UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

04-09-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-09-2018 22:00:00


PUNKTER

168. Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget
169. Beslutning om budget 2019-2022 - 1. behandling af budgettet
170. Underskriftsark168. Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget

Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde om 1. behandling af budget godkendes.

Alternativ indstilling

 

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 04-09-2018
Godkendt.
169. Beslutning om budget 2019-2022 - 1. behandling af budgettet

Beslutning om budget 2019-2022 - 1. behandling af budgettet

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. Økonomiudvalget sender budgetforslag 2019-2022 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling
  2. Kommunalbestyrelsen beslutter, at budgetforslag 2019-2022 overgår til 2. behandling
  3. Kommunalbestyrelsen sender budgetforslaget med tilhørende katalog over budgetreduktioner i høring i perioden 5. september - 20. september kl.16.00

Beskrivelse af sagen
Direktionens anbefaling
Vedlagte budgetforslag er udarbejdet af direktionen. De bærende hensyn i budgetforslaget er, at:
  • skabe et retvisende, gennemsigtigt og realistisk budgetgrundlag, som sikrer de bedste muligheder for budgetoverholdelse i 2019.
  • overholde den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. juni 2018
  • afsætte midler til at påbegynde realiseringen af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 15. august. 
 
Budgetforslaget indebærer, at der i lighed med budget 2018-2021 afsættes en pulje til uforudsete udgifter på 20 mio. kr. Puljen ligger under Økonomiudvalget og udmøntes i forbindelse med budgetrevision 4 i 2019. Puljen sikrer råderum til finansiering af uforudsete udgifter på udvalgsområderne, såfremt udvalgene ikke kan overholde deres budgetter efter at have behandlet handleplaner ved evt. budgetoverskridelser, jf. de økonomiske styringsprincipper
 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. juni 2018 en række effektiviseringer som en del af effektiviserings- og besparelsesstrategien i 2019-2022. Provenuet og tilhørende midler til investeringer er indarbejdet i budgetforslaget.
 
Budgetforslaget indeholder besparelser på 15,1 mio.kr. Heraf stammer de 5,3 mio.kr. fra effektiviserings- og besparelsesstrategien, hvor det ikke var muligt at finde det besluttede råderum via effektiviseringer alene. De resterende 9,8 mio. kr. er nødvendige for at sikre at budgetrammerne overholdelse. Set i forhold til budget 2017 og budget 2018 er der tale om meget få besparelser. I 2017 blev budgettet reduceret med 185 mio. kr. og i 2018 var reduktionerne på 94 mio. kr.
 
Besparelserne ligger på Administration (- 6,9 mio. kr.), Almene dagtilbud (-1,0 mio. kr.), Ældreområdet (- 0,8 mio. kr.) Voksenspecialområdet (- 0,8 mio. kr.) og en takstreduktion på specialskolerne på skoleområdet (-0,3 mio. kr.).
 
I overensstemmelse med arbejdsprogrammet er der lagt op til en styrkelse af skoleområdet med ca. 21 mio. kr. årligt i budgetperioden. Herudover styrkes beskæftigelsesområdet med 5 mio. kr. til flere medarbejdere, som skal forbedre ungeindsatsen, sygedagpengeindsatsen, kontanthjælpsindsatsen samt udvide kontrolgruppen med tilhørende kommunaløkonomiske gevinster til følge. Endelig er der afsat en pulje til ældreområde og grøn kommune mv. på 3,4 mio. kr.
 
Herudover er der er afsat permanent budget til HUSC på 3 mio. kr. og der er sikret finansiering af en fortsat basisbrandstation på Orø med 0,4 mio. kr.
 
Busbetjening til Sportsbyen, jf. sag 81 på Kommunalbestyrelsens møde 18. april 2018, er finansieret med 2,0 mio. kr. om året, og der er afsat yderligere 2,1 mio. kr. til særlig tilrettelagt undervisning (STU). Endelig er puljen til lokalområdernes udvikling på 9,3 mio. kr. bortfaldet i 2022, så en ny Kommunalbestyrelse kan prioritere, om der skal afsættes midler til det formål.
 
 
Det tekniske budget
Direktionens anbefaling bygger ovenpå det tekniske budget, som er udarbejdet på baggrund af budgetoverslaget for 2019 i budget 2018. På indtægtssiden er budgettet tilpasset Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 med tilhørende tilskud og udligning, uændret skatteprocent samt uændret grundskyldspromille.
 
I februar besluttede Kommunalbestyrelsen de økonomiske driftsrammer for de enkelte udvalg, og hen over foråret har udvalgene udarbejdet budgetforslag på driften.
 
