UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat

STED

SEAS NVE, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge

STARTTIDSPUNKT

20-02-2019 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-02-2019 22:00:00


PUNKTER

32. Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde den 20. februar 2019
33. Beslutning om valg af to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til følgegruppen vedrørende et evt. biogasanlæg ved Snævre Vest
34. Beslutning om valg af ny 2. viceborgmester m.v.
35. Beslutning om nyt medlem og nye suppleanter i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet
36. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik
37. Beslutning om forlængelse af Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening
38. Orientering om årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
39. Beslutning om ramme for Holbæk Ungdomsråd
40. Orientering om årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
41. Godkendelse af dispensationsansøgning - udviklingsplan for Vangkvarteret
42. Beslutning om Budgetrevision 1 2019
43. Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn
44. Beslutning om bevilling til realisering af fase 2 på Brorfelde Observatorium
45. Beslutning om ny samdriftsaftale for Museum Vestsjælland
46. Beslutning om kommissorium for en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder
47. Initiativsag fra Dansk Folkeparti - beslutning om beskæring af træer m.v., vedligeholdelse stiforløbet ved Maglesø og parkringsanalyse for Holbæk by
48. Underskriftsark32. Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde den 20. februar 2019

Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde den 20. februar 2019

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde den 20. februar 2019 godkendes

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Punkt 40 udgår af dagsorden.

Dagsordenen herefter godkendt.

Fraværende:

Leif Albert Juhl

Michael Suhr

Rasmus Brandstrup Larsen

33. Beslutning om valg af to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til følgegruppen vedrørende et evt. biogasanlæg ved Snævre Vest

Beslutning om valg af to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til følgegruppen vedrørende et evt. biogasanlæg ved Snævre Vest

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der vælges to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til følgegruppen vedrørende et eventuelt biogasanlæg ved Snævre Vest.

Beskrivelse af sagen

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. januar 2019, at planlægningen af et biogasanlæg ved Snævre Vest igangsættes. Det blev samtidig besluttet, at der nedsættes en følgegruppe med to medlemmer fra Nature Energi, to medlemmer udpeget af lokalforum i Regstrup, to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og ét medlem fra administrationen.

Følgegruppen skal i planlægningsfasen og indtil 1 år efter driftsigangsættelse af et biogasanlæg sikre dialog, åbenhed og afklaring af spørgsmål m.v.

Valget skal ske som forholdstalsvalg efter den d’Hondtske metode. Det betyder, at hvis der anmeldes de samme valggrupper som ved konstitueringen, skal hver valggruppe udpege ét medlem.

 


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Lov om kommunernes styrelse § 24

 


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmødet den 23. januar – Pkt. 22


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Emrah Tuncer (B) og Bente Røttig (F) valgt som medlemmer af følgegruppen.

 

Borgmesteren stillede forslag om, at følgegruppen først begynder sit arbejde, når der er truffet beslutning om, hvorvidt der skal etableres et biogasanlæg. Herudover skal Kommunalbestyrelsen senest i juni beslutte en ramme for følgegruppens arbejde. Følgegruppens medlemmer indgår i arbejdet med at udarbejde et udkast til rammen.

Borgmesterens forslag godkendt.

For stemte 24 (A, O, F, I, B, Jarl Sabroe (UP) og V).

Imod stemte 1 (Ø).

3 undlod at stemme (L).

Ø stemte imod, da Ø ikke kender rammerne for følgegruppens arbejde.

 

Fraværende:

Leif Albert Juhl

Michael Suhr

Rasmus Brandstrup Larsen

34. Beslutning om valg af ny 2. viceborgmester m.v.

Beslutning om valg af ny 2. viceborgmester m.v.

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Kommunalbestyrelsen med virkning fra den 24. februar 2019 godkender, at:

 1. Carsten Andersen (V) fratræder som 2. viceborgmester, og at Camilla Hove (V) i stedet vælges som 2. viceborgmester
 2. Carsten Andersen (V) udtræder af Økonomiudvalget, og at Camilla Hove (V) i stedet indtræder i Økonomiudvalget
 3. Camilla Hove (V) udtræder af Udvalget for Børn og Skole, og at Morten Bjørn (V) i stedet indtræder i Udvalget for Børn og Skole
 4. Morten Bjørn (V) udtræder af Udvalget for Kultur og Fritid, og at Carsten Andersen (V) i stedet indtræder i Udvalget for Kultur og Fritid
 5. Camilla Hove (V) deltager som delegeret i stedet for Carsten Andersen (V) i KL’s Kommunalpolitiske Topmøde i 2019

Beskrivelse af sagen

Camilla Hove (V) har den 29. januar 2019 meddelt, at hun er ny gruppeformand for Venstres gruppe i Kommunalbestyrelsen. Hun har samtidig oplyste, at Carsten Andersen (V) ønsker at fratræde som 2. viceborgmester, udtræde af Økonomiudvalget samt undlade at deltage som delegeret ved KL’s Kommunalpolitiske Topmøde i 2019. Samtidig ønsker Camilla Hove (V) at udtræde af Udvalget for Børn og Skole og Morten Bjørn (V) ønsker at udtræde af Udvalget for Kultur og Fritid.

Valget af 2. viceborgmester og delegeret ved KL’s Kommunalpolitiske Topmøde skal ske som forholdstalsvalg efter den d’Hondtske metode.

Valggruppen har valgt Camilla Hove (V) som 2. viceborgmester og som delegeret ved KL’s Kommunalpolitiske Topmøde 2019.

Valggruppen har endvidere besat den ledigblevne plads i Økonomiudvalget med Camilla Hove (V), den ledigblevne plads i Udvalget for Børn og Skole med Morten Bjørn (V) og den ledigblevne plads i Udvalget for Kultur og Fritid med Carsten Andersen (V).


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Lov om kommunernes styrelse §§ 6, 24 og 28, stk. 1.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Godkendt med den ændring, at beslutningen har virkning fra den 21. februar 2019.

Fraværende:

Leif Albert Juhl

Michael Suhr

Rasmus Brandstrup Larsen

35. Beslutning om nyt medlem og nye suppleanter i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

Beslutning om nyt medlem og nye suppleanter i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at

 1. Evals Gruevski, Næstved, udtræder som suppleant af Huslejenævnet, og at Per Rasmussen, Sorø, i stedet indtræder som suppleant for lejerrepræsentanten
 2. Maria Steensen Damgård fratræder som social sagkyndigt medlem i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet, og at suppleanten for det socialt sagkyndige medlem, Christina Mølbak, Holbæk Kommune, i stedet udpeges som social sagkyndigt medlem
 3. Claus Rolin Sørensen, Holbæk Kommune, udpeges som suppleant for det socialt sagkyndige medlem i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

Beskrivelse af sagen

Huslejenævnet træffer afgørelser i tvister mellem udlejer og lejer i private lejeforhold vedrørende nærmere angivne forhold i relation til lejeforholdet, herunder huslejens størrelse.

 

Nævnet består af en juridisk formand, der beskikkes af statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen, og to medlemmer, der vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold. I sager om tvister efter §§ 79 a -79 c i lejeloven tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af Kommunalbestyrelsen. Den pågældende har ikke stemmeret.

For formanden, de to medlemmer og den socialt sagkyndige vælges suppleanter, som alle skal besidde de samme kvalifikationer, som den, de skal træde i stedet for.

 

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem udlejer og lejere i almene boligorganisationer m.v. vedrørende nærmere angivne forhold.

 

Nævnet består af en juridisk formand, der beskikkes af statsforvaltningen efter indstilling fra

Kommunalbestyrelsen, og to medlemmer, der vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. I sager efter lovens kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er kyndig i sociale forhold. Denne person udpeges også af Kommunalbestyrelsen. Den pågældende har ikke stemmeret. For formanden, de to medlemmer og den socialt sagkyndige vælges suppleanter, som alle skal besidde de samme kvalifikationer, som den, de skal træde i stedet for.

Huslejenævnet har modtaget underretning om, at Evals Gruevski ikke længere ønsker at være suppleant. Lejernes Hus har i stedet indstillet Per Rasmussen, Sorø.

