UDVALG

Talentrådet

MØDE

Referat

STED

mødelokale hos Sparekassen Sjælland

STARTTIDSPUNKT

07-05-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-05-2019 17:00:00


PUNKTER

8. Godkendelse af dagsorden til mødet den 7. maj 2019
9. Godkendelse af referatet fra mødet den 26. februar 2019
10. Drøftelse med borgmester om samspil mellem talentarbejde og udvikling af Holbæk Kommune
11. Beslutning om principgodkendelse af fremtidig organisering af talentarbejdet i Holbæk Kommune
12. Beslutning om støtte til Holbæk Drama College
13. Beslutning om støtte til Holbæk Svømme klub
14. Indstilling af individuelle talentansøgninger 2019
15. Eventuelt8. Godkendelse af dagsorden til mødet den 7. maj 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 7. maj 2019

Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 

1. godkender dagsordenen til Talentrådets møde den 7. maj 2019.


Beslutning i Talentrådet den 07-05-2019

Godkendt.

9. Godkendelse af referatet fra mødet den 26. februar 2019

Godkendelse af referatet fra mødet den 26. februar 2019

Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

1. godkender referatet fra Talentrådets møde den 26. februar 2019.


Beslutning i Talentrådet den 07-05-2019

Godkendt.

10. Drøftelse med borgmester om samspil mellem talentarbejde og udvikling af Holbæk Kommune

Drøftelse med borgmester om samspil mellem talentarbejde og udvikling af Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 1. sammen med borgmesteren drøfter hvorledes talentarbejde bedst muligt kan understøtte den ønskede politiske udvikling for Holbæk Kommune.

Beskrivelse af sagen

Talentrådet arbejder løbende for at forbedre rammevilkår for talentudvikling i Holbæk kommune. I bestræbelserne på at skabe den bedst mulige synergi mellem Talentrådets indsatser og de øvrige politiske indsatser for udvikling af Holbæk kommune er borgmesteren inviteret til dialogmøde tirsdag den 7. maj mellem kl. 15-16.

Emner til fælles drøftelse kunne være områder som:

 1. hvordan fastholder og tiltrækker vi unge borgere på de alderstrin, der er underrepræsenteret i kommunen (se IDAN-rapport – vedlagt som bilag)
 2. hvordan skaber vi muligheder for, at unge som indgår i talent- og elitemiljøerne i Holbæk, får gode muligheder for at tage en uddannelse på videregående niveau og samtidig kan fastholde kontakten til de lokale miljøer?
 3. Kan kommune og talentråd samarbejde med nærliggende uddannelsesinstitutioner og sikre fx bilordninger til talenterne, så vil det øge sandsynligheden for, at man kan fastholde og tiltrække talenter til byens idrætsmiljøer?
 4. Kan vi udvikle på sammenhæng mellem talentmiljøer og folkeskole?
 5. Kan vi sammen skabe miljøer hvor man kan leve og bo billigt lokalt?
 6. Kan vi sammen understøtte udvikling af jobmuligheder for de unge talenter. Set i lyset af, at erhvervsuddannelsesområdet i et eliteidrætsperspektiv er det svagest udviklede område herhjemme i forhold til fleksible job-/og uddannelsesmuligheder, så ligger der potentiale i at udvikle en model, der i samarbejde med lokale og eller regionale virksomheder og/eller håndværksmestre søger at tage hånd om problemstillingen.

Beslutning i Talentrådet den 07-05-2019

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen kvitterede på mødet for Talentrådets arbejde med talentudvikling.

Der er bred enighed om, at talentudvikling handler om udvikling af talentmiljøer.

Gennem mødets drøftelser var der enighed om at Holbæk Kommune som talentkommune skal markedsføres gennem ”Talent Holbæk” som Kulturministeriet støtter med 950.000 kr. over tre år.

Der blev aftalt tre spor, som Borgmesteren gerne ser, at Talentrådet arbejder videre med, og fremkommer med input til:

-         Tilrettelæggelse af uddannelseskonference, - gerne tilrettelagt i samarbejde med Ungerådet

-         Fokus på samarbejde med folkeskolerne om kompetenceklynger set op imod talentmiljøerne. Også ung til ung mellem folkeskole og gymnasialt niveau.

-         Afdække rammevilkår for fastholdelse af unge f.eks. i forhold til bolig og jobmulighedercaseno12-14427_#4694589_v1_rapport - udvikling af talentmiljøer - idræt - juni 2018.pdf.pdf

Bilag

Rapport - Udvikling af talentmiljøer - idræt - juni 2018.pdf


11. Beslutning om principgodkendelse af fremtidig organisering af talentarbejdet i Holbæk Kommune

Beslutning om principgodkendelse af fremtidig organisering af talentarbejdet i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Talentrådet

Beslutningssag


Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 1. beslutter principgodkendelse af fremtidig organisering af talentarbejdet i Holbæk Kommune

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune er udpeget af Kulturministeriet til talentkommune i årene 2019 - 2021. Projektet har titlen: ”TalentHolbæk”.

