UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

27-06-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-06-2018 22:00:00


PUNKTER

114. Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelselsen d. 27. juni 2018
115. Beslutning om delegation af plan for boliger i Udby
116. Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2017
117. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej (Revideret forslag)
118. Godkendelse af ny model for organisering af valgbemandingen på valgdagen
119. Beslutning om indgåelse af finansiel leasingaftale vedr. ejerlejlighed 1B, Sports alle 1 (Multihal, svømmehal og badmintonhal)
120. Godkendelse af byggeregnskabet for servicearealer på Søbæk Have
121. Beslutning om trafikforanstaltninger omkring sportsbyen
122. Beslutning om frigivelse af midler til projektudvikling af de fysiske rammer for børne- og ungetandplejen
123. Beslutning om frigivelse af midler til trafikforbedringstiltag
124. Beslutning om omprioritering af midler til renovering af Ringstedvej i Mørkøv
125. Beslutning - Etablering af parkeringspladser ved Vipperød station
126. Beslutning om renovering og udvikling af Ahlgade
127. Beslutning om forsikring af frivillige indsatser
128. Beslutning om ny økonomisk politik
129. Beslutning om anlægsbevilling til jordflytning i Sportsbyen
130. Beslutning om flytning af budget til drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger til Økonomiudvalget
131. Beslutning om vedtagelse af effektiviseringer
132. Beslutning om nedsættelse af Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering og godkendelse af kommissorium for projektudvalget
133. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42
134. Beslutning om supplerende høring af lokalplanforslag 3.81
135. Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan
136. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Holbæk Havn
137. Beslutning om tagrenovering - Svinningehallen
138. Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne
139. Beslutning - Indgåelse af procesaftale om retssag - Lukket punkt
140. Underskriftsark114. Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelselsen d. 27. juni 2018

Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelselsen d. 27. juni 2018

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen            
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagorden til Kommunalbestyrelsesmøde den 27. juni godkendes.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Godkendt.

115. Beslutning om delegation af plan for boliger i Udby

Beslutning om delegation af plan for boliger i Udby

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at kommunalbestyrelsen:
 
 1. delegerer kompetencen til at vedtage lokalplan og kommuneplantillæg for boliger i Udby til administrationen

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at delegere lokalplaner og kommuneplantillæg til administrationen. Det vil sige, at forslag til plan og den endelige plan vedtages administrativt. Dermed kan den samlede proces i forbindelse med udarbejdelsen af planen forkortes med minimum 2 måneder. Planer, der indeholder beslutninger af principiel betydning, kan ikke delegeres.
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 18. april 2018, at der skal igangsættes planlægning for at muliggøre store boligparceller i den sydlige del af Udby. På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, har Økonomiudvalget efter indstilling fra Klima- og Miljøudvalget på møde den 6. juni 2018 godkendt indholdet og processen for planlægningen, der er beskrevet i det vedhæftede prioriteringsnotat.
 
Det vurderes, at planerne for boliger i den sydlige del Udby er egnet til delegation, da der alene er tale om en mindre ændring af kommuneplanrammen.
 
Såfremt indstillingen ikke følges vil forslag til planer og den endelige vedtagelse af planerne blive forelagt til politisk godkendelse.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Godkendt.caseno18-5727_#4539354_v2_bilag 2 planprioritering for boliger i den sydlige del af udby.pdf

Bilag

Bilag 1 planprioritering for boliger i den sydlige del af Udby


116. Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2017

Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orientering om Holbæk Kommunes CO2 regnskab for 2017 bliver taget til efterretning.
 

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og har derigennem forpligtiget sig til at nedringe kommunens egen CO2 udledning med 3 procent årligt. Konkret skal kommunen nedbringe den samlede CO2 udledning fra et niveau i 2009 på 15.509 tons til 11.437 tons i 2018.
 
For at kunne følge udviklingen i udledningen, så skal der årligt udarbejdes et CO2 regnskab. Regnskabet afspejler kommunen som selvstændig virksomhed og dermed ikke som et geografisk afgrænset område. CO2 udledningen fra private husholdninger, erhvervsvirksomheder mm. indgår derfor ikke i opgørelsen.
 
I CO2 regnskab for 2017 kan man bl.a. se, at Holbæk Kommune udledte 9.998 tons CO2 i 2017, hvilket er en stigning på 3,9% i forhold til udledningen i 2016.
CO2 udledningen i 2017 er 379 tons højere end i 2016. Dette skyldes et større fjernvarme - og gasforbrug, som skyldes en lavere temperatur. Der har ligeledes været et merforbrug af olie til Orøfærgen som har påvirket CO2 udledningen.
 
Med resultatet fra 2017 er Holbæk Kommune stadig 15% under delmålet for 2017 på 11.790 tons CO2 samt under målet for 2018. Der vil forsat blive fulgt op på CO2 regnskabet i forhold til klimakommuneaftalen.

Supplerende sagsfremstilling
Orientering om det grønne regnskab blev udsat på mødet i Udvalget for Klima og Miljø den 24. april 2018. Punktet lægges nu frem til politisk orientering på mødet den 29. maj 2018 med følgende supplerende oplysninger:
 
Vejrforhold har indflydelse på tallene i grønt regnskab
Data fra Energinet viser, at 2017 både var 0,2° koldere, og at der var mere blæst sammenlignet med 2016. I december 2017 var der vindrekord, citat ”Dermed blev 2017 et nyt rekordår for vind i Danmark. Samlet producerede danske vindmøller grøn strøm svarende til 43,4 procent af den det samlede elforbrug. Hidtil var rekorden fra 2015, hvor vinden leverede 42 procent”.
Dette har medført et stigende forbrug til opvarmning og dermed også stigende CO2 udledning på de primære varmekilder i kommunens bygninger (gas og fjernvarme). Da det blæste mere i 2017 sammenlignet med 2016, har det ligeledes medført en stigning i brændstofforbruget for Orøfærgen.
 
Sammenligning af data
Holbæk Kommune har i 2017 regnskabet valgt at benytte den samme kilde til beregningsmetoderne på alle udledningsparametre, således at det sikres, at der er gennemsigtighed i tallene og at de fremover nemmere kan sammenlignes mellem årene. Kildemateriale i 2016 er hentet fra de forskellige forsyningsselskaber, men da det nu er muligt at hente alle data fra Energistyrelsen og Key2Green, har vi valgt denne model i 2017.
 
2016 tallene kan derfor ikke sammenlignes direkte med 2017 tallene for forbruget af brændstof i Vej og Park. Hvis de sammenlignes viser de en stigning i CO2 udledningen i 2017, samtidig med at der er et reelt fald i det samlede forbrug, hvilket ikke giver et retvisende billede.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Udsat.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Orienteringen taget til efterretning.caseno18-14067_#4530995_v1_grønt regnskab 2017_v4.pdf.pdf

Bilag

Grønt Regnskab 2017_V4.pdf


117. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej (Revideret forslag)

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej (Revideret forslag)

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej (Revideret forslag) godkendes til udsendelse i offentlig høring i minimum 4 uger.

 2. der på baggrund af forudgående udvidede høring ikke afholdes et nyt offentligt borgermøde.

 3. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport.

Beskrivelse af sagen
Udarbejdelsen af lokalplanen er sket på baggrund af et konkret boligprojekt, hvor Lejerby A/S, ønsker at bygge lejeboliger på området. Planområdet omfatter et areal på ca. 1 ha og er beliggende i Holbæk Vest på et hjørneareal vest for Valdemar Sejrsvej og nord for Gl. Ringstedvej. Lokalplanen er inddelt med et byggefelt A og et byggefelt B. På baggrund af høringssvar er lokalplanen blevet revideret i en sådan grad, at det kræver et nyt lokalplanforslag. Den primære ændring består i, at boligblokken i byggefelt B sænkes fra 4 til 3 etager og der tilføres en ekstra opgang for at opnå det samme antal boliger i lokalplanområdet og derved den samme grad af byfortætning.

Baggrunden for et revideret planforslag:
På baggrund af modtagne høringssvar i den offentlige høringsperiode samt udførelsen af en supplerende høring indstilles et revideret planforslag til udsendelse i ny høring.
De modtagne høringssvar foreslår bl.a.:
o at boligblokken langs Valdemar Sejrsvej rykkes så langt ud mod Valdemar Sejrsvej og så tæt mod fredsskovsarealet som muligt, med henblik på give mest muligt afstand til tilstødende Grundejerforening Lysets bebyggelse (at rykke byggefeltet).
o at bebyggelsen langs Valdemar Sejrsvej med lokalplanforslaget bør have en lavere etagehøjde.

At imødekomme ovenstående punkter har forudsat en gennemførelse af en supplerende høring, jf. planlovens §27, stk. 2. Planlovens § 27, stk. 2 sikrer, at berørte har mulighed for at udtale sig, hvad angår mindre ændringer (så som at rykke byggefeltet). Da det reviderede planforslag også indbefatter at forlænge byggefelt B er ændringerne samlet set så omfattende, at et nyt planforslag skal forelægges.

Dialog med tilstødende grundejerforening Lyset:
Bygherre og rådgiver har forinden borgermøde i høringsperioden til det oprindelige forslag drøftet det oprindelige planforslag med beboere og bestyrelse i grundejerforeningen. På den baggrund imødekommes ændringen om placering af byggefelt B, der tilgodeser grundejerforeningens ønske om mest mulig afstand. Efter endt høringsperiode har administrationen afholdt 2 møder med repræsentanter fra grundejerforeningens bestyrelse om
indhold, proces og alternativer i lokalplanen.
Baggrunden for at gennemførte den udvidede dialog, den supplerende høring samt det reviderede planforslag er forsøg på at imødekomme den tilstødende grundejerforening

Supplerende materiale i revideret forslag:

Høringen har medført at supplerende materiale indarbejdet er i det reviderede forslag. Materialet omhandler skyggediagrammer og tværsnit.

Skyggediagrammer (vedlagt som bilag 11):
Idet etagebyggeriet går fra 4 til 3 etager bliver skyggepåvirkninger alt andet lige mindre.
Diagrammerne viser uddybende for højsommeren (sommersolhverv). Haverne på Marievej nr. 6-18 er fra tidlig morgen fra kl. 05-06 fuldt dækket af skygge. Fra kl. 07 er alle haver dog næsten fri fra skyggepåvirkning. Resten af dagen er der ingen skyggepåvirkning. Det vurderes således, at etagebyggeriet  afleder minimal skyggepåvirkning til omkringliggende bebyggelse.
 
Tværsnit (vedlagt som bilag 12):
Snittene fokuserer på bygningshøjder og afstande imellem bygninger ift. terrænet. Den stiplede linje på "snit AA" viser konturen af Marievejs bebyggelse, hvor det fremgår, at Marievejs bebyggelse fremstår en smule højere end etagebebyggelsen. Det vurderes således, at boligprojektet ikke fremstår så markant højere end Marievejs bebyggelse, afstand og terræn taget i betragtning.
 
Rettelser til revideret planforslag, der indstilles i medfør af høringssvar:
(Se især bilag 5 og 7 for baggrund herfor.)

· Revideret kortbilag 2, 4-5
· Vedr. byggefelter placering:
- Byggefelternes afstand til skel formindskes og er derfor ikke 2,5 meter fra skel. (§5.2)
 
· Vedr. bygningshøjde:
- I byggefelt B må der maksimalt opføres 3 etager, hvor intet punkt være over 11 meter.
For bebyggelse i begge byggefelter præciseres henvisning til terræn jf. kortbilag 2 ift. maksimale bygningshøjder. (§ 5.3 og 5.4)
 
· Vedr. tagmateriale og tagudformning:
- Mindre præciseringer er udført. Bygning i 3 etager skal udføres i fladt tag. 2 etages bygning kan enten være fladt tag eller sadeltag. Sadeltag skal udføres i tegl. (§ 6.3, 6.5, 6.6)

· Vedr. stier
- Der skal være 2 stier ind til området. Da den ene sti placeres i fredskovarealet kan den kun etableres som en trampesti. Områdets øvrige sti skal dog være min. 2 meter bred og skal anlægges i asfalt, beton eller belægningssten. (§ 8.1)

· I lokalplanens redegørelsesdel, tilføjes der:
Vedr. indkig:
- Afsnit om, at der i forbindelse med opførelsen af byggeriet bør udarbejdes en beplantningsplan, der så vidt muligt mindsker eventuelle indkigsgener.
Vedr. tilladte max hastighed på interne færdselsarealer:
- Afsnit om, at interne færdselsarealer kan indrettes som lege- og opholdsarealer, såfremt det findes hensigtsmæssigt og parkeringsnormen stadig imødekommes.
Vedr. skyggediagrammer. (Se ovenfor)
Vedr. tværsnit: (Se ovenfor)
Økonomiske konsekvenser
Matr. nr. 13bi, Ladegården, Holbæk Jorder er på nuværende tidspunkt kommunal grund. I umiddelbar forlængelse af endelig vedtagelse af lokalplanen vil arealet sælges til med henblik på realisering af lokalplanen. Arealet kan ikke bebygges selvstændig, grundet fredskovspligt. Derfor er det ikke udbudspligtigt, hvorfor salg kan ske direkte.

Høring
Det reviderede planforslag:
Den offentlige høringsperiode på det reviderede planforslag er sat til minimum 4 uger.

Det oprindelige planforslag:
 • Forudgående offentlig høring:
  • Forløb fra d. 15. nov. 2017 til d. 19. dec. 2017. Den 4. dec. 2017 blev afholdt borgermøde.
  • Notat fra borgermødet er vedlagt som bilag 3.
  • Der indkom 10 høringssvar. I forbindelse med behandling af høringssvar er en række bilag udarbejdet, se bilagsoversigten.
  • Bilag 5 og 7 er de primære bilag, der opsummerer baggrund for indstillingen.
 
 • Forudgående supplerende høring:
  • Forløb fra d. 7. marts 2018 til 21. marts 2018.
  • Materiale udsendt i supplerende høring fremgår af bilag 6.
 
  • Der indkom 8 høringssvar. Oversigt og indstilling heraf er fremgår af bilag 7.
 

Lovgrundlag – link
Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Sagshistorik, henvisninger
Det oprindelige planforslag vedtaget af Holbæk Byråd 08.11.2017Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Et flertal bestående af O, I, V og Ø indstiller, at forslaget tiltrædes.
 
A kan ikke tiltræde forslaget til lokalplan, idet der ønskes 4 blokke i 2 etager, eller 3 blokke i 3 etager, og plads til flere cykler og 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Godkendt med den ændring, at høringsperioden er 8 uger.
 
