UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

17-01-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

17-01-2018 22:00:00


PUNKTER

3. Godkendelse af dagsorden til byrådsmøde d. 17. januar 2018
4. Godkendelse af ny styrelsesvedtægt
5. Beslutning om omkonstituering af Kommunalbestyrelsen
6. Beslutning om nedsættelse af Projektudvalg for Udvikling af Lokalområder og godkendelse af kommissorium for udvalget
7. Beslutning om nedsættelse af Projektudvalget for Unge og Uddannelse og godkendelse af kommissorium for udvalget i perioden januar 2018 - juni 2019
8. Beslutning om valg, udpegning og indstilling af repræsentanter til udvalg, råd, nævn, kommissioner og bestyrelser m.v.
9. Beslutning om valg af delegerede til KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2018
10. Godkendelse af tid og sted for kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2018
11. Beslutning om befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der virker som giftefogeder
12. Beslutning om underskriftskompetence
13. Beslutning om elektronisk underskrift af beslutningsprotokoller
14. Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i FORS
15. Initiativsag fra John Harpøth(O) - Beslutning om tilbagekaldelse af delegation vedr. Lokalplan 3.793. Godkendelse af dagsorden til byrådsmøde d. 17. januar 2018

Godkendelse af dagsorden til byrådsmøde d. 17. januar 2018

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 17. januar 2018 godkendes.

Beslutning i Byrådet den 17-01-2018
Godkendt.
 
Morten Bjørn Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
4. Godkendelse af ny styrelsesvedtægt

Godkendelse af ny styrelsesvedtægt

Sagsgang og sagstype
Byrådet – 1. behandling, byrådet – 2. behandling
BeslutningssagIndstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. byrådet vedtager det vedlagte udkast til ny styrelsesvedtægt for Holbæk KommuneBeskrivelse af sagen
Efter den gældende styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune nedsætter byrådet
 
 
og følgende stående udvalg:
 
 
Desuden giver den gældende styrelsesvedtægt mulighed for, at byrådet kan tillægge op til to formænd for projektudvalg vederlag svarende til vederlagene til formændene for et stående udvalg. Byrådet kan desuden tillægge op til 12 andre byrådsmedlemmer, der er menige medlemmer af et projektudvalg et vederlag, der svarer til de vederlag, menige medlemmer af stående udvalg oppebærer.
 
Et flertal af det nyvalgte byråd bestående af A, F, L, O og Ø har indgået en politisk aftale, som indebærer, at styrelsesvedtægten skal ændres, således at der fremadrettet skal nedsættes disse udvalg:
 
 
og følgende stående udvalg:
 
 
Den politiske aftale indebærer desuden, at styrelsesvedtægten skal ændres, så det bliver muligt, at tillægge op til tre formænd for projektudvalg og op til 10 menige kommunalbestyrelsesmedlemmer af projektudvalg vederlag.
 
Ved den seneste ændring af styrelsesvedtægten blev rammen for udvalgsvederlag og vederlag til viceborgmester reduceret med 31,4 %, således at vederlagene i 2017 nominelt blev fastholdt, uagtet stigningen i borgmesterens vederlag. Det vedtagne budget for 2018 gør det muligt at igen at hæve rammen udvalgsvederlag til den ramme på 315 % af borgmesterens vederlag, der følger af vederlagsbekendtgørelsen, og rammen for vederlag til viceborgmester til de 10 % af borgmesterens vederlag, der ligeledes følger af vederlagsbekendtgørelsen.
 
Flertallet bestående af A, F, L, O og Ø har aftalt, at formændene for de stående udvalg og de to projektudvalg, der nedsættes i januar 2018 hver tillægges et vederlag på 19 % af borgmesterens vederlag, formanden for det projektudvalg, der nedsættes august 2018, tillægges et vederlag på 15 % af borgmesterens vederlag, og formanden for det særlige Børn og Unge-udvalg tillægges et vederlag på 9 % af borgmesterens vederlag. De menige kommunalbestyrelsesmedlemmer at Økonomiudvalget, de stående udvalg, projektudvalgene og Børn og Unge-udvalget tillægges hver et vederlag på 1/43 af 139 % af borgmesterens vederlag. Første viceborgmester tillægges et vederlag på 10 % af borgmesterens vederlag.  
 
Som bilag 2 er vedlagt et skema, der viser den nuværende styrelsesvedtægt sammenholdt med udkastet til den nye styrelsesvedtægt. Det skal understreges, at der med tilføjelsen af ordet lovgivning i § 10, stk. 3, ikke ændres noget indholdsmæssigt i bestemmelsen.
Lovgivningen skal under alle omstændigheder følges af såvel kommunalbestyrelsen og udvalgene som administrationen, og det ændrer ikke ved, at udvalgene i enhver henseende skal efterleve kommunalbestyrelsens beslutninger, herunder kommunalbestyrelsens fortolkninger af lovgivningen.
 
