UDVALG

Talentrådet

MØDE

Referat

STED

Team-møde

STARTTIDSPUNKT

25-05-2020 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-05-2020 17:00:00


PUNKTER

8. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 4. maj 2020
9. Godkendelse af referatet fra mødet den 29. januar 2020
10. Teamdrøftelse om Kultur og Erhverv
11. Beslutning om støtte til opstart af teatergruppe for unge skuespiltalenter
12. Beslutning om evaluering af Talentkommuneprojektet/TalentHolbæk
13. Indstilling af individuelle talentansøgninger 1. april 2020
14. Beslutning om talentudvikling på idrætsområdet
15. Eventuelt8. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 4. maj 2020

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 4. maj 2020
Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Talentrådet:

 

 1. godkender dagsordenen til Talentrådets møde den 4. maj 2020.
Beslutning i Talentrådet den 04-05-2020

Godkendt.

9. Godkendelse af referatet fra mødet den 29. januar 2020

Godkendelse af referatet fra mødet den 29. januar 2020
Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Talentrådet:

 

 1. godkender referatet fra Talentrådets møde den 29. januar 2020.
Beslutning i Talentrådet den 04-05-2020

Godkendt.

10. Teamdrøftelse om Kultur og Erhverv

Teamdrøftelse om Kultur og Erhverv
Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Drøftelsessag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Talentrådet drøfter kultur og erhverv i forhold til fremtidige indsatser.
Beskrivelse af sagen

Talentrådet har på mødet den 29. januar 2020 ønsket at drøfte temaet Kultur og Erhverv.

På den baggrund har TalentHolbæk arbejdet med at udfolde emnet generelt, og har samlet en række eksempler på dette.

Holbæk Kommune har i forvejen en kunstnerisk og talentudviklende profil, og har fået udarbejdet en talent screeningsrapport for Østdanmark og på baggrund heraf en talentstrategi i et nært samarbejde mellem de eksisterende talentaktører. Projektet har således en bred og mangfoldig kunstnerisk profil med både billedkunst, scenekunst og et tæt samarbejde med musikken i form af MGK-Midtsjælland. Talentkommune-projektet indgår som en direkte kommunal strategi og indsats på talentudviklingsområdet. Holbæk kommune ønsker at styrke talentudviklingen og udvikling af kommunen og egnen som en kunstby. Projektet skal inddrage egnens borgere og virksomheder, og projektet bliver derfor fælles og gennemgående for kommunen.

TalentHolbæk vil på Talentrådets møde fremlægge temaet via eksempler på Kultur og Erhverv.

Beslutning i Talentrådet den 25-05-2020

Drøftet.

1)     Det bakkes op det fremlagte forslag til justeret kurs.

2)     Der ønskes et konkret oplæg til, hvorledes erhvervslivets ønsker og muligheder kan afdækkes i relation til arbejdet med talentudvikling, samt styrke den politiske opbakning og interesse til dette spor.caseno12-14427_#5252250_v1_præsentation kultur og erhverv.pdf

Bilag

Præsentation Kultur og Erhverv


11. Beslutning om støtte til opstart af teatergruppe for unge skuespiltalenter

Beslutning om støtte til opstart af teatergruppe for unge skuespiltalenter
Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Talentrådet støtter oprettelsen af Teatergruppen En Gang Til med lokaler, praktisk hjælp og et tilskud på 20.000 kr.
Beskrivelse af sagen

Talentteatergruppen "En Gang Til" er et talentteater for unge som har gennemført et 3-årigt scenekunstnerisk grundkursus. Gruppen vil som udgangspunkt kun styres af frivillige SGK’ere, og skal gerne producere en forestilling hvert halve år. Disse forestillinger skal så spilles for et frivilligt eller et betalende publikum (Se afsnittet om økonomi) over en periode på omkring en uge. Prøveforløbet vil foregå to dage om ugen (én ”tvungen”, og én frivillig) hen over et halvt år. Skuespillerne bliver valgt ud fra en åben audition, men med det krav at de har en baggrund i et talentudviklingsprogram eller tilsvarende.

