UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat

STED

Mørkøv hallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv

STARTTIDSPUNKT

19-06-2019 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-06-2019 22:00:00


PUNKTER

152. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 19. juni 2019
153. Beslutning om delegation af lokalplan for boligbebyggelse i Mårsø
154. Godkendelse af udvalgsrokade
155. Beslutning om sammensætning og kommissorium for Projektudvalget for Unge og Uddannelse aug. 2019 til dec. 2021
156. Beslutning om udpegning af nyt medlem til integrationsrådet
157. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2019
158. Beslutning på baggrund af evaluering af økonomisk pejlemærke vedrørende serviceudgifter
159. Beslutning om endelig godkendelse af Planstrategi 2019
160. Beslutning om anlægsbevilling 2019 til udskiftning af dug til Multihal i Tuse
161. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til opretning af terræn omkring kommunale ejendomme
162. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler, pulje akut vandskader og skimmel
163. Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Boligselskabet Midtsjællands almene familieboliger i Holbæk Have
164. Beslutning om at indgå i en DMO
165. Beslutning om deltagelse i "Projekt Nye veje i Naturpark Åmosen"
166. Beslutning om at indgå benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen vedr. Slagelsevej 40 i Jyderup (Skarresø Campingplads)
167. Beslutning om tiltrædelse af sundhedsaftale 2019-2023 for region Sjælland
168. Godkendelse af anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet
169. Beslutning om fysiske rammer for børne- og ungetandplejen
170. Beslutning om anlægsbevilling 2019 til registrering og renovering af dræn på kommunale arealer
171. Beslutning om frigivelse af midler fra afvandingspulje 2019
172. Beslutning om deltagelse i fælles kommunalt udbud af madaffald
173. Beslutning om parkering på Havnevej Syd parkeringsplads
174. Beslutning om igangsætning af parkeringsanalyse for Holbæk bymidte
175. Beslutning om udskiftning af Dommerstibroen
176. Beslutning om dispensation fra lokalplan 2.75's anvendelsesbestemmelser
177. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for Erhvervsområde Regstrup Syd og Lokalplan for Biogasanlæg ved Snævre
178. Beslutning om frigivelse af midler til havneudvikling
179. Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 om afvikling af etape i Holbæk Kommune i forbindelse med Tour de France 2021 i Danmark
180. Beslutning om etablering af Kunstgræsbane i Tuse
181. Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner
182. Beslutning om nedslag i salgspriserne for Ny Taastrupvej 2 og L. C. Worsøesvej 8, Holbæk
183. Beslutning om salg af ejendomme - juni 2019
184. Orientering om afrunding af arbejdet med Folketingets 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' i Projektudvalget for Unge og Uddannelse
185. Orientering om Holbæk Kommunes grønne regnskab for 2018
186. Initiativsag fra A, Ø, F, L og O - beslutning om fritagelse for nationale test
187. Beslutning om salgspriser på ejendomme - juni 2019 - Lukket punkt
188. Beslutning om vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter
189. Underskriftsark152. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 19. juni 2019

Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 19. juni 2019

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde den 19. juni godkendes

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.

153. Beslutning om delegation af lokalplan for boligbebyggelse i Mårsø

Beslutning om delegation af lokalplan for boligbebyggelse i Mårsø

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. kompetencen til at vedtage lokalplan for boligbebyggelse i Mårsø delegeres til administrationen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at delegere lokalplaner og kommuneplantillæg til administrationen. Det vil sige, at forslag til plan og den endelige plan vedtages administrativt. Dermed kan den samlede proces i forbindelse med udarbejdelsen af planen forkortes med ca. 2 måneder. Planer, der indeholder beslutninger af principiel betydning, kan ikke delegeres.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. juni 2019 at igangsætte arbejdet med en lokalplan for en ny boligbebyggelse i den nordøstlige del af Mårsø. Området ligger særdeles attraktivt med udsigt mod fjorden syd for området, og lokalplanen vil fastsætte bestemmelser så bebyggelsen placeres hensigtsmæssigt i forhold til den eksisterende bebyggelse i Mårsø. Desuden skal der være afstand til Tuse Næs Vej, så der ikke opstår støjgener. Lokalplanen vil give mulighed for enten 8-10 rækkehuse eller 4-5 parcelhuse. Det vurderes, at projektet vil bidrage til en hensigtsmæssig udvikling i Mårsø. Prioriteringsnotat, der beskriver indholdet i den nye lokalplan er vedhæftet som bilag 1. Prioriteringsnotatet blev udarbejdet i forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning om at igangsætte lokalplanen.

Planen vurderes at være egnet til delegation.

Såfremt indstillingen ikke følges vil forslag til plan og den endelige vedtagelse af planen blive forelagt til politisk godkendelse.


Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser forbundet ved at delegere planen.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.caseno19-3777_#4940614_v1_bilag 1 prioriteringsnotat for boligbebyggelse mårsø.docx

Bilag

Bilag 1 Prioriteringsnotat for boligbebyggelse Mårsø


154. Godkendelse af udvalgsrokade

Godkendelse af udvalgsrokade

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen med virkning fra den 20. juni 2019 godkender, at Michael Suhr (C) udtræder af Socialudvalget, og at Steffen Kisselhegn (V) i stedet indtræder i Socialudvalget

Beskrivelse af sagen

Michael Suhr (C) har i en mail af 13. maj 2019 meddelt, at han ønsker at udtræde af Socialudvalget.

Udtræder et medlem af et udvalg i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den valggruppe, der har indvalgt medlemmet.

Camilla Hove (V) har i en mail af 15. maj 2019 meddelt, at valggruppe 2 er enige om , at valggruppen ønsker, at Steffen Kisselhegn (V) indtræder i Socialudvalget i stedet for Michael Suhr.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogle økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.

155. Beslutning om sammensætning og kommissorium for Projektudvalget for Unge og Uddannelse aug. 2019 til dec. 2021

Beslutning om sammensætning og kommissorium for Projektudvalget for Unge og Uddannelse aug. 2019 til dec. 2021

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Unge og Uddannelse principielt sammensættes som beskrevet nedenfor
 2. kommissorium for Projektudvalget for Unge og Uddannelse i perioden august 2019 til december 2021 godkendes

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Et flertal af Kommunalbestyrelsen bestående af A, F, L, O og Ø har indgået en politisk aftale, som indebærer, at der for hele valgperioden 2018 – 2021 skal nedsættes et projektudvalg for unge og uddannelse. Projektudvalget skal arbejde med større projekter indenfor uddannelsesområdet. Det andet projekt, udvalget skal arbejde med, er ’En hånd i ryggen i overgangen fra ung til voksen’.

 

Projektudvalgets sammensætning

Projektudvalget består gennem hele perioden af fem kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvoraf én er formand for udvalget. Følgende kommunalpolitikere er valgt:

 • Steen Klink (formand) (O)
 • Rasmus Brandstrup Larsen (V)
 • Charlotte Nielsen (A)
 • Asbjørn Gerting Olsson (O)
 • Jarl Falk Sabroe (A)

Derudover består udvalget af et antal eksterne medlemmer, som udpeges af Kommunalbestyrelsen for hvert projekt, udvalget skal arbejde med.

I perioden august 2019 til december 2021, foreslås det at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende eksterne repræsentanter:

 • Repræsentant fra Erhvervslivet/organisationer
 • Repræsentant fra en ungdomsuddannelse
 • Repræsentant fra UngHolbæk
 • Repræsentant fra Ungdommens Røde Kors
 • Repræsentant fra distriktspsykiatrien
 • Repræsentant fra Ungdomsrådet
 • Repræsentant fra Ungeindsatsen

Kommunalbestyrelsen vil skulle udpege projektudvalgets eksterne medlemmer, når kontakten til de berørte aktører er etableret, og der er sat navn på repræsentanterne. Sagen forventes at blive fremlagt på kommunalbestyrelsesmøde i august eller september 2019.

 

En hånd i ryggen i overgangen fra ung til voksen

Et vigtigt trin på vejen til at finde fodfæste i voksenlivet er uddannelse. Vi ved, at jo længere uddannelse man har, jo mere er man i beskæftigelse, jo mere tjener man, og jo sundere er man. Uddannelse er altså investering i livskvalitet på den lange bane.

I Holbæk Kommune har 26 % af de 25-29-årige grundskole som højest fuldførte uddannelse (2018). Det er mere end hver fjerde af vores unge, som ikke kommer i mål med uddannelse i de tidlige ungdomsår. Resultatet er at ca. 12 pct. af vores unge er på passiv offentlig forsørgelse.

Men hvem er disse unge, og hvorfor har de ikke fundet vej ind i uddannelsessystemet eller ud på arbejdsmarkedet?

Forskningen viser, at mange af disse unge kæmper med lavt selvværd, ensomhed, misbrug og psykiske udfordringer som f.eks. stress, angst og selvskade. Projektudvalgets opgave bliver at afdække det billede, der tegner sig i Holbæk Kommune, når det gælder denne gruppe unge. Formålet er at udvikle indsatsen for at styrke unges livsmestring og give dem en hånd i ryggen i den svære overgang fra ung til voksen.

 

Projektudvalgets opgave

Projektudvalgets konkrete opgave er at:

-         Beskrive gruppen af unge i Holbæk Kommune, der ikke gennemfører en uddannelse

-         Kortlægge Holbæk Kommunes nuværende indsats på området

-         Identificere indsatser i andre kommuner, hvor man har succes i forhold til målgruppen

-         Udvikle løsninger, som kan sættes i værk i Holbæk Kommune, sammen med lokale aktører

-         Udarbejde planer for realisering af løsninger, inkl. økonomi, organisatorisk forankring, lokalt samarbejde mv.


Økonomiske konsekvenser

Udgifter til projektudvalgets arbejde i projektperioden (2½ år):

Udgifterne til udvalgsarbejdet afholdes indenfor Byrådets samlede ramme.

 

Øvrigt ressourceforbrug

Udover udgifter til at drive projektudvalget er der udgifter knyttet til den administrative understøttelse af projektudvalgets arbejde. Det skønnes, at der skal anvendes 1 årsværk pr. år (i alt 2½ årsværk) samt ekstra træk på ressourcer de steder i organisationen, hvor der skal ske forandringer.

Det er endnu uvist, om projektudvalgets arbejde vil udmunde i forslag til forandringer, som vil have økonomiske konsekvenser. Det er dog udgangspunktet, at økonomien skal holde sig indenfor det gældende budget.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.caseno19-22046_#4956919_v1_kommissorium - emne 2 - projektudvalget unge og uddannelse - til kb - endelig.pdf

Bilag

Kommissorium - emne 2 - Projektudvalget Unge og Uddannelse - til KB - endelig


156. Beslutning om udpegning af nyt medlem til integrationsrådet

Beslutning om udpegning af nyt medlem til integrationsrådet

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Abdulmecit Øzil udpeges som medlem af Holbæk Kommunes Integrationsråd

Beskrivelse af sagen

Erdogan Aslan har maj 2019 valgt at udtræde af integrationsrådet, hvor han var indstillet af administrationen som repræsentant for etniske minoritetsgrupper. Erdogan Aslan repræsenterede Tyrkisk Islamisk Kulturforening.

Administrationens indstilling af Abdulmecit Øzil (Abdul) begrundes med, at han er medlem af Tyrkisk Islamisk Kulturforening, hvorved en af de store foreninger for etniske minoriteter i kommunen fortsat vil have plads og være repræsenteret i integrationsrådet. Abdul Øzil kender til integrationsrådets arbejde, fordi han et par gange har deltaget på rådets møder som afløser for Erdogan Aslan.

Abdul Øzil er 42 år. Han arbejder som anlægsgartner og ejendomsservicetekniker i en lokal boligforening. Han driver også en lille enkeltmandsvirksomhed som anlægsgartner. Han er desuden domsmand ved retten i Holbæk.


Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.

157. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2019

Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2019

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Sagsbehandlingsfristerne 2019 på det sociale område godkendes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen er efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse, når kommunen modtager en ansøgning eller anden henvendelse på det sociale område.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område. Sagsbehandlingsfristerne skal være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De anførte frister for sagsbehandlingstiden er generelle. Det betyder, at nogle sager bliver afsluttet hurtigere, men der kan være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan f.eks være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne personer.

Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.

Ændringer i forhold til 2018.

Pensionsnævnet er overgået til AKBI pr. 1. januar 2019. I den forbindelse har AKBI justeret interne frister og arbejdsgange, så de overholder loven og læner sig op ad Ankestyrelsens anvisninger.

Læring og Trivsel, Børneindsatsen har 3 ændringer på dagtilbudsloven, henholdsvis tilskud til privat pasning, kombinationstilbud og pasning af eget barn samt 1 sproglig rettelse af servicelovens § 50.

Overlevelseshjælp efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik er blevet tilføjet som et særskilt punkt under enkeltydelsesområdet.

Herudover er der få ændringer idet borgerservice har overtaget ansvaret for nogle opgaver som fremgår af side 1 og 2 i bilaget. Der er ikke tale om ændringer i sagsbehandlingsfristerne.

Afslutningsvis er begravelseshjælp, udgået idet den opgave har ligget i Udbetaling Danmark i flere år.

Justeringerne fremgår af vedhæftede bilag ”Sagsbehandlingsfrister 2019.


Supplerende sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede den 29. april 2019, at udsætte sagen med henblik på, at sagen kan forelægges parallelt i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole i maj 2019.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Handicaprådet drøftede sagsbehandlingsfristerne 2019 på deres møde den 4. april 2019. Handicaprådets tilbagemelding er, at fristerne skal overholdes, men hvis de ikke kan overholdes, skal borgeren have en individuel forklaring på manglende overholdelse af sagsbehandlingsfristen.


Lovgrundlag – link

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 16.05.2018 Punkt 92 Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område


Beslutning i Socialudvalget den 29-04-2019

Michael Suhr (C) var fraværende under behandling af dette punkt.

Sagen udsættes med henblik på, at sagen kan forelægges parallelt i alle relevante udvalg på udvalgsmøderne i maj 2019.


Beslutning i Socialudvalget den 27-05-2019

Michael Suhr (C) og Rasmus Brandstrup Larsen (V) var fraværende under behandling af dette punkt.

Indstilles godkendt.

Socialudvalget ønsker et oplæg om, hvordan sagsbehandlingsfristen for ansøgning om handicapbiler kan nedsættes fra 52 til 26 uger. Forslag forelægges for udvalget til august.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 28-05-2019

Indstilles godkendt

 


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 29-05-2019

Mona Rosenberg Larsen (A) deltog ikke under dette punkt.

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.caseno16-55124_#4896430_v1_sagsbehandlingstider 2019.docx.docx

Bilag

Sagsbehandlingstider 2019.docx


158. Beslutning på baggrund af evaluering af økonomisk pejlemærke vedrørende serviceudgifter

Beslutning på baggrund af evaluering af økonomisk pejlemærke vedrørende serviceudgifter

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det økonomiske pejlemærke vedrørende serviceudgifter fastholdes således, at: ”Servicerammen anvendes fuldt ud i budgetlægningen frem mod 1. behandlingen af budgettet svarende til, at kommunen budgetterer med det udmeldte måltal. Måltallet overskrides ikke, hverken i budgettet eller i regnskabet.”
 2. pejlemærket og beslutningen om bufferpulje revideres i august, når økonomiaftalen mellem KL og regeringen er kendt.
 3. bufferpuljen øges fra de nuværende 20 mio.kr. til den maksimalt tilladte størrelse på 1 pct. af de budgetlagte serviceudgifter, svarende til 30 mio. kr. i 2020

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det økonomiske pejlemærke vedrørende serviceudgifter ændres til: ”Der budgetlægges med et beløb under det udmeldte måltal for service. Budgettet på serviceudgifter overskrides ikke i regnskabet.”
 2. pejlemærket revideres i august, når økonomiaftalen mellem KL og regeringen er kendt

Beskrivelse af sagen

Da Kommunalbestyrelsen vedtog den økonomiske politik i juni 2018, blev det besluttet at pejlemærke 3 vedrørende servicerammen skal evalueres i juni 2019.

Det 3. pejlemærke har følgende ordlyd:

”Servicerammen anvendes fuldt ud i budgetlægningen frem mod 1. behandlingen af budgettet svarende til, at kommunen budgetterer med det udmeldte måltal. Måltallet overskrides ikke, hverken i budget eller i regnskab.”

I hovedindstillingen foreslås det at fastholde pejlemærket, så der fortsat budgetteres op til det teknisk beregnede måltal for service. Bufferen foreslås udvidet til det lovmæssigt maksimalt mulige. For Holbæk Kommune betyder det, at bufferpuljen udvides fra 20 mio. kr. til 30 mio. kr., svarende til 1 % af serviceudgifterne.

I den alternative indstilling anbefales det, at budgettet til serviceudgifter sænkes til et niveau under det udmeldte måltal.

Nedenfor argumenteres der for de to indstillinger i forhold til de to hovedelementer: i) Niveauet for serviceudgifterne og ii) Udvidelse af bufferpuljen.

 

Budgettering op til servicerammen

Fordele

Ulemper

Første argument for at budgettere op til måltallet for service er, at borgerne dermed får det maksimale serviceniveau.

Når der budgetteres op til det udmeldte måltal for service, får borgerne service for et beløb, der ud fra KL’s beregninger svarer til kommunens andel af servicerammen.

Når der budgetteres op til det udmeldte måltal, får borgerne det maksimale serviceniveau indenfor KL’s beregninger på kommuneniveau.

 

Et andet argument for at budgettere helt op til servicemåltallet er, at det udmeldte måltal for service, afhænger af kommunens budget sidste år.

Når KL udmelder måltal for service på kommuneniveau, er udgangspunktet for beregningen altid det seneste budget på service i de enkelte kommuner.

Set fra Holbæk Kommunes vinkel, vil beregningen for måltallet for service til budget 2021 altså begynde på et lavere niveau, hvis kommunen ikke budgetterer op til det udmeldte måltal for 2020. 

Hvis Holbæk Kommune ikke budgetterer op til måltallet, vil måltallet til næste år blive mindre.

 

Et tredje argument for at budgetlægge op til servicemåltallet er, at risikoen for individuel sanktion bliver mindre.

Når budgettet vedtages af Kommunalbestyrelsen, vedtages samtidig det niveau for service, som angiver grænsen for, hvornår kommunen kan modtage en individuel sanktion.

Hvis regnskabet på serviceudgifterne overskrider det oprindelige budget på serviceudgifterne, og kommunerne samlet set overskrider servicerammen, så vil Holbæk Kommune modtage både en individuel sanktion og en kollektiv sanktion.

Det udmeldte måltal er en grænse for serviceudgifterne i forhold til budgetlægningen, men så snart kommunens budget vedtages, er det de budgetterede serviceudgifter, der er grænsen for, hvornår kommunen får en individuel sanktion.

Når der budgetteres op til måltallet, får kommunen det højest tilladte budget på service, hvilket alt andet lige - giver bedst mulighed for budgetoverholdelse og dermed også bedst mulighed for at undgå en individuel sanktion.

Første argument imod at budgettere op til måltallet for service er, at serviceniveauet i realiteten er bestemt på forhånd af KL. Dermed begrænses Kommunalbestyrelsens manøvremuligheder i forhold til budgettets øvrige elementer

Serviceniveauet bestemmes dermed ikke af Kommunalbestyrelsen, men af KL.

Andre politiske hensyn og prioriteringer kan vægte tungere, end at serviceniveauet skal være på det niveau, KL beregner som kommunens andel.

For eksempel kan man prioritere at sætte skatten ned frem for at øge serviceniveauet, eller man kan foretrække et stort anlægsprojekt frem for at skrue op for serviceniveauet.

 

Et andet argument imod at budgetlægge helt op til servicemåltallet er, at der ikke tages forbehold for, at det kræver finansiering at budgetlægge helt op til måltallet for service, og at finansieringsmulighederne ikke er ens fra år til år.

Kommunens finansieringsmuligheder er hvert år en usikkerhedskilde i forhold til budgettet. På grund af kommunernes generelt høje likviditet har det i flere år været nævnt at finansieringstilskuddet ikke nødvendigvis fortsætter fremadrettet.

Samtidig er en reform af det kommunale udligningssystem forestående, og dette medfører også store usikkerheder i forhold til kommunens fremtidige indtægter.

 

Et tredje argument imod at budgetlægge helt op til servicemåltallet er, at man i stedet kan give plads til andre prioriteringer. 

Derved muliggøres en rangordning blandt pejlemærkerne, hvor pejlemærket vedrørende den strukturelle balance og likviditeten kan trumfe pejlemærket på service.

Sagt på en anden måde, nemlig at kravet til service prioriteres under hensynet til finansiering af andet end drift, og under hensynet til en likviditet over et vist niveau.

 

Udvidelse af bufferpuljen

Fordele

Ulemper

En udvidelse af bufferen til det lovmæssigt maksimalt mulige, giver økonomien en større robusthed i forhold til pludseligt opståede merforbrug, samt mulighed for finansiering af overførsler fra sidste år.

Når der ikke er en tilstrækkelig buffer, giver det en svær styringsmæssig opgave at overføre midler fra et år til et andet, herunder med der vedtagne budgethegn på dagtilbud. For ikke at overskride budgettet på service er det nemlig nødvendigt, at det er samme beløb, der føres ud af et år, som der er ført ind i det.

En større buffer understøtter kommunen i at overholde det vedtagne budget på serviceudgifter selv ved udsving i forbruget, og dermed også i at undgå en individuel sanktion for overskridelse af servicerammen.

En buffer til imødekommelse af merforbrug giver mindre incitament til budgetoverholdelse.

At udvide bufferpuljen kan sende et forkert signal om, at merforbrug og udsving i forbruget er i orden.

 

Indstillingernes andet punkt tager forbehold for, at økonomiaftalen mellem regeringen og KL kan komme på et senere tidspunkt i år som følge af folketingsvalget den 5. juni. Hvis regeringsdannelsen trækker ud, er det sandsynligt, at de endelige forudsætninger om rammer og indtægter først er endeligt kendte i august måned.

Pejlemærket har betydning for, hvordan der budgetlægges, og derfor bør budgettets øvrige forudsætninger være på plads, når der tages stilling til pejlemærket for serviceudgifterne. Derfor bør pejlemærket og beslutningen om bufferpuljen genbesøges i august måned.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Den alternative indstilling lægger op til at budgetlægge under det teknisk beregnede måltal for service. Det er med denne indstilling således ikke et krav, at der skal budgetlægges helt op til måltallet.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt med følgende ændringer:

 • punkt 2 og 3 byttes rundt
 • passussen ”Servicerammen anvendes fuldt ud i budgetlægningen frem mod 1. behandlingen af budgettet svarende til, at kommunen budgetterer med det udmeldte måltal. Måltallet overskrides ikke, hverken i budgettet eller i regnskabet, ændres til ”servicerammen anvendes fuldt ud i budgetlægningen. Måltallet overskrides ikke, hverken i budgettet eller i regnskabet.”

For dette stemte 6 (A, O, V, F Ø og C).

Imod stemte 1 (I), som ønsker, at den alternative indstilling indstilles godkendt.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

For stemte 29 (A, O, Ø, F, L, C, B og V)

Imod stemte 2 (I), som ønsker, at den alternative indstilling godkendes.

159. Beslutning om endelig godkendelse af Planstrategi 2019

Beslutning om endelig godkendelse af Planstrategi 2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Planstrategi 2019 vedtages endeligt

Beskrivelse af sagen

Planstrategi 2019 har været i offentlig høring i 8 uger, og der er afholdt et offentligt møde. Der er indkommet 7 høringssvar. Høringssvarene indeholder input og ønsker til den kommende kommuneplan, og administrationen vurderer, at ingen af de indsendte høringssvar giver anledning til at ændre indholdet i planstrategien. Planstrategi 2019 er vedhæftet som bilag 1. Høringssvarene og administrationens behandling af høringssvarene er vedhæftet som bilag 3 og 2.

Baggrund

Udarbejdelsen af en ny planstrategi er første skridt på vejen mod en ny kommuneplan. Kommuneplanen fastlægger rammerne for den fysiske planlægning og arealanvendelse i kommunen. Planstrategien er et strategisk plandokument, som beskriver de kommende års udvikling af kommunen, og den fungerer som afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision. Formålet med planstrategien er således, at kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter, hvad de overordnede strategiske pejlemærker skal være i forhold til kommuneplanen. Strategien har derfor direkte konsekvenser for den efterfølgende kommuneplan. Planstrategien er endvidere Holbæk Kommunes lokale Agenda 21-strategi, hvilket vil sige, at strategien belyser, hvordan der arbejdes på at sikre en mere bæredygtig udvikling.

Planstrategiens indhold og sammenhæng med øvrige planer

Planstrategien arbejder videre med de strategiske målsætninger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i Arbejdsprogrammet fra 2018, og som har sammenhæng med den fysiske planlægning. Planstrategien præsenterer kommunens målsætninger indenfor tre overordnede temaer:

 • Lokal udvikling
 • Bosætning: Flest mulige boliger – flest mulige borgere
 • Grøn og bæredygtig kommune

Når planstrategien er endelig vedtaget, igangsættes arbejdet med revisionen af kommuneplanen, så der kan blive vedtaget en ny kommuneplan i god tid inden næste kommunalvalg. Med planstrategien foreslås det, at der gennemføres en fuld revision af kommuneplanen, så der bliver mulighed for at ændre i alle kommuneplanens temaer.

Planstrategien skal desuden ses i sammenhæng med den kommende Boligstrategi, der udarbejdes i efteråret 2019. Boligstrategien vil beskrive hvordan vi konkret realiserer målsætningerne fra Planstrategien. I forbindelse med Boligstrategien afholdes der borgermøder i alle lokalområder, for at drøfte de lokale udviklingspotentialer.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

En målsætning, der fastsættes i planstrategien, er en grøn og bæredygtig kommune. Vedtagelsen af planstrategien understøtter således en grøn og bæredygtig udvikling i kommunen.


Høring

Planstrategi 2019 har været udsendt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 14. marts til den 9. maj 2019. Den 29. april blev der afholdt et borgermøde med deltagelse af ca. 50 borgere på Sidesporet i Holbæk. På mødet blev planstrategiens temaer drøftet i grupper.

Der er indkommet 7 høringssvar i høringsperioden. I forbindelse med udarbejdelse af den foregående planstrategi i 2015 kom der ikke nogen høringssvar. Høringssvarene er behandlet i bilag 2, og de originale høringssvar er vedlagt i bilag 3.

Høringssvarene indeholder ønsker og ideer til den kommende kommuneplanrevision, og indholdet vil derfor indgå i arbejdet med den kommende kommuneplan.


