UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

15-08-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-08-2018 22:00:00


PUNKTER

141. Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen d. 15. august 2018
142. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik
143. Beslutning om ændringer til udbud af dagrenovation
144. Orientering om afgørelse fra Ankestyrelsen - tidligere byrådsmedlem var ikke inhabil
145. Beslutning om gennemførelse af spildevandsplanen
146. Beslutning om forlængelse af Ringvejen frem til byggemodning i Regstrup
147. Beslutning om ombygning af krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup til modulvogntog
148. Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU-bestyrelsen
149. Godkendelse af regnskab og beretning for 2017
150. Beslutning om godkendelse af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram
151. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 3.81 for boligområdet Olden
152. Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder
153. Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne
154. Orientering om formandsbeslutning - Lukket punkt
155. Beslutning om indgåelse af forlig - Lukket punkt
156. Underskriftsark141. Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen d. 15. august 2018

Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen d. 15. august 2018

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregarrd indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen d. 15. august 2018 godkendes.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018
Godkendt.

142. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik

Godkendelse af revideret Værdighedspolitik

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at
 
 1. oplæg til revideret Værdighedspolitik godkendes


Beskrivelse af sagen
Den første Værdighedspolitik blev udarbejdet i 2015 på baggrund af en grundig og bredt inddragende proces. Oplæg til revision af Værdighedspolitikken tager udgangspunkt i den første version og er opdateret i henhold til lovgivning.
Værdighedspolitikken udgøres nu af 6 indsatsområder; idet ministeriet har tilføjet pårørende.
 1. Livskvalitet
 2. Selvbestemmelse
 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 4. Mad og ernæring
 5. En værdig død
 6. Pårørende
 
For de 5 kendte områder er der i revisionen primært tale om en ændret sprogtone for at understrege fællesskab og mindske afstanden mellem dem og os. Herunder er der i målene ikke beskrevet på hvilken måde målene opfyldes, da borgeren skal inddrages i denne planlægning.
 
Indsatsområde 6 er nyt og fokus er at, såfremt deres nære ønsker det, inddrages pårørende og deres viden og erfaring i samarbejdet med / omkring borgeren.
Pårørende skal føle sig inddraget og vi ønsker at skabe netværk, hvor pårørende kan mødes for at forebygge at pårørende føler sig alene. Vi vil tilbyde pårørende støtte og omsorg både når deres nære er alvorlig syge og døende, men også tilbyde støtte og omsorg, når de har mistet.
 

Høring
Ældrerådet har drøftet oplæg til revision af Værdighedspolitikken på deres møde den 16. maj 2018. Ældrerådet havde ingen bemærkninger til den reviderede udgave.
 
Ældrerådet tilkendegav på deres møde, at de ville drøfte oplægget med Udvalget for Ældre og Sundhed på dialogmødet den 28. maj 2018.
Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Ældre og Sundhed den 26. februar 2018: Punkt 11: Drøftelse af revidering af værdighedspolitik

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 18-06-2018
Indstilles godkendt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018
Godkendt.caseno18-24537_#4600759_v1_oplæg til revision af værdighedspolitik.docx

Bilag

Oplæg til revision af Værdighedspolitik


143. Beslutning om ændringer til udbud af dagrenovation

Beslutning om ændringer til udbud af dagrenovation

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. At der i det kommende udbudsmateriale indhentes tilbud på 3 forskellige scenarier:
-Tilbud på indsamling af dagrenovation med skraldebiler på diesel
-Tilbud på indsamling af dagrenovation med skraldebiler der bruger el ved tømning og komprimering (hybridbiler)
-Tilbud på indsamling af dagrenovation med skraldebiler på diesel og med vægtafregning
 1. Borgerne i Holbæk Kommune får tilbudt tømning af genanvendelige tørre fraktioner (papir/karton, metal, plast, glas) hver 4. uge med mulighed for tømning hver 8. uge
 2. Borgerne i Holbæk Kommune kan vælge en større beholder til rest/bioaffald, hvis de har behov for det
 3. At borgerne i Holbæk Kommune får mulighed for tilkøb af tilvalgsydelser, i form af afhentning af pap, haveaffald, tekstiler og mulighed for at vælge hyppigere tømningsfrekvens af de genanvendelige affaldsfraktioner.

Beskrivelse af sagen
Ændringer til indsamlingsordning (dagrenovation) i Holbæk Kommune
Den eksisterende kontrakt om indsamling og transport af husstandsindsamlet affald (dagrenovation) i Holbæk Kommune udløber den 30. september 2019. I løbet af efteråret 2018 indkommer der tilbud om at drifte dagrenovationsordningen fra tilbudsgiverne.
 
Opgaven skal derfor i EU-udbud i løbet af sommeren 2018 for at sikre, at en ny renovatør har god tid til mobilisering af mandskab og skraldebiler. FORS udarbejder udbudsmaterialet. I den forbindelse skal Holbæk Kommune træffe en række principielle beslutninger om indholdet af udbudsmaterialet.
 
Baggrund
Inden udarbejdelse af udbudsmaterialet har FORS fået evalueret og analyseret om ordningen for indsamling af affald kan optimeres og justeres i forhold til kundernes ønsker og forventninger. De foreslåede ændringer er derfor fremkommet af, at der er foretaget en evaluering af den eksisterende ordning, så det er borgernes egne ønsker, der ligger til grund for den samlede indstilling. Administrationen har vurderet de foreslåede ændringer og anbefaler at de tiltrædes.
Evalueringsrapport er vedlagt som bilag1.
 
Indhentning af 3 forskellige tilbud
Administrationen anbefaler at FORS indhenter 3 forskellige overordnede tilbud i det kommende udbudsmateriale:
- Indsamling af dagrenovation med traditionelle skraldebiler
- Indsamling af dagrenovation med hybrid-skraldebiler, der bruger el ved tømning og komprimering.
- Indsamling af dagrenovation med traditionelle skraldebiler med vægtafregning
 
De enkelte virksomheder kan vælge om de vil afgive tilbud på 1,2 eller 3 af de ovennævnte og herefter er det op til en politisk behandling, hvilket af de afgivne tilbud, der vælges. 
Denne behandling finder sted til efteråret 2018 efter at FORS har modtaget tilbud.
 
Vægtafregningssystemet
Vægtafregningssystemet har eksisteret siden 2008 og har givet borgerne en rigtig god motivation for at affaldssortere, og det har således medvirket til at sætte Holbæk Kommune på danmarkskortet som en af de førende kommuner med hensyn til at sortere affald.
 
Evalueringsrapporten viser at der er en række udfordringer ved vægtafregningssystemet.
 
