonde.

Administrationens indstilling til Medusas ansøgning

Administrationen indstiller, at partnerskabsaftalen med Medusa ikke forlænges. Der er tale om et kan-tilbud, og på baggrund af det forholdsvis lave antal henvendelser og rådgivninger er det vanskeligt at vurdere, hvad Medusas tilbud bidrager med, som ikke allerede dækkes af eksisterende kommunale skal-tilbud.

Hvis partnerskabsaftalen ikke forlænges, har Medusa mulighed for at søge om tilskud i andre af kommunens puljer på lige vilkår med andre foreninger – dog ydes der i disse ikke tilskud til fast aflønning af personale.

Foreningen Medusa har sammen med ansøgningen vedlagt følgende bilag:

 • Budget for 2020
 • Statusrapport for 2017
 • Statusrapport for 2018
 • Statistik over henvendelser i 2018
 • Statistik over henvendelser i 2019
 • Overblik over relationen mellem Foreningen Medusa og Krisecenter Medusa
Beskrivelse af alternativ indstilling

Indstilling om reduceret støttebeløb
Foreningen Medusa yder et frivilligdrevet supplement til de kommunale skal-tilbud, og kommunens støtte er med til at sikre et stabilt økonomisk grundlag for det frivillige arbejde. De seneste år er der imidlertid blevet reduceret på mange af de kommunale tilbud. Derfor indstiller administrationen, at støttebeløbet til Medusa ligeledes reduceres – til 50.000 kr. årligt. Til gengæld lægger vi med den nye aftale op til en forenkling af partnerskabsaftalens mål og gensidige forpligtelser.

Det er administrationens vurdering, at der i det nuværende budget ikke er ressourcer til et udbygget samarbejde med Medusa omkring et lokalt beredskab til håndtering af vold i familien.

Indstilling om 3-årig partnerskabsaftale
Medusa ønsker at søge om forlængelse af partnerskabsaftalen for en 5-årig periode. Det har hidtil ikke været normal praksis at indgå aftaler udover 3 års varighed. Dette sikrer en løbende politisk behandling og prioritering, ligesom der ikke indgås aftaler udover de budgetmæssige overslagsår. Administrationen anbefaler derfor at fortsætte med en 3-årig aftale.

Indstilling om finansiering via §18 puljen
Den nuværende partnerskabsaftale er finansieret ud fra følgende model:

§18 puljen    50.000 kr.
Kerneområdet Aktiv Hele Livet  30.000 kr.
Kerneområdet Læring og Trivsel  30.000 kr.
Kerneområdet Alle Kan Bidrage  30.000 kr.
I alt   140.000 kr.

Det er administrationens vurdering, at der i det eksisterende budget ikke er ressourcer til at støtte et kan-tilbud som Medusa. Derfor indstiller administrationen, at partnerskabsaftalen kun finansieres af midler fra §18 puljen – puljen til understøttelse af frivilligt arbejde for socialt udsatte.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser ved hovedindstillingen
Om beslutningen på sigt kan medføre øgede udgifter for Holbæk Kommune til andre indsatser for voldsramte kvinder og deres børn er en mulighed – men det er vanskeligt at vurdere.

 

Økonomiske konsekvenser ved den alternative indstilling
Hvis udvalget beslutter at følge den alternative indstilling, vil det få økonomiske konsekvenser for §18 puljen, som årligt vil blive reduceret med 50.000 kr. Der findes allerede to andre partnerskabsaftaler, som finansieres af denne pulje, og derudover finansieres kommunens tilskud til brugerrådene ved De Aktive Centre også herfra. Så det vil reducere den samlede pulje med:

Kirkens Korshær  185.000 kr. årligt
TUBA      75.000 kr. årligt
Driftsmidler til brugerrådene 320.000 kr. årligt
Medusa      50.000 kr. årligt
I alt   630.000 kr. årligt

I 2020 forventes §18 puljen samlet at indeholde 1.896.000 kr. Restbeløbet efter ovenstående udbetalinger vil således være 1.266.000 kr.

Ved ansøgningsfristens udløb den 1. november var der modtaget ansøgninger for samlet 1.738.000 kr. til aktiviteter og projekter i 2020. Desuden er der en endnu en ansøgningsrunde til samme budgetår den 1. maj.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 20. marts 2017: pkt. 18 – Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa

Beslutning i Socialudvalget den 25-11-2019

Udvalget beslutter, at der årligt afsættes 140.000 kr. til en partnerskabsaftale, der løber i 3 år. Partnerskabsaftalen finansieres årligt med 50.000 kr. fra §18 midlerne. Socialområdet skal yderligere årligt finde finansiering for 90.000 kr. indenfor udvalgets område. Denne finansiering besluttes og godkendes med udmøntning af budgetaftalen på Socialudvalgets udvalgsmøde i januar 2020.

Supplerende sagsfremstilling 28-11-2019

Socialudvalget besluttede den 25. november 2019 at afsætte 140.000 kr. årligt til en 3-årig partnerskabsaftale med Foreningen Medusa.
Socialudvalget besluttede samtidig, at partnerskabsaftalen delvist skal finansieres via midler fra §18 puljen til understøttelse af frivilligt arbejde for socialt udsatte. Socialudvalgets beslutning forudsætter, at midlerne til §18 puljen de næste tre år årligt reduceres med 50.000 kr., der overføres til Socialudvalget.

Da det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvor mange penge, der afsættes til §18 puljen, forudsætter beslutningen en godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Socialudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.caseno17-10585_#5083654_v1_ansøgning om partnerskabsaftale fra foreningen medusa.pdf
caseno17-10585_#5083662_v1_budget for foreningen medusas ambulante tilbud 2020.pdf
caseno17-10585_#5083667_v1_statusrapport for medusa 2017.pdf
caseno17-10585_#5083685_v1_statusrapport for foreningen medusa 2018.pdf
caseno17-10585_#5083691_v1_statistik over henvendelser i medusa i 2018.pdf
caseno17-10585_#5083694_v1_statistik over henvendelser til medusa i 2019.pdf
caseno17-10585_#5083688_v1_overblik over relationen mellem foreningen medusa og krisecenter medusa.pdf

Bilag

Ansøgning om partnerskabsaftale fra Foreningen Medusa
Budget for Foreningen Medusas ambulante tilbud 2020
Statusrapport for Medusa 2017
Statusrapport for Foreningen Medusa 2018
Statistik over henvendelser i Medusa i 2018
Statistik over henvendelser til Medusa i 2019
Overblik over relationen mellem Foreningen Medusa og Krisecenter Medusa


299. Godkendelse - Styrkelse af hjemmeplejen, udmøntning af budget 2020-2023

Godkendelse - Styrkelse af hjemmeplejen, udmøntning af budget 2020-2023
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det godkendes at udmønte de otte millioner kroner til ”Styrkelse af hjemmeplejen” som beskrevet i skema 1.
Beskrivelse af sagen

Budgetaftalen 2020-2023 indebærer at hjemmeplejen styrkes med otte millioner kroner om året. I budgetaftalen står der, at ”de otte millioner kroner bruges til at forbedre medarbejdernes arbejdsvilkår. Der er en direkte sammenhæng mellem medarbejdernes arbejdsvilkår og deres mulighed for at levere den pleje og omsorg, som de ældre borgere i Holbæk kommune har brug for. Den konkrete udmøntning af styrkelsen af hjemmeplejen behandles i udvalget for Ældre og Sundhed den 25. november og efterfølgende i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen den 11. december”.

Administrationen har udarbejdet en række faglige anbefalinger til udmøntning af budgetaftalen. Forslagene er administrationens bud på, hvordan medarbejdernes arbejdsvilkår kan forbedres, så der bliver rum til at håndtere uforudsete opgaver i løbet af dagen.

Administrationens anbefaling til udmøntning af budgetaftalen fremgår af Skema 1.

Skema 1 – Administrationens anbefalinger

2020

2021

2022

2023

Faglig sparring en gang om måneden – varighed 1 time

Årsværk: 2,9

Medarbejderne i hjemmeplejen har et ønske om mere tid til faglige møder.

Øget tid til fælles drøftelser, oplæring og individuel kompetenceudvikling indebærer, at der ansættes flere medarbejdere for at kunne løse de samlede opgaver.

1,2

1,2

1,2

1,2

Øget tid hos borgeren til rehabilitering i hverdagen

Årsværk: 6,8

Et vellykket rehabiliteringsforløb forudsætter, at der er tid til relations- og motivationsarbejdet, da det er afgørende for effekten hos borgeren. Der afsættes derfor ekstra tid hos borgeren til de enkelte rehabiliteringsforløb.

2,8

2,8

2,8

2,8

Styrket sygepleje

Årsværk: 4

Sygeplejen er generelt presset på grund af flere komplekse og akutte opgaver. Der afsættes ressourcer af til at styrke sygeplejen, herunder geriteam.
Forslaget bidrager til bedre rammer for håndtering akutte opgaver.

2,0

2,0

2,0

2,0

Fuldtidsvejledere

Årsværk: 4,0

Forslaget frigiver tid hos medarbejdere, der i dag varetager vejlederfunktionen. Forslaget indebærer en mere ensrettet og professionel vejledning af sosu-elever. Det kan have den afledte effekt, at Holbæk Kommune fremstår som en attraktiv praktikplads, man har lyst til at vende tilbage til som uddannet sosu.

2,0

2,0

2,0

2,0

I alt

8,0

8,0

8,0

8,0

 

Administrationen har bemærket, at køretid har fyldt i de politiske drøftelser om budgettet.

Der er i dag indregnet køretid i hjemmeplejens timepris. På medarbejdernes kørelister fremgår køretiden som en samlet blok enten i starten eller slutningen af dagen – den såkaldte ”hvid tid”.

Tidsblokken er - på en 8 timers vagt - 52 minutter i et landdistrikt og 32 minutter i et bydistrikt. Denne praksis er baseret på erfaringer fra gps-tracking og har været drøftet og godkendt i MED-udvalget i Hjemmeplejen.

Baggrunden for at planlægge køretiden i en blok er for at undgå ”minut-tyranniet” og sikre fleksibilitet ved sygdom eller akut opståede situationer hos borgerne. Når køretiden ikke er fordelt ud på kørelisten mellem besøgene, skal medarbejderen selv omsætte ”hvid tid” til arbejdsdagens opgaver. Det har givet anledning til støj og bøvl hos medarbejdere.  Der er derfor en opgave for lederne i hjemmeplejen i at formidle det tydeligere så medarbejderne forstår kørelisten. Derudover kan der være behov for at vurdere tidsblokken igen.

Hvis man politisk vil noget andet end det administrationen anbefaler i skema 1, er der udarbejdet forslag, der i kombination med forslagene i skema 1 kan indgå i udmøntningen af budgetaftalen. De alternative forslag fremgår af skema 2. Det er vigtigt at bemærke, at beløbene i de enkelte forslag er justerbare.

Skema 2 – Alternative forslag

2020

2021

2022

2023

Faglig sparring en gang om ugen – varighed ½ time

Årsværk: 6,6

Medarbejderne i hjemmeplejen har et ønske om mere tid til faglige møder.

Øget tid til fælles drøftelser, oplæring og individuel kompetenceudvikling indebærer, at der ansættes flere medarbejdere for at kunne løse de samlede opgaver.                                            

2,7

2,7

2,7

2,7

Øget køretid – 10 min. pr. dag 

Årsværk: 9,2

Hver medarbejder (fuldtid) får 10 min ekstra om dagen til kørsel.

Forslaget giver tid til at håndtere uforudsete hændelser i løbet af dagen.

3,8

3,8

3,8

3,8

I alt

6,5

6,5

6,5

6,5

 

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af de forslag der vedtages.

Samlet set betyder udmøntningen af de 8 mio. kr. at timeprisen i den kommunale hjemmepleje øges. Når udbud med private leverandører skal genforhandles danner den kommunale hjemmeplejes timepris udgangspunkt for timeprisen i et udbud.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

I forbindelse med dialogmøde mellem Udvalget for Ældre og Sundhed og Ældrerådet den 28. oktober 2019 fik Ældrerådet lejlighed til at komme med forslag til, hvordan budgetaftalen kan udmøntes, så hjemmeplejen bliver styrket. På dialogmødet blev det aftalt med Ældrerådet, at i stedet for en traditionel høring, ville de blive præsenteret for administrationens oplæg på deres møde i november 2019. 

Ældrerådets input er indarbejdet i administrationens forslag.

Ældrerådet har fået præsenteret de forskellige forslag til udmøntning af budgetaftalen på deres møde den 13. november 2019.

Ældrerådet tilkendegav på mødet, at forslagene giver god mening i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og dermed et forbedret arbejdsmiljø i hjemmeplejen. Hertil kommer at, at forslagene implicit understøtter forbedring i indsatserne til borgere tilknyttet hjemmeplejen.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019: Punkt 259: Beslutning om budget 2020-2023 – 2. behandling af budgettet

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-11-2019

Indstilles godkendt med den bemærkning at udvalget Ældre og Sundhed ønsker, at der gennemføres en undersøgelse omkring køretid som indbefatter både en vurdering af kørselsbehovet, baseret på GPS-tracking og måden man planlægger og formidler kørsel på.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandling af punktet.

Udvalget for Ældre og Sundheds indstilling indstilles godkendt, med den bemærkning at Udvalget for Ældre og Sundhed medio 2020 efter dialog med medarbejderrepræsentanterne foreløbigt evaluerer, om udmøntningen af midlerne virker efter hensigten, herunder om medarbejdernes arbejdsvilkår og køretid er blevet forbedret.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandling af punktet. Som suppleant deltog i stedet Karina Helmer (V).

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.caseno19-39500_#5104353_v1_faglig sparring en gang om måneden - varighed 1 time.docx
caseno19-39500_#5104342_v1_øget tid hos borgeren til rehabilitering i hverdagen.docx
caseno19-39500_#5104337_v1_styrket sygepleje.docx
caseno19-39500_#5104329_v1_fuldtidsvejledere.docx
caseno19-39500_#5104350_v1_faglig sparring en gang om ungen - varighed 30 minutter.docx
caseno19-39500_#5104347_v1_øget køretid - 10 min pr dag.docx

Bilag

Faglig sparring en gang om måneden - varighed 1 time
Øget tid hos borgeren til rehabilitering i hverdagen
Styrket sygepleje
Fuldtidsvejledere
Faglig sparring en gang om ungen - varighed 30 minutter
Øget køretid - 10 min pr dag


300. Godkendelse af Uddannelsesplan 2020

Godkendelse af Uddannelsesplan 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Uddannelsesplan 2020 godkendes
Beskrivelse af sagen

Uddannelsesplanen er den overordnede politiske plan for indsatsen i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge. Med Uddannelsesplan 2020 sætter Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse retning for arbejdet med den fortsatte udvikling af indsatsen for og med kommunens unge borgere.

