UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

14-03-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

14-03-2018 22:00:00


PUNKTER

40. Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 14. marts 2018
41. Beslutning om justering af organisationen pr. 1. maj 2018
42. Beslutning om ændring i kommissorium for integrationsrådet
43. Beslutning om medlemmer til integrationsrådet
44. Beslutning om valg af bestyrelsesmedlem til Stenhus Gymnasium og HF
45. Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018
46. Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport 2017-18 for folkeskolerne
47. Beslutning om ændret anvendelse, Maglesøvej 6
48. Beslutning om delegation af lokalplan for boliger ved Torpet, Holbæk
49. Beslutning om anlægsbevilling til ændring af tilkørselsforhold ved Stenhusbakken
50. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2018
51. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Veje
52. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium
53. Beslutning om gebyr ved underretning om udlægsforretning
54. Beslutning om ny Informationssikkerhedspolitik i.f.m persondataforordningen
55. Orientering om den økonomisk ramme for budget 2019
56. Godkendelse af byggeregnskab for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej, Holbæk
57. Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse
58. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af et kystlivscenter
59. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af klimaskærm, Holbæk By Skole afd. Bjergmarken
60. Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018
61. Beslutning om etablering af fælles IT-selskab mellem Fors A/S, KLAR Forsyning A/S og SK Forsyning A/S
62. Beslutning - Nyt klubhus til Jyderup Boldklub
63. Initiativsag fra Solvej Pedersen (B) - beslutning om gennemførelse af evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen medio 2018 med forelæggelse og beslutning i Udvalget for Børn og Skole samt Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018
64. Beslutning om forligsmæssig løsning - Lukket punkt
65. Underskriftsark40. Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 14. marts 2018

Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 14. marts 2018

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 14. marts 2018 godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.

41. Beslutning om justering af organisationen pr. 1. maj 2018

Beslutning om justering af organisationen pr. 1. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. den foreslåede justering af organisationen godkendes
 2. koncernbegrebet ikke længere anvendes i titler og navne herunder ændres titlen administrerende direktør til kommunaldirektør

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalgets indstilling vil først foreligge umiddelbart før Kommunalbestyrelsens møde. 
 
Hvis justeringerne skal træde i kraft den 1. maj 2018, kan sagen ikke udsættes.
 
De sidste par år har Holbæk Kommune gennemgået store forandringer, og organisationen har været økonomisk udfordret. En række forskellige tiltag har været sat i værk, og det kan konstateres, at vi står med en organisation, som nu kan fremvise et markant mindre forbrug på driften.
 
Det har dog ikke været uden organisatoriske omkostninger, når økonomien har taget vores fælles opmærksomhed.  
 
Siden efteråret 2014 har En stærk medspiller stået som den organisatoriske pendant til Kommunalbestyrelsens vision om Holbæk i Fællesskab. Vi er kommet langt, men der er også dele af både Holbæk i Fællesskab og En stærk medspiller, der ikke har fungeret godt.

I forhold til Holbæk i Fællesskab har det økonomiske element ikke vist sig effektivt nok, og har ikke i tilstrækkeligt omfang kunnet frembringe de ønskede billigere løsninger eller kunnet bidrage nok til at forbedre styringen af driften. Det har derfor været nødvendigt at ændre og stramme op på både styring og værktøjer for at overholde de økonomiske rammer.
 
I forhold til En stærk medspiller viser erfaringen, at ledelsesstrukturen har haft for mange lag. Vi har ikke i høj nok grad sikret, at mest muligt af den samlede ledelsestid i organisationen bruges direkte til arbejdet med at lede kerneopgaven i hverdagen. Det har derfor været svært at indfri ambitionen i En stærk medspiller om at sikre mest mulig beslutningskraft og handlekompetence tæt på borgerne.

Endvidere er vi nødt til at forbedre styringen på områder, der indtil nu har været svære at styre, og vi skal samtidig sikre endnu bedre kvalitet og værdi i opgaveløsningen på især det specialiserede sociale område.
 
I forbindelse med budgettet for 2018 vedtog det daværende byråd endvidere, at flere beslutninger skulle træffes lokalt på den enkelte arbejdsplads – såkaldt decentralisering – og at det skulle give en besparelse på 10 mio. kroner.
 
Direktionen ønsker derfor at justere organisationen. Dette for at realisere den politiske beslutning om en besparelse på 10 mio. kr. og for bedre at kunne håndtere nogle af de udfordringer, som den hidtidige organisering ikke har kunnet understøtte godt nok.
 
Overordnet set betyder ændringerne, at der på områderne Alle Kan Bidrage og Kultur, Fritid og Borgerservice alene vil være en chef og de ledere, der i dagligdagen har kontakt med medarbejdere og borgere. Det betyder, at funktionen som leder af ledere fjernet, så alle ledere under chefen har direkte personaleansvar for de medarbejdere, der løser kerneopgaverne. I Uddannelse til alle Unge fastholdes den ene af nuværende to funktioner som leder af ledere.

På områderne Læring og Trivsel og Aktiv Hele Livet vil der fortsat være områdeledere, som er en funktion imellem chefen og de daglige ledere. Disse ledere dækker blandt andet skoler, dagtilbudsområder, hjemmeplejeområder og plejecentre. Der sker således ingen ændringer i ledelsesstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet. På Aktiv Hele Livet nedlægges dog områdelederstillingen for Sundhed og Forebyggelse ligesom centerlederfunktionen for Psykiatri- og Handicap nedlægges. For området Læring og Trivsel nedlægges områdelederstillingen for Sundhed, børn og unge.

Samlet vil ledelsen blive reduceret fra 193 ledere til 184 ledere, altså en reduktion på 9 ledere.
 
 
Reduktionen af ledelsen følger af beslutningen om decentralisering og betyder, at der nu bliver færre ledere af ledere. Dermed bliver der kortere beslutningsgange, og de enkelte områder og institutioner får mere indflydelse og ansvar.
 
Men når der fjernes ledelseslag får det også betydning for opgaveudførelsen. Det betyder blandt andet mindre ledelseskraft til udvikling af organisationen og at der vil være services, som administrationen ikke længere kan levere i samme kvalitet som hidtil, herunder ift. det politiske niveau.
 
Økonomisk forventes justeringen af organisations- og ledelsesstrukturen at kunne bidrage med i størrelsesorden ca. 6 mio kr. årligt fra 2019. 
 
For at tydeliggøre opgaven med at udvikle og drive en kommune frem for en koncern ændres en række titler og navne. Det betyder, at den administrerende direktør fremover vil hedde kommunaldirektør, ligesom koncerndirektørerne fremover vil have titel af direktører. Ligeledes ændrer koncerndirektionen navn til direktionen. Der vil ikke længere være en koncernledelse, men direktionen vil fortsætte med det tætte og koordinerede samarbejde mellem direktion og chefer i en ny chefgruppe.
 
I tilknytning til udmeldingen af organisationsjusteringen er de ledere og medarbejdere, der bliver direkte berørt, blevet orienteret om ændringerne.
Hovedudvalget har efterfølgende behandlet organisationstilpasningen og afgivet høringssvar til brug ved Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af den.
 
Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen er der afsat tid til, at alle de lokale MED-udvalg kan arbejde med udmøntningen af tilpasningerne frem mod ikrafttrædelsestidspunktet.
 
Justeringen af organisationen forventes at træde i kraft pr. 1. maj 2018.


Høring
Hovedudvalget har drøftet justeringen af organisationen på ekstraordinære møder onsdag den 7. marts 2018 og fredag den 9. marts 2018, Hovedudvalgets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.caseno15-27421_#4462044_v1_kommentarer til justering af organisationen i holbæk kommune - fra medarbejdersiden af hu.pdf.pdf

Bilag

Kommentarer til justering af organisationen i Holbæk Kommune - fra medarbejdersiden af HU.pdf


42. Beslutning om ændring i kommissorium for integrationsrådet

Beslutning om ændring i kommissorium for integrationsrådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. ændringer i kommissorium for integrationsrådet godkendes.

Beskrivelse af sagen
Det daværende byråd godkendte i december 2017 et kommissorium for integrationsrådet med virkning fra januar 2018. På Kommunalbestyrelsens møde den 17. januar 2018 blev det foreslået at udvide integrationsrådets medlemskreds med en fagprofessionel, der har kendskab til integrationsarbejdet med børn og unge.
 
På den baggrund indstiller administrationen, at kommissoriet for integrationsrådet ændres med følgende tilføjelse:
 
Der udpeges ”1 fagprofessionel, der har kendskab til integrationsarbejdet med børn og unge – indstilles af kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.”
 
Det vil desuden fremgå af det reviderede kommissorium, at integrationsrådet består af op til 15 medlemmer mod tidligere op til 14 medlemmer.


Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 22-02-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.caseno18-5855_#4434588_v1_kommissorium for integrationsrådet i holbæk kommune - rev. feb 2018.pdf.pdf

Bilag

Kommissorium for integrationsrådet i Holbæk Kommune - rev. feb 2018.pdf


43. Beslutning om medlemmer til integrationsrådet

Beslutning om medlemmer til integrationsrådet

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen

BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Margrete Bjerre udpeges til integrationsrådet på baggrund af Folkeoplysningsudvalgets indstilling
 2. Ann-Cherie Thulstrup udpeges til integrationsrådet på baggrund af indstilling fra Absalonskolens skolebestyrelse
 3. Ann Katrine Holm Mogensen udpeges til integrationsrådet på baggrund af indstilling fra kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.


Beskrivelse af sagen
På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 17. januar 2018 blev flertallet af de indstillede kandidater til Holbæk Kommunes Integrationsråd godkendt. Dog manglede kandidater fra henholdsvist Folkeoplysningsudvalget og Holbæk By Skoles skolebestyrelse, som ikke havde nået at indstille et medlem.
 