Maria Steensen Damgård har ikke længere mulighed for at varetage funktionen som social sagkyndig i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet. Administrationen indstiller, at suppleanten for den socialt sagkyndige, Christina Mølbak, i stedet udpeges som sagkyndig, og at Claus Rolin Sørensen udpeges som suppleant for den socialt sagkyndige i de to nævn.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Godkendt.

Fraværende:

Leif Albert Juhl

Michael Suhr

Rasmus Brandstrup Larsen

36. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik

Godkendelse af revideret Værdighedspolitik

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at

 1. revideret Værdighedspolitik godkendes

Beskrivelse af sagen

I finanslov 2019 har Folketinget besluttet at tilføje hovedemne nr. 7 til Værdighedspolitikken.

”Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord”. Der er afsat økonomiske midler til indsatsen i perioden 2019 -2022 og Holbæk Kommune forventes at modtage ca. 1,2 mio. årligt.

I vedhæftede bilag er forslag til revideret Værdighedspolitik med hovedemne nr. 7 samt afledte behov for ændringer i teksten. Ændringer i forhold til tidligere godkendt Værdighedspolitik er markeret med rødt.

Til at understøtte indsats til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord ansættes 2 medarbejdere, som primært vil have fokus på ikke-visiterede forebyggende indsatser. Formålet er, at sikre tid til samtaler med de ældre borgere.

For at skabe fællesskaber etableres sundhedscafeer i De Aktive Centre med et både ”fagligt” og socialt indhold, som vil tiltrække borgere med ovennævnte udfordringer. Der vil være fokus på behov for også at skabe de meget små fællesskaber.

Indsatsen bliver evalueret ultimo 2020 for at sikre, at indsatsen har den ønskede virkning.


Økonomiske konsekvenser

Regeringen har i finanslov 2019 afsat 100 mio. årligt i perioden 2019 – 2022. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Bevillingen gives først ved midtvejsreguleringen i 2019, svarende til ca. 1,267 mio. kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Ældrerådet har på møde d. 9. januar 2019 tilkendegivet at bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord bør understøttes af medarbejdere med dette som fokusområde.

Ældrerådet ønsker stor opmærksomhed på ikke-visiterede forebyggende indsatser til borgergruppen. Indsatserne kan blandt andet etableres i De Aktive Centre. Desuden har Ældrerådet pointeret behov for opmærksomhed på ”borgere, som vi ikke kender”.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed 18. juni 2018:Punkt 58. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-01-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Ældre og Sundhed.

Fraværende:

Leif Albert Juhl

Michael Suhr

Rasmus Brandstrup Larsencaseno18-24537_#4815855_v1_værdighedspolitik - udkast af 16.1.19.pdf

Bilag

Værdighedspolitik - udkast af 16.1.19


37. Beslutning om forlængelse af Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening

Beslutning om forlængelse af Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, kommunalbestyrelsen.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Holbæk Kommune forlænger Klimakommuneaftalen (Grønt regnskab) med Danmarks Naturfredningsforening, så den løber frem til og med 2025

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgik den 16. december 2009 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om, at Holbæk Kommune skulle være klimakommune. Kommunens Klimakommuneaftale med DN udløb den 31. december 2018. Kommunen skal derfor indgå en ny aftale med DN, hvis vi ønsker at være klimakommune fremover.

 

Grøn og Bæredygtig Kommune

I Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2018 indgår Grøn og Bæredygtig Kommune som et prioriteret fokusområde for udviklingen af Holbæk Kommune, og i Budgetaftalen for 2019-2022 er der ligeledes beskrevet en politisk ambition om, at Holbæk Kommune skal udvikle sig til at blive en grøn og bæredygtig kommune. Med Grøn og Bæredygtig Kommune er det blandt andet ambitionen, at Holbæk Kommune skal have en grønnere transport, der belaster miljøet mindre, og at vores energiforbrug skal være mere bæredygtigt.

 

Hvorfor giver en forlængelse af Klimakommuneaftalen mening?

Klimakommuneaftalen kan være med til at sikre et fortsat fokus på at nedbringe kommunens CO²-udslip og kan dermed bidrage konstruktivt til en grøn og bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune -særligt på transportområdet og i forhold til kommunens energiforbrug.

To ud af tre af de danske kommuner er i dag klimakommuner. Hvis en kommune ønsker at blive klimakommune, så har DN et mindste krav på 2 procent reduktion af CO² per år i forhold til det løbende forbrug.

Holbæk Kommune havde et erklæret mål om en 3 procent årlig reduktion i udledningen af drivhusgasser herunder CO² fra 2009 frem til og med 2018.

I 2009 udledte Holbæk Kommune 15.509 tons CO². I 2017 udledte vi 9.998 tons CO2. Dette svarer til en reduktion på ca. 33 procent i den pågældende periode. Det grønne regnskab for 2018 er under udarbejdelse.

Administrationen vurderer, at Holbæk Kommune, med udgangspunkt i en systematisk indsats på området, kan bibeholde et mål på 3 procent reduktion per år. Dette mål vurderes at være ambitiøst men realistisk. Det vil resultere i, at kommunen i 2025 vil have begrænset sin CO²-udledning til ca. 8.000 tons per år, hvilket svarer til en reduktion på yderligere 20 procent i forhold til den samlede udledning i 2017.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Hvis målene i Klimakommuneaftalen realiseres, så vil Holbæk Kommune have reduceret sin CO²-udledning med ca. 20 procent i 2025.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-01-2019

Indstilles godkendt


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Godkendt.

Fraværende:

Leif Albert Juhl

Michael Suhr

Rasmus Brandstrup Larsencaseno18-14067_#4810654_v1_bilag 1 - hensigsterklæring for ny klimaaftale.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Hensigtserklæring for ny klimaaftale.pdf


38. Orientering om årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Orientering om årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Sagsgang og sagstype

Orienteringssag

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Orienteringen om årsrapport for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 18. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering”. Handlingsplanen var inden Kommunalbestyrelsens beslutning behandlet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid samt i Socialudvalget.

Handlingsplanen er en udmøntning af anbefalingerne i Regeringens ”National handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” om kommunale handlingsplaner. Planen er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kerneområderne i Holbæk Kommune samt en repræsentant fra den boligsociale helhedsplan Ladegårdsparken. Udarbejdelsen af handlingsplanen er understøttet af konsulentfirmaet Deloitte samt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Handlingsplanen

Handlingsplanens formål er at forebygge radikalisering og radikaliseringstendenser hos børn, unge og voksne i Holbæk Kommune ved at fremme medborgerskab og trivsel generelt. Målet er, at en stærk, koordineret og nærværende indsats tæt på borgeren i rette tid og på rette sted vil medvirke til at radikaliseringstendenser erstattes af andre og meningsfulde aktiviteter.

Handlingsplanen beskriver, hvordan der i Holbæk Kommune skal arbejdes forebyggende i forhold til at modvirke ekstremisme og radikalisering.

Derudover er handlingsplanen en beredskabsplan med klare anvisninger på, hvordan man som ansat eller borger i kommunen skal agere, hvis man oplever bekymringstegn i forhold til radikalisering.

Planen består af:

         Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

         ”Action Card”, der på en let og overskuelig måde viser, hvordan den enkelte borger eller ansatte skal handle, hvis man oplever eller er bekymret for radikalisering eller ekstremisme

         Kort sammenfatning af handlingsplanens pointer

Handlingsplanen findes på kommunens hjemmeside og Action Card kan findes i personalerum, omklædningsrum, klublokaler, fællesrum på skoler og uddannelser med videre.

 Årsrapporten

Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende opfølgning på handlingsplan:

         Hvert år i 1. og 3. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge i op på handleplanens konkrete indsatser

         Hvert år i 4. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge op på handlingsplanens overordnede målsætninger, og der udarbejdes en årsrapport på baggrund af den kommunale registrering af indsatser. Denne rapport vil ligge til grund for orientering og drøftelse i de stående udvalg. Rapporten suppleres med oplysninger om antallet af henvendelser til politiet.