Uddannelsesplan 2020 er disponeret som følger:

 • Forord
 • Kerneopgaven og de eksisterende indsatser
 • Særlige politiske temaer i 2020
 • Unge i Holbæk Kommune
 • Forsørgelse, budget og indsatsområder
 • Mål – Hvad sigter vi efter?

 

De overordnede målsætninger, som sætter retning for arbejdet i 2020

Indsatsområde 1: Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning

 • At skabe tryghed og trivsel blandt kommunens borgere. Det skal undgås, at særlige grupperinger skaber utryghed
 • At understøtte alle unges uddannelses- og jobidentitet samt uddannelsesvalg

Indsatsområde 2: Uddannelsesrettet indsats og støtte

 • At få så mange unge borgere som muligt i uddannelse eller job
 • At effektivisere de sociale foranstaltninger indenfor rammerne af serviceniveauerne

Indsatsområde 3: Uddannelsesaktiviteter

 • At forbedre mulighederne for at alle unge i Holbæk Kommune gennemfører en uddannelse

I uddannelsesplanen udfoldes de overordnede målsætninger via fastsættelse af delmål, indsatser og succeskriterier.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke i sig selv at have økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.caseno19-22586_#5102761_v1_uddannelsesplan 2020 - endeligt forslag nov 2019.pdf

Bilag

Uddannelsesplan 2020 - endeligt forslag nov 2019


301. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Beskæftigelsesplan 2020 godkendes.
Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Beskæftigelsesplanen samler udfordringer og indsatser med udgangspunkt i de lokale beskæftigelsesmål samt beskæftigelsesministerens vejledende mål. Planen er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem især politikere og administration om status og udvikling i beskæftigelsesindsatsen.

Udvalget godkendte 25.06.2019 et forslag fra administrationen til rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2020. På baggrund af dette forslag forelægger administrationen et udkast til det kommende års beskæftigelsesplan til godkendelse. Udkastet tager udgangspunkt i fire hovedspor for indsatsen:

Et styrket samarbejde med erhvervslivet

Samarbejde med erhvervslivet skal give fordele for både virksomheder og borgere. Holbæk Kommune samarbejdsgrad med virksomhederne i kommunen og regionen skal hæves, idet samarbejde med virksomheder øger job-og fastholdelseseffekten. Jobcentret skal i højere grad være det sted, virksomhederne henvender sig først, når man har brug for arbejdskraft. Desuden skal jobcentret i højere grad bidrage til at finde løsninger, så flere sygemeldte fastholder deres job.

Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Færre borgere skal være langvarigt på en ydelse. Jobcentret skal både forebygge og afhjælpe. Forebyggelsen skal ske ved en tidlig indsats for borgere, der kommer på en ydelse. Afhjælpningen skal ske ved en styrket koordinering af beskæftigelsesindsatsen med blandt andet den socialfaglige indsats og sundhedstilbud.

En beskæftigelsesrettet integrationsindsats

Holbæk Kommunes borgere under integrationsprogrammet skal have en indsats, så de hurtigst muligt bliver selvforsørgende. Det betyder, at flere borgere på integrationsydelse skal i ordinær beskæftigelse. Desuden skal borgere med anden etnisk herkomst end dansk opnå samme erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens som etnisk danske borgere.

Borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret

Jobcentret er til for borgere og virksomheder – og ikke omvendt, og jobcentret skal arbejde for til stadighed at yde den bedst mulige service til borgere og virksomheder. Derfor er borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret et hovedspor i beskæftigelsesplanen. Borgere og virksomheder skal opleve, at jobcentrets service er effektiv, kompetent og sammenhængende.

Udkastet til beskæftigelsesplanen er vedlagt denne sag som bilag.

 

Ændringer i den foreliggende version i forhold til seneste udkast

I forhold til det udkast, som administrationen fremlagde til behandling på udvalgsmødet i oktober, har administrationen foretaget disse ændringer.

 • Færdiggørelse af manglende afsnit, herunder et afsnit om regelforenkling af beskæftigelsesområdet (s. 9)
 • Gennemgang/skrivning med fokus på formuleringer, stavning og tegnsætning
 • Justering af hovedmålsætningen baseret på de seneste forventninger i ledelsesoverblikket (s. 11). I udkastet var det målsætningen, at i alt 168 fuldtidspersoner skal ud af offentlig forsørgelse. Denne version er forventningen ændret til 198 fuldtidspersoner.
 • Tilføjelse af et afsnit om delstrategier under beskæftigelsesplanen (s. 8)

 

Det videre forløb

Hvis udvalget kan indstille planen godkendt, forelægges den herefter for Økonomiudvalget den 4. december og for Kommunalbestyrelsen til godkendelse den 11. december.

 

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke i sig selv at have økonomiske konsekvenser

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 25.06.2019. Sag nr. 68: Drøftelse af rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2020.

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 29.10.2019. Sag nr.97: Beslutning om udkast til Beskæftigelsesplan 2020.

 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.caseno19-40756_#5104864_v2_beskæftigelsesplan 2020 final.pdf

Bilag

Beskæftigelsesplan 2020


302. Beslutning om styrkelse af arbejdet på gadeplan

Beslutning om styrkelse af arbejdet på gadeplan
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

 1. UngHolbæk Fritid og Forebyggelse/SSP, styrker gadeplansarbejdet ved en omlægning af de nuværende indsatser og ressourcer
Beskrivelse af sagen

På Kommunalbestyrelsesmødet den 14. august 2019 blev det besluttet, at Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse i løbet af efteråret 2019 skal forelægge et forslag til en omlægning af arbejdet med en styrkelse af arbejdet på gadeplan mv.

Medarbejdere og ledelse i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse har siden august 2019 på personalemøder og senest på en workshop i oktober drøftet, hvordan ønsket om styrkelse af gadeplansarbejdet kan imødekommes. Der har i drøftelserne været fokus på:

 • Indsatser, der skal fortsættes med
 • Indsatser, som skal igangsættes eller styrkes
 • Omlægninger der skal frigøre ressourcer til indsatsen

UngHolbæk Fritid og Forebyggelse

Fritids- og forebyggelsesindsatsen er organiseret med udgangspunkt i de fire skoledistrikter. Til hvert skoledistrikt er knyttet en klubkoordinator og en SSP-konsulent, der sammen koordinerer og systematiserer den lokale indsats med ungdomsklubber, SSP, ungdomsskole og samarbejdet med skolen. Klubmedarbejdere arbejder primært med unge mellem 14 og 18 år, mens SSP-medarbejdere også har de unge op til 30 år i deres målgruppe. SSP indgår derfor også som en del af elevtjenesten på ungdomsuddannelserne

Gadeplansarbejde

Gadeplansarbejde kan defineres som en direkte og synlig opsøgende indsats.

Derudover er gadeplansarbejde bl.a. karakteriseret ved, at det:

 • kan foregå alle steder, hvor der kan være uroskabende eller kriminelle/kriminalitetstruede unge
 • kan sættes ind ved akutte problemstillinger
 • bygger på relationer til de unge mennesker
 • skal have tryghedsskabende, forebyggende og urodæmpende effekt
 • sker på de unges præmisser ”vi taler med de unge og leder dem videre”
 • ofte sker i et samarbejde med politi, boligsociale indsatser, skoler, klubber og andre aktører
 • foregår i hele kommunen og vil blive iværksat på de steder, som SSP-samarbejdet udpeger som aktuelle ”hot-spots”

Fremtidig prioritering af indsatser

Den nuværende organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse vil fortsat være fundamentet for arbejdet. Organiseringen giver mulighed for stor fleksibilitet og mobilitet, så der kan ske hurtige skift i prioriteringer ved behov for akutte indsatser. I praksis betyder det, at SSP-konsulenterne i samarbejde med det øvrige UngHolbæk Fritid og Forebyggelse vil kunne kanalisere ressourcerne derhen, hvor der er behov for dem.

Organiseringen af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse følger beslutningen i Udvalget for Uddannelse og Job den 22. marts 2017.

Som arbejdet i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse ser ud i dag, vil en del af indsatserne kunne karakteriseres som gadeplansindsatser. Det kan bl.a. være arbejde på gaden i boligområder, tilstedeværelse ved diverse arrangementer og tryghedsindsatser i samarbejde med politi. En omlægning henimod en styrket gadeplansindsats vil bl.a. bestå i en udvikling af disse allerede eksisterende indsatser, men der vil også blive igangsat nye indsatser.

Udviklingen af eksisterende og igangsættelse af nye gadeplansindsatser skal ske inden for de eksisterende økonomiske rammer i UngHolbæk. Omlægningen af arbejdet vil derfor få konsekvenser for den nuværende forebyggende indsats på skoler, ungdomsuddannelser og i klubber.

På baggrund af drøftelserne i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse vil administrationen pege på følgende fremtidig prioritering af indsatser, der medvirker til at styrke gadeplansarbejdet:

1)     Gadeplansindsatser, der skal fortsættes med:

 • Indsatser på skoler, i klubber og ungdomsskole
 • Tilstedeværelse ved diverse arrangementer i Holbæk Kommune, hvor unge deltager. Dette kan f.eks. være SKVULP, aftensalg, koncerter, sidste skoledag mv.
 • Opsøgende arbejde på f.eks. Filmtorvet, i parker, ved McDonalds, biblioteker, kræmmermarkeder og andre hot-spots i kommunen, hvor vi ved, at de unge hænger ud
 • Tilstedeværelse i boligområder i et tæt samarbejde med de boligsociale indsatser
 • Samarbejde med politi om tryghedsskabende indsatser
 • Get2sport, som er et projekt med aktiviteter på gadeplan i boligområder
 • SSP vagttelefon

 

2)     Indsatser, der skal igangsættes eller styrkes:

 • Der etableres en ”matrikelløs klub”, som skal danne ramme om gadeplansindsatsen. Klubben bemandes dels af SSP-medarbejdere og dels af klubmedarbejdere. Klubben vil poppe op rundt om i kommunen efter behov. Indsatsområderne vil være de kommunale ”hot-spots” udpeget af SSP-samarbejdet. De klubmedarbejdere, der indgår i gadeplansindsatsen, skal ”uddannes” til opgaven af SSP-konsulenterne. Den samlede ressource i denne direkte gadeplansindsats vil - inklusive den nuværende gadeplansindsats, som er beskrevet ovenfor - være ca. 2 årsværk
 • Samarbejdet i de fire skoledistrikter ”De 4 netværk” styrkes og synliggøres i alle lokalområder. Det skal blive et mere aktivt og relevant forum for udveksling af viden om, hvad der foregår i et område
 • Etablering af faste opsøgende team i alle ungdomsklubber. Her deltager SSP-konsulenter sammen med klubkoordinatorer i arbejdet med at koordinere og iværksætte gadeplansindsatser i alle lokalområder
 • Der tages initiativ til synlige tryghedsskabende indsatser som f.eks. tryghedsvandringer og dialogmøder med unge/forældre/borgere
 • Der etableres et netværk, hvor SSP-konsulenter og diskoteksejere/restauratører i kommunen har en dialog om, hvad der rører sig i nattelivet. Netværket skal mødes 3-4 gange om året. UngHolbæk tager initiativ til dannelsen af dette netværk
 • Kommunikation om SSP-opgaveløsningen styrkes. Dette sker bl.a. ved etablering af en Facebook-side med information til forældre og andre borgere

 

3)     Omlægninger der skal frigøre ressourcer til indsatsen:

 • Prioritering af antal medarbejdere på de enkelte opgaver som f.eks. SKVULP, 7’eren, Jagten mv.
 • Styrkelse af projektledelse og administration
 • Lidt mindre SSP-tilstedeværelse på skolerne (ca. 2 timer ugentligt pr SSP-konsulent)
 • Færre medarbejdertimer i klubber og lidt færre åbningstimer (ca. 8 færre ugentlige åbningstimer samlet i hele kommunen)
 • Deltager ikke i Folkemøde 2020 – eller deltager i meget begrænset omfang
 • Klubberne rykker aktiviteter ud på gaden i et større omfang end i dag

 

En styrket gadeplansindsats vil udmønte sig som beskrevet ovenfor. En styrket gadeplansindsats indebærer ikke:

 • Medarbejdere på gaden i weekender og på sene aftener – udover når der er arrangementer eller særlige situationer
 • Et udrykningskorps, som man kan ringe til på alle tider af døgnet

Implementering

På baggrund af beslutningen i dette dagsordenspunkt vil medarbejdere og ledelse straks gå i gang med en omlægning af arbejdet i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse med fokus på implementeringen af den styrkede gadeplansindsats.

På udvalgsmødet den 8. september 2020 vil Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse få en status på arbejdet med de indsatser, der er sat i gang ift. det styrkede fokus på gadeplansindsatsen.

Deltagere på møde den 26. november 2019 i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse:

 • Mette Hunsdahl, områdeleder
 • Søren Myrup, afdelingsleder UngHolbæk Fritid og Forebyggelse
 • Ann-Katrine Holm, SSP-konsulent
Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser

 

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget ”Uddannelse og Job”, 22. marts 2017:

Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse

Kommunalbestyrelsen, 14. august 2019:

Beslutning om anvendelsen af SSP-opgaver og ressourcer

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.

303. Beslutning om indgåelse af velfærdsalliance med DBU

Beslutning om indgåelse af velfærdsalliance med DBU
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes at indgå aftale om en velfærdsalliance mellem Holbæk Kommune og DBU og herunder at den årlige udgift på 74.469 kr. finansieres fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen under politikområde Kultur og Fritid
Beskrivelse af sagen

I et samarbejde med DBU, DBU Sjælland og udvalgte lokale fodboldklubber ønsker Holbæk Kommune at løse forskellige velfærdsudfordringer ved anvendelse af foreningsdrevne indsatser.