Efterfølgende er det desuden lagt frem til Kommunalbestyrelsens beslutning at udvide integrationsrådets medlemskreds med en fagprofessionel, der har særlig indsigt i integration af børn og unge. Denne person indstilles af kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.
 
De indstillede kandidater
Folkeoplysningsudvalget indstiller Margrete Bjerre. Margrethe Bjerre sidder i Folkeoplysningsudvalget og er desuden medlem af Jernløse Badmintonklub.
 
Holbæk By Skoles skolebestyrelse indstiller Ann-Cherie Thulstrup. Ann-Cherie Thulstrup er koordinator for modtagelsestilbud i Holbæk kommune og har siddet i integrationsrådet i perioden 2015-2017, hvor hun var rådets formand.
 
Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge indstiller Ann-Katrine Holm. Ann-Katrine Holm arbejder som SSP-medarbejder i Holbæk Kommune. Hun har siddet i integrationsrådet i perioden 2015-2017, og hun er desuden kommunens repræsentant i Rådet for Etniske Minoriteters repræsentantskab.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.

44. Beslutning om valg af bestyrelsesmedlem til Stenhus Gymnasium og HF

Beslutning om valg af bestyrelsesmedlem til Stenhus Gymnasium og HF

Sagsgang og sagstype
Beslutningssag
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Kommunalbestyrelsen:
 1. godkender, at 1. viceborgmester John Harpøth udpeges som medlem af bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelse valgte på mødet den 17. januar 2018 Sille Kirstine Nielsen som medlem af bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF.
 
Stenhus Gymnasium og HF har efterfølgende meddelt, at da den pågældende er elev på institutionen, kan hun efter institutionens vedtægter ikke vælges til denne post.
 
Et flertal af Kommunalbestyrelsen har derefter tilkendegivet, at 1. viceborgmester i stedet ønskes valgt til posten.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.

45. Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018

Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at det besluttes:
1. hvilke udvalg der skal være repræsenteret på Folkemødet 2018
2. hvilke medlemmer fra de pågældende udvalg der deltager

Beskrivelse af sagen
Folkemødet 2018 på Bornholm finder sted i perioden 14. – 17. juni.
 
Folkemødets formål ”… er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.”
 
Folkemødets fulde program ligger først endeligt klar i maj, men den faglige bredde spænder vidt. De stående udvalg og projektudvalg vil, i det omfang de er repræsenteret, kunne sammensætte programmer der er fagligt relevante og falder inden for de emner udvalget beskæftiger sig med.
 
Kommunalbestyrelsen beslutter, om Holbæk Kommune skal være politisk repræsenteret på Folkemødet 2018 og i givet fald hvilke udvalgsmedlemmer, der kan deltage. De enkelte udvalg indstiller til Kommunalbestyrelsen, om de ønsker at være repræsenteret og i givet fald hvilke medlemmer, der ønsker at deltage.
 
Ledelsessekretariatet er aktuelt ved at afsøge mulighederne for forskellige samarbejder i forbindelse med deltagelsen i 2018.

Økonomiske konsekvenser
Der er i budget 2018 afsat 1.868.800 kr. til kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation.
 
Adgangen til Folkemødet er gratis, men der vil være udgifter til transport, overnatning og forplejning. Den samlede udgift pr. deltager forventes ligge mellem 2000-2500 kr.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 22-02-2018
Udvalget indstiller, at Rasmus Brandstrup Larsen deltager.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-02-2018
Udvalget for Børn og Skole ønsker ikke, at deltage i dette års Folkemøde.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018
Udvalget indstiller, at Ole Brockdorff deltager.

Beslutning i Socialudvalget den 27-02-2018
Udvalget indstiller, at alle udvalgets medlemmer deltager i Folkemødet.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-02-2018
Udvalget ønsker ikke at deltage i Folkemødet, og indstiller derfor ikke medlemmer til deltagelse.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-02-2018
Udvalget indstiller, at Ole Hansen og Susanne Utoft deltager i Folkemødet på Bornholm, og at Solvej Pedersen deltager i Folkemødet på Mors den 23.  – 25. august 2018.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder den 08-03-2018
Det blev besluttet, at PULO bliver repræsenteret på folkemødet.
 
Medlemmerne Christina Hvass Hansen (A) og Peter Nilsson (V) deltager

Supplerende sagsfremstilling
Indstillede deltagere
1
Ole Brockdorff (A)
Udvalget for Klima og Miljø
2
Ole Hansen (A)
Udvalget for Kultur og Fritid
3
Susanne Utoft (L)
Udvalget for Kultur og Fritid
4
Bente Juul Røttig (F)
Socialudvalget
5
Derya Tamer (A)
Socialudvalget
6
Christina Hvass Hansen (A)
Socialudvalget, Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
7
Michael Suhr (C)
Socialudvalget
8
Rasmus B. Larsen (V)
Socialudvalget
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse Projektudvalget for Unge og Uddannelse
9
Sten Klink (A)
Projektudvalget for Unge og Uddannelse
10
Charlotte Nielsen (A)
Projektudvalget for Unge og Uddannelse
11
Jarl Falk Sabroe (B)
Projektudvalget for Unge og Uddannelse
12
Asbjørn Gerting Olsson (O)
Projektudvalget for Unge og Uddannelse
13
Peter Nilsson (V)
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
 
Deltagerne fra Projektudvalget for Unge og Uddannelse har ikke haft udvalgsmøde i perioden op til det aktuelle kommunalbestyrelsesmøde. Derfor er deres ønsker om deltagelse tilkendegivet på baggrund af en forespørgsel fra administrationen. 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt med den ændring, at Søren Kjærsgaard (V) og borgmesteren Christina Krzyrosiak Hansen (A) også deltager i folkemødet.

46. Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport 2017-18 for folkeskolerne

Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport 2017-18 for folkeskolerne

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. kvalitetsrapporten for folkeskolen udarbejdet i skoleåret 2017-18 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Kvalitetsrapport for folkeskolerne skal udarbejdes hvert andet år og godkendes af kommunalbestyrelsen. Administrationen har i skoleåret 2017-18 udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolen, som nu foreligger til godkendelse.  
 
Formålet med kvalitetsrapporten for folkeskolen, er:
 
Indholdet i en kvalitetsrapport
Kvalitetsrapporten er opdelt i en kommunedel for det samlede skoleområde og en skoledel, hvor hver enkelt skole er beskrevet. De to dele udgør tilsammen kvalitetsrapporten, og er vedlagt som bilag i sagen.
 
Der er specifikke krav til indholdet (i bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen), og kvalitetsrapporten skal bl.a. indeholde resultatoplysninger.
 
Resultatoplysningerne indeholder bl.a.:
 
Kvalitetsrapporten skal udover de obligatoriske data indeholde en handleplan for udviklingsaktiviteter og indsatser/aktiviteter. Her er det muligt at synliggøre Holbæk kommunes fælleskommunale udviklingsplan. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i de to indsatsområder ’Synlig Læring’ og ’Digitalisering’, som tilsammen beskriver indsatserne for ’Holbæk Danner Skole.’
 
Herudover har det daværende udvalg Læring og Trivsel for Børn og Unge d. 20. juni 2017 besluttet, at skolernes status og udvikling belyses ift. de nationale målsætninger for folkeskolen samt de politiske effektmål for Læring og Trivsel. Herudover fokuseres der på skoleniveau på mål- og opfølgningsplan i Program for Læringsledelse, samt områdernes erfaringer med at arbejde med et sammenhængende læringsforløb for de 0-16-årige.
 
Følgende kan fremhæves fra kvalitetsrapporten:

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-02-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.caseno17-23782_#4437925_v1_kval.rap. - kommunedel kvalitetsrapport 2017-18.revid..pdf.pdf
caseno17-23782_#4437919_v1_kval.rap. - samlet kvalitetsrapport skoledel. 2017-2018.valid.med bestyr.udt..pdf.pdf

Bilag

Kval.rap. - KOMMUNEDEL kvalitetsrapport 2017-18.revid..pdf
Kval.rap. - Samlet Kvalitetsrapport SKOLEDEL. 2017-2018.valid.med bestyr.udt..pdf


47. Beslutning om ændret anvendelse, Maglesøvej 6

Beslutning om ændret anvendelse, Maglesøvej 6

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der nedlægges forbud mod ændret anvendelse af ejendommen efter planlovens § 14.

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Maglesø Traktørsted skal fastholdes som traktørsted, eller om ejendommen kan overgå til privat formål.
 
Ved at nedlægge §14 fastholder kommunen anvendelse som traktørsted ved at udarbejde lokalplan for området. Kommunen har med tiltrædelse af punktet pligt til at udarbejde lokalplanen. §14 forbud er et restriktivt redskab med hjemmel i planloven som kommunen bringer i anvendelse, når der ikke anses mulighed for andet.

De nuværende ejere overtog traktørstedet i januar 2016. De har pr. 1. oktober 2017 opsagt aftalen med forpagteren og det fremgår af deres ansøgning af 30. oktober 2017, at de ”ønsker at skære ned på de kommercielle interesser der hidtil har været omkring traktørstedet og i stedet anvende området til aktiviteter af mere lokal karakter og samtidig forene det med et fornuftigt familieliv”.
Konkret ansøger ejerne om:
 

Baggrund
Ejendommen har fra 1939 været drevet som traktørsted. Traktørstedet har gennem mange år været et velbesøgt udflugtsmål dels for kommunens borgere dels for turister som kommer langvejs fra. Gæsterne er tiltrukket af naturen og udsigten over Maglesø og fra ejendommen er der adgang til et stisystem som går rundt om Maglesø. I tilknytning til traktørstedet er en parkeringsplads, som benyttes af mange.