Årsrapporten – væsentlige pointer

Den første årsrapport gældende fra beslutningen af handlingsplanen i april 2018 og frem til december 2018 foreligger nu.

I denne periode har vi kun kunnet iagttage få og små ændringer i forhold til henvendelser om radikalisering eller ekstremisme i Holbæk Kommune. Der har været et par henvendelser om unge i mistrivsel, hvor kendskab til forebyggelsesplanen har været udslagsgivende for henvendelserne.

Konkret er der arbejdet både med det enkelte individ og med de sociale sammenhænge, han eller hun indgår i.

Det fremgår af årsrapporten, at der i perioden har været fire helt konkrete henvendelser på baggrund af handlingsplanen og dens action-card. Der er tale om én henvendelse, der relaterer til religiøs radikalisering, to henvendelser, der relaterer til højre-radikalisering og én, der relaterer til en generel trivselsproblematik med en bekymring om, hvorvidt dette fører til radikalisering.

Samlet set har handlingsplanen vist sig som et værdifuldt værktøj til at tydeliggøre indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Desuden fungerer planen som et værktøj til at orientere sig i beskyttende faktorer og risikoindikatorer og til at bringe de beskyttende faktorer i spil, hvor det er muligt – og så tidligt som muligt.

Kendskab til handlingsplanen

SSP-konsulenterne har haft – og har fortsat - et stort ansvar for at udbrede kendskabet til ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering”. De samarbejder i forvejen bredt med kerneområderne, ligesom de har et indgående samarbejde med blandt andre forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner.

SSP-konsulenterne har i forbindelse med udbredelsen af handlingsplanen arbejdet med forskellige formidlingsformer. Der har i de fleste tilfælde været tale om oplæg for og dialog med medarbejdergrupper. Dialogen har bl.a. kunne indeholde en drøftelse af de små ting, man som medarbejder og borger kan være opmærksom på. Det kan f.eks. være unge, der opholder sig i boligområdet i formiddagstimerne, hvor de burde være i skole.

I nogle fora – bl.a. på flere af skolerne – har oplægget om handlingsplanen været suppleret af arbejdet med forskellige cases, der kan medvirke til at skærpe medarbejdernes opmærksomhed over for bekymringstegn og de handlinger, der ligger i forlængelse af bekymringen.

Arbejdet med at udbrede kendskabet til ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering” afsluttes ikke. Der skal til stadighed være bevidsthed om, at det er et fælles ansvar at have fokus på de opmærksomhedspunkter handlingsplanen adresserer.


Økonomiske konsekvenser

Implementeringen af handlingsplanen sker inden for den eksisterende økonomiske ramme


Lovgrundlag – link

Regeringen: Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, National Handlingsplan 2016

Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Kort, mellemlang og lang version

 


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 19. marts 2018

Socialudvalget, 20. marts 2018

Udvalget for Børn og Skole, 21. marts 2018

Udvalget for Kultur og Fritid, 21. marts 2018

Kommunalbestyrelsen, 18. april 2018

Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering


Bilag

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2019

Taget til efterretning.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Indstilles taget til efterretning.

 


Beslutning i Socialudvalget den 05-02-2019

Orientering taget til efterretning.

Fraværende:

Christina Hvass Hansen

Michael Suhr


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Leif Albert Juhl

Michael Suhr

Rasmus Brandstrup Larsencaseno18-10476_#4807951_v1_årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.pdf

Bilag

Årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering


39. Beslutning om ramme for Holbæk Ungdomsråd

Beslutning om ramme for Holbæk Ungdomsråd

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. rammen for Holbæk Ungdomsråd godkendes.
 2. Kommunalbestyrelsen udpeger to unge-ambassadører blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, der har til opgave at hjælpe med dialogen mellem unge og politikere.

Beskrivelse af sagen

En god dialog mellem unge og politikere kan medvirke til at forbedre grundlaget for politiske beslutninger i kommunen, som har betydning for unge. Derudover kan det medvirke til udvikling af de unges demokratiske dannelse.

Det daværende byråd etablerede i 2010 Holbæk Ungdomsbyråd, der skulle skabe dialog mellem unge og politikere. Formålet var:

"…at understøtte byrådets ønske om at styrke borgernes demokratiske engagement og indflydelse og (…) skabe en platform, hvor de unge i fællesskab får lejlighed til at drøfte og planlægge, hvad de i fællesskab vil arbejde for at gennemføre".

Ungdomsbyrådet skulle fungere som en samarbejdspartner til det voksne byråd ved at komme med input til de sager på politikernes dagsorden, der vedrørte unge. Valget af ungdomsbyrådet blev lagt ud til skolernes elevråd, som hvert år skulle vælge én fra elevrådet eller afholde valg blandt alle skolens elever.

Ungdomsbyrådet arbejder i dag mere uformelt og projektorienteret, og de unge kommer med i ungdomsbyrådet, hvis de har lyst til at være med. Fokus for ungdomsbyrådet er konkrete aktiviteter, som engagerer andre unge i dialog om unges skole, uddannelsesmuligheder og fritids- og hverdagsliv som for eksempel Folkemødet, Jagten på de gode idéer og Demokratidagen. Aktiviteter, der er med til at skabe dialog mellem unge og politikere om det gode ungdomsliv. Ungdomsbyrådet arbejder også med at skabe fysiske rum til unge. De har været med til at udvikle Filmtorvet/Holbæk UngeByrum og arbejder på nuværende tidspunkt på at etablere et ungdomshus.

Der er således en væsentlig forskel mellem den oprindelige struktur og arbejdsform for ungdomsbyrådet og så praksis i dag. Der er derfor udarbejdet et forslag til en ny ramme i samarbejde med ungdomsbyrådet, der blev drøftet med Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 5. december 2018.

I forslaget bliver der foreslået følgende formål for ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal bidrage til, at:

 • Alle unge har en stemme i den offentlige debat og bliver inddraget i demokratiske processer og politiske spørgsmål ved, at rådet er talerør for de unge i kommunen.
 • Alle unge bliver en del af fællesskaber, der fremmer medborgerskab, både kulturelt og politisk.
 • Alle unge fuldfører en kompetencegivende uddannelse.
 • Unge med fysiske, psykiske og/eller sociale problemer får den hjælp, som de har brug for.

 Derudover er de væsentligste ændringer i forhold til det oplæg, der blev vedtaget i 2010, at:

 • Holbæk Ungdomsbyråd skifter navn til Holbæk Ungdomsråd.
 • Kommunalbestyrelsen udpeger to unge-ambassadører blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, der har til opgave at hjælpe med dialogen mellem unge og politikere.

En model kunne være, at der peges på en unge-ambassadør fra henholdsvis Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

Aldersgruppen for at være med ændres til 14-25 år, og alle unge i aldersgruppen, som er bosiddende i Holbæk Kommune, kan deltage i Ungdomsrådets arbejde.

Forslag til ramme for Holbæk Ungdomsråd er vedlagt som bilag.

 


Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Ungdomsskoleloven


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Holbæk Byråd den 28. november 2010, pkt. 240: Etablering af Holbæk Ungdomsbyråd


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2019

Ad. 1.: Godkendt.

Ad. 2.: Udvalget for Børn og Skole indstiller Asbjørn Gerting Olsson.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Indstilles godkendt, idet det overlades til ungdomsrådet at indgå aftale med to medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der kan være ambassadører.

Det indstilles, at rammen for ungdomsrådet evalueres efter et år.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelses indstilling godkendt med den ændring, at Ungdomsrådets ramme tilpasses, så det fremgår, at det overlades til Ungdomsrådet at indgå aftale med to medlemmer af Kommunalbestyrelsen om at være ambassadører.

Fraværende:

Leif Albert Juhl

Michael Suhr

Rasmus Brandstrup Larsencaseno18-47156_#4810114_v1_forslag til ramme for holbæk ungdomsråd.pdf

Bilag

Forslag til ramme for Holbæk Ungdomsråd


40. Orientering om årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Orientering om årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Sagsgang og sagstype

Orienteringssag

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Orienteringen om årsrapport for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 18. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering”. Handlingsplanen var inden Kommunalbestyrelsens beslutning behandlet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid samt i Socialudvalget.