For stemte 28 (O, Ø, F, C, I, L, B, V og A med undtagelse af Ole Brockdorff).
Imod stemte 1 (Ole Brockdorff (A)).
caseno17-25358_#4542374_v1_bilagsoversigt.pdf.pdf
caseno17-25358_#4542377_v1_bilag 1 forslag til lokalplan 2.84 (revideret forslag).pdf
caseno17-25358_#4542378_v1_bilag 2 miljøscreening.pdf.pdf
caseno17-25358_#4542380_v1_bilag 3 notat fra borgermøde.pdf.pdf
caseno17-25358_#4542381_v1_bilag 4 oversigt over høringssvar samt tematisk gengivelse heraf (oprindeligt forslag).pdf
caseno17-25358_#4542382_v1_bilag 5 tematisk vurdering af høringssvar samt administrationens indstilling heraf (oprindeligt fors.pdf
caseno17-25358_#4542385_v1_bilag 6 materiale udsendt i supplerende høring.pdf
caseno17-25358_#4542386_v1_bilag 7 oversigt over høringssvar til den supplerende høring samt administrationens indstilling hera.pdf
caseno17-25358_#4542387_v1_bilag 8 vurdering af påvirking af bevaringsværdier for nabobebyggelse.pdf
caseno17-25358_#4542388_v1_bilag 9 vurdering af potentiale for opholdsarealer i skov.pdf
caseno17-25358_#4542390_v1_bilag 10 beregning af fri- og opholdsarealer.pdf
caseno17-25358_#4542391_v1_bilag 11 skyggediagrammer.pdf
caseno17-25358_#4542392_v1_bilag 12 tværsnit.pdf

Bilag

Bilagsoversigt.pdf
Bilag 1 Forslag til Lokalplan 2.84 (Revideret forslag)
Bilag 2 Miljøscreening.pdf
Bilag 3 Notat fra borgermøde.pdf
Bilag 4 Oversigt over høringssvar samt tematisk gengivelse heraf (Oprindeligt forslag)
Bilag 5 Tematisk vurdering af høringssvar samt administrationens indstilling heraf (Oprindeligt forslag)
Bilag 6 Materiale udsendt i supplerende høring
Bilag 7 Oversigt over høringssvar til den supplerende høring samt administrationens indstilling heraf (Supplerende høring)
Bilag 8 Vurdering af påvirking af bevaringsværdier for nabobebyggelse
Bilag 9 Vurdering af potentiale for opholdsarealer i skov
Bilag 10 Beregning af fri- og opholdsarealer
Bilag 11 Skyggediagrammer
Bilag 12 Tværsnit


118. Godkendelse af ny model for organisering af valgbemandingen på valgdagen

Godkendelse af ny model for organisering af valgbemandingen på valgdagen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. det godkendes, at fordelingen af antallet af valgstyrere og valgtilforordnede ændres, og at der pr. 1. januar 2019 bruges skiftehold ved alle typer af valg
 2. det godkendes, at fordelingen af diæter ved fremtidige valg differentieres efter, hvor lang tid tilforordnede eller valgstyrere er til stede på valgdagenAlternativ indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
1. det godkendes, at fordelingen af antallet af valgstyrere og valgtilforordnede ændres, og at der pr. 1. januar 2019 bruges skiftehold ved alle typer af valg
2. det godkendes, at diæten ved valg efter 1. januar 2019 vil være den samme for tilforordnede og valgstyrere

Beskrivelse af sagen
 
Med virkning fra 1. april 2016 er valgloven ændret, så afstemningssteder ved alle typer af valg nu skal have åbent i tidsrummet 8:00 -20:00, når valget afholdes på en arbejdsdag. Den udvidede åbningstid betyder en endnu længere dag for valgformænd, valgstyrere og valgtilforordnede.
 
Evalueringen af kommunal- og regionsrådsvalget 2017 peger på, at der er behov for at gentænke, hvordan bemandingen på valgdagen skal organiseres, så dagen bliver kortere for de valgtilforordnede.
 
Efter drøftelse med Kommunalbestyrelsen er forslaget om at inddele valgdagen i flere vagter forelagt vælgerforeningerne i Holbæk Kommune. Vælgerforeningerne er positivt indstillede over for skiftehold.
 
Skiftehold
Valgloven giver mulighed for brug af skiftehold. Det er dermed muligt at inddele valgdagen i vagter, fx fra kl. 7:30 til 17:30, og fra kl. 17:00 til optællingen er afsluttet. Muligheden for skiftehold gælder dog kun valgtilforordnede. Valgstyrere og valgformænd skal fortsat være til stede fra valgstedet åbner til optællingen er afsluttet og godkendt.
 
Forslag til fordeling af valgtilforordnede
Valgdagen skal fremover inddeles i to vagter for valgtilforordnede:
 
 
Det foreslås at antallet af valgstyrere reduceres fra 133 til 75, mens antallet af tilforordnede øges fra 11 til 138. Fordelingen vil herefter se sådan ud:
 
 
Forslag til fordeling af diæter i hovedindstillingen
En skifteholdsmodel vil åbne op for, at valgtilforordnede kan hverves blandt en større gruppe end tidligere, fx vælgere der fortsat er tilknyttet arbejdsmarkedet. Ved en skifteholdsmodel skal en valgstyrer være til stede længere tid end en valgtilforordnet. Derfor foreslås det, at en valgstyrer modtager en diæt svarende til 3xdiæten, mens en valgtilforordnet, der påtager sig en skifteholdsvagt, modtager 2xdiæten. Differentieringen i diæten skal sikre, at vælgerforeningerne får det bedste udgangspunkt for at hverve kvalificerede valgstyrere og valgtilforordnede.
 
Det indstilles, at diæten for deltagelse i valg også ved fremtidige valg følger reglerne om diæter i lov om kommuners styrelse. Diæten er (estimeret 2019-niveau):
 
 
Forslag
Diæter i forbindelse med valg fastsættes til (estimeret 2019-niveau): 
 
VS+VAF: 7:30 –  ?
3x kr. 430
Kr. 1290
TF: 7:30 – 17:30
2x kr. 430
Kr. 860
TF: 17:00 - ?
2x kr. 430
Kr. 860
 
Vælger en tilforordnet at tage to vagter vil den samlede diæt udgøre kr. 1290.

Beskrivelse af alternativ indstilling
For så vidt angår fordelingen af antallet af valgstyrere og valgtilforordnede henvises til beskrivelsen i hovedindstillingen.
 
Valgsekretariatet foreslår alternativt, at diæten for deltagelse i valg også ved fremtidige valg følger reglerne om diæter i lov om kommuners styrelse. Diæten er (estimeret 2019-niveau):
 
 
Diæter i forbindelse med valg fastsættes til (estimeret 2019-niveau): 
 
VS: 7:30 - ?
2x kr. 430
Kr. 860
TF: 7:30 – 17:30
2x kr. 430
Kr. 860
TF: 17:00 - ?
2x kr. 430
Kr. 860
 
Vælger en tilforordnet at tage to vagter vil den samlede diæt udgøre kr. 860.

Økonomiske konsekvenser
Beregning af merudgifter ved brug af skiftehold
Udgiften til skiftehold finansieres inden for rammerne af valgbudgettet.
 
 
Samlet antal
Beregning
Samlet beløb til diæter
Merudgift
Nuværende model
144 personer
144 x kr. 860
Kr. 123.840
 
Forslag til fordeling af diæter
213 personer
75 x kr. 1290 + 2 x (69 x kr. 860)
Kr. 229.190
Kr. 91.590
Alternativt forslag til fordeling af diæter
213 personer
213 x kr. 860
Kr. 192.145
Kr. 68.305
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Hovedindstillingen indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Økonomiudvalgets indstilling godkendtcaseno18-21186_#4583583_v1_bilag 1 forslag til fordeling af valgstyrere og valgtilforordnede på afstemningstederne.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Forslag til fordeling af valgstyrere og valgtilforordnede på afstemningstederne.pdf


119. Beslutning om indgåelse af finansiel leasingaftale vedr. ejerlejlighed 1B, Sports alle 1 (Multihal, svømmehal og badmintonhal)

Beslutning om indgåelse af finansiel leasingaftale vedr. ejerlejlighed 1B, Sports alle 1 (Multihal, svømmehal og badmintonhal)

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommune indgår en finansiel leasingaftale vedr. ejerlejlighed 1B, Sports Alle 1 (del af byggeriet i Sportsbyen) direkte med Kommunekredit uden forudgående offentligt udbud
 2. de nærmere økonomiske vilkår for leasingaftalen forelægges kommunalbestyrelsen inden lånet hjemtages
   

Beskrivelse af sagen
 
Rammerne for finansiering af Sportsbyen
Byrådet besluttede den 26. maj 2015 delvist at finansiere svømme- og idrætsfaciliteter i Sportsbyen ved indgåelse af finansiel leasingaftale. Finansiel leasing er valgt, idet Holbæk Kommune ikke selv råder over de 195 mio. kr., som bygge- og anlægssummen for den leasing-finansierede del af byggeriet er budgetteret med. Formålet er derfor, at leasinggiver køber denne del af byggeriet og stiller den til disposition for Holbæk kommune mod betaling af en løbende ydelse. Alle væsentlige risici og fordele som er forbundet med ejendomsretten overføres fra leasinggiver til Holbæk Kommune.
 
OPP-kontrakten vedrørende opførelse af Sportsbyen omfatter en hovedbygning på 22.000 kvm med en række idrætsfaciliteter samt et udeområde på 47 ha med infrastruktur og forskellige udendørs sportsfaciliteter. Den samlede kontraktsum er 325 mio. kr.
 
Byggeriet er inddelt i 2 ejerlejligheder, som finansieres på forskellige måder:
 
- Ejerlejlighed 1A omfatter sundhedscenter, tennishal, fodboldstadion, atletikstadion samt alle andre øvrige udendørsfaciliteter. Bygge- og anlægssummen for ejerlighed 1A samt udearealerne udgør 130 mio. kr., der betales løbende via ratebetalinger, som afholdes via Budget 2016-2018. Betalingerne sker i henhold til en aftalt betalingsplan, der forudsætter, at det arbejde som betalingen angår, er præsteret.
 
- Ejerlejlighed 1B omfatter multihallen, svømmehallen og ketcherhallen mm. Bygge- og anlægssummen for ejerligheden udgør 195 mio. kr. Ejerlejlighed 1B overdrages på ibrugtagningstidspunktet til den leasinggiver, som Holbæk Kommune indgår leasingaftale med. Leasinggiver betaler den fulde bygge- og anlægssum for ejerlejlighed 1B direkte til Fonden Holbæk Sportsby.
 
Byrådet besluttede den 21. april 2016 at bemyndige administrationen til at indgå kontrakt med Fonden Holbæk Sportsby i henhold til den udbudte kontrakt.
 
Ejerlejlighed 1B er ikke finansieret og et væsentligt parameter i finansieringsmodellen til Sportsbyen er, at Holbæk Kommune indgår finansiel leasingaftale inden det forventede ibrugtagningstidspunkt den 31. december 2018, til finansiering af bygge- og anlægsomkostningen til ejerlejlighed 1B.
 
Leasingaftale med KommuneKredit
Det er administrationens vurdering, at Holbæk Kommune kan tildele leasingaftalen direkte til KommuneKredit uden forudgående konkurrenceudsættelse, jf. nærmere redegørelse nedenfor.
 
KommuneKredit (Kreditforening af kommuner og regioner i Danmark) er nedsat ved lov og har til formål at yde lån og finansiel leasing inden for rammerne af de regler, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter om kommunernes og regionernes låntagning (lånebekendtgørelsen), og som er nærmere bestemt i foreningens vedtægter.
 
Fordelen ved at indgå aftale med Kommunekredit er, at der ikke findes reel ("effektiv") konkurrence på markedet, idet Kommunekredit yder lån/finansiel leasing til kommuner på helt særlige (lovregulerede) vilkår, og virksomheden er udelukkende drevet for og med offentligt midler.
 
Administrationen anbefaler på denne baggrund, at kontrakten om finansiel leasing vedr. ejerlejlighed 1B tildeles direkte til KommuneKredit. Derved spares omkostninger og ressourcer ved at afholde et udbud, der ikke forventes at kunne frembringe bedre tilbud, end kommunen kan opnå ved direkte tildeling.
 
Rammer for leasingaftalen
Leasingydelsen fastsættes under hensyntagen til det pågældende renteniveau på tidspunktet for overdragelsen af ejerlejligheden og den kreditrisiko KommuneKredit påtager sig.
 
Ved udløb af leasingaftalen har Holbæk kommune anvisningspligt og køberet.
 
Leasingydelsen og renteniveauet kan først fastlægges præcist, når den endelige bygge- og anskaffelsessum ligger helt fast, når ibrugtagningstidspunktet er helt fast, samt når lånet hjemtages, hvilket sker ved færdiggørelsen af byggeriet. Kommunalbestyrelsen vil derfor blive forelagt en sag igen i december 2018 med de nærmere økonomiske rammer for leasingaftalen, herunder beslutning om fastforrentet ydelse eller variabel ydelse, når vi nærmer os byggeriets færdiggørelse.
 
Redegørelse for udbudspligten
Det er administrationens vurdering, at aftalen om finansiel leasing vedr. del af Sportsbyen kan tildeles uden forudgående udbud. Der er indhentet en ekstern vurdering af udbudsforpligtelsen hos Bech-Bruun, der har udarbejdet vedlagte notat af 30. april 2018.
 
Da retstilstanden omkring udbudsforpligtelsen af finansielle leasingaftaler med KommuneKredit er uprøvet i dansk ret, har administrationen indrykket en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed i Den Europæiske Unions Tidende, hvori offentligheden er blevet gjort bekendt med Holbæk Kommunes intentioner om at indgå en finansiel leasingaftale direkte med KommuneKredit. Bekendtgørelsen har til formål at give andre markedsaktører mulighed for at meddele, hvorvidt de finder, at en sådan aftale er udbudspligtig, samt om de selv ønsker at kunne byde på opgaven. Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag, og den indeholder blandt andet en opsummering af argumenterne for, at kontrakten ikke er udbudspligtig.
 
Der er ikke indkommet indsigelser eller øvrige henvendelser efter indrykningen af bekendtgørelsen den 16. maj 2018. Kommunen kan derfor indgå den omhandlede leasingaftale uden at kunne blive mødt med udbudsretlige sanktioner.
 
 
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Indstilles godkendt.
For stemte 8 (A, V, I, Ø, C, B, F, og L).
Imod stemte 1 (O).


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Godkendt.
 
For stemte 23 (A, F, L, I, V, C, B med undtagelse af Solvej Pedersen og Karen Thestrup Clausen (Ø)).
 
Imod stemte 6 (O, Leif Juhl (Ø) og Solvej Pedersen (B)).caseno16-46230_#4600754_v1_notat - udbudspligt - finansiel leasing - 30-04-2018.pdf
caseno16-46230_#4600752_v1_bekendtgørelse i eu-tidende vedr. leasingaftale holbæk sportsby.pdf.pdf

Bilag

Notat - Udbudspligt - Finansiel leasing - 30-04-2018
Bekendtgørelse i EU-tidende vedr. leasingaftale Holbæk Sportsby


120. Godkendelse af byggeregnskabet for servicearealer på Søbæk Have

Godkendelse af byggeregnskabet for servicearealer på Søbæk Have

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. byggeregnskabet for servicearealerne i Søbæk Have med en anskaffelsessum på 6,893 mio. kr. godkendesBeskrivelse af sagen
Byrådet gav på sit møde den 11. juni 2014 tilsagn (godkendte skema A) til, at der på en del af Bostedet Tornhøjs bygning skulle etableres servicearealer til de 40 almene ældreboliger i Søbæk Have som Vestsjællands Almene Boligselskab har opført.
 