I forbindelse med et ejerskifte i 2002 gav daværende Jernløse Kommune, Vestsjællands Amt og Fredningsnævnet tilladelse til, at der kunne indrettes en bolig på 1. sal over traktørstedet. Som betingelse for tilladelsen blev det stillet som vilkår: at beboerne i boligen har erhvervsmæssig tilknytning til den bestående virksomhed (traktørstedet). Det blev understreget, at det ikke var en ny selvstændig bolig der blev etableret, men indretning i eksisterende bebyggelse og i tilknytning til bestående virksomhed, som betjener de besøgende i området. Boligen blev alene tilladt som støttefunktion til traktørstedet. Ejerne tog bopæl på ejendommen men valgte senere at forpagte driften af traktørstedet ud til anden side.
 
De nye ejere har tidligere søgt om tilladelse til at omlægge en eksisterende sti, som går tværs over forpladsen ved traktørstedet til en placering som går uden om bygningerne. Administration har givet afslag på denne ansøgning med en afgørelse efter naturbeskyttelsesloven, Afgørelsen er påklaget og behandles nu i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Kommunen kan ikke behandle ansøgningen om privat have og ændret stiforløb før klagen over kommunens afgørelse er behandlet i klagenævnet.
 
Maglesø er udpeget i Holbæk Kommunes naturpolitik under afsnittet ”Naturperler”.
 
Konsekvenser for området hvis indstillingen ikke tiltrædes
Omlægning af forpladsen til privat have samt ændret sti
Hvis der ikke nedlægges et § 14 forbud og efterfølgende udarbejdes en lokalplan der fastlægger ejendommens overordnede anvendelse til traktørsted, skal Holbæk Kommune tage stilling til, om forpladsen foran traktørstedet kan inddrages til privat have. Da arealet er et erhvervsareal og ikke en privat have, vil det kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven at tilplante forpladsen. Fredningsnævnet skal også tage stilling i sagen.
 
Formålet med naturbeskyttelseslovens bestemmelser om søbeskyttelseslinje er at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.
 
Når administrationen skal vurdere om der kan gives dispensation, lægges der vægt på, om området er upåvirket af bebyggelse eller beplantning, og om det ansøgte vil have en negativ indvirkning på søen og dens omgivelser.
 
Da der er tale om en ejendom som er bebygget og beplantet, vil det efter administrationens vurdering ikke være i strid på naturbeskyttelseslovens bestemmelser at give dispensation til beplantning i tilknytning til de eksisterende bygninger.
 
Forslaget som fremgår af ansøgningen vil dog være i konflikt med stien som efter kommunens afgørelse er beskyttet i forhold til offentlighedens adgang da haveanlægget vil afskære stien. Dette afventer dog om klagenævnet stadfæster kommunens afgørelse.
 
Opførelse af hestestald og driftsbygning
Her ud over skal administrationen tage stilling til, om der kan opføres en kombineret hestestald og driftsbygning på 95 m2. Ejendommen, som er på 18.122 m2, er ikke registreret som en landbrugsejendom, så hesteholdet vil være til private formål. Der er på nuværende tidspunkt en carport på 62 m2 på ejendomme med et indbygget skur på 21 m2. Bygningen vil kræve både en landzonetilladelse, en dispensation fra naturbeskyttelsesloven og dispensation fra hurdyrgødningsbekendtgørelsen, da bygningen ikke overholder afstandskrav til egen bolig, vej og naboskel. Fredningsnævnet skal også tage stilling i sagen.
 
En bygning på 95 m2 vil, efter administrationens vurdering være svær at passe ind på stedet, da det areal hvor stalden ønskes placeret skråner meget. Der vil således skulle ske en væsentlig terrænregulering. En mindre bygning på omkring 50 m2 vil dog kunne indpasses under hensyntagen til landskabet og den øvrige bebyggelse på ejendommen. Se kortbilaget, bilag 2.


Øvrige konsekvenser
Hvis Holbæk Kommune nedlægger et § 14 forbud, skal der inden for 1 år udarbejdes en lokalplan der fastlægger ejendommens fremtidige anvendelse.
 
Hvis traktørstedets lokaler gennem en lokalplan fastlægges til traktørsted eller lignende, har ejer ingen mulighed for at inddrage traktørstedets lokaler til beboelse. Boligen på 1. sal vil fortsat være lovlig. Lokalplanen giver ikke ejer handlepligt til at drive traktørsted på ejendommen. 

Høring
Der er ikke foretaget høringer i sagen.

Lovgrundlag – link
§ 14 i planloven
 
§ 35, stk. 1 i planloven
 
§ 16 og § 65, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven samt kapitel 4 om offentlighedens adgang
 
§ 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.caseno17-44861_#4432965_v1_bilag 1. ansøgning om stalddriftsbygning samt oplængening af arealer.pdf.pdf
caseno17-44861_#4432967_v1_bilag 2. forslag til placering af stald på 50 m2.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1. Ansøgning om stalddriftsbygning samt oplængening af arealer.pdf
Bilag 2. Forslag til placering af stald på 50 m2.pdf


48. Beslutning om delegation af lokalplan for boliger ved Torpet, Holbæk

Beslutning om delegation af lokalplan for boliger ved Torpet, Holbæk

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at kommunalbestyrelsen:
 
 1. delegerer kompetencen til at vedtage lokalplanen for boliger ved Torpet i Holbæk til administrationen

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at delegere lokalplaner og kommuneplantillæg til administrationen. Det vil sige, at forslag til plan og den endelige plan vedtages administrativt. Dermed kan den samlede proces i forbindelse med udarbejdelsen af planen forkortes med ca. 2 måneder. Planer, der indeholder beslutninger af principiel betydning, kan ikke delegeres.
 
Økonomiudvalget besluttede på møde den 7. marts 2018, at igangsætte en lokalplan for at muliggøre en ny boligbebyggelse ved Torpet i Holbæk. Planen er igangsat på baggrund af et ønske fra grundejer. Formålet med lokalplanudarbejdelsen er at muliggøre opførelse af 10-12 rækkehuse ved Torpet, øst for Stenhusvej. Den nuværende lokalplan for området har udlagt området til restaurant, men grundejer ønsker at få mulighed for at opføre boliger på området i stedet, som der også er på områderne øst og nord for. Det vurderes, at lokalplanen for boliger ved Torpet er egnet til delegation, da lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammen for området, der udlægger området til boligformål.
 
Såfremt indstillingen ikke følges vil forslag til lokalplan og den endelige vedtagelse af lokalplanen blive forelagt til politisk godkendelse.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.
 
For stemte 28 (A, O, F, L, C, I, B, V).
2 (Ø) undlod at stemme.caseno18-5727_#4431562_v1_bilag 3 prioriteringsnotat for boliger ved torpet, holbæk.docx

Bilag

Prioriteringsnotat for boliger ved Torpet, Holbæk


49. Beslutning om anlægsbevilling til ændring af tilkørselsforhold ved Stenhusbakken

Beslutning om anlægsbevilling til ændring af tilkørselsforhold ved Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Der gives en anlægsbevilling på kr. 500.000 af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018 til færdiggørelse af projektet ”ændring af tilkørselsforhold” på Stenhusbakken i Holbæk.


Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med at Plejecentret Stenhusbakken blev ændret fra et plejecenter til Plejehotel Stenhusbakken, og køkkenfaciliteterne til madproduktion blev samlet der, kom der en række ændringer i det daglige besøgsmønster ind til Plejehotellet.
Ændringen i besøgsmønstret har gjort det nødvendigt, at der igennem 2016 og 2017 bl.a. er renoveret asfaltbelægninger, etableret flere nye parkeringspladser og indført tidsbegrænsning. Adgangsforholdene og parkering til handicappede er blevet forbedrede.
Dele af projektet har været udskudt og der mangler den sidste færdiggørelse, der blandt andet omfatter:
Arbejdet ønskes igangsat i det tidlige forår og forventes afsluttet før sommerferien.
Økonomiske konsekvenser
Anlægsbevillingen på 500.000 kr. er afsat i anlægsbudgettet for 2018 under Udvalget for Ældre og Sundhed.Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.

50. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2018

Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. der frigives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten i Budgetaftale 2018, til fornyelse af kommunens legepladser for skole- og dagtilbudsområdet.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2014, at der afsættes 2 mio. kr. årligt over en 5-årig periode med virkning fra budgetår 2015, til fornyelse og renovering af kommunens legepladser for skole- og dagtilbudsområdet.
 
Baggrunden for beslutningen var en gennemgang af sikkerheden på kommunens legepladser. Gennemgangen afdækkede et stort behov for løbende, at kunne udskifte legeredskaber og forbedre læringsmiljøet på legepladser i takt med, at de legeredskaber, der er slidt op, fornyes.
 
Anlægsrammen på 2 mio. kr. blev reduceret til 1,8 mio. kr. i forbindelse med Budgetaftale 2018.
 
Der anmodes nu om, at anlægsrammen på 1,8 mio. kr. for 2018 frigives og anvendes således:
Rammen dedikeres til skolernes multibaner, opfølgning på udskiftning af nedslidte legeanlæg, udskiftning af slidte reservedele på eksisterende redskaber, sikring og nedtagning af legepladser på fraflyttede enheder, og prioritering af et eventuelt restbeløb til nyindkøb af legeredskaber på baggrund af ønsker fra skole- og dagtilbud. Nyanskaffelser prioriteres efter kriterier nedenfor.
Når kommunen fraflytter ejendomme med legepladser vurderer Vækst og bæredygtighed, Kommunal drift, om legeredskaberne skal flyttes og genanvendes et nyt sted.
 