Talentrådet har tidligere udvalgt 4 tværgående indsatser for talentarbejdet:

 • Synlighed
 • Fysiske rammer
 • Faglighed i spil
 • Ledelse på tværs

I forslaget til ny organisering for TalentHolbæk lægges der op til, at der under Talentrådet nedsættes en midlertidig styregruppe for 1 år, der får til opgave, at afsøge behov og muligheder for overordnet styring i resten af projektperioden med TalentHolbæk.

Desuden indgår de to koordinatorer for henholdsvis HDC og BGK i den fremtidige organisering.

Som noget nyt oprettes en stilling som tværgående talentkoordinator, der får til opgave at effektuere talentrådets 4 tværgående indsatser sammen med en række andre koordinerende funktioner.

Sekretariatet for TalentHolbæk placeres på Holbæk Kulturskole med ledelse, administration, kommunikation samt elevadministration for HDC.

Budget og finansiering af TalentHolbæk

TalentHolbæk har et årligt budget på anslået 1,075 mio. kr.

Finansieringen dækkes årligt således:

Kulturministeriet

0,317 mio. kr.

Holbæk Kommune

0,5 mio. kr.

Talentrådet

0,1 mio. kr.

Øvrige indtægter – fra sponsorater/fundraising*

0,1 - 0,2 mio. kr.*

*Beløbet er anslået 


Beslutning i Talentrådet den 07-05-2019

Godkendt

 

Dog således at der samtidig indarbejdes et ”Advisory Board” med repræsentanter fra den nuværende HDC fond samt en repræsentant fra Talentrådet.

Der er udarbejdet bilag med forslag til ny organisationsstruktur inkl. advisory board som er vedlagt referatet.caseno12-14427_#4920674_v1_talentholbæk organisationsforslag.pdf
caseno12-14427_#4929251_v1_talentholbæk organisationsstruktur_besluttet_7.5.2019_final.pdf.pdf

Bilag

TalentHolbæk organisationsforslag
TalentHolbæk organisationsstruktur_besluttet_7.5.2019_FINAL.pdf


12. Beslutning om støtte til Holbæk Drama College

Beslutning om støtte til Holbæk Drama College

Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

1. bevilger et tilskud på 75.000 kr. til Holbæk Drama College.


Beskrivelse af sagen

Holbæk Drama College søger om 75.000 kr. til styrelse og gennemførsel af undervisningen for skoleåret 2018-2019.

Af det medsendte budget for skoleåret 2018-2019 fremgår det at der budgetteres med et overskud. Budgetoverskuddet er budgetteret for at udligne et merforbrug på driften i 2017-2018.

Med et tilskud fra Talentrådet vil Holbæk Drama College kunne fasthold og styrke undervisningstilbuddet på et professionelt niveau til unge talenter indenfor skuespil, sang og dans mens de går på gymnasiet.


Økonomiske konsekvenser

Talentrådet har et budget i 2019 på 368.000 kr.

 

Talentrådet disponering af budget 2019:

- Der er afsat 100.000 kr. til individuel talentstøtte

- Der er afsat 100.000 kr. til Talent Holbæk

- Der er indstillet støtte til Holbæk Drama College med 75.000 kr.

- Der er indstillet støtte til Holbæk Svømme Klub med 75.000 kr.

 

I alt disponeret/indstillet 350.000 kr.


Sagshistorik, henvisninger

Talentrådet godkendte den 27. september 2016, at støtte Holbæk Drama College i 2017 og 2018 med 150.000 kr. i hvert år.


Beslutning i Talentrådet den 07-05-2019

Godkendt.caseno12-14427_#4917608_v2_ansøgning holbæk kommunes talentråd hdc 2018-19.pdf

Bilag

Ansøgning Holbæk kommunes Talentråd HDC 2018-19


13. Beslutning om støtte til Holbæk Svømme klub

Beslutning om støtte til Holbæk Svømme klub

Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

1. støtter ansøgning fra Holbæk Svømme Klub med 75.000 kr.


Beskrivelse af sagen

Holbæk Svømme Klub søger om 355.010 kr. i økonomisk støtte til en træningslejr i Spanien. Det klubbens A-hold bestående af 22 svømmere i alderen 15-22 år og to trænere der deltager i træningslejreren.

 

Svømmerne der deltager i træningslejren, konkurrerer på nationalt niveau. Herudover er der svømmere fra Stenhus Gymnasiums 4 årlige Team Danmark linje hvoraf en er udtaget til et olympisk bruttohold.

 

Træningslejreren er på to uger og indeholder 27 træningspas af to timer samt styrke- og smidighedstræning på land.


Økonomiske konsekvenser

Talentrådet har ikke budget til at imødekomme ansøgningen med det ansøgte beløb men er indstillet på at støtte med et mindre tilskud.

 

Talentrådet har mulighed for at yde et tilskud til Holbæk Svømme Klubs ansøgning med udgangspunkt Talentrådets budget 2019.

Ansøgningens udgifter er opgjort til:

-         Flyrejse 69.359 kr.