Aftalen om en velfærdsalliance med DBU omfatter en række konkrete indsatser inden for disse overordnede temaer:

-         Udvikling af pige-/kvindefodbold

-         Sundhed

-         Beskæftigelse

DBU bidrager til aftalen med disse projekter, der er en del af deres vision ”En Del Af Noget Større”:

-         Aktiviteter til nærmere definering med kommunens fodboldklubber målrettet udvikling af pige-/kvindefodbold og flere piger og kvinder til fodbold

-         Opstart af Fodbold Fitness-hold i op til to fodboldklubber i regi af Bevæg dig for livet Fodbold

-         Opstart af Fodbold for Hjertet i samarbejde med kommunens sundhedscenter og en fodboldklub

-         Flere i beskæftigelse via det fondsfinansierede DBU-projekt Fælles Fodslag forankret i en fodboldklub målrettet arbejdsledige borgere

-         Udvikling og afvikling af en større event i Holbæk Sportsby

Desuden understøtter DBU Sjælland ovenstående projekter med op til seks udviklingsforløb for kommunens fodboldklubber.

Projekterne er nærmere beskrevet i sagens to bilag.

Udover disse projekter, der har karakter af bredde- og velfærdsindsatser, vil DBU i aftaleperioden afvikle minimum én ungdomslandskamp i Holbæk Sportsby (som prøveafvikling) og yderligere minimum én ungdomslandskamp (såfremt prøveafviklingen forløber succesfuldt).

Velfærdsalliancen løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at udgiften på 74.469 kr. årligt finansieres af Frivilligheds- og Sundhedspuljen under Udvalget for Kultur og Fritid. Puljen har i 2020 et restbudget på 80.000 kr.

Udgifter til afvikling af en ungdomslandskamp er ikke indregnet i udgifter til aftalen. DBU anslår, at udgifter pr. kamp ligger et sted mellem 8.000 kr. og 15.000 kr., hvilket fremgår af sagens bilag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-11-2019

Indstilles godkendt

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-11-2019

Indstilles godkendt, idet aftalen evalueres årligt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.caseno19-36884_#5067961_v1_udkast til aftale om velfærdsalliance mellem holbæk kommune og dbu pr. 08.10.2019.pdf
caseno19-36884_#5068104_v1_bilag - u-landskampe økonomi.pdf
caseno19-36884_#5104946_v1_bilag 1 - beskrivelse af edans-projekter i velfærdsalliance med holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

UDKAST til aftale om Velfærdsalliance mellem Holbæk Kommune og DBU
Bilag - U-landskampe Økonomi
Bilag 1 - Beskrivelse af EDANS-projekter i Velfærdsalliance med Holbæk Kommune.pdf


304. Beslutning om frigivelse af budgetmidler til kunstgræsbane i Vipperød

Beslutning om frigivelse af budgetmidler til kunstgræsbane i Vipperød
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der frigives yderligere 1,3 mio. kr. af afsatte anlægsmidler til ’Projektomkostninger til opstart af anlæg’ i budget 2019 under Økonomiudvalget til etablering af Miljøvenlig kunstgræsbane i Vipperød
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har den 10. april 2019 bevilliget og frigivet 3,3 mio. kr fra de afsatte anlægsmidler i budget 2019 under Kultur og Fritid til etablering af Miljøvenlig kunstgræsbane i Vipperød.

Kommunalbestyrelsen er i den tidligere sagsfremstilling gjort opmærksom på, at en eventuel merudgift vil blive fremlagt efter afholdt licitation og inden kontrakten med de udførende underskrives. Med denne sag beskrives den forventede anlægsøkonomi.

Kunstgræsbanen er udbudt som en kunstgræsbane med kork. Kork er valgt efter at Holbæk Kommune har undersøgt hvilke miljøvenlige infill produkter, som er på markedet. Kunstgræsbanen er beliggende meget tæt på et område med særlige drikkevandsinteresser og kork er valgt for at minimere risikoen for udvaskning af tungmetaller og DEHP (et hormonforstyrrende stof). VVM-afgørelse og udledningstilladelse er den 24. oktober 2019 sendt i høring. 

Der er afholdt licitation mandag den 14. oktober 2019 og der er indkommet 4 tilbud på fagentrepriserne.

Kontrakten skal underskrives medio december 2019, hvis tidsplanen skal overholdes med forventet ibrugtagning forår 2020.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsentreprisen og Kunstgræsentreprisen er udbudt med tildelingskriteriet ”laveste pris”. Kommunens rådgiver har gennemregnet tilbuddene. Tilbuddene indeholder ikke forbehold og der er ikke noteret regnefejl.

I anlægsentreprisen er laveste indkomne bud en samlet entreprisesum på 2.634.562 kr.

Som tillæg til anlægsentreprisen, kan der etableres den resterende stiforbindelse mellem den projekterede sti og hen til p-pladsens faste belægning. Denne vil blive etableret med et kantstensbånd og belægning af betonfliser. Dette gøres ud fra mermængder i tilbudslisten, og svare til en meromkostning på ca. 50.000 kr., hvilket er medtaget i den samlede økonomi under anlægsentreprisen. 

I kunstgræsentreprisen er laveste indkomne bud en samlet entreprisesum på 1.589.924 kr.

Det samlede buget ser således ud:

Anlægsøkonomi

Mio kr

Anlægsentreprisen

2,634 *

Kunstgræsentreprisen

1,589 *

Forundersøgelser og rådgivning

0,375

Administrationsomkostninger, indvielse, ekstra tilkøb af kork infill samt ekstra ampere

 

0,557

Uforudsete udgifter (5 % *)

0,255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*uforudsete udgifter på 5% er af anlægsentreprisen og kunstgræsentreprisen.

 

Samlet set udgør budgettet dermed 5.410.000 kr.

Vipperød Fodbold klub har meddelt, at de kan bidrage med 1 mio. kr. Der skal betales gavemoms af dette beløb. Gavemomsen udgør 17,5 %, dvs. et nettobidrag på 825.000 kr.

Der søges derfor om en merbevilling på 1,3 mio. kr. udover de 3,3 mio. kr. som er bevilliget og frigivet. Den samlede anlægsramme for Holbæk kommune udgør 4,6 mio. kr.

Derudover bidrager Fodboldklubben med 825.000 kr., når gavemomsen er fratrukket.

 

Administrationen anbefaler, at der inden kontakten underskrives, frigives 1,3 mio. kr. fra de overførte midler på 3,7 mio. kr. fra budget 2018 (’Projektomkostninger til opstart af anlæg’) til budget 2019 under Økonomiudvalget til etablering af Miljøvenlig kunstgræsbane i Vipperød.

Midlerne skal ikke anvendes i 2019 og vil blive overført til 2020 sammen med den samlede bevilling til projektet.

Driftsmidler

Holbæk Kommune har den 25. januar 2016 meddelt Vipperød Fodboldklub, at der er bevilliget 2,0 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Vipperød.

Frigivelsen af midlerne sker med den præmis at den kommunale fodboldbane og tilhørende klubhus i Kongstrup nedlægges og de afsatte kommunale midler til drift af Kongstrup banen (Roskildevej 262, Vipperød) overgår til drift den nye kunstgræsbane. Disse midler skal dermed dække driften af kunstgræsbanen. Anlægssummen indeholder desuden ekstra 2 tons korkgranulat svarende til ca. 10 % af den samlede indfyldte korkmængde ved nyinstallation. Vurderingen er at infills materialet derfor ikke skal indkøbes ekstra de første 5 driftsår afhængig af banens brug og vejrlig.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der har de senere år været et øget fokus på udfordringen med spredningen af gummigranulat fra kunstgræsbaner. Undersøgelser fra Danmark og Norge peger på, at der hvert år forsvinder flere tons gummigranulat fra hver kunstgræsbane, dvs. små stykker af mikroplast som i mange tilfælde havner i naturen. Det er et problem der blandt andet har medført at man nogle steder i Norge helt er stoppet med at anlægge kunstgræsbaner med gummigranulat som infill. Ved at anvende et mere miljøvenligt materiale som infill, kan man imødekomme denne problematik, og det er hvad der valgt i dette projekt.

I dette projekt er det traditionelle infill, gummigranulat, erstattet med ren kork. Da kork er et naturligt forekommende produkt, er der ingen kendte negative miljømæssige konsekvenser, ved at det spredes til naturen ved f.eks. udledning til vandløb og lignende.

Rundt om banen bliver der desuden anlagt afskærmningsplader ved foden af hegnet i ca. 60 cm`s højde for at begrænse spredning af kork, som hjælper til at holde korken inde på banen i forbindelse med drift og generel brug. Selvom det ikke skader at korken ryger uden for hegnet, er der omkostninger forbundet med genopfyldning af korken og det er derfor hensigtsmæssigt at undgå så meget spredning som muligt.

Udledningstilladelse samt VVM afgørelse vedr. etablering af kunstgræsbane i Vipperød er givet den 29. oktober 2019. Der er truffet beslutning om at kunstgræsbanen ikke er VVM pligtig.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.

305. Beslutning om støtte til Mørkøv Hallens padelbane

Beslutning om støtte til Mørkøv Hallens padelbane
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Mørkøv Hallens etablering af padelbane støttes med 200.000 kr. i 2019 under forudsætning af, at den resterende finansiering til projektet rejses
 2. der frigives 216.000 kr. fra de overførte midler på 3,7 mio. kr. fra budget 2018 (’Projektomkostninger til opstart af anlæg’) til budget 2019 under Økonomiudvalget til etablering af padelbane i Mørkøv
Beskrivelse af sagen

Mørkøv Hallen er en selvejende idrætshal, som har søgt om kommunal støtte til etablering af en padelbane.

Den samlede udgift til etablering af padelbane er opgjort til 770.000 kr., hvoraf Mørkøv Hallen søger Holbæk Kommune om et tilskud på 200.000 kr. Mørkøv Hallen forventer at finansiere de resterende 570.000 kr. via egenfinansiering, fonde og puljer.

Hvorfor etablere Padeltennis i Mørkøv?

Padeltennis er en relativ ny sport, som ikke kræver samme teknik som f.eks. almindelig tennis. Padeltennis henvender sig alle aldersgrupper og rammer derfor en meget bred befolkningsgruppe.

Med etablering af en padelbane ønsker Mørkøv Hallen at skabe et miljø i og omkring hallen, som henvender sig til både den etablerede foreningsidræt i hallen og den uorganiserede idræt der foregår ved legepladsen og multibanen.

En padelbane ved Mørkøv Hallen vil også være et tilbud i idrætsundervisningen til den lokale skole – Kildebjergskolen, som har ca. 480 elever. Skolen bruger i forvejen både de indendørs og udendørs faciliteter ved Mørkøv Hallen til idrætsundervisning.

Den primære foreningsaktør i Mørkøv Hallen er Mørkøv Idrætsforening, som består af afdelingerne fodbold, badminton, tennis, billard og e-sport.  Idrætsforeningen har til sammen ca. 600 medlemmer. Herudover har idrætsforeningen et samarbejde med Jyderup tennisklub, som danner et solidt grundlag for etablering og benyttelse af padelbanen.

Mørkøv Hallen har søgt og fået byggetilladelse til etableringen af padelbanen.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen anbefaler, at finansieringen på samlet 216.000 kr. anvises og frigives af de overførte midler på 3,7 mio. kr. fra budget 2018 (’Projektomkostninger til opstart af anlæg’) til budget 2019 under Økonomiudvalget til etablering af padelbane i Mørkøv.

Mørkøv Hallen søger om 200.000 kr., hvor der skal tillægges 8% til interne administrationsomkostninger i relation til anlægsområdet.

Midlerne skal ikke anvendes i 2019 og vil blive overført til 2020 i en samlet

bevilling til projektet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Etablering af udendørs idrætsfacilliter til idrætsudøver har generelt et lavere såkaldt C02-aftryk end idrætsgrene, der udøves i haller og gymnastiksale.

Forskellene på CO2-aftryk er store. Til sammenligning vil hver enkelt håndbold- og indendørs fodboldspiller i gennemsnit have et CO2-aftryk på 14,1 kilo om året, er fitnessudøveren nede på cirka 5,4 kilo. Prisen som den mest grønne idræt tager yoga med blot 3,7 kilo udledning om året.

I mellemgruppen med en udledning på 9-10 kilo pr. idrætsudøver ligger idrætsgrene som tennis, badminton, kampsporter, volleyball og basketball, mens gymnasterne tegner sig for små otte kilo.

Skøjtehaller og svømmeanlæg indgår ikke i beregningerne på grund af bygningernes kompleksitet, selv om de er de største CO2-udledere på grund af deres høje energiforbrug til nedkøling af is og opvarmning af bassiner.

Derfor vurderer administrationen umiddelbart, at der som udgangspunkt altid er en belastning ved forbrug og bearbejdning af ressourcer ved nyetablering af nye faciliteter, men de miljø- og klimamæssige konsekvenser er relativt beskedne ved etablering og drift af en udendørs padeltennisbane set i forhold til andre idrætsfacilliter.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.

306. Beslutning om tilskud til aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen

Beslutning om tilskud til aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. ansøgning fra bestyrelsen for Knabstrup Hallen om tilskud på 379.973 kr. til anlæg af aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen imødekommes i budget 2020 under forudsætning af, at den resterende finansiering til projektet rejses.

 

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for Knabstrup Hallen har ansøgt om tilskud til medfinansiering af aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen med miniracerbane, køretårn, modelflyveplads samt modelskibssø.

Ansøger oplyser, at en opgradering af faciliteterne bl.a. kan gøre det muligt at afholde internationale miniracerstævner.

Der søges om tilskud fra Kultur og Fritid på 379.973 kr. Beløbet svarer til de restmidler, som i 2015 blev bevilget til Knabstrup Hallen fra udviklingspulje til nye faciliteter i sportshallerne, en pulje afsat i budget 2015 – 18. Dengang modtog Knabstrup Hallen tilsagn på 515.000 kr. fra udviklingspuljen til ”Projekt Grønt Område”. Imidlertid blev kun en del af projektet realiseret og af den oprindelige bevilling er anvendt 135.026 kr.

I første omgang har Knabstrup Hallen derfor søgt om af få frigivet disse restmidler på 379.973 kr. til det nye aktivitetscenter. Administrationen oplyser, at restmidlerne fra udviklingspuljen til nye faciliteter i sportshallerne, ikke længere findes i anlægsbudgettet. Dette skyldes, at Kommunalbestyrelsen, under hensyntagen til lav likviditet, i 2017 besluttede at annullere alle ikke igangsatte projekter samt uforbrugte overførsler.

