UDVALG

Talentrådet

MØDE

Referat

STED

mødelokale hos Sparekassen Sjælland

STARTTIDSPUNKT

15-05-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-05-2018 17:00:00


PUNKTER

17. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 15. maj 2018
18. Godkendelse af referatet fra den 15. marts 2018
19. Beslutning om Holbæk som talentkommune
20. Beslutning om udarbejdelse af konkrete indsatser for billedkunst og scenekunst
21. Indstilling af individuelle talentansøgninger 2018
22. Orientering til Talentådet 15. maj 2018
23. Eventuelt17. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 15. maj 2018

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 15. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
 1. godkender dagsordenen til Talentrådets møde den 15. maj 2018.


Beslutning i Talentrådet den 15-05-2018
Godkendt.

18. Godkendelse af referatet fra den 15. marts 2018

Godkendelse af referatet fra den 15. marts 2018

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
 1. godkender referatet fra Talentrådets møde den 15. marts 2018.


Beslutning i Talentrådet den 15-05-2018
Godkendt.

19. Beslutning om Holbæk som talentkommune

Beslutning om Holbæk som talentkommune

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
 1. igangsætter arbejde med henblik på at Holbæk Kommune kan blive anerkendt som talentkommune af Kulturministeriet.


Beskrivelse af sagen
Kulturministeriet har i april 2018 udsendt ”Talentindsats for kunstarterne” der er medsendt som bilag.
 
Kulturministeriet åbner mulighed for at kommuner der ønsker at blive talentkommune kan søge midler til forstærke og udvide eksisterende talentmiljøer eller oprette nye miljøer
 
For at kunne få status som talentkommune har kommunen udviklet en strategi og indsats for talentudvikling inden for mere end ét kunstområde.
 
Det forventes, at talentkommunerne udvikler en infrastruktur for erfaringsudveksling og netværk mellem de talentfremmende institutioner.
 
Kulturministeriet har afsat 6 mio.kr. til formålet som fordels af Slots- og Kulturstyrelsen.
 
Holbæk Kommune og Talentrådet iværksætter en målrettet indsats supporteret af PLUSS ved Lene Bak.
 
I arbejdet om talentkommune vil nuværende talentmiljøer bliver inddraget i processen – scenekunst, billedkunst og litteratur.  
 
Talentrådet er tidligere blevet understøttet af firmaet PLUSS i forbindelse med udarbejdelse talentindsatser på billedkunst og scenekunstområdet.
 
Udgiften til konsulentbistand til udarbejdelse ansøgning om talentkommune vil være på ca. 32.000 kr.


Økonomiske konsekvenser
Udgiften til konsulentbistand vil blive finansieret i partnerskab mellem Talentrådet og Sparekassen Sjælland-Fyn fordelt med 50/50 inden for beløbsrammen.


Beslutning i Talentrådet den 15-05-2018
Godkendt.caseno12-14427_#4524885_v1_kulturminister_mette_bocks_talentindsats_2018.pdf

Bilag

Kulturminister_Mette_Bocks_Talentindsats_2018


20. Beslutning om udarbejdelse af konkrete indsatser for billedkunst og scenekunst

Beslutning om udarbejdelse af konkrete indsatser for billedkunst og scenekunst

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:

 1. igangsætte udarbejdelse af konkrete indsatser til udmøntning af Talentrådets prioriterede indsatser.


Beskrivelse af sagen
På Talentrådets møde den 15. marts 2018 blev det besluttet, at på baggrund af Talentrådets drøftelser, at der skal udarbejdes konkrete handleplaner for følgende indsatser i 2018:
 
1. Koordineret synlighed og markedsføring via fælles platform og materialer på tværs af GK-miljøer i Holbæk Kommune.

2. Koordineret strategi i forhold til fremadrettet rekruttering – herunder mulighed for øget brug af tidligere GK-elever (4. årgang) - ung-til-ung – relation i forhold til grundskole-niveau.

3. Arbejde for at tilknytte forskningsprojekt/følgeforskning til scenekunstområdet.

4. Igangsætte indledende arbejde som skal se på fremtidige lokaleforhold for talentudvikling.
 
Med udgangspunkt i ovenstående indsatser 1 – 4 vil en arbejdsgruppe udarbejde bilag med konkrete indsatser for hver af de 4 områder Talentrådet har prioriteret.
 

Beslutning i Talentrådet den 15-05-2018
Til punkt 1 og 2, Talentrådet godkender de konkrete indsatser som beskrevet i bilag til sagen.
 
Til punkt 3 er Talentrådet er positiv indstillet og vil gerne se en konkret plan og finansiering til forskning inden endelig godkendelse.
 
