UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat

STED

Orø Kro og Hotel, Bygaden 57, 4305 Orø

STARTTIDSPUNKT

13-11-2019 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-11-2019 22:00:00


PUNKTER

261. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 13. november 2019
262. Beslutning om valg af delegerede til KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2020
263. Beslutning om delegation af kompetence til anmodning om værgemål
264. Beslutning om to nye medlemmer til integrationsrådet
265. Beslutning om godkendelse af salg af sommerhuse tilhørende Vestsjællands Almene Boligselskab
266. Beslutning om indtræden i Destination Sjælland
267. Beslutning om igangsætning af Byrumsplan for Holbæk Bymidte
268. Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023
269. Beslutning om placering af nyt børnehus i Tuse
270. Beslutning om tilskud til for-projekt angående mulig afholdelse af fællesnordisk konference for klinkbyggede både i Holbæk i 2021
271. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I foråret 2019
272. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplanforslag 11.19 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 for Boligbebyggelse v. Holbækvej 102, Jyderup
273. Beslutning om høring af lokalplanforslag 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Sportsbyen
274. Beslutning om udsendelse af forslag til Lokalplan 12.08 og Kommuneplantillæg 19, for rekreativt område v. Rævebjerg, Mørkøv i 8 ugers høring
275. Beslutning om forlængelse af Digemosevej
276. Beslutning om spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030
277. Beslutning om frigivelse af midler til planlægning af ny cykelsti mellem Søstrup og Megacenteret
278. Beslutning om frigivelse af midler til planlægning af ny cykelsti mellem Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby
279. Orientering om merforbrug i forbindelse med renoveringen af Ahlgade
280. Beslutning om nyt udbud vedr. salg af grundstykke i Udby - Lukket punkt
281. Orientering om status på ejendomme til salg - Lukket punkt
282. Underskriftsark261. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 13. november 2019

Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 13. november 2019
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 13. november 2019 godkendes
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Godkendt.

262. Beslutning om valg af delegerede til KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2020

Beslutning om valg af delegerede til KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2020
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen vælger delegerede til KL’s Kommunalpolitiske Topmøde i 2019 som angivet i sagsfremstillingen
Beskrivelse af sagen

Det Kommunalpolitiske Topmøde – deleregeret-mødet – er KL’s øverste organ. I 2020 afholdes mødet den 19. og 20. marts 2020 i Ålborg. Der er for de delegerede fra Holbæk Kommune afrejse den 18. marts 2020.

KL’s medlemskommuner udpeger hver en stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen.

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune skal til mødet i 2020 vælge 9 stemmeberettigede delegerede blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget sker efter forholdstal.

Kommunalbestyrelsens medlemmer har tilkendegivet, at de vælger følgende:

 • Christina K. Hansen (A) – suppleant Lars Dinesen (A)
 • Steen Klink (O) – suppleant John Harpøth (O)
 • Emrah (B) – suppleant Solvej Pedersen (B)
 • Michael Suhr (C) – suppleant Charlotte Nielsen (A)
 • Bente Røttig (F) – suppleant Ole Hansen (A)
 • Søren Stavnskær (I) – suppleant Chr. Ahlefeldt-Laurvig (I)
 • Finn Martensen (L) – suppleant Lars Qvist (L)
 • Carsten Andersen (V) – suppleant Rasmus Brandstrup Larsen (V)
 • Karen Thestrup Clausen (Ø) – Leif Juhl (Ø)
Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til transport og overnatning m.v. afholdes af Kommunalbestyrelsens budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

KL’s love (vedtægter) §§ 3-5

Lov om kommunernes styrelse § 24

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Godkendt med den ændring, at Camilla Hove Lund (V) er valgt som delegeret i stedet for Carsten Andersen (V).

263. Beslutning om delegation af kompetence til anmodning om værgemål

Beslutning om delegation af kompetence til anmodning om værgemål
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

 1. delegerer kompetence til at fremsætte anmodning om iværksættelse af værgemål for borgere til Dorte Bente Rasmussen, Aktiv hele livet, leder af Myndighed, Psykiatri og Handicap
 2. tilbagekalder delegationen af kompetence til at fremsætte anmodning om iværksættelse af værgemål for borgere til Christen Albert Lauritsen, juridisk konsulent i Aktiv hele livet
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. oktober 2018, at delegere kompetencen vedrørende anmodning om værgemål til:

 • Jette Nørrekær Lund, Aktiv hele livet, Strategisk leder af myndighed
 • Pia Stausgaard, Aktiv hele livet
 • Dudi Suadicani, Aktiv hele livet, teamleder, Visitation
 • Lisbeth Daugaard-Hansen, Uddannelse til alle unge, teamleder og jurist, og
 • Christen Albert Lauritsen, Aktiv hele livet, juridisk konsulent.

Administrationen anbefaler, at Dorte Bente Rasmussen som ny leder af Myndighed, Psykiatri og Handicap i Aktiv hele livet får delegeret kompetence til at anmode om iværksættelse af værgemål i stedet for Pia Stausgaard, der ikke er her længere. Samtidig anbefaler administrationen, at delegationen af kompetence til at anmode om til at fremsætte anmodning om iværksættelse af værgemål for borgere til juridisk konsulent Christen Albert Laursen tilbagekaldes, da det vurderes, at nu er tilstrækkeligt, at fire ledere har underskriftskompetencen.

Værgemålsloven giver mulighed for at iværksætte værgemål for personer, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at træffe beslutninger, hvis der er behov for det.

Der er efter værgemålsloven tre værgemålsformer, nemlig almindeligt værgemål, værgemål med fratagelse af den retlige handleevne og samværgemål.

Værgemål med fratagelse af den (økonomiske) retlige handleevne kan iværksættes, hvis det er nødvendigt for at forhindre, at personen udsætter sin formue, indkomst eller andre interesser for fare for at blive væsentligt forringet, eller for at hindre økonomisk udnyttelse.

Samværgemål angår kun økonomiske forhold og kan iværksættes for den, der på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand har behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage økonomiske anliggender.

Det er kun domstolene, der kan sætte personer under værgemål.

Anmodning om iværksættelse af værgemål kan blandt andet fremsættes af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at delegere denne kompetence.

Kommunalbestyrelsens beslutninger om delegation skal meddeles til Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) og Retten i Holbæk, der efter anmodning kan træffe beslutning om iværksættelse af værgemål.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Pkt. 196: Kommunalbestyrelsen d. 24. oktober 2018 - Beslutning om delegation af kompetence til anmodning om værgemål

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Godkendt.

264. Beslutning om to nye medlemmer til integrationsrådet

Beslutning om to nye medlemmer til integrationsrådet
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at.

 1. Lene Gjøl udpeges som nyt medlem af Holbæk Kommunes Integrationsråd
 2. Kathrine Kjærgaard udpeges som nyt medlem af Holbæk Kommunes Integrationsråd

 

Beskrivelse af sagen

Indstilling af Lene Gjøl

Gitte Damm ønsker at træde ud af integrationsrådet af personlige årsager. Gitte Damm er indstillet af LO.

LO indstiller Lene Gjøl som nyt medlem af integrationsrådet. Lene Gjøl indstilles på baggrund af hendes mangeårige interesse for og viden om integrationsområdet. Lene Gjøl er medlem af 3Fs bestyrelse samt et integrationsnetværk under LO Holbæk Odsherred. Netværket har netop afholdt integrationsarrangementet Holbæk i farver.

 

Indstilling af Kathrine Kjærgaard

Desuden ønsker Ann Cherie Thulstrup at træde ud af integrationsrådet på baggrund af job- og uddannelsesmæssige udfordringer. Ann Cherie Thulstrup er indstillet af skolebestyrelsen for Holbæk By Skole.

Skolebestyrelsen indstiller Kathrine Kjærgaard som nyt medlem af integrationsrådet. Kathrine Kjærgaard er tidligere medlem af skolebestyrelsen for Holbæk By Skole. Kathrine Kjærgaard har som cand.theol. været ansat som sognepræst ved flere sogne inden for Holbæk Kommune og arbejder nu som personregisterfører i Holbæk provsti. Hun har interesse i integration i bred forstand med særlig interesse i at arbejde for børneområdet, herunder institutioner, skoler og foreningsliv.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Godkendt.

265. Beslutning om godkendelse af salg af sommerhuse tilhørende Vestsjællands Almene Boligselskab

Beslutning om godkendelse af salg af sommerhuse tilhørende Vestsjællands Almene Boligselskab
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Vestsjællands Almene Boligselskab får tilladelse til at sælge boligselskabets tre sommerhuse
Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Almene Boligselskab anmoder om tilladelse til at sælge boligorganisationens tre sommerhuse, Pilegårdsvænget 1, Ellinge Lyng, Mogens Heerings vej 59, Vig Lyng, og Nordstrandsvej 22, Reersø Strand. To af sommerhusene er beliggende i Odsherred kommune og det tredje i Kalundborg Kommune.

Da Vestsjællands Almene Boligselskab har hjemsted i Holbæk Kommune, skal Holbæk Kommunalbestyrelse godkende salg af boligorganisationens ejendomme for at sikre, at afhændelserne sker til maksimalt opnåelige markedspriser og på rimelige vilkår.

Sommerhusene blev anskaffet i 1980’erne for at give boligselskabets lejere mulighed for et ferieophold til en meget rimelig leje.

Driften af sommerhusene har gennem årene givet underskud, som er dækket af boligorganisationens egenkapital eller dispositionsfond. Landsbyggefonden har gennem nogle år påtalt, at det ikke er tilladt at boligorganisationen dækker underskud på driften af sommerhusene.

Det er ikke muligt at forhøje lejen til et niveau, som kan dække de årlige driftsudgifter. Boligorganisationen har derfor besluttet at sælge sommerhusene.

To af sommerhusene er allerede solgt for tilsammen 1.505.000 kr., og der er interesserede købere til det tredje sommerhus, som er udbudt til salg for 1.495.000 kr.

Vestsjællands Almene Boligselskab har ikke været opmærksom på, at kommunalbestyrelsen i henhold til almenboligloven skal godkende boligselskabets salg af ejendomme.

De nye ejere kan ikke få tinglyst adkomst til ejendommene, før Kommunalbestyrelsens godkendelse af salgene foreligger.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke godkender handlerne, vil konsekvenserne være, at handlerne ikke kan gennemføres. Køberne kan i dette tilfælde have et muligt erstatningskrav overfor boligselskabet, fordi boligselskabet ikke er i stand til at opfylde den aftale, som de har indgået.

Der er ingen gæld i sommerhusene, som er solgt til de af mægler udbudte salgspriser med et nedslag på 15.000 kr. for hvert af de solgte sommerhuse.

Økonomiske konsekvenser

Salget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Almenboliglovens § 27, stk. 1.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Godkendt.

266. Beslutning om indtræden i Destination Sjælland

Beslutning om indtræden i Destination Sjælland
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1)     Holbæk Kommune indtræder i den nye turismedestination, og indgår som lige part i destinationsselskabet:  Destination Sjælland A/S.

Beskrivelse af sagen

Resume og baggrund:

Den 19. juni 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at mulighederne for at blive en del af ’Destination Sjælland’ (med Slagelse, Sorø, Kalundborg og Odsherred) skulle afsøges.

Baggrunden for beslutningen i juni måned var to forhold: Dels havde den tidligere regering besluttet, at den kommunale turismeindsats skulle konsolideres i større og mere tværgående samarbejder mellem kommuner. Dels var Holbæk Kommune i færd med at forhandle ny samarbejdsaftale med Holbæk Erhvervsforum, der også varetager Holbæk Turismeforum.

Traditionelt har meget af turisme-indsatserne i Holbæk Kommune været bygget op om forventningen om at tiltrække sommerhusgæsterne fra Odsherred. Ved at gå ind i et egentligt samarbejde vil den vinkel kunne underbygges og udvikles.

Derudover har Holbæk Kommune – som de andre kommuner i Nordvestsjælland – små og mellemstore attraktioner, men Holbæk by er også en vigtig handelsby. Handelsbyen (og andre events i kommunen) vil gennem det tværkommunale samarbejde blive markedsført yderligere.

Medlemmerne af det nuværende Turismeforum har tilkendegivet, at de gerne ser et samarbejde i en tværkommunal organisation med Slagelse, Sorø, Kalundborg og Odsherred.

Siden Kommunalbestyrelsens beslutningen om at indgå i destinationsmodtager organisation (DMO) Vestsjælland i juni er der arbejdet videre med at lave rammerne for det turismesamarbejde. Kommunerne har i forbindelse med deres drøftelser om etableringen af et turismesamarbejde nedsat en styregruppe, der har udarbejdet det formelle grundlag for etablering af et kommende tværkommunalt destinationsselskab, Destination Sjælland A/S.