-         Hotel 233.359 kr.

-         Trænere 50.292 kr.

-         Diverse 2.000 kr.

I alt 355.010 kr.

 

Talentrådet har et budget i 2019 på 368.000 kr.

 

Talentrådet disponering af budget 2019:

-         Der er afsat 100.000 kr. til individuel talentstøtte

-         Der er afsat 100.000 kr. til Talent Holbæk

-         Der er indstillet støtte til Holbæk Drama College med 75.000 kr.

-         Der er indstillet støtte til Holbæk Svømme Klub med 75.000 kr.

 

I alt disponeret/indstillet 350.000 kr.


Beslutning i Talentrådet den 07-05-2019

Ansøgningen kan ikke imødekommes som den umiddelbart fremstår, men Talentrådet vil opfordre svømmeklubben til at indsende en ny ansøgning, som tager udgangspunkt i at anvende rammerne i den nye Holbæk Sportsby, men med tilsvarende fokus på udvikling af sammenhold og talentudvikling.caseno12-14427_#4917805_v2_ansøgning om midler til træningslejr - holbæk svømmeklub.pdf

Bilag

Ansøgning om midler til træningslejr - Holbæk Svømmeklub


14. Indstilling af individuelle talentansøgninger 2019

Indstilling af individuelle talentansøgninger 2019

Sagsgang og sagstype

Talentrådet og Udvalget for Kultur- og Fritid.


Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

1. indstiller individuel talentstøtte 2019 til Udvalget for Kultur og Fritid.


Beskrivelse af sagen

Kultur- og Fritidssekretariatet har modtaget 13 ansøgninger om individuel talentstøtte.

 

Ansøgningerne fordeler sig med 10 ansøgninger på sport/idræt, 1 ansøgning indenfor

billedkunst og 2 ansøgninger indenfor scenekunst.

 

Der er afsat 100.000 kr. til støtte af individuelle talentansøgninger.

 

Alle ansøgere opfylder betingelserne for at komme i betragtning til individuel talentstøtte

som er defineret med følgende kriterier:

 

 • Primært være mellem 13 og 22 år, dog kan yngre under særlige omstændigheder
 • komme i betragtning.
 • Være bosiddende i Holbæk Kommune på tildelingstidspunktet.
 • Besidde specielle evner indenfor det ansøgte felt og samtidig vise vilje og evne til
 • at udvikle disse potentialer yderligere
 • Være indstillet på at indgå i et udviklingsperspektiv som rækker 2 – 3 år frem.
 • Indstilles til støtte af træner/fagperson/coach (man kan ikke indstille sig selv
 • eller sine børn)
 • Medsende en udtalelse fra lærer/skole/uddannelsesinstitution mv.
 • Redegøre for, hvordan man tænker at kunne inspirere andre i forhold til sit talent og dermed bidrage og indgå aktivt i kommunens kulturelle/sportslige liv eller på anden måde understøtte kommunens talentstrategi.

 

Der er udarbejdet oversigt over ansøgerne hvor det fremgår hvilken aktivitet der er tale

om samt hvilke udgifter der søges støtte til.

 

Oversigt over ansøgerne samt ansøgernes ansøgninger sendes i særskilt bilag til

Talentrådets medlemmer.


Økonomiske konsekvenser

Talentrådet har afsat 100.000 kr. til støtte af individuelle talentansøgninger.

 

Indstillinger af individuel talentstøtte betales af Talentrådets budget 2019.


Beslutning i Talentrådet den 07-05-2019

Talentrådet har på mødet gennemgået og indstillet ansøgningerne til individuel

talentstøtte på følgende måde:

 

1. ansøgningen støttes med 15.000 kr. til deltagelse i konkurrencer.

2. ansøgningen støttes med 5.000 kr. til deltagelse i stævner.

3. ansøgningen støttes med 0 kr. idet alderskriteriet ikke er opfyldt.

4. ansøgningen støttes med 6.000 kr. til træningslejr/stævner.

5. ansøgningen støttes med 5.000 kr. til træningslejr/stævner.

6. ansøgningen støttes med 15.000 kr. til udstyr/træningsprogram.

7. ansøgningen støttes med 7.500 kr. til træningslejr.

8. ansøgningen støttes med 15.000 kr. til konkurrencer/rejser

9. ansøgningen støttes med 0 kr. idet der er fortaget en økonomisk prioritering.

10. ansøgningen støttes med 0 kr. idet der er fortaget en økonomisk prioritering

11. ansøgningen støttes med 10.000 kr. til kursus/udstyr.

12. ansøgningen støttes med 10.000 kr. til højskoleophold.

13. ansøgningen støttes med 10.000 kr. til undervisning i sang og dans.

 

Indstillingerne sendes til godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid den 29. maj 2019.caseno12-14427_#4917709_v1_individuelle talentansøgninger - april 2019 nn.pdf.pdf

Bilag

Individuelle talentansøgninger - april 2019 NN.pdf


15. Eventuelt

Eventuelt