Handlingsplanen er en udmøntning af anbefalingerne i Regeringens ”National handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” om kommunale handlingsplaner. Planen er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kerneområderne i Holbæk Kommune samt en repræsentant fra den boligsociale helhedsplan Ladegårdsparken. Udarbejdelsen af handlingsplanen er understøttet af konsulentfirmaet Deloitte samt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Handlingsplanen

Handlingsplanens formål er at forebygge radikalisering og radikaliseringstendenser hos børn, unge og voksne i Holbæk Kommune ved at fremme medborgerskab og trivsel generelt. Målet er, at en stærk, koordineret og nærværende indsats tæt på borgeren i rette tid og på rette sted vil medvirke til at radikaliseringstendenser erstattes af andre og meningsfulde aktiviteter.

Handlingsplanen beskriver, hvordan der i Holbæk Kommune skal arbejdes forebyggende i forhold til at modvirke ekstremisme og radikalisering.

Derudover er handlingsplanen en beredskabsplan med klare anvisninger på, hvordan man som ansat eller borger i kommunen skal agere, hvis man oplever bekymringstegn i forhold til radikalisering.

Planen består af:

         Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

         ”Action Card”, der på en let og overskuelig måde viser, hvordan den enkelte borger eller ansatte skal handle, hvis man oplever eller er bekymret for radikalisering eller ekstremisme

         Kort sammenfatning af handlingsplanens pointer

Handlingsplanen findes på kommunens hjemmeside og Action Card kan findes i personalerum, omklædningsrum, klublokaler, fællesrum på skoler og uddannelser med videre.

 Årsrapporten

Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende opfølgning på handlingsplan:

         Hvert år i 1. og 3. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge i op på handleplanens konkrete indsatser

         Hvert år i 4. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge op på handlingsplanens overordnede målsætninger, og der udarbejdes en årsrapport på baggrund af den kommunale registrering af indsatser. Denne rapport vil ligge til grund for orientering og drøftelse i de stående udvalg. Rapporten suppleres med oplysninger om antallet af henvendelser til politiet.

Årsrapporten – væsentlige pointer

Den første årsrapport gældende fra beslutningen af handlingsplanen i april 2018 og frem til december 2018 foreligger nu.

I denne periode har vi kun kunnet iagttage få og små ændringer i forhold til henvendelser om radikalisering eller ekstremisme i Holbæk Kommune. Der har været et par henvendelser om unge i mistrivsel, hvor kendskab til forebyggelsesplanen har været udslagsgivende for henvendelserne.

Konkret er der arbejdet både med det enkelte individ og med de sociale sammenhænge, han eller hun indgår i.

Det fremgår af årsrapporten, at der i perioden har været fire helt konkrete henvendelser på baggrund af handlingsplanen og dens action-card. Der er tale om én henvendelse, der relaterer til religiøs radikalisering, to henvendelser, der relaterer til højre-radikalisering og én, der relaterer til en generel trivselsproblematik med en bekymring om, hvorvidt dette fører til radikalisering.

Samlet set har handlingsplanen vist sig som et værdifuldt værktøj til at tydeliggøre indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Desuden fungerer planen som et værktøj til at orientere sig i beskyttende faktorer og risikoindikatorer og til at bringe de beskyttende faktorer i spil, hvor det er muligt – og så tidligt som muligt.

Kendskab til handlingsplanen

SSP-konsulenterne har haft – og har fortsat - et stort ansvar for at udbrede kendskabet til ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering”. De samarbejder i forvejen bredt med kerneområderne, ligesom de har et indgående samarbejde med blandt andre forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner.

SSP-konsulenterne har i forbindelse med udbredelsen af handlingsplanen arbejdet med forskellige formidlingsformer. Der har i de fleste tilfælde været tale om oplæg for og dialog med medarbejdergrupper. Dialogen har bl.a. kunne indeholde en drøftelse af de små ting, man som medarbejder og borger kan være opmærksom på. Det kan f.eks. være unge, der opholder sig i boligområdet i formiddagstimerne, hvor de burde være i skole.

I nogle fora – bl.a. på flere af skolerne – har oplægget om handlingsplanen været suppleret af arbejdet med forskellige cases, der kan medvirke til at skærpe medarbejdernes opmærksomhed over for bekymringstegn og de handlinger, der ligger i forlængelse af bekymringen.

Arbejdet med at udbrede kendskabet til ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering” afsluttes ikke. Der skal til stadighed være bevidsthed om, at det er et fælles ansvar at have fokus på de opmærksomhedspunkter handlingsplanen adresserer.


Økonomiske konsekvenser

Implementeringen af handlingsplanen sker inden for den eksisterende økonomiske ramme


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Regeringen: Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, National Handlingsplan 2016

Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Kort, mellemlang og lang version

 


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 19. marts 2018

Socialudvalget, 20. marts 2018

Udvalget for Børn og Skole, 21. marts 2018

Udvalget for Kultur og Fritid, 21. marts 2018

Kommunalbestyrelsen, 18. april 2018

Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering


Bilag

 


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2019

Taget til efterretning.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Indstilles taget til efterretning.

Fraværende:

Susanne Utoft


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning i Socialudvalget den 05-02-2019

Orientering taget til efterretning.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Udgået.

Fraværende:

Leif Albert Juhl

Michael Suhr

Rasmus Brandstrup Larsencaseno18-10476_#4807951_v1_årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.pdf

Bilag

Årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering


41. Godkendelse af dispensationsansøgning - udviklingsplan for Vangkvarteret

Godkendelse af dispensationsansøgning - udviklingsplan for Vangkvarteret

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dispensationsansøgningen for andelen af almene familieboliger i udviklingsplanen for Vangkvarteret godkendes

Beskrivelse af sagen

Regeringens parallelsamfundsudspil førte i december 2018 til en række lovændringer. Ændringerne vil medføre mærkbare konsekvenser for Holbæk Kommune.

Det er særligt Vangkvarterets status som én af de 15 hårde ghettoer, der vil afstedkomme potentielt mærkbare konsekvenser for boligudbuddet, den boligsociale indsats samt – ikke mindst – Holbæk Kommunes økonomi.

Har et alment boligområde per 1. december 2018 været på ghettolisten i mindst 5 år (som Vangkvarteret), vil lovændringerne medføre krav om udarbejdelsen af en udviklingsplan for området.

Udviklingsplanen skal indeholde en ændring af boligsammensætningen, så bebyggelsen højst rummer 40% almene familieboliger i 2030. Planen skal indsendes til Transport- Bygnings- og Boligministeriet senest 1. juni 2019

Med en udviklingsplan skal der iværksættes markante forandringer i Vangkvarteret samt en potentielt større genhusningsindsats for beboerne i området. Hvis der højst må være 40% almene familieboliger i bebyggelsen, skal i alt 358 ud af 596 nuværende boliger ændre karakter.

Holbæk Kommune stiller garanti for de realkreditlån, der blev optaget i forbindelse med nyere renoveringer i Vangkvarteret. Kommunen har samtidig ydet et grundkapitallån i området.

Indebærer udviklingsplanen salg eller nedrivning, kan disse lån og garantier komme i spil. Det er imidlertid endnu uklart, nøjagtigt hvilke konsekvenser sådanne tiltag vil have for den kommunale økonomi.

Der er naturligvis andre handlemuligheder ved udarbejdelsen af en udviklingsplan såsom ommærkning til ældre- eller ungdomsboliger samt fortætning via nybyggerier.

Kravet om 40 % almene familieboliger gør det dog til en udfordring helt at undgå salg eller nedrivning og blive fri for de økonomiske og menneskelige konsekvenser forbundet hermed. 

Nye dispensationsmuligheder i de vedtagne lovændringer

I forbindelse med 2. behandlingen af lovforslagene til parallelsamfundsudspillet i november 2018, blev der indføjet flere dispensationsbestemmelser i lovændringerne. Disse bestemmelser giver rum for udarbejdelsen af udviklingsplaner, hvor man i 2030 kan sigte efter en andel af almene familieboliger, der er højere end 40 %.

