UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

14-08-2019 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

14-08-2019 22:00:00


PUNKTER

190. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde den 14. august 2019
191. Godkendelse af indtræden af stedfortræderen for Emrah Tuncer (B) i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med barsel
192. Beslutning om at sende reviderede affaldsregulativer i høring
193. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik juni 2019
194. Beslutning om ny tidsplan for vedtagelse af budget 2020-2023
195. Beslutning vedrørende Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj
196. Beslutning om proceduren i forbindelse med ansættelse af ny direktør
197. Godkendelse af regnskab og beretning for 2018
198. Beslutning om henvendelse om opførelse af alment bofællesskab i Knabstrup
199. Beslutning om ikke at uddele medfinansiering til Bredbåndspuljen i 2019
200. Beslutning om anvendelsen af SSP-opgaver og -ressourcer
201. Principbeslutning om at ekspropriere arealer til forlængelse af Skagerakvej
202. Beslutning om forlængelse af Digemosevej
203. Beslutning om lokalplanforslag 2.90 og kommuneplantillæg nr. 15 for udvidelse af lokalcentret ved Kalundborgvej
204. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 14.12 Maglesø med tilhørende kommuneplantillæg
205. Beslutning om etablering af digitale infotavler i Holbæk
206. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Jernbanevej 6, energirenovering
207. Orientering om Holbæk Kommunes grønne regnskab for 2018
208. Underskriftsark190. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde den 14. august 2019

Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde den 14. august 2019

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde den 14. august 2019 godkendes

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

Godkendt.

191. Godkendelse af indtræden af stedfortræderen for Emrah Tuncer (B) i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med barsel

Godkendelse af indtræden af stedfortræderen for Emrah Tuncer (B) i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med barsel

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at

 1. Casper Larsen (B) indtræder i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Emrah Tuncer (B) i perioden fra og med 14. august 2019 til og 14. november 2019
 2. Solvej Pedersen (B) i samme periode midlertidigt indtræder i Emrah Tuncers pladser i Økonomiudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed, Havnegruppen, Integrationsrådet og Handicaprådet
 3. Solvej Pedersen (B) i samme periode midlertidigt udtræder af Udvalget for Kultur og Fritid, Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne og Folkeoplysningsudvalget
 4. Casper Larsen (B) i samme periode midlertidigt indtræder i Solvej Pedersens pladser i Udvalget for Kultur og Fritid, Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne og Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

Emrah Tuncer (B) har meddelt, at han grundet barsel er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i perioden fra og med 14. august 2019 til og 14. november 2019.

Casper Larsen (B) er 1. suppleant for Radikale Venstre.

Det følger af § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, at borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til Kommunalbestyrelsens møder, når hun får kendskab til, at et kommunalbestyrelsesmedlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst én måneds varighed på grund af blandt andet barsel. Det følger samtidig af § 15, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, at det er Kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender, at betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede under Emrah Tuncers barsel, ønsker Solvej Pedersen (B) midlertidigt i barselsperioden at træde ud af Udvalget for Kultur og Fritid, Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne og Folkeoplysningsudvalget.

De pladser, der i barselsperioden således bliver ledige i

 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Ældre og Sundhed
 • Arbejdsgruppen vedr. udvikling af havnen i Holbæk by
 • Integrationsrådet og
 • Handicaprådet

samt i

 • Udvalget for Kultur og Fritid
 • Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne og
 • Folkeoplysningsudvalget

skal besættes af den valggruppe, der har besat de pågældende poster, jf. § 28, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Emrah Tuncer har oplyst, at valggruppe 2, som har besat disse pladser, ønsker, at Solvej Pedersen i barselperioden indtræder i

 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Ældre og Sundhed
 • Arbejdsgruppen vedr. udvikling af havnen i Holbæk by
 • Integrationsrådet og
 • Handicaprådet,

og at Casper Larsen i samme periode indtræder i

 • Udvalget for Kultur og Fritid
 • Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne og
 • Folkeoplysningsudvalget.

Ved barselsperiodens ophør genindtræder Emrah Tuncer i

 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Ældre og Sundhed
 • Arbejdsgruppen vedr. udvikling af havnen i Holbæk by
 • Integrationsrådet og
 • Handicaprådet,

og Solvej Pedersen genindtræder i

 • Udvalget for Kultur og Fritid
 • Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne og
 • Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Til stedfortrædere, der i en periode indtræder i Kommunalbestyrelsen, skal der ydes vederlag m.m. efter samme regler til medlemmerne.

Det betyder, at der i perioden skal udbetales ca. 40.000 kr. mere i vederlag end ellers.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige.


Lovgrundlag – link

§§ 15 og 28 i lov om kommunernes styrelse.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

 

Godkendt.

192. Beslutning om at sende reviderede affaldsregulativer i høring

Beslutning om at sende reviderede affaldsregulativer i høring

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald samt forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald sendes i offentlig høring

Beskrivelse af sagen

Der kommer en række ændringer til affaldsordningerne for borgerne i Holbæk Kommune med opstart 1. oktober 2019. I den forbindelse er det nødvendigt at regulativfastsætte de nye regler, der gælder på affaldsområdet. I dette tilfælde er det både regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald der revideres.

Regulativ for Husholdningsaffald

Kommende ændringer i forhold til gældende regulativ for husholdningsaffald er følgende:

 • forbud mod brug af køkkenkværne
  Det bliver nu skrevet direkte ind i regulativet, at køkkenkværne forbydes i husholdningerne. Køkkenkværne findeler madaffaldet, hvorefter det ledes med spildevandet gennem kloaksystemet til renseanlægget. Vigtige ressourcer går tabt og madaffaldet bidrager til at rotterne får noget at leve af. Holbæk Kommune ønsker, at så meget madaffald som muligt udnyttes til bioforgasning og restprodukter til jordforbedring. Kravet om udsortering gælder allerede og med den foreslåede ændring bliver det nu indskrevet direkte i regulativet at køkkenkværne er forbudt. 
 • redaktionelt er det tidligere tillæg for metal og plast indarbejdet i et samlet regulativ for husholdningsaffald

Derudover skal nedenstående indskrives i regulativ for husholdningsaffald, da det tidligere er vedtaget af Kommunalbestyrelsen at:

 • vægtafregning af rest- og bioaffald ophører i forbindelse med opstart af ny kontrakt fra 1. oktober 2019 jfr. indstilling til Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018 (Beslutning om ændringer til udbud af dagrenovation)

Tømningsfrekvenser for de genanvendelige affaldstyper (papir, glas, metal og plast) er ændret fra hver 6. uge til hver 4. uge samt med mulighed for at nøjes med tømning hver 8. uge jfr. indstilling til Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018 (Beslutning om ændringer til udbud af dagrenovation). FORS A/S har spurgt kunderne/borgerne og de ønskede oftere tømning. Desuden giver det bedre kvalitet i sorteringen at tilbyde hyppigere tømning.

Ophør af vægtafregning og ændrede tømningsfrekvenser fremgår af den kommende kontrakt for indsamling af husholdningsaffald med opstart d. 1. oktober 2019 og kan ikke ændres.

Regulativ for erhvervsaffald

Holbæk Kommune ønsker at bidrage aktivt til den grønne omstilling, og nye tiltag kræver at de regulativfastsættes, før end at de kan træde i kraft. Derfor er det gældende regulativ for erhvervsaffald også revideret.

Holbæk Kommune ønsker med nedenstående 3 punkter i regulativ for erhvervsaffald at sætte fokus på de store mængder madaffald fra erhverv og understøtte en udvikling, hvor mere madaffald nyttiggøres, samt at mad, der er egnet til at blive spist, ikke bortskaffes unødigt.

 • for erhverv vil der stilles krav om sortering af bioaffald ved mere end 10 kilo/25 liter ugentligt mængde bioaffald med henblik på energiudnyttelse af madaffaldet til bioforgasning og restprodukter til jordforbedring.
 • fødevareaffald i originalemballage kan afsættes direkte til indsamlingsvirksomhed eller forbehandlingsanlæg, hvor det bliver sorteret til bioforgasning og genanvendelse
 • aflevering af levnedsmiddelrester til hjælpeorganisationer kan ske med henblik på direkte anvendelse som menneskeføde

Derudover er der præciseret regler for erhvervs håndtering af farligt affald, herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald.

Yderligere er der, som en del af regulativ for erhvervsaffald, indskrevet en guide for vurdering af om affald er erhvervsaffald.
Guiden er tiltænkt servicemedarbejdere hos FORS, så de har et værktøj til at kunne bedømme, hvornår affald er erhvervsaffald. Det er væsentligt, da erhvervet skal takseres hver gang, de benytter genbrugspladserne i Holbæk Kommune. Derudover kan erhverv finde information om, hvornår affald kategoriseres som erhvervsaffald.

FORS har åbnet en selvbetjent genbrugsplads i Jernløse, så i den forbindelse står der nu i det reviderede regulativ for erhvervsaffald, at der ikke må afleveres farligt affald på genbrugspladser, der er selvbetjente. Nummerpladeregistrering af erhvervskøretøjer er indført på alle genbrugspladser i Holbæk Kommune, så det er ligeledes tilføjet regulativ for erhvervsaffald.

Derudover er der for begge regulativer indskrevet følgende:

 • tydeliggjort regler og gjort indholdet lettere tilgængeligt og operationelt for brugere af regulativet – herunder borgere, erhverv og egne medarbejdere i forbindelse med vejledning, henvendelser og sagsbehandling
 • tegninger af adgangsforhold og placering af beholdere med henblik på at gøre dialogen med borgere og erhvervet mere smidig

Kommende ordning for kommunale institutioner

Der er en proces i gang med henblik på udrulning af affaldssortering i de kommunale institutioner. I den forbindelse er der behov for at en kommende ordning for affaldssortering i de kommunale institutioner fastsættes i et regulativtillæg. Når det er faldet på plads vil dette skulle politisk besluttes i en særskilt sag. Inden tillægget er besluttet gælder forslag til regulativ for husholdningsaffald vedr. udsortering af restaffald, madaffald, papir, glas, metal og plast i de kommunale institutioner.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser ved at beslutte regulativerne


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen forventes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser, da beslutningen om de nye affaldsordninger, der beskrives i regulativerne allerede er truffet. Forbud mod brug af køkkenkværne for husholdninger vil give gevinster for miljø og klima, da Holbæk Kommune med forbuddet sikrer, at mest muligt madaffald energiudnyttes til bioforgasning og jordforbedring til landbruget.


Høring

Involvering af borgere og erhverv har allerede fundet sted for visse dele af udarbejdelsen af forslag til affaldsregulativerne. Dette gælder for vedtagelse af beslutning om at stoppe med vægtafregning, ændring af tømningsfrekvenser og ved beslutning af ny genbrugspladsstruktur, hvor både borgergrupper og erhverv var involveret i processen. Dette resulterede bl.a. i beslutning om nummerpladeregistrering og selvbetjent genbrugsplads i Jernløse.

 

Forslag til regulativ for husholdningsaffald samt forslag til regulativ for erhvervsaffald besluttes af KMU og herefter foregår der en minimum 4 ugers offentlig høringsproces, hvor det er muligt for borgere og erhverv at komme med høringssvar. Efter høringsprocessen skal indstillingen behandles i KMU, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen og herefter skal begge de reviderede regulativer offentliggøres i 4 uger. Først herefter er regulativerne gældende.


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse nr. 1753 af 27/12/2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv
Bekendtgørelse nr. 224 af 08/03/2019 om affald


Sagshistorik, henvisninger

Sagshistorik med beslutning fra den 15-8-2019 pkt. 143 – Beslutning om ændringer til udbud af dagrenovation


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2019

Godkendt, idet tømningsfrekvensen for de genanvendelige affaldstyper (papir, glas, metal og plast) fastsættes til hver 8. uge med mulighed for at tilkøbe tømning hver 4. uge.