 
Fordele ved vægtafregningssystemet
 
 
Tømning af genanvendelige tørre fraktioner
I dag foregår der tømninger af glas/papir og metal/plast hver 6 uge.
Vurderingen fra FORS er, at der kan optimeres på drift, økonomi og miljø ved at tilbyde en mere fleksibel løsning end i dag ved at afhente affald hver 4. uge som standard og med mulighed for at tilbyde hver 8. uge. Evalueringsrapporten har vist, at der endvidere er meget stor variation i hvor meget fyldt hver enkelt affaldsspand er. Jo tættere hver enkelt affaldsspand er på optimal fyldning, jo bedre driftsøkonomi. 
 
Større beholder til rest/bio affald – Færre kørsler
Beholderen til rest- og bioaffald har et volumen på 240 liter. Beholderen tømmes som standard hver 14. dag, men flere kunder har valgt at få tømt hver uge. Det bevirker, at renovatøren kører på de samme veje hver uge. For at undgå ekstra kørsel ønsker FORS at tilbyde kunder med ugetømning en 370 liters todelt beholder til rest- og bioaffald med 14. dages tømning i stedet for en 240 liters beholder til rest- og bioaffald, der tømmes ugentligt.
 
Tilkøb af tilvalgsydelser – Øget fleksibilitet i affaldsindsamlingen
Tilvalgsydelser og individuelt tilpassede tømningsfrekvenser er ønsket af borgerne i den evaluering som FORS har fået foretaget af dagrenovationsordningen. Tilvalgsydelser kan være konkrete tilbud om afhentning af pap, haveaffald, eller tekstiler.

Økonomiske konsekvenser
Nyt udbud og betydning for kommende affaldstakster
Administrationen i Holbæk Kommune vurderer i samråd med FORS, at det er meget vanskeligt at udtale sig kvalificeret om det kommende udbud betyder billigere affaldspriser for borgerne. Der er en række faktorer, der har betydning herfor.
 
I indeværende kontrakt har renovationsselskabet underbudt andre renovatører med henblik på at sikre sig opgaven med håndtering af dagrenovation. Renovationsselskabet har oplevet store udfordringer ved at håndtere vægtafregningssystemet og deres tidsforbrug på at indsamle affaldet er højere end forventet. Renovationsselskabet har derfor haft markante ekstra omkostninger ved at drive ordningen og derfor er prisen på det eksisterende udbud på dagrenovation ikke retvisende.
 
Prisniveauet og dermed markedspriser for affaldshåndtering er derudover generelt stigende for indsamling af husholdningsaffald, dog har FORS en klar forventning om, at et udbud uden vægtafregning vil genere bud, der ligger 10-15% under en pris med vægtafregning.
 
Det vurderes, at de samlede omkostninger til drift og administration af vægtafregnings-systemet i alt udgør 750.000 kr. pr. år. Hertil kommer, at vægtafregningsprincippet medfører en ringere kvalitet i papirfraktionen. Modtageanlægget kræver, at den indsamlede papirfraktion fra Holbæk aflæsses adskilt fra øvrige kommuners aflæsning, da fraktionen ofte skal omklassificeres fra papir til ’papir til sortering’. Den ringere kvalitet giver en meromkostningen på ca. 650.000 kr. om året.
De samlede udgifter der kan tages fra ved en eventuel afskaffelse af vægtafregningssystemet tildeles ikke FORS, men får en isoleret set positiv indvirkning for de takster, der skal besluttes og gælde fra 2020.    
 
Kommende affaldstakster
De affaldstakster der har direkte afsæt i det kommende udbud vil være takster gældende fra 2020, og som fastsættes og besluttes medio 2019. Affaldstakster for 2019 besluttes i løbet af 2018.  
 
I forbindelse med udbudsrunden på dagrenovation og valg af leverandør vil der være en dialog med FORS om, hvordan takster for affaldshåndtering fra 2020 vil blive sammensat.
 
Sammenligning af kommunernes takster for affaldsbehandling for enfamilieshusstande
Til orientering har administrationen foretaget en sammenligning af, hvad der i gennemsnit pr. år betales i affaldsgebyr for enfamilieshusstand i Næstved-, Ringsted-, Slagelse-, Roskilde- og Holbæk Kommune. 
Tallene er indsamlet via en gennemgang af de respektive kommuners affaldstakstblade og kommunerne er valgt ud fra et kriterium defineret af, hvor meget de ligner Holbæk i forhold til indbyggertal og dermed forventeligt producerer tilnærmelsesvis tilsvarende affaldsmængder.
 
Se bilag 2 for en oversigt over tallene fra de respektive kommuner, der er en særskilt fremstilling af affaldsgebyrer for enfamilieshusstande i udvalgte kommuner, der i størrelse minder om Holbæk.

Lovgrundlag – link
Holbæk Kommunes regulativ for husholdningsaffald samt tillæg.
 
Regulativ for husholdningsaffald
 
Tillæg til regulativ for husholdningsaffald

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Et flertal bestående af A, O og Ø indstiller, at indstillingen tiltrædes.
 
Et mindretal bestående af V og I indstiller, at indstillingen tiltrædes uden tilbud på indsamling af dagrenovation med skraldebiler på diesel og med vægtafregning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018
Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø blev ikke godkendt.
 
For stemte 4 (Ø, F og John Harpøth (O))
 
Imod stemte 26 (A, Steen Klink og Asbjørn Olsson (O), L, C, I, B og V)
 
Mindretallets indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø blev godkendt. For stemte 26 (A, Steen Klink og Asbjørn Olsson (O), L, C, I, B og V).
 
Imod stemte 4 (Ø, F og John Harpøth (O)), idet de ønsker, at der indhentes tilbud for alle 3 scenarier.caseno18-19505_#4601391_v1_bilag - sammenligning af affaldstakster.docx
caseno18-19505_#4601403_v1_sagsfremstilling ændringer til indsamlingsordning - evaluering af indsamlingsordning i holbæk 1.0.pd.pdf

Bilag

Bilag - Sammenligning af affaldstakster
Sagsfremstilling ændringer til indsamlingsordning - Evaluering af indsamlingsordning i Holbæk 1.0.pdf


144. Orientering om afgørelse fra Ankestyrelsen - tidligere byrådsmedlem var ikke inhabil

Orientering om afgørelse fra Ankestyrelsen - tidligere byrådsmedlem var ikke inhabil

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Ankestyrelsens udtalelse tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Den 5. januar 2017 rettede daværende byrådsmedlem Finn Nielsen henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende daværende byrådsmedlem Pernille Kruses habilitet i forbindelse med behandlingen af sagen om sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen.
 
Tilsynet med kommunerne varetages fra den 1. april 2017 af Ankestyrelsen.
 