 
Ud over produktionen skal frivillige SGK’ere som har interesse deri, også stå for PR og økonomi. Desuden skal der vælges en ledelse, som har til formål at udvælge fremtidige projekter, og evaluere undervejs.

Projektet giver også mulighed for at engagere andre unge kreative talenter, f.eks. billedkunstnere til at designe plakater, fotografer til at tage forestillingsbilleder, musikere til at lave musik mv.

Initiativet skal ses i sammenhæng med Talentkommuneprojektet, der har til formål at:

          Skabe stærke lokale og regionale talentmiljøer, som styrker fællesskabet mellem unge talenter og sikrer en hensigtsmæssig talentfødekæde-struktur samt et kvalificeret rekrutteringsgrundlag til de videregående kunstneriske uddannelser.

          Talent Holbæk har en vision om på sigt at udvikle et østdansk center for kunstnerisk talentudvikling på tværs af billedkunst, scenekunst og musik. Projektets formål er at konsolidere og udbygge den allerede eksisterende talentudvikling. Dette skal skabe bæredygtige rammer for talenteleverne og bringe dem yderligere i spil overfor og sammen med hinanden og det omkringliggende samfund. Talenternes arbejde skal blive synligt og vigtigt lokalt i byrummene, erhvervslivet og i tværgående talentfællesskaber regionalt og nationalt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

 

Støttebeløb kan finansieres af Talentrådets budget 2020.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Talentrådet den 25-05-2020

Ansøgningen støtte med 20.000 kr.

 

Ansøger tilbydes lokaler på Kulturskolen eller Stenhus.caseno12-14427_#5252084_v1_budget teatergruppen en gang til 28.04.2020.pdf.pdf
caseno12-14427_#5252078_v1_projektbeskrivelse af talentteatergruppen en gang til (pdf).pdf.pdf

Bilag

Budget Teatergruppen En Gang Til 28.04.2020.pdf
Projektbeskrivelse af Talentteatergruppen en gang til (PDF).pdf


12. Beslutning om evaluering af Talentkommuneprojektet/TalentHolbæk

Beslutning om evaluering af Talentkommuneprojektet/TalentHolbæk
Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Talentrådet godkender tilbud på evaluering af Talentkommuneprojektet/TalentHolbæk.
Beskrivelse af sagen

Holbæk kommune blev i februar 2019 udvalgt som Talentkommune af Kulturministeriet, og er i den sammenhæng forpligtet til at levere en evalueringsrapport til ministeriet ved udgangen af 2021, når projektet afsluttes.

Uddrag fra bevillingen:

Projektet skal afrapporteres gennem en evaluering efter SMART-kriterierne. Evalueringen skal indgå i videns- og erfaringsindsamlingen fra de støttede projekter i sammenhæng med det landsdækkende netværk for talentudvikling.

 

I vedlagte bilag er der indhentet tilbud fra konsulentfirmaet Pluss på denne evaluering.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

 

Finansieringen af udgiften til evalueringen sker via Talentrådets budget 2020.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Talentrådet den 25-05-2020

Godkendt.caseno12-14427_#5252295_v2_evaluering_talentrådet holbæk_170420.pdf

Bilag

Evaluering_Talentrådet Holbæk_170420


13. Indstilling af individuelle talentansøgninger 1. april 2020

Indstilling af individuelle talentansøgninger 1. april 2020
Sagsgang og sagstype

Talentrådet og Udvalget for Kultur- og Fritid.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Talentrådet:

 

 1. indstiller individuel talentstøtte 2020 til ansøgninger pr. 1. april 2020 til Udvalget for Kultur og Fritid.
 2. indstiller at der afsættes 100.000 kr. af Talentrådets budget til ansøgning om individuel talentstøtte med ansøgningsfrist 1. oktober 2020.
Beskrivelse af sagen

Kultur- og Fritidssekretariatet har modtaget 4 ansøgninger om individuel talentstøtte til ansøgningsfristen 1. april.