Som bilag 3 er vedlagt et skema, der viser vederlagenes størrelser i 2017 (i 2018-niveau) og i 2018.
 
Proces
Udkastet til ny styrelsesvedtægt skal behandles to gange af byrådet, jf. styrelseslovens § 2, stk. 2, Ved 1. behandlingen skal udkastet til ny styrelsesvedtægt alene drøftes politisk og derefter oversendes til 2. behandling. Afstemning om udkastet og eventuelle ændringsforslag finder sted i forbindelse med 2. behandlingen den 17. januar 2018.Økonomiske konsekvenser
Når det midlertidige projektudvalg nedsættes, anvendes rammen i vederlagsbekendtgørelsen for udvalgsvederlag på 315 % af borgmesterens vederlag og rammen samme sted for vederlag til viceborgmester på 10 % af borgmesterens vederlag fuldt ud. Det betyder, at der i det midlertidige projektudvalgs funktionsperiode anvendes 780.000 kr. i 2018-prisniveau på årsbasis mere til vederlag.
 
Beløbet er afsat i budgettet for 2018 og frem.Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse
 
VederlagsbekendtgørelsenSagshistorik, henvisninger
Tillægsdagsordenen til byrådets møde den 25. januar 2017Beslutning i Byrådet den 10-01-2018
På vegne af A, F, Ø, O og L fremsatte borgmesteren følgende ændringsforslag:
Det foreslås, at §§ 21 og 22 i det fremlagte udkast til ny styrelsesvedtægt erstattes af følgende §§:
 
§ 21. Første viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 7,6 % af borgmesterens vederlag.
   Stk. 2. Formanden for Udvalget for Børn og Skole oppebærer et vederlag, som udgør 15,2 % af borgmesterens vederlag.
   Stk. 3. Formanden for Udvalget for Ældre og Sundhed oppebærer et vederlag, som udgør 15,2 % af borgmesterens vederlag.
   Stk. 4. Formanden for Socialudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 15,2 % af borgmesterens vederlag.
   Stk. 5. Formanden for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse oppebærer et vederlag, som udgør 15,2 % af borgmesterens vederlag.
  Stk. 6. Formanden for Udvalget for Klima og Miljø oppebærer et vederlag, som udgør 15,2 % af borgmesterens vederlag.
   Stk. 7. Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid oppebærer et vederlag, som udgør 15,2 % af borgmesterens vederlag.
    Stk. 8. Formanden for Børn og Unge-udvalget, der er nedsat i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et vederlag, som udgør 7,6 % af borgmesterens vederlag.
   Stk. 9. Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortrædere af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag
i indtil 9 måneder.
 
§ 22. Kommunalbestyrelsens medlemmer undtagen borgmesteren og udvalgsformændene oppebærer et udvalgsvederlag for at være medlem af Økonomiudvalget, et stående udvalg eller Børn og Unge-udvalget svarende til 1/43 af 131,725 % af vederlaget til borgmesteren.
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med nedsættelse af et særligt udvalg i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse – et projektudvalg – tillægge formanden for udvalget et vederlag, som kan udgøre op til 15,2 % af borgmesterens vederlag. Der kan maksimalt tillægges formænd for projektudvalg vederlag for samlet 45,6 % af borgmesterens vederlag. Kommunalbestyrelsen kan tillægge andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af et projektudvalg et vederlag, som kan udgøre op til 1/43 af 131,725 % af borgmesterens vederlag. Der kan maksimalt tillægges menige medlemmer af projektudvalg vederlag for samlet 10/43 af 131,725 % af borgmesterens vederlag.
   Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tildele andre end kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlem af et projektudvalg, diæter, dog ikke kommunalt ansatte eller andre, som fungerer i forlængelse af deres ansættelsesforhold.
 
Sagen blev oversendt til 2. behandling
 
For stemte 19 (A, F, Ø, O og L)
 
Imod stemte 11 (V, I, C, B)

Supplerende sagsfremstilling
Efter fremsættelsen af ændringsforslaget fra A, F, L, O og Ø er sagen tilføjet et nyt skema over udvalgsvederlagenes størrelsesom bilag 4.

Beslutning i Byrådet den 17-01-2018
Styrelsesvedtægten som ændret ved det fremsatte ændringsforslag godkendt. For stemte 19 (A, O, Ø, F, L).
 
Imod stemte 11 (V, B, C, I).
 
Venstre, Liberal Alliance og Radikale Venstre stemte imod, fordi de mener, at beløbet til vederlag i samme pris- og lønniveau ikke må overstige det beløb, der i 2017 blev anvendt til vederlag til udvalgsformænd m.v.
 