Fordele ved projektet

 • Projektet peger godt ind i ”Knabstrup Sætter Kurs” – et projekt som blev afviklet i foråret 2019 og havde som mål - i samarbejde med borgere, politikere og kommunale medarbejdere - at styrke lokalområdet. Et at de 6 temaer, der blev arbejdet med, var Knabstrup Hallen, hvor en tværgående arbejdsgruppe skulle arbejde på at gøre hallen til et samlingspunkt for borgere og specielle sportsgrene.

 

 • Det er givet tilsagn om medfinansiering fra LAG

Udfordringer ved projektet

 • Projektet har et økonomisk omfang, som vil lægge beslag på en væsentlig del af udvalgets puljemidler i 2020.
 • Administrationen har ikke haft mulighed til at vurdere de data, der er igangsat med opsætning af kameraer til aktivitetsmåling

Projektets budget

Projektet har et samlet budget på 1.518.999 kr. Bestyrelsen for Knabstrup Hallen oplyser, at man har fået forhåndstilsagn fra LAG Midt-Nordvestsjælland om tilskud til projektet på 400.000 kr. og forventer at kunne fundraise yderligere 740.000 kr.

Budgettet kan sammenfatte således:

Forhåndstilsagn fra LAG

400.000 kr.

Ansøgt kommunalt tilskud

379.973 kr.

Søges rejst ved fundraising af halbestyrelsen

739.026 kr.

I alt

1.518.999 kr.

 

Bestyrelsen for Knabstrup Hallen skal selv indhente nødvendig myndighedsgodkendelse til anlægget.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 379.973 kr. i budget 2020 til anlæg af aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen kan finansieres således:

Pulje

Budget 2020

Tilskud aktivitetscenter

Rest i puljen

Eventpuljen

190.000

150.000

40.000

Øvrige Kulturelle opgaver

61.000

61.000

0

Udstyrspuljen

313.000

168.973

144.027

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 22. juni 2015: Punkt 65: Beslutning om fordeling af tilskud til projekter fra udviklingspuljen til nye aktiviteter i sportshaller

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.caseno12-53979_#4935590_v1_aktivitetscenter knabstrup hallen - lag-ansøgning.pdf.pdf
caseno12-53979_#5097081_v1_indstillingsbrev lag knabstrup hallen.pdf.pdf

Bilag

Aktivitetscenter Knabstrup Hallen - LAG-ansøgning.pdf
indstillingsbrev LAG Knabstrup Hallen.pdf


307. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab i efteråret 2019

Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab i efteråret 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller at

 1. der frigives en anlægsbevilling på 99.750 kr. til projekt Brinken ved Sølyst.
  med Jyderup Stilav som ansøger, når Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetrevision 4 har omplaceret beløbet fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler).

 

 1. der frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt Tølløse Fælled med en række lokale foreninger i Tølløse som ansøgere, når Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetrevision 4 har omplaceret beløbet fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler).

 

 1. der frigives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til projekt Multibane i Ladegårdsparken med Kultur og Trivsel, Ladegårdsparken som ansøgere, når Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetrevision 4 har omplaceret beløbet fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler).
Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefalede på deres møde d. 19. november 2019, hvilke ansøgninger til puljen Rum til Fællesskab fra efterårsrunden 2019 Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal imødekomme.


Puljen modtog 3 ansøgninger ved ansøgningsfrist d. 17. september 2019. Administrationen har screenet alle ansøgninger og vurderet, at de alle lever op til puljens krav, og at der er lovhjemmel til at yde støtte til projekterne.
Puljen Rum til Fællesskab kan på nuværende tidspunkt ikke bruges til driftsmidler, da der tilbageholdenhed på endnu ikke disponerede driftsmidler. Alle tre ansøgninger vedrører anlægsmidler, hvorfor det er muligt for projektudvalget at anbefale ansøgningerne

Puljen Rum til Fællesskab er i budgettet opdelt i to: ”Udviklingspulje til lokalområder”, som er driftsmidler og ”Pulje til Lokaludvikling” som er anlægsmidler. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller indledningsvist at driftsmidlerne omplaceres til anlæg for at imødekomme de indkomne ansøgninger.
 

Fagudvalgenes interesse i ansøgningerne

De anbefalede projekter har enten særlig interesse for Udvalget for Klima og Miljø eller Udvalget for Kultur og Fritid, hvorfor sagen starter i disse fagudvalg, som får mulighed for at forholde sig til dem. Da alle projekter vedrører anlægsmidler, er det Kommunalbestyrelsen, der har beslutningskompetencen.

Fagudvalgene skal forholde sig til følgende indstillinger:

 • Udvalget for Klima og Miljø skal forholde sig til indstilling 1
 • Udvalget for Kultur og Fritid skal forholde sig til indstilling 2 og 3.Hvad kan der søges penge til i Puljen Rum til Fællesskab

Der søges tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de fire nedenstående kriterier.

Særlige kendetegn: som handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn.

Møder i naturen: hvor der er fokus på den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter.

Lokale samlingssteder: hvilket er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder.

Sikker færden: drejer sig om trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

 

De fulde betingelser kan læses her


Korte beskrivelser af ansøgninger og administrationens vurderinger heraf

De 3 ansøgninger fremgår i sin fulde længde af bilag 1, 2, 3,
Af Bilag 0 fremgår korte beskrivelser af ansøgninger og administrationens vurderinger heraf.Projekt Brinken ved Sølyst:

 • Gennem ansøgningen ønskes det, at brink markeres af en nybygget stensætning, der i lige linje afgrænser søen, og giver besøgende direkte adgang til vandet og sikrer udsynet. Ligeledes oprenses en del af søbredden for tagrør. 
 • Projektet imødekommer kriterierne ’Lokale samlingssteder’ og ’Møder i naturen’.
 • Ansøgte støttebeløb fra puljen Rum til Fællesskab: 99.750 kr.

Administrationens vurdering:
Projektet forbedrer den landskabelige kvalitet på et bynært opholdsareal, der har mange lokale brugere.
En realisering af projektet er i overensstemmelse med den udvikling, der er beskrevet i Jyderup Handleplan og Istidsruten vedrørende det ønskede mål om øget turisme- og naturoplevelser ved Skarresø.
Projektet vurderes, at indeholde anlægsmidler, da stensætningen er så ødelagt og forfalden, at der vil være tale om at anlægge stensætningen på ny.
Efter ca. 2-3 år vil tagrør i søbredden skulle skæres eller graves op igen.
Denne aktivitet skal de udføre lokalt frivilligt selv. Holbæk Kommune har ikke driftsmidler til denne aktivitet. Det kan dog være usikkert, om der lokalt er ressourcerne til at udføre denne opgave.
Såfremt Holbæk Kommune skulle udføre denne aktivitet er der umiddelbart tale om en driftsudgift på ca. 20.000 kr. hvert 3-5 år.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller:
At projektet tildeles 99.750 kr. og at det påhviler ansøger at drifte projektet selv.
 


Projekt Tølløse Fælled:

 • Det kommunalt ejede areal mellem Dalvænget og Rødtjørnevej ønskes omdannet til en bypark til Tølløse og omegn.
  Med byparken skabes en aktivitetspark, hvor mennesker samles til bevægelse, motion, musik, fællesarrangementer og naturoplevelser gennem bl.a. en frugthave, stier, bålhus, sø og amfiscene.
 • Området ønskes udformet så det tilbyder muligheder for oplevelser, aktivitet og hyggeligt samvær. Projektet tilstræber at tilføre området mere natur ved at forvandle store åbne arealer til halvvild fælled.
 • Projektet imødekommer kriterierne ’Lokale samlingssteder’,  ’Møder i naturen’ og ’Særlige kendetegn’
 • Ansøgte støttebeløb fra puljen Rum til Fællesskab: 800.000 kr.

Administrationens vurdering:

Projektet er flot og ambitiøst og kan både styrke det lokale fællesskab og komme en bred kreds af borgere til gavn.

Der skal udarbejdes en benyttelsesaftale mellem lokalforum og kommunen. Her vil vilkår for benyttelse samt fremtidig drift indgå.

Afledte driftsomkostninger efter anlæg, må de frivillige selv afholde, da der ikke er penge i budgettet til drift. Der ansøges som en del af projektet om midler til grej/udstyr, som de frivillige kan benytte. Administrationen vurderer dog, at driften fremover kan være en udfordring, da det er et meget stort projekt. Der er risiko for, at de frivillige på sigt ikke kan overskue de mange driftsopgaver. Holbæk Kommune skal være opmærksomme på udfordringen og være klar til at finde midlerne i budgetterne til fremtidig drift. Et groft skøn ud fra ansøgeres materiale kan være en udgift på omkring 85.000 kr. årligt.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller:
At projektet tildeles 500.000 kr. og at det påhviler ansøger at drifte projektet selv, hvor ansøger skal dokumentere, hvordan de selv kan drifte projektet.  

 

 

 

Projekt Multibane i Ladegårdsparken:

 • Gennem ansøgning er det ønsket at skabe et fælles udendørsrum i form af en multibane i Ladegårdsparken, hvor børn og unge i boligområdet kan have let adgang til faciliteter og dermed dyrke mere gratis idræt i deres fritid og på samme tid invitere andre unge fra Holbæk, samt andre byer, ind i boligområdet. Multibanen ønskes opført ved boligområdets aktivitetshus.
 • Projektet imødekommer kriteriet  ’Lokale samlingssteder’.
 • Ansøgte støttebeløb fra puljen Rum til Fællesskab: 300.000 kr.

Administrationens vurdering:

Projektet vil kunne tilføre boligområdet en værdi med et lokalt samlingssted for børn og unge. 
Derudover vurderes det, at projektet er tilpas enkelt så det vil kunne realiseres forholdsvis let og hurtigt. Der er ikke afledte driftsomkostningerne forbundet for Holbæk Kommune, da boligselskabet forestår driften.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller:
At projektet tildeles 300.000 kr. og at det påhviler ansøger at drifte projektet selv.    Boligselskabet forestår driften af projektet selv.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt står der 2.361.400 mio. kr. udisponeret på ’Udviklingspuljen til lokalområder’ (driftsmidler) og 225.000 kr. på ’Pulje til Lokaludvikling’ (anlægsmidler).

Vedtages samtlige indstillinger frigives der anlægsbevillinger på i alt 899.750,00 kr. til de tre beskrevne projekter, når Kommunalbestyrelsen, i forbindelse med budgetrevision 4, har omplaceret beløbet fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler).

Der er ikke fremtidige afledte driftsomkostninger forbundet med sagen, da Projektudvalget for udvikling af Lokalområderne indstiller med hensyn til alle tre ansøgninger, at det påhviler ansøgere selv at drifte projektet. 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens godkendelse af puljen Rum til Fællesskab

Kommunalbestyrelsen, 11. september 2019, punkt 212: Budgetrevision 3

PULO, 19. november 2019, punkt 7: Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til fællesskab (efterårsrunden 2019).

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-11-2019

Indstilles godkendt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.caseno19-2742_#5095986_v1_bilag 0_korte beskrivelser af ansøgninger og administrationens vurderinger heraf.pdf.pdf
caseno19-2742_#5095987_v1_bilag 1_brinken ved sølyst - samlet ansøgning.pdf.pdf
caseno19-2742_#5096000_v1_bilag 2_tølløse fælled - samlet ansøgning.pdf.pdf
caseno19-2742_#5096012_v1_bilag 3_multibane i ladegårdsparken - samlet ansøgning.pdf.pdf

Bilag

Bilag 0_Korte beskrivelser af ansøgninger og administrationens vurderinger heraf.pdf
Bilag 1_Brinken ved Sølyst - samlet ansøgning.pdf
Bilag 2_Tølløse Fælled - samlet ansøgning.pdf
Bilag 3_Multibane i Ladegårdsparken - samlet ansøgning.pdf


308. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplanforslag 2.90 og kommuneplantillæg nr. 15 for udvidelse af lokalcenteret ved Kalundborgvej i Holbæk by

Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplanforslag 2.90 og kommuneplantillæg nr. 15 for udvidelse af lokalcenteret ved Kalundborgvej i Holbæk by
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til lokalplan 2.90 og kommuneplantillæg nr. 15 for udvidelse af lokalcenteret ved Kalundborgvej vedtages endeligt.
Beskrivelse af sagen

Forslag til lokalplan 2.90 og kommuneplantillæg 15 for udvidelse af lokalcenteret ved Kalundborgvej i Holbæk har været i offentlig høring og planforslaget og kommuneplantillægget forelægges nu til endelig vedtagelse.

Lokalplansforslag 2.90 (se bilag 1)

I lokalplanen indgår mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik fra 1000 m2 til 1200 m2 inkl. personalefaciliteter. Herudover øges den samlede ramme til dagligvarebutikker, så der bliver mulighed for i alt 1400 m2 butikker. Der gives endvidere indenfor lokalplanområdet mulighed for etablering af serviceerhverv såsom mindre restaurant/pizzaria eller andet serviceerhverv.

I lokalplanen indgår endvidere mulighed for at udvide p-arealet for centeret samt mulighed for at etablere vaskehal og bibeholde mulighed for etablering af ubemandet tankanlæg.

Kommuneplantillæg (se bilag 2)

Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 15, som ændrer lokalcenteret på følgende områder:

- Centerets geografiske afgrænsning ændres og mere areal indgår i lokalplanområdet for at muliggøre etablering af mere p-areal til centeret.

- Den maks. butiksstørrelse for dagligvarebutik ændres fra maksimalt 1000 m2 til maksimalt 1200 m2 inklusive personalefaciliteter. Dette for at muliggøre en større dagligvarebutik. Planloven giver i dag mulighed for dagligvarebutikker på op til 1200 m2 inklusive personalefaciliteter.

- Centerets samlede størrelse ændres fra 1000 m2 til 1400 m2 for at muliggøre udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik samt for at muliggøre flere butikker indenfor området.

Høring

Høringen af planforslagene har fundet sted i perioden 28. august 2019 til 24. oktober 2019, og der er indkommet 5 høringssvar.

Administrationens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 3 og høringssvarene kan ses af bilag 4.

To af høringssvarene omhandler trafiksikkerhed og overkørsler, hvor hensynet/forholdet enten allerede er medtaget i planen, eller ikke kan imødekommes med baggrund i lokalplanlægningen.

Tre af høringssvarene er fra statslige myndigheder myndigheder/aktører. Banedanmark oplyser, at de ikke har nogen bemærkninger til planforslagene. Dansk Gas distribution oplyser, at området er naturgasforsynet.

