UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

06-12-2017 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-12-2017 19:00:00


PUNKTER

1. Valg af borgmester
2. Valg af 1. og 2. viceborgmester
3. Valg af medlemmer af Økonomiudvalg, stående udvalg samt kommissioner, råd, nævn og bestyrelser mv
4. Beslutning om tidspunkt for det nykonstituerede byråds første møde1. Valg af borgmester

Valg af borgmester

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Afgørelsessag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at byrådet:
  1. vælger en borgmester

Beskrivelse af sagen
På det konstituerende møde skal byrådet vælge en borgmester blandt byrådets medlemmer.
 
Borgmesteren vælges ved flertalsvalg.
 
Den kandidat er valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås der ikke flertal ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning.
 
Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende.
 
Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer. Hvis flere end to har fået lige mange stemmer ved 2. afstemning trækkes lod om, hvem der går videre til 3. afstemning.

Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning
 
Valget kan ikke foretages ved hemmelig afstemning.

Lovgrundlag – link
§§ 6, stk. 2, og 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Byrådet den 06-12-2017
Valgt blev Christina K. Hansen (A).
 
For stemte 16 (A, F, O og Ø). 15 (B, C, I, L og V) undlod at stemme.
2. Valg af 1. og 2. viceborgmester

Valg af 1. og 2. viceborgmester

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at byrådet:
  1. vælger en 1. og en 2. viceborgmester

Beskrivelse af sagen
På det konstituerende møde vælger byrådet en 1. og en 2. viceborgmester blandt byrådets medlemmer.
 
Valget af 1. og 2. viceborgmester foretages under ét som et forholdstalsvalg efter d’Hondts metode.

Lovgrundlag – link
§§ 6, stk. 5, og 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse
 
§ 1, stk. 2, styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune

Beslutning i Byrådet den 06-12-2017
Valgt som 1. viceborgmester blev John Harpøth (O).
Valgt som 2. viceborgmester blev Søren Kjærsgaard (V).
3. Valg af medlemmer af Økonomiudvalg, stående udvalg samt kommissioner, råd, nævn og bestyrelser mv

Valg af medlemmer af Økonomiudvalg, stående udvalg samt kommissioner, råd, nævn og bestyrelser mv

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at byrådet:
 
  1. godkender den fordeling af posterne til Økonomiudvalget og de stående udvalg, partierne/listerne har foreslået, jf. side 7 og 8 i bilag 1
 
  1. godkender de valg/udpegninger, partierne/listerne – og for så vidt angår Handicaprådet tillige de relevante organisationer - har foreslået til posterne i
· ARGO I/S, jf. side9 i bilag 1
· Beredskabskommission for Vestsjællands Brandvæsen, jf. side 10 i bilag 1
· Børn og Unge-udvalget, jf. side 12 i bilag 1
· CSU Holbæk, jf. side 13 i bilag 1
· Ekspropriationskommissioner, jf. side 14 i bilag 1
· FORS Holding A/S, jf. side 15 i bilag 1
· Fredningsnævnet, jf. side 16 i bilag 1
· Grundlisteudvalget; jf. side 17 i bilag 1
· Handicaprådet jf. side 18 i bilag 1
· Hegnssynet, jf. side 20 i bilag 1
· Overtaksationskommissioner, jf. side 22 i bilag 1
· Taksationskommissioner, ekspropriationsloven, jf. side 23 i bilag 1
· Taksationskommissioner, lov om offentlige veje, jf. side 24 i bilag 1
· Trafikselskabet Movia, jf. side 25 i bilag 1
  1. godkender den indstilling til Hjemmeværnet – distriktsudvalg Vestsjælland, partierne/listerne har foreslået, jf. side 21 i bilag 1

Beskrivelse af sagen
På det konstituerende møde skal byrådet ud over valg af borgmester og viceborgmestre, vælge medlemmer af Økonomiudvalget og de stående udvalg samt medlemmer til de råd, nævn, kommissioner og bestyrelser m.m., hvor byrådet skal være repræsenteret og hvis funktionsperiode er sammenfaldende med den kommunale byrådsperiode.
 
Valgene foregår som flertalsvalg, når der skal besættes en post, og som forholdstalsvalg efter d’Hondts metode, når der skal besættes flere poster i det samme organ. Hvis der er enighed om det i byrådet, kan disse regler dog fraviges.
 
Der er indgået en politisk aftale, som indebærer, at styrelsesvedtægten skal ændres i januar 2018. Når den nye styrelsesvedtægt er vedtaget, sker der en omkonstituering. Processen er nærmere beskrevet i bilag 2.

Lovgrundlag – link
§§ 17, stk. 2 og 3, samt 24, stk. 1 og 3.

Beslutning i Byrådet den 06-12-2017
Godkendt med følgende ændringer:
a) I udvalget ”Uddannelse og Job” vælges Lars Quvist (L) som medlem i stedet for Asbjørn Gerting Olsson (O) (bilag 1, side 8)
b) I Handicaprådet udpeges Tommy Jørgensen, Epilepsiforeningen, Sandby 6, 4520 Svinninge, som suppleant for Conni Valentin Pedersen i stedet for Mogens Hansen (bilag 1, side 19).
 
Et revideret bilag 1, hvor de to ændringer er skrevet ind, og en slåfejl på side 9 er korrigeret, vedhæftes dagsordenspunktet som erstatning for det oprindelige bilag 1 og offentliggøres med referatet.


caseno17-50548_#4378652_v1_deltagelse og repræsentation i udvalg, råd, nævn, kommissioner og bestyrelser mv. - del 1.docx
caseno17-50548_#4378357_v1_notat.docx

Bilag

Deltagelse og repræsentation i udvalg, råd, nævn, kommissioner og bestyrelser mv. - del 1
Notat


4. Beslutning om tidspunkt for det nykonstituerede byråds første møde

Beslutning om tidspunkt for det nykonstituerede byråds første møde

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at byrådet:
  1. afholder et ekstraordinært møde onsdag den 10. januar 2018 kl. 17.00 i byrådssalen
  2. afholder det første ordinære møde onsdag den 17. januar 2018 kl. 18.00 i byrådssalen

Beskrivelse af sagen
Byrådet skal afholde ordinære møder én gang månedligt – bortset fra juli måned. Byrådet vedtager på det første ordinære møde datoerne for de ordinære møder resten af året.
 
Der er indgået en politisk aftale, som indebærer, at der skal vedtages en ny styrelsesvedtægt. En ny styrelsesvedtægt kan kun vedtages efter to behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.
 
Hvis byrådet ønsker at vedtage en ny styrelsesvedtægt endeligt på det første ordinære møde, skal den nye styrelsesvedtægt behandles første gang på et ekstraordinært møde mindst 6 dage før dette. Administrationen foreslår derfor, at byrådet afholder et ekstraordinært møde den 10. januar 2018 med henblik på førstebehandling af ny styrelsesvedtægt.  

Beslutning i Byrådet den 06-12-2017
Godkendt.