Lovgrundlag – link

Planloven


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens beslutning om igangsættelse af planstrategi og boligstrategi den 21-11-2018

Økonomiudvalgets drøftelse af planstrategi den 6-2-2019

Kommunalbestyrelsens beslutning om at udsende Planstrategi 2019 i offentlig høring den 6-3-2019


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt. Udvalget ser positivt på de indkomne høringssvar, som vil indgå i arbejdet med kommuneplanen.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.caseno18-40999_#4935453_v1_bilag 2 behandling af høringssvar.docx
caseno18-40999_#4935448_v1_bilag 1 planstrategi 2019.pdf
caseno18-40999_#4935456_v1_bilag 3 alle høringssvar.pdf

Bilag

Bilag 2 Behandling af høringssvar
Bilag 1 Planstrategi 2019
Bilag 3 Alle høringssvar


160. Beslutning om anlægsbevilling 2019 til udskiftning af dug til Multihal i Tuse

Beslutning om anlægsbevilling 2019 til udskiftning af dug til Multihal i Tuse

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til udskiftning af dug til Multihal i Tuse  finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2019 under økonomiudvalget ”Renovering af bygninger m.m.”.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Der har over en længere periode været flere problemer med vandindtrængen og kondens i Multihallen.

Den eksisterende Uniq Cover dug på Multihallen udskiftes, så regnvand ikke trænger ind på boldbanen, som det gør i dag.

Udluftningen vil fremadrettet blive lukket, hvilket hindrer kondens i hallen.

I forbindelse med udskiftning af den eksisterende dug ændres tagkonstruktionen, så dugen kommer til at sidde oppe på spærret i et særligt skinnesystem.

Der har været flere situationer hvor børn har kravlet op på dugen, men den nye tagkonstruktion vil fremadrettet forhindre børnene i at kravle op på dugen.

Der afsættes 350.000 kr. til selve udskiftningen af dugen. Den resterende sum af de 2,9 mio.kr. vedrører etablering af ny kunstgræsbane i Tuse. Denne sag behandles først i Udvalget for Kultur og Fritid.


Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til ”Tuse hallen udvendig renovering og genopretning” på 2,9 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2019 under økonomiudvalget ”Renovering af bygninger m.m.”


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.

161. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til opretning af terræn omkring kommunale ejendomme

Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til opretning af terræn omkring kommunale ejendomme

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til opretning af terræn omkring kommunale ejendomme, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2019 under økonomiudvalget ”Renovering af bygninger m.m.”

Beskrivelse af sagen

Administrationen har afsat en pulje til opretning af terræn ved kommunale ejendomme. Puljen er afsat i perioden 2019-2023 med 1,5 mio. kr. pr. år., svarende til en samlet beløb på 6 mio. kr.

Over tid vil terrænet omkring kommunale ejendomme naturligt ændre sig, særligt omkring områder med meget trafik vil terrænet sætte sig, græsset slides ned til bare pletter, så regnvand ikke ledes væk fra bygningen. Vand der samler sig ved bygningens sokkel, kan med tiden trænge ind i bygningen under gulvet eller i kælderen.

Fordybninger og huller i terræn og belægninger vil samle vandet i pytter, som i områder med bar jord giver anledning til at fodtøjet er beskidt, når man kommer ind i bygning, med tilsmudsning af gulvene i bygningerne til følge. Udover at medføre hurtigere nedslidning af gulvbelægninger, påvirker tilsmudsningen også rengørings-behovet på gulvene.

Puljen til opretning af terræn skal sikre faste belægninger og terræn, der leder vandet væk fra bygningen med henblik på at opretholde den vedligeholdelsesmæssige kvalitet samt at tilsmudsning og nedslidning af gulvbelægninger minimeres.

Hvis ikke terrænet oprettes er der risiko for skader på kommunale ejendomme. Følgeskader fra vandindtrængen i en bygning er oftest omkostningstunge, og derfor er en tidlig indsats vigtig.

Ressourcerne til opretning af terrænet omkring de kommunale ejendomme prioriteres, hvor administrationen vurderer at behovet er størst.


Økonomiske konsekvenser

Der investeres 1,5 mio. kr. i 2019.  Beløbet frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i investeringsoversigten i Budgetaftale 2019 under Økonomiudvalget ”Renovering af bygninger m.m.”.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Udsat.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt.


Supplerende sagsfremstilling

Efter sagen blev udsat på økonomiudvalgsmødet d. 8. maj 2019 er følgende oversigt tilføjet. Oversigten viser allerede planlagte projekter til udførelse.

Ejendom

Adresse

Beskrivelse

Budget

ekskl. moms

Specialskole, Tølløse

Tølløsevej 58,

4340 Tølløse

Etablering af belægning ved indgang i gavl.

25.000 kr.

Kildedamskolen, afd. Tølløse

Sportsvej 3,

4340 Tølløse

Opretning og belægning af p-plads

210.000 kr

Katrinedalskolen, afd. Svinninge

Hovedgaden 76,

4520 Svinninge

Etablering af riste ved indgangsdøre

25.000 kr.

Katrinedalskolen, afd. Tuse

Tuse Byvej 2,

4300 Holbæk

Opretning samt udvidelse af fast belægning.

180.000 kr.

Katrinedalskolen, afd. Tuse

Tuse Byvej 2,

4300 Holbæk

Etablering af bund i multibane.

70.000 kr.

Hagested Børnehus

Damvej 14 B,

4300 Holbæk

Etablering af belægning og riste ved indgang fra legeplads

60.000 kr.

Vipperød Børnehus

Centervænget 2,

4390 Vippeød

Opretning af terræn og belægninger samt etablering riste

180.000 kr.

Børnehuset Solgården

Østergade 64,

4340 Tølløse

Etablering af belægning og riste ved indgang fra legeplads

120.000 kr.

Børnehuset Villa Kulla

Konsul Beyers Allé 1A,

4300 Holbæk

Bortfjernelse af nedbrudt træ-terrasse, etablering af ny terrasse

50.000 kr.

I alt disponeret

 

 

920.000 kr.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.

162. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler, pulje akut vandskader og skimmel

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler, pulje akut vandskader og skimmel

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til akut opstået skimmel / vandskader på kommunale ejendomme finansieret af det dertil afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2019 under økonomiudvalget ”renovering af bygninger m.m.”

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har afsat en pulje til akut opstået skimmel / vandskader på kommunale ejendomme. Puljen er afsat i perioden 2019 – 2023 med 3,0 mio. kr. i 2019.

Flere års manglende vedligehold af kommunale ejendomme, har medført et stadigt stigende efterslæb på bygningerne. Èn af konsekvenserne er en stigende risiko for akut opståede vandskader på grund af nedslidning af blandt andet ydervægge, vinduer, tag, tagrender samt indvendige rørinstallationer til vand og varme.

En hurtig indsats ved vandskader er alt afgørende for omfanget af følgeskader, og dermed for omfanget af udgifterne til udbedring. 

Angreb af skimmel er ofte en følgeskade ved vandskader, der ikke er blevet tilstrækkeligt udtørret og udbedret. Et ubehandlet angreb af skimmel har, udover store økonomiske konsekvenser, store konsekvenser for indeklima og brugernes sundhed.

Ved frigivelse af det samlede beløb opnås handlefrihed og mulighed for hurtig indsats ved akutte situationer. På nuværende tidspunkt er der planlagt udbedring af vandskader og skimmelsanering for estimerede 915.000 kr. Se liste med planlagte indsatser nedenfor.

Et eventuelt restbeløb på puljen, vil blive anvendt til forebyggende foranstaltninger, for eksempel et såkaldt vandstop, der lukker for vandet hvis vandforbruget pludseligt stiger.

Administrationen vil sidst på året orientere om disponering af resterende beløb, ca. 2,0 miokr.

 

 

Ejendom

Adresse

Beskrivelse

Budget

1

Nr. Jernløse Børnehus

Holløsevej 10 C,

4420 Regstrup

Skimmelsanering

380.000 kr.

2

Kildedamskolen, afd. Tølløse

Sportsvej 3,

4340 Tølløse

Udbedring af vandskade i kælder

30.000 kr.

3

HUSC

Gl. Ringstedvej 32,

4300 Holbæk

Udbedring af vandskade

10.000 kr.

4

Ungdomsklub

Hovedgaden 76,

4520 Svinninge

Udbedring af vandskade i kælder

55.000 kr.

5

Seminariet

Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

Skimmelsanering

100.000 kr.

6

Administrations-bygning

Jernbanevej 6,

4300 Holbæk

Vandskade 1. sal

75.000 kr.

7

Kikhøj

Kikhøjparken 1,

4300 Holbæk

Udbedring af vandskade og skimmelsanering

100.000 kr.

8

Skovvejensskole,

Afd. Kildebjerg

Skamstrupvej 18,

4440 Mørkøv

Udbedring af vandskade i køkken

50.000 kr.

9

Mørkøv Børnehus

Ringstedvej 43a,

4440 Mørkøv

Udbedring af vandskade i tag

15.000 kr.

10

Skovvejensskole, afd. Jyderup

Holbækvej 108,

4450 Jyderup

Skimmelsanering i gymnastiksal

100.000 kr.

 

I alt disponeret

 

 

915.000 kr.

 


Økonomiske konsekvenser

Der investeres 3,0 mio. kr. i 2019, der prioriteres efter akut opståede skimmelangreb og / eller vandskader. Beløbet frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio.kr. i investeringsoversigten i budgetaftale 2019 under Økonomiudvalget ”Renovering af bygninger m.m ”.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.caseno19-13413_#4947813_v1_bilag kortoversigt geografisk placering af ejendomme, akut vandskader og skimmel.docx

Bilag

Bilag kortoversigt geografisk placering af ejendomme, akut vandskader og skimmel


163. Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Boligselskabet Midtsjællands almene familieboliger i Holbæk Have

Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Boligselskabet Midtsjællands almene familieboliger i Holbæk Have

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen godkender skema B (anskaffelsessummen) for Boligselskabet Midtsjællands opførelse af 96 almene familieboliger i Holbæk Have 11, Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 182,926 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen gav tilsagn til, at Boligselskabet Midtsjælland opfører 96 almene familieboliger i Holbæk Have (skema A) på kommunalbestyrelsens møde den 23. januar 2019. Dengang var den samlede anskaffelsessum 180,183 mio. kr.

Ved skema A blev maksimumsbeløbet for opførelse af almene familieboliger i 2018 anvendt i henhold til boligselskabets ansøgning af 14. september 2018. Ifølge aftale med boligselskabet blev behandling af ansøgning om tilsagn til opførelse af boligerne i Holbæk Have udskudt til januar 2019, da den kommunale grundkapital er nedsat fra 10 % til 8 % af den samlede anskaffelsessum for tilsagn til familieboliger, som gives i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020, når boligernes gennemsnitlige bruttoetageareal er mindre end 90 m2.

Siden godkendelse af skema A har Boligselskabet Midtsjælland justeret projektet og ændret sammensætningen af de 96 almene familieboliger for at sikre, at det gennemsnitlige bruttoetageareal er 89 m2.

Skema A indeholdt              Boligantal / m2:

Skema B indeholder          Boligantal / m2:

28 stk. 2-rums boliger / 2.212 m2

29 stk. 2-rums boliger / 2.279 m2

40 stk. 3-rums boliger / 3.560 m2

40 stk. 3-rums boliger / 3.556 m2

28 stk. 4-rums boliger / 2.800 m2

27 stk. 4-rums boliger / 2.737 m2

I alt 96 boliger / 8.572 m2

I alt 96 boliger / 8.572 m2

 

Boligselskabet Midtsjælland har indsendt skema B med en anskaffelsessum på 182,926 mio. kr., hvilket svarer til maksimumsbeløbet for almene familieboliger i 2019, og er en stigning på 2,743 mio. kr. i forhold til maksimumsbeløbet for 2018. Det betyder, at kommunens udgift til grundkapital stiger med 219.000 kr. fra 14,415 mio. kr. til 14,634 mio. kr.

Boligselskabet Midtsjællands bud på køb af Holbæk Have 11, Holbæk blev den 15. juni 2016 godkendt af byrådet med en gennemsnitlig boligstørrelse på 96 m2 og en kommunal grundkapital på 16,668 mio. kr.

I det aktuelle projekt opnås en besparelse på 2,253 mio. kr. i forhold til det vindende projekt.

Byggeriet forventes påbegyndt 1. oktober 2019 og klar til indflytning ca. 1. maj 2021.


Økonomiske konsekvenser

Kommunens udgift til grundkapital udgør 14,634 mio. kr., som finansieres med en del af salgssummen for Holbæk Have 11, Holbæk, som blev solgt i projektudbud i 2016. Beløbet er afsat i budgettet for 2019.

Staten stiller garanti for hele byggeriets realkreditlån på 164,633 mio. kr. Kommunen skal stille regaranti for den del af lånet som ligger udover 60 % af ejendommens markedsværdi.

Den endelige regaranti beregnes ved byggeriets færdiggørelse og påvirker ikke kommunens låneramme.

Se forklaring på regaranti i bilag 1.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Boligerne bliver opført så de opfylder bestemmelserne i gældende bygningsreglement, BR18, og byggeriet kan dermed betragtes som en lavenergibebyggelse. Det lave energiforbrug sikres bl.a. ved at opvarmningen i byggeriet gennemføres ved anvendelse af varmepumpeanlæg – luft til vand. Der placeres et decentralt ventilationsanlæg i hver boligenhed, hvilket reducerer strømforbruget til ventilationsanlæg. Al regnvand håndteres på egen grund efter LAR principper, hvor overfladevand fra tage og befæstelser ledes til et forsinkelsesbassin, der udformes i henhold til lokalplanens retningslinjer.


Lovgrundlag – link

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2019: Punkt 11: Beslutning om godkendelse af tilsagn til almene familieboliger i Holbæk Have


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.caseno18-35924_#4933681_v1_bilag 3 situationsplan.pdf
caseno18-35924_#4941020_v1_bilag 1 forklaring af skema a-b-c ved nybyggeri.docx
caseno18-35924_#4941019_v1_bilag 2 budgetoverslag fra domea.docx

Bilag

Bilag 3: Situationsplan
Bilag 1: Forklaring af skema A-B-C ved nybyggeri
Bilag 2: Budgetoverslag fra Domea


164. Beslutning om at indgå i en DMO

Beslutning om at indgå i en DMO

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes, at Holbæk Kommune indtræder i arbejdet om at etablere ”Destinationsselskabet Fjordlandet” (DMO) sammen med Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes, at mulighederne for at blive en del af ’DMO-Vestsjælland’ (Slagelse, Sorø, Kalundborg – og snart Odsherred) afsøges

Beskrivelse af sagen

Sagen her handler om, at Holbæk kommune skal søge at gå ind i en destinationsmodtager organisation (DMO).

Der er to forhold, som samlet set giver mulighed for at gentænke den måde, turismeindsatsen er blevet gennemført i Holbæk Kommune.

For det første har Regeringen og KL indgået en aftale i 2018, hvor der skal etableres færre, større og mere slagkraftige turistorganisationer. Baggrunden er:

 • turismen er et område i vækst – internationalt set. For i Danmark stiger antallet af internationale turister ikke helt som i resten af Europa.
 • turister kender ikke til kommunegrænser, men er på jagt efter oplevelser og underholdning.
 • traditionelt har den kommunale turismeindsats rettet mod ’hjemlige kyster’. Forstået på den måde, at vi har rettet indsatsen mod at støtte det lokale turismeerhverv, som ofte er små og sæsonbetonede – fremfor at have sigtet mod turisternes behov.
 • de kommunale ’visit-organisationer’ er ofte meget små og har ikke stor kapacitet.
 • der er afsat 40. mio. kr., som er øremærket DMO’erne. Det er en forudsætning for at få del i de statslige puljemidler på 40 mio. kr. årligt, at en kommune er en del af en DMO

 

Midlerne er øremærket under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i en destinationsudviklingspulje, som kun destinationsselskaberne (DMO) kan søge.

Puljen skal skabe et økonomisk incitament til at konsolidere turismefremmeindsatsen i destinationsselskaber. I behandling af ansøgninger til destinationsudviklingspuljen vil fem hensyn være retningsgivende:

 • et destinationsselskab skal dække en sammenhængende geografi, der består af mere end 1 kommune.
 • et destinationsselskab skal have en kritisk masse af turister. 
 • der skal være et minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt.
 • et destinationsselskab skal have ansvar for den lokale turismefremmeindsats i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.
 • selskabet skal have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

 

Tværkommunale samarbejder på turismeområdet er ikke nyt, for siden 2015 har Holbæk Kommune sammen de kommunalt finansierede turismeoperatører i Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner været med i et projektsamarbejde om at udvikle og markedsføre turismeprodukter og oplevelsespakker omkring Isefjorden, Lammefjorden, Holbæk Fjord samt Roskilde Fjord. Det er sket under den fælles overskrift Fjordlandet.

I 2016/2017 blev der udarbejdet en strategi for det eksisterende tværkommunale projektsamarbejde i form af kernefortællinger, der markedsfører området som en samlet destination, og som udnytter mulighederne for digital tilstedeværelse. Projektet blev forankret i Lejre Kommune, som har varetaget sekretariatsbetjening og været tovholder for processen indtil nu.

Der er i Fjordlands-regi forberedt to ansøgninger vedr. a) DMO-dannelse og destinationsudvikling samt b) international markedsføring. Forudsætningerne for at ansøge om de puljemidler, der fordeles ultimo juni 2019, er imidlertid ikke til stede, da det vil kræve en meget hurtig DMO dannelsesproces. Til gengæld danner de forberedte ansøgninger et godt grundlag for i næste ansøgningsrunde at søge om statslige midler til turismeudvikling i Fjordlandet.

Der er dermed lagt et godt grundlag for at ’løfte’ samarbejdet i Fjordlandet over i en egentlig DMO.

Det andet forhold, som gør sig gældende, er, at aftalerne med Holbæk Erhvervsforum, der via Turismeforum har drevet med turismeindsatsen, skal genforhandles og efter hensigten forelægges politisk i august. Traditionelt har indsatsen været rettet mod det lokale turismeerhverv. Det betyder, at indsatsen har været rettet mod de erhvervsdrivende – og markedsføringen er foregået via VisitHolbaek og det tværkommunale ”Fjordlandet” (samarbejde med Frederikssund, Roskilde og Lejre kommuner).

Budgettet er pt 1,5 mio. kr. til Turismeforum, heraf er de 300.000 kr. til medfinansiering af det tværkommunale projekt ”Fjordlandet”, og der udover 125.000 kr. til medlemskab af Fishing Zealand.

Erhvervsservicen overfor turismeaktørerne i kommunen vil Holbæk Erhvervsforum i samarbejde med Erhvervshus Sjælland stadig skulle løfte, men aftalen mellem KL og regeringen giver mulighed for at konsolidere samarbejdet i ”Fjordlandet-DMO” – og udnytte potentialerne i det tværkommunale samarbejde om turisme endnu bedre.

Ved at gå ind i en juridisk bindende enhed med de tre andre kommuner vil der være en anderledes bane, end den Holbæk Kommune tidligere har været på.

Bliver turismeindsatsen vendt mod øst, vil der forhåbentlig kunne lægges et lag til på Holbæk kommunes turismeindsats: nemlig de internationale turister, som rent faktisk kommer til f.eks. Roskilde (Domkirke, Vikingeskibe, Festival) og Lejre (Sagnlandet og Ledreborg). Gennem den internationale markedsføring, de turistattraktioner kræver og får, vil Holbæk Kommune kunne få adgang til at vise de internationale turister, hvad Holbæk kommune kan byde på.

Den lokale forankring skal sikres, så de lokale attraktioner, events og seværdigheder bliver markedsført gennem DMO’en, og derfor skal DMO’en have det nødvendige lokale kendskab. Det er en betingelse for at blive godkendt som DMO, at der ikke er en lokal konkurrerende turist-organisation. Derfor bliver en del af det juridiske at sørge for, hvordan attraktionerne og events i Holbæk Kommune kommer med i DMO’en.

 

Beskrivelse af hovedindstilling

Fjordlandssamarbejdet er aktuelt organiseret som et netværkssamarbejde mellem kommunerne.

Kommunalbestyrelserne i de fire kommuner skal tage stilling til, om samarbejdet skal udvikles mod en fælles DMO - altså en selvstændig juridisk enhed med egen fælles ledelse og personalegruppe samt budget.

De politiske repræsentanter i styregruppen for Fjordlandssamarbejdet – borgmestre og udvalgsformænd - har i sine forberedende møder fokuseret på at have klarhed over og politisk enighed om i en videre udvikling af Fjordlandssamarbejdet hen imod en DMO.

Borgmestrene og udvalgsformændene fra de fire kommuner er på den baggrund enige om, at få politisk tilkendegivelse om at skulle arbejde henimod en Fjordlands DMO, og dermed dannelsen af en selvstændig juridisk enhed, og at dette skal hvile på følgende forudsætninger:

 • der skal være mulighed for en stærk lokal forankring
 • den fremtidige finansieringsmodel skal baseres på en grundfinansiering og tilkøbsmuligheder, der afspejler kommunernes forskellighed
 • hovedkontoret for Visit Fjordlandet placeres i Roskilde
 • der nedsættes en midlertidig bestyrelse som har det overordnede ansvar for udviklingsprocessen herimod en Fjordlands DMO
 • den midlertidig bestyrelse udgøres af borgmestre og udvalgsformænd fra de fire kommuner
 • formandskabet for midlertidige bestyrelse varetages i udviklings- og etableringsfasen af Holbæk Kommune v. borgmesteren
 • der skal sikres tid til udviklings- og etableringsfasen som derfor anslås at tage 1-2 år
 • den kommende Fjordlands DMO skal etableres som sin egen selvstændige enhed, og kan ikke etableres i tilknytning til eksisterende samarbejdsfora eller organisationer

Det vil også skulle afklares, om der kan – eller skal – finde en virksomhedsoverdragelse af medarbejdere sted.

Vælger Holbæk Kommune DMO-fjordlandet fra, er det forventningen, at de andre kommuner i Fjordlandet på den ene eller anden måde går videre sammen, og derefter vil Holbæk Kommune skulle en ny vej på turismeområdet at betræde alene.


Beskrivelse af alternativ indstilling

De overordnede rammer er de samme som ved samarbejdet med DMO Fjordlandet, hvis vi afsøger mulighederne i et samarbejde med Slagelse, Sorø, Kalundborg – og snart Odsherred Kommune.

Den markante forskel er spørgsmålet om, hvilken retning samarbejdet bedst vil styrke turismeerhvervet i Holbæk Kommune.

Traditionelt har meget af turisme-indsatserne i Holbæk Kommune været bygget op om forventningen om at tiltrække sommerhusgæsterne fra Odsherred. Ved at gå ind i et egentligt samarbejde vil den vinkel kunne underbygges og udvikles.

Derudover har Holbæk Kommune – som de andre kommuner i Nordvestsjælland – små og mellemstore attraktioner, men Holbæk by er også en vigtig handelsby, som allerede nu trækker folk ud af sommerhusene. Handelsbyen (og andre events i kommunen) vil gennem en DMO kunne blive markedsført yderligere. Og der vil også i de andre kommuner være et behov for en ’lokal’ indsats overfor de mange små aktører.

Et vigtigt forhold er at Slagelse, Sorø og Kalundborg kommune alle er i et allerede etableret samarbejde, hvor Odsherred kommune er på vej ind. Det betyder, at vi går ind i et etableret samarbejde.

Kalundborg og Odsherred begge ’født’ ind i denne DMO af geografiske årsager, da der ikke er mange andre kommuner for dem (bortset fra Holbæk) at vælge imellem. Men ved at træde ind i den kommende NordVest-Sjælland, vil man bl.a. kunne markedsføre DMO’en med en lang sammenhængende og varieret kyststrækning (fra Storebælt, Sejerø Bugten, Kattegat – og ind i Isefjorden), og langs den kyststrækning ligger 20% af Danmarks fritidshuse.

Med den sammenhængende kystlinje er andre potentialer: Istidsruten, Naturpark Åmosen, UNESCO Global Geopark Odsherred, Trelleborg, Sorø Akademi, Højbyen i Kalundborg, Dragsholm Slot og Sommerland Sjælland, sammen med 4 kulturhistoriske museer og to kunstmuseer.

Desuden peger medlemmer af Turismeforum på, at turismeerhvervet gerne ser et samarbejde i en DMO, men turismeerhvervet foretrækker en DMO med Slagelse, Sorø, Kalundborg og Odsherred fremfor et samarbejde om ’Fjordlandet’. Det er erhvervets vurdering, som det fremgår af bilaget, at Holbæk Kommune vil kunne indgå på mere lige vilkår i samarbejde mod vest, og dermed vil det være muligt at sikre potentialerne i den fremtidige udvikling på turismeområdet bedre.


Økonomiske konsekvenser

Kommunerne bidrager i dag til Fjordlandssamarbejdet med 300.000 kr. hver. Dvs. det årlige budget er på 1.2 millioner kroner.  Dette beløb inkluderer dækningen af løn. til projektleder.

Hver kommune har der udover udgift til deres nuværende visitorganisation. I Holbæk Kommune er det 1,5 mio. kr. til Turismeforum (som af de midler har betalt finansieringen på 300.000 kr. til Fjordlandet).

Den fremtidige finansieringsmodel skal uanset valg af DMO, afklares som et led i den videre udviklingsproces.

Isoleret set er der ingen ændringer som følge af denne sag.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Den alternative indstilling indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.caseno19-20287_#4952474_v1_bilag info om indstilling fra turismeforum vedr. dmo. - medlemsmøde i visitholbaek.docx.docx

Bilag

bilag Info om indstilling fra Turismeforum vedr. DMO. - Medlemsmøde i VisitHolbaek.docx


165. Beslutning om deltagelse i "Projekt Nye veje i Naturpark Åmosen"

Beslutning om deltagelse i "Projekt Nye veje i Naturpark Åmosen"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune deltager i Projekt Nye Veje i Åmosen og bidrager med medarbejdertimer.

 


Beskrivelse af sagen

I forskningsprojekt ”Nye veje i Naturpark Åmosen” skal forskere fra Roskilde Universitet undersøge naturparkers potentiale for at skabe regionaløkonomisk udvikling. Naturpark Åmosen er udpeget på grund af områdets helt unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabsmæssige værdier. Med udgangspunkt i borgerinddragelsesprocesser undersøges og udvikles attraktioner, rekreative anlæg og øge tilgængeligheden af områdets natur- og kulturværdier.