Der skal nu tages stilling til, om kommunen vil indgå i den fælles turismedestination for kommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Odsherred og Holbæk, og dermed være part i det fælles destinationsselskab ”Destination Sjælland A/S”. En konsekvens af at Holbæk Kommune indgår i turismesamarbejdet i det fælles destinationsselskab ”Destination Sjælland A/S” er, at Holbæk Kommune udtræder af det nuværende turismesamarbejde med Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner: Fjordlandet.

Destination Sjælland A/S vil varetage den lokale destinationsudvikling og den lokale turismefremme i de fem kommuner. 

Potentialet for en destination omfattende kommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred aflæses i den samlede turismeomsætning på 4,4 mia. kr. og 6.125 turismeskabte årsværk. Et område der er bundet sammen af en lang sammenhængende og varieret kyststrækning fra Storebælt over Sejerø Bugt og Kattegat til Isefjord. En kyststrækning der rummer mere end 20 % af Danmarks fritidshuse. Desuden omfatter området bl.a. et istidslandsskab, der danner grundlag for den tværgående istidsrute og tværgående naturparker. Alt dette viser, at den destination på tværs har et stærkt afsæt i stedbundne værdier og oplevelser, den nære stedudvikling, fastholdelse af lokal identitet og lokalt samarbejde, især rettet mod kystturisme, naturturisme, kulturarvsturisme og erhvervsturisme. 

Et samarbejde mellem kommunerne er nærliggende, fordi kommunernes turismeprofil i vidt omfang er sammenfaldende. Det kommende destinationsselskab vil råde over ressourcer, som ingen af de eksisterende selskaber alene råder over i dag. Et samarbejde vil derfor medvirke til et mere effektivt ressourcetræk og højere udnyttelsesgrad af styrkepositionerne og synergierne i kommunerne. Der vil være en øget professionalisering og større specialistviden, der kan bringes ud til destinationens turismeaktører. Ambitionen er:

 • En stærk og koordineret enhed, der er tæt på aktørerne og fastholder den lokale identitet.
 • Flere økonomiske ressourcer i forhold til udvikling og markedsføring.
 • Stærkere faglige ressourcer.
 • Styrket gearing af de kommunale midler.

 

Det udarbejdede grundlag består af et introducerende baggrundsnotat, Ejeraftale, Vedtægter, Ejerstrategi, Finansieringsmodel, Leverancenotat og foreløbigt oplæg til turismestrategi (alle vedhæftet som bilag).

Nedenstående er der en kort præcisering af selskabets strategiske indsatser og opgaver, selskabets organisering og styring, selskabets økonomi samt beskrivelse af det videre forløb.

Selskabets strategiske indsatser og opgaver

Det er ejerkommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred, der fastlægger Destination Sjælland A/S overordnede opgaver og strategiske retning. Dette er udgangspunktet for, at selskabets daglige ledelse i samarbejde med bestyrelsen varetager de primære ydelser og udviklingsaktiviteter under hensyn til ejerstrategi og turismestrategi.

De strategiske indsatser og opgaver for selskabet er, at:

 • Styrke samarbejde med øvrige aktører, der kan understøtte turismeerhvervet.
 • Koble sig til nationale tiltag, med udgangspunkt i selskabets geografi.
 • Have særligt fokus på udvikling af dagturismen.
 • Have fokus på nye og flere turistsegmenter, som kan danne grundlag for et bredere turistgrundlag.
 • Gøre tiltag der kan øge antallet af overnatninger ved udbygning, opkvalificering og en mere differentieret overnatningskapacitet.
 • Medvirke til at der sker en styrkelse af turismeomsætningen og turismevirksomhedernes indtjeningsevne.
 • Afsøge mulighederne for et udvidet kommunalt og regionalt turismesamarbejde.
 • Være facilitator for de lokale turismenetværk.
 • Lave koordinering og facilitering af lokale aktiviteter og events.
 • Arbejde med udvikling og synliggørelse af de særlige steder.
 • Udføre vejledning, sparring og hjælp til de lokale turismeaktører.
 • Udføre kommunikation og markedsføring.

Selskabets økonomi

Selskabets økonomi består af henholdsvis selskabets egenkapital (likviditet) og selskabets midler til daglig løbende drift, bestående af de kommunale tilskud, støtteordninger og indtægter.

Selskabet er et aktieselskab, hvor alle ejere er lige i både partnerskab og finansiering. Derfor indskyder hver ejerkommune det samme beløb på 250.000 kr., hvorved der er en samlet egenkapital på 1,25 mio. kr.

Finansieringen af selskabet skal sikre den daglige og langsigtede målopfyldelse. Selskabets finansiering af drift og udvikling er sammensat af kommunale tilskud, midler fra private (turistaktører, virksomheder, fonde, m.fl.), støtte fra både statslige og internationale kilde (særligt EU’s strukturfonde) og indtægter ved salg af ydelser. Det samlede budget for Destination Sjælland A/S i 2020 er 14,3 mio. kr. Fra 2020 til 2023 øges budgettet til 15,7 mio. kr.

Det er den kommunale finansiering, der udgør den primære finansiering. I 2020 er det kommunale tilskud på 10,9 mio. kr., som øges til 11,2 mio. i 2023. Midlerne fra private og støtten fra staten er i 2020 på 2,5 mio. kr. og forventes at blive øget til 3,5 mio. kr. i 2023.

Udgangspunktet for det kommunale tilskud i 2020 er, at ejerkommunerne betaler det samme som i 2019. Det gælder dog for Holbæk Kommune, at kommunes tilskud til selskabet frem til 2022 øges årligt med 150.000 kr. til samlet 1,8 mio. kr., hvorved det beregningsmæssigt er i balance med de øvrige kommuners tilskud.

 

De kommunale partneres tilskud til selskabet i perioden 2020 - 2023

Beløb i kr. i 2020 priser

År

2020

2021

2022

2023

Odsherred

2.830.000

2.830.000

2.830.000

2.830.000

Slagelse

3.462.660

3.462.660

3.462.660

3.462.660

Sorø

965.865

965.865

965.865

965.865

Kalundborg

2.141.987

2.141.987

2.141.987

2.141.987

Holbæk

1.500.000

1.650.000

1.800.000

1.800.000

Samlet kommunalt tilskud

10.900.512

11.050.512

11.200.512

11.200.512

 

Af det kommunale tilskud afsættes der 20 % årligt til en udviklingsramme. Udviklingsrammen sikrer mulighed for på tværs af kommuner - eller den enkelte kommune - kan igangsætte projekter og initiativer, der styrker destinationens samlede attraktivitet. Det betyder for hver enkelt kommune, at de kan deltage i og få del af udviklingsarbejder for mere end 20 % af deres kommunal tilskud. For Holbæk Kommunes tilfælde gælder, at Holbæk Kommune indtil 2021 har adgang til 10 % af udviklingsrammen, grundet det mindre kommunale tilskud i 2020 og 2021. Fra 2022 kan Holbæk Kommune få også få del i udviklingsarbejder for mere end 20 % af deres kommunal tilskud.

 

Beskrivelse af det videre forløb

Destination Sjælland A/S skal starte 1. januar 2020. Det er dog en forudsætning af, at alle deltagende kommuners byråd og kommunalbestyrelser tiltræder samarbejdet. Derfor behandles tilsvarende beslutningssager i de 4 andre involverede kommuner i november måned.

I forlængelse af den politiske beslutning om godkendelse af selskabet i byråd og kommunalbestyrelse i november 2019 tages følgende skridt:

 • Udpegning af medlemmer til selskabets bestyrelse i byråd og kommunalbestyrelse senest i december.
 • Opslag af direktørstilling og igangsættelse af rekruttering.
 • Konstituering af selskabets bestyrelse.
 • Igangsættelse af projekter om destinationsudvikling der er støttet af Danmark Erhvervsfremmebestyrelse.
 • Konference i februar 2020 om turismestrategien for destinationen.
 • Vedtagelse af den nye turisme strategi i marts 2020.
Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommunes indtræden i turismesamarbejdet Destination Sjælland A/S er finansieret i budget 2020.

I dagsordenspunktet om samarbejdsaftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune fremgik det, at tilskuddet til turismearbejdet var 1.500.000 kr. Disse midler overføres til det nye turismesamarbejde. Driftstilskuddet stiger over årene, som det fremgår af nedenstående skema.

Herudover skal Holbæk Kommunen skal ligesom de øvrige ejerkommuner indskyde et engangsbeløb på 250.000 kr.

Begge beløb ovenfor er indeholdt i budget 2020.

 

2020

2021

2022

2023

Tilskud

1.500.000

1.650.000

1.800.000

1.800.000

Indskud (engangsbeløb)

250.000

 

 

 

I alt

1.750.000

1.650.000

1.800.000

1.800.000

 

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå i en DMO, truffet d. 19. juni 2019:

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_401425/agenda_401425.html#15113551

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Godkendt.caseno19-31232_#5081089_v1_turismestrategi destination sjælland as - udkast.pdf.pdf
caseno19-31232_#5081088_v1_ny turismedestination - bagrunds- og introduktionsbeskrivelse - november 2019.pdf.pdf
caseno19-31232_#5081087_v1_leverancer destination sjælland as.pdf.pdf
caseno19-31232_#5081086_v1_ejerstrategi destination sjælland as.pdf.pdf
caseno19-31232_#5081085_v1_økonomiske forhold destination sjælland as.pdf.pdf
caseno19-31232_#5082824_v1_ejeraftale.pdf.pdf
caseno19-31232_#5082825_v1_vedtægt.pdf.pdf

Bilag

Turismestrategi Destination Sjælland AS - udkast.pdf
Ny turismedestination - bagrunds- og introduktionsbeskrivelse - november 2019.pdf
Leverancer Destination Sjælland AS.pdf
Ejerstrategi Destination Sjælland AS.pdf
Økonomiske forhold Destination Sjælland AS.pdf
Ejeraftale.PDF
vedtægt.PDF


267. Beslutning om igangsætning af Byrumsplan for Holbæk Bymidte

Beslutning om igangsætning af Byrumsplan for Holbæk Bymidte
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udarbejdelse af byrumsplanen for Holbæk bymidte igangsættes
 2. procesplanen for byrumsplanen godkendes
 3. sammensætning af dialoggruppe godkendes
Beskrivelse af sagen

Baggrund og formål

Byudviklingen i Holbæk bymidte bygger i vid udstrækning på eksisterende planlægningsmæssige analyser og forudsætninger for byens udvikling, herunder bl.a. principperne i Byrumsplanen fra 2007 og Helhedsplanen for Holbæk by fra 2013. Siden 2007 er der dog sket en stor udvikling på flere fronter, særligt inden for detailhandel og mobilitet, som i høj grad påvirker bymidtens attraktivitet og brugen af byrummene.

Flere store byudviklingsprojekter præger også bymidten i disse år, bl.a. på havnen, i Smedelundsgade og Ahlgade, ligesom stationsområdet også på sigt er i spil. Disse projekter påvirker de eksisterende byrum og forbindelser i byen og betyder derfor noget for byrummenes indbyrdes samspil. Byrummene i Holbæk bymidte karakteriseres i dag af en række gaderum og pladser af vekslende kvalitet. Nogle byrum er af ældre dato, er utidssvarende udformet, domineret af trafik og parkering eller ligger øde hen. Formålet med en ny byrumsplan er at aktivere Holbæk bymidtes pladser og gader og gøre dem til ramme om et bredere udvalg af bylivsaktiviteter.

En ny byrumsplan skal således sikre en udvikling af bymidten, som kobler eksisterende bymidte til nye byudviklingsprojekter – strategisk som fysisk. Et fokus skal være at skabe en stærk forbindelse fra stationen til handelsgaderne og videre til havnen. En ny byrumsplan skal desuden understøtte bymidtens detailhandelsliv, som er under pres i disse år, særligt af den stigende nethandel. Byrumsplanen skal også arbejde med en ny tilgang til mobilitet i bymidten, med fokus på øget bevægelse og ophold af længere varighed i byens rum.