 

Ansøgningerne fordeler sig med alle 4 ansøgninger på sport/idræt og dermed ingen ansøgninger indenfor billedkunst og scenekunst.

 

Der er afsat 100.000 kr. til støtte af individuelle talentansøgninger.

 

Alle ansøgere opfylder betingelserne for at komme i betragtning til individuel talentstøtte

som er defineret med følgende kriterier:

 

 • Primært være mellem 13 og 22 år, dog kan yngre under særlige omstændigheder
 • komme i betragtning.
 • Være bosiddende i Holbæk Kommune på tildelingstidspunktet.
 • Besidde specielle evner indenfor det ansøgte felt og samtidig vise vilje og evne til
 • at udvikle disse potentialer yderligere
 • Være indstillet på at indgå i et udviklingsperspektiv som rækker 2 – 3 år frem.
 • Indstilles til støtte af træner/fagperson/coach (man kan ikke indstille sig selv
 • eller sine børn)
 • Medsende en udtalelse fra lærer/skole/uddannelsesinstitution mv.
 • Redegøre for, hvordan man tænker at kunne inspirere andre i forhold til sit talent og dermed bidrage og indgå aktivt i kommunens kulturelle/sportslige liv eller på anden måde understøtte kommunens talentstrategi.

 

Der er udarbejdet oversigt over ansøgerne hvor det fremgår hvilken aktivitet der er tale om samt hvilke udgifter der søges støtte til.

 

Oversigt over ansøgerne samt ansøgernes ansøgninger sendes i særskilt bilag til Talentrådets medlemmer.

 

For at sikre den individuelle talentudvikling under COVID-19, foreslår administrationen at der afsættes 100.000 kr. til en ansøgningsrunde mere i 2020 med frist 1. oktober.

Økonomiske konsekvenser

Talentrådet har afsat 100.000 kr. til støtte af individuelle talentansøgninger.

 

Indstillinger af individuel talentstøtte betales af Talentrådets budget 2020.

 

Talentrådet har et budget på 400.000 kr. i 2020.

Der er i 2020 afsat

-         100.000 kr. individuel talentstøtte

-         100.000 kr. til Talent Holbæk

Der er forslag om støtte på

-           20.000 kr. til opstart af teatergruppe

-           80.000 kr. til evaluering af Talent Holbæk

-         100.000 kr. til individuel talentstøtte – 2. ansøgningsrunde i 2020

Beslutning i Talentrådet den 25-05-2020

Indstillingens punkt 1.
På grund af COVID-19 udsætter Talentrådet behandlingen af individuel talentstøtte til den 27. oktober 2020. Der åbnes op for en ny ansøgningsfrist 1. oktober 2020.
 

Indstillingens punkt 2
Kan ikke imødekommes.caseno12-14427_#5255059_v1_oversigt over ansøgninger 1 april 2020 nn.pdf.pdf

Bilag

Oversigt over ansøgninger 1 april 2020 NN.pdf


14. Beslutning om talentudvikling på idrætsområdet

Beslutning om talentudvikling på idrætsområdet
Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Talentrådet:

 1. beslutter om talentudviklingen på idrætsområdet skal fortsætte på baggrund af vurderingerne på idrætsområderne badminton og fodbold.
 2. beslutter om der skal ydes støtte til Holbæk-modellen for fysisk aldersrelateret træning
Beskrivelse af sagen

Resume af sagen:

Talentrådet besluttede den 20. februar 2018 at igangsætte fase 1 i udviklingen af talentmiljøer på idrætsområdet.

 

Talentrådets anbefaling af strategi til screening af fase 1:

De i afsnittet ”Talentudviklingsmiljøerne” nævnte klubber/miljøer – i første omgang svømning, basketball, badminton, fodbold og håndbold – inviteres til at deltage en analyse i det beskrevne ”TalentKlubKoncept”. Analysen varetages af Bo Ømosegaard fra Badminton Danmark, der har udviklet og gennemprøver konceptet, og en centralt placeret fagperson indenfor den aktuelle idrætsgren, der kommer udefra. Analysen foretages i et tæt samarbejde med klubberne/miljøet.