Vangkvarteret opfylder mindst én af de nye dispensationsbestemmelser.

Administrationen og Lejerbo Holbæk vurderer, at området bør kunne opnå dispensation, da både de to hovedkrav samt de fleste af en række hensyn i bestemmelsen er opfyldt. En mere detaljeret redegørelse for dispensationsbestemmelsens krav og hensyn kan ses i bilag 2.

En dispensation for kravet om 40 % almene familieboliger vil mindske risikoen for økonomisk tab, en større genhusningsindsats, et utilstrækkeligt boligudbud i Holbæk by samt – ikke mindst – negative omvæltninger for beboerne i et område, hvor adskillige tiltag ellers har medført mærkbar fremgang.

Samtidig vil en dispensation give større muligheder for en udviklingsplan, der kan understøtte den positive udvikling i Vangkvarteret og skabe rammerne for en endnu mere velfungerende bebyggelse.

 

Dispensationsansøgning

Administrationen har derfor udarbejdet en dispensationsansøgning sammen med Lejerbo, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen og Lejerbo Holbæks repræsentantskab.

Ansøgningen skal indsendes senest 1. april 2019.

Dispensationsansøgningen for Vangkvarteret tager udgangspunkt i en antagelse om, at Vangkvarteret kan blive et velfungerende boligområde i 2030 med cirka 70 % almene familieboliger (hvilket svarer til 417 almene familieboliger).

Begrundelsen for procentsatsen er, at området siden 2014 har oplevet en mærkbar forbedring i såvel beskæftigelses-, som kriminalitets- og tryghedssituationen. Sammen med de store renoveringsindsatser betyder udviklingen, at Vangkvarteret ved udgangen af 2018 var tæt på ikke længere at opfylde ghettokriterierne. På denne baggrund synes det ikke rimeligt, at mere end 300 nyligt renoverede boliger potentielt nedrives. Målet om at bryde med parallelsamfundet kan nås på anden vis. En yderligere uddybning af argumentet kan ses i bilag 1.

De 70 % vil blive nået gennem ommærkning af familieboliger til ungdoms- og ældreboliger samt eventuelle fortætnings- og salgsinitiativer.

 

Den videre proces

 • Administrationen og Lejerbo er i øjeblikket i gang med at udarbejde en ansøgning om dispensation samt en udviklingsplan
 • Ansøgningen om dispensation sendes til politisk behandling i Holbæk Kommune & Lejerbo Holbæk i februar 2019
 • Dispensationsansøgningen indsendes til Trafik- Bygnings- og Boligministeriet, når den er politisk godkendt.
 • Udviklingsplanen sendes til politisk godkendelse i Holbæk Kommune & Lejerbo Holbæk i april 2019 og til endelig godkendelse i maj 2019.
 • Udviklingsplanen indsendes til Trafik-, Bygnings- og Boligministeriet senest 1. juni 2019

Økonomiske konsekvenser

Det er endnu uklart, hvilke konsekvenser eventuelle salgs- eller nedrivningstiltag vil have for den kommunale økonomi.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Uden en dispensation for kravet om 40 % almene familieboliger i 2030 vil det blive vanskeligt at undgå nedrivninger.

En nedrivning af potentielt flere hundrede velholdte boliger vil udgøre en stor klimamæssig belastning - både i forhold til energiforbruget til nedrivning, håndteringen af byggeaffaldet, men også i relation til alle de nye ressourcer, eventuelle erstatningsboliger ville kræve.

Samtidig har den ene afdeling færdiggjort en omsiggribende renovering så sent som i 2014.


Lovgrundlag – link

§ 168a, stk. 4 i Lov om almene boliger m.v. (hentet fra lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 10. oktober 2018: Pkt. 224. Orientering - Parallelsamfundsudspillet - lovforslag vedrørende opgør med parallelsamfund


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, V, L, I, Ø, B, C og F).

1 (O) undlod at stemme.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Godkendt.

 

For stemte 24 (A, Ø, F, L, I, Jarl Sabroe (UP), B og V).

4 (O) undlod at stemme.

Fraværende:

Leif Albert Juhl

Michael Suhr

Rasmus Brandstrup Larsencaseno18-45445_#4825199_v1_bilag 1 - ansøgning om særlig dispensation.pdf
caseno18-45445_#4820211_v1_bilag 2 - den nye dispensationsbestemmelse.pdf

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om særlig dispensation
Bilag 2 - den nye dispensationsbestemmelse


42. Beslutning om Budgetrevision 1 2019

Beslutning om Budgetrevision 1 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

 1. at budgetrevision 1 godkendes
 2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning i 2019

 

Budgetrevisioner

Dette er den første af fire budgetrevisioner i 2019.

 

Formålet med budgetrevisionerne er, at Kommunalbestyrelsen får et overblik over kommunens samlede økonomi – herunder forventningerne til årets forbrug. Det er også ved budgetrevisionerne, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at omprioritere budget mellem politikområderne.

Når der flyttes budgetter mellem politikområder, kaldes det en omplacering.

Når der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af kommunale bloktilskud.

 

Budgetrevision 1 ligger så tidligt på året, at det er for tidligt at estimere, så derfor er forventningen til årets forbrug som udgangspunkt lig med budgettet. Budgetrevision 1 anvendes primært til konsekvensrettelser i forhold til 2018 samt indarbejdelse af beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2019.

 

Den anden og den tredje budgetrevision behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt omprioriteringer af budgettet.

 

Den fjerde og sidste budgetrevision udarbejdes på samme måde som budgetrevision 2 og 3. Herudover vil buffer afsat til uforudsete udgifter blive fordelt i det omfang, der er brug for det. Budgetrevision 4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december.

 

Udgiftsdrivere

På de stående udvalgsmøder præsenteres udgiftsdrivere.

Udgiftsdriverne skal give overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi.

Udgiftsdriverne vil være koblet til budgetforudsætningerne, og skal gøre det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.

 

Budgetrevision 1

Her ved budgetrevision 1 foretages der alene tilpasninger på to punkter.

 1. Konsekvensrettelser af ændringer foretaget i 2018, som ikke er indarbejdet i 2019
 2. Beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen efter budgetvedtagelsen om anvendelsen af et beløb.

Nedenfor er omplaceringerne og beslutningerne truffet i Kommunalbestyrelsen kort beskrevet. I bilag 1 er et overblik over omplaceringer mellem politiområder.

I bilag 2 er der en mere uddybende forklaring på omplaceringerne.

Omplaceringerne og de nye beslutninger vil indgå i det korrigerede budget.

 

Omplaceringer

Omplaceringerne i år vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2018, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2019. Det indstilles blandt andet, at der overføres 4 mio. kr. til administrationen på ”Alle kan bidrages” område fra øvrige områder. Herudover udmøntes en række puljemidler og der flyttes budgetter, som følge af en sammenlægning af Vej og Park og Teknisk Service. 

 

Beslutninger efter budgetvedtagelsen

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. oktober 2018 blev det besluttet at tilføre Holbæk i Pinsen yderligere 450.000 kr. i 2019 og 2020 og reducere budgettet tilsvarende i 2021. Så over en treårig periode er beslutningen udgiftsneutral. Budgettet øges dog i 2019 og er foreslået finansieret af overførte midler fra 2019.

 

Kendt viden fra budgetrevision 4 2018

Ved budgetrevision 4 i 2018 var der en række områder der var økonomisk udfordret og som også forventes at være økonomisk udfordret i 2019. Det drejer sig om:

 • Folkeskolerne
 • Socialudvalgets område generelt
 • Mellemkommunale refusioner på ældreområdet
 • Sygedagpenge og førtidspension

Der er derfor igangsat en række handleplaner med henblik på budgetoverholdelse på områderne, som er behandlet i de stående udvalg i januar måned.