Servicearealerne, som er kontorer til administration, lokaler til service for beboerne m.m., ejes af Holbæk Kommune.
 
Anskaffelsessummen blev af byggerådgiver beregnet til 5,636 mio. kr. inkl. moms.
 
Ombygningen af en del af bostedets bygning til servicearealer er afsluttet med en anskaffelsessum på 6,893 mio. kr. inkl. moms.
 
Overskridelse mellem anskaffelsessummen i tilsagnet og byggeregnskabet på 1,257 mio. kr. skyldes, at projektet flere gange er blevet ændret samt skærpede myndighedskrav, hvilket har fordyret projektet væsentligt.
 
Holbæk Kommune modtaget et tilskud fra staten på 40.000 kr. pr. tilknyttet boliger, svarende til 1,6 mio. kr. (40 x 40.000 kr.)  til etablering af servicearealerne.

Økonomiske konsekvenser
Etablering af servicearealerne er en del af helhedsplanen for boliger- og aktivitetstilbud i det tidligere Bo- og Servicecenter Holbæk.
 
Overskridelsen på 1,257 mio. kr. inkl. moms er finansieret af ældreboligstrategien.
 
Tilskuddet fra staten på 1,6 mio. kr. vil blive udbetalt den sidste bankdag i oktober 2018. 

Lovgrundlag – link
Støttebekendtgørelsen og almenboligloven

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets møde, den 14. august 2013, punkt 131: Helhedsplan for boliger- og aktivitetstilbud i Bo- og Servicecenter.
 
Byrådets møde, den 11. juni 2014, punkt 94: Opførelse af 40 handicapboliger med tilhørende servicearealer på Søbæksvej 30, 4450 Jyderup.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Godkendt.caseno14-30394_#4565668_v1_forklaring af skema a-b-c ved nybyggeri af servicearealer.docx

Bilag

Forklaring af skema A-B-C ved nybyggeri af servicearealer


121. Beslutning om trafikforanstaltninger omkring sportsbyen

Beslutning om trafikforanstaltninger omkring sportsbyen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der i forbindelse budgetforslag til anlægsbudget for 2019 søges afsat:
  a) 2,2 mio. kr. til lys på Ladegårds Alleen i Holbæk
b) 0,3 mio. kr. til krydsningspunkt på Omfartsvejen ud for Sportsvej i Holbæk

Beskrivelse af sagen
Åbningen af Sportsbyen ved årsskiftet 2018 / 2019 medfører et øget behov for en sikker stikrydsning på Omfartsvejen, samt forbedrede forhold for stitrafikanterne på Ladegårds Alleen. Nedenfor gives en orientering om, hvad de enkelte projekter indebærer, og hvad det koster at etablere dem, således, at det kan tages med til budgetforhandlingerne for det kommende anlægsbudget for 2019.
 
Ladegårds Alleen betjener i dag rigtig mange cyklister mellem Stenhusvej og Gl. Ringsted vej.
De seneste mange år, har det været et ønske fra cyklende og gående, at denne strækning bliver belyst.
I forbindelse med at Sportsbyen tages i brug, forventes det at færdslen af især cyklister bliver forøget. Hvorfor behovet for tryg og sikker belysning øges.
 
Adgangen til sportsbyen fra områderne i Tuse og Vipperød bør sikres med et støttepunkt på vejen, således at cyklisterne får lettere ved at foretage en sikrere krydsning.

Økonomiske konsekvenser
Det koster 2,2 mio. kr. at etablere lys på Ladegårds Alleen og 0,3 mio. kr. til krydsningspunkt på Omfartsvejen. Midlerne skal forsøges afsat i budget 2019 i forbindelse med budgetforhandlingerne. De to projekter kan realiseres uafhængigt af hinanden.

Øvrige konsekvenser
Administrationen vurderer, at belysningen på Ladegårds Alleen vil medføre en øget cykeltrafik i vintermånederne, og dermed nedbringe antallet af børn og unge som ellers køres til skole.
 
Samtidig vurderes det, at en etablering af krydsningspunkt på Omfartsvejen, i højere grad vil medvirke til at flere vil benytte cyklen til at transportere sig på til og fra Sportsbyen. Denne løsning vil medvirke til at nedbringe biltrafikken til og fra Sportsbyen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Godkendt.caseno18-20025_#4535860_v1_trafik 2019.pdf.pdf

Bilag

Trafik 2019.pdf


122. Beslutning om frigivelse af midler til projektudvikling af de fysiske rammer for børne- og ungetandplejen

Beslutning om frigivelse af midler til projektudvikling af de fysiske rammer for børne- og ungetandplejen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til projektudvikling med henblik på modernisering af de fysiske rammer for børne- og ungetandplejen. Udgiften finansieres af de 2,5 mio. kr. afsat til renovering af tandplejeklinik i Jyderup i budget 2018.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Børn og Skole har besluttet, at administrationen skal sætte projektudvikling i gang, der skal kortlægge muligheder og økonomiske omkostninger ved at samle de tre tandklinikker i Holbæk by til én enhed, samt belyse hvordan de fysiske rammer for klinikken i Jyderup bedst og billigst kan sikres.
 
Det sker på baggrund af udvalgets opfølgning på tidligere drøftelser i udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, om hvordan de fysiske rammer samt faglig og økonomisk effektiv drift af tandplejen kan fremtidssikres.
 
Nuværende struktur
Tandplejen består i dag af 4 klinikenheder – og herudover en tandreguleringsklinik.

2 klinikker i Holbæk by
1 klinik i Jyderup
1 klink i Tølløse
1 Tandreguleringsklinik, Holbæk by
 
Den kommunale tandpleje – vilkår og rammer
Nedenfor er beskrevet udviklingstendenser på området - som sammen med de fysiske rammer - er medvirkende til, at administrationen har anbefalet at få kortlagt og projektudviklet mulighederne for en modernisering af de fysiske rammer i børne- og ungetandplejen.
 
De bygningsmæssige rammer
Den kommunale tandplejens bygningsmasse spænder vidt fra moderne klinikenheder til bygningsmæssige utidssvarende ejendomme. 3 ud af 5 klinikenheder har stort efterslæb på vedligeholdelse og renovering af bygningsmassen. Det drejer sig om klinikken i Jyderup, klinikken på afdeling Bjergmarken og tandreguleringsklinikken i Holbæk, som står overfor modernisering i nærmeste fremtid, hvis klinikkerne fortsat skal efterleve tandplejens behov og lovgivning. Foruden behovet for renovering af de fysiske rammer er der behov for kapacitetsudvidelse i Holbæk by samt på Tandreguleringsklinikken. Tandreguleringsklinikken er indrettet i lejet lokaler, som trænger til modernisering, og samtidig vanskeliggør klinikkens fysiske rammer mulighederne for at udvide kapaciteten, som der er behov for.
 
Økonomisk og faglig effektivitet
Der er høje krav til faglig sparring og til tværfaglig arbejdsform i tandplejen. Der arbejdes i tandplejen teambaseret ud fra sundhedsstyrelsens anbefaling (tandlæge, klinikassistent og tandplejefunktion), hvilket giver mulighed for den mest smidige og optimale drift. Et vilkår er bl.a. at nyuddannede tandlæger ikke må praktisere alene, men skal være under supervision af en erfaren kollega. Organisering og effektiv drift er vilkår, der er forbundne – og den nuværende struktur med 5 klinikker udfordrer kravet om supervision og kvalitetssikring. Ligesom muligheden for at rekruttere og fastholde personale fordrer faglige attraktive arbejdsmiljøer.
 
Tandpleje – som et sundhedsfremmende tilbud
Den seneste årrække har tandplejens opgaver generelt udviklet sig hen imod en stigende prioritering af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Det vil sige indsatser før dyre og evt. langvarige behandlinger er eneste mulighed. I dag spænder tandplejens opgaver bredt fra sundhedsfremmende indsatser til højt specialiserede behandlinger. Den generelle tendens på landsplan er at samle klinikker. Det er primært den egentlige tandbehandlingsfunktion, som børnene ikke har brug for ret ofte, der samles, hvor nogle kommuner har bevaret decentrale klinikenheder, hvor der gennemføres sundhedsfremmende og/eller forebyggende aktiviteter tæt på børnenes hverdag.
 
Projektudvikling med henblik på en modernisering af de fysiske rammer
Udvalget for Børn og Skole har besluttet, at det videre arbejde tager udgangspunkt i den nuværende struktur, hvor der er en klinik i Tølløse og en klinik i Jyderup. I forhold til de tre nuværende klinikker i Holbæk by skal kortlægningen være med til at belyse muligheder og økonomiske konsekvenser ved at samle til én enhed af hensyn til at sikre faglig og økonomisk effektiv drift.
 
Kortlægningen skal også afdække; (i) om en af de eksisterende kommunale tandklinikker i Holbæk By kan udvides til at rumme sammenlægning af de tre klinikker, (ii) om der er andre kommunale bygninger, som kan anvendes til sammenlægning af de 3 klinikker i Holbæk By eller, (iii) om der er behov for en nyopført tandklinik i Holbæk By.

Klinikken i Jyderup står overfor en gennemgående renovering, hvis klinikken skal fortsætte i samme bygning. Projektudviklingen skal belyse, om der vil være en anden fysisk placering i Jyderup – som vil være bedre og billigere end at renovere nuværende bygning. Samtidig skal det belyses om klinikken med fordel kan ændres til undersøgelses- og forebyggelsesklinik.
 
Dentalområdet er et fagspecifikt område. Det fordrer fagspecifikke kompetencer indenfor byggeri og indretning af tandklinikker. Klinikkerne består af mange teknologiske løsninger og tekniske installationer. Derfor er det vigtigt med et fagligt helhedskoncept, der sikrer byggeri, renovering og klinikindretning, som tager hensyn til den daglige trivsel på klinikkerne, hvilket er afgørende for et godt arbejdsmiljø og en velfungerende klinik.

Administrationen har ikke ressourcer og den fornødne teknologiske viden til projektudvikling af et helhedskoncept for den kommunale tandpleje. Derfor er der behov for at købe ressourcer og eksperthjælp eksternt til opgaven, som i sammenarbejde med administrationen kan udarbejde et helhedskoncept.
 
Udgifter til projektudvikling forventes at fordele sig således:
Bistand til kortlægning af muligheder og økonomiske konsekvenser
Bistand til udarbejdelse af idéoplæg og skitseforslag
250.000 kr.
150.000 kr.
Total:
400.000 kr.
 

Økonomiske konsekvenser
Midler til projektudvikling på 0,4 mio. kr. frigives fra rådighedsbeløb i investeringsoversigten i budget 2018 på 2,5 mio. kr. til renovering af tandplejeklinik i Jyderup. Herefter er der et restbeløb på 2,1 mio. kr.
 
I bilag er vedlagt eksempler på økonomiske konsekvenser ved modernisering af de fysiske rammer i tandplejen. Det er kun at betragte som et meget anslået udgiftsniveau på mellem 36-44 mio. kr. Projektudviklingen vil fastslå muligheder og økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-05-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Indstilles godkendt med den ændring, at muligheden for at anvende en mobil tandklinik også skal undersøges.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.caseno18-10305_#4545243_v1_notat, kommunal tandpleje, bygningsmæssige forhold, maj-2018.pdf

Bilag

Notat, Kommunal tandpleje, bygningsmæssige forhold, Maj-2018


123. Beslutning om frigivelse af midler til trafikforbedringstiltag

Beslutning om frigivelse af midler til trafikforbedringstiltag

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr., af de afsatte anlægsmidler på 3,1 mio. kr., til trafik forbedrende foranstaltninger på Slagelsevej v. Holmstrup
 2. der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr., af de afsatte anlægsmidler på 3,1 mio. kr., til trafik forbedrende foranstaltninger i krydsene Lundemarksvej/Stenhusvej
 3. oversigt over anvendelse af puljen ”ad hoc midler til mindre trafiksikkerhedsforbedrende tiltag” tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte på mødet den 13.09.2017 prioriteringen af trafikforbedringstiltag (bilag 1) Der er afsat en pulje på 3,1 mio. kr. i investeringsoversigten for budget 2018 til tiltagene.
Af det samlede budget ønskes følgende frigivet:
 
 
 
Den 21.02.2018 frigav Kommunalbestyrelsen en pulje på 500.000 kr. til ”ad hoc midler til mindre trafiksikkerhedsforbedrende tiltag”. Administrationen har udarbejdet et statusbilag over anvendelsen af puljen indtil nu. Se bilag 4.

Økonomiske konsekvenser
Der frigives i alt 700.000,- kr. af puljen på 3,1 mio. kr. for prioriterede trafikforbedrende tiltag. Den 21.02.2018 blev der frigivet i alt 1,25 mio. kr. fra puljen.

Øvrige konsekvenser
Forbedringerne på Slagelsevej har markant betydning for trafiksikkerheden. Strækningen der den mest uheldsbelastede strækning i Holbæk Kommune.
 
Forbedringerne ved Lundemarksvej/Stenhusvej, gavner tryghed og sikkerhed for rigtig mange børn som færdes til og fra skole. Derud over er løsningerne til gavn for den generelle fremkommelighed i området.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Godkendt.caseno17-53547_#4423192_v1_bilag 1 prioritering af trafikforbedringstiltag.pdf.pdf
caseno17-53547_#4535684_v1_bilag 2 - slagelsevej-1.pdf.pdf
caseno17-53547_#4535596_v1_bilag 3 - lundemarksvej.pdf.pdf
caseno17-53547_#4538190_v1_bilag 4 - status trafiksikkerhed 14-05-2018.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Prioritering af trafikforbedringstiltag.pdf
Bilag 2 - Slagelsevej-1.pdf
Bilag 3 - Lundemarksvej.pdf
Bilag 4 - status trafiksikkerhed 14-05-2018.pdf


124. Beslutning om omprioritering af midler til renovering af Ringstedvej i Mørkøv

Beslutning om omprioritering af midler til renovering af Ringstedvej i Mørkøv

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. der gives en tillægsanlægsbevilling på 400.000 kr. til renovering af Ringstedvej i Mørkøv, som finansieres ved omprioritering i anlægsbudget 2018.

Beskrivelse af sagen
 
 
Det blev i 2017 vurderet, at der skulle afsættes 400.000 kr. til renoveringen af Ringstedvej i Mørkøv på baggrund af en skønsmæssig vurdering. Ringstedvej har alvorlige sætninger, som kan udvikle sig til fare for trafiksikkerheden. Vejen skal derfor forstærkes og rækværker og autoværn skal rettes op.
Kommunalbestyrelsen frigav den 14.03.2018 400.000 kr. til projektet.
Efter frigivelse af midler til projektudvikling, er der foretaget konkrete forundersøgelser samt udarbejdet et konkret projekt for reparation af sætningerne på vejen.
Der er nu beregnet et anlægsoverslag på baggrund af projektet, og anlægssummen vurderes at beløbe sig til 800.000 kr.
Derfor mangler der umiddelbart 400.000 kr. for at opgaven kan gennemføres i 2018.
 
