UDVALG

Talentrådet

MØDE

Referat

STED

mødelokale hos Sparekassen Sjælland

STARTTIDSPUNKT

29-08-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-08-2019 17:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. august 2019
2. Godkendelse af referatet fra mødet den 7. maj 2019
3. Beslutningssag - godkendelse af TalentHolbæks handelplan og tids- og kommunikationsplan
4. Orientering om talentudvikling på idrætsområdet
5. Eventuelt1. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. august 2019

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. august 2019
Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

1. godkender dagsordenen til Talentrådets møde den 29. august 2019.

Beslutning i Talentrådet den 29-08-2019

Godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 7. maj 2019

Godkendelse af referatet fra mødet den 7. maj 2019
Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

1. godkender referatet fra Talentrådets møde den 7. maj 2019.

Beslutning i Talentrådet den 29-08-2019

Godkendt.

3. Beslutningssag - godkendelse af TalentHolbæks handelplan og tids- og kommunikationsplan

Beslutningssag - godkendelse af TalentHolbæks handelplan og tids- og kommunikationsplan
Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

  1. godkender handleplan for TalentHolbæk
  2. godkender tids- og kommunikationsplan.
Beskrivelse af sagen

TalentHolbæk har ansat Henrik Mosbæk som Talentkoordinator og er organiseret i Holbæk Kommune som en del af Holbæk Kulturskole.

 

Talentrådet vil på mødet blive præsenteret for en tids- og kommunikationsplan samt en handleplan for TalentHolbæk de første seks måneder.

 

Præsentation tager udgangspunkt i formålet fra Kulturministeriets pulje og Talentrådets beslutning om indsatser.

 

Fra Kulturministeriets/SLKS bevilling fra ” Puljen til etablering af netværk af talentkommuner har til formål at:

          Skabe stærke lokale og regionale talentmiljøer, som styrker fællesskabet mellem unge talenter og sikrer en hensigtsmæssig talentfødekæde-struktur samt et kvalificeret rekrutteringsgrundlag til de videregående kunstneriske uddannelser.

          Opkvalificere lokale talentudviklingstilbud på grundkursusniveau med større diversitet i de kunstarter, unge talenter arbejder indenfor, og i sammenhæng med såvel skoleliv som talentudviklingsforløb på kommunale talent- og kulturskoler samt videregående kunstneriske uddannelser mv. ”

          Styrke samspillet, faglig udveksling og koordinering mellem forskellige lokale talentfremmende initiativer og andre relevante lokale, regionale og nationale aktører gennem etablering af partnerskaber. ”

 

Talentrådet har udvalgt 4 tværgående indsatser for talentarbejdet:
 

          Synlighed

          Fysiske rammer

          Faglighed i spil

          Ledelse på tværs

 

På Talentrådets mødet vil Talentkoordinator Henrik Mosbæk deltage og præsentere TalentHolbæks handleplan samt tids- og kommunikationsplan.

 

Præsentation af handleplan, tids- og kommunikationsplan er medsendt som bilag.

Beslutning i Talentrådet den 29-08-2019

Indstilling punkt 1 handleplan og punkt 2 tidsplan er godkendt med følgende bemærkninger:

-         Advisory Board nedsættes inden udgangen af september 2019, herunder afstemning af rammerne i organisationsstrukturen – hvem gør hvad,

-         Talentrådet ønsker synlighed i form af to nationale nyheder om året og et nyhedsbreven side pr. kvartal og at der tilknyttes unge til kommunikationen – ung til ung samt udarbejdelse af logo,

-         Forskning på længere sigt indgår i projektet – hvad skal der forskes i og hvad er unik for projektet!caseno12-14427_#5016665_v1_talent holbæk 2019-21 tids-og kommunikationsplan revideret august 2019.pdf.pdf
caseno12-14427_#5016669_v2_præsentation af talentkommuneprojekt 2019 - 21 talentrådet 29.08.2019 hm (002).pptx.pdf

Bilag

Talent Holbæk 2019-21 Tids-og Kommunikationsplan revideret august 2019.pdf
Præsentation af Talentkommuneprojekt 2019 - 21 Talentrådet 29.08.2019 HM (002).pptx


4. Orientering om talentudvikling på idrætsområdet

Orientering om talentudvikling på idrætsområdet
Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Orienteringssag.

Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

  1. tager status på talentudvikling på idrætsområdet til orientering.
Beskrivelse af sagen

Talentrådet besluttede den 20. februar 2018 at igangsætte fase 1 i udviklingen af talentmiljøer på idrætsområdet.

 

Strategien til fase 1, der skal danne grundlag for arbejdet med foreningerne er sammenfattet en præsentationen ”Udvikling af talentmiljøer”.

 

Bo Ømosegaard fra Talentrådet står for fase 1 og vil på mødet give en status.
 


Status fra Talentrådets mødet den 18-09-2018:

Det indledende arbejde omkring aftale med sportsfaglige konsulenter indenfor de enkelte idrætsgrene er nu på plads.

Planlægning og gennemførelse af møder med foreningerne er i gang. De første møde med Holbæk Badmintonklub er holdt i september måned.

 

Til Talentrådets møde den 14. november 2018, vil tilbagemelding på talentudviklingen fra 3 ud af de 5 foreninger blive forelagt Talentrådet.

 

Samlet rapport fra de 5 foreninger forventes færdig i december 2018.

 

Opfølgning:

Den planlagte færdiggørelse af tilbagemelding på talentudviklingen ved årets udgang i 2018, blev udsat for alle de valgte idrætsgrene da Holbæk Sportsbys ibrugtagning 1. januar 2019 blev udsat.

Efter at Holbæk Sportsby er taget i brug og foreningerne er ved at finder sig til rette, starter dialogen med foreningerne op igen.

 

Bo Ømosegaard og Per Farbøl vil på mødet give en aktuel status.

Beslutning i Talentrådet den 29-08-2019

Bo Ømosegaard og Per Farbøl gav på mødet en status på talentudviklingen på idrætsområdet.

Vilkårene for foreningerne har ændret sig. Der er behov for at udarbejde en udviklingsplan der kan understøtte foreningerne.

Der er fokus på badminton, fodbold, svømning og basketball.

Tilbagemeldingen på udviklingsplanerne i foreningerne vil blive præsenteret for Talentrådet indenfor de næste tre måneder.  

5. Eventuelt

Eventuelt
Beslutning i Talentrådet den 29-08-2019

Talentrådet vil til kommende møde have et punkt på dagsordenen om – Talentstrategi 2.0.