Supplerende sagsfremstilling den 05-08-2019

Beslutningen om at sende affaldsregulativet i høring ligger i forlængelse af beslutninger, som er truffet i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har ligeledes beslutningskompetencen når regulativet skal vedtages endeligt. Derfor burde sagen oprindeligt have været behandlet i Kommunalbestyrelsen på indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø (KMU). Derfor lægges sagen nu op til beslutning i Kommunalbestyrelsen.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

Kommunalbestyrelsens medlemmer havde inden mødet modtaget ”Notat om ændring af tømmefrekvens – 12.08.2019.pdf” fra advokatfirmaet Bird & Bird, ”Redegørelse for konsekvens ved ændret tømmefrekvens.docx” fra FORS og ”Notat (HK) – vurdering af konsekvenser ift. ændringsforslag om tømmefrekvens.pdf” fra administrationen. De tre dokumenter vedhæftes dagsordenspunktet som bilag i forbindelse med publicering af referatet.

Hovedindstillingen godkendt.caseno19-21606_#4965701_v1_regulativ for erhvervsaffald holbæk kommune_20.juni2019.pdf.pdf
caseno19-21606_#5002803_v2_forslag til regulativ for husholdningsaffald august 2019.pdf
caseno19-21606_#5635712_v1_vs sag 192 - beslutning om at sende reviderede affaldsregulativer i høring - notat om ændring af t.pdf
caseno19-21606_#5635711_v1_vs sag 192 - beslutning om at sende reviderede affaldsregulativer i høring - notat (hk) - vurderin.pdf
caseno19-21606_#5635713_v1_vs sag 192 - beslutning om at sende reviderede affaldsregulativer i høring - redegørelse for konse.docx

Bilag

Forslag til regulativ for erhvervsaffald Holbæk Kommune
Forslag til regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune
Notat om ændring af tømmefrekvens - 12.08.2019
Notat (HK) - vurdering af konsekvenser ift. ændringsforslag om tømmefrekvens
Redegørelse for konsekvenser ved ændret tømmefrekvens


193. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik juni 2019

Godkendelse af revideret Værdighedspolitik juni 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. revideret Værdighedspolitik juni 2019 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Folketinget har i finanslov 2019 besluttet at tilføje hovedemne nr. 7 til Værdighedspolitikken.

”Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod sorg og selvmord”. Der er bevilliget økonomiske midler i perioden 2019 -2022 og Holbæk Kommune har modtaget kr. 1,2 mio. i 2019.

I vedhæftede bilag er forslag til revideret Værdighedspolitik med hovedemner nr. 7 samt afledte ændringer i den tidligere godkendte tekst. Ændringer er markeret med rødt.

Til understøttelse af indsatser til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord ansættes medarbejdere med dette som fokusområde. Indsatserne vil primært være ikke- visiterede, forebyggende indsatser.

For at skabe fællesskaber er sundhedscafeerne i De Aktive Centre etableret. Cafeerne er både med et ”fagligt” og socialt indhold, som også vil tiltrække borgere med ovennævnte udfordringer. Der skal være opmærksomhed på også at skabe de meget små fællesskaber for at understøtte denne indsats.

Indsatserne bør evalueres ultimo 2020 for at sikre at de etablerede initiativer har den ønskede virkning


Økonomiske konsekvenser

Regeringen har i finanslov 2019 afsat i alt 100 mio. årligt i perioden 2019 – 2022. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø – og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Ældrerådet har januar 2019 tilkendegivet at bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord bør understøttes af medarbejdere med dette som fokusområde. Ældrerådet ønsker stor opmærksomhed på ikke-visiterede, forebyggende indsatser til borgergruppen.

Indsatserne kan blandt andet etableres i De Aktive Centre. Ældrerådet har desuden pointeret behov for opmærksomhed på ”at finde de borgere, som vi ikke kender”.

Maj 2019 har Ældrerådet drøftet nuværende oplæg til Værdighedspolitik og ønskede en sproglig rettelse samt klart ønske om at ”de økonomiske midler til hovedemne nr. 7 ikke fordeles med 10 minutter her og der, men samles i ansættelse af medarbejdere, som vil have bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord som fokusområde.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-06-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

 

Godkendt.caseno18-24537_#4953506_v1_værdighedspolitik - revideret juni 2019.docx

Bilag

Værdighedspolitik - revideret juni 2019


194. Beslutning om ny tidsplan for vedtagelse af budget 2020-2023

Beslutning om ny tidsplan for vedtagelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

 


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. den reviderede tidsplan godkendes
 2. møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen flyttes i overensstemmelse med den reviderede tidsplan

 


Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. den alternative reviderede tidsplan godkendes
 2. møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen flyttes i overensstemmelse med den alternative reviderede tidsplan

 


Beskrivelse af sagen

Den 12. december 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen en politisk tids- og arbejdsplan for budget 2020-2023. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen havde forinden godkendt tidspunkterne for de ordinære møder i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, som passede til denne tidsplan.

Som følge af folketingsvalget den 5. juni 2019 og den efterfølgende regeringsdannelse er økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen blevet udskudt. Det er datoen for endelig vedtagelse af de kommunale budgetter også. Datoen for vedtagelse af de kommunale budgetter er udskudt til tirsdag den 5. november.

Regeringen og KL forventer, at økonomiaftalen er på plads i begyndelsen af september, og KL forventer at kunne afholde møder med kommunerne om den aktuelle økonomi den 11-12 september. Disse møder plejer at finde sted medio juni.

Aftalen, som blandt andet fastlægger kommunernes finansiering, er således forsinket ca. to måneder. Som kompensation har kommunerne fået udskudt fristen for færdiggørelsen af budgettet med tre uger.

Processen for udarbejdelse og vedtagelse af budget 2020-2023 er således blevet presset, og de eksisterende tidsplaner må nødvendigvis justeres.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet forslag til en revideret tidsplan. Vi har i det omfang det har været muligt fastholdt principperne bag og kadencen i planen fra december, men med den kortere tid til at udarbejde budgettet er det ikke muligt at fastholde alle principperne.

 

Principperne bag tidsplanen fra december

Ved udarbejdelsen af tidsplanen fra december blev der lagt vægt på følgende:

Regler, som skal være opfyldt:

 • Der skal være 3 uger imellem 1. behandling og 2. behandling af budgetforslaget
 • Der skal være mindst fire hverdage imellem Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandlinger af budgettet

Hensyn, som Kommunalbestyrelsen har vægtet, men som ikke er en del af lovgivningen:

 • Høringsperioden skal være så lang som mulig
 • Kommunalbestyrelsen sender budgetforslaget i høring
 • Der skal være god tid til de politiske forhandlinger

Når der bliver mindre tid til hele processen, er det blandt andet muligheden for at opfylde alle disse tre principper på samme tid, der kommer under pres.

 

Ny tidsplan

I arbejdet med den nye tidsplan er sluttidspunktet kendt, men vi kender ikke det nøjagtige tidspunkt for, hvornår kommunen modtager kommunespecifikke oplysninger over:

 • Skøn over væksten i priser og lønninger fra 2019-2020
 • Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020
 • Tilskudsmodellen fra KL, som blandt andet bruges til at skønne indtægterne i overslagsårene – og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget i 2020.
 • Servicerammen for 2020
 • Lov og cirkulæreprogrammet, som viser forventninger til kommunernes udgifter som følge af ny lovgivning

Normalt bruger administrationen omkring 4-5 uger på at bearbejde disse data, herunder udarbejde og kvalitetssikre det samlede budgetforslag og udarbejde oplæg til Budgetcamp. I den nye tidsplan skæres denne periode i bedste fald ned til 2-3 uger og måske endnu kortere tid. Det betyder, at der er materiale, som plejer at blive præsenteret på budgetcampen, som ikke kan nå at blive produceret og/eller kvalitetssikret i normalt omfang.

I den eksisterende tidsplan er der en høringsperiode på 12 dage inklusive weekender. I Hovedindstillingens tidsplan lægges der op til en høringsperiode på 15 dage inklusive weekender – og en uges efterårsferie. Det kan kun lade sig gøre, hvis det er Økonomiudvalget, som sender budgetforslaget i høring. Fastholder Kommunalbestyrelsen, at det skal være Kommunalbestyrelsen, som sender i høring, bliver høringsperioden jf. den alternative indstilling kun på 8 dage, hvoraf hovedparten ligger i efterårsferien.

Fra høringsfristens udløb til aflevering af politiske ændringsforslag er der, som i den nuværende tidsplan, 4 dage. I den nye tidsplan inkluderer de 4 dage dog en weekend.

Ændringerne til tidsplanen i hovedindstillingen ser således ud:

 • Budgetcamp flyttes fra 22-23 august til 26-27 september
 • 1. behandling i Økonomiudvalget flyttes fra fredag 30. august til onsdag 2. oktober
 • Borgermøde i Kuben flyttes fra 5. september til 3. oktober
 • Høringsperioden flyttes fra 5.-16. september kl. 12 til 3.-17. oktober kl. 12
 • 1. behandling i Kommunalbestyrelsen flyttes fra onsdag 4. september til onsdag 9. oktober
 • Afleveringsfrist for politiske ændringsforslag flyttes fra fredag 20. september kl. 12 til mandag 21. oktober kl. 12
 • Afleveringsfrist for underændringsforslag flyttes fra tirsdag 24. september kl. 12 til onsdag 23. oktober kl. 12
 • 2. behandling i Økonomiudvalget flyttes fra onsdag 2. oktober til onsdag 30. oktober
 • 2. behandling i Kommunalbestyrelsen flyttes fra onsdag 9. oktober til tirsdag 5. november

 

Den nye tidsplan fremgår mere detaljeret af vedlagte bilag, som både viser de oprindelige mødedatoer og de nu foreslåede datoer.

 

Følgevirkninger af den ny tidsplan

 • Tidsrummet, fra dagsorden udsendes til 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og til mødet afholdes, er ganske kort - reelt set kun 1 dag.

 

 • Den samlede periode, der er til rådighed fra Budgetcamp til fristen for aflevering af politiske ændringsforslag bliver 4 dage kortere. Det er ikke så meget, men af de 24 dage, der er til rådighed, er en af ugerne efterårsferien. Det betyder, at de politiske forhandlinger med fordel kan påbegyndes umiddelbart efter Budgetcamp og må påregnes også at foregå i efterårsferien.

 

 • Den 19. juni reviderede Kommunalbestyrelsen pejlemærket vedrørende servicerammen. På samme møde blev det besluttet, at pejlemærket og beslutningen om at øge bufferpuljen skulle revideres i august, når økonomiaftalen mellem KL og kommunerne er meldt ud. Da aftalen mellem KL og regeringen indgås godt to måneder senere end forudsat, skubbes revideringen til mødet i Økonomiudvalget 2. oktober og Kommunalbestyrelsens 9. oktober, hvor budgettet behandles første gang

 

 • Når budgettet vedtages så sent på året, vil der være kortere tid til at nå at implementere større ændringer med helårseffekt i 2020. Det kan også betyde, at budgetsagen kommer til at indeholde flere frigivelser af anlægsbevillinger af hensyn til igangsættelse af anlægsarbejdet primo 2020.

 

 • Møderne, hvor KL fortæller om den indgåede aftale med regeringen om økonomien i kommunerne i 2020-2023 er udskudt fra juni til september. Ledelsessekretariatet har sendt invitation til mødet til Økonomiudvalgets medlemmer.

 


Beskrivelse af alternativ indstilling

Alternativ revideret tidsplan

Den alternative tidsplan tager udgangspunkt i, at Kommunalbestyrelsen finder, at høringsperiodens længde er mindre væsentlig i forhold til hvilken instans, der sender budgetforslaget i høring.

I den eksisterende tidsplan er der en høringsperiode på 12 dage inklusive weekender. I den nye tidsplan lægges der op til en høringsperiode på 15 dage inklusive weekender – og en uges efterårsferie. Det kan kun lade sig gøre, hvis det er Økonomiudvalget, som sender budgetforslaget i høring.

Fastholder Kommunalbestyrelsen, at det skal være Kommunalbestyrelsen som sender budgetforslaget i høring, bliver høringsperioden kun på 8 dage, hvoraf hovedparten ligger i efterårsferien.