På baggrund af konklusionerne i analysen beslutter klubberne/miljøerne, om de ønsker at være en del af Holbæk Kommunes talentudviklingsstrategi.

Klubberne/miljøerne forpligter sig herved til

• at satse på talentudvikling på ungdomssiden og på at skabe attraktive træningsmiljøer på seniorsiden

• i fællesskab at arbejde med at rekruttere unge til klubberne

• at have et fælles fokus på trænerudvikling

• at samarbejde om at bruge fælles faciliteter til at fremme idrætten, herunder bl.a. Stenhus Testcenter

Talentrådet og Holbæk kommune forpligter sig til

• at støtte klubbernes arbejde med at følge op på analysens konklusioner

• at støtte trænerudviklingen

• at hjælpe klubberne med de administrative opgaver

• at støtte klubbernes brug af de fælles faciliteter til at fremme idrætten

• at støtte et samarbejde mellem klubberne, SFO og skolerne om at fremme børn og unges fysiske aktivitet, leg og læring og motivation til at blive aktiv i klubbernes fællesskab

 

Talentrådet besluttede den 29. august 2019, at der for talentrådet ”skal præsenteres en status fra for på badminton, fodbold, svømning og basketball”.

Bo Ømosegaard og Per Farbøl gav på mødet en status på talentudviklingen på

idrætsområdet.

Med baggrund i denne status tages talentrådet stilling til, hvorvidt der er behov for en ændret arbejdsproces på området eller hvorvidt arbejdet fortsætter med udgangspunkt i den fremlagte status

 

Talentrådet besluttede den 29. januar 2020, at der til Talentrådets møde den 4. maj 2020 skal udarbejdes skriftlig tilbagemelding med en vurdering af idrætterne badminton og fodbold. På baggrund af vurderingerne vil Talentrådet tage stilling til det videre arbejde.

Vurderingerne af basketball og svømning afventer.

Med baggrund i vurderingerne af idrætsområderne badminton og fodbold skal Talentrådet tage stilling til, hvorvidt denne opgave om talentudvikling på idrætsområdet skal fortsætte.

 

I relation til talentudviklingen på idrætsområdet søger Stenhus IK Talentrådets støtte til gennemførelse af trænings-/uddannelsesforløb i 10 måneder.

 

Holbæk-modellen for fysisk aldersrelateret træning er træning på tværs af idrætsforeninger

i Holbæk Kommune. Stenhus IK ønsker i samarbejde med Stenhus Testcenter, HBK, HTPK, HB&I og gerne enten basket eller håndbold, at gøre en integreret indsats for at øge kvaliteten af den fysiske motoriske træning i børneårgangene.

 

Projektet er målrettet børn i alderen 9-12 år i fire idrætsgrene.

 

Talentrådets søges om støtte til gennemførelse af Holbæk-modellen med i alt kr. 150.000 kr.

 

Vedlagt som bilag følger beskrivelse og budgetoverslag til Børneprojekt 2020/2021.

Beslutning i Talentrådet den 25-05-2020

Bo Ømosegaard og Per Farbøl gav på mødet en vurdering af talentudviklingen på idrætsområderne fodbold og badminton.

Talentrådet ønsker yderligere oplysninger til ansøgningen om aldersrelateret træning.

Talentrådet holder ekstraordinært møde medio juni hvor ansøgning om aldersrelateret træning behandles.caseno12-14427_#5255046_v1_rapport - talentudvikling på idrætsområdet pr. 304 2020.pdf
caseno12-14427_#5255050_v1_ansøgning om støtte til børneprojekt.pdf
caseno12-14427_#5255052_v1_børneprojekt om alderrelateret fysisk træning - buget.pdf

Bilag

Rapport - talentudvikling på idrætsområdet pr. 30/4 2020
Ansøgning om støtte til Børneprojekt
Børneprojekt om alderrelateret fysisk træning - buget


15. Eventuelt

Eventuelt
Beslutning i Talentrådet den 25-05-2020

Intet.