C stemte imod, da partiet ønsker at anvende det vedtagne budget vedrørende vederlagene til udvalgsformand, menige udvalgsmedlemmer m.v.


caseno18-977_#4403621_v1_udkast til ny styrelsesvedtægt.docx
caseno18-977_#4403707_v1_skema - nuværende styrelsesvedtægt og udkast til ny styresesvedtægt.docx
caseno18-977_#4403692_v1_skema - udvalgsvederlag.docx
caseno15-27421_#4411260_v1_skema - udvalgsvederlag ny model.docx

Bilag

Udkast til ny styrelsesvedtægt
Skema - nuværende styrelsesvedtægt og udkast til ny styresesvedtægt
Skema - udvalgsvederlag
Skema - udvalgsvederlag ny model


5. Beslutning om omkonstituering af Kommunalbestyrelsen

Beslutning om omkonstituering af Kommunalbestyrelsen

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. Kommunalbestyrelsen efter endelig vedtagelse af ny styrelsesvedtægt omkonstituerer sig jf. det vedhæftede bilag.

Beskrivelse af sagen
Efter vedtagelsen af en ny styrelsesvedtægt, hvor udvalgsstrukturen er ændret fra et Økonomiudvalg med 7 medlemmer og fem stående udvalg med henholdsvis 7, 5, 5, 5 og 5 medlemmer til et Økonomiudvalg med 9 medlemmer og seks stående udvalg med hver 5 medlemmer, skal der ske en omkonstituering af Kommunalbestyrelsen.
 
Valgene foregår som forholdstalsvalg. Hvis kommunalbestyrelsesmedlemmerne er enige om det, kan dette fraviges.
 
Kommunalbestyrelsens medlemmer har tilkendegivet, at de efter endelig vedtagelse af en ny styrelsesvedtægt vil konstituere sig således:
 
Økonomiudvalget
Christina K. Hansen (formand) (A)
Søren Kjærsgaard (V)
John Harpøth (O)
Sine Agerholm (L)
Emrah Tuncer (B)
Karen Thestrup Clausen (Ø)
Søren Stavnskær (I)
Bente Juul Røttig (F)
Michael Suhr (C)
 
Udvalget for Børn og Skole
Sine Agerholm (L)
Camilla Hove (V)
Mona Rosenberg Larsen (A)
Asbjørn Gerting Olsson (O)
Jarl Falk Sabro (B)
 
Udvalget for Ældre og Sundhed
Jeppe Jakobsen (O)
Carsten Andersen (V)
Mogens Justesen (A)
Leif Juhl (Ø)
Emrah Tuncer (B)
 
Socialudvalget
Bente Juul Røttig (F)
Rasmus Brandstrup Larssen (V)
Derya Tamer (A)
Christina Hvass Hansen (A)
Michael Suhr (C)
 
Udvalget for Klima og Miljø
John Harpøth (O)
Carsten Andersen (V)
Karen Thestrup Clausen (Ø)
Ole Brockdorff (A)
Chr. Ahlefeldt-Laurvig (I)
Udvalget for Kultur og Fritid
Ole Hansen (A)
Morten Bjørn Nielsen (V)
Susanne Utoft (L)
Steen Klink (O)
Solvej Pedersen (B)
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Lars Dinesen (A)
Rasmus Brandstrup Larsen (V)
Lars Qvist (L)
Leif Juhl (Ø)
Søren Stavnskær (I)


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §§ 17 og 24

Sagshistorik, henvisninger
Det konstituerende møde den 6. december 2017, punkt 3

Beslutning i Byrådet den 17-01-2018
Godkendt.


caseno17-55202_#4400561_v1_notat.docx

Bilag

Notat


6. Beslutning om nedsættelse af Projektudvalg for Udvikling af Lokalområder og godkendelse af kommissorium for udvalget

Beslutning om nedsættelse af Projektudvalg for Udvikling af Lokalområder og godkendelse af kommissorium for udvalget

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder nedsættes og sammensættes som beskrevet nedenfor.
 2. Formanden og de fire kommunalbestyrelsesmedlemmer, der i hele perioden januar 2018 til december 2021 er menige medlemmer af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, tillægges vederlag som beskrevet nedenfor.
 3. Kommissorium for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne i valgperioden godkendes.


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Et flertal af kommunalbestyrelsen bestående af A, F, L, O og Ø har indgået en politisk aftale, som indebærer, at der for valgperioden 2018 – 2021 skal nedsættes et projektudvalg for udvikling af lokalområderne.
 
Projektudvalgets sammensætning
Projektudvalget består gennem hele perioden januar 2018 – december 2021 af fem kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvoraf en er formand for udvalget.
Kommunalbestyrelsens medlemmer har tilkendegivet, at de vælger følgende:
 
 
Udvalget kan suppleres med 2-5 lokale aktører, der kan bidrage med indsigt i forholdene i lokalområderne. De eksterne aktører tilknyttes for en nærmere bestemt periode. Den første periode starter fra det ordinære møde i Kommunalbestyrelsen i marts 2018, hvor Kommunalbestyrelsen kan udpege de første eksterne medlemmer.
 