Fra høringsfristens udløb til aflevering af politiske ændringsforslag er der fortsat 4 dage, heraf dog en weekend.

 

Ændringerne til den alternative tidsplan ser således ud:

 • Budgetcamp flyttes fra 22-23 august til 26-27 september
 • 1. behandling i Økonomiudvalget flyttes fra fredag 30. august til onsdag 2. oktober
 • 1. behandling i Kommunalbestyrelsen flyttes fra onsdag 4. september til onsdag 9. oktober
 • Høringsperioden flyttes fra 5.-16. september kl. 12 til 10.-17. oktober kl. 12
 • Borgermøde i Kuben flyttes fra 5. september til 10. oktober
 • Afleveringsfrist for politiske ændringsforslag flyttes fra fredag 20. september kl. 12 til mandag 21. oktober kl. 12
 • 2. behandling i Økonomiudvalget flyttes fra onsdag 2. oktober til onsdag 30. oktober
 • 2. behandling i Kommunalbestyrelsen flyttes fra onsdag 9. oktober til tirsdag 5. november

Tidsplanen fremgår mere detaljeret af vedlagte bilag, som både viser de oprindelige mødedatoer og de nu foreslåede datoer.

 


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af at ændre tidsplanen for vedtagelse af budget 2020-2023.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø og klimamæssige konsekvenser af at ændre tidsplanen for vedtagelse af budget 2020-2023.

 


Øvrige konsekvenser

 

 


Høring

 

 


Lovgrundlag – link

 

 


Sagshistorik, henvisninger

 

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

Hovedindstillingen godkendt.caseno18-48967_#4997808_v2_revideret politisk tids- og arbejdsplan for budget 2020-2023.docx

Bilag

Revideret politisk tids- og arbejdsplan for budget 2020-2023


195. Beslutning vedrørende Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj

Beslutning vedrørende Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes ikke at anke en eventuel afgørelse om at tilbagekalde godkendelsen af Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj.

Beskrivelse af sagen

Kikhøj er et bo- og aflastningstilbud for børn, unge og voksne med udviklingshandicap, herunder autismespektrum forstyrrelser. Tilbuddet ligger på Kikhøjparken 1 tæt ved Ladegårdsskolen.

Tilbuddet er præget af omfattende udfordringer. Det gælder både i forhold til uddannelsesniveau, manglende implementering af faglige tilgange og metoder, fysiske rammer, drift og økonomi samt organisation og ledelse.

På den baggrund har Socialtilsyn Hovedstaden primo juli 2019 indstillet til Magistraten for Frederiksberg Kommune, at godkendelsen af Kikhøj bliver tilbagekaldt. Magistratens afgørelse forventes at blive truffet mandag den 12. august 2019. Kommunalbestyrelsen får afgørelsen tilsendt, når administrationen har modtaget den.

Administrationen indstiller, at en eventuel afgørelse om at tilbagekalde godkendelsen af Kikhøj ikke ankes på grund af de omfattende udfordringer, der er på bo- og aflastningstilbuddet. En redningsplan vil på nuværende tidspunkt kræve en uforholdsmæssig stor økonomisk investering, da udfordringerne siden foråret er blevet større.

Socialudvalget er løbende orienteret om sagen. Den 27. maj 2019 blev Socialudvalget orienteret om en omfattende handlingsplan, som administrationen ville iværksætte på baggrund af Holbæk Kommunes egen undersøgelse og tilsynets kritik. Handlingsplanen skulle bringe Kikhøj tilbage i god gænge fagligt og økonomisk. Socialtilsyn Hovedstaden blev orienteret om indholdet i handlingsplanen, men den 13. juni 2019 blev Kikhøj orienteret om, at Socialtilsyn Hovedstaden på trods af handlingsplanen alligevel påtænkte en tilbagekaldelse af godkendelsen af Kikhøj.

Kommunalbestyrelsen er orienteret om sagen den 20. juni 2019. Medarbejdere, pårørende og handlekommuner er ligeledes orienteret om Socialtilsyn Hovedstadens udmelding.

Da en eventuel afgørelse om at tilbagekalde godkendelsen af Kikhøj først træffes den 12. august 2019 er det ikke muligt at overholde fristen i § 8, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse for udsendelse af de nødvendige bilag til sagen. Det har af samme grund heller ikke været muligt at behandle sagen i Socialudvalget før behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

En beslutning om at anke eller ikke kan imidlertid ikke afvente den næste ordinære kommunalbestyrelsesmøde.

Ankefristen er fire uger fra afgørelsens afsendelse.

Hertil kommer hensynet til en hurtig afklaring for både beboere og medarbejdere. Det er vigtigt at sikre en hurtig og smidig afvikling, idet både beboere og medarbejdere er begyndt at søge væk, efter det blev kendt, at Kikhøj måske lukker.

Hen over sommeren er belægningen på Kikhøj således faldet yderligere. Der nu er otte beboere tilbage, hvor af de tre efter planen fraflytter i løbet af de næste to måneder. Der er ligeledes cirka fem borgere tilbage i aflastningen. I maj 2019 var der mere end 50 ansatte. Nu er der ca. 30 tilbage. Ledelsen på Kikhøj forsøger at dække ind med vikarer. Vurderingen er imidlertid, at det efterhånden er vanskeligt at rekruttere fagligt kvalificerede vikarer.

Hvis godkendelsen som forventet tilbagekaldes, har Socialtilsyn Hovedstaden besluttet, at det er med virkning fra den 30. november 2019. Inden da skal alle beboere være fraflyttet tilbuddet. Det indebærer, at alle handlekommuner skal finde et nyt egnet tilbud til de enkelte beboere og borgere i aflastning, og der skal aftales retningslinjer, som i videst muligt omfang sikrer, at de tilbageværende medarbejdere tilbydes andre ledige jobs i Holbæk Kommune. 


Økonomiske konsekvenser

En afvikling af Kikhøj vil følge rammeaftale for etablering og lukning af sociale tilbud på takstområdet. Udgangspunktet er, at udgifter ved nedlukning deles mellem de kommuner, som havde borgere på tilbuddet året før.

Indtægterne vil bortfalde, efterhånden som borgerne flytter til andre tilbud. Udgifterne vil i vid udstrækning fortsætte, idet ansatte, som ikke kan omplaceres til andre stillinger i Holbæk Kommune, skal have løn svarende til deres opsigelsesvarsel. Hertil kommer udgifter til ejendommen.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at beregne merudgiften ved lukning, da det afhænger af flytning af beboere og mulighed for omplacering af medarbejdere.

De samlede udgifter fordeles forholdsvis mellem de kommuner, som havde beboere på Kikhøj i 2018. For Holbæk Kommunes vedkommende bliver udgifterne blive fordelt mellem de kerneområder, som havde beboere på Kikhøj i 2018.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

Medarbejderne vil i den udstrækning, det er muligt, blive omplaceret i Holbæk Kommune.


Høring

Kommunalbestyrelsens beslutning bliver efterfølgende forelagt Hovedudvalget med henblik på at drøfte den videre proces.


Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 27. maj 2019: Punkt 56: Beslutning vedrørende Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj

Socialudvalget den 24. juni 2019: Punkt 64: Orienteringer


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

Godkendt.

Frederiksberg Kommunes afgørelse af 13. august 2019 om ophør af godkendelse til at drive elev- og aflastningshjemmet Kikhøj var før mødet sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer. Dokumentet vedhæftes dagsordenspunktet som bilag i forbindelse med publicering af referatet.caseno19-19547_#5008385_v1_afgørelse om ophør af godkendelse, kikhøj, august 2019.pdf.pdf

Bilag

Afgørelse om ophør af godkendelse, Kikhøj, august 2019


196. Beslutning om proceduren i forbindelse med ansættelse af ny direktør

Beslutning om proceduren i forbindelse med ansættelse af ny direktør

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller at:

 1. der indgås kontrakt med Lundgaard Konsulenterne om bistand i forbindelse med ansættelse af ny direktør
 2. der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af Økonomiudvalget, kommunaldirektøren, den sideordnede direktør, en chef og en leder fra direktørområdet, samt to medlemmer af Hovedudvalget
 3. kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard gives mandat til at godkende stillingsopslaget i forbindelse med ansættelse af ny direktør

Beskrivelse af sagen

Med virkning fra 1. august 2019 har direktør Ulrich Schmidt-Hansen opsagt sin stilling i Holbæk Kommune med henblik på at tiltræde en direktørstilling i Gladsaxe Kommune. Det betyder, at der er behov for at rekruttere en ny direktør til at varetage den stilling som Ulrich Schmidt-Hansen forlader.
Ulrich Schmidt-Hansens jobskifte falder sammen med, at Thomas de Richelieu, chef for Aktiv hele livet  også har fået nyt job med virkning fra 1. august 2019. Der er således også brug for at rekruttere en ny chef for kerneområdet Aktiv hele Livet. Det vurderes hensigtsmæssigt, at den kommende direktør kan være med til at vælge den nye chef. Det er derfor nødvendigt, at der sker en koordinering af de to ansættelsesprocesser så de gennemføres i forlængelse af hinanden og samlet set så hurtigt som muligt.

 

Rekrutteringsfirma
Til brug for rekrutteringen er der indhentet tilbud fra Lundgaard Konsulenterne. Tilbuddet er vedlagt som lukket bilag, da det indeholder fortrolige oplysninger. Administrationen vurderer, at Lundgaard Konsulenterne vil være den bedste samarbejdspartner ved rekrutteringen, da de har et indgående kendskab til Holbæk Kommune. Lundgaard Konsulenterne er desuden allerede inddraget i rekrutteringen af den kommende chef for Aktiv hele livet. Konsulentfirmaet har tidligere været testet prismæssigt i forhold til markedet og vist sig konkurrencedygtig. Firmaet giver endvidere en garanti for de første 12 måneder efter en ny direktørs tiltræden. Det betyder, at hvis Holbæk Kommune træffer beslutning om at afbryde det nye ansættelsesforhold inden for de første 12 måneder efter tiltrædelsen, fordi man oplever, at den pågældende ikke slår til i stillingen, tilbyder Lundgaard Konsulenterne at medvirke ved en ny fuld ansættelsesproces uden beregning for konsulenternes bistand.

 

Tidsplan

Lundgaard Konsulenternes tidsplan lægger op til en interviewrunde medio august med relevante udvalgsformænd og nøglepersoner for udarbejdelse af en job- og personprofil. Annoncering vil ske primo september måned med ansøgningsfrist den 2. oktober 2019. Samtaler afholdes uge 41 og 43, så en ny direktør kan tiltræde 1. december 2019.

 

Tidsplanen forudsætter, at ansættelsen behandles på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde, der afholdes den 23. oktober 2019, umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmødet samme dag. Planen forudsætter endvidere, at der dispenseres fra 4-dages fristen i forhold til udsendelse af materiale til behandlingen af ansættelsespunktet på kommunalbestyrelsesmødet den 23. oktober 2019.

 

Ansættelsesudvalg

Det foreslås, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af:

 • Økonomiudvalgets medlemmer
 • kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard
 • direktør Erik Kjærgaard Andersen
 • chefen for Læring og Trivsel
 • en leder fra Aktiv hele livet
 • to medlemmer af Hovedudvalget

Hovedudvalget vælger blandt sine medlemmer selv to medlemmer til ansættelsesudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Udgiften til rekrutteringsfirmaet udgør i størrelsesordenen 100.000 kr. Dertil kommer udgifterne til annoncering og til mødeforplejning m.m. i forbindelse med ansættelsessamtalerne.

 

Udgifterne afholdes af direktionens konto.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

Godkendt.