Kommunalbestyrelsen vil få fremlagt en sag vedrørende forslag til omprioritering efterår 2018.

Økonomiske konsekvenser
Prisen på renoveringen betyder, at der skal frigives yderligere 400.000 kr. i budget 2018.
Finansieringen forventes at kunne tilvejebringes med omprioritering af allerede afsatte midler fra andre projekter på anlægsbudget 2018.
På nuværende tidspunkt er der udsigt til et mindre forbrug på andre projekter, men det er for tidligt at anvise specifik omprioritering.
Administrationen forventer at havde et forslag klar til omprioritering efter renoveringer efter udført efteråret 2018.

Øvrige konsekvenser
Hvis ikke renoveringen af Ringstedvej sker i 2018, vil der være risiko for delvis lukning af vejen.

Sagshistorik, henvisninger
Kommunalbestyrelsen den 14.03.2018 pkt. 51: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Veje

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Godkendt.caseno18-21151_#4565665_v1_notat - ringstedvej 56-63, 4440 mørkøv..pdf.pdf

Bilag

NOTAT - Ringstedvej 56-63, 4440 Mørkøv..pdf


125. Beslutning - Etablering af parkeringspladser ved Vipperød station

Beslutning - Etablering af parkeringspladser ved Vipperød station

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. der indgås aftale med DSB om etablering af offentlige parkeringspladser ved Vipperød station på Holbæk Kommunes areal, en del af matr.nr. 4a, Vipperød Gde, Grandløse, hvilket indebærer, at:
a. DSB finansierer parkeringspladserne
b. DSB gives en ret til at købe arealet i en periode på ti år vederlagsfrit,
c. Arealet udlægges til parkeringsareal ved servitut, og
d. Holbæk Kommune er bygherre, og har en ejers rådighed og forpligtelser over arealet.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Der har vist sig behov for yderligere parkeringspladser ved Vipperød station. Til gavn for borgere og togrejsende til Vipperød, er Holbæk Kommune og DSB derfor blevet enige om, at der er behov for at tilføre flere parkeringspladser til området ved stationen. På denne baggrund har der været drøftelser med DSB om at indgå en aftale, hvor DSB finansierer parkeringspladserne på Holbæk Kommunes areal, mod at DSB omvendt også bliver givet nogle rettigheder, der stemmer overens med Holbæk Kommunes interesser.
 
Efter drøftelser med DSB har der kunne opnås enighed om nedenstående vilkår, som afventer endelig godkendelse hhv. hos DSB og Kommunalbestyrelsen.
 
Etablering af 24 yderligere bilparkeringspladser og 2 MC pladser
Parkeringspladserne ønskes etableret ved Vipperød station på et areal på ca. 720 m2, der er beliggende på en del af matr.nr. 4a, Vipperød Gde, Grandløse. Der er udarbejdet et projekt for etablering af parkeringspladserne af rådgivningsfirmaet Niras, som muliggør 24 yderligere bilparkeringspladser og 2 MC pladser.
DSB har tilbudt at finansiere anlægsopgaven inkl. projektering og byggeledelse.
Parkeringspladserne vil være offentlige tilgængelige og uden parkeringsrestriktioner eller betalingsparkering.
 
Holbæk Kommune vil som ejer af arealet være bygherre på projektet.
 
Køberet og servitut
Holbæk kommune forbliver ejer af arealet.
Som modydelse for etablering af offentlige parkeringspladser på kommunens areal, gives DSB en ret til at købe arealet vederlagsfrit i en 10-årig periode.
DSB’s interesse i at blive ejer af arealet skulle være, hvis der bliver kapacitetsproblemer, og DSB finder behov for at reservere arealet til togrejsende
 
DSB og Holbæk Kommune har samtidig gensidigt behov for at sikre, at arealet forbliver parkeringsareal uanset ejerskab, hvorfor det ligeledes aftales, at arealet pålægges en servitut om, at arealet skal anvendes til parkeringsformål. Både Holbæk Kommune og DSB vil være påtaleberettigede efter servitutten.
 
Drift af arealet
Holbæk Kommune vil som ejer af arealet have driftsforpligtelsen, dvs. den løbende vedligeholdelse og renholdelse. Hvis DSB udnytter sin køberet, vil driftsforpligtelsen overgå til DSB.

Økonomiske konsekvenser
Anlæggelse af parkeringspladserne er uden økonomiske omkostninger for Holbæk Kommune, da projektering, byggeledelse og anlægsopgaven finansieres af DSB.
 
Holbæk Kommune vil have øget udgifter forbundet med den løbende drift af arealet. Vejdriftsudgiften anslås at udgøre 40.000 kr. årligt (nutidskroner) og skal indarbejdes i budget 2019 og frem.
 
Hvis DSB senere vil købe arealet i medfør af køberetten, vil det være DSB der skal betale udgifterne til udstykning af arealet og berigtigelse af handlen i tingbogen. Holbæk Kommune har derfor heller ikke udgifter ved DSB’s eventuelle senere køb af arealet.
 
Der er indhentet en ekstern ejendomsmæglervurdering på, at det er på markedskonforme vilkår, at Holbæk Kommune kan give DSB en køberet til arealet vederlagsfrit i en 10-årig periode.

Lovgrundlag – link
Da arealet er mindre end 2000 m2 og ikke selvstændigt vil kunne bebygges, er det ikke udbudspligtigt at meddele DSB en køberet, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, § 2, stk. 2, nr. 4.
 
Der vil blive indhentet tilbud på anlægsopgaven efter reglerne i tilbudsloven.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Indstilles godkendt, idet det forventes, at der etableres el-ladeplads, og der er tilstrækkelige cykelparkeringspladser.

Supplerende sagsfremstilling 31-05-2018
Efter behandlingen i Udvalget for Klima og Miljø har administrationen undersøgt mulighederne for at imødekomme udvalgets ønsker om, at der etableres el-ladepladser og tilstrækkelige cykelparkeringspladser.
Det vil være muligt at imødekomme ønsket om to ladepladser for el-biler på et tilstødende areal, hvilket forventeligt vil indebære en anlægsinvestering for Holbæk Kommune på ca. 70.000 kr. Når ladestanderne er etableret, kan den videre drift foretages af firmaet Clever uden yderligere udgifter for Holbæk Kommune. Hvis etablering af el-ladeplads skal være en del af aftalen med DSB, vil det kræve nye drøftelser og godkendelse i DSB, ligesom det vil indebære, at der skal udarbejdes nyt projekteringsmateriale til brug for udbud. Det vil derfor indebære en væsentlig forsinkelse af projektet, hvorfor denne løsning ikke anbefales.
 
Det foreslås, at ønsket om ladepladser for el-biler indgår i arbejdet med grøn og bæredygtig kommune i det politiske arbejdsprogram, og administrationen udarbejder et samlet projekt for, hvor der bør etableres el-ladepladser, herunder forslag til finansiering.
 
I forhold til behovet for supplerende cykelparkeringspladser er det ved besigtigelse konstateret, at der ved stationen både er mulighed for overdækket parkering med cykelstativer i tilknytning til perronen, ligesom der nord for banen også er cykelstativer uden overdækning. Der var ved besigtigelsen en almindelig hverdag over middag god kapacitet og mange uudnyttede muligheder for cykelparkering, ligesom der ikke var cykler, der var parkerede udenfor cykelstativer. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for yderligere cykelparkeringspladser, hvorfor det ikke anbefales at ændre aftalen med DSB og projekteringsmaterialet og reducere antallet af bilparkeringspladser til yderligere cykelparkeringspladser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Indstilles godkendt med den ændring at ønsket om ladepladser for EL-biler indgår i arbejde med en grøn og bæredygtig kommune i det politiske arbejdsprogram, herunder forslag til finansiering.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Økonomiudvalgetss indstilling godkendt.

126. Beslutning om renovering og udvikling af Ahlgade

Beslutning om renovering og udvikling af Ahlgade

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag.

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. processen for renovering af Ahlgade godkendes
2. der arbejdes videre med et konkret forslag til at gennemføre forsøg med ensretning af en del Ahlgade
3. der arbejdes videre med den langsigtede udvikling af Ahlgade, herunder konkrete initiativer, der forventes at kunne forbedre forholdene på Ahlgade

Beskrivelse af sagen
Renovering
Kørebanebelægningen i Ahlgade er ujævn og trænger til gennemgribende opretning.
Der er afsat og frigivet 1 mio. kr. i budget 2018 og yderligere 1 mio. kr. i budget 2019 til dette arbejde.
Genopretningen bliver udført i 2 etaper, hvor arbejdet igangsættes efterår 2018 og fortsætter i foråret 2019.
 
Der udføres udelukkende opretning på kørebane og parkering, dog tilstræbes det at forbedre to krydsningspunkter hvad angår belægningens overflade. Formålet med dette er, at forbedre forholdene for fodgængere og folk med handicap. Dette er en justering, som er sket efter mødet med interessenterne den 17. april.
 
Enkelte dele af Ahlgade er så ujævne at der skal gennemføres en total opretning. Dette er særligt gældende omkring torvet og hen over P-kælderen. Andre dele påregnes klaret med delvis udskiftning og punktvis opretning af chaussésten.
 
Opretningen af Ahlgade påregnes at starte på strækningen fra Blegstræde og mod Labæk. Der har for nylig været gennemført et særeftersyn på P-kælderen. Særeftersynet peger på at membranen på kælderdækket er tæt og intakt. Derfor er vurderingen, at renoveringen kan påbegyndes som planlagt.
 
Arbejdet tilrettelægges så sommerens arrangementer i gaden generes mindst muligt efter nærmere aftale med Holbæk Byforum. Ahlgade skal afspærres for biler på og omkring arbejdsområdet under arbejdets udførelse i en periode på omkring 10 – 13 uger.
 
Møde med interessenter – mulighed for ensretning
Efter punktets behandling i KMU 27. februar 2018 er der gennemført et møde den 17. april 2018 med flere interessenter, jf. udvalgets beslutning. Referat af mødet er vedhæftet sagen. På mødet deltog repræsentanter fra Holbæk Byforum, Dialog Holbæk og Handicaprådet foruden KMU medlemmer og kommunens administration. Der var enighed om, at det vil være en god idé at gennemføre et forsøg med ensretning, for at se om en reduktion af trafikken giver et bedre ophold i gaden. Der var fra flere deltagere meldinger om, at det er svært både at færdes og orientere sig i gaden, særligt hvis man skal passere trafikken og handle i den modsatte side. Dette forhold gør sig gældende uanset, om man har et handicap eller ej.
 
Langsigtet udvikling af Ahlgade og konkrete initiativer
Flere af pointerne fra mødet stemmer overens med de svar der i 2017 kom ind via en undersøgelse i Borgerpanelet. Undersøgelsen viste blandt andet, at Holbæk by ville opleves som en bedre handelsby hvis der blev bedre parkeringsforhold i byen samt mindre trafik på Ahlgade. Undersøgelsen er tilgængelig på kommunens hjemmeside.
 
På baggrund af mødet indstilles det derfor, at der foruden selve renoveringen også arbejdes videre med et konkret forslag til forsøg med ensretning af Ahlgade i 2019 og samtidig arbejdes med udviklingen af Ahlgade på lang sigt. Der kan derudover arbejdes med konkrete forbedringsinitiativer, eksempelvis digitale henvisningstavler i den løbende udvikling af Ahlgade.
 
Til den kørende trafik mangler digitale henvisningstavler, og det blev nævnt fra politisk side at man gerne vil se nærmere på muligheden for at få opsat tavlerne, for at opnå en mere hensigtsmæssig trafikafvikling og dermed øge tilgængeligheden.

Økonomiske konsekvenser
Renovering
Det forventes at anvende 2 mio. kr., heraf 1 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019, hvilket svarer til de afsatte midler i anlægsbudgettet.
 
Forsøg med ensretning samt langsigtet udvikling
Der er i indeværende budget ikke afsat midler til initiativerne jævnfør punkt 2 og 3.

Øvrige konsekvenser
Administrationen er bekendt med, at der er mange ønsker og idéer til initiativer for udviklingen af Holbæk midtby. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til eller truffet beslutning om eventuelle ønsker som eksempelvis ensretning, gågade, cykelbaner, skråparkering, betonbelægning, asfalt på kørebanen eller andre forslag, hvorfor administrationen anbefaler, at den nødvendige genopretning af kørebanen udføres i 2018 og 2019.
 
Renoveringen var en del af budget 2017, der blev udskudt forår 2017, men administrationen vurderer ikke, at arbejdet med opretningen kan udskydes yderligere.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i kommunalbestyrelsen den 14. marts 2018

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Et flertal bestående af A, O, I og V indstiller at indstillingen tiltrædes.
 
Et mindretal bestående af Ø kan ikke tiltræde indstillingen, idet det ønskes at tilgodese de bløde trafikanter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Indstilles godkendt.
 
For stemte 6 (A, B, C, O, I og V).
 
Imod stemte 3 (L, F og Ø). F og Ø ønsker en løsning, der tilgodeser de bløde trafikanter.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Godkendt.
 
For stemte 24 (A, O, C, I, B og V).
 
Imod stemte 3 (F og Ø). F og Ø ønsker en løsning, der tilgodeser de bløde trafikanter.
 
2 (L) undlod at stemme.caseno18-5199_#4535483_v1_referat fra møde om ahlgade_170418.pdf.pdf

Bilag

Referat fra møde om Ahlgade_170418.pdf


127. Beslutning om forsikring af frivillige indsatser

Beslutning om forsikring af frivillige indsatser

Sagsgang og sagstype
Projektudvalg for lokal udvikling, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:
 1. at Holbæk Kommune, pr. 1. juli 2018, forsikrer frivillige indsatser som en selvforsikringsordning. Forsikringsordningen omfatter både ansvarsskader og ulykkesskader.
 2. at udgifter til erstatningsudbetalinger til skader grundet frivillige indsatser afholdes af det centrale budget.
 3. at der foretages en evaluering af den valgte forsikringsordning efter 2 år.


Beskrivelse af sagen
Den 1. juli 2017 blev det muligt for kommunerne at forsikringsdække borgere, der yder en frivillig indsats i kommunalt regi. Derfor skal det besluttes, om Holbæk kommune ønsker at gøre brug af den nye mulighed - og i givet fald hvordan.
 
Baggrund
Holbæk Kommune har afventet resultaterne fra en arbejdsgruppe nedsat i Odense kommune, som har gennemført en grundig analyse af fordele og ulemper ved at forsikringsdække borgere, der yder en frivillig kommunal indsats. Dette arbejde var grundlaget for, at Odense kommunes byråd i november 2017 besluttede at forsikre alle frivillige indsatser via kommunens selvforsikringsordning.
 
