UDVALG

Talentrådet

MØDE

Referat

STED

mødelokale hos Sparekassen Sjælland

STARTTIDSPUNKT

18-09-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-09-2018 17:00:00


PUNKTER

24. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 18. september 2018
25. Godkendelse af referatet fra mødet den 15. maj 2018
26. Beslutning om Holbæk Kommunes ansøgning som talentkommune
27. Orientering om talentudvikling på idrætsområdet
28. Orientering om Aprilfestival 2020
29. Eventuelt24. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 18. september 2018

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 18. september 2018

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.
 

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
1. godkender dagsordenen til Talentrådets møde den 18. september2018.
 

Beslutning i Talentrådet den 18-09-2018
Godkendt.
 
25. Godkendelse af referatet fra mødet den 15. maj 2018

Godkendelse af referatet fra mødet den 15. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.
 

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
1. godkender referatet fra Talentrådets møde den 15. maj 2018.
 

Beslutning i Talentrådet den 18-09-2018
Godkendt.
 
26. Beslutning om Holbæk Kommunes ansøgning som talentkommune

Beslutning om Holbæk Kommunes ansøgning som talentkommune

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.
 

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. drøfter forslag til ansøgning om talentkommune og proces.
     

Beskrivelse af sagen
Kulturministeriet udsendte i april 2018 ”Talentindsats for kunstarterne” som giver mulighed for kommuner at få status som talentkommune og dermed mulighed for at søge støtte til talentmiljøer.
 
Der er afsat 6 mio. kr. som fordeles af Slots- og Kulturstyrelsen.
 
For at opnå status som talentkommune skal kommuner der søger have udviklet en strategi og indsats for talentudvikling indenfor mere end ét kunstområde.
 
Holbæk Kommune søger status som talentkommune og samarbejder med konsulentfirmaet Pluss omkring udarbejdelse af ansøgning til Kulturministeriet.
 
Processen for ansøgning om status som Holbæk Kommune som talentkommune:
 
-         fra juni til september – indledende drøftelser
-         17. september – idéudviklingsmøde med deltagelse af repræsentanter fra de 2 egnsteatre, Holbæk Drama college, Kulturskolen, Billedkunstnerisk Grund Kursus.
-         18. september – møde i Talentrådet.
-         31. oktober – Dialogmøde mellem Talentrådet og Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på beslutning af endelig ansøgning om talentkommune.
-         Ansøgningsfristen er 14. november 2018.
 
På Talentrådets møde vil der blive givet en tilbagemelding fra idéudviklingsmødet.
 
Ansøgning om talentkommune udarbejdes efter foreløbige overskrifter:
 
-         Holbæk Kommunes talentbaggrund og nuværende initiativer
-         Kort og godt: Hvorfor skal Holbæk være talentkommune? (Opsummering af de gode pointer)
-         Fremtids- og udviklingsplaner for talentordningerne
-         Konkret ansøgning til puljen (hvad skal pengene bruges til?)
-         Planer for eksekvering af projekter samt bæredygtighed
Kriterierne for pulje til etablering af netværk af talentkommuner vedlægges som bilag
 

Beslutning i Talentrådet den 18-09-2018
Brian Ahlquist og Kristoffer Møller-Hansen gav på mødet en orientering fra ideudviklingsmøde den 17. september.
 
Blandt de initiativer til talentansøgning var
-         Aktiviteter der ikke findes i dag
-         Ansøgningsperiode over 3 år
-         Målgruppe 4. og 5. klasser
-         Holbæk Kommune som den koordinerende rolle mellem de kommuner der modtager talentstøtte
 
Konsulent Lene Bak samler op idéudviklingsmødet og kommer med et oplæg til talentansøgning som først præsentes for arbejdsgruppen fra idéudviklingsmødet.
 
Der udarbejdes en partnerskabsliste til Talentrådet.
 
Talentrådet ønsker kunst og erhverv undersøgt nærmere. Christian Frank, Kristoffer Møller-Hansen, Henrik Miklos Andersen og Rob Parr under søger nærmere med en konsulent på området.
 
Talentrådet får talentansøgning forelagt på møde den 23. oktober 2018 som forberedelse til dialogmødet med Udvalget for Kultur og Fritid den 31. oktober 2018.


caseno12-14427_#4697808_v1_kriterier til pulje til etablering af netværk af talentkommuner.pdf

Bilag

Kriterier til pulje til etablering af netværk af talentkommuner


27. Orientering om talentudvikling på idrætsområdet

Orientering om talentudvikling på idrætsområdet

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Orienteringssag.
 