Administrationen fremsendte den 30. juni 2017 en redegørelse til Ankestyrelse. I Holbæk Kommune er redegørelser af denne art til Statsforvaltningen tidligere blevet udarbejdet rent administrativt. Ankestyrelsen anmodede imidlertid den 8. august 2017 om en redegørelse fra byrådet, hvorfor byrådet den 16. august 2017 behandlede spørgsmålet og tiltrådte administrationens redegørelse af 30. juni 2017.
 
Det fremgår af redegørelsen, at Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” i august 2016 behandlede en sag om sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen. Udvalgets flertal besluttede, at der skulle indgås en rammeaftale med friplejehjemmet, hvorefter et af udvalgsmedlemmerne anvendte standsningsretten og stillede spørgsmål om udvalgsformand Pernille Kruses habilitet i den konkrete sag. På den baggrund udarbejdede administrationen et kort notat til byrådet om udvalgsformandens habilitet – både generelt og i forhold til den konkrete sag.
 
Den 6.september 2016 behandlede byrådet sagen om sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen. Under sagens behandling i byrådssalen gav enkelte byrådsmedlemmer udtryk for, at de mente, at Pernille Kruse burde erklære sig selv inhabil og forlade salen under behandlingen af dette punkt. Borgmesteren vejledte byrådet om, at hvis et medlem ikke er inhabil, kan den pågældende ikke selv vælge at forlade byrådssalen under behandlingen af et punkt. Byrådets flertal besluttede at hjemtage opgaven.
 
Efterfølgende rejste et byrådsmedlem en initiativsag, som byrådet behandlede den 8. november 2016. Under behandlingen af dette punkt blev spørgsmålet om habilitet på ny rejst. Byrådet besluttede med stemmerne 2 for inhabilitet, 22 imod inhabilitet og 3, der undlod at stemme, at Pernille Kruse ikke var inhabil. Byrådets flertal besluttede desuden på byrådsmødet den 8. november 2016 at sende spørgsmålet om levering af sygeplejeydelser til fornyet behandling i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” med efterfølgende genbehandling i byrådet.
 
Den 14. december 2016 besluttede byrådets flertal at ændre byrådets beslutning af 6. september 2016 således, at sygeplejeydelserne til beboerne på Fjordstjernen fremover leveres af Fjordstjernen inden for en ramme på 3,4 mio. kr. årligt.
 
Ankestyrelsen har den 25. juni 2018 meddelt Finn Nielsen, at Ankestyrelsen ikke vil rejse en tilsynssag. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at der, som sagen foreligger oplyst, ikke er grundlag for at antage, at Holbæk Kommunes vurdering af habilitetsspørgsmålet er i strid med reglerne om inhabilitet.
 
Ankestyrelsens afgørelse er vedhæftet som bilag.


Sagshistorik, henvisninger
Pkt. 149 - Byrådsmøde 16. august 2017.
Beslutning om besvarelse af henvendelse fra Ankestyrelsen

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018
Orienteringen blev taget til efterretning.caseno16-39331_#4667729_v1_afgørelse fra ankestyrelsen.pdf

Bilag

Afgørelse fra Ankestyrelsen


145. Beslutning om gennemførelse af spildevandsplanen

Beslutning om gennemførelse af spildevandsplanen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. prioriteringskriterierne for spildevandsopgaverne godkendes.

Beskrivelse af sagen
Der er i øjeblikket ikke overensstemmelse mellem den godkendt tids- og investeringsplan i Spildevandsplanen og Fors A/S investeringsplan for Holbæk Spildevand.
 
Fors A/S har fremsendt notat vedr. investeringer i Holbæk Spildevand. I notatet oplyser Fors A/S, at investeringsrammen i den gældende spildevandsplan, er besluttet før Holbæk Forsyning blev til Fors A/S, og før den danske forsyningsbranche, herunder Fors A/S, blev underlagt en ny total indtægtsramme-regulering (TOTEX) af regeringen.
Det betyder samlet set, at Fors A/S ikke har haft eller har mulighed for at leve op til det investerings-niveau og de ambitioner, som fremgår af spildevandsplanen.
 
Se udfoldet beskrivelse i bilag.
 
På denne baggrund anbefales det, at anlægsarbejder i Holbæk Kommune, indenfor den mulige investeringsramme, prioriteres således:
 
Prioriteringskriterier:
 1. Kloakering af nye udstykninger har første prioritet. Der sker fremadrettet kun spildevandskloakering, hvilket begrænser udgiften for Fors A/S.
 2. Separatkloakering af fælleskloakerede områder skal ske ud fra en samlet vurdering af miljømæssige og økonomiske udgifter/gevinster.
 3. Kloakering af ejendomme planlagt spildevandskloakeret udenfor bymæssig bebyggelse/det åbne land. Konkret rækkefølge aftales mellem Holbæk Kommune og Fors A/S ud fra en miljømæssig prioritering.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018
Godkendt.caseno15-22634_#4602669_v1_notat-kmu-spildevandsplan - notat-kmu-spildevandsplan.pdf.pdf
caseno15-22634_#4611900_v1_notat holbæk spildevand.pdf

Bilag

Notat-KMU-spildevandsplan - Notat-KMU-spildevandsplan.pdf
Notat Holbæk Spildevand


146. Beslutning om forlængelse af Ringvejen frem til byggemodning i Regstrup

Beslutning om forlængelse af Ringvejen frem til byggemodning i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. der etableres en grusvej til ny byggemodning fra Ringvejen i Regstrup.
 2. der i forbindelse budgetforslag til anlægsbudget for 2019 søges afsat yderligere 500.000 kr. i 2019 og 350.000 kr. i 2020 på anlægsbudgettet under Udvalget for Klima og Miljø til asfalt på den nye Ringvej.

Beskrivelse af sagen
Med vedtagelsen af første indstilling, godkender Udvalget for Klima og Miljø, at Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne går videre med etablering af grusvej finansieret af puljen til udvikling af lokalområderne.
 
I 2017 blev der etableret en forlængelse af Ringvejen som en midlertidig vej i grus frem til byggemodningen mellem Ringvejen og Holløsevej. Det har været nødvendigt at ændre på indretningen af vejene i lokalplanområdet for at undgå at vejene i den nye bebyggelse vil blive benyttet til smutvejstrafik fra Ringvejen til Holløsevej. I den forbindelse skal Ringvejen føres yderligere ca. 100 meter længere frem end først planlagt.
 
Det vil være tilstrækkeligt at udføre vejen i grus som midlertidig byggepladsvej i 2018 og påføre asfalt i 2019 og 2020, så asfalten forskånes tung trafik i byggeperioden.
 