197. Godkendelse af regnskab og beretning for 2018

Godkendelse af regnskab og beretning for 2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommunes regnskab for 2018 godkendes
 2. Revisionens beretning for 2018 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Ifølge styrelseslovens regler er kommunen underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens økonomiske anliggender er foretaget på betryggende vis. Revisionsselskabet redegør for den foretagne revision i beretningen, der skal udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet skal meddeles Økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender herefter beretningen med tilhørende bemærkninger til Kommunalbestyrelsen, der skal orienteres om revisionens bemærkninger til regnskabet og godkende kommunens regnskab for 2018.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har udført den afsluttende revision for 2018 og redegør i beretning nr. 29 for det udførte arbejde.

Beretningen er modtaget den 14. juni 2019 og videresendt til kommunalbestyrelsens medlemmer den 17. juni 2019.

I beretningens afsnit 1.3.2 afgiver revisionen de bemærkninger, der skal behandles af Kommunalbestyrelsen og videresendes til tilsynsmyndigheden.

Jfr. afsnit 1.3.2 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.

Anbefalinger, kommentar m.v. fremført i beretningens øvrige afsnit, vil Løn og Regnskab følge op på.

 


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Øvrige konsekvenser

Ingen


Lovgrundlag – link

§ 42, 42b og 42C i lov om kommunernes styrelse.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2019

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Indstilles taget til efterretning.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

Ad 1: Godkendt.

For stemte 26 (A, O, Ø, F, L, C, I, Casper Larsen (B) og V)

Imod stemte 1 (Solveig Pedersen (B)), som finder, at regnskabet ikke er gennemsigtigt i forhold til områderne inden for børn og skole samt ældre og sundhed, og som ønsker, at regnskabet fremadrettet ændres, så disse regnskaber er gennemsigtige.

Ad 2: Taget til efterretning.caseno18-33924_#4962607_v1_fra bdo - årsberetning 2018 - 14.06.2019.pdf.pdf

Bilag

Fra BDO - Årsberetning 2018 - 14.06.2019.pdf


198. Beslutning om henvendelse om opførelse af alment bofællesskab i Knabstrup

Beslutning om henvendelse om opførelse af alment bofællesskab i Knabstrup

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der, som en del af det videre arbejde med boligstrategien, arbejdes videre med henvendelsen om opførelse af et alment bofællesskab med 40 boliger i Knabstrup, hvor spørgsmålet om midlerne til grundkapital (5,7 mio. kr.) afventer endelig beslutning

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. midlerne til grundkapital (5,7 mio. kr.) til opførelse af et alment bofællesskab med 40 boliger i Knabstrup behandles politisk i forbindelse med budgetlægningen for 2020

Beskrivelse af sagen

Boligselskabet Sjælland har sammen med en potentiel beboergruppe rettet henvendelse til Holbæk Kommune med et forslag om at oprette almene boliger i form af bofællesskab med 40 boliger i Knabstrup på matr. 2b – Nøkkentved By, Mørkøv (se vedlagte kort, Bilag A).

Da det er almene boliger, vil Holbæk Kommune skulle give tilskud til et grundkapitallån til boligerne på i alt 5,7 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i januar i år vedtaget et kommissorium for at udarbejde en samlet boligstrategi for Holbæk Kommune. Boligstrategien skal blandt andet pege på hvilke områder af kommunen der skal boligudvikles. Administrationen indstiller på den baggrund, at henvendelsen om opførelse af et alment bofællesskab i Knabstrup bæres ind i arbejdet med strategien med henblik på at finde den mest realiserbare løsning, samt at stillingtagen til finansiering af grundkapitallånet som en konsekvens afventer, at boligstrategien er udarbejdet. Administrationen forventer, at boligstrategien er afsluttet i 2020 efter afholdelsen af borgermøder i kommunens lokalområder.

Nedenfor er en nærmere beskrivelse af projektet og dernæst sammenhæng til den allerede vedtagne planstrategi og den kommende boligstrategi.

 

Beskrivelse af bofællesskabet

Forslaget indeholder 40 almene boliger med en gennemsnitsstørrelse på 89 m2.

Der ønskes en blanding af boliger til børnefamilier og til seniorer. Hertil ønskes et fælleshus, der kan være rammen om beboernes fællesskab. Den potentielle beboergruppe består i øjeblikket af ca. 15 voksne og 10 børn, en blanding af seniorer og børnefamilier. Boligprojektet er på et tidligt stadie og der er dermed ikke en venteliste man kan skrive sig op på. Det forventes, at flere enlige/par/familier vil vise interesse såfremt boligprojektet bliver mere endeligt.

 

Den potentielle beboergruppe er en del af projektet om ”særlig indsats” i Knabstrup lokalområde, projektsamarbejdet kaldet ’Knabstrup sætter kurs’.

 

Det tværgående projektsamarbejde ’Knabstrup sætter kurs’

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og Fritid besluttede i september 2018, at samarbejde om en særlig indsats i Knabstrup. Prognoser og undersøgelse viser følgende for befolkningsudviklingen:

Aldersgrupper

2018

2021

2024

2027

0-5 år

98

82

84

90

6-16 år

225

195

182

178

17-24 år

99

115

110

108

25-59 år

651

619

607

605

60+ år

243

280

322

367

Hovedtotal

1316

1291

1305

1348

 

Der bliver færre børn og voksne, mens andelen af ældre borgere stiger. Den demografiske udvikling i Knabstrup talte for en dialog om hele lokalområdets udvikling – herunder holdbare løsninger for alle kommunens ejendomme – Skole, Børnehus og Hal.

Udvalget for Børn og Skole og Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2018, at etablere et nyt tidssvarende børnehus i Knabstrup med særligt fokus på synergier til skolen. En fysisk samling af skole og dagtilbud kan styrke samarbejdet og gøre overgangen mellem dagtilbud og skole både lettere og mere tryg for børn og forældre. De nye fysiske rammer vil i endnu højere grad end i dag kunne bidrage til at understøtte aktiviteter i lokalsamfundet.

 

Den særlige indsats i Knabstrup vil altså både kunne styrke denne eksisterende investering (et tidssvarende børnehus), sætte en bredere udvikling i gang i lokalområdet samt styrke fællesskabet mere generelt. Etablering af et bofællesskab og den følgende tilflytning kan være med til yderligere at støtte op om den udvikling.

 

Netop nu er der ekstra momentum i lokalområdet grundet opmærksomheden omkring projektet ’Knabstrup sætter kurs’. Det er administrationens opfattelse, at der er lokal opbakning til bofællesskabet, samt at en mangfoldig beboersammensætning og et varieret boligudbud generelt bidrager til et levende lokalområde.

 

Hvilken værdi bidrager et bofællesskab med?

Der opleves en stigende efterspørgsel på boliger med fællesskabet i fokus. Flere steder i landet etableres lignende projekter med stor efterspørgsel fra bl.a. ressourcestærke børnefamilier, der udflytter fra København. Med Knabstrups placering ved den kommende motorvej og togforbindelse mellem Kalundborg og København, samt skole og foreningsliv, har Knabstrup rigtig mange af de kvaliteter, der er efterspurgte, når bofællesskaber leder efter en placering. Undersøgelser viser også, at bofællesskaber er med til at mindske ensomhed – især blandt ældre. Et bofællesskab giver mulighed for både at dele praktiske opgaver i hverdagen og skabe sociale fællesskaber, hvor man bor.

 

Etablering af et bofællesskab bestående af lejeboliger gør det økonomisk muligt for flere, at få adgang til en boligtype, der ellers oftest findes i ejer- eller andelsform.

 

Forhold til nuværende og kommende strategier.

Holbæk Kommune fik i 2018 analyseret potentialet for nye boliger i kommunen. Analysen indeholder en række anbefalinger til, hvordan potentialet bedst indfries. Analysen peger også på at en sammenhængende tilgang til bosætning er nødvendig, hvorfor der må foretages prioriteringer byerne imellem. Kommunalbestyrelsen vedtog ligeledes på sit seneste møde Planstrategi 2019 og stemte i januar for et kommissorium for arbejdet med den kommende boligstrategi.

Planstrategien anviser bl.a., at Holbæk Kommunes byer og lokalområder har forskellige forudsætninger og potentialer. Forskellene skal udnyttes, og lokale kvaliteter til at skabe et varieret udbud af attraktive bysamfund og boligområder skal styrkes. Ligeledes anviser planstrategien også muligheden for alternative boformer som et fokuspunkt.

Såfremt Boligselskabet Sjællands henvendelse samt midlerne til grundkapital (5,7 mio. kr.) behandles politisk i forbindelse med budgetlægningen for 2020, foregriber det på den ene side målet med boligstrategien, da det netop handler om prioritering af midler til etablering af boliger i et specifikt lokalområde. På den anden side kan det ses som en tidlig handlen på en del af intentionerne beskrevet i kommissoriet. Forarbejderne til både plan- og boligstrategien støtter op om, at der er et stigende behov for et større mix af boliger med anden udformning end den traditionelle villa. Det kræver en strategisk beslutning at forsyne udvalgte lokalområder med lejeboliger, eksempelvis almene boliger i Knabstrup. De mindre lokalområder har andre forudsætninger for, at der sker udvikling end fx Holbæk by.

 

Efterspørgsel og sandsynlighed:

Generelt er der en efterspørgsel efter andre boligtyper i hele kommunen – lejeboliger og nemme boliger. Derfor vil der også være en efterspørgsel tilstede på disse boligtyper i Knabstrup.

Boligselskabet Sjælland tror på, at der er basis for at finde lejere til de 40 boliger og har tilkendegivet, at de udfra tidligere erfaring ved at den type boligprojekt er efterspurgt. 40 boliger er dog et relativt højt antal nye boliger, i betragtning af udviklingen i Knabstrup de senere år.

Når man ser på de nuværende lokale statistikker, så er Knabstrup det mindst attraktive boligområde for potentielle borgere. Der har stortset ikke været boligudvikling i Knabstrup de senere år. Der har ikke været interesse fra private udviklere, selvom mulighederne har været tilstede i området i form af grunde og eksisterende lokalplaner.

Styregruppen i ”Knabstrup sætter kurs” og administrationen er blevet præsenteret for forslaget om kommunalt støttet byggeri, som fremgår i dagsordenspunktet. Såfremt hovedindstillingen vedtages, giver det mulighed for at afdække forskellige scenarier for boligbyggeri.

 

Projektet kræver ny lokalplan og tilsagn til støttet byggeri

Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen, men det er en forudsætning, at der udarbejdes en ny lokalplan, før der kan placeres 40 boliger på arealet. En ny lokalplan skal være endeligt vedtaget, før der kan gives endeligt tilsagn om støtte. Der skal derfor afsættes tid til at gennemføre udarbejdelse af en ny lokalplan, hvilket vil ske gennem en ny sag om prioritering af igangsættelse af ny lokalplan.

Hvis man finder grundlag for, at der kan arbejdes videre med det foreliggende skitseprojekt, skal der senere udarbejdes en ’skema A-ansøgning’. Her skal kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til projektet. Skema A er den formelle ansøgning, der udarbejdes for at søge støtte til alment byggeri.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Hvis midlerne til grundkapitalindskud bevilges i forbindelse med budgetforhandlingerne vedr. budget 2020, vil arbejdet med bofællesskabet kunne sættes i gang inden boligstrategien er udarbejdet. Det vil betyde, at man vil kunne gå væsentlig hurtigere i gang med udarbejdelsen af nyt lokalplangrundlag og dermed realiseringen af projektet.

Boligstrategien forventes afsluttet i 2020 efter afholdelse af borgermøder i kommunens lokalområder.


Økonomiske konsekvenser

 Hovedindstilling

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Alternativ indstilling

Den alternative indstilling har følgende økonomiske konsekvenser:

Da boligernes gennemsnitlige bruttoareal er 89 m2 udgør grundkapitalen 8 % af den estimerede anskaffelsessum på 75.400.000 kr

 

 

6.032.000 kr.

Grundens salgspris, her er regnet med hele arealet på 18.474 kvm. á 24,50 kr. inkl. moms

452.613 kr.

 

Moms heraf

90.523 kr.

-362.090 kr.

Kommunens ”nettoudgift” alene
(grundkapital fratrukket salg af grund)

 

5.669.910 kr.