Status på arbejdet for 2017
Anlægsrammen i 2017 på 2 mio. kr. blev reduceret med 1,5 mio. kr. til 0,5 mio. kr. på baggrund af kommunens økonomiske opbremsning. Indsatsen i 2017 har været præget af budgetreduktion og indkøbsstop, og fokus har været, at opretholde eksisterende legepladser i forsvarlig og sikker stand med de begrænsede midler, der har været til rådighed.

Økonomiske konsekvenser
Der frigives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., der dækker samtlige omkostninger til fornyelse af kommunens legepladser for skole- og dagtilbudsområdet i 2018. Beløbet anvises af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten i Budgetaftale 2018.

Øvrige konsekvenser
Såfremt anlægsrammen på 1,8 mio. kr. for 2018 ikke frigives, kan det af hensyn til børnenes sikkerhed blive nødvendigt helt eller delvist at lukke de legepladser, der ikke kan holdes i lovlig, forsvarlig og sikker stand.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-02-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.

51. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Veje

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Veje

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renovering af Ahlgade i Holbæk midtby, hvoraf 1 mio. bruges i 2018 og 1 mio. bruges i 2019
 2. der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til istandsættelse af Ringstedvej i Mørkøv.

Beskrivelse af sagen
Ahlgade i Holbæk midtby
Kørebanebelægningen i Ahlgade er ujævn og trænger til gennemgribende opretning.
Der er afsat 1 mio. kr. i budget 2018 og yderligere 1 mio. kr. i budget 2019 til dette arbejde.
Genopretningen bliver udført i 2 etaper, hvor arbejdet igangsættes efterår 2018 og fortsætter forår 2019.
 
Der udføres udelukkende opretning på kørebane og parkering.
Enkelte felter er så ujævne at der skal gennemføres en total opretning, dette er særligt gældende omkring torvet og hen over P-kælderen.
Andre felter påregnes klaret med udskiftning af låsebånd/bordursten og en partiel opretning af chausséstenene.
 
Der har for nylig været gennemført et særeftersyn på P-kælderen. Særeftersynet peger på at membranen på kælderdækket er tæt og intakt. Derfor påregnes opretningen af Ahlgade at starte på strækningen fra Blegstræde og mod Labæk, såfremt vurderingen af dækkets bæreevne over p-kælderen taler herfor.
 
Arbejdet tilrettelægges således der undgås konflikter med sommerens arrangementer i gaden, hvorfor arbejdet søges udført udenfor sommerperioden, efter nærmere aftale med Byforum. Ahlgade skal afspærres for biler på og omkring arbejdsområdet under arbejdets udførelse i en periode på omkring 10 – 13 uger.
 
Ringstedvej i Mørkøv
Ringstedvej har alvorlige sætninger, som kan udvikle sig til fare for trafiksikkerheden. Vejen skal derfor forstærkes og rækværker og autoværn skal rettes op.
Det vil være nødvendigt med en delvis afspærring af vejen under arbejdets gennemførelse.
Der er afsat 400.000 kr. af budgettet for 2018 til veje til opgaven.

Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til Ahlgade og Ringstedvej forventes at kunne afholdes inden for det samlede budget på 1,4 mio. kr. og fremgår af budget 2018.
Der er afsat yderligere 1 mio. kr. i budget 2019 til renovering af Ahlgade i Holbæk midtby.

Øvrige konsekvenser
Administrationen er bekendt med, at der er mange ønsker og idéer til belægningen i Holbæk midtby.
Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling og truffet beslutning om evt. ønsker som fx ensretning, gågade, cykelbaner, skråparkering, betonbelægning, asfalt på kørebanen eller andre forslag, hvorfor administrationen anbefaler, at den nødvendige genopretning af kørebanen udføres i 2018 og 2019.
Renoveringen var en del af budget 2017, der blev udskudt forår 2017, men administrationen vurderer ikke at arbejdet med opretningen kan udskydes yderligere.
Hvis der fx ønskes indarbejdet jævne belægninger til cykelbaner i forbindelse med genopretningen 2018-2019, vil det betyde yderligere 1,5 mio. kr. i budget 2019 til Ahlgade.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018
 1. Indstilles godkendt. Den praktiske tilrettelæggelse af arbejdet aftales i dialog mellem KMU og relevante interessenter. Arbejdet følges tæt med henblik på at afdække fordele og ulemper ved en omlægning af trafikken i og omkring Ahlgade.
 
 1. Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

52. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der frigives 3,0 mio. kr. af anlægsmidler i 2018, og der forud-disponeres 3,0 mio. kr. 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til større istandsættelses- og ombygningsarbejder i henhold til nedenstående investeringsplan.
 2. administrationen 1 gang årligt i januar/februar fremsender redegørelse for arbejdernes stade i forhold investeringsplanen
 3. hvis der bliver behov for at ændre på prioriteringerne i investeringsplanen, skal Kommunalbestyrelsen godkende en revideret investeringsplan.

Beskrivelse af sagen
Historik
Formålet er at restaurere Brorfelde Observatorium og omdanne det til et levende og attraktivt center for formidling af naturvidenskab.
 
Brorfelde har i 2014 modtaget i alt 20,9 mio. kr. fra fonde til ombygning af Brorfelde Observatorium, fase 1, som i hovedtræk omfattede:
Ovenstående arbejder er udført i perioden fra 2015 til 2017.
 
Ultimo 2017 har Brorfelde Observatorium fået tilsagn om en donation på 5,8 mio. kr. fra Augustinusfonden til istandsættelse af Nr. 23 Schmidt Teleskop bygningen, som anvendes til:
 
Kommunalbestyrelsen har i Holbæk Kommunes anlægsbudget afsat 3,0 mio. kr. til anlægsopgaver på Brorfelde Observatorium i 2018, 2019 og 2020.
 
Se venligst bilag1, Brorfelde, Investeringsplan 2018 – 2020

Økonomiske konsekvenser
Bevillingsskema:
Opgave
Bevillingstype
Beløb
Frigivelse af budgetsatte midler i indeværende år
Anlæg
3.000.000 kr.
Forud-disponering af budgetsatte midler i 2019
 
3.000.000 kr.
Forud-disponering af budgetsatte midler i 2020
 
3.000.000 kr.
I alt
 
9.000.000 kr.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-02-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.caseno15-47538_#4438423_v1_brorfelde investeringsplan 2018 - 2020.pdf.pdf

Bilag

Brorfelde Investeringsplan 2018 - 2020.pdf


53. Beslutning om gebyr ved underretning om udlægsforretning

Beslutning om gebyr ved underretning om udlægsforretning

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. gebyr for underretning om udlægsforretning opkræves med det maksimale beløb jævnfør gældende lovgivning p.t. 450 kr.
 2. gebyret opkræves pr. ejendom


Beskrivelse af sagen
Den 2. februar 2017 overtog kommunerne opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav (bl.a. byggesags-gebyrer m.v.) fra SKAT. I forbindelse med underretning om udlægsforretning fik kommunerne lovhjemmel til at opkræve en retsafgift.
 
Kommunerne får imidlertid først lovhjemmel den 14. december 2017 – med virkning fra 1. januar 2018 – til også at opkræve gebyr, som højest kan udgøre 450 kr. for samme underretning. Gebyret blev tilsvarende opkrævet, mens opgaven blev varetaget af SKAT (staten) som restanceinddrivelsesmyndighed.
 
Underretning om udlægsforretning sker efter, at der forinden har været udsendt 2 rykkerskrivelser og betaling fortsat ikke har fundet sted.
Ud fra administrationens nuværende viden tyder det på, at de fleste kommuner forventes at vedtage det maksimale gebyr på 450 kr.


Økonomiske konsekvenser
Borgerservice (opkrævningen) forventer at udsende 400 underretninger om udlægsforretning som følge af manglende betaling af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav i 2018. Det vil betyde en indtægt på 180.000 kr. ved opkrævning af det maksimale gebyr på 450 kr.
Der er i budgettet forudsat, at gebyret opkræves med det maksimale beløb.


Lovgrundlag – link
Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrolloven - § 2 a stk. 1 og 2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.

54. Beslutning om ny Informationssikkerhedspolitik i.f.m persondataforordningen

Beslutning om ny Informationssikkerhedspolitik i.f.m persondataforordningen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. ny Informationssikkerhedspolitik godkendes.


Beskrivelse af sagen
Fra den 25. maj 2018 ophæves den danske persondatalov, og de nye regler i Databeskyttelsesforordningen skal anvendes ved behandlingen af personoplysninger. Det betyder, at der vil ske en række ændringer på området som Holbæk Kommune skal være klar til ved ikrafttrædelsen.
 
Større ændringer ved Databeskyttelsesforordningen:
 
Holbæk Kommune følger, som medlem af DIGIT (Digitaliseringsforeningen Sjælland), informationssikkerhedsprojektet i DIGIT. Projektet har til formål at understøtte kommunernes arbejde med Databeskyttelsesforordningen, og hjælpe alle deltagende kommuner til at opfylde kravene.
 
Samarbejdet bygger på at kommunerne har samme opbygning af informationssikkerhedspolitik og tilhørende retningslinjer
 
Den overordnede fælles Informationssikkerhedspolitik vedlægges til godkendelse. Den erstatter den nuværende Informationssikkerhedspolitik, som blev vedtaget i Byrådet den 23.10.2013, der er vedlagt som bilag.
 
I forbindelse med godkendelsen af informationssikkerhedspolitikken etableres der et Informationssikkerhedsudvalg, hvor informationssikkerhedsarbejdet fremover vil være forankret.
 
Informationssikkerhedsudvalgets medlemmer er:
Erik Kjærgaard Andersen, Direktør
Morten Holm, Informationssikkerhedskoordinator/sekretær
Thomas de Richelieu, Chef for Aktiv Hele Livet
Julie Becher, Chef for Uddannelse til alle unge
Brian Worm Ahlquist, Chef for Kultur, Fritid og Borgerservice
Ole Lollike, Chef for Koncernservice
Troels Gade, Afdelingsleder IT og Digitalisering
 
Informationssikkerhedsudvalget sætter mål for sikkerheden og sørger for, at informationssikkerheden realiseres og efterleves i organisationen. Udvalget har således det daglige ansvar for styring af informationssikkerheden.
 