Projektet skal udvikle nye spor og oplevelser i og omkring Naturpark Åmosen, bl.a. med udgangspunkt i områdets særegne værdier. I den proces inddrages lokale med det håb, at samarbejdet mellem lokalsamfund, lodsejere og serviceudbydere vil være med til udvikle Vestsjælland til et samlet naturrekreativt oplevelsesområde til glæde for områdets beboere, turister og erhverv. 

Målet med projekt ”Nye veje i Naturpark Åmosen” er:

-         Skabe 50 km nye stier og ruter, inklusiv 10 oplevelsesruter med særlige temaer

-         Etablere nye broer og isætningspladser for kano og kajak

-         Etablere ruter, der kan formidle landskabs- og kulturhistorie gennem 10.000 år

-         At ruter på private arealer etableres i samarbejde med lodsejere og på frivillig basis

-         At ruterne bliver et supplement til den kommende Istidsrute, og at der skabes forbindelser til denne

-         At der på ruterne opstilles shelters, etableres teltpladser og anden form for overnatning

-         Formidling og involdvering af ildsjæle, foreninger og lokalsamfund langs ruterne.

Projektet er igangsat april 2019 og forventes afsluttet i foråret 2022.

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at kommunalbestyrelsen vedtager kommunens deltagelse. Projektet ligger fint i tråd med Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram om nær natur, og at naturen skal være tilgængelig for alle.

 


Økonomiske konsekvenser

Projektet er støttet af Nordea Fonden. Det forudsættes at der er en kommunal medfinanciering på 6,5 % af det opnåede tilsagn (11,1 mio) fra Nordea Fonden i form af timer til administration, drift mm.

Medfinansieringen skal ses i lyset af, at projektet understøtter kommunens egne mål og opgaver omkring udvikling af kommunes natur- og friluftsinteresser. Der er således sammenfald mellem projektet og de opgaver kommunen i forvejen varetager eksempelvis udvikling af og planlægning for naturrum ved Skarresø, bedre stinet, natur- og kulturformidling, kobling til Istidsruten samt det generelle samarbejde i og omkring Naturpark Åmosen.

Kommunens bidrag forventes afholdt indenfor gældende driftsbudget for området.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være negative miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.

166. Beslutning om at indgå benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen vedr. Slagelsevej 40 i Jyderup (Skarresø Campingplads)

Beslutning om at indgå benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen vedr. Slagelsevej 40 i Jyderup (Skarresø Campingplads)

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune beholder ejerskabet til Slagelsevej 40 (Skarresø Campingplads),
 2. administrationen bemyndiges til at indgå benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen vedr. Slagelsevej 40 i Jyderup.
 3. Skarridsøhjemmet udbydes til salg alene.

Beskrivelse af sagen

På Slagelsevej 40 ligger Skarresø Campingplads, der i dag er lukket. Skarresø Campingplads har været i udbud flere gange. Der er samtidig igangsat planlægning for, at Naturpark Åmosen kan opføre et ’naturrum’ (mindre naturformidlingscenter) på arealet. På baggrund af Jyderup Handleplan er der igangsat planlægning af Slagelsevej 40, der vil muliggøre en større anvendelse af området til rekreative formål. Ny planlægning skal skærpe områdets profil og øge mulighederne for at realisere et område til turistformål på bedste vis. Administrationen vurderer, at et samlet helhedsorienteret projekt på arealet har de bedste betingelser for at realisere områdets store potentialer.

Naturrummet skal formidle områdets historie, kultur og natur og har potentiale til at kunne tiltrække turistbesøgende samt skoleklassser. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har tildelt 500.000 kr. i tilskud til opførelse af naturrummet til realisering af Jyderup Handleplan.


På baggrund af Jyderup Handleplan, har det foruden naturrummet, ligeledes været et ønske at realisere flere overnatningsmuligheder i Jyderup. Derfor har der oprindeligt været arbejdet med en strategi, hvor campingarealet har en relation til det nærtliggende Skarridsøhjem, hvor der er igangsat planlægning for omdannelse af Skarridsøhjemmet til et vandrehjem.

På baggrund af ovenstående og af de nedenfor beskrevne muligheder og begrænsninger, som Slagelsevej 40 rummer, anbefaler administrationen, at Skarridsøhjemmet udbydes til salg alene, mens Slagelsevej 40 forbliver kommunalt ejet med et samlet projekt på arealet. Den ændrede udbudsstrategi har været drøftet med de lokale aktører i Jyderup Handleplan, og vurderingen er, at den ændrede udbudsstrategi ikke udfordrer mulighederne for at realisere visionerne i Jyderup Handleplan. Slagelsevej 40 forslås anvendt og udviklet som det er beskrevet i sagsfremstillingen nedenfor.

Det første ud af 5 landskabsikoner i Naturpark Åmosen
Siden Jyderup Handleplan blev udarbejdet, er der påbegyndt et større forskningsprojektet ”Nye veje i Naturpark Åmosen”, hvor forskere fra Roskilde Universitet undersøger naturparkens potentiale for at skabe regionaløkonomisk udvikling. Som en del af projektet vil landskabsarkitekter i løbet af de næste år også skitsere stærke ’landskabsikoner’ i hele Naturpark Åmosen. Et landskabsikon skal forstås som en helhedsorienteret og tydelig markering og brug af et sted gennem bygningsrammer, rekreative anlæg samt stier med en stærk formidling.
Naturpark Åmosen udgør et sammenhængende område med ådale, søer og moser og strækker sig foruden i Holbæk Kommune sig også over arealer i hhv. Sorø og Kalundborg Kommuner. På nuværende tidspunkt er kun Slagelsesvej 40 fastlagt som areal for et fremtidigt landskabsikon. Slagelsesvej 40 vil fungere som forgangsprojekt for andre arealer. De andre arealer ligger i hhv. Sorø og Kalundborg Kommuner.

Arealet ved Skarresø rummer en unik sammensætning af kultur, landskab og natur, der tilsammen skaber stedets identitet. De fem landskabsikoner skal tilsammen skærpe profilen, løfte formidlingen og identiteten for naturparken og tiltrække både lokale borgere og turister udefra og gøre områdets natur- og kulturskatte tilgængelig, samt indfri det enkelte steds unikke potentialer. En sammenhængende udvikling med udgangspunkt i Åmosen og arealets unikke sammensætning af kultur, landskab og natur vil kunne sætte Åmosen – og deraf arealet ved Skarresø - på danmarkskortet. Beslutningen om at opføre et naturrum på arealet kan således med forskningsprojektet blive styrket i forlængelse af, at der også til føres flere eksterne midler til projektet.

Naturhensyn og et samlet projekt
I det videre planlægningsarbejde for Slagelsevej 40, vil administrationen i mindre grad arbejde for karakter af en traditionel campingplads, men i stedet gode overnatningsmuligheder med fokus på naturoplevelser (eksempelvis shelters), hvilket fastholder og understreger områdets unikke naturprofil.

Slagelsevej 40 ligger naturskønt tæt ved Skarresø, Naturpark Åmosen og den fremtidige Istidsrute. Arealet er beliggende i en restriktiv zone, der både er indbefattet af søbeskyttelseslinje, Natura2000 og skovbeskyttelseslinje, hvilket sætter nogle begrænsninger som den fremtidige planlægning skal forholde sig til. Som følge af de nødvendige naturhensyn, er der begrænset plads til at opføre ny bebyggelse. Det vil derfor være den både billigste og bedste løsning lave et at samlet helhedsorienteret projekt på arealet, der samtænker naturrummet med servicefaciliteterne til campingpladsen, så campingpladsens besøgende kan benytte sig af bade- og toiletfaciliteter m.v. i naturrummet. Dette giver mulighed for at opføre gennemtænkte og brugbare løsninger med de rette landskabelige hensyn, såvel som naturhensyn.

For at opnå den bedste samdrift mellem naturrum og campingplads anbefaler administrationen, at der indgås en samlet benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen for hele arealet, så der ikke bliver lavet en opdeling mellem naturrummet og campingarealet, men i stedet opnås en samlet planlægning og fælles udnyttelse af såvel bygningsmasse som af naturen.

Fremtidig drift
Administrationen anbefaler, at hele arealet på Slagelsevej 40 stilles til rådighed for Naturpark Åmosen, som skal stå for at projektere og opføre Naturrummet og overnatningsmulighederne i tæt dialog med kommunen. Holbæk Kommune vil komme til at bidrage til den fremtidige drift ved et forøget tilskud til Naturpark Åmosen og eventuelt ved at bidrage med drift af de grønne arealer. Administrationen arbejder desuden på at inddrage lokale brugerråd i den fremtidige drift.

De fremtidige driftsomkostninger er endnu ikke kendte, da det afventer den nærmere projektering. Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt særskilt sag herom, hvor varigheden af driftstilskuddet også vil indgå.

Hovedtræk i en benyttelsesaftale

Slagelsevej 40 blive stillet vederlagsfrit til rådighed for Naturpark Åmosen. Arealet skal anvendes til naturformidlingscenter og mulighed for overnatning.

Bygninger og anlæg, som Naturpark Åmosen opfører på arealet, vil være ejet af Naturpark Åmosen. Benyttelsesaftalen vil derfor have en uopsigelighedsperiode for kommunen på 30 år, for den del af arealet, der benyttes til bygninger og anlæg. Der vil blive mulighed for delvis opsigelse af aftalen vedrørende den øvrige del af arealet efter 5 år.

Arealet stillet til rådighed for Naturpark Åmosen i ryddet stand. Kommunen anvender således dele af de bevilligede 500.000 kr. til realisering af Jyderup Handleplan til at fjerne den nuværende servicebygning.

Ved aftalens ophør skal arealet som udgangspunkt leveres tilbage til kommunen i samme stand, som det blev overtaget, medmindre der bliver indgået konkret aftale om andet.

Skarridsøhjemmet som vandrehjem
Administrationen arbejder fortsat med lokalplanlægning for Skarridsøhjemmet, som vil muliggøre en omdannelse af Skarridsøhjemmet til et vandrehjem. Derved tilgodeses ønsket om en anden type overnatningsmuligheder, end dem arealet ved Skarresø vil komme til at byde på.

Da servicefaciliteterne (bad- og toiletfaciliteter mv.) til campingpladsen indgår som en del af et samlet projekt i det kommende naturrum, er der ikke længere et behov for samdrift mellem campingpladsen og Skarridsøhjemmet. Skarridsøhjemmet sættes derfor til salg alene, når lokalplan for Skarridsøhjemmet er blevet vedtaget.

Videre sagsforløb

Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt følgende kommende sager for Slagelsevej 40 og Skarridsøhjemmet:

 • lokalplaner for hhv. Skarridsøhjemmet og Slagelsevej 40
 • forhøjet driftstilskud til Naturpark Åmosen
 • godkendelse af salgsprisen på Skarridsøhjemmet

Økonomiske konsekvenser

Sag om forhøjet driftstilskud til Naturpark Åmosen forelægges på et senere tidspunkt, når driftsomkostningerne er kendte.
Idet Holbæk Kommune beholder ejerskabet til Slagelsevej 40 afskrives der en mulighed for indtjening fra et salg af arealet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen vurderer ikke, at der umiddelbare miljø- og klimakonsekvenser forbundet med sagen.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. Jyderup Handleplan, truffet d. 27.06.2018:

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_345850/agenda_345850.html#13272744

 

Øku d. 5.09.2018: Beslutning om igangsættelse af lokalplan + kommuneplantillæg
https://dagsordner.holbaek.dk/committee_189461/agenda_352715/agenda_352715.html#13497771

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Ad 1 og 2: Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, O, V, F, Ø og C).

1 (I) undlod at stemme.

 

Ad 3: Indstilles godkendt.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Ad punkt 1 og 2: Godkendt.

For stemte 29 (A, O, Ø, F, L, C, B og V).

Imod stemte 2 (I), da I ønsker, at Holbæk Kommune forærer Skarresø Campingplads til Naturpark Åmosen.

Ad 3: Godkendt.caseno19-20212_#4936678_v1_oversigt over arealerne slagelsevej 40 med campingplads samt skarridsøhjemmet.pdf.pdf
caseno19-20212_#4948071_v1_billeder af slagelsevej 40.pdf.pdf

Bilag

Oversigt over arealerne Slagelsevej 40 med campingplads samt Skarridsøhjemmet.pdf
Billeder af Slagelsevej 40.pdf


167. Beslutning om tiltrædelse af sundhedsaftale 2019-2023 for region Sjælland

Beslutning om tiltrædelse af sundhedsaftale 2019-2023 for region Sjælland

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget tiltræder Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Sjælland med henblik på, at dette meddeles til Region Sjælland senest den 19. juni 2019.

Beskrivelse af sagen

Der skal indgås en sundhedsaftale for perioden 2019-2023 mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Sjælland.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede strategiske, politiske ramme for det tværsektorielle sundhedssamarbejde. Sundhedsaftalen indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for de områder eller de målgrupper, der indgås aftale om. Udkast til sundhedsaftalen udarbejdes af sundhedskoordinationsudvalget. Aftalen skal være godkendt af både regions-rådet og alle kommunalbestyrelser i regionen inden regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsaftalen 2019-2023 træder i kraft 1. juli 2019.

Formål med sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover er sigtet med sundhedsaftalen at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling, ligesom borgernes og pårørendes perspektiv inddrages i udvikling af samarbejdet om indsatser i sundhedsaftalen. Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i sundheds-væsenet.

Proces for Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 9. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland.

Sundhedsaftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget. Arbejdet tog afsæt i en sundhedspolitisk konference den 20. marts 2018, som gav input til arbejdet fra de deltagende politikere fra de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet.

Udkast til sundhedsaftale har løbende været drøftet på møder i KKR Sjælland.

Indhold i Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen tager afsæt i den overordnede vision: "Fælles med borgeren om bedre sundhed" og er fokuseret på opfyldelse af fire fælles kommunale-regionale mål:

a)    Fælles om borgerens livsudfordringer

b)    Tryghed og mestring i eget hjem

c)     Effektiv forebyggelse – sunde borgere

d)    Mental sundhed og psykisk trivsel

Opfyldelse af målene skal medvirke til at løse de største sundhedsudfordringer i Region Sjælland, som særligt vedrører specifikke målgrupper:

?         Sårbare ældre

?         Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme

?         Voksne med psykisk sygdom

?         Børn og unge med trivselsudfordringer

Med afsæt i de overordnede mål er der i sundhedsaftalen beskrevet en række principper som er retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde.

De kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget har gennem hele processen fastholdt et fokus på at sikre tydelige ansvars- og arbejdsgange gennem klare aftaler og rammer i forbindelse med overgange mellem sektorerne, fx ved udskrivning af borgere fra sygehus til kommunale sundheds- og plejetilbud.

Udmøntning af Sundhedsaftalen

Det videre arbejde med at realisere vision og mål i sundhedsaftalen ligger i det daglige samarbejde mellem bl.a. kommunernes sundheds- og omsorgspersonale, regionens sygehuse og almen praksis.

En del af grundlaget for samarbejdet ligger i sundhedsaftalens Værktøjskasse, som omfatter en række konkrete værktøjer, forløbsbeskrivelser og samarbejdsaftaler. Det er en klar ambition for de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget at styrke Værktøjskassen og sikre, at der på centrale områder er implementeret aftaler og værktøjer af høj kvalitet, som skaber bedre sammenhængende borger- og patientforløb i sektor-overgangene.

En anden ambition er, at arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål skal følges på grundlag af valide og retvisende data for de indikatorer, der er beskrevet i sundhedsaftalen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-05-2019

Et flertal på 4 (Jeppe Jakobsen (DF), Carsten Andersen (V), Mogens Justesen (A) og Emrah Tuncer (B)) indstiller at Sundhedsaftalen tiltrædes. Leif Juhl (Ø) indstiller at Sundhedsaftalen ikke godkendes, da der ikke medfølger finansiering til aftalen. 


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, O, I, V, F og C),

Imod stemte 1 (Ø), som ønsker, at sundhedsaftalen ikke godkendes, før finansieringen er på plads.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt

For stemte 29 (A, O, F, L, C, I, B og V).

Imod stemte 2 (Ø), som ønsker, at sundhedsaftalen ikke godkendes, før finansieringen er på plads.caseno18-10320_#4926267_v1_høringssvar ældrerådet - sundhedsaftalen juni 18.pdf.pdf
caseno18-10320_#4926262_v1_høringssvar ældreråd sundhedsaftalen feb. 2019.pdf.pdf
caseno18-10320_#4926249_v1_sundhedsaftale 2019 - 2023.docx
caseno18-10320_#4926243_v1_sundhedsaftale 2019 - 2013 politisk godkendelse.docx

Bilag

Høringssvar Ældrerådet - Sundhedsaftalen juni 18.pdf
Høringssvar ældreråd Sundhedsaftalen feb. 2019.pdf
Sundhedsaftale 2019 - 2023
Brev til kommunerne vedr Sundhedsaftale 2019 - 2023 Politisk godkendelse


168. Godkendelse af anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet

Godkendelse af anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Udvalget for Børn og Skoles anbefalinger udarbejdet på baggrund af evalueringen af dagtilbuds- og skolestrukturen godkendes. Anbefalingerne indeholder fem tiltag:

 

a.      Styrke nærledelse på dagtilbuds- og skoleområdet

b.      Styrke de lokale børnehuses og skolers særkende

c.      Styrke forældre- og elevindflydelsen

d.      Styrke medarbejderindflydelse

e.      Justeret tildelingsmodel - økonomisk bæredygtige skoleafdelinger

 

 1. anbefalinger til at styrke nærledelse på skoleområdet udarbejdet af Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering godkendes.

 

 1. Udvalget for Børn og Skole sikrer i samarbejde med skoler og dagtilbud, at alle anbefalinger udmøntes i konkrete lokale initiativer.

 

 1. administrationen giver løbende Udvalget for Børn og Skole status på udmøntning af de samlede anbefalinger, første gang i oktober 2019.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 10. april 2019, at Udvalget for Børn og Skole skulle arbejde videre med anbefalinger til at styrke de lokale børnehuses og skolers særkende, styrke forældre- og elevindflydelse, styrke medarbejderindflydelsen samt udarbejde justeret tildelingsmodel på skoleområdet.

Desuden blev det besluttet, at projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering skulle færdiggøre undersøgelse af de pædagogiske lederes ledelsesrum på skoleområdet – og udarbejde anbefalinger til at styrke nærledelse på skoleområdet.

Der foreligger nu en indstilling til politisk godkendelse af de samlede anbefalinger, som er udarbejdet på baggrund af evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen og projektudvalgets undersøgelse.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2018 en procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler. Procesplanen understøttes af og spiller sammen med Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram for 2019, som blev besluttet i august 2018.

Ambitionen med procesplanen er at skabe et beslutningsgrundlag for en politisk beslutning om konkrete indsatsområder, der kan styrke børns læring og trivsel i dagtilbud og skoler – samt at belyse om der er strukturelle eller økonomiske rammer, som Kommunalbestyrelsen vil ændre eller tilpasse for at udvikle området.

Som en del af procesplanen er der gennemført en evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen. Formålet med denne evaluering var at undersøge, om der var behov for strukturelle justeringer eller ændringer for at sikre en dagtilbuds- og skolestruktur, som bedst muligt understøtter børn og elevers læring og trivsel.

Kort om dagtilbuds- og skolestrukturen der trådte i kraft pr. 1. august 2016
Den ny område- og ledelsesstruktur for dagtilbud og skoler, der trådte i kraft 1. august 2016, betød, at de tidligere otte skoler og otte dagtilbud blev til fire skoler og fire dagtilbud, der er organiseret områdevis. I forbindelse med strukturændringen blev der ikke ændret i antallet af skoleafdelinger/børnehuse.

Den ny struktur var dels begrundet i økonomi, hvor der blev opnået en besparelse på 10 mio. kr., og dels i ønsket om, at øge børnenes læring og trivsel ved at styrke sammenhængen mellem dagtilbud og skole.

I strukturen fra 2016 er der bl.a. lagt vægt på at styrke og udvikle den faglige pædagogiske ledelse generelt og på de enkelte afdelinger. Det er f.eks. sket ved at tydeliggøre opgavefordelingen mellem de pædagogiske ledere og områdeleder, samt ved at etablere fire administrative centre – et i hvert område – som varetager administrative opgaver på tværs af dagtilbud og skole.
 

Evaluering af strukturen
Udvalget for Børn og Skole har (jf. Kommunalbestyrelsens procesplan) i perioden april 2018 – januar 2019 gennemført en evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen. Det er sket ved:

 • Dialogmøder med forældrebestyrelser, skolebestyrelser, områdeledelser og fællestillidsrepræsentanter.
 • Udvalgets drøftelser af kerneelementer i den nuværende struktur – herunder tildelingsmodel (økonomi).
 • Arbejdspladsvurdering- og trivselsmåling hvor alle medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet har besvaret specifikke spørgsmål vedr. dagtilbuds- og skolestrukturens betydning for medarbejderne.
 • Dialogmøder med forældre i de fire dagtilbuds- og skoleområder.

Desuden har Projektudvalget for afbureaukratisering og decentralisering gennemført en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens lokalfora, som også har indgået i udvalgets materiale.

Hvad viser evalueringen?
Generelt er det udvalgets indtryk, at de fleste deltagere i dialogmøderne ikke efterspørger en grundlæggende ny struktur på hele området. Specifikt har forældrebestyrelser og skolebestyrelser anbefalet at bibeholde den nuværende struktur af hensyn til stabilitet, styring og mulighederne for at holde fokus på udvikling af børns læring og trivsel.

I udvalgets dialog med dagtilbuds- og skolebestyrelser, medarbejdere og ledere har der vist sig at være nogle gennemgående temaer. De er nævnt nedenfor – og er det, som deltagerne i evalueringen generelt mener, der skal arbejdes med og styrkes inden for den nuværende struktur.

Temaerne er:

 • Styrke nærledelsen
 • Styrke de lokale børnehuses og skolers særkende
 • Styrke forældre- og elevindflydelse
 • Styrke medarbejderindflydelse
 • Ny tildelingsmodel - økonomisk bæredygtighed og budgetfordelingen mellem skolerne

Det var disse temaer, som Kommunalbestyrelsen på møde den 10. april 2019 besluttede, at Udvalget for Børn og Skole samt Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering skulle arbejde videre med.

Temaerne er uddybet i udvalgets opsamling på evalueringen, se vedlagte bilag.
 

Udvalget for Børn og Skoles anbefalinger
Udvalget har på baggrund af evalueringen udarbejdet en række anbefalinger.

En udmøntning af anbefalingerne indebærer følgende:

a. Styrke nærledelsen

Udvalget for Børn og Skole anbefaler, at der på hver skoleafdeling og børnehus er én daglig leder, som er med til at tegne skolens eller børnehuset særlige kvaliteter, styrker og kultur. Den konkrete udmøntning sker i samarbejde med dagtilbuds- og skolebestyrelserne, så løsninger imødekommer lokale behov. Anbefalingen er i tråd med de anbefalinger om styrkelse af nærledelse på skoleområdet, som projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering har udarbejdet.

b. Styrke de lokale børnehuses og skolers særkende

Udvalget for Børn og Skole anbefaler, at der besluttes en forenkling af navnene på de enkelte skoleafdelinger, som kan være med til at synliggøre skolen i lokalsamfundet. Konkret sådan at det lokale skolenavn fremhæves, så det fx hedder ”Tuse skole, område Katrinedal” i stedet for som nu, ”Katrinedalskolen afdeling Tuse”. Ændringen iværksættes for det kommende skoleår.

Endvidere ønsker udvalget at bede bestyrelserne om - i samarbejde med forældre-/afdelingsrådene og elevråd – at arbejde med at synliggøre områdets børnehuse og skoleafdelingernes kvaliteter og styrker. Til brug for ledernes og bestyrelsernes arbejde udarbejder administrationen et arbejdspapir, der bl.a. giver forslag til, hvordan kan den lokale ledelse, forældreråd og bestyrelse kan arbejde med denne opgave. 

c. Styrke forældre- og elevindflydelse

Udvalget anbefaler at styrke elevrådsarbejdet og elevindflydelsen i kommunens folkeskoler. Den konkrete indsats besluttes i udvalget for Børn og Skole i efteråret 2019. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et oplæg til, hvordan elevindflydelsen kan styrkes. Arbejdsgruppen sammensættes af blandt andet repræsentanter fra de fire skolers elevråd, ungdomsrådet, UngHolbæk og skolerne.

Endvidere ønsker udvalget, at bestyrelserne bedes om - i samarbejde med de lokale afdelings-/forældreråd samt den lokale leder, at sætte fokus på og aftale hvordan man lokalt bedst kan styrke den lokale forældreindflydelse.

Ved alle dagtilbud er der forældreråd, men der er ikke afdelingsråd ved alle skoleafdelinger, bl.a. fordi forældrene ikke alle steder har bakket op om afdelingsrådene ved at stille op. I stedet arbejdes med andre former for forældreindflydelse tæt på den enkelte klasse og elevernes hverdag. Etablering af afdelingsråd forudsætter forældrenes opbakning – og som en hjælp til bestyrelsernes videre arbejde med denne indsats er der brug for yderligere viden om, hvordan forældreindflydelsen bedst kan styrkes. Administrationen nedsætter en arbejdsgruppe, der dels skal indhente erfaringer med den nuværende organisering af forældreindflydelse – og dels skal indsamle generel viden om forældreindflydelse fra fx Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og organisationen Forældre og Skole.

Materialet fra arbejdsgruppen skal hjælpe bestyrelserne og kan danne afsæt for konkrete forslag til styrkelse af forældreindflydelsen, som udvalget tager stilling til inden udgangen af 2019.

d. Styrke medarbejderindflydelse

Udvalget for Børn og Skole anbefaler, at administrationen i samarbejde med fællestillidsrepræsentanterne tilrettelægger en proces, der skal styrke de lokale TRIOers (tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og leder) rolle – og dermed den lokale medarbejderindflydelse. 

e. Justeret tildelingsmodel - økonomisk bæredygtige skoleafdelinger

Udvalget for Børn og Skole anbefaler, at administrationen udarbejder et oplæg til en tildelingsmodel på skoleområdet, hvor især de små skoleafdelingers sårbarhed overfor udsving i elevtal sikres. Justeringen vil enten fordre omfordeling mellem skoleafdelinger, hvilket vil udfordre økonomien på de store skoleafdelinger, og dermed ikke løse budgetudfordringerne på det samlede skoleområde. Alternativt vil det fordre en øget tildeling til skoleområdet. En konkret stillingtagen til sidstnævnte anbefales at indgå som et led i kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger for budget 2020.