 

Ovenstående beløb afhænger af, at der afsættes 5.670.000 kr. i budgettet for 2020 eller senest 2021, idet beregningen tager udgangspunkt i en kommunalgrundkapital på 8 %, hvilket er den nuværende gældende krævede procentsats. Såfremt tilsagnet er givet i slutningen af 2020, kan der potentielt laves en aftale med Boligselskabet om senere udbetaling, hvorved midlerne kan udbetales i 2021.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det er både et ønske fra den potentielle beboergruppe samt fra boligselskabet, at boligerne opføres så bæredygtigt så muligt. Det indebærer bl.a. følgende tiltag:

- Lavenergibyggeri med solceller og opsamling af regnvand til f.eks. fælles vaskeri.

- Regnvand anvendt rekreativt med vandrender og søer.

- Dyrkningsarealer med grønsager og dyrehold, som vil bidrage positivt til biodiversiteten.

 


Øvrige konsekvenser

Igangsættelse af lokalplan og prioritering af administrative ressourcer til arbejdet.


Høring

Såfremt der skal udarbejdes ny lokalplan for arealet, vil der i den forbindelse blive gennemført en offentlig høring og afholdt borgermøde om projektet. Der er opmærksomhed omkring projektet i lokalområdet grundet den potentielle beboergruppes deltagen i ”Knabstrup sætter Kurs”.


Lovgrundlag – link

Almenboligloven

Støttebekendtgørelsen


Sagshistorik, henvisninger

21.11.2018 - Beslutning om samlet Børnehus og skole i Knabstrup i BSU og KB

26.09.2018 - Beslutning om projektsamarbejde mellem BSU, KFU og PULO om Knabstrup

23.01.2019 Kommunalbestyrelsen - Beslutning om godkendelse af kommissorium for boligstrategi.

19.06.2019 – Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af Planstrategi 2019


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2019

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, O, L, F, Ø, V og C).

1 (I) undlod at stemme.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

I stillede følgende ændringsforslag til den alternative indstilling:

”Midlerne til grundkapital (5,7 mio. kr.) til opførelse af et alment bofællesskab med 40 boliger i Knabstrup finansieres som første prioritet af køb og salgskontoen.”

 

For ændringsforslaget stemte 1 (I).

Imod stemte 26 (A, O, Ø, F, L, C, B og V).

Ændringsforslaget bortfaldt derved.

 

Den alternative indstilling blev herefter godkendt.

For stemte 26 (A, O, Ø, F, L, C, B og V).

Imod 1 (I), som ønsker ændringsforslaget vedtaget.

 caseno19-16125_#4957992_v1_bilag a placering.pdf.pdf
caseno19-16125_#4957995_v1_bilag b_ skitse fra bosj.pdf.pdf
caseno19-16125_#4957996_v1_bilag c_knabstrup sætter kurs rapport_.pdf.pdf

Bilag

Bilag A placering.pdf
Bilag B_ Skitse fra BOSJ.pdf
Bilag C_Knabstrup sætter Kurs rapport_.pdf


199. Beslutning om ikke at uddele medfinansiering til Bredbåndspuljen i 2019

Beslutning om ikke at uddele medfinansiering til Bredbåndspuljen i 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutning


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Medfinansiering til Energistyrelsens Bredbåndspulje ikke uddeles i 2019

Beskrivelse af sagen

Grundet Kommunalbestyrelsens beslutning 15. maj 2019 om at udvises tilbageholdenhed i forbruget på alle kommunens udgiftsområder anbefales det, at medfinansiering til Energistyrelsens Bredbåndspulje ikke uddeles i 2019

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018 at afsætte 250.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019 af Udviklingspuljen til Lokalområder til medfinansiering af borgere i Holbæk Kommunes ansøgning til Energistyrelsens Bredbåndspulje.

Kommunalbestyrelsen tog denne beslutning på baggrund af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes anbefaling. Stabil internetdækning er med til at gøre lokalområderne til gode steder at bo og understøtter udvikling af både bosætning og erhverv. Den kommunale medfinansiering øger borgernes mulighed for at modtage støtte fra Energistyrelsen.

Afhængighed af Energistyrelsen

Ansøgningen til Holbæk Kommune om medfinansiering til Energistyrelsens Bredbåndspulje følger deadlines sat af Energistyrelsen. Dette betyder, at der på nuværende tidspunkt skal kommunikeres om muligheden for at ansøge om penge. Samtidigt ligger deadline for ansøgningen om medfinansiering fra Holbæk Kommune før den endelige beslutning i Kommunalbestyrelsen om Budget revision 3.Uvisheden om det overhoved er muligt at uddele medfinansiering til borgernes ansøgninger i 2019 er uhensigtsmæssig.


Økonomiske konsekvenser

De 500.000 kr. afsat under Udviklingspuljen til Lokalområder i 2019 til medfinansiering til Energistyrelsens Bredbåndspulje bliver ikke uddelt.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om at afsætte midler til Bredbåndspuljen i 2018 og 2019

Beslutning om tildeling af medfinansiering til Energistyrelsens Bredbåndspulje i 2018


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 18-06-2019

Anbefales godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

Godkendt.

200. Beslutning om anvendelsen af SSP-opgaver og -ressourcer

Beslutning om anvendelsen af SSP-opgaver og -ressourcer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

 


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. antallet af SSP-konsulenter under UngHolbæk Fritid og Forebyggelse fortsætter uændret

 


Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der tilføres flere midler til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse med henblik på at styrke SSP-indsatsen.

 


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen havde den 15. maj 2019 et temamøde med overskriften ”Ungdomskriminalitet”.

På mødet gav repræsentanter fra SSP og Midt- og Vestsjællands Politi en status på ungdomskriminaliteten i Holbæk Kommune. Udover en status blev der givet eksempler på indsatser i forhold til tre grupper af unge:

 • unge, der er kriminalitetstruede
 • unge, der begår lettere kriminalitet
 • unge, der er hårde kriminelle.

De to sidstnævnte grupper er relativt små og antallet faldende. Fra 2005 til 2017 er antallet af dømte 15-19-årige faldet fra 730 til 539 unge.

I Kommunalbestyrelsens efterfølgende drøftelse af temaet blev det synligt, at der er behov for en forventningsafstemning af opgaver og ressourcer i forbindelse med SSP-arbejdet. Dette er baggrunden for beslutningspunktet.

 

SSP-opgavens organisering

SSP hører organisatorisk til i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse under kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.

Fritids- og forebyggelsesindsatsen er organiseret med udgangspunkt i de fire skoleområder. Til hvert skoledistrikt er knyttet en SSP-konsulent til at koordinere og systematisere den lokale indsats i ungdomsskole, ungdomsklubber, SSP og samarbejdet med skolen.

SSP dækker primært de 0 – 18-årige – men rummer også op til 30 år om nødvendigt. Arbejdet med denne gruppe unge taler således ind i såvel Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse samt Socialudvalget.

Antallet af SSP-konsulenter fortsætter uændret

SSP fortsætter sit arbejde som hidtil. SSP har en tæt kobling i de fire skoledistrikter, så der er stor fleksibilitet og mobilitet i SSP-konsulentteamet. Det giver mulighed for hurtige skift i prioriteringer ved behov for akutte indsatser.

Det betyder i praksis, at konsulenterne i samarbejde med det øvrige UngHolbæk Fritid og Forebyggelse kanaliserer ressourcerne derhen, hvor der er behov for dem. F.eks. er der sat ekstra SSP-konsulenter ind i Vangkvarteret i forbindelse med bandekonflikten i efteråret 2018 og i senest i Ladegårdsparken i forbindelse med en skudepisode i slutningen af april 2019.

Kerneopgaven løses sideløbende hermed. Kerneopgaven består primært i forebyggende og samskabende indsatser i skoledistrikterne, på ungdomsuddannelserne, i de boligsociale områder og i klubberne.

I perioder med mange akutte indsatser vil der være færre ressourcer til det forebyggende arbejde. I perioder med få akutte indsatser vil der omvendt være bedre tid til det opbyggende og forebyggende SSP-arbejde.

Prioriteringen af SSP’s indsatser følger beslutningen i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22. marts 2017 vedr. omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse med henblik på at skabe en høj grad af fleksibilitet i SSP’s arbejde.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Administrationen lægger op til en drøftelse af to modeller for at styrke SSP-arbejdet.

 

Model 1: Antallet af SSP-konsulenter opnormeres med én medarbejder

Der har det seneste års tid været et stort pres på de eksisterende SSP-ressourcer. Presset er opstået på baggrund af de akutte opgaver, der har været i bl.a. i Vangkvarteret og i Ladegårdsparken. SSP’s nærvær har været nødvendigt og SSP-konsulenterne har ydet en aktiv indsats for at mindske konfliktniveauet i de berørte områder.

De akutte indsatser har haft den konsekvens, at andre områder af SSP’s arbejde er blevet nedprioriteret i perioden.

En ekstra SSP-medarbejder vil give mulighed for, at SSP kan varetage deres kerneopgave fuldt ud, også selvom der i fremtiden skulle opstå akutte situationer, der kræver SSP’s opmærksomhed og tilstedeværelse.

Udover at øge antallet af hænder til de nuværende opgaver, vil en ekstra SSP-medarbejder kunne medvirke til at styrke det samlede teams kompetencer. Et eksempel på dette kunne være at styrke familiearbejdet, så indsatserne i forhold til den enkelte unge kan udvides til også at omfatte indsatser i den unges familie.

 

Model 2: Antallet af SSP-konsulenter fortsætter uændret, men der ansættes to fuldtids-gademedarbejdere

SSP fortsætter sit arbejde som hidtil som en central ressource. SSP har en tæt kobling i de fire skoledistrikter, så der er stor fleksibilitet og mobilitet i SSP-konsulentteamet. Det giver mulighed for hurtige skift i prioriteringer ved behov for akutte indsatser.

Som supplement til SSP’s arbejde ansættes 2 fuldtids-gademedarbejdere i UngHolbæk Fritid & Forebyggelse. Disse 2 medarbejdere skal arbejde i hele Holbæk Kommune med fokus på opsøgende arbejde på de steder, hvor de unge mødes.

I perioder med mindre behov for gadeplansarbejde vil ressourcerne indgå i klubaktiviteterne rundt i kommunen. Her vil de kunne understøtte, at børn og unge med særlige behov eksplicit inviteres ind i de gode fællesskaber

Medarbejderne skal kunne etablere og arbejde i relationer med de allermest mistrivsels- og kriminalitetstruede unge, og de skal derfor have solide personlige og sociale kompetencer samt et rummeligt og ikke-dømmende menneskesyn.

Medarbejderne ansættes på vilkår, der i videst muligt omfang tilgodeser muligheden for at arbejde på tidspunkter, hvor der er behov, hvilket kan medføre skæve og skiftende arbejdstider med meget kort varsel.

 


Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling:

Ingen økonomiske konsekvenser

Alternativ indstilling:

Model 1: Lønomkostninger til en SSP-konsulent: 530.000 kr. pr. år

Model 2: Lønomkostninger til to gademedarbejdere: 1.000.000 kr. pr. år

Den alternative indstilling kan ikke dækkes indenfor Uddannelse til Alle Unges eksisterende budget.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø-og klimamæssige konsekvenser.
 


Øvrige konsekvenser

Der vurderes ikke at være øvrige konsekvenser.
 


Sagshistorik, henvisninger

Beslutningssag i Udvalget ”Uddannelse og Job”, 22. marts 2017

Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-06-2019

Et flertal bestående af A, V, L og I indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes. Et mindretal bestående af Ø indstiller, at den alternative indstilling tiltrædes, idet Ø gerne ser, at indsatsen opprioriteres.

Det anbefales, at Projektudvalget for Unge og Uddannelse afdækker udfordringer og muligheder omkring mistrivsel, ballade mv.

 


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-06-2019

Susanne Utoft (L) deltog ikke under behandling af dette punkt.