Kommunalbestyrelsen vil inden behandling af punktet blive orienteret omkring arbejdet med Databeskyttelsesforordningen, herunder hvilke tiltag der igangsættes for at efterleve reglerne pr. 25. maj 2018.

Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med varetagelse af opgaverne omkring Databeskyttelsesforordningen skal DPO funktionen besættes. Opgaven udbydes som et fællesudbud via Digitaliseringsforeningen i foråret 2018.
 
For at kunne leve op til kravene i Databeskyttelsesforordningen er der behov for indkøb til varetagelse af bl.a. styring af informationssikkerhedsarbejdet, logning af systembrug, skanning ift. opbevaring af data, styring af mobile enheder og et brugerstyringsværktøj til administration af brugernes systemadgange.
 
Udgifter til varetagelse af DPO funktionen og indkøb af systemunderstøttelse vurderes at udgøre ca. 2 mio. årligt. I forbindelse med skift af Løn og Økonomisystem er der allokeret kr. 1,4 mio. af de sparede midler til I-sikkerhed. De resterende 0,6 mio. finansieres via rammen for Koncernservice

Sagshistorik, henvisninger
Koncerndirektionen har på sit møde den 08.11.2017 drøftet og godkendt Informationspolitikken.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.caseno17-46068_#4447720_v1_sikkerhedspolitik 2013.pdf
caseno17-46068_#4353302_v1_kapitel 5.1 informationssikkerhedspolitik (002).docx
caseno17-46068_#4353082_v1_kapitel 5.1 implementeringsvejledning.docx

Bilag

Sikkerhedspolitik 2013
Kapitel 5.1 Informationssikkerhedspolitik (002)
Kapitel 5.1 Implementeringsvejledning


55. Orientering om den økonomisk ramme for budget 2019

Orientering om den økonomisk ramme for budget 2019

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. orientering om teknisk rettelse af den økonomiske ramme for 2017 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Ved udarbejdelsen af rammer for budget 2019 var ændringerne som følge af ny styrelsesvedtægt ikke helt på plads i det nye økonomisystem.
 
Derfor blev politikområdernes andel af den samlede pris- og lønfremskrivning beregnet på baggrund af KL´s generelle pris- og lønfremskrivning.
 
Nu, hvor den nye styrelsesvedtægt er på plads i det nye økonomisystem, viser det sig at den eksakte pris og lønfremskrivning varierer lidt imellem udvalgene.
 
Beskæftigelse og Uddannelse blev således via den generelle pris- og lønfremskrivning tilgodeset med 6,4 mio.kr. mere end man kan forvente at priserne reelt vil stige på det område. De øvrige områder har i større eller mindre grad bidraget til dette.
 
Det fremadrettede arbejde med budget 2019 vil tage udgangspunkt i de rammer, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. februar, men tilrettet så pris- og lønfremskrivningen bliver den korrekte, hvor de enkelte arter fremskrives i stedet for det sammenvejede generelle indeks.
 
I de møder, der har været afholdt i de stående udvalg har administrationen taget udgangspunkt i den korrekte fordeling, med den eksakte pris- og lønfremskrivning.
 
Vedlagt denne sag er et bilag, der viser den fordelingen af den samlede ramme for budget 2019 med korrekt pris og lønfremskrivning. Bilaget viser også forskellen til det af Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. februar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Orienteringen indstilles taget til efterretning


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Taget til efterretning.caseno17-49532_#4449562_v1_rammer for 2019 - ny pl.pdf

Bilag

Rammer for 2019 - ny PL


56. Godkendelse af byggeregnskab for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej, Holbæk

Godkendelse af byggeregnskab for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej, Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. byggeregnskabet for renovering af etape II i Boligselskabet Sjællands afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej, Holbæk godkendes

Beskrivelse af sagen
Med denne sag behandles byggeregnskabet (skema C) for Boligselskabet Sjællands renovering af deres afd. 01-412. Skema C er sidste skridt af tre, hvor kommunen først blev præsenteret for og godkendte helhedsplanen for projektet (skema A), godkendte budgettet for projektet (skema B) og til sidst godkender regnskabet for projektet (skema C). Godkendelsen af skema B og C er formel og kan som udgangspunkt ikke afvises efter skema A er godkendt. Skema A blev godkendt i byrådet d. 14. maj 2014. Processen for boligselskabers lånoptagelse er yderligere beskrevet i bilaget.
 
Boligselskabet Sjælland anmoder kommunalbestyrelsen om at godkende:
 
- byggeregnskabet for renovering af 14 af afdelingens 20 huse i etape II, med en samlet anskaffelsessum på 17.821.503 kr.
- hjemtagelse af et støttet tillægslån på 1.338.000 kr. og et ustøttet tillægslån på 1.881.000 kr.
- samt at stille 100 % kommunegaranti for begge lån med i alt 3.219.000 kr.
 
Renoveringen er blevet 3.400.018 kr. dyrere end forventet og godkendt i skema B. Det skyldes nødvendige ekstraarbejder, herunder lovliggørelse af elinstallationer m.m. Derudover var det nødvendigt med et større antal miljøundersøgelser og deraf flere miljøarbejder med PCB, bly, kviksølv og asbest, også omfanget af skimmel viste sig, at være mere omfattende end forventet.
 
Nedenstående skema viser udgift udviklingen i skema A, B og C.
 
 
Helhedsplan godkendt
Skema A
Før arbejdet igangsættes
 Skema B
Byggeregnskab
 
Skema C
Merudgift fra skema B til skema C
Støttede
arbejder
10.334.075 kr.
9.473.829 kr.
10.812.097 kr.
1.338.268 kr.
Ustøttede
arbejder
4.948.515 kr.
4.947.656 kr.
7.009.406 kr.
2.061.750 kr.
I alt
15.282.590 kr.
14.421.485 kr.
17.821.503 kr.
3.400.018 kr.
 
Selvom udgifterne overskrider budgettet, som blev godkendt i skema B, er der ikke grundlag for ikke at godkende regnskabet, da landsbyggefonden har godkendt det, og det ikke medfører væsentlige huslejestigninger (jf. bilag). Den gennemsnitlige husleje stiger fra 795 kr. pr. m2 til 826 kr. pr. m2. Den gennemsnitlige husleje vil herefter udgøre 6.815 kr. for en bolig på 99 m2.
 
De støttede arbejder er aftalt med Landsbyggefonden i august 2017.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune skal stille 100 % kommunegaranti for de to nye lån med i alt 3.219.000 kr.
 
Kommunegarantierne påvirker ikke kommunens låneramme, og vil ikke give kommunen økonomiske konsekvenser, da det er meget usandsynligt, at boligafdelingen ikke kan betale terminerne på realkreditlånene, så det bliver nødvendigt at aktivere kommunegarantierne. Skulle det mod forventning ske, dækker Landsbyggefonden 50 % af kommunens tab på de støttede lån.
 
Kommunegarantien stilles for den del af lånene som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi og kan som her, udgøre op til 100 % af lånene.
 
Den samlede kommunegaranti for lån til finansiering af projektet udgør 12.693.000 kr.

Lovgrundlag – link
Almenboligloven.
Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 14. maj 2014: Punkt 72: Boligselskabet Sjællands afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej samt godkende helhedsplan for renovering af godkende budgettet for 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.caseno11-61484_#4446761_v1_forklaring af skema a-b-c for renovering.docx

Bilag

Forklaring af skema A-B-C for renovering


57. Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse

Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. restlåneoptagelsen for regnskabsåret 2017 for i alt 13 mio.kr. i KommuneKredit godkendes

Beskrivelse af sagen
Før 2016 var det muligt at hjemtage restlåneoptagelsen for det pågældende regnskabsår på baggrund af de forventede anlægsudgifter, der er forudsat lånefinansieret, men i 2016 ændrede ministeriet reglerne, så der først kan optages lån, når udgifterne har været afholdt. Restlåneoptagelsen for 2017 kan derfor først optages i marts 2018.
 
Restlåneadgangen for regnskabsår 2017 er opgjort til 13 mio.kr. og er til finansiering af følgende udgifter:
· 7 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger
· 3 mio.kr. til vejbelysning
· 3 mio.kr. til renovering af Holbæk og Orø Havn
 
KommuneKredit har tilbudt kommunen et 3 måneders variabelt forrentet lån med en rente på p.t. -0,25% p.a. (negativ rente). Det sidste afdrag er i år 2043.
 
Det forventes, at provenuet vil tilgå kommunen i uge 12/13.
 
Afdraget i 2018 bliver på 250.000 kr.
 
Nævnte lånehjemtagelse er indarbejdet i det vedtagne budget for 2017, hvorfor der ikke er tale om optagelse af flere lån end forventet.  

Økonomiske konsekvenser
I budgettet for 2018 og efterfølgende år er der budgetteret med renter og afdrag på denne lånoptagelse.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17.12.2013 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.

58. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af et kystlivscenter

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af et kystlivscenter

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af anlægsmidlerne til udvikling af havnen, som sammen med 400.000 kr. (overførte driftsmidler) fra kultur- og fritidsområdet bruges til etablering af et midlertidigt kystlivscenter.

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen har den 21. februar 2018 godkendt, at Hal 2 på havnen bliver reserveret til etableringen af et midlertidigt kystlivscenter frem til og med 2025.
 