Budgetfordelingen mellem skolerne sker i den nuværende tildelingsmodel primært ud fra elevtal, hvoraf 20 % af budgettildelingen til skolerne sker på baggrund af elevernes socio-økonomiske kriterier (elevernes økonomiske og sociale baggrund). Udvalget anbefaler, at kriterierne genberegnes på ny, da de nuværende kriterier senest er beregnet i 2012.

Desuden ønsker udvalget, at der arbejdes videre med en ny styringsmodel for specialundervisningen. Udvalget drøfter i maj principper for en ny model med henblik på høring efterfølgende.


Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings anbefalinger
Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering har gennemført en analyse af de pædagogiske lederes ledelsesrum. Desuden har projektudvalget gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt lederne på skoleområdet. Projektudvalget har 6 anbefalinger, som fremgår nedenfor. Uddybning af projektudvalgets anbefalinger er vedlagt som bilag.

 • Daglige ledelse i lokalområdet
 • der skal være en daglig leder på hver skoleafdeling, som er primær leder på afdelingen.
 • den daglige leder er skolens ansigt udadtil overfor forældre, elever og lokalområdet, og er dem som samler og koordiner lokalt.
 • den daglige leder skal være det lokale bindeled mellem skolen og lokalsamfundet, og have tid til at opdyrke samarbejder mellem skoleafdeling og lokalsamfundet.
 • den daglige leder får ansvar for den strategiske udvikling i samarbejde med medarbejderne på skoleafdelingen.

 

 • Overgang fra dagtilbud til ungdomsuddannelse
 • der skal skabes en mere synlig og tydelig overgang mellem dagtilbud og skole, samt mellem skole og ungdomsuddannelse
 • ansvaret for overgange skal lægges ud til den daglige leder. Lokale forhold bør spille ind i forhold til, hvordan man vælger at løse opgaven.

 

 • Fastholdelse og efteruddannelse af uddannede medarbejdere
 • den daglige leder får kompetencen i forhold til sikre relevant efteruddannelse af medarbejdere.
 • den daglige leder får kompetencen til at sikre, at medarbejdere der arbejder uden for sit linjefag, kan tilbydes kurser eller efteruddannelse, bl.a. for at kunne fastholde medarbejderen.

 

 • Fastholdelse og udvikling af dygtige daglige ledere
 • dygtige daglige ledere skal blive dygtigere, og der udarbejdes en handleplan for, hvordan kommunen udvikler, fastholder og kompetenceudvikler dygtige daglige ledere.
 • man skal være bedre til at sikre, at dem der ikke egner sig til at være ledere, ikke skal bedrive ledelse.
 • der udarbejdes en plan for rekruttering, med fokus på muligheder for opgradering af alm. medarbejdere til ledere, og på mulighed for at rekruttere kommende ledere på tværs af skoler og afdelinger.

 

 • Tydelig ansvars- og opgavefordeling
 • der udarbejdes en præcisering af ansvars- og opgavefordelingen mellem områdeledere og daglige ledere, herunder hvem der har ansvaret for nærledelse.
 • den daglige leder har opgaven med og ansvaret for, at sikre inddragelse af de lokale afdelingsråd.
 • den daglige leder skal have ansvar for at sikre netværk og sparring, hvor det er relevant.

 

 • Hjælp til at blive i det spor, der er lagt
 • det politisk niveau nøje overvejer omfanget af krav, projekter eller målsætninger, som iværksættes på skoleområdet.
 • at der tages særligt hensyn til at sikre, at allerede igangsatte indsatser og programmer er færdigt implementeret og evalueret, inden der iværksættes nye.
 • det tydeliggøres, at ansvaret herfor både påhviler Udvalget for Børn og Skole, kommunalbestyrelsen og kommunens ledelse.

Økonomiske konsekvenser

Udvalget for Børn og Skoles anbefalinger udmøntes inden for dagtilbuddenes og folkeskolernes budgetramme – med undtagelse af anbefalingen om økonomisk bæredygtige skoleafdelinger. Her anbefales, at en konkret stillingtagen til eventuelt at øge tildelingen til skolerne sker i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2020.

Anbefalingen om en daglig leder på hvert børnehuse og skoleafdeling vil indenfor skolernes budgetter udgøre en udgift på 0,6 mio. kr. og på dagtilbudsområdet en udgift på 3,6 mio. kr.. Midlerne vil skulle anvendes til rekruttering af ledere til de børnehuse samt en skoleafdeling, hvor der i dag er delt ledelse mellem to børnehuse og delt ledelse af en skoleafdeling. Desuden må forventes et funktiontillæg til daglige ledere på de større skoleafdelinger.

I forhold til anbefalingen om at fremhæve det lokale skolenavn er der en udgift på 500 kr. (ex moms) pr. skilt, der skal fornys (et pr. afdeling).

Anbefalingerne fra projektudvalget har ikke økonomiske konsekvenser med undtagelse af anbefalingen om en daglig leder på hver matrikel. Det udgør som nævnt ovenfor en ekstra udgift på 0,6 mio. kr., som udmøntes inden for skolernes budgetter.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 29-05-2019

Mona Rosenberg Larsen (A) deltog ikke under dette punkt.

Indstilles godkendt. Udvalget understreger, at anbefalingerne, herunder de økonomiske konsekvenser af anbefalingerne, skal udmøntes i konkrete beslutninger, som Udvalget for Børn og Skole efterfølgende tager politisk stilling til.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, O, I, V, F og Ø).

 

Imod stemte 1 (C), som ønsker en ændret skolestruktur efter princippet 1 skole 1 leder.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

I, B, C og V stillede følgende ændringsforslag:

Sagen skal gå tilbage til udvalget, hvor der kommer oplæg inklusiv økonomi på følgende 4 modeller:

 1. Den nuværende struktur inklusiv tilpasninger og ændret tildelingsmodel
 2. Strukturen fra 2011 med de 8 skoler
 3. Alle skoler/afdelinger skal have selvstændig ledelse samt skolebestyrelse.
 4. Hvad er status på den nuværende organisering hvor vi gik fra 8-4 skoler, har man fundet de 10 millioner som tiltænkt?

For ændringsforslaget stemte 11 (C, I, B og V).

Imod ændringsforslaget stemte 20 (A, O, Ø, F og L).

Ændringsforslaget bortfaldt dermed.

Hovedindstillingen blev herefter godkendt.

For stemte 20 (A, O, Ø, F, og L).

Imod stemte 11 (C, I, B og V).

C stemte imod, da C ønsker en ændret skolestruktur efter princippet 1 skole 1 leder.

 caseno18-47539_#4936514_v1_anbefalinger fra projektudvalget for afbureaukratisering og decentralisering til styrket nærledelse .pdf
caseno18-47539_#4843272_v1_opsamling på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur. godkendt 30. januar 2019.pdf

Bilag

Anbefalinger fra projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering til styrket nærledelse og ledelsesrum på folkeskoleområdet
Opsamling på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur. Godkendt 30. januar 2019


169. Beslutning om fysiske rammer for børne- og ungetandplejen

Beslutning om fysiske rammer for børne- og ungetandplejen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til renovering og kapacitetsudvidelse af tandplejen i Jyderup (1. etape), som finansieres ved hhv. omprioritering indenfor de afsatte midler under Økonomiudvalget til Renovering af bygninger mm. på investeringsoversigten for 2019 samt af overførte anlægsmidler fra 2018.

 

 1. der investeres 40 mio. i 2019-2021 til et kvalitetsløft af de fysiske rammer for børne- og ungetandplejen, jævnfør løsningsmodel A. Opgaven finansieres med 3,1 mio. kr. i 2019, 11,9 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. i 2021.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til renovering og kapacitetsudvidelse af tandplejen i Jyderup (1. etape), som finansieres ved hhv. omprioritering indenfor de afsatte midler under Økonomiudvalget til Renovering af bygninger mm. på investeringsoversigten for 2019 samt af overførte anlægsmidler fra 2018.

 

 1. der investeres 18 mio. kr. i 2019 og 2020 til et kvalitetsløft af de fysiske rammer for børne- og ungetandplejen, jævnfør løsningsmodel C. Opgaven finansieres med 3,1 mio. kr. i 2019 og 14,9 mio. kr. i 2020.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

På indstilling fra administrationen bevilgede Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018 en

anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til at kortlægge løsningsmuligheder og økonomiske konsekvenser ved, at:

 • samle de tre tandklinikker i Holbæk by til én enhed,
 • hvordan de fysiske rammer for tandklinikken i Jyderup bedst og billigst kan sikres,
 • muligheden for at anvende en mobil tandklinik.

 

Det sker på baggrund af Udvalget for Børn og Skoles opfølgning på tidligere drøftelser i Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, om hvordan de fysiske rammer samt faglig og økonomisk effektiv drift af tandplejen kan fremtidssikres.

 

Nuværende struktur

Tandplejen består i dag af 4 klinikenheder og herudover en tandreguleringsklinik. Kort og fotodokumentation er vedlagt som bilag 1-5.

 • 2 klinikker i Holbæk by (Afdeling Absalon og Bjergmarken)
 • 1 klinik i Jyderup
 • 1 klink i Tølløse
 • 1 Tandreguleringsklinik, Holbæk by

 

De konkrete udfordringer
De nuværende fysiske rammer og organisering af børne- og ungetandplejen kan ikke fortsætte uændret i sin nuværende form. Det skyldes:

 

 • Manglende kapacitet i tandreguleringen giver ventelister til tandregulering, som her og nu kun kan løses ved at tandplejen fortsætter med at udlicitere tandreguleringsopgaven for børn på venteliste for at sikre en løsning inden for de lovmæssige rammer. I den almene tandpleje betyder det overskridelse af undersøgelsesintervaller (fastlagt af Sundhedsstyrelsen) for børn og unge i Holbæk by og Jyderup. Tandplejen forsøger her midlertidigt at tilbyde tider i Tølløse, men det løser ikke udfordringen.

 

 • Kapacitet
  Tandplejen vurderer, at der er behov for at udvide kapaciteten i tandplejen med flere behandlerenheder (stole). I den almene tandpleje mangler der 5 behandlerenheder (5 stole), og i tandreguleringen mangler 1 behandlerenhed.

 

 • Stort efterslæb på vedligeholdelse og renovering af bygningsmasse.
  3 ud af 5 klinikenheder har stort efterslæb på vedligeholdelse og renovering af bygningsmassen. Det drejer sig om klinikken i Jyderup, klinikken på afdeling Bjergmarken og tandreguleringsklinikken på Amtmandsvej i Holbæk, som står overfor modernisering i nærmeste fremtid, hvis klinikkerne skal efterleve tandplejens behov og lovgivningen på det klinisk, hygiejniske område. Tandreguleringsklinikken er indrettede i lejede lokaler i Holbæk by.  

 

 • Effektiv faglig og økonomisk drift er udfordret af opdelingen på 5 klinikker. Der er høje krav til faglig sparring og til tværfaglig arbejdsform i tandplejen. Der arbejdes i tandplejen teambaseret ud fra sundhedsstyrelsens anbefaling (tandlæge, klinikassistent og tandplejefunktion), hvilket giver mulighed for den mest smidige og optimale drift. Et vilkår er bl.a. at nyuddannede tandlæger ikke må praktisere alene, men skal være under supervision af en erfaren kollega. Den nuværende struktur med 5 klinikker udfordrer kravet om supervision og kvalitetssikring. Ligesom muligheden for at rekruttere og fastholde personale fordrer faglige attraktive arbejdsmiljøer.

 

Løsningsmodeller undersøgt
Administrationen har kortlagt løsningsmuligheder og økonomiske konsekvenser. I bilag 6 fra januar 2019 beskrives kortlægningen, herunder løsningsmodeller. Desuden er vedlagt bilag 7 med tandplejens konsekvensbeskrivelser af modellerne. Et forenklet overblik over løsningsmodeller er vedlagt som bilag 8 til sagen.

 

Konkret har der været arbejdet med tre løsningsmodeller (A, B og C). Model B vurderes ikke relevant, da strukturen betyder, at de grundlæggende problemer vedrørende sårbarhed og effektivitet ikke løses. Ligesom de lovgivningsmæssige rammer forhindrer en ændring i personalesammensætningen, hvor tandplejen får en højere andel af undersøgere.

Administrationen anbefaler at der prioriteres midler til at gennemføre løsningsmodel A. Model A sikre faglig og økonomisk effektiv drift af tandplejen. Løsningsmodellen indbefatter at de tre tandklinikker i Holbæk by samles på afdeling Bjergmarken. Den almene tandpleje udvides med 4 behandlerenheder og tandregulering med 1 behandlerenhed. Dispositionsforslaget for afdeling Bjergmarken er vedlagt som bilag 9 til sagen. Tandplejen i Jyderup renoveres og udvides med 1 behandlerenhed.

Der er gennem en årrække sket en løbende effektivisering af tandplejen, hvilket er en medvirkende forklaring på, at det ikke er realistisk at forvente mulighed for yderligere fald i normeringen, hvis organiseringen ændres.

Tandplejen vurderer at der ved en delvis centralisering (sammenlægning af tandklinikker i Holbæk by) bliver mulighed for at arbejde med opgaveglidning fra den dyre tandlægegruppe til billigere faggrupper. Der skal derfor alene ansættes tandplejere og klinikassistenter. Dette vil give den nødvendige undersøgelseskapacitet, som i dag er udfordret i forhold til at overholde lovbestemte undersøgelsesintervaller.

Tandplejen har tidligere haft en klinikenhed i Vipperød, Tuse og Svinninge. Klinikkerne i Vipperød og i Tuse blev lukket i henholdsvis 2011 og 2014. Denne centralisering var led i en løbende driftsoptimering og effektivisering. Lukningen betød nedlæggelse af 4 behandlingsenheder. Patienter og personale blev fordelt på de tilbageværende klinikker.

 

Mobil tandklinik

Administrationen har været i dialog med en rådgiver, som har kendskab til løsninger med mobile tandklinikker. Løsningen er aldrig set i Danmark, men er etableret i udlandet med store udgifter til følge. Det estimeres af løsningen koster 5 mio. kr. i etableringsomkostninger samt udgifter til anlæg af et opvarmet garageanlæg. Driftsomkostninger er ikke belyst.

Løsningen kræver stort kørekort, da bussen vil svare til en stor lastvogn, da alle faciliteter skal være tilstede ud over behandlingsrum: personalerum, omklædning, røntgen, sterilisation, teknikum, venteværelse etc.

Én chauffør skal ansættes permanent. Installationer til vand/strøm etc. skal laves på alle lokationer. Personalet i bussen vil mangle den vigtige daglige sparring. Nedbrud og aflysninger vil være en del af hverdagen. Samlet set en dårlig service for børn og andre brugere af tandplejen.

Administrationen anbefaler derfor ikke en mobil løsning. Konsekvenser ved en mobil løsning er beskrevet i bilag 6 til sagen.

 
Udlicitering af tandregulering
Tandplejen anbefaler, at opgaven med tandregulering fortsætter som en del af børne- og ungetandplejen. Erfaringerne i forbindelse med udlicitering af tandreguleringen for pt. 125 børn fra den kommunale tandpleje er, at konkurrence på området er minimal eller ingen. Kommunen har en forpligtelse til at tilbyde tandregulering, hvilket kan blive udfordret med minimal eller ingen private udbydere til opgaven. I forhold til at kunne styre økonomien til opgaven via prioritering af venteliste mv, er det desuden en fordel at opgaven fortsat løses kommunalt.

Administrationen anbefaler derfor, at opgaven med tandregulering fortsætter som en del af den kommunale børne- og ungetandplejen.

 

Handleplan for tandreguleringen
I alle løsningsmodeller skal der udarbejdes en handleplan for, hvordan driften af tandregulerings-opgaven løses frem til en permanent løsning, står klar. Tandplejen har estimeret, at det vil udgøre en årlig udgift på 1,3 mio. kr. at udlicitere opgaven med tandregulering for 40 børn årligt indtil en ny klinik, står klar.

 

Nuværende tandsundhed – statistik

Er vedlagt som bilag 10 til sagen.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Der prioriteres midler til at gennemføre løsningsmodel C. Model C fastholder den eksisterende struktur. Tandreguleringsklinikken i lejet lokaler, renoveres og udvides med 1 behandlerenhed. Tandreguleringsklinikken kan udvides, hvis tandtekniker udliciteres. Klinikken i Jyderup og klinik på afdeling Bjergmarken udvides hver med 1 behandlerenhed.

Administrationen anbefaler ikke at model C gennemføres. I model C er der beregnet en kapacitetsudvidelse på 2 behandlerenheder i den almene tandpleje. Dette vil ikke være tilstrækkeligt til at dække tandplejens kapacitetsbehov. For at sikre optimal drift af den almene del af tandplejen og have kapacitet til varetagelse af omsorgstandplejen vil det være nødvendigt med en samlet kapacitetsudvidelse på 4 enheder i Holbæk by.

Personalebehovet og dermed de løbende driftsudgifter vil være større ved model C end ved model A. Model C vil samtidig være udfordret af den generelle mangel på tandlæger. Sundhedsstyrelsens seneste såkaldte strukturrapport viser, at tandlægemanglen først vil være løst omkring 2024/2028.

Konsekvenser ved løsningsmodel C er beskrevet i oversigt med løsningsmodeller, der er vedlagt som bilag 7 og 8 til sagen.


Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvestering ved løsningsmodel A

Der investeres 40 mio. kr. i 2019-2021, der dækker omkostninger sammenlægning af de tre tandklinikker i Holbæk by, og renovering og kapacitetsudvidelse af tandplejen i Jyderup. I bilag 11 er model A beskrevet med en investeringsplan - en etapeløsning, med 3,1 mio. kr. i 2019, 11,9 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. i 2021.

Jyderup

Renovering og kapacitetsudvidelse af tandklinikken i Jyderup estimeres til 5 mio. kr. Opgaven gennemføres i 2019 med 1. etape og 2. etape i 2020. Der afsat et rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. under Økonomiudvalget på investeringsoversigten for henholdsvis 2018 og 2019, jævnfør nedenfor. 

Afsat budget på 2,1 mio. kr. (1. etape)

I 2018 var der afsat 2,5 mio. kr. til Jyderup Skole - Tandklinik renovering. Heraf blev der den 27. juni 2018 politisk bevilget 0,4 mio. kr. til projektudvikling og kortlægning af mulige scenarier for organisering af tandplejen. Restbeløbet på 2,1 mio. kr. er overført til budget 2019 og anvises til renovering og kapacitetsudvidelse af tandplejen i Jyderup.

 

Afsat budget på 1 mio. kr. (1. etape)

I 2019 er der afsat 1 mio. kr. til projektomkostninger til Fælles Tandreguleringsklinik. Administrationen arbejdede i 2016 og 2017 på en fælles tandregulering med to nabokommuner. Vurderingen var, at anlægsomkostningerne var for høje og derfor blev projektet ikke gennemført. Det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. anvises til renovering og kapacitetsudvidelse af tandplejen i Jyderup.

Restbeløbet på 1,9 mio. kr. til opgavens 2. etape indstilles til Budget 2020 og forudsætter, at der i budgetforhandlingerne for budget 2020 afsættes anlægsmidler til 2. etape.

 

Holbæk by

Der investeres 35 mio. kr. i sammenlægning af de tre tandklinikker i Holbæk by. Opgaven og finansiering heraf, er opdelt i 2 etaper med henholdsvis 10 mio. kr. 2020 og 25 mio. kr. 2021. Der er ikke afsat et rådighedsbeløb i Budget 2019 eller i overslagsårene. Derfor forudsætter gennemførelsen af opgaven, at der i budgetforhandlingerne for budget 2020 og overslagsår, afsættes anlægsmidler til opgaven.

 

Alternativ indstilling

Gennemføres model C, investeres der 18 mio. kr.

Jyderup

Opgaven er beskrevet jævnfør Økonomiske konsekvenser ovenfor.

Holbæk by

Opgaven estimeres til 13 mio. kr. Opgaven og finansiering heraf gennemføres i 2020. Der er ikke afsat et rådighedsbeløb i Budget 2020. Derfor forudsætter gennemførelsen af opgaven, at der i budgetforhandlingerne for budget 2020 og overslagsår, afsættes anlægsmidler til opgaven.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Eksisterende klinikudstyr fra Bjergmarken, Absalon og Amtmandsvej genanvendes i videst mulige omfang. Administrationen estimerer at sammenlægningen af tandklinikker vil medføre et mindre CO2-aftryk (mindre CO2 udledning). Bygge- og bygningsmaterialer kildesorteres og bortskaffes på en miljørigtig måde, så materialer kan genanvendes i videst muligt omfang.


Øvrige konsekvenser

Løsningsmodel A

 • Erhvervslejekontrakten på Amtmandsvej 6, 4300 Holbæk, der rummer tandreguleringsklinikken, opsiges hvis model A gennemføres. Kontrakten kan opsiges med 12 måneders skriftligt varsel til ophør den 1. i en måned.
 • Sundhedsplejens lokaler på afdeling Bjergmarken inddrages til tandplejen. Der er afsat økonomi til genhusning af sundhedsplejen.
 • Administrationen vurderer at projektet kan gennemføres med nuværende planforhold. Hvis der bygges nyt til sundhedsplejen på Bjergmarken, fordrer det en ny lokalplan.
 • Fraflyttede tandklinikker retableres. Der er afsat økonomi til retablering.
 • Børn der i dag henvises til afdeling Absalon får transport til tandklinikken på Bjergmarken.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 29-05-2019

Mona Rosenberg Larsen (A) deltog ikke under dette punkt.

Udvalget indstiller, at hovedindstillingen godkendes.

 

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, O, V, F, Ø og C).

Imod stemte 1 (I), som ønsker etableret en ny samlet tandklinik og mobile enheder. 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Økonomiudvalget.caseno18-10305_#4936838_v1_bilag 1, kort&fotodok_tandplejen afd. absalon_maj 2019.pdf
caseno18-10305_#4936858_v1_bilag 2, kort&fotodok_tandplejen afd. bjergmarken_maj 2019.pdf
caseno18-10305_#4937069_v1_bilag 3, kort&fotodok_tandplejen afd. jyderup_maj 2019.pdf
caseno18-10305_#4936863_v1_bilag 4, kort&fotodok_tandplejen afd. tølløse_maj 2019.pdf
caseno18-10305_#4936865_v1_bilag 5, kort&fotodok_tandreg. amtmandsvej_maj 2019.pdf
caseno18-10305_#4936867_v1_bilag 6, notat om organisering af børne- og ungetandplejen_jan-2019.pdf
caseno18-10305_#4938324_v1_bilag 7, konsekvenser for drift af tandplejen i model a, b og c.pdf
caseno18-10305_#4936876_v1_bilag 8, oversigt løsningsmodeller_maj 2019.pdf
caseno18-10305_#4936880_v1_bilag 9, dispositionsforslag afd. bjergmarken.pdf
caseno18-10305_#4936882_v1_bilag 10, tandsundhed, statistik fra tandplejen.pdf
caseno18-10305_#4936883_v1_bilag 11, investeringsplan_organisering af tandplejen model a.pdf

Bilag

Bilag 1, Kort&Fotodok_Tandplejen afd. Absalon_Maj 2019
Bilag 2, Kort&Fotodok_Tandplejen afd. Bjergmarken_Maj 2019
Bilag 3, Kort&Fotodok_Tandplejen afd. Jyderup_Maj 2019
Bilag 4, Kort&Fotodok_Tandplejen afd. Tølløse_Maj 2019
Bilag 5, Kort&Fotodok_Tandreg. Amtmandsvej_Maj 2019
Bilag 6, Notat om organisering af børne- og ungetandplejen_Jan-2019
Bilag 7, Konsekvenser for drift af tandplejen i model A, B og C
Bilag 8, Oversigt løsningsmodeller_Maj 2019
Bilag 9, Dispositionsforslag afd. Bjergmarken
Bilag 10, Tandsundhed, statistik fra Tandplejen
Bilag 11, Investeringsplan_Organisering af tandplejen Model A


170. Beslutning om anlægsbevilling 2019 til registrering og renovering af dræn på kommunale arealer

Beslutning om anlægsbevilling 2019 til registrering og renovering af dræn på kommunale arealer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. fra den afsatte pulje i anlægsbudgettet for 2019 under udvalget for Klima og Miljø til registrering og renovering af dræn på kommunale arealer.

 


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Der er afsat en pulje til registrering og renovering af dræn på kommunale arealer. Puljen er afsat i overslagsårene 2019-2022 med 1 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. pr. år i 2020-2022, svarende til en samlet investering på 7 mio. kr.

Puljen sigter primært på registrering og kortlægning af dræn, og skal sikre, at kommunen i forbindelse med vedtagelse af det nye Lednings Ejer Register, lever op til gældende lovgivning.

Der henvises til lov om registrering af ledningsejere, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 6. juni 2011.

Bekendtgørelsen om Lednings Ejer Registret (LER) forventes at træde i kraft pr. 1/1-2020.

I den hidtil gældende lovgivning er drænledninger eller ledninger, der tjener til afvanding af en vej fritaget for krav om registrering og udlevering af LER-oplysninger.

I forbindelse med det nye Lednings Ejer Register, er der i lovgivningen ingen fritagelser af drænledninger, hvilket vil sige at der er krav om at kommunen skal registrere vejafvanding og føringsrør, samt svare på graveforespørgsler når systemet til dette forventeligt træder i kraft 1. januar 2020 jf. www.LER.dk.

I loven er der kun krav om at kendte ledningsoplysninger skal digitaliseres inden medio 2023, og der er ingen krav om ny-opmåling, hvilket vil sige at en digitalisering af gamle tegninger opfylder kravene.

Fra systemets ibrugtagen i medio 2023 skal alle kendte ledninger leve op til kravene i bekendtgørelsen, og således skal alle kommunens kendte ledninger i vejarealet være digitaliseret.

Medio 2019 investeres i en LER forespørgselsrobot, der kan svare rettidigt på LER-forespørgslerne fra graveaktørerne. De ledningsoplysninger, der ikke pr. 1/1-2020 er digitaliseret, skal således svares manuelt gennem systemet inden for 5 hverdage, hvilket vil kræve flere personaleressourcer. Derfor bør der afses anlægsmidler i 2019 til at få så meget som muligt af kommunens ledningsoplysninger digitaliseret.

Ledningsoplysninger som kommunen skal svare LER-forespørgsler på 1/1-2020, og have digitaliseret medio 2023:

 • Vejafvanding
 • Andre Drænledninger
 • Tomrør
 • Gadebelysning
 • Lyskryds og andet vejinventar
 • Lysleder og andet IT

 

Puljen skal derudover være med til at sikre renovering af allerede eksisterende dræn samt etablering af nye dræn på kommunale arealer. Opgaven omfatter udskiftning eller etablering af nye drænledninger over større strækninger. Der kan ikke peges på hvor der skal renoveres eller etableres nye dræn før de eksisterende dræn er kortlagt. Kortlægningsopgaven går altså forud for renovering og etablering.