Miljøstyrelsen har også afgivet høringssvar, og bemærker, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Administrationen bemærker, at det fremgår af planforslagenes miljøvurdering (screening), at der ikke er registreret fredede eller truede dyre- og plantearter inden for lokalplanområdet, ligesom der ikke er registreret beskyttede naturtyper, samt at der ikke er fundet Bilag IV-arter inden for området. Området er undersøgt herfor.

Høringssvarene har ikke givet anledning til, at administrationen foreslår ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene. Begrundelsen herfor er, at høringssvarene indeholder forhold, hvor hensynet eller forholdet enten allerede er medtaget i planen eller hvor ønsket om ændring ikke kan imødekommes med baggrund i lokalplanlægningen, da lokalplanlægning ikke medfører handlepligt, og eksisterende lovlige forhold kan fortsætte.

Administrationens indstilling til behandling af høringssvar

Administrationen indstiller, at de indkomne høringssvar ikke medfører ændringer i lokalplan og kommuneplantillæg i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene.

Der foretages dog mindre redaktionelle ændringer for at rette sproglige fejl og mangler med henblik på forståelsesmæssig præcisering.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen afledte kommunale investeringer som følge af planforslagets realisering.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes, at der ikke er negative miljø- og klimamæssige konsekvenser ved etablering af planernes indhold.

Høring

Høringen af planforslagene har fundet sted i perioden 28. august 2019 til 24. oktober 2019,

Lovgrundlag – link

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse og prioritering af planerne

Godkendelse til offentlig høring

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-11-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, V og O).

Imod stemte 1 (Ø), idet byen er tilstrækkelig dækket ind af dagligvareforretninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F, I, O og V).

Imod stemte 2 (L og Ø), som mener, at byen er tilstrækkelig dækket ind af dagligvareforretninger.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.

For stemte 25 (A, O, F, C, I, B og V).

Imod stemte 4 (L og Ø), som mener, at byen er tilstrækkelig dækket ind af dagligvareforretninger.caseno18-24012_#4958850_v1_bilag 1 lokalplanforslag 2.90.pdf
caseno18-24012_#4958857_v1_bilag 2 forslag til kommuneplantillæg nr. 15.pdf
caseno18-24012_#5092507_v1_bilag 3 - hvidbog.pdf
caseno18-24012_#5096778_v1_bilag 4 - høringssvar samlet.pdf

Bilag

Bilag 1: Lokalplanforslag 2.90
Bilag 2: Forslag til kommuneplantillæg nr. 15
Bilag 3 - Hvidbog
Bilag 4 - Høringssvar samlet


309. Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 18.05 Boliger ved Camillevej, Soderup, til udsendelse i offentlig høring

Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 18.05 Boliger ved Camillevej, Soderup, til udsendelse i offentlig høring
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til lokalplan nr. 18.05 Boliger ved Camillevej, Soderup, godkendes til udsendelse i offentlig høring.
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra grundejeren om at etablere storparceller på arealet.

Med den seneste kommuneplan blev landsbyafgrænsningen for Soderup Vest udvidet til også at omfatte indeværende lokalplanområde, da anlæggelsen af Bukkerupvej syd for landsbyen havde efterladt et restareal. Lokalplanforslaget er således også en opfølgning på kommuneplanens udlæg af området til boligformål og kommer til at udgøre en afrunding af landsbyen mod syd.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanforslaget giver mulighed for udstykning af op til seks storparceller til boligformål med mulighed for hobbypræget landbrug samt evt. mulighed for at holde et lille antal dyr på hver ejendom. Den enkelte storparcel skal minimum have et areal på 2.500 m2.

Storparcellerne placeres langs en forlængelse af Camillevej. Parcellerne er inddelt i delområder, som styrer muligheden for placering af de forskellige former for bebyggelse. Således skal boliger placeres nærmest Camillevej og den eksisterende bebyggelse i Soderup Vest. Dernæst kommer udhuse og evt. staldbebyggelse. Storparcellerne afsluttes med et areal, som ikke må bebygges, men kan anvendes til have, dyrefold el.lign.

Bygningerne skal tilpasses landsbymiljøet, så der opnås en god helhedsvirkning. Der må maksimalt opføres 250 m2 bolig på den enkelte storparcel. Ligeledes må der samlet opføres maksimalt 250 m2 bygninger til stald, udhus og lignende bygninger på den enkelte storparcel.

Boliger må opføres i maksimalt én etage med udnyttet tagetage. Tage på boliger og eventuelle staldbygning skal udformes som sadeltage og materialeholdningen skal i øvrigt afspejle den traditionelle byggeskik.

Forlængelsen af Camillevej skal etableres som en grusvej med grønne rabatter og en grøft til håndtering af regnvand fra vejarealet.

Under udarbejdelsen af lokalplanforslaget har alternative vejføringer og stiforbindelser været drøftet og undersøgt. De alternativer, der har været undersøgt, er vejadgang fra Bukkerupvej, Glentevej eller Vangevej. Ligeledes har stiforbindelser fra Glentevej eller Vangevej været undersøgt, men lader sig ikke umiddelbart gøre på grund af manglende ret til udlægge vej og sti henover private grunde.

Regnvand skal håndteres indenfor lokalplanens område og derfor udlægges arealreservationer til regnvandsgrøfter og nedsivningsanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lokalplanområdet blev med anlæggelsen af Bukkerupvej uegnet som landbrugsareal og lå tilbage som et restareal. Med lokalplanforslagets muligheder for at etablere boliger, udnyttes en ressource og der muliggøres nye boliger i et landsbymiljø, som samtidig ligger tæt på station, skoler, institutioner og indkøb.

Regnvand håndteres lokalt og vil således ikke belaste det offentlige kloaksystem.

Høring

I forbindelse med opstart af lokalplanarbejdet indbød administrationen sammen med grundejer de nærmeste naboer til en drøftelse af lokalplanforslagets formål og kommende indhold. Mødet blev afholdt d. 18. juni 2019. Der indkom efterfølgende tre skriftlige bemærkninger, som bl.a. udtrykte bekymring over den øgede trafik på Camillevej samt ønsker om et beplantningsbælte mod eksisterende naboer og hastighedsregulerende foranstaltninger på Bukkerupvej.

Planforslaget sendes ud i offentlig høring fra d. 17. december 2019 til d. 11. februar 2020.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse og prioritering

Udvalget for Klima og Miljø, d. 30. oktober 2018, punkt 126: Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Økonomiudvalget, d. 7. november 2018, punkt 242: Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.caseno19-10591_#5091014_v1_20191108_lp_18_05_forslag pdf.pdf.pdf

Bilag

Bilag A


310. Beslutning om godkendelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Beslutning om godkendelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 godkendes.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. september 2019 at udsende udkast til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 i offentlig høring i 4 uger.

Udkast til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 blev udarbejdet på baggrund af uheldsstatistik, møder og dialog med bl.a. skoler og ungdomsuddannelser og lokalfora samt vurdering af projekter fra den tidligere rapport om trafiksikkerhed fra 2016, som ikke er udført endnu.

Høringsperioden er nu afsluttet og der er indkommet 62 høringssvar. Administrationens behandling af høringssvarene kan ses af bilag 2 og høringssvarene kan ses af bilag 3.

I høringssvarene bemærkes både ønsker til nye cykelstier, trafiksikkerhedsforbedrende og tryghedsskabende foranstaltninger (stier, kryds, hastighedsbegrænsninger, skiltning), samt forslag om at ændre i prioriteringen af projekterne og kommentarer til trafiksikkerhedsplanens øvrige indhold.

En del af høringssvarene peger på etablering af cykelsti på henholdsvis strækningerne Regstrup-Søstrup-Holbæk og Stigs Bjergby-Mørkøv. Der er i budgetaftalen for 2020 afsat penge til disse to strækninger, og de forventes derfor etableret i 2020-2021.

Administrationen foreslår, at de ønsker til nye cykelstier, der er indkommet i høringsperioden, og som ikke er en del af trafiksikkerhedsplanen overføres til en liste over forslag til nye stier.

Den årlige pulje til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag, foreslås ligeledes anvendt til bl.a. at foretage trafiktællinger, hvor der vurderes at være behov for det. Dette kan danne grundlag for, at en ønsket cykelsti kan blive prioriteret og gennemført.

Herudover er der i høringssvarene flere bemærkninger om etablering af mindre trafiksikkerheds- og tryghedsskabende foranstaltninger såsom ændrede opmærkninger og linjer, nye skilte, nye hastighedsbegrænsninger, trafikbump og chikaner, fodgængerfelter mv. Vejmyndigheden får også løbende mange af sådanne henvendelser, og praksis er her, at der løbende foretages besigtigelser på de konkrete steder med henblik på at vurdere relevante tiltag. Der kan endvidere – på baggrund af vejmyndighedens nærmere vurdering – foretages trafiktællinger og evt. droneovervågninger på særligt udpegede steder, f.eks. skoler, for at få et overblik over omfanget og karakteren af trafikken det pågældende sted, og på baggrund heraf vurdere hvilke trafiksikkerhedsmæssige tiltag, der vil virke bedst. Trafiktællinger er et instrument, vejmyndigheden vil bruge mere omfattende fremadrettet, og disse tællinger vil også danne grundlag for en dialog med politiet om mulige løsninger.

Konkret vil den årlige pulje på 500.000 kr. til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag, som vist i handleplanlistens første punkt (som fremgår af udkast til trafiksikkerhedsplan, bilag 1), anvendes til disse mindre projekter, hvis det på baggrund af administrationens nærmere vurdering, skønnes et behov for det.

Administrationens behandling af høringssvar

Administrationen vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til at ændre i trafiksikkerhedsplanen. Administrationen har i udkastet til trafiksikkerhedsplanen udpeget steder og strækninger på baggrund af bemærkninger fra både lokalfora, skoler mv. og på baggrund af deres input er de prioriteret ud fra en samlet faglig vurdering.

Listen med udpegede projekter er ikke udtømmende. Den vil således løbende kunne udbygges med nye projektmuligheder og nye aktiviteter.

På denne baggrund ser administrationen ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at medtage yderligere projekter eller ændre i prioriteringen i trafiksikkerhedsplanen, men som redegjort for ovenfor, vil vejmyndigheden løbende foretage besigtigelser og trafiktællinger, og dette kan danne grundlag for, at f.eks. en cykelsti, der ikke er med i planen, bliver højere prioriteret.

Administrationen har ved en gennemgang af trafiksikkerhedsplanen fundet, at den afsatte pulje på 500.000 kr. til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag ved en fejl optræder to gange. Som følge heraf, er der en summeringsfejl på de følgende sider i planen. Administrationen sørger for, at denne fejl rettes såfremt planen vedtages endeligt. Herudover foretages mindre redaktionelle ændringer af korrekturmæssig karakter.

Økonomi til realisering af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Nedenfor beskrives de forventede omkostninger for realisering af målsætninger og indsatser i Trafiksikkerhedsplan 2020-2025.

Indsats

Udgift

Realisering af anlægsprojekter i Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

25,6 mio. kr.

Realisering af tidligere prioriterede trafikforbedringstiltag (anlægsprojekter)

6 mio. kr.

Ad hoc midler til fx afmærkning, skiltning, steler, bomme mv.

500.000 kr./år.

Cykelstier Søstrup- Holbæk Megacenter og Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby

17,2 mio. kr.

(Prisen som COWI har anslået i trafiksikkerhedsplanen)

 

I budget 2020-2023, vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019, er der afsat 9 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger i 2020, 7,1 mio. kr. i 2021 og 5,1 mio. kr. i 2022. Herudover er der afsat 18 mio. kr. til cykelstier samlet i 2020-2021.

Baggrund, formål og indhold

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 er en opdatering af Rapport om Trafiksikkerhed 2016. Planen er Holbæk Kommunes redegørelse for trafiksikkerheden i kommunen i 2014-2018 samt en plan for forbedringer af trafiksikkerheden i kommunen fremadrettet. Det er vigtigt at pointere, at anbefalingerne og indsatsområderne i denne plan ikke er udtømmende - der vil være mulighed for at andre end de i planen nævnte tiltag kan prioriteres og gennemføres.

Formålet med Holbæk Kommunes arbejde med trafiksikkerhed og målet med trafiksikkerhedsplanen er at øge trafiksikkerheden og trygheden for kommunens borgere. Holbæk Kommune vil bidrage til opnåelse af nationale mål om en reduktion af antallet af tilskadekomne i trafikken. Med Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 forebygger Holbæk Kommune uheld og øger trygheden gennem udbedring af strategisk udvalgte veje, krydsningspunkter og stier.

Med trafiksikkerhedsplanen har Holbæk Kommune særligt fokus på trygheden og trafiksikkerheden for lette trafikanter og skolebørn. Kommunen følger de nationale målsætninger for bekæmpelse af færdselsuheld. Målet for Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 er at halvere antallet af personskader på kommunevejene frem til 2025, i forhold til 2015.

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 fremgår af bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 skal kunne realiseres i de kommende år, kræver det en prioritering af midler hertil i de kommende års budgetter.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige negative miljø- og klimamæssige konsekvenser. Fremmelse af cykelstier og trafiksikkerhed er i overensstemmelse med kommunens ambitioner på klima og miljøområdet.

Høring

Trafiksikkerhedsplanen har været i offentlig høring i perioden 13. september 2019 til 11. oktober 2019

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2019 om at sende forslag til Trafiksikkerhedsplan i offentlig høring

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 5. november om budget 2020-2023

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-11-2019

Indstilles godkendt, idet det søges fremmet, at flere børne og unge kan cykle og gå sikkert til og fra skole

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Klima og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt, idet det bemærkes, at cykelstierne vedtaget med budget 2020 etableres som rigtige cykelstier. 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.caseno19-6791_#5093177_v1_bilag 1 - trafiksikkerhedsplan.pdf
caseno19-6791_#5093163_v1_bilag 3 - samlet pdf med 62 høringssvar.pdf
caseno19-6791_#5103369_v1_bilag 2 - hvidbog.pdf

Bilag

Bilag 1 - Trafiksikkerhedsplan
Bilag 3 - Samlet PDF med 62 høringssvar
Bilag 2 - Hvidbog


311. Beslutning om godkendelse af aftale om spildevandsforsyning til erhvervsgrunde

Beslutning om godkendelse af aftale om spildevandsforsyning til erhvervsgrunde
Sagsgang og sagstype

Klima og Miljø udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Holbæk Kommune indgår den vedlagte aftale med FORS Spildevand, Roskilde Kommune og Lejre Kommune om spildevandsforsyning ved salg af tilsluttede erhvervsgrunde.
Beskrivelse af sagen

Baggrunden for aftalen er, at kommunerne og spildevandsselskaberne ønsker at afklare, hvilke forsyningsforpligtelser, der gælder for spildevandsselskaberne, når kommunerne sælger allerede spildevandsforsynede erhvervsgrunde med henblik på omdannelse til boliger. Med erhvervsgrunde menes grunde, der hidtil har været benyttet til anden anvendelse end bolig.