Det midlertidige kystlivscenter i Hal 2 skal foreløbig fungere frem til 2020 og er en del af et større projekt om at skabe et maritimt havnemiljø. I hallen skal der etableres en række funktioner, der formidler hvordan en båd bygges herunder rebslagning, syning af sejl mm. Hertil skal der være mulighed for at formidle tilberedning af bl.a. fisk. Hallen skal bl.a. rumme et kontor og undervisningslokaler, værksteder herunder det specielværktøj som bruges, sejlloft, plads til bådebyggeri samt køkken- og toiletforhold og lignende.
 
Hal 2 anvendes i dag som oplag for SKVULP og inventar til Holbæk Kommune (borde, reoler mm.) Hallen er på 1831 m2 er fra 1973 og har tidligere været brugt til oplag for byggemateriale for STARK. I denne periode har de etableret et isoleret rum på ca. 80 kvm til opbevaring af byggemateriale, der ikke tåler frost. Det isolerede rum anvendes i dag af Holbæk Træskibslaug til oplag. Bygningen har strøm og vand, men ingen afløb og der er enkelte huller i taget.
 
Hallens ændrede anvendelse kræver byggetilladelse samt at både SKVULP og Holbæk Kommune kan flytte deres oplag til en anden lokalitet. Såfremt oplaget ikke flyttes, vil det skulle adskilles fra kystlivsfunktionen via en væg mellem funktionerne hvilket vil udgøre en merpris på 100.000 -200.000 kr.
 
SKVULP har meddelt, at de kan flytte deres oplag til en anden lokalitet. Holbæk Kommune har ligeledes fundet en alternativ placering til deres oplag, hvor borde og reoler mm kan placeres.
 
Holbæk Træskibslaug har meddelt, at deres materiale kan flyttes fra det frostfrie rum. Brandmyndigheden har oplyst, at oplag der er sammenlignelig med kystlivscentrets funktion vil kunne godkendes. Træskibslaugets materiale kan derfor forsat være i hallen.
 
De 700.000 kr.  skal anvendes til nødvendig lovliggørelse af hallen, så den kan anvendes til midlertidigt kystlivscenter:
 

Økonomiske konsekvenser
Det samlede driftsbudget for projektet er 0,85 mio. kr. i 2018 samt 1,3 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020. Driftsbudgettet finansieres i et samarbejde mellem Holbæk Kommune og eksterne aktører. Der er afsat midler hertil i budget 2018-2021 på kultur- og fritidsområdet med 0,85 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020. Den resterende driftsfinansiering på 0,8 mio. i henholdsvis. 2019 og 2020 forventes at ske via eksterne aktører. Den samlede finansiering forventes at være på plads i marts 2018.

Øvrige konsekvenser
Miljøafdelingen har oplyst, at der pt. kører en verserende sag omkring en olieforurening ved Hal 2 med den tidligere lejer STARK.
 
Miljøafdelingen har i første omgang vurderet, at forureningen ikke udgør nogen risiko for den ændrede anvendelse, og at der ville kunne gives en § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde.
 
Når der foreligger et endeligt projekt til den fremtidige anvendelse, vil miljøafdelingen kunne vurdere, hvorvidt der bør foretages yderligere undersøgelser i forhold til olieforureningen, der er trængt ind under Hal 2. Såfremt dette er tilfældet, vil Miljøafdelingen skulle tage stilling til, om omfanget udgør en risiko, og hvorledes dette i så fald skal håndteres.
 
Et andet forhold som på nuværende tidspunkt er uafklaret er tagpladernes status. Der er ikke i projektet afsat midler til et helt nyt tag, men alene en udskiftning af tagplader og montering af røgventilationen. Hvis det viser sig, at hele taget skal udskiftes, vil sagen blive forelagt Økonomiudvalget på ny.   
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.

59. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af klimaskærm, Holbæk By Skole afd. Bjergmarken

Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af klimaskærm, Holbæk By Skole afd. Bjergmarken

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der gives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til renovering af klimaskærmen på Holbæk By Skole afd. Bjergmarken, som finansieres af de dertil afsatte midler i budget 2018

Beskrivelse af sagen
Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken er beliggende i den østlige del af Holbæk by. Afdelingen er opført i 1973 og siden tilbygget over flere omgange. Afdelingen har et samlet bygningsareal på ca. 13.500 m2, fordelt på 6 bygningsblokke, tandklinik og idrætshal. Afdelingen rummer ca. 1.200 elever.
Afdelingens klimaskærm fremstår slidt og flere steder nedbrudt på grund af manglende vedligehold. Betegnelsen Klimaskærm dækker over de dele af bygningen, som eksempelvis tag og ydervægge, der adskiller indeklimaet fra påvirkning af vejr og vind.
 
I 2018 er der indstillet et anlægsprojekt, der indbefatter renovering af limtræsbjælker og sternbrædder. Begge bygningsdele er en del af tagkonstruktionen.
 
Limtræsbjælker bærer præg af manglende vedligehold, hvilket har medført enkelte sprængninger i limtræet på grund af en kombination af fugt og frost. Limtræsbjælker afrenses og repareres, og afsluttes med overfladebehandling med vævsarmeret forstærkning samt maling.
 
Sternbrædder er flere steder stærkt nedbrudt på grund af manglende vedligehold. Sternbrædder skiftes til vedligeholdelsesvenligt materiale, f.eks. fibercement.
 
Et eventuelt restbeløb fra anlægsbevilling efter udførelse af opgaver beskrevet ovenfor, prioriteres til vedligeholdelse af udvalgte døre og vinduer.
 
Renoveringen forebygger fugtskader og angreb af skimmelsvampe, der kan medføre påvirkning af indeklimaet.

Økonomiske konsekvenser
Der investeres 3,8 mio. kr. i 2018, der dækker samtlige omkostninger til renovering af klimaskærmen (limtræsbjælker og sternbrædder) på Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken. Beløbet frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. i investeringsoversigten i Budgetaftale 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.

60. Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018

Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. der gives tillægsbevillinger til driften på i alt 40.555.000 kr.
 2. der gives tillægsrådighedsbeløb til anlæg på i alt 56.356.000 kr.
 3. der gives tillægsbevilling til finansforskydninger på 32.829.000 kr.
 4. der gives tillægsbevilling til lånefinansiering på -2.937.000 kr.

Beskrivelse af sagen
I henhold til bilag 8.1 i Kasse- og regnskabsregulativet kan kommunens enheder med økonomisk decentralisering overføre over- eller underskud fra et regnskabsår til det efterfølgende. Der er også overførselsadgang for anlægsarbejder, der ikke er kommet i gang, eller hvor man ikke er kommet så langt, som oprindelig planlagt. Heraf følger at der også kan være overførsel af den finansiering, som hører sammen med anlægsarbejdet, f.eks. lån eller indskud i Landsbyggefonden.
 
For at enhederne kan få overført over- eller underskud fra 2017 til 2018, skal sagen behandles af Kommunalbestyrelsen, da overførslen gives som en tillægsbevilling (drift og finansiering) og tillægsrådighedsbeløb (anlæg).
 
I henhold til økonomistyringsprincip 3 gives der ikke tillægsbevillinger i Holbæk Kommune.  Derfor og af hensyn til kommunens fortsat pressede likviditet er det nødvendigt at sikre, at overførslerne bliver likviditetsmæssigt neutrale, så overførslen fra 2018 til 2019 bliver på niveau med overførslen fra 2017 til 2018. I likviditetsprognosen, som udarbejdedes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, er det forudsat, at der overføres det samme til 2019, som overføres til 2018.
 
Overførslen på driften ligger lidt over sidste års overførsel. Kommunen lever igen i år, nogenlunde op til det femte økonomistyringsprincip, idet overførslerne ligger tæt på 1 pct. af kommunens serviceudgifter.
 
Anlægsoverførslerne og finansieringen af samme er på et lavere niveau end der har været tradition for. Det skyldes dels, at mange anlægsaktiviteter blev udskudt i 2017 af hensyn til likviditeten, og planlagt som budget for 2018. Dels at byrådet midt i 2017 besluttede at sammenkæde igangsættelse af nye anlægsarbejder med salg af arealer og ejendomme.
 
Udvalg – og politikområde
Driftsoverførsel
Anlægsoverførsel
Finansiering
Økonomiudvalget
13.417.902
19.645.000
 
- Politisk organisation
180.700
 
 
- Administration
13.237.202
 
 
Udvalget for Børn og Skole
-3.284.685
---
 
- Skoler
-5.717.003
 
 
- Almene dagtilbud
2.432.318
 
 
Udvalget for Ældre
509.497
1.459.000
 
- Sundhed
-
 
 
- Ældre
509.497
 
 
Socialudvalget
4.879.931
624.000
 
- Børnespecialområdet
2.237.013
 
 
- Voksenspecialområdet
2.642.918
 
 
Udvalget for Klima og Miljø
-
16.637.000
 
Udvalget for Kultur og Fritid
2.478.951
17.991.000
 
- Kultur og fritid
2.478.951
 
 
Projekter (alle politikområder)
21.746.937
 
 
Byggemodningsudgifter
 
---
 
Lånefinansiering, deponering, Indskud i Landsbyggefond
 
 
 
29.892.000
I alt drift
39.748.531
56.356.000
29.892.000
 
 
 
Udvikling i overførslerne over de seneste år
Udviklingen i overførslerne de sidste par er et resultat af ønsket om at styre økonomien bedre. Jo større overførslerne er, og jo mere de varierer, des sværere er det at skønne over det samlede forbrug og likviditeten – og dermed bliver det sværere at styre økonomien.
 