Adgangen åbner op for adgang til de nye boligparceller udbudt i privat regi. Strækningen planlægges udført i overensstemmelse med den tidligere godkendte linjeføring for Ringvejen.

Økonomiske konsekvenser
På Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes anbefaling bevilliges og frigives kr. 200.000,- kr. i 2018 til etablering af grusvej. Beløbet finansieres via puljen til udvikling af lokalområderne.
 
Til færdiggørelse af den samlede strækning på 280 meter skal der i budgetforhandlingerne i efteråret 2018 afsættes 500.000,- kr. i budget 2019 og 350.000,- kr. i budget 2020 under anlægsbudgettet for Udvalget for Klima og Miljø.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling 12-06-2018
Efter sagens behandling i Udvalget for Klima og Miljø den 29.maj 2018 har Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne på møde den 18. juni 2018 besluttet at anbefale, at grusvejen til ny byggemodning fra Ringvejen i Regstrup finansieres af udviklingspuljen.
 
Sagen kan herefter behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018
Godkendt,caseno15-29142_#4542982_v1_ringvej forlængelse.pdf.pdf

Bilag

Ringvej forlængelse.pdf


147. Beslutning om ombygning af krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup til modulvogntog

Beslutning om ombygning af krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup til modulvogntog

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 1. krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup ombygges, således at krydset kan anvendes af modulvogntog

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø skal i denne sag tage stilling til, om de kan godkende, at krydset Industrivej/Industriparken ombygges. Sagen vil herefter blive videresendt til Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, som vil vurdere, om de vil anbefale at finansiere projektet med midler fra puljen til udvikling af lokalområderne.
 
Frode Laursen A/S har ansøgt Holbæk Kommune om, at modulvogntog må køre til og fra virksomhedens lokalitet på Industriparken 30 i Jyderup, jf. oversigtskort bilag 1.
 
Kommunen bestemmer som vejmyndighed, om det skal gøres muligt at køre med modulvogntog på kommunens veje. Modulvogntog er særligt lange lastvognstog, som kan laste ca. 50 % mere gods end et almindeligt lastvognstog.
 
Frode Laursen A/S er en stor og betydende arbejdsplads i lokalområdet i Jyderup. Virksomheden har planer om at øge aktiviteterne i Jyderup, hvilket kræver, at der etableres adgang for modulvogntog til virksomhedens lokation på Industriparken. Det er allerede muligt at køre med modulvogntog til virksomhedens lokation på Bødkervej 2.
 
Virksomheden har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at de forventer at kommunen stiller den nødvendige infrastruktur til rådighed, og at virksomheden inden for den ramme har fokus på at fastholde og udbygge antallet af arbejdspladser.
 
Vejdirektoratet og politiet skal godkende vejstrækninger til kørsel med modulvogntog. Modulvogntog må kun køre ad et fastsat rutenet af større veje. Næsten alle statsveje er godkendt til modulvogntog.
 
Vejdirektoratet har vurderet vejkrydset Industrivej/Industriparken og finder, at krydset skal ombygges for at modulvogntog kan passere rundt i krydset. Ombygningen kan ske inden for det eksisterende vejareal, og dermed er der ikke behov for ekspropriation.
 
Projekteringen tænkes udført af ekstern rådgiver, som samtidig skal udføre en trafiksikkerhedsrevision. Trafiksikkerhedsrevisionen skal sikre at ombygningen af krydset bliver mest mulig trafiksikker for cyklister. Revisionen skønnes nødvendig, da Industrivej også anvendes som skolevej.
 
Modulvogntog har flere aksler end almindelige lastvognstog, så trods deres størrelse og vægt slider de ikke mere på vejene. Samtidig kan en given mængde gods transporteres af færre vogntog, hvilket gavner trafiksikkerheden.
 

Økonomiske konsekvenser
Det koster 120.000 kr. at ombygge krydset Industrivej/Industriparken.  Ombygningen foreslås finansieret af midler afsat til udvikling af lokalområder i 2018. Sagen vil derfor blive videresendt til Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, som vil vurdere, om de vil anbefale at finansiere projektet med midler fra puljen til udvikling af lokalområderne.

Øvrige konsekvenser
Da ombygningen tænkes projekteret af en ekstern rådgiver, der samtidig vil udføre en trafiksikkerhedsrevision, vurderer administrationen, at den ikke vil have negative effekter for trafiksikkerheden.

Høring
Det færdige projekt skal godkendes af Vejdirektoratet og politiet inden ombygningen udføres i praksis.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse nr. 983 af 27. august 2015 om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling 12-06-2018
Efter sagens behandling i Udvalget for Klima og Miljø den 29.maj 2018 har Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne på møde den 18. juni 2018 besluttet at anbefale, at projektet finansieres af udviklingspuljen.
 
Sagen kan herefter behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018
Godkendt.caseno17-12646_#4506582_v1_oversigtskort.pdf.pdf

Bilag

Oversigtskort.pdf


148. Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU-bestyrelsen

Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU-bestyrelsen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. det godkendes, at bestyrelsen i den nordvestsjællandske FGU består af i alt 11 medlemmer – heraf ni stemmeberettigede – hvoraf kommunalbestyrelserne i de tre deltagende kommuner blandt kommunalbestyrelsernes medlemmer vælger tilsammen fem bestyrelsesmedlemmer
 2. det godkendes, at funktionsperioden for bestyrelsen er fire år, der følger valgperioden for kommunalbestyrelserne, dog således at den første funktionsperiode dækker en første periode fra den 1. september 2018 til den 1. august 2019 og derefter en egentlig bestyrelsesperiode frem til den 31. december2021 
 3. det godkendes, at formandskabet i bestyrelsen går på skift mellem de tre kommuner, således at Odsherred Kommune har formandskabet i perioden fra den 1. september 208 til den 31. december 2021, Kalundborg Kommune har formandskabet i den følgende valgperiode, og derefter har Holbæk Kommune formandskabet i den næste valgperiode
 4. det godkendes, at de fem bestyrelsesposter, der besættes af kommunalbestyrelserne i de tre kommuner fordeles således, at den kommune, der har formandsposten, har én plads, mens de to andre kommuner hver har to pladser
 5. det godkendes, at formanden er kontaktperson til Undervisningsministeriet og indkalder til det første møde
 6. Kommunalbestyrelsen vælger blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer to bestyrelsesmedlemmer til funktionsperioden fra den 1. september 2018 til den 31. december 2021

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Folketinget har den 29. maj 2018 vedtaget en ny lov om forberedende grunduddannelse, der indebærer, at der skal oprettes en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den 22. juni 2018 tilkendegav Undervisningsministeriet, at der i alt oprettes 88 FGU skoler, som organiseres i 27 selvejende institutioner.
 