Det er administrations vurdering, at analysearbejdet fra Odense kommune også kan indgå i grundlag for at træffe en politisk beslutning i Holbæk Kommune.
 
Hvad kan kommunen forsikre?
De nye regler giver mulighed for at forsikre den frivillige indsats. Hvorimod det frivillige arbejde er i forvejen dækket på lige fod med kommunens medarbejdere. Hvorvidt der er tale om en indsats eller arbejde beror på en konkret vurdering i hvert tilfælde. Forskellen på hhv. indsats og arbejde er beskrevet i vedlagte notat.
 
Eksempler på typiske frivillige indsatser i Holbæk Kommune:
§ Frivillige, som af egen drift arrangerer aktiviteter og er med til at skabe stemning på plejecentre / aktivcentre eller ledsager de ældre på gåture.
 
 Eksempler på frivilligt arbejde i Holbæk Kommune:
§ Frivillige mentorer for sårbare unge
§ Frivillige gældsrådgivere, som i kommunens frivilligcenter, yder rådgivning til borgere. 
 
Hvad kan kommunen IKKE forsikre?
Kommunen kan ikke tegne forsikring for frivillige i foreningsregi, da foreningen er selvstændigt ansvarlige for skader, som deres frivillige påføres eller påfører andre som en del af foreningens frivillige indsats for kommunen.
 
Almindelige håndsrækninger, hvor f.eks. pårørende uden en forudgående aftale kortvarigt giver en hånd med i en bestemt situation, er ikke at betragte som hverken frivilligt arbejde eller frivillige indsatser og er dermed ikke omfattet af denne sag.
 
Hvad skal forsikringsdækningen omfatte?
Kommunen skal beslutte, om det er alle frivillige indsatser, der skal være omfattet af forsikringerne, eller der alternativt skal udfærdiges retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser der skal være omfattet.
 
Kommunen skal også beslutte, om der skal tegnes både ulykkes- og ansvarsforsikring eller kun en af delene.
 
Administrations anbefaling til forsikringsdækning
Det er administrationens anbefaling, at alle frivillige indsatser bør forsikres og dækningen bør omfatte både ulykke og ansvar.
 
Det vil skabe større klarhed og tryghed for både frivillige og ansatte og sende et signal om anerkendelse og værdsættelse af de frivilliges indsats. Desuden vil der være en væsentlig administrativ arbejdsbyrde forbundet med at identificere og vurdere særlige grupper af frivillige, der eventuelt ikke skulle være omfattet af forsikring.
 
Modeller for at forsikre frivillige indsatser
Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at forsikre den frivillige indsatser, kan det ske på 2 måder:
 
 1. Kommunen tegner en forsikring i et forsikringsselskab.
 2. Forsikring via den kommunale selvforsikring.
 
Begge modeller er uddybende beskrevet i vedlagte bilag. 
 
Der i øjeblikket kun ét forsikringsselskab, Gjensidige, der tilbyder kommunerne forsikring for frivillige på de vilkår, der er nævnt i loven, og hvor det ikke samtidig kræves, at kommunen har sine øvrige ansvars- og arbejdsskadeforsikringer i selskabet.
 
For at kunne give et konkret forsikringstilbud til Holbæk Kommune, skal Gjensidige vide, hvor mange timer de frivillige i Holbæk Kommune samlet yder per år. Der findes ikke p.t. en opgørelse over, hvor mange timers frivillig indsats der lægges i Holbæk Kommune om året. Det er derfor ikke muligt at komme med et estimat over præmien ved tegning af forsikring.
 
Administrationen vurderer, at det vil være en væsentlig administrativ opgave, at kortlægge de frivillige indsatser på tværs af det kommunale område. Det skyldes at brugen af frivillige indsatser er mangfoldig og opstår løbende efter behov i de decentrale dele af forvaltningen.
 
Ved selvforsikring afholdes alle udgifter i forbindelse med konkrete skader af kommunen selv. Erstatningsbeløb afholdes via det centrale budget. Denne metode kræver ikke forudgående registrering af timer og vurdering af, om der er tale om frivilligt arbejde eller frivillig indsats.
 
Det er administrationens vurdering, at selvforsikring af frivillige indsatser kan administreres af de samme medarbejderressourcer, som i dag varetager kommunes forsikringsfunktioner, da mængden af skader forventes at være begrænset.
 
Administrationens anbefaling til valg af forsikringsmodel
Administrationen anbefaler, at frivillige indsatser forsikres gennem kommunens selvforsikring, da dette vurderes at medføre de laveste omkostninger for kommunen samlet set. Administrationen anbefaler, at erstatningsbeløb afholdes via det centrale budget. Det er ikke muligt at anslå, hvor store udgifterne forventes at blive, da kommunen ikke tidligere har haft skader, som skyldes frivillig indsats. Desuden kan det økonomiske omfang af de potentielle skader være meget forskelligt – lige fra en simpel brilleskade til en alvorlig personskade.
 
Evaluering af den valgte ordning
Det er administrationens anbefaling, at der bør foretages en evaluering af den valgte forsikringsordning efter to år. Det er vanskeligt på forhånd at vurdere omfanget af skader og de medfølgende udgifter, og formålet med evalueringen efter 2 år vil derfor være at få et indtryk af, om skades- og udgiftsbilledet har ændret sig, og om der på baggrund heraf skal ske ændringer i den valgte forsikringsform.


Økonomiske konsekvenser
Det forventes, at erstatningsudbetalinger som følger af skader grundet frivillige indsatser bliver afholdt af det centrale budget og der oprettes særskilt konto hertil.
 
Administrationsomkostninger til ulykkesskader afholdes af Organisationsservice inden for eksisterende rammer.
 
Administrationsomkostninger til ansvarsskader afholdes Vækst og Bæredygtighed inden for eksisterende rammer.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 03-05-2018
Godkendt. Udvalget vil gerne informeres om, hvordan de frivillige blev informeret om forsikringen, når den evt. træder i kraft.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Godkendt.caseno13-26401_#4483737_v1_notat, forsikring af frivillig indsats.pdf

Bilag

Notat, Forsikring af frivillig indsats


128. Beslutning om ny økonomisk politik

Beslutning om ny økonomisk politik

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse
Beslutningssag

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Ny økonomisk politik godkendes

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde en ny økonomisk politik.
 
Den ny økonomiske politik skal ses i sammenhæng med det politiske arbejdsprogram. Den ny økonomiske politik skaber fundament for at realisere intentionerne i arbejdsprogrammet, og virker på den måde som en ramme omkring arbejdsprogrammet.
 
På forårsseminaret den 11. april samledes Kommunalbestyrelsen i fire grupper, og drøftede de eksisterende økonomiske pejlemærker samt ønsker til en fremtidig økonomisk politik.
 
Økonomiudvalget behandler den ny økonomiske politik den 6. juni. Den 22. juni, på Sommerseminaret, drøfter Kommunalbestyrelsen den fremtidige økonomiske politik, som efterfølgende besluttes på ordinært Kommunalbestyrelsesmøde den 27. juni.
 
Formålet med den ny økonomiske politik er at udstikke retningen i forhold til den langsigtede økonomiske udvikling i budgetprocessen. Budgetterne udarbejdes dermed, under hensyntagen til de overordnede ønsker for den langsigtede økonomiske udvikling i Holbæk Kommune.
 
Nedenstående sammenhængende og prioriterede økonomiske pejlemærker er skabt på baggrund af en afbalancering imellem de politiske ønsker og den økonomiske situation, som Holbæk Kommune er i.
 1. Overskud på den strukturelle balance på minimum 225 mio.kr. (i 2019 prisniveau)
 2. Gennemsnitlig likviditet på 1.500 - 2.000 kr. pr. borger, svarende til 100-150 mio. kr. Ved udgangen af den nuværende kommunalbestyrelsesperiode i 2021 skal den gennemsnitlige likviditet være minimum 150 mio. kr.
 3. Servicerammen anvendes fuldt ud i budgetlægningen frem mod 1. behandlingen af budgettet svarende til, at der budgetteres med det udmeldte måltal. Måltallet overskrides ikke, hverken i budget eller i regnskab
 4. Der afsættes minimum 150 mio. kr. til anlæg pr. år
 5. Den langfristede gæld, eksklusive ældreboliger og leasingudgifter, må maksimalt udgøre 870 mio. kr. ved udgangen af 2021
 6. Hvis indtægter fra skat, tilskud og udligning falder eller udgifter til beskæftigelsesforanstaltninger stiger mere end forudsat, skal kommunen fastholde en strukturel balance på 225 mio.kr. Det gøres enten ved i budgetforhandlingerne at reducere budgettet til serviceudgifter til et niveau lavere end måltallet for serviceudgifter eller ved at ansøge om at hæve skatten.
 
Hovedpejlemærket er overskud på den strukturelle balance på minimum 225 mio. kr. Den strukturelle balance er summen af indtægter (skat, tilskud og udligning), driftsudgifter og renter. Pejlemærket angiver altså, at der skal være 225 mio. kr. tilbage af indtægterne til at finansiere anlæg, afdrag og finansforskydninger, når driftsudgifterne er betalt. På denne måde balanceres udgifter til drift og anlæg, og likviditeten holdes på et ansvarligt, om end lavt niveau.
 
En strukturel balance på 225 mio.kr., svarer til det, der er i budget 2018. Størrelsen af den strukturelle balance i 2019-2022 afhænger af den kommende aftale om økonomien for 2019 ml. regeringen af KL De nye pejlemærker vil ikke betyde store ændringer i overslagsårene, hvis indtægterne fra skat, tilskud og udligning matcher forudsætningerne i vedtaget budget 2018.
 
Ved at overholde pejlemærket for gæld, sikres det, at drift og anlæg ikke finansieres af unødvendigt lånoptag. Kommunen sætter dermed tæring efter næring.
 
Pejlemærkerne i den ny økonomiske politik skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige økonomistyringsprincipper; de 12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune samt beslutninger om økonomistyring, der blev truffet 13. december 2017; nemlig:
 
 • at Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg månedligt drøfter udviklingen i udgiftsdrivere samt drøfter og beslutter eventuelle behov for justeringer af serviceniveau
 • at der følges op på hele kommunens økonomi fire gange årligt, ved budgetrevisionerne (januar/februar, april/maj, august/september november/december)
 • at økonomien i forbindelse med budgetrevisionerne drøftes på temamøder. Og er der behov for det kan økonomien drøftes på flere temamøder

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Punktet udskydes til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 20. juni 2018.


Supplerende sagsfremstilling den 10-06-2018
Efter behandling i Økonomiudvalget 6. juni 2018 er den nye økonomiske politik justeret, og den fremlægges tilrettet form, jf. bilag ”Ny Økonomisk Politik – efter behandling i ØU 06.06.18”.
Det sjette pejlemærke er justeret og omhandler nu alene mulighed for at regulere skatteindtægterne i op- eller nedadgående retning

De 6 pejlemærker er nu:
1. Overskud på den strukturelle balance på minimum 225 mio.kr. (i 2019 prisniveau)
2. Gennemsnitlig likviditet på 1.500 - 2.000 kr. pr. borger, svarende til 100-150 mio. kr. Ved udgangen af den nuværende kommunalbestyrelsesperiode i 2021 skal den gennemsnitlige likviditet være minimum 150 mio. kr.
3. Servicerammen anvendes fuldt ud i budgetlægningen frem mod 1. behandlingen af budgettet svarende til, at der budgetteres med det udmeldte måltal. Måltallet overskrides ikke, hverken i budget eller i regnskab
4. Der afsættes minimum 150 mio. kr. til anlæg pr. år
5. Den langfristede gæld, eksklusive ældreboliger og leasingudgifter, må maksimalt udgøre 870 mio. kr. ved udgangen af 2021
6. Kommuneskat, dækningsafgift og grundskyld tilpasses om muligt som konsekvens af ovenstående – både i opad – og nedadgående retning.
 
.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Indstilles godkendt, idet det tilføjes, at pejlemærke nr. 3 om anvendelse af serviceramme, evalueres i juni 2019.
 
For stemte 8 (A, B, C, F, L, O, V og Ø).
 
Imod stemte 1 (I).


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 
For stemte 27 (A, O, Ø, F, L, C, I B og V).
 
Imod stemte 2 (I).caseno12-46032_#4616077_v1_ny økonomisk politik - efter øu behandling 06.06.18.pdf.pdf
caseno12-46032_#4597241_v1_økonomiske pejlemærker - som vedtaget i 2016.docx
caseno12-46032_#4597227_v1_12 principper for økonomistyring i holbæk kommune.docx
caseno12-46032_#4576708_v8_ny økonomisk politik.docx

Bilag

Ny Økonomisk Politik - efter ØU behandling 06.06.18.pdf
Økonomiske pejlemærker - som vedtaget i 2016
12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune
Ny Økonomisk Politik


129. Beslutning om anlægsbevilling til jordflytning i Sportsbyen

Beslutning om anlægsbevilling til jordflytning i Sportsbyen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der gives en anlægsbevilling på i alt 10 mio. kr. ud af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudgettet for 2018 til håndtering af jord i henhold til indgået kontrakt med Fonden Holbæk Sportsby

Beskrivelse af sagen
Fonden Holbæk Sportsby har i henhold til indgået kontrakt om Holbæk Sportsby fremsendt et krav på 10.944.000 mio. kr. for håndtering af jord til Sportsbyen. Kravet er accepteret og beløbet er betalt. Der søges om frigivelse af 10 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb fra anlægsbudgettet 2018. De resterende 944.000 kr. finansieres via byggemodningsbudgettet. 
 
Holbæk Kommune har den 30. juni 2016 indgået en OPP kontrakt med Fonden Holbæk Sportsby om at etablere et stort sportsanlæg med fodboldbaner og stadion, atletikbane, tennis- og petanquebaner, sansehave, parkeringspladser, veje og stier samt søer og bakker. Området er på 42 ha og for at kunne etablere de mange faciliteter, veje, stier, søer og bakker har der skulle graves, flyttes og indbygges store jordmængder for både at sikre optimale vilkår for faciliteterne og en hensigtsmæssig terrænmodulering.
 
I henhold til kontraktens § 12.1 er det Holbæk Kommune, som skal afholde udgifterne til muldjord, når der er foretaget flytning af mere end 100.000 m3 muldjord. De første 100.000 m3 muldjord skal afholdes af OPP leverandøren. Hertil at OPP leverandøren er berettiget til at kræve at forestå ændringsarbejdet svarende til markedsniveauet. Kun hvis Holbæk Kommune kan påvise at der er særlige forhold, der begrunder, at andre end OPP leverandøren forestår ændringsarbejdet, er Holbæk Kommune berettiget til selv at forestå ændringsarbejdet.  
 
Forklaring af beløbets størrelse
I området er der foretaget 44 boreprøver jf. Bilag 1. Boreprøverne er taget med 80 meters mellemrum. Boreprøverne giver derfor ikke et eksakt billede af jordforholdene overalt i hele området, men en indikation af hvor meget jord, der skal fjernes, før man når ned til det bæredygtige lag – råjorden.
 