Til punkt 4 ønsker Talentrådet at der nedsættes en gruppe der har til formål at undersøge lokaleforhold til ”fælles rum til talentmiljøerne”. Punkt 4 genoptages på næste møde.
  


caseno12-14427_#4538298_v1_konkrete indsatser for talentudvikling 2018-19.pdf

Bilag

Konkrete indsatser for talentudvikling 2018-19


21. Indstilling af individuelle talentansøgninger 2018

Indstilling af individuelle talentansøgninger 2018

Sagsgang og sagstype
Talentrådet og Udvalget for Kultur- og Fritid.

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
 1. indstiller individuel talentstøtte 2018 til Udvalget for Kultur og Fritid.


Beskrivelse af sagen
Kultur- og Fritidssekretariatet har modtaget 15 ansøgninger om individuel talentstøtte.
 
Ansøgningerne fordeler sig med 12 ansøgninger på sport/idræt, 2 ansøgninger indenfor billedkunst og 1 ansøgning indenfor musik.
 
Der er afsat 100.000 kr. til støtte af individuelle talentansøgninger.
 
Alle ansøgere opfylder betingelserne for at komme i betragtning til individuel talentstøtte som er defineret med følgende kriterier:
· Primært være mellem 13 og 22 år, dog kan yngre under særlige omstændigheder komme i betragtning.
· Være bosiddende i Holbæk Kommune på tildelingstidspunktet.
· Besidde specielle evner indenfor det ansøgte felt og samtidig vise vilje og evne til at udvikle disse potentialer yderligere
· Være indstillet på at indgå i et udviklingsperspektiv som rækker 2 – 3 år frem.
· Indstilles til støtte af træner/fagperson/coach (man kan ikke indstille sig selv eller sine børn)
· Medsende en udtalelse fra lærer/skole/uddannelsesinstitution mv.
· Redegøre for, hvordan man tænker at kunne inspirere andre i forhold til sit talent og dermed bidrage og indgå aktivt i kommunens kulturelle/sportslige liv eller på anden måde understøtte kommunens talentstrategi.
 
Der er udarbejdet oversigt over ansøgerne hvor det fremgår hvilken aktivitet der er tale om samt hvilke udgifter der søges støtte til.
 
Oversigt over ansøgerne samt ansøgernes ansøgninger sendes i særskilt bilag til Talentrådets medlemmer.


Beslutning i Talentrådet den 15-05-2018
Talentrådet har på mødet gennemgået og indstillet ansøgningerne til individuel talentstøtte på følgende måde: 
 
 1. ansøgningen støttes med 10.000 kr. til udstyr.
 2. ansøgningen støttes med 5.000 kr. til undervisning. Beløbet skal gå til ekstra guitarundervisning som forberedelse til MGK/Konservatoriet. Lærervalg og undervisningsforløb skal koordineres med Holbæk Kulturskole
 3. ansøgningen støttes med 10.000 kr. til uddannelse.
 4. ansøgningen støttes med 15.000 kr. til konkurrence.
 5. ansøgningen støttes med 9.300 kr. til træningslejr.
 6. ansøgningen støttes med 9.300 kr. til træningslejr.
 7. ansøgningen støttes med 9.300 kr. til træningslejr.
 8. ansøgningen støttes med 7.500 kr. til konkurrence.
 9. ansøgningen kan ikke imødekommes da individuel støtte ikke ydes til foreninger/klubber.
 10. ansøgningen kan ikke imødekommes idet niveauet vurderes til at være for lavt.
 11. ansøgningen støttes med 5.000 kr. til træningslejr og konkurrence
 12. ansøgningen kan ikke imødekommes idet niveauet vurderes til at være for lavt.
 13. ansøgningen kan ikke imødekommes da det vurderes at det ansøgte udstyr ikke er talentudvikling. Ansøger kontaktes med henblik på vejledning til hvordan og hvor talentet for video- film mediet kan videreudvikles.
 14. ansøgningen kan ikke imødekommes idet niveauet vurderes til at være for lavt.
 15. ansøgningen støttes med 10.000 kr. til træning.
 
Indstillingerne sendes til godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid den 30. maj 2018.caseno12-14427_#4524895_v1_oversigt over ansøgninger 1 april 2018 - uden navn.pdf

Bilag

Oversigt over ansøgninger 1 april 2018 - uden navn


22. Orientering til Talentådet 15. maj 2018

Orientering til Talentådet 15. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Orienteringssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet tager følgende orienteringer til efterretning:
 
 1. Holbæk Sportsby
  - etablering af brugerråd og forretningsudvalg

 2. April festival 2020 – børneteater

 3. Fase 1 – talentudvikling på idrætsområdet


Beslutning i Talentrådet den 15-05-2018
Til orientering.
 
Punkt 3 tages op på næste møde med henblik på en status.

23. Eventuelt

Eventuelt