Driftsoverførsler
 
I mio. kr.
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Økonomiudvalget
8,1
27,3
9,6
13,4
Udvalget for Børn og Skole
 
11,9
 
7,7
 
-3,1
 
-3,3
Udvalget for Ældre
5,4
-1,9
0,6
0,5
Socialudvalget
 
 
 
4,9
Udvalget for Kultur og Fritid
 
2,5
 
1,9
 
4,2
 
2,5
Projekter
59,9
25,7
16,3
21,8
Ejendomsudgifter
0,9
0,0
0,0
0,0
I alt
88,8
60,6
27,7
39,7
 
Som det fremgår af ovenstående ligger det beløb, der ønskes overført, lidt over sidste års overførsel, men langt under tidligere års overførsler. I lighed med sidste år har koncernledelsen af hensyn til likviditeten arbejdet på kun at overføre det allermest nødvendige. Nogle overførsler forbliver i kassen, selvom der er overførselsret, andre overførsler forbliver i kassen i 2018, men ønskes så brugt i 2019.
 
Denne øvelse har reduceret overførselsbeløbet fra 68,6 mio.kr. til 39,7 mio. kr., idet 25,4 mio.kr. bliver i kassen og 3,4 mio. kr. bliver i kassen frem til 2019, hvor de vil blive søgt overført.
 
Af beløbet på 39,7 mio.kr. er der 17,7 mio.kr. overførsler fra 2016, som ikke blev overført til 2017.
 
Anlægsoverførsler
 
I mio. kr.
 
2014-2015
 
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
Økonomiudvalget
21,2
24,1
33,7
19,6
Udvalget for Børn og Skole
13,0
46,7
35,8
0,0
Udvalget for Ældre
2,2
21,2
15,6
2,1
Udvalget for Klima og Miljø
6,5
27,5
32,7
16,6
Udvalget for Kultur og Fritid
15,5
32,9
20,0
18,0
Byggemodning
18,8
24,8
8,7
0,0
I alt
77,2
177,2
146,5
56,4
 
Som det fremgår af ovenstående er overførslerne på anlæg væsentligt mindre end de plejer at være. Det skyldes dels at mange anlægsaktiviteter blev udskudt, og planlagt som budget for 2018.  Dels at byrådet midt i 2017 besluttede at sammenkæde igangsættelse af nye anlægsarbejder med salg af arealer og ejendomme.
 
Sportsbyen står for 28,5 mio. kr. af anlægsoverførslen. Hertil kommer, at 16,6 mio.kr. af finansieringsoverførslen kan henføres til Sportsbyen.
 
Finansforskydninger og lånefinansiering
 
I mio. kr.
 
2014-2015
 
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
Finansforskydninger
0,0
0,0
0,0
32,8
Lånefinansiering
-10,6
-37,3
-24,9
-2,9
I alt
-10,6
-37,3
-24,9
29,9
 
Overførsel af finansforskydninger dækker over Indskud i Landsbyggefonden, Vølundgrunden etape 1 og Deponering vedr. Holbæk Sportsby.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Overførslerne fra 2017 til 2018 godkendes, med undtagelse af driftsoverførslerne inden for Udvalget for Børn og Skoles område.
Fordelingen af disse overførsler skal, behandles i udvalget inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.caseno17-18223_#4454844_v1_overførsel af drift 2017 -2018.pdf
caseno17-18223_#4453733_v1_anlægsoverførsler 2017-2018.xlsx

Bilag

Overførsel af drift 2017 -2018
Anlægsoverførsler 2017-2018


61. Beslutning om etablering af fælles IT-selskab mellem Fors A/S, KLAR Forsyning A/S og SK Forsyning A/S

Beslutning om etablering af fælles IT-selskab mellem Fors A/S, KLAR Forsyning A/S og SK Forsyning A/S

Sagsgang og sagstype
Beslutningssag
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. borgmesteren bemyndiges til at møde på vegne af Kommunalbestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S den 2. marts 2018 og stemme for etablering af et fælles IT-selskab

Beskrivelse af sagen
Bestyrelsen for Fors A/S har den 11. december 2017 besluttet, at Fors A/S etablerer et IT-selskab sammen med forsyningsselskabet Klar Forsyning A/S, der dækker Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner, samt SK Forsyning i Slagelse Kommune. Da der er tale om en sag af principiel betydning for Fors A/S, skal de tre ejerkommuner (Holbæk, Lejre og Roskilde) give samtykke til etableringen af samarbejdet på en generalforsamling. Dagsorden er vedlagt som bilag.
 
Fors A/S vurderer, at man ikke selv i dag har kompetencerne eller ressourcerne til at løfte IT-opgaverne på et tilstrækkeligt højt niveau, og da kravene til anvendelse og sikring af IT-systemer er stadigt stigende, vil udfordringerne blot blive endnu større for selskabet fremover. Fors A/S har derfor brug for at blive styrket på IT-området.
 
Fors A/S vurderer endvidere, at omkostningerne til IT-området vil stige i de kommende år bl.a. som følge af behovet for yderligere digitalisering, forbedring af IT-sikkerheden og implementering af EU"s persondataforordning. Samarbejdet via det fælles IT-selskab vurderes at kunne afbøde noget af stigningen i omkostningerne og samtidig medføre et serviceløft og en højere grad af professionalisering.
 
Samarbejdet etableres ved, at de tre forsyninger overdrager dele af deres virksomhed i form af IT-medarbejdere, -opgaver og -udstyr til et nyt fællesejet aktieselskab. IT-selskabet skal i udgangspunktet varetage samtlige IT-opgaver for de tre forsyninger og servicere i alt ca. 400 medarbejdere.
 
Ejerskab
IT-selskabet vil være ejet af forsyningskoncernernes serviceselskaber. Det vil derfor være Fors A/S, der er medejer. Ejerandelene fastsættes dels ud fra et kontantindskud på 0,5 mio. kr. fra hver ejer samt ud fra værdien af de aktiver, der overdrages. Ejerfordelingen bliver på den baggrund følgende: KLAR Forsyning A/S 29,5 %, Fors A/S 35,6 % og SK Forsyning A/S 34,9 %. I praksis har de tre selskaber lige stor indflydelse i selskabet. Der er udarbejdet en ejeraftale, som beskriver og regulerer de tre forsyningers samarbejde om det fælles IT-selskab. Ejeraftale og serviceaftale er vedlagt som bilag.
 
Der indsættes en administrativ bestyrelse for IT-selskabet bestående af de tre forsyningers administrerende direktører. Bestyrelsesarbejdet vil være ulønnet. IT-selskabet sættes i drift i sommeren 2018.
 
Ændringer af IT-selskabets vedtægter eller udvidelse af selskabets aktiviteter vil efter forvaltningens vurdering kræve beslutning på Fors generalforsamling, jf. Fors Holdnings A/S vedtægter punkt 8.3, hvorefter strategiske beslutninger af væsentlig betydning for ejerkommunerne eller FORS-koncernen skal forelægges generalforsamlingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Godkendt.caseno18-1079_#4452403_v1_ekstraordinær generalforsamling angående etablering af fælles it-selskab - 2018.03.22 - ekstraordin.pdf
caseno18-1079_#4452406_v1_fejeraftale, fit.pdf
caseno18-1079_#4452409_v1_serviceaftale.pdf

Bilag

Ekstraordinær Generalforsamling angående etablering af Fælles IT-selskab - 2018.03.22
fEjeraftale, FIT
Serviceaftale


62. Beslutning - Nyt klubhus til Jyderup Boldklub

Beslutning - Nyt klubhus til Jyderup Boldklub

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget for Kultur og Fritid realiserer den beskrevne løsning.

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. februar 2018, at der på næste møde behandles en sag indeholdende forslag til en løsning på problematikken med Jyderup Boldklubs klubhus udarbejdet med inddragelse af boldklubben og Børnehuset Sølyst.
 
På baggrund af den beslutning har der været gennemført en dialog med repræsentanter fra Jyderup Boldklub med henblik på, hvordan der kan findes en løsning for nye faciliteter til Jyderup Boldklub.
 
På baggrund af dialogen er løsningen blevet, at Holbæk Kommune overtager og drifter det nuværende klubhus i 2018 og igangsætter projekteringen af et nyt klubhus på det eksisterende klubhus’ placering. Medio 2018 træffes der endelig beslutning om disponering og økonomi.
 
Baggrund
Byrådet godkendte d. 14. december 2016, at den fraflyttede daginstitution Troldhøjen skulle ombygges til nyt klubhus for Jyderup Boldklub og det eksisterende klubhus skulle nedrives.
 
Som en konsekvens af, at det primo 2017 var nødvendigt at rømme daginstitutionen Sølyst, så var der behov for at ibrugtage Toldhøjen som daginstitution, hvilket betød at ombygningen af Troldhøjen til klubhus blev udskudt på ubestemt tid.
 
Afledt af, at det ikke var muligt at frigive anlægsmidler til renoveringsopgaven af Sølyst i 2017 samt at omfanget af opgaven har vist sig at være større end forventet, så forventes det tidligst, at en ombygning af Troldhøjen til klubhus for Jyderup Boldklub kan igangsættes ultimo 2019.
 
På baggrund af ovenstående, så er det undersøgt, hvordan der kan tilvejebringes en proces, som muliggør at Jyderup Boldklub kan ibrugtage nye faciliteter tidligere end 2020.
 
Mulighed for at ombygge Troldhøjen
Såfremt Troldhøjen skal ombygges til nyt klubhus for Jyderup Boldklub før ultimo 2019, så vil det medføre, at der skal findes et andet sted, hvor daginstitutionen kan være. Det er ikke umiddelbart muligt, uden omkostninger, at flytte børnehuset til andre ejendomme i Jyderup, så eneste umiddelbare hurtige løsning er, at etablere pavilloner.
 
På baggrund af dialog med Områdeledelsen for dagtilbud Skovvejen (herunder børnehuset Sølyst), så kan det ikke ud fra et pædagogisk fagligt synspunkt tilrådes at flytte børnene på midlertidige vilkår endnu engang.
 