Det arbejde har blandt andet været at reguleret budgettet i forhold til priser og mængder, lovændringer og befolkningsudvikling. De oprindelige økonomiske rammer er som udgangspunkt overholdt på alle de stående udvalgs områder. Direktionens anbefalinger resulterer dog i større bevillinger på især Udvalget for Børn og Skole samt Socialudvalget, men også Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse samt Økonomiudvalget påvirkes.
 
Budgetforslaget for 2019-2022 er som følgende:
 
I mio. kr.
      2019
      2020
      2021
      2022
Skatteindtægter, tilskud og udligning
-4.433,8
-4.495,1
-4.604,0
-4.717,2
Driftsudgifter
 4.161,9
 4.161,6
 4.149,9
 4.147,3
Renter
      25,0
      22,2
      21,4
      21,8
PL fremskrivning
 
    101,2
    196,3
    293,4
Strukturel balance
    246,9
    210,1
    236,4
    254,5
Anlæg
    170,0
    170,0
    170,0
    170,0
Lån
     -25,0
     -25,0
     -25,0
     -25,0
Afdrag og finansforskydninger
    110,0
      83,3
      85,6
      88,0
RESULTAT (- overskud, + underskud)
        4,0
      13,9
       -9,8
     -25,3
 
Budgetforslaget for 2019-2022 er baseret på følgende forhold:
 
Driftsudgifter
I forbindelse med at KL og regeringen indgik økonomiaftalen for 2019 fastsattes en ramme for, hvor meget kommunerne må bruge til serviceudgifter for året. Serviceudgifter er de udgifter, som bruges til skoler, daginstitutioner, ældrepleje, veje, kultur, handicappede mv.
For budgetåret 2019 er den samlede serviceramme for kommunerne 251,9 mia. kr., hvor det vejledende serviceudgiftsmåltal for Holbæk udgør 2.902 mio. kr.
 
Budgetforslaget indeholder serviceudgifter svarende til det vejledende måltal for serviceudgifter på 2.902 mio. kr. i 2019.
 
Derudover er der afsat 1.260 mio. kr. som ikke er serviceudgifter. Det er f.eks. kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge og drift af sygehuse.
 
Anlægsudgifter
Budgetforslaget indeholder anlægsudgifter på 170 mio. kr. i alle årene 2019-2022.
 
Skat
Budgetforslaget forudsætter at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og uændret skatteprocent og grundskyldspromille:
 
Indkomstskat
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
på 11.833 mio. kr.
 
Skatteprocent på 25,3
 
Grundskyld
 
Grundværdi på 9.693 mio. kr. eksklusive produktionsjord
 
Grundværdi på 1.919 mio. kr. vedr. produktionsjord
 
Grundskyldspromille på 25,092
 
Grundskyldspromille på 7,200
 
 
 
Dækningsafgift
Grundlag for dækningsafgift 3.561 mio. kr.
Dækningsafgiftspromille på 2,0
 
Kirkeskatteprovenuet er fastsat på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirken på 9.587 mio. kr., med en uændret skatteprocent på 0,96.
 
Frem imod 2. behandlingen af budget 2019-2022 vil der blive foretaget en nærmere analyse af, om det er mest fordelagtigt at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, eller om det er mest fordelagtigt at selvbudgettere.
 
Finansiering
I budgetforslag 2019-2022 er der forudsat lån på 25 mio. kr. hvert år. Energirenovering af kommunens bygninger forventes at give anledning til lån på 10 mio. kr. i 2019. Resten af lånet kan kun optages, i det omfang kommunen modtager lånedispensation. Kommunen afventer pt. svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på ansøgning om lånedispensation.
 
Gennemsnitlig likviditet
Den gennemsnitlige likviditet er udtryk for et løbende gennemsnit af de sidste 365 dages likviditet. Den gennemsnitlige likviditet vil, med det foreliggende budgetforslag 2019-2022 ramme et niveau på 150 mio. kr. ultimo 2021 og et niveau på 171 mio. kr. ultimo 2022
 
Den videre proces
Budgettet behandles anden gang i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2018.
 