 

Ny viden siden vedtagelsen af budgettet

Siden budgetvedtagelsen er der sket nogle ændringer, som får indflydelse på udgifter og indtægter og serviceramme i 2019. Det drejer sig om:

 

 • Der omplaceres 3 mio. kr. fra seniorjob og fleksjob til Administration under Økonomiudvalget på Alle kan Bidrage. Beløbet omplaceres for at sikre, at der ikke bliver merforbrug på administrationen i 2019. Beløbet flyttes fra ikke-service til service og øger altså udgifterne på service, hvis budgetterne overholdes.
 • Der omplaceres 1,8 mio. kr. fra ikke service til service vedrørende ny beregning af pris x mængde på Sundhedsområdet. Budgettet til denne beregning var i det oprindelige budget placeret på ikke service.
 • Derudover omplaceres internt på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 2,3 mio. kr. fra service til ikke service vedrørende IT-udgifter.
 • Holbæk Kommune får en yderligere indtægt på udligningen på 10 mio. kr. Beløbet gives som en overgangsordning 2019 og 2020 og dækker over en kompensation på en kontoplanændring på ældre og voksenspecialområdet, som betød lavere indtægter til blandt andet Holbæk Kommune. Beløbet øger ikke servicerammen i 2019.
 • Holbæk Kommune får 0,2 mio. kr. mindre på statstilskuddet. Skyldes at kommunerne kollektivt bliver sanktioneret for samlet set at have sat skatten op.
 • Der forventes mindreudgifter på administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på 2,2 mio. kr. Dette mindsker presset på servicerammen med 2,2 mio. kr.
 • Der er et forventet merforbrug på serviceudgifter på Uddannelse til alle unges område på 2,3 mio. kr. på Administration. Mentorer skal bogføres på administration og ikke som Holbæk Kommune plejer at gøre, som forsørgelsesudgift. Da der på administration ikke er refusion beløbet forventes der et merforbrug. Herudover betyder ændringen, at der omplaceres budget fra ikke-service til service 0,5 mio. kr. Dette betyder et øget pres på servicerammen på i alt 2,8 mio. kr.

Ovenstående viden vil indgå i skøn ved BR2, som forelægges Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Hvis der kommer yderligere udfordringer i løbet af året, vil administrationen løbende indstille forslag til handlinger, der sikrer, at budgettet overholdes.

 

Serviceudgifter

De nye viden beskrevet ovenfor påvirker ikke driftsbudgettet samlet set, men balancen mellem driftsudgifter indenfor servicerammen og udenfor servicerammen er ændret. Det samlede pres på servicerammen kan med dette opgøres til 3,2 mio. kr.

Hvis udgifterne inden for servicerammen skal holdes på ovenstående niveau forudsættes der - udover budgetoverholdelse – at der overføres lige så store beløb til 2020, som der forventes overført til 2019. På baggrund af BR4 forventedes der overført ca. 55 mio. kr. til 2019. For at holde overskuddet i forhold til servicerammen, skal der så også overføres 55 mio. kr. til 2020. Dette skal ses i lyset af, at der er indstillet anvendt overførsler fra 2018 på folkeskoleområdet til at dække det forventede merforbrug på området.

 

 

Budget 2019

Herunder er en oversigt over budgettet for 2019 og forventet forbrug 2018. Den første kolonne viser det forventede forbrug på drift i 2018 i 2019-priser på baggrund af oktober data. De øvrige budgetposter fremskrives ikke mellem årene, og indgår derfor ikke i tabellen. Den anden kolonne med oprindeligt budget 2019 viser budgettet, som det ligger i Økonomisystemet i januar 2019.

 

 

 

Mio. kr.

Forventet forbrug

Oprindeligt

Forskel

2019-priser

BR4 2018

Budget 2019

 

Indtægter

 

-4.433,8

 

Drift i alt

4.108,8

4.148,9

-40,0

-Økonomiudvalget

468,9

580,1

-111,1

-Børn og Skole

967,7

897,3

70,5

-Ældre og Sundhed

811,9

845,8

-33,9

-Socialudvalget

648,6

634,0

14,6

-Beskæftigelse og Uddannelse

975,7

952,7

23,0

-Klima og Miljø

124,0

129,1

-5,1

-Kultur og Fritid

112,0

109,9

2,1

Renter

 

25,1

 

Anlæg

 

170,0

 

Finansiering

 

74,2

 

 

 

 

 

Resultat i alt

 

-15,6

 

 

 

 

 

Ændring af kassebeholdning

 

15,6

 

Forøgelse (+), Forbrug (-)

 

Tabellen viser i der i budget 2019 er plads til forbrug på 40 mio. kr. mere end forbruget i 2018 forventes at blive. De store afvigelser på enkelte udvalg, skyldes at budgetterne til ejendomme er flyttet til Økonomiudvalget fra de øvrige udvalg.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-01-2019

Indstilles godkendt for så vidt gælder udvalgets ansvarsområde.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-01-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

 

Fraværende:

Susanne Utoft


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.


Beslutning i Socialudvalget den 05-02-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Fraværende:

Christina Hvass Hansen

Michael Suhr


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Godkendt.

Fraværende:

Leif Albert Juhl

Michael Suhr

Rasmus Brandstrup Larsencaseno19-1330_#4819923_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#4819922_v1_bilag 2.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer.pdf
Bilag 2.pdf


43. Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn

Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. orienteringen om konsekvenser af reform af indsats mod ungdomskriminalitet tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Den 1. januar 2019 trådte lov af 27.  december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Formålet med loven er at forebygge ungdomskriminalitet ved oprettelse af et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastsætte forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år, og en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres. Loven forpligter kommunerne til at iværksætte de sanktioner, som Ungdomskriminalitetsnævnet beslutter. Dette vil medføre nye udgifter, hvis størrelse afhænger af Ungdomskriminalitetsnævnets praksis og afgørelser. Holbæk Kommune har derfor ikke selv mulighed for at styre udgiftsniveauet.

I Ungdomskriminalitetsnævnet i politikredsen for Midt- og Vestsjællands politi sidder i 2019 repræsentanter fra fire kommuner. Uddannelse til Alle Unge er repræsenteret ved afdelingsleder Lisbet Daugaard-Hansen.

Målgruppe

Det nye Ungdomskriminalitetsnævn skal behandle og træffe afgørelser i sager om:

 • børn i alderen 10-14 år som er mistænkt for personfarlig kriminalitet eller er mistænkt for anden alvorlig kriminalitet, og vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet.
 • unge i alderen 15-17 år, som er idømt fængselsstraf for personfarlig kriminalitet eller som er idømt fængselsstraf for anden alvorlig kriminalitet, og vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet.

Ungdomskriminalitetsnævnet kan pålægge barnet eller den unge følgende sanktioner:

 1. Straks-reaktioner, som kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde.
 2. Forbedringsforløb i form af en handleplan med en varighed på to år for de 15-17-årige og op til fire år for de 10-14-årige. Handleplanen angiver de foranstaltninger, som kommunen skal iværksætte fx:

 

 • Deltagelse i ungdomsklub, uddannelsessted eller formidlet praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge
 • en fast kontaktperson eller praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet eller familiebehandling
 • et døgnophold eller en aflastningsordning evt. for både barn og familien i plejefamilie, eller netværksplejefamilie, opholdssted eller på en døgninstitution (jf. servicelovens § 55).

Opgaver for kommunerne
Barnet/den unge skal mærke en hurtig reaktion på sin kriminelle adfærd. Derfor skal sager behandles hurtigt og indenfor nærmere bestemte og meget korte frister. Kommunerne har pligt til markant hurtigere opfølgning på og behandling af henvendelser samt iværksættelse af sanktion/foranstaltning, især når nævnet beslutter, at et barn/en ung skal anbringes udenfor hjemmet.

I Holbæk Kommune er der udarbejdet aftaler om relevante arbejdsgange for at kunne leve op til lovens nye tidsfrister mv.

Endvidere forventes der øget arbejde for kommunens SSP-konsulenter og ansatte i sociale og beskæftigelsesindsatser, der skal varetage de opgaver, som kommunen pålægges at iværksætte.