I henhold til kontrakten omhandler godtgørelsen OPP-leverandørens direkte dokumenterede omkostninger til jordentreprenøren, der vedrører lagene over råjorden. Der er fastsat en aftalt pris på 36 kr. pr m3. Prisen er afstemt i forhold til V&S prisbøgerne (Molio Prisdata) der bruges til overslagskalkulation af tilbud og budgetter inden for bygge- og anlægsbranchen.  
 
 
OPP-leverandøren har derfor fremsendt 3D model som viser den oprindelige overflade samt en model af den færdige overflade. Dertil de tilhørende beregninger opgjort i forhold til muldlaget. Der er foretaget en ekstern kontrol af de beregnede muldjordsmængder af ingeniør Esben Milling, der har vurderet at mængden på 304.000 m3 kan accepteres.
 
I løbet af processen oplyste Fonden, at der reelt er flyttet mere jord end det fremsendte. Den eksterne vurdering viste, at fx en afvigelse på bare 10 cm muld kan give en mængde variation på 40.000 m3 grundet det store område. Holbæk Kommune vurderede derfor, at det var sandsynligt, at kravet kunne vokse.
 
I accept af kravet betingede Holbæk Kommune sig, at aftalen er endelig og at der dermed ikke kan fremsættes yderligere krav om jordflytning inden for projektområdet.

Økonomiske konsekvenser
 
 
 
De 10 mio. kr. finansieres via rådighedsbeløbet i anlægsbudgettet for 2018. I første omgang er det fulde beløb blevet afholdt via ratebetalingerne for ikke at frigive flere midler end nødvendigt.
 
Sidste ratebetaling er i henhold til rateplanen i august 2018 såfremt beløbet ikke frigives nu vil der således mangle 10 mio. kr til at betale den sidste faktura. De resterende 944.000 kr. finansieres via projektets byggemodningsbudget som allerede er frigivet.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Et flertal bestående af A og V indstiller at indstillingen tiltrædes. Imod stemmer O.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Sagen udskydes til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 20. juni 2018.


Supplerende sagsfremstilling 13-06-2018
Efter behandling i Økonomiudvalget d. 06-06-2018 er der tilføjet to bilag til sagen. Bilag 2 – Betalingsforpligtelse Sportsbyen er lukket, da det indeholder fortrolige oplysninger.
I OPP kontrakten er det et vilkår, om at Fonden Holbæk Sportsby skal betale for flytning af op til 100.000 m3 muldjord, mens håndtering af den jord, der efterfølgende afgraves, lægges i depot og indbygges udover de 100.000 m3 muldjord, skal betales af Holbæk Kommune. Dette forhold er en del af kontrakten og det er derfor ikke noget som Holbæk Kommune kan undlade.
Prisen er fastsat jf. tilbuddet fra Fonden, da kontrakten blev indgået. Prisen omfatter ikke dækningsbidrag, styringsvederlagt eller andre tillæg af enhver art.
Fonden har dokumenteret at de har flyttet 304.000 m3 mere end de 100.000 m3, som de selv har betalt for.
Holbæk Kommune har betalt 36 kr. pr. m3. Markedsprisen for et projekt med tilsvarende jordhåndtering udgør min. 63 kr. pr m3. Det er Holbæk Kommunes vurdering, at prisen på 36 kr. pr m3 ikke omfatter dækningsbidrag, styringsvederlag eller andre tillæg af en hver art.
Det koster som udgangspunkt penge at køre jord væk fra byggegrunde. OPP kontrakten fastlægger derfor, at jorden skal nyttiggøres ved, at den indbygges i terrænet i sportsbyen. Holbæk Kommune vurderer det som værende usandsynligt, at Fonden har tjent penge på at køre jorden væk. Det skal bemærkes at der er tre tilfælde, hvor administrationen har indgået en aftale med Fonden om jord. Der er kørt jord til Filmtorvet, Engskovskolen samt overskydende stabilgrus til billig boligerne på Roskildevej. Holbæk Kommune har betalt for selve transporten. 
 
Finansieringen af merprisen for jordhåndteringen blev i første omgang forudsat at skulle findes via projektoptimeringer. I oplægget til anlægsbudget 2018 (anlægsseminar august 2017) var der afsat 10,1 mio. kr., som var en del af det oprindelige budget på 20,0 mio. kr. til byggemodningen (en del af de 38,3 mio. kr.) under forudsætning af, at de 10,0 mio. kr. til jordhåndteringen kunne findes ved projektoptimeringer. 
I oktober 2017 blev det fastslået, at det ikke var muligt at finde merudgiften til jordhåndteringen via projektoptimeringer.  Der blev derfor afsat 10,5 mio. kr. til dækning af de allerede afholdte omkostninger til jordhåndteringen. I marts 2018 blev der overført 10,5 mio. kr. til Holbæk Sportsby byggemodning og projektledelse. Der er derfor både afsat 10,1 mio. kr. i budget 2018 og der overføres 10,5 mio. kr. fra budget 2017 til 2018. Den samlede rammebevilling blev øget fra 38,3 til 48,3 mio. kr.
Anlægsrammen for byggemodningen er ændret mens rammen til etablering af sportsbyen jf. OPP kontrakten på de 325 mio.kr. er uændret. Dermed er der dækning for omkostninger i budget 2018.
Ifølge ratebetalingsplanen er Holbæk Kommunes sidste ratebetaling august 2018. Raten for juli udgør ca. 11,0 mio. kr., raten for august udgør ca. 6 mio. kr. Såfremt midlerne ikke frigives, kan raterne ikke betales. Ovenfor stående proces og forklaring er beskrevet i Bilag 1 Overblik for merpris for håndtering af jord.


Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Indstilles godkendt.
 
For stemmer 5 (A, B, F, L og V).
 
Imod stemte 3 (Ø, O og I).
 
I mener, at der mangler dokumentation for udgifter i forhold til kontrakten.
 
1 (C) undlod at stemmer.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Jeppe Jakobsen (O) stillede forslag om, at sagen udsættes til Kommunalbestyrelsens ordinære møde i august.
 
For stemte 9 (C, I, Ø, O).
 
Imod stemte 20 (A, B, F, L, V).
 
Forslaget om udsættelse bortfaldt dermed.
 
Indstillingen blev herefter godkendt.
 
For stemte 19 (A, F, L, V og B med undtagelse af Solvej Pedersen).
 
Imod stemte 7 (Ø. O med undtagelse af Jeppe Jakobsen og I)
 
3 (C, Solvej Pedersen (B) og Jeppe Jakobsen (O)) undlod at stemme.
 
Ø og I stemte imod, da de mener, at der mangler dokumentation for udgifter i forhold til kontrakten.caseno16-46230_#4615280_v1_overblik over proces om merpris for jord_1406 2018.pdf.pdf

Bilag

Overblik over proces om merpris for jord.pdf


130. Beslutning om flytning af budget til drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger til Økonomiudvalget

Beslutning om flytning af budget til drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger til Økonomiudvalget

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. budget til drift og vedligehold af kommunens ejendomme samles på politikområde Ejendomme, placeret under Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen
Drift og vedligehold af ejendomme er i dag spredt på 6 udvalg og 12 politikområder (Administration, Ejendomme, Skoler, Dagtilbud, Sundhed for børn, Sundhed, Ældre, Dagundervisning, Beskæftigelse og uddannelse, Kultur og Fritid, Børnespecialområdet samt Voksenspecialområdet.)
 
Fra budgetåret 2019 og fremover anbefales det, at drift og vedligehold af kommunens ejendomme – i store træk – samles på politikområde Ejendomme, under Økonomiudvalget.
 
Økonomiudvalget har i flere år varetaget opgaven med køb og salg af ejendomme og overtog først på året, i forbindelse med indførelse af ny Styrelsesvedtægt, den del af vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, som ligger på politikområdet Ejendomme.
 
Når det nu anbefales at samle al drift og vedligehold på ét politikområde, skyldes det et ønske om at optimere driften, og skabe et bedre og mere sammenhængende overblik over bygningerne i Holbæk Kommune.
 
De eneste ejendomsbudgetter, som ikke flyttes fra de stående udvalg, er budgetterne på de takstfinansierede institutioner og Socialtilsyn Øst. Det skyldes, at lovgivningen på disse to områder kræver, at hele budgettet (og regnskabet) er placeret på samme bevilling.
 
Samlingen af drift- og vedligeholdelsesbudgetterne til politikområdet Ejendomme skal besluttes af Kommunalbestyrelsen, fordi det er en fundamental ændring i forhold til de bevillinger, kommunen har i dag. 
 
Ændringen flytter 81 mio.kr. til politikområde Ejendomme. Ændringen planlægges at træde i kraft fra og med budget 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Godkendt.caseno17-49532_#4610735_v2_drift og vedligehold af ejendomme flyttes til øu.docx

Bilag

Drift og vedligehold af ejendomme flyttes til ØU


131. Beslutning om vedtagelse af effektiviseringer

Beslutning om vedtagelse af effektiviseringer

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. de effektiviseringsforslag, der blev sendt i høring den 6. juni 2018, vedtages


Beskrivelse af sagen
Baggrund
På baggrund af budget 2018-2021 har Kommunalbestyrelsen besluttet en effektiviserings- og besparelsesstrategi, der årligt skal frigive en procent af servicerammen i 2019-2022 svarende til 28 mio. kr.
 
Når provenuet er realiseret, skaber det et råderum til politisk prioritering. Det harmonerer med princip 7 i ”12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune”.
 
Forventningen om et politisk råderum gør det muligt at igangsætte nye politiske initiativer; herunder eksempelvis det politiske arbejdsprogram.
 
Behandling af effektiviseringsforslag
Den 6. juni 2018 sendte Økonomiudvalget en række effektiviseringsforslag i høring på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg. Effektiviseringsforslagene er vedlagt sagen, som bilag fordelt på udvalgsområder.
 
Høringsperioden er nu afsluttet. Hovedudvalget (HU) behandler effektiviseringsforslagene den 19. juni 2018. Høringssvaret fra HU præsenteres på økonomiudvalgsmødet.
 
Vedtagelsen af de effektiviseringsforslag, der skal gennemføres, sker med henblik på, at arbejdet med at implementere forslagene kan igangsættes i 2018, så de kan få virkning i 2019
 
5 mio. kr. til organisatorisk arbejde
En del af råderummet på de 28 mio. kr. er allerede disponeret, da det er besluttet at afsætte en pulje til det organisatoriske arbejde med strategien på 5 mio. kr. årligt.
 
Hvis alle effektiviseringsforslag med et investeringsbehov vedtages, medfører det, at administrationen efterfølgende vil få bragt de samlede investeringer ned på 5 mio. kr., således at effektiviseringerne gennemføres indenfor den afsatte pulje.
 
Bilag til sagen
Effektiviseringsforslagene fordelt på udvalgsområder er vedlagt som bilag.
Bilagene er enslydende med materialet, som har været i høring.
 
Protokollat fra HU’s behandling af effektiviseringsforslagene på møde den 19. juni 2018 vedlægges sagen efter behandlingen i Økonomiudvalget


Økonomiske konsekvenser
Strategiens mål
Ifølge kommissoriet for effektiviserings- og besparelsesstrategien forudsættes det, at der årligt skabes et økonomisk råderum på 28 mio. kr. En del af råderummet er dog allerede disponeret til henholdsvis det organisatoriske arbejde, jf. ovenfor, samt en reduktion på 4,2 mio. kr., så servicemåltallet overholdes. Det betyder, at målet med strategien er at have 18,8 mio. kr. til politisk prioritering i 2019.
 
Aktuelle effektiviseringsforslag
Ved vedtagelse af de samlede effektiviseringsforslag, der blev sendt i høring, medfører det følgende økonomiske råderum til politisk prioritering i 2019:
 
 
 
Besparelser
For at opnå strategiens mål på 18,8 mio. kr. til politisk prioritering i 2019, skal det resterende beløb på 5,035 mio. kr. findes ved besparelser i forbindelse med budgetforhandlingerne efter sommerferien.
 
De stående udvalg har henover foråret 2018 arbejdet med at formulere besparelsesforslag, der kan øge råderummet.
 
Omkring 2 mio. kr. af råderummet er disponeret til kollektiv trafik i forbindelse med trafikbestillingen for 2019.

Øvrige konsekvenser
Vedtagelse af effektiviseringsforslagene vil betyde ændringer for borgere og medarbejdere. De nærmere konsekvenser er beskrevet i de enkelte effektiviseringsforslag.

Høring
Effektiviseringsforslagene har været i offentlig høring blandt borgere, i Hovedudvalget og i den lokale MED-organisation, samt i råd, bestyrelser mv. i perioden fra den 6. juni til den 15. juni 2018.  Hovedudvalget har været indforstået med høringsprocessen og tidsplanen for behandling af effektiviseringerne.
 
Høringssvarene kan læses på: https://holbaek.dk/effektivisering
 
Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer.

Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalget den 6. juni 2018: Punkt 119: Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 31. maj 2018: Punkt 53: Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019
 
Udvalget for Børn og Skole den 30. maj 2018: Punkt 67: Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019
 
Udvalget for Kultur og Fritid den 30. maj 2018: Punkt 63: Beslutning vedr. effektiviseringsstrategi for 2019
 
Udvalget for Socialudvalget den 29. maj 2018: Punkt 43: Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategien for 2019
 
Udvalget for Klima og Miljø den 29. maj 2018: Punkt 66: Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019
 
Udvalget for Ældre og Sundhed den 28. maj 2018: Punkt 52: Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019
 
Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018: Punkt 21: Beslutning af budgetramme for 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Indstilles godkendt, med den ændring, at forslag Laer 8 og forslag Laer 9 udgår.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Økonomiudvalgets indstilling godkendt med den ændring, at forslag AHLI 5 og AHLI 10 sendes tilbage til Udvalget for Ældre og Sundhed til videre drøftelse.caseno17-49532_#4611161_v1_økonomiudvalget_juni-2018.pdf.pdf
caseno17-49532_#4611164_v1_udvalget-for-boern-og-skole_juni-2018.pdf.pdf
caseno17-49532_#4611167_v1_udvalget-for-ældre-og-sundhed_juni-2018.pdf.pdf
caseno17-49532_#4611165_v1_udvalget-for-klima-og-miljoe_juni-2018.pdf.pdf
caseno17-49532_#4611163_v1_udvalget-for-beskaeftigelse-og-uddannelse_juni-2018.pdf.pdf
caseno17-49532_#4611162_v1_socialudvalget_juni-2018.pdf.pdf
caseno17-49532_#4611166_v1_udvalget-for-kultur-og-fritid_juni-2018.pdf.pdf

Bilag

økonomiudvalget_juni-2018.pdf
udvalget-for-boern-og-skole_juni-2018.pdf
udvalget-for-ældre-og-sundhed_juni-2018.pdf
udvalget-for-klima-og-miljoe_juni-2018.pdf
udvalget-for-beskaeftigelse-og-uddannelse_juni-2018.pdf
socialudvalget_juni-2018.pdf
udvalget-for-kultur-og-fritid_juni-2018.pdf


132. Beslutning om nedsættelse af Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering og godkendelse af kommissorium for projektudvalget

Beslutning om nedsættelse af Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering og godkendelse af kommissorium for projektudvalget

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering nedsættes og sammensættes som beskrevet nedenfor
 2. formanden og de to kommunalbestyrelsesmedlemmer, der i perioden august 2018 til juli 2021 er menige medlemmer af Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering, tillægges vederlag som beskrevet nedenfor
 3. kommissorium for Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering godkendes


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Et flertal af kommunalbestyrelsen bestående af A, F, L, O og Ø har indgået en politisk aftale, som indebærer, at der for perioden august 2018 – juli 2020 skal nedsættes et projektudvalg for afbureaukratisering og decentralisering
 
Projektudvalgets sammensætning
Projektudvalget består af tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvoraf en er formand for udvalget. Kommunalbestyrelsens medlemmer har tilkendegivet, at de vælger følgende:
 
 
Vederlag
Det foreslås, at formanden for Projektudvalg for Afbureaukratisering og Decentralisering tillægges et vederlag på 15,2 % af borgmesterens vederlag, og at de to kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er menige medlemmer af udvalget, hver tillægges et vederlag på 1/43 af 131,725 % af borgmesterens vederlag.
 