Formålet med en ny byrumsplan er således:

 • at fastholde og styrke bymidten som det naturlige centrum i byen og samtidig opnå større synergi med nye investeringer og byudviklingsprojekter, herunder en styrket forbindelse mellem stationen, handelsstrøg og havnen
 • at byrumsplanen, med udgangspunkt i byens liv og rum, identificerer, koordinerer og prioriterer projekter og derigennem sætter en klar retning for hvor Holbæk skal hen med sin bymidte.
 • at understøtte byens detailhandelsliv gennem attraktive byrum og god tilgængelighed. Byliv skal være løftestang for mere handelsliv – og omvendt
 • at arbejde med en ny tilgang til mobilitet i bymidten – fokus på ophold af længere varighed og øget bevægelse i byens rum

Indhold

Administrationen anbefaler, at byrumsplanen skal udføres med følgende indhold.

 • en detaljeret analyse af byrumsnetværk (forbindelser og destinationer), byrumshierarki (identitet, brug og opholdskvaliteter), brugerne (hvem, hvornår, hvordan?) samt mobilitetsmønstre (ophold, bevægelse og tilgængelighed).
 • en undersøgelse af potentialet indenfor detailhandel (organisering, samarbejde og nye tiltag), identitet (områder/gader med en særlig profil) samt det kulturelle netværk.
 • afholdelse af tre workshops, hvor interessenter inddrages.
 • analyserne, undersøgelserne og input fra workshops skal munde ud i en handlingsplan med oplistning og prioritering af fokusområder og projekter/indsatser.

Bilag A viser afgrænsningen af det område, som skal indgå i byrumsplanen.

Sammensætning af følgegruppe

Administrationen anbefaler at interessenter i bymidten inddrages aktivt i processen. Der bør sammensættes en dialoggruppe, som skal deltage i de tre workshops.

Deltagere i dialoggruppen: 

 • Økonomiudvalget
 • 4-5 medlemmer af Holbæk Byforum
 • 4-5 medlemmer af Dialog Holbæk

Sammenhæng med andre planer og projekter i bymidten

Parkeringsanalyse for Holbæk bymidte:

Parkeringsanalysen er under udarbejdelse og forventes færdig i november 2019. Parkeringsanalysen skal først og fremmest levere konkrete målinger og analyser af de nuværende parkeringsforhold og -behov.

Parkeringsanalysen er et vigtigt værktøj i arbejdet med den samlede planlægning og udvikling af Holbæk bymidte, herunder hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende parkeringskapacitet og reducering af trafikmængden i bymidten.

Forsøgsprojekt Mere liv i Ahlgade:

Visionen om at ensrette Ahlgade og introducere flere byrum og opholdsmuligheder i gaden, har længe været på den politiske dagsorden i Holbæk og er efterspurgt af kommunens borgere. Forsøgsprojektet tager bl.a. afsæt i byrumsplanen fra 2007.

Ambitionen med forsøgsprojektet er at styrke Ahlgade som handelsgade og Holbæk som en attraktiv handels- og kulturby. Forsøgsprojektet afprøver en ensretning af Ahlgade kombineret med udvidede fortovsarealer og flere attraktive byrum i Ahlgade. Ensretningen skal bidrage til at gøre Ahlgade til en mindre trafikbelastet gade samtidig med, at der fastholdes en tilgængelighed for bilister. De udvidede fortovsarealer og byrummene skal styrke bylivsoplevelsen og etablere mere plads til ophold og aktiviteter for bymidtens brugere.

Havneudvikling:

Byudviklingen på havnen er langt og der er allerede mange blivende kvaliteter udover boligbebyggelserne, bl.a.  bystranden, kanalen, beddingerne, Filmtorvet og Værftet. Flere projekter er ligeledes i gang, herunder Kystlivscenteret, Ny Hage Havnepark og Holbæk Havneby.

Et af de helt store potentialer for havneområdet er at få en bedre kobling til bymidten.

Eventuel arkitekturpolitik:

Med udarbejdelse og vedtagelse af de to strategiske analyser; parkeringsanalysen og byrumsplanen, er der opnået et solidt grundlag for udarbejdelse af en arkitekturpolitik.

En arkitekturpolitik kan fungere som et politisk og strategisk redskab til udvikling. En arkitekturpolitik kan både styrke fortællingen indadtil (identitetsskabende, værne om vores kulturmiljøer og sikre høj bykvalitet ved nybyggerier) samt styrke tiltrækningskraften udadtil (branding, bosætning og erhverv).

Bilag B viser sammenhængen, tidsmæssigt og indholdsmæssigt, med andre planer og projekter i bymidten.

Procesplan

Administrationen anbefaler, at byrumsplanen igangsættes i december 2019 med følgende oplæg til en procesplan:

 • Opstart medio december 2019.
 • Workshop 1 i januar 2020
 • Workshop 2 i februar 2020
 • Workshop 3 medio marts 2020
 • Aflevering af byrumsplanen ultimo marts 2020

 

Bilag C viser procesplanen for udarbejdelse af byrumsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien er indeholdt i budgettet for planområdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved udarbejdelse af byrumsplanen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Radikale Venstre stiller følgende ændringsforslag:

Deltagere i indstillingen af dialoggruppen er

 • Økonomiudvalget,
 • 3 medlemmer af Holbæk Byforum
 • 3 medlemmer af Dialog Holbæk
 • 3 repræsentanter fra kulturlivet fx teatre, Sidesporet, Forening til bevarelse af Bygning- og Landskabskultur m.fl.

 

For ændringsforslaget stemte 5 (B, C og I).

Imod stemte 23 (A, O, F, Ø, L og V).

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

 

Økonomiudvalgets indstilling blev herefter godkendt.

For denne stemte 24 (A, O, F, Ø, L, C og V).

Imod stemte 4 (I og B), som fortsat ønsker ændringsforslaget vedtaget.caseno19-36044_#5067934_v1_bilag a_afgrænsning.pdf.pdf
caseno19-36044_#5076529_v1_bilag b_nyt.pdf.pdf
caseno19-36044_#5076532_v1_bilag c_nyt.pdf.pdf

Bilag

Bilag A
Bilag B
Bilag C


268. Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023

Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret for 2020-2024 samt den kommunale medfinansiering heri godkendes.
Beskrivelse af sagen

Baggrund

En boligsocial helhedsplan danner grundlag for en boligsocial indsats støttet af Landsbyggefonden (LBF). Indsatsen har til formål at øge beboernes trivsel og vende en uhensigtsmæssig udvikling i et boligområde.

Helhedsplaner finansieres for fire år ad gangen. LBF bidrager med højst 75% af økonomien, mens resten medfinansieres lokalt af boligorganisationerne (her Holbæk Boligselskab & Lejerbo Holbæk) og kommunen i fællesskab. Medfinansieringen består oftest af medarbejderressourcer og faciliteter, der stilles til rådighed.

I forbindelse med nye helhedsplaner udarbejder de involverede boligorganisationer som første skridt ansøgninger om prækvalifikation til boligsocial indsats. Ansøgningerne indsendes til LBF med kommunal anbefaling.

Holbæk Kommune besluttede i september 2018 at godkende anbefalingen af to koordinerede ansøgninger til LBF om prækvalifikation til nye boligsociale helhedsplaner i Ladegårdsparken og Vangkvarteret. På baggrund af de indsendte ansøgninger prækvalificerede LBF i oktober 2018 de to bebyggelser til en boligsocial indsats.

Prækvalifikationerne har siden dannet ramme for et tæt samarbejde mellem LBF, Holbæk Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune om udformningen og organiseringen af to helhedsplaner med opstart i januar 2020.

Indsatserne i de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret

Det nære samarbejde mellem Holbæk Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune giver de kommende helhedsplaner i Ladegårdsparken og Vangkvarteret gode rammer for at bidrage yderligere til udvikling, tryghed og flere muligheder for beboerne i de to bebyggelser - og i Holbæk by som sådan.

Til trods for det nære samarbejde mellem Ladegårdsparken og Vangkvarteret samt den koordinerede tilgang i relation til helhedsplanerne, er bebyggelserne i sagens natur ikke ens.

Ifølge Transport-, Bygge og Boligstyrelsens definition er Vangkvarteret eksempelvis en hård ghetto, mens Ladegårdsparken for et par år tilbage røg af styrelsens liste over udsatte boligområder.

Beboerne i Ladegårdsparken oplever imidlertid til stadighed markante udfordringer, og der er derfor grundlag for en fortsat boligsocial indsats samt et tæt samarbejde med boligorganisation, kommune og helhedsplanen i Vangkvarteret.

Overordnet vil den boligsociale indsats i de to bebyggelser tage udgangspunkt i tre indsatsområder med følgende formål:

Tryghed og trivsel

Formålet er at sikre boligområder, hvor trygheden og rummeligheden er høj, hvor de mange forskellige beboere trives og hvor de på baggrund af dette deltager som aktive medborgere i inkluderende fællesskaber både på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet.

Uddannelse og beskæftigelse

Formålet er at bryde den negative sociale arv og øge beboernes deltagelse i uddannelse, arbejdsmarked og civilsamfund.

Forebyggelse og forældreansvar

Gennem en helhedsorienteret tilgang er indsatsens formål at understøtte familiers læringsmiljøer på en måde, der øger børnenes livschancer og derigennem øger den sociale mobilitet

Aftalegrundlag for helhedsplanerne

Hver helhedsplan består af:

 • Én strategisk samarbejdsaftale
 • Én delaftale per indsatsområde (tre per helhedsplan)

I aftalerne beskrives blandt andet formål og rammer, organisering, indsatsområder, aktiviteter, evaluering/datagrundlag/succeskriterier samt økonomi.

Aftalerne er godkendt af Landsbyggefonden og vil blive underskrevet efter helhedsplanernes godkendelse i Holbæk Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune.

Alle otte aftaler er vedlagt som bilag.

Øvrige tiltags betydning for helhedsplanerne

Sideløbende med udarbejdelsen af de nye boligsociale helhedsplaner, førte vedtagelsen af den forrige regerings parallelsamfundsudspil i december 2018 til en række lovændringer.

Vangkvarterets status som en af de hårde ghettoer medfører, at disse lovændringer potentielt kan afstedkomme mærkbare konsekvenser for kommunen og andre almene bebyggelser i særligt Holbæk by.

Ændringerne gjorde det blandt andet lovpligtigt at udfærdige en udviklingsplan for Vangkvarteret, der blandt andet skulle mindske andelen af familieboliger frem til 2030. Udviklingsplanen er godkendt af Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune i maj 2019 og af Transport- og Boligministeriet i september 2019. Ministeriets godkendelse er vedlagt som bilag.

Udviklingsplanen skal via tre spor og en række tiltag tilgodese såvel hensynet til de nuværende beboere samt behovet for at omdanne Vangkvarteret til et blandet og bæredygtigt byområde integreret med naboområderne og resten af Holbæk by.

Spor 1 rummer tiltag, der omhandler den fysiske forandring i bebyggelsen, spor 2 omfatter en imageindsats, der skal skabe rammen for ”En ny fortælling om Vang”, mens spor 3 indeholder de sideløbende initiativer, der skal bidrage til den positive udvikling (den boligsociale indsats, blandt andet).

Som følge af blandt andet parallelsamfundsudspillet er der i øjeblikket ligeledes ved at blive udarbejdet en fælles udlejningsaftale vedrørende alle almene familieboliger i kommunen. Aftalen er et fælles initiativ mellem Holbæk Kommune, alle lokale boligorganisationer og Boligselskabernes Landsforening.

Aftalen skal skabe større sammenhængskraft i kommune ved at kunne tilbyde boliger til borgere, der arbejder lokalt, og derved være en god samarbejdspartner for erhvervslivet. Samtidig er det en målsætning, at Holbæk Kommune i 2021 ikke længere skal have boligområder på eller i nærheden af regeringens lister over udsatte boligområder.

En særlig ambition med udlejningsaftalen er desuden, at udviklingsplanen for Vangkvarteret ikke skal påvirke beboersammensætningen og trivslen i Ladegårdsparken i negativ retning.

Der er taget højde for såvel udviklingsplanen for Vangkvarteret som den fælles udlejningsaftale i udarbejdelsen af de boligsociale helhedsplaner.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningerne om helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret omfatter og forudsætter en kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering udgøres af medarbejdertimer, der kapitaliseres og indberettes til Landsbyggefonden.

Den kommunale medfinansiering udgør i løbet af helhedsplansperioden i alt:

Helhedsplan for Ladegårdsparken 2020-2024:                    5.612.000 kr.

Helhedsplan for Vangkvarteret 2020-2024:                    5.789.000 kr.

 

Fordelingen af medfinansieringen fordelt på kerneområder fremgår af de to opsummeringer nedenfor (2019-tal)

Helhedsplan for Ladegårdsparken 2020-2024

Aktiv hele livet:     1.712.000 kr.

(indsatsområdet Tryghed og trivsel)

Alle kan bidrage:      1.870.000 kr.

(indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse)

Læring og trivsel:         382.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Uddannelse til alle unge:      1.043.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Vækst og bæredygtighed:       605.000 kr.

(koordinering og projektledelse)

 

Helhedsplan for Vangkvarteret 2020-2024

Aktiv hele livet:     1.712.000 kr.

(indsatsområdet Tryghed og trivsel)

Alle kan bidrage:      1.870.000 kr.

(indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse)

Læring og trivsel:         695.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Uddannelse til alle unge:         907.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Vækst og bæredygtighed:       605.000 kr.

(koordinering og projektledelse)

 

(beløbene er for begge helhedsplaners vedkommende afrundet til hele tusinder)

 

De enkelte kerneområder har været med til at udpege og udmønte konkrete indsatser i helhedsplanerne, ligesom de har været med til at fastlægge økonomien herfor.

Indsatserne og medfinansieringen er forpligtende for kommunen i helhedsplansperioden. Eventuelle ændringer skal derfor godkendes af Landsbyggefonden.

 

Inklusive Landsbyggefondens tilskud og boligorganisationernes egen finansiering udgør den samlede økonomi for helhedsplanerne som følger:

Helhedsplan for Ladegårdsparken 2020-2024:                    14.903.000 kr.

Helhedsplan for Vangkvarteret 2020-2024:                    17.932.000 kr.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det forventes ikke, at helhedsplanerne og indsatserne heri har miljø- og klimamæssige konsekvenser – hverken positive eller negative.

Lovgrundlag – link

Almenboliglovens §91a

Almenboliglovens §168a, stk. 2

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 15. maj 2019, punkt 134: Godkendelse af udviklingsplan for Vangkvarteret

Kommunalbestyrelsen 12. september 2018, punkt 180: Beslutning – kommunal anbefaling af ansøgninger om prækvalifikation til nye helhedsplaner

Byrådet 16. august 2017, punkt 148: Beslutning – Tværgående helhedsplan i Holbæk Kommune

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-10-2019

Et flertal bestående af A, V, L og I indstiller, at planerne tiltrædes. Ø undlader at stemme.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-10-2019

Solveig Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Indstilles godkendt

Beslutning i Socialudvalget den 28-10-2019

Indstilles godkendt

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-10-2019

Indstilles godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Godkendt.caseno19-34852_#5053425_v1_strategisk samarbejdsaftale - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5053428_v1_strategisk samarbejdsaftale - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054497_v1_delaftale for indsatsområdet forebyggelse og forældreansvar - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5054503_v1_delaftale for indsatsområdet tryghed og trivsel - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5054507_v1_delaftale for indsatsområdet uddannelse og beskæftigelse - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5054515_v1_delaftale for indsatsområdet forebyggelse og forældreansvar - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054520_v1_delaftale for indsatsområdet tryghed og trivsel - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054525_v1_delaftale for indsatsområdet uddannelse og beskæftigelse - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054559_v1_godkendelse af udviklingsplan for boligområdet agervang, holbæk kommune (jf. almenboliglovens § 168 .pdf

Bilag

Strategisk samarbejdsaftale - Ladegårdsparken
Strategisk samarbejdsaftale - Vangkvarteret
Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar - Ladegårdsparken
Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel - Ladegårdsparken
Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse - Ladegårdsparken
Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar - Vangkvarteret
Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel - Vangkvarteret
Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse - Vangkvarteret
Godkendelse af udviklingsplan for boligområdet Agervang, Holbæk Kommune (jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 2)


269. Beslutning om placering af nyt børnehus i Tuse

Beslutning om placering af nyt børnehus i Tuse
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. administrationen igangsætter brugerproces med Idrætsbørnehuset Tusenfryd med henblik på om- og tilbygning af det eksisterende børnehus på Tuse Byvej 16, Tuse, 4300 Holbæk
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. administrationen igangsætter brugerproces med Idrætsbørnehuset Tusenfryd med henblik på nybyggeri på matrikel nr. 18d Tuse By, Tuse
Beskrivelse af sagen

Der skal træffes beslutning om, hvilken retning administrationen skal arbejde med brugerprocessen sammen med børnehuset og lokalsamfundet i Tuse. Der er to scenarier, enten om- og tilbygning og renovering af eksisterende børnehus eller nybyggeri.

Administrationen indstillede den 31. oktober 2018 til Udvalget for Børn og Skole, at der i Tuse var to scenarier for et nyt børnehus, enten

 • om- og tilbygning og renovering af eksisterende børnehus på Tuse Byvej 16, Tuse, 4300 Holbæk, eller
 • nybyggeri på matrikel nr. 18d Tuse By, Tuse.

 

Udvalget for Børn og Skole indstillede, at administrationen skulle arbejde videre med scenariet om nybyggeri. Indstillingen blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 21. november 2018.

Administrationen estimerede oktober 2018 et budget for nyt børnehus i Tuse til 44,2 mio. kr. eksklusive tilkøb af byggegrund. Budgettet er en del af en samlet anlægsramme til nye skoler og børnehuse på 175,5 mio. kroner i årene 2019-2022. Indenfor den samlede anlægsramme er der derved reserveret 44,2 mio. kr. til investering i børnehuset i Tuse.

Begge scenarier estimeres dyrere end tidligere, da børnetallet i børnehuset er steget, og der ved nybyggeri skal etableres støjværn.

Scenariet hvor der bygges nyt børnehus, estimeres nu at koste 65 mio. kr. (tidligere estimeret til 44,2 mio. kr.), og kan ikke længere rummes indenfor den samlede anlægsramme for skoler og børnehuse. 

Scenariet hvor der om- og tilbygges, estimeres nu at koste 45 mio. kr., hvilket overstiger budgettet for børnehuset i Tuse med 0,8 mio. kr., hvilket imidlertid kan rummes inden for den samlede ramme for nye skoler og børnehuse. Administrationen anbefaler, at der om- og tilbygges på nuværende adresse, da det er det børnehuset ønsker, og det kan gøres inden for de tidsmæssige og økonomiske rammer. Begge scenarier er beskrevet i sagen.

 

Om- og tilbygning og renovering af det eksisterende børnehus på Tuse Byvej 16, Tuse, 4300 Holbæk.

Administrationen har arbejdet med de to scenarier og undersøgt forholdene nærmere. I den forbindelse har administrationen været i dialog med Idrætsbørnehuset Tusenfryd. Børnehuset er glade for deres nuværende placering tæt på naturområde og sportsanlæg ved Tuse hallen. Den nuværende placering understøtter børnehusets pædagogiske profil som idrætsbørnehus, og derfor har børnehuset intet ønske om at flytte. Selve ejendommen understøtter dog ikke børnehusets behov, så derfor skal der ske om- og tilbygning og renovering på ejendommen, hvis børnehuset skal blive på den nuværende placering.

Børnehuset er aktuelt udfordret på kapacitet på grund af stigende børnetal i Tuse. Derfor er der behov for at udvide kapaciteten ved etablering af en midlertidig pavillon med faciliteter til 35 børn. Pavillonen etableres i løbet af efteråret 2019, og fjernes når et renoveret og udvidet børnehus er indflytningsklar.

Administrationen vurderer på baggrund af nuværende viden, at scenariet med om- og tilbygning og renovering er hurtigere og billigere fremfor nybyggeri. Det forventes på nuværende tidspunkt, at om- og tilbygning indebærer en renovering af 675 m2 eksisterende bygning (Tuse Byvej 16B) og tilbygning (nybyggeri) på ca. 1.085 m2 samt fraflytning eller nedrivning af 413 m2 (Tuse Byvej 16A). Brugerprocessen afdækker de konkrete behov.

Administrationen estimerer på nuværende tidspunkt, at det vil koste ca. 45 mio. kr. med et forløb på ca. 28 måneder fra brugerproces til ibrugtagning.

Det er tidligere estimeret, at scenariet med nybyggeriville koste 44,2 mio. kr. Det estimeres nu, at nybyggeri er 20,8 mio. kr. dyrere (i alt vil det koste ca. 65 mio. kr. jf. ovenfor) og forløbet 14 måneder længere. Vurderingen bygger på etablering af ca. 1.760 m2 nybyggeri, støjafskærmning mod motorvej, byggemodning, herunder vej-, sti- og parkeringsanlæg, udearealer med diverse beplantninger og legeplads samt udarbejdelse og godkendelse af lokalplan.

På baggrund af de aktuelle kapacitetsudfordringer, udgifter til pavillon i forbindelse med kapacitetsudvidelse, børnehusets ønske om at blive på nuværende matrikel, projektets økonomi og tidshorisonten for nybyggeri, indstiller administrationen, at der igangsættes en brugerproces i Tuse med henblik på om- og tilbygning og renovering af det eksisterende børnehus på Tuse Byvej 16.

Brugerprocessen forventes igangsat hurtigst muligt efter politisk beslutning, og forventes at have en varighed på 6-9 måneder. Processen resulterer i et konkret byggeprogram og budget, som indstilles til politisk behandling.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Nybyggeri på matrikel nr. 18d Tuse By, Tuse.

Administrationen har undersøgt forhold for et nybyggeri på matrikel nr. 18d Tuse By, Tuse. Matriklen er 57.796 m2 beliggende mellem Tuse Skole, område Katrinedal og Holbækmotorvejen. Matrikelkort er vedlagt om bilag til sagen.

Administrationen vurderer, at der skal etableres en støjafskærmning for at reducere støj fra den trafikerede motorvej. Støjdata er vedlagt, som bilag til sagen.

Der er ingen lokalplan for matriklen. Derfor fordrer et nybyggeri udarbejdelse og godkendelse af en lokalplan. Det vurderes at en ny lokalplan tager et 1 år at udarbejde.

Nybyggeri på matrikel ved skolen taler for at skole og børnehus bygges sammen for at styrke synergier, samarbejdet og dele faciliteter. Fordelene ved denne løsning vurderes begrænset på grund af begge tilbuds størrelse. Skolen har ca. 642 elever og 80 ansatte, og børnehuset har ca. 130 børn og 21 ansatte. Løsningen vil desuden fordyre projektet yderligere, da der bygges ekstra kvadratmeter for at rumme et større antal personer. Desuden går der mange år før udearealer ved et nyt børnehus vil være tilsvarende naturskønt, som ved nuværende placering på Tuse Byvej 16. Derfor ønsker børnehuset ikke at flytte fra deres nuværende placering.

Administrationen vurderer, at et projekt med nybyggeri koster ca. 65 mio. kr. og vil tage ca. 42 måneder fra brugerproces til ibrugtagning af et nyt børnehus. Vurderingen bygger på, at der skal udarbejdes og godkendes en ny lokalplan, opføres ca. 1.760 m2 nybyggeri, etablering af støjafskærmning, udearealer med diverse beplantninger og legeplads samt byggemodning, herunder vej-, sti- og parkeringsanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen estimerer på baggrund af nøgletalsberegning, at et projekt med om- og tilbygning og renovering af det eksisterende børnehus på Tuse Byvej 16, Tuse, 4300 Holbæk koster 45 mio. kr.

Der er i 2018 afsat et budget på 44,2 mio. kr. til børnehus i Tuse eksklusive tilkøb af byggegrund. Dermed er der på nuværende tidspunkt en budgetforøgelse på 0,8 mio. kr. ved om- og tilbygning af børnehuset i Tuse, som kan rummes inden for den samlede afsatte anlægsramme på 175,5 mio. kr.

Årsagen til budgetforøgelsen er opførelse af flere kvadratmeter end først antaget på grund af et øget børnetal.

Administrationen estimerede i 2018, at alle fem projekter samlet koster 161,3 mio. kr. Heraf er der afsat 19,8 mio. kr. til uforudsete udgifter. Der er afsat en samlede anlægsramme på 175,5 mio. kr. Dermed er restbeløb på 14,2 mio. kr.

Investeringsplan fra den politiske behandling af sagen i november 2018, er vedlagt til sagen.

 

Økonomiske konsekvenser ved alternativ indstilling

Administrationen estimerer på baggrund af nøgletalsberegning, at et projekt med nybyggeri på matrikel nr. 18d Tuse By, Tuse koster 65 mio. kr. inklusiv tilkøb af byggegrund.

Der er i 2018 afsat et budget på 44,2 mio. kr. eksklusive tilkøb af byggegrund. Dermed er der en budgetforøgelse på 20,8 mio. kr., som ikke kan rummes indenfor den, samlede afsatte anlægsramme på 175,5 mio. kr.

Hvis der arbejdes videre med nybyggeri, skal projektet tilføres restbeløbet på 14,2 mio. kr. fra den samlede budgetramme, og den resterende økonomi kan tilføres fra uforudsete udgifter eller ekstra bevilling fra anlægsbudgettet år 2020-2023.