Der forefindes ofte kun sparsomme oplysninger og drænkort over arealerne og der vil være behov for at tilkøbe yderligere data.

Det forventes at processen vedr. tilkøb og behandling af eksterne lagrede data foretages i 2019. 

 


Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. fra det afsatte pulje i anlægsbudgettet for 2019 under udvalget for Klima og Miljø til registrering og renovering af dræn på kommunale arealer.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.caseno19-15766_#4930746_v1_lbk nr.206 af 15.03.2018 (gældende) lov om registrering af ledningsejere.pdf.pdf

Bilag

LBK NR.206 AF 15.03.2018 (Gældende) Lov om registrering af ledningsejere.pdf


171. Beslutning om frigivelse af midler fra afvandingspulje 2019

Beslutning om frigivelse af midler fra afvandingspulje 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til flere vej- og stiafvandingsprojekter, som finansieres af afvandingspuljen

Beskrivelse af sagen

Midlerne skal gå til finansiering af flere afvandingsprojekter som skal gennemføres for at undgå fremtidige problemer med opstuvning og oversvømmelser afledt af klimaændringer.

Grundsvandsspejlet er mange steder op til 2 meter over normal højde, i mange af vintermånederne. Puljemidlerne vil blive brugt til at modernisere og øge kapaciteten på de anlæg af kommunens som håndterer afledning af regn- og overfladevand, fra veje og stier.

Det første projekt som gennemføres i år er en omlægning af en regnvandsledning, beliggende på Sportsvej i Tølløse. Her omligges regnvandsledningen for at øge kapaciteten og derved fremtidssikre den effektive afvanding af strækningen.

Projektet er afledt af en større løft af området, rent vejteknisk, som er i gang med at blive gennemført, nu og henover sommeren. Derfor giver det mening på netop dette stræk at starte med puljemidlerne og få overstået ledningsarbejdet i vejen, inden færdigt slidlag udlægges.

Administrationen anslår at ca. 300.000,00 kr. af puljen bruges på denne konkrete sag.

Af andre projekter kan nævnes Kundbyvej. Her er et dybt dræn sammenfaldet.

Der er akut behov for investering da vejkassen hurtigt nedbrydes med en stor merudgift til følge. Investeringen anslås til ca. 150.000,00 kr.

Stadslundvej, samme scenarie som Kundbyvej. Investeringen anslås til ca. 200.000,00 kr.

Stavnsbjærgvej mangler et dræn. Grundet større nedbørsmængder er vejkassen også her udfordret og vejen oversvømmes hyppigt. Investeringen anslås til ca. 150.000,00 kr.

Ud over ovennævnte konkrete eksempler er der projekter som er under udvikling og vil kunne blive sat i gang i løbet af sommeren.

Midlerne skal også bruges på af afdække kritiske forhold og prioriteringsrækkefølgen på de projekter som skal gennemføres for midlerne.

Prioriteringen vil blive bedømt ud fra om en udskydelse vil stedkomme uforholdsmæssigt store udgifter grundet vandets nedbrydning af veje eller andet anlæg.

Puljemidler vil række længst ved anlægsfaser i sommerhalvåret, da vandmængden i jorden samt regnintensiteten er lavest. Anlægsprojekterne vil deraf nemmere og hurtigere kunne afvikles. Derfor søges der frigivelse af alle miler fra puljen, således administrationen kan ligge budget for de tiltag som skal gennemføres i år og for at få mulighed for at igangsætte allerede tiltænke tiltag, for at imødekomme klimaafledte udfordringer på kommunens afvandningsinstallationer.


Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. som finansieres af afvandingspuljen i anlægsbudgettet for Udvalget for Klima og Miljø 2019. Der er afsat 2 mio. kr. årligt i puljen fra 2019 til 2012


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.caseno19-18854_#4937943_v1_bilag 1 dagsordenspunkt afvandingspuljen.jpg.jpg

Bilag

Bilag 1 Dagsordenspunkt Afvandingspuljen.jpg


172. Beslutning om deltagelse i fælles kommunalt udbud af madaffald

Beslutning om deltagelse i fælles kommunalt udbud af madaffald

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Holbæk Kommune deltager i fælles kommunalt udbud af madaffald med de andre ARGO kommuner 

Beskrivelse af sagen

Sagen er tidligere blevet politisk behandlet, og her blev det indstillet at Holbæk Kommune kunne gå med de andre ARGO kommuner i forarbejdet til det fælles udbud af madaffald på den betingelse, at det endelige udbud bliver politisk godkendt. Det endelige udbud foreligger nu. Et nyt udbud vil gælde fra 1. januar 2021. Holbæk Kommune kan også vælge at lave eget udbud af madaffald. Administrationen vurderer det dog mest fordelagtigt at deltage i et fælles udbud. Særligt grundet følgende:

 • Ved at gå sammen med de andre ARGO kommuner, i stedet for at stå alene, kan Holbæk Kommune herigennem lægge et større pres på leverandøren med hensyn til at leve op til de strengeste miljøkrav
 • Ved at gå sammen med de andre ARGO kommuner vil Holbæk Kommune derigennem opnå bedre priser end tilfældet ville have været, hvis vi stod alene med udbuddet.

Madaffald skal i henhold til den nationale ressourcestrategi opnå en genanvendelsesprocent på 50% i 2022. Når Holbæk Kommune udbyder madaffald betyder det, at der skal indgås en aftale med en operatør, som skal behandle madaffaldet med henblik på, at affaldet bliver til energi og restprodukt til landbrugsjord. Vedtages indstillingen deltager Holbæk Kommune sammen med de øvrige ejerkommuner og ARGO i et fælles kommunalt udbud af madaffald.

 


Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser ved at indgå i fælles udbud af madaffald. Hvis Holbæk Kommune vælger at indgå i udbuddet vil der efterfølgende skulle fastsættes takster.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved at deltage i fælles udbud af madaffald vil Holbæk Kommune få mest muligt miljø for pengene frem for at Holbæk Kommune stod alene med udbud af madaffald. I udbuddet stiller vi høje krav til både behandling af madaffald og slutprodukter. Se de specifikke krav i bilag


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 23. januar pkt. 24


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Et flertal bestående af A, V, O og I anbefaler, at indstillingen tiltrædes.

Et mindretal bestående af Ø undlader at stemme.


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt:

For stemte 5 (A, O, I, V og C).

2 (F og Ø) undlod at stemme.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.

 

For stemte 30 (A, O, Ø, L, C, I, B og V).

1 (F) undlod at stemme.

 caseno18-46739_#4934197_v1_udbudsdokumenter vedr. kod - bilag 1_kravspecifikation kod argo.pdf.pdf
caseno18-46739_#4934194_v1_udbudsdokumenter vedr. kod - praekvalifikation og udbudsbetingelser kod argo.pdf.pdf
caseno18-46739_#4934196_v1_udbudsdokumenter vedr. kod - kontrakt kod argo.pdf.pdf
caseno18-46739_#4934198_v1_udbudsdokumenter vedr. kod - tilbudsliste kod argo.xlsx.xlsx
caseno18-46739_#4934208_v1_udbudsdokumenter vedr. kod - konsortieerklæring.pdf.pdf
caseno18-46739_#4934205_v1_udbudsdokumenter vedr. kod - rådighedserklæring.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1_Kravspecifikation for kildesorteret organisk dagrenovation ARGO.pdf
Udbudsdokumenter vedr. KOD - Praekvalifikation og Udbudsbetingelser KOD ARGO.pdf
Udbudsdokumenter vedr. KOD - Kontrakt KOD ARGO.pdf
Udbudsdokumenter vedr. KOD - Tilbudsliste KOD ARGO.xlsx
Udbudsdokumenter vedr. KOD - Konsortieerklæring.pdf
Udbudsdokumenter vedr. KOD - Rådighedserklæring.pdf


173. Beslutning om parkering på Havnevej Syd parkeringsplads

Beslutning om parkering på Havnevej Syd parkeringsplads

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,


Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. parkeringsrestriktionerne på parkeringspladsen Havnevej Syd skiltes med tidsbegrænsning på fire timer på hele pladsen i tidsrummet kl. 7-17 for hverdage.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Klima og Miljø besluttede på møde 24-04-2012 at justere på tidsrestriktionerne på parkeringsarealet Havnevej Syd i Holbæk. Placeringen af Havnevej Syd fremgår af bilag 1. Udvalget besluttede blandt andet, at parkeringspladsen Havnevej Syd skulle opdeles i to zoner med henholdsvis to og fire timers tidsbegrænsning. Det har efterfølgende vist sig, at det har været svært for de parkerende at se, at der er to forskellige tidsbegrænsninger på den store parkeringsplads. Administrationen har modtaget klager over at opdelingen i to zoner er forvirrende.

Administrationen ønsker derfor at ensarte tidsbegrænsningen til fire timer på hele pladsen, og samtidig udvide tidsrummet for tidsbegrænsningen til kl. 7-17. I weekenden samt helligdage, vil der ikke være nogen tidsbegrænsning på pladsen.

Det er administrationens vurdering at flere pladser med fire timer på Havnevej Syd vil forbedre mulighederne for længerevarende ophold i Holbæk midtby, til fordel for både erhvervet og de handlende. Derfor er fire timer valgt i stedet for en kortere tidsbegrænsning på fx tre timer.

Med ændring af tidsbegrænsningen til fire timer, må der forventes et mindre flow i udskiftning på parkeringspladsen, end der er i øjeblikket. Parkeringsservice observerer at der er meget varierende belægning på Havnevej Syd, men at det under nuværende forhold tager maksimum 5 minutter før der er en ledig plads på pladsen. Administrationen vurderer derfor at der fortsat vil være den nødvendige kapacitet hvis alle pladser tidsbegrænses til fire timer.

Administrationen vil løbende evaluere på tidsbegrænsningen ud fra belægning, flow og borgerhenvendelser. Opleves der for lidt flow og kapacitet, vil administrationen overveje muligheden for at ændre tidsbegrænsningen til tre timer for hele pladsen.

Udvidelsen af perioden for tidsbegrænsningen til kl. 7-17, vil gøre det nemmere for parkeringsservice at føre kontrol og give afgifter til de parkerende der holder hele dagen, og blot stiller skiven midt på dagen.

I forbindelse med ændringen planlægges en overgangsperiode på en uge, hvor p-vagterne deler en flyer ud med information om ændringerne på pladsen, i stedet for afgifter. Dertil vil kommunen gøre opmærksom på ændringerne via kommunens hjemmeside og/eller Facebook. Efterfølgende vil parkeringsservice løbende lave kontrolkampagner på pladsen.


Økonomiske konsekvenser

Ændret skiltning med tidsbegrænsning på Havnevej Syd vil koste ca. 20.000 kr., som kan finansieres af de afsatte midler til parkeringsafmærkninger.


Høring

Der vil ikke blive foretaget høring i forbindelse med ændringerne i tidsrestriktionerne eller etablering af pladser.

Ændringen af tidsbegrænsningen er blevet drøftet med Byforum, der støtter op om forslaget.

Der har desuden været forespørgsel hos Midt- og Vestsjællands Politi, som ikke har indvendinger imod eventuelle ændrede tidsrestriktioner på parkeringspladsen Havnevej Syd.


Lovgrundlag – link

LBK nr. 38 af 05/01/2017 (Færdselsloven)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185819

 

§ 92. Vejmyndigheden for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. […]

Der kan bl.a. træffes bestemmelse om

1) parkering og standsning,…”


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.caseno17-38048_#4937985_v1_havnevej syd parkering - oversigtskort.pdf.pdf

Bilag

Havnevej Syd Parkering - Oversigtskort.pdf


174. Beslutning om igangsætning af parkeringsanalyse for Holbæk bymidte

Beslutning om igangsætning af parkeringsanalyse for Holbæk bymidte

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

1. en analyse af parkeringsforholdene i Holbæk bymidte igangsættes.


Beskrivelse af sagen

Baggrund og formål

Der er et aktuelt behov for at få udarbejdet en parkeringsanalyse for Holbæk bymidte. Administrationen modtager løbende henvendelser vedrørende parkeringsforholdene og nogle af udfordringerne er:

 • Der er meget søgetrafik efter parkeringspladser i bymidten.
 • Der er et ønske om bedre beboerparkering.
 • Der er et stort pres på parkeringspladserne nærmest Ahlgade.
 • Bilister mangler oplysning om, hvor der er parkeringspladser.

 

Dette dagsordenspunkt beskriver, med udgangspunkt i de afsatte midler, administrationens anbefalinger til indholdet i en parkeringsanalyse.

Parkeringsanalysen skal først og fremmest levere konkrete målinger og analyser af de nuværende parkeringsforhold og -behov. Når vi har opnået viden om de faktiske parkeringsforhold, skal parkeringsanalysen belyse effekten af at gennemføre tiltag for hhv. bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet og udvidelse af parkeringskapaciteten.

Det overordnede formål er at sikre, at der nu og i fremtiden er nok parkeringspladser, som er lette at finde, så folk, der bor, arbejder og færdes i byen altid oplever, at de kan finde en parkeringsplads i Holbæk. Parkeringsanalysen er desuden et vigtigt værktøj i arbejdet med den samlede planlægning og udvikling af Holbæk bymidte, herunder hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende parkeringskapacitet og reducering af trafikmængden i bymidten.

 

Indhold

Administrationen anbefaler, at parkeringsanalysen skal udføres med nedenstående indhold. Indholdet er udarbejdet med input fra Holbæk Byforum. Dertil har administrationen haft dialog og forhandling med forskellige konsulentfirmaer med henblik på en afklaring af det konkrete indhold i en parkeringsanalyse, inden for den økonomiske ramme på 150.000 kr.

 1. En detaljeret analyse af den eksisterende parkeringskapacitet i Holbæk bymidte. Analysen foretages på baggrund af registrering af parkerede køretøjer.
 2. En interviewundersøgelse, som kortlægger nuværende parkeringsbehov hvor der skelnes mellem beboer-, arbejdsplads- og kundebehov,
 3. En fremskrivning af parkeringsbehovet i fremtiden, hvor fremtidige byggeprojekter og dertilhørende parkeringspladser medregnes.
 4. Analyse af effekten ved at gennemføre tiltag for bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet, f.eks. dobbeltudnyttelse, ændrede parkeringsrestriktioner og ændret parkeringshenvisning.
 5. Analyse af effekten ved at gennemføre tiltag for udvidelse af parkeringskapaciteten, f.eks. etablering af parkeringshuse på Gasværksgrunden og/eller Bysø Plads.

 

Bilag A viser udstrækningen af det område, som skal indgå i analysen.

 

Proces

Administrationen foreslår at parkeringsanalysen gennemføres i 2019, efter følgende oplæg til en tidsplan:

 • Ultimo august – medio september: Målingerne gennemføres og resultaterne af målingerne forelægges politisk.
 • September – november: Interessentinddragelse.
 • December: Parkeringsanalysen færdiggøres.

Når parkeringsanalysen foreligger, kan mulige fremtidige tiltag prioriteres, herunder elektroniske henvisningstavler, ændringer i parkeringsrestriktioner, bedre skiltning af gangruter til Ahlgade og planlægning af parkeringshuse.


Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 150.000 kr. til udarbejdelse af en parkeringsanalyse i budgettet for planområdet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved udarbejdelse af parkeringsanalysen.


Lovgrundlag – link

 

 


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø, d. 26. februar 2019. Punkt 42.

Udvalget for Klima og Miljø, d. 26. marts 2019. Punkt 51.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles godkendt, idet der også inddrages parkering ved godsbanen eller andetsteds i nærheden af stationen, og der også om muligt inddrages cykelparkering


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Udvalget for Klima og Miljøs indstilling indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.caseno19-4141_#4831440_v1_- afgrænsning.pdf.pdf

Bilag

Bilag A: Analyseområde


175. Beslutning om udskiftning af Dommerstibroen

Beslutning om udskiftning af Dommerstibroen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Dommerstibroen udskiftes med ny bro i samarbejde med Banedanmark og at der i 2020 afsættes 28 mio. kr. i anlægsbudgettet til finansiering af udskiftningen.


Alternativ indstilling

2.  Holbæk Kommune meddeler Banedanmark, at medfinansieringen maksimalt kan udgøre de allerede afsatte 16 mio. kr. til udskiftningen.  


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 10-04-2019, at afholde 1 mio. kr. i 2019 og afsætte 15 mio. kr. i 2020 til finansiering af en ny bro i samarbejde med Banedanmark.

Administrationen har d. 29-04-2019 modtaget Definitionsfaserapport fra Banedanmark, hvor det forventede anlægsoverslag er estimeret til 36,4 mio. kr. Det forøgede budget skyldes, at Banedanmarks interne retningslinjer for anlægsbudgetter kræver, at der bliver regnet med en post til uforudsete udgifter på 50 % tillæg til det egentlige anlægsbudget. Der er således medtaget et korrektionstillæg på godt 12 mio. kr. i det samlede budget.

Banedanmark har tilbudt at bidrage med 9 mio. kr. til projektet. Banedanmark har afslået at bidrage med et højere beløb, selvom anlægsbudgettet er forøget.

Den nye Dommerstibro vil blive projekteret med ramper, der skal ligge inden for det nuværende baneareal, idet det yderste spor skal nedlægges. Aftaler vedr. arealerhvervelse og sagsomkostninger i denne forbindelse (herunder f.eks. omkostninger til landinspektør) er ikke inkluderet i ovenstående anlægsoverslag, men forventes maksimalt at udgøre 0,6 mio. kr. Overslaget er baseret på omkostninger i andre lignende sager om arealerhvervelse.

Omkostninger til arealerhvervelse skal afklares med Banedanmark inden Holbæk Kommune kan tiltræde en bindende samarbejdsaftale med Banedanmark, men på nuværende tidspunkt prissættes dette til maksimalt 0,6 mio. kr.

Da det økonomiske prisoverslag nu overstiger det tidligere estimat, så kræver det en fornyet politisk stillingtagen, før administrationen kan tiltræde en bindende samarbejdsaftale med Banedanmark. 


Beskrivelse af alternativ indstilling

Holbæk Kommune fastholder tilbuddet om medfinansiering på maksimalt 16 mio. kr., hvis ikke der kan anvises yderligere finansiering i budget 2020.

Hvis der ikke kan findes en løsning med Banedanmark inden for dette budget, vil konsekvensen blive, at der ikke bliver indgået en aftale med Banedanmark om samfinansiering af en ny Dommerstibro. Da den nuværende Dommerstibro skal fjernes i forbindelse med elektrificeringen, vil en manglende aftale om en ny bro betyde, at Dommerstibroen bliver nedlagt.

Det er administrationens opfattelse, at Banedanmark i givet fald må afholde omkostningerne til at nedlægge broen, mens Banedanmark omvendt mener, at kommunen skal afholde omkostningerne.

Banedanmark har varslet, at Banedanmark vil anlægge en retssag for afklaring af spørgsmålet om hvem der skal betale for at nedlægge eller forhøje den nuværende bro, hvis der ikke bliver fundet en aftalemæssig løsning.  


Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er belyst i beskrivelsen af sagen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart, at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017: pkt. 66

Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019: pkt. 110


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Et flertal bestående af A, V, O og Ø stemmer for den alternative indstilling tiltrædes

Et mindretal bestående af I stemmer imod begge indstillinger


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, O, V, F og Ø).

Imod stemte 2 (I og C), som er imod begge indstillinger.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Den alternative indstilling godkendt.

 

For stemte 26 (A, O, Ø, F, L og V)

Imod stemte 5 (C, I og B), som er imod begge indstillinger.caseno18-33858_#4935359_v1_na0040 definitionsfaserapport_16192.pdf.pdf

Bilag

NA0040 definitionsfaserapport.pdf


176. Beslutning om dispensation fra lokalplan 2.75's anvendelsesbestemmelser

Beslutning om dispensation fra lokalplan 2.75's anvendelsesbestemmelser

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der meddeles midlertidig 5-årig dispensation for lokalplan 2.75 § 3.1

Beskrivelse af sagen

Sagen forelægges politisk, da administrationen ikke har delegation til at give midlertidige dispensationer fra en lokalplans anvendelsesbestemmelse.

Stenhus Kostskole har opsat midlertidige studieboliger med en 2-årig dispensation fra lokalplanen, der udløber 31. august 2019. Tidligere dispensation er behandlet hos Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet den 9. august 2017.

Stenhus Kostskole ønsker at forlænge de midlertidige studieboliger i yderligere 5 år.

Studieboligerne er placeret i lokalplanens delområde, der er udlagt til idrætsaktiviteter, hvilket kræver dispensation fra anvendelsesbestemmelsen, § 3.2.

Der kan som udgangspunkt ikke meddeles dispensation fra en lokalplans principper, som anvendelsen hører ind under, med mindre denne tidsbegrænses. Der er mulighed for at meddele midlertidig dispensation fra en lokalplans principper i op til 10 år for studieboliger jf. planlovens § 19, stk. 1.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Studieboligerne indrettes i pavilloner. Disse tilsluttes kostskolens opvarmningsform, der er certificeret bionaturgas. Midlertidige pavilloner er ikke omfattet af samme energikrav som nye bygninger indtil en periode på 5 år jf. Bygningsreglementet. Der er krav om at pavillonerne tilsluttes vedvarende energi, når de er opsat længere end 2 år, hvilket opfyldes.


Høring

Sagen er sendt i høring den 11. april med frist for at indsende bemærkninger den 2. maj. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger.


Lovgrundlag – link

Bygningsreglement 2018 vedr. midlertidige pavilloner: http://bygningsreglementet.dk/Historisk/BR18_Version1/Tekniske-bestemmelser/11/Krav/287_292

Planloven vedr. mulighed for at give midlertidig dispensation fra en lokalplans anvendelsesbestemmelse i op til 10 år for studieboliger:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614#id9ab8e41c-5620-4a78-b248-02d507150dac


Sagshistorik, henvisninger

Tidligere meddelt dispensation i en periode på 2 år for anvendelsesbestemmelsen er behandlet af Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, alle den 9. august 2017.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.

177. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for Erhvervsområde Regstrup Syd og Lokalplan for Biogasanlæg ved Snævre

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for Erhvervsområde Regstrup Syd og Lokalplan for Biogasanlæg ved Snævre

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup samt lokalplan for biogasanlæg, vedtages endeligt

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup, afgrænset til at omfatte ramme 14.E06 med en områdeafgrænsning, der alene omfatter arealet nord for motorvejen, vedtages endeligt.

Beskrivelse af sagen

Hensigten med kommuneplantillægget er at muliggøre et erhvervsområde til virksomheder med et stort kørselsbehov ved den kommende motorvejstilslutning ved Regstrup. En del af området er perspektivareal for erhverv i Kommuneplan 2017. Virksomheden Nature Energy ønsker at etablere et biogasanlæg indenfor området, hvorfor der er udarbejdet et lokalplanforslag, der giver mulighed for etablering af et biogasanlæg syd for motorvejen, i denne sag kaldet ”Snævre Vest”.

Såfremt indstillingen følges, vil der være en klagefrist på 4 uger fra det tidspunkt beslutningen bekendtgøres. Bygherre vil efter bekendtgørelse kunne søge om byggetilladelse til byggeri jf. lokalplanen.

 

Ændringer på baggrund af høring

I den gennemførte offentlige høring har administrationen modtaget 282 høringssvar fra 212 forskellige afsendere (borgere, foreninger, myndigheder mv.). Mange borgere og foreninger udtrykker kraftig modstand til sagen. Høringssvarene kredser bl.a. om placering af biogasanlæg, planprocessen, trafikbelastning, miljøpåvirkning, huspriser og lugt-, lyd- og lysgener. Høringssvarene er behandlet i den vedlagte hvidbog. Høringssvarene for borgere og foreninger har ikke givet fagligt grundlag for ændringer i planerne. De myndigheder, som har indsendt høringssvar, har ikke gjort indsigelse, men har fremhævet opmærksomhedspunkter ift. planlægningen. Nogle af disse har resulteret i ændringer. Der er indkommet høringsbidrag fra følgende myndigheder:

 • FDO – Danske Olieberedskabslagre
 • Politi
 • Museum Vestsjælland
 • Erhvervsstyrelsen
 • Vejdirektoratet
 • Miljøstyrelsen
 • BaneDanmark
 • Energinet

 

Behandlingen af høringssvarene har resulteret i følgende ændringer i kommuneplantillægget og lokalplanen:

 • På baggrund af høringssvar nr. 279 fra Vejdirektoratet og nr. 87 fra Erhvervsstyrelsen ændres rammeområdet for kommuneplantillægget. Anden etape af Kalundborgmotorvejen går igennem rammeområdet, og da kommunen ikke kan planlægge for statsligt vejareal, udgår dette af rammeområdet. (Ændringen foretages inden offentliggørelse).
 • På baggrund af høringssvar nr. 279 fra Vejdirektoratet markeres det på kortbilag 5 i lokalplanen, hvor adgangsvejen til biogasanlægget etableres.

 

Overvågning

Såfremt indstillingen følges, vil der ske følgende proces omkring overvågning.

Holbæk Kommune, der er miljømyndighed, har med nærværende projekt udarbejdet miljøgodkendelse og skal efterfølgende føre tilsyn med at virksomheden overholder vilkårene i denne. Overholdelse af vilkårene overvåges ved, at der i miljøgodkendelsen stilles vilkår for målinger, kontrol og egenkontrol samt føring af driftsjournal. Ved miljømyndighedens løbende tilsyn tjekkes dette.

Biogasanlægget skal endvidere udarbejde instrukser, for både drift og vedligehold af anlægget samt for håndtering af uheld og afvigende driftssituationer, herunder håndtering af kontakt til naboer og myndigheder.

Planmyndigheden og byggemyndigheden fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i lokalplanen og udfører almindelig overvågning af, at de planmæssige rammer i kommunens planområder overholdes.

Overvågningen af den trafikale udvikling, herunder støj og kapacitetsproblemer, er en del af den almindelige overvågning af trafikken, der udføres af vejmyndigheden.

Bygherrer foretager en frivillig arkæologisk forundersøgelse på hele arealet (projektområdet) inden anlægsarbejdet påbegyndes. På baggrund heraf vurderes det, om yderligere overvågning i forhold til kulturværdier, fund og fortidsminder er påkrævet.