Projektudvalgets opgave
Udvalget skal udarbejde konkrete anbefalinger til afbureaukratisering og decentralisering som på én og samme tid skal bidrage til at øge 
 
 
Projektudvalget har ikke egentlig beslutningskompetence, men indstiller til Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser
Udgifter til projektudvalgets arbejde i projektperioden (2 år)
 
Budgetpost
2018 (5 måneder)
2019
2020 (7 måneder)
Mødeafholdelse/forplejning
2.000
4.400
2.400
Deltagelse i/afholdelse af konferencer, studieture mm.
42.000
80.000
40.000
Vederlag til projektudvalgets politiske repræsentanter
89.199
214.077
124.878
I alt
133.199
298.477
167.279
 
Udover udgifter til at drive projektudvalget er der udgifter knyttet til den administrative understøttelse af projektudvalgets arbejde. Det skønnes, at der skal anvendes ca. 2 årsværk fordelt på 2 år samt relevante ressourcer fra de områder, som skal undersøges.


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §§17, stk. 4, og 24.Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Indstilles godkendt med den ændring i kommissoriet at tekstafsnittet
 • kvaliteten af service til og værdi for borgere samt virksomheder og lokalområdernes udvikling
 • effektiviteten i løsningen af opgaver, og
 • trivslen hos medarbejderne.
 
ændres til 
 • kvaliteten af service til og værdi for borgere, medarbejdere samt virksomheder og lokalområders udvikling
 • effektiviteten i løsning af opgaverne
 
For stemte 8 (A, B, F, L, O, V og Ø)
 
Imod stemte 1 (I)


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
I fremsatte et ændringsforslag om vedtagelse af et alternativt kommissorium. Det foreslåede alternative kommissorium vedhæftes sagen som bilag i forbindelse publicering af referatet.
 
I ’s ændringsforslag blev ikke godkendt.
 
For stemte 3 (I og C).
 
Imod stemte 25 (A, O, Ø, F, L, B og V med undtagelse af Rasmus Brandstrup Larsen).
 
1 (Rasmus Brandstrup Larsen (V)) undlod at stemme.
 
Økonomiudvalgets indstilling blev herefter godkendt.
 
For stemte 27 (A, O, Ø, F, L, B, V, C).
 
Imod 2 (I).caseno18-25743_#4611623_v1_kommissorium - projektudvalget for afbureaukratisering og decentralisering.pdf.pdf
caseno15-27421_#4631314_v1_liberal alliances forslag til kommissorium.pdf

Bilag

Kommissorium - Projektudvalget for afbureaukratisering og decentralisering.pdf
Liberal Alliances forslag til kommissorium


133. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag.

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 samt lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen vedtages endeligt.
 2. Udbygningsaftale for etablering af sikkert krydsningspunkt på Oldvejen godkendes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Lokalplanen for et nyt boligområde ved Oldhøjen og det tilhørende kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af en længerevarende dialog mellem Holbæk Kommune og grundejerne i området. På opfordring fra grundejerne og på baggrund af en stor efterspørgsel på grunde i Holbæk Øst tilvejebringes nu de planmæssige forudsætninger for udstykning af nye parcelhusgrunde.
 
Indeværende lokalplan dækker en del af et større område øst for Oldvejen, som nu planlægges til boligformål. Samtidig er lokalplanforslag nr. 3.81 for boligområdet Olden også blevet udarbejdet, som dækker den anden del af det nye boligområde. De to lokalplanforslag er udarbejdet sideløbende, da der er mange grundejere involveret og dermed nogle forskellige ønsker til udviklingen af området. De to lokalplanforslag har dog overordnet samme formål og indhold.
 
Lokalplanområdet
Området er cirka 11 ha og udstykkes fra ejendommene Oldvejen 1 og Oldvejen 7A. Lokalplanområdet ligger på kanten mellem by og land og vil udgøre en del af den nye afgrænsning af Holbæk mod øst.
 
Forslag til kommuneplantillæg
I kommuneplan 2013-25 ligger arealet delvist mellem to rammeområder udlagt til boligformål. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 har til formål at udlægge et nyt rammeområde til boligformål, som kan udfylde hullet mellem de to eksisterende rammeområder (se kort over rammeområderne i kommuneplantillægget). Planlægningen af området til boligformål er en naturlig fortsættelse af Holbæk Bys udvidelse mod øst.
 
Lokalplanforslagets indhold
De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer, udover en præcisering af den maksimale højde på skure og småbygninger. Lokalplanen fremstår derfor som da den blev sendt i høring af Kommunalbestyrelsen d. 21. februar.

Økonomiske konsekvenser
Udbygningsaftale
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale. Udbygningsaftalen omfatter etablering af en gang- og cykelsti (sikker skolevej) til den eksisterende sti vest for Oldvejen samt etablering af et sikkert krydsningspunkt på Oldvejen for bløde trafikanter. Udbygningsaftalen er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.
Udvikler afholder alle udgifter til aftalen omhandlende anlæg af infrastruktur, hvorefter driften overgår til kommunen. Det vurderes at driftsudgiften er 6 – 8.000 kr. årligt i gennemsnit over en 10-årig periode.
 
Andre afledte økonomiske konsekvenser
Realiseringen af lokalplan 3.80 og 3.81 samt kommuneplantillæg nr. 42 vil medføre afledte udgifter til vejafvanding og muligvis også etablering af fortov langs den offentlige vej. Dette som følge af, at Oldvejen ikke fremadrettet løber langs marker, men mod beboede arealer.
Det vil på Oldvejen blive nødvendigt at sikre vejen en afvanding til et ledningssystem.
På langt hovedparten af Oldvejen vil afvandingen kunne ske til et trug i hver side.
I truget nedsives vandet til et dræn som forbindes mellem drænbrønde med ca. 50 meters afstand, suppleret ved indkørsler.
De afledte udgifter til ca. 350 meter trug med afvanding, vil beløbe sig til ca. 200.000 kr.
Såfremt det yderligere vil være nødvendigt med fortov skal der yderligere afsættes ca. 250.000 kr. for en strækning på 350 meter.

Høring
Opstart af planlægningen blev annonceret på kommunens hjemmeside. Planforslagene blev desuden udsendt i 4 ugers for-debat hos beboerne i nærområdet, hvor der indkom 6 høringssvar.
De indkomne høringssvar udtrykte især bekymringer vedrørende de kommende vej- og støjforhold. Der blev derfor udført en trafiktælling og udarbejdet et støjnotat for trafikken på Oldvejen.
 
Planforslagene var udsendt i 8 ugers offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med høringsperioden. Der indkom 5 høringssvar i perioden. Høringssvarene samt behandlingen af dem kan findes som bilag til dagsordenspunktet.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
 

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017 (punkt 64).
Økonomiudvalget den 7. juni 2017 (punkt 111).
 
Vedtagelse af at sende planforslagene i offentlig høring:
Udvalget for Klima og miljø den 30. januar 2018 (punkt 7)
Økonomiudvalget den 7. februar 2018 (punkt 18)
Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018 (punkt 26)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Udsat.

Supplerende sagsfremstilling 04-06-2018
Til udbygningsaftalen er følgende infrastrukturelle anlæg blevet tilføjet:
 
 
 
Med disse tilføjelser til udbygningsaftalen reduceres de afledte kommunale anlægsudgifter i den oprindelige sagsbeskrivelse til 0 kr. Der vil fortsat være driftsudgifter.

Supplerende sagsfremstilling den 13-06-2018
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø den 19. juni 2018. Referatet fra dette møde medbringes på Økonomiudvalgets møde og vedhæftes efterfølgende sagen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Christina Krzyrosiak Hansen (A) og Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.
 
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Christina Krzyrosiak Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af sagen.
 
Godkendtcaseno17-19382_#4540082_v1_20180228_lokalplanforslag_3_80_oldhøjen.pdf.pdf
caseno17-19382_#4540086_v1_forslag_kommuneplantillæg 42.pdf.pdf
caseno17-19382_#4547885_v1_høringssvar_samlede.pdf.pdf
caseno17-19382_#4547874_v1_20180508_skema til behandling af høringssvar.pdf.pdf
caseno17-19382_#4600790_v1_20180604_udbygningsaftale.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1: Lokalplanforslag 3.80 Boligområde ved Oldhøjen
Bilag 2: Forslag Kommuneplantillæg nr. 42
Bilag 3: Samlede høringssvar
Bilag 4: Skema til behandling af høringssvar
Bilag 5: Udbygningsaftale.pdf


134. Beslutning om supplerende høring af lokalplanforslag 3.81

Beslutning om supplerende høring af lokalplanforslag 3.81

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til lokalplan 3.81 for boligområdet Olden sendes i supplerende 14-dages høring med henblik på at muliggøre indgåelse af en udbygningsaftale.

Beskrivelse af sagen
Den 30. april 2018 sluttede 8-ugers offentlig høring af lokalplanforslag 3.81 for boligområdet Olden. Der er efter høringens afslutning opstået et ønske om at indgå en udbygningsaftale vedr. fortov og afvanding langs Oldvejen.
 
En udbygningsaftale er en aftale mellem kommunen og en privat grundejer. Gennem en udbygningsaftale kan private grundejere betale helt eller delvist for fysisk infrastrukturarbejde, som det ellers kan være op til kommunen at udføre og betale. Infrastrukturen vil efterfølgende blive overdraget til kommunen, som også påtager sig den efterfølgende drift.
 
Ifølge planloven skal udbygningsaftalen vedtages samtidig med lokalplanen, ligesom udbygningsaftalen skal offentligt bekendtgøres. Det angives i lokalplanen, at der er indgået udbygningsaftale. Af hensyn til at der derfor foretages en mindre ændring af det offentliggjorte planforslag sendes lokalplanforslag 3.81 i supplerende 14-dages høring.
 
I lokalplanforslaget er der tilføjet følgende:
Der foreligger et udkast til en udbygningsaftale mellem Holbæk Kommune og de respektive ejere af matriklerne 78 og 80a, Holbæk Markjorder.
Aftalens overordnede indhold:
· Etablering af fortov på den østlige side af Oldvejen mod lokalplanområdet og mod syd til overfor indkørslen til Kejserkåbevej.
· Etablering af trug til afvanding og håndtering af regnvand fra Oldvejen mod lokalplanområdet.
 
Der indgåes en udbygningsaftale med hver af de to grundejere indenfor lokalplanområdet. Lokalplanforslagets §7.10 præciseres derfor, for at tydeliggøre, hvor infrastrukturen skal være placeret. Derved sikres en sammenhæng på hele strækningen. Præciseringen sker, så det fremgår tydeligt at arealudlægget indeholdt i lokalplanforslaget laves langs vejkant på Oldvejen og 5 m tilbage derfra. Arealudlægget ses på kortbilag 5 i lokalplanforslaget.
 
Da der i lokalplanforslag 3.81 netop er lavet et arealudlæg på 5m langs Oldvejen vil etableringen af anlæggene indeholdt i udbygningsaftalen ikke give anledning til ændringer i udstykningsplanen og planens principper. Det er på den baggrund vurderet, at der er tale om en mindre ændring, hvorfor det er tilstrækkeligt med en supplerende høringsperiode på 14 dage.
 
Lokalplanområdet
Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg udarbejdes på baggrund af et konkret ønske fra grundejere og udviklere. Området omfatter ca. 4,5 ha øst for Oldvejen og syd for Munkholmvej. De kommende boligområder udstykkes fra Oldvejen 7 og Oldvejen 9. Lokalplanen muliggør opførelsen af ca. 34 parcelhuse eller alternativt 30 parcelhuse og 8 rækkehuse.
 
Nabolokalplan 3.80 og forslag til kommuneplantillæg
Denne lokalplan (3.81) er udarbejdet sideløbende med lokalplan 3.80 Oldhøjen, som også hører ind under kommuneplantillæg nr. 42. I kommuneplan 2013-25 ligger arealet mellem to områder udlagt til boligformål. Der udarbejdes et kommuneplantillæg, som kan udfylde hullet mellem de to eksisterende kommuneplanrammmer. Planlægningen af området til boliger er en naturlig fortsættelse af Holbæk Bys udvidelse mod øst.

Økonomiske konsekvenser
Udbygningsaftalen omhandler infrastruktur, som det ellers ville påhvile Holbæk Kommune at etablere. Ved udbygningsaftale betales anlægsudgiften af ejerne, hvormed kommunen kun har udgifter til drift og vedligehold. Der er kun hjemmel i planloven til at indgå aftale om anlægsopgaven og ikke den efterfølgende drift.

Høring
Opstart af planlægningen blev annonceret på kommunens hjemmeside, planforslagene blev desuden udsendt i 4-ugers for-debat hos beboerne i nærområdet.
Der indkom 6 høringssvar i forbindelse med for-debatten.
De indkomne høringssvar udtrykte især bekymringer vedr. de kommende vej og støjforhold. Der blev derfor udført en trafiktælling, og udarbejdet et støjnotat for trafikken på Oldvejen.
 
Planforslagene var udsendt i 8 ugers offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med høringsperioden. Der indkom 14 høringssvar i perioden.
 
På både borgermødet, samt i de indkomne høringssvar var hovedtemaerne: lokalplanens byggelinjer, mulighederne for terrænregulering, ikke mulighed for valmtag i lokalplanområdet og regnvandshåndtering.
De indkomne høringssvar fra både den oprindelige høring, samt kommende supplerende høring, vil indgå i behandlingen af planens endelige vedtagelse.
 
Høringssvar fra den supplerende høring behandles sammen med høringssvarene fra den tidligere gennemførte 8-ugers offentlige høring i forbindelse med den politiske behandling af lokalplanens endelige vedtagelse.