Vederlag
Det foreslås, at formanden for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne tillægges et vederlag på 15,2 % af borgmesterens vederlag, og at de fire kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er menige medlemmer af udvalget, hver tillægges et vederlag på 1/43 af 131,725 % af borgmesterens vederlag.
 
Projektudvalgets opgave
Udvalget skal arbejde for at styrke udviklingen i kommunens lokalområder og sammenhængskraften i kommunen for derigennem at skabe stærkere fællesskaber, mere tryghed og øget selvforståelse i lokalområder og i kommunen som helhed.
 
Projektudvalget har ikke egentlig beslutningskompetence, men indstiller til Økonomiudvalget.
 
Den videre proces
Kommunalbestyrelsen får forelagt en sag om udpegning af de første eksterne medlemmer af projektudvalget i marts 2018.

Økonomiske konsekvenser
Udgifter til projektudvalgets arbejde i valgperioden (4 år)
 
Budgetpost
2018
2019
2020
2021
Mødeafholdelse/forplejning
6000
6000
6000
6000
Deltagelse i/afholdelse af konference, studieture mm.
80.000
80.000
80.000
80.000
Vederlag til projektudvalgets politiske repræsentant
275.577
275.577
275.577
275.577
I alt
361.577
 
361.577
361.577
361.577
 
Udover udgifter til at drive projektudvalget er der udgifter knyttet til den administrative understøttelse af projektudvalgets implementeringsarbejde. Det skønnes, at der skal anvendes ca. 2 årsværk fordelt over valgperioden på projektarbejdet samt ekstra træk på ressourcer andre steder i organisationen.


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §§17, stk. 4, og 24.

Beslutning i Byrådet den 17-01-2018
Godkendt.


caseno18-1395_#4408813_v1_kommissorium - projektudvalget for udvikling af lokalområder.pdf.pdf

Bilag

Kommissorium - Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder.pdf


7. Beslutning om nedsættelse af Projektudvalget for Unge og Uddannelse og godkendelse af kommissorium for udvalget i perioden januar 2018 - juni 2019

Beslutning om nedsættelse af Projektudvalget for Unge og Uddannelse og godkendelse af kommissorium for udvalget i perioden januar 2018 - juni 2019

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Projektudvalget for Unge og Uddannelse nedsættes og sammensættes som beskrevet nedenfor
 2. formanden og de fire kommunalbestyrelsesmedlemmer, der i hele perioden januar 2018 til december 2021 er menige medlemmer af Projektudvalget for Unge og Uddannelse, tillægges vederlag som beskrevet nedenfor
 3. kommissorium for Projektudvalget for Unge og Uddannelse i perioden januar 2018 til juni 2019 godkendes


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Et flertal af Kommunalbestyrelsen bestående af A, F, L, O og Ø har indgået en politisk aftale, som indebærer, at der for hele valgperioden 2018 – 2021 skal nedsættes et projektudvalg for unge og uddannelse. Projektudvalget skal arbejde med større projekter indenfor uddannelsesområdet. Det første projekt, udvalget skal arbejde med, er implementeringen af Folketingets aftale om bedre veje til uddannelse og job.
 
Projektudvalgets sammensætning
Projektudvalget består gennem hele perioden januar 2028 til december 2921 af fem kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvoraf én er formand for udvalget,
 
Kommunalbestyrelsens medlemmer har tilkendegivet, at de vælger følgende:
 
Derudover består udvalget af et antal eksterne medlemmer, som udpeges af Kommunalbestyrelsen for hvert projekt, udvalget skal arbejde med.
 
I perioden januar 2018 til juni 2019, hvor udvalget skal arbejde med implementering af Folketingets aftale om bedre veje til uddannelse og job, foreslås det for at sikre involvering af de berørte parter i implementeringsprocessen, at projektudvalget udover kommunalbestyrelsesmedlemmer består af faglige repræsentanter fra relevante lokale uddannelsesinstitutioner og repræsentanter fra Ungeindsatsen i Holbæk Kommune.
 
Konkret foreslås det, at Kommunalbestyrelsen for perioden januar 2018 til juni 2019 udpeger følgende:
 
Når ledelsen for den kommende nye FGU-institution er valgt, udpeger Kommunalbestyrelsen en repræsentant herfra som medlem af projektudvalget for den resterende del af perioden frem til juni 2019.
 
Vederlag
Det foreslås, at formanden for Projektudvalget for Unge og Uddannelse tillægges et vederlag på 15,2 % af borgmesterens vederlag, og at de fire kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er menige medlemmer af udvalget hver tillægges et vederlag på 1/43 af 131,725 % af borgmesterens vederlag.
 