Ovenstående medfører, at en hurtig tilvejebringelse af nye permanente faciliteter til Jyderup Boldklub kun kan ske ved, at der etableres et helt nyt klubhus, mens de nuværende faciliteter nedrives.
 
Proces for tilvejebringelse af nyt klubhus
For at tilvejebringe et nyt klubhus, så skal der indledningsvis træffes en politisk beslutning om, at det er den løsning som der skal arbejdes videre med. Derfor foreslår administrationen, at der på Udvalget for Kultur og Fritids møde d. 25. april behandles en sag, hvor udvalget får mulighed for at indstille til hhv. økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at der skal arbejdes videre med en løsning, hvor der tilvejebringes et nyt klubhus til Jyderup Boldklub.
Punktet vil blive behandlet på kommunalbestyrelsens møde d. 16. maj 2018.
 
Punktet vil tage udgangspunkt i videre dialog med Jyderup Boldklub og vil forventeligt indeholde følgende elementer:
- Behov og ønsker til disponering af byggeriet.
- Fysisk placering på areal og ønsker til udenoms arealer
- Planlægning af proces i forhold til Jyderup Boldklubs sæsonplan.
- Ejerskab til nyt klubhus og konsekvenser for det kommunale budget til ejendomsdrift.
- Økonomi og finansiering
 
Finansiering af nyt klubhus
På anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 2.6 mio. kr. til etablering af nyt klubhus for Jyderup Boldklub ved ombygning af Troldhøjen. Hvis der skal bygges et helt nyt klubhus, så er det tidligere vurderet, at det vil koste samlet set ca. 5 mio. kr., at nedrive det gamle klubhus og etablere et nyt.
 
Forud for KFU’s behandling af punktet vil der blive foretaget en yderligere vurdering af, hvad det vil koste at tilvejebringe et nyt klubhus. Alt andet lige forventes det dog, at der er behov for, at skaffe flere anlægsmidler til projektet.
 
Jyderup Hallen har rettet henvendelse til kommunen, idet de gerne vil afgive en del af de penge, der er afsat til Jyderup Hallen på anlægsbudgettet for 2019, såfremt det garanteres at pengene i stedet går til at opføre et ny klubhus til Jyderup Boldklub. Konkret vil Jyderup Hallen gerne afgive 1.9 mio. kr. ud af de 2.5 mio. kr., der er afsat på anlægsbudgettet i 2019 til renovering og udbygning af Jyderup Hallen.
 
Samlet set medfører ovenstående, at der er 4,5 mio. kr. (2,6 + 1,9) til rådighed i anlægsbudgettet for 2018 og 2019, som kan anvendes til projektet. Såfremt den yderligere vurdering af projektøkonomien resulterer i, at det fortsat koster ca. 5 mio. kr., så er der behov for, at finde yderligere 0,5 mio. kr. De resterende midler kan enten findes i 2018 ved omprioritering indenfor renoveringspuljen eller i 2019 i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019-2023.
 
Drift i 2018
Jyderup Boldklub er udfordret i 2018 på at tilvejebringe de fornødne midler til at kunne betale for driften af klubhuset som boldklubben i dag selv ejer. Derfor foreslår administrationen at ejerskabet til klubhuset overgår til kommunalt ejerskab allerede i indeværende år, hvormed det vil være det kommunale driftsbudget, der skal finansiere driften af bygningen, men til gengæld vil boldklubben ikke længere være berettiget til lokaletilskud fra kommunen.
 
Udgiften til drift af klubhuset i 2018 har Jyderup Boldklub estimeret til ca. 145.000 kr. Idet kommunen ikke længere skal betale lokaletilskud på forventelig 30.000 kr., så vil det medføre en forøget drift for Holbæk Kommune på ca. 115.000 kr. Finansieringen af de 115.000 kr. vil blive fremlagt til politisk prioritering, når købssagen fremlægges for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen inden sommerferien 2018.
 
Drift når det nye klubhus står klar
Når det nye klubhus bygges, så skal Holbæk Kommune eje og drifte klubhuset, hvilket blev besluttet på Byrådsmødet d. 14. december 2016. Det medfører, at der i årerne fremover ligeledes vil være en forøget drift i forhold til, hvad Holbæk Kommune på nuværende tidspunkt, samlet set, betaler for driften af klubhuset i Jyderup. De forøgede omkostninger til driften af det nye klubhus i Jyderup bør prioriteres i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 – 2023, enten indenfor det nuværende budget eller alternativt ved tilføjelse af nye budgetmidler til driften af klubhuset.

Økonomiske konsekvenser
 
Når Holbæk Kommune fremadrettet skal eje og drive det nye klubhus, så vil det ligeledes medføre en driftsudgift. Det forventes dog, at et moderne byggeri kan reducere i driftsudgifterne, hvormed nettopåvirkningen af det kommunale driftsbudget vil reduceres, når det nye klubhus tages i brug. En endelig afklaring af omfanget afventer den videre projektering.

Øvrige konsekvenser
Den nuværende model medfører, at elementet omkring et klubhus til Jyderup Boldklub udtages af arbejdet med en handleplan for Jyderup.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 14. december 2016: Sag 278 – Beslutning om klubhus til Jyderup Boldklub
 
Byrådet 13. december 2017: Sag 257 – Beslutning om igangsættelse af handleplan for udviklingsprojekter i Jyderup
 
Byrådet 21. februar 2018: Sag 23 – Beslutning om investeringsbehov til optimering af ejendom ifm. Genhusning af Børnehuset Sølyst

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Venstre stillede følgende ændringsforslag:
 
Frem mod kommunalbestyrelsens møde den 16. maj, hvor etableringen af et nyt klubhus skal igangsættes, udarbejder udvalget for Kultur og Fritid i samarbejde med Børne og Skoleudvalget en sammenhængende og koordineret indstilling, der både sikrer etableringen af et nyt klubhus og renoveringen af daginstitutionen Sølyst.
 
For stemte 7 (I og V)
Imod stemte 23(A, O, Ø, F, L, C og B)
 
Hovedindstillingen blev herefter godkendt med alle stemmer for.
63. Initiativsag fra Solvej Pedersen (B) - beslutning om gennemførelse af evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen medio 2018 med forelæggelse og beslutning i Udvalget for Børn og Skole samt Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018

Initiativsag fra Solvej Pedersen (B) - beslutning om gennemførelse af evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen medio 2018 med forelæggelse og beslutning i Udvalget for Børn og Skole samt Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018

Indstilling
Solvej Pedersen (B) indstiller, at:
 1. der gennemføres en evaluering af dagtilbuds – og skolestrukturen medio 2018 med forelæggelse og efterfølgende beslutning i Udvalget for Børn og Skole samt Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Læring og Trivsel for Børn og Unge besluttede d. 26. september 2017 at sætte en evaluering af den nuværende dagtilbuds- og skolestruktur.
Nuværende Udvalg for Børn og Skole besluttede på udvalgsmøde d. 28. februar 2018 pkt. 14, at evaluering først skal finde sted april – maj 2019 med forelæggelse for udvalget i juni 2019.
 
Indstiller er uenig i denne beslutning og ønsker med grundlag i høringssvar fra undersøgelse, som gennemførtes i november 2017, at få afdækket, hvorledes nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer er enig i beslutningen truffet af Udvalget for Børn og Skole d. 28. februar 2018.
 
Begrundelse for indstillingen er herudover at lytte til nogle af argumenterne i høringssvarene fra område– og forældrebestyrelserne, MED-udvalg og ligeledes fra forældreråd på enkelte matrikeldele. Herunder medtages emner som forældreindflydelse, om der er sammenhæng mellem børns læring og trivsel i dagtilbud og skole, om den fælles områdeledelse og struktur bidrager til at øge sammenhængen mellem børns læring, en analyse af de organisatoriske rammers betydning for et godt arbejde m.fl.
 
En anden begrundelse er nogle resultater fra de netop udgivne kvalitetsrapporter, hvor et af de resultater, der boner ud, er et faldende antal af unge som er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutningen af folkeskolen.  Ligeledes er det faglige niveau stadig under landsgennemsnittet, skønt påstande som førte til nuværende struktur ville medføre højere fagligt niveau. Resultater i nationale tests i dansk er faldet.
 
Min argumentering i relation til indstillingen er, at de strukturændringer, der er gennemført i folkeskolen, ikke har haft den forventede positive effekt.
 
I valgkampen 2017 lovede de fleste partier, at decentralisering af skoler og daginstitutioner skulle prioriteres højt. For folkeskolerne kommer dette ikke til at ske før 2020, hvis evalueringen udsættes til 2020.
 
Sagen bør behandles nu for at få et klart billede af nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmers holdning til evalueringen her og nu og ikke først i 2019.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Udvalgsmedlemmerne Camilla Hove Lund (V), Asbjørn Gerting Olsson (O), Mona Rosenberg Larsen (A) og Sine Agerholm (L) stiller følgende ændringsforslag:
-Indstillingen i initiativsagen afvises., menKommunalbestyrelsen får på førstkommende møde forelagt procesplan for videreudvikling af dagtilbuds- og skoleområdet. Tidsplanen for evalueringen tilpasses procesplanen. Dette med henblik på, at eventuelle tiltag til styrkelse af børnenes og elevernes læring og trivsel - fx ændringer af skolestrukturen - vil kunne træde i kraft senest august 2020. Procesplanen drøftes i Børn- og Skoleudvalget forud for mødet i Kommunalbestyrelsen.
 
For ændringsforslaget stemte 25 (A, O, Ø, F, L, V og Jarl Falk Sabroe (B))
Imod stemte 5 (I, C samt Emrah Tuncer og Solveig Pedersen (begge B)).

64. Beslutning om forligsmæssig løsning - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

65. Underskriftsark

Underskriftsark