Spildevandsanlæg er nødvendig forsyning. Når en erhvervsgrund ændrer anvendelse og udstykkes til flere matrikler til boliger skal spildevandsforsyningen ændres så den passer til grundens nye formål. For grunde der ikke allerede er forsynet er spildevandsselskaberne forpligtiget til at sikre forsyning. Dette har indtil nu også været tilfældet ved allerede forsynede grunde. Lige nu verserer imidlertid en retssag i landsretten om forpligtelsen til at udføre yderligere spildevandsforsyning på en allerede forsynet grund i Valby. Sagen kan potentielt ændre praksis, så det fremover er køberen af grunden, der skal etablere og finansiere spildevandsanlæg. Dette vil påvirke købesummen, som må forventes at blive mindre når der skal indregnes udgifter til forsyning. Aftalen mellem Holbæk, Roskilde, Lejre og Fors skal sikre en klar retsstilling mellem parterne, og herved også sikre, at kommunerne ikke lider økonomiske tab ved praksisændringer på baggrund af retssagen.

Aftalen

Aftalen (bilag 1 og bilag 2) mellem kommunerne og FORS regulerer de vilkår for spildevandsforsyning, som kommunerne fremadrettet anvender ved salg af kommunalt ejede erhvervsgrunde. Det er eksempelvis relevant for Holbæk Kommune ved salg af Holbæk Have.

Hovedprincippet i aftalen er, at købere af allerede spildevandsforsynede erhvervsgrunde selv skal afholde udgifterne til nødvendig udvidelse af spildevandsforsyningen i forbindelse med omdannelse af ejendommene. Hvis udfaldet af den verserende retssag pålægger spildevandsselskaberne en udvidet forsyningsforpligtelse, så FORS ville have været forpligtet til at etablere og finansiere udvidelse af spildevandsforsyningen, skal FORS kompensere kommunerne for et beløb svarende til omkostningerne ved etableringen af spildevandsforsyningen på ejendommene. Derved bliver kommunen kompenseres for den lavere købesum, som kommunen har opnået ved at sælge grunde med vilkår om, at købere skulle medregne etablering af forsyning.

Med aftalen sikres der en klar retsstilling mellem FORS, kommunerne og køberne. Hvis dommen tilsiger, at ejendommens ejer selv skal betale for udvidelse af forsyning, vil aftalens betalingsvilkår svare til retstilstanden. Hvis dommen tilsiger, at spildevandsselskabet skal betale, sikrer aftalen at kommunen kompenseres for den lavere købesum.

Aftalen er ikke til hinder for, at kommunerne vælger selv at byggemodne erhvervsgrunde inden salg. I givet fald finder aftalens bestemmelser om pligt til betaling af godtgørelse for spildevandsanlæg direkte anvendelse mellem kommunerne og FORS.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen tilsigter at stille FORS, kommunerne og købere økonomisk på samme måde, som vil gælde når der er kommet klarhed over spildevandsselskabernes forsyningsforpligtelse ved omdannelse af allerede forsynede erhvervsgrunde. Aftalen har derfor ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Aftalen påvirker ikke spildevandsplanens og de miljøretlige rammer for spildevandsforsyning, og aftalen har derfor ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Miljøbeskyttelseslovens § 32b, stk. 1:

Spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, er forpligtet til at forsyne ejendomme i spildevandsforsyningsselskabets kloakeringsområde som fastlagt af kommunalbestyrelsen, jf. § 32.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209531

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.caseno18-13810_#5091002_v1_aftale om spildevandsforsyning ved salg af tilsluttede erhvervsgrunde v. 081119.docx
caseno18-13810_#5091006_v1_bilag 1 til aftale om spildevandsforsyning ved salg af tilsluttede erhvervsgrunde v. 081119.docx

Bilag

Aftale om spildevandsforsyning ved salg af tilsluttede erhvervsgrunde v. 081119
bilag 1 til aftale om spildevandsforsyning ved salg af tilsluttede erhvervsgrunde v. 081119


312. Beslutning om færdiggørelse ved Karré 1-5 i havneområdet i Holbæk

Beslutning om færdiggørelse ved Karré 1-5 i havneområdet i Holbæk
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr., fra de afsatte midler under Klima og Miljø til ’Holbæk Havn – Restarbejder’ i budget 2019, til færdiggørelse af de kommunale arealer på sydsiden af Karré 1-5 ved havneområdet i Holbæk.
 2. De indbetalte p-fondsmidler på 2,8 mio. kr. finansierer de anlagte 34 p-pladser ved Havnevej.
Beskrivelse af sagen

Med byrådsbeslutning den 13. december 2017 er der bevilliget 3,9 mio. kr. til etablering af parkeringspladser samt færdiggørelse af de kommunale vejarealer langs Havnevej (Se bilag 1, gul markering på luftfoto).

Der er nu anlagt 34 p-pladser og de kommunale arealer på sydsiden af Karré 1-5, mellem Isefjords Allé og Havnevej, er samtidigt færdiggjort.

De samlede omkostninger for etablering af p-pladser, samt færdiggørelse udgør 4 mio. kr.

Den igangværende byudvikling og omdannelse fra industrihavn til boligområde m.m., ved havneområdet i Holbæk, betyder at den kommunale infrastruktur og vejarealerne bør færdiggøres, i takt med byggeriernes færdiggørelse.

Infrastruktur og færdiggørelse af byggemodningen i relation til de kommunale vejarealer omfatter restarbejder, dvs. kantsten, belægning, beplantning, belysning etc.

Økonomiske konsekvenser

Reglerne for anvendelse af p-fondsmidler muliggør finansiering af erstatningsparkeringspladser i forholdet 1 til 1. Da de 34 nyetablerede parkeringspladser svarer til en udgift på 2,9 mio. kr., kan p-fonden kun finansiere den andel af den samlede udgift på 4 mio. kr. til både etablering af parkeringspladser og færdiggørelse af arealerne ved karre 1-5 nord for Havnevej.

Derfor anviser administrationen, at den resterende finansiering på 1,2 mio. kr. bliver dækket af afsatte midler under Klima og Miljø til ’Holbæk Havn – Restarbejder’ i budget 2019, til færdiggørelse af de kommunale arealer på sydsiden af Karré 1-5 ved havneområdet i Holbæk.   

P-pladserne finansieres med 2,8 mio. kr. fra p-fonden.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Etableringen af p-pladserne har krævet en delvis oprensning af forurenet jord på arealerne, hvilket har haft en positiv bæredygtig, miljø- og klimamæssig konsekvens.

Hvis en forurening udgør en risiko for mennesker eller miljø, har en hel eller delvis oprensning af ejendommen en positiv effekt for fremtidige aktiviteter, samt vandmiljøet i lokalområdet.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 13. december 2017: Punkt 244 - Beslutning om bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk

Udvalget for Klima og Miljø den 29. maj 2018: Punkt 82 - Orientering om etablering af parkeringspladser

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Udsat

Supplerende sagsfremstilling 07-11-2019

Udvalget for Klima og Miljø ønsker en supplerende beskrivelse af arealet mellem Skipperstræde og Domhusstræde på sydsiden af Isefjords Allé 30.

Der er på nuværende tidspunkt ikke anlagt eller planlagt p-pladser på det midterste areal og som udgangspunkt er projektet afsluttet – uden udskudte eller senere ændringer eller delarbejder.

Som belyst i sagsfremstillingen samt skitsen (som angivet på bilag 1) til Udvalget for Klima og Miljø november 2017, blev det i samråd med de lokale beboere drøftet og aftalt, at hele strækningen fra Kanalstræde til Østre Havnevej skal disponeres som et samlet parkprojekt med mulighed for friholdte delarealer, der kan anvendes til anden aktivitet, petanque m.m.

Det omtalte areal er smallere end den øvrige strækning langs Havnevej, hvorfor etablering af p-pladser ikke er optimal.

Endvidere er naboarealet og byggeprojektet ved Karré 3 endnu ikke realiseret, hvilket bør ske, før der tages stilling til, om der kan og skal etableres yderligere parkeringspladser.

Derfor er det midterste areal i denne omgang og sammenhæng udført som et friholdt delareal.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-11-2019

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.caseno17-25388_#5075413_v1_bilag 1 beslutning om færdiggørelse ved karré 1-5 i havneområdet i holbæk.pdf.pdf
caseno17-25388_#5091116_v1_havnevej - skitse og realisering.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Beslutning om færdiggørelse ved Karré 1-5 i havneområdet i Holbæk.pdf
Havnevej - skitse og realisering.pdf


313. Beslutning om tilllægsbevilling til renovering af Hjortholmvej

Beslutning om tilllægsbevilling til renovering af Hjortholmvej
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Der gives tillægsbevilling på 615.000 kr. til dækning af overskridelse af anlægsbudgettet på renovering af Hjortholmvej. Tillægsbevillingen foreslås finansieret af ubrugte midler fra Tysinge Have.
Beskrivelse af sagen

Hjortholmvej har i sommer gennemgået en gennemgribende renovering. Undervejs i arbejdet viste det sig, at omfanget af områder, hvor bærelag (vejens opbygning under slidlaget) skulle oprettes, var større end først antaget. For eksempel har det på dele af strækningen været nødvendigt at lægge armeringsnet ned i vejen. Denne dybere opretning er gennemført for at få en tilfredsstillende kvalitet og holdbarhed på de nye belægninger.

Konsekvensen af det uforudsete arbejde på vejen har medført, at det beregnede budget på 4,3 mio.kr. ikke har slået til, idet udbedringen af skaderne er løbet op i godt 4,9 mio.kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling til at dække udgifterne.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget foreslås finansieret ved at omplacere 615.000 kr. fra de ubrugte midler fra projektet Tysinge Have, under Ældre og Sundhed. Der er overførte midler fra budget 2018 til budget 2019.

Midlerne er ubrugte og ikke disponerede, således har det ikke konsekvenser for projektet Tysinge Have eller området Ældre og Sundhed.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-11-2019

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.

314. Beslutning om salgspriser på ejendomme - december 2019

Beslutning om salgspriser på ejendomme - december 2019
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. administrationen bemyndiges til at sælge nedenstående ejendomme og grunde til de angivne priser
Beskrivelse af sagen

Matr.nr. 2b Nøkkentved by, Mørkøv – Skolevej, Knabstrup, 4440 Mørkøv.

Boligselskabet Sjælland har rettet henvendelse til Holbæk Kommune om køb af ovennævnte grundstykke.

Boligselskabet Sjælland ønsker at opføre 40 almene boliger med en gennemsnitsstørrelse på 89 m2.

Grundstykket er på 16.186 m2 og i forbindelse med salget overføres hele matriklen til byzone.

Grundstykket skal ikke i et offentligt udbud, da det er salg til alment boligbyggeri. Denne sag blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmøde den 14. august 2019 sag nr. 198.

I budget 2020 er afsat kr. 5.800.000 til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden. 

Grundstykket er vurderet ud fra følgende:

Holbæk Kommune har ca. 12.000 m2 til salg i et offentlig udbud på nabogrundstykket matr.nr. 2c Nøkkentved By, Mørkøv, hvor der kan udstykkes ca. 7 parcelhusgrunde, prisen for dette grundstykker er kr. 295.000 inkl. moms.

Salgsprisen for nærværende er sat til kr. 452.600 inkl. moms, grundstykket sælges uden omkostninger for Holbæk Kommune.

Parallelt med denne sag, forelægges for Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget en sag om igangsætning af lokalplan for Alkes Have, Knabstrup.

Nærværende grundsalg er kommet i stand som et udløb af det tværgående projektsamarbejde ”Knabstrup sætter kurs”.

Salgspris kr. 452.600 inkl. moms.

Del af vejlitra 7000F Allerup by, Tuse – Lærkevej, 4300 Holbæk

Ejerne af ejendommen matr.nr. 3fl Allerup by Tuse har rettet henvendelse til Holbæk Kommune om køb af del af vejlitra 7000F Allerup by, Tuse. Arealet udgør ca. 90 m2.

Arealet er en del af den offentlige sti fra Lærkevej til Holbæk Fjord.

Langs arealet på den offentlige sti står en hæk, som tidligere ejere af matr.nr. 3fl. Allerup by, Tuse har vedligeholdt, fordi man har haft en formodning om, at hækken stod i skellet ud til stien. De nye ejere er dog blevet bekendt med, at skellet går længere inde på grunden.

Ejerne har derfor anmodet Holbæk Kommune om køb af arealet.

Ejerne har fået vurderet arealet af statsautoriseret ejendomsmægler John Erland, Holbæk som har vurderet grundstykket til kr. 0,00.

Grundstykket ønskes arealoverført til ejendommen matr.nr. 3fl Allerup by, Tuse.

Såfremt dette godkendes, accepteres det samtidig, at den del af vejstykket nedlægges. Dog skal nedlæggelsen i offentlig høring i 8 uger, hvilket igangsættes af Holbæk Kommunes Vejmyndighed.

Nedlæggelsen af den del af vejstykket vil ikke have konsekvenser for adgangen fra Lærkevej til Holbæk Fjord via den offentlige sti, som stadig vil være tilgængelig.

Salget er uden omkostninger for Holbæk Kommune

Matr.nr. 307f Holbæk Bygrunde – Østre Havnevej 10, Holbæk

Holbæk Ny Maskinværksted (HNM) har rettet henvendelse til Holbæk Kommune om køb af matr.nr. 307f Holbæk Bygrunde. Grundstykket er på 586 m2 og har været udlejet til HMN gennem mange år. Grundstykket anvendes i dag som opbevaringsplads.

HMN har afgivet et tilbud på kr. 100.000 med tillæg af moms. Administrationen vurderer, at købstilbuddet svarer til markedsprisen. 

På grundstykket er tinglyst en vejbyggelinje, hvilket betyder, at grundstykket ikke kan bebygges. Yderligere tinglyses en servitut om byggeforbud. 

Alle omkostninger forbundet ved nærværende salg betales af HNM.