De tre kommuner i Nordvestsjælland, Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner, har indgået et samarbejde om at etablere en FGU-skole i hver kommune. De tre kommuner fremsendte i maj en indstilling til KKR med forslag til oprettelse af en FGU-skole i hver af kommunerne. Der var ikke lokal enighed om placeringen af institutionen (hovedsædet), og derfor indstillede Holbæk og Odsherred Kommuner til placering i Holbæk, mens Kalundborg Kommune indstillede til placering i Svebølle i Kalundborg Kommune. På baggrund af opmandens indstilling om at følge flertallet, besluttede undervisningsministeren den 22. juni 2018 at placere institutionen (hovedsædet) i Holbæk.
 
Det næste skridt i arbejdet med FGU Nordvestsjælland er udpegningen af bestyrelsen.
 
Bestyrelsessammensætning
Bestyrelsen skal bestå af 7 – 11 stemmeberettigede medlemmer i et ulige antal, herunder:
 
Bestyrelsen skal vælge en formand blandt de for institutionen udefrakommende medlemmer. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år.
 
I det nordvestsjællandske dækningsområde betyder det, at der mindst skal være syv stemmeberettigede medlemmer i bestyrelsen. Det foreslås, at antallet af repræsentanter fra kommunerne øges fra én fra hver af kommunerne med to, så den endelige bestyrelse får 11 medlemmer, heraf 9 stemmeberettigede.
 
Der vedlægges i bilag brev fra Undervisningsministeriet om sammensætning og opgaver for den første bestyrelse.
 
Funktionsperiode for den første bestyrelse og ansættelse af leder
Funktionsperioden for den første bestyrelse bliver fra den 1. september 2018 til 1. august 2019. Den første bestyrelse skal iværksætte og gennemføre de opgaver, som er en forudsætning for, at institutionen den 1. august 2019 kan påbegynde udbuddet af forberedende grunduddannelse.
 
En af de første opgaver for bestyrelsen er at indlede en ansættelsesproces for at ansætte institutionens leder. Bestyrelsens formand varetager funktionen som institutionens leder, indtil institutionens leder er ansat og tiltrådt.
 
Vederlag
Den første bestyrelse beslutter, hvorvidt og hvor mange medlemmer af bestyrelsen der skal have vederlag.
 
Tidsfrister
Frist for kommunalbestyrelsernes indstilling af bestyrelsesmedlem(er) til den første bestyrelse til KKR er den 23. august med henblik på samlet indmelding inden den 24. august, der er Undervisningsministeriets frist.
 
Dette betyder for Kalundborg og Odsherred Kommuners vedkommende, at indmelding til ministeriet sker inden beslutning i kommunalbestyrelsen, hvorfor indmeldingen sker med forbehold for godkendelse i kommunalbestyrelserne for Kalundborg og Odsherred.
 
Kontaktperson
Når kommunerne indstiller deres bestyrelsesmedlemmer til Undervisningsministeriet den 24. august, skal ministeriet have oplyst alle navne og kontaktinformationer på de udpegede bestyrelsesmedlemmer, herunder hvem ministeriet kan kontakte som ansvarlig kontaktperson for institutionen. Medlemmet vil være ansvarlig for indkaldelse af det første bestyrelsesmøde og frem til, at der er nedsat en bestyrelse.
 
Det foreslås, at kontaktpersonen er fra den kommune, der har formandsposten.

Valg af to repræsentanter for Holbæk Kommune
Kommunalbestyrelsen skal blandt kommunalbestyrelsens medlemmer vælge to medlemmer af bestyrelsen. Valget sker efter den d’Hondtske metode.


Økonomiske konsekvenser
Ingen

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Indstilles godkendt, idet bestyrelsesmedlemmer udpeges på Kommunalbestyrelsesmødet.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018
Ad 1 – 5: Godkendt.
 
Ad 6: Steen Klink (O) og Carsten Andersen (V) blev valgt som bestyrelsesmedlemmer til
bestyrelsen for den nordvestsjællandske FGU.


caseno17-20674_#4632374_v1_brev om udpegning til fgu-bestyrelse.pdf

Bilag

Brev om udpegning til FGU-bestyrelse


149. Godkendelse af regnskab og beretning for 2017

Godkendelse af regnskab og beretning for 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Holbæk Kommunes regnskab for 2017 godkendes
 2. revisionens beretning for 2017 tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Iflg. styrelseslovens regler er kommunen underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at kommunalbestyrelsen og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er foretaget på betryggende vis. Revisionens bemærkninger til årsregnskabet meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender herefter beretningen med tilhørende bemærkninger til kommunalbestyrelsen, der skal orienteres om revisionens bemærkninger til regnskabet og godkende kommunens regnskab for 2017.
 
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har den 29. juni 2018 fremsendt den afsluttende beretning (nr. 27) for 2017. Beretningen er via mail videresendt til kommunalbestyrelsens medlemmer den 29. juni 2018.
Beretningen for 2017 vedhæftes i sin helhed.
 
Efter at kommunalbestyrelsen ved møde den 18. april 2018 besluttede at oversende regnskabet til revision, er der fremkommet nye oplysninger omkring den aktuarmæssige opgørelse af tjenestemandspensioner. Pensionerne registreres som hensatte forpligtigelser i kommunens statusbalance ultimo året.
Ved revisionen har BDO konstateret, at ændrede regler for opgørelse af forpligtigelsen (ændring i forudsætninger vedr. levealder, rente- og inflationsniveau samt anciennitetsstigninger) vil medføre væsentlige stigninger i opgørelsen af de fremtidige forpligtigelser. På grundlag heraf har administrationen fået udfærdiget en ny aktuarmæssig opgørelse, der viser en betydelig stigning, så forpligtigelsen i tilknytning til tjenestemandspensionerne skal indregnes med 1.052 mio. kr. mod tidligere indregnet 603 mio. kr.
 
På grundlag heraf er der vedhæftet et nyt regnskab for 2017, hvor tilretning er indarbejdet i bind I som følgende:
s. 52 - afsnit 5.8 Sammenfatning – 2 sidste afsnit
s. 58 – afsnit 7 – Balancen – Egenkapital
s. 61 – afsnit 7 – Balancen – note 5 - Udvikling i egenkapital – forpligtigelser vedr. tjenestemænd
s. 66 – afsnit 8.3 – Statusbalance – Hensatte forpligtigelser
s. 73 – afsnit 12 – Anvendt regnskabspraksis – pkt. 12.1.2 – tjenestemandspensioner
 
Ændringen påvirker ikke det regnskabsmæssige resultat, men alene statusbalancen og har ingen likviditetsmæssig betydning. 
 
I beretningens afsnit 1.5 afgiver revisionen de bemærkninger, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden.
 
