UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

16-05-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

16-05-2018 22:00:00


PUNKTER

111. Godkendelse af tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde den 16. maj 2018
112. Godkendelse af, at betingelserne for, at Sine Agerholm (L) udtræder af Kommunalbestyrelsen, er opfyldt
113. Underskriftsark111. Godkendelse af tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde den 16. maj 2018

Godkendelse af tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde den 16. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde den 16. maj 2018 godkendes.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-05-2018
Godkendt.

112. Godkendelse af, at betingelserne for, at Sine Agerholm (L) udtræder af Kommunalbestyrelsen, er opfyldt

Godkendelse af, at betingelserne for, at Sine Agerholm (L) udtræder af Kommunalbestyrelsen, er opfyldt

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Kommunalbestyrelsen:
  1. godkender, at betingelserne for, at Sine Agerholm (L) udtræder af Kommunalbestyrelsen med udgangen af maj 2018, er opfyldt, og at 1. suppleant Finn Martensen (L) i stedet indtræder i Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2018
  2. godkender, at Susanne Utoft Christiansen i forbindelse med Sine Agerholms udtræden af Kommunalbestyrelsen træder ud af Arbejdsgruppen vedr. udviklingen af havnen i Holbæk by

Beskrivelse af sagen
Dagsordenspunktet er udsendt efter udløbet af den i § 8, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse angivne frist, da sagen først er opstået efter udløbet af fristen. Sagen kan ikke udsættes, da Kommunalbestyrelses beslutning skal have virkning fra udgangen af maj 2018.
 
Sine Agerholm (L) har den 13. maj 2018 meddelt borgmesteren m.fl., at hun ønsker at udtræde med udgangen af maj 2018 af Kommunalbestyrelsen grundet nye arbejdsopgaver og en forventet flytning fra Holbæk kommune den 1. juli 2018.
 
Det følger af den kommunale valglov, at et kommunalbestyrelsesmedlem efter anmodning skal fritages fra sit medlemskab, hvis medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget.
 
Det følger endvidere af den kommunale valglov, at et kommunalbestyrelsesmedlem skal udtræde af Kommunalbestyrelsen, hvis den pågældende fraflytter kommunen.
 
Finn Martensen (L) indtræder som 1. suppleant for Lokallisten for hele Holbæk kommune i Kommunalbestyrelsen ved Sine Agerholms udtræden.
 
Ved sin udtræden af Kommunalbestyrelsen træder Sine Agerholm ud af Økonomiudvalget og Udvalget for Børn og Skole.
 
Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender, at Sine Agerholm udtræder af Kommunalbestyrelsen, ønsker Susanne Utoft Christiansen (L) at træde ud af Arbejdsgruppen vedr. udviklingen af havnen i Holbæk by.
 
De ledigblevne pladser som
skal besættes af den valggruppe, der besatte de nævnte poster i forbindelse konstitueringen.
 
Lars Qvist (L) har den 13. maj 2018 oplyst, at gruppen ved Sine Agerholms udtræden af Kommunalbestyrelsen ønsker, at
den 1. juni 2018.
 
De eventuelle konsekvenser for udvalgene af udskiftningerne såsom valg af ny formand i Udvalget for Børn og Skole behandles i fornødent omfang af udvalgene på det første møde efter den 1. juni 2018.


Lovgrundlag – link
§§ 1,3, 100 og 103 i lov om kommunale og regionale valg
 
§ 28, stk.1, i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-05-2018
Sine Agerholm (L) deltog ikke i behandlingen af punktet.
Godkendt.
113. Underskriftsark

Underskriftsark