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentådet:
 
  1. tager status på talentudvikling på idrætsområdet til orientering.

Beskrivelse af sagen
Talentrådet besluttede den 20. februar 2018 at igangsætte fase 1 i udviklingen af talentmiljøer på idrætsområdet.
 
Strategien til fase 1, der skal danne grundlag for arbejdet med foreningerne er sammenfattet en præsentationen ”Udvikling af talentmiljøer”.
 
Bo Ømosegaard fra Talentrådet står for fase 1 og vil på mødet give en status.
 

Beslutning i Talentrådet den 18-09-2018
Bo Ømosegaard gav på mødet en status.
 
Det indledende arbejde omkring aftale med sportsfaglige konsulenter indenfor de enkelte idrætsgrene er nu på plads.
Planlægning og gennemførelse af møder med foreningerne er i gang. De første møde med Holbæk Badmintonklub er holdt i september måned.
 
Til Talentrådets møde den 14. november 2018, vil tilbagemelding på talentudviklingen fra 3 ud af de 5 foreninger blive forelagt Talentrådet.
 
Samlet rapport fra de 5 foreninger forventes færdig i december 2018.
    


caseno12-14427_#4694589_v1_rapport - udvikling af talentmiljøer - idræt - juni 2018.pdf.pdf
caseno12-14427_#4699462_v1_udvikling af talentmiljøer - oversigt handleplan.pdf

Bilag

Rapport - Udvikling af talentmiljøer - idræt - juni 2018.pdf
Udvikling af talentmiljøer - oversigt handleplan


28. Orientering om Aprilfestival 2020

Orientering om Aprilfestival 2020

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Orienteringssag.
 

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. tager orienteringen om Aprilfestival 2020 til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Byrådet i Holbæk Kommune besluttede den 8. februar 2017 at indgå bindende aftale om værtskab for ”Aprilfestival 2020”.
 
Aprilfestivalen er national børneteaterfestival hvor børneteatre og opkøbere mødes.
 
Det forventes at der vil blive opført ca. 800 teaterforestillinger i løbet den uge som festivalen vare.
 
Afholdelsen af Aprilfestivalen vil bevirke at lokaler på Holbæk Teater, Teatret Fair Play og rigtig mange andre kommunale lokaler i hele Holbæk Kommune vil blive anvendt til børneteaterforestillinger.
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Christian Frank fra Kulturskolen, Rob Parr fra Teatret Fair Play og Kristoffer Møller-Hansen fra Holbæk Teater, som har til opgave at komme med et tema for Holbæk Kommune og Aprilfestivalen med vinkel til talentområdet.
 
Temaet skal være med til brande Holbæk Kommune, både får og efter afholdelsen af Aprilfestivalen 2020.
Arbejdsgruppen kommer med et bud på tema i uge 41.
 

Økonomiske konsekvenser
Der er bevilget 5,5 mio. kr. til afholdelsen af Aprilfestivalen 2020.
 
Holbæk Kommunes nettoudgift forventes at blive på ca. 3 mio. kr. idet der er statslig refuson til børneteater.
 

Beslutning i Talentrådet den 18-09-2018
Aprilfestivalen i 2020 afholdes i perioden 19. – 26. april. Der vil være 450 teaterfolk i gang i løbet af festivalen og der forventes mange tusinde festivalgæster.
 
Der arbejdes på en ”overskrift” i forhold til talentudvikling.
 
Talentrådet har fokus på PR og synliggørelse af talentudviklingen i forbindelse med festivalen.


caseno12-14427_#4694609_v1_beslutning om værtsskab for børneteaterfestivalen aprilfestival 2020.pdf

Bilag

Beslutning om værtsskab for børneteaterfestivalen Aprilfestival 2020


29. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Talentrådet den 18-09-2018
BGK Holbæk danner rammen for Landsdækkende Talenttræf 2018. Træffet foregår den 5. -7. oktober hvor landets billedkunstneriske talentskoler mødes på Holbæk Kunsthøjskole.
 
Link til programmet:
http://bgk.holbaek.dk/talenttraef-2018/