UDVALG

Talentrådet

MØDE

Referat

STED

mødelokale hos Sparekassen Sjælland

STARTTIDSPUNKT

29-01-2020 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-01-2020 17:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. januar 2020
2. Godkendelse af referatet fra mødet den 29. august 2019
3. Orientering om Holbæk Cykelsports etablering af lokalt A-Team
4. Orientering om status for arbejdet med Talent Holbæk
5. Beslutning af mødeplan for 2020
6. Orientering om talentudvikling på idrætsområdet
7. Eventuelt1. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. januar 2020

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. januar 2020
Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

1. godkender dagsordenen til Talentrådets møde den 29. januar 2020.

Beskrivelse af sagen

Det er Anders Bo Hansens sidste møde i Talentrådet da han stopper i Holbæk Kommune. Anders Bo Hansen afløses fremadrettet af Morten Mygind, som er leder af Holbæk by´s skoler Absalon og Bjergmarken. Pladsen i Talentrådet er fra folkeskoleområdet.

Beslutning i Talentrådet den 29-01-2020

Godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 29. august 2019

Godkendelse af referatet fra mødet den 29. august 2019
Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

1. godkender referatet fra Talentrådets møde den 29. august 2019.

Beslutning i Talentrådet den 29-01-2020

Godkendt.

3. Orientering om Holbæk Cykelsports etablering af lokalt A-Team

Orientering om Holbæk Cykelsports etablering af lokalt A-Team
Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Orienteringssag.

Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

  1. tager orientering til efterretning med henblik på om der skal udarbejdes en beslutningssag til Talentrådets møde i marts måned.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Cykelsport vil etablere et lokalt funderet A-Team fra og med april 2020.

A-Team skal være klubbens talentudvikling for 12-14 ryttere i alderen 18-19 år der skal danne en platform hvor rytterne kan udvikle sig til at blive etablere ryttere til den danske A-klasse.

Til etablering af A-Team søges om en aftale på 2 eller 3 år der i hvert år støttes med 50.000 kr. fra Talentrådet.

I medsendte bilag beskriver Holbæk Cykelsport nærmere om indhold, budget og kommissorium.

Til Talentrådets møde kommer repræsentanter fra Holbæk Cykelsport og præsentere projekt A-Team.

På dette møde vil der alene ske en præsentation af projektet. Ifald talentrådet ønsker at støtte projektet, vil der på det førstkommende møde i talentrådet til marts måned blive påsat en beslutningssag herom. Ifald talentrådet ikke ønsker at støtte projektet, kommer der ingen sat på til marts.

Økonomiske konsekvenser

Talentrådet har et budget 2020 på 375.000 kr.

Heraf der er der bevilget 100.000 kr. til Talent Holbæk og 100.000 kr. til individuel Talentstøtte.

Der er bevilget støtte til screeningen af idrætsområdet for ca. 70.000 kr.

Talentrådet har derfor ca. 100.000 kr. til kunne støtte talentmiljøer med.

Beslutning i Talentrådet den 29-01-2020

Henrik Egholm fra Holbæk Cykelsport præsenterede på mødet – projekt A-Team.

Præsentationen tog Talentrådet til efterretning.

Talentrådet finder, at projektet ikke falder ind under Talentrådets område – idet Talentrådet ønsker at støtte lokale miljøer - ikke bare et hold. caseno12-14427_#5164221_v1_kommissorium for dcu a-team.pdf
caseno12-14427_#5164217_v1_dcu a-team, præsentation.pdf
caseno12-14427_#5164209_v1_ansøgnign til holbæk talentråd fra hcs.pdf

Bilag

Kommissorium for DCU A-Team
DCU A-Team, præsentation
Ansøgnign til Holbæk Talentråd fra HCS


4. Orientering om status for arbejdet med Talent Holbæk

Orientering om status for arbejdet med Talent Holbæk
Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Orienteringssag.

Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

  1. drøfter status for arbejdet ned Talent Holbæk.
Beskrivelse af sagen

Talentkoordinator Henrik Mosbæk vil på Talentrådets møde give en status på arbejdet med Talent Holbæk. Der vil være en præsentation fra arrangementer og fra første konference for Talentnettet.