Økonomiske konsekvenser

Matr.nr. 2b Nøkkentved by, Mørkøv – Skolevej, Knabstrup, 4440 Mørkøv:

Grundkapitalindskud udgør 8% af den estimerede anskaffelsessum = kr. 6.032.000

med fradrag af salgsprisen kr. 362.000 = nettoudgift kr. 5.670.000. Hensat i budget 2020, grundkapitalindskud til Landsbyggefonden kr. 5.800.000.

Del af vejlitra 7000F Allerup by, Tuse – Lærkevej, 4300 Holbæk:

Salgspris kr. 0,00, handlen er uden omkostninger for Holbæk Kommune.
Samtlige omkostninger afholdes af ejerne af matr.nr. 3fl Allerup by, Tuse.

Matr.nr. 307f Holbæk Bygrunde – Østre Havnevej 10, Holbæk:

Salgspris ex moms kr. 100.000, handlen er uden omkostninger for Holbæk Kommune. Samtlige omkostninger afholdes af ejerne af Holbæk Ny Maskinværksted.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 14.08.2019: Pkt. 198 Beslutning om henvendelse om opførelse af alment bofællesskab i Knabstrup

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles godkendt med den ændring, at matr.nr. 307f Holbæk Bygrunde – Østre Havnevej 10, Holbæk - ikke sælges.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.caseno18-513_#5096411_v1_matr.nr. 2b nøkkentved by, mørkøv - giskort.pdf.pdf
caseno18-513_#5096415_v1_matr.nr. 2b nøkkentved by, mørkøv - giskort 2.pdf.pdf
caseno18-513_#5096417_v1_del af vejlitra 7000f allerup by, tuse - giskort.pdf.pdf
caseno18-513_#5096423_v1_del af vejlitra 7000f allerup by, tuse - giskort 2.pdf.pdf
caseno18-513_#5096424_v1_østre havnevej 10, holbæk - giskort.pdf.pdf
caseno18-513_#5096425_v1_østre havnevej 10, holbæk - giskort 2.pdf.pdf
caseno18-513_#5105678_v1_salgspriser på ejendomme december 2019 - giskort.jpg.jpg

Bilag

Matr.nr. 2b Nøkkentved by, Mørkøv - Giskort.pdf
Matr.nr. 2b Nøkkentved by, Mørkøv - Giskort 2.pdf
Del af vejlitra 7000f Allerup by, Tuse - Giskort.pdf
Del af vejlitra 7000f Allerup by, Tuse - Giskort 2.pdf
Østre Havnevej 10, Holbæk - Giskort.pdf
Østre Havnevej 10, Holbæk - Giskort 2.pdf
Salgspriser på ejendomme december 2019 - giskort.JPG


315. Orientering om status på opstart af FGU og implementering af nye krav til den kommunale ungeindsats

Orientering om status på opstart af FGU og implementering af nye krav til den kommunale ungeindsats
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om status på opstart af FGU og implementering af nye krav til den kommunale ungeindsats tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

I oktober 2017 indgik Regeringen og en bred kreds af partier i Folketinget ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’. Aftalen lagde sporene for:

 • En ny uddannelsespolitisk målsætning
 • En ny forberedende grunduddannelse (FGU)
 • Nye krav til den kommunale ungeindsats

I Holbæk Kommune nedsatte Kommunalbestyrelsen Projektudvalget for Unge og Uddannelse. Projektudvalgets opgave var at implementere den lovgivning, som fulgte af Folketingsaftalen.

Den primære skæringsdato for ikrafttræden af den nye lovgivning var 1. august 2019. (Enkelte dele af lovgivningen trådte i kraft 1. januar 2019). I dette dagsordenspunkt gives en kort status på opstart af FGU og implementering af nye krav til den kommunale ungeindsats pr. oktober 2019.

 

Status på opstart af FGU Nordvestsjælland

FGU Nordvestsjælland er en statslig selvejende institution, som udbyder den forberedende grunduddannelse i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner. FGU har etableret en skole i hver af de tre kommuner. Skolerne er placeret i hhv. Holbæk, Svebølle og Fårevejle.

FGU Nordvestsjælland slog dørene op den 12. august 2019. Pr. oktober 2019 har FGU institutionen i alt ca. 500 elever, heraf ca. 210 fra Holbæk Kommune.

Opstarten af FGU i Holbæk har været vanskelig som følge af en række udfordrende rammevilkår, bl.a.:

 • Lokaler: NVPROs konkurs i maj 2019 resulterede i, at FGU Nordvestsjælland stod uden lokaler ved opstart af FGU-afdeling Holbæk. Skolen har derfor måttet indrette sig i midlertidige lokaler på Lundemarksvej indtil de blivende lokaler på Absalonsvej er renoveret. Der har været for lidt plads i de midlertidige lokaler, hvilket har resulteret i dårligt arbejdsmiljø for både elever og medarbejdere.
 • Rekruttering af medarbejdere: NVPROs konkurs medførte, at der skulle rekrutteres mange nye undervisere, idet lærerne fra NVPRO nu ikke blev virksomhedsoverdraget. Desuden var der virksomhedsoverdragede undervisere fra VUC, der fravalgte en stilling i FGU og i stedet fratrådte deres stilling. Endelig har de dårlige fysiske rammer på Lundemarksvej resulteret i 2 langtidssygemeldinger grundet dårligt arbejdsmiljø. Alt i alt har medarbejdersituationen gjort det svært at få undervisningstimerne til at hænge sammen, hvilket har resulteret i aflysninger af timer.
  FGU har løbende rekrutteret hen over de sidste måneder og rekrutterer fortsat. Forventningen er at være fuldt bemandet pr. 1/1 2020.
 • IT-udstyr: Undervisningsministeriet og samtlige FGU-institutioner i Danmark havde ved FGU’s opstart en forventning om, at Statens IT levede op til de lovede muligheder ved opstart men internettet virkede ikke, der var ikke elev- og medarbejderpc’er til alle og der var meget lange leveringstider på it-udstyr.
 • IT-systemer: Systemet Uddata+, som er det nationalt valgte elevadministrative system, er stadig meget mangelfuldt og FGU må på nuværende tidspunkt stadig anvende håndholdte data, da Uddata+ ikke kan levere de lovede digitale løsninger, som er nødvendige til elevadministration. Derfor laves fraværsregistrering og skemalægning i andre systemer, der ikke kan integreres i Uddata+.
 • Tværfaglighed og praksisundervisning: FGU Nordvestsjælland har ligesom andre FGU-institutioner af mangel på velfungerende skemasystemer valgt, at gennemføre Almen Grunduddannelse (AGU) og Produktionsgrunduddannelse (PGU) som tidligere uden tværfaglighed i form af integreret dansk og matematik. Først i skemaperioden fra 1/11-2019-31/12-2019, begynder FGU at integrere fagligheder på tværs af AGU og PGU. FGU Nordvestsjælland har sagt ja til at deltage i et pilotprojekt i samarbejde med Undervisningsministeriet omhandlende praksisundervisning på AGU sporet. FGU er desuden i tæt dialog med Undervisningsministeriet om udvikling af temabaseret skemastruktur og samspil mellem teori og praksis.
 • Forløbsplaner: Forløbsplanen er den enkelte unges plan, der lægges af FGU i forlængelse af kommunens målgruppevurdering. Det er forløbsplanen, der sikrer, at den unge får præcis det uddannelsesforløb, som passer til den enkeltes behov. FGU er forsinket med udarbejdelse af forløbsplanerne bl.a. pga. IT-vanskelighederne. Der er pr. november 2019 udarbejdet ca. 20 digitale forløbsplaner. Der arbejdes dog sideløbende med at holde overblik over f.eks. kommende EUD-elever og elever, der forventes at fortsætte på HF og derigennem sikre, at der foreligger en plan for elevernes forløb og eksamener. Planlægningen sker blot ikke inde i de officielle systemer endnu.
 • Ordblindeundervisning: Ved opstart på FGU bliver samtlige elever screenet i dansk og matematik. FGU benytter VL (vejledende læsetest) og VM (vejledende matematiktest) som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udpeget. Ved mistanke om ordblindhed, foretager FGU en ordblindetest (DTO), der afgør om eleven er ordblind og dermed berettiget til Specialpædagogisk støtte (SPS). De FGU-elever i Holbæk, som er testet ordblinde (indtil nu 25 elever), er alle blevet indstillet til SPS og har fået støtten bevilliget. IT-rygsækkene ankom i uge 43.
  FGU’s strategi for ordblinde elever er, at de ud over de timer de får bevilget af SPS til læring om udstyr og programmer, også får tildelt ca. 3 timer ugentligt til ordblindeundervisning på små hold. Der er altså afsat ressourcer til at gennemføre en dybere udredning af elevernes vanskeligheder, så en mere målrettet og individuel undervisningsplan kan udarbejdes til den enkelte elev. FGU forventer som minimum at tilbyde eleven ½ års ordblindeundervisning på små hold, hvorefter elevens behov for videre undervisning vurderes.

De store udfordringer med IT-systemer, rekruttering mv. har haft den konsekvens, at eleverne ikke har haft alle de valgfag, de har brug for til at kunne gå til eksamen og afslutte FGU. Det gælder særligt de unge, som skal tage en 9. klasses eller 10. klasses eksamen på FGU. Desuden vurderer FGU, at nogle af kommunens målgruppevurderinger har været for optimistiske med hensyn til gennemførelsestid pga. de unges manglende mødestabilitet, motivation og læringsevne. Tilsammen betyder det, at nogle unge bliver forsinket i deres FGU-forløb.
FGU skønner, at ca. 15 % af de indskrevne unge forlænges med ½ år i forhold til målgruppevurderingen.

FGU Nordvestsjælland vil i starten af det nye år, når institutionen er kommet på plads i de nye lokaler, invitere Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og Projektudvalget for Unge og Uddannelse på besøg på FGU Holbæk. Her bliver der mulighed for rundvisning og dialog med ledelse, medarbejdere og elever.

Status på implementering af nye krav til den kommunale ungeindsats

I Holbæk Kommune var vi langt i forhold til at leve op til de nye lovkrav vedrørende den kommunale ungeindsats, allerede inden lovgivningen trådte i kraft. Uddannelse til Alle Unge har eksisteret som en organisatorisk enhed siden 2015, og området samler indsatsen for kommunens unge, uanset om det er uddannelses-, social- eller beskæftigelseslovgivning, som er i spil. Der var dog enkelte elementer i den nye lovgivning, som krævede forandringer:

 • Uddannelsesplanen: Alle unge skal have en uddannelsesplan.
  Status: Alle unge udarbejder i dag en uddannelsesplan. Hidtil har skabelonen for planen været forskellig alt efter om den unge går i 8., 9., 10. klasse eller har afsluttet grundskolen. Fra 1. januar 2020 anvendes én plan, som kan bruges af alle unge uanset alder og klassetrin. I den nye uddannelsesplan vurderes uddannelsesparatheden i relation til både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelse. Tidligere er den unges uddannelsesparathed kun vurderet i forhold til den unges eget valg af ungdomsuddannelse.
 • Målgruppevurdering til FGU: Elever, som ønsker at gå på FGU skal have foretaget en målgruppevurdering.
  Ungeindsatsen har foretaget målgruppevurderinger til FGU siden 1. januar 2019. Målgruppevurderingerne indgår i den unges uddannelsesplan og videregives til FGU institutionen, som dog har haft udfordringer med at modtage oplysningerne, fordi FGU’s it-systemer ikke har fungeret.
 • Kontaktpersonordning: Unge, som af personlige eller sociale årsager, har behov for støtte fra flere enheder i kommunen, skal have tildelt en kontaktperson.
  Der er udpeget en medarbejder, som varetager kontaktpersonfunktionen. Opgaven er indtil videre meget lille, idet langt de fleste unge kun har behov for støtte fra Ungeindsatsen, hvor både uddannelses-, social- og beskæftigelsesindsatsen for unge er samlet.
 • Virksomhedsindsatsen: Der skal ske en koordinering af de praktik- og virksomhedsopsøgende indsatser i kommunen.
  Der er etableret et koordinerende praktikplads-netværk på tværs af organisationen og FGU. Ungeindsatsen er tovholder for netværksarbejdet. Desuden er der iværksat løbende registrering af virksomhedskontakt i fagsystemerne, for at afværge ukoordineret kontakt fra kommune til virksomheder.

Alt i alt er Uddannelse til Alle Unge i mål med at implementere de nye lovkrav i forlængelse af Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke i sig selv at have økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-11-2019

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Taget til efterretning.

316. Beslutning om benyttelsesaftale og tilskud til Holbæk Budoskole

Beslutning om benyttelsesaftale og tilskud til Holbæk Budoskole
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. den nuværende benyttelsesaftale, som løber frem til 2029, fastholdes uændret og Holbæk Budoskole støttes med 406.379 kr. til omlægning af lån samt et tilskud til nyt gasfyr på 75.000 kr., finansieres ved opnået besparelse på lokaletilskudskontoen på politikområde Kultur og fritid over 10 år.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. den nuværende benyttelsesaftale, som løber frem til 2029, fastholdes uændret og Holbæk Budoskole støttes med 306.529 kr. til omlægning af lån samt et tilskud til nyt gasfyr på 75.000 kr., finansieres ved opnået besparelse på lokaletilskudskontoen på politikområde Kultur og fritid over 10 år.
Beskrivelse af sagen

Benyttelsesaftale

Holbæk Budoskole har med udgangspunkt i anstrengt økonomi og ny bestyrelse ønske, at omlægge eksisterende realkreditlån til et nyt 20-årigt lån. Holbæk Budoskole søger om at få den nuværende benyttelsesaftale på det kommunale areal beliggende Borgmestergårdsvej 18B i Holbæk forlænget med 10 år, så aftalen løber frem til 2039. På arealet har Holbæk Budoskole opført klub- og træningslokaler, som foreningen ejer og drifter.

Ved en låneomlægning over 20 år ville Holbæk Budoskole få en stor besparelse på renteudgifterne.

Efter beslutning i Kommunalbestyrelsen om areal på borgmestergårdsvej ønsker Holbæk kommune ikke give tilsagn om forlængelse til Holbæk Budoskoles benyttelsesaftale med yderligere 10 år til udløbsdato i 2039 som er et krav fra realkreditforening for at lånet samtidig kan afvikles indenfor foreningens gældende økonomi.

Som følge heraf har administration og forening undersøgt muligheder for at omlægge og afvikle lån inden en 10-årig horisont, som er en beskeden forlængelse i forhold til den gældende ret, som foreningen i dag har til at være på Borgmestergårdsvej 18B i Holbæk.

