UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

10-01-2018 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-01-2018 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært byrådsmøde d. 10. januar 2018
2. Godkendelse af ny styrelsesvedtægt1. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært byrådsmøde d. 10. januar 2018

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært byrådsmøde d. 10. januar 2018

Sagsgang og sagstype
Byrådet
BeslutningssagIndstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. dagsorden til ekstraordinært byrådsmøde den 10. januar 2018 godkendesBeslutning i Byrådet den 10-01-2018
Godkendt
2. Godkendelse af ny styrelsesvedtægt

Godkendelse af ny styrelsesvedtægt

Sagsgang og sagstype
Byrådet – 1. behandling, byrådet – 2. behandling
BeslutningssagIndstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
  1. byrådet vedtager det vedlagte udkast til ny styrelsesvedtægt for Holbæk KommuneBeskrivelse af sagen
Efter den gældende styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune nedsætter byrådet
 
 
og følgende stående udvalg:
 
 
Desuden giver den gældende styrelsesvedtægt mulighed for, at byrådet kan tillægge op til to formænd for projektudvalg vederlag svarende til vederlagene til formændene for et stående udvalg. Byrådet kan desuden tillægge op til 12 andre byrådsmedlemmer, der er menige medlemmer af et projektudvalg et vederlag, der svarer til de vederlag, menige medlemmer af stående udvalg oppebærer.
 
Et flertal af det nyvalgte byråd bestående af A, F, L, O og Ø har indgået en politisk aftale, som indebærer, at styrelsesvedtægten skal ændres, således at der fremadrettet skal nedsættes disse udvalg:
 
 
og følgende stående udvalg:
 
 
Den politiske aftale indebærer desuden, at styrelsesvedtægten skal ændres, så det bliver muligt, at tillægge op til tre formænd for projektudvalg og op til 10 menige kommunalbestyrelsesmedlemmer af projektudvalg vederlag.
 
Ved den seneste ændring af styrelsesvedtægten blev rammen for udvalgsvederlag og vederlag til viceborgmester reduceret med 31,4 %, således at vederlagene i 2017 nominelt blev fastholdt, uagtet stigningen i borgmesterens vederlag. Det vedtagne budget for 2018 gør det muligt at igen at hæve rammen udvalgsvederlag til den ramme på 315 % af borgmesterens vederlag, der følger af vederlagsbekendtgørelsen, og rammen for vederlag til viceborgmester til de 10 % af borgmesterens vederlag, der ligeledes følger af vederlagsbekendtgørelsen.
 
Flertallet bestående af A, F, L, O og Ø har aftalt, at formændene for de stående udvalg og de to projektudvalg, der nedsættes i januar 2018 hver tillægges et vederlag på 19 % af borgmesterens vederlag, formanden for det projektudvalg, der nedsættes august 2018, tillægges et vederlag på 15 % af borgmesterens vederlag, og formanden for det særlige Børn og Unge-udvalg tillægges et vederlag på 9 % af borgmesterens vederlag. De menige kommunalbestyrelsesmedlemmer at Økonomiudvalget, de stående udvalg, projektudvalgene og Børn og Unge-udvalget tillægges hver et vederlag på 1/43 af 139 % af borgmesterens vederlag. Første viceborgmester tillægges et vederlag på 10 % af borgmesterens vederlag.  
 
Som bilag 2 er vedlagt et skema, der viser den nuværende styrelsesvedtægt sammenholdt med udkastet til den nye styrelsesvedtægt. Det skal understreges, at der med tilføjelsen af ordet lovgivning i § 10, stk. 3, ikke ændres noget indholdsmæssigt i bestemmelsen.
Lovgivningen skal under alle omstændigheder følges af såvel kommunalbestyrelsen og udvalgene som administrationen, og det ændrer ikke ved, at udvalgene i enhver henseende skal efterleve kommunalbestyrelsens beslutninger, herunder kommunalbestyrelsens fortolkninger af lovgivningen.
 
Som bilag 3 er vedlagt et skema, der viser vederlagenes størrelser i 2017 (i 2018-niveau) og i 2018.
 