Aftale om bedre veje til uddannelse og job
En af de store opgaver for Holbæk Kommune i de kommende år bliver at implementere Folketingets ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’, som blev fremlagt i oktober 2017. Aftalen får stor betydning for både kommunens og uddannelsesinstitutionernes arbejde med de unge, som ikke tager den lige vej fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Aftalen lægger sporene for en reform af de forberedende tilbud og vedrører tre områder:
 
Aftalen indebærer, at der skal ske større forandringer hos både de institutioner, som i dag tilbyder forberedende tilbud og i den kommunale opgaveløsning på området. Aftalen skal være implementeret inden sommeren 2019, hvor den nye FGU-institution skal være klar til at modtage elever.
Lovforslaget til udmøntning af aftalen forventes fremlagt inden sommerferien 2018.

Projektudvalgets opgave
Projektudvalgets opgave i perioden januar 2018 til juni 2019 er at implementere Folketingets aftale for så vidt angår de elementer, der har betydning for Holbæk Kommune, f.eks. fastsættelse af ramme for den nye FGU-institution i samarbejde med nabokommuner, udredning af økonomiske konsekvenser af aftalen og udvikling af ny opgaveløsning på berørte områder, blandt andet i udskolingen, virksomhedsindsatsen og ungeindsatsen.

Projektudvalget har ikke egentlig beslutningskompetence, men indstiller til beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

Udover opstarts- og afslutningsmøder arbejder projektudvalget temabaseret. Implementeringsarbejdet tager udgangspunkt i fire temaer:
 
For hvert tema afholdes et arbejdsmøde med deltagelse af en bred kreds af interessenter, herunder unge i målgruppen for FGU. Efter hvert arbejdsmøde afholdes et indstillingsmøde, hvor projektudvalget beslutter, hvad det vil indstille til det stående udvalg.

Den videre proces
Kommunalbestyrelsen får forelagt en sag om udpegning af et yderligere medlem af projektudvalget, når ledelsen af den kommende nye FGU-institution er valgt.
 
I juni 2019 får Kommunalbestyrelsen forelagt en sag om godkendelse af kommissorium og udpegning af nye eksterne medlemmer af projektudvalget i den følgende periode.Økonomiske konsekvenser
Udgifter til projektudvalgets arbejde i projektperioden (1½ år)
Budgetpost
2018
2019 (½ år)
Mødeafholdelse/forplejning
6.000 kr
3.000 kr.
Deltagelse i/afholdelse af konferencer, studieture mm.
80.000 kr
40.000 kr.
Vederlag til projektudvalgets politiske repræsentanter
275.577 kr.
137.789 kr.
I alt
361.577 kr.
180.789 kr.
 
Udover udgifter til at drive projektudvalget er der udgifter knyttet til den administrative understøttelse af projektudvalgets implementeringsarbejde. Det skønnes, at der skal anvendes ca. 3 årsværk fordelt over 1½ år på projektarbejdet samt ekstra træk på ressourcer de steder i organisationen, hvor der skal ske større forandringer, særligt i Uddannelse til Alle Unge og i Læring og Trivsel.

Økonomiske konsekvenser af reformen
Det er endnu uafklaret, hvordan reformen vil påvirke økonomien indenfor de områder, hvor der især skal ske forandringer i opgaveløsningen, dvs. Læring og Trivsel og Uddannelse til Alle Unge. Det er dog udgangspunktet, at økonomien skal holde sig indenfor det gældende budget, og reformens konkrete økonomiske konsekvenser vil blive afdækket undervejs i projektarbejdet.


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §§ 17, stk. 4, og 24


Beslutning i Byrådet den 17-01-2018
Godkendt.


caseno17-20674_#4410458_v1_forslag til kommissorium - projektudvalg unge og uddannelse - 11.01.2018­_2.pdf.pdf
caseno17-20674_#4410131_v1_bilag til kommissorium projektudvalget for unge og uddannelse 2018-2019.pdf.pdf

Bilag

Forslag til Kommissorium - Projektudvalg Unge og Uddannelse - 11.01.2018­_2.pdf
Bilag til kommissorium Projektudvalget for Unge og Uddannelse 2018-2019.pdf


8. Beslutning om valg, udpegning og indstilling af repræsentanter til udvalg, råd, nævn, kommissioner og bestyrelser m.v.

Beslutning om valg, udpegning og indstilling af repræsentanter til udvalg, råd, nævn, kommissioner og bestyrelser m.v.