For at give Holbæk Budskole samme vilkår som andre foreninger i Holbæk Kommune i forbindelse med forlængelse af benyttelsesaftale og dermed mulighed for låneomlægning har Kultur og Fritid sammen med Holbæk Budoskole gennemgået foreningens økonomi.

Den økonomiske gennemgang viser at Holbæk budoskole har behov for et tilskud til nedbringelse af lånets hovedstol for at kunne betale låneydelserne på et 10-årigt lån. 

Med henblik på at sikre kort afbetalingshorisont og samtidig sikre, at foreningens økonomi er sammenhængende, er der nu arbejdet med en række scenarier, hvor kommunen bistår med at nedbringe hovedstolen på lånet, med positiv effekt for foreningens økonomi.  Idet Holbæk Kommune over 10 år sparer på mindre tilskud til renteudgifter – efter krav i folkeoplysningsloven til støtteberettiget forhold til foreninger, kan ”engangsudgiften i 2020 finansieres indenfor den samlede 10-årige udgiftsramme på lokaltilskudskontoen.

I forhold til de indstillede scenarier

a)     Scenarie 3 - foreningens økonomi, før basale foreningsudgifter, er stort set i balance fra år et, mod et ekstra tilskud fra Holbæk Kommune på 86.756 kr.

b)     Scenarie 4 - foreningens økonomi, før basale foreningsudgifter, er i balance fra år et, mod et ekstra tilskud fra Holbæk Kommune på 182.404 kr.

Låneomlægning

Når benyttelsesaftalen ikke forlænges, kan Budoskolens låneomlægning kun ske inden for de resterende 10 år af den nuværende benyttelsesaftale. Med et kreditforeningslån på 10 år vil der fortsat være en stor besparelse på renteudgifterne. Der er lokaletilskud til renteudgifterne, der med låneomlægningen vil blive væsentlig reduceret. Holbæk Kommune vil derfor skulle yde mindre  i lokaletilskud .

Da Holbæk Budoskole fortsat skal afdrage lånet med samme restløbetid, som der er på det eksisterende lån, vil et nyt lån ikke give Holbæk Budoskole øget likviditet til foreningens aktiviteter.

Nyt gasfyr

Holbæk Budskole har et gasfyr fra 1987, som søges udskiftet. Pris for nyt gasfyr er 75.000 kr. ex. moms. Kommunens energirådgiver vurderer, at der ved udskiftning af gasfyret, vil opnås en stor energibesparelse. 

Fremtidens kampsportcenter

Holbæk Budoskole tilkendegiver, at foreningen godt vil kunne se sig i et fælles kampsportscenter. Budoskolen har et behov for at kunne udvikle Budoskolen i tiden frem til et fælles kampsportscenter og det vil kræve, at foreningens økonomi er i balance.

Foreningens medlemstal

Holbæk Budoskole oplyser et foreningen pr. 30. november 2019 har i alt 100 medlemmer – heraf 59 er under 25 år og 41 er over 25 år hvoraf de 19 er ledere og trænere.

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling – scenarie 4: Tilskud på 406.379 kr. til lån og 75.000 kr. som finansieres af lokaletilskudsbudgettet

Holbæk Budoskole optager et lån på 500.000 kr. over 10 år.

Hovedindstilling også sammenfattet således i afrundede tal:

Hovedindstilling

Nuværende lån

Nyt lån

Resultat

Restgæld pr. 31.12.2019

900.000

900.000

 

Nyt lån (afrundet)

 

500.000

 

Tilskud til nyt gasfyr fra Holbæk Kommune

 

75.000

 

Tilskud til nedbringelse af lån

 

406.379

 

Samlet tilskud fra Holbæk Kommune

 

481.379

481.379

Lokaletilskud til renter og bidrag Holbæk Kommune (over 10 år)

322.199

23.223

 

Lokaletilskudsbesparelse over 10 år

 

298.975

-298.975

Yderligere finansiering fra lokaletilskudsbudgettet

 

 

182.404

 

 

Alternativ indstilling scenarie 3: Tilskud på 306.529 kr. til lån og 75.000 kr. til nyt gasfyr, i alt 381.529 kr. Tilskuddet finansieres fra lokaletilskudskonto under politikområde Kultur og Fritid

Holbæk Budoskole optager et lån på 600.000 kr. over 10 år.

Holbæk Kommunes udgift vil være 306.529 kr. til nyt lån over 10 år samt nyt gasfyr til 75.000 kr. som vil kunne finansieres af lokaletilskudsbudgettet. 

Alternativ indstillingen også sammenfattet således i afrundede tal:

Alternativ indstilling

Nuværende lån

Nyt lån

Resultat

Restgæld pr. 31.12.2019

900.000

900.000

 

Nyt lån (afrundet)

 

600.000

 

Tilskud til nyt gasfyr fra Holbæk Kommune

 

75.000

 

Tilskud til nedbringelse af lån

 

306.529

 

Samlet tilskud fra Holbæk Kommune

 

381.529

381.529

Lokaletilskud til renter og bidrag Holbæk Kommune (over 10 år)

322.199

27.426

 

Lokaletilskudsbesparelse over 10 år

 

294.773

-294.773

Yderligere finansiering fra lokaletilskudsbudgettet

 

 

86.756

 

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser i forbindelse med låneoplægningen.

Ved udskiftning af gasfyr vil der kunne opnås energibesparelse og mindre udledning af co2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Godkendt.

317. Orientering om verserende retssager - Lukket

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.

318. Beslutning om salg af Holbæk Have

Beslutning om salg af Holbæk Have
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Tilbud ”Planforslag 2” af 22. november 2019 fra FB Gruppen A/S accepteres.
Alternativ indstilling
 1. Tilbud ”Planforslag 1” af 22. november 2019 fra FB Gruppen A/S accepteres.
Beskrivelse af sagen

Sagen er lukket, af hensyn til kommunens forhandlingsposition, og da sagen indeholder fortrolige oplysninger.

Baggrund for sagen

Holbæk Have har været i offentligt udbud med budfrist i august 2019. Der kom et tilbud, som fraveg de udbudte vilkår på en række punkter. Det var derfor ikke muligt at sælge arealet til tilbudsgiver. FB Gruppens projekt blev præsenteret på Kommunalbestyrelsens statusmøde den 11. september 2019.

Holbæk Have blev den 25. oktober 2019, efter at Kommunalbestyrelsen godkendte de nye udbudsvilkår, genudbudt på nye udbudsvilkår, der blev fastsat så bredt, at det ville være muligt for tilbudsgiver såvel som eventuelle andre interesserede købere at afgive et tilbud, som lever op til betingelserne i udbuddet. Der var budfrist fredag den 22. november kl. 12.00, her blev der indleveret 3 tilbud, der var konditionsmæssige.

 

Kriterier for nyt udbud

 • Hele Holbæk Have blev udbudt til salg
 • Krav at der købes mindst 25 % af arealet
 • Mulighed for at få køberet til resten af området
 • Køberetten betyder ret men ikke pligt til at købe de øvrige byggefelter
 • Der fastsættes en frist for udnyttelse af køberetten
 • Tilbudsgivere skal indgive en skitseplan for områdets disponering
 • Tilbudsgivere skal oplyse forventet udbygningshastighed

Der er anvendt følgende kriterier i vurdering af indkomne tilbud:

 

 • tilbudt købesum
 • en dispositionsplan for hele området, der reflekterer visionerne i Helhedsplanen for Holbæk Have og Den Grønne Kile     
 • udbygningshastighed
 • erfaring fra andre større byudviklingsprojekter
 • økonomisk styrke og finansieringsplan

 

De tre projekter:

1. FB Gruppen A/S, Planforslag 2

2. FB Gruppen A/S, Planforslag 1

3. Reklo ApS, Delområde 5 og 6, Højen 34, Holbæk Have

 

FB Gruppen A/S, Planforslag 2 omfatter et køb på mindst 25% af Holbæk Have, og indeholder et krav om en køberet til den resterende del af Holbæk Have. Projektet vurderes at opfylde alle 5 kriterier. Projektet arbejder med en samlet bebyggelsesprocent for hele området på 65, den tilbudte købesum udgør 41,7 mio. Kr. for den bindende del af tilbuddet, og en samlet pris på 135 mio. Kr. for hele arealet. Dette projekt har den højeste tilbudte købesum for hele Holbæk Have.

 

FB Gruppen A/S, Planforslag 1 omfatter et køb på mindst 25% af Holbæk Have, og indeholder et krav om køberet til den resterende del af Holbæk Have. Projektet vurderes at opfylde alle 5 kriterier. Projektet arbejder med en samlet bebyggelsesprocent på 54, den tilbudte købesum udgør 36,3 mio. Kr. for den bindende del af tilbuddet, og en samlet pris på 105 mio. Kr. for hele arealet. Dette projekt har den næst højeste tilbudte købesum for hele Holbæk Have.

 

Det gælder for begge planforslag fra FB Gruppen, at der er projekteret med et senior bofællesskab baseret på almene boliger, men selskabet har oplyst, at det ikke er et krav fra deres side.

 

FB Gruppen har oplyst følgende forventede udbygningshastighed, som udgør den seneste frist for overtagelsen af de enkelte delområder:

 

Ved planforslag 1:

-          Etape 1 overtages senest 1. januar 2021

-          Etape 2 overtages senest 1. juli 2023

-          Etape 3 overtages senest 1. januar 2026

-          Etape 4 overtages senest 1. januar 2028.

 

Ved planforslag 2 skydes fristerne for seneste overtagelse af etape 2-4 med 6 måneder. 

 

Reklo ApS, projektet omfatter et køb på mindst 25% af Holbæk Have, og indeholder et krav om køberet til endnu et byggefelt. Projektet vurderes lavere på alle 5 evalueringskriterier end FB Gruppens tilbud, jf. nærmere beskrivelse i vedlagte evalueringsnotat. Projektet arbejder med etablering af 82 rækkehuse i første byggefase og yderligere 47 rækkehuse i anden byggefase, dette medfører en relativ lav bebyggelsesprocent, som ligger på ca. 19 %. Den projekterede typologi lever ikke op til de generelle ideer i Helhedsplanen. Reklo ApS har ikke dokumenteret erfaring med store projekter som f.eks. Holbæk Have. Selskabet synes at være baseret på en enkeltmandsvirksomhed med begrænset økonomisk styrke. Derudover ønsker tilbudsgiver at endelig køber bliver et nystiftet familieejet selskab. Den tilbudte købesum udgør 20,5 mio. Kr. for den bindende del af tilbuddet, og for købsretten på byggefelt 6 er der tilbudt 12,5 mio. Kr., hvilket svarer til en samlet pris på 33,1 mio. Kr. for ca. 49 % af Holbæk Have.

 

Særlige opmærksomhedspunkter

Der er en relativt høj bebyggelsesprocent i FB Gruppens første delområde – hhv. 65 % i planforslag 1 og 75 % i planforslag 2, hvilket bliver vejet op af lavere bebyggelsesprocenter i de øvrige delområder.

 

Tyngden af de rekreative elementer i den grønne kile og de planlagte fælles bygninger er placeret i andre delområder end det første byggefelt. Da FB Gruppen kun er forpligtet til at købe den første del, mens de øvrige dele er optioner, er kommunen kun sikret etableringen af første delområde.

 

Ovenstående forhold har FB Gruppen forsøgt at balancere i sit tilbud ved at have en højere købesum for første delområde, så der er plads til højere udgifter til etablering af rekreative og fælles elementer i de øvrige delområder. Derudover har FB Gruppen tilbudt at deponere 10 % af grundkøbesummen til sikkerhed for, at hele bydelsprojektet bliver realiseret. 

 

FB Gruppen har på forespørgsel oplyst, at de er fleksible omkring skelgrænser, så den nord/sydgående sti mellem delområde 1 og 2 kan komme med i første delområde. Dermed kommer der også et lidt større grønt område med i første etape.

 

FB Gruppens skitseplan afviger fra trafikanalysen ved at trafikbetjene første delområde fra nord i stedet for fra syd. Administrationen har en igangværende dialog med FB Gruppen, som skal sikre en optimal infrastruktur i den endelige plan, der bliver fastlagt ved den kommende planproces.

 

FB Gruppens planforslag 2 har en p-norm på 1 p-plads pr. boligenhed. Planforslag 2 har 2 forskellige modeller med hhv. 1 eller 1,5 p-plads pr. boligenhed. I planforslag 1 er der ikke skitseret parkering i konstruktion i første delområde, og de 2 skitserede p-huse ligger delvist uden for det udbudte areal. Det er derfor uklart, om det vil være muligt at realisere 1,5 p-plads. Ved beslutningen om tilbuddene skal godkendes skal det derfor lægges til grund, at der alene er disponeret med 1 p-plads pr. boligenhed i begge FB Gruppens tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefalede Planforslag 2 fra FB Gruppen A/S ligger med en samlet købesum for hele Holbæk Have på 135 mio. Kr. Der vil i første omgang alene blive indgået købsaftale for delområde 1, med en købesum på 41.732.000 kr. Købesummen frigives til kommunen når der er tinglyst endeligt skøde i forbindelse med overtagelsen, hvilket forventes at ske senest 1. januar 2021, når nyt plangrundlag er på plads. Købesummen for de øvrige delområder vil først forfalde når/hvis FB Gruppen udnytter sin køberet. Fristerne for seneste overtagelse af de enkelte etaper fremgår ovenfor under beskrivelsen af de 3 projekter.

 

Det indkomne tilbud ligger på et højere niveau end de tidligere mæglervurderinger.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde 23. oktober 2019 - Beslutning om nyt udbud for Holbæk Have – lukket punkt – punkt 252

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2019

Hovedindstillingen godkendt.caseno17-40477_#5111529_v1_supplerende oplysninger fra reklo.pdf
caseno17-40477_#5111523_v1_evalueringsnotat vedr. salg af holbæk have.docx
caseno17-40477_#5111521_v1_reklos tilbud.pdf
caseno17-40477_#5111520_v1_fb gruppen projektmappe.pdf
caseno17-40477_#5111519_v1_fb gruppen tilbudsmappe.pdf
caseno17-40477_#5112745_v1_planforslag 1 med overtagelsesdatoer.pdf

Bilag

Supplerende oplysninger fra Reklo
Evalueringsnotat vedr. salg af Holbæk Have
Reklos tilbud
FB Gruppen projektmappe
FB Gruppen tilbudsmappe
Supplerende oplysninger fra FB Gruppen om udbygningshastighed


319. Underskriftsark

Underskriftsark