Lovgrundlag – link
Planloven
Specifikt for udbygningsaftaler Planlovens §21b

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017 (punkt 18)
Økonomiudvalget den 7. juni 2017 (punkt 111)
 
Vedtagelse af at sende planforslagene i offentlig høring:
Udvalget for Klima og miljø den 30. januar 2018 (punkt 8)
Økonomiudvalget den 7. februar 2018 (punkt 19)
Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018 (punkt 27)

Supplerende sagsfremstilling den 13-06-2018
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø den 19. juni 2018. Referatet fra dette møde medbringes på Økonomiudvalgets møde og vedhæftes efterfølgende sagen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Christina Krzyrosiak Hansen (A) og Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.
 
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Christina Krzyrosiak Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af sagen.
 
Godkendt.
caseno17-19408_#4602030_v1_381_olden_supplerende 05_06_2018.pdf.pdf

Bilag

381_olden_supplerende 05_06_2018.pdf


135. Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan

Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder indstiller, at:
 
 1. der udarbejdes lokalplan for Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping og på baggrund af disse lokalplaner gennemføres et udbud med henblik på salg af campingpladsen og Skarridsøhjemmet. (Anbefaling 1A – 01-03)
 2. mellemmodellen for Naturparken Åmosens naturrum vælges og støttes med en medfinansiering på kr. 500.000 finansieret af udviklingspuljen (Anbefaling 1B – 01)
 3. behandlingen af anbefalinger vedr. Børnehuset Sølyst overgår til Udvalget for Børn og Skole (Anbefaling 2A)
 4. behandlingen af anbefalinger vedr. energirenovering af Jyderup Hallen overgår til Udvalget for Kultur og Fritid (Anbefaling 2C – 01-02)
 5. behandlingen af anbefalinger vedr. kapacitetsudvidelse af Jyderup Hallen af overgår til Udvalget for Kultur og Fritid (Anbefaling 2D – 01-02)
 6. der afsættes administrative ressourcer og 250.000 kr. fra udviklingspuljen til igangsættelse af attraktive byrum i Jyderup (Anbefaling 3C – 01-06)
 7. der afsættes administrative ressourcer og 300.000 kr. fra udviklingspuljen til igangsættelse af Grøn Bymidte i Jyderup (Anbefaling 3D – 01-05)
 8. der afsættes administrative ressourcer og 320.000 kr. fra udviklingspuljen til bypark i Drivsåtskoven (Anbefaling 3E – 01-03)
 9. arbejdet med boligudvikling for Jyderup indgår i det samlede arbejde med en bosætningsstrategi for hele kommunen (Anbefaling 4A-4C) 

Beskrivelse af sagen
Efter et politisk ønske om at skabe gode rammer for frivillighed, turisme og foreningsliv i Jyderup, samt at medvirke til den samlede udvikling af Jyderup besluttede Byrådet den 13. december 2017 at igangsætte udarbejdelsen af en handleplan for Jyderup. På et arbejdsmøde den 9. januar 2018 blev der nedsat fire temagrupper: Turisme, Ejendomme & Udvikling, Byudvikling og Boligudvikling. Administrationen og borgere i Jyderup har i samarbejde udarbejdet anbefalinger til realisering af udviklingsprojekter under hvert tema, som er samlet i Jyderup Handleplan. Den fulde beskrivelse af processen for Jyderup Handleplan, samt redegørelse for de udarbejdede anbefalinger, kan læses i bilagene 1-3.
 
Efter den 12. april 2018 blev Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder inddraget i processen vedrørende Jyderup Handleplan. Jyderup er det første lokalområde, Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder samarbejder med. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområders rolle har især været at skabe et politisk ejerskab til handleplanen. Medlemmerne af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder har undervejs både mødtes med borgerne i Jyderup, men især holdt temamøder med relevante stående udvalg. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder på deres møde d. 7. juni 2018 hvilke anbefalinger og hvilken finansiering via midler fra udviklingspuljen, udvalget indstiller.
 
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne anbefalinger til den samlede handleplan for Jyderup
 
1A: Flere overnatningsmuligheder
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at der udarbejdes en lokalplan for Skarridsøhjemmet, som udlægger ejendommen til turismefremmende formål, og at der udarbejdes en lokalplan for Skarresø Camping, som sikrer campingpladsen mulighed for at opføre nye servicebygninger og nye campinghytter.
 
På baggrund af disse lokalplaner gennemføres derefter et udbud med henblik på salg af campingpladsen og Skarridsøhjemmet til turismefremmende formål.
 
1B: Naturrum på campingpladsen
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler mellemmodellen med option for udvidelse. Mellemmodellen giver et moderne byggeri på ca. 300 m2 til helårsbrug. Bygningen indrettes med undervisnings- og klublokaler, bad, omklædning og lignende.
 
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler en medfinansiering fra udviklingspuljen på 500.000 kr. til opførelse af bygningen.
 
De resterende punkter i anbefaling afklares i det videre forløb.
 
1C: Øvrige tiltag
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler at der vedr. bro og fugletårn søges fondsmidler.
 
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at det undersøges nærmere, hvad ressourceforbruget er for udvidelse af sejlområdet og oprensning af Skarresø. Tiltaget drøftes på et kommende møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder.
 
2A: Børnehus Sølyst
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler opførelse af et nyt børnehus, men at sagen behandles i Udvalget for Børn og Skole.
 
2B: Jyderup Højskole - kapacitetsudvidelse
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at emnet afventer behandlingen af Børnehuset Sølyst i Udvalget for Børn og Skole
 
2C: Jyderup Hallen - energirenovering
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at spørgsmålet behandles i Udvalget for Kultur og Fritid
 
2D: Jyderup Hallen - kapacitetsudvidelse
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at spørgsmålet behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.
 
3A: En ny anvendelse af det tidligere Rådhus i Jyderup
Drøftes på et kommende møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder.
 
3B:Bymidteplan
Drøftes på et kommende møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder.
 
3C: Attraktive byrum
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at der afsættes ressourcer i administrationen og 250.000 kr. fra udviklingspuljen til at igangsætte arbejdet med alle underpunkter i anbefaling 3C.
 
3D: Grøn bymidte
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at der afsættes ressourcer i administrationen og 300.000 kr. fra udviklingspuljen til at igangsætte arbejdet med alle underpunkter i anbefaling 3D
 
3E: Bypark
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at der afsættes ressourcer i administrationen. og at
 
· der etableres et aktivitetsrum/møbler med 250.000 kr. fra udviklingspuljen
· der igangsættes en oprydning af Natura 2000 området med 40.000 kr. fra udviklingspuljen
· der koordineres en løbende drift og vedligeholdelse af byparken med 30.000 kr. fra udviklingspuljen
 
3F: Strukturering af drift og vedligeholdelse
Drøftes yderligere på et kommende møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder.
 
4A-C: Boligudvikling
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at anbefaling 4A, 4B, 4C og 4D indgår i det samlede arbejde med en bosætningsstrategi for hele kommunen

Sagshistorik, henvisninger
Pkt. 257 - Byrådet den 13.12.2017
 
Pkt. 3 - Projektudvalget for Udvikling i Lokalområder den 07.06.2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandling af punktet
 
Indstilles godkendt, idet Projektudvalget for Udvikling af lokalområder arbejder videre med forslagene vedrørende det tidligere rådhus i Jyderup.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.caseno17-44317_#4602763_v1_bilag 3.pdf.pdf
caseno17-44317_#4602758_v1_bilag 2.pdf.pdf
caseno17-44317_#4602755_v1_bilag 1.pdf.pdf

Bilag

bilag 3.pdf
bilag 2.pdf
bilag 1.pdf


136. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Holbæk Havn

Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives 61.700 kr. til etablering og drift af midlertidig toiletvogn på Filmtorvet, som finansieres af de afsatte midler på investeringsoversigten til projektudvikling af havneområdet i 2018.
 2. den resterende del af puljen til projektudvikling af havneområdet i 2018 på 238.300 kr. frigives til udvikling af en permanent servicebygning samt øvrige mindre projekter.  

Beskrivelse af sagen
Havnegruppen drøftede på deres møde d. 6. juni mulighederne for at etablere en midlertidig toiletfacilitet på Filmtorvet.
 
Baggrunden herfor er, at Filmtorvet er blevet en attraktiv plads i byen, som har tiltrukket mange forskellige grupper af borgere. Der har medført en stærkt forøget efterspørgsel efter toiletfaciliteter, og indtil videre er behovet blevet dækket af enten biografens toiletter eller områdets vegetation. Ingen af mulighederne vurderes at være holdbare, og det foreslås derfor, at der etableres en midlertidig toiletvogn i perioden frem til 1. september 2018, hvor det forventes at brugen af pladsen vil aftage.
 
Etablering og drift af en midlertidig toiletvogn forventes at koste 61.700 kr. for 3 mdr.
 
Den tidligere havnegruppe anbefalede etablering af permanente toilet- og omklædningsfaciliteter ved Filmtorvet, og det daværende Byråd besluttede i forlængelse heraf, at afsætte 100.000 kr. til projektering / skitsering på byrådsmøde den 25.1.2017. Midlerne blev efterfølgende inddraget igen i forlængelse af anlægsstop i starten af 2017.
 
Det foreslås derfor, at der frigives 238.300 kr. (den resterende del af midlerne i puljen) til projektudvikling af permanente faciliteter samt mulighed for hurtigere igangsætning af mindre projekter.

Økonomiske konsekvenser
Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten for 2018 afsat 800.000 kr. til projektudvikling af havneområdet.
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 14. marts 2018, at frigive 300.000 kr. til etablering af et kystlivscenter, hvormed der er 500.000 kr. tilbage til projektudvikling af havneområdet.
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 18. april 2018, at frigive 200.000 kr. til en række konkrete udviklingstiltag på Filmtorvet.
 
Såfremt pengene til etablering og drift af en midlertidig toiletfacilitet, projektudvikling af permanente faciliter samt hurtigere mulighed for at igangsætte mindre projekter besluttes, så vil puljen til projektudvikling af havneområdet i 2018 være fuldt disponeret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandling af punktet.
 
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Godkendt.

137. Beslutning om tagrenovering - Svinningehallen

Beslutning om tagrenovering - Svinningehallen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der søges tillægsanlægsbevilling på 1.340.000 kr. fra rammen til renovering under økonomiudvalget til Svinninge Hallens tagrenovering til uforudsete tiltag.

Beskrivelse af sagen
 
Det økonomiske råderum til uforudsete omkostninger er på nuværende tidspunkt ca. 0,5 mio. kr., men dette beløb er ikke tilstrækkeligt under den allerede afsatte bevilling på 14,5 mio. kr. under udvalget for Kultur og Fritid i anlægsbudget 2018.
 
Følgende 3 tiltag er årsag til behovet for en tillægsanlægsbevilling:
 
Myndighedskrav
Bygningsmyndigheden har forlangt talevarsling, som først bliver meddelt ifm. Byggetilladelsen gives forår 2018. Der er indhentet priser på talevarslingsanlæg der samlet løber op i 425.000 kr.
 
Miljøsanering
Renoveringsarbejdet er kun lige påbegyndt da der opdages ved nedrivningen at vandrette lofter er forurenet med asbest støv fra gl. aftræksrør.
Der er ellers foretaget en miljøscreening af hallen i marts 2016. Ved den undersøgelse er ikke observeret nogen asbestforurening. Det skal bemærkes, at der er mange små og lave loftsrum over de vandrette lofter. Der er gl. aftræksrør af eternitrør indpakket med isolering der ikke er blevet undersøgt godt nok ved screeningen. Eternitrørene er af typen med asbestfibre. De mange aftræksrør blev ødelagt da hal taget blev renoveret for ca. 11 år siden.
De vandrette lofter skal udskiftes pga. skimmelangreb i bade- og omklædningsrum.
Hovedentreprenøren har fremsendt tilbud på saneringen der samlet løber op i 285.000 kr.
 
Projektoptimering
For at sikre et økonomisk råderum til uforudsete udgifter blev der taget nogle poster ud af tilbudslisten. Det billigste tilbud og den økonomiske bevilling gav ikke plads til økonomisk råderum. Der var regnet med en vareelevator til hallens materialer, redskaber og oplagringer i den nedlagte undergang.
Vareelevator/lift er nødvendig for at foreninger og halinspektør kan komme op og ned med deres ting. Kældervæg skal erstatte den gl. trappe hvor liften skal placeres.
Hovedtavlen til EL-anlægget er af ældre dato og foreslås erstattet af en ny. Dels pga. mange funktioner ikke længere er der og dels skal der indbygges nye funktioner ifm. renoveringen af hallen.
De samlede udgifter er 630.000 kr.
 Økonomiske konsekvenser
De Økonomiske konsekvenser er:
 
Myndighedskrav         425.000 kr.
Miljøsanering              285.000 kr.
Projektoptimering       630.000 kr.
Samlet beløb               1.340.000 kr.
 
Alle beløb er incl. honorar til rådgiver og administrationsudgifter.
 
Merudgiften finansiers af rammen til renovering under økonomiudvalget.
På nuværende tidspunkt har det ikke direkte konsekvenser for andre konkrete projekter, da den samlede likviditet i indeværende år på anlægsbudgettet er robust nok til at kunne håndtere omprioriteringen.Sagshistorik, henvisninger
228. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af taget på Svinningehallen 13/12-2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018
Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandling af punktet.
 
Indstilles godkendt.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20-06-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Godkendt.

138. Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Indstilling
Radikale Venstre indstiller, at:
 1. Kommunalbestyrelsens møder fra 2019 ikke kun afholdes i Holbæk by, men flyttes ud i de lokalområder, som ønsker at være vært for et kommunalbestyrelsesmøde.
 2. ønsker for værtskab sendes ind i efteråret 2018, så det kan indgå i mødeplanlægningen for 2019


Beskrivelse af sagen
Inddragelse af borgere og demokratiske samtaler og tilgængelighed er helt centralt, når det gælder fortsat udvikling af Holbæk Kommune.
 
Derfor foreslår Radikale Venstre, at kommunalbestyrelsesmøder skal kunne afholdes i hele Holbæk Kommune og ikke kun i Holbæk by.
 
Vi har i kommunen mange skoleafdelinger, haller, forsamlingshuse m.m., hvor borgere og lokale ildsjæle dagligt har deres gang. Deres stemmer i debatten er vigtige at være lydhøre overfor.
Derfor foreslår Radikale Venstre, at institutioner (offentlige og private), virksomheder, haller, lokalråd m.fl. skal kunne byde ind i forhold til at være vært for et kommunalbestyrelsesmøde. Når et konkret ønske om at være vært for et kommunalbestyrelsesmøde indkommer, går en dialog i gang med administrationen om diverse praktiske forhold vedr. lyd, afstemning, optagelser osv.
 
Ligeledes vil det være oplagt, at der i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet i et lokalområde også vil kunne afholdes et dialogmøde med et særligt tema, der har lokal interesse.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-06-2018
Sagen sendes til videre behandling i Økonomiudvalget.

139. Beslutning - Indgåelse af procesaftale om retssag - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Godkendt.

140. Underskriftsark

Underskriftsark