Udvalget indstiller, at hovedindstillingen godkendes.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2019

Det indstilles, at hovedindstillingen tiltrædes, idet Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse i løbet af efteråret forelægger et forslag til en omlægning af arbejdet med en styrkelse af arbejdet på gadeplan mv.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.caseno18-42159_#4949771_v1_fritid og forebyggelse 2018. beskrivelse af organisering og nøgletal.pdf.pdf

Bilag

Fritid og Forebyggelse 2018. Beskrivelse af organisering og nøgletal.pdf


201. Principbeslutning om at ekspropriere arealer til forlængelse af Skagerakvej

Principbeslutning om at ekspropriere arealer til forlængelse af Skagerakvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller:

1)     at kommunalbestyrelsen træffer principbeslutning om – om nødvendigt - at ville ekspropriere nødvendige arealer for anlæg af et nyt vejstykke, som forlængelse af Skagerakvej frem til Munkholmvej, herunder

a)     at administrationen bliver bemyndiget til at igangsætte forhandlingsforløb / ekspropriationsforløb for erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder til forlængelse af Skagerakvej frem til Munkholmvej og

b)     at kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant og en suppleant til at lede og deltage i åstedsforretninger.


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2019 at afsætte 1 mio. kr. til forberedende arbejder for forlængelsen af Skagerakvej. Det overordnede formål med at forlænge Skagerakvej frem til Munkholmvej er at aflaste trafikken ad Oldvejen. For budgetoverslagsåret 2020 er der afsat 9 mio. kr. til etablering af forlængelsen af Skagerakvej. Se bilag 1 for vejens omtrentlige placering.

Administrationen har igangsat de forberedende arbejder med henblik på, at de nødvendige arealer kan erhverves ultimo 2019 eller primo 2020.

Proces for erhvervelse af arealerne til vejen
Når vejens forløb er nærmere skitseret, vil administrationen indlede en dialog med alle berørte lodsejere med henblik på at nå til enighed om, hvordan vejen konkret kan anlægges.

Når der træffes beslutning om at indlede en ekspropriationssag, vil kommunen altid først gå i dialog om mulighederne for at erhverve arealet. Dernæst indkaldes berørte ejere til åstedsforretning for en afklaring af, om det er muligt at nå til enighed om en aftale.

Ekspropriation er et værktøj til, at kommunen kan erhverve rådighed/ejendomsret til et areal, der tilhører privat ejendom, mod fuld erstatning. Kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation anvendes kun, hvor det vurderes nødvendigt.

Der bliver først tale om ekspropriation, når kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt træffer beslutning om erhvervelse, hvor det ikke har været muligt at nå til enighed med ejeren. Kommunalbestyrelsen vil få forelagt sagen igen med henblik på at tiltræde indgåede aftaler og træffe beslutning om ekspropriation i de tilfælde, hvor en aftale ikke har kunnet opnås.

Åstedsforretningen afholdes i henhold til vejlovens § 101, stk. 1, under ledelse af et eller flere udpegede medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det er derfor nødvendigt, at kommunalbestyrelsen ved indstilling 3 foretager denne udpegning.

Administrationen gennemfører udbetaling af erstatning, samt indbringer evt. uafklarede erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.

Skagerakvej
I 2009 i forbindelse med DGI’s Landsstævne blev Skagerakvej senest forlænget fra Roskildevej til Andelslandsbyen.

Med de seneste års byudvikling af boligområder øst og vest for Oldvejen, er der sket en stigning i biltrafikken ad Oldvejen og der må forventes en stigning antallet af bløde trafikanter, som skal krydse Oldvejen.

For at aflaste trafikken ad Oldvejen er der i budget 2019 afsat anlægsmidler til anlæggelse af Skagerakvejs forlængelse frem til Munkholmvej.

I udviklingsskitsen for lokalområde Holbæk i Kommuneplan 2017 er Skagerakvejs forlængelse angivet som en afslutning af den ydre ringvej omkring Holbæk by.


Økonomiske konsekvenser

Den samlede sum for anlæggelse af Skagerakvejs forlængelse er budgetteret til 10 mio. kr., heraf 1 mio. kr. til forarbejder i 2019 og 9 mio. kr. til udførelsen i 2020.

Under forudsætning af at der kun erhverves de nødvendige arealer til sædvanlig handelspris for landbrugsjord, er der administrationens vurdering, at ekspropriationsomkostningerne kan rummes inden for de budgetterede 10 mio. kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med Skagerakvejs forlængelse vil der ske en aflastning af Oldvejen for biltrafik og til dels også af bymidten for den tværgående trafik.


Øvrige konsekvenser

Med kommunalbestyrelsens principbeslutning om i givet fald at ekspropriere, sikres det, at modstand fra en enkelt lodsejer ikke vil kunne udsætte og blokere for vejens realisering. Samtidig får den enkelte lodsejer mulighed for at klage over ekspropriationsforløbet og har mulighed at lade spørgsmålet om erstatning afgøre af taksationsmyndighederne. Lodsejer kan endvidere søge om fritagelse for at betale skat af erstatningsbeløbet.

Fra den 1. juli 2018 skal der i alle ejendomshandler større end 50.000 kr. udfærdiges skøde, og ske tinglysning med mindre arealet er erhvervet ved ekspropriation. For flere af de berørte ejendomme må erstatningsbeløbet forventes at blive større end 50.000 kr. og det vil derfor være en administrativ lettelse og en økonomisk fordel for lodsejer og kommunen, hvis arealoverdragelsen sker ved ekspropriation og skødeskrivning og tinglysning dermed kan undlades.

Administrationen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.


Høring

Administrationen forventer at afholde møde med alle berørte lodsejere i efteråret 2019, så eventuelle bemærkninger til projektet kan søges indarbejdet.

Alle berørte lodsejere vil blive indkaldt til åstedsforretning og vil enten her eller senere blive forelagt administrationens tilbud om pris og erstatning, under forudsætning af kommunalbestyrelsens senere tiltræden.

Kommunalbestyrelsens beslutning om tiltrædelse af indgåede aftaler vil skriftligt blive meddelt ejerne. Ligeså vil kommunalbestyrelsens beslutning om evt. ekspropriation skriftligt blive meddelt ejerne med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at de forestående anlægsarbejder kan igangsættes uagtet en eventuel klage.


Lovgrundlag – link

Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2019

Indstilles godkendt.

Det indstilles, at Karen Thestrup Clausen udpeges til at deltage i åstedsforretningen og John Harpøth udpeges som suppleant.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

Udvalget for Klima og Miljøs indstillinger godkendt.caseno19-20874_#4952108_v1_kortbilag.pdf

Bilag

Bilag 1, Kortbilag


202. Beslutning om forlængelse af Digemosevej

Beslutning om forlængelse af Digemosevej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Der afsættes 2,1 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2020 til forlængelse af Digemosevej frem til Agrovej, og færdiggørelse af Agrovej. Beløbet finansieres indenfor de afsatte midler til fortovsrenoveringer på 10,8 mio. kr. i 2020.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med FORS’ etablering af ny genbrugsstation i Tølløse vil der ske en øget trafikbelastning til og fra området. Den øgede trafik vil påvirke trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at forbinde vejene Digemosevej og Agrovej, som var intentionen i den oprindelige lokalplan. På den måde kan trafikken til og fra genbrugsstationen fordeles på begge vejtilslutninger til Hjortholmvej.

Den nye vejstrækning, som er en forlængelse af Digemosevej, er ca. 150 meter lang, og etableres som vej i erhvervsområde til tung trafik uden fortov.

Agrovej henligger uden at være færdiggjort; der mangler kantsten og slidlag på de ca. 130 meter. For at bevarebæreevnen af vejen, skal vejen færdiggøres.

I samarbejde med FORS er der sat gang i projektering af vejen, og med henblik på at sikre at vejen er anlagt, når genbrugsstationen åbnes, arbejdes der på at få vejen anlagt i forbindelse med etableringen af genbrugsstationen.

I forbindelse med projektet er der gennemført en høring af grundejerne på Digemosevej i forbindelse med nedklassificering af det offentlige vejareal, som nu er solgt til Fors, og dermed har status som privat vej.

En virksomhed har svaret, at deres kunder og leverandører hidtil har anvendt arealet som vendeplads. Hvis arealet ikke længere er vejareal, går virksomheden ud fra, at Digemosevej bliver forbundet med Agrovej, så kundernes og leverandørernes lastvogne ikke skal bakke ud på Hjortholmvej. Virksomheden har modtaget et svar retur med, at det tilstræbes at de to veje bliver forbundet, hvilket virksomheden er tilfreds med.

Der er ikke indkommet andre henvendelser i høringsperioden.


Økonomiske konsekvenser

Anlægget forventes at koste 2,1 mio. kr. og foreslås finansieret ved, at puljen til fortovsrenoveringer på investeringsoversigten for 2020 reduceres med et tilsvarende beløb. Det betyder en forsinkelse i forhold til de nødvendige renoveringer på kommunens fortove.

Anlægget har en afledt driftsudgift på 20.000 kr. årligt, som vil betyde opdrift i driftsbudgettet i driftsbudgettet fra 2020 og frem.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige klima- og miljømæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2019

Det indstilles, at forslaget forkastes.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2019

Udvalget for Klima og Miljøs indstilling indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 caseno19-14420_#4895873_v1_digemosevej kortbilag.pdf.pdf

Bilag

Digemosevej kortbilag.pdf


203. Beslutning om lokalplanforslag 2.90 og kommuneplantillæg nr. 15 for udvidelse af lokalcentret ved Kalundborgvej

Beslutning om lokalplanforslag 2.90 og kommuneplantillæg nr. 15 for udvidelse af lokalcentret ved Kalundborgvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1)     Forslag til lokalplan 2.90 og kommuneplantillæg nr. 15 for udvidelse af lokalcenteret ved Kalundborgvej godkendes til offentlig høring i 8 uger


Beskrivelse af sagen

Lokalplansforslag 2.90 (se bilag 1)

Lokalplansforslaget er en revision af den gældende lokalplan for området, lokalplan 2.65 der er vedtaget den 3. oktober 2012. Lokalplanområdet er i dag bebygget med en dagligvarebutik (Rema 1000), som er på 1000 m2. Herudover er der i dag fortsat en bolig indenfor lokalplanområdet. Planforslaget ændrer ikke på boligens muligheder for fortsat at opretholdes som bolig. Boligen kan udvide, bygge nyt mv. som hidtil.

Baggrunden for at udarbejde ny lokalplan er en ansøgning om at udvide den eksisterende dagligvarebutik fra 1000 m2 til 1200 m2 inkl. personalefaciliteter. Der ansøges endvidere om mulighed for at udvide p-arealet for centeret samt mulighed for at etablere vaskehal og bibeholde mulighed for etablering af ubemandet tankanlæg. Herudover ansøges der om mulighed for at opføre og etablere yderligere 200 m2 til enten apoteksudsalg/bager, restaurant/pizzaria eller andet serviceerhverv. Det samledes areal af butikker i lokalcenteret bliver på 1400 m2.

Der er gennem de seneste år etableret flere boliger i vestbyen, og det forventes, at der kommer yderligere boligudvikling i området. Derfor er det administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at udvide detailhandelsområdet ved Kalundborgvej.

Kommuneplantillæg (se bilag 2)

Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 15, som ændrer lokalcenteret på følgende områder:

-         Centerets geografiske afgrænsning ændres og mere areal indgår i lokalplanområdet for at muliggøre etablering af mere p-areal til centeret.

-         Den maks. butiksstørrelse for dagligvarebutik ændres fra maksimalt 1000 m2 til maksimalt 1200 m2 inklusive personalefaciliteter. Dette for at muliggøre en større dagligvarebutik. Planloven giver i dag mulighed for dagligvarebutikker på op til 1200 m2 inklusive personalefaciliteter.

-         Centerets samlede størrelse ændres fra 1000 m2 til 1400 m2 for at muliggøre udvidelse af dagligvarebutikken samt for at muliggøre etablering af op til 200 m2 til apoteksudsalg/bager.