Jfr. Afsnit 1.5.2 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Regnskabsafdelingen vil følge op på de af revisionen fremsatte anbefalinger m.v.


Lovgrundlag – link
§ 45 i lov om kommunernes styrelse - https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/2

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Ad 1: Indstilles godkendt.
 
Ad 2: Indstilles taget til efterretning.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018
Godkendt.caseno17-18223_#4632181_v1_årsberetning - 28.06.2018.pdf.pdf
caseno17-18223_#4632175_v1_revisorpåtegning årsregnskab 2017 - holbæk kommune.pdf.pdf
caseno17-18223_#4632197_v1_regnskab 2017 - bind i - 28.06.2018.pdf.pdf
caseno17-18223_#4474963_v1_regnskab 2017 - bind ii.pdf

Bilag

Årsberetning - 28.06.2018.pdf
Revisorpåtegning årsregnskab 2017 - Holbæk Kommune.pdf
Regnskab 2017 - Bind I - 28.06.2018.pdf
Regnskab 2017 - Bind II


150. Beslutning om godkendelse af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram

Beslutning om godkendelse af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram godkendes


Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde et arbejdsprogram, som nu er færdigt og med sit endelige indhold, jævnfør vedhæftede bilag, der er klar til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 
 
Arbejdsprogrammet skal ses i sammenhæng med den vedtagne økonomiske politik og er således kommunalbestyrelsens ønske om at skabe forandringer gennem konkrete prioriteringer ud fra de rammer, som den økonomiske politik og situation giver. Arbejdsprogrammet ligger derved til grund for de politiske prioriteringer i den kommende budgetproces for 2019-2022.
 
Arbejdsprogrammet er blevet til over tre interne seminarer, der er blevet afholdt i løbet af første halvår af 2018. På seminarerne har der været faglige oplæg fra eksterne eksperter, interessenter og interne fagfolk.   
 
 
Arbejdsprogrammet beskriver disse fire områder nærmere og i prioriteret rækkefølge:
 
 1. Folkeskolen skal have et løft i kvaliteten. Grundlaget for vores børns læring og dannelse skal styrkes, så vi sikrer, at flere kommer gennem en ungdomsuddannelse og flere dermed får de bedste forudsætninger for et godt ungdoms- og voksenliv.
 2. Alt for mange borgere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Vi vil investere i menneskers fremtid ved at skabe bedre muligheder for at komme i job. Det vil ske gennem en række nye tiltag på beskæftigelsesområdet.
 3. I de kommende år bliver vi flere og flere ældre. Derfor skal vi se på, hvordan vi med respekt for den enkeltes ønsker kan udnytte velfærdsteknologiens muligheder, demensindsatsen skal forbedres, og der skal etableres et nyt plejecenter.
 4. Vi skal tage ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune. Vi oplever allerede nu konsekvenserne af klimaforandringerne, og vi kan se, at naturen mangler plads at udfolde sig på. Vi vil derfor investere i eksempelvis økologisk mad til vores børn, en grønnere transport, biodiversitet og en energiomlægning for at sikre en holdbar udvikling for kommunen og de bedste levevilkår for vores borgere. Indsatsen for en grøn og bæredygtig fremtid skal prioriteres sådan, at den går på tværs af alle øvrige indsatser.
 
De fire områder har været behandlet i deres respektive fagudvalg; henholdsvis Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Udvalget for Klima og Miljø.
 
Kommunalbestyrelsen har d. 18. april 2018 besluttet, at arbejdsprogrammet er etårigt og at det følger budgetprocessen, og arbejdsprogrammet indgår således i kommunalbestyrelsen kommende budgetproces. Temaerne vedrørende folkeskolen og en grøn og bæredygtig kommune vil være flerårige, hvorved de også skal indgå i de efterfølgende års arbejdsprogrammer.


Økonomiske konsekvenser
Arbejdsprogrammet medfører isoleret set ingen økonomiske udgifter. Udgifter i forbindelse med implementeringen af arbejdsprogrammets prioriterede områder skal findes ved vedtagelsen af Budget 2019-2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018
Godkendt.
 
For stemte 28 (A, O, Ø, F, L, C, B og V).
 
Imod stemte 2 (I).caseno18-11372_#4662342_v2_kommunalbestyrelsens arbejdsprogram.docx

Bilag

Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram


151. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 3.81 for boligområdet Olden

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 3.81 for boligområdet Olden

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. forslag til lokalplan 3.81 for boligområdet Olden vedtages endeligt med de ændringer, som dagsordenspunktet beskriver.
 2. de 2 udbygningsaftaler for etablering af fortov og afvandingsforanstaltninger langs Oldvejen godkendes.


Beskrivelse af sagen
Baggrund og overordnet indhold i lokalplanen
Lokalplanen blev udarbejdet på baggrund af en længerevarende dialog mellem Holbæk Kommune og grundejerne i området. Der opleves stor efterspørgsel på byggegrunde i Holbæk Øst. Udviklingen af området til primært åben/lav bebyggelse (parcelhuse) sker efter et konkret ønske fra grundejere og udviklere. På en lille del af lokalplanområdet åbnes muligheden for i stedet at etablere tæt/lav-bebyggelse i form af rækkehuse. Lokalplanen muliggør ca. 34 parcelhuse eller alternativt 30 parcelhuse og 8 rækkehuse.
 
Lokalplanens område omfatter ca. 4,5 ha øst for Oldvejen og syd for Munkholmvej. Det kommende boligområde udstykkes fra Oldvejen 7 og Oldvejen 9.
 
Denne lokalplan (3.81) deler kommuneplanramme med nabolokalplan 3.80 Oldhøjen. Kommuneplanrammen til boligformål blev via et kommuneplantillæg vedtaget i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 3.80. Planlægningen af området til boliger er en naturlig fortsættelse af Holbæk Bys udvidelse mod øst.
 
Ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen
Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. februar 2018 at godkende lokalplansforslaget til udsendelse i offentlig høring i 8 uger. På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler administrationen, at lokalplanens § 5.6 udtages. Lokalplanens § 5.6 tillader småbygninger og garager med en maks. højde på 3,5 meter. I stedet anbefales dette reguleret efter bygningsreglementet, hvilket bl.a. giver en lavere maksimal højde for byggeri i skel på 2,5 m.
 
Fastholdelse af lokalplanens overordnede principper
Der indkom 13 høringssvar i den offentlige høring. Høringssvarene udtrykker især bekymring omkring mulighederne for terrænregulering, udlægningen af byggelinjer, lokalplanens forbud mod helvalmet tag, samt regnvandshåndteringen i området. Høringssvarene samt behandlingen af dem kan findes som bilag til dagsordenspunktet. Det vurderes samlet set, at lokalplanforslagets bestemmelser vedr. terrænregulering, byggelinjer og forbud mod helvalmet tag bør fastholdes i lokalplanen. Vurderingen heraf fremgår nedenfor og er uddybet i høringsskemaet (vedlagt som bilag).
 