 

Antal børn/unge i målgruppen og anslåede udgifter
Af forarbejdet til loven fremgår det, at man forventer at omkring 700 sager årligt skal forelægges nævnet på landsplan. Holbæk kommunes andel heraf svarer til omkring 10 sager årligt.

Konkrete beregninger af antal sager og omkostninger er i praksis ikke muligt og vil afhænge af nævnets praksis. Herunder omfanget og varigheden af sanktionerne. Nogle sanktionerede børn og unge forventes for eksempel allerede at have en foranstaltning, som kommunen dermed i forvejen har en udgift til, ligesom nævnets praksis endnu ikke kendes, da lovgivningen først er trådt i kraft pr. januar 2019.

På kerneområdet Læring og Trivsel forventes et øget udgiftspres, da der ikke før har været sådanne tiltag til børn i alderen 10-14 år, og derfor ikke er budget dertil. På kerneområdet Uddannelse til Alle Unge, hvor der som følge af reglerne om ungdomssanktioner allerede er et budget for de 15-17-årige, forventes udgiftsstigningerne at blive mindre.

Vi ved dog, at der i forslaget er et krav om efteruddannelse af kommunens SSP medarbejdere svarende til ca. 130.000 i alt.

Fremadrettet proces

De 10 kommuner i politikredsen har lavet en aftale om, at Kalundborg, Roskilde, Greve og Holbæk i fællesskab dækker kommunernes plads i nævnet, og at de fire repræsentanter har tæt kontakt, så der lægges en fælles kommunal linje i arbejdet. Administrationen vil derfor følge arbejdet i nævnet meget tæt, og der vil i løbet af året blive lavet opfølgende analyser af de nye udgifter. Dette vil ske efter ½ og et helt år med henblik på at vurdere hvilke omkostninger den nye lovgivning får for kerneområdet.

Udgiftsudviklingen følges tæt indenfor begge kerneområder, så der kan orienteres i forbindelse med budgetrevision 1, 2 og 3 med henblik på at foretage økonomiske justeringer i forbindelse med udarbejdelse af Budgetrevision 4.

 


Økonomiske konsekvenser

De nye regler for unge i aldersgruppen 10-17 år vil med stor sandsynlighed medføre ekstra udgifter på området. Hvor store udgiftsstigningerne bliver er meget svært at vurdere, fordi det bl.a. afhænger af nævnets praksis, af antallet af sanktionerede unge, der ikke allerede har en foranstaltning, samt af omfanget og varigheden af sanktionerne. Det er derfor ikke på det foreliggende grundlag muligt at lave konkrete beregninger.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2019

Taget til efterretning.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning i Socialudvalget den 05-02-2019

Orientering taget til efterretning.

Fraværende:

Christina Hvass Hansen

Michael Suhr


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstilles taget til efterretning.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Leif Albert Juhl

Michael Suhr

Rasmus Brandstrup Larsen

44. Beslutning om bevilling til realisering af fase 2 på Brorfelde Observatorium

Beslutning om bevilling til realisering af fase 2 på Brorfelde Observatorium

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. der frigives 2,9 mio. kr. fra de afsatte midler under Økonomiudvalget i budget 2019 til renovering af bygninger m.m. til realisering af fast 2 på Brorfelde Observatorium.

Beskrivelse af sagen

I november indsendte Holbæk Kommune projektansøgninger ind til Aage og Johanne Louis- Hansens Fond og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal til restaurering og indretning af den helt unikke værkstedsbygning (herefter Værkstedet) på Brorfelde Observatorium, som kraftigt trænger til restaurering for at bestå. Dette har resulteret i flotte donationer på 5.000.000 fra hver fond – altså i alt 10.000.000 kr. En forudsætning for at modtage beløbet er, at projektet er fuldt finansieret inden igangsættelse.

Det samlede budget for fuld restaurering, udstilling og indretning af Værkstedet er 15.900.000 kr. Derfor er er der et finansieringsbehov på 5.900.000 kr. (inkl. Fondsmoms). Kommunalbestyrelsen har afsat 3.000.000 kr. årligt i 2018, 2019 og 2020 til anlægsprojekter på Brorfelde Observatorium efter vedlagte finansieringsplan vedtaget af Kommunalbestyrelsen primo 2018. Disse prioriteres til implementering af nye elforsyningskabler, spildevandsanlæg, trafiksanering samt andre projekter, der sikrer en bæredygtig drift og udvikling af området. Af disse kan 3 mio. kr. allokeres til Værkstedet. De øvrige anlægsmidler kan desværre ikke omprioriteres, da projekterne er igangsat eller indgår i andre projektansøgninger som medfinansiering – såsom Geologiens Hus (indgår i Istidsruten), kloakering og trafiksaneringen.

Om Brorfelde Observatorium

Holbæk Kommune har siden 2014 gennemført en succesfuld restaurering af udvalgte bygninger og hele naturområdet på Brorfelde Observatorium. Dette er sket med uundværlig støtte fra flere fonde – ikke mindst A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal.

Den 25. juni 2016 slog Brorfelde Observatorium officielt dørene op som et nyt opdagelsescenter med fokus på astronomi, geologi, teknik og natur. Brorfelde Observatorium er dermed gjort tilgængelig for offentligheden og har indtil videre tiltrukket over 75.000 besøgende. Der tilbydes skoleforløb, lejrskoleaktiviteter, dagsoplevelser, teambuilding, events og en lang række andre naturvidenskabelige aktiviteter, der både følger årets gang og gæsternes ønsker.

Siden åbningen er udviklingen af anlægget fortsat. I februar 2019 åbner en nyrestaureret kuppel med ny udstilling og Danmarks bedste teleskop – fuldfinansieret af donationer fra Lundbeckfonden og Augustinus Fonden. Brorfelde Observatorium er desuden en central partner i arbejdet med Istidsruten, hvor Brorfelde Observatorium etablerer Geologiens Hus, et udendørs geologisk aktivitetsområde samt fire nye stjernekiggershelters - finansieret af Nordea-fonden. Ligeledes har Brorfelde Observatorium netop modtaget en donation på 4, 9 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til indkøb af nye teleskoper, formidlingsstationer samt udvikling af Det virtuelle observatorium –et nyt attraktivt, relevant formidlingstilbud med afsæt i astronomiens forunderlige verden, som gør udforskningen af universets hemmeligheder til en håndgribelig, sjov og lærerig oplevelse - på stedet eller online med digitale undervisningsforløb på skoler, gymnasier og universiteter. Fundraising til det øvrige anlæg og projekter fortsætter sideløbende.

Brorfelde Observatorium forventer at kunne åbne Værkstedet for publikum op til vinterferien 2021 og forventer herefter et besøgstal på 36.000 året.


Økonomiske konsekvenser

Der skal tilføres yderligere midler til fase 2 på Brorfelde Observatorium i budget 2020


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Indstilles godkendt.

Fraværende:

Susanne Utoft


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Godkendt.

Fraværende:

Leif Albert Juhl

Michael Suhr

Rasmus Brandstrup Larsen

45. Beslutning om ny samdriftsaftale for Museum Vestsjælland

Beslutning om ny samdriftsaftale for Museum Vestsjælland

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. vedlagte samdriftsaftale og økonomiaftale 2019-2012 vedrørende Museum Vestsjælland godkendes.

Beskrivelse af sagen

Samdriftsaftale og økonomiplan 2019 – 2021 for Museum Vestsjælland er fremlagt til politisk godkendelse. Vedtægter og strategiplan er desuden vedhæftet til orientering, idet beslutningskompetencen for disse dokumenter ligger i bestyrelsen for Museum Vestsjælland.

Administrationen vurderer, at samdriftsaftale og økonomiplan mv. lever op til de aktuelle planer og ambitioner for samarbejdet med Museum Vestsjælland.

Baggrund

Museum Vestsjælland blev stiftet den 31.12.2012 og dækker den kulturhistoriske museumsvirksomhed i kommunerne: Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Sorø og Ringsted. Den nye samdriftsaftale, der skal være gældende pr. 1. marts 2019, afløser den oprindelige fusions-aftale fra 2012.