 

Miljøvurdering

Miljøvurdering af kommuneplantillæg samt lokalplan er ikke ændret pba. høringen, og fremgår som bilag i de digitale udgaver af planforslagene.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Siden planerne blev sendt i høring har der været politiske udmeldinger om et flertal for at afvise den del af planlægningen, der muliggør etableringen af et biogasanlæg.

 

Såfremt den alternative indstilling følges, falder planlægningen for den sydlige del af erhvervsområdet bort (og dermed mulighed for at indplacere et biogasanlæg) og kommuneplantillægget vedtages med den ændring, at kommuneplanramme 14.E06 får en mindre arealmæssig udstrækning, så den alene omfatter arealet nord for motorvejen. Baggrunden for denne afgrænsning er, at uden rammen for biogasanlægget, forbliver to ”øer” med erhverv, som giver et spredt og usammenhængende område.

 

Vedtages den alternative indstilling, vil ændringen blive foretaget uden ny høring, da ændringen ikke er til ugunst for de berørte parter. Der vil være 4 ugers klagefrist fra den dag tillægget bekendtgøres.


Økonomiske konsekvenser

Af hovedindstillingen:

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

I forbindelse med etableringen af adgangen til erhvervsområdet syd for motorvejen, skal der laves en vejtilslutning til den offentlige vej. Der er indgået en aftale med Nature Energy (bygherre) således at de afholder udgifter til etablering af vejtilslutningen, og kommunen har således ikke udgifter til vejanlæg i forbindelse med projektet.

Dette er også fastlagt i lokalplanen, hvor selve adgangsvejen til anlægget, er angivet som værende privat fællesvej. Det er således bygherres omkostning at etablere vejen.

 

Af den alternative indstilling:

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Af hovedindstillingen:

Ved omdannelse af husdyrgødning i biogasanlægget vil der være en mindsket udledning af metan og lattergas (drivhusgasser). Anlægget vil levere biogas til det naturgasnettet, og vil derfor fortrænge naturgas (fossil energi).

Beregninger viser, at den producerede mængde biogas fra Nature Energy Holbæk medfører en CO2-reduktion på mellem 39.700-58.800 tons CO2 ækvivalenter, hvilket svarer til en reduktion på mellem 8-11,5 % af Holbæk Kommunes samlede CO2 udledning. I beregningen er forbruget af fossile brændsler i forbindelse med kørsel og procesvarme medtaget, og dermed fraregnet CO2-reduktionen.

 

Af den alternative indstilling:

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Øvrige konsekvenser

Af hovedindstillingen:

Lugt, støj og andre emissioner overholder alle, de af Miljøstyrelsen fastsatte grænseværdier for byer og boliger i området. Disse grænseværdier er fastsat ud fra både sundhedsmæssige og genemæssige forhold. På den baggrund vurderes emissioner ikke at medføre en væsentlig påvirkning af omkringboende. Det er forudsat, at anlægget kører efter vilkår fastlagt i anlæggets miljøgodkendelse.

Vedtages hovedindstillingen, vil der på baggrund af anmodning fra udvikler om regulering på nye skærpede vilkår (herunder et skærpet lugtgenekrav på 2 LE) blive udarbejdet et nyt udkast til miljøgodkendelse, der på baggrund af en nærmere vurdering eventuelt vil skulle sendes i fornyet høring på 4 uger.

Anlæggets oplag af biogas er under grænseværdien for hvornår et anlæg betegnes som et risikoanlæg. Risiko for større ammoniakemissioner fra processen kan ikke forekomme idet hovedparten af ammoniakken er på en form, der ikke kan fordampe.

I anlægsfasen kan der forekomme støjpåvirkninger, men idet arbejdet er af midlertidig karakter og desuden foregår inden for almindelig arbejdstid, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. Støjpåvirkningen i driftsfasen vil særligt omfatte transporter og støjgrænseværdierne overholdes i omgivelserne i alle tidspunkter, hvorfor det vurderes ikke at være væsentligt.

Der forventes ikke at grundvandsressourcen påvirkes, idet alle biomasser håndteres og opbevares på befæstede arealer og i lukkede tætte beholdere. Biogasanlæg fremgår ikke på Miljøstyrelsens list over grundvandstruende virksomheder.

Anlægs- og driftsfasen forventes ikke at skabe trafikafviklingsproblemer. De nuværende og fremtidige anlægsarbejder i området i form af Kalundborgmotorvejen og forlængelse af Ringvejen vil medføre en forbedret trafiksikkerhed og fremkommelighed for såvel bløde som hårde trafikanter i området. Disse anlæg vil være med til at separere de bløde trafikanter fra de hårde trafikanter vha. bl.a. stitunneller.

Realisering af projektet vil skabe arbejdspladser i såvel anlægs- som driftsfasen inden for bygge- og biogasteknologisektoren samt ved driften af anlægget og desuden medføre afledte positive effekter i jordbrugserhvervene, bl.a. på grund af biomassens gødningsværdi.


Høring

Planerne har været i høring i 8 uger. Høringen blev afsluttet fredag d. 10. maj. Administrationen har modtaget 282 høringssvar fra 212 forskellige afsendere. Høringssvarene er vedhæftet som bilag. Administrationens behandling af høringssvarene er samlet i en hvidbog som ligeledes er vedlagt som bilag.  


Lovgrundlag – link

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Sagshistorik, henvisninger

5/9-18 Økonomiudvalget: Igangsættelse af planlægning for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 177)
 

12/12-18 Kommunalbestyrelsen: 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 261)

 

23/1-19 Kommunalbestyrelsen: Igangsættelse af planlægning for alternativ placering (punkt 22)

13/3-19 Kommunalbestyrelsen: Beslutning om 1. behandling af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag 14.11 for et biogasanlæg ved Snævre Vest (punkt 51)

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Et flertal bestående af A, V, O og Ø indstiller, at den alternative indstilling tiltrædes

Et mindretal bestående af I anbefaler, at hovedindstillingen tiltrædes. Hovedindstillingen anbefales, da høringssvar fra borgere og foreninger mm. Ikke har givet fagligt grundlag for ændringer i planerne, herunder transportkonditionerne til og fra biogasanlægget. Desuden henvises til den strategiske varmeplan for udfasning af naturgas i Holbæk Kommune, primært Holbæk by


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, O, V, F, Ø og C).

Imod stemte 1 (I), som ønsker, at hovedindstillingen indstilles godkendt, da høringssvar fra borgere og foreninger mm. ikke har givet fagligt grundlag for ændringer i planerne, herunder transportkonditionerne til og fra biogasanlægget. Desuden henvises til den strategiske varmeplan for udfasning af naturgas i Holbæk Kommune, primært Holbæk by.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Den alternative indstilling godkendt.

For stemte 29 (A, O, Ø, F, L, C, B og V).

Imod stemte 2 (I), som ønsker, at hovedindstillingen godkendes, da høringssvar fra borgere og foreninger mm. ikke har givet fagligt grundlag for ændringer i planerne, herunder transportkonditionerne til og fra biogasanlægget. Desuden henvises til den strategiske varmeplan for udfasning af naturgas i Holbæk Kommune, primært Holbæk by.caseno19-13084_#4936896_v1_kommuneplantillæg.pdf
caseno19-13084_#4937178_v1_lokalplan 14_11.pdf
caseno19-13084_#4936898_v1_hvidbog - besvarelse af høringssvar.pdf
caseno19-13084_#4936903_v1_bilag til hvidbog - originale høringssvar (1).pdf
caseno19-13084_#4936906_v1_bilag til hvidbog - originale høringssvar (2).pdf
caseno19-13084_#4936908_v1_bilag til hvidbog - originale høringssvar (3).pdf
caseno19-13084_#4936910_v1_bilag til hvidbog - originale høringssvar (4).pdf

Bilag

Kommuneplantillæg
Lokalplan 14_11
Hvidbog - besvarelse af høringssvar
Bilag til Hvidbog - Originale høringssvar (1)
Bilag til Hvidbog - Originale høringssvar (2)
Bilag til Hvidbog - Originale høringssvar (3)
Bilag til Hvidbog - Originale høringssvar (4)


178. Beslutning om frigivelse af midler til havneudvikling

Beslutning om frigivelse af midler til havneudvikling

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der frigives 3.5 mio. kr. til igangsætning af arbejde med renovering af havnespuns ved Krags Brygge. Arbejdet finansieres via budgetsatte anlægsmidler til kajkonstruktion i budget 2019.
 2. Der igangsættes en skitseopgave for en omdannelse af havnehallerne, der huser aktiviteter for Kystlivscenter og Nationalmuseet. Midlerne til udarbejdelse af skitseopgaven, 240.000 kr., finansieres ved budgetsatte midler i Budget 2019 til ”Projektudvikling af Holbæk Havn”.
 3. Der frigives 400.000 kr. til gennemførelse af myndighedsproces for nedlukning af havnedeponi på Ny Hage, samt gennemførelse af udbud i omvendt licitation for realisering af havnepark. Midlerne frigives fra budgetsatte midler i Budget 2019 til ”Projektudvikling af Holbæk Havn”.
 4. Der frigives 1.5 mio. kr. til Filmtorvet, herunder etablering af tryghedsskabende belysning og byinventar. Projektet finansieres ved omprioritering af resterende budgetsatte anlægsmidler i Budget 2019 afsat til kajkonstruktion

Beskrivelse af sagen

Den Politiske Havnegruppe drøftede på seneste møde den 8. maj 2019 en prioritering af en række projektforslag og anlægsopgaver i havneområdet. Der er til sagen vedlagt en prioriteringsoversigt, som er tilrettet i forlængelse af havnegruppens drøftelse.
I forlængelse af prioriteringsdrøftelsen besluttede Havnegruppen at anbefale igangsætning af renoveringsarbejde af havnespunsen ved Krags Brygge, som en forudsætning for at kunne komme videre med en færdiggørelse af havnepromenaden, jf. beskrivelse i prioriteringsoversigten, og i overensstemmelse med afsatte midler til projektet i Budget 2019.
Dernæst anbefaler Havnegruppen, at der igangsættes en skitsering for en visuel omdannelse af havnehallerne, så de afspejler bygningernes maritime indhold, kystlivscenter og Nationalmuseets arbejde med historiske skibe, bl.a. med reference til ombygningen af værftet i Gl. Havn og reference projekt ved ”Mystic Seaport”. Det nye koordinationsråd for Gl. Havn inddrages i skitseringsarbejdet. Beskrivelse af skitseopgaven, inkl. referencebillede fra ”Mystic Seaport” m.v. er vedlagt sagen som bilag.
Endvidere anbefaler Havnegruppen, at der frigives midler til at komme videre med myndighedsproces og udbudsopgave for en omdannelse af Ny Hage til havnepark. Skitseprojekt for en omdannelse af Ny Hage er vedlagt sagen som bilag.
Endelig anbefales, at der frigives midler til tryghedsskabende byinventar på Filmtorvet. Med beslutningen om at gøre Filmtorvet permanent vurderes, at der bør gøres en række tiltag til at forbedre byrum, miljø og skabe bedre tryghed, eksempelvis ved etablering af ny og bedre belysning og byrumsinventar i området.


Økonomiske konsekvenser

Ved tiltrædelse af indstillingens pkt. 1 frigives 3.5 mio. kr. til igangsætning af arbejde med renovering af havnespunsen ved Krags Brygge, herunder udbud af teknisk rådgivning, forundersøgelser, projektering og udbud af entreprenørarbejder i 2019, samt evt. udførelse af forberedende arbejder (flytning af ankerkonstruktion ved højhuset, pilotprojekt m.v.), i det omfang det kan nås i 2019. Arbejdet finansieres af de afsatte anlægsmidler til kajkonstruktion i Budget 2019. Den resterende del af disse midler i Budget 2019 på 1.5 mio. kr. til kajkonstruktion omprioriteres til Filmtorvet, jf. indstillingspunkt 4, idet tiltagene på Filmtorvet bør udføres snarest, og proces omkring færdiggørelse af havnespuns og promenade strækker sig ind i 2020, med hertil hørende nye budgetmidler.

Ved tiltrædelse af indstillingens pkt. 2 igangsættes arbejde med skitsering af visuel omdannelse af havnehallerne på Blegstræde Hage, i henhold til det til sagen vedlagte tilbud. Midlerne til skitseringen finansieres ved budgetsatte midler i Budget 2019 til ”Projektudvikling af Holbæk Havn”.
 

Ved tiltrædelse af indstillingens pkt. 3 frigives 400.000 kr. til gennemførelse af myndighedsproces og udbud for omdannelse af Ny hage til Havnepark. Midlerne finansieres af afsatte midler i Budget 2019 ”Projektudvikling Holbæk Havn”.


Høring

Havnegruppens arbejde sammenfattes i løbet af efteråret i et udkast til en helhedsplan for den samlede prioriteringsoversigt


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Ad 1: Indstilles godkendt.

 

Ad 2, 3 og 4: Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, O, V, F, Ø og C) indstiller, at punkt 2, 3 og 4 tiltrædes.

Imod stemte 1 (I).


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Ad 1: Godkendt.

Ad 2, 3 og 4: Godkendt.

For stemte 29 (A, O, Ø, F, L, C, B og V).

Imod stemte 2 (I).caseno18-24167_#4932044_v1_oversigt med forslag til prioritering af projekter og anlæg i havneområdet.pdf.pdf
caseno18-24167_#4932053_v1_holbæk havn_ tilbud_skitseforslag omdannelse af havnehallerne.pdf.pdf
caseno18-24167_#4932059_v1_holbæk havnepark_skitseprojekt ny hage.pdf.pdf

Bilag

Oversigt med forslag til prioritering af projekter og anlæg i havneområdet.pdf
Holbæk Havn_ Tilbud_Skitseforslag omdannelse af havnehallerne.pdf
Holbæk Havnepark_Skitseprojekt Ny Hage.pdf


179. Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 om afvikling af etape i Holbæk Kommune i forbindelse med Tour de France 2021 i Danmark

Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 om afvikling af etape i Holbæk Kommune i forbindelse med Tour de France 2021 i Danmark

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune indgår samarbejdsaftale med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 om afvikling af etape i Holbæk Kommune i forbindelse med Tour de France 2021
 2. Udgiften på i størrelsesordenen 1 mio. kr. til afholdelse af Tour de France prioriteres i budgetforhandlingerne for 2020-2023

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med Tour de France 2021 afvikles de 3 første etaper af løbet i Danmark i dagene den 2. – 4. juli. Amaury Sport Organisation S.A. (A.S.O.) er den ansvarlige organisation for Tour de France. I forbindelse med etaperne i Danmark er der oprettet en dansk organisation, Grand Départ Copenhagen Denmark 2021, som med reference til A.S.O. bliver ansvarlig for afviklingen af de 3 etaper i Danmark.

Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 har peget på, at 2. etape kører igennem Holbæk Kommune den 3. juli. Etapen har start i Roskilde og mål i Nyborg. Ruten er ikke endeligt planlagt og der kan derfor ske ændringer af ruteføringen.

Den 4. april 2019 var borgmester Christina Krzyrosaik Hansen og kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard derfor inviteret til møde med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 (arrangøren), for at drøfte mulighederne for at føre 2. etape igennem Holbæk Kommune. Af hensyn til den videre planlægning af det store arrangement fik Holbæk Kommune frist til den 3. juni 2019 om at tilkendegive, hvorvidt man ønsker at deltage i afviklingen af 2. etape.

For at kunne overholde tidsfristen rundsendte borgmester Christina Krzyrosaik Hansen den 14. maj 2019 et brev til Kommunalbestyrelsen, hvor hun bad om af få en forhåndstilkendegivelse omkring Holbæk deltagelse i Tour de France med svarfrist senest den 21. maj.

Derfor skal der med denne sag tages endelig politisk stilling til at indgå en samarbejdsaftale med arrangøren og Holbæk Kommune om afvikling af 2. etape af Tour de France 2021. Samtidig skal der tages stilling til, at den økonomiske ramme til de opgaver, der skal afholdes af Holbæk Kommune i forbindelse med afviklingen og efter de krav, som arrangøren stiller, indgår og prioriteres i budgetforhandlingerne for 2020-2023.

Om Tour de France

Tour de France er verdens største cykelløb og verdens 3. største sportsevent. Løbet transmitteres hvert år i 190 lande og har alene på Facebook 2,6 mio. følgere.

At få en etape igennem Holbæk Kommune vil give en unik mulighed for eksponering af Holbæk og give både borgere og turister en enestående mulighed for at opleve Tour de France på nærmeste hold. Erhvervsmæssigt vil det også få værdi – både på kort og langsigt - at få Tour de France-feltet igennem Holbæk. Der forventes øget omsætning hos forretningslivet og turisterhvervet. Fra arrangøren forventes det, at de 3 Tour de France-etaper i Danmark samlet vil tiltrække op imod 1. mio. tilskuere.

Aftalen med arrangøren

Samarbejdsaftalen mellem arrangøren og Holbæk Kommune har til formål at fastlægge den indbyrdes fordeling af de opgaver, der påhviler parterne i forbindelse med gennemkørslen af 2. etape i Holbæk Kommune. Aftalen er betinget af, at A.S.O. godkender det endelige ruteforløb i Danmark, som offentliggøres i første kvartal af 2020. Holbæk Kommune har således ingen indflydelse på rutens forløb. 

 Holbæk Kommune skal afsætte ressourcer både mandskabsmæssigt og økonomisk til:

 • Lokal terrorsikring
 • Relevante godkendelser
 • Omlægning af busruter
 • Organisering af minimum 200 frivillige
 • Klargøre og rengøre kørebanen på ruten
 • Opsætning og nedtagning af afspærring på ruten
 • Sikre at der anvendes minimum 600.000 kr. til lokal markedsføring og aktivering af Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 i perioden 1. januar 2021 – 4. juli 2021
 • Udpege kommunal kontaktperson, som får ansvar for kontakten til arrangøren

Arrangøren leverer bl.a. følgende:

 • Kommunen eksponeres som officiel samarbejdspartner og kommunen kan bruge A.S.O.- logo i sin markedsføring
 • Eksponering gennem live tv
 • Undervisningstilbud til skoleelever om Tour de France. Arrangøren leverer en Tour de France-diktat til skolerne. Ideen er at få gjort flere børn interesserede og aktive i cykelsport

Økonomi ved tidligere cykelevents

I 2013 var Holbæk Kommune vært for en etape i Post Danmark Rundt – enkeltstart. Her var udgiften til afspærring 288.000 kr. I 2014 til motionsløbet TV2 På Tur var udgiften til afspærring 150.000 kr. I 2017 blev det store internationale motionsløb Gran Fondo afviklet i Holbæk. Her var udgiften til afspærring 231.000 kr. For de nævnte cykelevents var der opstillede forskellige krav til afspærring bl.a. om ruten skulle være lukket eller delvis lukket.

Budget Tour de France

I forbindelse med Tour De France vil kravene være skærpede omkring sikkerhed og afspærring.

Derfor forventer administrationen, at de samlede udgifter til gennemførelse af Tour de France i Holbæk Kommune i 2021 vil udgøre i størrelsesordenen 1. mio kr. Heraf udgør 600.000 kr. lokal markedsføring jf. samarbejdsaftalen med arrangøren. De øvrige 400.000 kr. er øvrige udgifter – primært til afspærring, klargøring af vejnet, terrorsikring samt andre udgifter forbundet med arrangementet. Beløbet er anslået. En del af udgifterne til fx klargøring af vejnettet kan formentlig dækkes fra grundbudgettet i kommunen til vedligeholdelse af veje, ligesom en del af udgifterne til andre forbundne udgifter til fx markedsføring kan finansieres med eventmidler på kultur- og fritidsområdet, så det samlede behov for yderligere midler holdes så begrænset som muligt. Finansieringen fremgår under økonomiske konsekvenser.

I skønnet på de 1 mio. kr. indgår ikke personaleressourcer fra administrationen. Det forudsættes, at kerneområderne afsætter de nødvendige personaleressourcer, som primært vil komme fra:

 • Kultur, Fritid og Borgerservice (rekruttering af frivillige og projektkoordination)
 • Vækst og Bæredygtighed (myndighed og drift)
 • Ledelsessekretariatet (kommunikation)
 • Fælles-skaber (rekruttering af frivillige og koordinering af lokale aktiviteter på ruten)
 • Eksterne aktører – herunder andre myndigheder.)

 


Økonomiske konsekvenser

Der forventes udgifter på i størrelsesordenen 1 mio. kr. til afholdelse af Tour de France. Udgiften skal prioriteres i budgetforhandlingerne for 2020-2023.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne beslutning.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-05-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt, idet midler tilvejebragt via fundraising og eksisterende midler så vidt muligt anvendes til finansiering.

For dette stemte 5 (A, O, V, F og C).

Imod stemte 2 (I og Ø). Ø mener, det er for store udgifter i forhold til fordelen for kommunens borgere.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

For stemte 27 (A, O, F, L, C, B og V).

Imod stemte 4 (I og Ø), der mener, det er for store udgifter i forhold til fordelen for kommunens borgere.caseno19-19553_#4935876_v1_aftale med parcourskommuner 31480994_22028753_0.pdf.pdf

Bilag

Aftale med parcourskommuner 31480994_22028753_0.pdf


180. Beslutning om etablering af Kunstgræsbane i Tuse

Beslutning om etablering af Kunstgræsbane i Tuse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der frigives i alt 2,4 mio. kr. fra de afsatte anlægsmidler under renoveringspuljen, budget 2019, og at der bevilges yderligere 2.642.400 kr. til etablering af kunstgræsbane i Tuse.


Beskrivelse af sagen

Den gamle kunstgræsbane i Tuse blev taget i brug i 2011. Siden har der været en høj benyttelsesgrad af banen - både af foreningsbrugere fra Tuse og fra andre lokalområder. Skolens elever har derudover brugt banen i forbindelse med idrætsundervisning og boldspil i frikvarterer.

Den intensive brug af kunstgræsbanen banen har medført, at banens kunstgræstæppe er nedslidt, og at banens nuværende stand betyder, at den ikke lever op til de krav, der stilles for afholdelse af fodboldkampe.  Tuse IF forslår at der anlægges en helt ny kunstgræsbane forbeholdt foreningsbrugere til kampe og træning.

Samtidig fastholdes den eksisterende gamle bane i den nuværende stand, til supplerende træningsbane for foreninger og til legeareal for skolens brugere. Tuse IF har erklæret sig indforstået med, at den eksisterende bane skal kunne anvendes til træning for amerikansk fodbold.

I anlægsbudgettet for 2019 er der afsat 2.4 mio. kr. til etablering af en ny kunstgræsbane. Det afsatte beløb rækker dog ikke, i det der er et reelt behov for yderligere 2.642.400 kr. til etablering af en mere miljøvenlig opbygning af banen ved brug af naturgummi som infill materiale.

Tuse IF har indhentet et samlet tilbud på opbygning og etablering af banen på 4.273,220 kr. Hertil skal lægges 8 % til administrationsbidrag samt 10 % til uforudsete udgifter.

Det forventes at der indhentes yderligere 2 tilbud på opgaven fra eksterne leverandører.

Anlæg af ny kunstgræsbanes betydning for driftstilskud fra kommunen til Tuse IF.

Tuse IF skal selv medvirke til at betale for anlæg af den nye bane. Dette sker ved, at  foreningen selv skal betale 900.000 kr. ud af den samlede anlægssum. Denne betaling sker lavpraktisk ved, at kommunen de kommende 6 år reduceres det årlige driftstilskud med 150.000 kr., som Tuse IF modtager fra Kultur og Fritid.

Når dette kan lade sig gøre, er baggrunden, at der i forbindelse med drift af idrætsanlæg og hal pt. er en betydelig frivillig indsats, hvilket kan frigøre disse midler over en årrække.

Imidlertid er den løbende drift af en kunstgræsbane højere end driften af den græsbane, som nedlægges. Differencen udgør 75.000 kr. årligt på permanent basis.

Samlet set betyder dette, at Tuse IF de 6 kommende år modtager (netto) 75.000 kr. mindre i årligt driftstilskud, hvorefter at Tuse IF fra 2027 for forhøjet deres løbende driftstilskud med 75.000 kr.

Bundopbygningen af kunstgræsbanen er afgørende for et godt resultat og erfaringer viser at det ikke vil være hensigtsmæssigt at ligge selve kunstgræsset i november/december. Arbejdet med opbygning og etablering af kunstgræsbanen forventes derfor allerede påbegyndt ultimo august 2019 afhængig af udbuds- og licitationsprocessen.


Økonomiske konsekvenser

Der gives i alt 2,4 mio. kr. fra de afsatte anlægsmidler i budget 2019 under Økonomiudvalget, og der bevilges yderligere 2.642.400 kr. til opbygning og etablering af kunstgræsbanen.

Det afsatte beløb skal dække rådgivning, administrationsbidrag på 8 %, uforudsete udgifter  10 % samt etablering af kunstgræsbanen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved at benytte TPE naturgummi, som er en blanding af naturgummi og syntetisk gummi, til opbygning af kunstgræsbanen , forventes infill materialet at have et lavere indhold af miljøskadelige stoffer som kan spredes i miljøet.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-05-2019

Det indstilles, at der etableres en kunstgræsbane i Tuse.

 

Et flertal bestående af O, B og L indstiller, at der anvendes naturgummi som infill materiale, jf. indstillingen. Et mindretal bestående af A indstiller, at der anvendes kork som infill materiale.

Et mindretal bestående af V undlader at stemme.

 

Finansieringen sker med midler afsat i budgettet til kunstgræsbanen i Tuse og med midler afsat i budgettet til renovering af kommunale bygninger og faciliteter.


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Udvalget for Kultur og Fritids indstilling indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, O, V, F og C).

Imod stemte 1 (I).

1 (Ø) undlod at stemme.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

A, F, O og V stillede ændringsforslag om, at der etableres yderligere en kunstgræsbane i Tuse. Banen etableres med SBR/ELT gummi (vulkaniseret gummi fremstillet af genanvendte bildæk) som infill materiale.

Der afsættes i alt 4,3 mio. kr. til etablering af banen, hvoraf de 2,4 mio. kr. kommer fra de afsatte anlægsmidler i budget 2019 til etablering af kunstgræsbanen i Tuse, og de resterende 1,9 mio. kr. kommer fra midler afsat i budgettet til renovering af kommunale bygninger og faciliteter. Der afsættes endvidere 0,2 mio. kr. til miljø- og klimasikring i form af optimering af kanter og afskærmning af den eksisterende kunstgræsbane i Tuse, der kommer fra midler afsat i budgettet til renovering af kommunale bygninger og faciliteter. Der afsættes således samlet 4,5 mio. kr. til etablering af yderligere en kunstgræsbane i Tuse samt miljø- og klimasikring af den eksisterende bane. Dette er 0,5 mio. kr. mindre end forudsat. Dette beløb indgår i anden renovering af kommunale bygninger og faciliteter.