Detailhandelsanalyse (se bilag 3)

I forbindelse med ansøgningsprocessen, har Holbæk Kommune stillet krav om, at udvikler udarbejder en detailhandelsanalyse, der vurderer bl.a. kundegrundlag og opland til centeret. Detailhandelsanalysen konkluderer, at der er grundlag for ca. 1400 m2 butiksareal (dagligvarer) indenfor oplandet. Herudover ventes der over de næste 12 år som følge af befolkningsudviklingen og væksten i dagligvareforbruget at være behov for yderligere 100 m2 det vil sige i alt 1500 m2 over de næste 12 år.

Miljøscreening (bilag 4)

Forslag til lokalplan 2.90 og kommuneplantillæg nr. 15, vurderes på baggrund af miljøscreeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering.

For-høring

Der er gennemført en indledende borgerinddragelse med indkaldelse af ideer og forslag fra den 11. marts til den 2. april 2019. Der er indkommet to høringssvar. Høringssvarene kan ses i bilag 5 og behandlingen af disse kan ses i bilag 6. Af høringssvarene fremgår særligt en bekymring for de trafikale forhold. Kommunens vej- og planmyndighed har stillet krav til udvikler om at udarbejde en skitse til vejprojekt (vedlagt som bilag 7-8).

Der vil med en realisering af projektet blive mulighed for etablering af en ekstra vejadgang til området i den vestlige del af lokalplanområdet. Det indgår i vejprojektet, at der skal etableres venstresvingbane, fodgængerstøttepunkt mm. Der vil ikke blive etableret et fodgængerfelt, da vejmyndigheden har vurderet, at det kan skabe falsk tryghed.

Der følger med planforslaget to udkast til vejprojekt ved henholdsvis:

1) En delvis udbygning af lokalplanområdet inklusiv en udvidelse af dagligvarebutik mm. i den vestlige del af lokalplanområdet.

2) en fuld udbygning af lokalplanområdet inklusiv en udvidelse af dagligvarebutik mm. i den vestlige del af lokalplanområdet samt etablering tankanlæg og vaskehal i den østlige del.

Etablering af overkørsler vil forudsætte endelig tilladelse(r) fra vejmyndigheden. I begge tilfælde er det grundejer, der afholder udgifter i forbindelse med realisering af det påkrævede vejprojekt.

Mulighed for udvidelse af centeret sikrer, at der fortsat vil være kort afstand til indkøb for beboerne i Allerup, som fortsat vil kunne cykle og gå til dagligvareindkøb. Der er desuden fastsat krav om etablering af støjafskærmning mod jernbanen samt internt i lokalplanområdet, såfremt der konstateres støjgener.

Lokalplanens realisering vurderes i øvrigt ikke at give mærkbare ændringer i trafikken i området, herunder T-­krydset med Nykøbingvej, da langt den største del af trafikken til lokalplanens område vil være trafik, der i forvejen kører på Kalundborgvej og til dels Nykøbingvej.


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen afledte kommunale investeringer som følge af planforslagets realisering.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes, at der ikke er negative miljø- og klimamæssige konsekvenser ved etablering af planernes indhold.


Høring

Såfremt indstillingen følges udsendes planforslagene i 8 ugers offentlig høring.


Lovgrundlag – link

Lov om Planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse og prioritering af planerne:

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_189461/agenda_383708/agenda_383708.html#14565903


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2019

Et flertal bestående af A, V, O og I indstiller, at indstillingen tiltrædes.

 

Ø er imod, idet det underminerer detailhandel i lokalområderne.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, O, B, I, F, V og C).

Imod stemte 2 (Ø og L), som mener, at det underminerer detailhandel i lokalområderne.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

Godkendt.

For stemte 23 (A, O, F, C, I, B og V).

Imod stemte 4 (Ø og L), som mener, at det underminerer detailhandel i lokalområderne.caseno18-24012_#4958850_v1_bilag 1 lokalplanforslag 2.90.pdf
caseno18-24012_#4958857_v1_bilag 2 forslag til kommuneplantillæg nr. 15.pdf
caseno18-24012_#4958863_v1_bilag 3 detailhandelsrapport.pdf
caseno18-24012_#4958871_v1_bilag 4 miljøscreening.pdf
caseno18-24012_#4959091_v1_bilag 6 høringsskema.pdf
caseno18-24012_#4958879_v1_bilag 7 vejprojekt i ved en delvis udbygning af lokalplanområdet.pdf
caseno18-24012_#4958887_v1_bilag 8 vejprojekt ii ved en fuld udbygning af lokalplanområdet.pdf
caseno18-24012_#4959440_v1_bilag 5 samlede høringssvar.pdf

Bilag

Bilag 1: Lokalplanforslag 2.90
Bilag 2: Forslag til kommuneplantillæg nr. 15
Bilag 3: Detailhandelsrapport
Bilag 4: Miljøscreening
Bilag 6: Høringsskema
Bilag 7: Vejprojekt I ved en delvis udbygning af lokalplanområdet
Bilag 8: Vejprojekt II ved en fuld udbygning af lokalplanområdet
Bilag 5: Samlede høringssvar


204. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 14.12 Maglesø med tilhørende kommuneplantillæg

Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 14.12 Maglesø med tilhørende kommuneplantillæg

Sagsgang og sagstype

Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan 14.12 for et Besøgs- og udflugtsområde ved Maglesø vedtages endeligt


Beskrivelse af sagen

Området ved Maglesø er udpeget i Holbæk Kommunes Naturpolitik som et af kommunens væsentlige udflugtsmål. Formålet med planlægningen er at sikre, at der også fremadrettet er offentlig adgang til området i form af offentlig parkeringsplads og offentlig stiadgang, i sammenhæng med traktørstedets bygninger. Endvidere skal planen sikre, at den eksisterende ejendom, der har huset traktørsted gennem en årrække, også fremadrettet vil have en anvendelse til publikumsorienterede formål, restaurant, café o. lign., der kan medvirke til at understøtte stedet som udflugtsmål.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for det rekreative fritidsområde ved Maglesø sker på baggrund af kommunalbestyrelsens principielle stillingtagen af 14. marts 2018 om at fastholde ejendommen Maglesøvej 6 med en publikumsorienteret funktion i stueplan. Samtidig fastholdes den nuværende parkeringsplads og de rekreative stiadgange i området. Planforslagene muliggør desuden etablering af en ny større udhusbygning efter grundejers ønske.

Planforslagene har været sendt ud i offentlig høring, og der har været afholdt borgermøde. Behandlingen af høringssvarene og mødenotat fra borgermødet er vedlagt som bilag til sagen.


Opsummering af høringssvarene

I flere høringssvar udtrykkes opbakning til planernes formål om at sikre stedet som udflugtsmål. Samtidig tilkendegives bekymring omkring, at kommunen ikke fremadrettet med planlægningen kan sikre, at der drives traktørsted på stedet. Flere høringssvar foreslår, at kommunen bør overtage ejendommen, for at sikre stedet som et udflugtsmål fremadrettet, da kommunen ikke med planloven kan sikre, at stedet drives som traktørsted. Tilsvarende har grundejer spurgt, om kommunen vil overtage ejendommen. Administrationens vurderer i den forbindelse, at det ikke umiddelbart er en kommunal opgave at drive et traktørsted. I den konkrete situation vurderes dog, at en kommunal overtagelse ville kunne medvirke til at sikre, at et af kommunens væsentligste besøgsområder er velfungerende fremadrettet. Samtidig kan en kommunal overtagelse medvirke til en løsning på nuværende og potentielle fremadrettede interessekonflikter mellem private ejere og offentlighedens interesse.

Danmarks Naturfredningsforening påpeger i sit høringssvar, at planforslagene bør tilrettes, så vilkårene i fredninger og tidligere landzonetilladelse, der omhandler fastholdelse af en traktørfunktion på ejendommen og hævdvunden adgang til stierne, fremgår af planerne, og ikke er i modstrid hermed. Administrationens vurdering er, at der ikke er modstrid mellem planforslag og gældende vilkår, og de nævnte vilkår i medfør af fredningen er fortsat gældende, upåagtet lokalplanens bestemmelser. 

Administrationen finder ikke, at der med planloven er hjemmel til at indskrive en handlepligt med krav om, at der skal drives traktørsted. Der kan fastsættes anvendelsesbestemmelse, der sikrer, at stueplan alene må anvendes til traktørsted, men ikke krav om drift. Kommunen kan derimod som tilsynsmyndighed indbringe for Fredningsnævnet, om der er hjemmel til at håndhæve fredningsvilkår om, at beboelse i tagetage alene må finde sted med erhvervsmæssig tilknytning til traktørstedet, og om denne erhvervsmæssige tilknytning kan indebære krav om drift heraf, eller om et ejerskab af traktørstedet er tilstrækkeligt for at kunne bebo tagetagen.

Derudover rummer høringssvarene bemærkninger omkring manglende vedligeholdelse af stier i området, ønsker om genetablering af trappe og renovering af svellebro m.v.

Grundejerne i området har meddelt, at kommunen vil blive mødt med et krav om overtagelse efter planlovens § 48, hvis planerne vedtages endeligt i deres foreliggende form. Administrationen er ikke enig i den betragtning, at der foreligger en kommunal overtagelsespligt, da planforslagene er udformet, så de beskriver de eksisterende forhold på de to ejendomme. Rådighedsbegrænsningerne, ejerne har, er fastlagt som følge af fredningerne, dispensationerne og dertil vundne hævd i forhold til stisystemet, og ikke en konsekvens af lokalplanen. Kommunen vurderes således ikke at være forpligtet til at ekspropriere ejendommene eller de pågældende arealer.

En kommunal overtagelse kunne imidlertid være en måde at sikre besøgsområdet mod fremtidige potentielle interessekonflikter. Evt. beslutning herom vil kunne ske i særskilt beslutningssag, i dialog med grundejere, og har ikke indflydelse på behandling af planforslaget.

Sammenfattende indstilles fra administrationen, at planforslagene vedtages endeligt uden væsentlige ændringer, udover mindre redaktionelle ændringer.


 


Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser


Høring

Planforslagene har været udsendt i offentlig høring. Indkomne høringssvar, og administrationens behandling heraf, er vedlagt sagen som bilag. Notat fra afholdt borgermøde i høringsperioden er ligeledes vedlagt.


Lovgrundlag – link

Planloven


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2019

Et flertal bestående af A, V, O og Ø indstiller, at planerne vedtages. I er imod.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2019

Godkendt.

For stemte 8 (A, L, O, B, F, Ø, V og C).

Imod stemte 1 (I).


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

Godkendt.

For stemte 25 (A, O, Ø, F, L, C, B og V med undtagelse af Rasmus Brandstrup Larsen).

Imod stemte 2 (I og Rasmus Brandstrup Larsen (V)), da de ikke bakker op om ekspropriation til rekreative formål.

 caseno18-15575_#4898118_v1_notat fra borgermøde om lokalplanforslag 14.12 og kp_tillæg nr.pdf.pdf
caseno18-15575_#4837883_v1_lokalplan 14.12 og kp_tillæg 12_maglesø_forslag.pdf.pdf
caseno18-15575_#4960787_v1_skema med behandling af indkomne høringssvar_lp_14.12 maglesø.pdf.pdf

Bilag

Notat fra borgermøde om Lokalplanforslag 14.12 og Kp_tillæg nr.pdf
Lokalplan 14.12 og KP_tillæg 12_Maglesø_forslag.pdf
Skema med behandling af indkomne høringssvar_LP_14.12 Maglesø.pdf


205. Beslutning om etablering af digitale infotavler i Holbæk

Beslutning om etablering af digitale infotavler i Holbæk

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der indgås aftale med en socialøkonomisk virksomhed, stiftet af lokale kulturaktører, om opstilling af digitale infotavler ved indfaldsveje og i Holbæk by.
 2. Holbæk Kommune stiller arealer til rådighed for opsætningen af infotavlerne i overensstemmelse med vejlovens regler.