Denne lokalplan vil til forskel fra de omkringliggende lokalplaner udgøre kanten af byen mod det åbne land. Det er derfor vigtigt med fokus på landskabet både i denne plan, men også i den videre udvikling af byen mod øst. Det bølgede terræn er et særligt karaktertræk for området. Muligheden for terrænregulering på den enkelte grund begrænses til +/- 0,5m, hvilket også svarer til standardpraksis i de fleste lokalplaner. Bebyggelse må således tilpasse sig landskabet, fx ved at bygge i forskudte niveauer. Forhold vedr. terrænregulering behandles i forbindelse med den enkelte byggeansøgning. Det har været et ønske fra udviklerne af området at bevare det eksisterende landskab.
 
Bebyggelsesplanen er udformet med byggelinjer så boligerne trækkes frem mod gaderummet og i kombination med de åbne forhaver sikres et tæt og samlet gaderum. I vedlagte bilag er planens principper illustreret sammen med eksempler på byggeri der tilpasser sig terrænet. Lokalplanen er ikke mere restriktiv end, hvad der ses i nærområdet. Byggelinjer og forbud mod helvalm er i overensstemmelse med lokalplan 3.42 for Auroravej på modsatte side af Oldvejen og til dels nabolokalplanen 3.80 for Oldvejen.
 
På baggrund af undersøgelser af nedsivningsmuligheder i området, kan det konkluderes at nedsivning af hverdagsregn er mulig. Det er derfor vurderet, at regnvand godt kan håndteres indenfor lokalplanområdet med en løsning, der kombinerer nedsivning på de enkelte grunde med fælles regnvandsbassiner til opsamling og forsinkelse af regnvand fra de resterende arealer. I tilfælde af ekstremregn ledes regnvandet via en særligt reguleret stiforbindelse mod det lavest liggende grønne område.
 
Udbygningsaftale
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet en udbygningsaftale. Udbygningsaftalen omfatter etablering af fortov langs Oldvejen, samt foranstaltninger til afvanding af denne. Der er udarbejdet en udbygningsaftale med hver af de to udviklere indenfor lokalplanområdet. Udviklerne afholder udgifter til aftalen, hvorefter driften overgår til kommunen.

Økonomiske konsekvenser
Driftsudgifterne i forbindelse med udbygningsaftalerne vurderes at beløbe sig til gennemsnitligt 5000 kr. årligt over en 10-årig periode.

Høring
Opstart af planlægningen blev annonceret på kommunens hjemmeside, og udsendt i 4-ugers for-debat hos beboerne i nærområdet. På baggrund af de indkomne bemærkninger blev der udført en trafiktælling, og udarbejdet et støjnotat for trafikken på Oldvejen.
 
Planforslagene var udsendt i 8 ugers offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med høringsperioden. Der indkom 13 høringssvar i perioden. Høringssvarene samt behandlingen af dem kan findes som bilag til dagsordenspunktet. Lokalplanforslaget har endvidere været udsendt i yderligere 2 ugers supplerende høring med henblik på at muliggøre indgåelsen af udbygningsaftalen. Der indkom ingen høringssvar i forbindelse med den supplerende høring.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017 (punkt 18)
Økonomiudvalget den 7. juni 2017 (punkt 111)
Vedtagelse af at sende planforslagene i offentlig høring:
Udvalget for Klima og miljø den 30. januar 2018 (punkt 8)
Økonomiudvalget den 7. februar 2018 (punkt 19)
Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018 (punkt 27)
Udsendelse af supplerende høring:
Udvalget for Klima og Miljø d. 19. juni 2018 (punkt 90)
Økonomiudvalget d. 20. juni 2018 (punkt 141)
Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2018 (punkt 134)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-08-2018
Indstilles godkendt
 
Udvalget ønsker, at der til behandlingen i Kommunalbestyrelsen tilføjes et bilag indeholdende borgerhenvendelse og administrationens besvarelse om nedsivningsforholdene i området.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Christina K. Hansen (A) deltog ikke i behandling af punktet.
 
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018
Christina K. Hansen (A) deltog ikke i behandling af punktet.
 
Godkendt.caseno17-19408_#4536318_v1_381 behandling af bemærkninger fordebat.pdf
caseno17-19408_#4536312_v1_381 notat fra borgermøde 3.81 og 3.80.pdf.pdf
caseno17-19408_#4648055_v1_381_samlet med oreinteringsbrev.pdf.pdf
caseno17-19408_#4648422_v1_skema med behandling af høringssvar.pdf.pdf
caseno17-19408_#4648456_v1_bilag planens principper og eksempler.pdf
caseno17-19408_#4648448_v1_bilag byggeri tilpasset terræn.pdf
caseno17-19408_#4648494_v1_udbygningsaftale oldvejen 9.pdf
caseno17-19408_#4648490_v1_udbygningsaftale oldvejen 7.pdf
caseno17-19408_#4649194_v1_381 høringssvar fuld længde_redacted.pdf.pdf
caseno17-14654_#4663675_v1_beskrivende notat om udbygningsaftaler.docx.docx
caseno17-19408_#4666490_v1_spørgsmål og svar vedr. lokalplan 381.docx

Bilag

381 Behandling af bemærkninger fordebat
381 Notat fra borgermøde 3.81 og 3.80.pdf
381_samlet med oreinteringsbrev.pdf
Skema med behandling af høringssvar.pdf
Bilag planens principper og eksempler
Bilag Byggeri tilpasset terræn
udbygningsaftale oldvejen 9
udbygningsaftale oldvejen 7
381 Høringssvar fuld længde_Redacted.pdf
Beskrivende notat om udbygningsaftaler.docx
Spørgsmål og svar vedr. lokalplan 381


152. Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder

Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Orienteringssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orienteringen om restanceudviklingen i Holbæk kommune med tilhørende statusbilleder tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Administrationen giver én gang årligt en status på udviklingen af restancer fra borgere og virksomheder til Holbæk Kommune. Opkrævning og inddrivelse af udeståender til det offentlige blev ved en lovændring i 2005 adskilt. Opkrævningsopgaven varetages i kommunerne, mens inddrivelsesopgaven varetages af staten (SKAT). I Holbæk Kommune er opgaven organiseret i Borgerservice under kerneområdet Kultur, Fritid og Fællesskab.
 