Der er frist for politiske ændringsforslag mandag den 24. september kl. 12.00, og frist for underændringsforslag torsdag den 27. september 2018 kl. 12.00.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2018
Ad 1: Budgetforslaget sendes til Kommunalbestyrelsen til 1. behandling med den ændring, at den del af effektiviserings- og beskæftigelsesstrategien, som er forud-disponeret til finansiering af overskridelse af servicerammen, neutraliseres ved at øge driftsudgifterne med 4,3 mio. kr. i 2019, 18,9 mio. kr. i 2020, 19,6 mio. kr. i 2021 og 19,6 mio. kr. 2022.
Totaloversigt og likviditetsoversigt konsekvensrettes.
Administrationen bemyndiges derudover til at foretage redaktionelle rettelser i bilagene.
Da budgettet efter neutraliseringen ikke opfylder det likviditetsmæssige pejlemærke ultimo 2021, anmoder Økonomiudvalget administrationen om inden Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet at afdække, hvordan neutraliseringen bedst finansieres. Det kan ske enten ved forøgede indtægter fra selvbudgettering, forøget låneoptag, lavere udgifter til forsørgelse på beskæftigelsesområdet, reduktioner i anlægsbudgettet, revurdering af driftsbudgettet i øvrigt – eller en kombination af de forskellige muligheder.
Ad 2: Indstilles godkendt.
Ad 3: Indstilles godkendt.

Supplerende sagsfremstilling den 30-08-2018
Efter Økonomiudvalgets beslutning den 29. august 2018 er bilaget ”Totaloversigt og likviditetsoversigt” og budgetbemærkningerne vedr. Økonomiudvalget konsekvensrettet.
Herudover er der sket redaktionelle rettelser i budgetbemærkningerne vedrørende Socialudvalget.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 04-09-2018
Ad 2 og 3: Økonomiudvalgets budgetforslag 2019-2022 overgår til 2. behandling og budgetforslaget med tilhørende katalog over budgetreduktioner sendes i høring i perioden 5. september - 20. september 2018 kl.16.00.
 


caseno17-49532_#4679115_v1_samlet oversigt effektiviseringer og besparelser.pdf
caseno17-49532_#4679101_v1_øku effektiviseringer og besparelser.pdf
caseno17-49532_#4679117_v1_bsu effektiviseringer og besparelser.pdf
caseno17-49532_#4679111_v1_æsu effektiviseringer og besparelser.pdf
caseno17-49532_#4679116_v2_sou effektiviseringer og besparelser.pdf
caseno17-49532_#4679113_v1_buu effektiviseringer og besparelser.pdf
caseno17-49532_#4679114_v1_kmu effektiviseringer og besparelser.pdf
caseno17-49532_#4679112_v1_kfu effektiviseringer og besparelser.pdf
caseno17-49532_#4679266_v1_notat vedr. beskæftigelsesindsats.pdf
caseno17-49532_#4681069_v1_bemærkninger udvalget for børn og skole.pdf
caseno17-49532_#4681072_v1_bemærkninger udvalget for ældre og sundhed.pdf
caseno17-49532_#4681067_v1_bemærkninger udvalget for beskæftigelse og uddannelse.pdf
caseno17-49532_#4681070_v1_bemærkninger udvalget for klima og miljø.pdf
caseno17-49532_#4681071_v1_bemærkninger udvalget for kultur og fritid.pdf
caseno17-49532_#4681035_v1_investeringsoversigt.pdf
caseno17-49532_#4679308_v1_økonomisk politik som vedtaget 27. juni 2018.pdf
caseno17-49532_#4679612_v1_takstoversigt budget 2019-2022.pdf
caseno17-49532_#4679246_v1_k4 nøgletal -totalrapport 2018.pdf
caseno18-11372_#4677757_v1_arbejdsprogram_endelig.pdf.pdf
caseno17-49532_#4684422_v1_totaloversigt og likviditetsoversigt.pdf
caseno17-49532_#4684174_v1_bemærkninger socialudvalget.pdf
caseno17-49532_#4685671_v1_bemærkninger økonomiudvalget.pdf

Bilag

Samlet oversigt effektiviseringer og besparelser
ØKU Effektiviseringer og besparelser
BSU effektiviseringer og besparelser
ÆSU Effektiviseringer og besparelser
SOU effektiviseringer og besparelser
BUU effektiviseringer og besparelser
KMU effektiviseringer og besparelser
KFU effektiviseringer og besparelser
Notat vedr. beskæftigelsesindsats
Bemærkninger Udvalget for Børn og Skole
Bemærkninger Udvalget for Ældre og Sundhed
Bemærkninger Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Bemærkninger Udvalget for Klima og Miljø
Bemærkninger Udvalget for Kultur og Fritid
Investeringsoversigt
Økonomisk politik som vedtaget 27. juni 2018
Takstoversigt budget 2019-2022
K4 Nøgletal -Totalrapport 2018
Arbejdsprogram_endelig.pdf
Totaloversigt og likviditetsoversigt
Bemærkninger Socialudvalget
Bemærkninger Økonomiudvalget


170. Underskriftsark

Underskriftsark