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Kommunalbestyrelsen:
 
 1. godkender de forslag til indstillinger til
  1. formand og stedfortræder for formand for Beboerklagenævnet, der fremgår af bilag 1, side 4
  2. formand og stedfortræder for Huslejenævnet, der fremgår af bilag 1, side 12
  3. medlemmer og stedfortræder for medlemmer af Skatteankenævnet, der fremgår af bilag 1, side 25
  4. medlem og stedfortræder af medlem af Vurderingsankenævnet, der fremgår af bilag 1, side 35
 
 1. godkender de valg/udpegninger, partierne/listerne – og for så vidt angår visse organer tillige de relevante organisationer - har foreslået/foreslår til de øvrige poster i
· Beboerklagenævnet, jf. side 4 i bilag 1
· Bevillingsnævnet, jf. side 6 i bilag 1
· Fishing Zeeland, jf. side 7 i bilag 1
· Holbæk Bygningsforbedringsfond, jf. side 8 i bilag 1
· Holbæk Erhvervsforum, jf. side 9 i bilag 1
· Holbæk Kulturskole, jf. side 10 i bilag 1
· Holbæk Teater, jf. side 11 i bilag 1
· Huslejenævnet jf. side 12 i bilag 1
· Integrationsrådet jf. side 14 i bilag 1
· KL’s repræsentantskab, jf. side 17 i bilag 1
· Kredsrådet, jf. side 18 i bilag 1
· Kulturregion Midt- og Vestsjælland, jf. side 19 i bilag 1
· LAG Midt- og Vestsjælland, jf. side 20 i bilag 1
· Museum Vestsjælland, jf. side 21 i bilag 1
· Naturpark Åmosen, jf. side 22 i bilag 1
· Produktionsskolen NVPRO/Campus, jf. side 23 i bilag 1
· SEAS-NVE – repræsentantskabet, jf. side 24 i bilag 1
· Stenhus Gymnasium og HF – bestyrelsen, jf. side 26 i bilag 1
· Teatret Fair Play, jf. side 27 I bilag 1
· TVØST – repræsentantskabet, jf. side 28 i bilag 1
· Udsatterådet, jf. side 29 i bilag 1
· UngHolbæk, jf. side 31 i bilag 1
· Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet, jf. side 33 i bilag 1
· Valgbestyrelsen ved kommunale valg, jf. side 34 i bilag 1

Beskrivelse af sagen
På det konstituerende møde foretog Kommunalbestyrelsen ud over valg af borgmester og viceborgmestre, valg medlemmer af Økonomiudvalget og de stående udvalg udpegning af medlemmer til de råd, nævn, kommissioner og bestyrelser m.m., hvor Kommunalbestyrelsen skal være repræsenteret og hvis funktionsperiode er sammenfaldende med den kommunale valgperiode.
 
På det første ordinære møde i den nye valgperiode, skal Kommunalbestyrelsen – i overensstemmelse med KL’s vejledende retningslinjer – valg og udpegninger og indstillinger til en række andre organer
 
Valgene foregår som flertalsvalg, når der skal besættes en post, og som forholdstalsvalg efter d’Hondts metode, når der skal besættes flere poster i det samme organ. Hvis der er enighed om det i byrådet, kan disse regler dog fraviges.
 
Kommunalbestyrelsens medlemmer har tilkendegivet, hvordan posterne agtes besat.
 
Kommunalbestyrelsen vil senere få forelagt sager, hvor der sker udpegning af dels de to medlemmer af Integrationsrådet, der skal udpeges efter indstilling fra henholdsvis Folkeoplysningsudvalget og en skolebestyrelse, og dels det medlem og den suppleant til UngHolbæk, der skal udpeges efter indstilling fra arbejdsgiverorganisationerne.

Beslutning i Byrådet den 17-01-2018
Godkendt.


caseno17-55202_#4411426_v1_deltagelse og repræentation i råd nævn og bestyrelser m.v..docx

Bilag

Deltagelse og repræentation i råd nævn og bestyrelser m.v.


9. Beslutning om valg af delegerede til KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2018

Beslutning om valg af delegerede til KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2018

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. Kommunalbestyrelsen vælger delegerede til KL’s Kommunalpolitiske Topmøde i 2018 som angivet i sagsfremstillingen


Beskrivelse af sagen
Det Kommunalpolitiske Topmøde – deleregeret-mødet – er KL’s øverste organ. I 2018 afholdes mødet den 8. og 9. marts 2018 i Ålborg. Der er for de delegerede fra Holbæk Kommune afrejse den 7. marts 2018.
 
KL’s medlemskommuner udpeger hver en stemmeberettiget delegeret for påbegyndt 8.000 i kommunen.
 
Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune skal til mødet i 2018 vælge 9 stemmeberettigede delegerede blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
 
Valget sker efter forholdstal.
 
Kommunalbestyrelsens medlemmer har tilkendegivet, at de vælger følgende:
 

Lovgrundlag – link
Kl’s love (vedtægter) §§ 3-5
 
Lov om kommunernes styrelse § 24

Beslutning i Byrådet den 17-01-2018
Godkendt.
10. Godkendelse af tid og sted for kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2018

Godkendelse af tid og sted for kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2018

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Kommunalbestyrelsen godkender administrationens forslag til hvor og hvornår de ordinære kommunalbestyrelsesmøder afholdes i resten af 2018.


Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsens ordinære møder i resten af 2018 afholdes i byrådssalen kl. 18.00 følgende datoer:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse § 8

Beslutning i Byrådet den 17-01-2018
Godkendt med den tilføjelse, at der afholdes også møde i Kommunalbestyrelsen tirsdag den 4. september 2018 kl. 18.00 i byrådssalen.
11. Beslutning om befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der virker som giftefogeder

Beslutning om befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der virker som giftefogeder

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Kommunalbestyrelsen beslutter, at der i forbindelse med borgerlige vielser kan ydes befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der foretager sådanne


Beskrivelse af sagen
I efteråret 2014 meddelte det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium, at der ikke var hjemmel til at yde befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer i forbindelse med, at de foretager borgerlige vielser. Indtil da Holbæk Kommune i lighed med hovedparten af landets øvrige kommuner udbetalt kørselsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer i forbindelse med borgerlige vielser.
 
I 2017 vedtog Folketinget en ændring af lov kommunernes styrelse, som skabte hjemmel til, at Kommunalbestyrelsen nu kan beslutte, at der kan ydes befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer her i kommunen efter kommunens almindelige regler for dette.


Økonomiske konsekvenser
Det skønnes, at merudgiften vil være ca. 8.000 kr.
 
Udgiften kan rummes inden for Kommunalbestyrelsens bevilling til befordringsgodtgørelse.


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Byrådet den 17-01-2018
Godkendt.
12. Beslutning om underskriftskompetence

Beslutning om underskriftskompetence

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Kommunalbestyrelsen bemyndiger administrerende direktør Rasmus Bjerregaard og i hans fravær koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen eller koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen til sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene at underskrive dokumenter vedrørende Holbæk Kommunes køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån, påtagelse af garantiforpligtelser og alle bankforretninger.


Beskrivelse af sagen
Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser og andre bankforretninger skal underskrives af borgmesteren eller en af viceborgmestrene og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.
 
I begge de to foregående valgperioder har den administrerende direktør og i hans fravær et andet af direktionens medlemmer været bemyndiget til at underskrive sådanne dokumenter.


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse § 32

Beslutning i Byrådet den 17-01-2018
Godkendt.
13. Beslutning om elektronisk underskrift af beslutningsprotokoller

Beslutning om elektronisk underskrift af beslutningsprotokoller

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Kommunalbestyrelsen:
 1. træffer beslutning om, at beslutningsprotokoller fremover underskrives elektronisk


Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og de stående udvalgs beslutninger indføres i beslutningsprotokoller. Beslutningsprotokollerne skal efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i det pågældende møde.
 
Hidtil har medlemmerne efter hvert møde fysisk skrevet under på et underskriftsark i papirform. Dette underskriftsark er, efter medlemmerne har skrevet under, blevet indscannet og journaliseret af sekretariatet.
 
First Agenda/Prepare har for nyligt tilføjet en mulighed for, at medlemmerne af Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg kan underskrive elektronisk direkte i appen.
 
Rent praktisk kommer der til at være et punkt til sidst på dagsorden, der hedder underskriftsark, som medlemmerne kan godkende og derved underskrive referatet. Når alle har underskrevet på dette ark, kan sekretariatet danne og journalisere en PDF.
 
Denne måde at underskrive en beslutningsprotokol på bruges allerede i andre kommuner, og det ligger i tråd med Holbæk Kommunes digitaliseringsstrategi.


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §§ 8 a, 13 og 20


Beslutning i Byrådet den 17-01-2018
Godkendt.


caseno15-27421_#4407605_v1_bilag til elektronisk underskriftark.docx.docx

Bilag

Vejledning til elektronisk underskriftsark


14. Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i FORS

Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i FORS

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. borgmesteren bemyndiges til at møde på vegne af Kommunalbestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S den 1. februar 2018
 2. borgmesteren bemyndiges til at stemme for den foreslåede vedtægtsændring
 3. borgmesteren bemyndiges til af stemme for de foreslåede sammensætninger af bestyrelsen i Fors Holding A/S og bestyrelsen i Fors A/S.


Beskrivelse af sagen
Fors A/S er fælles forsyningskoncern for kommunerne i Holbæk, Lejre og Roskilde. I forlængelse af nyvalget til kommunalbestyrelsen skal der på en ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2018 formelt vælge otte medlemmer til bestyrelsen for Fors Holding A/S.
 
Dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling er følgende:
 
 
Vedtægtsændring
Ved dannelsen Fors-koncernen i 2015 besluttede ejerkommunerne, at bestyrelsen i Fors Holding A/S skal bestå af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer – to medlemmer fra hver af ejerkommunernes kommunalbestyrelser og to eksterne
 
I forbindelse med selve stiftelsen af FORS besluttede ejerkommunerne, at det var hensigtsmæssigt, at medarbejderne fra de tidligere og nu fusionerede forsyningskoncerner (Holbæk Forsyning, Lejre Forsyning og Roskilde Forsyning) i opstartsperioden var ligeligt repræsenteret i FORS’ bestyrelse. Denne repræsentation var alene af midlertidig karakter, dvs. indtil de medarbejdervalgte repræsentanter fra den nye koncern indtræder i Selskabets bestyrelse senest på den første generalforsamling i 2018.
 
Vedtægterne fik derfor følgende ordlyd:
"Bestyrelsen for Holdingselskabet udgøres af to repræsentanter for hver
Ejerkommune, to eksterne (ikke tilknyttet Ejerkommunerne), hvoraf den
ene er formand, samt én medarbejder indstillet af hver Ejerkommune."
 
Efter selskabsloven har medarbejderne ret til det antal repræsentanter, der svarer til halvdelen af antallet af de generalforsamlingsvalgte. I dette tilfælde har medarbejderne således ret til fire pladser i bestyrelsen i stedet for de tre pladser, de har p.t.
 
De tre kommuner var enige om, at vedtægterne skulle ændres i overensstemmelse hermed, senest når de af medarbejderne i FORS-koncernen valgte repræsentanter indtræder i bestyrelse på den første generalforsamling i 2018.
 
Vedtægterne skal derfor nu ændres, så der kommer til at stå:
 
”Bestyrelsen udgøres af 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
De kommuner, der er de ultimative aktionærer i Selskabet, har ret til hver
at indstille to bestyrelsesmedlemmer.”
 
Foruden de otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vil der med den foreslåede vedtægtsændringer være fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Fors Holding A/S, jf. selskabslovens §140.
 
Medarbejderne i Fors har valgt fire medarbejdere til bestyrelsen.
 
Valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer
Koncernens holdingselskab vil efter ny-konstitueringen bestå af otte medlemmer valgt på generalforsamlingen. Heraf er seks medlemmer udpeget direkte af ejernes kommunalbestyrelser – hver kommunalbestyrelse udpeger to medlemmer, hvoraf det ene medlem desuden sidder i selskabets Forretningsudvalg, mens to medlemmer udpeges af ejerkommunerne i fællesskab. Det foreslås, at disse to medlemmer bliver Asger Kej (formand) og Søren Jensen.
 
Kommunalbestyrelsen valgte på det konstituerende møde, at Steen Klink (O) og Chr. Ahlefeldt-Laurvig (I) skal sidde i bestyrelsen for Fors Holding A/S og at Steen Klink foruden at sidde i bestyrelsen også skal være medlem af selskabets Forretningsudvalg.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-01-2018
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 17-01-2018
Godkendt.


caseno18-1079_#4403989_v1_dagsorden.docx
caseno18-1079_#4403990_v1_allonge til ejeraftale fors holding.pdf
caseno18-1079_#4403991_v1_gældende vedtægter fors holding as.pdf

Bilag

Dagsorden
Allonge til ejeraftale FORS Holding
Gældende vedtægter Fors Holding AS


15. Initiativsag fra John Harpøth(O) - Beslutning om tilbagekaldelse af delegation vedr. Lokalplan 3.79

Initiativsag fra John Harpøth(O) - Beslutning om tilbagekaldelse af delegation vedr. Lokalplan 3.79

Indstilling
John Harpøth (O) indstiller, at:
 1. Delegationen vedr. Lokalplan 3.79, som Byrådet den 15-6-2016 i sag nr. 147 besluttede at administrationen skulle arbejde videre med, tilbagekaldes så Klima & Miljø efter Kommunalbestyrelsens behandling, kan tage sagen på førstkommende udvalgsmøde i udvalget.

Beskrivelse af sagen
Byrådet har delegeret planen til administrationen den 15/6 2016. I sag 147 står der, at:
”A. Lokalplan for teknikhus ved Bygmesterskolen i Holbæk (bilag 1) SEAS NVE har opført en teknikbygning ved Bygmesterskolen. Teknikbygningens placering er dog ikke i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan for området, og placeringen tager ikke hensyn til nærområdets kvaliteter. Formålet med udarbejdelsen af lokalplanen er, at tilvejebringe et plangrundlag, der muliggør en indplacering af et teknikhus. Planforslaget skal sikre en placering, hvor der tages bedre hensyn til de omkringliggende naboer og miljøet, eksempelvis ved tilbagetrækning fra vejen og indplacering i beplantningsbælte. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen vurderes, at kunne delegeres til administrativ behandling.”
 
Sagen er under administrativ behandling i henhold til byrådets beslutning. Høringsfristen for lokalplanen udløber den 19. januar 2018.

Beslutning i Byrådet den 17-01-2018
Godkendt.