UDVALG

Talentrådet

MØDE

Referat

STED

mødelokale hos Sparekassen Sjælland

STARTTIDSPUNKT

26-02-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-02-2019 17:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. februar 2019
2. Godkendelse af referatet fra mødet den 26. oktober 2018
3. Beslutning om Talent Holbæk - bevilling fra Kulturministeriet
4. Drøftelse om den fremtidige organisering af talentarbejdet i Holbæk Kommune
5. Beslutning om behov for et fælles logo til talentarbejdet i Holbæk Kommune
6. Beslutning af mødeplan for 2019
7. Eventuelt.1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. februar 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. februar 2019

Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

1. godkender dagsordenen til Talentrådets møde den 26. februar 2019.


Beslutning i Talentrådet den 26-02-2019

Godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 26. oktober 2018

Godkendelse af referatet fra mødet den 26. oktober 2018

Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

1. godkender referatet fra Talentrådets møde den 26. oktober 2018.


Beslutning i Talentrådet den 26-02-2019

Godkendt.

3. Beslutning om Talent Holbæk - bevilling fra Kulturministeriet

Beslutning om Talent Holbæk - bevilling fra Kulturministeriet

Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

  1. drøfter forslag til reviderede årsbudgetter til det videre arbejde med ”Talent Holbæk”.

Beskrivelse af sagen

Holbæk kommune er udpeget af Kulturministeriet til som kultur-talent-kommune for de næste tre år.

I Talentrådets ansøgning fra november 2018 om støtte til ”Talent Holbæk” var Slots- og Kulturstyrelsen ansøgt om 750.000 kr. om året i en projektperiode over 3 år. Den samlede ansøgning over 3 år udgjorde 2.250.000 kr. 

 

Kulturministeriet har den 8. februar 2019 bevilget tilskud til ”Talent Holbæk” på 950.000 kr. i projektperioden 1. januar 2019 til 31.12.2021.

Bevillingen på de 950.000 kr. giver statslig støtte til projektet på ca. 316.500 kr. i hvert år i projektperioden.

 

I forhold til Talentrådets ansøgning er Kulturministeriets bevilling ca. 433.500 kr. mindre end ansøgt.

 

Med udgangspunkt i Kulturministeriets bevilling er der er behov for at justere budgettet til projekt ”Talent Holbæk”.

Der er derfor udarbejdet to reviderede forslag til budget til ”Talent Holbæk”. Det er disse, som Talentrådet skal drøfte med henblik på tilpasning og godkendelse. 

Det forudsættes i begge scenarier, at henholdsvis kommunalt og erhvervsmæssige bidrag fortsætter som oprindeligt budgetteret uden reduktioner

Model A: Salamimetoden.

  • Her skærer vi en luns af snart sagt alle poster (bortset fra Kunst og Erhverv). Den har fordelen, at vi fastholder alle indsatstyper. Bagdelen er, at vi forsat lover at gøre mere eller mindre samme indsats med alene halvdelen af økonomien fra staten (= alle skal løbe stærkere).

 

Model B: Målrettet beskæring

  • Her foreslås det, at vi skærer indsatsen vedr. følgeforskning helt væk, og søger om godkendelse af dette i SLKS. Fordelen ved denne model er, at vi løfter en konkret forpligtelse af projektet, en forpligtelse, som vi i forvejen skulle skaffe en del supplerende eksterne midler til. Bagdelen er, at vi potentielt mister en del af den platform, der skal løfte projektet til nye højder på længere sigt.

 

Bemærk: I begge modeller er projektlederens løn nedskaleret med 100.000 – til nu 400.000. Det skyldes, at man alene kan søge 34.000 kr./md., jf. tilsagnsskrivelsen. Vil man tiltrække en tungere og mere løntung profil, skal det i så fald ske med supplerende midler fra enten kommune, Talentråd eller private midler.


Beslutning i Talentrådet den 26-02-2019

Model B vælges – dog fastholdes ønsket om på sigt at arbejde med følgeforskning. Midler til følgeforskningen må realiseres på anden vis.

Holbæk Kommune forventes at bidrage med 500.000 kr.caseno12-14427_#4848322_v1_svar på ansøgning til puljen til etablering af netværk af talentkommuner.pdf
caseno12-14427_#4760076_v1_ansøgning om talentkommune 2018.pdf
caseno12-14427_#4852379_v1_revideret årsbudget til talent holbæk.pdf

Bilag

Svar på ansøgning til puljen til etablering af netværk af talentkommuner
Ansøgning om talentkommune 2018
Revideret årsbudget til Talent Holbæk


4. Drøftelse om den fremtidige organisering af talentarbejdet i Holbæk Kommune

Drøftelse om den fremtidige organisering af talentarbejdet i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Drøftelsessag.


Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

  1. drøfter forslag til organisering af talentarbejdet i Holbæk Kommune.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har i dag 3 talentmiljøer

        BGK, Billedkunstnerisk Grund Kursus,

        MGK, Musikalsk Grund Kursus,

        SGK, Scenekunstnerisk Grund Kursus.

De tre GK-miljøer har alle har egen organisering og administration.

Talentrådet har selv af to omgang undersøgt mulighederne for at arbejde med tværgående indsatser:

-         Rapport om Talentscreening, Billedkunst og Scenekunst fra maj 2017.

-         Handleplan – tværgående indsatser – til talentudvikling på billed- og scenekunstområde, som Talentrådet drøftede på mødet den 15. marts 2018.