Årsagen til budgetforøgelsen er bl.a. opførelse af flere kvadratmeter end først antaget på grund af et øget børnetal og etablering af støjafskærmning mod motorvej.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen vurderer, at projekt med om- og tilbygning og renovering af idrætsbørnehuset Tusenfryd belaster miljøet mindre end nybyggeri, forudsat at den byggetekniske tilstand af bygningerne er tilfredsstillende, og det vurderes den ene bygning på Tuse Byvej 16B at være. Bygning på Tuse Byvej 16A vurderes mindre god og den overvejes nedrevet. Det undersøges i løbet af brugerprocessen.

Hvis den byggetekniske tilstand er tilfredsstillende, vil tilsvarende nybyggeri give en større klimabelastning end renovering af den eksisterende bygning. Klimabelastning ved nybyggeri kan tage mange år at tjene hjem set i forhold til driften af en renoveret bygning.

Byggematerialernes klimabelastning kan være udslagsgivende for om nybyggeri eller renovering er det mest klimavenlige. Derudover kan der naturligvis være andre hensyn, der taler for om en bygning skal rives ned eller renoveres.

Hvis det antages at den nuværende varmekilde naturgas (”sort energi”) ændres til varmepumpe, som bruger strøm, og bliver strømmen produceret CO2-neutralt, f.eks. sol- eller vindenergi (”grøn energi”), kan det ikke klimamæssigt betale sig at erstatte de eksisterende bygninger med nye, forudsat at den byggetekniske tilstand af bygningerne er tilfredsstillende.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 21. november 2018, punkt 227. Beslutning - Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019, punkt 19. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-10-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.caseno19-13978_#4977675_v1_kortbilag_tuse.jpg
caseno19-13978_#4977677_v1_kortbilag_støjdata_tuse.jpg
caseno19-13978_#5036185_v1_bilag - investeringsplan (ver.11.10.2018).pdf

Bilag

Kortbilag_Tuse
Kortbilag_Støjdata_Tuse
Bilag - Investeringsplan (ver.11.10.2018)


270. Beslutning om tilskud til for-projekt angående mulig afholdelse af fællesnordisk konference for klinkbyggede både i Holbæk i 2021

Beslutning om tilskud til for-projekt angående mulig afholdelse af fællesnordisk konference for klinkbyggede både i Holbæk i 2021
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der i budget 2020 afsættes 150.000 kr. i projektstøtte til Træskibs Sammenslutningen, med det formål at få iværksat undersøgelser af, hvorvidt der kan findes økonomisk og faglig opbakning fra de relevante aktører i de nordiske lande til afholdelse af fællesnordisk konference i Holbæk i 2021. Tilskuddet fra Holbæk Kommune forudsætter som minimum tilsagn på 100.000 kr. fra andre kilder før frigivelse
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Med udgangspunkt i den norske organisation ”Forbundet Kysten”, har en række maritime aktører gennem en årrække arbejdet frem imod, at de nordiske lande skal udarbejde og indsende en fælles nordisk ansøgning til UNESCO, med henblik på at få optaget den klinkbyggede båd på UNESCOS liste over umistelige immateriel kulturarv.

I februar dette år fik Forbundet Kysten følgende besked fra det norske «Kulturdepartementet»: «Etter å ha vurdert nominasjonsforslaget har Kulturdepartementet truffet beslutning om å arbeide for en fellesnordisk nominasjon.» Herefter blev de øvrige nordiske lande - på nationalt niveau - i juni dette år invitetet med som medforslagsstillere. 

Det forventes, at en fællesnordisk ansøgning vil blive fremsendt til UNESCO i marts 2020, og et endeligt svar forventes retur fra UNESCO i november 2021.

 

Mulighed for fælles konference i Holbæk

I umiddelbar forlængelse af en eventuel nominering fra UNESCO´s side er det tanken, at der skal afholdes en fællesnordisk konference for at markere og fejre udnævnelsen.

Med Holbæk kommunes massive satsning på maritim kulturarv, med tilstedeværelse af en af Danmarks største samlinger af bevaringsværdige træskibe, hjemmehavn for Nationalmuseet´s fartøjssamling og oprettelse af et kystlivscentret ”Kystliv Holbæk”, har Forbundet Kysten og Det Nordiske kystkulturnetværk givet deres opbakning til, at Træskibs Sammenslutningen i Danmark, kan gå videre med en grundigere undersøgelse af, hvorvidt en konference kan finde økonomisk og faglig opbakning fra de relevante aktører i de nordiske lande med henblik på afholdelse i Holbæk 2021.

 

For at kunne realisere dette afklarende arbejde foreslås, at Holbæk kommune bidrager med 150.000 kr. under forudsætning af, at Træskibs Sammenslutningen som minimum finder 100.000 kr. fra øvrige kilder til realiseringen af dette arbejde.

 

Den videre proces

I første omgang skal der arbejdes med fagligt program, budget, keynotespeakers, officielt program og ikke mindst fonde, for at sikre bred opbakning til konferencen. Potentialet er stort, men kræver også et stort forarbejde.

Aktørerne foreslår, at der nedsættes en styregruppe, hvor også Holbæk Kommune får mulighed for at øve indflydelse.

Mål og hovedaktiviteter for projektet

 1. Faglig fejring af nordens første fællesudnævnelse af umistelig immateriel kulturarv på fortegnelsen efter UNESCOs 2003-konvention til sikringen af den immaterielle kulturarv
 2. Udarbejde et charter for bevaring af den klinkbyggede båd på UNESCOs liste over umistelig immateriel kulturarv – kan underskrives – og måske navngives efter værtsbyen - ved konferencen
 3. Konference om arbejdet med UNESCOs liste over immateriel kulturarv
 4. Udarbejdelse af erfaringskatalog over bevaring af immateriel kulturarv i praksis
 5. Netværk og erfaringsudveksling

 

Projektets effekter

 • Konferencen har potentiale til at tiltrække kultur nøglepersoner- og politikere inden for kulturarv.
 • Holbæk Kommune kan lægge navn til evt. charter
 • Holbæk Kommune positionerer sig ved konferencen og fremover som central spiller i bevaringen af den klinkbyggede båd som immateriel kulturarv.

 

Budget

Det forberedende projekt har et samlet budget på 350.000 kr., som tænkes finansieret således:

Holbæk Kommune

150.000 kr.

Ansøgerorganisationer

  50.000 kr.

Kulturministeriet/Folkemindesamlingen

  50.000 kr.

Fundraising - fonde/erhvervsliv

100.000 kr.

I alt budget

350.000 kr.

 

Budgettet dækker over udgifter til:

 • Løn til ½ årsværk (tovholderfunktion)
 • Kontorhold, kommunikation, tryk af materialer til ansøgninger
 • Rejseudgifter til deltagelse i planlægningsmøder hos de nordiske samarbejdspartnere
 • Afholdelse af planlægningsmøder i Holbæk for de nordiske samarbejdspartnere
 • Andet/uforudset

 

Relation til kultur- og fritidspolitik

Et tilskud på 150.000 kr. til forberedelse af at sikre Holbæk by som vært for fælles nordisk konference med markering af den klinkbyggede båds optagelse på UNESCO´s liste over umistelig immateriel kulturarv understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema: ”Det maritime liv”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil fremme samarbejdet mellem nationale, regionale og internationale aktører, uddannelser og erhvervsliv, så der skabes vækst i havnemiljøet”.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 150.000 kr. i 2020 til for-projekt kan finansieres fra puljer Øvrige Kulturelle Opgaver under forudsætning af uændret budget i puljen i budget 2020. Når der er udarbejdet et konkret forslag til konference i Holbæk, forlægges projektet til ny politisk behandling.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-10-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, L, O, V og Ø).

1 (I) undlod at stemme.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Godkendt.

 

For stemte 26 (A, O, Ø, F, L, C, B og V).

Imod stemte 2 (I).

271. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I foråret 2019

Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I foråret 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller, at:

 1. 510.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby’ med Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby som ansøger, hvor midlerne er forudsat en sammenhæng til de anbefalinger Trafiksikkersikkerhedsplan 2020-2025 vil angive.
   
 2. 35.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Stibelysning i Svampebyen’ med Undløse Lokalråd som ansøger.
   
 3. 70.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’ med beboergruppe i samarbejde med Lokalforum Store Merløse som ansøger.    
   
 4. 220.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Skolesti ved Vipperød’ med Vipperød Lokalforum som ansøger, hvor midlerne er forudsat at berørte lodsejere indgiver en skriftlig tilkendegivelse på, at stien kan anlægges henover deres ejendom.  
   
 5. 300.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Øasen’ med Foreningen Øasen som ansøgere.
Beskrivelse af sagen

Ved forårsrunden 2019 modtog puljen Rum til Fællesskab 16 ansøgninger. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har på deres møde i maj 2019 prioriteret hvilke ansøgninger indstilles imødekommet af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Administrationen har screenet alle ansøgninger og vurderet, om de lever op til puljens krav, og om der er lovhjemmel til at yde støtte til projekterne. Ud af de 16 ansøgninger blev 15 lagt op til politisk beslutning i projektudvalget. En af ansøgningerne var fra Holbæk Seniorlandsby. Denne ansøgning bliver ikke taget i betragtning, da det ikke er lovligt for kommunen at tildele penge til aktiviteter i fælleshuse, der underbygger deres mulighed for at udleje lokaler. Midler til dette virker konkurrenceforvridende for andre virksomheder, der også udlejer lokaler.

 

Kun anlægsprojekter kan indstilles og forudsætter en omplacering

Administrationen har vurderet om de forskellige ansøgninger søger om driftsmidler eller anlægsmidler. Puljen kan på nuværende tidspunkt ikke bruges til driftsmidler, da der ikke er luft til det i servicerammen og der derfor er indført forbrugstilbagehold. Derfor har Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne besluttet at give afslag på samtlige ansøgninger til projekter, der ansøger om driftsmidler.

Puljen Rum til Fællesskab er i budgettet opdelt i to: ”Udviklingspulje til lokalområder”, som er driftsmidler og ”Pulje til Lokaludvikling” som er anlægsmidler.   Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller indledningsvist at driftsmidlerne omplaceres til anlæg for at imødekomme de indkomne ansøgninger.

 

 

Fagudvalgenes interesse i ansøgningerne

De anbefalede projekter har enten særlig interesse for Udvalget for Klima og Miljø eller Udvalget for Kultur og Fritid, hvorfor sagen starter i disse fagudvalg, som får mulighed for at forholde sig til dem. Da alle projekter vedrører anlægsmidler, er det Kommunalbestyrelsen, der har beslutningskompetencen.

Fagudvalgene skal forholde sig til følgende indstillinger:

 • Udvalget for Klima og Miljø skal forholde sig til indstilling 1, 2, 3 og 4.
 • Udvalget for Kultur og Fritid skal forholde sig til indstilling 5.

 

Hvad kan der søges penge til i Puljen Rum til Fællesskab

Der søges tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de fire nedenstående kriterier.

 • Særlige kendetegn: som handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn.
 • Møder i naturen: hvor der er fokus på den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter.
 • Lokale samlingssteder: hvilket er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder.
 • Sikker færden: drejer sig om trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

 

De fulde betingelser kan læses her

 

Præsentation af ansøgninger, der indstilles imødekommet

 • I bilag 0 findes et overblik og en kort beskrivelse af hver af de samtlige 15 ansøgninger inklusiv administrationens prioritering, vurdering og anbefaling. De 5 indstillede projekter præsenteres først i bilaget.
 • I bilag 1-5 findes de fulde ansøgningerne, til projekter, der i denne sag indstilles imødekommet:
 • Bilag 1: projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby’
 • Bilag 2: projekt ’Stibelysning i Svampebyen’
 • Bilag 3: projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’
 • Bilag 4: projekt ’Skolesti ved Vipperød’
 • Bilag 5: projekt ’Øasen

Bilag 6: Vej og trafiks prioritering af ansøgninger.

Økonomiske konsekvenser
 • 510.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby’ med Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby som ansøger, hvor midlerne er forudsat en sammenhæng til de anbefalinger Trafiksikkersikkerhedsplan 2020-2025 vil angive.

 

 • 35.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Stibelysning i Svampebyen’ med Undløse Lokalråd som ansøger.

 

 • 70.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’ med beboergruppe i samarbejde med Lokalforum Store Merløse som ansøger.    

 

 • 220.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Skolesti ved Vipperød’ med Vipperød Lokalforum som ansøger, hvor midlerne er forudsat at berørte lodsejere indgiver en skriftlig tilkendegivelse på, at stien kan anlægges henover deres ejendom. 