Beskrivelse af sagen

En gruppe aktører indenfor kultur og turisme har længe ønsket muligheden for at etablere digitale infotavler ved indfaldsveje i Holbæk by mv.  Aktørerne har nu fremlagt en samlet model for etablering af infotavler. Det skal besluttes, om kommunen ønsker at indgå aftale om etablering af digitale infotavler til formidling af kultur- og sportsaktiviteter samt generel borgerinformation.

Gruppen består af Holbæk Teater, Holbæk Sportsby, HB&I samt Andelslandsbyen Nyvang. Derudover er der bred opbakning til projektet fra øvrige kultur-aktører jf. det vedlagte materiale.

Konkret ønsker gruppen at sikre en bedre og bredere formidling af de mange kultur- og sportsaktiviteter, der foregår i Holbæk Kommune. Hvis Holbæk Kommune beslutter at indgå aftale om etablering af infotavler, så vil gruppen stifte en socialøkonomisk virksomhed, som skal opstille og drive infotavler ved indfaldsvejene til Holbæk by og i selve byen.

Ifølge gruppen er den påtænkte socialøkonomiske virksomhed kendetegnet ved:

-         tilgængeligheden for også små aktører er garanteret

-         et eventuelt overskud på driften af infostandere bliver anvendt til at fremme kultur og events samt formidle disse.

Gruppen har udarbejdet udkast til vedtægter for den påtænkte socialøkonomiske virksomhed, kaldet KEzoom (udkast til vedtægter er vedlagt som bilag).

Udover en øget synlighed for kultur- og sportsarrangementer indebærer dette projekt også et styrket samarbejde mellem kulturaktører.

Digitale infotavler er allerede etableret i flere kommuner.  Den. 27.10.2015 besluttede det daværende udvalg for klima og miljø at udsætte en sag om etablering af infotavler, da man ønskede erfaringer fra andre kommuner.  Holbæk Kommune har indhentet sådanne erfaringer, som er vedlagt i særskilt bilag.

 

Retningslinjer for indhold på infotavler

Gruppen har udarbejdet retningslinjer for indholdet på infotavlerne, som er vedlagt som særskilt bilag.

Retningslinjerne indebærer bl.a. at:

-         Infotavlerne kan benyttes til at markedsføre kulturelle, sportslige, forenings- turist- handelsstands- og uddannelsesmæssige aktiviteter, begivenheder og events.

-         Arrangementerne skal have relevans i forhold til kommunens borgere, turister eller gæster i Holbæk kommune og være åbne arrangementer.

-         Der er arrangementet der skal være i fokus i spottet – ikke arrangøren

-         Spots må ikke indeholder priser / beløb samt politiske, religiøse eller stødende billeder eller tekst.

Forretningsmæssige kommercielle aktører har mulighed for at købe slots, såfremt der er ledig kapacitet.  Disse vil dog stadig skulle leve op til ovenstående retningslinjer, for hvilke aktiviteter der kan markedsføres. Det vil således ikke være muligt at lave produktreklamer på infotavlerne.

Såfremt der er politisk opbakning til at indgå aftale om opsætning af disse infotavler, vil det være et vilkår i en aftale, at retningslinjerne overholdes.  Såfremt der sker gentagne overtrædelse af retningslinjerne, vil det være misligholdelse af aftale.

Endelig placering af infostandere

Holbæk kommune har som vejmyndighed hidtil haft en fast praksis for at afvise ansøgninger om tilladelse til opstilling af digitale storskærme ved indfaldsveje. Dette har især været begrundet i hensynet til trafiksikkerheden efter vejlovens regler.

Gruppen har fremsendt forslag til placering af infotavlerne. Den endelig placering skal fastsættes i overensstemmelse med vejmyndigheden v. Holbæk Kommune, som sikrer at vejlovens regler bliver overholdt samt i dialog med Midt- og Vestsjællands politi, som skal sikre at infotavlerne ikke er vildledende eller er til ulempe for færdslen jf. færdselslovens regler.

Gruppens oplæg til placering samt teknisk information om infotavlerne er vedhæftet som særskilt bilag.


Økonomiske konsekvenser

Den løsning, som gruppen foreslår, er egenfinansieret af kulturaktørerne både i anlægs- og driftsfasen, jf. vedlagte bilag.

Holbæk Kommunes bidrag er, at stille arealer til rådighed for opsætningen af infotavlerne. Den beskrevne løsning medfører således ikke økonomiske udgifter for Holbæk Kommune.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne beslutning.


Sagshistorik, henvisninger

27.10.2015, Udvalget for Klima og miljø, punkt 136: Beslutning om elektroniske infostandere til kommerciel skiltning i Holbæk


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2019

Indstilles godkendt.

Det undersøges, om løsningen kan kombineres med parkeringshenvisninger.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

Godkendt.caseno19-22154_#5564507_v1_caseno15-45355_#3632268_v1_notat - erfaringer fra andre kommuner - caseno15-45355_#3632268_v1_notat .pdf
caseno19-22154_#5564504_v1_fwd led infotavler - bilag- specifikationer pyloner - led infoskærme.pdf.pdf
caseno19-22154_#5564503_v1_fwd led infotavler - oversigt 5 nuværende skilteplaceringer.pdf.pdf
caseno19-22154_#5564502_v1_fwd led infotavler - bilag- selskab og partnere - led infoskærme.pdf.pdf
caseno19-22154_#5564501_v1_fwd led infotavler - bilag- retningslinjer - led infoskærme.pdf.pdf
caseno19-22154_#5564500_v1_fwd led infotavler - bilag- visualisering - led infoskærme.pdf.pdf
caseno19-22154_#5564499_v1_fwd led infotavler - bilag- økonomiske nøgletal - led infoskærme.pdf.pdf
caseno19-22154_#5564498_v1_fwd led infotavler - bilag - oplæg-til-vedtrægter_kezoom.pdf.pdf
caseno19-22154_#5564497_v1_fwd led infotavler - bilag- præliminært budget - led infoskærme.pdf.pdf

Bilag

Notat - Erfaringer fra andre kommuner
Led infotavler - Bilag- Specifikationer Pyloner
Led infotavler - Oversigt 5 nuværende skilteplaceringer
Led infotavler - Bilag- Selskab og Partnere
Led infotavler - Bilag- Retningslinjer for indhold
Led infotavler - Bilag- Visualisering
Led infotavler - Bilag- Økonomiske nøgletal
Led infotavler - Bilag - Oplæg-til-vedtrægter_KEZOOM
Led infotavler - Bilag- Præliminært budget


206. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Jernbanevej 6, energirenovering

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Jernbanevej 6, energirenovering

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

 


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2019 af det afsatte rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2019 under økonomiudvalget ”Renovering af bygninger m.m.” til renovering af bygning, primært klimaskærm på Jernbanevej 6

 


Alternativ indstilling

 

 


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet for 2019 afsat et rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. til energirenovering af administrationscenter, Jernbanevej 6. Beløbet skal bruges til gennemførelse af anden del af det samlede projekt på 15 mio. der blev besluttet d. 13-12-2017 i byrådet.

Administrationsbygningen på Jernbanevej 6 har igennem en årrække haft problemer med indeklima, hvilket har medført at Arbejdstilsynet har stillet krav om forbedring af de fysiske rammer for medarbejderne. Gennemførelsen af projektet vil håndtere de påbudte krav fra Arbejdstilsynet og forbedre indeklimaet for medarbejderne på Jernbanevej 6.

Den første etape med udskiftning af vinduer og tætning af facaden er tæt på at være færdig og afsluttes i september i år.

Projektets anden etape er under planlægning og forventes gennemført i løbet af efteråret 2019 og hen over vinteren, med færdiggørelse i foråret/sommeren 2020.

Den resterende del af projekt består af følgende:  

 • Facaderne efterisoleres indvendigt.
 • Varmeanlæg udskiftes og suppleres med varmepumper. 
 • El radiatorer udskiftes med et vandbåret radiatoranlæg.
 • En del af elinstallationerne renoveres.
 • Det eksisterende lys udskiftes til LED belysning.
 • Lofter og indvendige vægge istandsættes i nødvendigt omfang.
 • Ventilationsanlæg renoveres og indreguleres.
 • Bygningens CTS anlæg udbygges og tilpasses 

Projektet forløber med bygningen i drift. De indvendige arbejder i kontorerne sker etapevis hvor det vil være nødvendigt at foretage interne flytninger af personalet. Flytningerne forventes at kunne ske til øvrige kontorer i bygningen eller eventuelt til pavilloner på stedet. En stor del af arbejdet vil foregå i teknikrum og fællesarealer.

 


Beskrivelse af alternativ indstilling

 

 


Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. til energirenovering af administrationscenter, Jernbanevej 6. Pengene skal bruges til gennemførelse af anden del af det samlede projekt på 15 mio. kr., der blev besluttet d. 13-12-2017 i byrådet.

Det forventes, at der vil være en økonomisk besparelse ved renoveringen, der som minimum modsvarer investeringen. Besparelsen vil variere med prisudviklingen på energi.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er en væsentlig og vedvarende besparelse i den samlede udledning af CO2 som følge af, at det samlede energiforbrug reduceres. Ved at efterisolere og tætne bygningen skabes der mulighed for styring af indeklimaet og dermed reduceres behovet for opvarmning om vinteren og køling om sommeren permanent.

Den forventede besparelse udgør:

96.000 kg CO2/år (20 % af samlet udledning)

256.000 kr./år (10 % af samlet energiforbrug)

100.000 kWh elektricitet/år

327.000 kWh naturgas/år

Ved renovering søges flest muligt materialer genanvendt og ved valg af nye søges anvendt sunde og bæredygtige materialer, så miljøet belastes mindst muligt, - herunder at alle materialer kan kortlægges, så det er muligt at genanvende dem i fremtiden.


Øvrige konsekvenser

 

 


Høring

 

 


Lovgrundlag – link

 

 


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 13. december 2017 – punkt 259

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

Godkendt.

207. Orientering om Holbæk Kommunes grønne regnskab for 2018

Orientering om Holbæk Kommunes grønne regnskab for 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, kommunalbestyrelsen

 

Orientering


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orientering om Holbæk Kommunes CO2 regnskab for 2018 bliver taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og har derigennem forpligtiget sig til at nedbringe kommunens egen CO2 udledning med 3 procent årligt. Konkret skal kommunen nedbringe den samlede CO2 udledning fra et niveau i 2009 på 15.509 tons til 11.437 tons i 2018.

For at kunne følge udviklingen i udledningen, så skal der årligt udarbejdes et CO2 regnskab. Regnskabet afspejler kommunen som selvstændig virksomhed og dermed ikke som et geografisk afgrænset område. CO2 udledningen fra private husholdninger, erhvervsvirksomheder mm. indgår derfor ikke i opgørelsen.

I det udarbejdet CO2 regnskab for 2018, kan man bl.a. se, at Holbæk Kommune udledte 9.988 tons CO2 i 2018, hvilket er et fald på 0,1 pct. i forhold til 2017. Det er samtidig 12,6 pct. under målet for 2018 på 11.437 tons CO2. Holbæk Kommune har derfor indfriet den målsætning.

Holbæk Kommunes forbrug er generelt faldet i 2018. At den årlige udledning af CO2 ikke er faldet i samme takt, skyldes bl.a., at der ikke har været så meget energi fra vindmøller, så vindenergiens andel af forbruget i 2018 er faldet fra 43 pct. til 41 pct.

For at nedbringe Holbæk Kommunes CO2 udledning yderligere i de kommende år, vil det blive fokuseret på konvertering af bl.a. varmekilder, lyskilder og begrænsning af fossile brændstoffer. Et område hvor forbruget er steget i 2018 er kørsel i kommunens egne biler. Dette område vil ligeledes indgå i kommunens arbejde med grøn mobilitet. Arbejdet på disse felter er allerede i gang, og forventes at få en positiv effekt på Holbæk Kommunes grønne regnskab for 2019 og frem.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles taget til efterretning


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Udsat.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2019

Taget til efterretning.caseno18-14067_#4925948_v1_grønt regnskab 2018.docx.docx

Bilag

Grønt Regnskab 2018.docx


208. Underskriftsark

Underskriftsark