I bevillingen til ”Talent Holbæk” er der opstillet en række vilkår hvor et af dem er:

”Holbæk Kommune forventes at indgå i et landsdækkende netværk for talentudvikling, som skal bidrage til at udvikle en infrastruktur og erfaringsudveksling og samarbejde på tværs om talentudvikling både kommunalt, regionalt og nationalt.”

På den baggrund er der udarbejdet forslag om at etablering af et fælles sekretariat hvor arbejdet med talentudviklingen sigter på

-         Tværgående koordinering

-         Synliggørelse

-         Udvikling

-         Læring,

-         Administration

 Målsætningen for et fælles sekretariat er

-         Overskuelig tilbudsvifte for nuværende og kommende elever

-         Logisk sammenkædning af fødekæder til GK-niveauet

-         Samling af faglige kompetencer

-         Samling af administrationen

Forslag til ny organisering er at der etableres en bestyrelse ”Talent Holbæk” som arbejder niveauet under Talentrådet i Holbæk Kommune.

Administrationen af ”Talent Holbæk” samles under Holbæk Kulturskole.

Forslag til ny organisering af GK-miljøerne er nærmere beskrevet i medsendte bilag.


Beslutning i Talentrådet den 26-02-2019

Forslag til ny organisationsstruktur med etablering af ”Bestyrelse TalentHolbæk” er drøftet og der er i Talentrådet enighed om at arbejde videre med etablering af ”Bestyrelsen TalentHolbæk” som beskrevet i forslag til ny struktur.

Specifikt ønsker Talentrådet, at der til ”Bestyrelse TalentHolbæk” skal være mulighed for selvsupplering af medlemmer til bestyrelsen. Herudover peger Talentrådet på at bestyrelsen skal indeholde kompetencer indenfor erhverv og sport.caseno12-14427_#4850732_v1_talentholbæk organisationsforslag februar 2019.pdf
caseno12-14427_#4850719_v1_handleplan billled- og scenekunst af 13032018.pdf

Bilag

TalentHolbæk organisationsforslag februar 2019
Handleplan Billled- og scenekunst af 13032018


5. Beslutning om behov for et fælles logo til talentarbejdet i Holbæk Kommune

Beslutning om behov for et fælles logo til talentarbejdet i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

  1. drøfter idéen om udarbejdelse af et fælles logo for ”Talent Holbæk”, som skal anvendes på tværs af talentmiljøerne.

Beskrivelse af sagen

Talentrådets arbejde med talentområder tæller en bred vifte fra idræt til musik og scenekunst og senest Kulturministeriets bevilling af tilskud til ”Talent Holbæk”.

 

I forbindelse med de mange forskellige talentmiljøer lægges der i Talentrådet op til en drøftelse om, hvorvidt der er behov for et talent logo der vil skulle anvendes tværgående indenfor de forskellige talentmiljøer.


Beslutning i Talentrådet den 26-02-2019

Talentrådet vil gerne have udarbejdet et fælles logo og navn på tværs af talentmiljøerne.

Talent logo og navn udsættes for en konkurrence hvor Talentrådet vil give 10.000 kr. til det forslag som vælges som nyt logo.

Talentrådet tager forbehold for bearbejdning af vinderlogoet efterfølgende.

6. Beslutning af mødeplan for 2019

Beslutning af mødeplan for 2019

Sagsgang og sagstype

Talentrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 

  1. godkender mødeplan for 2019.

Beskrivelse af sagen

Talentrådets møder planlægges til månederne februar, april, maj, august og oktober.

 

Forslag til Talentrådets møder i 2019:

 

Mødedatoer

Foreløbige emner til dagsorden

Møde den 26. februar 2019

-         Status på ansøgning fra Kulturministeriet

-         Drøftelse af fremtidig forslag til fremtidig organisering af talentarbejdet i Holbæk kommune

Møde den 3. april 2019

-         Godkende forslag til fremtidig organisering af talentarbejdet i Holbæk kommune

-         Fastlæggelse af overordnede indsatsområder for talentrådet i 2019-2020 (Lene BAK – de fire punkter fra udviklingsnotatet)

-         Muligvis besøg af Borgmesteren

Møde den 2. maj 2019

-         Mulighed for dialog med Udvalget for Kultur og Fritid på udvalgets ordinære møde den 2. maj. (mødetidspunktet mellem kl. 15.00 og 18.00.)
 

Møde den 7. maj 2019

-         Status på implementering af ny organisering af talentarbejdet i Holbæk kommune

-         Indgåelse af kontakt/samarbejdsaftale mellem Talentråd og talentbestyrelse 2019-2020)

-         Behandling af ansøgninger om individuel talentstøtte – ansøgningsfrist 1. april. Talentrådets indstilling behandles af Udvalget for Kultur og Fritid 29. maj

Møde den 29. august 2019

 

Møde den 29. oktober 2019

 

 

Talentrådets møder starter kl. 15.00 og slutter senest kl. 17.00.


Beslutning i Talentrådet den 26-02-2019

Mødeplan for 2019 er godkendt.

Ansøgninger til individuel talentstøtte med frist 1. april 2019 meldes ud på Holbæk Kommunes hjemmeside og Facebook. 

7. Eventuelt.

Eventuelt.

Beslutning i Talentrådet den 26-02-2019

Intet.