 

 • 300.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Øasen’ med Foreningen Øasen som ansøgere.

På nuværende tidspunkt står der 3,711 mio. kr. udisponeret på Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) og 225.000 kr. på til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler). Vedtages samtlige indstillinger omplaceres 1,135 mio. kr. til Pulje til Lokaludvikling og gives som anlægsbevilling.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens godkendelse af puljen Rum til Fællesskab

PULO, d. 21. maj 2019, punkt 3: Projektudvalgets anbefalinger i forbindelse med puljen Rum til fællesskab, d. 21. maj 2019

PULO, d. 17. september 2019, punkt 4: Beslutning om ansøgningsrunde i foråret 2019 i puljen Rum til Fællesskab

Kommunalbestyrelsen, 15. maj 2019, punkt 123: Budgetrevision 2

Kommunalbestyrelsen, 11. september 2019, punkt 212: Budgetrevision 3
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Indstilles godkendt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-10-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Godkendt.caseno19-2742_#5064451_v1_bilag 6 vej og trafiks prioritering af ansøgninger.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064450_v1_bilag 5 projekt 'øasen'.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064449_v1_bilag 4 projekt 'skolesti i vipperød'.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064448_v1_bilag 3 projekt 'forskønnelse i st. merløse’.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064447_v1_bilag 2 projekt 'stibelystning i svampebyen'.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064446_v1_bilag 1 projekt ’byporte og fartdæmpende foranstaltninger i mørkøv, skamstrup og stigs bjergby’.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064445_v1_bilag 0 - oversigt og kort beskrivelse af det ansøgte projekt til puljen rtf - forår 2019.pdf.pdf

Bilag

Bilag 6 Vej og trafiks prioritering af ansøgninger.pdf
Bilag 5 Projekt 'Øasen'.pdf
Bilag 4 Projekt 'Skolesti i Vipperød'.pdf
Bilag 3 Projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’.pdf
Bilag 2 Projekt 'Stibelystning i Svampebyen'.pdf
Bilag 1 Projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby’.pdf
Bilag 0 - Oversigt og kort beskrivelse af det ansøgte projekt til puljen RTF - Forår 2019.pdf


272. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplanforslag 11.19 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 for Boligbebyggelse v. Holbækvej 102, Jyderup

Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplanforslag 11.19 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 for Boligbebyggelse v. Holbækvej 102, Jyderup
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til Lokalplan 11.19 Jyderup samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 for boligbebyggelse v. Holbækvej 102, Jyderup, godkendes endeligt, og der gives en anlægsbevilling til reetablering af boldhegn og hæk på 400.000 kr., som finansieres ved omprioritering af midler til Mastebro i budget 2019.
Beskrivelse af sagen

Forslag til Lokalplan 11.19 samt kommuneplantillæg nr.13 har været udsendt i offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar, og planforslaget forelægges nu til endelig vedtagelse.

 

Lokalplanområdet er tidligere anvendt til offentlige formål – senest til institutionsformål. Området er nu solgt til privat udvikler, som ønsker at opføre boliger i hhv. eksisterende institutionsbygning samt i to nye tæt/lav byggerier. Med planlægningen vil eksisterende institutionsbygning og tilhørende legepladsareal omdannes til hhv. 14 lejligheder og 4 rækkehuse. Lokalplanområdet ændrer således status fra offentligt formål til boligformål.

 

Den tidligere institutionsbygning er bevaringsværdig, og der stilles derfor krav til vedligehold og reetablering i lokalplanforslaget.

   

Det vurderes, at det nye boligområde er velplaceret ift. eksisterende byliv og trafikale omstændigheder i Jyderup Bymidte. Det nye boligområde knyttes desuden til eksisterende infrastruktur, herunder kloakledninger og vejnet. Håndtering af regnvand indenfor lokalplanområdet sker efter LAR principperne om lokal afledning af regnvand.
 

Lokalplanforslag 11.19 (se bilag 1)

Lokalplanforslaget tilvejebringer realisering af et nyt boligområde samt tilhørende grønne fælles friarealer centralt i Jyderup.

 

Lokalplanforslaget stiller krav til eksisterende byggeri og beplantning, herunder:

-         materialer og udformning ifm. vedligehold og reetablering af den bevaringsværdige bygning

-         pleje og reetablering af eksisterende 4 større træer (vurderet bevaringsværdige)

 

Lokalplanforslaget stiller krav til nyt tæt/lav byggeri, herunder:

-         bygningshøjde på 8,5 meter, maksimal bebyggelsesprocent på 40 samt maksimalt etageareal på 1,5

-         taghældning på 25 grader eller 45 grader

-         materialevalg

 

Lokalplanforslaget stiller desuden flg. ibrugtagningskrav:

-         etablering af vejadgange og parkeringsarealer skal være gennemført

-         etablering af renovationspladser skal være gennemført

-         etablering af LAR løsninger til opsamling af regnvand skal være gennemført

-         området skal være tilsluttet kollektiv vand- og varmeforsyning

 

 

Kommuneplantillæg (se bilag 2)

Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr.13 til Kommuneplan 2017, som ændrer områdets nuværende status fra offentligt formål til boligformål. Forslaget stiller krav til en bebyggelsesprocent på maks. 40.

 

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en egentlig miljørapport, da det nye boligområde vurderes at vil kunne indpasses naturligt i nærområdet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til reetablering af boldhegn på skolens grund samt udgifter til etablering af fælles hæk i skel estimeres at udgøre 400.000 kr. Udgifterne finansieres ved omprioritering af midler afsat til Mastebro (Holbæk Havn) i 2019 under Udvalget for Klima og Miljø. Mastebro er ikke realiseret i 2019. Såfremt Mastebro ønskes realiseret i 2020 eller senere skal dette prioriteres i budgettet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Høring

Planforslagene har været udsendt i offentlig høring, og der har været afholdt borgermøde den 7. maj 2019. Notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Sagen er behandlet i Kommunalbestyrelsen d.13.03.2019, pkt. 70

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Godkendt.caseno18-40274_#5053887_v1_bilag 1.pdf til endelig pol.beh..pdf
caseno18-40274_#5053891_v1_bilag 2.pdf til endelig pol.beh..pdf
caseno18-40274_#5075398_v1_referat borgermøde_070519_lp1119.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Referat borgermøde 07.05.19


273. Beslutning om høring af lokalplanforslag 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Sportsbyen

Beslutning om høring af lokalplanforslag 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Sportsbyen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Forslag til lokalplan 2.92 og kommuneplantillæg nr. 20 for udvidede anvendelsesmuligheder i Sportsbyen godkendes til offentlig høring i 8 uger
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Holbæk Kommunalbestyrelse har på mødet den 15. maj 2019 besluttet at igangsætte ny kommune- og lokalplanlægning for Sportsbyen. Dette for at muliggøre udvidede anvendelsesmuligheder i Sportsbyen i form af liberalt erhverv og kontorerhverv indenfor et afgrænset byggefelt beliggende umiddelbart syd for fodboldstadion, som vist på lokalplansforslagets bilag 3.

 

Formål

Formålet med planforslagene er at muliggøre anvendelse til kontorerhverv og liberalt erhverv indenfor et afgrænset byggefelt beliggende indenfor matrikel 43, og kun på etager over stueetagen, dvs. på 1.-3. sal. Stueetagen skal fortsat have anvendelser, der fremgår af lokalplan 2.67 for Sportsbyen, dvs. anvendelser, der har en tilknytning til idræt, sundhed eller kultur. Lokalplanforslaget er et tillæg til gældende lokalplan 2.67.

 

Indhold

Lokalplanen er udformet som et tillæg til lokalplan 2.67 for Holbæk Sportsby indenfor lokalplan 2.67's delområde A. Bestemmelserne i dette tillæg supplerer derfor de gældende bestemmelser i lokalplan 2.67.

Lokalplanens formål er at udlægge mulighed for yderligere anvendelse - i form af kontorerhverv og liberalt erhverv - end de i lokalplan 2.67 udlagte anvendelser.

Herudover giver lokalplanforslaget mulighed for at bygge i 4 etager (og med en maks. bygningshøjde på 16 meter, som er under bygningshøjden for hovedbygningen i Sportsbyen) samt mulighed for at der kan etableres parkering indenfor restarealer i byggefelt 1, jf. kortbilag 5 i lokalplan 2.67.

 

Udover ny lokalplan er der endvidere udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som tillige muliggør kontorerhverv og liberalt erhverv på etager over stueplan. Dette under forudsætning af, at en nærmere undersøgelse i forbindelse med lokalplanlægningen viser, at der ikke er uhensigtsmæssige skyggegener eller andre problemer i forhold til områdets primære anvendelse til idræts-, kulturelle, undervisnings-, og fritidsmæssige formål.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle økonomiske konsekvenser ved at sende lokalplanforslaget i høring.

Såfremt lokalplan og kommuneplantillæg ikke bliver endeligt vedtaget, vil det gennemførte udbud og salget af det konkrete byggefelt gå tilbage.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes, at der ikke er væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved etablering af planernes indhold.

Høring

Det nye plangrundlag har været i for-debat i perioden 27. juni til 12. august

2019. Der er ikke indkommet bemærkninger med input til planlægningen.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde den 15. maj 2019

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_395716/agenda_395716.html#14888793

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Indstilles godkendt

For stemte 4 (A, I, O, V)
Imod stemte 0
1 (Ø) undlod at stemme

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, I, L, O og V).

Imod stemte 1 (Ø).

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Godkendt.

For stemte 26 (A, O, F, L, C, I, B og V).

Imod stemte 2 (Ø).caseno19-15059_#5058602_v1_bilag 1 kommuneplantillæg 20.pdf
caseno19-15059_#5058609_v1_bilag 2 lokalplanforslag 2.92.pdf
caseno19-15059_#5058611_v1_bilag 3 miljøscreening.pdf
caseno19-15059_#5075795_v1_kortbilag over byggefelt a.pdf
caseno19-15059_#5075791_v1_kortbilag over byggefelt d.pdf
caseno19-15059_#5075798_v1_kortbilag over byggefelt b+c.pdf

Bilag

Bilag 1: Kommuneplantillæg 20
Bilag 2: lokalplanforslag 2.92
Bilag 3: Miljøscreening
Kortbilag over matrikelfelt A
Kortbilag over matrikelfelt D
Kortbilag over matrikelfelt B+C


274. Beslutning om udsendelse af forslag til Lokalplan 12.08 og Kommuneplantillæg 19, for rekreativt område v. Rævebjerg, Mørkøv i 8 ugers høring

Beslutning om udsendelse af forslag til Lokalplan 12.08 og Kommuneplantillæg 19, for rekreativt område v. Rævebjerg, Mørkøv i 8 ugers høring
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til Lokalplan 12.08 samt tilhørende kommuneplantillæg nr.19 for Rekreativt område v. Rævebjerg, i Mørkøv, godkendes til offentlig høring i 8 uger
Beskrivelse af sagen

Lokalplanområdet ejes af Holbæk Kommune og benyttes, via en benyttelsesaftale mellem Holbæk Kommune og Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening, til rekreative formål samt afvikling af et årligt kræmmermarked, som Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening står for.

Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening ønsker i samarbejde med Dansk Køreselskab at etablere et nyt hjemsted for Dansk Køreselskabs hestesportevents på området v. Rævebjerg. Det drejer sig om 3-4 årlige opvisningsevents, hvor der køres hhv. dressur cup og TopCup løb. Det vurderes, at Dansk Køreselskabs hestesportsevents vil kunne sameksistere med nuværende anvendelse af arealet, i form af kræmmermarked samt offentlig brug af arealet til friluftsliv.

Lokalplanområdet er i dag beliggende i byzone og landzone. På baggrund af ønsket om at kunne afvikle hestesportsevents, udvides omfanget af lokalplanområdet med inddragelse af 2,1 ha landbrugsjord (matr.1bm). Hele lokalplanområdet overføres til byzone, da arealet ikke anvendes ikke til landbrug i dag, og egner sig godt til rekreative formål. Der vil således udarbejdes et kommuneplantillæg ifm. lokalplanudarbejdelsen.

Området udlægges til et grønt, offentlig tilgængeligt areal, hvor landskabelige og naturmæssige værdier bevares. Der tillades opførelse af to bygninger (såsom foreningshus, materiel- og maskinhal) indenfor et afgrænset byggefelt. Lokalplanforslaget foreskriver en maksimal bebyggelsesprocent på 10.