Proces
Udkastet til ny styrelsesvedtægt skal behandles to gange af byrådet, jf. styrelseslovens § 2, stk. 2, Ved 1. behandlingen skal udkastet til ny styrelsesvedtægt alene drøftes politisk og derefter oversendes til 2. behandling. Afstemning om udkastet og eventuelle ændringsforslag finder sted i forbindelse med 2. behandlingen den 17. januar 2018.Økonomiske konsekvenser
Når det midlertidige projektudvalg nedsættes, anvendes rammen i vederlagsbekendtgørelsen for udvalgsvederlag på 315 % af borgmesterens vederlag og rammen samme sted for vederlag til viceborgmester på 10 % af borgmesterens vederlag fuldt ud. Det betyder, at der i det midlertidige projektudvalgs funktionsperiode anvendes 780.000 kr. i 2018-prisniveau på årsbasis mere til vederlag.
 
Beløbet er afsat i budgettet for 2018 og frem.Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse
 
VederlagsbekendtgørelsenSagshistorik, henvisninger
Tillægsdagsordenen til byrådets møde den 25. januar 2017Beslutning i Byrådet den 10-01-2018
På vegne af A, F, Ø, O og L fremsatte borgmesteren følgende ændringsforslag:
Det foreslås, at §§ 21 og 22 i det fremlagte udkast til ny styrelsesvedtægt erstattes af følgende §§:
 
§ 21. Første viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 7,6 % af borgmesterens vederlag.
   Stk. 2. Formanden for Udvalget for Børn og Skole oppebærer et vederlag, som udgør 15,2 % af borgmesterens vederlag.
   Stk. 3. Formanden for Udvalget for Ældre og Sundhed oppebærer et vederlag, som udgør 15,2 % af borgmesterens vederlag.
   Stk. 4. Formanden for Socialudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 15,2 % af borgmesterens vederlag.
   Stk. 5. Formanden for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse oppebærer et vederlag, som udgør 15,2 % af borgmesterens vederlag.
  Stk. 6. Formanden for Udvalget for Klima og Miljø oppebærer et vederlag, som udgør 15,2 % af borgmesterens vederlag.
   Stk. 7. Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid oppebærer et vederlag, som udgør 15,2 % af borgmesterens vederlag.
    Stk. 8. Formanden for Børn og Unge-udvalget, der er nedsat i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et vederlag, som udgør 7,6 % af borgmesterens vederlag.
   Stk. 9. Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortrædere af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag
i indtil 9 måneder.
 
§ 22. Kommunalbestyrelsens medlemmer undtagen borgmesteren og udvalgsformændene oppebærer et udvalgsvederlag for at være medlem af Økonomiudvalget, et stående udvalg eller Børn og Unge-udvalget svarende til 1/43 af 131,725 % af vederlaget til borgmesteren.
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med nedsættelse af et særligt udvalg i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse – et projektudvalg – tillægge formanden for udvalget et vederlag, som kan udgøre op til 15,2 % af borgmesterens vederlag. Der kan maksimalt tillægges formænd for projektudvalg vederlag for samlet 45,6 % af borgmesterens vederlag. Kommunalbestyrelsen kan tillægge andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af et projektudvalg et vederlag, som kan udgøre op til 1/43 af 131,725 % af borgmesterens vederlag. Der kan maksimalt tillægges menige medlemmer af projektudvalg vederlag for samlet 10/43 af 131,725 % af borgmesterens vederlag.
   Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tildele andre end kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlem af et projektudvalg, diæter, dog ikke kommunalt ansatte eller andre, som fungerer i forlængelse af deres ansættelsesforhold.
 
Sagen blev oversendt til 2. behandling
 
For stemte 19 (A, F, Ø, O og L)
 
Imod stemte 11 (V, I, C, B)


caseno18-977_#4403621_v1_udkast til ny styrelsesvedtægt.docx
caseno18-977_#4403707_v1_skema - nuværende styrelsesvedtægt og udkast til ny styresesvedtægt.docx
caseno18-977_#4403692_v1_skema - udvalgsvederlag.docx

Bilag

Udkast til ny styrelsesvedtægt
Skema - nuværende styrelsesvedtægt og udkast til ny styresesvedtægt
Skema - udvalgsvederlag