Tuse IF bidrager til finansieringen af den yderligere kunstgræsbane med 900.000 kr. fordelt med 150.000 kr. årligt i 6 år.

Ændringsforslaget blev godkendt.

For stemte 27 (A, O, F, L, C, B og V).

Imod stemte 4 (Ø og I). Ø ønsker ikke kunstgræsbaner, så længe der ikke er sikkerhed for miljøkonsekvenserne. I stemte imod, da I ønsker økonomisk mådehold også på anlægsmidler.

 

181. Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner

Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Planlægning for udvikling af boligbebyggelse i Mårsø igangsættes
 2. Planlægning for udvidelse af Megacenteret, Holbæk igangsættes

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan. Der er desuden udarbejdet et kortbilag (bilag 1), der viser placeringen af planerne.

 

1 Lokalplan for boligbebyggelse i Mårsø (bilag 2)

I forbindelse med kommuneplan 2017 blev byområdet ved Mårsø udvidet, så der er mulighed for yderligere boliger i den østlige del af Mårsø. Området ligger særdeles attraktivt med udsigt mod fjorden syd for området, og lokalplanens fastsætter bestemmelser så bebyggelsen placeres hensigtsmæssigt i forhold til den eksisterende bebyggelse i Mårsø, og så der afstand fra Tuse Næs Vej, så der ikke opstår støjgener. Lokalplanen vil give mulighed for enten 8-10 rækkehuse eller 4-5 parcelhuse. Det vurderes, at projektet vil bidrage til en hensigtsmæssig udvikling i Mårsø.

 

2 Kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af Megacenteret, Holbæk (bilag 3 og 4)

Holbæk Kommune har fået en henvendelse fra NPV (et byggeudviklingsfirma), der ønsker at udvide Holbæk Megacenter, så der bliver mulighed for flere butikker og serviceerhverv. Projektets samlede etageareal er ca. 43.250 m2, heraf 32.500 m2 til detailhandel. I projektet indgår ønske om etablering af en dagligvarebutik på op til 1500 m2. Projektet er benævnt BIG Holbæk.

 

Udvikler af projektet (NPV) har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at gennemføre en analyse af de kommercielle muligheder for at etablere en udvidelse af Megacenteret. ICP’s vurdering er bl.a. at etableringen af udvidelsen vil øge oplandet til det samlede Megacenter, og at BIG Holbæk og Holbæk Megacenter tilsammen vil kunne trække butikker, der ikke er tilstede på det danske marked i dag til Holbæk, hvilket vil give forbrugerne et attraktivt udbud. Udviklers konsulent har udarbejdet et notat, der beskriver projektet i forhold til bæredygtighed. Dette notat er vedlagt som bilag 4.

 

Kommuneplanen udlægger i dag areal til en udvidelse af megacentret og dermed vil projektet være en realisering af kommunens planlægning. Dog er der i projektet planlægningsmæssige forhold, som kommuneplanen ikke giver mulighed for og derfor vil det ansøgte projekt medføre et kommuneplantillæg

 

Projektet forudsætter lokalplanlægning, og ny kommuneplanlægning, da det ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer for detailhandel i Aflastningsområdet (Megacenteret). Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen på følgende områder:

 • Projektet overskrider den samlede ramme til detailhandel indenfor aflastningsområdet.
 • Projektet er ikke i overensstemmelse med retningslinje 2.2.3, der fastsætter en min. butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker på 800 m2. I projektet ønskes en min. butiksstørrelse på 500 m2.
 • I projektet indgår ønske om en dagligvarebutik på ca. 1.500 m2, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 2.2.2, der fastlægger, at der maks. må være én dagligvarebutik på maks. 1000 m2. Denne er allerede etableret. Projektet ønsker derfor at øge rammen til dagligvarehandel med 1.500 m2 og mulighed for én dagligvarebutik mere – altså to i alt.
 • En mindre udvidelse af området, i forhold til det areal der udlagt til butiksformål i kommuneplanen (udvidelse af ramme 2.C08 så det følger matrikelskel).
 • Der ønskes en større bygningshøjde end kommuneplanen har fastlagt. Der ønskes bebyggelse i op til 16 meter ved 2 etager. Dette er højere end de maks. 11 meter ved 2,5 etage som kommuneplanrammerne har fastlagt.
 • I projektet ønskes mulighed for skiltning med andre størrelser og begrænsninger end der er fastlagt i kommuneplanens generelle rammer.
 • Projektet ønskes realiseret uden at der skal etableres beplantningsbælte langs Omfartsvejen. I kommuneplanen fremgår det, at der skal etableres et beplantningsbælte langs Omfartsvejen.

Administrationen bemærker, at da projektet overskrider kommuneplanens retningslinjer og rammer for detailhandel i aflastningsområdet, vil der i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget skulle udarbejdes en redegørelse, der opfylder Planlovens krav og er i overensstemmelse med vejledning om detailhandel. Af denne redegørelse skal det bl.a. fremgå, hvordan den øgede detailhandelsramme vil påvirke den eksisterende detailhandel indenfor oplandet til centeret, herunder indenfor Holbæk by.

 

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 5.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

 • 2.87 Kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk
 • 11.18 Kommuneplantillæg og lokalplan for boligbebyggelse på vandværkshøjen, Jyderup

 


Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser ved igangsættelse af planerne.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Ad. 1) Indstilles godkendt, idet der gives mulighed for både rækkehuse og parcelhuse

Ad. 2) Indstilles ikke godkendt.

For stemte ingen.

Imod stemte 1 (Ø). Ø kan ikke tiltræde, at der igangsættes planlægning for udvidelse af Megacentret. Ø finder det ikke nødvendigt at bruge penge på forarbejdet til en ny planlægning, da der allerede eksisterer tilstrækkelige udviklingsmuligheder for handelslivet i Holbæk bymidte og det eksisterende Megacenter.

4 ( A, V, O og I) undlod at stemme.

 

Udvalget ønsker en afklaring af de trafikale forhold og afvigelser fra den eksisterende kommuneplan.

 

Udvalget indstiller endvidere, at Økonomiudvalget overlader den endelige beslutning om igangsættelse af planlægning for udvidelse af Megacenteret til Kommunalbestyrelsen


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Ad 1: Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø godkendt.

Ad 2: Ikke godkendt.

For indstillingen stemte 3 (A, O og V).

Imod stemte 3 (I, Ø og C).

1 (F) undlod at stemme.

Økonomiudvalget besluttede at sende denne del af punktet til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Ad 2: Godkendt.

For stemte 20 (A, O og V).

Imod stemte 10 (Ø, L, B, C og I).

1 (F) undlod at stemme.

I, Ø og B stemte imod, da de ønsker at bevare arbejdsdelingen mellem midtbyen og Megacentret.

C stemte imod, da de ønsker at styrke midtbyen.

 caseno19-3777_#4930302_v1_bilag 5 status planer.pdf
caseno19-3777_#4930301_v1_bilag 4 redegørelse for bæredygtighed vedrørende udvidelse af megacenter.pdf
caseno19-3777_#4930299_v1_bilag 3 prioriteringsnotat udvidelse af megacetneret, holbæk.docx
caseno19-3777_#4930294_v1_bilag 2 prioriteringsnotat for boligbebyggelse mårsø.docx
caseno19-3777_#4930291_v1_bilag 1 placering af nye planer.pdf

Bilag

Bilag 5 Status planer
Bilag 4 Ansøgers redegørelse for bæredygtighed vedrørende udvidelse af Megacenteret, Holbæk
Bilag 3 Prioriteringsnotat udvidelse af Megacenteret, Holbæk
Bilag 2 Prioriteringsnotat for boligbebyggelse Mårsø
Bilag 1 Placering af nye planer


182. Beslutning om nedslag i salgspriserne for Ny Taastrupvej 2 og L. C. Worsøesvej 8, Holbæk

Beslutning om nedslag i salgspriserne for Ny Taastrupvej 2 og L. C. Worsøesvej 8, Holbæk

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag


Indstilling

 Administrationen indstiller, at:

 1. en ramme for et samlet nedslag i salgspriserne på maksimum 6,44 mio.kr. ved salg af Ny Taastrupvej 2 og L.C. Worsøesvej 8, Holbæk, til Lejerbo Holbæk godkendes

Beskrivelse af sagen

Ny Taastrupvej 2, Holbæk
Byrådet gav 25. oktober 2017 Lejerbo Holbæk tilsagn til at opføre 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, Holbæk og godkendte samtidig at sælge grunden matr.nr. 4 ak Taastrup til Lejerbo Holbæk for 14,364 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen gav 21. november 2018 Lejerbo Holbæk et nedslag i købesummen på 3,97 mio. kr., da det viste sig, at grunden er meget mere forurenet med pesticider, som følge af den tidligere anvendelse af ejendommen som frugtplantage, end først antaget. Salgsprisen udgør efter nedslaget 10,394 mio. kr. inkl. moms.

Det pesticid forurenede jord vil blive anvendt til etablering af jordvold ved byggeriet på L. C. Worsøesvej og Tåstrup Byvej.

L. C. Worsøesvej 8, Holbæk
Byrådet gav 13. december 2017 Lejerbo Holbæk tilsagn til at opføre 100 små almene familieboliger på L. C. Worsøesvej, Holbæk og godkendte samtidig at sælge grunden matr.nr. 21 og del af 4ev Tåstrup, Holbæk Jorder til Lejerbo Holbæk for 5,978 mio. kr.

Holbæk Kommune har modtaget et tilskud fra staten på 6,117 mio. kr. til delvis finansiering af den kommunale grundkapital til de små boliger.

Byggeriet på L.C. Worsøesvej er i gang, og det er i forbindelse udgravning til fundament og jordvold konstateret, at grunden som tidligere har været anvendt gartnermæssigt som oplagsplads for komposteringsaffald, grene, sten m.v., er fyldt med grene, brokker og forskelligt affald - f.eks. traktordæk, cykelstel og plast - som er dækket med muld. De konstaterede brokker m.m. gør ikke, at jorden er forurenet, men ved bortskaffelse af jorden er det nødvendig at sortere brokker m.m. fra.

Lejerbos rådgivere har beregnet omkostningerne til håndtering af jord med de konstaterede grene, brokker, traktordæk, plast m.m. fra udgravning til fundament og støjvold til 6,44 mio. kr. Det endelige beløb afhænger af de faktiske omkostninger, som skal dokumenteres overfor Holbæk Kommune, når jordarbejderne er afsluttet. Lejerbos rådgivere arbejder på at finde besparende løsninger, men det er nødvendigt, at Kommunalbestyrelsen godkender rammebeløbet for et afslag på nuværende tidspunkt, inden alle muligheder for besparelser er afsøgt og indarbejdet i projektet, da det vil koste projektet store byggepladsomkostninger, hvis projektet ligger stille.

Da der er tale om opførelse af almene familieboliger, som er underlagt et fast maksimumsbeløb, som ikke må overskrides, er det ikke muligt at afholde omkostningerne i byggesagerne.

L. C. Worsøesvej 8 er ikke registret som forurenet, og ejendommen er blevet solgt, uden at administrationen var vidende om det reelle omfang af grene, brokker og andet affald, som var blevet jævnet ud og dækket med muld, da arealet ikke længere blev anvendt som oplagsplads.

Ved at give et nedslag fastholdes etableringen af 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2 og sikre, at de 100 små almene familieboliger på L. C. Worsøesvej kan etableres med langtidsholdbare materialer og driftstekniske enkle løsninger, som er nødvendige for, at driftsudgifterne og de lovpligtige henlæggelser til planlagte vedligeholdelser og fornyelser, ikke skal stige som følge af højere vedligeholdelsesudgifter.

Hvis driftsomkostningerne stiger som følge af besparelser i byggeprojektet, vil det betyde, at de fastsatte huslejer for en 1-rumsbolig ikke kan holdes på 3.000 kr. inkl. forbrugsafgifter og efter fradrag af boligstøtte.

Ved at give et nedslag fastholdes Lejerbos etablering af 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2 og sikrer, at de 100 små almene familieboliger på L. C. Worsøesvej kan etableres med langtidsholdbare materialer og driftstekniske enkle løsninger, som er nødvendige for, at driftsudgifterne og de lovpligtige henlæggelserne til planlagte vedligeholdelser og fornyelser, ikke skal stige som følge af højere vedligeholdelsesudgifter.

Hvis driftsomkostningerne stiger som følge af besparelser i byggeprojektet, vil det betyde at de fastsatte huslejer for en 1-rumsbolig ikke kan holdes på 3.000 kr. inkl. forbrugsafgifter og efter fradrag af boligstøtte.

Nedslagene vil blive fordelt på de to salgspriser, når jordarbejdet er afsluttet og omkostningerne er kendte og dokumenterede.

Konsekvenser for Lejerbos projekter, hvis indstillingen ikke godkendes

Hvis de to projekter skal gennemføres uden nedslag, vil det få store konsekvenser – dels for de kommende beboere i de berørte afdelinger, men også for Lejerbo Holbæk som selskab – herunder alle de øvrige beboere i Lejerbo Holbæks godt 1.800 lejemål.

For de 100 boliger på L. C. Worsøesvej er 83 % af boligmodulerne pt. allerede produceret og står til afsendelse i Hobro. Her er ingen muligheder for besparelser. Det er således kun realistisk at gennemføre besparelser på valg af facadematerialer, tilskære et i forvejen minimalistisk landskab- og beplantningsprojekt og lade belægninger m.m. udgå til fordel for grusarealer m.m. Det ligger langt fra Lejerbos intention om at bygge billige boliger med langtidsholdbare materialevalg og driftstekniske enkle løsninger. Rammebeløbet for sagen vil blive presset til det yderste, hvilket betyder at nettokapitalomkostningerne vil stige, ligesom det vil være nødvendigt at opjustere de årlige driftsomkostninger og henlæggelser til vedligeholdelse grundet valg af ringere materialer m.m. Det skal i den forbindelse gentages, at netop disse boliger henvender sig til kommende beboere fra kommunen, som må forventes at have et meget begrænset økonomisk råderum.

Resterende omkostninger vedr. håndtering af affald på L. C. Worsøesvej – som ikke kan afholdes af byggesagen og afdelingen – vil skulle henføres til organisationen Lejerbo Holbæk og finansieres ved lånoptagelse i selskabet, og dermed berøres alle godt 1.800 lejemål i Lejerbo Holbæk med lejeforhøjelser.

Skæve boliger

Der er udfordringer med etablering af de skæve boliger, da der er konstateret affald og brokker, hvor boligerne skal ligge. Drøftelser for løsning heraf pågår. Der vil senere komme en særskilt sag vedrørende de skæve boliger til politisk behandling.


Beskrivelse af alternativ indstilling

 


Økonomiske konsekvenser

Kommunen giver et nedslag i salgspriserne på op til 6,44 mio. kr. afhængig af de dokumenterede omkostninger.

Kommunen betaler grundkapital til Landsbyggefonden i forbindelse med etablering af almene boliger. Se bilag 1.

Med et maksimalt afslag på 6,44 mio. kr. bliver den samlede kommunale udgift til grundkapitallån på 8,22 mio. kr.

Efter nedslaget vil grundenes salgspriser ikke være tilstrækkelige til at finansiere de kommunale grundkapitaler.

Der skal derfor findes finansiering for nedslaget på op til 5,15 mio. kr.  Kommunal grundkapital påvirker hverken kommunens service- eller anlægsramme. Grundkapital opkræves af Landsbyggefonde og udbetales til Lejerbo i takt med, at der er afholdt omkostninger til byggeriet. Udgiften finansieres af salgsindtægter primo 2020.

Projektets samlede økonomiske konsekvenser er samlet i bilag 3.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Oprensning af jord med pesticider på Ny Taastrupvej 2 og oprensning af grene, brokker og andet affald på L. C. Worsøesvej sikre, at det er muligt at opføre nye almene familieboliger af gode materialer og med lavt energiforbrug.


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet, den 25. oktober: Punkt 203: Beslutning – Tilsagn til opførelse af 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, Holbæk.

Byrådet, den 13. december 2017: Punkt 255: Beslutning -Tilsagn til opførelse af 100 almene familieboliger på L. C. Worsøesvej, Holbæk. 

Kommunalbestyrelsen, den 21. november 2018: Punkt 224: Beslutning om nedslag i salgsprisen for Ny Taastrupvej 2, Holbæk


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt.caseno17-45911_#4940729_v1_bilag 2 gis-kort med ny taastrupvej 2 og l. c. worsøesvej 8.pdf
caseno17-45911_#4940641_v1_bilag 1 forklaring af skema a-b-c ved nybyggeri.docx
caseno17-45911_#4941052_v1_bilag 3 økonomiske konsekvenser ved opførelse af almene familieboliger på ny taastrupvej 2, og l. c.docx

Bilag

Bilag 2: GIS-kort med Ny Taastrupvej 2 og L. C. Worsøesvej 8
Bilag 1: Forklaring af skema A-B-C ved nybyggeri
Bilag 3: Økonomiske konsekvenser ved opførelse af almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, og L. C. Worsøesvej 8, Holbæk


183. Beslutning om salg af ejendomme - juni 2019

Beslutning om salg af ejendomme - juni 2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. nedenstående ejendomme kan sælges

Beskrivelse af sagen

Matr.nr. 14g Tølløse by, Tølløse – Tølløsevej 41, 4340 Tølløse.

Ejendommen har være udlejet til NVPro (Nordvestsjællands Produktionsskole) gennem en lang årrække.

NVPro nåede inden deres konkurs at opsige lejemålet, da FGU ikke skal benytte lejemålet, når de starter op 1. august 2019. Lejemålet blev opsagt til fraflytning pr. 31.07.2019 og det var aftalt af Holbæk Kommune kunne igangsætte salget allerede nu.

Det er afstemt med kurator i boet efter NVPro, at den aftalte salgsproces skal fastholdes.  

Administrationen har bedt 2 mæglere om at udarbejde et salgsoplæg.

 

Matr.nr. 5y Tornved by, Jyderup og matr.nr. 5u Tornved by, Jyderup

Holbæk Kommune er blevet kontaktet med et tilbud om at sælge nedenstående ubebyggede ejendomme:

 

Matr.nr. 5 y Tornved by Jyderup,

Grundarealet er på 5.700 m2, beliggende i landzone, på grundstykket er en mindre naturbeskyttet sø.

Grundstykket vil blive arealoverført til købers ejendom, som er en landbrugsejendom.

Grundstykket kan ikke selvstændigt bebygges

 

Matr.nr. 5u Tornved by, Jyderup.

Arealet udgør 2053 m2. Arealet er et mindre grundstykke som er blevet tilovers i forbindelse med at matr.nr. 5a Tornved by, Jyderup er udstykket og solgt i mindre grundstykker. 

Grundstykket vil blive arealoverført til købers ejendom og kan ikke selvstændigt bebygges.

 

Med henblik på at sikre alle grundejere, som har jord op til de 2 matrikler, lige mulighed for at byde på ejendommene, så er der fremsendt materiale til berørte grundejere, hvori de gives mulighed at byde på ejendommene. Ved udløb af tilbudsfristen var der ikke kommet yderligere bud på matriklerne.

Dermed har Holbæk Kommune kun modtaget det oprindelige tilbud på køb af de 2 ejendomme til en pris på kr. 15 +moms pr. m2, hvilket administrativ vurderes at være en passende pris.

Idet ejendommenes størrelse ikke umiddelbart giver mulighed for at gennemføre et salg uden offentligt udbud, så er der taget kontakt til Ankestyrelsen med henblik på deres vurdering af muligheden for at dispensere fra udbudsreglerne. En gennemførelse af salget uden udbud gennemføres kun, såfremt Ankestyrelsen meddeler dispensation. Såfremt Ankestyrelsen ikke meddeler dispensation, så sættes grundene til salg i offentligudbud til en mindstepris på kr. 15 + moms. Pr. m2.

 

 

Del af Vejlitra 7000be Ladegården, Holbæk Jorder og del af matr.nr. 1a Ladegården, Holbæk Jorder.

I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for matr.nr. 1alø Ladegården, Holbæk Jorder, har ejer forespurgt Holbæk Kommune om køb af ca. 530 m2 af vejlitra 7000be Ladegården, Holbæk Jorder. Arealet er noteret som offentlig vej. Vejstykket skal i forbindelse med opførslen af tæt/lav bebyggelse, nedlægges som offentlig vej og fremadrettet være privat fællesvej. Kommunalbestyrelsen accepterer ved salget, at det solgte, nedlægges som offentlig vej. Køber har indhentet mæglervurdering fra Danbolig, Erhverv, Holbæk, der har værdiansat vejstykket til kr. 25.000.

I forbindelse med byggeriet har Holbæk Kommune stillet krav om, at bygherre skal etablere støjvold ud mod Stenhusvej. Arealet som støjvolden skal anlægges på (del af matr.nr. 5a Ladegården, Holbæk Jorder) er ejet af Holbæk Kommune. Arealet udgør ca. 1850 m2. Køber har indhentet en mæglervurdering fra Danbolig, Erhverv, Holbæk som vurdere arealet til kr. 25.000.

Begge salg er uden omkostninger for Holbæk Kommune.


Økonomiske konsekvenser

Matr.nr. 5y Tornved by, Jyderup og matr.nr. 5u Tornved by, Jyderup

Samlet salgspris for de to grundstykker, kr. 30.795 + moms. Handlen er uden omkostninger for Holbæk Kommune. Samtlige omkostninger afholdes af køber.

 

Del af Vejlitra 7000be Ladegården, Holbæk Jorder og del af matr.nr. 1a Ladegården, Holbæk Jorder.

Salgspris for de to delarealer, kr. 50.000 + moms. Handlen er uden omkostninger for Holbæk Kommune. Samtlige omkostninger afholdes af køber.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår Tølløsevej 41 og del af vejlitra 7000be og matr.nr. 1a Ladegården, Holbæk Jorder

Indstilles godkendt fro så vidt angår matr. 5y og 5u Tornved by, Jyderup.

For dette stemte 6 (A, O, I, V, F og C).

Imod stemte 1 (Ø), som mener, at kommunen skal beholde områder af hensyn til biodiversiteten.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Godkendt for så vidt angår Tølløsevej 41 og del af vejlitra 7000be og matr.nr. 1a Ladegården, Holbæk Jorder.

Godkendt for så vidt angår matr. 5y og 5u Tornved by, Jyderup.

For dette stemte 29 (A, O, F, L, C, I, B og V).

Imod stemte 2 (Ø), som mener, at kommunen skal beholde områderne af hensyn til biodiversiteten.caseno18-513_#4935068_v1_tøllsevej 41, tølløse giskort 1.pdf.pdf
caseno18-513_#4935072_v1_tøllsevej 41, tølløse giskort 2.pdf.pdf
caseno18-513_#4935073_v1_matr.nr. 5y og 5u tornved by, jyderup.pdf.pdf
caseno18-513_#4935075_v1_matr.nr. 5y og 5u tornved by, jyderup - giskort 2.pdf.pdf
caseno18-513_#4935078_v1_del af vejlitra 7000be og matr.nr. 1a ladegården, holbæk jorder.pdf.pdf
caseno18-513_#4935081_v1_del af vejlitra 7000be og matr.nr. 1a ladegården, holbæk jorder - giskort 2.pdf.pdf

Bilag

Tøllsevej 41, Tølløse Giskort 1.pdf
Tøllsevej 41, Tølløse Giskort 2.pdf
Matr.nr. 5y og 5u Tornved by, Jyderup.pdf
Matr.nr. 5y og 5u Tornved by, Jyderup - giskort 2.pdf
Del af Vejlitra 7000be og matr.nr. 1a Ladegården, Holbæk Jorder.pdf
Del af Vejlitra 7000be og matr.nr. 1a Ladegården, Holbæk Jorder - giskort 2.pdf


184. Orientering om afrunding af arbejdet med Folketingets 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' i Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Orientering om afrunding af arbejdet med Folketingets 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' i Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

 


Indstilling

Projektudvalget for Unge og Uddannelse indstiller, at:

 1. orientering om afrunding af projektudvalgets arbejde med implementering af Folketingets ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ tages til efterretning.

 


Alternativ indstilling

 


Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Unge og Uddannelse har i perioden januar 2018 til juni 2019 arbejdet med implementering af Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’.

Udvalgets sammensætning

Projektudvalget har bestået af fem politikere fra Kommunalbestyrelsen samt seks personer, der hver repræsenterer en aktør eller en faglighed indenfor feltet. De seks personer er repræsentanter for NVPRO, VUC, EUC, SOSU, Ungeindsatsen og 10. klassecenteret.

Arbejdsform

Udvalgsarbejdet blev startet med introduktionsmøde om ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ og rammen for projektudvalgets arbejde. Desuden blev gennemført en ekskursion til København, hvor udvalget besøgte Undervisningsministeriet, STAR og KL.

Der blev udpeget fire centrale emner i reformen, som udvalget skulle dykke ned i. For hvert emne blev afholdt et arbejdsmøde, hvor en bred palette af interessenter deltog i udfoldning af emnet. Efterfølgende blev afholdt et indstillingsmøde, hvor kun projektudvalget deltog. På dette møde besluttede projektudvalget anbefalinger i relation til emnet.

Projektudvalgets arbejde er afsluttet med status- og evalueringsmøde den 7. maj.

Resultatet af arbejdet

Arbejdet er udmundet i en række anbefalinger, som undervejs i projektperioden er blevet overdraget til de relevante aktører. Der er afgivet anbefalinger indenfor følgende centrale emner i reformen:

 • FGU-institutionen
 • Udskolingen og den nye uddannelsespolitiske målsætning
 • Virksomhedsvejen
 • Den kommunale ungeindsats

Notater indeholdende anbefalingerne er vedhæftet dagsordenspunktet.

Status på fremdrift i forhold til anbefalinger

Den overvejende del af reformen træder i kraft pr. 1. august 2019. Projektudvalgets anbefalinger har dermed i en tidlig fase givet input til den nye FGU-institution samt lagt sporene for de nødvendige forandringer i den kommunale opgaveløsning.

Præsentation med status på hver af projektudvalgets anbefalinger er vedhæftet dagsordenspunktet.

Evaluering af projektarbejdet

Projektudvalget afslutter nu arbejdet med implementering af ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job. På det afsluttende møde den 7. maj blev arbejdet evalueret.

Der var generelt tilfredshed med udvalgets sammensætning, arbejdsform og resultaterne af udvalgsarbejdet fra både politikere og eksterne deltagere.