Området trafikbetjenes fra Ringstedvej via en anlagt grusvej på matr. 23b, som er kommunalt ejet og videre via en privatejet grusvej på matr. 1no. 

Lokalområdet er fortsat tilgængeligt for offentligheden, som naturområde til friluftsliv, og Mørkøv Kræmmermarked vil fortsat afvikles på arealet. Udvidelsen af det rekreative areal forventes således at skabe mere foreningsliv syd for Mørkøv, der vil komme byen og borgerne til gode.

Lokalplanforslag 12.08 (se bilag 1)

Lokalplanforslaget giver mulighed for et udvidet areal til rekreative formål syd for Mørkøv - herunder 2 bygninger og tilhørende areal til parkering samt etablering af terrænbaneforhindringer og kørebaner. En realisering af hhv. bygninger, areal til parkering samt terrænbaneforhindringer sker på foranledning af Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening og Dansk Køreselskab, med fuldmagt fra Holbæk Kommune.

Der foreligger i dag en benyttelsesaftale mellem Holbæk Kommune og Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening, som beskriver Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforenings brug af arealet - hvordan arealet skal plejes, driftes og vedligeholdes samt offentlighedens frie adgang til området.

Benyttelsesaftalen vil blive ændret, så den løber i længere tid og tager højde for forhold omkring realisering af bygninger, areal til parkering samt terrænbaneforhindringer.

Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt en revideret aftale til beslutning.

Kommuneplantillæg (se bilag 2)

Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr.19 til Kommuneplan 2017, som udvider området for rekreative formål.

Miljøscreening (se bilag 3)

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan 12.08 og forslag til kommuneplantillæg nr.19. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en egentlig miljørapport, da udvidelse af det eksisterende rekreative areal vurderes at kunne indpasses naturligt i nærområdet. Desuden reguleres omfang og udformning af bebyggelse og anlæg med en tilpasning til eksisterende forhold, herunder vejforhold, forsyningsledninger og områdets fauna.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Høring

Planforslagene sendes i offentlig høring fra 27.november 2019 – 24.januar 2020. Herefter vil planforslagene blive sendt til endelig politisk behandling.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Godkendt.caseno19-3489_#5041675_v1_afgørelse_miljøscreening_19.03.2019.pdf.pdf
caseno19-3489_#5053846_v1_forslag_til_kommuneplantillæg_rekreativt_omraade_v_raevebjerg.pdf.pdf
caseno19-3489_#5053847_v1_forslag_lokalplan_1208_med_bilag.pdf.pdf

Bilag

Bilag 3
Bilag 2
Bilag 1


275. Beslutning om forlængelse af Digemosevej

Beslutning om forlængelse af Digemosevej
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:
 

 1. Der i anlægsbudgettet for 2020 afsættes 1 mio. kr. af ubrugte midler fra projektet Tysinge Have under Ældre og Sundhed til forlængelse af Digemosevej frem til Agrovej.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der i anlægsbudgettet for 2020 afsættes 0,1 mio. kr. af ubrugte midler fra projektet Tysinge Have under Ældre og Sundhed til etablering af vendeplads langs Hjortholmvej.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen afviste den 14. august 2019 at afsætte 2,1 mio. kr. til forlængelse af Digemosevej. Der er siden dukket nye informationer op, der ændrer økonomien i projektet.

Administrationen har afdækket, at projektet vil kunne gennemføres for færre midler end indstillingen den 14. august 2019 redegjorde for. Beløbet er reduceret fra 2,1 mio. til 1 mio. kr., hvorfor denne sag forelægges.

Det er bl.a. fordi administrationen har reguleret de erfaringstal og enhedspriser der har ligget til grund for det oprindelige overslag, således de ikke indeholder udgifter til dobbeltsidet kantsten, dobbeltsidet fortov og andet overflødigt vejudstyr.

Når kantstenen undgås, vil afvandingen kunne foregå til rabatten uden at etablere vejbrønde og rørføring, hvilket også har bidraget til, at overslaget nu er lavere.

Desuden har en virksomhed, som er en af grundejerne på Digemosevej efter beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 14. august 2019 klaget over trafiksikkerheden, såfremt det ikke vil være muligt at vende på Digemosevej. Derfor forelægger administrationen med denne sag også en alternativ indstilling på at afsætte 0,1 mio. kr. til etablering af en vendeplads, såfremt indstillingen om forlængelse af Digemosevej ikke anbefales.

Baggrund

I forbindelse med Fors’ etablering af ny genbrugsstation i Tølløse vil der ske en øget trafikbelastning til og fra området. Den øgede trafik vil påvirke trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at forbinde vejene Digemosevej og Agrovej, som beskrevet i lokalplanen. På den måde kan trafikken til og fra genbrugsstationen fordeles på begge vejtilslutninger til Hjortholmvej.

Den nye vejstrækning, som er en forlængelse af Digemosevej, er ca. 150 meter lang, og etableres som vej i erhvervsområde til tung trafik uden fortov.

Agrovej henligger uden at være færdiggjort; der mangler kantsten og slidlag på de ca. 130 meter. For at bevare bæreevnen af vejen, skal vejen færdiggøres.

I samarbejde med Fors er der sat gang i projektering af vejen, og med henblik på at sikre at vejen er anlagt, når genbrugsstationen åbnes, arbejdes der på at få vejen anlagt i forbindelse med etableringen af genbrugsstationen.

Høring

I forbindelse med projektet er der gennemført en høring af grundejerne på Digemosevej i forbindelse med nedklassificering af det offentlige vejareal, som nu er solgt til Fors, og dermed har status som privat vej.

En virksomhed har svaret, at deres kunder og leverandører hidtil har anvendt arealet som vendeplads. Hvis arealet ikke længere er vejareal, går virksomheden ud fra, at Digemosevej bliver forbundet med Agrovej, så kundernes og leverandørernes lastvogne ikke skal bakke ud på Hjortholmvej. Virksomheden har modtaget et svar retur med, at det tilstræbes, at de to veje bliver forbundet, hvilket virksomheden er tilfreds med.

Der er ikke indkommet andre henvendelser i høringsperioden.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Etablering af befæstet areal langs med Hjortholmvej, hvor lastbiler får mulighed for at bakke ud på, således de ikke tvinges til at bakke ud på selve Hjortholmvej med forringelse af trafiksikkerheden til følge. Kommunen ejer allerede et areal, der kan benyttes til formålet.

Selvom der etableres en vendeplads, er det dog administrationens vurdering, at det stadig vil have trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser til følge. Der vil fortsat være store lastbiler, der skal bakke op til vendepladsen, hvor sigtbarheden er ringe, plus det samtidig risikeres, at andre lastbiler, der skal ned af Digemosevej bliver nødt til at blive holdende ude på Hjortholmvej, imens en anden lastbil bakker ud på vendepladsen. Det kan resultere i farlige situationer, hvor andre bilister vil overhale, uden at kunne orientere sig om modkørende køretøjer.

Økonomiske konsekvenser

Anlægget forventes at koste 1 mio. kr. og foreslås finansieret ved, at omplacere ubrugte midler fra projektet Tysinge Have, under Ældre og Sundhed. Det er overførte midler fra budget 2018 til budget 2019.

Den alternative indstilling på 0,1 mio. kr. foreslås finansieret med samme midler.

Midlerne er ubrugte og ikke disponerede, således har det ikke konsekvenser for projektet Tysinge Have eller området Ældre og Sundhed.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige klima- og miljømæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14. august 2019: 202. Beslutning om forlængelse af Digemosevej

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Det indstilles, at den alternative indstilling godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Supplerende sagsfresmtilling 31-10-2019

Efter sagen er behandlet i Udvalget for Klima og Miljø den 29. oktober 2019, er sagen blevet tilført et bilag: Bilag 1 – vendeplads v. Digemosevej.caseno19-14420_#5082021_v1_bilag 1 - vendeplads v. digemosevej.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Vendeplads v. Digemosevej.pdf


276. Beslutning om spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030

Beslutning om spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til revideret spildevandsplan 2020-2030 og forslag til miljøvurdering af spildevandsplan 2020-2030 godkendes og sendes i høring
Beskrivelse af sagen

Formål:

Kommunalbestyrelsen skal med denne sag beslutte at sende forslag til Spildevandsplan 2020-2030 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring.

Forslaget beskriver de eksisterende spildevandsforhold og indeholder en samlet oversigt for de planlagte aktiviteter, investeringer og strategier på spildevandsområdet.

Spildevandsplan 2020-2030 fastlægger også rammerne for, hvordan borgere, virksomheder og bygherrer skal håndtere regn- og spildevand på egen grund, ligesom den beskriver minimumskrav til rensning af husspildevand i områder uden for det kloakerede område, kaldet det åbne land.

Den reviderede spildevandsplan afløser den gældende spildevandsplan 2016-2020, og nedenfor er beskrevet de væsentligste ændringer i forhold til den godkendte plan:

 • Ny tiårig planperiode 2020-2030
 • Plan for gennemførelse af forbedret rensning af spildevand i det åbne land
 • Håndtering af spildevand i dag- og kolonihaver
 • Strukturplan for renseanlæg
 • Ændring af planstatus i de eksisterende lokalplaner for visse kloakoplande (hvor husspildevand samt tag- og overfladevand ledes væk i samme afløbsledning)

Spildevandsrensning i det åbne land

Holbæk Kommune er forpligtiget til at sikre forbedret spildevandsrensning på et større antal ejendomme i det åbne land som en følge af statens vandområdeplaner (Vandområdeplan 1 og 2), hvori der er fastlagt en række indsatser til forbedring af vandmiljøet. Staten har fastsat, at alle indsatser efter Vandområdeplan 1 og 2 skal være afsluttet ved udgangen af 2020.

Der er imidlertid ikke muligt for Holbæk Kommune at afslutte indsatsen om forbedret spildevandsrensning i det åbne land inden udgangen af 2020, og kommunen kan således ikke opfylde fristen.

Med forslag til Spildevandsplan 2020-2030 foreslås det, at kommunens samlede indsats i forhold til forbedret rensning af spildevand i det åbne land gennemføres i planperioden 2020-2030. Forslaget til Spildevandsplan er koordineret med Fors A/S’ tids- og investeringsplan for kloakeringsarbejder mv., og administrationen vurderer bl.a. på den baggrund, at planen kan realiseres i planperioden.

Fors A/S er underlagt økonomisk regulering, som sætter loft for selskabets maksimale indtægter (hvor meget selskabet må opkræve hos kunderne). Dette betyder, at Fors A/S ikke har haft økonomi til at gennemføre den oprindelige plan (i Spildevandsplan 2016-2020) med kloakering i det åbne land.

I forslag til Spildevandsplan 2020-2030 er derfor udtaget ca. 600 ejendomme i det åbne land, som tidligere var planlagt spildevandskloakeret. Disse ejendomme skal fremover selv stå for at forbedre spildevandsrensningen ved anlæg af individuelle løsninger. Kommunen vil meddele påbud herom til de berørte lodsejere. 

Administrationen indstiller, at arbejdet med forbedret spildevandsrensning sker indenfor et vandopland ad gangen, så de ejendomme, der skal spildevandskloakeres af Fors A/S, bliver kloakeret i samme tidsrum, som kommunen udsender påbud om forbedret spildevandsrensning, til ejendomme der skal udføre individuelle løsninger.

Dag- og kolonihaver

Flere dag- og kolonihaver er i dag beliggende i bynære områder, der jf. den gældende spildevandsplan skal separatkloakeres/spildevandskloakeres. Områderne er endnu ikke blevet kloakeret. Kommunens største kolonihaveområde er beliggende ved Rørvangsparken og Granløseparken. Disse haver ligger udenfor kloakoplande, men meget tæt på vigtige kildepladser for vandindvinding til Holbæk by.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at man ved denne revision af spildevandsplanen udtager alle områder vedr. dag- og kolonihaver af planen, således at spildevandshåndteringen i disse områder håndteres via samletanke, der skal godkendes af Holbæk Kommune. Ændringen af spildevandsforholdene fastlægges i den løbende kontraktfornyelse med Kolonihaveforbundet.

Plan for tværkommunalt renseanlæg

Der arbejdes stadig videre med en flytning af det nuværende Holbæk Renseanlæg, og i den forbindelse har Holbæk og Odsherred kommuner indgået et tværkommunalt samarbejde om en fælles renseløsning.

Dette er besluttet ved en hensigtserklæring underskrevet af begge kommuners borgmestre den 13.maj 2019. Dette samarbejde har til formål at fremme den politiske opbakning til miljøprojektet, og derigennem sikre politisk godkendelse fra begge kommuner.