Slots- og Kulturstyrelsen foretog i 2017 en kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland. Kvalitetsvurderingen indeholder anbefalinger om potentiale for udvikling og forankring af museets faglige profil.  På den baggrund har museet tilpasset strategiplanen og samdriftsaftalen.

Museum Vestsjællands øverste ledelse er en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen består af én repræsentant fra kommunalbestyrelsen i hver af de deltagende 6 kommuner samt i alt tre repræsentanter udpeget af kulturcheferne i kommunerne.

Ud over bestyrelsesmøderne afholder Museum Vestsjælland 2-4 årlige administrative møder med repræsentanter fra kulturforvaltningerne i kommunerne. Kommunerne inviterer også Museum Vestsjælland til dialogmøder med fagudvalget på kulturområdet med henblik på at sikre løbende dialog omkring museets aktiviteter i kommunen samt udmøntning af strategiplanen.

Bestyrelsen i Museum Vestsjælland har behandlet og godkendt forslaget til revideret samdriftsaftale samt Vedtægter (bilag A), Strategiplan (bilag B) og Økonomiaftale (bilag C), som alle er vedhæftet sagen.


Økonomiske konsekvenser

Ved museets etablering blev det samlede kommunale driftstilskud lagt fast ud fra et princip om nulvækst i forhold til den samlede økonomiske ramme i 2012 bortset fra de årlige pris- og lønfremskrivninger, der udmeldes af Kommunernes Landsforening (KL).

I 2015 godkendte de 6 kommuner en harmonisering af de kommunale tilskud. For Holbæk Kommune betød harmoniseringen, at tilskuddet til Museum Vestsjælland faldt med ca. 90.000 kr. netto.

I Økonomiaftalen for 2019 – 2021 er indføjet et princip for pris- og lønfremskrivning af de kommunale tilskud.

Driftstilskuddet til Museum Vestsjælland er afsat i budgettet – i 2019 er beløbet 3.192.618 kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved at indgå en ny samdriftsaftale med Museum Vestsjælland.


Høring

 


Lovgrundlag – link

Museumslovens § 14 giver kommunerne adgang til at varetage museumsvirksomhed, herunder understøtte museumsdrift gennem driftstilskud


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2019

Indstilles godkendt.

Fraværende:

Susanne Utoft


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Godkendt med den bemærkning, at samdriftsaftalen m.v. gælder i perioden 2019-2021.

Fraværende:

Leif Albert Juhl

Michael Suhr

Rasmus Brandstrup Larsencaseno12-46158_#5381808_v1_vs mve samdriftsaftale med tilhørende bilag - mve 2018.12.20 bilag d fordelingsnøgle kommunale tils.pdf
caseno12-46158_#5381807_v1_vs mve samdriftsaftale med tilhørende bilag - mve 2018.12.20 bilag c økonomiaftale 2019-2021.pdf.pdf
caseno12-46158_#5381806_v1_vs mve samdriftsaftale med tilhørende bilag - mve 2018.12.18 bilag b strategiplan 2019-2022.pdf.pdf
caseno12-46158_#5381805_v1_vs mve samdriftsaftale med tilhørende bilag - mve 2018.12.11 bilag a museum vestsjælland vedtægter..pdf
caseno12-46158_#5381804_v1_vs mve samdriftsaftale med tilhørende bilag - mve 2018.12.20 samdriftsaftale museum vestsjælland.pd.pdf

Bilag

Bilag D: Fordelingsnøgle for kommunale tilskud
Bilag C: Økonomiaftale 2019-2021
Bilag B: Strategiplan 2019-2022
Bilag A: Museum Vestsjælland Vedtægter
Samdriftsaftale Museum Vestsjælland


46. Beslutning om kommissorium for en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder

Beslutning om kommissorium for en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. kommissoriet for en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder godkendes.

Beskrivelse af sagen

På mødet den 27.09.2018 havde Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, en temadrøftelse af socialøkonomi. Udvalget besluttede i den forbindelse, at der skal udarbejdes en strategi for kommunens understøttelse af socialøkonomiske virksomheder. Som led i dette arbejde forelægger administrationen et kommissorium for udarbejdelse af denne strategi samt en handleplan i forlængelse af strategien.

Kommissoriet

Holbæk Kommune ønsker at skabe ordinær beskæftigelse for borgere, der står helt uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet. Som en del af indsatsen ønsker udvalget med strategien at understøtte socialøkonomiske virksomheder, der generelt har til formål at reinvestere deres overskud ved at skabe ordinær beskæftigelse i egen virksomhed for borgere, der ellers ikke ville have en plads på arbejdsmarkedet.

Kommissoriet skitserer, hvordan kommunen i forlængelse af strategien kan have en samarbejdende rolle i forhold til eksisterende socialøkonomiske virksomheder og en understøttende rolle i forhold til etablering af nye virksomheder. Kommissoriet sætter desuden det mål, at indsatsen skal medføre en årlig vækst på 10 pct. i antallet af ordinære timer i socialøkonomiske virksomheder for udsatte borgere.

 

Tidsplan for strategien

Strategi og handlingsplan skal være politisk vedtaget senest 1. juni 2019. På baggrund af handlingsplanen vedtages fornyet tidsplan.


Økonomiske konsekvenser

Realisering af strategi og handleplan vil indebære investering i en medarbejder svarende til lønomkostninger på 500.000 kr. årligt. Dertil kommer drift af samarbejde med eksisterende socialøkonomiske virksomheder på 50.000 kr. årligt.

Der er afgørende for strategien, at bevillingen til indsatsen gøres permanent, så der kan arbejdes strategisk og langsigtet med de socialøkonomiske virksomheder.

Hvis midlerne skal findes inden for rammerne af det eksisterende budget, vil det betyde nedprioritering af andre indsatser.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.27.09.2018: Sag nr. 89: Drøftelse – fremme af socialøkonomiske virksomheder

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Indstilles godkendt, idet udvalget får forelagt forslag til finansiering af arbejdet, og kommissoriet drøftes med udsatterådet.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelses indstilling godkendt.

Fraværende:

Leif Albert Juhl

Michael Suhr

Rasmus Brandstrup Larsencaseno19-2658_#4824477_v2_kommissorium for søv.pdf

Bilag

Kommissorium for SØV


47. Initiativsag fra Dansk Folkeparti - beslutning om beskæring af træer m.v., vedligeholdelse stiforløbet ved Maglesø og parkringsanalyse for Holbæk by

Initiativsag fra Dansk Folkeparti - beslutning om beskæring af træer m.v., vedligeholdelse stiforløbet ved Maglesø og parkringsanalyse for Holbæk by

Sagsgang og sagstype

 


Indstilling

Dansk Folkeparti indstiller, at det besluttes, at:

 1. der gennemføres beskæring af træer og buske ved fortove, cykelstier og veje
 2. der udarbejdes en parkeringsanalyse for Holbæk by
 3. stiforløbet og svellebroer rundt om Maglesø renoveres
 4. det gøres gratis at køre med offentlige busser i uge 11 (klima-ugen) 2019

Beskrivelse af sagen

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at busforbindelsen til Sportsbyen udskydes fra 22. februar 2019 til Sportsbyen ibrugtagelse den 7. maj 2019, ønsker Dansk Folkeparti, at besparelsen ved udskydelsen bruges til at beskæring af træer og buske, udarbejdelse af parkeringsanalyse, renovering af stiforløb/svellebro rundt om Maglesø og gratis buskørsel i uge 11 2019, hvor det er klima-uge.

Igangsættelse af ovenstående sættes i gang, når besparelsen ved at udskyde busforbindelsen til Sportsbyen er kendt.

Forslagene skal inden igangsættelse drøftes i Udvalget for Klima og Miljø, så udvalget kan beslutte, hvilke punkter, der skal prioriteres.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Sagen med de 4 forslag til initiativer sendes til behandling i Udvalget for Klima og Miljø, hvorefter en indstilling herfra behandles i Økonomiudvalget inden den endelige behandling i Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Leif Albert Juhl

Michael Suhr

Rasmus Brandstrup Larsen

48. Underskriftsark

Underskriftsark