Som oplæg til status har Henrik Mosbæk udarbejdet følgende bilag som er vedlagt dagsordenen:

  • Status notat for Talent Holbæk sammenholdt med målsætninger i udviklingsprojektet
  • Folder for Talent Holbæk med 4 GK-tilbud
  • Folder for Præ-MGK (nyt talentudviklingstilbud på musikområdet)
  • Tids-og kommunikationsplan for Talent Holbæk.
Beslutning i Talentrådet den 29-01-2020

Talentkoordinator Henrik Mosbæk gav en orientering på mødet om arbejdet med Talent Holbæk.

 

Talentrådet tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkning:

-         Talentrådet opfordrer til at Advisory Board tilføjes et medlem fra billedkunstområdet.

 

Til Talentrådets møde i marts måned fremlægges kommissorium for Advisory Board.

 

Talentrådet vil gerne se forslag på inddragelse af erhvervslivet i Talent Holbæk til næste møde i marts måned.caseno12-14427_#5162146_v2_status talent holbæk januar 2020.pdf
caseno12-14427_#5162157_v1_tids-og kommunikationsplan revideret august 2019.pdf
caseno12-14427_#5162153_v1_præ mgk-compressed.pdf
caseno12-14427_#5162149_v1_talent holbaek flyer.pdf

Bilag

Status Talent Holbæk Januar 2020
Tids-og Kommunikationsplan revideret august 2019
PRÆ MGK-compressed
Talent Holbaek flyer


5. Beslutning af mødeplan for 2020

Beslutning af mødeplan for 2020
Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

  1. godkender forslag til mødedatoer for 2020.
  2. godkender indhold/emner til de planlagte møder.
Beskrivelse af sagen

Talentrådets møder planlægges til månederne marts, maj, august og oktober.

 

Forslag til Talentrådets møder i 2019:

 

-         Torsdag den 19. marts 2020 kl. 15.00 – 17.00

-         Mandag den 4. maj 2020 kl. 15.00 – 17.00

-         Torsdag den 27. august 2020 kl. 15.00 – 17.00

-         Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 15.00 – 17.00

 

Forslag til fremtidige punkter

-         Behandling af ansøgninger om individuel talentstøtte – ansøgningsfrist 1. april. Talentrådets indstilling behandles af Udvalget for Kultur og Fritid 3. juni 2020.

-         Overordnede strategiplan for Talent Holbæk 2025 – nedsættelse af arbejdsgruppe.

-         Dialogmøde med Udvalget for Kultur- og Fritid og Borgmesteren – drøftelse af indhold og tidspunkt.

-         Andet! Emner fra Talentrådets medlemmer!

Beslutning i Talentrådet den 29-01-2020

Mødedatoen 19. marts ændres til 18. marts 2020 – øvrige mødedatoer er godkendt.

 

Følgende punkter blev godkendt.

-         Møde i marts måned – Talent Holbæk kommissorium samt overordnede strategi for Talent Holbæk 2025.

-         Mødet i maj måned – behandling af ansøgninger til individuel talentstøtte.

-         Møde med Udvalg for Kultur og Fritid og Borgmester planlægges til 9. september 2020.

6. Orientering om talentudvikling på idrætsområdet

Orientering om talentudvikling på idrætsområdet
Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Orienteringssag.

Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

  1. tager status på talentudvikling på idrætsområdet til orientering.
Beskrivelse af sagen

Talentrådet besluttede den 20. februar 2018 at igangsætte fase 1 i udviklingen af talentmiljøer på idrætsområdet.

Projektet har trukket ud, men til det første møde i talentrådet 2020 blev det på møde den 29-08-2019 besluttet, at der for talentrådet ”skal præsenteres en status fra for på badminton, fodbold, svømning og basketball”.

Bo Ømosegaard og Per Farbøl giver på mødet en status på talentudviklingen på idrætsområdet.

Med baggrund i denne status tages talentrådet stilling til, hvorvidt der er behov for en ændret arbejdsproces på området eller hvorvidt arbejdet fortsætter med udgangspunkt i den fremlagte status

Beslutning i Talentrådet den 29-01-2020

Bo Ømosegaard og Per Farbøl gav på mødet en status på undersøgelsen af talentudviklingen på idrætsområdet.

 

Til Talentrådets møde i maj måned udarbejdes skriftlig tilbagemelding med en vurdering af idrætterne badminton og fodbold. På baggrund af vurderingerne vil Talentrådet tage stilling til det videre arbejde.

 

Vurderingerne af basketball og svømning afventer.  

7. Eventuelt

Eventuelt
Beslutning i Talentrådet den 29-01-2020

Anders Bo Hansen stopper i Holbæk Kommune og sagde tak for samarbejdet i Talentrådet.