Opkrævningsopgaven
Opgaven med at opkræve restancer indeholder udsendelse af opkrævninger/regninger til borgere, virksomheder m.v. og kontrol af, hvorvidt betaling finder sted indenfor den fastsatte betalingsfrist samt efterfølgende udsendelse af rykkere. Som led i opkrævningen kan indgås aftaler om afdragsvis betaling og/eller henstand.
 
Følgende krav opkræves:
 
Restancer i hovedtal
Restanceudviklingen og fordelingen fremgår af bilag 1 og er yderligere kommenteret i bilag 2.
 
Restancerne i Holbæk kommune pr. 31/12 2017 udgjorde 88.2 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,2 mio. kr. i forhold til 31/12 2016. Årsagen er en stigning i restancerne til offentlige myndigheder på 6.8 mio. kr., blandt andet som følge af, at der pr. 31/12 2017 var verserende sager i Ankestyrelsen med andre kommuner på kr. 4.5 mill. Der er samtidig sket en stigning på øvrige restancearter, som skyldes SKAT’s suspendering af al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlig via it-systemet EFI.
 
Der er i 2017 afskrevet for i alt 5,6 mio. kr., heraf udgør 3,2 mio. kr. bortfald på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.
 
SKAT har fortsat suspenderet automatisk inddrivelse af gæld
Inddrivelsesopgaven varetages af SKAT, og indeholder tvangsinddrivelse (herunder lønindeholdelse, udlæg m.v.) af ovennævnte krav. Holbæk Kommune overdrager efter rykkerprocedure ubetalte krav til SKAT.
SKAT besluttede den 8. september 2015 at suspendere al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlige via it-systemet EFI.
 
Skatteministeriet har meldt følgende ud i foråret 2017, som fortsat er gældende:
 
Ny opgave – inddrivelse af ejendomsskat (fortrinsberettigede krav)
Den 2. februar 2017 overtog kommunerne opgaven med inddrivelse af ejendomsskat (fortrinsberettigede krav). Restancen pr. 31. december 2017 udgør 2 mio. kr. (pr. 31. december 2016 2.6 mio. kr.). Heraf ligger 0.4 mio. kr. til inddrivelse i SKAT.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Orienteringen indstilles taget til efterretning.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018
Orienteringen taget til efterretning.caseno18-27560_#4623612_v1_restancebilleder 2017.pdf
caseno18-27560_#4623603_v1_notat om restanceudviklingen 2017.docx

Bilag

Restancebilleder 2017
Notat om restanceudviklingen 2017


153. Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Indstilling
Radikale Venstre indstiller, at:
 1. Kommunalbestyrelsens møder fra 2019 ikke kun afholdes i Holbæk by, men flyttes ud i de lokalområder, som ønsker at være vært for et kommunalbestyrelsesmøde.
 2. ønsker for værtskab sendes ind i efteråret 2018, så det kan indgå i mødeplanlægningen for 2019


Beskrivelse af sagen
Inddragelse af borgere og demokratiske samtaler og tilgængelighed er helt centralt, når det gælder fortsat udvikling af Holbæk Kommune.
 
Derfor foreslår Radikale Venstre, at kommunalbestyrelsesmøder skal kunne afholdes i hele Holbæk Kommune og ikke kun i Holbæk by.
 
Vi har i kommunen mange skoleafdelinger, haller, forsamlingshuse m.m., hvor borgere og lokale ildsjæle dagligt har deres gang. Deres stemmer i debatten er vigtige at være lydhøre overfor.
Derfor foreslår Radikale Venstre, at institutioner (offentlige og private), virksomheder, haller, lokalråd m.fl. skal kunne byde ind i forhold til at være vært for et kommunalbestyrelsesmøde. Når et konkret ønske om at være vært for et kommunalbestyrelsesmøde indkommer, går en dialog i gang med administrationen om diverse praktiske forhold vedr. lyd, afstemning, optagelser osv.
 
Ligeledes vil det være oplagt, at der i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet i et lokalområde også vil kunne afholdes et dialogmøde med et særligt tema, der har lokal interesse.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Sagen sendes til videre behandling i Økonomiudvalget.


Supplerende sagsfremstilling den 01-08-2018
Efter behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018 har administrationen undersøgt mulighederne for og økonomien ved afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne. To mulige løsninger og den med løsningerne forbundne økonomi er beskrevet i det notat, der vedhæftet som bilag.
 
Administrationen bemærker tillige, at uanset hvilken model, der måtte blive valgt, skal alle bud på et værtskab for et kommunalbestyrelsesmøde i 2019 for at kunne komme i betragtning være modtaget i administrationen senest den 12. oktober 2018.
 
Administrationen anbefaler desuden, at hvis det besluttes at indføre muligheden for at afholde kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne, at det i givet fald sker som en forsøgsordning, som evalueres efter et år.
 
Endelig anbefaler administrationen, at hvis det besluttes at indføre muligheden for at afholde kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne, at løsningen finansieres af puljen til udvikling af lokalområderne.
 
Økonomiudvalget skal indstille til Kommunalbestyrelsen,
 1. om kommunalbestyrelsesmøderne skal kunne afholdes i lokalområderne
 2. om model 1 eller model 2 bør vælges, hvis kommunalbestyrelsesmøder skal kunne afholdes i lokalområderne
 3. hvordan det i givet fald skal finansieres.


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Indstilles ikke godkendt.
 
For forslaget med de ændringer, at det skal undersøges, om der er billigere løsninger, at der maksimalt afholdes tre møder lokalt, og at ordningen kun gælder i 2019 som en forsøgsordning, stemte 1 (B)
 
Imod stemte 4 (A, C, F og O). Projektudvalget for Udvikling af lokalområder skal med blandt andet udgangspunkt i dialogmodellen udvikle møder med/for Kommunalbestyrelsen i lokalområderne.
 
1 (Ø) undlod at stemme.Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018
Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag til forslaget:
 
3 møder i kommunalbestyrelsen flyttes ud i lokalområderne i 2019.
Herefter evalueres ordningen og kommunalbestyrelsen tager stilling til om ordningen skal fortsætte i 2020. Der afsættes en ramme på 25.000 kr. i budget 2019 og der indledes en dialog med kommunens kulturinstitutioner om at facilitere det tekniske udstyr samt opsætning og nedtagning. Forsøgsordningen forankres i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
 
Ændringsforslaget godkendt.
 
For stemte 15 (L, B, V, I og Leif Juhl (Ø)).
 
Imod stemte 14 (A, C, F og O).
 
1 (Karen Thestrup Clausen (Ø)) undlod at stemme.caseno18-27744_#4662895_v1_notat.docx.docx

Bilag

Notat.docx


154. Orientering om formandsbeslutning - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

155. Beslutning om indgåelse af forlig - Lukket punkt
156. Underskriftsark

Underskriftsark