Projektudvalget afsluttede arbejdet med at give en række gode råd til fremtidige projektudvalg:

 • Brug projektudvalgsarbejdet til at styrke netværket – både mellem politikere og eksterne interessenter og de eksterne interessenter imellem.
 • Sørg for stor diversitet blandt de eksterne deltagere (inviter ikke kun ’dem vi kender i forvejen’, ikke kun ledere, ikke kun dem vi er enige med).
 • Brug tid på at opbygge relationer og kendskab til hinanden i starten af processen. Det styrker dialogen, når man har tillid til hinanden.
 • Fasthold de samme personer i projektudvalget gennem hele projektet, så relationsdannelse og tillidsopbygning ikke brydes.
 • Skær opgaven klart til – det er nemmere at få konkrete resultater ud af arbejdet, hvis opgaven er fokuseret og tydelig.
 • Sikr at arbejdsmøderne reelt har en åben dagsorden – resultaterne må ikke være defineret på forhånd.
 • Forhast ikke beslutningsprocessen – brug den tid og de møder, som er nødvendige for et godt resultat, som udvalget har ejerskab til.
 • Udpeg en stærk projektleder.

 


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være økonomiske konsekvenser af dette dagsordenspunkt.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Sagshistorik, henvisninger

Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. maj 2019: Punkt 21: Evaluering af projektarbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse 2018-19


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 28-05-2019

Indstilles taget til efterretning

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Orienteringen indstilles taget til efterretning


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Taget til efterretning.caseno17-20674_#4925671_v1_præsentation - status på anbefalinger fra projektudvalget for unge og uddannelse - maj 2019.pdf
caseno17-20674_#4874078_v1_anbefalinger vedr den kommunale ungeindsats - endelig.pdf
caseno17-20674_#4762813_v1_anbefalinger virksomhedsvejen - endelig.pdf
caseno17-20674_#4612993_v1_anbefalinger udskoling - endelige.pdf
caseno17-20674_#4543179_v1_anbefalinger fgu-institutionen - endelig maj 2018.pdf

Bilag

Præsentation - status på anbefalinger fra Projektudvalget for Unge og Uddannelse - maj 2019
Anbefalinger vedr Den kommunale ungeindsats - endelig
Anbefalinger Virksomhedsvejen - endelig
Anbefalinger Udskoling - endelige
Anbefalinger FGU-institutionen - endelig maj 2018


185. Orientering om Holbæk Kommunes grønne regnskab for 2018

Orientering om Holbæk Kommunes grønne regnskab for 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, kommunalbestyrelsen

 

Orientering


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orientering om Holbæk Kommunes CO2 regnskab for 2018 bliver taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og har derigennem forpligtiget sig til at nedbringe kommunens egen CO2 udledning med 3 procent årligt. Konkret skal kommunen nedbringe den samlede CO2 udledning fra et niveau i 2009 på 15.509 tons til 11.437 tons i 2018.

For at kunne følge udviklingen i udledningen, så skal der årligt udarbejdes et CO2 regnskab. Regnskabet afspejler kommunen som selvstændig virksomhed og dermed ikke som et geografisk afgrænset område. CO2 udledningen fra private husholdninger, erhvervsvirksomheder mm. indgår derfor ikke i opgørelsen.

I det udarbejdet CO2 regnskab for 2018, kan man bl.a. se, at Holbæk Kommune udledte 9.988 tons CO2 i 2018, hvilket er et fald på 0,1 pct. i forhold til 2017. Det er samtidig 12,6 pct. under målet for 2018 på 11.437 tons CO2. Holbæk Kommune har derfor indfriet den målsætning.

Holbæk Kommunes forbrug er generelt faldet i 2018. At den årlige udledning af CO2 ikke er faldet i samme takt, skyldes bl.a., at der ikke har været så meget energi fra vindmøller, så vindenergiens andel af forbruget i 2018 er faldet fra 43 pct. til 41 pct.

For at nedbringe Holbæk Kommunes CO2 udledning yderligere i de kommende år, vil det blive fokuseret på konvertering af bl.a. varmekilder, lyskilder og begrænsning af fossile brændstoffer. Et område hvor forbruget er steget i 2018 er kørsel i kommunens egne biler. Dette område vil ligeledes indgå i kommunens arbejde med grøn mobilitet. Arbejdet på disse felter er allerede i gang, og forventes at få en positiv effekt på Holbæk Kommunes grønne regnskab for 2019 og frem.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles taget til efterretning


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Udsat.caseno18-14067_#4925948_v1_grønt regnskab 2018.docx.docx

Bilag

Grønt Regnskab 2018.docx


186. Initiativsag fra A, Ø, F, L og O - beslutning om fritagelse for nationale test

Initiativsag fra A, Ø, F, L og O - beslutning om fritagelse for nationale test

Indstilling

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Lokallisten og Dansk Folkeparti indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune ansøger om at blive fritaget fra Nationale test i Folkeskolen

Beskrivelse af sagen

Som følge af lovgivningen gennemføres der i Holbæk Kommune obligatoriske test i diverse fag. Testene følger den frekvens, som er er foreskrevet i lovgivningen. Der gennemføres således obligatoriske tests i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. I dansk gennemføres der fx test på 2., 4., 6. og 8. klassetrin. 

Partierne stiller forslag om, at det besluttes, at forvaltningen retter henvendelse til Undervisningsministeriet for at ansøge om at fritage Holbæk Kommunes skoler fra at deltage i de obligatoriske nationale test.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Sagen blev sendt til behandling i Udvalget for Børn og Skole.

187. Beslutning om salgspriser på ejendomme - juni 2019 - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Godkendt.

188. Beslutning om vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter

Beslutning om vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der indgås aftaler med foreningerne HB&I, Holbæk Fremad, Holbæk Cykelsport om fraflytning af eksisterende lokaler uden nedrivning af lokalerne, som beskrevet i nedenstående vilkår,
 2. der indgås aftale med Holbæk Badmintonklub om kompensation for afståelse af lejeret på nedenstående vilkår.

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der indgås aftaler om fraflytning med foreningerne HB&I, Holbæk Fremad, Holbæk Cykelsport, som fastholder foreningernes økonomiske ansvar for nedrivning af eksisterende idrætsfaciliteter, som beskrevet i nedenstående vilkår,
 2. der indgås ikke en aftale med Holbæk Badmintonklub om kompensation ved fraflytning af eksisterende faciliteter.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med ibrugtagning af Holbæk Sportsby skal en række idrætsforeninger flytte fra eksisterende faciliteter, som er ejet af foreningerne selv. Der er brug for en politisk godkendelse af de konkrete vilkår for foreningernes fraflytning. Nedenfor bliver situationen og fraflytningsvilkår for de enkelte foreninger beskrevet.

 

Holbæk Bold og Idrætsforening (HB&I)

Holbæk Kommune og HB&I indgik i 1965 en brugskontrakt for det kommunale areal på Borgmestergårdsvej 11a, (matrikel 11ah, Holbæk Markjorder). Brugsaftalen giver HB&I ret til at opføre et klubhus på arealet.

Ifølge brugskontrakten forpligter HB&I sig til – såfremt ikke andet aftales – ved kontraktens ophør, at aflevere arealet i samme stand, som det er overtaget og fuldstændig ryddet, herunder også for fundamenter og lignende.

Brugsaftalen ophørte efter sin ordlyd i 2015 og der er ikke sket en skriftlig forlængelse. Brugsaftalen må dog anses at være løbet videre på uændrede vilkår, idet HB&I - med kommunens viden - har fortsat brugen af arealet. Efter almindelige obligationsretlige principper kan en kontrakt uden tidsbegrænsning opsiges med et passende varsel.

Udover brugskontrakten for det kommunale areal, har HB&I har en eksisterende gæld til kommunen på i alt 839.688 kr. Gælden er opstået over tid, som en række mindre rente- og afdragsfrie lån med pant i bygningen. Det fremgår af pantebrevene, at gælden forfalder ved klubbens fraflytning af bygningerne.

Holbæk Kommune har været i dialog med HB&I om rydningen af arealet og håndtering af den eksisterende gæld.  HB&I ønsker ikke at afholde udgifterne til rydning af arealet (nedrivning af klubhuset mv.) eller indfri den eksisterende gæld, da det er klubbens opfattelse, at alle foreninger i den første opstart af dialog om en sportsby, blev stillet i udsigt, at foreningerne ikke vil blive stillet ringere i forbindelse med fraflytning af Holbæk Have. Ifølge HB&I vil klubben blive stillet væsentlig ringere, såfremt klubben skal afholde udgifter til nedrivning af klubhus, da det ifølge HB&I vil det betyde væsentlige udfordringer for klubbens muligheder for at fortsætte sine fremtidige aktiviteter

Vilkår fra HB&I’s fraflytning

-         Den nuværende gæld (839.688 kr.) overgår til en ny låneaftale uden pant i bygningerne.  Gælden bliver fastholdt som et rente- og afdragsfrit lån de næste 10 år (frem til 31.12.2029). I 2029 reviderer parterne rammerne for afvikling af dette lån.

 

-         HB&I fraflytter klubhus mv. uden at nedrive bygningerne. Kommunen overtager vederlagsfrit bygningerne. Arealet Holbæk Have sælges inkl. bygningerne, som efterfølgende forventes nedrevet i forbindelse med udbygning af Holbæk Have. Nedrivning bekostes af den kommende ejer af arealet, som i øvrigt også skal bekoste en nedrivning af de kommunalt ejede faciliteter stadion og stadionhal mv.

 

-         HB&I får ikke ny gæld i forbindelse med fraflytningen, HB&I kompenseres ikke forbindelse med fraflytningen af bygningerne.

 

-         Kommunen afholder ikke udgifter til nedrivning af bygningerne. Kommunen må forvente en mindre nedgang i det samlede salgsprovenu af Holbæk Have, fordi arealet sælges inkl. klubhus. 

 

Holbæk Cykelsport

Holbæk Kommune indgik i 1983 en aftale med den daværende forening Holbæk Cyklering (nuværende Holbæk Cykelsport) om brug af et kommunalt areal på Borgmestergårdsvej 18 (matrikel nr. 11a, Holbæk Markjorder). Ifølge brugsaftalen forpligter foreningen sig til – såfremt ikke andet aftales – ved aftalens ophør, at aflevere arealet i samme stand, som det er overtaget og fuldstændig ryddet, herunder også for fundamenter og lignende.

Brugsaftalen ophørte efter sin ordlyd i 2006, men må anses at være løbet videre på uændrede vilkår, idet Holbæk Cykelsport - med kommunens viden - har fortsat brugen af arealet, hvor foreningen har opstillet en pavillon af ældre dato.

Situationen med Holbæk Cykelsport kan derfor sidestilles med HB&I, dog med det forbehold, at den økonomiske situation for foreningen ikke kan sammenlignes, da de forventede udgifter til nedrivning af pavillonen beløber sig til 40.000 kr.

Holbæk Kommune har været i dialog med Holbæk Cykelsport, som ønsker en fraflytningsaftale på vilkår, som ikke er ringere end HB&I’s fraflytningsvilkår.

Vilkår for Holbæk Cykelsports fraflytning

-         Holbæk Cykelsport fraflytter pavillon uden at nedrive denne. Kommunen overtager vederlagsfrit pavillonen. Arealet Holbæk Have sælges inkl. pavillonen, som efterfølgende forventes nedrevet i forbindelse med udbygning af Holbæk Have. Nedrivning bekostes af den kommende ejer af arealet, som i øvrigt også skal bekoste en nedrivning af de kommunalt ejede faciliteter stadion og stadionhal mv.

 

-         Holbæk Cykelsport får ikke ny gæld i forbindelse med fraflytningen, Holbæk Cykelsport kompenseres ikke forbindelse med fraflytningen af pavillonen.

 

-         Kommunen må muligvis forvente en mindre nedgang i det samlede salgsprovenu af Holbæk Have, fordi arealet sælges inkl. pavillon.  

 

Holbæk Fremad (Atletikklub)

I 1979 indgik Holbæk Kommune en aftale med Holbæk Fremad (atletikklubben) om klubbens brug af et kommunalt areal med henblik på at opføre et klubhus. Arealet er Borgmestergårdsvej 13 (matrikel nr. 11ø, Holbæk Markjorder).  Ifølge aftalen forpligter klubben sig til – hvis ikke andet aftales – at afleveret arealet ryddet for bygninger den 30. april 2029.

Atletikklubbens situation adskiller sig fra situationen med HB&I og Holbæk Cykelsport, fordi atletikklubbens tidsbegrænsede aftale ikke er udløbet endnu.  Den kan ikke opsiges med sædvanligt varsel, men tidligst i 2029 – hvilket kan være en udfordring for udviklingen af Holbæk Have. Aftalen kan ophøre tidligere, såfremt atletikklubben og Holbæk Kommune i fællesskab er enige herom. 

Atletikklubben har etableret 6 pavilloner på arealet, som bliver brugt til klubhus og indendørs træningsfaciliteter.

Vilkår for Atletikklubbens fraflytning

-         Holbæk Kommune overtager vederlagsfrit ejerskabet af alle 6 eksisterende pavilloner.

 

-         3 af pavillonerne (i alt ca. 144 m2) bliver flyttet til sportsbyen, hvor de skal anvendes til dommer- og speakerrum, handicaptoilet, depot for atletik, vintertræning for atletik. Omkostningerne til flytning og reetablering af pavillonerne i sportsbyen forsøges afholdt som byggemodningsomkostninger i det samlede sportsby-projekt.

 

-         De 3 resterende pavilloner forbliver i Holbæk Have. Atletikklubben fraflytter de 3 resterende pavilloner uden at nedrive/fjerne dem.

 

-         Benyttelsesaftalen for arealet, som udløber i 2029, bringes til ophør i forbindelse med atletikklubbens fraflytning af pavillonerne.

 

-         Holbæk Have sælges inkl. pavilloner, som efterfølgende forventes nedrevet i forbindelse med udbygning af Holbæk Have. Nedrivning bekostes af den kommende ejer af Holbæk Have, som i øvrigt også skal bekoste en nedrivning af de kommunalt ejede faciliteter stadion og stadionhal mv.

 

-         Kommunen må muligvis forvente en mindre nedgang i det samlede salgsprovenu af Holbæk Have, fordi arealet sælges inkl. pavilloner. Nedgangen i salgsprovenuet må formodes at være mindre end den nedgang i salgsprovenuet som ville følge af, at benyttelsesaftalen fortsatte frem til 2029.

 

Holbæk Badminton klub

Det tidligere byråd besluttede d. 13. december 2017, at lejeaftalen med Holbæk Badmintonklub skulle opsiges, samt at Holbæk Kommune skal overtage ejerskabet til badmintonhallen. Byrådet besluttede også, at badmintonhallen skal sættes til salg, med Badmintonklubben som lejere

Administrationen har opsagt lejeaftalen pr 1. april 2019, hvorefter Holbæk Kommune overtager ejerskabet til hallen. Derefter har Badmintonklubben en ubetinget ret til at råde (lejeret) over badmintonhallen i de tidsrum, som badmintonklubben måtte ønske og på sådanne vilkår, som må anses for rimelige og sædvanlige for udlejning af sportslokaler i offentligt eje til en sportsklub alt efter forholdene.

Badmintonklubbens lejeret formodes at have en negativ betydning for den pris, som Holbæk Kommune kan få for ejendommen og derfor foreslås det, at bygningen forsøges frigjort for lejeretten.

Det er vanskeligt at angive præcist, hvad badminklubbens lejeret er værd, men administrationen har fået ejendommen salgsvurderet henholdsvis med og uden lejeret.

Såfremt ejendommen sælges med lejeret, så er vurderingen, at ejendommen kan sælges for 3.5 mio. kr., mens værdien uden lejeret er fastsat til 4 mio. kr.

Forskellen mellem de to vurderinger kan bruges som estimat for, hvad den ubetingede lejeret er værd. Dermed anslås, at lejeretten er 500.000 kr. værd.

Vilkår for Holbæk Badmintonklubs frasigelse af lejeret til badmintonhallen

-         Badmintonklubben har indvilliget i at frasige sig deres lejeret over Badmintonhallen mod kompensation på 500.000 kr.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Alternative vilkår for HB&I

-         den nuværende gæld (839.688 kr.) overgår til en ny låneaftale uden pant i bygningerne.  Gælden bliver fastholdt som et rente- og afdragsfrit lån de næste 10 år (frem til 31.12.2029). I 2029 reviderer parterne rammerne for afvikling af dette lån.

 

-         HB&I fraflytter klubhus og har det økonomiske ansvar for at rydde arealet (nedrive klubhuset) i overensstemmelse med den oprindelige benyttelsesaftale fra 1965.

 

-         Det kan aftales, at bygningerne ikke skal nedrives ved HB&I’s fraflytning i foråret 2019, men i stedet nedrives som led i bebyggelse af Holbæk Have.

 

-         Udgifterne til nedrivning af bygningerne vil blive pålagt HB&I’s eksisterende gæld til Holbæk Kommune, som en supplerende gældspost. Den forventende udgift til nedrivning af klubhus mv. vil blive opgjort i forbindelse med salget af Holbæk Have.

 

-         Kommunen afholder ikke udgifter til nedrivning af bygningerne. Kommunen må forvente en mindre nedgang i det samlede salgsprovenu af Holbæk Have fordi arealet sælges inkl. klubhus. Denne nedgang modsvares det tilgodehavende, som kommunen får hos HBI i form af den supplerende gældspost.

 

Alternative vilkår for Holbæk Cykelsport

-         Holbæk Cykelsport fraflytter pavillon og har det økonomiske ansvar for at rydde arealet (nedrive pavillon) i overensstemmelse med den oprindelige benyttelsesaftale fra 1983.

-         Det kan aftales, at bygningerne ikke skal nedrives ved Holbæk Cykelsport’s fraflytning i foråret 2019, men i stedet nedrives som led i bebyggelse af Holbæk Have.

 

-         Udgifterne til nedrivning af bygningerne vil blive pålagt Holbæk Cykelsport i form af en gæld til Holbæk Kommune på max 40.000 kr.

 

-         Kommunen afholder ikke udgifter til nedrivning af bygningerne. Kommunen må forvente en mindre nedgang i det samlede salgsprovenu af Holbæk Have fordi arealet sælges inkl. pavillon. Denne nedgang modsvares det tilgodehavende, som kommunen får hos Holbæk Cykelsport i form af den nye gældspost.

 

Alternative vilkår for Atletikklubben (Holbæk Fremad)

-         Holbæk Kommune overtager vederlagsfrit ejerskabet af 3 af pavillonerne (i alt ca. 144 m2), som flyttes til sportsbyen, hvor de skal anvendes til dommer- og speakerrum, handicaptoilet, depot for atletik og vintertræning for atletik. Omkostninger til flytning og reetablering af pavillonerne i sportsbyen forsøges afholdt som byggemodningsomkostninger i det samlede sportsby-projekt.

 

-         De resterende 3 pavilloner i Holbæk Have fjernes for Atletikklubbens regning i forbindelse med klubbens fraflytning i foråret 2019.

 

-         Benyttelsesaftalen for arealet, som udløber i 2029, bringes til ophør i forbindelse med atletikklubbens fraflytning af pavillonerne.

 

Alternative vilkår Holbæk Badmintonklub

-         Badmintonklubbens lejeret bliver ikke afskrevet, idet der ikke indgåes aftale om kompensation.

-         Holbæk Kommune kan sætte Badmintonhallen til salg med lejeret, hvorefter en ny ejer skal respektere badmintonklubbens fortsatte lejeret.


Økonomiske konsekvenser

De beskrevne løsninger i hovedindstillingerne indebærer følgende økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune:

-         Omkostninger til flytning og etablering af 3 pavilloner til atletik i sportsbyen forsøges afholdt som byggemodningsomkostninger.

 

-         500.000 kr. (udgift til frikøb af badmintonklubbens lejeret, som finansieres af provenuet for salg af Badmintonhallen).

 

-         Ved et salg af Holbæk Have med klubhus og pavilloner, som nævnt ovenfor, må der forventes en ikke-fastlagt nedgang i det samlede salgsprovenu.

 

De beskrevne løsninger i de alternative indstillinger indebærer følgende økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune

-         Omkostninger til flytning og etablering af 3 pavilloner til atletik i sportsbyen forsøges afholdt som byggemodningsomkostninger

-         Der må forventes en nedgang i salgsprovenu for Badmintonhal på anslået 500.000 kr.

 

-         Som ved hovedindstillingerne må der forventes en ikke-fastlagt nedgang i det samlede salgsprovenu for Holbæk Have. Denne nedgang modsvares dog af de gældsforpligtelser, som foreninger får til Holbæk Kommune.


Miljø- og Klimamæssige konsekvenser

Der vurderes umiddelbart ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved foreningernes fraflytning af arealerne. Dette gæler både hovedindstillinger og de alternative indstillinger.


Høring

Holbæk Kommune har været i dialog med de berørte foreninger


Lovgrundlag – link

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan Holbæk Kommune yde økonomisk støtte til folkeoplysende idrætsforeninger.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-03-2019

Et flertal bestående af A, V og L indstiller at hovedindstillingen tiltrædes med den forudsætning, at der indgås en aftale med de berørte foreninger om at medvirke til nedrivning af egen bygningsmasse. Aftalerne skal indgås i lyset af udgifterne til nedrivning af bygningsmassen.

 

B og O undlader at stemme.


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Ad 1: Udsat.

Ad 2: Hovedindstillingen indstilles godkendt.

 


Supplerende sagsfremstilling den 06-06-2019

Dagsordenspunktet er lukket, da offentliggørelse af Holbæk Kommunes økonomiske overvejelser, kan have en uheldig indvirkning på forhandlingsmulighederne, når der skal indgås økonomiske aftaler.

Administrationen har på baggrund af beslutningen i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-03-2019 fået udarbejdet en miljørapport samt prisoverslag på nedrivning af HB&I’s bygningsmasse.

Miljørapporten omhandler observationer af byggematerialer samt prøver af ind- og udvendig maling, fliser og klæber/fuge, isolering fra rørbøjninger, gulvbelægning og kantbånd, fugemateriale fra vinduer og tagpap taget på adressen: Borgmestergårdsvej 11, 4300 Holbæk.

Miljøscreeningen er udført for at skabe et overblik over forekomsten af miljøskadelige stoffer i de anvendte byggematerialer i ejendommen, da der er er mistanke om indhold af asbest, PAH, PCB og tungmetaller.

Resultaterne skal bruges i forbindelse med nedrivning af den nuværende bygning.

Rapporten indeholder ikke en komplet kortlægning og mængdeopgørelse af de fundne miljøskadelige stoffer, men tager udgangspunkt i stikprøver og visuelle registreringer af de forskellige byggematerialer.

På baggrund af resultaterne fra miljøscreeningen kan det konkluderes, at der findes miljøskadelige stoffer flere steder i bygningens konstruktioner og i de anvendte materialer.

Ved miljøsanering af bygningen og bortskaffelse af affaldet herfra skal der tages højde for forurenet affald indeholdende PCB, tungmetaller og PAH-forbindelser og for farligt affald indeholdende PCB, asbest og tungmetaller.

For samtlige resultater gælder det, at det antages at samme indhold vil kunne findes i lignende materialer, andre steder i bygningen.

 

Økonomisk vurdering af omkostninger forbundet med nedrivning

Baseret på de beregnede mængder, vil de samlede omkostninger til nedrivning af Holbæk Boldklub incl. rådgiver og uforudsete udgifter udgøre kr. 3.534.000 + moms, men ekskl. bygherreomkostninger og myndighedsbehandling (8%).

Ved gennemgangen blev der konstateret olieforurening efter nedgravet olietank.

På nuværende tidspunkt estimeres omkostningerne til olieoprensningen at ville udgøre ca. 1 mio. kr., men dette estimat er forbundet med en stor usikkerhed.

Som det fremgår af vedhæftede bilag, er forventningen, at de samlede omkostninger vil udgøre ca. kr. 4,53 mio.

Hvis forureningen viser sig mere omfattende end anslået, vil omkostningerne stige tilsvarende. 

Da omfanget af olieforureningen er usikker, vil omfanget blive afgrænset yderligere i uge 23-24 og administrationen forventer at have et overslag klar ultimo uge 24, der vil blive vedlagt sagsfremstillingen inden sagen skal behandles i kommunalbestyrelsen uge 25.

 

Vilkår for Atletikklubbens fraflytning

Det har været forventningen, ”at de 3 pavilloner (i alt ca. 144 m2) bliver flyttet til sportsbyen, hvor de skal anvendes til dommer- og speakerrum, handicaptoilet, depot for atletik, vintertræning for atletik. Omkostningerne til flytning og reetablering af pavillonerne i sportsbyen forsøges afholdt som byggemodningsomkostninger i det samlede sportsbyprojekt”.

Pavillonerne har vist sig, at være uegnet til flytning, hvorfor der skal findes en anden løsning, hvis Atletikklubben Fremad Holbæk og Racerunner skal tilbydes tilsvarende faciliterer og muligheder som de i dag har i Holbæk Have.  

Administrationen arbejder på at finde en løsning, men omkostningerne kan ikke afholdes som byggemodningsomkostninger i det samlede sportsbyprojekt.


Lukket beslutning den 12-06-2019

Ad 1: Hovedindstillingen indstilles godkendt for så vidt angår Holbæk Fremad og Holbæk Cykelsport, mens det for så vidt angår HB&I indstilles, at HB&I skal forestå nedrivningen og oprensningen i henhold til kontrakten. HB&I finansierer halvdelen af de dokumenterede eksterne udgifterne hertil, og kommunen finansierer den anden halvdel. HB&I kan låne deres andel af udgifterne af kommunen og afdrage beløbet over 10 år fra og med 2019. HB&I påbegynder herudover afviklingen af deres eksisterende gæld i 2019 og afdrager den over 10 år. HB&I’s gæld forrentes med diskontoen plus 2 pct. p.a.

For dette stemte 4 (A, I, V og F) 

Imod stemte 2 (Ø og C). Ø ønsker, at den alternative indstilling indstilles godkendt. C er imod begge indstillinger, da C ønsker, at kontrakten med HB&I overholdes.

1 (O) undlod at stemme.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Lukket beslutning.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-06-2019

Ad 1: Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Ad 2: Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

For stemte 26 (A, B, F, I, L, V og Ø).

Imod stemte 5 (C og O), som ønsker at, kontrakten med HBI overholdes.

 caseno13-38895_#4952305_v1_økonomi nedrivning holbæk boldklub.pdf.pdf

Bilag

Økonomi nedrivning Holbæk Boldklub.pdf


189. Underskriftsark

Underskriftsark