En evt. beslutning om en ny renseløsning for Holbæk renseanlæg, vil efterfølgende indstilles vedtaget som et tillæg til spildevandsplanen.

Ændring af planstatus

I dag er der flere ældre lokalplaner for områder, der endnu ikke er udbygget, og som på tidspunktet for vedtagelse af planerne var planlagt separatkloakeret. I den gældende Spildevandsplan 2016-2020 er det fastlagt, at nye områder så vidt muligt kun spildevandskloakeres og regnvand skal derfor håndteres lokalt af den enkelte grundejer eller som en samlet løsning i privat regi.

I forslag til Spildevandsplan 2020-2030 ændres ca. 20 planlagte, eksisterende kloakoplande og lokalplanlagte områder til at blive spildevandskloakeret frem for separatkloakeret. For vejarealer, der ligger inden for disse områder skal afvandes til egne afvandingsanlæg eller afledes separat til recipient via nedsivning eller udløb til vandløb

Miljøvurdering

Da spildevandsplanen fastlægger nye rammer for kloakering af ca. 600 ejendomme, har planen gennemgået en strategisk miljøvurdering, jf. Lov om Miljøvurdering.

Det er samlet set vurderet, at Spildevandsplan 2020-2030 ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet. Af denne grund er der heller ikke behov for at lave et overvågningsprogram for spildevandsplanen.

Kloakering på Orø

Den samlede kloakering af Orø var i den tidligere spildevandsplan planlagt udført i perioden fra 2017-2019, men kun 1. og 2. etape blev udført, da Fors A/S blev underlagt en økonomisk regulering, der betød det ikke var muligt at gennemføre etape 3 son planlagt.

Fors A/S har på møde den 19. juni 2018 orienteret KMU om den økonomiske situation.

Efterfølgende har administrationen i samarbejde med Fors A/S udarbejdet en ny tids- og investeringsplan i forslaget til revideret spildevandsplan 2020-2030, der betyder at den afsluttende kloakering på Orø udføres i 2021-2022.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Investeringer ifølge planen afholdes af Fors A/S og de private lodsejere, der skal etablere egne spildevandsløsninger.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Spildevandsplanen vil medvirke til at forbedre kvaliteten i vandløb, søer og sikre rent grundvand.

Planen er samtidig afgørende for, at Holbæk Kommune, med forsinkelse, kan leve op til de statslige vandplaners målsætninger for ferskvande og fjorde.

Høring

Efter Kommunalbestyrelsens behandling af forslagene skal disse fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger med oplysning om, at der er adgang til at kommentere de fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen.

De ca. 600 ejendomme, som efter planforslaget selv skal udføre forbedret spildevandsrensning, vil blive særskilt orienteret.

Den reviderede spildevandplan er en digital plan og vil være tilgængelig på kommunens planportal, senest ved høringsperiodens start. Forslag til Miljøvurdering vil ligeledes være tilgængelig på kommunens planportal.

Lovgrundlag – link
 • § 32 i lovbekendtgørelse 681 af 02/06/2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
 • Kapitel 3 i bekendtgørelse 951 af 23/09/2019 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
 • Kommuneplanen, Regionplanen som den er udtrykt i landplandirektiver og de kommende vandplaner.
 • Lovbekendtgørelse 1215 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer.
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Godkendt.caseno19-31681_#5056442_v1_miljøvurdering af holbæk kommunes spildevandsplan 2020-2030_final - miljøvurdering af holbæk kommune.pdf
caseno19-31681_#5056438_v1_afgrænsningsrapport.pdf
caseno19-31681_#5073742_v1_spildevandsplan_2020-2030.pdf.pdf

Bilag

Miljøvurdering af Holbæk Kommunes spildevandsplan 2020-2030_final - Miljøvurdering af Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2020-2030_final.pdf
Afgrænsningsrapport
Spildevandsplan_2020-2030.pdf


277. Beslutning om frigivelse af midler til planlægning af ny cykelsti mellem Søstrup og Megacenteret

Beslutning om frigivelse af midler til planlægning af ny cykelsti mellem Søstrup og Megacenteret
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der igangsættes forundersøgelser og udarbejdelse af dispositionsforslag til en cykelsti mellem Søstrup og Megacenteret for 200.000 kr., der finansieres af de overskydende midler til cykelsti ved Tuse Næs.
Beskrivelse af sagen

Administrationen ønsker at kvalificere de foreliggende muligheder med hensyn til planer for en fremtidig sti mellem Søstrup og Megacentret. Stien fremgår af trafiksikkerhedsplan 2020-2025 som en prioritet 2 og aftaleparterne bag budget 2020-2023 er enige om at afsætte midler til stien i 2020.

I juli 2019 er der udarbejdet et screeningsnotat, som kommer med løsningsforslag til, hvilke stityper, der anbefales benyttet for at forbinde Søstrup og Holbæk Megacenter.
Endvidere er der tidligere udarbejdet et groft overslag på 8,7 mio. kr. Stiløsningerne er flere steder ret komplekse særligt i det skarpe sving i Tingtved, som er udfordret af manglende plads.

For de 200.000 kr. vil der blive igangsat forundersøgelser og blive udarbejdet et dispositionsforslag med konkret anbefaling af løsning.

Dispositionsforslaget vil indeholde en mere kvalificeret løsning og en mere kvalificeret pris

Økonomiske konsekvenser

De 200.000 kr. til forundersøgelser og dispositionsforslag finansieres af de overskydende midler til cykelsti på Tuse Næs.

Holbæk Kommune afsatte 3,6 mio. kr. til etablering af cykelsti på Tuse Næs - fordelt med 600.000 kr. i 2018 til forundersøgelser og projektering, samt 3,0 mio. kr. i 2019. Projektet er nu afsluttet. Der var færre uforudsete omkostninger end estimeret, og der er derfor 400.000 kr. i ubrugte midler, som foreslås anvendt til forprojektering af andre cykelstier.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med etableringen af en god og sikker cykelforbindelse mellem Søstrup og Megacentret forventes det, at flere vil benytte cyklen, når de skal fra Regstrup og Søstrup til Holbæk.

Øvrige konsekvenser

Det noget komplekse stiforløb vil betyde en længere projekt og anlægsperiode end normalt for stier, og dette planlagte forarbejde vil kunne reducere en etableringstidsplan, således vi nærmer os de normale 20 måneder for stiprojekter af denne type.

Høring

Såvel sti som stiforløb har megen bevågenhed i lokalområdet. Et dispositionsforslag kan derfor med fordel danne grundlag for en dialog med lokalområdet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Indstilles godkendt, idet der som udgangspunkt ikke ønskes 2 minus 1 vej

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Godkendt.caseno19-35303_#5075225_v1_megacenteret til søstrup_20190701.pdf.pdf

Bilag

Megacenteret til Søstrup_20190701.pdf


278. Beslutning om frigivelse af midler til planlægning af ny cykelsti mellem Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby

Beslutning om frigivelse af midler til planlægning af ny cykelsti mellem Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der igangsættes forundersøgelser og udarbejdelse af dispositionsforslag til en cykelsti imellem Skamstrup, Mørkøv og Stigs Bjergby for 200.000 kr. af de overskydende midler til cykelsti på Tuse Næs.
Beskrivelse af sagen

Administrationen ønsker at kvalificere de foreliggende muligheder med hensyn til planer for en fremtidig sti imellem Skamstrup, Mørkøv og Stigs Bjergby. Stien fremgår af trafiksikkerhedsplan 2020-2025 som en prioritet 2 og aftaleparterne bag budget 2020-2023 er enige om at afsætte midler til stien i 2020.

I juli 2019 er der udarbejdet et screeningsnotat, som kommer med løsningsforslag til hvilke stityper der anbefales benyttet for at forbinde Skamstrup, Mørkøv og Stigs Bjergby, endvidere er der tidligere udarbejdet et groft overslag på 8,5 mio. kr. Stiløsningerne er flere steder ret komplekse særligt i selve Mørkøv samt i skoven imellem Stigsbjergby og Mørkøv.

For de 200.000,00 kr. vil der blive igangsat forundersøgelser og blive udarbejdet et dispositionsforslag med anbefaling af løsning.

Dispositionsforslaget vil indeholde en mere kvalificeret løsning og en kvalificeret pris.

Økonomiske konsekvenser

De 200.000 kr. til forundersøgelser og dispositionsforslag finansieres af de overskydende midler til cykelsti ved Tuse Næs.

Holbæk Kommune afsatte 3,6 mio. kr. til etablering af cykelsti på Tuse Næs - fordelt med 600.000 kr. i 2018 til forundersøgelser og projektering, samt 3,0 mio. kr. i 2019. Projektet er nu afsluttet. Der var færre uforudsete omkostninger end estimeret, og der er derfor 400.000 kr. i ubrugte midler, som foreslås anvendt til forprojektering af andre cykelstier.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med etableringen af en god og sikker cykelforbindelse der forbinder Skamstrup, Mørkøv og Stigs Bjergby forventes det, at flere vil benytte cyklen, når de skal transporteres på strækningen.

Øvrige konsekvenser

Det noget komplekse stiforløb vil betyde en længere projekt- og anlægsperiode end normalt for stier, og dette planlagte forarbejde vil kunne reducere en etableringstidsplan, således vi nærmer os de normale 20 måneder for stiprojekter af denne type.

Høring

Såvel sti som stiforløb har megen bevågenhed i lokalområdet. Et dispositionsforslag kan derfor med fordel danne grundlag for en dialog med lokalområdet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Indstilles godkendt, idet der som udgangspunkt ikke ønskes 2 minus 1 vej

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Godkendt.caseno19-37901_#5075228_v1_stigs bjergby til skamstrup_20190701.pdf.pdf

Bilag

Stigs Bjergby til Skamstrup_20190701.pdf


279. Orientering om merforbrug i forbindelse med renoveringen af Ahlgade

Orientering om merforbrug i forbindelse med renoveringen af Ahlgade
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. orienteringen om merforbruget på knap 1,5 mio. kr. på anden etape af renoveringen af Ahlgade, tages til efterretning. Merforbruget foreslås finansieret ved at omplacere ubrugte midler fra projektet Tysinge Have, under Ældre og Sundhed
Beskrivelse af sagen

I år er 2. etape af renoveringen af Ahlgade under udførelse. Arbejdet består i, at belægningen på selve vej- og parkeringsarealet på Ahlgade fra Blegstræde til Havnegade renoveres (Etape 1 fra Labæk til Blegstræde blev gennemført sidste år).

Budgettet for den samlede renovering 2018-2019 beløber sig til godt 2,1 mio. kr. Merudgiften beløber sig til knap 1,5 mio. kr. Altså et samlet forbrug på knap 3,6 mio. kr.

Som projektet er skredet frem, har administrationen konstateret, at behovet for renoveringsarbejde er mere udbredt og belægningen i dårligere stand end kalkuleret. Desuden havde bundopbygningen i langt større grad end etape 1 brug for mere arbejde for at sikre en kvalitet af belægningsarbejdet, der kunne sikre en lang levetid for belægningen.

Under den nuværende belægning blev der konstateret gammel opbygning af asfalt og beton.

Den skulle fjernes og nye materialer indbygges, for at arbejdet kunne gennemføres med en tilstrækkelig kvalitet og levetid, hvilket har affødt at arbejdet er blevet dyrere and først antaget.

Administrationen vurderede derfor at Ahlgades stand, og behov for renovering sammenholdt med:

 • muligheden for at arbejde i de gode sommermåneder, der ellers var afsat til et tre måneder langt ensretningsforsøg samt
 • et stort ønske fra erhvervslivet i gaden og Holbæk Byforum om at renoveringsprojektet kunne færdiggøres i år da de oplever stor gene ved arbejdet

- kunne retfærdiggøre at fortsætte projektet til trods for det deraf følgende merforbrug.

I forbindelse med arbejdet er to tidligere buslommer omdannet til p-areal, hvilket tilvejebringer 16 nye p-pladser.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet overskrides med knap 1,5 mio. kr. Merforbruget foreslås finansieret ved, at omplacere ubrugte midler fra projektet Tysinge Have, under Ældre og Sundhed. Der er overførte midler fra budget 2018 til budget 2019.

Midlerne er ubrugte og ikke disponerede, således har det ikke konsekvenser for projektet Tysinge Have eller området Ældre og Sundhed.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Taget til efterretning.

Sagen skal endvidere forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2019

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-11-2019

Taget til efterretning.

280. Beslutning om nyt udbud vedr. salg af grundstykke i Udby - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Godkendt.

281. Orientering om status på ejendomme til salg - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.

282. Underskriftsark

Underskriftsark